English
Hungarian
Ügyszám:
.
1027/B/1994
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 38/1997. (VII. 1.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1997/249
.
A döntés kelte: Budapest, 06/24/1997
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos   vizsgálatára    és   megsemmisítésére    irányuló
   indítványok tárgyában meghozta a következő

                          határozatot :

   Az Alkotmánybíróság  a gazdasági  kamarákról szóló 1994. évi
   XVI. törvény 3. §-a, a 3. § (5) bekezdése, a 7., 8. és 9. §-
   ai, a  11. és  12. §-ai, továbbá a 16. § a) és c) pontjai, a
   22. §,  a 35.  § (1)  bekezdése, az  54.  §  (4)  bekezdése,
   valamint   a    törvény    egésze    alkotmányellenességének
   megállapítására és  megsemmisítésére irányuló  indítványokat
   elutasítja.

   Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                             Indokolás

                                 I.

    A gazdasági  kamarákról szóló  1994. évi  XVI. törvénnyel (a
    továbbiakban: Gkt.)  kapcsolatban számos  indítvány érkezett
    az Alkotmánybírósághoz. Az Alkotmánybíróság az indítványokat
    - tekintettel azok tartalmi összefüggésére - egyesítette, és
    az  alkotmányossági   vizsgálatot  egy   eljárás   keretében
    folytatta le.

    1. Az egyik indítványozó a Gkt. egészét támadja. Álláspontja
    szerint   a    Gkt.   sérti   a   piacgazdaság   alkotmányos
    követelményeit [Alkotmány  9. §  (1) bekezdése].  Úgy  véli,
    hogy az  állam a  kamarákon  keresztül  nyomást  gyakorol  a
    gazdaság szereplőire,  és sértőn  beavatkozik azok  szuverén
    gazdálkodásába.

    2.1. A  legtöbb indítványozó  a Gkt.-nek  a kötelező kamarai
    tagságot előíró rendelkezéseit támadja. A Gkt. 11. § alapján
    a  gazdálkodó   szervezet  gazdasági   kamarai   tagsága   a
    cégjegyzékbe  való  bejegyzéssel,  a  12.  §  (1)  bekezdése
    szerint az  egyéni vállalkozó  kamarai tagsága a vállalkozói
    igazolvány kiadásával,  a 12.  §  (2)  bekezdése  szerint  a
    mezőgazdasági  vállalkozó  agrárkamarai  tagsága  az  állami
    adóhatóságnál történt nyilvántartásba vételével jön létre.

    A  gazdasági   kamarák  megalakítását   a  kamarai  szervező
    bizottságok készítették  elő. A  Gkt. 67.  §-a szerint  azon
    gazdálkodó  szervezetek,   egyéni,   illetve   mezőgazdasági
    vállalkozók  tagsága,  akik  a  Gkt.  hatálybalépésekor  már
    gyakorolták tevékenységüket,  az  igazságügyminiszter  által
    létrehozott cégnyilvántartási és céginformációs szolgálat, a
    jegyző és  az  állami  adóhatóságok  által  ezen  előkészítő
    bizottságoknak megadott adatok felhasználásával jött létre.

    Az indítványozók  álláspontja  szerint  a  kötelező  kamarai
    tagság  ellentétes   az  Alkotmánynak  az  egyesülési  jogot
    biztosító 63.  §-ával, mely  jog -  értelemszerűen - magában
    foglalja  a  jog  gyakorlásától  való  tartózkodást  is,  az
    önkéntességet.  Egyes   indítványozók  a   kötelező  kamarai
    tagságot   ellentétesnek    tartják   az   Alkotmánynak   az
    érdekvédelmi szervezetekről  rendelkező 4. §-ával, a 70/C. §
    (1)  bekezdésében   foglalt  szabad   érdekvédelmi-szervezet
    alakítás jogával, valamint a 9. § (2) bekezdésében deklarált
    vállalkozáshoz való  joggal. Sérti  továbbá az indítványozók
    szerint a  kényszertagság az  Alkotmány 2.  § (3) bekezdését
    is,  mely   szerint  a   társadalom  egyetlen  szervezetének
    tevékenysége   sem    irányulhat   a   hatalom   kizárólagos
    birtoklására.

    2.2. Az egyik indítványozó közvetve az önkormányzatiság és a
    demokratizmus elveivel tartja ellentétesnek a Gkt. 35. § (1)
    bekezdését.  E   rendelkezés  a  területi  gazdasági  kamara
    küldöttgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdéseket
    állapítja meg.  Az indítványozó  szerint  a  kérdések  olyan
    jelentőségűek, hogy  arról közvetlenül  a  tagoknak  kellene
    dönteni.

    2.3.  A  kötelező  kamarai  tagsággal  kapcsolatosan  tartja
    sérelmesnek   az    egyik   indítványozó    a   Gkt.    azon
    rendelkezéseit,  melyek   vagylagosan  a   kereskedelmi   és
    iparkamarában, a  kézműves kamarában  vagy az agrárkamarában
    teszik kötelezővé  a tagságot  (Gkt. 7., 8., és 9. §), s nem
    adnak lehetőséget  ezeken kívüli  további gazdasági  kamarák
    létrehozására. Álláspontja  szerint e  rendelkezések  is  az
    egyesülési  szabadságból   eredő   önkéntesség   alkotmányos
    követelményével állnak ellentétben.

    2.4. Az  1995. évi  LXXXVII. törvény  2. §-a  a Gkt. 3. §-át
    kiegészítette az  (5) bekezdéssel. Az új rendelkezés szerint
    jogszabály  az   egyes  állami   támogatások  igénybevételét
    gazdasági  kamarai  tagsági  viszony  előzetes  igazolásához
    kötheti. Az  indítványozó szerint  e  rendelkezés  sérti  az
    Alkotmány 70/A.  § (1)  bekezdését,  mert  az  egyes  állami
    támogatásokat a kamarai tagsághoz köti.

    3. Ugyancsak  több indítvány  támadja  a  gazdasági  kamarák
    pénzügyi   forrásairól,    azok   biztosításának    módjáról
    rendelkező szabályokat.  A Gkt.  53. §-a szerint a gazdasági
    kamara   a    működésével    járó    költségeket    működési
    hozzájárulásból  (tagdíjból),   a  kamara  szolgáltatásaiért
    fizetett díjakból  és egyéb  bevételekből fedezi. A 16. § a)
    pontja  értelmében   a  kamara  tagjának  kötelessége,  hogy
    megfizesse a  tagdíjat. Az  54. §  (4) bekezdése  alapján  a
    tagdíjat -  meg nem  fizetése esetén  - a területi gazdasági
    kamara adók  módjára hajtja  be, az  adózás rendjéről  szóló
    törvény rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával.

    Az   indítványozók    szerint   e    rendelkezések   azáltal
    alkotmányellenesek, hogy  a Gkt.  kötelező tagságot  ír elő,
    tehát a  tagdíj-kötelezettség, illetve  annak  adók  módjára
    történő behajtása közvetve szintén a szabad egyesülési jogot
    sérti.

    Az egyik  indítványozó, ezen  túlmenően, úgy  véli,  hogy  e
    szabályok  sértik  az  arányos  közteherviselés  alkotmányos
    elvét (70/I.  §). Az  indítványozó szerint  a kamarai tagdíj
    burkolt adóemelés,  hiszen  az  eredetileg  az  állam  által
    ellátandó és  a kamara  részére átruházott közfeladatokat az
    adókból és járulékokból finanszírozzák.

    4. Az  indítványozók egyike  szerint a Gkt. 16. § c) pontja,
    mely  a   kamara  tagjainak   kötelességévé  teszi,  hogy  a
    statisztikáról  szóló   törvény  szerint   adatszolgáltatási
    kötelezettséggel járó, a gazdasági kamara által végrehajtott
    statisztikai   adatgyűjtéshez    adatokat    szolgáltassanak
    ellentétes a  személyes adatok  védelméről  és  a  közérdekű
    adatok nyilvánosságáról  szóló 1992.  évi LXIII.  törvény (a
    továbbiakban: Avtv.) rendelkezéseivel.

                                II.

    1. Az Alkotmánybíróság már több határozatában foglalkozott a
    kamarák, mint  köztestületek megalakulásának  és működésének
    kapcsán felvetődő alkotmányossági kérdésekkel.

    A 22/1994.  (IV. 16.)  AB határozatban  az  Alkotmánybíróság
    elutasította azokat  az indítványokat,  amelyek  szerint  az
    ügyvédek kötelező  ügyvédi kamarai  tagsága alkotmányellenes
    lenne. A határozat általános megállapításokat is tartalmaz a
    köztestületi tagság  és az egyesülési szabadság viszonyáról.
    Így az  Alkotmánybíróság megjegyezte, hogy a szakmai "kamara
    nem    az     egyesülési    szabadság     jogán    alapított
    személyegyesülés,   egyesület,   személyközösség,   személyi
    társulás  vagy   társadalmi  szervezet,  hanem  köztestület,
    amelynek  létrehozását  törvény  rendeli  el".  Kimondta  az
    Alkotmánybíróság azt  is, hogy "a törvény közjogi közfeladat
    ellátására, közérdekű tevékenység folytatására alkotmányosan
    indokolt módon  hozhat létre köztestületként szakmai kamarát
    és  írhatja   elő  a   kötelező  köztestület   tagságot.   A
    köztestületként  létrehozott  szervezet  nem  az  egyesülési
    szabadság alapján  alapított szervezet,  a kötelező  szakmai
    kamarai tagság  pedig nem  sérti az  egyesülési szabadságból
    folyó önkéntes  csatlakozás jogát".  (ABH 1994, 128, 129.) A
    határozat  a  továbbiakban  csakis  az  ügyvédi  foglalkozás
    sajátosságaira  tekintettel   vizsgálja,  hogy   az   ügyben
    szereplő  köztestületet   valóban  "alkotmányosan   indokolt
    módon" állította-e  fel a  törvény. Az  Alkotmánybíróság  az
    ügyvédi  foglalkozás  szabályainak  "közjogias  jellegéből",
    azok jogszabályokban meghatározott és formalizált jellegéből
    vezette le elsősorban, hogy gyakorlásuk köztestületi tagként
    lehetséges.

    A 1283/B/1995.  AB határozat tárgya már általában a kötelező
    köztestületi  tagság,  illetve  valamely  feladat  kizárólag
    köztestület    hatáskörébe     utalása    alkotmányosságának
    vizsgálata volt. A Ptk. támadott 65. § (4) bekezdése szerint
    ugyanis  törvény   előírhatja,  hogy  valamely  közfeladatot
    kizárólag köztestület láthat el, illetve, hogy meghatározott
    tevékenység  csak   köztestület  tagjaként  folytatható.  Az
    Alkotmánybíróság megállapította,  hogy a Ptk. e rendelkezése
    nem alkotmányellenes.  Az Alkotmánybíróság  e  határozatában
    megismételte, hogy a köztestület nem az egyesülési szabadság
    alapján alapított  szervezet;  ezért  a  Ptk.  szabályai  az
    Alkotmány  63.   §-ában  deklarált  egyesülési  szabadsággal
    nincsenek  közvetlen  összefüggésben,  azt  nem  sértik.  Az
    Alkotmánybíróság másrészt  azzal érvelt,  hogy  sem  a  Ptk.
    kifogásolt 65.  § (4)  bekezdése, sem  más rendelkezése  nem
    tiltja az  egyesülési jog  alapján álló érdekvédelmi (vagyis
    szak-)szervezet alakítását, és ilyenben való részvételre sem
    kötelez (ABK 1997. május, 195.).

    Az Alkotmánybíróság  mindkét  határozatában  hivatkozott  az
    Európai Emberi Jogi Bíróság véleményére. Eszerint ugyanis az
    Emberi Jogok  Európai Egyezménye  11.  cikkében  biztosított
    egyesülési szabadságnak  a megsértése  nem  állapítható  meg
    akkor, ha  szakmai kamarai  kötelező tagságot írnak elő. "Az
    orvoskamara  közjogi   intézmény,  amelyet   a   törvényhozó
    létesített és  az államszervezetbe  kapcsolt be;  az  orvosi
    hivatásgyakorlás  tekintetében  a  kamara  a  közellenőrzést
    gyakorolja  és   jelentős   jogosítványai   vannak.   Ezekre
    tekintettel a  kamarát nem lehet egyesületnek tekinteni. ...
    A  kamara  és  ennek  szükségszerű  velejárója  (a  kötelező
    kamarai  tagság),   valamint  a   kamara   szerveinek   való
    alárendelés  sem   tárgyukban,  sem  következményeikben  nem
    érintik az  egyesülési szabadságot."  (Eur.  Court  H.R.  Le
    Compte, Van  Leuven and  De Meyere judgment of 23 June 1981,
    Series A no.43).

    A jelen határozattal befejezett eljárás tárgya nem általában
    a szakmai  kamarákra, hanem  a gazdasági kamarákra vonatkozó
    törvényi szabályozás  volt,  s  különösen  az  ezekben  való
    kényszertagság  alkotmányossága.  A  Ptk.  keretszabályainak
    vizsgálatától eltérően ebben az ügyben a gazdasági kamarákra
    vonatkozó konkrét  rendelkezések alkotmányosságáról  kellett
    dönteni. A  köztestületek mint  intézmény alkotmányosságából
    még nem  következik,  hogy  az  e  törvényi  keretekbe  illő
    bármely szabályozás  is alkotmányos. Esetről esetre döntendő
    el, hogy a Ptk.-ban a köztestület fogalmi ismérveként előírt
    "közfeladat" valóban  fennáll-e, vagy  hogy az  ott csupán a
    törvényhozó     lehetőségeként      szereplő     kizárólagos
    feladatellátás,  továbbá   a   kényszertagság   valóban   az
    alkotmányosság kerete  között maradt-e.  A korábbi  ügyekben
    tett  megállapításait  tehát  az  Alkotmánybíróság  ebben  a
    határozatában    ezekre     a    szempontokra    figyelemmel
    hasznosította.

                                III.

    1. A köztestületek - s ezen belül a gazdasági kamarák - léte
    és  működése   elsősorban  ott   vet   fel   alkotmányossági
    kérdéseket,   ahol    alapjogot    korlátoz.    Az    csupán
    ténymegállapítás -  és per  definitionem igaz  is -,  hogy a
    köztestület nem  az  egyesülési  jog  gyakorlása  révén  jön
    létre, hanem  törvény rendeli  alapítani; sőt,  az is  igaz,
    hogy e  rendelkezés kizárólag a törvényhozóé: senkinek sincs
    alanyi joga  köztestület létrehozására.  A köztestület és az
    egyesületek ebből  a tényből folyó elhatárolása, s különösen
    az egyesülés  alapjogának nem  alkalmazása a  köztestületre,
    amit    a    nemzetközi    gyakorlattal    összhangban    az
    Alkotmánybíróság is  követ, nem  zárja ki  azonban  elvileg,
    hogy    a    köztestületi    szabályok    alkotmányosságának
    viszonyítási  alapjai  között  az  egyesülési  szabadság  is
    szerepelhessen. A  szabadságjogot legérzékenyebben korlátozó
    törvényi rendelkezés  ugyanis, a kényszertagság, voltaképpen
    nem is  csak a  köztestületek problémája  - a  jogi formától
    függetlenül  egyaránt   felmerül  köztestületeknél  és  "nem
    közjogi" szervezeteknél. Így - legújabban - a halászatról és
    a horgászatról  szóló 1997.  évi  XLI.  törvény  20.  §  (2)
    bekezdése előírja,  hogy  állami  horgászjegyet  -  amely  a
    horgászási  jogosultság   feltétele  -  csak  olyan  személy
    kaphat,  aki  "horgász  szervezet"  tagja,  azaz  a  törvény
    kényszertagságot ír elő valamely - az egyesülési jog alapján
    létrejött   -   szervezetben.   Hasonlóan   kényszertagságra
    kötelezne  valamely   nyugdíjpénztárban  a   nyugdíjreformra
    vonatkozó,    jelenleg     az    Országgyűlésben    vitatott
    törvényjavaslat is. Külföldön elterjedt gyakorlat a kötelező
    szakszervezeti tagság.  A kötelező  tagság és  a rendszerint
    vele  járó,   közteher  módjára   behajtható   tagdíjfizetés
    egyrészt, másrészt a köztestület által kibocsátott a tagokat
    kötelező normák  köre közvetlenül korlátoz szabadságjogokat.
    Ha a  köztestületi  kényszertagságnál  -  teljesen  formális
    érveléssel -  ki is  zárnánk a  egyesülési szabadság negatív
    oldala  sérelmének   mérlegelését,  nem   kerülhető  meg  az
    önrendelkezési  jog   korlátozásának,  azaz   az   általános
    személyiségi jog,  mint az  általános  cselekvési  szabadság
    sérelmének vizsgálata  (Alkotmány 54.  § (1) bekezdés). Ezek
    az  alkotmányossági   kérdések  azonban   nem  dönthetők  el
    önmagukban, és  az Alkotmánybíróság  nem is  általánosságban
    vizsgálta  a   kényszertagság  kérdését.   A   jogkorlátozás
    szükségességét és  arányosságát csakis  az adott köztestület
    céljához,  s   ezen  belül  különösen  a  törvényhozó  által
    megjelölt "közfeladat"-hoz  mérhetjük. Így válik a vizsgálat
    részévé, hogy  valóban olyan  közfeladatról van-e szó, amely
    szükségessé  teszi   ezt  az   állami  kényszerekkel  terhes
    szervezési módot;  továbbá olyanról-e, amely a közfeladathoz
    közel álló,  vagy azt  részben átfedő tárgyú egyesületi vagy
    szakszervezeti szerveződéseket  ténylegesen nem  korlátozza.
    Ide tartozik  az a  kérdés is,  hogy a  kitűzött  közfeladat
    milyen számú és tagolású köztestületeket indokol.

    2.  A   gazdasági   kamarákról   szóló   törvény   egészének
    alkotmányossági  vizsgálatához   döntő  szempont,   hogy   a
    gazdasági  kamarák   valóban  közfeladatot  látnak-e  el.  A
    közfeladat fogalmát jogszabály nem határozza meg. A Ptk.-nak
    a   köztestületeket    a   magyar   jogba   ismét   bevezető
    rendelkezéseihez  készült   indokolás   szerint   közfeladat
    "általában olyan feladat, amelyet egyébként az államnak vagy
    a helyi  önkormányzatnak kellene  megvalósítania."  Ebben  a
    körben  a   közfeladat  kétségkívül  közigazgatási  feladat,
    amelyhez  a   köztestületnek  megfelelő   hatáskörökkel   is
    rendelkeznie  kell;  a  köztestület  az  állam  és  a  helyi
    önkormányzatok  mellett  egy  harmadik,  önálló  válfajt,  a
    testületi önkormányzatot valósítja meg. A közfeladat azonban
    nem   korlátozható    az   igazgatási   feladat   (kötelező)
    ellátására. Az  állam által  igényelt tanácsadó közreműködés
    is lehet  közfeladat; ennek  ellátása  szükségessé  teszi  a
    megfelelő szervezeti  kialakítást és  rendszerint maga  után
    vonja hatáskörök  átadását is.  Európában  a  múlt  századra
    visszanyúlóan   az    ipar-    és    kereskedelmi    kamarák
    felállításának  ez   a  tanácsadó   közreműködés   volt   az
    elsődleges indoka,  messze megelőzve az igazgatási feladatok
    delegálását.  A   kereskedelmi-  és   iparkamarákról   szóló
    1868:VI.  törvénycikk   is  ebben  jelölte  meg  "a  kamarák
    hivatását és kötelességét: A kereskedés és ipar, valamint az
    e téren  működő osztályok  szükségeit folytonos  figyelemmel
    kísérve, célszerű javaslatokat készíteni, ezeket a miniszter
    elé terjeszteni,  úgy annak s az ország törvényhatóságainak,
    kereskedelmi  és   iparügyekben,  a  kívánt  felvilágosítást
    megadni vagy  véleményt kiszolgáltatni..." (3. § a) pont). A
    gazdasági kamarák  sajátossága, hogy  az iparűzők, illetve a
    kereskedelmet folytatók "általános, együttes érdekeit" (Gkt.
    3. §  (3) bekezdés)  juttassák kifejezésre;  miután az egyes
    részérdekek ellentétét  az önkormányzaton  belül megvitatták
    és kiegyenlítették.  Éppen az  adott gazdasági terület össz-
    érdekének hiteles meghatározása iránti állami igény emelheti
    a kamarák  feladatát közfeladattá, és jelentheti a többletet
    az   önkéntes    alapon   szerveződő    egyesületekkel    és
    érdekképviseletekkel szemben.

    A  gazdasági   kamarák  feladatairól   és   tevékenységéről,
    általánosságban a  Gkt. 3.  §-a,  illetve  kifejtve,  a  IV.
    fejezet (26-29.  §) tartalmaz  rendelkezéseket.  Eszerint  a
    gazdasági kamarák 1) a gazdaság fejlesztésével, 2) az üzleti
    forgalom biztonságával és a piaci magatartás tisztességével,
    3) a  gazdasági tevékenységet  folytatók általános, együttes
    érdekeinek  érvényesítésével   kapcsolatos,  valamint  4)  a
    gazdasági    tevékenységgel     összefüggő     közigazgatási
    feladatokat látnak el.

    A  Gkt.  tehát  tartalmazza  mind  a  közigazgatási  jellegű
    közfeladatokat,  mind   pedig   a   legfontosabb   gazdasági
    csoportok általános  és együttes  érdekeinek kifejezését  és
    képviseletét. (A véleménykérés és véleményegyeztetés rendjét
    a VII.  fejezet szabályozza.)  Az Alkotmánybíróság  kiemeli,
    hogy   a    kamarák    közigazgatási    tevékenységére    az
    államigazgatási eljárás  szabályait  kell  alkalmazni,  s  a
    határozatokat csakis  bíróság vizsgálhatja  felül  (29.  §).
    Ezek  önmagukban  is  elegendőek  ahhoz,  hogy  a  gazdasági
    kamaráknak  előírt   feladatokat   az   Alkotmánybíróság   a
    köztestületi minőséghez  szükséges közfeladatnak ismerje el.
    Közigazgatási    feladatot     ugyanis    olyan    általános
    felhatalmazással, ahogy  azt a Gkt. teszi, az egyesülési jog
    alapján álló, nem-köztestületi jellegű szervezetre nem lehet
    delegálni. Másrészt  az állam  igénye a  gazdasági szereplők
    összessége   kiegyensúlyozott   véleményének   megismerésére
    szintén nem  érhető el megbízhatóan és hatékonyan magánjogi,
    önkéntes egyesülések útján.

    A fentieken kívül számos olyan - szintén több, mint száz éve
    hagyományosan kamarai  - feladatot  is ellátnak  a gazdasági
    kamarák, mint  a szakképzésben  és a  képesítés  megadásában
    való  közreműködés,   a  kereskedelemben  szokásos  okmányok
    kiállítása és hitelesítése, s más önkormányzati feladatok. A
    Gkt. 83. § (1) bekezdésében felhatalmazást kapott a Kormány,
    hogy a  Gkt. IV. fejezetében meghatározott gazdasági kamarai
    feladatokkal    összefüggésben     szükséges    rendeleteket
    megalkossa. Az  e felhatalmazás  alapján megalkotott  számos
    kormányrendeleten túl  több törvény  is tartalmaz  gazdasági
    kamarai feladatokra  és a  feladatok ellátásával kapcsolatos
    jogokra vonatkozó  rendelkezést. E  feladatok és  az azokhoz
    kapcsolódó jogok már nem minden esetben jelentik közvetlenül
    valamely közfeladat kizárólagos illetve tényleges ellátását.
    A    jogszabályi     rendelkezések     több     ízben     az
    állami/önkormányzati  szervek   és   a   gazdasági   kamarák
    együttdöntését írják  elő, más  esetekben  pedig  a  döntés,
    intézkedés továbbra  is valamely  állami szerv  vagy hatóság
    hatáskörében   maradt,    míg   a    kamarák    egyetértési,
    véleményezési, javaslattételi  jogosítványokkal rendelkeznek
    ezek tekintetében.  Például maga  a Gkt. is úgy rendelkezik,
    hogy a versenyjog, iparjogvédelem és szerzői jog, valamint a
    fogyasztóvédelem területén előírt kamarai feladatok ellátása
    nem érinti  az ilyen ügyekben eljáró államigazgatási szervek
    és  bíróságok   feladat-  illetve   hatáskörét  (27.  §  (4)
    bekezdés).   A   köztestületi   minőséghez,   s   az   annak
    szükségességéből eredő  következmények  levonásához  azonban
    elegendő,   hogy    az   Alkotmánybíróság   a   legfontosabb
    feladatkörök  tekintetében   igazolva  látta  a  közfeladati
    jelleget.

    3. A  kamarák számára előírt közfeladat alkotmányosságához a
    fenti pozitív ismérvek nem elegendőek; az is szükséges, hogy
    ez ne  sértse sem  általában  az  egyesülési  jogot,  sem  -
    különösen   -    az   érdekképviseletek    (szakszervezetek)
    alapításához való  jogot. Ezt a követelményt nem elégíti ki,
    ha a  kamara a  párhuzamos egyesületek  és  más  szervezetek
    alapítását jogilag nem zárja ki, hanem a jogi szabályozásnak
    biztosítania kell,  hogy az  ilyen  szervezeteket  a  kamara
    ténylegesen  ne   lehetetlenítse  el.   Az  Alkotmánybíróság
    megjegyzi, hogy  a gazdasági  kamarák  nem  zárják  ki,  sőt
    feltételezik, hogy  rajtuk  kívül  az  egyesülési  szabadság
    alapján létrehozott  szűkebb ágzati  és szakmai szervezetek,
    másrészt  érdekképviseletek   működnek.  A   Gkt.  ezt  mind
    negatív, mind  pozitív oldalról biztosítja. Egyrészt tiltja,
    hogy   a   gazdasági   kamarák   "általános   és   együttes"
    érdekképviseleti sajátosságukat  feladva  ágazati,  szakmai,
    munkáltatói és  munkavállalói érdekképviseletet lássanak el.
    Ezzel  a   kamarákat  kizárja  a  szakszervezeti  és  réteg-
    egyesületekkel  való   konkurenciából  is.   Másik  oldalról
    főszabályként  tartalmazza,   hogy  a  Gkt-ben  a  gazdasági
    kamarák  számára   előírt  feladatok   ellátáshoz  szükséges
    tevékenységet más  szervezetek is  folytathatnak. (31.  §. A
    kivételek -27.  § b),  d)  és  j)  pont  -  nem  vetnek  fel
    alkotmányossági aggályt.)

    A fentiek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a
    Gkt.  egésze   alkotmányosan  határozza   meg  a   gazdasági
    kamarákat  köztestületként,   a  Gkt.  e  vonatkozásban  nem
    alkotmányellenes.

                                IV.

    Az  egyik   indítvány  szerint   a  Gkt.   egésze  sérti   a
    piacgazdaság alkotmányos követelményét.

    A Gkt.  alapján a  gazdasági kamarák feladataikat a gazdaság
    fejlesztésével   összefüggésben,    az    üzleti    forgalom
    biztonságának   és   a   piaci   magatartás   tisztességének
    megteremtése,  megőrzése,   illetve  fokozása  érdekében,  a
    gazdasági  tevékenységet   folytatók   általános,   együttes
    érdekeinek érvényesítése  céljából látják  el.  Nyilvánvaló,
    hogy e kitűzések nem lennének megvalósíthatóak, ha a Gkt. és
    az alapján  egyéb  jogszabályok  nem  adnának  a  kamaráknak
    lehetőséget  a   feladataikhoz   igazodó,   a   piacgazdaság
    autonómiáját érintő fellépésre.

    Az  Alkotmánybíróság  többször  kifejtette,  ilyen  formában
    legkorábban a  33/1993. (V.  28.) AB  határozatában, hogy az
    Alkotmány   -    a   piacgazdaság    deklarálásán   túl    -
    gazdaságpolitikailag semleges.  "Az Alkotmányból  az  állami
    beavatkozás nagysága, ereje, még kevésbé annak tilalma (...)
    nem vezethető  le"  (ABH  1993,  249.).  A  fogalmat  tovább
    kifejtve,  az  Alkotmánybíróság  a  21/1994.  (IV.  16.)  AB
    határozatában  megállapította,   hogy  az  "Alkotmánybíróság
    elvontan,  általános   ismérvvel  csak   a  szélső  esetekre
    korlátozottan  határozhatja   meg  az  'állami  beavatkozás'
    kritikus nagyságát,  amelynek túllépése már - a piacgazdaság
    sérelme  miatt   -  alkotmányellenes.   Az   a   beavatkozás
    minősíthető így, amely fogalmilag és nyilvánvalóan kizárná a
    piacgazdaság létét  például az  általános államosítás  és  a
    szigorú tervgazdálkodás bevezetése." (ABH 1994, 119.).

    A gazdasági  kamarák által  a  Gkt.  alapján  elérni  kívánt
    célok,  és   az  ehhez   szükségesen  ellátandó   feladatok,
    tevékenységek  akkor   sem  sértenék   az   Alkotmánynak   a
    piacgazdaságot deklaráló  9. §  (1)  bekezdését,  ha  azokat
    kizárólag az  állam látná  el, feltéve, hogy nem lépi túl az
    imént  kifejtett   határt.  A  Gkt.  preambuluma  szerint  a
    gazdasági  kamarák   életre-hívásának  ugyanakkor  egyik,  a
    törvényhozó szándéka  szerinti célja  éppen az  volt, hogy a
    "gazdaság   szereplői   által   alakított,   önkormányzattal
    rendelkező,  az  állami  igazgatás  szerveitől  elkülönülten
    működő  szervezetek   jöjjenek   létre,   amelyek   törvényi
    felhatalmazással  -   a  gazdasági   verseny   szabadságának
    tiszteletben tartásával  - végzik  (...) tevékenységüket." A
    törvényhozó szándéka  tehát az  indítványozó  értelmezésével
    ellentétben  éppen   az  volt,   hogy  gazdasági  folyamatok
    befolyásolása, továbbá a piacgazdaság fenntartása és védelme
    állami feladatának  ellátásába részben  bevonja  a  gazdaság
    szereplőit. Nem az Alkotmánybíróság feladata és nem is lehet
    része az alkotmányossági vizsgálatnak annak megítélése, hogy
    e  megoldás   milyen  hatékonysággal   és   eredményességgel
    működik.

    A fentiek  alapján az  Alkotmánybíróság ezt, a Gkt. egészére
    vonatkozó indítványt elutasította.

                                 V.

    A  kötelező   gazdasági  kamarai   tagság  a  Gkt-nek  az  a
    rendelkezése, amelyet  a legtöbb  indítvány támad,  azon  az
    alapon, hogy  az az  egyesülés alapjogával (Alkotmány 63. §)
    ellentétes. Az  Alkotmánybíróság  ismételten  rámutat  arra,
    hogy a  hibátlan  köztestületi  minőségből,  a  "közfeladat"
    meghatározásának alkotmányos  módjából  még  nem  következik
    automatikusan  a   kényszertagság  alkotmányossága.   Az   a
    körülmény ugyanis,  hogy  a  köztestületet  törvény  alapján
    kötelező létrehozni,  azaz nem  önkéntes alapon létesül, nem
    jár kényszerítően  azzal,  hogy  a  távolmaradás  sem  lehet
    önkéntes. Ezt  ismeri el a Ptk. is, amelynek 65. §-a szerint
    a kötelező  tagság csupán törvénnyel elrendelhető lehetőség.
    A kényszertagság  mindenképpen közvetlenül korlátoz alapvető
    jogot -  legyen az  elméleti  felfogástól  függően  akár  az
    egyesülés  joga,  akár  az  általános  cselekvési  szabadság
    (Alkotmány  54.  §)  -  ezért  alkotmányosságát  a  szokásos
    alapjogi   teszttel    kell   mérni.   A   kötelező   tagság
    alkotmányosságát  eszerint  részben  az  dönti  el,  hogy  a
    köztestületnek előírt közfeladat ellátása szükségessé teszi-
    e azt;  másrészt, hogy  az ezzel járó terhek arányosak-e. Az
    Alkotmánybíróság  felhívja  a  figyelmet  arra  is,  hogy  a
    kényszertagság alkotmányossága  eszerint a szükségességet és
    arányosságot     kielégítő,     törvényben     meghatározott
    feladatkörhöz kötött:  a tagot  védeni kell az ellen, hogy a
    köztestület a  tag szabadságát  ezen az  igazolható mértéken
    túl megköthesse.

    A gazdasági  kamarák  esetében  a  kényszertagságot  igazoló
    hagyományos érv  az, hogy  a kamara  az ipar és kereskedelem
    egyeztetett, általános  és együttes  érdekeinek kifejezésére
    és   érvényesítésére    szolgál,   ez   pedig   csak   akkor
    biztosítható, ha  minden érintett a kamara tagja. Ez volt az
    álláspontja a  magyar törvényhozónak is az 1868. évi kamarai
    törvénytől  kezdve   annak  1934-ben   történt   módosításán
    keresztül  a   most  vizsgált  törvényig.  Ennek  az  érvnek
    szokásos kifejtésében  az  is  szerepel,  hogy  az  önkéntes
    tagság esetén  a  kamarának  juttatott  lehetőségeket  egyes
    csoportok kisajátíthatják.

    Az Alkotmánybíróság  szerint  a  gazdasági  kamarákban  való
    kötelező tagság mellett szól az is, hogy a kamarák az ipart,
    vagy a  kereskedelmet folytatók  összességére nézve,  de még
    gyakrabban az  egyes szakmák  minden gyakorlóját érintő vagy
    kötelező  határozatokat   hozhatnak.  Ha   tehát  a  kamarák
    jogosítványai  a   közigazgatás   egyszerű   adminisztrációs
    kisegítésén   túllépnek,    akkor   a    normák   címzettjei
    összességének a  döntéshozó szervek  választói  között  kell
    lennie.

    Éppen a  tagnak az  a  joga,  hogy  részt  vehet  a  kamarai
    küldöttek megválasztásában (Gkt. 15. § b) pontja), továbbá a
    kamarai  tagok   tisztségre  (küldöttnek,   testületi  szerv
    tagjának,  elnöknek)   választhatóságát  biztosító  51.  §-a
    teszik  megalapozatlanná  azt  az  indítványt,  amelyben  az
    indítványozó    az     önkormányzatiság    elvével    tartja
    ellentétesnek, hogy  olyan fontos  kérdésekről,  melyeket  a
    Gkt. 35.  §  (1)  bekezdése  határoz  meg  (a  küldöttgyűlés
    kizárólagos hatáskörébe  tartozó  kérdések)  nem  a  tagság,
    hanem  a  küldöttgyűlés  dönt.  Az  önkormányzatiság  (s  az
    indítványozó  által   ugyancsak   megjelölt   demokratizmus)
    elvével nem  áll ellentétben,  ha a  gazdasági kamarákban  a
    tagságot érintő  legfontosabb kérdésekben  nem közvetlenül a
    tagság, hanem a tagok által választott küldöttek döntenek.

    A  kamarai   tagok  egyetlen   mérlegelhető  súlyú  terhe  a
    tagdíjfizetési kötelezettség.  A  Gkt.  által  előírt  többi
    kötelesség egyébként is terhelné az adott foglalkozást űzőt.
    (16.  §   -Például  adatgyűjtést   csak   törvény   alapján,
    lebonyolítóként végezhetnek a kamarák.) A tagság a gazdasági
    kamarában  nemcsak   kötelező,  de   elválaszthatatlanul  és
    automatikusan  a  foglalkozás  gyakorlásához  kötött:  azzal
    együtt  keletkezik   és  csak  a  foglalkozás  gyakorlásának
    feladásával szűnik  meg; a  gazdasági  kamarából  a  törvény
    hatálya alá  tartozó gazdasági  tevékenységet folytató (jogi
    vagy  természetes)   személy  nem   zárható  ki.  A  tagsági
    viszonyból folyó jogokkal, szolgáltatások igénybevételével a
    kamarai tag  tetszése szerint  élhet, vagy  -  mivel  még  a
    keletkezés-megszűnés   tekintetében    sem   igényel   külön
    aktivitást -  kamarai tagságát éppenséggel teljesen formális
    szinten tarthatja. A tagdíjfizetési kötelezettség viszont az
    Alkotmánybíróság  véleménye   szerint  a  gazdasági  kamarák
    közfeladatához viszonyítva  nem  aránytalan  teher.  Ezen  a
    kötelességen  kívül   a  tagsági  viszony  teljesen  passzív
    megélésének lehetősége  miatt nem  jöhet szóba  a cselekvési
    szabadság aránytalan  korlátozása sem.  Az Alkotmány  63.  §
    illetve 70/C.  §-án alapuló  egyesülés lehetőségét  pedig  a
    Gkt. a fent ismertetett módon biztosítja - így e szabadságok
    aránytalan korlátozása sem merül fel.

    Az  Alkotmánybíróság  megjegyzi,  hogy  a  kötelező  kamarai
    tagság ennyire  formális volta  miatt maga  a kényszertagság
    intézményesítése is  csupán formalitás:  ugyanezek a  célok,
    ugyanezen közfeladat  teljesítése elérhető  anélkül is, hogy
    minden  kereskedőt,  iparűzőt,  kézművest  és  mezőgazdasági
    vállalkozót   a    megfelelő   gazdasági   kamara   tagjának
    nyilvánítana a  törvény. Így  volt ez  a régi magyar jogban,
    aholis a  kereskedelmi és  iparkamarákat csakis a törvényben
    meghatározott számú tag alkotta (eredetileg Budapesten 96, a
    vidéki  kamarai   kerületekben  64,   ezt  1934-ben  120-ra,
    illetőleg 80-ra  emelték.). Viszont  "minden bennszülött  és
    megtelepült  iparos   és  kereskedő"   e  minőségénél  fogva
    választójoggal rendelkezett,  s a  kamarák költségeihez  adó
    módjára kivetett  és behajtott  összeggel  járult  hozzá.  A
    jogkorlátozások  és   terhek  alkotmányosságát   egy   ilyen
    megoldás esetén  is ugyanúgy kellene vizsgálni és elbírálni,
    mint a  mostani kényszertagság  keretében. Ez  is, a kamarai
    tagok választójogosultak  közösségeként való, előbb említett
    felfogása   is    megerősíti   a    testületi   önkormányzat
    hasonlóságát  a   területihez,  aholis   a   lakhely   ténye
    keletkezteti a "tagságot".

    A "kötelező  tagság" ilyen  felfogása mellett is fennmarad a
    kérdés, hogy  alkotmányos-e  a  gazdasági  kamarák  számának
    háromra  korlátozása  (Magyar  Kereskedelmi  és  Iparkamara,
    Magyar Kézműves  Kamara, Magyar  Agrárkamara,  Gkt.  6.  §),
    azzal,  hogy   a  tag   számára   a   választás   lehetősége
    korlátozott.  Az   Alkotmánybíróság   rámutat   arra,   hogy
    köztestület alapítása  kizárólag a törvényhozó joga, ezért a
    zárt szám és a "típuskényszer" nem támadható azon az alapon,
    hogy bárkinek alanyi joga lenne arra, hogy valamely szakmai,
    ágazati, foglalkozási  stb.  alapon  szervezett  köztestület
    jöjjön létre,  vagy hogy  ilyennek tagja  legyen. A  kamarai
    struktúra  kialakítása   elméletileg  ütközhet   alkotmányos
    jogokba  -   például  lehet   diszkriminatív.   De   még   a
    megkülönböztetés   esetén    is    csak    az    önkényesség
    alkotmányellenes. A gazdasági és a szakmai (ügyvédi, orvosi,
    gyógyszerész-  ,   építész-   és   mérnök-kamarák)   közötti
    különbséget  azonban   ésszerűen  alátámasztja   egyrészt  a
    gazdasági kamarák  eltérő közfeladata,  az általuk  lefedett
    foglalkozások és  tagok rendkívül  nagy száma, tevékenységük
    sokrétűsége és  gazdasági súlya,  másrészt viszont a szakmai
    kamarákat alkotó  foglalkozások személyes  teljesítményre és
    felelősségre   épülő    volta,   kisebb   létszámú   "szabad
    foglalkozáskénti" önkormányzati  hagyományai,  s  a  tagsági
    jogviszony kialakításában  ebből folyó  sajátosságok (mint a
    kamarából    való    kizárás    lehetősége).    Miután    az
    Alkotmánybíróság a  Gkt-ben szabályozott  gazdasági  kamarák
    kényszertagságát nem  találta alkotmányellenesnek,  azaz nem
    állapította meg  sem a  negatív egyesülési szabadság, sem az
    általános cselekvési szabadság sérelmét, a gazdasági kamarák
    struktúrájának a  vizsgált  törvény  szerinti  kialakítását,
    beleértve  a   kamarák  zárt   számát,  szintén  nem  tartja
    Alkotmányba ütközőnek.  A kamarák  zárt száma  egyébként nem
    akadálya annak  sem, hogy  a törvényhozó  további  gazdasági
    rendeltetésű köztestületeket hozzon létre - mint ezt például
    a hegyközségek  esetében meg  is tette [Lásd a 41/1995. (VI.
    17.) AB határozatot].

    Az egyes  állami támogatások  igénybevételének  a  gazdasági
    kamarai tagsági  viszonyhoz való  kötésének alkotmányosságát
    ugyancsak  a   kötelező  kamarai  tagság  alkotmányosságának
    fényében kell vizsgálni.

    A kötelező  gazdasági kamarai  tagság  alapján  a  különböző
    gazdasági kamarák  tagjai a  kamara illetékességi  területén
    székhellyel  rendelkező   gazdálkodó  szervezetek.   A  Gkt.
    alkalmazásában  az   állami  vállalaton,   az  egyéb  állami
    gazdálkodó szerven, a szövetkezeten, a gazdasági társaságon,
    közhasznú társaságon,  az egyes jogi személyek vállalatán és
    a leányvállalaton  túl gazdálkodó  szervezetnek  minősül  az
    egyéni vállalkozó  és a mezőgazdasági vállalkozó, továbbá az
    adóbevallásra kötelezett  mezőgazdasági kistermelő  is (Gkt.
    2. §).

    A  Gkt.   3.  §  (5)  bekezdésében  szereplő  "egyes  állami
    támogatások"   kifejezés    nyilvánvalóan    a    gazdálkodó
    szervezeteknek nyújtható  állami  támogatásokat  jelenti.  A
    gazdasági  kamarai   kötelező  tagság   azt  jelenti,   hogy
    valamennyi gazdálkodó  szervezet tagja  valamelyik gazdasági
    kamarának,  a  tagság  automatikusan  követi  a  tevékenység
    megkezdését és  folytatását. Miután  az  Alkotmánybíróság  a
    fentiekben  megállapította,   hogy  e   kényszertagság   nem
    alkotmányellenes,   fel    sem    vetődhet    a    hátrányos
    megkülönböztetés   azokkal   a   gazdálkodó   szervezetekkel
    szemben, amelyek  nem tagjai  valamely gazdasági  kamarának,
    hiszen a  Gkt. szerint  ezek ipari,  kereskedelmi, kézműves,
    illetve  mezőgazdasági   gazdasági  tevékenységet   nem   is
    folytathatnak. A  kamarai tagsági viszony előzetes igazolása
    tehát formális  követelmény, mely  alkotmányossági problémát
    nem vet fel.

                                VI.

    Nem sérti  a  Gkt.  a  vállalkozáshoz  való  jogot  sem.  Az
    54/1993.(X. 13.) AB határozat szerint: "a vállalkozás joga a
    foglalkozás szabad megválasztásához való alkotmányos alapjog
    [70/B. §  (1) bekezdés]  egyik  aspektusa,  annak  egyik,  a
    különös szintjén  történő megfogalmazása. A vállalkozás joga
    azt jelenti,  hogy bárkinek  Alkotmány biztosította  joga  a
    vállalkozás,   azaz    üzleti   tevékenység   kifejtése.   A
    vállalkozás joga  (...) a vállalkozóvá válás lehetőségének -
    esetenként szakmai  szempontok által  motivált feltételekhez
    kötött, korlátozott  - biztosítását  jelenti. A  vállalkozás
    joga tehát  nem abszolutizálható  és  nem  korlátozhatatlan:
    senkinek  nincs  alanyi  joga  meghatározott  foglalkozással
    kapcsolatos vállalkozás,  sem pedig ennek adott vállalkozási
    jogi formában  való gyakorlásához. A vállalkozás joga annyit
    jelent - de annyit alkotmányos követelményként feltétlenül -
    , hogy  az állam ne akadályozza meg, ne tegye lehetetlenné a
    vállalkozóvá válást." (ABH 1993, 341.)

    A vállalkozáshoz, valamint a munkához és foglalkozáshoz való
    jog tehát  alapjog. A  21/1994. (IV. 16.) AB határozatban az
    Alkotmánybíróság      megállapította:       "A      munkához
    (foglalkozáshoz,    vállalkozáshoz)     való    alapjog    a
    szabadságjogokhoz  hasonló  védelemben  részesül  az  állami
    beavatkozások  és   korlátozások   ellen.   E   korlátozások
    alkotmányossága azonban  más-más mérce  alapján  minősítendő
    aszerint, hogy  a foglalkozás  gyakorlását vagy annak szabad
    megválasztását korlátozza-e  az állam, s az utóbbin belül is
    különbözik  a   megítélés  az  adott  foglalkozásba  kerülés
    szubjektív,  illetve   az  objektív   korlátokhoz  kötésének
    megfelelően.  A  munkához  (foglalkozáshoz,  vállalkozáshoz)
    való jogot az veszélyezteti a legsúlyosabban, ha az ember az
    illető tevékenységtől  el van  zárva, azt nem választhatja."
    (ABH 1994, 121.).

    A Gkt.  nem állít  speciális többlet-feltételt  a  gazdasági
    kamarai tagság  megszerzéséhez. Mint  arról már  szó volt, a
    tagság automatikusan  követi az  adott ipari,  kereskedelmi,
    kézműves   vagy    mezőgazdasági    gazdasági    tevékenység
    megkezdését, folytatását,  illetve megszűnését. A gazdálkodó
    szervezet  tagsága  a  cégjegyzékbe  való  bejegyzéssel,  az
    egyéni   vállalkozó   tagsága   a   vállalkozói   igazolvány
    kiadásával, a  mezőgazdasági vállalkozó agrárkamarai tagsága
    pedig  az   állami  adóhatóságnál   történt  nyilvántartásba
    vétellel jön létre. A gazdasági kamara tagja a kamarából nem
    zárható ki  (22. §).  A  kamara  tagja  a  közfeladat  által
    indokolt  kamarai   kötelezések,  különösen   a  foglalkozás
    gyakorlását illető  korlátozások  ellen  bírói  jogvédelemre
    jogosult. Végül  a gazdasági  kamarai tagsággal a Gkt. 16. §
    szerint  együttjáró   kötelességek,  s  különösen  a  tagdíj
    megfizetése,  nem   minősülnek  a  vállalkozáshoz  való  jog
    aránytalan korlátozásának.

                                VII.

    Sem a Gkt-nek a kötelező tagságra vonatkozó előírásai, sem a
    gazdasági   kamarák    feladatmeghatározása,   sem   a   más
    jogszabályokban a  gazdasági kamarák  számára  megállapított
    jogok   és    kötelezettségek   nem   hozhatók   értékelhető
    összefüggésbe Alkotmány  2.  §  (3)  bekezdésével,  amely  a
    hatalom kizárólagos  birtoklását és  az erre  való törekvést
    tiltja. Az  Alkotmánybíróság ezért  a Gkt  -t ezen az alapon
    támadó indítványt elutasította.

                               VIII.

    A Gkt. 53. §-a szerint a gazdasági kamara a működésével járó
    költségeket működési  hozzájárulásból (tagdíjból),  a kamara
    szolgáltatásaiért fizetett  díjakból és  egyéb  bevételekből
    fedezi. A  16. §  a) pontja  értelmében  a  kamara  tagjának
    kötelessége, hogy  megfizesse  a  tagdíjat.  Az  54.  §  (1)
    bekezdése szerint  a tagdíjat  az országos  gazdasági kamara
    alapszabálya állapítja  meg. A tagdíj mértéke nem haladhatja
    meg  a   helyi  iparűzési   adónak  a  helyi  adókról  szóló
    törvényben meghatározott  felső  határát.  A  helyi  adókról
    szóló 1990.  évi C.  törvény 40.  § (1)  bekezdése szerint a
    helyi iparűzési  adó évi  mértékének felső határa az adóalap
    1,2 százaléka;  a 39.  § (1) bekezdése szerint az adó alapja
    az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó
    árbevétele, csökkentve  az eladott áruk beszerzési értékével
    és az alvállalkozói teljesítések értékével.

    Az Alkotmánybíróság  fent megállapította,  hogy  a  kötelező
    kamarai tagság  és az  ezzel járó kötelező tagdíjfizetés nem
    jelenti alapjog  alkotmányellenesen aránytalan korlátozását.
    Az Alkotmánybíróság  azt is megállapította, hogy a gazdasági
    kamarák  közfeladatot  látnak  el.  A  kötelezően  ellátandó
    kamarai feladat- és hatáskörökhöz az Országgyűlés biztosítja
    a szükséges anyagi feltételeket (31. § (3) bekezdés). Az így
    nem fedezett  működési költségek fedezésére szolgál - többek
    között -  a tagdíj.  A Gkt.  54. §  (4) bekezdése  alapján a
    tagdíjat -  meg nem  fizetése esetén  - a területi gazdasági
    kamara adók  módjára hajtja  be, az  adózás rendjéről  szóló
    törvény rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával.

    A kamarai  tagok törvényi  kötelezése a  kamara  közfeladata
    ellátásához való hozzájárulásra összhangban van az Alkotmány
    70/I. §-ában  a közterhekre  vonatkozó  előírásokkal,  amely
    szerint a  hozzájárulás  kötelezettségének  arányosnak  kell
    lennie a  kötelezett jövedelmi  és vagyoni  viszonyaival.  A
    Gkt. 54.  § (3)  bekezdése e feltételnek kifejezetten eleget
    tesz, amikor  előírja, hogy  a tagdíjat  a gazdasági kamarai
    tag vállalkozásának  nagyságához, gazdasági  tevékenységének
    eredményéhez   és    a   vállalkozás   rendelkezésére   álló
    erőforrások  mértékéhez   igazodó   kulcsok   szerint   kell
    megállapítani.  Ezért   az  Alkotmánybíróság  Gkt.  tagdíjra
    vonatkozó       rendelkezései        alkotmányellenességének
    megállapítására irányuló indítványokat is elutasította.

                                IX.

    Az indítványozó  nem jelölte  meg, hogy  kamarai tagoknak  a
    gazdasági    kamara    által    végrehajtott    statisztikai
    adatgyűjtéshez szükséges adatszolgáltatási kötelezettsége az
    Avtv. mely  rendelkezéseibe ütközik  és  miért.  Nyilvánvaló
    azonban,  hogy   az  indítványozó   az   Avtv.   garanciális
    rendelkezéseit  látja   sérülni,  s  álláspontja  szerint  a
    kifogásolt  kötelezettség  e  rendelkezéseken  keresztül  az
    Alkotmánynak a  személyes adatok védelmét biztosító 59. §-át
    sérti.

    Az Alkotmánybíróság  - mint  arra fentebb  tett is utalást -
    megállapította, hogy  a gazdasági  kamara ebben  az  esetben
    csak  végrehajtja,   lebonyolítja  a   statisztikáról  szóló
    törvényben     megállapított     kötelezettségen     alapuló
    adatfelvételt.  E  közfeladat  ellátása  összhangban  van  a
    gazdasági kamarák  köztestület mivoltával,  s az adatvédelem
    alkotmányos rendelkezéseivel  nem hozható  összefüggésbe.  A
    személyes  adatok   sérelmét   e   tárgyban   legfeljebb   a
    statisztikai  törvényben   meghatározott  kötelezettségekkel
    kapcsolatosan lehetne  felvetni, az  indítvány azonban  erre
    vonatkozóan nem tartalmazott kifogást.
                          Dr. Sólyom László
                         előadó alkotmánybíró
                      az Alkotmánybíróság elnöke

           Dr. Ádám Antal                 Dr. Holló András
           alkotmánybíró                     alkotmánybíró

           Dr. Kilényi Géza                Dr. Lábady Tamás
           alkotmánybíró                     alkotmánybíró

         Dr. Szabó András              Dr. Tersztyánszky Ödön
          alkotmánybíró                       alkotmánybíró

                          Dr. Zlinszky János
                            alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Constitutional review of Act XVI of 1994 on Economic Chambers
     Number of the Decision:
     .
     38/1997. (VII. 1.)
     Date of the decision:
     .
     06/24/1997
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1997-2-007?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .