Hungarian
Ügyszám:
.
IV/04795/2021
Első irat érkezett: 12/11/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.VI.21.127/2020/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (földforgalmi eljárás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/02/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.VI.21.127/2020/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó mint vevő (felperes) és a peres eljárás II. rendű alperese mint eladó adásvételi szerződést kötött földrészletekre. Ezt követően, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi tv.) 21. §-a alapján a helyi önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára kifüggesztett adásvételi szerződésekre az elővásárlásra jogosult I. rendű alperes elfogadó jognyilatkozatot tett. Az "Elővásárló adásvételi szerződésbe belépést tanúsító" okiratban az alperesek kijelentették, hogy az I. rendű alperes érvényes elővásárlási nyilatkozata folytán az adásvétel közöttük létrejött, az I. rendű alperes tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. Az I. rendű alperestől az elfogadó nyilatkozatot a önkormányzati hivatalnál az igazgatási előadó vette át, aki a jegyzőt távollétében helyettesítette. Az indítványozó keresetben kérte annak megállapítását, hogy az alperesek közötti adásvételi szerződés nem jött létre; álláspontja szerint azt, hogy az elfogadó nyilatkozatot az I. rendű alperes nem a jegyzőnek adta át, a Földforgalmi tv. 21. § (9) bekezdése szerint úgy kell tekinteni, mintha elővásárlási jogát nem gyakorolta volna. Az elsőfokú bíróság ítéletében megállapította, hogy a perbeli ingatlanok tárgyában nem jött létre adásvételi szerződés, ugyanis a Földforgalmi tv. a jegyzőnek telepített hatáskörök körében az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat személyes átadásának és átvételének kötelezettségét írja elő. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet megváltoztatta és a keresetet elutasította. A másodfokú bíróság álláspontja szerint az elővásárlásra jogosult csak a saját magatartásáért tartozik felelősséggel, a jegyző esetleges mulasztásában vétlen. A felülvizsgálati eljárás során a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta; a Kúria megerősítette: az, hogy az elfogadó nyilatkozat átvételénél a jegyző helyett az általa vezetett hivatal ügyintézője járt el, az elővásárlási joggyakorlást nem érintette.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria szembement korábbi, az Alaptörvénnyel összhangban álló jogértelmezésre vezető joggyakorlatával, amely szerint Földforgalmi tv. 21. § (9) bekezdése az elővásárlási jog jogosultja hibáján kívüli okot is akként szabályozza, hogy az elővásárlási nyilatkozatot ebben az esetben olyannak kell tekinteni, mintha az elővásárlásra jogosult e jogát nem gyakorolta volna. A Kúria döntése sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése szerinti jogbiztonság követelményét, a XV. cikk (1) bekezdése szerinti törvény előtti egyenlőség elvét és a tisztességes bírósághoz való jogát. A contra legem joggyakorlat az elővásárlási jog gyakorlása során az elvileg azonos eljárásjogi kötelezettségekkel bíró feleket eltérő pozícióba helyezi, a hibás ügyletet teljesítő felet jogtalan előnyhöz juttatja, és annak orvoslását ellehetetleníti a bírói út igénybevételekor..
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúria Pfv.VI.21.127/2020/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_4795_0_2021_inditvany_anonim.pdfIV_4795_0_2021_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2022.06.21 14:00:00 3. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_4795_2021.pdfSz_IV_4795_2021.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the judgement No. Pfv.VI.21.127/2020/5 of the Curia (land trade procedure)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .