English
Hungarian
Ügyszám:
.
776/B/2009
Előadó alkotmánybíró: Trócsányi László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 110/2009. (XI. 18.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2009/971
.
A döntés kelte: Budapest, 11/17/2009
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
   vizsgálatára   irányuló  indítványok   tárgyában   meghozta   a
   következő

                            határozatot:

   1.  Az  Alkotmánybíróság a személyi jövedelemadóról szóló 1995.
   évi   CXVII.   törvény   —   a   közteherviselés   rendszerének
   átalakítását  célzó  törvénymódosításokról  szóló   2009.   évi
   LXXVII.   törvénnyel  megállapított  —  2010.  január   1-jétől
   hatályos  1.  §  (3)  bekezdésének második mondata,  3.  §  75.
   pontja,  11.  §  (1) bekezdés a) pontja, 29. § (1)  és  (3)-(4)
   bekezdései,  47.  §  (2)  bekezdésében  a  „növelve  az   adott
   bevételre    tekintettel   megállapított    adóalap-kiegészítés
   összegével” szövegrésze, valamint 49. § (12) bekezdés a) pontja
   alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
   irányuló indítványokat elutasítja.

   2.  Az  Alkotmánybíróság a személyi jövedelemadóról szóló 1995.
   évi   CXVII.   törvénynek  —  a  közteherviselés   rendszerének
   átalakítását  célzó  törvénymódosításokról  szóló   2009.   évi
   LXXVII.   törvénnyel  megállapított  —  2010.  január   1-jétől
   hatályos    33.   §   (1)   bekezdése   alkotmányellenességének
   megállapítására   és   megsemmisítésére   irányuló    indítvány
   tárgyában az eljárást megszünteti.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás

                                  I.

    1.   Az   Alkotmánybírósághoz  három   indítvány   érkezett   a
    közteherviselés      rendszerének      átalakítását       célzó
    törvénymódosításokról  szóló  2009.  évi  LXXVII.  törvény   (a
    továbbiakban:  Krátv.),  valamint  a  személyi  jövedelemadóról
    szóló 1995. évi CXVII. törvénynek (a továbbiakban: Szja tv.)  a
    Krátv.-vel  módosított,  2010. január  1-jétől  hatályos  egyes
    rendelkezései    alkotmányellenességének    megállapítása    és
    megsemmisítése iránt. Az indítványok a Krátv. által  bevezetett
    adóalap-kiegészítésre vonatkozó szabályozás alkotmányosságát az
    Alkotmány  2.  §  (1) bekezdésében megfogalmazott  jogállamiság
    elve   és   a   70/I.  §-ban  foglalt  arányos  közteherviselés
    követelménye alapján vitatták.
    Az   Alkotmánybíróság   az  indítványokat   a   szoros   tárgyi
    összefüggésre   tekintettel   az  Alkotmánybíróság   ideiglenes
    ügyrendjéről és annak közzétételéről szóló, többször módosított
    és  egységes szerkezetbe foglalt 2/2009. (I. 12.) Tü. határozat
    (ABK 2009. január, 3.) 28. § (1) bekezdése alapján egyesítette,
    és egy eljárásban bírálta el.

    2.  A kifogásolt, 2010-től hatályos alapelvi szintű szabályozás
    értelmében  a  magánszemélyek jövedelemadóztatása keretében  az
    adó  alapja  a  jövedelem és az adóalap-növelő tételek  összege
    [Szja  tv.  1. § (3) bekezdés]. Az Szja tv. 29. § (1) bekezdése
    ezzel  összhangban  rögzíti,  hogy  az  összevont  adóalap   az
    adóévben adókötelezettség alá eső valamennyi önálló, nem önálló
    tevékenységből    származó,    valamint    egyéb     bevételből
    megállapított jövedelem és a (3)-(4) bekezdés szerinti adóalap-
    növelő   összeg.  Az  adóalap-növelő  összeg  az  (1)  bekezdés
    szerinti  jövedelem  —  kivéve,  ha  az  adóterhet  nem  viselő
    járandóság  —  után  a társadalombiztosítás  ellátásaira  és  a
    magánnyugdíjra   jogosultakról,   valamint   e   szolgáltatások
    fedezetéről  szóló  törvény szerinti,  a  társadalombiztosítási
    járulék  általános  mértékével  megállapított  összeg,  illetve
    biztosítási    kötelezettség    hiányában    az    egészségügyi
    hozzájárulásról szóló törvény szerinti, az összevont  adóalapba
    tartozó jövedelmet terhelő egészségügyi hozzájárulás mértékével
    megállapított összeg.

    Az  egyik  indítványozó szerint az az általános  felhatalmazás,
    mely meg nem szerzett jövedelmek adóztatására ad lehetőséget  a
    jogalkotó  számára, sérti a rendeltetésszerű joggyakorlásnak  a
    jogalkotás  folyamatában  való  érvényesülését,  s  ezáltal   a
    jogbiztonságot.

    Egy  másik  indítványozó a jogalkotásról szóló  1987.  évi  XI.
    törvény  (a  továbbiakban:  Jat.) 40.  §  (1)  bekezdésének,  s
    ezáltal   az   Alkotmány   2.  §  (1)  bekezdésének   sérelmére
    hivatkozott.   A   Jat.   megjelölt   szabálya   értelmében   a
    törvényjavaslathoz az előterjesztő indokolást csatol,  amelyben
    bemutatja   azokat   a   társadalmi,   gazdasági   és   szakmai
    körülményeket,  amelyek  a  javasolt  szabályozást  szükségessé
    teszik,  továbbá  ismerteti  a jogi megoldás  szempontjait.  Az
    indítványozó szerint a jogalkotó semmilyen indokát nem adta, mi
    tette   szükségessé  a  nemzetközi  gyakorlattól   is   eltérő,
    szakmailag megalapozatlan szabályozást.

    Előadta  továbbá,  hogy az adóalap-kiegészítés  (adóalap-növelő
    tétel) az Szja tv. rendszerében nem tartozik a jövedelem körébe
    [lásd különösen az Szja tv.-nek a Krátv.-vel módosított s 2010.
    január  1-jétől  hatályos  1. § (3)  bekezdését  és  4.  §  (1)
    bekezdését].  Az  Szja tv.-nek a Krátv. 2. §  (3)  bekezdésével
    módosított   3.   §   75.   pontjában   azonban   a   jogalkotó
    fogalomzavarba került, miután „a magánszemély összes  jövedelme
    az   adóévben”  fogalomba  az  adóalap-kiegészítést  tartalmazó
    összevont  adóalapot  is  bevonta. Az  indítványozó  szerint  a
    kifogásolt  rendelkezések  ezért  jogbizonytalanságot  okoznak,
    mely  ellentétes  az  Alkotmány 2. §  (1)  bekezdéséből  fakadó
    jogállamiság követelményével.

    Az  Szja. tv.-nek a Krátv. 11. §-ával megállapított 29.  §  (4)
    bekezdése  vonatkozásában  az  indítványozó  sérelmezte,   hogy
    fennáll a lehetősége annak, hogy az adóalap-kiegészítést nem  a
    jövedelem  megszerzése  időpontjában,  hanem  az  adóév   végén
    hatályos  társadalombiztosítási járulék,  illetve  egészségügyi
    hozzájárulás   mértéke   alapján  kell   kiszámítani.   Ezáltal
    előfordulhat,  hogy amennyiben év közben a kulcsok  növekednek,
    akkor visszamenőleges adókötelezettség keletkezik korábban  már
    megszerzett jövedelem vonatkozásában. Ez pedig sérti a Jat. 12.
    § (2) bekezdését.

    Az  Szja  tv.-nek  az  adó  mértékét  meghatározó  30.  §-a  az
    indítványozó  meglátása szerint ellentétes a Jat.  18.  §-ával,
    mely előírja, hogy a jogszabályokat a magyar nyelv szabályainak
    megfelelően,  világosan és közérthetően kell  megszövegezni.  A
    fenti  rendelkezés  azért nem felel meg e követelménynek,  mert
    bár  az  adót  (az összevont adóalapot képező) jövedelmek  után
    kell  megfizetni, az a) és b) pont az adóalap-kiegészítésre  is
    vonatkozik. Vagyis az adót valójában nem csupán a jövedelmekre,
    hanem a kiegészítő adóalapra is meg kell fizetni. A jövedelemre
    vetített  adófizetési kötelezettség ténylegesen tehát nem  17%,
    hanem 21, 59%.

    3.  Az  indítványozók  meglátása szerint az adóalap-kiegészítés
    azért  ellentétes az Alkotmány 70/I. §-ával, mert  az  nem  áll
    semmiféle   kapcsolatban   az  adóalanyok   által   megszerzett
    jövedelemmel. Azaz, olyan tételek adóalapba történő  bevonására
    kerül  sor,  amelyek  nem  minősülnek  ténylegesen  megszerzett
    jövedelemnek.  A  társadalombiztosítási járulékot,  illetve  az
    egészségügyi   hozzájárulást   a   foglalkoztató    fizeti    a
    foglalkoztatott (biztosított) után, melynek ugyan az  alapja  a
    biztosított  adóalany személyi jövedelemadóval és  járulékokkal
    nem  csökkentett  jövedelme, ennek az  összegnek  a  befizetése
    azonban  nem  befolyásolja az adóalany nyugdíj- és egészségügyi
    ellátását.

    Az  Alkotmány 70/I. §-ával összefüggésben az egyik indítványozó
    arra  is  hivatkozott,  hogy a közterhekhez  való  hozzájárulás
    erősen  torzul az adójóváírásra vonatkozó szabályok folytán.  E
    kedvezmény   ugyanis  csak  a  bérjövedelemre   vonatkozik,   a
    magánszemély által megszerzett megbízási díjra már nem.

    A  fentiek alapján az indítványozók az Szja tv. 2010. január 1-
    jétől  hatályos  1.  §  (3) bekezdése, 29.  §  (1)  és  (3)-(4)
    bekezdése,  47.  §  (2)  bekezdése  utolsó  mondata  (helyesen:
    „növelve  az adott bevételre tekintettel megállapított adóalap-
    kiegészítés  összegével”  szövegrésze),  valamint  49.  §  (12)
    bekezdés  a)  pontja alkotmányellenességének megállapítását  és
    megsemmisítését kérték. Az egyik indítványozó a Krátv. 1. § (1)
    bekezdése,  2.  § (3) bekezdése, 6. §-a, 11.  §-a  és  15.  §-a
    alkotmányellenességének   megállapítására    terjesztett    elő
    indítványt. Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata, hogy nem  a
    módosító  rendelkezéseket hatályba léptető, hanem a  módosított
    rendelkezéseket   magába   foglaló   (inkorporáló)   jogszabály
    rendelkezéseit  vizsgálja [legutóbb:  80/2009.  (VII.  10.)  AB
    határozat,   ABK   2009.   július,   913,   914.],   ezért   az
    Alkotmánybíróság az indítványok alapján a vizsgálatot  az  Szja
    tv. vonatkozó rendelkezései tekintetében végezte el.

    4.  Az  Alkotmánybíróság eljárása folyamán  észlelte,  hogy  az
    indítványok  benyújtását követően a Krátv.-nek  az  Szja  tv.-t
    módosító,  s  a  jelen ügyben érintett egyes rendelkezéseit  az
    egyéni  vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi  CXV.
    törvénnyel   és   a  megtakarítások  ösztönzésével   összefüggő
    törvénymódosításokról  szóló  2009.  évi   CXVI.   törvény   (a
    továbbiakban:  Módtv.)  módosította. A módosítások  azonban  az
    indítványokban  felvetett alkotmányossági problémákat  érdemben
    nem  befolyásolták. Ezért az Alkotmánybíróság a  vizsgálatot  a
    Módtv. által megállapított szöveg vonatkozásában folytatta le.

    5.    Az   Alkotmánybíróság   beszerezte   a   pénzügyminiszter
    véleményét.

                                  II.

    1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:
    „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam.”
    „70/I.  §  Minden  természetes személy, jogi  személy  és  jogi
    személyiséggel  nem rendelkező szervezet köteles  jövedelmi  és
    vagyoni viszonyainak megfelelően a közterhekhez hozzájárulni.”

    2.  Az  Szja  tv.  indítvánnyal érintett, 2010. január  1-jétől
    hatályos rendelkezései:

    „1. § (3) Az adó alapja az adóköteles bevételből megállapított,
    e   törvény  rendelkezései  szerinti  levonásokkal  csökkentett
    jövedelem és az adóalap-növelő tételek összege.”

    „3.  §  75.  A  magánszemély összes jövedelme  az  adóévben:  a
    magánszemély     adóbevallása,    illetve     a     munkáltatói
    adómegállapítása  szerinti összevont  adóalap  és  külön  adózó
    valamennyi jövedelem, illetve bevétel együttes összege,  azzal,
    hogy
    a)  a  vállalkozói  személyi jövedelemadózást alkalmazó  egyéni
    vállalkozónál az e tevékenységére tekintettel megállapított, az
    összevont   adóalapba  tartozó  adóalapot  és   a   vállalkozói
    osztalékalap  külön  adózó  részét kell  együttesen  figyelembe
    venni;
    b)  nem kell beszámítani az ingatlan átruházásából származó, az
    összevont adóalapba nem tartozó jövedelmet;
    c)   be   kell  számítani  az  egyszerűsített  közteherviselési
    hozzájárulás alapjául jogszerűen figyelembe vett bevételt is.”

    „11. § (1) A magánszemély adóévenként
    a) adóbevallást köteles benyújtani az adóhatósághoz (önadózás),
    amelyben  bevallja  az  összevont  adóalapját  és  az  adóévben
    megszerzett,  bevallási  kötelezettség  alá  eső  külön   adózó
    valamennyi  jövedelmét,  bevételét,  az  adót,  valamint  —   a
    kifizető(k)   által   és   az  általa  megállapított,   levont,
    megfizetett adó, adóelőleg beszámításával — a befizetendő  vagy
    visszajáró adókülönbözetet, vagy”

    „29.  §  (1)  Az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség
    alá  eső valamennyi önálló, nem önálló tevékenységből származó,
    valamint  egyéb  bevételből  megállapított  jövedelem,  továbbá
    átalányadózás  esetén  az egyéni vállalkozói,  a  mezőgazdasági
    kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem és
    a (3)-(4) bekezdés szerinti adóalap-növelő összeg. Az adóterhet
    nem  viselő  járandóságot  a kifizetése  (juttatása)  időpontja
    szerint kell adóalapként figyelembe venni. Ha a jövedelem  után
    a  magánszemély kötelezett a társadalombiztosítási járulék,  az
    egészségügyi   hozzájárulás  megfizetésére  (kivéve,   ha   azt
    költségként  számolja  el, vagy azt számára  megtérítették),  a
    (3)—(4)  bekezdés alkalmazásában jövedelemnek  a  megállapított
    jövedelem 78 százalékát kell figyelembe venni.
    (…)

    (3)  Az  (1) bekezdésben említett adóalap-növelő összeg az  (1)
    bekezdés  szerinti  jövedelem — kivéve,  ha  az  adóterhet  nem
    viselő járandóság — után a társadalombiztosítás ellátásaira  és
    a   magánnyugdíjra  jogosultakról,  valamint  e  szolgáltatások
    fedezetéről  szóló  törvény szerinti,  a  társadalombiztosítási
    járulék  általános  mértékével  megállapított  összeg,  illetve
    biztosítási    kötelezettség    hiányában    az    egészségügyi
    hozzájárulásról szóló törvény szerinti, az összevont  adóalapba
    tartozó jövedelmet terhelő egészségügyi hozzájárulás mértékével
    megállapított   összeg  (bármelyik  a  továbbiakban:   adóalap-
    kiegészítés).

    (4)  Az adóalap-kiegészítés összegét a (3) bekezdés szerint  az
    adóbevallásban/munkáltatói    elszámolásban    az     adóelőleg
    megállapításánál    figyelembe   vett    adóalap-kiegészítéstől
    függetlenül kell megállapítani.”

    „33. § (1) A számított adót adójóváírás csökkenti, amely
    a)   az   adóévben  megszerzett  bér  és  az  arra  tekintettel
    megállapított   adóalap-kiegészítés  együttes   összegének   17
    százaléka,  de  legfeljebb  jogosultsági  hónaponként  15   100
    forint,  feltéve,  hogy  a  magánszemély  összes  jövedelme  az
    adóévben  nem  haladja  meg  a  (3)  bekezdésben  meghatározott
    jogosultsági határt, vagy (…).”

    „47. § (2) Az adóelőleg alapja
    a)   feltéve,   hogy  nem  a  b)-c)  pont  rendelkezését   kell
    alkalmazni,
    aa)   —   ha   a  bevétel  adóelőleg-megállapításra  kötelezett
    kifizetőtől származik — a bevételből a magánszemély  adóelőleg-
    nyilatkozata  szerinti,  de  legfeljebb  a  költségelszámolásra
    vonatkozó   rendelkezések  szerint  elismert  igazolható   vagy
    igazolás  nélkül elszámolható költség levonásával meghatározott
    rész,  az  előbbiek  hiányában,  valamint  amely  bevételből  e
    törvény  szerint költséget levonni nem lehet, a bevétel  teljes
    összege;
    ab)  —  ha  a  bevétel nem adóelőleg-megállapításra  kötelezett
    kifizetőtől   származik  —  a  magánszemély  döntése   szerinti
    költség,   de   legfeljebb   a  költségelszámolásra   vonatkozó
    rendelkezések szerint elismert igazolható vagy igazolás  nélkül
    elszámolható    költség,   egyéni   vállalkozó,   mezőgazdasági
    kistermelő  esetében — ha a külön rendelkezés alapján  átalány-
    költség  szerinti jövedelem-megállapítást alkalmaz — legfeljebb
    az  átalány-költség  levonásával meghatározott  rész,  valamint
    amely bevételből e törvény szerint költséget levonni nem lehet,
    a bevétel teljes összege;

    b)  nem  önálló  tevékenységből  származó  bevétel  esetében  a
    bevétel,   csökkentve   a   kifizető  által   a   munkavállalói
    érdekképviseleti  tagdíjfizetés önkéntességéről  szóló  törvény
    rendelkezései  szerint levont, vagy — ha a  kifizető  a  tagdíj
    levonásában   nem   működik  közre  —  a   magánszemély   által
    megfizetett,  a  szakszervezet  által  kiállított  bizonylattal
    igazolt szakszervezeti tagdíjjal;

    c) költségtérítés esetében
    ca)   ha   a   költségtérítés  adóelőleg-levonásra   kötelezett
    kifizetőtől  származik, a bevételből a magánszemély  adóelőleg-
    nyilatkozata  szerinti  költség  levonásával,  erre   vonatkozó
    nyilatkozat  hiányában  legfeljebb az  e  törvény  rendelkezése
    szerint   igazolás  nélkül  elszámolható  költség   levonásával
    megállapított  rész,  az  említett nyilatkozat  és  rendelkezés
    hiányában a bevétel teljes összege,
    cb)  a  ca)  pontban  nem  említett költségtérítés  esetében  a
    költségelszámolásra     vonatkozó     rendelkezések     szerint
    elszámolható igazolt vagy igazolás nélkül elszámolható költség,
    vagy   a   magánszemély  a  döntése  szerinti  költség,  egyéni
    vállalkozó,  mezőgazdasági kistermelő esetében  –  ha  a  külön
    rendelkezés   alapján   átalány-költség   szerinti   jövedelem-
    megállapítást   alkalmaz   –  az  átalány-költség   levonásával
    meghatározott rész,
    (az   adóelőleg-alap  számításnál  figyelembe  vett  jövedelem)
    növelve  az adott bevételre tekintettel megállapított  adóalap-
    kiegészítés összegével.”

    „49.  §  (12) A bevételt terhelő adóelőleg a (4)-(10)  bekezdés
    rendelkezései  szerint kiszámított összeg  —  legfeljebb  annak
    mértékéig — rendszeres bevétel esetén csökkentve a magánszemély
    adóelőleg-nyilatkozata alapján
    a)  a havi adójóváírással, amely — figyelemmel az adójóváírásra
    irányadó  rendelkezésekre  is — az adott  havi  bér  adóelőleg-
    alapjának  17 százaléka, de jogosultsági hónaponként legfeljebb
    15  100 forint azzal, hogy az adóelőleg megállapításánál a havi
    adójóváírás  nem érvényesíthető, ha a bér kifizetője  által  az
    adóévben kifizetett (juttatott) bevételek alapján meghatározott
    adóelőleg-alapok összege — az adott kifizetést  (juttatást)  is
    figyelembe  véve  —  meghaladja a 3 millió 188  ezer  forintot;
    (…).”

                                 III.

    Az indítványok az alábbiak szerint nem megalapozottak.

    1. Az indítványozók már kihirdetett, de még hatályba nem lépett
    jogszabályi     rendelkezések    vizsgálatát     kérték.     Az
    Alkotmánybíróságról   szóló  1989.  évi   XXXII.   törvény   (a
    továbbiakban:   Abtv.)   42.  §  (2)   bekezdése   alapján   az
    Alkotmánybíróság  gyakorlata az, hogy  a  kihirdetett,  de  még
    hatályba  nem  lépett  törvény  is képezheti  alkotmánybírósági
    eljárás   tárgyát.   Amennyiben  a   kifogásolt   rendelkezések
    alkotmányellenessége    megállapítást    nyer,    a    hatályos
    jogszabályok   vizsgálata   során   megállapított   eredménytől
    eltérően a következmény a hatálybalépés elmaradása (267/B/2000.
    AB  határozat, ABH 2002, 1126, 1129.). Nem volt tehát  akadálya
    annak,  hogy  az Alkotmánybíróság az Szja tv. 2010.  január  1-
    jétől hatályos egyes rendelkezéseit érdemben megvizsgálja.

    2.   Az   Alkotmánybíróság  az  indítványokban   megfogalmazott
    alkotmányossági kifogások elbírálása előtt áttekintette az Szja
    tv.-nek   a   jövedelemre,  illetve  az   összevont   adóalapra
    vonatkozó, az elbírálás idején hatályos, illetve 2010. január 1-
    jétől alkalmazandó rendelkezéseit.

    2.1.  A  jelenlegi szabályozás értelmében a magánszemély minden
    jövedelme adóköteles, ettől eltérő szabályt, kedvezményt  pedig
    csak  az  Szja  tv.  alapelveinek figyelembevételével  és  csak
    törvény állapíthat meg [1. § (3) bekezdés]. A 4. § (1) bekezdés
    akként  definiálja a jövedelem fogalmát, hogy az a magánszemély
    által  az  adóévben  bármilyen címen  és  formában  megszerzett
    bevétel  egésze,  vagy  az e törvényben  elismert  költségekkel
    csökkentett   része,  vagy  annak  e  törvényben  meghatározott
    hányada.  A  4.  §  (2)  és (3) bekezdése  fogalmazza  meg,  mi
    tekinthető  bevételnek, illetve költségnek. Az Szja  tv.-nek  a
    fogalom-meghatározásokat tartalmazó 3.  §  75.  pontja  azt  is
    rögzíti, hogy a magánszemély összes jövedelmének az adóévben  a
    magánszemély  adóbevallásában bevallott, illetve a  munkáltatói
    adómegállapítás során elszámolt (az összevont adóalapba tartozó
    és  külön adózó) összes jövedelme minősül, bizonyos —  a  jelen
    ügy  szempontjából irreleváns — korrekciók figyelembevételével.
    Az   összevont   adóalap  a  jelenlegi  szabályok   alapján   a
    magánszemély által az adóévben megszerzett összes önálló és nem
    önálló  tevékenységből  származó, valamint  egyéb  jövedelmének
    összege.  Ezen  összeg alapján kell kiszámolni a számított  adó
    mértékét a 30. §-ban foglalt kulcsok alkalmazásával, míg a  31.
    §  értelmében az összevont adóalap adóját a számított adóból  a
    32-34.    §    rendelkezéseinek    figyelembevételével     kell
    meghatározni.  Az összevont adó alapjába tehát csupán  az  Szja
    tv.  szerinti jövedelmek tartoznak, ezen jövedelmek  után  kell
    megfizetni az említett módon kiszámított adót. Az adót —  egyes
    kivételekkel  —  naptári évenként, az összes jövedelem  alapján
    kell    megállapítani    és   megfizetni,    az    adóbevételek
    folyamatossága érdekében azonban adóelőleget kell fizetni [1. §
    (6) bekezdés]. Az Szja tv. 46. § (3) bekezdésének a)-e) pontjai
    határozzák meg, mi képezi az adóelőleg alapját.

    2.2.  A  2010.  január  1-jétől hatályos  szabályozás  a  fenti
    rendszerbe  több  módosítást is hoz. A  törvény  az  1.  §  (3)
    bekezdésében  a  jelenlegi  fordulaton  túl  alapelvi   szinten
    rögzíti,   hogy   az   adó  alapja  az  adóköteles   bevételből
    megállapított,  e  törvény rendelkezései szerinti  levonásokkal
    csökkentett  jövedelem  és az adóalap-növelő  tételek  összege.
    Vagyis az adó alapját már nem csupán a jövedelem képezi,  hanem
    az  kiegészül az adóalapot növelő tételekkel. A 2010. január 1-
    jétől   hatályos  szabályozás  —  egyelőre  egyetlen  —   ilyen
    tételként  határozza  meg az Szja tv. 29.  §  (3)  bekezdésében
    definiált   adóalap-kiegészítést.  A  29.   §   (1)   bekezdése
    értelmében    így    az   összevont   adóalap    az    adóévben
    adókötelezettség   alá  eső  valamennyi  önálló,   nem   önálló
    tevékenységből    származó,    valamint    egyéb     bevételből
    megállapított jövedelem, továbbá átalányadózás esetén az egyéni
    vállalkozói,   a   mezőgazdasági  kistermelői   bevételből   az
    átalányban  megállapított  jövedelem  és  a  (3)-(4)   bekezdés
    szerinti adóalap-növelő összeg. A 4. § (1) bekezdésében módosul
    a jövedelem fogalma is. Eszerint jövedelem a magánszemély által
    más  személytől megszerzett adóköteles bevétel egésze,  vagy  a
    bevételnek  az  e  törvény szerint tételesen igazolt,  igazolás
    nélkül    elismert,   átalányban   meghatározott   költségekkel
    csökkentett  része,  vagy a bevétel e törvényben  meghatározott
    hányada. A jelenlegi szabályozáshoz képest nem változik azonban
    abban,   hogy   a   jövedelem  a  bevételek  és   a   költségek
    különbségeként kerül meghatározásra, s a bevételek  körébe  sem
    kerül  be  az  adóalap-növelő tételek  köre.  A  fent  említett
    fogalom-meghatározásokból az állapítható meg, hogy a törvény az
    adóalap-kiegészítést nem tekinti a jövedelem részének. Az tehát
    egy  adóalap  korrekciós tényezőként jelenik meg  az  összevont
    adóalap  vonatkozásában.  Ehhez  igazodóan  a  30.  §  az   adó
    mértékének  meghatározása kapcsán úgy  fogalmaz,  hogy  bár  az
    összevont  adóalapot  képező  jövedelmek  után  kell  az   adót
    megfizetni,  a  számítás során már az (adóalap-kiegészítést  is
    tartalmazó)  összevont adóalapra kell  vetíteni  az  a)  és  b)
    pontban meghatározott kulcsokat. A 31. § pedig rögzíti, hogy az
    összevont  adóalapot képező jövedelmek után fizetendő  adót  az
    összevont  adóalap után az adó mértékére vonatkozó  rendelkezés
    szerint   megállapított  számított  adóból   (a   továbbiakban:
    számított  adó) a 32-34. § rendelkezéseinek figyelembevételével
    kell    meghatározni.   A   Krátv.   az   adóelőleg   alapjának
    megállapítására új címet iktat be Szja tv.-be, a  rá  vonatkozó
    szabályok  pedig  a  47.  §-ba kerülnek.  Az  új  rendelkezések
    értelmében  az  adóelőleg  alapjának  meghatározása  során   az
    adóalap-kiegészítést  is figyelembe kell venni:  az  adóelőleg-
    alap  számításnál figyelembe vett jövedelmet  növelni  kell  az
    adott  bevételre  tekintettel megállapított adóalap-kiegészítés
    összegével.

    3.  Az  Alkotmánybíróság az indítványok  alapján  megvizsgálta,
    hogy  az  a  szabályozás,  mely az  összevont  adó  alapjába  a
    jövedelmeken  túl bevonja az adóalap-kiegészítés  összegét  is,
    összhangban van-e az Alkotmány 70/I. §-ával, illetve a 2. § (1)
    bekezdésében megfogalmazott jogbiztonság elvével.

    Az  Alkotmánybíróság több korábbi határozatában foglalkozott az
    Alkotmány   70/I.   §-ában   foglalt  arányos   közteherviselés
    követelményével. Gyakorlatát a jövedelmi és vagyoni típusú adók
    vonatkozásában  legutóbb a 61/2006. (XI. 15.) AB  határozatában
    (ABH 2006, 674, 681-684.) és 8/2007. (II. 28.) AB határozatában
    (ABH   2007,  148,  159-163.)  foglalta  össze  [megerősítette:
    836/B/2002.   AB   határozat,  ABH  2007,   1479,   1481-1483.;
    277/B/2001. AB határozat, ABH 2008, 1810, 1815.; 55/2008.  (IV.
    24.)  AB határozat, ABH 2008, 525, 532.; 87/2008. (VI. 18.)  AB
    határozat,  ABH 2008, 707, 733-734.; 730/D/2005. AB  határozat,
    ABK 2009. március, 338, 339.].

    Jelen   ügyben   az  alábbi  megállapításokat   emeli   ki   az
    Alkotmánybíróság.

    A  közteherviselés kötelezettségét előíró szabályt az Alkotmány
    70/I.   §-a   rögzíti.   Az  Alkotmány   70/I.   §-a   egyfelől
    kötelezettségként  szabályozza a  természetes  személyek,  jogi
    személyek  és  jogi  személyiséggel nem rendelkező  szervezetek
    részéről    a   közterhekhez   való   hozzájárulást,   másfelől
    felhatalmazást  ad  az állam számára arra, hogy  törvényi  úton
    szabályozza az ilyen célú kötelezések, befizetések előírását. A
    közterhekhez  való  hozzájárulás módját  és  mértékét  az  arra
    irányadó  külön  törvények (így többek között az  adótörvények)
    határozzák meg [62/1991. (XI. 22.) AB határozat, ABH 1991, 466,
    467.].

    A  jogalkotó széles keretek között mérlegelhet akkor, amikor  a
    közteher    mértékét   megállapítja,   és   nagy   szabadsággal
    rendelkezik  abban  a  kérdésben is, hogy  mit  határoz  meg  a
    közteher  tárgyaként, a közteherviselési kötelezettség kiinduló
    pontjaként milyen gazdasági forrást választ ki. (620/B/1992. AB
    határozat, ABH 1994, 539, 541.) Az Alkotmány nem azt  határozza
    meg,   hogy   jövedelmet  és  vagyont   kell,   illetve   lehet
    közteherviselési kötelezettség alapjává tenni, hanem  azt  írja
    elő,  hogy  a  közterhek  viselésének a  jövedelmi  és  vagyoni
    viszonyokhoz    igazodóan,    arányosan    kell    megtörténnie
    [448/B/1994.  AB határozat, ABH 1994, 724, 726.; 44/1997.  (IX.
    19.) AB határozat, ABH 1997, 304, 307.]. Az Alkotmánybíróság  a
    448/B/1994.  AB határozat indokolásában ugyanakkor  felhívta  a
    figyelmet  arra,  hogy  a jogalkotás szabadsága  az  adófizetés
    kiindulópontjaként szolgáló gazdasági forrás kiválasztása és az
    adó  tárgyának  ez  alapján  történő  meghatározása  során  nem
    korlátlan;  az  Alkotmány 70/I. §-ában foglalt közteherviselési
    kötelezettséget előíró alkotmányi rendelkezés értelmében  annak
    a  jövedelmi  és vagyoni viszonyokhoz kötöttség keretei  között
    kell  maradnia.  (ABH 1994, 724, 727.) Ezzel összefüggésben  az
    Alkotmánybíróság  azt  is kimondta, hogy  a  közterhekhez  való
    hozzájárulási  kötelezettségnek közvetlen  összefüggésben  kell
    állnia,   arányosnak  kell  lennie  az  állampolgárok   (alanyi
    kötelezettek)  jövedelmi és vagyoni viszonyaival,  helyzetével.
    (666/B/1992. AB határozat, ABH 1992, 735, 737.; 544/B/1998.  AB
    határozat, ABH 2000, 893, 898.)

    Az   Alkotmánybíróság   a  szövetkezeti   ingyenes   értékpapír
    adózására   vonatkozó  szabályozás  alkotmányossági  vizsgálata
    során  a 3/1993. (II. 4.) AB határozat indokolásában rámutatott
    arra,  hogy  az állampolgár által ténylegesen meg nem  szerzett
    jövedelem nem kezelhető adóköteles jövedelemként (ABH 1993, 41,
    45.). A vizsgált esetben az Alkotmánybíróság az Alkotmány 70/I.
    §-a   alapján   az   alanyi  kötelezettek  jövedelmi   helyzete
    (viszonya)  és a fizetendő közteher között fennálló kapcsolatot
    vizsgálta,  és  ez  alapján mondta ki azt,  hogy  amennyiben  a
    személyi  jövedelemadóztatásban a jogalkotó bizonyítható  módon
    olyan  jövedelmet von adókötelezettség alá, amelyet az adóalany
    ténylegesen meg sem szerzett, akkor átlépi az Alkotmány 70/I. §-
    ában foglalt alkotmányi korlátot.

    Az   Alkotmánybíróság  többször  is  megerősítette  azon   elvi
    álláspontját,   mely   szerint   az   Alkotmánybíróságnak    az
    alkotmányossági   vizsgálat  alá  vont  konkrét   adójogszabály
    rendelkezései  alapján  esetről esetre,  a  szabályozás  —  így
    különösen    az    adótárgy   —   összes    sajátosságának    a
    figyelembevételével kell döntést hoznia abban a kérdésben, hogy
    a  jogalkotó az Alkotmány 70/I. §-ában meghatározott  jövedelmi
    és  vagyoni viszonyokhoz való kötöttség keretei között maradt-e
    a szabályozás kialakítása során.

    Az  Alkotmánybíróság rendszeresen kiemelte, hogy  az  Alkotmány
    70/I. §-ában foglalt mércét valamennyi adónem esetében egyaránt
    irvényesülő  mércének tekinti azzal, hogy a  mérce  alkalmazása
    során  nem  lehet  eltekinteni  a konkrét  adójogi  szabályozás
    sajátosságaitól, továbbá az adóztatás tárgyává  tett  gazdasági
    forrás  (adótárgy)  jellemzőitől. Ebből következően  a  konkrét
    adónemet   —   ennek   alkotmányosságát  —   vizsgáló   korábbi
    alkotmánybírósági határozatok az Alkotmány 70/I. §-ában foglalt
    mérce  alapján  a  vizsgált adónem és az  adóztatott  gazdasági
    forrás  (adótárgy)  sajátosságaira  tekintettel  döntöttek   az
    említett mércének való megfelelésről.

    Az  Alkotmánybíróság  a  8/2007.  (II.  28.)  AB  határozatában
    rámutatott arra, hogy a jövedelmi és vagyoni típusú adók —  így
    az  Szja  tv.  által szabályozott jövedelemadó  —  esetében  az
    Alkotmány  70/I. §-ában foglalt alkotmányos mérce több  fogalmi
    elemből  tevődik össze. Ezek a fogalmi elemek egyrészt  magának
    az  Alkotmány  70/I.  §-ának  a rendelkezéseiből,  másrészt  az
    Alkotmánybíróság  korábbi, jövedelmi  és  vagyoni  típusú  adók
    alkotmányosságát      vizsgáló      határozataiban      foglalt
    követelményekből,  az  Alkotmánybíróság irányadó  gyakorlatából
    vezethetők  le.  Az említett fogalmi elemek —  a  jövedelmi  és
    vagyoni típusú adók esetében — az alábbiak:
       — az   adó  (közteher)  alanyi  kötelezettek  jövedelmi   és
         vagyoni viszonyainak való megfelelése;
       — az    adó    és   az   alanyi   kötelezettek   adófizetési
         kötelezettség  alá vont jövedelme, illetve vagyona  között
         fennálló közvetlen kapcsolat;
       — az   alanyi  kötelezettek  által  ténylegesen  megszerzett
         jövedelem, illetve vagyon adóztatása;
       — az  adó alanyi kötelezettek teherviselő képességével  való
         arányossága.

    A  jövedelmi  és vagyoni típusú adók esetében —  figyelemmel  a
    konkrét szabályozás összes sajátosságára — az Alkotmány 70/I. §-
    ában  foglalt  alkotmányi  korlát valamennyi  fogalmi  elemének
    egyidejűleg fenn kell állnia ahhoz, hogy a vizsgált szabályozás
    megfeleljen az említett alkotmányos mércének.

    4. Az indítványozók a fenti alkotmánybírósági gyakorlat alapján
    állították,  hogy  a 2010. január 1-jétől hatályos  szabályozás
    következtében az Szja tv. az adóalany által ténylegesen meg nem
    szerzett  jövedelmet  fog  adóztatni.  A  társadalombiztosítási
    járulékot  ugyanis a munkáltató (kifizető) köteles  megfizetni,
    az a magánszemély jövedelmével nem áll összefüggésben.

    Az  Alkotmánybíróság  már egy korai határozatában  utalt  arra,
    hogy   amikor   az  Alkotmány  megfogalmazza  az  állampolgárok
    közteherviselési  kötelezettségére vonatkozó szabályt,  nem  ad
    további  fogalom-meghatározást. Annak  meghatározása,  hogy  mi
    minősül  jövedelemnek, már a jogalkotás feladata.  (579/B/1990.
    AB   határozat,  ABH  1991,  503.)  A  61/2006.  (XI.  15.)  AB
    határozatában pedig utalt arra, hogy az Alkotmánybíróságnak  az
    alkotmányossági   vizsgálat  alá  vont  konkrét   adójogszabály
    rendelkezései  alapján  esetről esetre,  a  szabályozás  —  így
    különösen    az    adótárgy   —   összes    sajátosságának    a
    figyelembevételével kell döntést hoznia abban a kérdésben, hogy
    a  jogalkotó az Alkotmány 70/I. §-ában meghatározott  jövedelmi
    és  vagyoni viszonyokhoz való kötöttség keretei között maradt-e
    a szabályozás kialakítása során.

    Miként   azt   az   Alkotmánybíróság  az  előző   pontban   már
    megállapította, az Szja tv. az adóalap-kiegészítést  alapvetően
    nem  tekinti jövedelemnek, azt attól elkülönítetten kezeli.  Az
    is egyértelműen kiderül a törvényszövegből, hogy a jövedelemhez
    nem a foglalkoztató (egyéni vállalkozó) által az adott adóévben
    ténylegesen     befizetett    társadalombiztosítási     járulék
    (egészségügyi hozzájárulás) összegét kell hozzáadni,  hanem  az
    összevont      adóalapba      tartozó      jövedelmeknek      a
    társadalombiztosítási     járulék     általános      mértékével
    (egészségügyi hozzájárulás mértékével) megállapított  összegét.
    A  kettő azonos lehet, de nem feltétlenül. Ez lényegében  attól
    függ,     mennyire    esik    egybe    egyik     oldalról     a
    társadalombiztosítási   járulék,   illetve   az    egészségügyi
    hozzájárulás alapjául szolgáló jövedelem, másik oldalról  pedig
    a személyi jövedelemadó alapjába bevont jövedelem.

    A  jogszabályi  rendelkezések alapján  tehát  valójában  nem  a
    munkáltató  által fizetett társadalombiztosítási járulék,  mint
    „az  adóalany  által  meg  nem szerzett  jövedelem  után”  kell
    megfizetni  az  adót.  Az  Szja tv. 29.  §-ában  megfogalmazott
    adóalap-kiegészítés azt jelenti csupán, hogy az adóalany  által
    valóban  megszerzett  jövedelem összegét  —  az  adóterhet  nem
    viselő járandóságok kivételével — korrigálni kell egy olyan,  a
    ténylegesen megszerzett jövedelemre vetített tényezővel,  amely
    megegyezik     a     társadalombiztosítás     járuléknak      a
    társadalombiztosítás   ellátásaira    és    a    magánnyugdíjra
    jogosultakról,  valamint  e  szolgáltatások  fedezetéről  szóló
    törvényben  meghatározott  általános  mértékével,  illetve   az
    egészségügyi    hozzájárulásról    szóló    törvény     szerint
    megállapított   egészségügyi   hozzájárulás   mértékével.    Az
    indítványozónak   az  az  érvelése,  hogy   a   magánszemélynek
    önbevallás   keretében  nem  csupán  saját   jövedelme,   hanem
    munkáltatója    által    a   nyugdíjbiztosítási    alapba    és
    egészségbiztosítási  alapba befizetett összegről  is  bevallást
    kell készítenie, nem következik a törvényi rendelkezésekből.  E
    vonatkozásban   a  Krátv.  javaslatához  készített   miniszteri
    indokolás  azon  hivatkozása is félrevezető,  mely  szerint  „a
    személyi  jövedelemadó alapjának meghatározása  során  adóalap-
    korrekciós  tényezőként a bruttó jövedelmek után a  munkáltató,
    illetve  a  kifizető  által  fizetendő  járulékot  és  ehót  is
    figyelembe  kell  venni. (…) Ez a megoldás biztosítja,  hogy  a
    munkáltató   vagy   kifizető  által   az   adóalany   érdekében
    teljesített  kifizetést az adóalap számítása  során  figyelembe
    lehessen  venni”. A fent már említett eseteken  túl  azért  sem
    felel meg a valóságnak, hogy a munkáltató vagy a kifizető által
    az  adóalany érdekében teljesített kifizetést veszik figyelembe
    az   adóalap  számítása  során,  mert  a  járulékokat  csak  az
    összevont  adóalap  kapcsán kell az adó  alapjába  bevonni,  az
    egyes    külön   adózó   és   társadalombiztosítási,    illetve
    egészségügyi    hozzájárulási    terhet    viselő    jövedelmek
    tekintetében  nem. A tényleges szabályozás tehát  csak  részben
    cseng össze bevezetésének feltárt indokaival.

    Nem  kétséges  azonban,  hogy  az összevont  adóalap  közvetlen
    összefüggésben  áll  a  magánszemély jövedelmével,  hisz  az  a
    jövedelem     1/1     részéből    és    a    jövedelemnek     a
    társadalombiztosítási     járulék,     illetve     egészségügyi
    hozzájárulás  mértékének megfelelő részéből  (2010.  január  1-
    jétől  27%-ából,  azaz  összesen 127%-ából)  áll.  Az  adóalap-
    kiegészítés  jelenlegi  szabályozása  lényegében  az  adóalapot
    érintő  matematikai műveletként írható le: az adókulcsokat  nem
    az  összevont  adóalapba  tartozó  jövedelmekre,  hanem  (2010.
    január  1-jétől)  annak 127 %-ára kell vetíteni.  (A  jogalkotó
    tulajdonképpen — a további értelmezési nehézségeket okozó,  más
    jogszabályi  rendelkezésekre  való  utalás  helyett  —  úgy  is
    rendelkezhetett volna, hogy az összevont adóalapot a  jövedelem
    127  %-a  képezi.) Az adóalapot korrigáló matematikai műveletek
    vonatkozásában  ugyanakkor  az  Alkotmánybíróság   szükségesnek
    tartja  az  alábbiak hangsúlyozását: mindaddig, míg a korrekció
    kiindulási  alapja  az  adóalany által ténylegesen  megszerzett
    jövedelem,   s  kétséget  kizáróan  kimutatható   a   közvetlen
    összefüggés  az  adóalany  foglalkoztatásával,  jövedelemszerző
    tevékenységével keletkező jövedelem és a korrekciós tényező,  s
    ezáltal   az  adó  alapja  között,  addig  a  jogalkotó   által
    bevezetett  matematikai  korrekció megmarad  az  alkotmányosság
    határain belül.

    Jelen  esetben  az  Alkotmánybíróság  megállapította,  hogy  az
    adóalap-kiegészítés,  ha az Szja tv.  szerint  nem  is  minősül
    jövedelemnek, mégis jövedelem módjára viselkedik. Azáltal, hogy
    mértéke    a    társadalombiztosítási   járulék   (egészségügyi
    hozzájárulás) mértékéhez igazodik, még ha nem is  pontosan,  de
    nagyságrendileg kifejezi a munkáltatónál, illetve a kifizetőnél
    közvetlenül    a   magánszemély   adóalany   foglalkoztatásával
    (jövedelemszerző  tevékenységével)  összefüggésben   jelentkező
    kiadásokat.  Miként arra az Alkotmánybíróság  a  43/1995.  (VI.
    30.)  AB  határozatában  rámutatott: „A [társadalombiztosítási]
    rendszer részei a járulékfizető munkáltatók (megbízók stb.) is.
    A  finanszírozás  technikai felépítése szerint  a  járulék  egy
    részét  a  munkáltató  fizeti be —  de  a  kifizetett  személyi
    jövedelem  után. A közvetlen levonás olyan, mint az  adóelőleg,
    elvileg  ki  is  lehetne  fizetni,  és  a  jogosulttal  azonnal
    befizettetni.”  (ABH  1995,  188,  194.)  Az  tehát,   hogy   a
    foglalkoztatással összefüggésben felmerülő járulékok egy részét
    a munkáltató fizeti be, egy technikai megoldás, s nem változtat
    azon,  hogy ugyanúgy a munkavállaló foglalkoztatásából  eredően
    merül fel, mint a számára kifizetett munkabér.

    Jelen   ügyben   az   Alkotmánybíróság  a  fent   kifejtettekre
    tekintettel  arra a következtetésre jutott, hogy az adófizetési
    kötelezettség   közvetlen  összefüggésben   áll   az   adóalany
    jövedelmi  és vagyoni viszonyaival, ezért megfelel az Alkotmány
    70/I. §-ának. Meg nem szerzett jövedelem adóztatására nem kerül
    sor,  az  adó  az alanyi kötelezettek teherviselő  képességével
    arányos  marad. Az adóalap-kiegészítés olyan adóalap-korrekció,
    adótechnikai  eszköz, mely nem sérti az arányos közteherviselés
    követelményét.

    Az   Szja  tv.  2010.  január  1-jétől  hatályos  29.   §   (3)
    bekezdésével   kapcsolatban  azonban  az  Alkotmánybíróság   az
    alábbiakra    mutat   rá.   Egyrészt   a   társadalombiztosítás
    ellátásaira  és  a  magánnyugdíjra  jogosultakról,  valamint  e
    szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvénynek  (a
    továbbiakban:  Tbj.)  a 2010. január 1-jétől  hatályos  szövege
    csak  a  társadalombiztosítási  járulék  mértékét  szabályozza,
    „általános mértéket” nem ismer. Másrészt az Szja tv. 29. §-ának
    megfogalmazásából nem derül ki egyértelműen, hogy a  Tbj.  mely
    időpontban hatályos rendelkezése szerinti társadalombiztosítási
    járulékot   kell   figyelembe  venni   az   adóalap-kiegészítés
    meghatározása során. Ez akkor okoz gondot, ha az adóév folyamán
    a  társadalombiztosítási járulék mértéke változik.  Figyelemmel
    ugyanakkor   arra,   hogy   az  összevont   adóalapba   tartozó
    jövedelemre  kell  vonatkoztatni  a  kifogásolt  számítást,   a
    járulék  nem  lehet különböző az adóév különböző  időpontjaiban
    megszerzett  jövedelmek  vonatkozásában.  Ezért  az  Szja   tv.
    rendelkezéseiből   levezethető,  hogy  a  társadalombiztosítási
    kulcs  szempontjából  irányadó időpont az  adóév  utolsó  napja
    (vége).  Az  Szja tv. 29. § (4) bekezdése pedig  úgy  fogalmaz,
    hogy az adóalap-kiegészítés összegét a (3) bekezdés szerint  az
    adóbevallásban/munkáltatói    elszámolásban    az     adóelőleg
    megállapításánál    figyelembe   vett    adóalap-kiegészítéstől
    függetlenül   kell   megállapítani.   E   szabályok    együttes
    értelmezése  esetén  előfordulhat,  hogy  amennyiben  az  adóév
    folyamán    a   társadalombiztosítási   járulék   (egészségügyi
    hozzájárulás)   mértéke  változik,  akkor   az   a   módosítást
    megelőzően megszerzett jövedelmekre is kihatással van.

    Az Alkotmánybíróság már korai határozataiban sokat foglalkozott
    a  Jat.  12. § (2) bekezdésében megfogalmazott, de az Alkotmány
    2.  §  (1) bekezdésébe foglalt jogállamiság elvéből közvetlenül
    is  levezethető  visszaható hatály tilalmával  [903/B/1990.  AB
    határozat,  ABH  1990,  250,  251.;  34/1991.  (VI.   15.)   AB
    határozat,  ABH 1991, 170, 173.; 4/1992. (I. 28.) AB határozat,
    ABH  1992, 332, 333.; 7/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH  1992,
    45,  48.;  11/1992. (III. 5.) AB határozat, ABH 1992, 77,  81.;
    25/1992.  (IV. 30.) AB határozat, ABH 1992, 131, 132.; 57/1994.
    (XI.  17.) AB határozat, ABH 1994, 316, 324.]. A Jat.  említett
    rendelkezése  értelmében a jogszabály a  kihirdetését  megelőző
    időre  nem  állapíthat meg kötelezettséget, és nem nyilváníthat
    valamely    magatartást   jogellenessé.   Az   Alkotmánybíróság
    értelmezése  szerint  valamely jogszabály  akkor  minősülhet  a
    visszaható  hatályú jogalkotás tilalmába ütközőnek,  ha  (1)  a
    jogalkotó    kötelezettséget   megállapító,    vagy    valamely
    magatartást       jogellenessé      nyilvánító      jogszabályt
    visszamenőlegesen  — kihirdetését megelőző  időre  —  léptetett
    hatályba,  vagy  (2)  a hatálybaléptetés nem  visszamenőlegesen
    történt  ugyan, de a jogszabály rendelkezéseit — erre  irányuló
    kifejezett  rendelkezés  alapján — a jogszabály  hatálybalépése
    előtt létrejött jogviszonyokra is alkalmazni kell [7/1992.  (I.
    30.)  AB  határozat,  ABH 1992, 45, 48.].  A  Jat.  12.  §  (2)
    bekezdésének  az Alkotmány 2. § (1) bekezdésével összefüggésben
    levezetett  értelmezése csak a jogalanyok helyzetét  terhesebbé
    tevő  (ad  malam partem) jogalkotásra vonatkozik.  A  kizárólag
    jogot  megállapító, jogot kiterjesztő, kötelezettséget enyhítő,
    vagy  más, a jogszabály valamennyi címzettje számára a  korábbi
    jogi szabályozásnál egyértelműen előnyösebb szabályozást előíró
    jogszabály   esetében  —  feltéve,  hogy  az  így   megalkotott
    jogszabályok egyébként nem alkotmányellenesek, illetve magasabb
    szintű  jogszabályokkal nem ellentétesek — a visszaható hatályú
    jogalkotás  nem  alkotmányellenes.  [152/2008.  (XII.  10.)  AB
    határozat, ABH 2008, 1487, 1490.]

    Az  adójogszabályokkal összefüggően a 903/B/1990. AB  határozat
    rámutatott   arra,  hogy  az  adókötelezettség  visszamenőleges
    hatállyal  történő  megállapítása  alkotmányellenes  eredményre
    vezet.  Egyúttal rögzítette, hogy az adókötelezettséget  érintő
    szabályozásnál az adókötelezettség keletkezésének időszakát,  s
    nem a bevallás időpontját kell irányadónak tekinteni (ABH 1990,
    250,  251.).  A 4/1992. (I. 28.) AB határozatában  pedig  azért
    semmisítette  meg  a  vizsgált  (a  vállalkozói  adóról   szóló
    rendeletet  módosító) rendelet hatályba léptető  rendelkezését,
    mert    annak    hatására   visszamenőleges    adókötelezettség
    megállapítására   került   sor.   Tehát,   bár   a    jogalkotó
    feladatkörébe  tartozik  a  társasági  adó  alapjául   szolgáló
    nyereségösszeg  (az ennek kialakításához szükséges  számviteli,
    adótechnikai  szabályok,  az adó alapját  csökkentő  és  növelő
    tételek)  megállapítása (448/B/1994. AB  határozat,  ABH  1994,
    724, 725.), annak nem lehet tiltott visszamenőleges hatálya.

    Jelen  ügyben  a  társadalombiztosítási  járulék  adóév  közben
    történő csökkentése az adóalanyokra nézve adókötelezettségük  —
    visszamenőleges  — csökkenésével is jár, mely  azonban  a  fent
    ismertetett  elvek  fényében nem ütközik  a  visszaható  hatály
    tilalmába.  A  járulék  mértékének  növelése  ugyanakkor  —   a
    módosítást  megelőzően megszerzett jövedelmek  vonatkozásban  —
    visszamenőlegesen keletkeztet adókötelezettséget azáltal,  hogy
    az  adóalap  megnövelésével (a kulcsok változatlansága  mellett
    is)  növeli  az adó összegét. A jelenleg ismert (elfogadott  és
    kihirdetett),  az összevont adóalapra vonatkozó  szabályok  nem
    zárják  ki  ez  utóbbi, alkotmányellenes helyzet  kialakulását,
    ezért  az Szja tv. 29. § (3)-(4) bekezdése magában hordozza  az
    Alkotmány 2. § (1) bekezdésében foglalt jogbiztonság sérelmének
    a  veszélyét. Azt azonban, hogy a társadalombiztosítási járulék
    (egészségügyi  hozzájárulás) mértékének  adóév  közben  történő
    növelése   ténylegesen  a  visszamenőleges  hatályú  jogalkotás
    tilalmába  ütközik-e,  csak a konkrét törvénymódosítás  alapján
    ítélhető  meg.  Az Alkotmánybíróság mindazonáltal  szükségesnek
    tartja  felhívni  a  figyelmet  a  jövőbeni  törvénymódosítások
    tekintetében  arra,  hogy az Alkotmány 2.  §  (1)  bekezdésében
    megfogalmazott   jogállamiság   részét   képező    jogbiztonság
    megköveteli,     hogy    a    társadalombiztosítási     járulék
    (egészségbiztosítási   hozzájárulás)  mértékének   év   közbeni
    emelése  ne  eredményezze az összevont adóalap,  s  ezáltal  az
    adókötelezettség      visszamenőleges      növekedését.       A
    törvényalkotónak  a társadalombiztosítási járulék,  illetve  az
    egészségügyi hozzájárulás mértékének év közbeni emelése  esetén
    ezért   megfelelő   átmeneti  szabályokat   kell   alkotnia   a
    visszamenőleges  adókötelezettség keletkezésének  kiküszöbölése
    érdekében.

    5.  Az  indítványozók  egyike szerint a támadott  rendelkezések
    azért  is  ellentétesek  a jogállamiság  követelményével,  mert
    megsértették a Jat. 40. § (1) bekezdését, mely előírja, hogy  a
    törvényjavaslathoz az előterjesztő indokolást csatol,  amelyben
    bemutatja   azokat   a   társadalmi,   gazdasági   és   szakmai
    körülményeket,  amelyek  a  javasolt  szabályozást  szükségessé
    teszik,  továbbá ismerteti a jogi megoldás szempontjait.  Ennek
    azonban a javaslat nem tett eleget.
    Az  Alkotmánybíróság eddigi gyakorlatában is hangsúlyozta, hogy
    nem  tekinthető  a  Jat. valamennyi szabálya alkotmányi  szintű
    rendelkezésnek [így például az 54/1996. (XI. 30.) AB  határozat
    (ABH  1996,  173,  190.) kimondta, a Jat.  18.  §-ában  foglalt
    rendelkezés   nem  alkotmányi  szabály,  így  a  hatástanulmány
    elkészítésének elmulasztása önmagában alkotmányellenességre nem
    vezet].  A  Jat.  40.  §  (1) bekezdése sem  alkotmányi  szintű
    szabály, megsértése önmagában a törvény alkotmányellenességéhez
    nem  vezet. Az Alkotmánybíróság jelen esetben nem talált  olyan
    körülményt,  amire  tekintettel a Jat. 40. §  (1)  bekezdésében
    foglalt    előírás   elmulasztása   egyben    a    jogállamiság
    követelményének sérelmét is előidézte volna.

    Az  Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből folyó követelmény  azonban,
    hogy  a  jogalkotó a jogszabályi rendelkezéseket a jogbiztonság
    követelményének  megfelelően fogalmazza meg,  s  a  maga  által
    alkotott  fogalmakat következetesen alkalmazza. A  jogbiztonság
    az állam — s elsősorban a jogalkotó — kötelességévé teszi annak
    biztosítását,  hogy  a jog egésze, egyes  részterületei  és  az
    egyes  jogszabályok  is  világosak,  egyértelműek,  működésüket
    tekintve  kiszámíthatóak  és előreláthatóak  legyenek  a  norma
    címzettjei számára. Vagyis a jogbiztonság nem csupán  az  egyes
    normák egyértelműségét követeli meg, de az egyes jogintézmények
    működésének  kiszámíthatóságát is [lásd  először:  9/1992.  (I.
    30.) AB határozat, ABH 1992, 59, 65.]. A 26/1992. (IV. 30.)  AB
    határozatában az Alkotmánybíróság elvi éllel mutatott rá  arra,
    hogy   a   világos,   érthető   és   megfelelően   értelmezhető
    normatartalom a normaszöveggel szemben alkotmányos követelmény.
    A  jogbiztonság  —  amely az Alkotmány 2.  §  (1)  bekezdésében
    deklarált  jogállamiság  fontos eleme  —  megköveteli,  hogy  a
    jogszabály  szövege értelmes és világos, a jogalkalmazás  során
    felismerhető  normatartalmat hordozzon (ABH 1992,  135,  142.).
    Több  határozat  rögzítette  azt  is,  hogy  a  normavilágosság
    sérelme miatt akkor állapítható meg az alkotmányellenesség,  ha
    a  szabályozás  a  jogalkalmazó számára értelmezhetetlen,  vagy
    eltérő értelmezésre ad módot, illetve teret enged a szubjektív,
    önkényes jogalkalmazásnak, aminek következtében a norma hatását
    tekintve kiszámíthatatlan, előre nem látható helyzetet teremt a
    címzettek  számára [összegezve: 31/2007. (V. 30.) AB határozat,
    ABH 2007, 368, 378.].

    Jelen határozatában az Alkotmánybíróság már kimutatta, hogy  az
    Szja   tv.  az  adóalap-kiegészítést  nem  tekinti  (bevételből
    származó)   jövedelemnek,   az  csak   az   összevont   adóalap
    összetevőjeként   növeli   a   jövedelem   összegét.   Az    is
    megállapítható  ugyanakkor, hogy az Szja tv. 2010-től  hatályos
    3.  §  75. pontja nem követi ezt a fogalom-meghatározást.  Ezen
    értelmező  rendelkezés  alapján ugyanis a  magánszemély  összes
    jövedelme  az  adóévben  oly módon kerül  meghatározásra,  hogy
    annak  részét  képezi  a magánszemély adóbevallása,  illetve  a
    munkáltatói  adómegállapítása szerinti összevont adóalap.  Azaz
    az  éves  összes jövedelem fogalmába már belekerül az összevont
    adóalapba beszámított adóalap-kiegészítés is. Ennek ellenére az
    Szja  tv.  3. § 75. pontjában definiált „a magánszemély  összes
    jövedelme   az  adóévben”  nem  vet  fel  olyan  feloldhatatlan
    értelmezési  problémát,  mely lehetetlenné  tenné  az  érintett
    norma alkalmazhatóságát.

    Az  Alkotmánybíróság — a fent kifejtett indokok alapján  —  nem
    találta  az Alkotmány 2. § (1) bekezdésével, illetve  70/I.  §-
    ával ellentétesnek az Szja tv. 2010. január 1-jétől hatályos 1.
    §  (3)  bekezdésének második mondatát, 3. § 75. pontját, 11.  §
    (1)   bekezdés  a)  pontját,  illetve  29.  §  (1)  és  (3)-(4)
    bekezdéseit,  valamint  az  adóelőlegre  vonatkozó  47.  §  (2)
    bekezdésében   a   „növelve  az  adott  bevételre   tekintettel
    megállapított   adóalap-kiegészítés  összegével”   szövegrészt,
    ezért az indítványokat e vonatkozásban elutasította.

    6.  Az egyik indítványozó kérte az Szja tv. 33. § (1) bekezdése
    és  49. § (12) bekezdés a) pontja 2010. január 1-jétől hatályos
    szövegének  a  megsemmisítését is, mivel az sérti az  Alkotmány
    70/I.   §-ában  megfogalmazott  jövedelmi  viszonyok   szerinti
    közteherviselés elvét. A minimálbér és az átlagjövedelem között
    keresők  között  —  érvelt az indítványozó  —  ugyanazon  munka
    vonatkozásában   „181  200  forint  adófizetési   kötelezettség
    különbség  lesz  aszerint,  hogy  bérjövedelmet  vagy   például
    megbízási  díjat  kap  a magánszemély”. Az  Alkotmánybíróság  a
    bérjövedelemhez   kapcsolódó  adókedvezmény,   az   adójóváírás
    alkotmányosságát már több korábbi határozatában vizsgálta.  Így
    a   85/B/1996.   AB   határozatban  kimondta:   önmagában   nem
    alkotmányellenes az, ha a jogalkotó gazdasági,  szociális  vagy
    más  pénzügyi  megfontolásokból úgy döntött, hogy a  jövedelmek
    közül  a  bérjövedelmek  után fizetendő  adóból  adókedvezményt
    nyújt,  más  jövedelemtulajdonosok  esetében  pedig  nem.  Erre
    figyelemmel  megállapította, hogy  az  adójóváírásra  vonatkozó
    szabály  nem eredményezi az Alkotmány 70/A. §-ának sérelmét,  s
    nem   sérti  a  70/I.  §-t  sem.  (ABH  1998,  620,  624.)   Az
    1080/B/1998.  AB  határozatában az Alkotmánybíróság  —  hasonló
    érvek  alapján  —  azt  is  alkotmányosnak  találta,  hogy   az
    adójóváírás  kedvezménye  csak  bizonyos  jövedelemhatár  alatt
    illeti meg az adóalanyt (ABH 2002, 905, 907.).

    Tekintettel arra, hogy az indítványozó a korábban már  elbírált
    indítványokkal  azonos okból és azonos alkotmányos  összefüggés
    alapján  támadta  az  Szja tv. 33. § (1)  bekezdésében  foglalt
    adójóváírás  szabályait,  az  Alkotmánybíróság  megállapította,
    hogy  — a törvényszöveg módosulása ellenére — ítélt dolog esete
    áll fenn. Az Alkotmánybíróság ezért az Szja tv. 2010. január 1-
    jétől  hatályos  33.  §  (1) bekezdése  alkotmányellenességének
    megállapítására   és   megsemmisítésére   irányuló    indítvány
    tárgyában  folyó  eljárást az Ügyrend 31. § c)  pontja  alapján
    megszüntette.

    Az  Szja  tv.  49. § (12) bekezdés a) pontja vonatkozásában  az
    Alkotmánybíróság  korábban még nem hozott határozatot,  így  az
    adójóváírásnak az adóelőleg megállapításakor történő figyelembe
    vételére vonatkozó rendelkezést érdemben kellett vizsgálnia. Az
    indítványozó ugyanakkor az adójóváírással összefüggésben, a bér
    és   a   nem   bér   jellegű  (megbízási)  jövedelmek   közötti
    különbségtétel   vonatkozásában   kifogásolta   az    adóelőleg
    megállapításával   kapcsolatos   szabályt.   A   már   említett
    határozatokban kifejtett indokok alapján így ezen  előírás  sem
    ellentétes az Alkotmány 70/I. §-ával, ezért az Alkotmánybíróság
    az  indítványt az Szja tv. 2010. január 1-jétől hatályos 49.  §
    (12) bekezdés a) pontjával összefüggésben is elutasította.

    Az  Alkotmánybíróság  az  ügy  elvi  jelentőségére  tekintettel
    rendelte   el   határozatának   a   Magyar   Közlönyben    való
    közzétételét.
                           Dr. Paczolay Péter
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
              Dr. Balogh Elemér        Dr. Bragyova András
              alkotmánybíró                  alkotmánybíró
                                    
              Dr. Holló András             Dr. Kiss László
              alkotmánybíró                  alkotmánybíró
                                    
              Dr. Kovács Péter          Lenkovics Barnabás
              alkotmánybíró                  alkotmánybíró
                                    
              Dr. Lévay Miklós        Dr. Trócsányi László
              alkotmánybíró           előadó alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     An amendment to the tax law which included employers' payroll taxes, as well as gross wages, as the basis for personal income tax
     Number of the Decision:
     .
     110/2009. (XI. 18.)
     Date of the decision:
     .
     11/17/2009
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2009-3-006?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .