Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01304/2018
Jelen ügyhöz egyesítve lett(ek) a következő ügy(ek): IV/01329/2018,
.
Első irat érkezett: 08/22/2018
.
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.II.10.595/2017/4. számú ítélete és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (elmaradt bérpótlék megfizetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/13/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése és a 27. §-a a alapján - a Kúria Mfv.II.10.595/2017/4. számú ítélete és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2014. március 26-tól 2015. szeptember 8-ig hatályos 32. § (6) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt. Ezt követően munkaügyi pert kezdeményezett, mivel a munkáltatója nem fizette a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékot a számára, és erre vonatkozó kérelmére, majd fizetési felszólítására sem válaszolt. Keresetében a munkaviszonya közös megszüntetéséről készült okirat érvényetelenítését, illetve az elmaradt bérpótlék megfizetését kérte.
Az elsőfokú bíróság az okirat érvénytelenítésére irányuló kérelmet elutasította, ugyanakkor a pótlék megfizetésére kötelezte az indítványozó korábbi munkáltatóját. A másodfokú bíróság a döntést helybenhagyta. A Kúria a jogerős ítéletet megváltoztatta és hivatkozással a sérelmezett jogszabályi rendelkezésre, az alperes marasztalásának összegét leszállította. Indokolásában előadta, hogy az eljáró bíróságok az elmaradott települések között szereplő község fogalmát jogszabálysértően értelmezték, és az a község, ahol az indítványozó munkát végzett nem számít társadalmi-gazdasági és infrastruktúrálisan elmaradott településnek, így az ott végzett munkáért sem jár pótlék a teljes perbeli időszakra.
Az indítványozó álláspontja szerint a sérelmezett döntés sérti az Alaptörvény XV. cikk (1) bekezdése szerinti diszkrimináció tilalmának elvét..
.
Támadott jogi aktus:
  326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 32. § (6) bekezdés
  Kúria Mfv.II.10.595/2017/4. számú ítélet
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1304_0_2018_inditvany_anonim.pdfIV_1304_0_2018_inditvany_anonim.pdfIV_1304_3_2018_ind_kieg_anonim.pdfIV_1304_3_2018_ind_kieg_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Összefoglaló a döntésről:
  Összefoglaló a döntésről:
  Az Alkotmánybíróság alkotmányjogi panasz alapján indult eljárásában alaptörvény-
  ellenesnek nyilvánította és a Kúria felülvizsgálati eljárása keretében
  megtiltotta az alkalmazását a pedagógusok és közalkalmazottak jogállásáról
  szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet korábban hatályban lévő
  szövegrészének. Az összevont alkotmányjogi panaszok alapjául szolgáló ügy
  lényege szerint az indítványozók nyugdíjba vonulásukat követően nehéz
  körülmények között végzett munkáért járó pótlék utólagos megfizetésére
  nyújtottak be kérelmet, majd fizetési felszólítást munkáltatójukhoz, amely
  bírósági eljáráshoz vezetett. A Kúria a támadott ítélete indokolásában
  kifejtette, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint ilyen pótlékra az
  jogosult, aki társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott települések között
  szereplő községben végzett munkát; a város, amelyben az indítványozók a
  munkájukat végezték, pedig nem tekinthető községnek. Az indítványozók
  alkotmányjogi panaszukban arra hivatkoztak, hogy ők olyan település köznevelési
  intézményében végezték munkájukat, mely nem csak társadalmi-gazdasági és
  infrastrukturális szempontból elmaradott, hanem az országos átlagot jelentősen
  meghaladó munkanélküliséggel is sújtott, azonban városi címe miatt a
  köznevelési intézményben dolgozó közalkalmazottak mégsem jogosultak a nehéz
  körülmények között végzett munkáért járó pótlékra. Az Alkotmánybíróság alapvető
  alkotmányjogi jelentőségűnek és egyben a bírói döntést érdemben befolyásoló
  kérdésnek tekintette azt, hogy a nehéz körülmények között végzett munkáért járó
  pótlékra való jogosultság feltételei tekintetében valóban fennáll-e az
  indítványozók által állított hátrányos megkülönböztetés. Az Alkotmánybíróság
  határozatában megállapította, hogy a vizsgált pótlék célja, hogy
  többletjuttatásban részesítse azokat a közalkalmazottakat, akik tevékenységüket
  nehéz körülmények között végzik, és e tekintetben a település jogállása nem bír
  relevanciával. A lefolytatott vizsgálat eredményeként az Alkotmánybíróság tehát
  megállapította, hogy a támadott rendelkezésben megfogalmazott kritériumoknak
  egyébként egyformán megfelelő községi és a városi köznevelési intézményekben
  foglalkoztatottak között (akár nevelési oktatási tevékenységükben,
  feladataikban) nem ismerhető fel olyan lényegi eltérés, amely a nehéz
  körülmények között végzett munkáért járó pótlékra való jogosultság eltérő
  szabályozását indokolná; a nehéz körülmények a települési jogállástól
  függetlenül fennállnak. Mindezekből következően az Alkotmánybíróság úgy ítélte
  meg, hogy a nehéz körülmények között községben vagy városban foglalkoztatottak
  közötti különbségtételnek nincsen észszerű indoka, ami jogalkotói mulasztásnak
  is minősíthető; így tehát a támadott jogszabályi rendelkezés „szereplő község”
  szövegrészét megsemmisítette, és a vonatkozó ügyben alkalmazási tilalmát
  rendelt el.
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2020.05.12 10:00:00 Teljes ülés
  2020.05.05 17:00:00 2. öttagú tanács

  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .