English
Hungarian
Ügyszám:
.
91/E/1990
Előadó alkotmánybíró: Kilényi Géza Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 27/1991. (V. 20.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1991/73
.
A döntés kelte: Budapest, 05/13/1991
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság  jogszabályok alkotmányellenességének
   utólagos  vizsgálatára   és  megsemmisítésükre  irányuló,
   továbbá    jogalkotói    kötelezettség    elmulasztásában
   megnyilvánuló     alkotmányellenesség     megállapítására
   irányuló    indítványok,    valamint    a    lefolytatott
   államosítási  eljárások   felülvizsgálatára,   ingatlanok
   tulajdonjogi   rendezésére,    kártalanítás,   kártérítés
   nyújtására,   állami   tulajdonú   ingatlanok   eladására
   vonatkozó  folyamatban  levő  eljárások  felfüggesztésére
   irányuló   kérelmek    ügyében   -   Dr.   Lábady   Tamás
   alkotmánybíró  különvéleményével  és  Dr.  Sólyom  László
   alkotmánybíró  párhuzamos   véleményével  -   meghozta  a
   következő

                         határozatot:

   1.  Az   Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  az  egyes
   házingatlanok állami tulajdonba vételéről szóló 1952. évi
   4. tvr.;

   a közforgalmú  gyógyszertárak állami tulajdonba vételéről
   szóló 1950. évi 25. tv.;

   az egyes  házingatlanok állami tulajdonba vételéről szóló
   1952. évi  4. tvr.  végrehajtásáról  rendelkező  14/1952.
   ( II. 17. ) MT rendelet;

   az állami  tulajdonba vett  házingatlanokkal  kapcsolatos
   egyes rendelkezésekről  szóló 1957.  évi 28.  tvr., ennek
   végrehajtása tárgyában  kiadott  17/1957.  ( IV.21. )  PM
   rendelet, a  tvr. módosításáról  rendelkező 1958. évi 13.
   tvr.;

   az állami  tulajdonba vett  egyes házingatlanok  személyi
   tulajdonba   való   visszaadására   irányuló   beadványok
   elbírálásának befejezéséről  szóló 1027/1963. ( XII.17. )
   Korm. határozat alkotmányellenes.

   Ezért az Alkotmánybíróság e jogszabályokat megsemmisíti.

   2.  Az   Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  az  egyes
   iparvállalatok állami tulajdonbavételéről szóló 1948. évi
   XXV. törvénycikk, az e törvénycikk egyes rendelkezéseinek
   végrehajtása  és  a  részvények  bejelentésére  vonatkozó
   egyes   rendelkezések    módosítása   tárgyában   kiadott
   7080/1948.  ( VII.   3. )  Korm.rendelet;  a  törvénycikk
   módosításáról és kiegészítéséről szóló 1949. évi 4. tvr.;
   az  egyes   ipari  és   közlekedési   vállalatok   állami
   tulajdonbavételéről   szóló    1949.   évi    20.    tvr.
   alkotmányellenes.    Ezért    az    Alkotmánybíróság    e
   jogszabályokat megsemmisíti.

   3. Az Alkotmánybíróság 1992.évi április  hó  30.  napjáig
   felfüggeszti  az  eljárást  azoknak az  indítványoknak  a
   tárgyában, amelyekben  az indítványozók  azt sérelmezték,
   hogy az 1-2. pontban felsorolt jogszabályokban  kilátásba
   helyezett,   a   kártalanítás   módjának   és  mértékének
   megállapítására  vonatkozó   jogszabályt   az   illetékes
   jogalkotó  szervek  mindezideig  nem   alkották  meg,  és
   ezáltal  mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet
   idéztek elő.

   4.    Azokat     az     indítványokat,     amelyek     az
   Alkotmánybíróságtól   kérik    egyes   konkrét   ügyekben
   lefolytatott  államosítási   eljárások   törvényességének
   felülvizsgálatát, az  érintett ingatlanok tulajdonjogának
   rendezését,  kártalanítás   vagy  kártérítés   nyújtását,
   valamint   a   folyamatban   levő   ingatlanértékesítések
   felfüggesztését, az  Alkotmánybíróság,  mint  hatáskörébe
   nem tartozókat, visszautasítja.

   5. Az  indítványokban szereplő  ama kérelmeket, amelyek a
   korábban  államosított  ingatlanokkal  összefüggésben  az
   állami  tulajdonban   álló  házingatlanok  elidegenítését
   szabályozó   32/1969.    ( IX.30. )   Korm.rendelet    és
   végrehajtási      rendeletei      alkotmányellenességének
   megállapítására  és   e   jogszabályok   megsemmisítésére
   irányulnak, az Alkotmánybíróság elutasítja.

   Az  Alkotmánybíróság  elrendeli  határozatának  a  Magyar
   Közlönyben való közzétételét.
                            Indokolás

                               I.

    Az Alkotmánybírósághoz  beérkezett, a  határozat bevezető
    részében  feltüntetett   célokra  irányuló   nagy   számú
    indítvány tartalmának  lényege szerint  az  indítványozók
    törvénytelennek,  tulajdonosi  jogaikat  sértőnek,  tehát
    alkotmányellenesnek   tartják    lakóházaik,    üzleteik,
    vendéglőik,    üdülőik,     üzemi    helyiségeik,    stb.
    felszereléseik,  egyéb  ingóságaik  kártalanítás  nélküli
    állami tulajdonba  vételét, illetőleg az ezekre vonatkozó
    jogszabályokat. Az  indítványok jelentős része kéri annak
    a  jogszabálynak   alkotmányellenessé  nyilvánítását  is,
    amely az  állami tulajdonba  vett ingatlanok mentesítését
    szabályozta,  mivel   az  ott  előírt  igényérvényesítési
    lehetőségek,  a   jogvesztő  határidők,   a   jogorvoslat
    korlátozása és  kizárása sérti  tulajdonosi  jogaikat.  A
    társadalom egyes  csoportjainak e  lehetőségből  kizárása
    pedig   megbélyegzésüket    jelenti,   amely    ugyancsak
    alkotmányos jogaikat sérti.

    Számos  indítványozó   azt  sérelmezi,   hogy  az  elvett
    ingatlanokért  igért   kártalanításról  jogszabályok  nem
    születtek   meg,    s   az   így   elvett   tulajdonukért
    kártalanítást nem kaptak. Az indítványozók jelentős része
    az    Alkotmánybíróságtól    kéri    eredeti    ingatlana
    visszaadását, vagy kártalanítás, kártérítés nyújtását.

    Mindezek biztosítása  érdekében azt  többen is  kérték az
    Alkotmánybíróságtól, hogy a jogszabály alkotmányellenessé
    nyilvánításával akadályozza meg a tőlük állami tulajdonba
    vett ingatlanoknak  a 32/1969.  ( IX.30. )  Korm.rendelet
    alapján történő eladását, a határozat meghozataláig pedig
    függessze fel a folyamatban levő eladásokat.

    A  Független   Kisgazda,  Földmunkás   és  Polgári   Párt
    budapesti központjában  megalakult "Kifosztottak  Klubja"
    224 aláírója által benyújtott indítvány szerint az állami
    tulajdonba vételt  elrendelő jogszabályokat, végrehajtási
    és módosító rendeleteiket, ideértve a mentesítésről szóló
    jogszabályokat is,  alkotmányellenesnek  kell  tekinteni,
    mert sértik  az Alkotmánynak  a tulajdon védelméről szóló
    szabályait    ( 9.   §,  13.   §   (1)   bekezdése ),   a
    kártalanításra   vonatkozó   rendelkezését  ( 13.  §  (2)
    bekezdése ),  az  örökléshez  való  jogot  ( 14.  § ),  a
    jogegyenlőség elvét ( 70/A. § ) a jogorvoslathoz, ( 57. §
    (5) )  panaszláshoz    való   jogot   ( 64.  § ),   ezért
    megsemmisítendők.

    Más indítványozókhoz  hasonlóan a  Kifosztottak Klubja is
    kéri    a     Kormány    jogalkotói     kötelezettségének
    elmulasztásával        okozott        alkotmányellenesség
    megállapítását is,  mivel az államosítási jogszabályokban
    igért kártalanítási jogszabályt nem alkották meg.

                               II.

    Az Alkotmánybíróság  az indítványokat és azokkal támadott
    jogszabályokat megvizsgálva  tényként  állapíthatta  meg,
    hogy az  ország házingatlan vagyonának tekintélyes része,
    a magántulajdonban  levő gyógyszertárak,  gyárak, üzemek,
    üzletek  stb.,   ezek  berendezései  és  felszerelései  a
    hozzájuk  tartozó  vagyoni  jogokkal  és  értékpapírokkal
    együtt az  1940-es évek  második  fele  és  1952.  között
    csaknem egészében  állami tulajdonba  kerültek,  mégpedig
    úgy, hogy  azokért  a  tulajdonosok  kártalanításban  nem
    részesültek.

    Bár a  sérelmezett jogszabályok mindegyike kimondta, hogy
    az állami tulajdonba vétel kártalanítás mellett történik,
    a  kártalanítás  módjának  és  mértékének  meghatározását
    külön jogszabályba  utalta, e  szabályok a  mai napig nem
    jelentek meg.  Ezen  a  tényen  az  sem  változtat,  hogy
    helyenként -  főleg az  ingók  elvétele  során  -  néhány
    esetben az érintettek látszat-kártalanítást kaptak; és az
    sem,  hogy  1988-1990.  között  a  magyar  kormány  egyes
    érintettek részére  10.000  forint  körüli  kártalanítási
    előleget folyósított.

    Az 1950-es  évek második  felétől, 1956  után az enyhülés
    jeleként  a  jogszabályok,  így  az  egyes  házingatlanok
    állami    tulajdonbavételével     kapcsolatos    kérdések
    rendezéséről szóló  1957. évi 28. tvr, 1958. évi 13. tvr.
    és az  1027/1963. ( XII.17. )  Korm.határozat lehetőséget
    biztosítottak   az    állami   tulajdonba   vétel   alóli
    mentesítésre. Az igényérvényesítés feltételei és korlátai
    azonban   sok   esetben   csupán   formális   lehetőséget
    biztosítottak a tulajdonos számára.

    Tényként kell megállapítani azt is, hogy a ma is hatályos
    jogszabály   alapján,   -   az   1027/1963.   ( XII.17. )
    Korm.határozat  4.   pontja  szerint   -  ha  korlátozott
    formában  is,   még  jelenleg   is  van  jogi  alapja  az
    államosítási "jegyzék" kiegészítésének. ( Ha a feltételek
    fennállnak, és  az  akkori  építési  miniszter  jelenlegi
    jogutódja egyedi elbírálás alapján erre engedélyt adna. )

    Megállapítható tehát, hogy Magyarországon az 1950-es évek
    végéig  a  felsorolt  államosítási  jogszabályok  alapján
    valójában  a   lakóházakon,  gyógyszertárakon,  üzemeken,
    gyárakon, nyomdákon,  malmokon, mozikon  stb. és  ezekkel
    összefüggő  felszereléseken,  berendezéseken  és  jogokon
    fennálló magántulajdon intézményének kártalanítás nélküli
    felszámolása történt meg, egy akkor irányadónak tekintett
    gazdaságpolitikai koncepció  alapján, fokozatosan  egy új
    gazdasági-társadalmi rendszer kialakítása érdekében.

    Ez  induláskor   egyes  társadalmi   csoportok  vagyonára
    irányult, majd  a  tulajdon  meghatározott  nagyságrendje
    szerint, végül  a  magántulajdoni  forma  csaknem  teljes
    felszámolásával ment végbe.

    Ezek  a   jogszabályok  -  ha  a  tulajdonjog  elvonására
    irányuló jelentős  rendelkezéseik már teljesedésbe mentek
    is  -   még  ma  is  hatályosak,  amikor  a  megváltozott
    körülmények  között,   a   hatályos   Alkotmány   szerint
    "Magyarország gazdasága  olyan piacgazdaság,  amelyben  a
    köztulajdon  és   magántulajdon  egyenjogú   és   egyenlő
    védelemben részesül" ( 9. § (1) ).

    Amikor  tehát   az  Alkotmánybíróság   az  indítványokkal
    támadott  hatályos  jogszabályokat  vizsgálta,  azokat  a
    hatályos    Alkotmánynak     a    tulajdonra    vonatkozó
    rendelkezéseivel vetette egybe.

    Az Alkotmánybíróság  itt is hangsúlyozza, mint arra már a
    21/1990. ( X.4. )  AB  számú,  a  föld  privatizációjával
    kapcsolatos határozatában  is  rámutatott:  az  Alkotmány
    mind a  köz-, mind  a magántulajdont egyenjogúnak tekinti
    és  egyenlő  védelemben  részesíti.  A 9. § (1) bekezdése
    sem jelenti  a tulajdoni formák megkülönböztetését, hanem
    ellenkezőleg, a  tulajdonnak bármely  formától  független
    védelmét fogalmazza  meg. E védelmet jelenti az Alkotmány
    13.  §  (1)  bekezdése  is,  amely  szerint  " A   Magyar
    Köztársaság biztosítja  a tulajdonhoz való jogot." Ez nem
    jelenti azt,  hogy ez  a jog semmilyen körülmények között
    nem korlátozható.  E korlátot azonban az Alkotmány szabja
    meg  a   13.  §   (2)   bekezdésében,   amikor   kimondja
    "Tulajdont kisajátítani  csak kivételesen és közérdekből,
    törvényben  szabályozott   esetekben  és  módon,  teljes,
    feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet".

    Ez a  kisajátítási szabály - mint azt az Alkotmánybíróság
    a jelzett  korábbi határozatában  már leszögezte  - olyan
    garanciális szabály,  amely a  tulajdonnak nemcsak egyedi
    hatósági aktussal,  hanem törvénnyel  való elvonására  is
    irányadó.

    A   tulajdon    mindenféle   megkülönböztetés    vagy   a
    tulajdonosok bármifajta  csoportosítása  nélküli  védelme
    mellett az  államnak biztosított  tehát az  a joga,  hogy
    kivételesen és  a köz  érdekében, törvényben szabályozott
    esetben és  módon, de  csak teljes, feltétlen és azonnali
    kártalanítás  mellett  tulajdont  elvonjon.  Az  elvonást
    elrendelő egyedi  vagy törvényi  aktus akkor  ütközik  az
    Alkotmányba, ha  e  feltételek  bármelyike  hiányzik.  Az
    Alkotmánybíróság   megállapítása    szerint   az   állami
    tulajdonbavételt  elrendelő   jogszabályok  mindegyikéből
    hiányoznak Alkotmány által előírt feltételek.

    Nem lehet  ugyanis közérdeknek tekinteni - és kivételként
    sem  megengedni   -  olyan   állami  tulajdonszerzést,  a
    tulajdonosok  jogának   korlátozását,  elvételét,   amely
    emberek, társadalmi  csoportok megbélyegzésén,  bármiféle
    diszkriminációján alapszik.

    Nem lehet  szó kivételről  sem  akkor,  amikor  az  állam
    hatalmi pozicióból,  ex lege,  a  magántulajdon  túlnyomó
    részének  felszámolásáról  rendelkezik.  A  magántulajdon
    csaknem   teljes    felszámolása   ma    nem   tekinthető
    közérdekűnek. Az  Alkotmánybíróság megállapította  tehát,
    hogy  a  rendelkező  részben  felsorolt,  a  jelenleg  is
    hatályos jogszabályok  az Alkotmány  13. és  70/A.  §-ába
    ütköznek, minthogy  e  szabályok  nem  kivételként  és  a
    közérdeket szolgáló  módon, ugyanakkor  a  diszkrimináció
    tilalmát megsértve teszik lehetővé házak, gyógyszertárak,
    üzemek, vállalatok, gyárak, értékpapírok, üzletek stb. és
    azokhoz kapcsolódó  ingóságok és  jogok állami tulajdonba
    vételét.

    Ezért az Alkotmánybíróság elrendelte megsemmisítésüket.

    Mivel az  egyes  házingatlanoknak  az  állami  tulajdonba
    vétel alóli mentesítését szabályozó jogszabályok szorosan
    kapcsolódnak   a   megsemmisített   jogszabályokhoz,   az
    előbbiek megsemmisítése  már pusztán a tárgyi összefüggés
    miatt is  indokolt.  Ám  az  Alkotmánybíróság  megítélése
    szerint a mentesítésről szóló jogszabályok megsemmisítése
    ezen túlmenően azért is indokolt, mivel e jogszabályok is
    tartalmaznak   az   Alkotmány  70/A.  §  (1)  bekezdésébe
    ütköző diszkriminatív  rendelkezéseket, továbbá sértik az
    állampolgároknak   az  Alkotmány 50.  § (2) bekezdésében,
    illetőleg   57.    §   (5)    bekezdésében    biztosított
    jogorvoslati jogát.

    Az Alkotmánybíróság  megállapította, hogy  a kártalanítás
    mértékére  és  módjára  vonatkozó  törvény,  illetve  más
    jogszabály nem  került megalkotásra,  holott  e  kérdések
    rendezését maguk  az állami tulajdonbavételről rendelkező
    jogszabályok  helyezték   kilátásba  és   utalták   külön
    jogszabályi utra.  A mindenkori  magyar parlament illetve
    kormány, valamint  a közforgalmu gyógyszertárak ügyében a
    népjóléti  miniszter   mindeddig  nem   alkotta   meg   a
    kártalanítás módjáról és mértékéről szóló jogszabályokat.
    Ez    alkotmányellenes     helyzetet    teremtett.     Az
    Alkotmánybíróság azonban figyelembe vette, hogy a kormány
    már benyújtott  egy e témakörbe vágó törvényjavaslatot az
    Országgyűléshez, -  noha az  nem fedi  le az  indítványok
    által   érintett,   a   tulajdonelvonások   szempontjából
    releváns teljes időszakot -, és további törvényjavaslatok
    kidolgozását is  kilátásba helyezte.  Erre tekintettel az
    Alkotmánybíróság   felfüggesztette   az   eljárást   azon
    indítványok tárgyában,  amelyek arra  irányultak, hogy az
    Alkotmánybíróság    állapítsa    meg    a    mulasztásban
    megnyilvánuló  alkotmányellenességet,   és  a  mulasztást
    elkövető  szervet   határidő  megjelölésével   hívja  fel
    jogalkotói feladatának teljesítésére.

    A felfüggesztéssel  kapcsolatban  az  Alkotmánybíróság  a
    következőkre mutat rá:

    Az    Alkotmánybíróság     eljárása    szempontjából    a
    törvényalkotási  eljárás  -  akár  egy  törvényről,  akár
    egymással összefüggő  törvények  sorozatáról  van  szó  -
    olyan jogi eljárásnak minősül, amely adott esetben alapul
    szolgál az  eljárás felfüggesztésére.  Egyes államosítási
    jogszabályokban az  állam közjogi kötelezettséget vállalt
    a    kártalanításra.    E    kötelezettségvállalást    az
    Alkotmánybíróság   véleménye   szerint   a   törvényhozás
    szabadon   meg    is   újíthatja.   Ezért   az   említett
    kötelezettségvállalást    az    Alkotmánybíróság    jelen
    határozata épp úgy nem érinti, mint a most megsemmisített
    jogszabályokon   alapuló    eddigi   állami    tulajdonba
    vételeket.  Az   ettől  eltérő   értelmezés  ugyanis  oda
    vezetne,  hogy   a   jogfosztó   rendelkezésekből   eredő
    tulajdonelvonás hatályban  maradna, ugyanakkor  az  állam
    kártalanítási     kötelezettsége      elenyészne.      Az
    Alkotmánybíróság  a  maguk  egészében  semmisíti  meg  az
    államosítási jogszabályokat,  ide értve  a kártalanításra
    utaló rendelkezéseket  is. Az  utóbbiak megsemmisítésének
    oka: ha  ugyanis a  jövőben a megsemmisített jogszabályok
    alapján  nem   kerülhet  sor   további   államosításokra,
    indokolatlan  lenne   a  kártalanításra  utaló  szabályok
    hatályban tartása.

                              III.

    Az Alkotmánybíróság  hangsúlyozza -  az indítványok  azon
    részére is  utalva, amelyek az államosításoknak a korábbi
    Alkotmánnyal való  ütközésére is  hivatkoznak -,  hogy az
    ügy  elbírálása   során  a   reá  vonatkozó   1989.   évi
    XXXII.törvény ( ABtv. )  szerint járt  el. Döntésében  az
    állami tulajdonbavételről  szóló hatályos jogszabályoknak
    a hatályos  Alkotmánnyal való  viszonyát  vizsgálta.  Nem
    foglalkozott  azokkal   az  eleve   törvénysértő   egyedi
    államigazgatási  határozatokkal,   amelyek  túlmentek  az
    akkori jogszabályi  rendelkezéseken, tehát  már az  akkor
    hatályos jogszabályokhoz  viszonyítva  is  törvénysértőek
    voltak. Így  nem foglalkozott  az ilyen  egyedi eljárások
    felülvizsgálatára  irányuló   kérelmekkel,  úgyszintén  a
    konkrét    kártalanítási     és    kártérítési    igények
    elbírálásával,    de     az    állami    ingatlaneladások
    felfüggesztésével sem.

    Ilyen ügyek  elbírálására  az  Alkotmánybíróságnak  nincs
    hatásköre,  ezért   az   erre   vonatkozó   indítványokat
    visszautasította. Ez  természetesen nem  akadálya  annak,
    hogy az  indítványozók - ha annak törvényes előfeltételei
    fennállanak - jogaikat az arra jogosult állami szerveknél
    érvényesítsék.

    Az   Alkotmánybíróság    az   állami   tulajdonban   álló
    házingatlanok   értékesítésének   szabályozásáról   szóló
    32/1969.     ( IX.30. )     Korm.rendeletre     vonatkozó
    indítványokat nem  tartotta  megalapozottnak.  Az  állam,
    mint tulajdonos  mindaddig,  amíg  tulajdonjoga  fennáll,
    rendelkezik a tulajdona tárgyaival. Jogalkotói hatáskörbe
    tartozik annak  eldöntése, hogy  az állam  fenntartja-e a
    32/1969. ( IX.30. )  Korm.rendeletben foglaltak szerint a
    lakások és  egyéb helyiségek eladásának jelenlegi rendjét
    vagy nem.

    Az Alkotmánybíróság  már a  21/1990.  ( X.4. )  AB  számú
    határozatában  rámutatott:   "Az  állam   olyan   javakat
    privatizálhat és  reprivatizálhat,  amelyek  tulajdonában
    vannak.  Mind   a  privatizáció,  mind  a  reprivatizáció
    tulajdonosi döntés. Az   Alkotmány 10. § (2) bekezdéséből
    következően is  az állam privatizálási és reprivatizálási
    joga   elvileg   korlátlan,   ez   a   joga   tulajdonosi
    szabadságából és  csakis abból  következik". A  későbbiek
    során az  Alkotmánybíróság 836/B/1990.  sz. határozatával
    elutasította  a   32/1969.  ( IX.30. )   Korm.   rendelet
    alkotmányellenességének  megállapítására  -  más  indokok
    alapján -  előterjesztett indítványt, s megállapította: a
    sérelmezett rendelkezések "lényegében arról szólnak, hogy
    az  állam,   mint   tulajdonos,   a   tulajdonában   levő
    vagyontárgyak   közül    melyek    értékesítését    látja
    indokoltnak".

    Mivel a  jelen határozat  rendelkező  részében  megjelölt
    jogszabályokat a  határozatnak a  Magyar Közlönyben  való
    közzététele napjától nem lehet alkalmazni, e jogszabályok
    megsemmisítése az  ABtv.   43. § (2) bekezdése értelmében
    nem  érinti   a  határozat  közzététele  előtt  létrejött
    jogviszonyokat,  s   a  belőlük   származó   jogokat   és
    kötelezettségeket. Így  a  megsemmisítés  nem  érinti  az
    államnak e  jogszabályok  végrehajtása  keretében  hozott
    államigazgatási határozaton  alapuló tulajdonjogát,  s  a
    tulajdonjogból    eredő     rendelkezési    jogát    sem.
    ( Hasonlóképpen nem  érinti  a  megsemmisítés  az  állami
    tulajdonba  vétel   alóli  mentesítésről   szóló   egyedi
    államigazgatási        határozattal        visszaszerzett
    magántulajdont sem. )

    Noha   az   AB tv.  43.   §  (2)  bekezdése  szerint   az
    Alkotmánybíróság  általában   határozatának   közzététele
    napján semmisíti  meg az alkotmányellenes jogszabályokat,
    ugyanezen §  (4) bekezdése  - kivételként  -  lehetőséget
    nyújt a  visszamenőleges hatályú  megsemmisítésre  is.  A
    jelen  ügyben   az   Alkotmánybíróság   különös   gonddal
    vizsgálta:   vajon   az   alkotmányellenes   jogszabályok
    végrehajtásából   eredő    jogsérelmek   orvoslása    nem
    történhetne-e  meg   az  említett  jogszabályok  ex  tunc
    hatályú  megsemmisítésével.   E   vizsgálat   nyomán   az
    Alkotmánybíróság arra  a következtetésre jutott, hogy nem
    állnak  fenn   a  visszamenőleges  hatályú  megsemmisítés
    előfeltételei.   Az    ABtv.  43.   §  (4)   bekezdésének
    alkalmazásánál -  mint erre  a törvényjavaslat indokolása
    is  rámutatott  -  kiemelt  figyelmet  kell  fordítani  a
    jogbiztonságra. Ám  a jogbiztonság  fenntartásához fűződő
    érdekek  bizonyos   esetekben  egymással   is   ütközésbe
    kerülhetnek.  Egyfelől   ugyanis   a   jogbiztonság   azt
    követeli, hogy ne legyenek alkotmányellenes jogszabályok,
    vagy ha  ilyenek megalkotására és hatályba lépésére mégis
    sor    került,     azok    hátrányos    jogkövetkezményei
    eltöröltessenek; másfelől  viszont a  jogbiztonság súlyos
    sérelmét  jelentené  olyan  jogszabályok  visszamenőleges
    érvényű megsemmisítése,  amelyek huzamos  időn át  voltak
    hatályban, alkalmazásukra nagy számú ügyben került sor, s
    a  jogszabály   nyomán  kialakult   jogviszonyok  részben
    stabilizálódtak, részben  pedig az idők folyamán jelentős
    mértékben átalakultak. A most megsemmisített jogszabályok
    alapján állami  tulajdonba  vett  vagyontárgyak  túlnyomó
    része ma  már -  állagát, illetőleg  tulajdoni viszonyait
    tekintve   -   nem   lelhető   fel   az   államosításkori
    állapotában. Egyes  ingatlanok pl.  városrendezés folytán
    vagy egyéb  okból megsemmisültek, másokat idő közben nagy
    mértékben  átalakítottak,   további   ingatlanok   állaga
    jelentősen romlott,  s végül  az ingatlanok  egy része ma
    már  nincs   is  a   Magyar  Állam   tulajdonában.  Ilyen
    körülmények  között   az  alkotmányellenes   jogszabályok
    visszamenőleges hatályú megsemmisítése önmagában véve nem
    csupán a  volt tulajdonosok  jogsérelmét  nem  orvosolná,
    hanem  elkerülhetetlenül   újabb  tömeges   jogsérelmeket
    okozna.

    Mindezekre    tekintettel   az    Alkotmánybíróság    úgy
    ítélte meg:  az   ABtv.  43. §  (4) bekezdésében  foglalt
    kivételes felhatalmazás  a jelen ügyben nem alkalmazható.
    Emiatt nem  is vált  szükségessé annak vizsgálata, hogy a
    megsemmisített jogszabályok már megalkotásuk időpontjában
    is alkotmányellenesek voltak-e, vagy csak később - s mely
    időpontban - váltak azzá.

    Az  indokolás   korábbi  részében  kifejtett  okokból  az
    Alkotmánybíróság -  ebben az  összefüggésben - a 32/1969.
    ( IX.30. )  Korm.rendelet  utólagos  alkotmányellenessége
    megállapítására irányuló  indítványokat  elutasította.  A
    határozatnak a  Magyar Közlönyben  való közzététele az AB
    tv. 41. §-án alapszik.
                         Dr. Sólyom László
                    az Alkotmánybíróság elnöke

              Dr. Ádám Antal             Dr. Herczegh Géza
              alkotmánybíró                alkotmánybíró

                         Dr. Kilényi Géza
                       előadó alkotmánybíró

                         Dr. Lábady Tamás
                           alkotmánybíró

             Dr. Schmidt Péter          Dr. Szabó András
               alkotmánybíró              alkotmánybíró

          Dr. Tersztyánszky Ödön        Dr. Vörös Imre
              alkotmánybíró             alkotmánybíró

                        Dr. Zlinszky János
                           alkotmánybíró
     Dr. Sólyom László alkotmánybíró párhuzamos véleménye

     1.  Az   Alkotmánybíróság  az  indítvány  tárgyát  képező
     államosítások ellenében ígért, de elmaradt kártalanítások
     tárgyában   az   eljárást   a   megkezdődött   kárpótlási
     törvényalkotásra hivatkozva  függesztette fel.  Mivel  az
     államosításért    járó     kártalanítás     illetve     a
     méltányosságból történő  "kárpótlás" különböző jogalapok,
     az   Alkotmánybíróság   utalt   arra,   hogy   az   állam
     megújíthatja kötelezettségvállalása  jogalapját. Ezzel az
     Alkotmánybíróság a nováció analógiájára hivatkozott, mint
     ahogy  ezt  már  az  államosítás  problémájával  szorosan
     összefüggő, a  kárpótlási törvény  javaslatára  vonatkozó
     16/1991. ( IV.  20. ) AB  határozatában  is  megtette.  A
     nováció fogalmának  ilyen  használata  mögött  azonban  a
     rendszerváltás alkotmányosságának egyik fontos problémája
     rejtve marad.  Minthogy a  jelen ügyben  a nováció  ilyen
     értelmű alkalmazása  már az  érdemi döntés alapjává vált,
     szükségesnek tartom  annak leszögezését,  hogy  az  állam
     kötelezettségeinek "megújítása"  nem korlátlanul  és  nem
     feltétlenül  alkotmányos;   az   állam   még   rendkívüli
     történelmi helyzetben  sem  változtathatja  meg  tetszése
     szerint  kötelezettségei   jogcímét,  feltételeit,   vagy
     terjedelmét. Ezért  az Alkotmánybíróságnak  minden  egyes
     esetben tisztáznia kell, hogy a nováció mintájára történő
     kötelezettségmódosítások       milyen       feltételekkel
     alkotmányosak.

     2.  Az   állam  egyoldalú  kötelezettségmódosítása  során
     megengedhető a szerződés megújítására való hivatkozás. Az
     ok a  problémamegoldás módjának azonos volta, az, hogy az
     eredeti kötelem  megszűnik, és  annak tartalmát, a kívánt
     változtatásokkal, egy  új kötelembe  "öntik át" ( ahogy a
     novatio   római   jogi   definiciója   ezt   érzékletesen
     kifejezi ). Minden további analógia a szerződéses nováció
     és  az   állam  kötelezettségvállalása   között   azonban
     félrevezető lenne.

     Így különösen nem lehet az államosítási kártalanításokkal
     kapcsolatos  dogmatikai   nehézségeket  a  nováció  útján
     megkerülni. Ebben az ügyben a kártalanítási kötelezettség
     megszünése is,  de a  teljes kártalanítás  is levezethető
     lenne részben  az  Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi
     XXXII. törvény 43.§-ának lehetséges értelmezései, részben
     pedig  a   jelen  ügyben   felmerülő  további,   ügydöntő
     értelmezési kérdések  miatt. Ilyen  probléma például  az,
     hogy "jogviszony"-e a jogszabályi kötelezettségvállalás a
     43. §  (2) bekezdése  alkalmazásában; fenmarad-e   ez   a
     kötelezettség az  alapjogszabály megsemmisítése ellenére,
     éppen  mert   még  nem   teljesítették,  azaz  mások-e  a
     megsemmisítés  következményei   mulasztás   megállapítása
     esetén;   megnyíltak-e    a   tulajdonelvonás    tényével
     kártalanítási igények.

     Az értelmezésnek  alkotmányos eredményre  kell  vezetnie.
     Eldöntendő alkotmányossági  kérdés például, hogy egyrészt
     összeegyeztethető-e   a    jogállamiság    elvével,    ha
     tulajdonelvonások kártalanítás nélkül maradnak; másrészt,
     hogy ez  az elv megköveteli-e ma a teljes kártalanítással
     járó terhek vállalását. A nováció alkalmazása e problémát
     csak látszólag  oldja meg,  hiszen ugyanezek  a  kérdések
     visszatérnének     a      nováció      alkotmányosságának
     elbírálásánál.

     3.A nováció  az 1948-1952 közötti államosításokért ígért,
     de nem  teljesített  kártalanítások  ügyében  ezeknek  az
     államosításoknak rendkívüli volta miatt megengedhető.

     Ezen államosításokat  nem lehet  úgy  tekinteni,  mint  a
     jogállamban  megengedetteket   és  szokásosokat,  amelyek
     esetében  a  legitimáló  "közérdek"  pl.  egyes  iparágak
     szanálása, bizonyos  közszolgáltatások fenntartása,  vagy
     akár a  külföldi tőke visszaszorítása lehet. Az 1948-1952
     közötti államosítási  törvényeket  csakis  összességükben
     ítélhetjük meg; így lesz nyilvánvaló a szerepük az akkori
     rendszerváltásban,       és        lesz       nyilvánvaló
     alkotmányellenességük amiatt,  hogy nem  kivételes, hanem
     átfogó és  rendszeres intézkedések voltak, amelyek egy ma
     alkotmányosan védett  tulajdoni  forma,  a  magántulajdon
     felszámolására   irányulnak.    Ezért   a    kártalanítás
     elmaradása lényegükhöz  tartozott: méltányos kártalanítás
     éppen az  államosítások célját  hiusították volna  meg. A
     vizsgált államosítások tehát nem szokványos államosítások
     voltak, s alkotmányellenességük éppen ebből származik.

     A nováció  megengedhetősége megítélésénél figyelembe kell
     venni   azt   is,   hogy   a   kártalanítás   egy   újabb
     rendszerváltásban, az alkotmányosság helyreállítása során
     merült fel, amikor tehát más kötelezettségeknek is eleget
     kell tenni, s a rendszerváltásból folyó terhek és előnyök
     elosztásának is  alkotmányosnak kell  lennie. Tekintettel
     kell  lenni  arra  is,  hogy  a  kártalanítás  viszonylag
     önállósult    az     államosítások     alkotmányosságának
     alapkérdésétől; teljesítése  nem tenné  alkotmányossá  az
     államosítást,  s   elmaradása   nem   érinti   az   állam
     tuladonszerzését. A  kártalanítás így  mint  egy  kötelmi
     viszony még  teljesítetlen oldala szerepel. Ez indokolttá
     teszi  az   időmúlásnak,  s  a  körülmények  változásának
     figyelembe vételét is.

     Nem tekinthető eleve alkotmányellenesnek az, ha az ügyben
     vizsgált államosítási kártalanítások kapcsán a szokványos
     államosítások esetére  szóló garanciák helyett a tulajdon
     védelméről és  más alkotmányos alapelvek érvényesüléséről
     - a  sajátos körülmények  okán  -  a  törvény  m's  módon
     gondoskodik. A  nováció  az  adott  esetben  alkalmas  és
     megengedett  eszköz   arra,   hogy   a   törvényhozó   az
     államosítások   akkori,   és   felülvizsgálatuk   mostani
     rendkívüli voltára  és körülményeire  tekintettel legyen.
     Másrészt, mivel  az Alkotmánybíróság  az alkotmányellenes
     jogszabály megsemmisítése  jogkövetkezményeinek általános
     szabályai  szerint   az  ügy  rendkívüli  voltából  folyó
     szempontokat nem  érvényesíthetné, e szempontok megfelelő
     syúlya  estén   az  e  szabályoktól  független  megoldást
     elfogadhatja.

     4. Maga a megújítás azonban nem sérthet alkotmányos jogot
     vagy  elvet.   Ha  az   azonnali,  teljes   és  feltétlen
     kártalanítás   garanciája ( alkotmány 13.§ (2) bekezdés )
     a  nováció   folytán  a   negyven  évvel  ezelőtti  igért
     kártalanításra nem is érvényesül, az akkori államosítások
     különleges  jellege   nem  zárhatja   ki  a   tulajdonjog
     védelmét,  amelyet    a  13. §  (1)  bekezdése  az  állam
     kötelességévé  tesz.   Hasonlóan  érvényesülnie   kell  a
     diszkrimináció tilalmának  is. A  tulajdon védelme  és  a
     jogállamiság elve  alapján az államnak kötelessége minden
     egykori  államosításból   folyó  kötelezettségét  -  akár
     megújítás révén  is  -  rendezni,  úgy  hogy  eközben  az
     érintettek egyetlen  csoportja se  kerüljön hátrányba. Az
     egyes vonatkozó  törvények alkotmányosságát  csak konkrét
     vizsgálatuk döntheti el.

     Az     államosítási     kártalanítások     ügyében     az
     Alkotmánybíróság csak  a nováció elvi megengedhetőségének
     kérdésében  döntött.  A  mulasztási  igények  elbírálását
     azért volt  indokolt  felfüggesztetni  az  első  novációt
     tartalmazó,  és   továbbiakra   kötelezettséget   vállaló
     kárpótlási   törvény    elfogadása    után,    hogy    az
     Alkotmánybíróság      kötelezettségek       megújításának
     alkotmányosságát az  eredeti ügy  folyamatban  tartásával
     ellenőrizhesse.

     Budapest, 1991. május 13.
                                             Dr. Sólyom László
                                                 alkotmánybíró
      Dr. Lábady Tamás alkotmánybíró különvéleménye

      Egyetértve az  Alkotmánybíróság azon álláspontjával, hogy
      a határozatban  felsorolt és a tulajdon államosítás útján
      való elvonását rendelő jogszabályok alkotmányellenesek és
      egyetértve  e  jogszabályok  megsemmisítésével  és  annak
      indokaival is,  az  a  véleményem,  hogy  a  mulasztásban
      megnyilvánuló alkotmányellenesség  kérdésében az  eljárás
      felfüggesztésének nincsenek  meg az eljárásjogi és anyagi
      jogi - alkotmányossági - indokai.

      1. Elméletileg  valamely eljárás  felfüggesztésének akkor
      van  helye,   ha  egy   folyamatban  levő  másik  eljárás
      eredménye feltétele, vagy előkérdése az ügy eldöntésének.
      Hogy e  két eljárás  közötti ellentét elkerülhető legyen,
      az egyik  eljárás folyását  a felfüggesztés processzuális
      jogintézménye megakasztja,  s ezzel  lehetőség  nyílik  a
      másik eljárás  végének, befejezésének a bevárására. Ennek
      megtörténtével viszont  a felfüggesztett eljárás függőben
      tartását meg  kell szüntetni,  s a  már befejezett  másik
      eljárás   eredményét    felhasználva   kell    az   ügyet
      végérvényesen lezárni.

      2.   A    felfüggesztés   eljárásjogi    intézményét   az
      Alkotmánybíróság  ideiglenes  ügyrendjében  alkotta  meg.
      Kialakítását - a konstrukciót megalapozó ügyrendi indokok
      szerint -  a folyamatban levő ( vagy mulasztás folytán az
      Alkotmánybíróság    által     elrendelt )     jogalkotási
      cselekmények   tették    szükségessé.   Ha   ugyanis   az
      Alkotmánybíróság      alkotmányossági      normakontroll-
      eljárásának és  a -  megfelelően előrehaladott stádiumban
      levő -  normaalkotásnak a  tárgya  ugyanaz,  mindenképpen
      célszerű a  jogalkotási folyamat  végét bevárni,  amely -
      lehetőségeinél fogva  -  nemcsak  a  hatályos  jogszabály
      alkotmányellenességét küszöbölheti ki, hanem helyette új,
      alkotmányos jogi rendezést is teremthet. Ezzel szemben az
      Alkotmánybíróság -  korlátozott  eszközeivel  -  csak  az
      alkotmányellenesség  megállapítására   s   a   jogszabály
      megsemmisítésére   szorítkozhat,    s    ezzel    döntése
      joghézagot, esetleg jogbizonytalanságot idézhet elő.

      Bármi  legyen   is  a   jogalkotás  eredménye,   a  norma
      meghozatala után  az  eljárás  felfüggesztését  meg  kell
      szüntetni, s az Alkotmánybíróságnak az eljárást befejező,
      az ügyet lezáró határozatot kell hozni.

      3.   A    jelen   államosítási    ügyben    az    eljárás
      felfüggesztéséről   szóló    rendelkezés   eljárásjogilag
      ellentmond    a    határozatnak    az    alkotmányellenes
      jogszabályokat megsemmisítő részével.

      Az Alkotmánybíróság  a határozata  1.  és  2.  pontjaiban
      ugyanis  teljes   egészében  megsemmisíti   az  ott   írt
      jogszabályokat,  tehát   a   jogszabályoknak   azokat   a
      rendelkezéseit is,  amelyek  jogalkotási  kötelezettséget
      állapítottak  meg   a  tulajdonosok   kártalanítására,  a
      kártalanítás mértékére  és módjára [1952. évi 4. tvr. 10.
      § (1)  bekezdése,   1950.  évi 25. tvr. 1. §-a, 1948. évi
      XXV. tc. 14. §-a és az 1949. évi 20. tvr. 12. §-a].

      Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény ( a
      továbbiakban: AB  tv )   42.  § (1)  bekezdése szerint  -
      figyelemmel  a  40.  §-ra  -  ha  az  Alkotmánybíróság  a
      jogszabály  alkotmányellenességét   állapítja  meg  és  a
      jogszabályt megsemmisíti,  az a  határozat közzétételének
      napján   veszti  hatályát. A  43. § (1) bekezdése szerint
      pedig  a   jogszabályt,  amelyet  az  Alkotmánybíróság  a
      határozatában megsemmisít,  az erről szóló határozatnak a
      hivatalos lapban  való  közzététele  napjától  nem  lehet
      alkalmazni.

      A  megsemmisített   és  a   megsemmisítéssel   hatályukat
      vesztett    jogszabályok     tekintetében    pedig     az
      Alkotmánybíróság  eljárása  felfüggesztésének  már  nincs
      helye,  mert   az  eljárás  "kiüresedett",  "tárgytalanná
      vált",  azaz  nincs  mit  függőben  tartani.  Ugyanígy  a
      felfüggesztés  okának   megszünésével   már   nincs   mit
      "elővenni", az  Alkotmánybíróság számára  már nincs miről
      dönteni. Valójában  már eljárás  sincs,  mert  az  érdemi
      döntéssel -  a támadott  jogszabályok megsemmisítésével -
      az ügy  lezárult, az eljárás befejezetté vált. Az eljárás
      felfüggesztése  pedig   természeténél  fogva   az  érdemi
      döntéshez való  viszonyában a priori; az Alkotmánybíróság
      mostani határozatában viszont ex post.

      4.  A  felfüggesztés  határozati  indoka  a  mulasztásban
      megnyilvánuló  alkotmányellenesség  tárgyában  benyújtott
      indítványok  vonatkozásában  az  Országgyűlés  által  már
      elfogadott, "e  témakörbe vágó" un. "kárpótlási" törvény,
      továbbá az,  hogy  a  Kormány  további  ezzel  összefüggő
      törvényjavaslatok  kidolgozását  is  kilátásba  helyezte.
      Eszerint  a   kárpótlás   tárgyában   hozandó   törvények
      megalkotása, de  legkésőbb  1992.  április  30.  után  az
      Alkotmánybíróság  folytatja  az  eljárást  és  határoz  a
      mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenességről  vagy
      annak   hiányáról.  Az AB tv. 49. § (1) bekezdése alapján
      azonban a  mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség
      megállapíthatóságának két, konjunktíve irányadó feltétele
      van:

      az  egyik,   hogy  a   jogalkotó  szerv   a   jogszabályi
      felhatalmazásból    származó     jogalkotói     feladatát
      elmulasztotta,
      a másik,  hogy ezzel  alkotmányellenességet idézett  elő.
      Nézetem  szerint   a  jogalkotói   feladatot  meghatározó
      ( kimondó ) jogszabályi rendelkezések megsemmisítésével a
      mulasztásban megnyilvánuló  alkotmányellenesség  elsőként
      idézett  feltétele,   ti.  a  jogszabály  felhatalmazásán
      nyugvó jogalkotói  kötelezettség megszünik,  és ez a tény
      abszorbeálja magát az alkotmányellenes helyzetet is.

      Elméletileg kétségkívül  így  van  ez  akkor  is,  ha  az
      Alkotmánybíróság     a     mulasztásban     megnyilvánuló
      alkotmányellenességet  a   megsemmisítéssel   egyidejűleg
      mondja ki.  Még inkább  ez a  helyzet azonban  akkor,  ha
      eljárását a  mulasztás tárgyában  felfüggeszti.  Mivel  a
      jogalkotási   kötelettséget    maguk   a   megsemmisített
      jogszabályok mondják ki, a felfüggesztés megszüntetésének
      időpontjában már  semmilyen hatályos jogszabály nem lesz,
      amely e  tárgyban jogalkotói  kötelezettséget  írna  elő.
      Következésképpen ez esetben az Alkotmánybíróság a jövőben
      egyedül  olyan   határozatot  hozhat,  hogy  mulasztás  a
      törvényi feltételek  hiányában nem  áll  fenn,  tehát  az
      indítványokat el kell utasítani.

      5. Dogmatikailag  járható út  egyedül  az  lenne,  ha  az
      Alkotmánybíróság  a   kártalanítást   igérő   jogszabályi
      rendelkezéseket  -  kiemelve  azokat  a  megsemmisítendők
      közül  -   hatályukban   fenntartaná   azzal,   hogy   az
      államosítást      elrendelő      rendelkezések      ugyan
      alkotmányellenesek, de  a kártalanítást  igérők  már  nem
      azok. Megnyugtató megoldásra azonban egy ilyen határozati
      konstrukció sem jutna.

      5.1. Először  is azért, mert a mulasztásban megnyilvánuló
      alkotmányellenesség  másik feltétele,  ti.  az,  hogy  az
      alkotmányellenességet maga  a mulasztás idézze elő, ebben
      az  esetben   sem   állna   fenn.   Az   Alkotmánybíróság
      határozatának általam  is elfogadott és helyeselt indokai
      szerint ugyanis az államosítások alkotmányellenessége nem
      a   teljes,    feltétlen   és   azonnali   kártalanítások
      elmaradása, hanem   az   Alkotmány  9.  §  (1)  bekezdése
      ( köztulajdon és  magántulajdon egyenjogúsága ),  illetve
      13. §-a  ( a tulajdonhoz való jog biztosítása és védelme,
      a kivételesség  és a  közérdek hiánya )  miatt áll  fenn.
      Vagyis    más    megfogalmazásban:    a    megsemmisített
      jogszabályokon  nyugvó  államosításokat  az  azonnali  és
      teljes kártalanítás  se  tenné  alkotmányossá,  tehát  az
      alkotmányellenességet nem a mulasztás idézte elő.

      5.2. Másodszor  azért sem  volna ez az út járható, mert a
      mulasztás megállapítása  és a kártalanítással kapcsolatos
      jogalkotási kötelezettség  elrendelése esetén  -  nézetem
      szerint - az Alkotmánybíróság kizárólag az Alkotmány 13.§
      (2) bekezdésének  megfelelő  kártalanítási  szabályokat
      tarthatná alkotmányosnak.

      Az Alkotmánybíróság  határozata indokolásán végigvonul és
      hangsúlyozódik az  a szempont,  hogy az  Alkotmánybíróság
      döntésében  csak   "az  állami  tulajdonbavételről  szóló
      hatályos jogszabályoknak  a  hatályos  Alkotmánnyal  való
      viszonyát vizsgálta." Az Alkotmánybíróság nem is tehetett
      mást, erre - ahogy ezt a határozat indokolása tartalmazza
      is  -   a  róla  szóló  törvény  kötelezi.  Ha  pedig  az
      Alkotmánybíróság  az  ügy  főtárgya  -  az  államosítások
      alkotmányellenessége -  kérdésében a  hatályos  Alkotmány
      alapján  jár   el,  a   járulékos  -  a  kártalanítási  -
      kérdésekben is csak ezt teheti.

      Az az  érv, hogy  az államosítottaknak  azért nem  járhat
      teljes kártalanítás,  mert az államosítások nem a mostani
      Alkotmány hatálya  alatt történtek,  s a jogszabályok nem
      is igértek  teljes kártalanítást,  nézetem szerint  azért
      nem használható,  mert hisz  a  "korlátozott"  igéret  is
      alkotmányellenes volt;  az  Alkotmánybíróság  éppen  erre
      tekintettel   ezeket   a   jogszabályi   szakaszokat   is
      megsemmisíti.

      Az Alkotmánybíróság  tehát nem  teheti meg, hogy döntését
      az  államosítások   alkotmányellenessége  tekintetében  a
      hatályos  Alkotmányra,  az  azokhoz  kötődő  kártalanítás
      kérdésében pedig  az alkotmányellenesnek  ítélt és  ezért
      megsemmisített jogszabályokra alapozza. Márpedig a teljes
      és    feltétlen    kártalanítás    kilátásba    helyezése
      politikailag  nyilvánvalóan   káros,  gazdaságilag  pedig
      teljesíthetetlen és lehetetlen megoldás volna.

      6.   Végül    nyomatékosan   utalok    arra,   hogy    az
      Alkotmánybíróságnak ez a határozata szoros összefüggésben
      van a  21/1990. ( X.  4. )  AB  határozattal  ( ún.  föld
      ügy ). Az Alkotmánybíróság e határozatában a következőket
      mondta  ki:   "A  Kormány   által   tervezett   részleges
      kártalanításnak kizárólag  a méltányosság  a jogi alapja:
      erre a  kártalanításra nincs  az államnak kötelezettsége,
      és  nincs   rá  senkinek   sem  alanyi   joga.  Ahogy   a
      reprivatizálás     nem     az     államosításból     vagy
      szövetvetkezetszervezésből     következő     igény,     a
      kártalanítás sem  az, hanem  kizárólag a  szuverén állami
      elhatározáson múlik."  Még szorosabb  az  összefüggés  az
      államosítások   alkotmányossági    vizsgálata    és    az
      Alkotmánybíróság  16/1991.   ( IV.  20. )  AB  határozata
      között  ( un.   kárpótlási  ügy ).   E  határozatában  az
      Alkotmánybíróság az alábbiakat fejtette ki:

      A törvényhozás  a múltból  származó különféle  terheket a
      különféle  tulajdonátalakulások   során   különbözőképpen
      oszthatja el.  Megteheti a  törvényhozó azt  is,  hogy  a
      különböző alapú  kötelezettségeket, mint  amilyen pl.  az
      államosítási  jogszabályok   által  kilátásba   helyezett
      kártalanítás -  mintegy a  novatio mintájára - megújítja:
      új jogcímen,  új terjedelemben és új feltételekkel tartja
      fenn  lényegét   tekintve  ugyanazt  a  tartozást.  Ilyen
      novációt láthatunk  az  un.  kárpótlásitörvényjavaslatban
      is, "ahol  az új jogalap a méltányosság. Ez tehát kizárja
      a régi jogcímekre való hivatkozást."

      Ezt az összefüggést érinti ugyan a jelen határozat, ennek
      ellenére az  alkotmányellenes államosítások miatti állami
      kártalanítási kötelezettség  tekintetében egy  függő jogi
      helyzetet tart fenn.

      Márpedig az  Alkotmánybíróság az  idézett  határozatokban
      foglalt megállapításokkal  kerül ellentétbe,  ha arra  az
      álláspontra   helyezkedik,   hogy   az   alkotmányellenes
      államosítások  kárvallottjainak   a  kártalanítására   ma
      alanyi  joga,   az  államnak   pedig  ezzel  kapcsolatban
      jogalkotási és  azon alapuló kártalanítási kötelezettsége
      van.

      Természetesen egészen  más kérdés, hogy az államot a régi
      rendben  elszenvedett   anyagi  és   egyéb   sérelmek   -
      gazdaságilag lehető  legteljesebb mértékű  -  orvoslására
      morális és  humánus szempontok  mennyiben  kötelezik.  Ez
      azonban  már   nem  az  Alkotmánybíróság  kompetenciájába
      tartozik.

      Budapest, 1991. május 13.
                                               Dr. Lábady Tamás
                                                  alkotmánybíró
       .
       English:
       English:
       .
       Petition filed:
       .
       Subject of the case:
       .
       Compensation for nationalized property
       Number of the Decision:
       .
       27/1991. (V. 20.)
       Date of the decision:
       .
       05/13/1991
       .
       .
       Full text:
       en_0027_1991.pdfen_0027_1991.pdf