English
Hungarian
Ügyszám:
.
1053/E/2005
Előadó alkotmánybíró: Kovács Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 1053/E/2005. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2006/1824
.
A döntés kelte: Budapest, 06/16/2006
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az       Alkotmánybíróság      mulasztásban       megnyilvánuló
   alkotmányellenesség   megállapítására,   illetőleg   jogszabály
   nemzetközi   szerződésbe  ütközésének   utólagos   vizsgálatára
   irányuló  indítványok alapján – dr. Bagi István és  dr.  Kovács
   Péter  alkotmánybírák párhuzamos indokolásával  és  dr.  Bihari
   Mihály alkotmánybíró különvéleményével – meghozta a következő

                            határozatot:

   1.  Az  Alkotmánybíróság a szerencsejáték  szervezéséről  szóló
   1991.  évi  XXXIV. törvény 2. § (7) bekezdésével és a gazdasági
   reklámtevékenységről  szóló  1997.  évi  LVIII.  törvény  6.  §
   (5)  bekezdésével  összefüggésben a mulasztásban  megnyilvánuló
   alkotmányellenesség    megállapítására   irányuló    indítványt
   elutasítja.

   2.  Az  Alkotmánybíróság a szerencsejáték  szervezéséről  szóló
   1991.  évi  XXXIV. törvény 2. § (7) bekezdésével és a gazdasági
   reklámtevékenységről  szóló  1997.  évi  LVIII.  törvény  6.  §
   (5)  bekezdésével összefüggésben nemzetközi szerződésbe ütközés
   hivatalbóli vizsgálatára irányuló indítványt visszautasítja.
                               Indokolás

                                  I.

    Az  indítványozó  beadványában  a szerencsejáték  szervezéséről
    szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szsztv.)  2.  §
    (7)  bekezdésével  és  a  gazdasági reklámtevékenységről  szóló
    1997. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Reklám tv.) 6. §  (5)
    bekezdésével összefüggésben fordult az Alkotmánybírósághoz.
    Álláspontja szerint nemzetközi szerződésből, a Belga Királyság,
    a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög
    Köztársaság,   a  Spanyol  Királyság,  a  Francia  Köztársaság,
    Írország,  az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség,  a
    Holland   Királyság,   az  Osztrák  Köztársaság,   a   Portugál
    Köztársaság,  a  Finn  Köztársaság,  a  Svéd  Királyság,  Nagy-
    Britannia  és  Észak-Írország Egyesült Királysága  (az  Európai
    Unió tagállamai) és a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság,  a
    Ciprusi  Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság,
    a   Magyar   Köztársaság,  a  Máltai  Köztársaság,  a   Lengyel
    Köztársaság,  a  Szlovén Köztársaság és a  Szlovák  Köztársaság
    között,  a  Cseh  Köztársaságnak,  az  Észt  Köztársaságnak,  a
    Ciprusi   Köztársaságnak,  a  Lett  Köztársaságnak,  a   Litván
    Köztársaságnak,    a    Magyar   Köztársaságnak,    a    Máltai
    Köztársaságnak,   a   Lengyel   Köztársaságnak,    a    Szlovén
    Köztársaságnak  és a Szlovák Köztársaságnak az Európai  Unióhoz
    történő  csatlakozásáról szóló szerződés  kihirdetéséről  szóló
    2004.   évi   XXX.  törvénnyel  (a  továbbiakban:  csatlakozási
    szerződés)  kihirdetett, az Európai Közösség Alapító Szerződése
    (a  továbbiakban: EK- szerződés) 10. cikkéből  „a  tagállamokra
    háramló  kötelezettség”-ét  sértette  meg  az  Országgyűlés.  A
    törvényhozó  ugyanis  „2004. május  1.  napját  …  követően  is
    fenntartotta, illetve … megszigorította” a külföldön szervezett
    szerencsejáték   magyarországi  értékesítésére   és   a   hozzá
    kapcsolódó  reklámra  vonatkozó szabályozást.  Az  indítványozó
    kifejtette, hogy a „magyar tagállami szabályozás”, amely az EK-
    szerződésnek  a  49.  cikkében deklarált  szolgáltatásnyújtások
    szabadságát  is  korlátozza,  ellentétes  az  Alkotmány  2.   §
    (2)  bekezdésével – az indítvány tartalmát tekintve a 2. §  (1)
    bekezdésével – és 2/A. § (1) bekezdésével. A magyar szabályozás
    nemzetközi    szerződésbe   ütközésének   alátámasztására    az
    indítványozó  hivatkozott több, az Európai Közösségek  Bírósága
    által hozott ítéletre.

    Az  indítványozó  kifejezett  kérelme  elsődlegesen  jogalkotói
    feladat   elmulasztásában   megnyilvánuló   alkotmányellenesség
    megállapítására   és   megszüntetésére   irányult.   Másodlagos
    indítványként  azt  kezdeményezte, hogy az „Alkotmánybíróság  …
    hivatalból  eljárva  állapítsa meg”  a  támadott  rendelkezések
    nemzetközi  szerződésbe  ütközését  és  az  Alkotmánybíróságról
    szóló  1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.)  45.  §
    (1) bekezdése alapján semmisítse meg.

                                  II.

    1. Az Alkotmány hivatkozott rendelkezései:
    „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam.”
    „2/A.   §   (1)   A  Magyar  Köztársaság  az  Európai   Unióban
    tagállamként  való  részvétele érdekében  nemzetközi  szerződés
    alapján  –  az Európai Uniót, illetőleg az Európai Közösségeket
    (a  továbbiakban:  Európai Unió) alapító szerződésekből  fakadó
    jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges
    mértékig  –  egyes,  Alkotmányból  eredő  hatásköreit  a  többi
    tagállammal    közösen   gyakorolhatja;   e   hatáskörgyakorlás
    megvalósulhat önállóan, az Európai Unió intézményei útján is.”

    2. Az Szsztv. érintett rendelkezése:
    „2.    §    (7)    Nem    folytatható   külföldön    szervezett
    szerencsejátékban     történő    részvételre     Magyarországon
    értékesítési,   szervező,   közvetítő   tevékenység,   valamint
    külföldi     szerencsejátékhoz    kapcsolódó    reklám     vagy
    propagandatevékenység.   A   reklámtilalom   megsértéséért    a
    reklámozó,  a  reklámszolgáltató és  a  reklám  közzétevője  is
    felelős.”

    3. A Reklám tv. érintett rendelkezése:
    „6.  §  (5)  Tilos  közzétenni olyan reklámot, amely  külföldön
    szervezett     szerencsejátékhoz    vagy     ajándéksorsoláshoz
    kapcsolódik.”

                                 III.

    Az indítványozó a közösségi jogból következő jogalkotói feladat
    elmulasztásával összefüggésben az Alkotmány 2. § (1) és 2/A.  §
    (1) bekezdéseinek sérelmét állította. Ezért az Alkotmánybíróság
    az indítványt érdemben vizsgálta.

    Az indítvány részben megalapozatlan, részben érdemi elbírálásra
    alkalmatlan.

    1.  Az  Abtv.  49.  §  (1)  bekezdése  értelmében  mulasztásban
    megnyilvánuló  alkotmányellenességet az Alkotmánybíróság  akkor
    állapít    meg,   ha   a   jogalkotó   szerv   a    jogszabályi
    felhatalmazásból származó jogalkotói feladatát elmulasztotta és
    ezzel  alkotmányellenességet idézett elő.  Az  Alkotmánybíróság
    következetesen  érvényesített álláspontja,  hogy  a  jogalkotói
    mulasztásnak és az alkotmányellenes helyzetnek együttesen  kell
    fennállnia [22/1990. (X. 16.) AB határozat, ABH 1990, 83,  86.;
    37/1992.  (VI.  10.)  AB határozat, ABH  1992,  227,  232.].  A
    jogalkotói   feladat  elmulasztása  önmagában  nem  feltétlenül
    jelent  alkotmányellenességet [14/1996. (IV. 24.) AB határozat,
    ABH  1996, 56, 58-59.; 479/E/1997. AB határozat, ABH 1998, 967,
    968-969.;  1080/D/1997. AB határozat, ABH  1998,  1045,  1046.;
    10/2001.   (IV.  12.)  AB  határozat,  2001,  123,   131.].   A
    mulasztásból   következő   alkotmányellenes   helyzetet   pedig
    mindenkor   csak   konkrét   vizsgálat   eredményeként    lehet
    megállapítani  [35/2004. (X. 6.) AB határozat, ABH  2004,  504,
    508.].

    A  mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség egyik  esete,
    ha  a  jogalkotó  nem  megfelelő  tartalommal  szabályozott  és
    ezáltal keletkezett alkotmányellenes helyzet [15/1998. (V.  8.)
    AB  határozat,  ABH  1998, 132, 138.;  4/1999.  (III.  31.)  AB
    határozat,  ABH  1999,  52,  63.].  Mivel  az  indítványozó   a
    mulasztásban    megnyilvánuló    alkotmányellenességet     arra
    alapította,   hogy  a  2005.  november  1-jétől   hatályos,   a
    szerencsejáték  szervezéséről szóló 1991.  évi  XXXIV.  törvény
    módosításáról  szóló  2005. évi LXXXIV.  törvénnyel  módosított
    Szsztv.  és  Reklám  tv.  támadott  rendelkezései  –  tartalmuk
    szerint  –  nem  felelnek  meg  az  EK-szerződésnek,  ezért  az
    Alkotmánybíróság   elsőként  azt   vizsgálta   meg,   hogy   az
    indítványozó  által megjelölt alkotmányi rendelkezések  alapján
    megállapítható-e  olyan  jogalkotási kötelezettség,  amelyet  a
    jogalkotó  elmulasztott  és  ezzel  alkotmányellenes  helyzetet
    idézett elő.

    1.1.   Az   Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében  megfogalmazott
    jogállamiságból  következő  jogbiztonság  számos   követelményt
    támaszt  a jogalkotással szemben, így – többek között  –  annak
    biztosítását,  hogy  a  jog  egésze  is  világos,   egyértelmű,
    működését tekintve kiszámítható és előrelátható legyen [9/1992.
    (I.  30.) AB határozat, ABH 1992, 59, 65.]. Az Alkotmánybíróság
    gyakorlata  szerint  „meghatározott  életviszonyok,   illetőleg
    tényállások   ellentétes  –  vagy  az   értelmezéstől   függően
    ellentétes    –    …    rendezése    önmagában    nem    jelent
    alkotmányellenességet.  Az  ilyen  rendezés  alkotmányellenessé
    csak   akkor   válik,  ha  az  egyben  az  Alkotmány   valamely
    rendelkezésének  a  sérelmével is együtt  jár,  vagyis,  ha  az
    ellentétes  tartalmú  szabályozás anyagi alkotmányellenességhez
    vezet,  tehát  például ha a rendelkezések valamelyike  meg  nem
    engedett   diszkriminációt,  egyéb   alkotmányellenes   helyzet
    megteremtését,    vagy    alkotmányos   alapjog    korlátozását
    eredményezi” [35/1991. (VI. 20.) AB határozat, ABH  1991,  175,
    176.].
    Az  indítványozó beadványában – az Alkotmány 2. § (1) és a 2/A.
    §  (1)  bekezdésein  kívül – nem jelölt meg  olyan  alkotmányos
    rendelkezést,  amellyel  a  kifogásolt  szabályozás,  amely   a
    külföldön szervezett szerencsejáték magyarországi értékesítését
    (szervezését, közvetítését) és reklámozását tiltja, ellentétben
    állna.  Az  Alkotmánybíróság szerint anyagi alkotmányellenesség
    hiányában,  pusztán  az  Alkotmány 2. §  (1)  bekezdéséből  nem
    állapítható    meg   alkotmányellenes   helyzetet   eredményező
    jogalkotói feladat elmulasztása.

    1.2.   Az  Alkotmány  2/A.  §-ában  foglalt,  ún.  csatlakozási
    klauzula  a  Magyar  Köztársaságnak  az  Európai  Unióban  való
    tagállami  részvétele  feltételeit  és  kereteit,  valamint   a
    közösségi  jognak  a  magyar  jogforrási  rendszerbeli   helyét
    határozza meg. Az Alkotmánybíróság hangsúlyozza: az Alkotmány e
    rendelkezéséből konkrét jogalkotói kötelezettség nem származik.

    Mivel a jelen ügyben az Alkotmánybíróság sem az Alkotmány 2.  §
    (1)  bekezdése, sem a 2/A. § (1) bekezdése alapján nem tartotta
    megállapíthatónak  az  indítványozó  által   hiányolt   konkrét
    jogalkotási    kötelezettség   elmulasztásában    megnyilvánuló
    alkotmányellenességet,  ezért  az  erre   irányuló   indítványt
    elutasította.

    2. Az indítványozó az Alkotmánybíróság hivatalbóli eljárását is
    indítványozta.  Az  Alkotmánybíróság  a  4/1997.  (I.  22.)  AB
    határozatában  mutatott rá arra, hogy az  „eljárás  hivatalbóli
    kezdeményezése az Alkotmánybíróság kivételes hatásköre”  és  az
    Abtv.  „21.  §  (7) bekezdése alapján az 1. § c) és  e)  pontja
    szerinti  eljárásokra vonatkozik. Eszerint az  Alkotmánybíróság
    hivatalból  indíthat eljárást jogszabály,  valamint  az  állami
    irányítás egyéb jogi eszköze nemzetközi szerződésbe ütközésének
    vizsgálatára      és      a     mulasztásban      megnyilvánuló
    alkotmányellenesség   megszüntetésére.   Az    Alkotmánybíróság
    hivatalbóli eljárási jogosultságának kötelező volta viszont sem
    az  Alkotmány 2. §-ából, sem a 7. §-ából, sem 32/A. §-ából  nem
    vezethető  le,  egyik alkotmánybírósági eljárás  vonatkozásában
    sem”   (ABH  1997,  41,  47.).  Az  Alkotmánybíróság   azt   is
    hangsúlyozta,  hogy  az „Abtv. 44. §-ában  foglalt  hivatalbóli
    eljárás  kezdeményezése  fogalmilag  kizárt”  (440/D/2001.   AB
    határozat, ABH 2005, 999, 1002.).

    Az  Alkotmánybíróság  ezért  a nemzetközi  szerződésbe  ütközés
    hivatalbóli  vizsgálatára  irányuló  indítványt  –  függetlenül
    attól, hogy szerződési eredetük dacára, az Európai Unió alapító
    és  módosító szerződéseit nem nemzetközi szerződésként  kívánja
    kezelni – az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjéről és  annak
    közzétételéről   szóló,  módosított  és  egységes   szerkezetbe
    foglalt  3/2001.  (XII.  3.) Tü. határozata  29.  §  c)  pontja
    alapján (ABH 2003, 2065.) visszautasította.
                            Dr. Bihari Mihály
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                              alkotmánybíró
                                    
            Dr. Bagi István                Dr. Balogh Elemér
            alkotmánybíró                      alkotmánybíró
                                    
            Dr. Bragyova András              Dr. Erdei Árpád
            alkotmánybíró                      alkotmánybíró
                                    
            Dr. Harmathy Attila             Dr. Holló András
            alkotmánybíró                      alkotmánybíró
                                    
            Dr. Kiss László                 Dr. Kovács Péter
            alkotmánybíró               előadó alkotmánybíró
                                    
            Dr. Kukorelli István          Dr. Paczolay Péter
            alkotmánybíró                      alkotmánybíró
     Dr. Kovács Péter alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     A határozat indokolását az alábbiakkal egészíteném ki.

     1.  Az  Alkotmánybíróság a 4/1997. (I.  22.)  AB  határozatában
     értelmezte    összefoglalóan   a   nemzetközi    szerződésekkel
     kapcsolatos   hatáskörét.  Itt  mondta  ki  elvi  éllel,   hogy
     „utólagos  alkotmányossági vizsgálat tárgya lehet a  nemzetközi
     szerződést   kihirdető  jogszabály”  és   az   „alkotmányossági
     vizsgálat  a  szerződést  kihirdető  jogszabály  részévé   vált
     nemzetközi szerződés alkotmányellenességének a vizsgálatára  is
     kiterjedhet”. Ugyanott rámutatott az Alkotmánybíróság arra  is,
     hogy az „Alkotmánybíróság határozata folytán a jogalkotónak ...
     meg  kell  teremtenie a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek
     és a belső jog összhangját” (ABH 1997, 41.). Emlékeztetek arra,
     hogy  a  nemzetközi  jog  és a belső jog viszonyrendszerében  a
     4/1997.  (I.  22.)  AB határozat óta a törvényi  koordináták  –
     többek   között   a   nemzetközi   szerződésekkel   kapcsolatos
     eljárásról  szóló  1982.  évi  27. törvényerejű  rendeletnek  a
     7/2005  (III.  31.) AB határozatban (ABH 2005, 83.)  megtörtént
     alkotmányellenessé    nyilvánításával    és    a     nemzetközi
     szerződésekkel  kapcsolatos  eljárásról  szóló  2005.  évi   L.
     törvény  elfogadásával  jelentősen  megváltoztak,  ráadásul   a
     4/1997 (I. 22.) AB határozat elfogadása óta az Alkotmány  éppen
     ebben  a  kérdésben,  az Európai Uniós tagfelvétel  alkotmányos
     követelményeire   tekintettel  maga  is   megváltozott,   mivel
     kiegészült  a  2/A. § (1) bekezdésével. Így azonban  immár  nem
     lehet  megkerülni a kérdést, hogy az európajog (közösségi  jog)
     viszonylatában az Alkotmány 7. § (1) bekezdését vagy a  2/A.  §
     (1) bekezdését tekinti-e az Alkotmánybíróság irányadónak.

     2.  Az  Alkotmánynak – az Európai Unióhoz történő csatlakozásra
     való  felkészülés  során  – a 2/A. §  (1)  bekezdéssel  történt
     kiegészítését  követően ugyanakkor a jogalkotó nem  módosította
     az  Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvényt:  ezért
     az   Alkotmánybíróság  a  jelen  ügyben   azzal   a   kérdéssel
     szembesült,   hogy   ilyen   körülmények   között   hatáskörrel
     rendelkezik-e  az  indítvány elbírálására, tekintettel  azonban
     arra  is, hogy az európajog (közösségi jog) az Európai  Unióban
     sui  generis természettel bír: a közösségi alapító és  módosító
     szerződések   (az  ún.  eredeti  jog)  illetve  az   intézményi
     rendeletek,  irányelvek,  egyéb  normák  és  aktusok  (az   ún.
     másodlagos  vagy levezetett jog) az egységes – következésképpen
     egységesen  is kezelendő – az európajog (közösségi jog)  alkotó
     elemeit   képezik.  Szerződési  eredetük  dacára  az  európajog
     (közösségi  jog) normái sokkal közelebb állnak a belső  joghoz,
     mint  a  nemzetközi  joghoz:  ez  különösen  a  primátus  és  a
     közvetlen    alkalmazhatóság   sajátosságai    révén    történő
     érvényesülésben nyilvánul meg.

     3.  Az  Európai Unió intézményeiben és tagállamaiban az  elmúlt
     évtizedekben többször is komoly alkotmányjogi és közösségi jogi
     vitákat  váltott  ki az a kérdés, hogy az alkotmánybíróságok  a
     fenti   sajátosságok   és   összefüggések   figyelembevételével
     érvényesíthetik-e  alkotmányvédő  funkciójukat.  Ezek  a  viták
     mindenekelőtt  az  ún.  közösségi  alapjogvédelem  és  az   ún.
     demokratikus  deficit címszó alatt váltak  ismertté,  és  végső
     soron  hozzájárultak  ahhoz,  hogy  a  közösségi  jog  maga  is
     jelentős  metamorfózison ment keresztül,  a  tagállamok  és  az
     Európai Unió szervei eljutottak az Alapjogi Charta elfogadásáig
     és   más,   igen  jelentős  intézményi  reformokig.   Ebben   a
     folyamatban az Európai Közösségek Bírósága maga is igen  fontos
     szerepet     játszott.    Mindennek    nyomán    az     európai
     alkotmánybíróságok   egymáshoz  hasonló  megközelítést   tettek
     magukévá,    s    közülük   gyakran   hivatkoznak    a    német
     alkotmánybíróság, a francia alkotmánytanács megközelítésére. Az
     indítványt  illetően ugyanarra a végkövetkeztetésre egy  másik,
     már   több  európai  alkotmánybíróság  által  bejárt  úton   is
     eljuthatunk,  úgy, hogy elvi éllel és a többi  alkotmánybíróság
     által is vallott önkorlátozás szellemében kerül megvonásra az a
     szűk   kör,   amelyen  belül  az  európajog   (közösségi   jog)
     vonatkozásában az alkotmánybíráskodás elvi lehetőségét elismeri
     illetve fenntartja.

     4.  A jelen ügyben az indítványozó a mulasztást egy sui generis
     nemzetközi   szerződés,  a  Magyarországon  is  számos   elemét
     illetően  közvetlen  hatállyal bíró  EK-szerződés  tekintetében
     állította.   Mivel   az  európajog  (közösségi   jog)   hiteles
     értelmezése  és  alkalmazása az Európai Közösségek  Bíróságának
     hatáskörébe tartozik, elvi éllel megállapítható, hogy kizárólag
     alkotmányos  jog közvetlen veszélyeztetettsége alapozhatja  meg
     annak  vizsgálatát, hogy a jogalkotó nem sértette-e meg az  ún.
     eredeti  jogból,  illetve  az  ún.  másodlagos  jogból   fakadó
     kötelezettségét.  Mivel  az európai  integrációban  az  Európai
     Közösségek Bírósága rendelkezik az európajogi (közösségi  jogi)
     szabályok    hiteles    értelmezésének   jogosítványával,    az
     Alkotmánybíróság  túllépne  természetes  hatáskörén,   ha   azt
     kutatná, nem adható-e olyan értelmezés az európajogi (közösségi
     jogi)  kötelezettségeknek, hogy annak alapján  az  állam  által
     elkövetett     európajogi    (közösségi    jogi)    normasértés
     megállapítása az Alkotmánybíróság hatáskörébe kerüljön.

     Nézetem  szerint az Alkotmánybíróságnak a fenti összefüggésekre
     is ki kellett volna térnie határozatában.

     Budapest, 2006. június 16.
                                                    Dr. Kovács Péter
                                                       alkotmánybíró
     A párhuzamos indokoláshoz csatlakozom:
                                                     Dr. Bagi István
                                                       alkotmánybíró
      Dr. Bihari Mihály alkotmánybíró különvéleménye

      Nem  értek  egyet a határozat rendelkező részének 1. pontjával,
      mely  érdemben bírálja el az indítványozó kérelmét. Álláspontom
      szerint az indítványt vissza kellett volna utasítani.

      Az  indítvány  érdemi  tartalma  szerint  az  indítványozók   a
      szerencsejáték  szervezéséről szóló 1991. évi  XXXIV.  törvény,
      valamint  a  gazdasági  reklámtevékenységről  szóló  1997.  évi
      LVIII.    törvény    egyes    rendelkezéseivel    kapcsolatosan
      mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenesség  megállapítását
      kérték   az  Alkotmánybíróságtól.  Az  indítványozók   állítása
      szerint  a jogalkotó mulasztása az Európai Gazdasági Közösséget
      létrehozó Római Szerződés (a továbbiakban: Római Szerződés) 10.
      cikkét  sérti.  Az  indítványozók  szerint  a  Római  Szerződés
      sérelme  az Alkotmány 2. § (1) bekezdésének, illetve a  2/A.  §
      (1)   bekezdésének  sérelmét  is  okozta.  Az  indítvány  tehát
      elsődlegesen  annak megállapítására irányult, hogy  a  támadott
      törvényi  rendelkezések  nem felelnek  meg  a  Római  Szerződés
      rendelkezéseinek.

      Az  Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.  törvény  (a
      továbbiakban:  Abtv.)  1. § c) pontja  szerint  „a  jogszabály,
      valamint  az  állami  irányítás egyéb jogi  eszköze  nemzetközi
      szerződésbe   ütközésének   vizsgálata”   az   Alkotmánybíróság
      hatáskörébe  tartozik. Az Abtv. 47. §-a  szerint  a  nemzetközi
      szerződésbe  ütközés  alkotmánybírósági vizsgálata  kiterjed  a
      nemzetközi    szerződésből    származó    jogalkotói    feladat
      elmulasztásának vizsgálatára is. Az Abtv. 21. §  (3)  bekezdése
      értelmében  az  Abtv.  „1. § c) pontja szerinti  eljárást  csak
      meghatározott szervek, illetve személyek kezdeményezhetik.

      Az  indítványozók  által megjelölt Római  Szerződés  nemzetközi
      szerződés. Az ebből származó jogalkotói feladatok elmulasztását
      kérték   megállapítani  az  indítványozók.  Azonban  az   Abtv.
      hivatkozott rendelkezései szerint az indítványozók a nemzetközi
      szerződésbe    ütközés   megállapítására    irányuló    eljárás
      kezdeményezésére nem jogosultak.

      Az Abtv. alapján az Alkotmánybíróság köteles az indítványozásra
      való  jogosultságot  vizsgálni, s a  nem  jogosulttól  származó
      indítványt   visszautasítani.   Az   Alkotmánybíróság   a   nem
      jogosulttól  származó  indítvány érdemi elbírálásával  törvényt
      sért.   Ezért  a  nem  jogosulttól  származó  indítvány  érdemi
      elbírálásával nem értek egyet.

      Budapest, 2006. június 16.
                                                    Dr. Bihari Mihály
                                                        alkotmánybíró
       .
       English:
       English:
       .
       Petition filed:
       .
       Subject of the case:
       .
       Article 2.7 of Act XXXIV of 1991 on organising gambling (Act 1) and Article 6.5 of Act LVIII of 1997 on economic advertising (Act 2)
       Number of the Decision:
       .
       1053/E/2005
       Date of the decision:
       .
       06/16/2006
       .
       CODICES summary:
       http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2006-3-005?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
       .