English
Hungarian
Ügyszám:
.
75/B/1995
Előadó alkotmánybíró: Vörös Imre Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 16/1996. (V. 3.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1996/61
.
A döntés kelte: Budapest, 04/29/1996
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos megállapítására  irányuló eljárásban   -  Dr.  Ádám
   Antal,  Dr.   Lábady  Tamás,   Dr.  Sólyom   László  és  Dr.
   Tersztyánszky  Ödön      alkotmánybírók   különvéleményével-
   meghozta a következő

                          határozatot :

   Az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy  a társasági  adóról
   szóló 1991.  évi LXXXVI.  törvény 11.  §-a alkotmányellenes,
   ezért  azt  1996.  julius  1.  napjával  1995.  január  1-re
   visszamenőleges hatállyal megsemmisíti.

   Az Alkotmánybíróság a törvény 9. §-a alkotmányellenességének
   megállapítására  vonatkozó   indítvány   vizsgálatát   1996.
   december 31-ig felfüggeszti.

   Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                             INDOKOLÁS

                                 I.

    1.   Indítványozók beadványukban  a társasági  adóról  szóló
    1991. évi LXXXVI. törvény ( a továbbiakban :  Ta. tv. ) 9. §
    és 11.  §-ának  a  törvény  módosításáról  szóló  1994.  évi
    LXXXIII. törvény  ( a továbbiakban  :  TaM. tv. ) 5. § és 7.
    §-ával megállapított szövege megsemmisítését kérték.

    1.1.      A külföldiek  magyarországi befektetéseiről  szóló
    1988. évi  XXIV. törvény  ( a továbbiakban  :   Kb. tv.  ) ,
    illetve az  azt  módosító  1990.  évi  XCVIII.  törvény  ( a
    továbbiakban :   KbM.  tv. )  a külföldi részvétellel működő
    gazdasági társaságok  számára adókedvezményeket vezetett be,
    amely kedvezményeket  az  adórendszer  időközbeni  változása
    folytán a Ta. tv.  ( annak 12. §-ában ) változatlan formában
    átvette.

    Ezeknek  a   rendelkezéseknek   a   jelen   ügy   elbírálása
    szempontjából figyelembe  veendő szabályai  a következők.  A
    külföldi   részvételű    gazdasági   társaságot,   különböző
    feltételek ( például  meghatározott gazdasági  tevékenységek
    gyakorlása, elegendő  tőkenagyság stb.  ) megléte  esetén  a
    feltételek együttes  meglététől számított első öt évben száz
    ( más esetekben  hatvan ) , a  második öt évben hatvan ( más
    esetekben negyven ) százalékos adókedvezmény illeti meg.

    1.2.      Ezt a  kedvezményt csökkentette  a TaM.  tv. által
    megállapított  egyik   megtámadott  jogszabályi  rendelkezés
    [ Ta.  tv.   11.  § ]   oly  módon,  hogy  az  adókedvezmény
    igénybevételének lehetőségét az adóévben már nem a társasági
    adó  egészére,  hanem  annak  csak  meghatározott,  a  másik
    megtámadott jogszabályi rendelkezés által [ Ta. tv. 9. § (1)
    bek. ]  meghatározott ( az  ún. számított  adóra kiterjedő )
    részére biztosította. A társasági adó fennmaradó részét ( az
    ún.  kiegészítő   adót )  a   külföldi  részvétellel  működő
    gazdasági társaságoknak  ugyanúgy  fizetniük  kell,  mint  a
    többi adóalanynak.  Az adónak  erre a  részére nézve tehát a
    korábban   biztosított    adókedvezményt    a    rendelkezés
    megszüntette.

    2.   Indítványozók  véleménye  szerint  a  kedvezmények  ily
    módon  való  utólagos  megvonása,  illetőleg  csökkentése  a
    következők miatt alkotmányellenes.

    2.1. Indítványozók  előadták, hogy  a Ta.  törvénynek a TaM.
    tv. által történt módosítása álláspontjuk szerint ellentétes
    az Alkotmánynak  a  jogbiztonságot  -  mint  a  jogállamiság
    [ Alkotmány  2.   §  (1)   bek.  ]   szerves  részét  képező
    alkotmányos   intézményt   -   deklaráló   rendelkezéseivel.
    Véleményük  szerint   a  jogszabály  utólag  von  meg  olyan
    adókedvezményeket  -   és  azokra  is  kiterjedően,  akik  a
    kedvezmények folyamatos,  tehát a  jelen  időszak  alatt  is
    érvényes  voltában   bízva  kezdtek   kedvezményre  jogosító
    tevékenységhez -,  amelyeknek a  jogszabályban meghatározott
    változatlan tartalommal  való meglétét az eredeti jogszabály
    biztosította eme jogalanyok számára.

    2.2.      Indítványozók álláspontja  szerint a  jogalkotónak
    különbséget  kellett   volna  tennie   aszerint,   hogy   az
    adóalanyok mikor szereztek adókedvezményre jogosultságot.

    Amennyiben  ugyanis  a  jogosultságot  abban  az  időszakban
    szerezték, amikor  egységes volt a társaságokat terhelő adó,
    akkor őket  a már  megkezdett tízéves időszak teljes tartama
    alatt a  mindenkor hatályos  mértékű társasági adó egészének
    vonatkozásában megilleti az adókedvezmény. A kedvezményeknek
    csak meghatározott  társaságiadó-részre való szorítása, azaz
    azon   kedvezménynek   a   részleges   megvonása,   amelynek
    igénybevételét   már   megkezdték,   indítványozók   szerint
    alkotmányellenes. Indítványozók  álláspontjának értelmében a
    jogszabályi     rendelkezések      azon      adójogviszonyok
    vonatkozásában, amelyek  még a  kedvezmények megléte  idején
    jöttek  létre,  szerzett  jogok  utólagos  megvonása  okából
    alkotmányellenesek.

    3.   Az Alkotmánynak az indítványok által felhívott 2. § (1)
    bekezdése   szerint    a   Magyar   Köztársaság   független,
    demokratikus jogállam.

                                II.

    Az indítványok részben megalapozottak.

    Az   Alkotmánybíróság    az   adókedvezményekkel   és   azok
    megvonásának módjával  kapcsolatos elvi álláspontját 9/1994.
    (II. 25.)  AB határozatában  ( ABH 1994,  74. ) fejtette ki.
    Ebben a  határozatában az  Alkotmánybíróság összefoglalta  a
    kiemelten az  adókedvezményekkel foglalkozó  [ 137/B/1991. ,
    ABH 1992,  456. ] ,   [ 182/B/1992. ,  ABH  1992,  588.  ] ,
    valamint más,  a  kedvezményekkel  érintőlegesen  foglalkozó
    határozataiban található,  az elvi  álláspont kialakításához
    szükséges következtetéseit.

    A  szerzett   jogok  védelme  vonatkozásában  ( a  szociális
    biztonsághoz való  jog, a szociális rendszerek biztonságának
    vizsgálata kapcsán ) az Alkotmánybíróság elvi álláspontját a
    43/1995  (VI.   30.)  AB   határozatban  ( ABK  1995,  252 )
    összegezte.  Az   Alkotmánybíróság   jelen   határozatát   a
    felsorolt  ügyekben   kialakított  elvi  álláspontjainak,  a
    pénzügyminiszter  álláspontjának,  valamint  több  szakértői
    vélemény figyelembevételével hozta meg.

    1.   Az    Alkotmánybíróság    hivatkozott    határozataiban
    megállapította, hogy  az adókedvezményekre  senkinek nincsen
    az  Alkotmányon  alapuló  alanyi  joga;  az  adókedvezmények
    megadása, illetőleg  visszavonása  a  jogalkotó  mérlegelési
    jogkörébe tartozik,  önmagában alkotmányossági problémát nem
    képez.    Az     adókedvezményre    vonatkozó    jogszabályi
    rendelkezések   vizsgálata    során   az    Alkotmánybíróság
    hatáskörébe kizárólag annak a megállapítása tartozik, hogy a
    jogalkotó    a    mérlegelési    jogkörében    megállapított
    kedvezményekkel   nem    sért-e   alkotmányos   rendelkezést
    [ 1391/B/1992. AB határozat ( ABH 1993, 629. ) ] .

    A  kedvezmények   megvonásának   módja   viszont   az   eset
    körülményeitől    függően     alapos     okkal     képezheti
    alkotmányossági   vizsgálat    tárgyát.    Elképzelhető    a
    kedvezmények  oly   módon   történő   megvonása,   amely   a
    kedvezményezetteknek  -a   jogszabály  változásából   adódó-
    megváltozott  feltételekhez   való  alkalmazkodásához  kellő
    felkészülési időt  nem biztosít, és ez alkotmányellenességet
    eredményezhet [ 9/1994.   (II. 25.)  AB határozat, ABH 1994,
    74. ] . Mindig az adott ügyben, az eset összes körülményeire
    tekintettel kell az alkotmányossági vizsgálatnak eldöntenie,
    hogy az  adott kedvezmény-megvonási  mód a megvonás céljára,
    és megvalósításának  módjára tekintettel  alkotmányos-e vagy
    sem.

    A 9/1994  (II. 25.) AB határozat kifejtette továbbá, hogy az
    állam az általa a gazdasági élet szereplői részére időtartam
    szabása  nélkül,   azaz  gyakorlatilag   igen  hosszú  távra
    nyújtott garanciákat  ( amely körbe adott esetben a külföldi
    beruházásokat  kifejezetten   ösztönző  adókedvezmények   is
    beletartoznak )  természetesen   nem  köteles   örök  időkre
    fenntartani. A jogszabály módosításának korlátja azonban az,
    hogy a  módosítás hatálya  általában ne terjedjen ki azokra,
    akik  az   állami  garanciában   bízva   a   kedvezményezett
    tevékenységhez a  módosítás előtt  kezdtek hozzá.  "Az állam
    által vállalt  garanciáknak e  korlátozást  figyelmen  kívül
    hagyó önkényes  és  azokra  is  vonatkozó  módosítása,  akik
    tevékenységüket a módosítás előtt kezdték meg, ellentétes az
    Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében  deklarált  jogállamiság
    szerves     részét     alkotó     jogbiztonsággal,     ezért
    alkotmányellenes. " ( ABH 1994, 76 ) .

    Erre való  tekintettel mondta  ki  az  Alkotmánybíróság  már
    hivatkozott, 9/1994.  (II. 25.) AB határozatában, hogy a Ta.
    tv-nek a  jelen ügyben  is szerepet  játszó,  adókedvezményt
    megállapító  rendelkezései   ( 12.  § )   vonatkozásában   a
    korábban határidő  nélkül  ( tehát  eredetileg  határozatlan
    időre )  biztosított   kedvezményeknek  időbeli   korlátozás
    kimondása általi  szűkítése ( a  kedvezmények igénybe vétele
    határidő nélküliségének  tíz éves  határidőre változtatása )
    alkotmányos.  A   megvonás  alkotmányoskénti   elfogadásának
    indoka emellett  az is volt, hogy a jogalkotó nem visszaható
    hatállyal, hanem  a jövőre nézve korlátozta az adókedvezmény
    igénybevételének  lehetőségét,   és   a   változáshoz   való
    alkalmazkodásra is  kellő  felkészülési  időt  ( tíz  évet )
    biztosított.

    2. A  szerzett jogok  védelmének elvi  alapja -  a szociális
    biztonsághoz való  jog, a  szociális  rendszerek  biztonsága
    szempontjából- az  Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  a
    következő. Amint  azt a 43/1995 (VI. 30.) AB határozat [ ABK
    1995, 252 ]  az Alkotmánybíróság korábbi határozatával ( pl.
    62/1993 (IX.  29.) AB határozat, ABH 1993, 364 ) összhangban
    kimondta, "a jogállamisághoz hozzá tartozik a szerzett jogok
    tiszteletben  tartása".   Az  Alkotmánybíróság   egyidejűleg
    rámutatott  arra,   hogy  a   szerzett  jogok   védelme  nem
    változtathatatlan ( abszolút )  érvényű, ám  a kivételek  -a
    kivételes   jogalkotói   beavatkozások-   alkotmányosságának
    elbírálása csak  esetről esetre lehetséges. A szerzett jogok
    védelme szempontjából  nem közömbös a szerzett jogok tárgyát
    képező  jogalkotói  ígéret  érvényesülésének  időtartama.  A
    rövid időre  szóló ígéretek fokozott védelmet élveznek, azok
    idő előtti,  lejárat előtti  megszüntetése szerzett  jogokat
    sért, ezért általában alkotmányellenes. Hosszú távú ígéretek
    esetében azonban adott esetben a gazdasági helyzet változása
    megalapozott és  alkotmányosként elfogadható indoka lehet az
    állam, a  jogalkotó által  végrehajtott -a  szerzett jogokat
    érintő- változtatásoknak.

    3. Az adott ügyben az alkotmányossági probléma abból adódik,
    hogy a  jogalkotó  egy  tartós,  folyamatos  adójogviszonyba
    avatkozik bele,  azonban -eltérően  a 9/1994  (II.  18.)  AB
    határozat  tényállásától-   a   módosítás   által   érintett
    adókedvezmény,  adómentesség   ( a  továbbiakban   együtt  :
    adókedvezmény )  ezesetben   nem  határidő   nélkül   vehető
    igénybe, hanem  határozott időre  :  egymást követően eltérő
    adómértékekkel ( 100,  illetve 60% ) 5-5 évre szól. A kérdés
    tehát az,  hogy a  jogalkotó a  már egyszer határozott időre
    szólóan biztosított  adókedvezményt a  már azt megszerzettek
    számára a  tevékenység  megkezdésekori,  azaz  a  kedvezmény
    megszerzésekori feltételekkel biztosítani köteles-e.

    3.1.  A   jogalkotó  1995-ben   a   társasági   adórendszert
    átalakította. Az  eddig egységes  társasági adót  a TaM. tv.
    két   összetevőből    állóvá   alakította   át   úgy,   hogy
    megváltoztatta a  fizetendő adó  százalékos mértékét  is.  A
    társasági  adó  egy  állandó  kulcsú  úgynevezett  számított
    adóból, és  egy ugyancsak  állandó  kulcsú,  de  esetlegesen
    jelentkező,  a  számított  adótól  eltérő  szempontrendszert
    érvényesítő,  ebből   következően  egy,   a  számított   adó
    szabályozási módjától  eltérő szabályozási  mód alkalmazását
    lehetővé tevő úgynevezett kiegészítő adóból áll.

    Az adókedvezményeket  a gazdasági  társaságok -ezen belül az
    adókedvezményekből korábban  mintegy 90%-al részesülő, tehát
    a jelen  ügy szempontjából  gyakorlatilag leginkább érintett
    külföldi  részvétellel  működőek-  eddig,  és  ezután  is  a
    számított adó erejéig vehették és vehetik igénybe. Ameddig a
    társasági  adó  egységes  volt,  és  összege  megegyezett  a
    számított adó  összegével ( a  társasági adó  és a számított
    adó fogalma egymással azonos volt ) , addig értelemszerűen a
    számított  adó   vonatkozásában   megállapított   kedvezmény
    egyenlő volt  a társasági adókedvezménnyel. A módosítás után
    ( azaz  1995-től   kezdve )  a   számított  adóra  vonatkozó
    kedvezmény már  nem  egyenlő  a  korábban  a  társasági  adó
    egészére nézve  érvényesülő adókedvezménnyel,  mivel  a  két
    összetevőből álló társasági adónak csak egyik összetevőjére:
    a számított adóra nézve vehető igénybe.

    3.2. Ebből következően megállapítható, hogy a Ta. tv. 11. §-
    a a  módosítás előtti helyzettel összevetve az adókedvezmény
    igénybe vételének  feltételeit megváltoztatta.  A  társasági
    adó-fizetési kötelezettség  ugyanis  ( amelynek  egészére  a
    kedvezmény a módosítást megelőzően- vonatkozott ) nemcsak az
    ún.   számított   adó,   hanem   az   ún.   kiegészítő   adó
    vonatkozásában  is   fennáll;  a   társasági  adó  alanyának
    adófizetési kötelezettsége  e két részből együttesen tevődik
    össze. Ebből  következően a  jogalkotó a külföldi részvételű
    gazdasági  társaságok  vonatkozásában  akkor  nem  érintette
    volna az  adókedvezményt, ha  az mind az ún. számított, mind
    az   ún.   kiegészítő   adó   vonatkozásában   változatlanul
    fennmaradt volna.

    3.3. Az  Alkotmánybíróságnak abban  a kérdésben  kell  tehát
    állást foglalnia,  hogy a  vizsgált  társaságiadó-kedvezmény
    oly módon  történő módosítása,  mely szerint  a módosítással
    két   részre    bontott   társasági    adónak   -a   korábbi
    feltételekkel- már  csak az  egyik részére  vehető igénybe a
    kedvezmény,   alkotmányos-e.    Más   megfogalmazásban    az
    alkotmányossági   probléma    abban    áll,    hogy    adott
    kedvezményezett    tevékenység    megkezdése    révén    már
    megszerzett, határozott  időre ( ezesetben  5-5 évre ) szóló
    adókedvezményt a  jogalkotó  utólag  csökkenthet-e,  illetve
    megszüntethet-e.

    4. Az  Alkotmánybíróság  a  pénzügyminiszter  álláspontjára,
    valamint a  beszerzett szakértői véleményekre is figyelemmel
    az alábbiakat állapítja meg.

    4.1. A  társasági adótörvény  módosítása nem  vezetett be új
    adónemet, mivel  az adó  megváltozott szerkezetben ugyan, de
    változatlanul a  társaságok adózás  előtti eredménye alapján
    kerül kivetésre :  változatlan maradt az adó alapja és annak
    közgazdasági  tartalma.   A  számított   adó  kulcsa  18%-ra
    csökkent, míg  a nyereségnek  a vállalkozásból való kivonása
    ( jellemzően az osztalék-fizetés ) esetén a 18%-os számított
    adó megfizetése után fennmaradt nyereség után 23% kiegészítő
    adót kell  fizetni. Az  adó mindkét  összetevőjének alanya a
    gazdasági társaság.

    4.2.  A   változások  következtében  az  adó  mértéke  ugyan
    csökkent, azonban  a korábban  igénybe vehető kedvezmények -
    ellentmondásos módon,  de  logikusan,  mert  kisebb  lett  a
    kedvezmény alapja- ennek megfelelően, ugyanígy csökkentek.

    Az  adókedvezményekben  részesülők  adózási  terhei  azonban
    nemcsak ezért  nőttek, hanem azért is, mert a kiegészítő adó
    megfizetése alól csak akkor mentesülhet a társaság ( azaz az
    adókedvezmények   szerinti   korábbi   adójogi   pozícióját,
    jogállását csak  akkor tudja  megőrizni ) , ha a módosítások
    által bevezetett, támasztott újabb feltételt teljesítik :  a
    jövedelmet  nem   vonják  ki   a  vállalkozásból.   Ennek  a
    feltételnek  utólagos   támasztása   -amelynek   teljesítése
    egyébként  egy  vállalkozás  életében  tartósan  lehetetlen-
    ettől  eltekintve   is,   önmagában   véve   is   terhesebbé
    változtatta   az    adóalanyok    adójogi    jogállását    :
    megnövekedett  adófizetési   kötelezettséget   eredményezett
    azesetben, ha a kedvezményezett gazdasági tevékenységet, más
    szóval  az   adókedvezmény  igénybe   vételét  korábban  már
    megkezdték.

    4.3.  A   pénzügyminiszter   a   megnövekedett   adófizetési
    kötelezettséget is  tartalmazó módosítás  bevezetését többek
    között ( a  fekete gazdaság  visszaszorítása,  a  beruházási
    tevékenységre ösztönzés  mellett ) azzal  ( is )  indokolta,
    hogy az  ország pénzügyi  helyzete romlott,  és a  társasági
    adóbevételnek  mintegy  egynegyede  várható  kiegészítő  adó
    formájában való befizetésektől.

    Minthogy   a   kedvezmények   -fenti   módosítások   folytán
    bekövetkező-    megvonása,     illetve    csökkentése     -a
    pénzügyminiszter tájékoztatása  szerint- több,  mint 90%-ban
    külföldi  részvételű   társaságokat  érintett,  a  módosítás
    adópolitikai  iránya   jórészt   az,   hogy   alapvetően   a
    Magyarországon    beruházott    külföldi    tőke    fokozott
    megadóztatásával tegyen szert többlet-adóbevételre.

    4.4. Az  Alkotmánybíróság megjegyzi,  hogy a  társasági adó-
    törvény  egyik   korábbi  módosítása  eleve  csak  az  1994.
    december 31-ig  megalapított külföldi  részvételű társaságok
    részére, és számukra is 10 évre, azaz 2003-ig tette lehetővé
    a most  megvont, illetve csökkentett adókedvezmények igénybe
    vételét. Az 1995-től alapított külföldi részvételű gazdasági
    társaságok, mint  adóalanyok  már  teljesen  azonos  adójogi
    jogállásúak a  hazai társaságokkal, azaz megszűnt a külföldi
    beruházások kedvezményezett helyzete.

    5. Az  Alkotmánybíróság összefoglalóan megállapítja, hogy az
    adókedvezmények csökkentésére, illetve megvonására ugyanazon
    adónem  tekintetében,  tehát  új  adónem  bevezetése  nélkül
    került sor. Megállapítja továbbá az Alkotmánybíróság azt is,
    hogy a módosítások következtében azon adóalanyok -elsősorban
    a  külföldi   részvételű   gazdasági   társaságok-   adójogi
    jogállása    romlott    többlet-adófizetési    kötelezettség
    bevezetése  következtében,   amelyek  a   korábban  érvényes
    jelentős kedvezmények  igénybe  vételét  már  megkezdték.  A
    módosítás  tehát   általában  a   gazdasági  társaságok,  de
    különösen   a   külföldi   részvételűek   adókedvezményeinek
    részleges -a  kedvezményeknek  változatlan  feltételekkel  a
    számított adó-részre korlátozásából következő- csökkentését,
    illetve igénybe vett adómentesség esetén megvonását jelenti.

    6. Az  adójogviszony sajátos  pénzügyi jogi tartalmú közjogi
    jogviszony,   amelyben   az   állam   jogalkotási   aktussal
    megállapítja az  adórendszert,  és  az  adót  jogalkalmazási
    aktusok sorozatával behajtja.

    6.1. Az adóalany e jogviszonyban mindazonáltal meghatározott
    jogállással rendelkezik,  azaz éppen  az adótörvények  által
    meghatározott jogok  és kötelezettségek  hordozója,  amelyet
    ( akit )  ebben   a  minőségében   nem  csak  az  adófizetés
    kötelezettsége terhel,  hanem jogaival  élve  adott  esetben
    maga is  alakítja  az  állammal,  mint  a  jogviszony  másik
    alanyával  szemben   fennálló  konkrét  adójogi  jogviszonya
    tartalmát. Ez  a jogviszony-alakítási jogosítvány alapvetően
    különféle választási  jogosítványok formájában jelenik meg :
    az adóalany  például a  személyi  jövedelemadó  esetében  az
    adóköteles    jövedelem     meghatározásában    a    tételes
    költségelszámolás és  a  költségátalány  alkalmazása  között
    választhat.

    6.2. Az  adóalanyt ugyanígy választása szerint illeti meg az
    adókedvezmények igénybe  vétele  is,  azt  a  jogalkotó  nem
    kényszerítheti rá. Az adókedvezmények igénybe vétele ugyanis
    -éppen a  költségek elszámolhatósága  kapcsán- az adóalanyra
    nézve hátrányos is lehet. Az adókedvezmények jogi természete
    ezért    az    adókötelezettség    általábani    jogszabályi
    megállapításától,   keletkeztetésétől   jogi-pénzügyi   jogi
    ( adójogi ) természetét  tekintve jelentősen különbözik. Míg
    az adókötelezettség  ex lege  jön létre,  az adókedvezmények
    igénybe vételéhez  az adóalany  egyoldalú  jognyilatkozatára
    van  szükség   -ennyiben  az  adójogviszony  tartalmát  maga
    alakítja.  Az  adóalany  eme  egyoldalú  jognyilatkozata  az
    adójogviszony szerves  részévé válik.  Elegendő etekintetben
    az egyoldalú  jognyilatkozat, hiszen  a jogalkotón keresztül
    az adójogviszony  másik alanya  :   az állam  már előzetesen
    nyilatkozott azzal, hogy a kedvezmény lehetőségét és igénybe
    vételének feltételeit rögzítette. Azzal, hogy a kedvezmények
    hatályának időtartama  alatt az  adóalany  a  kedvezményeket
    igénybe  veszi,   konkrét,  egyedi   jogviszony  jön  létre,
    amelynek tartalma mindkét felet jogosítja, illetve kötelezi.

    6.3.  A   kedvezményeknek  az   azokat  már   igénybe   vevő
    adóalanyokra is  kiható megváltoztatása  :  "az érintettekre
    kedvezőtlen módosítás nem lehet visszamenőleges hatályú. . .
    a módosítás  hatálya általában  nem terjedhet  ki  azokra  a
    természetes és  jogi személyekre, akik ( amelyek ) az állami
    garanciában  bízva   a  módosítás   előtt  kezdtek  hozzá  a
    kedvezményezett tevékenységhez.  " ( 9/1994  ( II. 25.  ) AB
    hat. , ABH 1994, 76 )

    6.4.  A  kedvezmények  kedvezőtlen  változtatása  ugyanis  a
    konkrét egyedi  adójogviszony tekintetében azzal jár, hogy a
    jogviszony egyik alanya :  az állam egyoldalú ( a jogalkotón
    keresztüli )  aktusával   módosítja  az   adóalany   adójogi
    jogállását, az  őt  megillető  jogokat,  és  az  őt  terhelő
    kötelezettségeket.

    ( Az Alkotmánybíróság  megjegyzi, hogy  az adóalany  -ha már
    élt választási  jogával, például átalány-adózást választott-
    általában  csak  az  adótörvényben  meghatározott  időtartam
    eltelte után  jogosult másik választási lehetőségre áttérni.
    Az időtartam  leteltéig  az  adóalany  -az  állam,  mint  az
    adóbevétel  címzettjének   jogbiztonság  iránti  igénye  egy
    sajátos vonzataként- választásához kötve van. )

    6.5. Az  adójogviszony tartalmát adó, az adóalanyt megillető
    jogok kedvezőtlenebbé változtatása azonban abban az esetben,
    ha  már   megkezdett  tevékenység   alapján   igénybe   vett
    kedvezményekről,  tehát  érvényesen  már  ilyen  tartalommal
    létrejött egyedi  adójogviszonyról van  szó, már megszerzett
    kedvezményt,  az   adójogviszony  tartalmát   adó  jogok  és
    kötelezettségek tekintetében  már megszerzett jogokat érint.
    Az adókötelezettség  megállapítása, új adónem bevezetése, az
    adó  mértékének   változtatása  esetében   szerzett  jogokra
    hivatkozni  -az   adó   gazdaságpolitikai   eszköz-szerepére
    tekintettel- általában nem lehet.

    A  már   igénybe  vett  adókedvezmények  módosítása  kapcsán
    azonban a  szerzett jogok terjedelmének csökkentése, illetve
    megvonásának   módja  -  figyelemmel  az  említett  43/1995.
    (VI.30) AB határozatra-  alkotmányossági  vizsgálat  tárgyát
    képezi.  Ennek   megválaszolásához  az   Alkotmánybíróságnak
    állást  kell   foglalnia  a   jogbiztonságnak   az   adójogi
    viszonyokban való  érvényesülése, értelmezése  tekintetében,
    különös  tekintettel  az  adóalany  -határozott  időtartamra
    érvényes   adókedvezményekben    is   kifejeződő-    adójogi
    jogállásának egyoldalú, utólagos megváltoztatására.

    7. Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Ta. tv. 11. §-a
    alkotmányellenes.

    7.1. Az  adott esetben olyan jogokról van szó, melyek tárgya
    -eltérően a  43/1995 ( VI. 30. ) AB határozat tényállásától-
    adókedvezmények, illetve  -eltérően a  9/1994 (II.  18.)  AB
    határozat    tényállásától-     határozott    időre    szóló
    adókedvezmények  megszerzése.  Már  megszerzett,  határozott
    időre szóló adókedvezményeknek a határidő lejáratát megelőző
    csökkentése,  illetve   megvonása  -a  jogalkotói  ígérethez
    jogosan  fűződő   várakozásból,  a  tartós  adójogviszonyban
    ilymódon  értelemszerűen   benne   rejlő   bizalmi   elemből
    következően- az  Alkotmány 2.  §  (1)  bekezdésében  foglalt
    jogállamiság, és  az ebből  adódó jogbiztonság  követelménye
    alapján  általában   alkotmányellenes.  Az  Alkotmánybíróság
    megállapítja, hogy  az adókedvezmény csökkentésének, illetve
    megvonásának   általában    érvényesülő   tilalma    a   jog
    érvényesülése :   ebben  az ügyben  az adókedvezmény igénybe
    vétele időtartamának összefüggésében vizsgálandó.

    7.2. Különbséget  téve a  rövid és  a  hosszabb  időtartamra
    szóló adókedvezmények  között, az Alkotmánybíróság úgy véli,
    hogy a  kedvezmények megvonásának  ( csökkentésének, illetve
    megszüntetésének ) tilalma  olyan általános  alkotmányossági
    követelmény,  amely  különösen  a  rövid  időtartamra  szóló
    kedvezmények megvonásának alkotmányos akadálya.

    Hosszabb  időtartamra   szóló  adókedvezmények   fenntartása
    esetén  -az  időtartam  hosszabbodásával  egyenes  arányban-
    kivételesen  lehetőséget  kell  a  jogalkotónak  biztosítani
    arra, hogy a kedvezmények biztosításakor fennálló helyzetben
    beállott  jelentős,   alapvető  változások  esetén  -még  az
    Alkotmány 2.  § (1)  bekezdésére  is  figyelemmel  és  annak
    keretei között  maradva- a  kedvezményeket csökkentse, adott
    esetben meg  is vonja.  Ez a  helyzet különösen  akkor, ha a
    változások a  kedvezmények fenntartását  az állam  számára a
    kedvezmények  megadásakor   fennálló  körülményekhez  képest
    ( amelyek  fennállásában   viszont  a   jogalkotó   bízott )
    aránytalanul  terhessé,   vagy   kifejezetten   lehetetlenné
    teszik. Hosszú  időtartamra biztosított  kedvezmények  ilyen
    körülmények  miatt   történő  megvonásának,  az  adórendszer
    adóalanyokra nézve  terhesebb módosításának  a  jogbiztonság
    követelménye önmagában véve, elvi jelleggel nem állja útját.

    7.3.   A    jogbiztonság   követelménye   etekintetben   sem
    abszolutizálható olyan  értelmezésben, amely  ténylegesen  a
    jogrendszer  kivételt   nem  tűrő   feltétlen   ( abszolút )
    változatlanságának igényét emelné alkotmányos követelménnyé.
    A jogbiztonság  követelménye nem  ezt, hanem  a viszonylagos
    állandóság, a kiszámíthatóság követelményét fogalmazza meg.

    Az adórendszer módosítása, terhesebbé tétele adott esetben a
    naturális  mértékegységben   kifejezett   adómértékekre   is
    kiterjedhet pl. akkor, ha a változtatás az adó összegének az
    inflációhoz   igazításával    áll   összefüggésben,   de   a
    százalékban kifejezhető  arányokat tekintve nem változtat az
    adó mértékén.

    A  kivételes   változtatási  lehetőség  alkotmányosságát  az
    Alkotmánybíróság  ezért   esetről  esetre,  a  adott  egyedi
    tényállás  összes  körülményeire  figyelemmel  vizsgálhatja,
    ideértve a  módosítás :   a terhesebbé tétel mértékének és a
    körülményekben  beállott   alapvető,   jelentős   változások
    súlyának és  következményeinek viszonyát,  azaz azt,  hogy a
    változásokkal  a   kedvezmények  megvonása  arányban  áll-e.
    Aligha    lenne     alkotmányos    adókedvezmény-megvonásnak
    tekinthető az  olyan módosítás, amely a körülmények jelentős
    változása által  indokolthoz képest  aránytalanul,  és  azon
    messze   túlmenően    -valójában   tehát    a    körülmények
    megváltozását ebben  az aránytalan  részében csupán  ürügyül
    felhasználva- csökkent, illetve szüntet meg adókedvezményt.

    7.4. A  jogalkotó mozgástere  értelemszerűen a  kedvezmények
    igénybevételi lehetőségével  egyenes arányban  áll :   minél
    hosszabb  időtartamra   adták  azokat,   annál   nagyobb   a
    valószínűsége  annak,   hogy  időközben   az   alapul   vett
    körülmények    jelentősen     megváltoznak.    A     nagyobb
    valószínűséggel együtt arányosan csökken az az elvárhatósági
    mérce, amelynek  alapul vételével az államtól a kedvezmények
    fenntartása még elvárható. Ez a jogbiztonság oldaláról azt a
    megfontolást  juttatja   kifejezésre,  hogy  a  jogbiztonság
    alkotmányos követelménye  az egyszer  megadott  kedvezmények
    igénybe vétele  lehetőségének időtartamával  együtt :  ennek
    hosszabbodásával együtt  válik egyre viszonylagosabbá. Minél
    hosszabb az  időtartam, a  jogbiztonság  követelménye  annál
    viszonylagosabb   -csökkenő   mértékű-   állandóság   iránti
    követelményt foglal magában.

    Az   Alkotmánybíróság    álláspontja   szerint   azonban   a
    viszonylagos  jogbiztonságnak   az  adókedvezményekre  nézve
    kifejtett eme  tétele -miközben  kétségkívül azzal jár, hogy
    az adókedvezményt  igénybe vevők  kevésbé bízhatnak a hosszú
    távra,  mint   a  rövid  távra  biztosított  adókedvezmények
    változatlan tartalommal  való  fennmaradásában-  nem  jár  a
    jogbiztonság  megszűnésével   egyenértékű  csökkenésével.  A
    jogbiztonság viszonylagossá  válását ugyanis ilyen esetekben
    ellensúlyozza  az  -a  9/1994.  (II.  18.)  AB  határozatban
    rögzített-  követelmény,   miszerint  a  jogalkotónak  ilyen
    esetekben a  módosítás kihirdetése és hatályba lépése között
    hosszabb felkészülési  időt kell  biztosítania az érintettek
    számára, illetőleg  a kihirdetés, másfelől a módosítás jogi,
    gazdasági vagy egyéb következményeinek, hatásainak tényleges
    beállta között  méltányos  időtartamnak  kell  rendelkezésre
    állnia ( ABH 1994, 76 ) .

    8. Összefoglalóan  az  Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy
    határozott   időre    szóló   -egyszer    már   megszerzett-
    adókedvezmények általában  nem vonhatók  meg. Kivételesen  :
    hosszú időtartamra  adott adókedvezmények esetében azonban a
    jogalkotónak lehetősége van arra, hogy a fentiekben körülírt
    körülmények   fennforgásakor    -és   adott    esetben    az
    Alkotmánybíróság eseti  vizsgálatának eredményétől  függően-
    alkotmányosan vonjon  meg :  csökkentsen vagy szüntessen meg
    akár már megszerzett adókedvezményeket.

    Az adott  esetben az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az
    adókedvezmények viszonylag rövidebb ( 5-5 ) éves időtartamra
    vonatkoznak. A kedvezményeket tevékenységük megkezdése révén
    már  megszerzett   adóalanyoknak  az   Alkotmány  2.  §  (1)
    bekezdése   alapján    :      a   jogbiztonság   alkotmányos
    követelményére   figyelemmel   jogos   várományuk   van   az
    adórendszer  ezen  részére  vonatkozó  állandóságára.  Ilyen
    időtartamra figyelemmel  ez az  igény nem  jelent  feltétlen
    ( abszolút ) ,  mindössze   viszonylagos  állandóság  iránti
    igényt,  amely  a  jogbiztonság  fogalmában  alkotmányossági
    követelményként benne foglaltatik. Ebben az esetben -az 5-5-
    éves időtartam tekintetében- a gazdasági élet szereplőinek a
    beruházási    döntések     közgazdasági    feltételrendszere
    viszonylagos állandóságához  alkotmányos igénye fűződik :  a
    már megszerzett,  viszonylag rövidebb időtartamra vonatkozó-
    adókedvezmények az  Alkotmány 2.  § (1) bekezdésének védelme
    alatt állnak.

    A Ta.  tv. -nek  az alkotmányossági vizsgálat tárgyát képező
    11. §-a e kedvezményeket részben megvonva -a számított adóra
    szorítva, korlátozva- az Alkotmány e rendelkezésébe ütközik,
    ezért   alkotmányellenes.    Az    Alkotmánybíróság    ennek
    megfelelően  az   alkotmányellenesnek   talált   jogszabályi
    rendelkezést megsemmisítette.

    A   megsemmisítés    időpontját   az   Alkotmánybíróság   az
    Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 43. § (4)
    bekezdésében foglalt felhatalmazásra tekintettel állapította
    meg  a   határozat  közzétételétől   eltérő,  a  jogszabályi
    rendelkezés hatálya  keletkezésének napjára  :  1995. január
    1-jére visszamenőleges hatállyal. E döntést mind az eljárást
    kezdeményezők  különösen   fontos  érdeke   :     az,   hogy
    alkotmányellenes jogszabály folytán átmenetileg sem terhelje
    őket adófizetési  kötelezettség, mind  pedig a  jogbiztonság
    érdeke egyaránt  indokolja. Az  Alkotmánybíróság  ugyanakkor
    tekintettel volt  arra is, hogy az adókedvezményeket magában
    foglaló   11.    §   azonnali   megsemmisítése   a   meglévő
    adókedvezményeket is  azonnali hatállyal  eltörölné, ezért a
    visszamenőleges megsemmisítés  időpontjának meghatározásával
    kellő   időt    adott   a   jogalkotónak   arra,   hogy   az
    alkotmányellenes    helyzetet    a    már    igénybe    vett
    adókedvezmények  jogi   sorsára   utaló   átmeneti   szabály
    megalkotásával és  a társasági  adóról rendelkező  törvénybe
    való beiktatásával megszüntesse.

                                III.

    A Ta.  tv. indítványozók  által megsemmisíteni  kért 9.  §-a
    vonatkozásában  az   Alkotmánybíróság   nem   vizsgálta   az
    alkotmányellenességet a következők miatt.

    A Ta.  tv. 9. §-a a társasági adó mértékét állapítja meg. Ez
    a rendelkezés alakítja át részben az adórendszert, amikor az
    eddig egységes társasági adót az előző pontokban kifejtettek
    szerint két  részre bontja. Az adórendszer átalakítása jelen
    ügy  vonatkozásában  csak  az  előző  pontokban  kifejtettek
    szerint, és  mint a  kedvezmény megvonásának  indoka játszik
    szerepet, alkotmányossági  problémát önmagában nem képez. Az
    adórendszert  megváltoztató   rendelkezés   csak   egyik   -
    alárendelt -  elemét képezte  az alkotmányellenesnek  talált
    rendelkezések alkotmányellenességének.  A Ta.  tv.  9.  §-át
    indítványozók önmagában  nem, hanem csak az alkotmányellenes
    rendelkezéssel összefüggésben tartották alkotmányellenesnek.

    Az Alkotmánybíróság  a 9.  § és a 11. § egymásra tekintettel
    lefolytatott vizsgálata során az alkotmányellenességet a 11.
    §   vonatkozásában    megállapította,   de   a   rendelkezés
    alkotmányellenessége  miatt   a   9.   §   még   nem   válik
    szükségképpen alkotmányellenessé. A társasági adó két részre
    bontásának    alkotmányossága    ugyanis    már    nem    az
    adókedvezmények részleges  megvonásával kapcsolatos, hanem a
    gazdasági társaságok  adójogi helyzetére általában vonatkozó
    kérdés.   Az    indítványok   erre    nem   irányulnak,   az
    adókedvezmények        tekintetében        viszont        az
    alkotmányellenességet nem a 9. §, hanem a 11. § tartalma - a
    már  igénybe   vett  adókedvezmények  további  jogi  sorsára
    vonatkozó átmeneti  szabály hiánya-  okozza. Az  indítványok
    által    kifogásolt     alkotmányellenesség    a    11.    §
    megsemmisítésével küszöbölhető ki. Tekintettel azonban arra,
    hogy   a   9.   §   alkotmányossági   vizsgálata   más,   az
    Alkotmánybíróság előtt  lévő ügyben  folyamatban van, a 9. §
    alkotmányossága    kérdésben    való    állásfoglalást    az
    Alkotmánybíróság 1996. december 31-ig felfüggesztette.

    Az  Alkotmánybíróság  az  előadottak  alapján  a  rendelkező
    részben foglaltaknak megfelelően határozott.
                          Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke

               Dr. Ádám Antal         Dr. Kilényi Géza
                alkotmánybíró            alkotmánybíró

              Dr. Lábady Tamás        Dr. Schmidt Péter
                alkotmánybíró           alkotmánybíró

           Dr. Szabó András         Dr. Tersztyánszky Ödön
               alkotmánybíró             alkotmánybíró

                            Dr. Vörös Imre
                         előadó alkotmánybíró

                          Dr. Zlinszky János
                            alkotmánybíró
     Dr. Sólyom László alkotmánybíró különvéleménye

     1. A  jogbiztonság alkotmányos  követelménye valóban magában
     foglalja a  bizalomvédelem elvét is, s ezáltal korlátot szab
     a  jogalkotó  alakító  beavatkozásának  a  fennálló,  tartós
     jogviszonyokba.   Az    Alkotmánybíróság   mindegyik,   erre
     vonatkozó  döntésében   hangsúlyozta,  hogy  az  alkotmányos
     határvonal  egyrészt   a  jogalkotó  cselekvési  szabadsága,
     másrészt a  címzetteknek a  szabályozás állandóságához, vagy
     kiszámítható,   a    felkészülésre    kellő    időt    hagyó
     megváltoztatásához  fűződő,   védendő  érdeke   között  csak
     esetről esetre,  a mindenkori  ügy  körülményeit  mérlegelve
     húzható meg. Ezzel a Alkotmánybíróság is számot vetett azzal
     az  ellentmondással,   hogy  ebben   a  kérdésben   éppen  a
     jogbiztonság   nem    szolgálható   másként,    mint   eseti
     mérlegeléssel. A  bizalomvédelem határai  eszerint az  eseti
     döntések hosszú  sorából rajzolódnak  ki, illetve  azokból a
     módszertani  szempontokból,  amelyeket  az  Alkotmánybíróság
     mérlegelései során  rendszeresen  alkalmaz.  Ilyen  -  immár
     állandósult  -   módszere   az   Alkotmánybíróságnak,   hogy
     különbséget tesz  a hosszú,  illetve  a  rövid  távra  szóló
     kedvezmények  között,  s  a  rövid,  belátható  bizalmi  idő
     alapján   fokozott   védelmet   nyújt.   Ugyancsak   állandó
     gyakorlata az  Alkotmánybíróságnak, hogy  a folyamatban lévő
     jogviszonyokra  vonatkozó  szabályozásnál  a  bizalomvédelem
     megkövetelheti    az    átmeneti    szabályok    ( időszak )
     beiktatását.

     2. A jelen ügy indokolásában az Alkotmánybíróság a hosszú és
     határozatlan időre,  illetve a  rövid és meghatározott időre
     szóló  kedvezmények  különböző  bizalomvédelmi  megítélésére
     vonatkozó módszertani szempontot ügydöntő elvvé emelte, s az
     adójogi   jogalkotás    korlátaira    vonatkozó    általános
     megállapítássá formálta.  Ez azt  a veszélyt  rejti magában,
     hogy a későbbiekben általános hivatkozási alapot képezhet.

     Az, hogy  a rövid  távra szóló  jogi helyzetben  a címzettek
     fokozottan megbízhatnak, fontos, de sosem egyedüli érve volt
     az  Alkotmánybíróságnak   az  adott  jogállás  védelmében  a
     változtatással szemben.  ( A legismertebb esetben, a gyes és
     gyed átmeneti fenntartásában, a jogosultak bizalmát emellett
     megalapozta az  állam külön alkotmányos kötelessége az anya-
     és gyermekvédelemre,  valamint az  abortusz  szabályozásából
     folyó pozitív,  ellensúlyozó intézkedések  kötelezettsége. )
     Az adott  ügyben viszont "az Alkotmánybíróság úgy véli, hogy
     a  kedvezmények   megvonásának   ( csökkentésének,   illetve
     megszüntetésének ) tilalma  olyan általános  alkotmányossági
     követelmény,  amely  különösen  a  rövid  időtartamra  szóló
     kedvezmények  megvonásának  általános  akadálya".   ( 7.  2.
     pont. )  A 8.  pont  összefoglalóan  is  megállapítja,  hogy
     "határozott  időre   szóló  -   egyszer  már  megszerzett  -
     adókedvezmények általában  nem vonhatók  meg. Kivételesen  :
     hosszú időtartamra  adott adókedvezmények esetében" van arra
     lehetőség,   hogy    kellő   felkészülési    időt    hagyva,
     adókedvezményt meg lehessen vonni.

     Egy  ilyen  szabály  a  bizalom  védelméből  nem  adódik.  A
     bizalomvédelem  alkotmányos  terjedelme  meghatározásakor  a
     döntő nem  az időtartam,  hanem azoknak  a  szempontoknak  a
     súlya,  amelyek   a   jogalkotó   oldalán   a   változtatást
     elkerülhetetlenül   szükségessé    tették,   illetve   annak
     vizsgálata, hogy a korábbi kedvezményezettet ért veszteség a
     jogalkotó alkotmányosan  megengedett céljaival arányban áll-
     e.    Az     adózóra    terhesebb     változtatásoknál    az
     alkotmánybíróságoknak kevés lehetőségük van arra, hogy az új
     szabályozás szükségességét  kérdésessé tegyék, hiszen az adó
     mint állami jövedelemszerző és gazdaságpolitikai befolyásoló
     eszköz rendeltetésellenes  használata csak  szélső esetekben
     állapítható  meg.  Annál  inkább  helye  van  az  arányosság
     vizsgálatának, ahol  az alkotmánybíróságok  nem  állnak  meg
     önmagában annál  a "kárnál",  hogy adót  ( vagy több  adót )
     kell  fizetni,   hanem  az  ezen  túli  következményeket  is
     tekintetbe veszik.

     A jelen  ügyben tehát  el  kellett  volna  kerülni  egyetlen
     módszertani  szempont  abszolutizálását,  másrészt  a  többi
     szempontot  is   értékelni  kellett  volna.  A  megalapozott
     döntéshez különösen  szükséges lett  volna a  cél és  eszköz
     arányosságának mérlegelése.  Ennek során  értékelni  kellett
     volna azt,  hogy a  kedvezményt élvezőkre a változás folytán
     milyen  súlyú  veszteség  hárult  -  egyrészt  a  csakis  az
     osztalék kivétele esetén fizetendő, és a külföldiek esetében
     ekkor  is   további  kedvezményeket  élvező  kiegészítő  adó
     megfizetésére kötelezés folytán, másrészt azon túl is. Az is
     értékelendő lett  volna, hogy  a most  vizsgált  visszalépés
     hogyan   minősül    a   kedvezmények   teljes   felszámolása
     folyamatának egyik  átmeneti lépcsőjeként,  továbbá, hogy  -
     legalábbis kétarcúsága  folytán - milyen eredményre vezetett
     volna a kiegészítő adó osztalékadóként való felfogása.

     Budapest, 1996. április 29.
                                                Dr. Sólyom László
                                                  alkotmánybíró

     A különvéleményben foglaltakhoz csatlakozom.

     Budapest, 1996. április 29.

            Dr. Ádám Antal               Dr. Lábady Tamás
             alkotmánybíró                 alkotmánybíró

                        Dr. Tersztyánszky Ödön
                            alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      The amendment in 1994 to the Act on Corporate Taxes of 1991 that reduced the exemptions granted in 1988 for companies operating with foreign capital
      Number of the Decision:
      .
      16/1996. (V. 3.)
      Date of the decision:
      .
      04/29/1996
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1996-1-004?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
      .