English
Hungarian
Ügyszám:
.
788/D/1997
Előadó alkotmánybíró: Lábady Tamás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 23/1998. (VI. 9.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1998/182
.
A döntés kelte: Budapest, 06/02/1998
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

   Az  Alkotmánybíróság  alkotmányjogi  panasz  és  mulasztásban
   megnyilvánuló  alkotmányellenesség  megszüntetésére  irányuló
   indítvány tárgyában meghozta a következő
                                
                           határozatot :

   Az    Alkotmánybíróság    megállapítja:    az    Országgyűlés
   alkotmányellenes mulasztást követett el azzal, hogy a büntető
   eljáráson    kívüli   eljárásokban   nem    szabályozta    az
   Alkotmánybíróság   által   alkotmányellenessé    nyilvánított
   jogszabálynak  a  konkrét  esetben  történő  alkalmazhatósága
   kizárásának    eljárásjogi    következményeit.    Ezért    az
   Alkotmánybíróság   felhívja  az  Országgyűlést,   hogy   erre
   vonatkozó jogalkotási feladatának 1998. december 31.  napjáig
   tegyen eleget.

   Az  Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy az  alkotmányellenes
   mulasztás  hátrányos jogkövetkezményei a  Legfelsőbb  Bíróság
   Pfv.V.20.880/1996/4.     számú     végzésével      befejezett
   felülvizsgálati  eljárásban  nem  alkalmazhatók.  A   konkrét
   ügyben  a  felülvizsgálati kérelem  benyújtásának  a  Polgári
   Perrendtartásban  meghatározott  határideje   a   mulasztásos
   alkotmányellenességet   megszüntető   törvényi    rendelkezés
   hatálybalépésével kezdődik.

   Az Alkotmánybíróság a Legfelsőbb Bíróság Pfv.V.20.880/1996/4.
   számú   végzésének  megsemmisítésére  irányuló  alkotmányjogi
   panasz   tárgyában  az  eljárást  1999.  július  3.   napjáig
   felfüggeszti.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

    1.    Az   indítványozó   korábbi   indítványa   alapján   az
    Alkotmánybíróság   a  23/1995.  (IV.  5.)  AB   határozatában
    megállapította,  hogy a törvényes, de alaptalannak  bizonyult
    elítélésért járó kártalanítás és a visszatérítés tárgyában  a
    kártérítés   elbírálására   hatáskörrel   s   illetékességgel
    rendelkező   polgári  bíróságnak  a  polgári  peres   eljárás
    szabályai szerint kell eljárnia, ezért ebben az eljárásban  a
    büntetőbíróságnak az iratokat az eljárás lefolytatása  végett
    a  polgári  bíróságnak minden esetben meg kell  küldenie.  Az
    Alkotmánybíróság  e  határozatával a büntetőeljárásról  szóló
    1973.  évi  I.  törvény (a továbbiakban: Be.)  385/B.  §  (1)
    bekezdésének azt a szövegrészét, amely az áttétel  kérdésében
    a   döntéshozatalt  a  büntetőbíróság  mérlegelési  jogkörébe
    utalta,  alkotmányellenesnek  ítélte  és  megsemmisítette.  A
    megsemmisítés  indoka  az  volt,  hogy  a  terhelt  által   a
    visszatérítési  eljárásban érvényesített, lényegileg  polgári
    jogi  természetű igény más és más eljárási szabályok  szerint
    érvényesíthető  a  Be. szerinti különleges  eljárásban  és  a
    polgári  peres  eljárásban. A Be. különleges eljárásában  nem
    érvényesülnek  maradéktalanul mindazok  a  garanciák  —  ezek
    között  például  a  felülvizsgálati  eljárás  lehetősége   —,
    amelyek    a    polgári    eljárásban    érvényesülnek.    Az
    Alkotmánybíróság ezért megállapította, hogy az azonos jellegű
    polgári   jogi  igények  érvényesítési  rendje  között   való
    különbségtétel    az    Alkotmánynak    a    megengedhetetlen
    megkülönböztetést   tiltó  70/A.  §-ába   ütközik,   így   az
    alkotmányellenes (ABH 1995, 115.).

    2.    Az    indítványozó   ebben   az    ügyben    jogszabály
    alkotmányellenességének    utólagos    vizsgálata     mellett
    alkotmányjogi   panasszal   is   élt.   Az   Alkotmánybíróság
    határozata  szerint "a visszatérítési ügyben a felülvizsgálat
    kizárt  voltát sérelmező alkotmányjogi panasz alapos volt.  A
    konkrét ügy bírósági elbírálásakor hatályos jogszabályok  nem
    adtak  lehetőséget  sem a felülvizsgálati  indítvány,  sem  a
    felülvizsgálati    kérelem    benyújtására.    Az    eljárást
    kezdeményező  különösen  fontos  érdeke  a  konkrét   esetben
    indokolja,  hogy ügyében az Alkotmánybíróság a felülvizsgálat
    lehetőségét    megnyissa."    Ezért    az    Alkotmánybíróság
    megállapította,   hogy  a  Be.  385/B.  §  (1)   bekezdésének
    alkotmányellenesnek nyilvánított, megsemmisített hatásköri és
    illetékességi  szabálya az indítványozó konkrét  ügyében  nem
    alkalmazható. Eszerint a Fővárosi Bíróság előtt 12.B.77/1990.
    szám  alatt  visszatérítés  iránt indított  és  a  Legfelsőbb
    Bíróságon  Bf.III.915/1992. szám alatt befejezett  ügyben  az
    Alkotmánybíróság  határozatának  a  Magyar  Közlönyben   való
    megjelenésétől  a polgári bíróság hatáskörrel rendelkezett  a
    konkrét  felülvizsgálati  eljárás érdemi  lefolytatására,  az
    alkotmányjogi  panasz  előterjesztője pedig  eljárási  alanyi
    jogosultságot szerzett a felülvizsgálati kérelem benyújtására
    (ABH 1995, 120-121.).

    Az     Alkotmánybíróság    e    határozatában    tehát     az
    Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.   törvény   (a
    továbbiakban:  Abtv.) 43. § (4) bekezdése  alkalmazásával  az
    "eljárást kezdeményező különösen fontos érdekére" tekintettel
    "a  panaszos  ügyében a polgári bíróság elbírálására  tartozó
    felülvizsgálati     kérelem     benyújtásának     lehetőségét
    megnyitotta"  (ABH 1995, 121.). Az eljárást  az  indítványozó
    kezdeményezte  is,  azt  azonban a Legfelsőbb  Bíróság  ismét
    büntető  eljárásban benyújtott felülvizsgálati  indítványként
    bírálta  el  és  1995. október 19-én kelt, Bfv.X.1255/1995/6.
    számú  végzésével  —  ezúttal mint ismételten  előterjesztett
    indítványt — a Be. 284/A. § (5) bekezdése alapján újra érdemi
    vizsgálat  nélkül  utasította el.  A  Legfelsőbb  Bíróság  az
    eljárás    lefolytatása    során    nem    hivatkozott     az
    Alkotmánybíróság   23/1995.   (IV.   5.)   AB   határozatában
    foglaltakra,   és  arra  sem,  hogy  az  Alkotmánybíróság   e
    határozatával   a   konkrét  panasz   tárgyában   az   érdemi
    felülvizsgálati eljárás lehetőségét megnyitotta.

    3.   Az   indítványozó   a  Legfelsőbb  Bíróság   hivatalbóli
    elutasítást tartalmazó Bfv.X.1255/1995/6. számú végzése ellen
    ismételten  alkotmányjogi  panaszt  nyújtott  be,  melyet  az
    Alkotmánybíróság  1317/D/1995/12. számú  végzésével  hatáskör
    hiányában  visszautasított,  azonban  az  Abtv.  23.  §   (2)
    bekezdésének  alkalmazásával "a beadványnak a felülvizsgálati
    kérelem elintézésére vonatkozó részét a polgári peres eljárás
    szabályai   szerint   való  elbírálás   végett   a   Fővárosi
    Bírósághoz" tette át (ABH 1996, 820.).

    A Fővárosi Bíróság a beadványt a Legfelsőbb Bíróságnak küldte
    meg.  A  Legfelsőbb  Bíróság  a  felülvizsgálati  kérelmet  —
    ezúttal a polgári eljárás szabályaira hivatkozva — hivatalból
    elutasította. A Pfv.V.20.880/1996/4. számú végzés  szerint  a
    Pp. tételesen meghatározza azokat a végzéseket, amelyek ellen
    felülvizsgálati kérelemmel lehet élni. A felsorolás a büntető
    bíróságnak a kártalanításról, visszatérítésről szóló végzését
    nem  tartalmazza  és  nincs más olyan külön  jogszabály  sem,
    amely  e  végzésének  a felülvizsgálatát  lehetővé  tenné.  A
    Legfelsőbb  Bíróság  végzésében az Alkotmánybíróság  23/1995.
    (IV.   5.)  AB  határozatára  nem  hivatkozott.  Helyette   a
    Legfelsőbb  Bíróság végzése hangsúlyozza: a  büntető  bíróság
    végzéseinek  felülvizsgálatát  a  Pp.  nem  engedi   meg   és
    semmiféle olyan külön jogszabály sincs, amelynek alapján az e
    tárgyú   végzések   felülvizsgálatát  jogszerűen   kérelmezni
    lehetne. Így a Legfelsőbb Bíróság Pfv.V.20.880/1996/4.  számú
    végzése   folytán   olyan  helyzet  alakult   ki,   hogy   az
    indítványozó konkrét ügyében nem tudott érvényt  szerezni  az
    Alkotmánybíróság   23/1995.   (IV.   5.)   AB   határozatában
    foglaltaknak,    azaz    nem   jutott    érdemben    elbírált
    jogorvoslathoz  annak  ellenére, hogy  alkotmányjogi  panasza
    folytán  az  Alkotmánybíróság határozatával az  eljárásban  a
    felülvizsgálatot megnyitotta.

    4.  Időközben  a panaszos ügyében a Strasbourgi Emberi  Jogok
    Európai Bíróságához is kérelemmel fordult. A Bizottság  által
    23.209/94.  számon  nyilvántartásba vett kérelemre  a  Magyar
    Kormány  indítványozta,  hogy a Bizottság  az  Egyezmény  26.
    cikkére  hivatkozással nyilvánítsa a kérelmet —  időelőttiség
    miatt   —  elfogadhatatlannak,  figyelemmel  arra,  hogy   az
    Alkotmánybíróság  23/1995. (IV. 5.) AB határozata  alapján  a
    kifogásolt   hazai   eljárásban  a  kérelmező   részére   még
    rendelkezésre áll jogorvoslati lehetőség.

    5.    A    Legfelsőbb   Bíróság   indítvánnyal    sérelmezett
    Pfv.V.20.880/1996/4. számú végzésével ezt a jogorvoslati utat
    zárta  el,  amely  végzéssel "szemben" az indítványozó  ezért
    újabb alkotmányjogi panaszt terjesztett elő. Panaszában kérte
    a  kifogásolt bírósági határozat megsemmisítését, továbbá  az
    Alkotmány  70/K.  §-ára  és  más  alkotmányi  rendelkezésekre
    hivatkozással  annak  megállapítását,  hogy  az  Országgyűlés
    alkotmányellenes  törvényalkotási  mulasztásban   van   annak
    folytán,   mert   nem   szabályozta  a  bírósági   eljárásban
    alkalmazott alkotmányellenes jogszabálynak a konkrét  esetben
    történő  alkalmazhatóságát kizáró alkotmánybírósági határozat
    "eljárási  és  anyagi  jogi  következményeit".  Az  indítvány
    szerint  e  jogalkotói mulasztás miatt a panaszos  jogsérelme
    még   akkor  sem  orvosolható,  ha  az  Alkotmánybíróság   az
    alkotmányellenes  jogszabály alkalmazását  a  konkrét  ügyben
    kizárta.

                                 II.
                                 
    Az Alkotmánybíróság az indítványt megalapozottnak találta.

    1.   Az   Abtv.   49.  §  (1)  bekezdése   szerint,   ha   az
    Alkotmánybíróság hivatalból, illetőleg bárki indítványára azt
    állapítja   meg,  hogy  a  jogalkotó  szerv   a   jogszabályi
    felhatalmazásból származó jogalkotói feladatát  elmulasztotta
    és  ezzel  alkotmányellenességet idézett  elő,  a  mulasztást
    elkövető   szervet  —  határidő  megjelölésével  —   felhívja
    feladatának teljesítésére.

    Az  Alkotmánybíróság már a 22/1990. (X. 16.) AB  határozatban
    elvi  jelentőséggel rámutatott arra, hogy a  jogalkotó  szerv
    jogszabály-alkotási  kötelezettségének  konkrét   jogszabályi
    felhatalmazás  nélkül  is köteles eleget  tenni,  ha  a  jogi
    szabályozás  iránti igény annak nyomán állott  elő,  hogy  az
    állam  jogszabályi úton beavatkozott bizonyos életviszonyokba
    és  ezáltal  az  állampolgárok  egy  csoportját  megfosztotta
    alkotmányos  joguk érvényesítésének gyakorlati  lehetőségétől
    (ABH  1990,  83, 86.). Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata
    továbbá,        hogy        mulasztásban        megnyilvánuló
    alkotmányellenességet     állapít     meg,     ha     alapjog
    érvényesüléséhez  szükséges jogszabályi garanciák  hiányoznak
    [35/1992.   (VI.  10.)  AB  határozat,  ABH  1992,  204-205.,
    37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992, 227, 231.).

    Az   Alkotmány  57.  §  (1)  bekezdése  szerint   "A   Magyar
    Köztársaságban   a   bíróság  előtt  mindenki   egyenlő,   és
    mindenkinek  joga  van  ahhoz, hogy az ellene  emelt  bármely
    vádat,  vagy  valamely  perben a jogait  és  kötelességeit  a
    törvény  által  felállított független  és  pártatlan  bíróság
    igazságos  és nyilvános tárgyaláson bírálja el." Az Alkotmány
    57.  §  (5) bekezdése pedig úgy rendelkezik, hogy: "A  Magyar
    Köztársaságban a törvényben meghatározottak szerint  mindenki
    jogorvoslattal élhet az olyan bírósági, közigazgatási és  más
    hatósági  döntés  ellen,  amely a jogát  vagy  jogos  érdekét
    sérti.  A jogorvoslati jogot — a jogviták ésszerű időn belüli
    elbírálásának  érdekében,  azzal arányosan  —  a  jelen  lévő
    országgyűlési    képviselők    kétharmadának     szavazatával
    elfogadott törvény korlátozhatja."

    2.   Az  Abtv.  48.  §-a  szerinti  alkotmányjogi  panasz  az
    Alkotmány   57.   §  (5)  bekezdése  szerinti  jogorvoslatnak
    minősül, melynek eredményessége jogkövetkezményekkel  jár.  E
    jogkövetkezményeknek ki kell terjedniük  a  jogerősen  lezárt
    ügy érdemi vizsgálatára is. Az Abtv. 43. §-ának (2) bekezdése
    főszabályként    ugyan    akként   rendelkezik,    hogy    az
    Alkotmánybíróság  jogszabályt  megsemmisítő  határozata   nem
    irinti    a    határozat    közzététele    előtt    létrejött
    jogviszonyokat,  továbbá  a  belőlük  származó   jogokat   és
    kötelezettségeket;  e főszabály alól  azonban  a  43.  §  (3)
    bekezdése a büntetőeljárások tekintetében kifejezett kivételt
    állapít  meg,  a  43.  §  (4)  bekezdése  pedig  —  ugyancsak
    kivételként — felhatalmazza az Alkotmánybíróságot  —  egyebek
    között  —  arra, hogy az alkotmányellenes jogszabály  konkrét
    esetben   történő  alkalmazhatóságát  kizárja,   ha   ezt   a
    jogbiztonság, vagy az eljárást kezdeményező különösen  fontos
    érdeke indokolja.

    Az   Abtv.  48.  §  (1)  bekezdése  szerint  az  Alkotmányban
    biztosított jogainak megsértése miatt bárki [Abtv. 21. §  (4)
    bekezdése]     alkotmányjogi    panasszal    fordulhat     az
    Alkotmánybírósághoz,   ha  jogsérelme   az   alkotmányellenes
    jogszabály  alkalmazása  folytán  következett  be,  és  egyéb
    jogorvoslati  lehetőségeit  már  kimerítette,  illetőleg  más
    jogorvoslati   lehetőség   nincs   számára   biztosítva.   Az
    Alkotmánybíróság  57/1991.  (XI.  8.)  AB  határozatában  már
    rámutatott  arra  (ABH  1991, 281-282.),  hogy  a  törvény  e
    rendelkezése szerint az alkotmányjogi panasz jogorvoslat.  Ez
    következik  egyrészt  abból, hogy a törvény  a  jogintézményt
    "panasz"-nak   nevezi,   másrészt,   hogy   azt   az   "egyéb
    jogorvoslati   lehetőségek"  kimerítése   után,   vagy   "más
    jogorvoslati lehetőség hiányában", vagyis további,  illetőleg
    végső  jogorvoslatként biztosítja a jogosult számára.  Minden
    jogorvoslat   lényegi,   immanens   eleme   a   "jogorvoslás"
    lehetősége,    vagyis    a    jogorvoslat    fogalmilag    és
    szubsztanciálisan tartalmazza a jogsérelem orvosolhatóságát.

    Az  alkotmányjogi panasz előterjesztőjének  alanyi  joga  van
    arra,  hogy  az Alkotmánybíróság konkrét ügyében eljárjon  és
    határozatot  hozzon. E jogorvoslathoz való alanyi jogosultság
    ugyanakkor nem minősül általános jogorvoslatnak, mert az csak
    kivételesen,  a jogerő beállta után, továbbá alkotmányellenes
    jogszabály    alkalmazása   esetén   vehető    igénybe,    az
    Alkotmánybíróság  jogköre  pedig  csak  az  Alkotmányt  sértő
    jogszabály   megsemmisítésére  terjed   ki,   továbbá   annak
    kimondására, hogy az alkotmányellenes jogszabály  a  panaszos
    konkrét ügyében nem alkalmazható.

    Az   Alkotmánybíróság   hivatkozott  határozatában   azt   is
    kimondta,  hogy  az  alkotmányjogi panasz  intézményét  ez  a
    jogorvoslati   funkció   különbözteti   meg    az    utólagos
    normakontrolltól. Az alkotmányellenes jogszabály  alkalmazása
    miatti  konkrét  jogsérelem  orvosolhatóságának  a  hiányában
    ugyanis  az alkotmányjogi panasz nemcsak funkcióját  vesztené
    el,  de  azt  a  sajátosságát is, amely az Abtv.  20.  §  (2)
    bekezdése   alapján  bárki  által  indítványozható   utólagos
    normakontrollhoz    képest    magában    a    jogintézményben
    megnyilvánul. Az indítványozó szempontjából is  egyedül  csak
    akkor   van   értelme   az  Alkotmányban  biztosított   jogok
    megsértése miatti panasznak, ha az Alkotmánybíróság  eljárása
    folytán jogsérelme orvosolhatóvá válik.

    3. Mindezekre figyelemmel az Alkotmánybíróság az Abtv. 48.  §
    alapján   az   alkotmányjogi  panaszt  a  jelen   ügyben   is
    jogorvoslati   kérelemként  bírálta  el.   Ennek   során   az
    Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  a  megfelelő  törvényi
    szabályozás  hiánya  az  ilyen  ügyekben  nem  jelentheti  az
    alkotmányellenes  jogszabály alkalmazásából eredő  jogsérelem
    orvosolhatóságának a hiányát. Az alkotmányjogi panasz —  mint
    az   utólagos   normakontrolltól  különböző  jogintézmény   —
    létjogosultságát  ugyanis a fentiek szerint  éppen  az  adja,
    hogy  az  Alkotmánybíróság az Abtv. 43.  §  (4)  bekezdésében
    biztosított jogkörével élve az indítványozót ért jogsérelemre
    akkor is biztosítson jogorvoslást, ha egyébként a sérelmezett
    rendelkezést  az  alkotmánybírósági határozat  közzétételének
    napjával, vagy a jövőre nézve semmisíti meg.

    Az  Alkotmánybíróság  az idézett határozatában  már  1991-ben
    kifejtette  —  mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség
    kifejezett   megállapítása  nélkül  —,  hogy  a   törvényhozó
    elmulasztotta   azoknak   az   eljárásjogi   módozatoknak   a
    szabályozását,  amelyek az alkotmányjogi  panasz  intézményét
    általánosságban  és minden estben alkalmassá  tehetnék  arra,
    hogy  az  alkotmányjogi  panasz  intézménye  a  lényegét  adó
    jogorvoslati funkcióját betöltse. Az Alkotmánybíróság  eddigi
    gyakorlatában — a törvényi feltételek fennállása esetén —  az
    ügyek sajátosságaihoz igazodó jogorvoslást nyújtott ugyan  az
    alkotmányjogi panasz megalapozott előterjesztőjének,  azonban
    éppen  az 57/1991. (XI. 8.) AB határozattal elbírált  esetben
    hívta  fel  a  figyelmet  arra,  hogy  hiányzik  a  megfelelő
    törvényi  szabályozás  a  jogorvoslás  biztosítására   akkor,
    amikor  az  Alkotmánybíróság  az alkotmányellenes  jogszabály
    alkalmazhatóságának kizárását olyan ügyben mondja  ki,  amely
    nem  büntető  eljárásban  hozott jogerős  bírósági  ítélettel
    befejezést nyert. Az Alkotmánybíróság azt is kifejtette, hogy
    mindaddig,  amíg  a  törvényalkotó  ennek  az  esetkörnek  az
    eljárásjogi módozatait nem szabályozza, az egyes  ügyekben  a
    jogsérelem orvoslásának módját magának az Alkotmánybíróságnak
    kell meghatároznia (ABH 1991, 283.).

                                III.

    1.  A  jelen  ügyben  az indítványozó —  a  konkrét  bírósági
    határozatot  és az alapjául fekvő alkotmányellenes  helyzetet
    sérelmező   alkotmányjogi   panaszán   túlmenően   —    annak
    megállapítását  is kérte, hogy a törvényhozó alkotmányellenes
    mulasztásban van azért, mert mind a mai napig nem szabályozta
    az  Alkotmánybíróság  ilyen  tárgyú  határozatai  alapján   a
    perbeli  jogerő feloldásának eljárásjogi módját, azaz  azokat
    az    eljárásjogi   szabályokat   és   garanciákat,   amelyek
    szükségesek  ahhoz,  hogy  az Alkotmánybíróság  határozatában
    elrendelt alkotmányos jogállapot a bírósági eljárás keretében
    helyreállhasson.

    Mivel  az Abtv. 48. §-ában szabályozott alkotmányjogi  panasz
    és  az  Abtv.  43. § (4) bekezdése szerinti jogkövetkezmények
    alkalmazhatósága  körében — figyelemmel  az  Alkotmánybíróság
    57/1991.  (XI.  8.)  AB  határozatában  kifejtettekre   —   a
    jogalkotó  jogalkotási feladata — és mulasztása — kétségkívül
    fennáll,  az  Alkotmánybíróság az Abtv. 49. §  (1)  bekezdése
    körében  a  továbbiakban  azt vizsgálta,  hogy  a  jogalkotói
    feladat elmulasztása idézett-e elő alkotmányellenességet.

    Tekintve, hogy az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint
    az  alkotmányjogi  panasz jogorvoslat, az alkotmányellenesség
    az  Alkotmány 57. § (5) bekezdése alapján pusztán már azon az
    alapon  megállapítható,  hogy a törvényhozó  elmulasztotta  e
    jogorvoslati  alapjog érvényesüléséhez szükséges  eljárásjogi
    szabályok és garanciák megalkotását, vagyis azáltal, hogy  az
    alkotmányellenes   jogszabályt  alkalmazó  jogerős   bírósági
    ítélettel  befejezett büntetőeljáráson  kívüli  esetekben  az
    alkotmányjogi panasszal megnyitott jogorvoslat érvényesítését
    megfelelő eljárási szabályok törvénybe foglalásával nem tette
    teljessé. Az alkotmányjogi panasz rendkívüli jogorvoslatkénti
    szabályozása   az  Alkotmány  57.  §-ának  (5)   bekezdéséből
    kényszerítően  ugyan nem következik; ám ha a  törvényhozó  az
    alkotmányellenes jogszabály alkalmazása folytán  a  jogerősen
    befejezett  ügyekben bekövetkezett jogsérelemre e  rendkívüli
    jogorvoslat  lehetőségét megnyitotta, alkotmányos kötelessége
    olyan     eljárásjogi    szabályok    megalkotása,    amelyek
    alkalmazásával a jogsérelem valóságosan orvosolhatóvá  válik.
    Ha  nem így lenne, az alkotmányjogi panasz — merőben formális
    és tartalom nélküli jogintézményként — nem tudná betölteni az
    alapjogsérelmek orvoslására vonatkozó lényegi funkcióját.

    A  továbbiakban rámutat az Alkotmánybíróság arra is, hogy  az
    Abtv. 27. §-ának (2) bekezdése értelmében az Alkotmánybíróság
    határozata   mindenkire  nézve  kötelező.  Az   alkotmányjogi
    panasszal  sérelmezett  konkrét  ügyben  azonban   a   Magyar
    Köztársaság  Legfelsőbb Bíróságának  sem  a  büntető,  sem  a
    polgári tanácsa — megfelelő törvényi szabályozás hiányában  —
    nem  alkalmazhatta az Alkotmánybíróság határozatában  foglalt
    azt   a   rendelkezést,   amellyel  a   konkrét   ügyben   az
    alkotmányjogi  panasz előterjesztője javára a felülvizsgálati
    eljárást   megnyitotta.  Az  Alkotmánybíróság   határozatának
    mindenkire nézve kötelező volta alkotmányosan ellentmondásban
    áll annak a megfelelő jogi szabályozás hiánya miatti bírósági
    alkalmazhatatlanságával, az veszélyt jelent a  jogállamiságra
    és  annak  lényegi  elemét kitevő, ahhoz szorosan  kapcsolódó
    jogbiztonságra,  miáltal  sérti  az  Alkotmány   2.   §   (1)
    bekezdését,   így   a   szabályozatlanság   ez    okból    is
    alkotmányellenességet idéz elő.

    Megállapítható  tehát,  hogy  a  jogalkotó  az  alkotmányjogi
    panasz   és   az   Abtv.   43.  §  (4)   bekezdése   szerinti
    jogkövetkezmények büntető eljáráson kívül bírósági eljárásban
    való    alkalmazhatóságának    szabályozatlanul    hagyásával
    jogalkotói feladatát elmulasztotta és ezzel az Alkotmány több
    rendelkezését  is  megsértette, ezért az  Alkotmánybíróság  a
    mulasztás  miatti  alkotmányellenesség megállapítása  mellett
    felhívta    az    Országgyűlést   törvényhozói    feladatának
    teljesítésére.

    A  törvényhozó szabadságában áll — és egyben felelőssége is —
    annak  meghatározása,  hogy  milyen  módon,  milyen  eljárási
    szabályok   és   garanciák   megalkotásával   biztosítja    a
    büntetőeljáráson kívüli bírósági eljárásban alkalmazott, majd
    az    Alkotmánybíróság    határozatával    alkotmányellenessé
    nyilvánított   jogszabálynak  a   konkrét   esetben   történő
    alkalmazhatósága  kizárását.  Az  Alkotmánybíróság   többször
    felhívott   1991.  évi  határozata  óta  e  tárgykörben   már
    történtek   kodifikációs   kísérletek.   Ennek    során    az
    Alkotmánybíróság és a Magyar Köztársaság Legfelsőbb  Bírósága
    —  a  törvényalkotóhoz  is eljuttatott —  következő  együttes
    állásfoglalást alakította ki és fogalmazta meg: "A  megfelelő
    eljárásjogokban  rendelkezni kell  arról,  hogy  megalapozott
    alkotmányjogi panasz esetében az Alkotmánybíróság  határozata
    következtében a félnek az eljárás újrafelvételére van  alanyi
    joga.  Az új eljárásban az alkotmányellenes jogszabályt  nem,
    vagy  részbeni  alkotmányellenessége esetén csak  alkotmányos
    tartalma  szerint lehet alkalmazni." E közös  állásfoglalásra
    és    a   kodifikációs   törekvésekre   is   figyelemmel   az
    Alkotmánybíróság 1998. december 31-i határidővel hívta fel az
    Országgyűlést  elmulasztott jogalkotói feladatának  az  Abtv.
    49. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti teljesítésére.

    2.   Az   indítványozó  alkotmányjogi  panaszában   a   jelen
    eljárásban kérte a sérelmezett legfelsőbb bírósági  határozat
    —   végzés   —  megsemmisítését.  Az  Alkotmánybíróság   arra
    figyelemmel,    hogy    a   mulasztásos   alkotmányellenesség
    megállapítása     és    az    Országgyűlés    törvényalkotási
    kötelezettsége  teljesítésére való felhívása útján  lehetőség
    nyílik   az   Abtv.   43.   §   (4)  bekezdésében   foglaltak
    alkalmazására  és  a  megalapozott  alkotmányjogi   panaszban
    felhozott  jogsérelem  jövőbeni,  bírósági  eljáráson  belüli
    orvoslására, a Legfelsőbb Bíróság Pfv.V.20.880/1996/4.  számú
    végzésének  megsemmisítésére irányuló indítvány  tárgyában  —
    megfelelő  határidő tűzésével az eljárást felfüggesztette.  A
    jogalkotói   feladat  elmulasztása  miatti  alkotmánybírósági
    eljárásban  —  az  Alkotmánybíróság  gyakorlata   szerint   —
    lehetőség  van  az alkotmányellenes mulasztás kiküszöbölésére
    megállapított    határidőig   az   eljárás   felfüggesztésére
    [37/1992.  (VI.  10.)  AB  határozat,  ABH  1992,  227.].  Az
    Alkotmánybíróság ebben az ügyben a felfüggesztés  határidejét
    hosszabban állapította meg, figyelemmel arra, hogy a  konkrét
    ügyben   a  panaszos  felülvizsgálati  kérelmének  a  Polgári
    Perrendtartásban  meghatározott  határideje   a   mulasztásos
    alkotmányellenességet   megszüntető   törvényi    rendelkezés
    hatályba   lépésével  veszi  kezdetét.  Az   Alkotmánybíróság
    határozatában  ennek megállapítása mellett kimondta  egyúttal
    azt   is,   hogy  az  alkotmányellenes  jogalkotói  mulasztás
    hátrányos    jogkövetkezményei   az   alkotmányjogi    panasz
    előterjesztőjével szemben a konkrét ügyben nem alkalmazhatók.
    Ennek  folytán  — függetlenül attól, hogy az Országgyűlés  az
    alkotmányellenes  mulasztást milyen  módon,  milyen  eljárási
    szabályok megalkotásával küszöböli ki —, a konkrét ügyben  az
    Alkotmánybíróság     korábbi     határozatával     megnyitott
    felülvizsgálati   eljárást   a   Legfelsőbb   Bíróságnak    a
    megalkotásra    kerülő    törvényi    szabályok     megfelelő
    alkalmazásával érdemben le kell folytatnia. Ennek során már a
    Legfelsőbb Bíróság feladata lesz, hogy hatáskörében eljárva a
    megalapozott   indítvánnyal   támadott   jogerős   határozata
    sorsáról   döntsön.  Az  Alkotmánybíróság   a   felfüggesztés
    határidejének   leteltével  az  el   nem   bírált   indítvány
    kérdésében az eljárást folytatja.

    3.  A  határozat közzétételére vonatkozó rendelkezés az Abtv.
    41. §-án alapul.
                           Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke

                Dr. Ádám Antal          Dr. Bagi István
                alkotmánybíró             alkotmánybíró
                                  
                Dr. Erdei Árpád        Dr. Holló András
                alkotmánybíró             alkotmánybíró
                                  
                Dr. Kilényi Géza        Dr. Kiss László
                alkotmánybíró             alkotmánybíró
                                  
                Dr. Lábady Tamás       Dr. Németh János
                előadó alkotmánybíró      alkotmánybíró
                                  
                        Dr. Tersztyánszky Ödön
                             alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     The Act on Civil Procedure according to which the Parliament should determine the legal consequences of a successful complaint to make it possible for petitioners to move for a new trial of their case by ordinary courts
     Number of the Decision:
     .
     23/1998. (VI. 9.)
     Date of the decision:
     .
     06/02/1998
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1998-c-001?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .