Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01997/2015
Első irat érkezett: 06/30/2015
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.V.35.806/2013/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügy, közigazgatási határozat felülvizsgálata)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/28/2015
.
Előadó alkotmánybíró: Balsai István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Kúria Kfv.V.35.806/2013/15. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - perbeli felperes - gazdasági társasággal szemben a perbeli alperes adóhiányt állapított meg, amely után adóbírságot és késedelmi pótlékot szabott ki. Az indítványozó fellebbezett, majd azt követően keresetet terjesztett elő a másodfokú határozat felülvizsgálata iránt. A bíróság az indítványozó keresetét elutasította, aki ezt követően a Kúriánál felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, egyúttal kérte az Európai Bíróság előzetes döntéshozatalának kezdeményezését. A bíróság ítéletét a Kúria hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria ítélete és eljárása sérti a jogállamiság elvét [B) cikk (1) bekezdés], a tisztességes hatósági eljáráshoz való jogot (XXIV. cikk), a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogot [XXVIII. cikk (1) bekezdés], a jogorvoslathoz való jogot [XXVIII. cikk (7) bekezdés] és az E) cikk (2) bekezdését..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Kfv.V.35.806/2013/15. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
E) cikk (2) bekezdés
E) cikk (3) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
25. cikk (2) bekezdés a) pont
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1997_4_2015_ind_kieg_anonimizált.pdfIV_1997_4_2015_ind_kieg_anonimizált.pdfIV_1997_0_2015_inditvany_anonimizált.pdfIV_1997_0_2015_inditvany_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A határozat száma: 3168/2016. (VII. 22.) AB végzés
  .
  A határozat kelte: Budapest, 07/05/2016
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2016.04.12 9:00:00 1. öttagú tanács
  2016.06.21 9:00:00 1. öttagú tanács

  .

  .
  A határozat szövege (pdf):
  3168_2016 AB végzés.pdf3168_2016 AB végzés.pdf
  .
  A határozat szövege:
  .
  A határozat szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a Kúria Kfv.V.35.806/2013/15. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése iránti alkotmányjogi panasz eljárást megszünteti.
    I n d o k o l á s

    [1] Az indítványozó gazdasági társaság jogi képviselő útján alkotmányjogi panaszt terjesztett elő.
    [2] Az indítványozó a csatolt meghatalmazással igazolt jogi képviselője útján az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a alapján alkotmányjogi panaszt terjesztett elő a Kúria Kfv.V.35.806/2013/15. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése iránt.
    [3] Az indítványozó előadta, hogy egy nemzetközi cégcsoport hazai tagjaként utalványok és cafetéria szolgáltatások forgalmazásával foglalkozik.
    [4] Az adóhatóság a 2006-2007-es üzleti évekre vonatkozóan utólagos adóellenőrzést folytatott, melynek nyomán az indítványozó terhére adóhiányt állapított meg, amely után adóbírságot és késedelmi pótlékot szabott ki. Az indítványozó az elsőfokú adóhatósági határozatot megfellebbezte, majd a másodfokú határozat ellen keresettel élt, közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítéletében a keresetet elutasította. Az indítványozó jogszabálysértésre hivatkozással felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő a Kúriához a bírósági ítélet ellen, egyúttal kérte, hogy a bíróság kezdeményezze az Európai Unió Bíróságának (továbbiakban: EUB) előzetes döntéshozatali eljárását. A Kúria az indítványozó által sérelmezett ítéletében a felülvizsgálati eljárás alá vont bírósági ítéletet hatályában fenntartotta, előzetes döntéshozatali eljárást nem kezdeményezett.
    [5] Az indítványozó ezt követőn alkotmányjogi panaszt terjesztett elő a Kúria ítélete ellen, mely révén szerinte sérült az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése, E) cikk (2) és (3) bekezdése, R) cikk (2) bekezdése, XXIV. cikk (1) bekezdése, XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdése, 25. cikk (2) bekezdésének a) pontja, valamint 28. cikke. Mindezekre tekintettel kérte az ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítását, és megsemmisítését.
    [6] A főtitkárság hiánypótlásra hívta fel az indítványozót. Az indítványozó a hiánypótlásra felhívást követően indítványát kiegészítette, az Alaptörvény korábban is felhívott XXIV. cikk (1) bekezdése, valamint XXVIII. cikk (1) bekezdése tekintetében részben megismételte az eredeti beadványában szereplő indokait, valamint hangsúlyozta, hogy álláspontja szerint a sérelmezett ítélet azért sérti az indítványozó jogait, mert a Kúria az ügyet ésszerűtlenül hosszú időn át intézte, azonban valójában ténylegesen, érdemben nem bírálta el. A Kúria ezzel a mulasztásával, valamint azzal, hogy nem kezdeményezte az EUB előzetes döntéshozatali eljárását, alaptörvény-ellenességet idézett elő.
    [7] Ezt követően, 2016. június 21-én az indítványozó jogi képviselője útján az alkotmányjogi panasz visszavonásáról nyilatkozott.
    [8] Az Abtv. 59. §-a értelmében az Alkotmánybíróság – az Ügyrendjében meghatározottak szerint – kivételesen a nyilvánvalóan okafogyottá váló ügyek esetén az előtte folyamatban lévő eljárást megszüntetheti. Az Ügyrend 67. § (2) bekezdés c) pontja szerint pedig okafogyottá válik az indítvány különösen, ha az indítványozó az indítványát visszavonta.
    [9] Fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz eljárást megszüntette.
     Dr. Sulyok Tamás s. k.,
     tanácsvezető alkotmánybíró
     .
     Dr. Balsai István s. k.,
     előadó alkotmánybíró

     Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
     alkotmánybíró
     Dr. Czine Ágnes s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Juhász Imre s. k.,
     alkotmánybíró

     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     06/30/2015
     .
     Number of the Decision:
     .
     3168/2016. (VII. 22.)
     Date of the decision:
     .
     07/05/2016
     .
     .