English
Hungarian
Ügyszám:
.
1165/B/1996
Előadó alkotmánybíró: Ádám Antal Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 22/1997. (IV. 25.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1997/107
.
A döntés kelte: Budapest, 04/22/1997
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

        Az    Alkotmánybíróság     jogszabályi    rendelkezések
   alkotmányellenességének   utólagos   vizsgálatára   irányuló
   indítvány tárgyában meghozta a következő

                          határozatot :

        Az Alkotmánybíróság  megállapítja :    a  közoktatásról
   szóló 1993. évi LXXIX. törvény ( a továbbiakban : Kt. ) 4. §
   (6) bekezdése alkalmazásánál alkotmányos  követelmény,  hogy
   az   állam  vagy  a  helyi   önkormányzat   az  egyházi jogi
   személyek    által    fenntartott   közoktatási  intézmények
   működéséhez    a    hasonló    állami    és    önkormányzati
   intézményekével  azonos  mértékű  költségvetési  támogatáson
   kívül  olyan arányú kiegészítő anyagi  támogatást  nyújtson,
   amilyen   arányban   ezek   az   intézmények   állami   vagy
   önkormányzati feladatokat  vállaltak át.  Ez az  alkotmányos
   követelmény  a   Kt.  e   rendelkezésének   hatálybalépésére
   visszamenő hatályú.

        Az Alkotmánybíróság a Kt. 4. § (6) bekezdése, 17. § (1)
   bekezdés l) pontja, 81.  §  (6) bekezdése  és  129.  §   (2)
   bekezdése    alkotmányellenességének   megállapítására    és
   megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

        Az  Alkotmánybíróság   ezt  a   határozatát  a   Magyar
   Közlönyben közzéteszi.
                             Indokolás

                                 I.

         1. A  közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényt ( a
    továbbiakban :  Kte. ) az   1996.   évi  LXII.   törvény ( a
    továbbiakban :  Ktn. ) átfogóan módosította.  A   módosított
    közoktatási   törvény   ( a továbbiakban :  Kt.  ) 4.  § (6)
    bekezdése szerint  :  "Az  állam  a  nem állami,  nem  helyi
    önkormányzati  közoktatási  intézmény fenntartója  részére a
    feladat  ellátáshoz   az  éves    költségvetési   törvényben
    megállapított  mértékű  költségvetési  támogatást  nyújt.  A
    helyi    önkormányzat   vagy   az   állam   a  költségvetési
    támogatáshoz   kiegészítő  anyagi  támogatást adhat,  ha   a
    nem  állami, illetve nem önkormányzati közoktatási intézmény
    - az  e  törvényben  szabályozott   megállapodás   alapján -
    állami,  illetve helyi önkormányzati feladatot lát  el.  Nem
    jár  költségvetési  hozzájárulás a fenntartónak  az  iskolai
    rendszerű szakképzés gyakorlati képzésének ellátásához abban
    az  esetben,  ha  a  fenntartó  szakképzési   hozzájárulásra
    kötelezett". A  Kte.  4. § (6) bekezdése így  rendelkezett :
    " Az állam és az önkormányzat  anyagi  támogatást   nyújt  a
    nem  állami,  illetve  nem önkormányzati   nevelési-oktatási
    intézményeknek   olyan arányban, amilyen  arányban ezek  - e
    törvényben   foglaltak  szerinti megállapodással  -  állami,
    illetve  önkormányzati feladatot vállalnak át. "

         A Kt.  17. § (1) bekezdés l) pontja a következőket írja
    elő :

         " (1) Ha  e törvény  másképp nem rendelkezik, nevelési-
    oktatási intézményben pedagógus-munkakörben az alkalmazható,
    aki e  törvényben meghatározott felsőfokú iskolai ( egyetemi
    vagy főiskolai  szintű ) végzettséggel  és szakképzettséggel
    rendelkezik. A  megfelelő felsőfokú  iskolai végzettségek és
    szakképzettségek a következők :

         l)  a   j)  pontban   fel  nem  sorolt  tanórán  kívüli
    foglalkozás    megtartásához    a    foglalkozás    tartalmi
    követelményeihez igazodó, a b) - j) pontban felsorolt;

    végzettség és szakképzettség".

         A Kt.  81. §  (6) bekezdése  alapján :   "A közoktatási
    megállapodásra  egyebekben  a  Magyar  Köztársasági  Polgári
    Törvénykönyvének a  megbízásra vonatkozó rendelkezéseit kell
    alkalmazni".

         A Kt.  129. §  (2) bekezdése  előírja,  hogy  "A  helyi
    önkormányzat és  a Művelődési  és  Közoktatási  Minisztérium
    1996.  december  31-ig  vizsgálja  felül  az  általa  kötött
    közoktatási megállapodásokat. A felülvizsgálat nem érintheti
    azokat  a  gyermekeket,  tanulókat,  akiket  a  megállapodás
    alapján 1996.  szeptember  1-jéig  vettek  fel  a  nevelési-
    oktatási intézménybe".

         2. Az indítványozók a Kt. 4. § (6) bekezdése, 17. § (1)
    bekezdés l) pontja, 81.  §   (6)   bekezdése   és   129.   §
    (2)   bekezdése  alkotmányellenességének  megállapítását  és
    megsemmisítését kérték a következő indokok alapján.

         2. 1.  A Kte.  4.  §  (6)  bekezdése  az  állam  és  az
    önkormányzat számára  mérlegelést nem  tűrő  kötelezettséggé
    tette a nem állami és nem önkormányzati nevelési és oktatási
    intézmények    által    átvállalt    oktatási    tevékenység
    finanszírozását.  A   Kt.  4.   §  (6)   bekezdése   azonban
    megszüntette az  államnak és  a helyi  önkormányzatnak a nem
    állami,  nem  helyi  önkormányzati  közoktatási  intézmények
    költségvetési  támogatásához   nyújtandó  kiegészítő  anyagi
    támogatásra   vonatkozó    kötelezettségét.   A   kiegészítő
    támogatás nyújtására  mérlegelési jogot  biztosít,  amelynek
    gyakorlása tekintetében semmilyen feltételt nem állapít meg,
    ezáltal lehetőséget  ad önkényes,  a  jogegyenlőséget  és  a
    hátrányos   megkülönböztetés    tilalmát   sértő   eljárások
    megvalósítására. Mindezek  alapján ez a rendelkezés sérti az
    Alkotmány 2. § (1) bekezdését, 70/A. §-át és a 70/F. §-át.

         2. 2.  A Kt.  17. §  (1)  bekezdés  l)  pontja  úgy  is
    értelmezhető, hogy  az kizárja a felsőfokú végzettséggel nem
    rendelkező hitoktatók  oktatásban való részvételét. Az ilyen
    hitoktatók az egyház megbízása alapján látják el munkájukat,
    ezért az  oktatásból való  kizárásuk sérti az Alkotmánynak a
    vallásszabadságot  megállapító   60.  §-át.   Amennyiben   e
    rendelkezésből a  sérelmezett  értelmezés  kifejezetten  nem
    következik,  hanem  csupán  a  gyakorlatban  már  jelentkező
    ellentmondásos értelmezés  lehetősége áll fenn, ez a szabály
    sérti  a  jogbiztonság  elvét  és  az  Alkotmány  2.  §  (1)
    bekezdésébe ütközik.

         2.3.  A   Kt.  81.   §  (6)   bekezdése  a  közoktatási
    megállapodásokra egyebekben  a  Ptk.  -nak   a  megbízásokra
    vonatkozó   szabályait   rendeli  alkalmazni,   amelyek    e
    megállapodásokra   kifejezetten értelmezhetetlenek, vagy  az
    azokra  vonatkozó  szabályokkal ellentétesek.  Így   például
    a  közoktatási  megállapodások   határozott   időre    szóló
    megállapodások,  ezért azok  fel sem mondhatók. A  megbízási
    jogviszony    természetével    ellentétben   a   közoktatási
    megállapodás   alapján   az  oktatási  tevékenységet  végzők
    számára   utasítások    sem   adhatók.   E    megállapodások
    tekintetében a  megbízás nélküli ügyvitel fogalmilag kizárt.
    A Kt. e szabálya tehát alkalmazhatatlan és értelmezhetetlen,
    sérti az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében  megállapított
    jogállamiságból fakadó jogbiztonság követelményét.

         2. 4.  A Kt. 129. § (2) bekezdése előírja a közoktatási
    megállapodások felülvizsgálatát,  de annak jellegét, irányát
    illetően  semmilyen   szempontot  nem  határoz  meg.  A  már
    megkötött  közoktatási   megállapodásokat  törvény  erejével
    módosítani  nem   lehet  és   a  Kt.   -nak  a   Ktn.  által
    megállapított egyetlen  más  rendelkezése  sem  értelmezhető
    úgy, hogy azok alapján a Ktn. hatálybalépése előtt megkötött
    megállapodások    módosítását     igényelni    lehetne.    A
    szerződéseket az  általános jogelvek  értelmében a szerződés
    alanyai egyetértésével  lehet módosítani.  Ez a  rendelkezés
    ezt a  jogelvet is  sérti,  mert  megfogalmazása  a  hatalmi
    helyzetből való  módosítás  lehetőségét  sugallja.  Mindezek
    alapján a  Kt. e rendelkezése a jogbiztonság követelményének
    sérelmével  jár   és  ellentétes   az  Alkotmány  2.  §  (1)
    bekezdésével.

                                II.

         1. Az  Alkotmány 2.  § (1) bekezdése megállapítja, hogy
    "A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam".

         Az Alkotmány 60. §-a így rendelkezik :

    " (1)  A   Magyar  Köztársaságban  mindenkinek  joga  van  a
    gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára.

    (2)  Ez   a  jog   magában  foglalja   a  vallás   vagy  más
    lelkiismereti   meggyőződés   szabad   megválasztását   vagy
    elfogadását,  és   azt  a   szabadságot,  hogy  vallását  és
    meggyőződését mindenki  vallásos cselekmények,  szertartások
    végzése útján vagy egyéb módon akár egyénileg, akár másokkal
    együttesen  nyilvánosan  vagy  magánkörben  kinyilváníthassa
    vagy   kinyilvánítását    mellőzze,    gyakorolhassa    vagy
    taníthassa".

         Az Alkotmány 67. § (2) bekezdése alapján :  "A szülőket
    megilleti az  a jog,  hogy a  gyermeküknek  adandó  nevelést
    megválasszák".

         Az Alkotmány  68. §  (2) bekezdése  kinyilvánítja :  "A
    Magyar Köztársaság védelemben részesíti a nemzeti és etnikai
    kisebbségeket.   Biztosítja    kollektív   részvételüket   a
    közéletben,   saját    kultúrájuk   ápolását,    anyanyelvük
    használatát, az  anyanyelvű oktatást,  a saját  nyelven való
    névhasználat jogát".

         Az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdése szerint :  "A Magyar
    Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy
    számára az  emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely
    megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás,
    politikai  vagy   más  vélemény,   nemzeti  vagy  társadalmi
    származás, vagyoni,  születési vagy  egyéb helyzet  szerinti
    különbségtétel nélkül.  " E  § (3)  bekezdése alapján  :  "A
    Magyar  Köztársaság   a  jogegyenlőség   megvalósulását   az
    esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését  célzó  intézkedésekkel
    is segíti".

         Az  Alkotmány   70/F.  §-a   a  művelődési   jogról   a
    következőket tartalmazza.

    " (1)  A  Magyar  Köztársaság  biztosítja  az  állampolgárok
    számára a művelődéshez való jogot.

    (2)  A   Magyar  Köztársaság  ezt  a  jogot  a  közművelődés
    kiterjesztésével és  általánossá tételével,  az ingyenes  és
    kötelező általános  iskolával, képességei  alapján  mindenki
    számára hozzáférhető közép- és felsőfokú oktatással, továbbá
    az oktatásban részesülők anyagi támogatásával valósítja meg.
    "

    Az Alkotmány  70/G. §  (1) bekezdése  kinyilvánítja, hogy "A
    Magyar  Köztársaság   tiszteletben  tartja  és  támogatja  a
    tudományos és  művészeti élet  szabadságát, a tanszabadságot
    és a tanítás szabadságát".

    Az Alkotmány  70/J. §  (1) bekezdése  alapján :   "A  Magyar
    Köztársaságban  a   szülők,  gondviselők  kötelesek  kiskorú
    gyermekük taníttatásáról gondoskodni".

         2. A Kt. 2. § (3) bekezdése előírja, hogy "a közoktatás
    rendszerének működtetése az állam feladata".

         A  Kt.   3.  §   (2)  bekezdése   alapján  "Közoktatási
    intézményt  az   állam,  a   helyi  önkormányzat,   a  helyi
    kisebbségi    önkormányzat,     az    országos    kisebbségi
    önkormányzat, a  Magyar Köztársaságban  nyilvántartásba vett
    egyházi jogi személy, továbbá a Magyar Köztársaság területén
    alapított   és   itt   székhellyel   rendelkező   gazdálkodó
    szervezet,  alapítvány,   egyesület  és  más  jogi  személy,
    továbbá természetes  személy alapíthat és tarthat fenn, ha a
    tevékenység folytatásának  jogát -  jogszabályban  foglaltak
    szerint - megszerezte".

         A Kt.  3. § (3) bekezdése szerint "az állam az ingyenes
    és kötelező általános iskoláról az állami szervek és a helyi
    önkormányzatok intézményfenntartói  tevékenysége, illetve az
    állami,  a   helyi  önkormányzati  feladatellátás  keretében
    gondoskodik. E  törvény szerint  ingyenes továbbá  az óvodai
    nevelés,  az  óvodai  nevelést  és  az  iskola  nevelést  és
    oktatást     kiegészítő      pedagógiai      szakszolgálatok
    igénybevétele, továbbá  a gimnáziumi,  a szakközépiskolai, a
    szakmunkásképző-iskolai, a  szakiskolai nevelés  és oktatás,
    valamint a kollégiumi ellátás".

         A Kt.  4. §  (1) bekezdése megállapítja, hogy "Az állam
    és a  helyi önkormányzat  a  nevelés  és  az  oktatás  terén
    vállalt feladatainak  gyakorlása során  köteles tiszteletben
    tartani a  szülőknek, illetve  a  gyámnak  ( a  továbbiakban
    együtt :   szülő )  azt a jogát, hogy vallási és világnézeti
    meggyőződésüknek   megfelelő    oktatásban   és   nevelésben
    részesülhessenek gyermekeik.  A szülő  ezt a  jogát gyermeke
    érdekeinek   megfelelően   gyakorolja,   oly   módon,   hogy
    tiszteletben  tartja   annak  gondolat-,   lelkiismeret-  és
    vallásszabadsághoz való  jogát, továbbá véleményét - korától
    és érettségétől függően - figyelembe veszi".

         A Kt.  13.  §  (1)  és  (2)  bekezdése  a  következőket
    tartalmazza :

         " (1)  A   szülőt  megilleti   a  nevelési,   illetőleg
    nevelési-oktatási intézmény  szabad megválasztásának joga. A
    nevelési,      nevelési-oktatási       intézmény      szabad
    megválasztásának  joga   alapján   gyermeke   adottságainak,
    képességeinek,  érdeklődésének,   saját   vallási,   illetve
    világnézeti   meggyőződésének,    nemzeti    vagy    etnikai
    hovatartozásának  megfelelően  választhat  óvodát,  iskolát,
    kollégiumot.

          (2) A  szülők joga, hogy gyermekük számára nem állami,
    illetve  nem   önkormányzati  nevelési-oktatási   intézményt
    válasszanak, továbbá  -  az,  hogy  e  törvényben  foglaltak
    szerint  -  nem  állami,  illetve  nem  helyi  önkormányzati
    óvodát, iskolát  alapítsanak, vagy  annak alapításában részt
    vegyenek".

         A  Kt.   81.  §  (1)  bekezdés  d)  és  e)  pontja  így
    rendelkezik :

    " (1)  Ha   a   nevelési-oktatási   intézményt   nem   helyi
    önkormányzat, illetve nem állami szerv tartja fenn

    d) az  óvodai,  iskolai,  kollégiumi  felvétel,  továbbá  az
    óvodai  elhelyezés,   a  tanulói   jogviszony,  illetőleg  a
    kollégiumi   tagsági    viszony   fenntartása   -   írásbeli
    megállapodásban  -  fizetési  kötelezettséghez  köthető,  az
    óvodai elhelyezés,  a tanulói  jogviszony  és  a  kollégiumi
    tagsági jogviszony megszüntetésével kapcsolatosan - írásbeli
    megállapodásban - e törvény 74-75. §-ától el lehet térni;

    e) a  nevelési-oktatási intézmény - a fenntartó és a feladat
    ellátásáért  felelős  helyi  önkormányzat  között  létrejött
    írásbeli  megállapodás   ( a  továbbiakban  :    közoktatási
    megállapodás ) keretei  között - részt vehet az e törvényben
    meghatározott önkormányzati  feladatok  megvalósításában.  A
    közoktatási megállapodás  keretében a  nevelés és  oktatás a
    gyermekek,  tanulók   számára   ingyenessé   válik,   és   a
    megállapodás  keretei  között  nem  lehet  alkalmazni  a  d)
    pontban  foglaltakat.   Az  e   törvény   86.   §-ának   (3)
    bekezdésében meghatározott  feladatok ellátására a fővárosi,
    megyei, megyei jogú városi önkormányzattal lehet közoktatási
    megállapodást kötni".

         A Kt.  81. §  (8) bekezdése szerint :  "A művelődési és
    közoktatási miniszter  is köthet  közoktatási  megállapodást
    akkor, ha  a közoktatási  intézmény  térségi  vagy  országos
    feladatot lát  el, feltéve,  hogy  a  közoktatási  intézmény
    fenntartója  -   az  (1)   bekezdés  e)   pontja  szerint  -
    sikertelenül  kezdeményezte   a   közoktatási   megállapodás
    megkötését".

                                III.

         Az  Alkotmánybíróság   a  rendelkező   részben  foglalt
    döntését a következőkkel indokolja.

         1.1. A  Kte. 4.  § (6) bekezdése alapján az államnak és
    az önkormányzatnak a nem állami, nem önkormányzati nevelési-
    oktatási intézményeknek  ( a  továbbiakban  :    nem  állami
    intézmény )  olyan   mértékű   anyagi   támogatást   kellett
    nyújtania, amilyen  arányban  azok  a  törvényben  foglaltak
    szerint  megkötött   megállapodás  alapján  állami,  illetve
    önkormányzati feladatot  vállaltak át. A Kte. e rendelkezése
    értelmében tehát  a nem  állami  intézmények  a  közoktatási
    megállapodás  alapján   az  átvállalt  feladatokkal  arányos
    anyagi támogatás igénybevételére voltak jogosultak.

         1. 2.  A Kt. 4. § (6) bekezdésének első mondata alapján
    a nem  állami intézmény  fenntartója a  feladatellátáshoz az
    éves költségvetési  törvényben  meghatározott  költségvetési
    támogatásra jogosult, amelyet az államnak külön megállapodás
    nélkül is biztosítania kell.

         A  Kt.   118.  §   (3)  bekezdése  szerint  a  központi
    költségvetés az  állami szervek  és a  helyi önkormányzatok,
    valamint   a    nem   állami,    nem   helyi   önkormányzati
    intézményfenntartók részére az általuk fenntartott nevelési-
    oktatási  intézmények  működéséhez  -  a  gyermek-,  tanulói
    létszámot, valamint  az ellátott feladatokat figyelembe véve
    - normatív  költségvetési hozzájárulást  biztosít. A  118. §
    (4) bekezdése - a 4. § (6) bekezdéséhez kapcsolódóan - pedig
    előírja,  hogy   a  nem   állami,  nem  helyi  önkormányzati
    intézményfenntartó    részére     megállapított     normatív
    költségvetési hozzájárulás  összege nem lehet kevesebb, mint
    a   helyi    önkormányzat   részére    ugyanazon    jogcímen
    megállapított normatív hozzájárulás.

         A Kt.  fenti rendelkezései alapján tehát valamennyi nem
    állami intézmény  fenntartóját,  közöttük  az  egyházi  jogi
    személyeket  is,   alanyi   jogon   illeti   meg   az   éves
    költségvetési     törvényben      megállapított     normatív
    hozzájárulás.    A     Magyar    Köztársaság    1997.    évi
    költségvetéséről szóló  1996. évi  CXXIV. törvény  34. § (1)
    bekezdés a)  pontja szerint a közoktatási feladatokat ellátó
    nem állami  intézmények fenntartóit  -  a  megjelölt  néhány
    kivétellel  -   a  helyi   önkormányzatok  normatív   állami
    hozzájárulásával azonos  jogcímeken és  feltételek  mellett,
    azonos összegű normatív hozzájárulás illeti meg.

         A Kt.  4. §  (6) bekezdés második mondata alapján a nem
    állami intézmény  részére a helyi önkormányzat vagy az állam
    az alanyi  jogon járó  normatív  hozzájáruláshoz  kiegészítő
    anyagi támogatást  adhat. Ez  a  támogatás  azonban  csak  a
    közoktatási  megállapodás  megkötése  alapján  és  abban  az
    esetben nyújtható, ha a nem állami intézmény állami, illetve
    helyi önkormányzati feladatot lát el. A kiegészítő támogatás
    biztosítása ezáltal  az önkormányzatok  illetve a művelődési
    és közoktatási miniszter mérlegelési jogkörébe tartozik.

         A  Kt.  38.  §  (1)  bekezdése  szerint  a  közoktatási
    intézménynek  rendelkeznie   kell  a   feladatai  ellátáshoz
    szükséges feltételekkel. A közoktatási intézmény az alapító,
    illetőleg a  fenntartó szerv  által biztosított  pénzeszköz,
    valamint egyéb  bevételei alapján  gondoskodik  feladatainak
    ellátásáról.

         A Kt.  alapján járó normatív költségvetési hozzájárulás
    az intézmények  működéséhez szükséges anyagi fedezetnek csak
    bizonyos részét  - a  művelődési  és  közoktatási  miniszter
    közlése szerint  fenntartótól függetlenül, országos átlagban
    mintegy 63-64  %-át -  biztosítja. Ezért  a Kt.  előbbiekben
    idézett rendelkezése  értelmében a működéshez hiányzó anyagi
    fedezetről a fenntartónak kell gondoskodnia.

         A nem állami intézmények számára a Kt. alapján nyújtott
    normatív   hozzájárulás    kiegészítésének   megállapítására
    egyrészt a  Kt. idézett  81. §  d) pontja  szerinti fizetési
    kötelezettséget tartalmazó megállapodás, másrészt a 4. § (6)
    bekezdése és  a 81.  § e)  pontja alapján kötött közoktatási
    megállapodás áll rendelkezésre.

         A Kt.  81. §  (1) bekezdés  e)  pontja  alapján  kötött
    közoktatási  megállapodás   révén  a   nevelés  és   oktatás
    ingyenessé válik.  A 81.  § (4)  bekezdése előírja,  hogy  a
    kiegészítő támogatás  összegét oly  módon kell meghatározni,
    hogy  az  lehetővé  tegye  az  átvállalt  feladatoknak  -  a
    megállapodásban     meghatározott      gyermek-,     illetve
    tanulólétszám keretein  belül - az e törvény 114-115. §-ában
    és 117.  §-ában meghatározottak  szerinti ingyenes,  illetve
    térítési díj  ellenében való  ellátását.  A  Kt.  4.  §  (6)
    bekezdése anyagi  támogatás biztosításáról  szól, tehát az a
    pénzügyi  támogatás   mellett  lehetővé   teszi   az   egyéb
    támogatási  formák   alkalmazását  is   ( pl.  létesítmények
    ingyenes   átengedését,    azok   fenntartási   költségeinek
    biztosítását ) .

         A Kt.  új rendelkezései  értelmében tehát a közoktatási
    megállapodások megkötése  akkor lehetséges,  ha a nem állami
    intézmények  állami,   illetőleg  önkormányzati  feladatokat
    vállalnak át  és  azok  ellátásához  az  alanyi  jogon  járó
    normatív   hozzájáruláson    kívül   kiegészítő   támogatást
    igényelnek.  Ha   az   érintettek   között   a   közoktatási
    megállapodások  megkötésére  sor  kerül,  annak  alapján  az
    átvállalt feladatoknak  a  Kt.  -ban  foglalt  feltételekhez
    igazodó ellátása biztosítható.

         A fentiek  összegezéseként megállapítható,  hogy a  Kt.
    vizsgált rendelkezése  alapján a  nem állami  intézmények új
    alapokra helyezett támogatási rendszere az ilyen intézmények
    részére az  önkormányzatokéval  azonos,  alanyi  jogon  járó
    normatív költségvetési támogatást biztosít. Ez a rendelkezés
    a  közoktatási  megállapodás  megkötése  esetén  teszi  csak
    lehetővé   az   átvállalt   feladatok   tekintetében   olyan
    kiegészítő anyagi  támogatást, amelynek keretében az oktatás
    ingyenessé válik. A kiegészítő támogatás nyújtása ezáltal az
    önkormányzat  vagy   művelődési  és   közoktatási  miniszter
    mérlegelési jogkörébe tartozik.

         1. 3.  Az  Alkotmány  idézett  70/F.  §  (2)  bekezdése
    alapján az  államot az  oktatáshoz  való  jog  érvényesülési
    feltételeinek  biztosításában   az  egyes   oktatási  formák
    tekintetében eltérő kötelezettségek terhelik.

         Az  Alkotmány   e  rendelkezése  a  kötelező  általános
    iskolai oktatásban az ingyenes oktatás állami biztosításának
    kötelezettségét írja  elő. E rendelkezés alapján tehát ebben
    az oktatási formában az államnak alkotmányos kötelezettsége,
    a  szülőknek   és  a   tanulóknak  pedig   alapvető   alanyi
    jogosultsága áll  fenn az ingyenes oktatásra. A Kt. 3. § (3)
    bekezdése alapján az állam az ingyenes és kötelező általános
    iskoláról  az   állam  szervek  és  a  helyi  önkormányzatok
    intézményfenntartói tevékenysége,  illetve az  állami  és  a
    helyi önkormányzati feladatellátás keretében gondoskodik.

         A középfokú  oktatás tekintetében  az Alkotmány  állami
    kötelezettségként  a  képességei  alapján  mindenki  számára
    hozzáférhető   oktatás   biztosítását   és   az   oktatásban
    részesülők anyagi  támogatását határozza  meg. A Kt. idézett
    3.  §   (3)  bekezdése   azonban  az  Alkotmány  70/F.  §-át
    meghaladóan a  középfokú oktatást  és nevelést is ingyenessé
    nyilvánítja.

         Az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy az államot csak
    a   semleges    iskola   létesítésének   és   fenntartásának
    kötelessége terheli.  Nem állapítható  meg az, hogy államnak
    mindenki  számára   a  választása  szerinti  iskolában  kell
    ingyenes oktatást biztosítania.

         1. 4.  A lelkiismereti  és vallásszabadságról, valamint
    az egyházakról szóló

    1990. évi  IV. törvény ( a továbbiakban :  Lvet. ) 17. § (1)
    bekezdése szerint  "az egyházi  jogi személy elláthat minden
    olyan     nevelési-oktatási,      kulturális,     szociális,
    egészségügyi, sport,  illetőleg gyermek-  és  ifjúságvédelmi
    tevékenységet, amelyet  törvény nem  tart fenn kizárólagosan
    az  állam   vagy  állami   szerv  ( intézmény )  számára.  E
    tevékenységi  körben  az  egyházi  jogi  személy  intézményt
    létesíthet és tarthat fenn".

         A Lvet.  19. §  (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy "az
    állam az  egyházi jogi  személy nevelési-oktatási, szociális
    és   egészségügyi,   sport,   gyermek-   és   ifjúságvédelmi
    intézményei  működéséhez   -  külön   törvény  rendelkezései
    szerint -  normatív módon  meghatározott, a  hasonló  állami
    intézményekkel  azonos   mértékű  költségvetési   támogatást
    nyújt,  illetőleg   a   támogatás   az   ilyen   ellátásokra
    elkülönített pénzeszközökből történik".

         Az   Alkotmánybíróság    a   4/1993.   (II.   12.)   AB
    határozatában  feltárta   a  vallásszabadsághoz   való   jog
    alkotmányos tartalmát  és vizsgálta  e jog  érvényesülésének
    feltételeit az  oktatás területén,  továbbá meghatározta  az
    államnak   az    egyházi   oktatási   intézményeket   érintő
    intézményvédelmi kötelezettségeit a kötelező iskolai oktatás
    tekintetében.

         Ezek keretében  az  Alkotmánybíróság  megállapította  :
    "Az állam  nem tagadhatja meg a jogi lehetőségét annak, hogy
    akár  vallásos,   akár  ateista   elkötelezettségű   iskolák
    jöjjenek létre;  az ehhez  szükséges jogszabályokat meg kell
    alkotnia.  Az   állam  azonban   nem  köteles  nem  semleges
    iskolákat felállítani.  Ha viszont  az egyház  vagy a szülők
    elkötelezett iskolát  alapítottak és  működtetnek, az  állam
    támogatni köteles  őket olyan  arányban, amennyiben  ezek az
    intézmények  állami  feladatot  vállaltak  át;  illetve  nem
    tagadhatja meg  az állam  a támogatást  akkor sem,  ha  más,
    összehasonlítható,  világnézetileg  elkötelezett  intézményt
    már  támogat,  s  a  megkülönböztetésnek  nincs  alkotmányos
    indoka.

         Ha nincs is joga a szülőnek arra, hogy az állam a szülő
    kívánsága szerinti világnézetű iskolát nyisson, az a védelmi
    joga megvan, hogy ne legyen köteles vallási vagy világnézeti
    meggyőződésével  ellentétes  iskolába  járatni  a  gyerekét.
    Hasonlóképpen  ahhoz,   ahogy  azt   az  Alkotmánybíróság  a
    lelkiismereti  szabadsággal   kapcsolatban  kifejtette,   az
    államnak nemcsak  az ilyen  kényszertől  kell  tartózkodnia,
    hanem ésszerű  keretek között  az alternatív  magatartást is
    lehetővé kell  tennie. Nem  alkotmányellenes, ha  ez  utóbbi
    érdekében az,  aki lelkiismerete  szerint kíván  cselekedni,
    olyan áldozatra  kényszerül, amely  nem aránytalan".   ( ABH
    1993, 56, 57. )

         A  18/1994.  (III.  31.)  AB  határozat  pedig  azt  is
    megállapította,    hogy     "az    állam    intézményvédelmi
    kötelezettségének az  felel meg,  ha megteremti a vallásilag
    elkötelezett  oktatási-nevelési   intézmények  létrejöttének
    jogszabályi feltételeit  és azokat olyan arányban támogatja,
    amennyiben   ezek    az   intézmények    állami,   illetőleg
    önkormányzati feladatokat vállaltak át". ( ABH 1994, 91. )

         A Kormány  a Kt. módosításával egyidejűleg a 1080/1996.
    (VII.  23.)   határozatában  rendelkezett  az  egyházi  jogi
    személyek által fenntartott nevelési-oktatási intézményekkel
    összefüggésben  kötött   közoktatási  megállapodásokról.   E
    határozatában a  Kormány kinyilvánította,  hogy  az  egyházi
    jogi   személyekkel    kötött   közoktatási   megállapodások
    fenntartásával továbbra  is biztosítani  kell - az egyébként
    járó  normatív   költségvetési  hozzájáruláson   felül  -  a
    kiegészítő hozzájárulást  ahhoz, hogy  az  óvodák,  iskolák,
    kollégiumok működtetése  zavartalan legyen.  Ennek érdekében
    kikötötte, hogy  a közoktatási megállapodások teljesítéséhez
    szükséges   fedezet    biztosítására   a   mindenkori   éves
    költségvetési törvények  előkészítése során figyelemmel kell
    lenni.

         Az Alkotmánynak a vallásszabadság alapjogát megállapító
    60. §-ából,  valamint az Alkotmánybíróság fentiekben idézett
    határozataiból és a Lvet. 19. § (1) bekezdéséből, mint a Kt.
    szempontjából speciális  rendelkezésből az  következik, hogy
    az állam  és a  helyi önkormányzat az egyházi jogi személyek
    által  fenntartott  közoktatási  intézmények  működéséhez  a
    hasonló  állami   és  önkormányzati  intézményekével  azonos
    mértékű költségvetési  és  olyan  arányú  kiegészítő  anyagi
    támogatást köteles biztosítani, amilyen arányban azok állami
    vagy  önkormányzati   feladatokat  vállaltak  át.  Ebben  az
    esetben tehát  a helyi  önkormányzatnak vagy a művelődési és
    közoktatási miniszternek  az egyházi  iskola  fenntartójával
    közoktatási megállapodást  kell kötnie és ennek keretében az
    éves  költségvetési   normatív  hozzájáruláson  kívül  olyan
    arányú kiegészítő  anyagi támogatást kell biztosítania, mint
    amilyen arányban  ez az  intézmény állami vagy önkormányzati
    feladatot vállalt át.

         Az Alkotmánybíróság a volt egyházi ingatlanok tulajdoni
    helyzetének rendezéséről  szóló  1991.  évi  XXXII.  törvény
    ( Evt. )  alkotmányosságát elbíráló  4/1993.  (II.  12.)  AB
    határozatában megállapította, hogy az egyházak, különösen az
    Evt.  -vel   érintett  történelmi   egyházak  történelmi  és
    társadalmi  szerepe,   valamint  a  vallásszabadsághoz  való
    alapjog kielégítően  indokolja,  hogy  az  egyházi  funkciók
    gyakorlását szolgáló  ingatlanok visszajuttatása nem minősül
    más    érintett     tulajdonosokkal     szemben     önkényes
    megkülönböztetésnek. A  történelmi egyházak esetében ugyanis
    elsődlegesen  nem   kárpótlásra,  hanem  alapjog  gyakorlása
    anyagi feltételeinek  biztosítására került sor.  ( ABH 1993,
    64, 68. ) Az Alkotmánybíróság a termőföldről szóló 1994. évi
    LV. törvény  ( Ftv. )  előzetes  alkotmányossági  vizsgálata
    során  a  35/1994.  (VI.  24.)  AB  határozatában  ugyancsak
    kinyilvánította,  hogy  az  Ftv.  alapján  az  egyházi  jogi
    személy  számára   lehetővé   tett   termőföldre   vonatkozó
    tulajdonjogszerzés az  egyházi  jogi  személyek  alkotmányos
    szerepének betöltését  segíti elő,  ezért az nem minősíthető
    alkotmányellenesnek.  ( ABH 1994, 204. )

         A Kt.  81. § (10) bekezdésének az a rendelkezése, amely
    szerint  "a  művelődési  és  közoktatási  miniszter  köteles
    közoktatási  megállapodást   kötni  az  országos  kisebbségi
    önkormányzattal, ha a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók
    iskolai, kollégiumi ellátása az önkormányzati feladatellátás
    keretében nem  megoldott", pedig a Magyar Köztársaságban élő
    nemzeti és  etnikai kisebbségeknek  az Alkotmány  68. §-ában
    biztosított alapjoga  szolgálatában áll.  Nincs  alkotmányos
    indoka  annak,   hogy  a   Kt.  az  egyházi  jogi  személyek
    tekintetében nem  tartalmaz hasonló  kötelező rendelkezést a
    vallásszabadságból fakadó fenntartói jogok gyakorlása anyagi
    feltételeinek biztosítására.

         Az  előbbiek   összegezéseként  az  Alkotmánybíróság  a
    vizsgált tárgykörre  vonatkozóan megállapítja,  hogy  a  nem
    állami  oktatási   intézmények  körében   az  egyházi   jogi
    személyek  által   fenntartott  oktatási   intézményeknek  a
    rendelkező részben  megállapított kötelező  költségvetési és
    kiegészítő anyagi  támogatásában, valamint  a Kt. 81. § (10)
    bekezdése    alapján     kötelezően    kötött    közoktatási
    megállapodásban  megtestesülő   pozitív  diszkriminációt  az
    Alkotmány 60.  §-ában és  68. §-ában  biztosított  alapjogok
    érvényesítése teszi szükségessé.

         Mivel   egyrészt    a   Kt.    4.   §   (6)   bekezdése
    alkotmányellenesen      is       értelmezhető,      amelyből
    alkotmányellenes alkalmazás és helyzet keletkezhet, másrészt
    pedig a  Kormány a  fenti, egyébként sem teljesen egyértelmű
    határozatát bármikor módosíthatja, az Alkotmánybíróság a Kt.
    e  rendelkezésének   alkalmazásával  szemben   a  rendelkező
    részben megfogalmazott  alkotmányos követelményt állapította
    meg.   Ez a  követelmény a  Kt. e kifogásolt rendelkezésének
    hatálybalépésére visszamenő hatályú.

         Mindezek alapján  az Alkotmánybíróság  a Kt.  4. §  (6)
    bekezdésének az Alkotmány

    2. §  (1) bekezdésébe,  70/A. §  (1) és  (3) bekezdésébe  és
    70/F. §-ába ütközését nem állapította meg.

         2. Az  indítványozók a Kt. 17. § (1) bekezdés l) pontja
    nem  egyértelmű   értelmezhetősége  miatt  vélelmezik  annak
    alkotmányellenességét.

         Az Alkotmánybíróság a 9/1992. (I. 30.) AB határozatában
    kifejtette,  hogy   a  jogállam   nélkülözhetetlen  eleme  a
    jogbiztonság. A  jogbiztonság az  állam  -  s  elsősorban  a
    jogalkotó -  kötelességévé teszi  annak biztosítását, hogy a
    jog egésze,  egyes részterületei és az egyes jogszabályok is
    világosak, egyértelműek, működésüket tekintve kiszámíthatóak
    és előreláthatóak legyenek a norma címzettjei számára. ( ABH
    1992, 65. )

         A Kt.  e  kifogásolt  rendelkezése  -  az  indítványban
    foglaltaktól  eltérően  -  nem  értelmezhető  úgy,  hogy  az
    kizárja a  felsőfokú végzettséggel nem rendelkező hitoktatók
    oktatásban való részvételét.

         A Lvet.  17. §  (2) bekezdése  alapján az  egyházi jogi
    személy az  állam által  fenntartott  nevelési  és  oktatási
    intézményekben - a tanulók és a szülők igényei szerint - nem
    kötelező     jelleggel      ( fakultatív      tantárgyként )
    vallásoktatást   tarthat.    A   Lvet.   e   rendelkezésének
    megfelelően a  Kt.  4.  §  (4)  bekezdése  határozza  meg  a
    fakultatív  hit-   és  vallásoktatás  szabályait.  A  Kt.  e
    rendelkezése szerint  az állami  és  a  helyi  önkormányzati
    nevelési-oktatási intézményben  lehetővé kell  tenni, hogy a
    szülő  vallási   meggyőződésének  megfelelően  a  tanuló  az
    iskolában   és    a   kollégiumban,    továbbá   az   óvodai
    foglalkozásokhoz  csatlakozóan  a  gyermek  az  óvodában  az
    egyházi jogi  személy által  szervezett fakultatív  hit-  és
    vallásoktatásban  vegyen  részt.  A  hit-  és  vallásoktatás
    tartalmának  meghatározása,   a  hitoktató   alkalmazása  és
    ellenőrzése,   a   hit-   és   vallásoktatással   összefüggő
    igazgatási cselekmények  végzése, így  különösen a  hit-  és
    vallásoktatásra való  jelentkezés megszervezése, előmeneteli
    értesítések, bizonyítvány  kiadása az  egyházi jogi  személy
    feladata. Az  iskola, a  kollégium, illetve az óvoda köteles
    biztosítani a  hit-  és  vallásoktatáshoz  szükséges  tárgyi
    feltételeket, így  különösen a  helyiségek  rendeltetésszerű
    használatát,  valamint   a  jelentkezéshez   és   működéshez
    szükséges technikai  és adminisztrációs lehetőségeket. A Kt.
    e  rendelkezéséből   egyértelműen  az   következik,  hogy  a
    fakultatív hit-  és vallásoktatás  szervezésével kapcsolatos
    teendők ellátása,  köztük külön  is  nevesítve  a  hitoktató
    alkalmazása  és   ellenőrzése  az   egyházi   jogi   személy
    feladatkörébe tartozik.

         A Kt.  53. §  (1)  bekezdése  alapján  az  intézmény  a
    tanulók  érdeklődése   és  igényei  szerint  tanórán  kívüli
    foglalkozásokat  szervez.   E  §   (2)  bekezdése  tételesen
    felsorolja a  tanórán kívüli  foglalkozások körét.  A Kt.  e
    rendelkezése  értelmében   az  egyházi  jogi  személy  által
    szervezett fakultatív  hit- és  vallásoktatás nem tartozik a
    tanórán kívüli foglalkozások körébe.

         A vizsgált  rendelkezést a  Kt.  -nak  a  közoktatásban
    alkalmazottakról  szóló  III.  fejezete  tartalmazza,  amely
    kizárólag   a   nevelési-oktatási   intézményben   pedagógus
    munkakörben   foglalkoztatottakra    vonatkozó   szabályokat
    állapít meg. Mivel a hitoktatót nem a közoktatási intézmény,
    hanem az  egyházi jogi  személy alkalmazza  és nem pedagógus
    munkakörben, ezért a hitoktatóra a Kt. 17. §-ában az iskolai
    végzettségre megállapított szabályok nem vonatkozhatnak.

         A fentiek  alapján az  Alkotmánybíróság megállapította,
    hogy a  Kt. 17.  §.  (1)  bekezdés l)  pontja nem ütközik az
    Alkotmány 2. § (1) bekezdésébe és 60. §-ába.

         3. A Kt. értelmében a nem állami intézmények fenntartói
    és az  önkormányzatok,  illetve  a  művelődési  és  oktatási
    miniszter között  létrejött közoktatási megállapodás alapján
    az intézmények  a törvényben  meghatározott állami,  illetve
    önkormányzati  feladatot,  tehát  szolgáltatást  látnak  el,
    kiegészítő  anyagi   támogatás,   vagyis   ellenszolgáltatás
    fejében. A megállapodás révén a felek visszterhes szerződést
    kötnek, amelyre  - eltérő jogi rendezés hiányában - a Ptk. -
    nak a szerződésekre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

         A Ptk.  -nak a szerződési szabadság elvét kifejező 200.
    § (1)  bekezdése  szerint  a  szerződés  tartalmát  a  felek
    szabadon  állapíthatják   meg.  A   felek  a   szerződésekre
    vonatkozó rendelkezésektől  egyező akarattal eltérhetnek, ha
    jogszabály az  eltérést  nem  tiltja.  A  Ptk.  226.  §  (1)
    bekezdése alapján  jogszabály  meghatározhatja  a  szerződés
    egyes  tartalmi   elemeit  és   kimondhatja,  hogy   ezek  a
    szerződésnek  akkor   is  részei,   ha  a   felek   eltérően
    rendelkeznek. E  § (2) bekezdése pedig úgy rendelkezik, hogy
    jogszabály  a  hatálybalépése  előtt  megkötött  szerződések
    tartalmát  csak   kivételesen  változtathatja  meg.  A  Ptk.
    biztosítja a szerződéskötési szabadságot, a típusszabadságot
    és a  szerződésre vonatkozó  szabályok diszpozitív jellegét,
    amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik.

         A Kt.  81. §  (3) bekezdése  úgy rendelkezik,  hogy  "a
    közoktatási  megállapodás   tartalmát   a   felek   szabadon
    állapítják meg  azzal a  megkötéssel, hogy a megállapodásnak
    tartalmaznia kell :

    a) a nevelési és oktatási feladatokat;

    b) a gyermekek, tanulók számát;

    c)   az    óvodai   nevelési    feladatokban,   illetve    a
    tankötelezettség teljesítésével,  az iskolai  neveléssel  és
    oktatással összefüggő  feladatokban való részvételt, s ezzel
    összefüggésben a  fenntartói irányítás  egyes  jogosítványai
    gyakorlásának a megbízóra történő esetleges átruházását;

    d) azt az időszakot, amelyre a szerződést kötötték;

    e) a  fenntartó által  a  feladatellátáshoz  igénybe  vehető
    forrásokat, valamint  az ehhez nyújtott kiegészítő támogatás
    összegét,  továbbá  azokat  a  szolgáltatásokat,  amelyek  a
    megállapodás alapján  a gyermekek,  tanulók, szülők  részére
    ingyenessé  válnak,   illetőleg  amelyeket  térítési  díjért
    vehetnek igénybe".

         A Kt.  81. § (5) bekezdése előírja, hogy "a közoktatási
    megállapodásban kikötött  időszaknak biztosítania kell, hogy
    az érdekelt  gyermekek az  óvodát, illetőleg  a  tanulók  az
    iskolai tanulmányaikat  a  megállapodás  alapján  be  tudják
    fejezni".

         A Kt.  fenti előírásai tehát a közoktatási megállapodás
    egyes tartalmi  összetevőit kötelező erővel meghatározzák, a
    felek  a   szerződés   egyéb   tartalmi   elemeit   szabadon
    állapíthatják  meg.  A  Kt.  81.  §  (6)  bekezdése  azonban
    előírja, hogy a közoktatási megállapodásra egyebekben a Ptk.
    -nak a megbízásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

    Az Alkotmánybíróság a fentiek alapján megállapította, hogy a
    Kt. vizsgált  rendelkezése  és  a  Ptk.  jelzett  kapcsolódó
    rendelkezései      között       sem      kollízió,       sem
    értelmezhetetlenségből fakadó  alkotmányellenesség  nem  áll
    fenn. Ezek  egymást kiegészítő  viszonyban állnak.  Ezért az
    Alkotmánybíróság a Kt. 81. § (6) bekezdésével összefüggésben
    az Alkotmány  2. § (1) bekezdésének sérelmét nem állapította
    meg.

         4. A  Kt. 129.  § (2)  bekezdése határidő  rögzítésével
    előírja  a   korábban  kötött   közoktatási   megállapodások
    felülvizsgálatát.  Ez   a   rendelkezés   a   felülvizsgálat
    végrehajtására a helyi önkormányzatot, valamint a Művelődési
    és Közoktatási  Minisztériumot kötelezi, tehát a szerződések
    egyoldalú felülvizsgálatát rendeli el.

         A vizsgált  rendelkezés a  felülvizsgálat  tekintetében
    azt  az   egyetlen  -   az  indítványban   nem  értékelt   -
    követelményt állapítja  meg, hogy  az nem érintheti azokat a
    gyermekeket, tanulókat,  akiket a megállapodás alapján 1996.
    szeptember   1-jéig    vettek   fel    a   nevelési-oktatási
    intézménybe.  E   rendelkezésből  az   következik,  hogy   a
    felülvizsgálatnak  a   Ktn.  hatálybalépése   előtt   kötött
    megállapodással  érintett   intézményekbe  felvett   tanulók
    tekintetében nem lehet visszaható hatálya.

         A Ktn.  a felülvizsgálatra vonatkozóan egyéb feltételt,
    vagy szempontot  nem  határoz  meg,  tehát  olyan  általános
    rendelkezést sem tartalmaz, amely szerint a felülvizsgálatot
    kizárólag   a    Ktn.   által    megállapított,   módosított
    rendelkezésekre figyelemmel kell végrehajtani.

         A   művelődési    és   közoktatási   miniszter   -   az
    Alkotmánybíróság  megkeresése   alapján  adott   tájékoztató
    levelében -  a közoktatási  megállapodás  felülvizsgálatának
    indokait a következőkben jelölte meg.

    "a) A megkötött közoktatási megállapodások magukba foglalják
    a normatív  költségvetési hozzájárulásra  való jogosultságot
    is. Sok esetben a közoktatási megállapodásokat kizárólagosan
    a normatív  költségvetési hozzájárulás folyósítása érdekében
    kötötték. Miután  a  módosító  törvény  alapján  a  normatív
    költségvetési hozzájárulás  alanyi jogon  jár,  a  megkötött
    megállapodásokból a  költségvetési hozzájárulásra  vonatkozó
    rendelkezéseket ki kell emelni.

    b)  Megváltoztak  azok  a  hatásköri  szabályok,  amelyek  a
    tevékenység   engedélyezését    szabályozták.   A   hatáskör
    megosztásra  került   a  jegyző   és  a  főjegyző  között  a
    közoktatásról szóló  törvény  79.  §-ának  (3)  bekezdésében
    meghatározottak szerint. A törvény eredeti

    81. §-ának  (6) bekezdése szerint ahhoz, hogy a miniszterrel
    közoktatási  megállapodást   lehessen  kötni,   be   kellett
    csatolni  a  székhely  szerint  illetékes  községi,  városi,
    fővárosi, kerületi,  megyei jogú  városi önkormányzat  és  a
    megyei, fővárosi  önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy nem
    kíván  közoktatási   megállapodást  kötni.   Ez  a  feltétel
    szerepel  a   közoktatási  megállapodásokban  is,  melyet  a
    megkötött szerződésekből ki kell emelni.

    c) A  módosító törvény  a hatályos törvényi rendelkezésekhez
    képest megváltoztatta  a nem  magyar  állampolgárok  részére
    biztosított költségvetési  támogatást. Az eredeti 110. § (1)
    bekezdése szerint,  a  nem  magyar  állampolgár  akkor  volt
    tanköteles,    ha    legalább    tartózkodási    engedéllyel
    rendelkezett. Az  új 110. § (1) bekezdése ezt a rendelkezést
    huzamos tartózkodási  engedélyhez  köti.  Ebből  következik,
    hogy az  ideiglenes tartózkodási  engedéllyel rendelkező nem
    magyar állampolgár  nem tanköteles  és ezért  nem részesül a
    magyar  állampolgárral   azonos   elbírálásban.   Miután   a
    közoktatási   megállapodásokban    általában   nem    került
    egyértelműen rögzítésre,  hogy a hozzájárulás csak azok után
    jár,  akik  jogosultak  annak  igénybevételére,  indokolt  e
    tekintetben  is   megvizsgálni   a   megkötött   közoktatási
    megállapodásokat. "

         Az   Alkotmánybíróság    a   32/1991.   (VI.   6.)   AB
    határozatában vizsgálta  a  Ptk.  már  idézett  226.  §  (2)
    bekezdésének alkotmányosságát és annak alkotmányellenességét
    nem állapította  meg. Az  Alkotmánybíróság felfogása szerint
    önmagában  nem   alkotmányellenes  a   Ptk.   226.   §   (2)
    bekezdésének az  a rendelkezése, amelynek alapján jogszabály
    a hatályba  lépése  előtt  megkötött  szerződések  tartalmát
    kivételesen megváltoztathatja.  Kifejtette, hogy különösen a
    hosszú évekig  fennálló szerződési jogviszonyokra a jelentős
    gazdasági - esetleg politikai - pénzügyi és egyéb társadalmi
    változások   nyilvánvalóan    hatást   gyakorolnak,    s   a
    szerződéskötéskor előre  nem látott  körülmények  lényegesen
    megváltoztathatják a  szerződő felek  helyzetét, a  jogok és
    kötelezettségek arányát,  és valamelyikük  számára rendkívül
    terhessé vagy  egyenesen lehetetlenné  tehetik  a  szerződés
    változatlan tartalommal  történő fenntartását,  illetőleg  a
    szerződés teljesítését. Ezekben az esetekben tehát az állami
    beavatkozásra, a  szerződési kötelezettségek átértékelésére,
    megváltoztatására, esetlegesen a szerződések megszüntetésére
    kifejezetten szükség  van.  Rámutatott  az  Alkotmánybíróság
    arra is,  hogy mind  az egyedi  jogviszonyok, tehát  egy-egy
    konkrét szerződés  tartalmának megváltoztatása, mind pedig a
    jogviszonyok  társadalmi   méretű,  tehát  jogszabály  útján
    történő  megváltoztatása  csak  alkotmányos  keretek  között
    történhet meg. A változtatás alkotmányos garanciája pedig az
    egyedi jogviszonyok  tekintetében a  bírói,  a  jogviszonyok
    társadalmi   méretű   megváltoztatása   körében   pedig   az
    alkotmánybírósági   kontroll.    Álláspontja    szerint    a
    kivételességet  -   amelynek  fennállása  esetén  a  meglevő
    jogviszonyok tartalma  jogszabály útján módosítható - éppúgy
    esetenként, jogszabályonként kell vizsgálni, mint a bírósági
    szerződésmódosítás     alkalmazhatóságát      az      egyedi
    jogviszonyokban.  Jogszabályonként   külön-külön  eldöntendő
    kérdés tehát  az, hogy mikor felel meg a fennálló szerződési
    kapcsolatokba  való   állami  beavatkozás  az  Alkotmánynak,
    illetőleg   az   előbbi   szempontoknak.   Ennek   eldöntése
    elsősorban  a  törvényhozó  felelőssége,  de  a  beavatkozás
    alkotmányosságát az Alkotmánybíróság dönti el.
    ( ABH 1991, 134, 136. )

         Az  Alkotmánybíróság  a  Kt.  vizsgált  rendelkezésével
    összefüggésben a  következőket állapította  meg :   a) a Kt.
    közjogi    természetű    és    tartalmú    megállapodásokról
    rendelkezik;

    b)   a Kt. a már megkötött megállapodásokat nem módosította;
    c)  a   kifogásolt   rendelkezés   csak   a   megállapodások
    felülvizsgálatát rendeli  el, nem  írja  elő  azok  kötelező
    módosítását.

         Mivel   a   támadott   rendelkezés   kiköti,   hogy   a
    felülvizsgálat nem  érintheti azokat  a tanulókat,  akiket a
    megállapodás alapján  1996. szeptember  1-jéig vettek  fel a
    nevelési-oktatási intézménybe  és a  felülvizsgálatot  1996.
    december  31-ig  végre  kellett  hajtani,  a  felülvizsgálat
    eredményének lehetőségét a Kt. tartalmilag körülhatárolta. A
    felülvizsgálat  azonban   a  jövőre   nézve   vonatkozhatott
    valamennyi korábban  megkötött megállapodásra a Kt. 4. § (6)
    bekezdésében foglalt új támogatási rendszer következtében.

         A  Kt.  e  rendelkezése  a  közoktatási  megállapodások
    felülvizsgálatára 1996.  december 31-ei határidőt állapított
    meg, amely  már lejárt.  A jogalkotásról szóló 1987. évi XI.
    törvény 13.  §-a szerint a jogszabály akkor veszti hatályát,
    ha  más   jogszabály  hatályon  kívül  helyezi,  vagy  ha  a
    jogszabályban meghatározott határidő lejárt.

         Az Alkotmánybíróság  mindezek  alapján  megállapította,
    hogy  a   Kt.  vizsgált   rendelkezésében  a  felülvizsgálat
    elrendelése annyiban  nem alkotmányellenes,  amennyiben az a
    rendelkező részben  megállapított alkotmányos követelménynek
    megfelelően  került   végrehajtásra.  E   követelménynek   a
    felülvizsgálat  során  bekövetkezett  megsértése  esetén  az
    érintettek az Alkotmánybíróság e határozata alapján sérelmük
    orvoslását bíróság előtt kezdeményezhetik.

         Az Alkotmánybíróság  a kifejtettekre  figyelemmel a Kt.
    129. § (2) bekezdésével összefüggésben az Alkotmány 2. § (1)
    bekezdésének sérelmét nem állapította meg.

         Mindezek  alapján   az  Alkotmánybíróság  a  rendelkező
    részben foglaltak szerint határozott.
                          Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke

                            Dr. Ádám Antal
                         előadó alkotmánybíró

                           Dr. Holló András
                            alkotmánybíró

              Dr. Kilényi Géza          Dr. Lábady Tamás
                alkotmánybíró            alkotmánybíró

         Dr.  Szabó András             Dr. Tersztyánszky Ödön
            alkotmánybíró                   alkotmánybíró

            Dr. Vörös Imre              Dr. Zlinszky János
             alkotmánybíró                 alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Ex post facto review of a provision of the Public Education Act according to which the amount of financial assistance provided by the state and local authorities to schools not owned by the state or local authorities depends on the level of duties fulfilled by this kind of school which would otherwise be carried out by the state or the local authorities
     Number of the Decision:
     .
     22/1997. (IV. 25.)
     Date of the decision:
     .
     04/22/1997
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1997-2-005?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .