English

Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01951/2017
Első irat érkezett: 10/12/2017
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 56.Pkf.633.687/2017/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtási kifogás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/07/2017
.
Előadó alkotmánybíró: Juhász Imre Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §- a alapján - a Fővárosi Törvényszék 56.Pkf.633.687/2017/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy elmaradt gyermektartás iránti igényét végrehajtó útján érvényesítette. A végrehajtási eljárás ellen az indítványozó, mint végrehajtást kérő kifogással élt, amit a Pesti Központi Kerületi Bíróság Peren Kívüli csoportja elutasított, a Fővárosi Törvényszék jogerős döntésével pedig az elsőfokú döntést helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a végzések megsértették az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való alapjogát, és a (7) bekezdés szerinti jogorvoslathoz való jogát. .
.
Támadott jogi aktus:
  Fővárosi Törvényszék 56.Pkf.633.687/2017/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1951_2_2017_indkieg. anonim.pdfIV_1951_2_2017_indkieg. anonim.pdfIV_1951_0_2017_indítvány. anonim.pdfIV_1951_0_2017_indítvány. anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A határozat száma: 3060/2019. (III. 25.) AB végzés
  .
  A határozat kelte: Budapest, 03/12/2019
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2019.03.12 9:00:00 1. öttagú tanács
  .
  A határozat szövege (pdf):
  3060_2019 AB végzés.pdf3060_2019 AB végzés.pdf
  .
  A határozat szövege:
  .
  A határozat szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a Fővárosi Törvényszék 56.Pkf.633.687/201732. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
  I n d o k o l á s

  [1] 1. Az indítványozó alkotmányjogi panasz indítványt terjesztett elő az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a alapján a Fővárosi Törvényszék 56.Pkf.633.687/201732. számú végzése ellen.
  [2] A Fővárosi Törvényszék 56.Pkf.633.687/201732. számú végzésével az első fokon eljárt Pesti Központi Kerületi Bíróság (a továbbiakban: PKKB) 0101-11.Vh.3867/2016/18. számú végzésével kijavított 0101-11.Vh.3867/2016/11. számú végzését – amelyben az indítványozó végrehajtási kifogását elutasította – helybenhagyta.
  [3] Az indítványozó az ügy alapját képező végrehajtási eljárásban mint végrehajtást kérő vett részt és azért nyújtott be végrehajtási kifogást a végrehajtóval szemben, mivel álláspontja szerint az egyes végrehajtási cselekmények elmulasztásával gátolta a végrehajtási eljárás sikeres lefolytatását. Az indítványozó a következőket sérelmezte: a végrehajtó nem bírságolta meg az adóst, aki a lefoglalás alatt lévő gépjárművét nem állította elő az árverésre, illetve a végrehajtó az adósnak az indítványozó által megjelölt lakcímén nem kísérelte meg a foglalást.
  [4] A PKKB 0101-11.Vh.3867/2016/11. számú végzésével az indítványozó kifogását elutasította. A rendbírság kiszabásával kapcsolatban a bíróság megállapította, hogy mivel az adós sem a lefoglalásról, sem az árverésről nem értesült, így az árverés elmulasztásának jogkövetkezményei sem alkalmazhatóak, ezért a végrehajtó nem követett el jogszabálysértést azzal, hogy nem szabott ki rendbírságot. Az adósnak az indítványozó által megjelölt lakcímén történő foglalás elmulasztásával összefüggésben a bíróság megállapította, hogy a végrehajtó rendszeresen megkereste a lakcímnyilvántartót, azonban a nyilvántartás szerint az adós vagy nem rendelkezett bejegyzett lakcímmel, vagy a bejelentett lakcímen nem volt fellelhető. Az adós az indítványozó által megjelölt címen szintén nem volt fellelhető, és mivel a lakcímnyilvántartó sem tartalmazott adatot arra nézve, hogy ezen a címen az adós fellelhető lenne, a végrehajtónak nem volt törvényes indoka arra, hogy a helyszínen újból megjelenjen. A fenti indokok alapján a bíróság az indítványozó kifogását elutasította.
  [5] A Fővárosi Törvényszék 56.Pkf.633.687/201732. számú végzésével a PKKB végzését helybenhagyta, ugyanakkor rámutatott, hogy az elsőfokú bíróság nem bírálta el az indítványozó azon kifogását, amely szerint a végrehajtó tájékoztatási kötelezettségét elmulasztotta. A másodfokú bíróság végzésének indokolásában ezért meghatározta, hogy az elsőfokú bíróságnak e kifogás elbírálása során mit kell vizsgálnia.
  [6] Az indítványozó szerint a Fővárosi Törvényszék 56.Pkf.633.687/201732. számú végzése sérti az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdését, valamint XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdéseit. A tisztességes hatósági eljáráshoz való jog az indítványozó szerint azért sérül, mert a bíróságok jogértelmezése alapján a végrehajtó előnyösebb helyzetbe kerül mint a végrehajtást kérő. A tisztességes bírósági eljáráshoz való jog sérelmét pedig abban látja, hogy a törvényben meghatározott határidőt a bíróság jelentősen túllépte.

  [7] 2. Az indítványozó – az Alkotmánybíróság főtitkárának tájékoztatására válaszolva – 2017. november 29-én érkezett újabb beadványában továbbra is kérte az Alkotmánybíróság érdemi eljárását. Álláspontja szerint a végrehajtási ügyben eljárt bíróságok – az észszerű határidőn túli eljárás mellett – azzal is megsértették a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát, hogy beadványait részben figyelmen kívül hagyták, illetve a Fővárosi Törvényszék által megállapított eljárási szabálysértés ellenére mégis illetékfizetésre kötelezték.

  [8] 3. Az Abtv. 56. § (1) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság az Ügyrendjében meghatározottak szerinti tanácsban dönt az alkotmányjogi panasz befogadásáról, az 56. § (2) bekezdése értelmében pedig a befogadhatóságról dönteni jogosult tanács mérlegelési jogkörében vizsgálja az alkotmányjogi panasz befogadhatóságának törvényben előírt tartalmi feltételeit, különösen a 26–27. § szerinti érintettséget, a jogorvoslat kimerítését, valamint a 29–31. § szerinti feltételeket. A befogadhatóság feltételeit vizsgálva az Alkotmánybíróság tanácsa az alábbiakat állapította meg.
  [9] A Fővárosi Törvényszék – az indítványozó által támadott – végzését végrehajtási kifogás elutasításával összefüggésben hozta meg. Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint az Abtv. 27. §-a szerinti alkotmányjogi panaszt csak az ügy érdemében hozott, vagy az eljárást befejező egyéb bírósági döntéssel összefüggésben lehet előterjeszteni, „[a]z Alkotmánybíróság visszautasítja az olyan alkotmányjogi panaszt, amelyet nem ilyen határozattal szemben kezdeményeztek” {3179/2013. (X. 9.) AB végzés, Indokolás [9]}.
  [10] Az Alkotmánybíróság a 3179/2013. (X. 9.) AB végzés, Indokolás [9] bekezdésében rámutatott, hogy „[a] végrehajtási kifogás a végrehajtás foganatosítása során a végrehajtó intézkedésével szemben igénybe vehető jogorvoslat, amelyet nemperes eljárásban bírál el a bíróság. […] A kifogás tárgyában való döntéssel a bíróság a kifogásolt intézkedést megsemmisítheti és a végrehajtót új intézkedés megtételére kötelezheti [a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 217/A. § (4) bekezdés]. A végrehajtási kifogásnak nincs az eljárás folytatására halasztó hatálya [Vht. 222. §]. A végrehajtási kifogásra vonatkozó rendelkezések alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítványozó által sérelmezett, a végrehajtási kifogásait elutasító jogerős végzést a bíróság nem az ügy érdemében, de nem is a végrehajtási eljárás befejezése tárgyában, hanem a végrehajtási eljárás során hozta meg, ezért a döntés ellen alkotmányjogi panasznak nincs helye” {megerősítette többek között: 3252/2014. (X. 14.) AB végzés, Indokolás [5], 3197/2016. (X. 11.) AB végzés, Indokolás [28], legutóbb a 3168/2018. (V. 16.) AB végzés, Indokolás [46]–[47]}.
  [11] Az indítványozó – végrehajtást kérő – a végrehajtó tevékenysége, illetve egyes tevékenységek elmulasztása miatt élt kifogással. Az alkotmányjogi panasszal támadott bírósági végzés a végrehajtási eljárás során a végrehajtó tevékenységével összefüggésben született, amely azonban nem tekinthető az ügy érdemében hozott döntésnek. A Fővárosi Törvényszék támadott végzése ugyanakkor nem tekinthető az eljárást befejező egyéb döntésnek sem, mivel – az előbbiek mellett – a végrehajtási eljárás még folyamatban van. Mindezekre tekintettel – figyelembe véve az Alkotmánybíróságnak a fent idézett végzésekben kialakított gyakorlatát – a Fővárosi Törvényszék támadott végzése ellen alkotmányjogi panasz előterjesztésére az Abtv. 27. §-a alapján nincs lehetőség.

  [12] 4. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítványozó alkotmányjogi panasza nem felel meg az Abtv. 27. §-ban előírt követelményeknek, ezért az Alkotmánybíróság Ügyrendjének 30. § (2) bekezdés h) pontja alapján az indítványt visszautasította.

   Dr. Horváth Attila s. k.,
   tanácsvezető alkotmánybíró
   .
   Dr. Balsai István s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Juhász Imre s. k.,
   előadó alkotmánybíró
   Dr. Czine Ágnes s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Sulyok Tamás s. k.,
   alkotmánybíró

   .
   English:
   English:
   .
   Petition filed:
   .
   10/12/2017
   Subject of the case:
   .
   Constitutional complaint against the ruling No. 56.Pkf.633.687/2017/3 of the Budapest-Capital Regional Court (enforcement objection)
   Number of the Decision:
   .
   3060/2019. (III. 25.)
   Date of the decision:
   .
   03/12/2019
   .
   .