English
Hungarian
Ügyszám:
.
354/B/1997
Előadó alkotmánybíró: Ádám Antal Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 61/1997. (XI. 19.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1997/361
.
A döntés kelte: Budapest, 11/17/1997
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos   vizsgálatára   irányuló   indítványok   tárgyában
   meghozta a következő

                          határozatot :

   Az   Alkotmánybíróság   megállapítja,   hogy   a   Széchenyi
   Professzori Ösztöndíj  odaítéléséről  szóló  17/1996.  (XII.
   13.)  MKM   rendelet   2.   §   (1)   bekezdés   b)   pontja
   alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti.

   Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                             Indokolás

                                 I.

    1. A  Széchenyi Professzori  Ösztöndíj  odaítéléséről  szóló
    17/1996. (XII.  13.) MKM  rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §
    (1)  bekezdés   b)  pontja   alapján  az   ösztöndíjban   az
    részesülhet,  aki  "a  pályázati  felhívásnak  a  Művelődési
    Közlönyben történt meghirdetése időpontjában az 55. évét még
    nem töltötte be".

    Az R.  e rendelkezése  alkotmányellenességének megállapítása
    és megsemmisítése  tárgyában három  indítvány  érkezett.  Az
    Alkotmánybíróság  az   indítványokat  egyesítette   és   egy
    eljárásban bírálta el.

    2. Az  indítványozók álláspontja  szerint az  R.  2.  §  (1)
    bekezdés b) pontja az alábbiak miatt alkotmányellenes.

    a) Az  R. kifogásolt  előírása ellentétes  a felsőoktatásról
    szóló,  többször  módosított  1993.  évi  LXXX.  törvény  (a
    továbbiakban:  Ftv.)   10/A.  §   (1)  bekezdésével,   amely
    meghatározza  a   Széchenyi  professzori   ösztöndíjban   (a
    továbbiakban: ösztöndíj)  részesíthetők  körét.  Az  Ftv.  e
    rendelkezése  kizárólag  a  minősített  oktatók  oktatói  és
    tudományos  teljesítményét  állapítja  meg  az  ösztöndíjban
    részesítés  feltételéül.  Ez  a  törvényi  rendelkezés  ezen
    túlmenően feltételt nem szab, a korhatárról sem rendelkezik,
    ezért az R. támadott rendelkezése törvényellenesen szűkíti a
    pályázatban résztvevők körét.

    b) Az  R.  vizsgált  rendelkezésében  az  55.  évi  korhatár
    megállapítása sérti az Alkotmány 70/A. §-ában megfogalmazott
    diszkrimináció tilalmát. A sérelmezett rendelkezés hátrányos
    megkülönböztetést tesz a minősített oktatók körében egyrészt
    a professzorok  között, másrészt  az 55.  életévet betöltött
    professzorok és az egyéb minősített oktatók tekintetében. Ez
    a rendelkezés  ugyanis nem  kezeli  a  minősített  oktatókat
    egyenlőként, csorbát  ejt az  emberi méltóságon, közöttük az
    életkor szerint  negatív diszkriminációt alkalmaz, amelyre a
    miniszternek az ösztöndíj törvényben megjelölt célja szerint
    nincs  felhatalmazása.   A  megkülönböztetés  önkényes,  azt
    semmilyen ésszerű  ok nem  indokolja. Az életkori korlátozás
    alkalmazása nem  elengedhetetlen a  törvényi cél eléréséhez,
    sőt  azzal  kifejezetten  ellentétes  és  az  kirívóan  nagy
    különbséghez vezet a minősített oktatók között.

    Az R.  szerinti életkor  meghatározása nem  a fiatal,  kezdő
    oktatók támogatását  és indokolt  pozitív  diszkriminációját
    jelenti,  hanem   az  "idősebb"  oktatók  ösztöndíjból  való
    kizárását célozza,  amely az  Ftv. egyéb rendelkezéseivel is
    ellentétes. Az  Ftv. 17. § (6) bekezdés a) pontja szerint az
    egyetemi tanárt  a köztársasági  elnök -  egyebek mellett  -
    felmenti, ha  elérte 70.  életévét. Az  Ftv. e  rendelkezése
    "annak a nyilvánvaló ténynek jogszabályi honorálásán alapul,
    hogy a  szellemi, tudományos  alkotóképesség nem  csökken az
    általános nyugdíjkorhatár  elérésével, hanem ellenkezőleg, a
    tudós ekkorra  éri el  alkotóerejének azt  a csúcsát, amit a
    törvény alapján  még  legalább  egy  évtizedig  a  szellemi-
    tudományos élet  javára hasznosíthat".  Az Ftv.  63.  §  (4)
    bekezdése alapján  pedig csak  a szervezeti egység vezetését
    nem láthatja  el 65.  év feletti  személy, tehát oktatóként,
    kutatóként változatlanul  tovább dolgozhat. Mindezek alapján
    az R.-ben  megszabott 55.  évi korhatár  megállapítását  nem
    indokolhatja az általános nyugdíjkorhatár betöltése sem.

    c) Az  egyik indítvány szerint az R. vizsgált szabálya sérti
    az Alkotmány  70/G. §  (1) bekezdését is, mert felhatalmazás
    nélkül, alkotmányellenes,  negatív diszkriminációt  alkalmaz
    az 55. évet betöltött, minősített oktatók tekintetében.

    d) Az  indítványozók az  Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi
    XXXII. törvény

    43. §  (4) bekezdése  alapján az  R. 2.  § (1)  bekezdés  b)
    pontjának visszaható  hatályú megsemmisítését  kérték,  mert
    azt   a   jogbiztonság   érdeke   indokolja   és   ahhoz   a
    kezdeményezőknek  is különösen fontos érdeke fűzőzik.

                                II.

    Az Alkotmánybíróság  a rendelkező részben foglalt döntését a
    következőkkel indokolja.

    1. Az  Alkotmány 37.  § (3)  bekezdése  alapján  "a  Kormány
    tagjai feladatuk  ellátása körében rendeleteket adhatnak ki.
    Ezek azonban  törvénnyel  vagy  a  Kormány  rendeletével  és
    határozatával nem lehetnek ellentétesek".

    Az ösztöndíjról  az Ftv.  10/A.  §-a  rendelkezik,  amelynek
    szövegét az  e törvény  módosításáról rendelkező  1996.  évi
    LXI. törvény  11. §  (1)  bekezdése  állapította  meg  1997.
    január 1-jei hatállyal.

    Az Ftv. 10/A. §-a a következő előírásokat tartalmazza.

    "(1)  E  törvény  alapján  pályázati  rendszerben  Széchenyi
    professzori ösztöndíjban  részesíthetők  azok  a  minősített
    oktatók, akiket  a művelődési és közoktatási miniszter által
    létrehozott kuratórium tudományos és oktatói teljesítményeik
    alapján arra érdemesnek ítél.

    (2) Az  ösztöndíj  négy  évre  nyerhető  el,  és  mértéke  a
    mindenkori minimálbér nyolcszorosa.

    (3) Az  ösztöndíjban részesíthetők száma évente újabb ötszáz
    fő.

    (4)  Az   ösztöndíj  odaítélésének   részletes   feltételeit
    miniszteri rendelet állapítja meg."

    Az Ftv.  idézett 10/A.  § (1)-(3)  bekezdése meghatározza az
    ösztöndíj alapvető  szabályait. Ezek körében megállapítja az
    ösztöndíjban   részesítés   általános   feltételeit,   annak
    időtartamát  és   mértékét,   valamint   az   abban   évente
    részesíthetők  számát.   Az  Ftv.   10/A.  §  (1)  bekezdése
    meghatározza az  e  törvény  alapján  pályázati  rendszerben
    ösztöndíjban   részesíthetők   körét.   E   rendelkezés   az
    ösztöndíjban részesíthető alanyi kör tagjaiként a minősített
    oktatókat jelöli  meg. Ebbe az alanyi körbe tehát valamennyi
    minősített oktató  beletartozik.  Az  Ftv.  az  ösztöndíjban
    részesítés   alapjául   kizárólag   a   minősített   oktatók
    tudományos és  oktatói teljesítményét  határozza meg.  Egyéb
    feltételt, más  ismérvet és  szempontot, így  korhatárt  sem
    állapít meg a törvény.

    Az Ftv.  az  ösztöndíj  megszerzésére  való  pályázás  jogát
    valamennyi  minősített  oktató  részére  biztosítja.  Az  R.
    kifogásolt 2.  § (1)  bekezdés b) pontja alapján az 55. évét
    betöltött oktató  ösztöndíjban nem  részesülhet. A  3. § (1)
    bekezdés a)  pontja szerint pedig a pályázaton csak az vehet
    részt, aki  a 2. §-ban foglalt feltételeknek megfelel. Az R.
    tehát az  55.  évüket  már  betöltött  oktatókat  kizárja  a
    pályázati rendszerből  és az  ösztöndíjban  való  részesülés
    lehetőségéből.

    Az Ftv.  10/A.  §  (4)  bekezdése  az  ösztöndíj  odaítélése
    részletes feltételeinek  szabályozására ad felhatalmazást. E
    felhatalmazás  alapján   a  miniszter   csak  az   ösztöndíj
    odaítélésének, így  a pályázat  kiírásának, benyújtásának és
    elbírálásának szabályait  és nem az elnyerés - az elnyerésre
    való jogosultság  -  feltételeit  határozhatja  meg.  Az  R.
    kifogásolt rendelkezése  tehát  a  törvényben  meghatározott
    alanyi kört felhatalmazás nélkül szűkítette.

    Az ösztöndíjat az Ftv. 10/A. § alapította. E § (1) bekezdése
    értelmében az  ösztöndíj pályázati  rendszerben nyerhető el,
    arra senki  sem rendelkezik alanyi joggal. Ebből azonban nem
    következik, hogy  a törvény által meghatározott, a pályázati
    rendszerben részt vehető alanyi kört a végrehajtási rendelet
    külön felhatalmazás nélkül szűkíthetné.

    A fentiek  alapján az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy
    az R. 2. § (1) bekezdés b) pontja ellentétes az Ftv. 10/A. §
    (1) bekezdésével,  ezáltal sérti  az  Alkotmány  37.  §  (3)
    bekezdését, ezért azt megsemmisítette.

    Tekintettel arra,  hogy egyrészt  e határozat  közzétételéig
    ösztöndíjban  részesültek   jóhiszeműen  szerzett   jogokhoz
    jutottak,  másrészt   pedig   közülük   többen   alakították
    munkaviszonyaikat és  életkörülményeiket  az  R.-ben  előírt
    követelményekhez, az Alkotmánybíróság az R. alkotmányellenes
    rendelkezését  nem   visszamenőleges  hatállyal,   hanem   e
    határozat közzétételének  napjával  semmisítette  meg.  Erre
    tekintettel az  Alkotmánybíróság külön is hangsúlyozza, hogy
    a megsemmisítés  az R.  alapján  e  határozat  közzétételéig
    odaítélt ösztöndíjakhoz való jogot nem érinti.

    2. Mivel  az Alkotmánybíróság az R. kifogásolt rendelkezését
    törvényi  rendelkezésbe  ütközés  miatt  megsemmisítette,  a
    diszkrimináció  alkotmányi  tilalmának  sérelmét  kifogásoló
    indítványok megalapozottságát nem vizsgálta.

    Mindezek alapján  az Alkotmánybíróság  a rendelkező  részben
    foglaltak szerint határozott.

                               x x x

    Bár az  indítványozók a professzori ösztöndíj elnevezését is
    kifogásolták, de  ezen az alapon a sérelmezett rendelkezések
    megsemmisítésére határozott  kérelmet nem terjesztettek elő,
    az Alkotmánybíróság  szükségesnek tartja  megállapítani:  az
    egyetemi  autonómiának   a  professzori  minősítéssel  és  a
    professzori megbízással  összefüggő jogait sérti az, hogy az
    Ftv.-ben,  valamint  az  R.-ben  szabályozott  és  egyetemen
    kívüli testület  által odaítélhető ösztöndíj elnevezésében a
    "professzori" jelző szerepel, jóllehet ebben az ösztöndíjban
    nemcsak professzorok részesülhetnek.
                          Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke

                            Dr. Ádám Antal
                         előadó alkotmánybíró

                           Dr. Bagi István
                            alkotmánybíró

         Dr. Sólyom László                   Dr. Kilényi Géza
        az aláírásban akadályozott              alkotmánybíró
     Dr. Holló András alkotmánybíró helyett

     Dr. Lábady Tamás                      Dr. Sólyom László
     alkotmánybíró                    az aláírásban akadályozott
                         Dr. Németh János alkotmánybíró helyett

         Dr. Szabó András             Dr. Tersztyánszky Ödön
              alkotmánybíró               alkotmánybíró

           Dr. Sólyom László            Dr. Zlinszky János
     az aláírásban akadályozott            alkotmánybíró
     Dr. Vörös Imre alkotmánybíró helyett

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     The provision of Decree no. 17/1996 (X. 13) of the Minister of Culture and Public Education, according to which only a scholar who is under 55 at the time of announcement of the competition in the Hungarian Official Gazette can apply for a professor's scholarship
     Number of the Decision:
     .
     61/1997. (XI. 19.)
     Date of the decision:
     .
     11/17/1997
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1997-3-011?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .