Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00760/2017
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/00597/2017,
.
Első irat érkezett: 03/20/2017
.
Az ügy tárgya: az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 8. § (7) bekezdése, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 1. § 2) bekezdésének a) és c) pontja, 2. § (1) és (2) bekezdése, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) és (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (iskola-fogorvos; praxisjog)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/12/2017
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (Aetv.) 8. § (7) bekezdése, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (Öotv.) 1. § (2) bekezdés a) és c) pontja, valamint 2. § (1)-(2) bekezdése, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (Vhr.) 2. § (1) és (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó iskola-fogorvosi körzet ellátására vonatkozó vállalkozási szerződéssel rendelkező fogorvos, akinek a hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelmét, melyben praxisjoga igazolását kérte, az elsőfokon eljáró közigazgatási hatóság elutasította. Az elsőfokú hatóság döntését a másodfokú hatóság helybenhagyta, az indítványozó bírósági felülvizsgálatra irányuló keresetét a bíróság elutasította.
Az indítványozó a bírósági és közigazgatási eljárásban alkalmazott, fent megnevezett jogszabályok alaptörvény-ellenességét állítja, a bírósági és közigazgatási határozatokat nem sérelmezi. Az indítványozó nézete szerint alaptörvény-ellenes, hogy a sérelmezett jogszabályok szerint praxisjoga kizárólag a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosnak, házi gyermekorvosnak és fogorvosnak van, míg az iskola-fogorvosok ellátási kötelezettsége nem területi ellátási kötelezettségként, hanem intézményi ellátási kötelezettségként jelenik meg. Mint ilyen, arra az Öotv. hatálya, így a praxisjog sem terjed ki annak ellenére, hogy az iskolafogászati tevékenység a praxisengedély-jogosult tevékenység kritériumainak megfelel. Azzal, hogy a sérelmezett rendelkezések az iskola-fogorvosokat kizárják a praxisjog körből, sérül az Alaptörvény B) cikke szerinti jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelménye, az Alaptörvény M) cikk (1) és (2) bekezdése szerinti, a vállalkozás szabadságához és a tisztességes gazdasági versenyhez való joga és a XII. cikk (1) bekezdése szerinti vállalkozáshoz való joga. Ezzel párhuzamosan sérül továbbá az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdése szerinti tulajdonhoz való joga, azáltal, hogy a sérelmezett rendelkezések alkalmazásával a feladat-ellátás érdekében eszközölt beruházásai és ráfordításai által nem áll be vagyon növekmény, mivel vagyoni értékű jogot nem szerezhet, ugyanakkor a területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő orvosok ilyen ráfordításai tulajdont keletkeztetnek, praxisjoguk értéke emelkedik. Ez, a nézete szerint homogén csoportok (területi alapon ellátási kötelezettséget vállaló fogorvos és az intézményi alapon ellátási kötelezettséget vállaló fogorvos) közötti jogszabályi differenciálás az Alaptörvény XV. cikke diszkrimináció tilalmába is ütközik..
.
Támadott jogi aktus:
  az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 8. § (7) bekezdés
  az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 1. § (2) bekezdés a) és c) pont
  az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (1)-(2) bekezdés
  313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról 2. § (1) és (3) bekezdés

  a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.K.27.092/2016/14. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk
M) cikk (1) bekezdés
M) cikk (2) bekezdés
XII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_760_0_2017_indítvány_anonim.pdfIV_760_0_2017_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .