English
Hungarian
Ügyszám:
.
226/B/1999
Előadó alkotmánybíró: Bihari Mihály Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 7/2001. (III. 14.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2001/114
.
A döntés kelte: Budapest, 03/13/2001
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az    Alkotmánybíróság    jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos  vizsgálata tárgyában – Dr. Bagi István és  Dr.  Kiss
   László alkotmánybírók különvéleményével – meghozta a következő

                            határozatot:

   1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy  az  állampolgári
   jogok  országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi  LIX.  törvény
   29. § (1) bekezdése
   a) pontjának “államhatalmi,” szövegrésze,
   f) pontja,
   h) pontja
   alkotmányellenes,  ezért azokat 2001.  december  15.  napjával
   megsemmisíti.

   Az  1993.  évi  LIX. törvény 29. § (1) bekezdésének  hatályban
   maradó szövege a következő:
   “29. § (1) E törvény alkalmazásában hatóság:
   a) az államigazgatási feladatot ellátó szerv;
   b) az államigazgatási jogkörben eljáró egyéb szerv;
   c) a fegyveres erők;
   d) a rendőrség, a rendészeti szerv;
   e) a nemzetbiztonsági szolgálatok;
   f)
   g) a helyi önkormányzat;
   h).”

   2.  Az  Alkotmánybíróság az állampolgári  jogok  országgyűlési
   biztosáról  szóló 1993. évi LIX. törvény 29. §  (1)  bekezdése
   egésze     alkotmányellenességének     megállapítására      és
   megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás
                                   
                                  I.

    Az  Alkotmánybírósághoz két indítvány érkezett, amelyek  közül
    az  egyik az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló
    1993.   évi  LIX.  törvény  (a  továbbiakban:  Obtv.)  29.   §
    (1)  bekezdése  a) pontjának, a másik a 29.  §  (1)  bekezdése
    egészének,    különösen    annak    f)    és    h)     pontjai
    alkotmányellenességét   állította.  Az   Alkotmánybíróság   az
    indítványokat egy eljárásban bírálta el.

    Az  egyik  indítványozó  kérte  az  Alkotmánybíróságtól,  hogy
    “alkotmányossági     szempontból     vizsgálja     meg      és
    alkotmányellenesség  címén semmisítse  meg”  az  Obtv.  29.  §
    (1)   bekezdése   a)  pontját,  mivel  e   pont   alapján   az
    országgyűlési  biztos  az  Országgyűlést,  mint   államhatalmi
    szervet is ellenőrzése alá vonta az elmúlt években és ez sérti
    az  Alkotmány 2. §-ának (1) bekezdését, amely szerint a Magyar
    Köztársaság   független,   demokratikus   jogállam;   valamint
    (2)  bekezdését,  miszerint  a  Magyar  Köztársaságban  minden
    hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői
    útján, valamint közvetlenül gyakorolja.

    Állítása szerint, mivel az Országgyűlés – az Alkotmány 19.  §-
    ának  (1)  bekezdése szerint – “államhatalmi és népképviseleti
    szerv”,  az  országgyűlési biztos fokról-fokra  kiterjesztette
    ellenőrzését   az  Országgyűlés  törvényeinek  alkotmányossági
    vizsgálatára is. Ez azonban sérti az Alkotmány 2.  §-ának  (1)
    és  (2) bekezdésében foglaltakat, így – szerinte – az említett
    törvény  29.  §  (1)  bekezdésének a)  pontja  alkotmányossági
    szempontból aggályosnak tűnik.

    A  másik  indítványozó  álláspontja szerint  az  Obtv.  29.  §
    (1)   bekezdése  a  Obtv.  által  használt  hatóság   fogalmat
    meghatározott  hatóságokra szűkíti  le,  s  ez  a  szűkítés  –
    véleménye szerint – sérti az Alkotmány 32/B. § (1) bekezdését,
    mivel  ez  az  alkotmányi  rendelkezés  nem  utal  a  törvényi
    szűkítés   lehetőségére,  hanem  minden   alkotmányos   joggal
    kapcsolatban tudomásra jutott visszássággal szembeni fellépést
    megenged.  Úgy gondolja, hogy az alkotmányos jogok megsértését
    a felsoroltakon kívül más hatóság is elkövetheti, s ezek ellen
    az  országgyűlési  biztos  az Obtv. szerint  –  az  alkotmányi
    rendelkezéssel  ellentétben  –  nem  léphet  fel.  Márpedig  –
    állítja – az Alkotmány 32/B. § (1) bekezdése nem szűkíti le  a
    vizsgálat  körét  a  hatóságok meghatározott  típusaira,  s  a
    szűkítésre  felhatalmazást sem ad. Kifejti  továbbá,  hogy  az
    Alkotmánybíróság   korábbi  határozataiban  megállapított,   a
    jogszabályok       kiszámíthatóságára,       egyértelműségére,
    világosságára  vonatkozó követelmények  sem  érvényesülnek  az
    Obtv.  29.  §  (1)  bekezdése, különösen az f)  és  h)  pontok
    tekintetében.

                                  II.

    Az  Alkotmánybíróság a rendelkező részben foglalt  döntését  a
    következő jogszabályi rendelkezésekre alapította:

    1. Az Alkotmány értelmében:

    “2.   §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam.
    (2)  A  Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé,  amely  a
    népszuverenitást   választott   képviselői   útján,   valamint
    közvetlenül gyakorolja.”

    “19.  §  (1)  A Magyar Köztársaság legfelsőbb államhatalmi  és
    népképviseleti szerve az Országgyűlés.”

    “32/B.  §  (1) Az állampolgári jogok országgyűlési  biztosának
    feladata, hogy az alkotmányos jogokkal kapcsolatban tudomására
    jutott  visszásságokat  kivizsgálja  vagy  kivizsgáltassa,  és
    orvoslásuk  érdekében  általános  vagy  egyedi  intézkedéseket
    kezdeményezzen.”

    2. Az Obtv. értelmében:

    “16.  §  (1)  Az  országgyűlési biztoshoz bárki fordulhat,  ha
    megítélése szerint valamely hatóság [29. § (1) bek.],  illetve
    közszolgáltatást végző szerv (a továbbiakban együtt:  hatóság)
    eljárása,   ennek   során  hozott  határozata   (intézkedése),
    illetőleg  a hatóság intézkedésének elmulasztása következtében
    alkotmányos  jogaival összefüggésben sérelem érte  vagy  ennek
    közvetlen  veszélye  áll fenn, feltéve, hogy  a  rendelkezésre
    álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket már kimerítette,
    illetve jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.”

    “29. § (1) E törvény alkalmazásában hatóság:
    a) az államhatalmi, államigazgatási feladatot ellátó szerv;
    b) az államigazgatási jogkörben eljáró egyéb szerv;
    c) a fegyveres erők;
    d) a rendőrség, a rendészeti szerv;
    e) a nemzetbiztonsági szolgálatok;
    f) az igazságügyi szerv – kivéve a bíróságot –;
    g) a helyi önkormányzat;
    h)  a  bíróságon  kívüli jogvitát kötelező  érvénnyel  eldöntő
    szerv.

                                 III.

    Az indítványok részben megalapozottak.

    1. Mivel az indítványozók szerint az Obtv. 29. § (1) bekezdése
    általuk  megjelölt rendelkezéseiben adott törvényi szabályozás
    bizonytalan,  az  Alkotmánybíróság először  ebben  a  tárgyban
    végzett alkotmányossági vizsgálatot.

    Az   Alkotmánybíróság   eddigi  gyakorlatában   következetesen
    érvényre  juttatta  azt  az  elvet,  hogy  a  jogbiztonság   a
    jogállamiság nélkülözhetetlen eleme. A jogbiztonság az állam –
    s   elsősorban  a  jogalkotó  –  kötelességévé   teszi   annak
    biztosítását,  hogy  a jog egésze, egyes részterületei  és  az
    egyes  jogszabályok  is  világosak, egyértelműek,  működésüket
    tekintve  kiszámíthatóak és előreláthatóak  legyenek  a  norma
    címzettjei számára. 9/1992. (I. 30.) AB határozat,  ABH  1992.
    59,  65. Az Alkotmánybíróság elvi éllel mutat rá arra, hogy  a
    világos,  érthető és megfelelően értelmezhető normatartalom  a
    normaszöveggel szemben alkotmányos követelmény. A jogbiztonság
    –   amely   az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében  deklarált
    jogállamiság  fontos eleme – megköveteli,  hogy  a  jogszabály
    szövege   értelmes   és   világos,   a   jogalkalmazás   során
    felismerhető normatartalmat hordozzon. 26/1992. (IV.  30.)  AB
    határozat,    ABH   1992.   135,   142.   Megállapította    az
    Alkotmánybíróság  azt  is: Ha pedig  egy  jogszabály  törvényi
    tényállása  túl  elvont,  túl általános,  akkor  a  jogszabály
    rendelkezése  a  jogalkalmazó belátása szerint  kiterjeszthető
    vagy   leszűkíthető.  Az  ilyen  szabály  lehetőséget   ad   a
    szubjektív  jogalkalmazói döntésre, a különböző  jogalkalmazók
    eltérő  gyakorlatára,  a jogegység hiányára.  Ez  csorbítja  a
    jogbiztonságot. 1160/B/1992. AB határozat, ABH 1993. 607, 608.

    Elvi  éllel  mutatott rá az Alkotmánybíróság arra is,  hogy  a
    jogbiztonság   követelménye  nemcsak  a  jogi   szabályozással
    szemben  megfogalmazható  elvárásokat  jelenti,  hanem   ennél
    tágabb   jelentéstartalmat   is   hordoz.   Így   nyomatékosan
    hangsúlyozta, hogy a jogbiztonság nem csupán az  egyes  normák
    egyértelműségét  követeli  meg,  de  az  egyes  jogintézmények
    működésének   kiszámíthatóságát  is.  9/1992.  (I.   30.)   AB
    határozat, ABH 1992. 59, 65.

    2.    A   törvényhozó   az   indítványozók   által   megjelölt
    rendelkezésekben bizonytalan jogfogalmakkal határozta  meg  az
    állampolgári   jogok  országgyűlési  biztosainak   hatáskörébe
    tartozó  “hatóságokat”.  Ezáltal a hatalommegosztás  rendjében
    meghatározó helyet elfoglaló szervek között vált vitatottá  az
    állampolgári  jogok országgyűlési biztosának a  hatásköre,  az
    általa gyakorolható ellenőrzési jog terjedelme.

    2.1.  Az  Obtv. 29. § (1) bekezdésének a) pontjában  megjelölt
    “államhatalmi” szerv kifejezés nem egyértelmű.  Ez  a  fogalom
    egy   már  meghaladott  államelméleti  felfogás  terméke,  mai
    alkotmányos   berendezkedésünk  leírására  kevésbé   alkalmas.
    Ugyanakkor  az  “államhatalmi szerv” kifejezés alkalmas  lehet
    arra,  hogy lefedje az államszervezet egészét. A közigazgatási
    szervek,  a  helyi  önkormányzatok,  sőt  a  bíróságok  és  az
    Országgyűlés    is   a   tág   értelemben   vett    közhatalom
    (“államhatalom”) szerveiként látják el a feladataikat.

    Az   Alkotmány  a  közhatalommal  rendelkező  állami   szervek
    feladatkörét  a  hatalommegosztás alkotmányos  követelményének
    szem  előtt  tartásával határozza meg.  A  hatalommegosztás  a
    közhatalmat  gyakorló szervek feladatköreinek szétválasztását,
    ugyanakkor  a közöttük fennálló kapcsolat rögzítését  jelenti.
    Az  Alkotmány  a legmagasabb szinten hozza létre, konstituálja
    az  alkotmányos  szerveket,  a konkrét  hatásköri  szabályokat
    általában külön törvények tartalmazzák. Az alkotmányos szervek
    működésének   kiszámíthatósága,  a   feladat-   és   hatásköri
    összeütközések kiküszöbölése alkotmányos érdek.

    Az Alkotmány 19. § (1) bekezdése értelmében az Országgyűlés  a
    Magyar  Köztársaság legfelsőbb államhatalmi szerve.  Az  Obtv.
    29.  §  (1) bekezdésének a) pontjában az “államhatalmi”  szerv
    kifejezés  használata  ezért bizonytalansághoz  vezet:  azt  a
    látszatot  kelti,  hogy az országgyűlési biztosok  hatáskörébe
    tartozik    az    Országgyűlés   közhatalmi    tevékenységének
    felülvizsgálata.

    Ezzel   szemben  az  országgyűlési  biztosok  az  Országgyűlés
    szervei.  Hatáskörük  az Országgyűlés közhatalmi  tevékenysége
    vizsgálatára,  így  az  Országgyűlés  által  alkotott   normák
    felülvizsgálatára nem terjedhet ki.

    2.2.  Az  Obtv.  29.  §  (1) bekezdés  f)  pontjában  említett
    “igazságügyi”   szerv   fogalma  is   tisztázatlan:   gyakorta
    előfordul,   hogy   azt   az   igazságszolgáltatási    szervek
    szinonimájaként  értelmezik. Ezen  túlmenően  a  közjegyzőkről
    szóló  1991. évi XLI. törvény 1. § (4) bekezdése értelmében  a
    közjegyző  az állam igazságszolgáltató tevékenysége  részeként
    jogszolgáltató  hatósági tevékenységet  végez.  Megállapítható
    tehát,  hogy  ezt  a  fogalmat sem egyértelműen  használják  a
    jogszabályok és indokolásaik, ezért bizonytalan,  hogy  milyen
    szervek körét fogja át ez a fogalom. A szóhasználatból  fakadó
    bizonytalanság   sérti  az  alkotmányos  szervek   működésének
    kiszámíthatóságához,  a  feladat- és hatásköri  összeütközések
    kiküszöböléséhez fűződő alkotmányos érdeket.

    2.3.  Az  Obtv.  29. § (1) bekezdésének h) pontjában  írt,  “a
    bíróságon  kívüli jogvitát kötelező érvénnyel  eldöntő  szerv”
    kifejezés tartalma homályos. Ilyen “szervnek” minősülhetnek az
    eseti   és  állandó  választottbíróságok  (például  a   Magyar
    Kereskedelmi    és   Iparkamara   mellett    működő    Állandó
    Választottbíróság   vagy  a  tőzsdei  választottbíróság)   is,
    amelyek  határozataival  szemben jogorvoslatnak  nincs  helye.
    Bizonyos    esetekben   kötelező   döntéseket   hozhatnak    a
    fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény  18-37.  §-ai
    alapján  működő  békéltető testületek is. Az Obtv.  szövegéből
    nem  tűnik  ki  egyértelműen, hogy pontosan  milyen  szervekre
    terjed ki az országgyűlési biztosok vizsgálati jogköre.

    Mindezekre  figyelemmel  az  Alkotmánybíróság  megállapította,
    hogy   az   Obtv.  29.  §  (1)  bekezdése  a)   pontjának   az
    “államhatalmi”   szövegrésze,  valamint  f)   és   h)   pontja
    ellentétes  az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében  rögzített
    jogállamiság  alapértékét  képező jogbiztonság  elvével.  Erre
    tekintettel   az  Alkotmánybíróság  e  rendelkezéseket   2001.
    december 15. napjával megsemmisítette.

    3.  Az  Alkotmánybíróság az indítványok vizsgálatakor  különös
    súllyal  mérlegelte  azt a körülményt,  hogy  az  állampolgári
    jogok  országgyűlési biztosa, általános helyettese, a  nemzeti
    és  etnikai  kisebbségi jogok biztosa, valamint az adatvédelmi
    biztos  alkotmányos  intézménye  fontos  szerepet  tölt  be  a
    végrehajtó  hatalom  ellenőrzésében,  az  állampolgárokat   az
    állammal  szemben megillető védelem megteremtésében. Működésük
    folyamatosságának fenntartása alkotmányos érdek.

    4.  Ami  az Obtv. 29. § (1) bekezdésének az Alkotmány 32/B.  §
    (1)    bekezdésébe    ütközésének    kérdését    illeti,    az
    Alkotmánybíróság rámutat arra, hogy míg az Alkotmány  32/B.  §
    (1)  bekezdése az országgyűlési biztos feladatkörét  határozza
    meg,  addig  az  Obtv.  29. § (1) bekezdése  azon  hatóságokat
    sorolja fel eredeti módon, melyek eljárásának vizsgálatára  az
    országgyűlési   biztos  tevékenysége  konkrétan   kiterjedhet,
    vagyis tevékenységük szervi hatályát szabályozza. Az Alkotmány
    32/B.  § (1) bekezdése semmiféle hatóságfogalmat nem ad, ezért
    azt  az  Obtv. 29. § (1) bekezdése nem is szűkítheti. Mivel  a
    két  érintett  rendelkezés tárgya eltér, ezért e rendelkezések
    kollíziója kizárt. Az az indítványozói felvetés, miszerint  az
    Obtv. 29. § (1) bekezdése alkotmányellenesen szűkíti le azt  a
    hatósági  kört,  melyre  az országgyűlési  biztos  vizsgálatát
    kiterjesztheti, nyilvánvalóan téves. Minderre  tekintettel  az
    Alkotmánybíróság az Obtv. 29. § (1) bekezdésének az  Alkotmány
    32/B.    §    (1)    bekezdésébe   ütközése   miatti    teljes
    megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.

    5.  Az  Alkotmánybíróság e határozatának a  Magyar  Közlönyben
    való  közzétételét  az  Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi
    XXXII. törvény 41. §-a alapján rendelte el.
                            Dr. Németh János
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
         Dr. Bagi István                       Dr. Bihari Mihály
         alkotmánybíró                      előadó alkotmánybíró
                                    
         Dr. Czúcz Ottó                          Dr. Erdei Árpád
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                    
         Dr. Harmathy Attila                    Dr. Holló András
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                    
         Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                    
         Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró
     Dr. Kiss László alkotmánybíró különvéleménye
                                    
     1  Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának intézménye –
     alkotmányos  intézményként  –  fontos  szerepet  tölt   be   a
     végrehajtó  hatalom  ellenőrzésében,  az  állampolgárokat   az
     állammal  szemben megillető védelem megteremtésében. Működésük
     folyamatosságának   fenntartása  valóban  alkotmányos   érdek.
     Kiemelkedő  alkotmányossági  érdek  azonban  az  is,  hogy   a
     demokratikus     jogállam    hatalommegosztási    rendszerében
     elhelyezkedő  szervek  helyét, a közöttük  lévő  kapcsolatokat
     világos,  egyértelmű törvényi normák jelöljék ki. Ez  utóbbiak
     hiánya  vagy  hiányos  volta ezt az  alapvető  alkotmányossági
     érdeket veszélyezteti. Erre figyelemmel az Alkotmánybíróságnak
     is  –  valamennyi  “hatóság”  tekintetében  egyformán  szigorú
     mércét  kell  alkalmaznia az Alkotmány 2.  §  (1)  bekezdésébe
     ütköző    bizonytalan,   félreérthető   fogalom-meghatározások
     vizsgálatakor.

     Az  Alkotmánybíróság az alkotmányvédelmi (itt: az állampolgári
     jogok     országgyűlési    biztosának    intézményét     védő)
     kötelezettségének  – álláspontom szerint –  valamennyi  elemre
     egyforma  szigorúsággal elvégzett vizsgálattal és azzal  tehet
     eleget,  hogy  elegendő  időt biztosít  az  Obtv.  29.  §  (1)
     bekezdésének  egészét  érintő új,  minden  “hatóságot”  átfogó
     ellentmondásmentes jogi normák megalkotásához.

     2.  Nem  tartozik az Alkotmánybíróság hatáskörébe a  törvényen
     belüli    ellentmondások    feloldása,    és    ugyanígy     a
     törvényszövegezés  hiányosságai miatti értelmezési  nehézségek
     tisztázása sem. Mindebből ugyanakkor nem következik  az,  hogy
     ilyen   esetekben  az  Alkotmánybíróság  mindössze  a  passzív
     szemlélő szerepére lenne kárhoztatva. Ellenkezőleg: amikor  az
     ilyen  ellentmondások alkotmányossági kérdéseket vetnek fel  –
     és    leggyakrabban   a   jogbiztonság    sérelmét    –,    az
     Alkotmánybíróságnak – megfelelő indítvány  esetén  –  el  kell
     járnia.

     Az  ilyen eljárása során alkalmazott mércét különösen  magasra
     kell  helyeznie akkor, ha a jogbizonytalanság által előidézett
     értelmezési  vita  alkotmányos  szervek  jogállását  (itt:  az
     állampolgári  jogok  országgyűlési  biztosának  a  hatáskörét)
     érinti,  s amely továbbhatásában előidézője lehet annak,  hogy
     az  egyik  állami  szerv akadályozhatja a másikat  alkotmányos
     feladatainak ellátásában.

     A    hatóságnak    minősülő   állami   szervek   értelmezéssel
     megállapítható  körének  megvonásánál  a  jelen   esetben   az
     Alkotmánybíróság valójában kettős mércét alkalmazott: az egyik
     csoportnál  [Obtv. 29. § (1) bekezdés a) pontja “államhatalmi”
     részénél,  az  f)  pontjánál, a h) pontjánál]  a  jogbiztonság
     sérelmét állapította meg, míg a “maradékról”, [Obtv. 29. § (1)
     bekezdés a) pontjának “államigazgatási” része, b), c), d), e),
     g)  pontjai tekintetében] annak ellenére hallgatott,  hogy  az
     egyik  indítvány azokra is kiterjedt, hiszen az  Obtv.  teljes
     29.   §   (1)  bekezdésének  tartalmát  kérte  alkotmányossági
     szempontból megvizsgálni. A többségi határozat tehát  nem  “az
     indítványozók által megjelölt rendelkezésekre”,  hanem  csupán
     azok töredékére terjedt ki.

     Hangsúlyozza  a  többségi határozat: “Az  Alkotmánybíróság  az
     indítványok  vizsgálatakor különös súllyal  mérlegelte  azt  a
     körülményt, hogy az állampolgári jogok országgyűlési  biztosa,
     általános  helyettese, a nemzeti és etnikai  kisebbségi  jogok
     biztosa, valamint az adatvédelmi biztos alkotmányos intézménye
     fontos  szerepet  tölt be a végrehajtó hatalom ellenőrzésében,
     az  állampolgárokat  az  állammal  szemben  megillető  védelem
     megteremtésében. Működésük fenntartása alkotmányos érdek.”

     Álláspontom   szerint   e   “működés   folyamatosságát”    nem
     veszélyeztette  volna az, ha az Alkotmánybíróság  a  megkímélt
     rendelkezések tekintetében is hasonló szigorral járt volna el,
     ahogyan  azt  az Obtv. 29. § (1) bekezdésének  a),  f)  és  h)
     pontjai esetében tette. Ha ugyanis pro futuro – elegendő  időt
     hagyva  – mindazokat a rendelkezéseket megsemmisítette  volna,
     amelyeket   most  megkímélt,  (de  amelyeknek  az  értelmezése
     szerintem  ugyanolyan  bizonytalanságot  idéz  elő,   mint   a
     megsemmisítetteké),  úgy feltehetően ez az  eljárása  még  nem
     veszélyeztette  volna  a  szóban forgó  alkotmányos  intézmény
     működésének folyamatosságát.

     3.   Álláspontom   szerint  tehát  a   megkímélt   “hatóságok”
     értelmezése  semmivel sem jelent könnyebb feladatot  az  Obtv.
     29.  §  (1)  bekezdése  részben megsemmisített  a)  pontjában,
     illetőleg  a  teljesen megsemmisített f) és h)  pontjában  írt
     hatóságok  mibenlétének meghatározása terén,  mint  az  összes
     többi – hatályában fenntartott – “hatóság” esetében.

     A törvényhozó által megjelölt három szerv (államhatalmi szerv,
     államigazgatási   feladatot  ellátó   szerv,   államigazgatási
     jogkörben  eljáró egyéb szerv) jelentős részben  lefedheti  az
     egész  államszervezetet. Kétségtelen ugyanis, hogy a fegyveres
     erők, a rendészeti szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok  is
     részei    az    államigazgatásnak,    de    mindenképpen    az
     államigazgatási feladatot (is)ellátó szervek körébe tartoznak.
     Az igazságügyi szervek, illetőleg a helyi önkormányzatok is  a
     –   tágabb   értelemben  vett  –  közhatalom  (“államhatalom”)
     szerveiként  látják  el  feladataikat.  Az  Obtv.  29.  §  (1)
     bekezdésének   a)  és  b)  pontjában  említett   államhatalmi,
     államigazgatási feladatot ellátó és államigazgatási  jogkörben
     eljáró egyéb szervek köre tehát nem értelmezhető egyértelműen,
     azok  egyenként  is  nehezen feltárható tartalmúak,  illetőleg
     nagyobb részt át is fedik egymást.

     Bizonytalan  (vagy  éppen,  hogy  többértelmű)  a  “rendészeti
     szerv”  megjelölés  is. Minthogy a törvényhozó  a  rendőrséget
     külön  is említi, itt nyilvánvalóan az azon kívüli, rendészeti
     feladatokat  ellátó szervekről van szó. Kérdés  azonban,  hogy
     mely   egyéb   szervek   minősülnek   rendészeti   szerveknek.
     Bizonytalan  az  is, hogy a helyi önkormányzat egészében  vagy
     csak    bizonyos   hatáskörei   gyakorlása   során   minősül-e
     hatóságnak. A helyi önkormányzás a választópolgárok  közössége
     által  valósul  meg: erre is kiterjed-e az állampolgári  jogok
     országgyűlési biztosának hatásköre, vagy csak az önkormányzati
     hatósági   jogkörben,   illetőleg   államigazgatási   hatósági
     jogkörben hozott határozatokra? Ez a homályosság – álláspontom
     szerint – az Obtv. szervi hatályt megállapító rendelkezéseinek
     fogalomhasználatában    olyan    súlyú     jogbizonytalanságot
     eredményez, amely nyilvánvalóan ütközik az Alkotmány 2. §  (1)
     bekezdésében  foglalt rendelkezésbe. A “szervi  hatály”  ilyen
     módon  történt  megállapítása  következtében  az  állampolgári
     jogok   országgyűlési  biztosa  a  vizsgálandó  szervek  körét
     illetően   olyan  széleskörű  –  szabad  belátáson  nyugvó   –
     mérlegelési lehetőséggel rendelkezik, amely önmagában is sérti
     a jogbiztonságot.

     Ez  a  sérelem  pedig  –  lévén szó  egyazon  törvény  egyazon
     rendelkezésén belül előforduló ellentmondásokról,  értelmezési
     nehézségekről  –  olyan  súlyú, amely  önmagában  is  elegendő
     lehetett  volna ahhoz, hogy azt az Alkotmánybíróság  –  eddigi
     gyakorlatának megfelelően – az Alkotmány 2. § (1)  bekezdésére
     tekintettel  alkotmányellenesnek minősítse  és  megsemmisítse.
     “Az  ugyanazon  törvényen  belüli  ellentétes  szabályozás   –
     különösen,  ha  az a címzettek, az érintettek, a  kötelezettek
     eltérő  körére vonatkozik – már olyan fokú jogbizonytalanságot
     jelent,  amely alkotmányellenes.” [21/1993. (IV. 2.)  AB  hat.
     ABH 1993, 180].

     Budapest, 2001. március 13.
                                                    Dr. Kiss László
                                                      alkotmánybíró
     A különvéleményhez csatlakozom:
                                                    Dr. Bagi István
                                                      alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      The legal certainity of Article 29 of the Act on the Parliamentary Commissioner for Civil Rights
      Number of the Decision:
      .
      7/2001. (III. 14.)
      Date of the decision:
      .
      03/13/2001
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2001-1-003?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
      .