Hungarian
Ügyszám:
.
1053/E/2005
Előadó alkotmánybíró: Kovács Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 1053/E/2005. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2006/1824
.
A határozat kelte: Budapest, 06/16/2006
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az       Alkotmánybíróság      mulasztásban       megnyilvánuló
  alkotmányellenesség   megállapítására,   illetőleg   jogszabály
  nemzetközi   szerződésbe  ütközésének   utólagos   vizsgálatára
  irányuló  indítványok alapján – dr. Bagi István és  dr.  Kovács
  Péter  alkotmánybírák párhuzamos indokolásával  és  dr.  Bihari
  Mihály alkotmánybíró különvéleményével – meghozta a következő

                           határozatot:

  1.  Az  Alkotmánybíróság a szerencsejáték  szervezéséről  szóló
  1991.  évi  XXXIV. törvény 2. § (7) bekezdésével és a gazdasági
  reklámtevékenységről  szóló  1997.  évi  LVIII.  törvény  6.  §
  (5)  bekezdésével  összefüggésben a mulasztásban  megnyilvánuló
  alkotmányellenesség    megállapítására   irányuló    indítványt
  elutasítja.

  2.  Az  Alkotmánybíróság a szerencsejáték  szervezéséről  szóló
  1991.  évi  XXXIV. törvény 2. § (7) bekezdésével és a gazdasági
  reklámtevékenységről  szóló  1997.  évi  LVIII.  törvény  6.  §
  (5)  bekezdésével összefüggésben nemzetközi szerződésbe ütközés
  hivatalbóli vizsgálatára irányuló indítványt visszautasítja.
                              Indokolás

                                 I.

   Az  indítványozó  beadványában  a szerencsejáték  szervezéséről
   szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szsztv.)  2.  §
   (7)  bekezdésével  és  a  gazdasági reklámtevékenységről  szóló
   1997. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Reklám tv.) 6. §  (5)
   bekezdésével összefüggésben fordult az Alkotmánybírósághoz.
   Álláspontja szerint nemzetközi szerződésből, a Belga Királyság,
   a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög
   Köztársaság,   a  Spanyol  Királyság,  a  Francia  Köztársaság,
   Írország,  az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség,  a
   Holland   Királyság,   az  Osztrák  Köztársaság,   a   Portugál
   Köztársaság,  a  Finn  Köztársaság,  a  Svéd  Királyság,  Nagy-
   Britannia  és  Észak-Írország Egyesült Királysága  (az  Európai
   Unió tagállamai) és a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság,  a
   Ciprusi  Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság,
   a   Magyar   Köztársaság,  a  Máltai  Köztársaság,  a   Lengyel
   Köztársaság,  a  Szlovén Köztársaság és a  Szlovák  Köztársaság
   között,  a  Cseh  Köztársaságnak,  az  Észt  Köztársaságnak,  a
   Ciprusi   Köztársaságnak,  a  Lett  Köztársaságnak,  a   Litván
   Köztársaságnak,    a    Magyar   Köztársaságnak,    a    Máltai
   Köztársaságnak,   a   Lengyel   Köztársaságnak,    a    Szlovén
   Köztársaságnak  és a Szlovák Köztársaságnak az Európai  Unióhoz
   történő  csatlakozásáról szóló szerződés  kihirdetéséről  szóló
   2004.   évi   XXX.  törvénnyel  (a  továbbiakban:  csatlakozási
   szerződés)  kihirdetett, az Európai Közösség Alapító Szerződése
   (a  továbbiakban: EK- szerződés) 10. cikkéből  „a  tagállamokra
   háramló  kötelezettség”-ét  sértette  meg  az  Országgyűlés.  A
   törvényhozó  ugyanis  „2004. május  1.  napját  …  követően  is
   fenntartotta, illetve … megszigorította” a külföldön szervezett
   szerencsejáték   magyarországi  értékesítésére   és   a   hozzá
   kapcsolódó  reklámra  vonatkozó szabályozást.  Az  indítványozó
   kifejtette, hogy a „magyar tagállami szabályozás”, amely az EK-
   szerződésnek  a  49.  cikkében deklarált  szolgáltatásnyújtások
   szabadságát  is  korlátozza,  ellentétes  az  Alkotmány  2.   §
   (2)  bekezdésével – az indítvány tartalmát tekintve a 2. §  (1)
   bekezdésével – és 2/A. § (1) bekezdésével. A magyar szabályozás
   nemzetközi    szerződésbe   ütközésének   alátámasztására    az
   indítványozó  hivatkozott több, az Európai Közösségek  Bírósága
   által hozott ítéletre.

   Az  indítványozó  kifejezett  kérelme  elsődlegesen  jogalkotói
   feladat   elmulasztásában   megnyilvánuló   alkotmányellenesség
   megállapítására   és   megszüntetésére   irányult.   Másodlagos
   indítványként  azt  kezdeményezte, hogy az „Alkotmánybíróság  …
   hivatalból  eljárva  állapítsa meg”  a  támadott  rendelkezések
   nemzetközi  szerződésbe  ütközését  és  az  Alkotmánybíróságról
   szóló  1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.)  45.  §
   (1) bekezdése alapján semmisítse meg.

                                 II.

   1. Az Alkotmány hivatkozott rendelkezései:
   „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.”
   „2/A.   §   (1)   A  Magyar  Köztársaság  az  Európai   Unióban
   tagállamként  való  részvétele érdekében  nemzetközi  szerződés
   alapján  –  az Európai Uniót, illetőleg az Európai Közösségeket
   (a  továbbiakban:  Európai Unió) alapító szerződésekből  fakadó
   jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges
   mértékig  –  egyes,  Alkotmányból  eredő  hatásköreit  a  többi
   tagállammal    közösen   gyakorolhatja;   e   hatáskörgyakorlás
   megvalósulhat önállóan, az Európai Unió intézményei útján is.”

   2. Az Szsztv. érintett rendelkezése:
   „2.    §    (7)    Nem    folytatható   külföldön    szervezett
   szerencsejátékban     történő    részvételre     Magyarországon
   értékesítési,   szervező,   közvetítő   tevékenység,   valamint
   külföldi     szerencsejátékhoz    kapcsolódó    reklám     vagy
   propagandatevékenység.   A   reklámtilalom   megsértéséért    a
   reklámozó,  a  reklámszolgáltató és  a  reklám  közzétevője  is
   felelős.”

   3. A Reklám tv. érintett rendelkezése:
   „6.  §  (5)  Tilos  közzétenni olyan reklámot, amely  külföldön
   szervezett     szerencsejátékhoz    vagy     ajándéksorsoláshoz
   kapcsolódik.”

                                III.

   Az indítványozó a közösségi jogból következő jogalkotói feladat
   elmulasztásával összefüggésben az Alkotmány 2. § (1) és 2/A.  §
   (1) bekezdéseinek sérelmét állította. Ezért az Alkotmánybíróság
   az indítványt érdemben vizsgálta.

   Az indítvány részben megalapozatlan, részben érdemi elbírálásra
   alkalmatlan.

   1.  Az  Abtv.  49.  §  (1)  bekezdése  értelmében  mulasztásban
   megnyilvánuló  alkotmányellenességet az Alkotmánybíróság  akkor
   állapít    meg,   ha   a   jogalkotó   szerv   a    jogszabályi
   felhatalmazásból származó jogalkotói feladatát elmulasztotta és
   ezzel  alkotmányellenességet idézett elő.  Az  Alkotmánybíróság
   következetesen  érvényesített álláspontja,  hogy  a  jogalkotói
   mulasztásnak és az alkotmányellenes helyzetnek együttesen  kell
   fennállnia [22/1990. (X. 16.) AB határozat, ABH 1990, 83,  86.;
   37/1992.  (VI.  10.)  AB határozat, ABH  1992,  227,  232.].  A
   jogalkotói   feladat  elmulasztása  önmagában  nem  feltétlenül
   jelent  alkotmányellenességet [14/1996. (IV. 24.) AB határozat,
   ABH  1996, 56, 58-59.; 479/E/1997. AB határozat, ABH 1998, 967,
   968-969.;  1080/D/1997. AB határozat, ABH  1998,  1045,  1046.;
   10/2001.   (IV.  12.)  AB  határozat,  2001,  123,   131.].   A
   mulasztásból   következő   alkotmányellenes   helyzetet   pedig
   mindenkor   csak   konkrét   vizsgálat   eredményeként    lehet
   megállapítani  [35/2004. (X. 6.) AB határozat, ABH  2004,  504,
   508.].

   A  mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség egyik  esete,
   ha  a  jogalkotó  nem  megfelelő  tartalommal  szabályozott  és
   ezáltal keletkezett alkotmányellenes helyzet [15/1998. (V.  8.)
   AB  határozat,  ABH  1998, 132, 138.;  4/1999.  (III.  31.)  AB
   határozat,  ABH  1999,  52,  63.].  Mivel  az  indítványozó   a
   mulasztásban    megnyilvánuló    alkotmányellenességet     arra
   alapította,   hogy  a  2005.  november  1-jétől   hatályos,   a
   szerencsejáték  szervezéséről szóló 1991.  évi  XXXIV.  törvény
   módosításáról  szóló  2005. évi LXXXIV.  törvénnyel  módosított
   Szsztv.  és  Reklám  tv.  támadott  rendelkezései  –  tartalmuk
   szerint  –  nem  felelnek  meg  az  EK-szerződésnek,  ezért  az
   Alkotmánybíróság   elsőként  azt   vizsgálta   meg,   hogy   az
   indítványozó  által megjelölt alkotmányi rendelkezések  alapján
   megállapítható-e  olyan  jogalkotási kötelezettség,  amelyet  a
   jogalkotó  elmulasztott  és  ezzel  alkotmányellenes  helyzetet
   idézett elő.

   1.1.   Az   Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében  megfogalmazott
   jogállamiságból  következő  jogbiztonság  számos   követelményt
   támaszt  a jogalkotással szemben, így – többek között  –  annak
   biztosítását,  hogy  a  jog  egésze  is  világos,   egyértelmű,
   működését tekintve kiszámítható és előrelátható legyen [9/1992.
   (I.  30.) AB határozat, ABH 1992, 59, 65.]. Az Alkotmánybíróság
   gyakorlata  szerint  „meghatározott  életviszonyok,   illetőleg
   tényállások   ellentétes  –  vagy  az   értelmezéstől   függően
   ellentétes    –    …    rendezése    önmagában    nem    jelent
   alkotmányellenességet.  Az  ilyen  rendezés  alkotmányellenessé
   csak   akkor   válik,  ha  az  egyben  az  Alkotmány   valamely
   rendelkezésének  a  sérelmével is együtt  jár,  vagyis,  ha  az
   ellentétes  tartalmú  szabályozás anyagi alkotmányellenességhez
   vezet,  tehát  például ha a rendelkezések valamelyike  meg  nem
   engedett   diszkriminációt,  egyéb   alkotmányellenes   helyzet
   megteremtését,    vagy    alkotmányos   alapjog    korlátozását
   eredményezi” [35/1991. (VI. 20.) AB határozat, ABH  1991,  175,
   176.].
   Az  indítványozó beadványában – az Alkotmány 2. § (1) és a 2/A.
   §  (1)  bekezdésein  kívül – nem jelölt meg  olyan  alkotmányos
   rendelkezést,  amellyel  a  kifogásolt  szabályozás,  amely   a
   külföldön szervezett szerencsejáték magyarországi értékesítését
   (szervezését, közvetítését) és reklámozását tiltja, ellentétben
   állna.  Az  Alkotmánybíróság szerint anyagi alkotmányellenesség
   hiányában,  pusztán  az  Alkotmány 2. §  (1)  bekezdéséből  nem
   állapítható    meg   alkotmányellenes   helyzetet   eredményező
   jogalkotói feladat elmulasztása.

   1.2.   Az  Alkotmány  2/A.  §-ában  foglalt,  ún.  csatlakozási
   klauzula  a  Magyar  Köztársaságnak  az  Európai  Unióban  való
   tagállami  részvétele  feltételeit  és  kereteit,  valamint   a
   közösségi  jognak  a  magyar  jogforrási  rendszerbeli   helyét
   határozza meg. Az Alkotmánybíróság hangsúlyozza: az Alkotmány e
   rendelkezéséből konkrét jogalkotói kötelezettség nem származik.

   Mivel a jelen ügyben az Alkotmánybíróság sem az Alkotmány 2.  §
   (1)  bekezdése, sem a 2/A. § (1) bekezdése alapján nem tartotta
   megállapíthatónak  az  indítványozó  által   hiányolt   konkrét
   jogalkotási    kötelezettség   elmulasztásában    megnyilvánuló
   alkotmányellenességet,  ezért  az  erre   irányuló   indítványt
   elutasította.

   2. Az indítványozó az Alkotmánybíróság hivatalbóli eljárását is
   indítványozta.  Az  Alkotmánybíróság  a  4/1997.  (I.  22.)  AB
   határozatában  mutatott rá arra, hogy az  „eljárás  hivatalbóli
   kezdeményezése az Alkotmánybíróság kivételes hatásköre”  és  az
   Abtv.  „21.  §  (7) bekezdése alapján az 1. § c) és  e)  pontja
   szerinti  eljárásokra vonatkozik. Eszerint az  Alkotmánybíróság
   hivatalból  indíthat eljárást jogszabály,  valamint  az  állami
   irányítás egyéb jogi eszköze nemzetközi szerződésbe ütközésének
   vizsgálatára      és      a     mulasztásban      megnyilvánuló
   alkotmányellenesség   megszüntetésére.   Az    Alkotmánybíróság
   hivatalbóli eljárási jogosultságának kötelező volta viszont sem
   az  Alkotmány 2. §-ából, sem a 7. §-ából, sem 32/A. §-ából  nem
   vezethető  le,  egyik alkotmánybírósági eljárás  vonatkozásában
   sem”   (ABH  1997,  41,  47.).  Az  Alkotmánybíróság   azt   is
   hangsúlyozta,  hogy  az „Abtv. 44. §-ában  foglalt  hivatalbóli
   eljárás  kezdeményezése  fogalmilag  kizárt”  (440/D/2001.   AB
   határozat, ABH 2005, 999, 1002.).

   Az  Alkotmánybíróság  ezért  a nemzetközi  szerződésbe  ütközés
   hivatalbóli  vizsgálatára  irányuló  indítványt  –  függetlenül
   attól, hogy szerződési eredetük dacára, az Európai Unió alapító
   és  módosító szerződéseit nem nemzetközi szerződésként  kívánja
   kezelni – az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjéről és  annak
   közzétételéről   szóló,  módosított  és  egységes   szerkezetbe
   foglalt  3/2001.  (XII.  3.) Tü. határozata  29.  §  c)  pontja
   alapján (ABH 2003, 2065.) visszautasította.
                           Dr. Bihari Mihály
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                             alkotmánybíró
                                   
           Dr. Bagi István                Dr. Balogh Elemér
           alkotmánybíró                      alkotmánybíró
                                   
           Dr. Bragyova András              Dr. Erdei Árpád
           alkotmánybíró                      alkotmánybíró
                                   
           Dr. Harmathy Attila             Dr. Holló András
           alkotmánybíró                      alkotmánybíró
                                   
           Dr. Kiss László                 Dr. Kovács Péter
           alkotmánybíró               előadó alkotmánybíró
                                   
           Dr. Kukorelli István          Dr. Paczolay Péter
           alkotmánybíró                      alkotmánybíró
    Dr. Kovács Péter alkotmánybíró párhuzamos indokolása

    A határozat indokolását az alábbiakkal egészíteném ki.

    1.  Az  Alkotmánybíróság a 4/1997. (I.  22.)  AB  határozatában
    értelmezte    összefoglalóan   a   nemzetközi    szerződésekkel
    kapcsolatos   hatáskörét.  Itt  mondta  ki  elvi  éllel,   hogy
    „utólagos  alkotmányossági vizsgálat tárgya lehet a  nemzetközi
    szerződést   kihirdető  jogszabály”  és   az   „alkotmányossági
    vizsgálat  a  szerződést  kihirdető  jogszabály  részévé   vált
    nemzetközi szerződés alkotmányellenességének a vizsgálatára  is
    kiterjedhet”. Ugyanott rámutatott az Alkotmánybíróság arra  is,
    hogy az „Alkotmánybíróság határozata folytán a jogalkotónak ...
    meg  kell  teremtenie a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek
    és a belső jog összhangját” (ABH 1997, 41.). Emlékeztetek arra,
    hogy  a  nemzetközi  jog  és a belső jog viszonyrendszerében  a
    4/1997.  (I.  22.)  AB határozat óta a törvényi  koordináták  –
    többek   között   a   nemzetközi   szerződésekkel   kapcsolatos
    eljárásról  szóló  1982.  évi  27. törvényerejű  rendeletnek  a
    7/2005  (III.  31.) AB határozatban (ABH 2005, 83.)  megtörtént
    alkotmányellenessé    nyilvánításával    és    a     nemzetközi
    szerződésekkel  kapcsolatos  eljárásról  szóló  2005.  évi   L.
    törvény  elfogadásával  jelentősen  megváltoztak,  ráadásul   a
    4/1997 (I. 22.) AB határozat elfogadása óta az Alkotmány  éppen
    ebben  a  kérdésben,  az Európai Uniós tagfelvétel  alkotmányos
    követelményeire   tekintettel  maga  is   megváltozott,   mivel
    kiegészült  a  2/A. § (1) bekezdésével. Így azonban  immár  nem
    lehet  megkerülni a kérdést, hogy az európajog (közösségi  jog)
    viszonylatában az Alkotmány 7. § (1) bekezdését vagy a  2/A.  §
    (1) bekezdését tekinti-e az Alkotmánybíróság irányadónak.

    2.  Az  Alkotmánynak – az Európai Unióhoz történő csatlakozásra
    való  felkészülés  során  – a 2/A. §  (1)  bekezdéssel  történt
    kiegészítését  követően ugyanakkor a jogalkotó nem  módosította
    az  Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvényt:  ezért
    az   Alkotmánybíróság  a  jelen  ügyben   azzal   a   kérdéssel
    szembesült,   hogy   ilyen   körülmények   között   hatáskörrel
    rendelkezik-e  az  indítvány elbírálására, tekintettel  azonban
    arra  is, hogy az európajog (közösségi jog) az Európai  Unióban
    sui  generis természettel bír: a közösségi alapító és  módosító
    szerződések   (az  ún.  eredeti  jog)  illetve  az   intézményi
    rendeletek,  irányelvek,  egyéb  normák  és  aktusok  (az   ún.
    másodlagos  vagy levezetett jog) az egységes – következésképpen
    egységesen  is kezelendő – az európajog (közösségi jog)  alkotó
    elemeit   képezik.  Szerződési  eredetük  dacára  az  európajog
    (közösségi  jog) normái sokkal közelebb állnak a belső  joghoz,
    mint  a  nemzetközi  joghoz:  ez  különösen  a  primátus  és  a
    közvetlen    alkalmazhatóság   sajátosságai    révén    történő
    érvényesülésben nyilvánul meg.

    3.  Az  Európai Unió intézményeiben és tagállamaiban az  elmúlt
    évtizedekben többször is komoly alkotmányjogi és közösségi jogi
    vitákat  váltott  ki az a kérdés, hogy az alkotmánybíróságok  a
    fenti   sajátosságok   és   összefüggések   figyelembevételével
    érvényesíthetik-e  alkotmányvédő  funkciójukat.  Ezek  a  viták
    mindenekelőtt  az  ún.  közösségi  alapjogvédelem  és  az   ún.
    demokratikus  deficit címszó alatt váltak  ismertté,  és  végső
    soron  hozzájárultak  ahhoz,  hogy  a  közösségi  jog  maga  is
    jelentős  metamorfózison ment keresztül,  a  tagállamok  és  az
    Európai Unió szervei eljutottak az Alapjogi Charta elfogadásáig
    és   más,   igen  jelentős  intézményi  reformokig.   Ebben   a
    folyamatban az Európai Közösségek Bírósága maga is igen  fontos
    szerepet     játszott.    Mindennek    nyomán    az     európai
    alkotmánybíróságok   egymáshoz  hasonló  megközelítést   tettek
    magukévá,    s    közülük   gyakran   hivatkoznak    a    német
    alkotmánybíróság, a francia alkotmánytanács megközelítésére. Az
    indítványt  illetően ugyanarra a végkövetkeztetésre egy  másik,
    már   több  európai  alkotmánybíróság  által  bejárt  úton   is
    eljuthatunk,  úgy, hogy elvi éllel és a többi  alkotmánybíróság
    által is vallott önkorlátozás szellemében kerül megvonásra az a
    szűk   kör,   amelyen  belül  az  európajog   (közösségi   jog)
    vonatkozásában az alkotmánybíráskodás elvi lehetőségét elismeri
    illetve fenntartja.

    4.  A jelen ügyben az indítványozó a mulasztást egy sui generis
    nemzetközi   szerződés,  a  Magyarországon  is  számos   elemét
    illetően  közvetlen  hatállyal bíró  EK-szerződés  tekintetében
    állította.   Mivel   az  európajog  (közösségi   jog)   hiteles
    értelmezése  és  alkalmazása az Európai Közösségek  Bíróságának
    hatáskörébe tartozik, elvi éllel megállapítható, hogy kizárólag
    alkotmányos  jog közvetlen veszélyeztetettsége alapozhatja  meg
    annak  vizsgálatát, hogy a jogalkotó nem sértette-e meg az  ún.
    eredeti  jogból,  illetve  az  ún.  másodlagos  jogból   fakadó
    kötelezettségét.  Mivel  az európai  integrációban  az  Európai
    Közösségek Bírósága rendelkezik az európajogi (közösségi  jogi)
    szabályok    hiteles    értelmezésének   jogosítványával,    az
    Alkotmánybíróság  túllépne  természetes  hatáskörén,   ha   azt
    kutatná, nem adható-e olyan értelmezés az európajogi (közösségi
    jogi)  kötelezettségeknek, hogy annak alapján  az  állam  által
    elkövetett     európajogi    (közösségi    jogi)    normasértés
    megállapítása az Alkotmánybíróság hatáskörébe kerüljön.

    Nézetem  szerint az Alkotmánybíróságnak a fenti összefüggésekre
    is ki kellett volna térnie határozatában.

    Budapest, 2006. június 16.
                                                   Dr. Kovács Péter
                                                      alkotmánybíró
    A párhuzamos indokoláshoz csatlakozom:
                                                    Dr. Bagi István
                                                      alkotmánybíró
     Dr. Bihari Mihály alkotmánybíró különvéleménye

     Nem  értek  egyet a határozat rendelkező részének 1. pontjával,
     mely  érdemben bírálja el az indítványozó kérelmét. Álláspontom
     szerint az indítványt vissza kellett volna utasítani.

     Az  indítvány  érdemi  tartalma  szerint  az  indítványozók   a
     szerencsejáték  szervezéséről szóló 1991. évi  XXXIV.  törvény,
     valamint  a  gazdasági  reklámtevékenységről  szóló  1997.  évi
     LVIII.    törvény    egyes    rendelkezéseivel    kapcsolatosan
     mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenesség  megállapítását
     kérték   az  Alkotmánybíróságtól.  Az  indítványozók   állítása
     szerint  a jogalkotó mulasztása az Európai Gazdasági Közösséget
     létrehozó Római Szerződés (a továbbiakban: Római Szerződés) 10.
     cikkét  sérti.  Az  indítványozók  szerint  a  Római  Szerződés
     sérelme  az Alkotmány 2. § (1) bekezdésének, illetve a  2/A.  §
     (1)   bekezdésének  sérelmét  is  okozta.  Az  indítvány  tehát
     elsődlegesen  annak megállapítására irányult, hogy  a  támadott
     törvényi  rendelkezések  nem felelnek  meg  a  Római  Szerződés
     rendelkezéseinek.

     Az  Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.  törvény  (a
     továbbiakban:  Abtv.)  1. § c) pontja  szerint  „a  jogszabály,
     valamint  az  állami  irányítás egyéb jogi  eszköze  nemzetközi
     szerződésbe   ütközésének   vizsgálata”   az   Alkotmánybíróság
     hatáskörébe  tartozik. Az Abtv. 47. §-a  szerint  a  nemzetközi
     szerződésbe  ütközés  alkotmánybírósági vizsgálata  kiterjed  a
     nemzetközi    szerződésből    származó    jogalkotói    feladat
     elmulasztásának vizsgálatára is. Az Abtv. 21. §  (3)  bekezdése
     értelmében  az  Abtv.  „1. § c) pontja szerinti  eljárást  csak
     meghatározott szervek, illetve személyek kezdeményezhetik.

     Az  indítványozók  által megjelölt Római  Szerződés  nemzetközi
     szerződés. Az ebből származó jogalkotói feladatok elmulasztását
     kérték   megállapítani  az  indítványozók.  Azonban  az   Abtv.
     hivatkozott rendelkezései szerint az indítványozók a nemzetközi
     szerződésbe    ütközés   megállapítására    irányuló    eljárás
     kezdeményezésére nem jogosultak.

     Az Abtv. alapján az Alkotmánybíróság köteles az indítványozásra
     való  jogosultságot  vizsgálni, s a  nem  jogosulttól  származó
     indítványt   visszautasítani.   Az   Alkotmánybíróság   a   nem
     jogosulttól  származó  indítvány érdemi elbírálásával  törvényt
     sért.   Ezért  a  nem  jogosulttól  származó  indítvány  érdemi
     elbírálásával nem értek egyet.

     Budapest, 2006. június 16.
                                                   Dr. Bihari Mihály
                                                       alkotmánybíró
      .
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      .
      Number of the Decision:
      .
      1053/E/2005
      Date of the decision:
      .
      06/16/2006
      .
      .