Hungarian
Ügyszám:
.
1592/B/1991
Előadó alkotmánybíró: Lábady Tamás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 26/1992. (IV. 30.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1992/135
.
A döntés kelte: Budapest, 04/22/1992
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
               A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

  Az  Alkotmánybíróság  jogszabály  alkotmányellenességének
  utólagos  vizsgálatára   irányuló  indítványok  tárgyában
  meghozta a következő

                        határozatot:

  Az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy  a szakszervezeti
  vagyon  védelméről,   a  munkavállalók  szervezkedési  és
  szervezeteik működési esélyegyenlőségéről szóló 1991. évi
  XXVIII. törvény 7. § (2)   bekezdés b ) pontjában és 9. §
  (1)       bekezdésében        foglalt       rendelkezések
  alkotmányellenesek, ezért azokat 1992. évi június hó 30-i
  hatállyal megsemmisíti.

  Egyebekben  az   indítványokat  elutasítja,   a   törvény
  nemzetközi szerződésekbe ütközésének megállapítása iránti
  indítványokat pedig visszautasítja.

  Az  Alkotmánybíróság   határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                           Indokolás

                              I.

   Az indítványozók  a szakszervezeti  vagyon védelméről,  a
   munkavállalók  szervezkedési   és  szervezeteik  működési
   esélyegyenlőségéről szóló  1991. évi XXVIII. törvény (  a
   továbbiakban:       SzVV )        alkotmányellenességének
   megállapítását és megsemmisítését kérték.

   A   támadott    törvény   hatálya   kiterjed   valamennyi
   munkavállalói    érdekképviseleti     szervezetre     ( a
   továbbiakban:   szakszervezet ).    Előírja,    hogy    a
   szakszervezetek  kötelesek   a  vagyonukkal   elszámolni.
   Meghatározza, hogy  az elszámolási  kötelezettség  milyen
   vagyontárgyakra vonatkozik.  Az  elszámolás  körébe  vont
   vagyontárgyak  egy  részére  elidegenítési  és  terhelési
   tilalmat  állapít   meg.  Kimondja,  hogy  az  elszámolás
   hatálya alá  tartozó vagyon összességét a szakszervezetek
   között  felosztásra   kerülő  vagyonnak  kell  tekinteni.
   Létrehozza a  Vagyont Ideiglenesen Kezelő Szervezetet ( a
   továbbiakban: VIKSZ ), amelyet a vagyon védelme érdekében
   -  a   végleges  vagyonmegosztásáig   -   használati   és
   rendelkezési jogokkal  ruház fel.  Meghatározza  a  VIKSZ
   Igazgató  Tanácsának   szervezetét,   hatáskörét.   Végül
   rendelkezik    a    vagyon    használatának    ideiglenes
   megosztásáról,   továbbá    arról,   hogy    a   végleges
   vagyonmegosztásról az Országgyűlés külön törvényt alkot.

                              II.

   Az indítványokban  kifejtett álláspont  szerint a törvény
   egésze alkotmányellenes, de a törvény egyes rendelkezései
   tekintetében  az   indítványozók  külön   is  kérték   az
   alkotmányellenesség  megállapítását   és  a   sérelmezett
   rendelkezések visszamenőleges hatályú megsemmisítését.

   1. Hivatkoztak arra, hogy az SzVV ellentétes az 1976. évi
   8.  tvr-rel   kihirdetett  Polgári   és  Politikai  Jogok
   Nemzetközi Egyezségokmányával,  valamint az  1976. évi 9.
   tvr-rel kihirdetett  Gazdasági, Szociális  és  Kultúrális
   Jogok Nemzetközi Egyezségokmányával.

   A  törvény   ellentétben  áll  a  Magyarország  által  is
   ratifikált, Az  egyesülési szabadság  és a  szervezkedési
   jog védelme  tárgyában elfogadott  87.  számú  nemzetközi
   munkaügyi egyezménnyel,  továbbá A szervezkedési jog és a
   kollektív tárgyalási  jog elveinek  alkalmazásáról  szóló
   98. számú nemzetközi munkaügyi egyezménnyel. Az SzVV erre
   tekintettel   sérti  az Alkotmány  7. §  (1)  bekezdését,
   mely szerint  a Magyar Köztársaság jogrendszere elfogadja
   a  nemzetközi   jog  általánosan   elismert   szabályait,
   biztosítja   továbbá    a   vállalt    nemzetközi    jogi
   kötelezettségek és a belső jog összhangját.

   2.  Az  indítványokban  kifejtett  álláspont  szerint  az
   Alkotmány 13.  §-ában biztosított  tulajdonhoz való jogot
   sérti az  a rendelkezés,  amely  a  volt  Szakszervezetek
   Országos Tanácsa  ( a továbbiakban: SZOT ) vagyonát, és a
   volt   ágazati   szakszervezetek   vagyonát   felosztható
   vagyonnak tekinti. Érvelésük szerint ellentétesek továbbá
   az alkotmányos  tulajdonvédelemmel a vagyon használatának
   ideiglenes  rendezéséről,  illetőleg  a  vagyon  végleges
   megosztásáról  szóló,   valamint  az   elidegenítési   és
   terhelési tilalommal,  illetlőleg az elidegenítési joggal
   kapcsolatos törvényi rendelkezések is.

   3. Az  indítványozók  kifogásolták,  hogy  a  törvényhozó
   figyelmen kívül  hagyta  a  hatalommegosztás  alkotmányos
   elvét,   ugyanakkor    az   érintettektől    elvonta    a
   jogorvoslathoz   való  jognak  az  Alkotmány  57.  §  (5)
   bekezdésében  biztosított   lehetőségét  azzal,   hogy  a
   szakszervezetek   bíróságokra    tartozó    vagyonvitáiba
   törvényhozási úton avatkozott be.

   4. Kifogásolták,  hogy a  törvény alkotmányellenes  módon
   kiterjesztette az  Állami  Számvevőszéknek  az  Alkotmány
   32/C. §-ában meghatározott hatáskörét, egyben megsértette
   az Állami Számvevőszék szervezetéről szóló és működésének
   alapelveivel  kapcsolatos   törvényre  vonatkozó   2/3-os
   szavazat-többséget előíró alkotmányi rendelkezést.

   5.  Az  indítványozók  sérelmezték,  hogy  a  törvény  az
   elszámolási     kötelezettség      körébe     vonja     a
   szakszervezeteknek a  gazdasági társaságokba  valamint az
   alapítványokba bevitt  vagyonát. Véleményük  szerint ez a
   szabályozás sérti  a Ptk-nak  az alapítványokra vonatkozó
   rendelkezéseit valamint  a gazdasági  társaságokról szóló
   1988. évi VI. törvényt is.

   6. A  VIKSZ Igazgató  Tanácsára vonatkozó rendelkezések a
   szakszervezeti    szövetségek     között     indokolatlan
   megkülönböztetést   tartalmaznak,    ez    pedig    sérti
   azAlkotmány 70/A. §-át, ugyanakkor a szakszervezeteknek a
   VIKSZ-ben való  részvételét előíró szabályok ellentétesek
   az Alkotmány 4. §-ában írt rendelkezéssel.

   7. Hivatkoztak  arra, hogy a törvénynek a szakszervezetek
   közötti választásokkal kapcsolatos rendelkezései egyrészt
   tisztázatlan  kötelezettséget   írnak  elő,   másrészt  e
   szabályok   is    sértik    az    állampolgárok    szabad
   szervezkedését   biztosító    nemzetközi   egyezményeket,
   illetve az Alkotmány 7. §-át és az Alkotmány 63. §-ába is
   ütköznek.

   8. Végül  a  törvény  megalkotása  során  megsértették  a
   jogalkotásról   szóló   1987.   évi   XI.   törvény   ( a
   továbbiakban: JAT ) több rendelkezését is.

                             III.

   A   törvény    egészének   alkotmányellenességét   állító
   indítványokkal  összefüggésben   az  Alktománybíróság  az
   alábbiakra mutat rá.

   1.  A   törvényt  -   a  címében   foglalt   törvényhozói
   célkitűzések szerint  - az  Országgyűlés a szakszervezeti
   vagyon  védelme,   a   munkavállalók   szervezkedési   és
   szervezeteik   működési    esélyegyenlősége   biztosítása
   érdekében   alkotta.   A   törvény   preambuluma   tovább
   részletezi  ezt   a  célkitűzést.   Eszerint  az   elmúlt
   társadalmi  rendszerben   hozott  döntések  következtében
   tisztázatlanná váltak a munkavállalói érdekképviseleti és
   érdekvédelmi szervezetek  vagyoni  viszonyai.  A  jogilag
   rendezetlen  helyzet   pedig  veszélyezteti   e   szervek
   működőképességét és  gátolja  a  szervezkedési  szabadság
   alkotmányos jogának  érvényesülését. A törvényjavaslathoz
   fűzött indokolás  arra mutat  rá, hogy a rendszerváltozás
   alapvető követelménye  a kényszertársulások felszámolása.
   A  szakszervezeti  és  állami  feladatok  tisztázását,  a
   kialakult    szakszervezeti     pluralizmus    gyakorlati
   megvalósulását  jelentősen   hátráltatják  az   e   téren
   tapasztalható  jogi   és  tulajdoni  rendezetlenségek.  A
   törvény célja, hogy egy folyamat egyik lépéseként segítse
   a  jelenlegi   ellentmondásos  helyzet  feloldását  és  a
   munkavállalói érdekvédelmi  szervezetek esélyegyenlőségen
   alapuló tevékenységét.

   Az  indokolás   utal  a   törvény  közelebbi  és  távlati
   célkitűzéseire is. Eszerint a törvény célja mindenekelőtt
   a  szakszervezetek  tulajdonában  és  használatában  lévő
   vagyontömeg felmérése  és rendeltetésének meghatározásáig
   megfelelő biztosítása.  A  törvény  további  célja,  hogy
   megteremtse az átmeneti időszakra a szakszervezeti vagyon
   kezelésének feltételeit.

   2.  Az   Alkotmánybíróság   11/1992.   ( III.   5. )   AB
   határozatában   kifejtette,    hogy    az    1989.    évi
   alkotmányrevízió   után    alkotott    új    jogszabályok
   alkotmányosságának  megítélésénél   a   rendszerváltással
   összefüggő sajátos  történelmi  helyzetet  -  a  jogállam
   keretein belül  és annak kiépítése érdekében - figyelembe
   lehet venni.  Az Alkotmánybíróságnak azt kell vizsgálnia,
   hogy  a   rendszerváltás  egyszeri,   sajátos  történelmi
   követelményei hogyan  valósíthatók meg  alkotmányosan,  a
   jogfolytonosság alapján  maradva [28/1991.  ( VI. 3. ) AB
   határozat].

   A  vizsgált   törvény  célkitűzései  a  jövőre  nézve  az
   alkotmányosan  biztosított  rendszerváltás  szolgálatában
   állnak.

   A törvény  a múlt  rendszerben  különböző  -  és  ma  már
   többnyire  megállapíthatatlan   és  ellenőrizhetetlen   -
   forrásokból származott,  heterogén  összetételű  és  jogi
   természetét tekintve  számos  változáson  keresztül  ment
   volt szakszervezeti  vagyonnak -  az  Alkotmány  70/A.  §
   (3)   bekezdésében  megkivánt esélyegyenlőség  szem előtt
   tartásával való  - újrafelosztását kivánja biztosítani. A
   végleges újrafelosztásig  ennek az  egységes rendeltetésű
   vagyonnak a  védelmét hivatott  garantálni, és  ezzel  az
   Alkotmány 63. § (1)   bekezdésében biztosított egyesülési
   jog, illetőleg a 70/C. § (1)   bekezdésében az egyesülési
   jog   speciális   eseteként   szabályozott   érdekvédelmi
   szervezkedési szabadság érvényesülését elősegíteni.

   E   célkitűzések    alkotmányos   jogok   megvalósítására
   irányulnak,    alkotmányos     feladatok     teljesítését
   szolgálják, így az Alkotmány rendelkezéseivel összhangban
   állnak.

   3. Az  indítványokban megfogalmazott alapvető érv szerint
   a törvény  egésze azért  alkotmányellenes, mert  meg  nem
   engedett   beavatkozást    jelent    a    szakszervezetek
   autonómiájába, egyben  súlyosan sérti  a  szakszervezetek
   tulajdonhoz való jogát és vagyoni jogait.

   Ezzel  összefüggésben   az  Alkotmánybíróság  álláspontja
   szerint figyelembe  kell venni  a szakszervezetek korábbi
   jogállását    és    a    rendszerváltással    kapcsolatos
   átalakulásuk jogi környezetét is.

   3.1. A  régi rendben a formális iparági tagozódás alapján
   álló ún.  ágazati  szakszervezetek  egyetlen  szervezetbe
   tömörültek és ténylegesen a SZOT irányítása alatt álltak.
   Mint   társadalmi    szervezetek   jogi   személyiségüket
   közvetlenül  az   Alkotmányból,  illetőleg   a   törvényi
   rendelkezésekből származtatták.  A szakszervezeti  vagyon
   tipikusan a  társadalmi tulajdonra vonatkozó tulajdonjogi
   szabályok hatálya alatt állt.

   A szakszervezeti vagyon legnagyobb részének tulajdonosa a
   SZOT   volt,    tulajdonjoggal   azonban    az    ágazati
   szakszervezetek  és  azok  jogi  személyiségű  szervezeti
   egységei is rendelkeztek.

   A vagyon  - ma már megállapíthatatlan arányban - az 1948-
   ig  létező  Szakszervezeti  Szaktanács  42  tagszervezete
   vagyonának   nem   államosított   részéből,   az   állami
   támogatásokból,   egyéb   állami   juttatásokból   és   a
   szakszervezeti tagdíjak felhalmozásából tevődött össze. A
   különféle állami  támogatások  és  juttatások  alapja  az
   volt,  hogy   a  szakszervezetek   számos  állami  típusú
   feladatot ( társadalombiztosítás,  munkavédelem stb. ) is
   elláttak.

   A   múltban    az   önálló    szervezkedés,    alternatív
   érdekképviseleti szervezetek létrehozásának - ha formális
   jogi akadálya nem is volt - valóságos lehetősége nem állt
   fenn; az  önkéntes tömörülés  elve helyett  a  "kényszerű
   tagság"  elve   érvényesült.   A   szociológiai   jellegű
   kényszertagság  társadalmi-szociális   előnyök   ösztönző
   hatásával párosult.  A szakszervezeti  pluralizmus hiánya
   mellett   az    sem   volt    reális   alternatívája    a
   munkavállalóknak, hogy  a szakszervezettől  távol tartsák
   magukat. Ez  ugyanis nemcsak  a minimális érdekképviselet
   lehetőségétől fosztotta  volna  meg  őket,  hanem  számos
   egyéb jogosultságtól is ( pl. üdülés stb. ).

   Politikailag-szociológiailag   a    valamikori   SZOT   -
   tagszervezeteivel együtt  - lényegében  monopolhelyzetben
   volt.   Ilyen   körülmények   között   a   szakszervezeti
   monopolszervezet     felhalmozott      vagyona     olyan,
   meghatározott feladatra  rendelt "célvagyon"  volt, amely
   az    egyedüli,     egyetlen    formában     szerveződött
   munkavállalóli    érdekképviseletet    meghatározóan    e
   tevékenységének ellátása érdekében illette meg.

   3.2. Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( a
   továbbiakban: Ejtv. ) 1989. január 24-i hatálybalépésével
   pozitív  irányban   is  megteremtődött  a  szakszervezeti
   pluralizmus  legális   alapja   és   ezzel,   továbbá   a
   rendszerváltás tényével  társadalmi méretűvé vált - a már
   előzőleg   megkezdődött    -   alternatív   munkavállalói
   érdekképviseleti szervek létrehozása.

   Ez a  folyamat - figyelemmel a korábbi, több mint 90 %-os
   monopol-szakszervezeti   tagtelítettségre    -   a   SZOT
   tagszervezeteiből   történt   tömeges   kilépés   és   új
   szervezetek alakítása  mellett valósulhatott  csak meg, a
   visszamaradt  tagság  pedig  az  önkéntesség  alapján  új
   tartalommal  tartotta   fenn  -   esetenként  változatlan
   elnevezéssel -  a korábbi szakszervezeti érdekképviseleti
   formát.  Társadalmi-szociológiai  értelemben  a  SZOT  és
   korábbi  tagszervezetei   felbomlottak,  megszüntek,   az
   pedig, hogy  az újonnan  létrejött, illetőleg a változott
   tartalommal   fennmaradt   érekképviseleti   tömörülések,
   szakszervezeti   típusú    társadalmi   alakulatok   jogi
   értelemben    a    korábbi    szakszervezeti    formációk
   tekintetében  mennyiben   váltak  jogutódokká,  illetőleg
   milyen vagyoni  helyzetbe kerültek,  jogilag tisztázatlan
   maradt. Hiányzott  ugyanis  a  jogutódlással,  továbbá  a
   jogfolytonossággal kapcsolatos  rendezés alapszabályi  és
   szervezeti döntési alapja.

   A volt  SZOT és  az azt  alkotó  ágazati  szakszervezetek
   felbomlása, illetőleg  átalakulása alapvetően  nem  jogi,
   hanem   a    rendszerváltással   együttjáró    politikai-
   szociológiai folyamat  volt. Maguk az indítványozók adták
   elő azt az egyébként köztudomású tényt, hogy a valamikori
   SZOT-ot alkotó  19 ún.  ágazati szakszervezet 1989-ben és
   1990-ben több mint száz szakszervezetre bomlott. Ez pedig
   jogilag  áttekinthetetlen  helyzetet  teremtett  egyfelől
   azért,  mert   a  SZOT   és  tagszervezetei  alapszabálya
   egyáltalában nem  számolt  e  szervezetek  megszünésével,
   átalakulásával vagy  felosztásával.  A  monopolhelyzetben
   volt  szakszervezet   lényegéhez  tartozott   ugyanis  az
   érdekképviseleti      szervezkedés      e      formájának
   kizárólagossága    és     a     fennmaradás.     Másfelől
   megállapíthatatlan  az,   hogy   a   volt   szakszervezet
   megszűnése  megfelelt-e  az  Ejtv.  20.  és  21.  §-aiban
   foglalt, a  társadalmi szervezetek megszünésére vonatkozó
   rendelkezéseknek. A  felbomlási folyamat  tömegméretűsége
   miatt az erre vonatkozó szakszervezeti-döntési aktusok ma
   már többnyire tisztázhatatlanok és kideríthetetlenek.

   A kialakult  bizonytalan és  függő  jogi  helyzetekben  a
   törvényhozónak  szabályoznia   kell  -  a  végleges  jogi
   rendezésig -  a volt  szakszervezeti vagyon biztosítását,
   használatát   és    védelmét.   Maga   a   szakszervezeti
   érdekképviseleti mozgalom kerülne veszélybe a bizonytalan
   és  jogilag   tisztázatlan  helyzet   fenntartásával.  Az
   érdekképviseleti   feladatokra    rendelt,   felhalmozott
   "célvagyon" biztosítása a szakszervezeti mozgalom számára
   ugyanis  nyilvánvalóan   az  érdekképviseleti  jog,  mint
   alkotmányos szabadságjog  gyakorlásának a  feltétele.  Az
   Alkotmány  2.   §  (1)    bekezdésében   deklarált   -  a
   jogbiztonságot is  magába foglaló  - jogállamiság elvéből
   következik, hogy  az elmúlt  rendben  felhalmozott  és  a
   munkavállalói érdekképviseleti  mozgalom célját  szolgáló
   vagyon nem tehető ki hosszantartó, bizonytalan kimenetelű
   és tömeges  vagyonjogi vitáknak.  A már  megindult  és  a
   vagyonnal való  rendelkezéssel kapcsolatos jogviták ténye
   bizonyítja,    hogy    a    jogfolytonosságot    illetően
   bizonytalan, a  jogutódlást tekintve  is tisztázatlan  és
   függő vagyonjogi  helyzet -  a vagyon  átmeneti  megóvása
   érdekében - törvényhozói beavatkozást igényel.

   Az indítványokkal  támadott törvény erre az alkotmányosan
   jogi    rendezést     igénylő     helyzetre     tartalmaz
   rendelkezéseket, következésképpen  a törvény  célkitűzése
   nem alkotmányellenes.

   3.3. Az indítványozóknak - így elsősorban az MSZOSZ-nek -
   az indítványokban  megfogalmazott elvi  kiindulási alapja
   az,  hogy   a  szakszervezeti   mozgalom  átalakulása   a
   jogfolytonosság alapján és a jogutódlás szabályai szerint
   ment végbe.  Ennek az  álláspontnak  azonban  hiányzik  a
   ténybeli alapja  és  jogilag  nem  bizonyított.  Mivel  a
   szakszervezet   megszünésére   alapszabályi   rendelkezés
   korábban nem volt - hiszen sem a SZOT, sem tagszervezetei
   a megszünés  és jogutódlás lehetőségével egyáltalában nem
   számoltak -  az erre  vonatkozó szervezeti  döntések  sem
   tisztázottak,  a  jogutódkénti  fellépésnek  teljességgel
   bizonytalanok  a  legális,  következésképpen  alkotmányos
   feltételei.

   Az Alkotmánybíróság  eljárásában beszerzett  dokumentumok
   alapján megállapítható,  hogy a  SZOT  1990.  márciusában
   tartott  XXVI.  kongresszusa  a  SZOT  megszünéséről  nem
   döntött. Az  ugyanezen a  kongresszuson megalakult MSZOSZ
   alapszabálya pedig  nem tartalmaz rendelkezést a SZOT-tal
   kapcsolatos jogutódlás  kérdésében, hanem az kifejezetten
   új társadalmi  szervezet létrehozásáról  szól. Ugyanakkor
   az MSZOSZ-t  a Fővárosi  Bíróság a  SZOT helyett,  a SZOT
   volt nyilvántartási  számán vette  fel és  jegyezte be  a
   társadalmi szervezetek  nyilvántartásába, a SZOT tehát ma
   már nyilvántartott  társadalmi szervezetként nem létezik.
   Ehhez járul  az  a  tény  is,  hogy  a  hivatkozott  SZOT
   kongresszus   csak   egy   részét   képviselte   a   volt
   szakszervezeti tagságnak  és az akkor már nyilvántartásba
   vett   munkavállalói   érdekképviseleti   szervezeteknek.
   Jogilag  teljesen   tisztázatlan,   hogy   a   társadalmi
   szervezetek vagyona  a  társadalmi  tulajdon  lebontására
   vonatkozó,  vagy   az   Ejtv   20-21.   §-aiban   foglalt
   rendelkezések   alapján    történjék-e   a    kongresszus
   szakszervezeti  vagyonnal   kapcsolatos   döntéseinek   a
   megítélése. A  kongresszus nemcsak  a SZOT  megszünéséről
   nem    hozott  határozatot,  hanem  az  Ejtv  21.  §  (1)
   bekezdése szerinti felszámolók kijelöléséről sem döntött,
   így   az  sem zárható  ki, hogy  a 21.  §  (2)  bekezdése
   alapján a szakszervezeti vagyon állami tulajdonba került.
   Ezekben  a   vitás   kérdésekben   a   bíróság   jogosult
   állástfoglalni,   az    Alkotmánybíróság   csupán   annak
   megállapítására  szorítkozik,   hogy   a   szakszervezeti
   mozgalom  tényleges   átalakulása  jogilag  rendezetlenül
   folyt le,  s ez  a tény  jogbizonytalansághoz vezetett és
   függő jogi helyzeteket idézett elő.

   A vagyonelosztás,  illetőleg vagyonutódlás  végleges jogi
   rendezéséig -  ebben a függő jogi helyzetben - az eredeti
   szakszervezeti   vagyonérték    megóvásának   garanciális
   feltételeit  tartalmazó   törvény  rendelkezései  így  az
   Alkotmánnyal  összhangban   állnak,   ezért   a   törvény
   célkitűzéseinek alkotmányellenességét  állító indítványok
   megalapozatlanok.

   3.4.  Hangsúlyozza   az  Alkotmánybíróság,  hogy  ezt  az
   utólagos  törvényhozói   beavatkozást  egyedül   a   volt
   monopolhelyzetű         szakszervezet         jogutódlási
   bizonytalansággal  teli,   rendezetlen  és   függő   jogi
   helyzeteket eredményezett, tömeges méretű felbomlásának a
   ténye teszi alkotmányossá. A szakszervezeti mozgalomnak a
   rendszerváltással    összefüggő     sajátos    történelmi
   helyzetben   bekövetkezett   szétesése   és   társadalmi-
   szociológiai   átalakulása,    mint   befejezett    tény,
   indokolhatja  a   törvényhozó   kivételes   és   egyszeri
   beavatkozását.   A   rendszerváltás   egyszeri,   sajátos
   körülményeként lezajlódott ebben a társadalmi folyamatban
   ugyanis a  felhalmozott szakszervezeti vagyon - a jogilag
   rendezetlenül lebonyolódó megszünésekkel, átalakulásokkal
   -  tulajdonképpen  "válságszituációba"  került.  Ebben  a
   válsághelyzetben a  törvényhozónak  a  vagyoni  viszonyok
   végérvényes    rendezéséig     gondoskodnia    kell    az
   érdekképviseleti   mozgalom    alkotmányos    szabadságát
   garantáló     szakszervezeti      vagyon     megóvásáról,
   használatáról-hasznosításáról és rendelkezésre állásáról.
   A  kivételes   és  egyszeri   beavatkozás   lehetőségének
   alkotmányossága   a    munkavállalói    érdekképviseletek
   rendkívüli fontosságához  és a  szakszervezeti átalakulás
   befejezett tényéhez  kötődik, ebből  nem következik annak
   alkotmányos  lehetősége,   hogy   az   egyéb   társadalmi
   szervezetek átalakulása  és ezzel  kapcsolatban a vagyoni
   viszonyok  rendezése   utólagos  törvényhozások  sorozata
   útján és annak alapján menjen végbe.

                              IV.

   A  törvény  egyes  rendelkezéseit  támadó  indítványokkal
   kapcsolatban az  Alkotmánybíróság az alábbiakra mutat rá.
   1. A  törvény személyi  hatályára vonatkozó, 1. §-ban írt
   rendelkezés - amely szerint a törvény hatálya kiterjed az
   Ejtv.    alapján    nyilvántartásba    vett    valamennyi
   munkavállalói    érdekképviseleti     szervezetre     ( a
   továbbiakban:  szakszervezet )  -  nem  egyértelmű,  mert
   önmagában  ennek   alapján  nem  állapítható  meg  minden
   kétséget kizáróan  az a  személyi kör,  amelyre a törvény
   rendelkezései vonatkoznak.

   Az Alkotmánybíróság  elvi éllel  mutat rá  arra,  hogy  a
   világos,    érthető     és    megfelelően    értelmezhető
   normatartalom  a   normaszöveggel   szemben   alkotmányos
   követelmény. A  jogbiztonság -  amely az  Alkotmány 2.  §
   (1)   bekezdésében  deklarált jogállamiság fontos eleme -
   megköveteli,  hogy   a  jogszabály  szövege  értelmes  és
   világos,    a     jogalkalmazás    során     felismerhető
   normatartalmat hordozzon.

   A támadott törvényi rendelkezés bizonytalansága azonban a
   törvény alkalmazása  során feloldható.  Abból ugyanis  az
   bizonyosan  megállapítható,   hogy  a   törvény  személyi
   hatálya a  szakszervezeti típusú,  azaz  fő  feladataikat
   tekintve    érdekképviseleti     jellegű    szervezetekre
   vonatkozik, az  érdekképviseleti társadalmi  alakzatoknak
   ezt  a   jellegét  pedig  kétség  esetén  az  elszámolási
   kötelezettség  hatósági   címzettjének,  azaz  az  Állami
   Számvevőszéknek  kell   bizonyítania.  Ezért  e  törvényi
   rendelkezés   alkotmányellenessége  az Alkotmány 2. § (1)
   bekezdése alapján nem állapítható meg.

   2. A  törvény 2.  §-a írja  elő  a  törvény  hatálya  alá
   tartozó szervezetek  elszámolási kötelezettségét  és azt,
   hogy ez az elszámolás milyen vagyontárgyakra terjed ki.

   2.1. Mivel  az a  távolabbi jogalkotói célkitűzés, hogy a
   múlt   rendben   monopolhelyzetben   volt   szakszervezet
   vagyonáról  -   mint  célvagyonról   -  a  törvényhozó  a
   pluralizmus   alapján   szerveződött   új   munkavállalói
   érdekképviseleti szervek  között  a  tényleges  tulajdoni
   helyzet figyelembevételével  és az arányos elosztás elvei
   szerint rendelkezzen,  csak a  felhalmozott vagyon  és  a
   tulajdonosok ismeretében  valósítható meg, az elszámolási
   kötelezettség  törvényi   kimondása  összhangban   van  a
   jogállamiság elvével és egyéb alkotmányi rendelkezést sem
   sért.

   A jelenleg birtokosként, illetőleg jogosultként megjelenő
   és  működő   érdekképviseleti   szervezetek   tulajdonosi
   minősége  ugyanis   -  a   megszünések  és   átalakulások
   tisztázatlan körülményei  miatt -  ma még nem állapítható
   meg. A  támadott törvényi rendelkezés éppen e bizonytalan
   és függő  tulajdonjogi helyzet  felmérésére vonatkozik és
   célja  az,   hogy  ebben   a  függő  jogi  helyzetben  is
   biztosítsa  a   vagyon  rendeltetésszerű  használatát  és
   alkotmányos védelmét.

   2.2. Nem  sért  alkotmányi  rendelkezést  az  elszámolási
   kötelezettség  kiterjesztése   a  gazdasági   társaságban
   meglevő  tulajdonosi   részesedésre  és   az  alapítványi
   vagyonra.

   A törvény  közelebbi célja  a volt  szakszervezeti vagyon
   lehetséges  teljes   felmérése  annak   későbbi  végleges
   elosztása  érdekében.   Az  elszámoltatás  önmagában  nem
   jelenti az Alkotmány 13. § (1)   bekezdésében biztosított
   tulajdonhoz   való    jog   sérelmét.    A    törvényhozó
   vagyonelszámoltatásra -  alkotmányos célok  megvalósítása
   érdekében -  az   Alkotmány  59.  §  (1)  bekezdésének  a
   sérelme nélkül bárkit kötelezhet. A kötelezés kiterjedhet
   az  idegen   tulajdonba  adott  vagyontárgyakra,  vagyoni
   juttatásra is.  Ez a  szabályozás az  Alkotmány  egyetlen
   rendelkezésével sem áll ellentétben, mert a tulajdont nem
   vonja el,  az alapítványi  vagyont nem  is korlátozza. Az
   elszámoltatás alkotmányos  célja, hogy  a  törvényhozó  a
   későbbi   vagyonelosztáskor   a   volt   korábbi   teljes
   szakszervezeti vagyont  értékelje  és  vegye  számításba.
   Annak    sincs     alkotmányos    akadálya,     hogy    a
   vagyonelosztásnál  a  törvényhozó  az  idegen  tulajdonba
   adott vagyonrészt az alapító szakszervezet részesedésénél
   figyelembe vegye.

   Megalapozott  alkotmányossági   kifogás   a   törvény   e
   rendelkezéseivel kapcsolatban sem áll fenn.

   3. A támadott törvény 5. §-ának az Állami Számvevőszékkel
   kapcsolatos  hatásköri   szabályai  nem  ellentétesek  az
   Alkotmány   32/C.  § (4) bekezdésében írt rendelkezéssel.
   Ez  utóbbi   alkotmányi   előírás   szerint   az   Állami
   Számvevőszék szervezetéről  és  működésének  alapelveiről
   szóló törvény  elfogadásához  a  jelenlevő  országgyűlési
   képviselők   kétharmadának    szavazata   szükséges.   Az
   Alkotmány   32/C.  § (1)  bekezdése -  amely  példálózóan
   sorolja   fel   az   Állami   Számvevőszék   legfontosabb
   feladatait - úgy rendelkezik, hogy a Számvevőszék ellátja
   a törvénnyel  hatáskörébe utalt egyéb feladatot is. Ilyen
   törvényhez pedig  -  különösen  ha  az  eseti  hatáskört,
   átmeneti feladatot állapít meg - már nem kell kétharmados
   szavazati  arány   ( ami  egyébként  a  támadott  törvény
   tekintetében megvolt ).  Egy állami  szerv organizációját
   és működési  alapelveit tartalmazó  törvény nem  azonos a
   szervezet hatáskörét megállapító törvényi szabályozással.
   Ez egyébként  az eltérő helyen és szövegkörnyezetben álló
   alkotmányi rendelkezésekből is következik.

   4. A  sérelmezett törvény  6. §-ában írt elidegenítési és
   terhelési   tilalmat   megállapító,   korlátozó   jellegű
   rendelkezések az  elszámolási kötelezettség  körébe  vont
   vagyon biztosítására  vonatkoznak, azaz  a későbbiekben a
   vagyonelosztásról szóló  törvény meghozataláig  a  vagyon
   rendelkezésre  állását   hivatottak   garantálni.   Ezért
   elsősorban  biztosítéki   tartalmúak;   alkotmányos   jog
   korlátozása     az      alanyi     jog      jogosultjának
   meghatározatlansága,  bizonytalansága   folytán  fel  sem
   merül.

   Alkotmányellenesség a  támadott törvény  8. §-ában  és  a
   törvényt módosító  1991.  évi  LXVI.  törvény  1.  §-ában
   lehetővé  tett   elidegenítési   jog   tekintetében   sem
   állapítható meg.  E körben  a törvény  a vagyon  átmeneti
   biztosításával, megóvásával megbízott jogosultat bizonyos
   célok érdekében teljes tulajdonosi jogokkal ruházza ugyan
   fel, ez  a jog  azonban  a  rendelkezési  jog  ideiglenes
   jogosultjának alkotmányos  meghatározásával - figyelemmel
   a  törvényben   foglalt  garanciákra  is  -  megmarad  az
   Alkotmány keretei  között. A rendelkezési jogot ugyanis -
   a VIKSZ  Igazgató Tanácsának  alkotmányossá  tételével  -
   csak   testületileg,    a   vagyon   megóvásában   és   a
   vagyonelosztásban  várományi   jogosultsággal  rendelkező
   valamennyi  érdekelt   részvételi  és  szavazati  jogának
   biztosítása    mellett    lehet    gyakorolni,    éspedig
   ideiglenesen, azaz  a végleges  vagyonelosztás módját  és
   elveit szabályozó  törvény meghozataláig.  A rendelkezési
   jog   gyakorlást   csak   a   vagyon   védelme   vagy   a
   működőképesség   garantálása,    illetőleg   az    anyagi
   feltételek  biztosítása   és   a   közös   szakszervezeti
   feladatok teljesítése  indokolhatja. Ezek  a célok  pedig
   összhangban  vannak   a  törvény   egészének  alkotmányos
   célkitűzésével,     az     érdekképviseleti     célvagyon
   megóvásával.

   Mindezek   a megállapítások irányadóak a törvény 7. § (2)
   bekezdésének a )  és c ) pontjában, továbbá 8. §-ában írt
   és kifogásolt rendelkezésekkel kapcsolatban is.

   5. Nem  sérti az  Alkotmány rendelkezéseit a törvény 7. §
   (1)   bekezdése  sem, amely szerint az elszámolás hatálya
   alá tartozó  vagyon összességét  a szakszervezetek között
   felosztandó vagyonnak  kell tekinteni.  Ez  a  szabály  a
   későbbi vagyonelosztáskor  számításba vehető  vagyoni kör
   egészére tartalmaz rendelkezést, anélkül, hogy korlátozná
   vagy egyáltalában érintené a tulajdonjogot. A törvényhozó
   felelőssége, hogy  a szakszervezeti  vagyon  tulajdonjogi
   kérdéseinek    a     tisztázása    után     vagy    annak
   újraszabályozásával  a   vagyon  elosztási   módjáról  az
   Alkotmány    9.  §  (1)  és  13.  §  (1)    bekezdéseinek
   figyelembevételével döntsön.  Mindaddig azonban,  amíg  e
   törvényhozói aktusra  sor nem  kerül,  a  tulajdonvédelem
   alkotmányossága  kérdésében   -  a   tulajdoni   kérdések
   érintetlensége miatt  - az Alkotmánybíróság nem foglalhat
   állást.

   6. A   sérelmezett  törvény  7. §  (2)  bekezdésének  b )
   pontja arra  az esetre,  ha az  elszámolásra kötelezett a
   bejelentési  kötelezettséget  teljesíteni  elmulasztotta,
   minden,   a  törvény  2.  §  (2)  bekezdésében  felsorolt
   vagyontárgy tekintetében  a VIKSZ-et  feljogosítja a 8. §
   b ) pontja  szerinti jogosultság,  azaz  a  vagyontárgyak
   használata    vonatkozásában     a    rendelkezési    jog
   gyakorlására. Mivel a törvény 2. § (2)   bekezdésében írt
   felsorolásban szerepel  az alapítványba bevitt vagyon is,
   a  VIKSZ-et   e  vagyonok  tekintetében  is  megilleti  a
   használatról való rendelkezési jogosultság. Az alapítvány
   önálló jogi  személy, így  az alapítványi tulajdon a volt
   szakszervezettől idegen  tulajdon, a  VIKSZ  rendelkezési
   jogának erre a tulajdonra való kiterjesztése az Alkotmány
   9.  §  (1)  bekezdésébe   és   13.  §  (1)    bekezdésébe
   ütközik, s ezért a törvény 7. § (2)   bekezdés b ) pontja
   a 2.  § (2)  bekezdés g )  pontja, azaz  az   alapítványi
   vagyonok viszonylatában alkotmányellenes.

   Ameddig ugyanis a törvény 7. § (1)   bekezdése csak arról
   rendelkezik,  hogy  az  elszámolás  hatálya  alá  tartozó
   vagyon  összességét   kell   a   szakszervezetek   között
   felosztandó vagyonnak  tekintetni, amely  az  alapítványi
   tulajdont   csak   akkor   érintheti,   ha   az   alapító
   szakszervezet nem  volt tulajdonos,  ezen túl  pedig csak
   annyiban,  hogy  a  vagyonelosztáskor  ezt  a  vagyont  a
   törvényhozó -  nemcsak aktívumként,  hanem adott  esetben
   helytállási kötelezettséggel  megterhelt passzívumként is
   - figyelembe  fogja   venni,  addig a  (2)  bekezdés  b )
   pontja e vagyonok tekintetében is rendelkezési jogot ad a
   VIKSZ- nek, amely az idegen alapítványi tulajdon önkényes
   és aránytalan  korlátozása, így az a tulajdonjognak, mint
   alapjognak  a   lényeges  tartalmát   érinti,  ezért   az
   Alkotmány 8.  § (2)   bekezdése alapján alkotmányosan nem
   megengedett.

   7. A támadott törvény közvetlen célja, hogy az elszámolás
   hatálya alá tartozó vagyonnal kapcsolatban - a későbbi és
   végleges  felosztásig   -  meghatározott   korlátozásokat
   ( elidegenítési és  terhelési tilalom stb. ) vezessen be,
   azaz a  vagyon megóvásáról, biztosításáról, rendelkezésre
   állásáról,  de  legalábbis  az  érdekképviseleti  szervek
   javára  való  felhasználásáról  törvényi  biztosítékokkal
   gondoskodjék. Ezt  a célt  a törvényhozó  úgy  érheti  el
   alkotmányosan,  hogy  a  vagyon  átmeneti  biztosításával
   kapcsolatos  jogokat   és   kötelezettségeket   vagy   az
   érdekképviseleti  szervezkedésektől  független  kivülálló
   ( állami ) szervre bízza, vagy pedig e jogosultságokat és
   kötelezettségeket  az   elosztásban  érdekelt  valamennyi
   várományi jogosult  között -  osztja  fel.  Az  Alkotmány
   70/A. § (1)   bekezdésében írt jogegyenlőségi alkotmányos
   elvet  sérti,  következésképpen  alkotmányellenes,  ha  a
   törvényhozó -  alkotmányos ismérvek és garanciák nélkül -
   e   kötelmeket    a   várományi   jogosultak   csak   egy
   meghatározott körére  ruházza. Tekintettel  arra, hogy  a
   vagyon   megóvására    vonatkozó   kötelmek   egészen   a
   tulajdonosi rendelkezési jogig terjedő jogosultságokat is
   magukban foglalnak,  az egyenlőként kezelés és az egyenlő
   elbánás alkotmányos  elveinek az  felel meg,  ha ezeket a
   jogokat a  törvény hatálya  alá tartozó  szervezetek -  a
   képviselet szintjén - együttesen gyakorolhatják. Mivel az
   Alkotmánybíróság    következetes    gyakorlata    szerint
   [21/1990. ( X.  4. ) AB határozat stb.], a jogi személyek
   számára is biztosított, hogy alkotmányos jogaikat bármely
   megkülönböztetés      nélkül       érvényesítsék,      az
   Alkotmánybíróság   álláspontja    szerint   a    támadott
   törvénynek  a   VIKSZ  Igazgató  Tanácsára  vonatkozó,  a
   törvény    9.   §  (1)   bekezdésében  írt   rendelkezése
   ugyancsak alkotmányellenes.  Ha ugyanis a törvényhozó azt
   a  megoldást   választotta,  hogy   az  elszámolt  vagyon
   védelméről az  érdekképviseleti  szervek  gondoskodjanak,
   lehetővé kell  tenni,  hogy  az  így  létrejövő  Igazgató
   Tanácsban az  érintettek az  elosztás  várható  arányában
   rendelkezzenek képviselettel.

   Annak  alkotmányos   indoka,  hogy   a   VIKSZ   Igazgató
   Tanácsában a  pluralizmus alapján  álló szakszervezeti és
   más munkavállalói  érdekképviseleti tömörülésekből  miért
   csak   a  törvény 9.  § (1)  bekezdésében írt szervezetek
   vesznek  részt,  sem  a  törvény  szövegéből,  sem  annak
   indokolásából nem  tűnik ki,  és  azt  a  törvényjavaslat
   előterjesztői az  Alkotmánybíróság kifejezett felhívására
   sem indokolták  meg; következésképpen az önkényes, mert a
   pozitív  megkülönböztetésnek   más  ésszerű   alkotmányos
   magyarázata sem állapítható meg.

   Az ideiglenes,  majd végleges  vagyonmegosztásig  a  volt
   szakszervezeti    vagyon    megóvása    és    biztosítása
   alkotmányosan  csak   valamennyi  szakszervezeti  érdeket
   megjelenítő  érdekképviseleti   szervezet  részvételével,
   illetőleg képviseletével  és ezek együttes működtetésével
   valósítható meg.

   8. A  VIKSZ Igazgató Tanácsának összetételétől eltérően a
   Tanács  működésére   és  határozatképességére   vonatkozó
   szabály már  nem vet  fel alkotmányossági  aggályokat. Az
   Alkotmány   70/A.   §  (1)  bekezdése   a  jogok  egyenlő
   elosztásának alkotmányos  követelményét írja  elő.  Ha  a
   törvényhozó    az     alanyi    jogok    alkotmányellenes
   megkülönböztetés nélküli  elosztását biztosítja, azzal az
   alkotmányossági   követelményeknek    eleget   tesz;   az
   érdekképviseletek számára  alkotmányosan biztosított  jog
   mikénti  gyakorlása   már  az  Alkotmány  4.  §-ában  írt
   rendelkezéssel    összefüggésbe    nem    hozható.    Nem
   alkotmányellenes   tehát    az   elidegenítési,   illetve
   rendelkezési  joggal   való  felruházása  az  alkotmányos
   összetételű Tanácsnak  akkor sem,  ha  a  szabályozás  az
   egyhangú döntéshez nem követeli meg valamennyi képviselet
   jelenlétét,  ha   egyébként  a  jelenlét  és  a  szavazás
   lehetőségét minden jogosult számára egyformán biztosítja.

   9. Az  érdekképviseleti szervek  közötti választásoknak a
   támadott törvény  10. §-ában történt előírása nem ütközik
   a szabad  szervezkedés jogának  elvébe,  következésképpen
   nem sérti az Alkotmány 63. § (1) bekezdését.

   A  vonatkozó   törvényi  előírás   csak   az   ideiglenes
   vagyonelosztás elveit  fekteti le, jelezve, hogy arról is
   külön törvény  fog  rendelkezni.  Ezek  az  elvek  minden
   tekintetben  összhangban   állnak  azzal  az  alkotmányos
   törvényhozói  célkitűzéssel,  amely  a  monopolhelyzetben
   szerveződött,    kényszerű    tagságon    alapuló    volt
   szakszervezetek vagyonát  a pluralizmus alapján létrejött
   új érdekképviseleti  tömörülések között  a  támogatottság
   arányában  kivánja   felosztani.  A  törvény  egyenlőként
   kezeli  és   egyenlő  jogokkal   ruházza  fel   mind   az
   érdekképviseletek  tagságát   -  és   mindenkit,  aki   a
   szakszervezeti  vagyon   létrehozásához  tagdíjfizetéssel
   hozzájárult -  mind pedig magukat az érdekképviseleteket,
   mert minden  érintett számára  lehetőséget biztosít arra,
   hogy  a   választáson  részt  vegyen  és  a  támogatással
   kapcsolatban  nyilatkozzon.   Így  ezek  a  rendelkezések
   megfelelnek az  Alkotmány 70/A.  § (1)   bekezdésében írt
   jogegyenlőségi  alapjog-kategóriának   és  az  egyesülési
   szabadság alkotmányos  alapjogának is.  Arra is  utal  az
   Alkotmánybíróság, hogy  a   törvény  10. §  (1)   és  (2)
   bekezdése kizárólag  a szakszervezetek között felosztandó
   vagyon használatáról  rendelkezik és  nem érinti  magát a
   tulajdonjogot. A  használat ideiglenes megosztása pedig a
   vagyoni  viszonyok   zavartalanságát,   a   munkavállalói
   érdekképviseletek működőképességét  hivatott  garantálni,
   az tehát  összhangban áll a törvény alkotmányos céljával,
   így nem alkotmányellenes. A törvény 10. § (3)   bekezdése
   alapján  a  végleges  vagyonelosztásról  az  Országgyűlés
   külön   törvénnyel    fog   rendelkezni.   E   törvénynek
   nyilvánvalóan  figyelembe   kell   vennie   a   tényleges
   tulajdoni helyzeteket  és a  tulajdonvédelem  alkotmányos
   rendelkezésein   kell    alapulnia.   Egy    későbbiekben
   megalkotásra kerülő  törvény  alkotmányossági  vizsgálata
   azonban  ennek   az  eljárásnak   a  keretei  között  nem
   folytatható le.

   10.  Az   indítványozók  kifogásolták,   hogy  a  törvény
   megfosztja  az   érintetteket   a   bírósághoz   fordulás
   lehetőségétől, ezért  ellentétes   az Alkotmány 57. § (1)
   és  (5)   bekezdésével.  Sérelmezték  azt   is,  hogy   a
   jogalkotó   a    törvényelőkészítés    folyamatában    az
   érdekképviseleti szervek  közreműködését mellőzte,  ezzel
   pedig  a  jogalkotásról  szóló  törvény  rendelkezéseivel
   került ellentétbe.

   Az    előbbi     kifogással    kapcsolatban    utal    az
   Alkotmánybíróság arra,  hogy az  Alkotmány 57. § (1)   és
   (5)   bekezdései    a    jogok     és     kötelezettségek
   érvényesítésére  és   elbírálására,  továbbá   az   ezzel
   összefüggő   jogorvoslatra,    tehát   a   jogalkalmazási
   folyamatra,  nem   pedig  az   alanyi  jogokat   és  jogi
   kötelezettségeket  keletkeztető   jogalkotási  folyamatra
   vonatkoznak.  A   jogalkotási  jogsérelemmel  kapcsolatos
   jogvédelem egyedüli  eszköze az  alkotmánybírósági út. Az
   alanyi jogok  védelmével és  érvényesítésével kapcsolatos
   bírósági eljárásra  a  törvény  nem  tartalmaz  korlátozó
   rendelkezéseket.

   Az   utóbbi    sérelem   tekintetében    hivatkozik    az
   Alkotmánybíróság arra,  hogy  már  több  határozatában  -
   legutóbb  a  13/1992.  ( III.  25. )  AB  határozatban  -
   kinyilvánította,  hogy  a  törvényhozás  folyamatában  az
   érdekképviseleti szervek  közreműködésének a mellőzése és
   ezzel a  JAT egyes  rendelkezéseinek  a  figyelmen  kívül
   hagyása    önmagában     nem    vezethet     a    törvény
   alkotmányellenességének   a   megállapításához.   A   JAT
   vonatkozó előírása nem alkotmányos jogalkotási feltétel.

   11. Az  Alkotmánybíróság  a  jogalkotó  által  választott
   megoldásoknak a  nemzetközi jog  indítványokban felhívott
   szabályaival   való    ellentmondását   nem    vizsgálta,
   tekintettel arra,  hogy az  ABtv 21.  §  (3)    bekezdése
   szerint  az   indítványozók   a   jogszabály   nemzetközi
   szerződésbe ütközésének alkotmányossági vizsgálata iránti
   indítványtételi jogosultsággal nem rendelkeznek. Ezért az
   erre irányuló indítványokat visszautasította.

   E kérdéssel  összefüggésben még az alábbiakra mutat rá az
   Alkotmánybíróság.

   Az   Alkotmány  7.  §  (1)  bekezdése  szerint  a  Magyar
   Köztársaság  jogrendszere   elfogadja  a  nemzetközi  jog
   általánosan elismert  szabályait,  biztosítja  továbbá  a
   vállalt nemzetközi  jogi kötelezettségek  és a  belső jog
   összhangját.  Az   indítványok  egy   része  kifejezetten
   hivatkozik az  Alkotmány e  rendelkezésére. E rendelkezés
   azonban nem  önálló, hanem  utaló alkotmányi szabály, így
   utólagos normakontroll  alapja csak  az indítványok által
   érintett    nemzetközi     szerződések    lehetnek.    Az
   Alkotmánybíróság álláspontja szerint éppen ezért ezzel az
   alkotmányi  rendelkezéssel  nem  kerülhető  meg  az  ABtv
   idézett  korlátozása,   amely  a   nemzetözi  szerződésbe
   ütközés vizsgálatát  meghatározott személyek  és  szervek
   indítványához köti. Indítványtételi jogosultság hiányában
   pedig az  Alkotmánybíróság  az  indítványoknak  ezzel  az
   összefüggésével nem  foglalkozhatott. Végül  arra is utal
   az Alkotmánybíróság,  hogy sem  az indítványokban, sem az
   azokkal összefüggő  alkotmányossági vizsgálata  során nem
   talált  olyan  elemet,  amelynek  alapján  a  hivatalbóli
   eljárás  megindításának   indokoltságát   megállapíthatta
   volna.

   12.   A   jogbiztonság   érdeke   megkivánja,   hogy   az
   alapítványba bevitt  vagyonok kivételével  a VIKSZ a 8. §
   szerinti jogokat a 7. § (2)   bekezdés b ) pontja körében
   is gyakorolhassa  a törvény  megfelelő módosításáig, mint
   ahogy azt  is, hogy  a VIKSZ  Igazgató Tanácsa  a  Tanács
   összetétele  alkotmányosságának   a  helyreállításáig  is
   tovább működjön. Ezért az Alkotmánybíróság a törvény 7. §
   (2) bekezdés b ) pontját és a  9. §  (1) bekezdését 1992.
   június 30-ával semmisítette  meg   az Alkotmánybíróságról
   szóló  1989.  évi  XXXII.  törvény 40. §-a és  43. §  (4)
   bekezdése  alapján.  A  jövőre  szóló  megsemmisítéssel a
   törvényhozónak    lehetősége   van   arra,    hogy     az
   alkotmányellenes    rendelkezéseket    az    Alkotmánnyal
   összhangba hozza.

   A határozat  közzétételére vonatkozó  rendelkezés az ABtv
   41. §-án alapul.
                        Dr. Sólyom László
                   az Alkotmánybíróság elnöke

            Dr. Ádám Antal                Dr. Herczegh Géza
            alkotmánybíró                   alkotmánybíró

         Dr. Kilényi Géza                  Dr. Zlinszky János
          alkotmánybíró                       alkotmánybíró

         Dr. Schmidt Péter                  Dr. Szabó András
          alkotmánybíró                       alkotmánybíró

          Dr. Tersztyánszky Ödön           Dr. Vörös Imre
               alkotmánybíró                alkotmánybíró

                        Dr. Lábady Tamás
                      előadó alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    26/1992. (IV. 30.)
    Date of the decision:
    .
    04/22/1992
    .
    .