Hungarian
Ügyszám:
.
483/B/1996
Előadó alkotmánybíró: Harmathy Attila Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 483/B/1996. AB végzés
.
ABH oldalszáma: 2002/1613
.
A döntés kelte: Budapest, 05/27/2002
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a
   következő

                             végzést:

   Az  Alkotmánybíróság a magyar-EK Társulási Tanácsnak a Magyar
   Köztársaság  és  az  Európai Közösségek  és  azok  tagállamai
   között társulás létesítéséről szóló Európai Megállapodás  62.
   Cikke  (1)  bekezdésének (i), (ii) pontja és  (2)  bekezdése,
   valamint  az  e  Megállapodás 2. számú, az  ESZAK-termékekről
   szóló Jegyzőkönyve 8. Cikke (1) bekezdésének (i), (ii) pontja
   és   (2)   bekezdése  végrehajtási  szabályainak   elfogadása
   tárgyában hozott 2/96. számú határozata kihirdetéséről  szóló
   230/1996.  (XII. 26.) Korm. rendelet Melléklete 1. cikk  első
   és      második     bekezdése,     továbbá      6.      cikke
   alkotmányellenességének   megállapítása   és   megsemmisítése
   tárgyában folyó, a 30/1998. (VI. 25.) AB határozat (ABH 1998,
   220.)   4.   pontjával   korábban   felfüggesztett   eljárást
   megszünteti.
                              Indokolás

    Az indítványozó azt kérte, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa
    meg  a  Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek  és  azok
    tagállamai  között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben,
    1991.    december    16-án   aláírt   Európai    Megállapodás
    kihirdetéséről  szóló 1994. évi I. törvény  (a  továbbiakban:
    EM.) 62. cikk (2) bekezdésének, az EM. által kihirdetett,  az
    Európai  Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés  hatálya
    alá  tartozó termékekről szóló 2. számú Jegyzőkönyv  8.  cikk
    (2) bekezdésének, valamint a magyar-EK Társulási Tanácsnak  a
    Magyar   Köztársaság  és  az  Európai  Közösségek   és   azok
    tagállamai   között  társulás  létesítéséről  szóló   Európai
    Megállapodás 62. Cikke (1) bekezdésének (i), (ii)  pontja  és
    (2) bekezdése, valamint az e Megállapodás 2. számú, az ESZAK-
    termékekről szóló Jegyzőkönyve 8. Cikke (1) bekezdésének (i),
    (ii)   pontja  és  (2)  bekezdése  végrehajtási  szabályainak
    elfogadása    tárgyában   hozott   2/96.   számú   határozata
    kihirdetéséről  szóló  230/1996. (XII.  26.)  Korm.  rendelet
    Melléklete  (a  továbbiakban: Vsz.) 1. cikk első  és  második
    bekezdésének,  továbbá  6. cikkének alkotmányellenességét  és
    semmisítse meg ezeket a rendelkezéseket.

    Az  Alkotmánybíróság a 30/1998. (VI. 25.) AB  határozat  (ABH
    1998, 220. – a továbbiakban: Abh.) rendelkező részének 1.  és
    2.  pontjában  döntött az EM. 62. cikkével és  az  EM.  által
    kihirdetett     2.    számú    Jegyzőkönyvvel    kapcsolatban
    előterjesztett indítványról. Az Abh. rendelkező  részének  3.
    pontja  megállapította  a  Vsz.  1.  cikke  első  és  második
    bekezdésének,  továbbá 6. cikkének alkotmányellenességét.  Az
    Abh.    indokolása    a   Vsz.   támadott    rendelkezéseinek
    alkotmányellenességét  azért  állapította  meg,   mert   ezek
    szerint   a   magyar   versenyhatóságok  által   alkalmazandó
    közösségi jogelvek attól függetlenül irányadók, hogy  azok  a
    magyar jog részét képezik-e vagy sem, és az Alkotmány  2.  §-
    ának  (1),  valamint (2) bekezdésében foglalt elveket  sértik
    azok  a szabályok, amelyek a Közösség belső közjogi normáinak
    a  magyar  állam  és  a fennhatósága alá  tartozó  jogalanyok
    közötti  közjogi jogviszonyokban való közvetlen  alkalmazását
    írják   elő.  Az  Abh.  rendelkező  részének  4.  pontja   az
    alkotmányellenes  rendelkezések  megsemmisítése  tárgyában  a
    határozathozatalt felfüggesztette.

    A  Magyar  Köztársaság  és  az  Európai  Közösségek  és  azok
    tagállamai   között  társulás  létesítéséről  szóló   Európai
    Megállapodás  62. cikke (3) bekezdésén alapuló,  a  Társulási
    Tanács  2/96.  számú verseny végrehajtási szabályokról  szóló
    határozata   helyébe  lépő  1/02.  számú  társulási   tanácsi
    határozat kihirdetéséről szóló 2002. évi X. törvény (hatályba
    lépett  2002. április 1-jén) 4. §-a felhatalmazta a Kormányt,
    hogy   meghatározott  rend  szerint  a  felsorolt   közösségi
    szabályok  hivatalos  magyar  nyelvű  fordítását  rendelettel
    kihirdesse, a Függelék felülvizsgálata során eljárjon,  és  a
    módosításnak  megfelelően a Függelékbe felvett  új  közösségi
    szabályok  hivatalos  magyar  nyelvű  fordítását  rendelettel
    kihirdesse.

    A  Magyar  Köztársaság  és  az  Európai  Közösségek  és  azok
    tagállamai   között  társulás  létesítéséről  szóló   Európai
    Megállapodás  62. cikke (3) bekezdésén alapuló,  a  Társulási
    Tanács  2/96.  számú verseny végrehajtási szabályokról  szóló
    határozata   helyébe  lépő,  a  2002.   évi   X.   törvénnyel
    kihirdetett   1/02.   számú  társulási   tanácsi   határozata
    Függelékében  felsorolt  közösségi  szabályok  kihirdetéséről
    szóló  39/2002. (III. 12.) Korm. rendelet 3.  §-a  alapján  a
    Vsz.  indítványozó által támadott rendelkezései 2002. április
    1-jén hatályukat vesztették.

    A fentiek alapján az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjéről
    és annak közzétételéről szóló 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat
    (ABK  2001.  december, 683.) 31. §-ának a) pontja  szerint  –
    mivel  a  támadott  rendelkezések  hatályon  kívül  helyezése
    folytán  az indítvány tárgytalanná vált – az Alkotmánybíróság
    a  Vsz. 1. cikke első és második bekezdése, továbbá 6.  cikke
    tárgyában megindult és felfüggesztett eljárást megszüntette.
                           Dr. Németh János
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                  
        Dr. Bagi István                      Dr. Bihari Mihály
        alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                  
        Dr. Czúcz Ottó                         Dr. Erdei Árpád
        alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                  
        Dr. Harmathy Attila                   Dr. Holló András
        előadó alkotmánybíró                     alkotmánybíró
                                  
        Dr. Kiss László                   Dr. Kukorelli István
        alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                  
        Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné Dr.Vasadi Éva
        alkotmánybíró                            alkotmánybíró

     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     483/B/1996
     Date of the decision:
     .
     05/27/2002
     .
     .