English
Hungarian
Ügyszám:
.
231/B/1992
Előadó alkotmánybíró: Lábady Tamás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 29/1994. (V. 20.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1994/148
.
A döntés kelte: Budapest, 05/17/1994
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az  Alkotmánybíróság   jogszabályok  alkotmányellenességének
   utólagos   megállapítása   és   megsemmisítésére   vonatkozó
   indítványok tárgyában meghozta a következő

                          határozatot :

   1. Az  Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy a szabálysértési
   határozat az elkövető személyi számát nem tartalmazhatja.

   Az Alkotmánybíróság  a  szabálysértésekről  szóló,  többször
   módosított 1968. évi I. törvény 62. § (2) bekezdés b) pontja
   alkotmányellenességének megállapítására  irányuló indítványt
   és e  jogszabályi rendelkezés megsemmisítése iránti kérelmet
   elutasítja.

   2.    Az    Alkotmánybíróság    megállapítja,    hogy    két
   személyazonosító jelrendszer kötelező használata ugyanarra a
   célra alkotmányellenes.

   Az      Alkotmánybíróság      megállapítja,      hogy      a
   társadalombiztosítás      egészségügyi      szolgáltatásának
   igénybevételére   jogosító   igazolványról  szóló   54/1992.
   ( III. 21. ) Korm.  rendelet    1-3.    számú    mellékletei
   alkotmányellenesek, ezért azokat 1994. december 31. napjával
   megsemmisíti.

   3.  Az   Alkotmánybíróság  a   népszavazásról  és   a   népi
   kezdeményezésről szóló  1989. évi  XVII. törvény  21. §  (1)
   bekezdése alkotmányellenességének  megállapítására  irányuló
   indítványt  és   e  jogszabályi  rendelkezés  megsemmisítése
   iránti kérelmet elutasítja.

   4.  Az   Alkotmánybíróság  az  állami  népességnyilvántartás
   működésének átmeneti  szabályairól szóló  1991. évi LXXXVII.
   törvény   alkotmányellenességének    megállapítása    iránti
   eljárást  megszünteti,   az  e   törvénnyel  kapcsolatban  a
   mulasztásban        megnyilvánuló        alkotmányellenesség
   megállapítására irányuló indítványt pedig elutasítja.

   Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                             Indokolás

                                 I.

    Az  Alkotmánybírósághoz  számos  olyan  indítvány  érkezett,
    amelyekben az  indítványozók  a  személyi  szám  használatát
    előíró jogszabályok egyes rendelkezéseit támadják.

    1.  Az   egyik  indítványozó   a  szabálysértésekről  szóló,
    többször módosított  1968. évi  I. törvény ( a továbbiakban:
    Sztv. )  62. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés
    részbeni megsemmisítését  kérte, mert álláspontja szerint az
    a jogszabályi  követelmény, amely  szerint a  szabálysértési
    határozatba  az   elkövető  személyi  adatait  is  fel  kell
    tüntetni, alkotmányellenes. A személyi adatok között ugyanis
    - az  államigazgatási eljárás  általános szabályairól  szóló
    1957. évi  IV. törvény  ( a  továbbiakban: Áe.  ) 43.  § (1)
    bekezdés a  ) pontja  alapján - a személyi szám is szerepel,
    így annak  határozatba  foglalásával  tulajdonképpen  akárki
    hozzájuthat bárki  személyazonosító kódjához. Az Sztv. 63. §
    (1) bekezdése  szerint  a  határozatot  kézbesíteni  kell  a
    kifogás benyújtására, illetőleg a fellebbezésre jogosultnak,
    s ez  így van  akkor is,  ha  a  szabálysértési  feljelentés
    alaptalannak bizonyult.  Ennek folytán - akár megalapozatlan
    feljelentéssel  is   -   bárki   hozzájuthat   más   személy
    személyazonosítójához, ezért  ez a  törvényi konstrukció  az
    alkotmányos védelem  alatt álló  személyes  adatok  sérelmét
    jelenti, így alkotmányellenes.

    2. Egy további indítvány a társadalombiztosítás egészségügyi
    szolgáltatásának  igénybevételére   jogosító   igazolványról
    szóló 54/1992.  (III. 21.)  Korm. rendelet ( a továbbiakban:
    R. )  3. számú  mellékletének  3.  pontját  támadta.  Az  R.
    melléklete az  igazolvány kiállításával,  nyilvántartásával,
    kezelésével kapcsolatos  eljárást szabályozza.  A kifogásolt
    rendelkezés szerint az igazolvány érvényesítésére, illetőleg
    kiállítására jogosult szerveknek - többek között - az alábbi
    adatokat kell  nyilvántartásba venni:  az igazolvány számát,
    az  igazolvány   tulajdonosának  nevét,   személyi   számát,
    lakcímét és  aláírását. Az  indítványozó álláspontja szerint
    az  igazolványon   feltüntetett  személyi   számnak  bármely
    nyilvántartásban történő  felvétele semmiféle  ésszerű  célt
    nem szolgálhat, annál kevésbé, mert az igazolványnak egyedi,
    vonalkóddal    is     ellátott    -    tehát    számítógépes
    adatfeldolgozásra szánt  -  igazolványszáma  is  van,  amely
    elegendő és  alkalmas az  azonosíthatóság követelményének  a
    kielégítésére. Véleménye  szerint ezért  az  a  szabályozás,
    amely   a    személyi   szám   megadását   az   egészségügyi
    szolgáltatások  igénybevételének   feltételéül   írja   elő,
    alkotmányellenes.

    Az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy az R. 1. és 2. számú
    melléklete a  betegbiztosítási igazolvány  képi  ábrázolása,
    amely  a   3.  számú  mellékletben  szövegszerűen  megkívánt
    személyes adatokat  - így  a jogosított személyi számát is -
    ugyancsak tartalmazza.  Ezért az Alkotmánybíróság - a szoros
    összefüggésre tekintettel  - az  alkotmányossági vizsgálatot
    az R. 1. és 2. számú mellékeltére is kiterjesztette.

    3.  További   indítványok  a   népszavazásról  és   a   népi
    kezdeményezésről  szóló   1989.  évi   XVII.  törvény   (  a
    továbbiakban: Nsztv.  ) 21.  § (1)  bekezdését kifogásolták,
    mert e  rendelkezés alapján nem csupán a kezdeményező nevét,
    lakcímét,  de   személyi  számát  is  fel  kell  tüntetni  a
    kezdeményezést   tartalmazó    íveken.   Az    indítványozók
    álláspontja   szerint    ez   a   rendelkezés   kifejezetten
    hátráltatja, sőt  akadályozza a  népi kezdeményezést, mert a
    köztudatban a személyi szám használatával kapcsolatban tiltó
    rendelkezés  él,   ugyanakkor  az   állampolgárok   többsége
    személyi számát  nem ismeri  és  azt  az  újkeletű  személyi
    igazolványok már nem tartalmazzák. A törvényi rendelkezésnek
    egyébként sincs semmiféle alkotmányos indoka.

    Időközben  a   polgárok  személyi  adatainak  és  lakcímének
    nyilvántartásáról  szóló   1992.  évi   LXVI.  törvény  (  a
    továbbiakban:  Pszatv.  )  43.  §-a  a  kifogásolt  szabályt
    megváltoztatta.  Eszerint   a  népi   kezdeményezést  és   a
    népszavazás állampolgári kezdeményezését tartalmazó íveken -
    az aláírások  mellett -  a kezdeményező  olvasható nevét  és
    lakcímét, valamint természetes személyazonosító adatait vagy
    személyazonosító jelét  kell feltüntetni.  A Pszatv.  5. §-a
    pedig  a   természetes  személyazonosító   adatok  fogalmába
    tartozónak a családi és utóneveket, a nők leánykori nevét, a
    nemet, a  születési helyet és időt, valamint az anya családi
    és utónevét  tekinti. A  törvény  a  személyi  szám  fogalma
    helyett,  új   szóhasználatként,  a   személyazonosító   jel
    fogalmát vezeti be, amely azonban azonos a személyi számmal.

    4. Több  olyan indítvány  érkezett  az  Alkotmánybírósághoz,
    amelyek az  időközben -  1992. október  31-ével  -  hatályon
    kívül   helyezett,       az   állami   népességnyilvántartás
    működésének átmeneti  szabályairól szóló  1991. évi LXXXVII.
    törvény (  a továbbiakban:  Antv. ) egészét, különösen pedig
    annak 7. § (2) bekezdését támadják, amely azt a rendelkezést
    tartalmazta, hogy  az állampolgár  a települési  (  fővárosi
    kerületi  )   önkormányzat   jegyzőjének,   a   köztársasági
    megbízottnak,  valamint   az   Állami   Népességnyilvántartó
    Hivatalnak, továbbá  a lakcím-bejelentési,  idegenrendészeti
    és  anyakönyvezési   eljárás  keretében,   végül  pedig   az
    útlevélszerv  eljárása   során  köteles  a  személyi  számát
    megadni. Ezen túlmenően az Antv. 2. számú melléklete további
    13  pontban   sorolta  fel   azokat  a   szerveket,  amelyek
    jogosultak a  személyi szám  használatára. Az  indítványozók
    ezt a kört is alkotmányellenesnek ítélték és kérték az Antv.
    melléklete   tekintetében    is    az    alkotmányellenesség
    megállapítását.

    5. Egy  indítványozó az  Antv. hatályon  kívül  helyezésével
    kapcsolatban mulasztásos  alkotmányellenesség megállapítását
    kérte.  Álláspontja   szerint  a   törvény  hatályon   kívül
    helyezése  folytán   az  Antv.   mellékletében  felsorolt  -
    elsősorban közigazgatási,  hatósági - szervek elvesztették a
    jogukat a  személyi szám  használatára, márpedig az normális
    működésükhöz  nélkülözhetetlen.  Az  így  kialakult  helyzet
    pedig  ellentmond   az  Alkotmány   2.  §  (1)  bekezdésében
    deklarált jogállamiság  elvének. Kérte ezért az indítványozó
    a   jogalkotói    mulasztás   alkotmánysértő    voltának   a
    megállapítását  és   megfelelő   határidő   kitűzésével   az
    Országgyűlés  felhívását   az   alkotmányellenes   mulasztás
    megszüntetésére.

                                II.

    Az   Alkotmánybíróság,   tekintettel   a   szoros   tartalmi
    kapcsolatra, továbbá  arra, hogy  a vizsgált  indítványok  a
    személyi szám  ( személyazonosító  jel )  törvényi,  illetve
    rendeleti szabályozását  kifogásolták, elrendelte  az  ügyek
    egyesítését és egységes eljárásban való elbírálását.

    Az indítványok  a kifogásolt rendelkezéseket az Alkotmány 2.
    § (1)  bekezdésével, az  59. §  (1) bekezdésével, továbbá az
    Alkotmánybíróság  15/1991.   (IV.  13.)   AB   határozatában
    kifejtettekkel hozták összefüggésbe.

    Az Alkotmány 2. § (1) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság
    független, demokratikus  jogállam. Az  Alkotmány 59.  §  (1)
    bekezdése -  egyebek között - a magántitokhoz és a személyes
    adatok  védelméhez   való  alapjogok   alkotmányos  védelmét
    biztosítja. A  hivatkozott alkotmánybírósági határozat pedig
    a személyes  adatok védelméhez  való jog  aktív  oldalát  is
    figyelembe   véve,   az   információs   önrendelkezési   jog
    alkotmányos   tartalmát    bontotta   ki   részleteiben   és
    alkotmányos védelmének  határait jelölte ki, illetőleg vonta
    meg.

                                III.

    1.  A  jogalkotói  érvelés  szerint  a  R.  -tel  bevezetett
    Betegbiztosítási Igazolványon  (  a  továbbiakban:  BI  )  a
    személyi szám  kötelező használatának  elrendelése  törvényi
    felhatalmazáson alapult.  A  R.  hatálybalépésekor  (  1992.
    március 21.  ) hatályos  Antv. 7.  § (2) bekezdés c ) pontja
    ugyanis  úgy   rendelkezett,  hogy   a  személyi  számot  az
    állampolgár  a  törvény  2.  számú  mellékletében  felsorolt
    eljárásokban  az   ott  felhatalmazott   szerveknek  köteles
    kiadni. Az  Antv. 2.  számú mellékletének  2. és  3.  pontja
    pedig  kimondta,   hogy   a   személyi   szám   használatára
    jogosultak:   a   Társadalombiztosítási   Főigazgatóság   és
    szervei,  illetve   a  munkáltató   (  társadalombiztosítási
    kifizetőhely )  a járulékfizetéssel,  a nyilvántartással, az
    adatszolgáltatással   kapcsolatos,    jogszabályban   előírt
    kötelezettségük teljesítése,  továbbá e  szervek hatáskörébe
    tartozó ellátásoknak  (  szolgáltatásoknak  )  a  jogosultak
    részére történő megállapítása és folyósítása, valamint ennek
    ellenőrzése céljából [ a társadalombiztosításról szóló 1975.
    évi II. törvény és a végrehajtása tárgyában kiadott 89/1990.
    (V. 1.)  Korm. rendelet  ] .  További jogosultak:  az Állami
    Népességügyi  és   Tisztiorvosi   Szolgálat,   valamint   az
    egészségügyi igazgatás  szervei, az  egészségügyi  alap-  és
    szakellátással,    a     gondozóhálózati    ellátással,    a
    vérellátással,         a         közegészségügyi-járványügyi
    nyilvántartásokkal kapcsolatos feladataik ellátása céljából.
    Végül a  szociális igazgatás  szervei -  külön jogszabályban
    meghatározott -  a feladataik  ellátásához a  személyi  szám
    megadását ugyancsak igényelhetik.

    Hivatkozott  a  népjóléti  miniszter  arra  is,  hogy  a  R.
    kibocsátására  további   törvényi  felhatalmazást   adott  a
    társadalombiztosításról szóló  1975. évi  II.  törvény  (  a
    továbbiakban: Tbtv.  ) módosítása  és kiegészítése tárgyában
    alkotott 1992.  évi IX.  törvény,  mert  annak  44.  §-a  az
    egészségügyről  szóló   1972.   évi   II.   törvényt   (   a
    továbbiakban: Eütv.  )  egy  90/A.  §-sal  kiegészítette,  e
    rendelkezés pedig  kimondja, hogy  az Állami Népegészségügyi
    és Tisztiorvosi  Szolgálat (  ÁNTSZ  )  és  az  egészségügyi
    szolgáltatást nyújtók  a tevékenységük ellátásához az alábbi
    adatokat tartják  nyilván: személyi  adatok ( név, leánykori
    név,  anyja   neve,  születési   helye  és  ideje,  személyi
    azonosító jel, állampolgárság ) . Ugyane törvény állapította
    meg   a    Tbtv.    119/E.    §-át,    amely    szerint    a
    társadalombiztosítási     szervek      -     ideértve      a
    társadalombiztosítási feladatokat  külön jogszabály  alapján
    ellátó munkáltatókat,  illetve egyéb szerveket - természetes
    személyről   adatokat    személyazonosító    jel,    illetve
    társadalombiztosítási  törzsszám  (  "szakazonosító  jel"  )
    alkalmazásával a  társadalombiztosítási ellátások, illetőleg
    a  társadalombiztosítás  szerveinek  hatáskörébe  utalt  más
    ellátások   megállapítása    és   folyósítása,   továbbá   a
    társadalombiztosítási alapokat  illető befizetések érdekében
    tarthatnak nyilván.

    Mindezekre figyelemmel  mind a társadalombiztosítás, mind az
    egészségügyi ellátóhálózat  szervei  jogosultak  a  személyi
    szám használatára,  illetve "jogszerű  volt a  személyi szám
    részükre történő  átadásának kötelező  előírása. "  - írja a
    népjóléti miniszter. Ezt a jogosultságot pedig a Pszatv. 37.
    §  (4)   bekezdése  1995.   évi  december   31-ig  bezárólag
    kifejezetten fenntartotta.

    2. Az  Országos Egészségbiztosítási  Pénztár főigazgatója az
    Alkotmánybíróság  felhívására   kifejtette,  hogy   a   BI-n
    szereplő  igazolvány  szám  (  a  tizenhárom  pozíciós  arab
    számokból álló  jelcsoport és az ugyanezt jelentő vonalkód )
    a betegbiztosító  igazolvány sorozat és sorszáma, így az nem
    személyazonosító. Ezért  az egészségügyi nyilvántartás nem a
    BI számán,  hanem a  személyazonosító  jelen  (  a  személyi
    számon  )   alapul,  amiből   az  is   következik,  hogy   a
    nyilvántartásban  nincs   párhuzamosság.  A   BI  száma  egy
    dinamikusan   változó   információ,   amelynek   alapján   a
    tulajdonosok egy  része csak  közvetett  úton  azonosítható,
    éspedig úgy,  hogy az  ügyviteli  szerv  az  ún.  kontingens
    nyilvántartásában visszakeresi:  melyik érvényesítő szervnek
    került kiadásra  az az igazolványcsomag, amelyből a keresett
    igazolvány származik,  és csak  ezután, az érvényesítő szerv
    által vezetett  nyilvántartás  alapján  állapítható  meg  az
    igazolvány tulajdonosa.  Közvetlenül csak az ügyviteli szerv
    hatáskörében  kiadott   igazolványok   tulajdonosait   lehet
    visszakeresni (  pl.  egyéni  vállalkozó  stb.  ).  Mivel  a
    hatályos   rendelkezések    lehetővé   teszik,    hogy    az
    állampolgárok  többféle   jogcímen  is  jogosultak  legyenek
    igazolványra   (    pl.   ha   a   nyugdíjas   nyugdíjasként
    munkaviszonyban  áll  )  és  mivel  az  is  előfordul,  hogy
    munkahelyváltozás esetén  az előző munkáltató nem korlátozza
    az     általa     kiadott     igazolványt,     illetve     a
    munkahelyváltozásról a  jogszabályban előírt  jelentést  nem
    küldi  meg,  érvénytelen  vagy  többszörös  igazolványok  is
    lehetnek forgalomban. Ezért a BI száma a cél megvalósítására
    nem alkalmas  személyazonosító,  annak  egyedüli  eszköze  a
    személyi szám.  Az Alkotmánybíróság felhívására adott válasz
    utalt arra  is, hogy  a személyazonosító  ( személyi  szám )
    használatának   megszüntetése    értelmetlenné    tenné    a
    betegbiztosítási  igazolvány  alkalmazását,  mert  ebben  az
    esetben olyanok is kaphatnának az egészségbiztosítás terhére
    ellátást, akik  ezt a  jogot a  törvényi szabályozás alapján
    járulékfizetéssel nem  szerezték meg,  továbbá  lehetetlenné
    válna  az   elszámolás  is   a  különböző  működtetőkkel  és
    egészségügyi intézményekkel.

                                IV.

    Az Alkotmánybíróság  az indítványokat  az  alábbiak  szerint
    megalapozottnak, illetőleg megalapozatlannak találta.

    1. Az  Alkotmánybíróság már több határozatában értelmezte az
    Alkotmány  59.   §  (1)   bekezdésének  oltalma  alatt  álló
    személyes  adatok   védelméhez  való   jog   (   információs
    önrendelkezési jog  ) alkotmányos  tartalmát, valamint e jog
    kapcsolatát  a   természetes  és   a  mesterségesen  képzett
    személyazonosítókkal.

    Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata alapján, amely a
    11/1990. (V. 1.) AB határozat ( ABH 1990, 156. ) kihirdetése
    óta érvényesül,  a személyi szám, mint mesterségesen képzett
    személyazonosító kód,  használatának kötelező  elrendelése a
    személyes   adatok   védelméhez   fűződő   alkotmányos   jog
    gyakorlásának korlátozását  jelenti; ezért  annak  meg  kell
    felelnie  az   alapjogi  korlátozás  mindenkori  alkotmányos
    feltételének,  azaz  az  Alkotmány  8.  §  (2)  bekezdésében
    foglalt követelményeknek.

    Az  Alkotmánybíróság   az  idézett  15/1991.  (IV.  13.)  AB
    határozatában (  ABH 1991,  40. )  pedig általános érvénnyel
    mondta ki,  hogy a  korlátozás nélkül használható, általános
    és  egységes   személyazonosító  jel   (  személyi   szám  )
    alkotmányellenes.    Az    Alkotmánybíróság    határozatában
    rámutatott arra,  hogy az  információs önrendelkezési  jogot
    csak elkerülhetetlen esetben lehet alkotmányosan korlátozni,
    akkor ha  a korlátozás  elkerülhetetlenül szükséges  és az a
    korlátozással  elérni   kívánt  célhoz  képest  arányos.  Az
    Alkotmánybíróság kiemelte  azt is, hogy az Alkotmány alapján
    az   önrendelkezés   korlátozhatatlansága   alóli   indokolt
    kivételeket csak  törvény határozhatja  meg, feltéve, hogy a
    korlátozás az alapjog lényeges tartalmát nem érinti.

    Az   Alkotmánybíróság    ezért   -   korábbi   határozatával
    összhangban  -   alkotmányellenesnek   minősítette   azt   a
    felhatalmazást, amelynek  alapján  a  nyilvántartott  adatok
    körét a Kormány határozhatta meg.

    Az Alkotmányból a személyes adatok felhasználását illetően -
    az  alapjogi   védelem   szempontjait   érvényesítve   -   a
    célhozkötöttség elve,  és az  osztott információs rendszerek
    alkotmányos     követelménye     határozható     meg.     Az
    Alkotmánybíróság határozatában rámutatott arra is, hogy ha a
    személyi számot  a nem állami szférában is használhatják, ez
    nemcsak  az   adott  adatfeldolgozónak  adhat  alkotmányosan
    elfogadhatatlan hatalmat  az érintett  felett, de  az  állam
    további hatalomnövekedéséhez  is vezethet, tekintettel arra,
    hogy a rendszerek összekapcsolhatósága folytán az itt kezelt
    adatok  ismerete   még  tovább   növelheti  az  állam  által
    ellenőrizhető privátszférát.

    2.  Az   Országgyűlés  1992.  október  27-én  fogadta  el  a
    személyes  adatok   védelméről   és   a   közérdekű   adatok
    nyilvánosságáról  szóló   1992.  évi  LXIII.  törvényt  (  a
    továbbiakban: Avtv. ) , majd 1992.  november 3-án a polgárok
    személyi adatainak  és lakcímének  nyilvántartásáról  szóló,
    már idézett törvényt, a Pszatv. -t.

    Az Avtv.  szerint személyes  adatot általában  - az érintett
    hozzájárulásának    hiányában    -    csak    akkor    lehet
    nyilvántartani, ha  azt törvény  vagy törvény felhatalmazása
    alapján önkormányzati  rendelet elrendeli. A törvény 2. § 2.
    pont b)  alpontja szerint  az egészségi  állapotra vonatkozó
    adat a  különleges adat  fogalmába tartozik, amely a 3. § c)
    pontja értelmében akkor kezelhető, ha azt törvény elrendeli.
    Az 5. § (2) bekezdése pedig úgy rendelkezik, hogy csak olyan
    személyes adat  kezelhető,  amely  az  adatkezelés  céljának
    megvalósulásához elengedhetetlen,  a cél elérésére alkalmas,
    és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

    A Pszatv. 2. § (4) bekezdése alapján állami és önkormányzati
    szervek a polgártól csak olyan személyes adatokat kérhetnek,
    melyekre  törvény   vagy   törvényi   felhatalmazás   esetén
    önkormányzati rendelet  jogosítja őket.  E törvény 37. § (1)
    bekezdése - a jövőre nézve - 1995. december 31-i határnappal
    a személyazonosító  jel használatát megtiltja. A törvény 37.
    §  (4)  -  (5)  bekezdései  alapján  eddig  az  időpontig  a
    Társadalombiztosítási Főigazgatóság  és szervei  - a családi
    állapottal   kiegészítve    -   a    járulékfizetéssel,    a
    nyilvántartással  és   az  adatszolgáltatással  kapcsolatos,
    jogszabállyal előírt  kötelezettségük teljesítése érdekében,
    továbbá  e   szervek   hatáskörébe    tartozó   ellátásoknak
    ( szolgáltatásoknak )    a   jogosultak    részére   történő
    megállapítása  és  folyósítása,  valamint  ezek  ellenőrzése
    céljából a  központi állami  nyilvántartásból igényelhetik a
    név  és   lakcím  adatokat,   az   érintett   anyja   nevét,
    állampolgárságát,   születési    helyét    és    nemét,    a
    nyilvántartásból  való   kikerülés  körülményeit,   valamint
    személyazonosító  jelét  is,  melyet  a  polgár  is  köteles
    megadni a fenti célokból a társadalombiztosításnak.

                                 V.

    1. Az  Alkotmánybíróság az  Sztv.  62.  §  (2)  bekezdés  b)
    pontjának    alkotmányellenessége     megállapítására     és
    megsemmisítésére   irányuló   indítványt   megalapozatlannak
    találta. Az  indítványozó tévesen  hivatkozott az  Áe. 43. §
    (1)   bekezdésében    foglaltakra,    mert    eszerint    az
    államigazgatási határozat a személyes adatok közül csupán az
    ügyfél nevét  és lakóhelyét  ( telephelyét ) tartalmazza. Az
    Áe. 3.  § (7)  bekezdése viszont  úgy  rendelkezik,  hogy  a
    törvény hatálya  a szabálysértési eljárásokra nem terjed ki.
    Ezen az  úton tehát  nem állapítható  meg, hogy  az elkövető
    mely személyi  adatait kell  a szabálysértési határozatokban
    feltüntetni.

    A Pszatv.  1. §  (6) bekezdésében  foglalt  tilalom  folytán
    azonban a  személyi  szám  feltüntetésére  a  szabálysértési
    határozatban nem  kerülhet sor,  mert  a  21.  §  c)  pontja
    szerint  a  szabálysértési  hatóság  a  hatáskörébe  tartozó
    szabálysértési eljárásban  csak a  17.  §  (2)  bekezdés  b)
    pontja szerinti  személyi adatokat  jogosult igényelni, ezek
    között pedig  a személyazonosító jel ( a személyi szám ) nem
    szerepel. A  törvényi rendelkezések szerint tehát a személyi
    szám feltüntetése a szabálysértési határozatokban tilos.

    Kétségtelen  ugyanakkor,   hogy  a  támadott  rendelkezés  -
    szemben az  államigazgatási eljárási  törvény megoldásával -
    pontos és  kimerítő felsorolással nem határozza meg azokat a
    személyes adatokat,  amelyek  a  szabálysértési  határozatba
    foglalhatók. A  kifogásolt  szabályozás  csak  "az  elkövető
    személyi adatait"  teszi  a  határozat  rendelkező  részének
    kötelező tartalmává, amely törvényi rendelkezés pontatlan és
    határozatlan, jogtechnikailag  kifogásolható,  mert  magában
    rejti annak  veszélyét, hogy  a szabálysértési  határozat az
    elkövető személyi  adatai között  annak személyi  számát  is
    feltüntesse.   Ezért   az   Alkotmánybíróság   határozatában
    megállapította, hogy  a szabálysértési határozat az elkövető
    személyazonosító   jelét    (   személyi    számát   )   nem
    tartalmazhatja, mert  a  hatályos  adatvédelmi  jogszabályok
    intézmény-  és   garanciarendszere   megköveteli,   hogy   a
    jogalkalmazó a  támadott törvényhelyet  az Alkotmány  59. §-
    ában   alkalmazott    információs   önrendelkezési    joggal
    összhangban,  a   Pszatv.  idézett   rendelkezései   szerint
    értelmezze és alkalmazza.

    Ezt  meghaladóan  azonban  az  Alkotmánybíróság  a  támadott
    rendelkezés   alkotmányellenességének   megállapítására   és
    megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította, mert az a
    Pszatv. kontextusában nem alkotmányellenes.

    2.  Az   alapjogok  szabályozása   a  formai  alkotmányosság
    tekintetében csak  akkor elégíti  ki az  Alkotmány 8.  § (2)
    bekezdésébe foglalt  követelményt, ha  az  törvényi  szinten
    történik. Mindazonáltal  az alkotmányos  jogokkal  ugyancsak
    kapcsolatban álló,  de azokat  csupán távolról,  közvetetten
    érintő,  technikai   és  nem   korlátozó  jellegű  szabályok
    rendeleti formában  történő kiadása  önmagában  nem  minősül
    alkotmányellenesnek. Ahogy arra az Alkotmánybíróság 64/1991.
    (XII. 17.)  AB határozatában  ( ABH 1991, 297. ) rámutatott,
    nem mindenfajta  összefüggés az  alapjogokkal követeli meg a
    törvényi  szintű   szabályozást.  Az  alapjog  közvetlen  és
    jelentős   korlátozásához   viszont   feltétlenül   törvényi
    szabályozás szükséges.

    Az     Alkotmánybíróság      álláspontja      szerint      a
    társadalombiztosítás      egészségügyi      szolgáltatásának
    igénybevételére jogosító  igazolványról szóló  R.  mindhárom
    melléklete alkotmányellenes. Az R. mellékletei az igazolvány
    tartalmául olyan  személyes adatok  feltüntetését írják elő,
    amelyek  csakis   törvényi  szabályozás   tárgyai  lehetnek,
    figyelemmel az  igazolványban feltüntetett  személyes adatok
    felhasználására is.  Mivel a  formai  alkotmányellenesség  a
    köztársasági Alkotmány  hatályba lépése után keletkezett, az
    Alkotmánybíróság gyakorlata  alapján az érintett mellékletek
    megsemmisítését  önmagában   a  formai   alkotmányellenesség
    indokolttá teszi.  Az Alkotmány  8. §  (2) bekezdése szerint
    ugyanis alapvető  jogokra vonatkozó szabályokat csak törvény
    állapíthat  meg  s  annak  gyakorlása  csak  olyan  törvényi
    korlátozásnak vethető  alá, amely  az alapvető  jog lényeges
    tartalmát nem érinti. A személyi szám használatának kötelező
    elrendelése     a      társadalombiztosítás     egészségügyi
    szolgáltatásának   igénybevételére    jogosító    igazolvány
    felhasználási  körében   (  munkáltató,  egészségbiztosítási
    pénztár, háziorvosi és egyéb egészségügyi szolgálat stb. ) a
    személyes adat  védelméhez fűződő  alapvető jog  [ Alkotmány
    59.  §  (1)  bekezdés  ]  gyakorlásának  korlátozása;  ilyen
    tartalmú  rendelkezést  kormányrendelet  és  melléklete  nem
    írhat  elő.  A  Pszatv.  kihirdetése  1992.  november  30-án
    történt  meg.  Az  Alkotmánybíróság  a  törvény  37.  §  (4)
    bekezdés a ) pontjának a Társadalombiztosítási Főigazgatóság
    és szervei adatállományára vonatkozó rendelkezését ezért nem
    tekintheti a  korábban alkotott R. és mellékleteire irányadó
    törvényi  felhatalmazásnak.   (   E   törvényi   rendelkezés
    alkotmányossági  vizsgálatát   az  Alkotmánybíróság  -  erre
    vonatkozó indítvány  hiányában - nem folytatta le ) . De nem
    tekinthető  annak  a  R.  hatálybalépésekor  hatályos  Antv.
    hivatkozott 7.  §  (2)  bekezdése  és  a  törvény  2.  számú
    mellékletének 2. és 3. pontja sem.

    Az Alkotmánybíróság  mindenekelőtt arra mutat rá, hogy ilyen
    felhatalmazással a törvényhozó alkotmányosan nem is élhetett
    volna. Az univerzális személyi szám ugyanis lényegénél fogva
    ellentétes az  információs önrendelkezési  joggal, ezért  az
    Alkotmánnyal csakis  az a  törvényi szabályozás egyeztethető
    össze, amely  a korlátozott  használat mellett  is tartalmaz
    megfelelő  szabályozási   és  ellenőrzési   garanciákat.   A
    személyi  szám  tehát  természetéből  adódóan  közvetlen  és
    jelentős  korlátozása   az  alapjognak,  így  bevezetéséhez,
    illetőleg alkalmazásához  feltétlenül  törvényi  szabályozás
    szükséges.

    Ám az  Antv.  hatályban  volt  szabálya  nem  is  tekinthető
    kifejezett   törvényi    felhatalmazásnak   a    sérelmezett
    rendeletalkotásra.    Attól     eltekintve,    hogy    ilyen
    felhatalmazást a  törvény kimondottan nem tartalmazott, a R.
    -tel a jogalkotó a személyi szám használatát új minőségbe és
    alapvetően  új   környezetbe  helyezte.  A  személyi  számot
    kötelezően tartalmazó BI ugyanis hármas funkciót tölt be:

    - eszköze a házi ( gyermek ) orvos választásnak;

    - eszköze   az   egészségügyi   ellátásra  való  jogosultság
    igazolásának;

    -   végül    alapja   a    működtetők   és    az    Országos
    Egészségbiztosítási Pénztár közötti elszámolásnak (R. 1. §).
    A  R.  pedig a  személyi   számot   a   társadalombiztosítás
    egészségügyi szolgáltatásának  igénybevételére  jogosító  és
    ilyen széleskörű  funkciót betöltő  igazolvány  érvényességi
    alkotó elemévé tette.

    A R  konstrukciójával szemben a jogalkotói érvelés szerint a
    szabályozásra felhatalmazást  adó Antv.  7. §  (3) bekezdése
    szerint   -   hasonlóan   a   jelenleg   hatályos   törvényi
    rendelkezéshez -  a személyi  számot a  népességnyilvántartó
    szervek egymás  közötti kapcsolatukban,  valamint a részükre
    adatot szolgáltató  szervekkel való kapcsolatukban kizárólag
    belső azonosítóként  használhatják. A  7. §  (2) bekezdés c)
    pontjának az  a rendelkezése,  hogy  a  személyi  számot  az
    állampolgár    az    érintett    társadalombiztosítási    és
    egészségügyi ellátást  végző szerveknek  - a  törvény 2. sz.
    mellékletében felsorolt  eljárásokban -  köteles megadni, az
    alapjogi  korlátozásnak   egy  egészen   más  minőségét   és
    konstrukcióját jelentette.

    A  kormány   tehát  nem  kapott,  de  alkotmányosan  nem  is
    kaphatott felhatalmazást arra, hogy a BI kötelező tartalmává
    tegye  a  személyi  számot.  A  korábbi  törvényi  kötelezés
    ugyanis  egy   kommunikációs   viszonyt   feltételezett   az
    adatalany és  az adatkezelő  között, amelyben az állampolgár
    akár vitathatta  is, hogy  a konkrét  kötelezés  törvényesen
    megalapozott volt-e.  A közvetlen kommunikációs kapcsolatban
    az  állampolgárnak   mindenkor  tudomása  volt  arról,  hogy
    személyi számát  mikor és  mely adatkezelőnek adta át. Ezzel
    szemben   az    igazolványra   rávezetett    személyi   szám
    felhasználása  ellenőrizhetetlenebb   és  -   mint   írásban
    rögzített  és  egy  igénybevételi  jogosultságot  megalapozó
    igazolvány alkotó  elemét jelentő  adat -  szélesebb  körben
    válhat ismertté,  mint amely adatszolgáltatási kört az Antv.
    meghatározott.

    A BI rendeleti szabályozása minderre tekintettel nem minősül
    a törvényi  korlátozás technikai  és  részletszabályozásnak,
    mert a személyi szám felhasználását az igazolvány egészen új
    funkciókba és  környezetbe  helyezte.  A  támadott  rendelet
    mellékletei    tehát    a    törvényi    alapjog-korlátozást
    kiterjesztették, márpedig  az alapjogot  korlátozó  törvényi
    szabályozást   alkotmányosan    nem   lehet    kiterjesztően
    értelmezni.  Minthogy   tehát  megállapítható   a  rendeleti
    szabályozás  és  az  információs  önrendelkezési  jog,  mint
    alkotmányos alapjog  közötti  közvetlen,  közeli  és  szoros
    kapcsolat, a R. mellékletei formailag sértik az Alkotmány 8.
    § (2) bekezdését, ezért alkotmányellenesek.

    Az Alkotmánybíróság  - tekintettel a súlyos alapjogi sérelem
    veszélyére    -     az    R.     mellékleteinek     tartalmi
    alkotmányellenességére is  kiterjesztette az alkotmányossági
    vizsgálatot.

    A 3.  számú melléklet  4. pontjának az a rendelkezése, amely
    szerint az  igazolványok  egyedi,  vonalkóddal  is  ellátott
    igazolványszámmal rendelkeznek és ezen felül az igazolványon
    fel kell tüntetni a jogosult személyi számát is, a személyes
    adatok  védelméhez   fűződő  alkotmányos   jog   korlátozása
    tekintetében tartalmi  alkotmányellenességet  eredményez.  E
    szabályok  az   Alkotmánynak  a  személyes  adatok  védelmét
    biztosító   59.   §   (1)   bekezdésével   ellentétesek   és
    kifejezetten sértik  a fenti  alkotmányos  szabály  törvényi
    megfogalmazását  jelentő,   az  Avtv.  5.  (2)  bekezdésében
    foglalt rendelkezést,  amely szerint  csak  olyan  személyes
    adat    kezelhető,    amely    az    adatkezelés    céljának
    megvalósulásához elengedhetetlen,  a cél  elérésére alkalmas
    és kizárólag  a cél  megvalósulásához szükséges mértékben és
    ideig.

    Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint két személyazonosító
    jelrendszer kötelező  használata ugyanarra a célra általában
    véve  is   az  információs   önrendelkezési   jog   lényeges
    tartalmának a  sérelmét jelenti,  ezért alkotmányellenes.  A
    kétféle azonosító  megkönnyíti az  adatfeldolgozó rendszerek
    összekapcsolását,  kifejezetten   nehezíti  vagy   egyenesen
    lehetetlenné teszi, hogy a személy kövesse és ellenőrizze az
    adatfeldolgozás egész  útját és  folyamatát és nem felel meg
    az információs  önrendelkezési jog  gyakorlása  legfontosabb
    garanciájának: a célhozkötöttségnek.

    Az alkotmányos  alapjogvédelem szempontjából elfogadhatatlan
    az Országos Betegbiztosító Pénztár főigazgatójának érvelése,
    amely szerint  a BI-n  csupán egy személyazonosító szerepel,
    éspedig a  személyazonosító jel  ( a személyi szám ) . Ezzel
    szemben a R. 3. számú mellékletének 4. pontja szerint minden
    BI  egyedi,  vonalkóddal  is  ellátott  azonosítót  kap.  Az
    igazolvány  tartalmazza   a  biztosított  nevét (  leánykori
    nevét ), továbbá születési  helyét és idejét  és lakcímét is
    ( R. 1. és 2. sz. melléklet ).

    A R. 3. számú mellékletének 3. pontja pedig úgy rendelkezik,
    hogy az  igazolványt kiadásakor,  illetőleg érvényesítésekor
    nyilvántartásba kell  venni. A nyilvántartásba pedig be kell
    vezetni az  igazolvány számát,  az igazolvány tulajdonosának
    nevét, lakcímét  és személyi számát. Az igazolványszám tehát
    éppúgy személyazonosító  és éppúgy része a nyilvántartásnak,
    mint  a  személyi  szám.  Két  személyazonosító  jelrendszer
    kötelező használata  ugyanarra a  célra pedig  alkotmányosan
    megengedhetetlen. Az, hogy az igazolványszám egy dinamikusan
    változó  információ   (  pl.   munkahelyváltozás  esetén  új
    igazolvány  kiadására  kerülhet  sor  ),  továbbá  az,  hogy
    ugyanaz a  biztosított több  igazolvánnyal is  rendelkezhet,
    nem érinti  azt a  tényt, hogy  a  nyilvántartás  párhuzamos
    személyazonosító jelrendszert tartalmaz. Az igazolványszám a
    biztosított   nevének    (   más    személyi   adatának    )
    feltüntetésével, mint egyedi azonosító, elegendő biztosítéka
    a társadalombiztosítás  egészségügyi  szolgáltatásaira  való
    jogosultság igazolásának.  Maga a  főigazgató adta elő, hogy
    az érvénytelen  vagy többszörös  igazolványok  kiszűrése  és
    megszüntetése a  - vonalkódon  alapuló -  gépi  feldolgozási
    rendszer feladata,  amellyel szemben  elfogadhatatlan az  az
    érvelés, hogy  a személyi  szám használatának  megszüntetése
    értelmetlenné  tenné   a  BI   alkalmazását,  mert   olyanok
    kaphatnának az egészségbiztosítás terhére ellátást, akik ezt
    a jogot  járulékfizetéssel nem szerezték meg. Az igazolványt
    ugyanis a  R. 2. §-a alapján az Országos Egészségbiztosítási
    Pénztár adja  ki és  azt a  szolgáltatás igénybevétele előtt
    érvényesíteni kell.  A  jogosultságot  így  nyilvánvalóan  a
    kiadási és  érvényesítési eljárásban kell ellenőrizni, annak
    tehát  az   igazolványon   feltüntetett   személyi   számmal
    elkerülhetetlen, szükségképpeni közvetlen kapcsolata nincs.

    A R.  3. sz.  mellékletének 3.  pontja szerint az igazolvány
    érvényesítésére jogosult  szerveknek  kell  intézkedniük  az
    igazolvány érvényességének  megszűnéséről  és  e  ténynek  a
    nyilvántartásba  való  bevezetéséről.  Két  személyazonosító
    jelrendszer   használata    ezekhez   az    aktusokhoz   sem
    elkerülhetetlenül   szükséges.    A    társadalombiztosítási
    igazgatás  -  súlyos  alapjogi  korlátozások  árán  -  saját
    munkáját nyilvánvalóan  nem könnyítheti.  Különösen azon  az
    alapon nem,  hogy a BI szám alapján a tulajdonosok egy része
    csak közvetett úton azonosítható. Az egyedi számazonosítóval
    és vonalkóddal  is ellátott jelrendszer mellett ugyanis csak
    technikai (  számítógépes )  adatrögzítés  és  nyilvántartás
    kérdése a biztosítottak azonosíthatósága az igazolványszámok
    alapján. Technikailag  ugyanígy egyszerűen megoldható a több
    igazolvánnyal rendelkező jogosultak nyilvántartása is.

    A   betegbiztosítási    igazolványon   a    személyi    szám
    feltüntetése,  mint   többcélú   személyazonosító,   viszont
    technikailag megkönnyíti  az egészségi  állapotra  vonatkozó
    szenzitív  adatok   összekapcsolását  is   az  érintett  más
    személyes adataival.  A személyi  számnak az  állami szervek
    körén kívüli  használata egyben  lehetővé  teszi  ezeknek  a
    privátszférát érintő  adatoknak a közigazgatás engedélyezett
    nyilvántartásaival való  összekapcsolását és  ez  az  állami
    ellenőrzés fokozódásával, egyúttal a szabadságjogok fokozott
    veszélyeztetésével járhat.  Az Alkotmánybíróság  álláspontja
    szerint igazolványok  egyedi,  vonalkóddal  is  feltüntetett
    igazolványszáma  -   a  tulajdonos  nevével,  lakcímével  és
    aláírásával együtt  -  a  társadalombiztosítás  egészségügyi
    szolgáltatásának   igénybevételére   vonatkozó   jogosultság
    fennállását megfelelően  alkalmasak bizonyítani,  azaz a cél
    elérésére önmagukban  elegendő adatok,  így a  személyi szám
    közlésének  és   felhasználásának  előírása  az  adatkezelés
    céljának megvalósításához már nem elengedhetetlen, sőt a cél
    megvalósításához  nem   is  szükséges;   ezért  a   rendelet
    mellékletei sértik az Alkotmány 59. § (1) bekezdésében és 8.
    § (2) bekezdésében foglaltakat.

    A fent  kifejtettekre figyelemmel  az Alkotmánybíróság  a R.
    mindhárom mellékletét  alkotmányellenesnek találta és azokat
    megsemmisítette. A megsemmisítés időpontjának az Abtv. 43. §
    (4)  bekezdése   alkalmazásával   történt   meghatározásakor
    figyelemmel volt  arra, hogy a jogalkotónak az új igazolvány
    megalkotására, illetőleg  a használatban lévőkről a személyi
    szám törlésére elegendő idő álljon rendelkezésére.

                                VI.

    1. Az  Alkotmánybíróság megalapozatlannak  találta és  ezért
    elutasította azt  az indítványt,  amely a  Nsztv. 21.  § (1)
    bekezdését  támadja.   A  törvény  időközben  módosított  és
    hatályos  szövege   szerint  a   népi  kezdeményezést  és  a
    népszavazást kezdeményező  íveken a kezdeményező természetes
    személyazonosító adatait  vagy személyazonosító  jelét  kell
    feltüntetni. A  kifogásolt rendelkezés tehát a személyi szám
    megadását már  kötelezően nem írja elő, hanem a kezdeményező
    választási  jogát   biztosítja  atekintetben,   hogy  milyen
    személyazonosítókkal  kíván  kezdeményezőként  részt  venni,
    illetőleg   a    kezdeményező    íveken    szerepelni.    Az
    Alkotmánybíróság  álláspontja   szerint  alkotmányosan   nem
    kifogásolható  az,   ha   addig   az   időpontig,   amíg   a
    személyazonosító jelet  az állami szervek meghatározott köre
    használhatja, a  kezdeményező állampolgárnak  önrendelkezési
    jogát   gyakorolva,    szabadságában   áll   dönteni,   hogy
    természetes személyazonosítóit  vagy személyi számát tünteti
    fel a  kezdeményező íveken.  Alapjogi korlátozás hiányában a
    törvényi rendelkezés  alkotmányellenessége  nem  állapítható
    meg, az  alternatív  szabályozás  az  Alkotmány  59.  §  (1)
    bekezdését, illetőleg  8. §  (2) bekezdését nem sérti, ezért
    az Alkotmánybíróság  az alkotmányellenesség  megállapítására
    és a megsemmisítésre vonatkozó indítványt elutasította.

    2.  Az  Alkotmánybíróság  az  Antv.  alkotmányellenességének
    megállapítására irányuló eljárását, tekintettel arra, hogy a
    vizsgálat alá vont jogszabály hatályát vesztette és ezzel az
    indítványok  tárgytalanná   váltak,  megszüntette,  mert  az
    Alkotmánybíróság  utólagos   normakontroll  keretében   csak
    hatályos  -   de   legalábbis   meghatározott   körben   még
    alkalmazandó  -   jogszabályok  alkotmányosságát  vizsgálja.
    Ugyane törvénnyel összefüggésben megalapozatlannak ítélte az
    Alkotmánybíróság      a      mulasztásban      megnyilvánuló
    alkotmányellenesség megállapítására  irányuló indítványt. Az
    Abtv.  49.   §   (1)   bekezdése   értelmében   mulasztásban
    megnyilvánuló  alkotmányellenesség   megállapítására   akkor
    kerülhet  sor,   ha  a   jogalkotó   szerv   a   jogszabályi
    felhatalmazásból származó jogalkotói feladatát elmulasztotta
    és  ezzel  alkotmányellenességet  idézett  elő.  Ezeknek  az
    együttes feltételeknek  a fennállása  hiányában az indítvány
    megalapozatlan.

    Az Alkotmánybíróság  határozatának a  Magyar Közlönyben való
    közzétételét az Abtv. 41. §-a alapján rendelte el.
                          Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke

             Dr. Ádám Antal             Dr. Kilényi Géza
             alkotmánybíró                 alkotmánybíró

                           Dr. Lábady Tamás
                         előadó alkotmánybíró

                            alkotmánybíró
                          Dr. Schmidt Péter

          Dr. Szabó András                 Dr. Tersztyánszky Ödön
           alkotmánybíró                       alkotmánybíró

          Dr. Vörös Imre                     Dr. Zlinszky János
           alkotmánybíró                        alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     The collection and processing of the personal identification number in the absence of a definite purpose and for arbitrary future use in specific cases
     Number of the Decision:
     .
     29/1994. (V. 20.)
     Date of the decision:
     .
     05/17/1994
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1994-2-011?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .