English
Hungarian
Ügyszám:
.
1543/B/1991
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 15/1993. (III. 12.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1993/112
.
A döntés kelte: Budapest, 03/09/1993
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság  jogszabály alkotmányellenességének  utólagos
   vizsgálatára,  jogszabály   nemzetközi  szerződésbe   ütközésének
   vizsgálatára,  mulasztásban   megnyilvánuló   alkotmányellenesség
   megszüntetésére,   valamint   alkotmányjogi  panasz  elbírálására
   irányuló      indítványok      tárgyában  -  Dr.  Zlinszky  János
   alkotmánybíró különvéleményével - meghozta a következő

                             határozatot:

   I. Az  Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy  a  tulajdonviszonyok
   rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában
   igazságtalanul okozott  károk részleges kárpótlásáról szóló 1991.
   évi XXV. törvény (a továbbiakban Kpt.) 24.§-a alkotmányellenes. A
   24.§  megsemmisítése   időpontjáról  való   határozathozatalt  az
   Alkotmánybíróság  1993. szeptember 1. napjáig felfüggeszti.

   Az Alkotmánybíróság az 1948. évi XXX. törvény 17. §-a, valamint a
   végrehajtásáról rendelkező  202.000/1948.  NM  rendelet  utólagos
   alkotmányossági vizsgálatára vonatkozó indítványt visszautasítja.

   Egyebekben az  alkotmányellenesség utólagos vizsgálatára irányuló
   indítványokat az Alkotmánybíróság elutasítja.

   II. Az  1938:XV. törvénycikknek és az 1948. évi XXX. törvénynek a
   Kpt. 1.  számú mellékletéből,   valamint az 1957. évi 32. tvr. 3.
   §-ának a  Kpt. 2.  számú mellékletéből  történő  kihagyása  miatt
   alkotmányellenes mulasztás megállapítására irányuló indítványokat
   az Alkotmánybíróság  elutasítja; az  5410/1954. ME rendeletnek és
   módosításainak    a  Kpt.  mellékletéből  való  kimaradása  miatt
   alkotmányellenes mulasztás  megállapítására irányuló  indítványok
   tárgyában az eljárást megszünteti.

   III. Az   Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy a  Kpt. 1.§-a nem
   ütközik   az   1947:XVIII.  törvénycikkel  becikkelyezett Párizsi
   békeszerződés 27.§  1. és 2. pontjába. Az Alkotmánybíróság a Kpt.
   nemzetközi szerződésbe   ütközése megállapítására  irányuló,  nem
   jogosulttól származó indítványokat visszautasítja.

   IV. Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszokat elutasítja.

   Az Alkotmánybíróság határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.
                               Indokolás

    A tulajdonviszonyok   rendezése   érdekében,  az  állam  által az
    állampolgárok    tulajdonában     igazságtalanul   okozott  károk
    részleges   kárpótlásáról    szóló   1991.   évi  XXV. törvény (a
    továbbiakban:   Kpt.)   alkotmányossági vizsgálatát  kezdeményező
    több tucatnyi indítvány zöme utólagos normakontrollra, néhányuk a
    jogszabály    egyes    rendelkezései      nemzetközi  szerződésbe
    ütközésének vizsgálatára,  másik    részük  pedig    mulasztásban
    megnyilvánuló alkotmányellenesség   megszüntetésére   irányul, és
    több alkotmányjogi panasz is található közöttük.

    Az   Alkotmánybíróság    korábban  már  több  határozatban állást
    foglalt a  kárpótlással kapcsolatos kérdésekben ( 21/1990. (X.4.)
    AB határozat  [a   továbbiakban:  1.ABh],  16/1991.  (IV.20.)  AB
    határozat [a    továbbiakban:      2.ABh],  27/1991.  (V.20.)  AB
    határozat       [a  továbbiakban:  3.ABh],  28/1991.  (VI.3.)  AB
    határozat [a továbbiakban: 4.ABh]).

    Az  indokolás   a  könnyebb   áttekinthetőség  végett   az  egyes
    indítványokat a   Kpt.   szakaszainak  sorrendjében tárgyalja.  A
    kárpótlási  törvények  koncepciójának  alkotmányosságát    vitató
    indítványokról a  Kpt. 1.§-ával kapcsolatban, az 1. pontban fejti
    ki álláspontját az Alkotmánybíróság.

    1. Több   indítványozó kifogásolja  a kárpótlásnak a Kpt. címében
    és az   1.§  (1)   bekezdésében  is  szereplő részleges jellegét,
    mondván, hogy  az sérti  az Alkotmánynak a tulajdonhoz való jogot
    garantáló 13. §-át.

    Ugyancsak több  indítványozó fordult az Alkotmánybírósághoz olyan
    jogerős bírói   határozatokat támadva,  amelyek elutasították  az
    államosítás   során    elvett   tulajdonuk helyreállítása  iránti
    igényüket. Ezek   közül azok az indítványok, amelyek  megfelelnek
    az alkotmányjogi   panasz ismérveinek,  azt állítják, hogy a Kpt.
    1. §-a   azért alkotmányellenes,  mert nem  különböztet a törvény
    mellékletében    felsorolt      jogszabályok   jogszabályszerű és
    jogellenes alkalmazása  által elszenvedett sérelmek között, hanem
    mindkét   esetben    egyaránt  csak   részleges kárpótlást   tesz
    lehetővé. Ez   az  Alkotmány  70/A. §-ába ütközik.  E  vélemények
    szerint ellentétes   a Kpt.  az Alkotmány  57. § (1) bekezdésével
    is, mert   nem  biztosítja a bírói  út igénybevételét az egykori,
    jogellenes államosítási  határozatok ellen.   Ugyanezért a Kpt. a
    Polgári   és  Politikai  Jogok  Nemzetközi  Egyezségokmányába  is
    ütközik.

    Indítvány érkezett  végül a  Legfelsőbb Bíróság Pf.I.21124/1991/1
    számú határozata   ellen,  amely   a Bírósági Határozatok 1992/1.
    számában   31.   sorszám  alatt megjelent.  Az  indítvány  ezt  a
    határozatot mint   az állami  irányítás egyéb  jogi eszközét kéri
    megvizsgálni és hatályon kívül helyezni.

    Ezek az   indítványok  nem  megalapozottak. Az Alkotmánybíróság a
    köztársasági elnök   indítványára  már elvégezte az  Országgyűlés
    által elfogadott,   de  még  ki nem hirdetett törvény  1.  §-ának
    alkotmányossági vizsgálatát.  A vizsgálat   eredményét tartalmazó
    4. ABh   rendelkező részének I.a) pontja szerint a törvény 1. §-a
    - kivéve  az 1949. június 8-i időpontról szóló rendelkezést - nem
    alkotmányellenes.    Az  1.§  eredeti  szövege  is tartalmazta  a
    kárpótlás részleges   jellegére való utalást; az akkor kifogásolt
    időpont -   melyet egyébként a Kpt. kijavított - az itt felvetett
    alkotmányossági kérdést  nem érinti. Mindazok az indokok, amelyek
    alapján   a    4.   ABh-ban   az Alkotmánybíróság   nem   találta
    alkotmányellenesnek a   Kpt. 1.§-ában kifejezésre jutó koncepciót
    - nevezetesen   a kárpótlás  részlegességét, illetve  azt, hogy a
    törvény nem  különböztet a   mellékletében felsorolt jogszabályok
    betartásával, illetve  az alkalmazásuk során jogellenesen okozott
    károk között,   továbbá, hogy  a törvény nem különböztet aszerint
    sem, hogy  egyes jogszabályok kártalanítási kötelezettséget írtak
    elő, mások   pedig  nem - értelemszerűen  érvényesek az időközben
    kihirdetett és hatályba lépett törvényre is.

    Az Alkotmánybíróság   a  4.  ABh-ban  áttekintette  és rendszerbe
    foglalta   a    kárpótlással  összefüggő   korábbi határozataiban
    kimondott megállapításait.  Fenntartva és  megerősítve a korábban
    kifejtett érveket,  az Alkotmánybíróság   ismételten   rámutat  a
    következőkre.

    a)   A    Kpt.   alkotmányossági   vizsgálata  nem foglalkozhat a
    kárpótlás Országgyűlés   által választott  módja, társadalmi vagy
    gazdasági hatásaival,  politikai megítélésével     stb.,    hanem
    kizárólag   arra   szorítkozik, hogy  a  törvényben  megtestesülő
    megoldás  nem   ellentétes-e   az   Alkotmánnyal.   A   tulajdoni
    rendszerváltásnak, a  szocialista  típusú  társadalmi  tulajdonon
    alapuló rendszerből     az   Alkotmány által    előírt  szociális
    piacgazdaságba való   átmenetnek  sok,  lényegesen különböző útja
    egyaránt alkotmányos   lehet,  továbbá  ugyanazt a koncepciót meg
    lehet valósítani   alkotmányosan is  és alkotmányellenesen  is; a
    választás az  Országgyűlés felelőssége. Az Alkotmánybíróságnak az
    a döntése,   hogy   a kárpótlási  törvény  nem  alkotmányellenes,
    csupán azt  jelenti,   hogy   sok lehetséges  között  a  vizsgált
    megoldás is alkotmányos.

    b) Az   Alkotmányból nem  vezethető le  az a követelmény, hogy az
    állam   visszaadja    a  korábbi  rendszerekben,  az új  jogállam
    mércéjével mérve   alkotmányellenesen elvont tulajdont az eredeti
    tulajdonosoknak. Hasonlóképpen   nem követeli  meg az  Alkotmány,
    hogy ezekért   a sérelmekért  az állam  teljes  kártérítést  vagy
    kártalanítást nyújtson. Végül nem következik az Alkotmányból az a
    kötelezettség     sem,  hogy   az  állam   a  polgári   jog,   az
    államigazgatási jog   vagy  az  eljárásjogok általános szabályait
    visszaható hatállyal   megváltoztassa,  vagy azok  alól  kivételt
    engedjen annak   érdekében, hogy a volt tulajdonosok visszakapják
    a tulajdont, vagy hogy teljes kártérítéshez jussanak.

    c) Az   Alkotmánybíróság korábbi  határozataiban kifejtette, hogy
    az állami  tulajdon magántulajdonba  adása, s ezen belül  korábbi
    tulajdonosnak    való      visszajuttatása    az államnak    mint
    tulajdonosnak   szabad    döntésétől  függ: "Privatizációra  vagy
    reprivatizációra tehát   az állam  erre vonatkozó döntése nélkül,
    vagy attól  eltérő feltételekkel  senkinek  sincs  alanyi  joga."
    (1. ABh.)  Az   Alkotmánybíróság értelmezése  az 1. ABh szerint a
    "jogilag hibátlan"  állami tulajdonra vonatkozott. A 2., 3. és 4.
    ABh érvelése  alapján ebben   az összefüggésben  jogilag hibátlan
    tulajdon az     az   állami  tulajdon,  amelyre  nézve  az  állam
    tulajdonosi mivolta   a  privatizálás idején hatályos jog alapján
    megtámadhatatlan.

    Az Alkotmánybíróság  a 11/1992.  (III.25.) AB  határozatában elvi
    éllel kifejtette,  hogy a rendszerváltás a legalitás alapján ment
    végbe, s   érvényességét tekintve  nincs különbség  az "Alkotmány
    előtti" és   "utáni" jog között. Keletkezési idejétől függetlenül
    minden jogszabálynak   az  új Alkotmánynak kell  megfelelnie.  Az
    Alkotmánybíróság viszont  "az   Alkotmány  hatálybalépése  előtti
    időre    még    a  norma   tartalmi   alkotmányellenességét   sem
    állapíthatja meg." A 10/1992. (II.25.) AB határozat pedig elvileg
    is elválasztotta   az  alkotmányellenes  jogszabály semmisségének
    problémáját   az    alkotmányellenesség   miatti    megsemmisítés
    következményeitől. Az  utóbbira   nézve    az    Alkotmánybíróság
    hangsúlyozta, hogy  az egyes jogviszonyok és jogi tények  (mint a
    jelen esetben  az  állam  tulajdonszerzése)    önállósulnak    az
    alapulfekvő normától, és annak sorsát nem osztják.

    A fentiek   miatt   nem  helytálló  az  az  állam reprivatizációs
    kötelezettsége   mellett    szokásosan  felhozott érv,  amely   a
    tulajdoni igény  elévülhetetlenségére hivatkozik,  és a tulajdoni
    igény  fennállásához   feltételezi,  hogy   az   alkotmányellenes
    jogszabályon (vagy    jogellenes,  de  megtámadhatatlan  hatósági
    aktuson) alapuló  állami tulajdonszerzés semmis. Az államosítási,
    s más,  tulajdont elvonó jogszabályok mai alkotmányellenességéből
    és   megsemmisítéséből,    vagy  az  állami  tulajdonba  vételről
    rendelkező egykori   hatósági eljárások  jogellenességéből, s  az
    ellenük való  jogorvoslat hiányából   nem következik  az, hogy az
    alkotmányellenesség vagy   a jogellenesség  mai megállapítása  az
    állam tulajdonjoga megszűnésével járna.

    d) Azt,   hogy  az   Alkotmányból nem  következik kényszerítően a
    tulajdon visszaszolgáltatása  vagy a teljes kártalanítás, hanem a
    részleges kárpótlás  is alkotmányos,  az Alkotmánybíróság   a  2.
    ABh-tól kezdve   a  fentieken  túl oly módon is indokolja, hogy a
    kárpótlás problémáját  a tulajdoni   rendszerváltás   alkotmányos
    feladata   egészébe ágyazza   be.   A  kárpótlásnak a  történelmi
    helyzet összefüggéseibe     helyezését   fejezte ki  a  "nováció"
    alkotmányos lehetőségének   elismerése, amely először a 2.ABh-ban
    merült   fel,    amelyet    a  3.ABh  az  államosításokért  ígért
    kártalanítások tekintetében  kifejtett, s amelyet a 4.ABh a Kpt.-
    vel érintett   valamennyi  állami  kártérítési  és  kártalanítási
    kötelezettségre kiterjesztett.

    Az   eredeti  magántulajdon    visszaállítására,  illetve  teljes
    kártalanításra irányuló   igények más  elvi alapon állnak, mint a
    kárpótlási törvény.  Az Alkotmánybíróság feladata azonban nem az,
    hogy   eltérő   koncepciók   vitájában   döntsön,   hanem   annak
    megállapítása, hogy   a Kpt.  megoldása az Alkotmányba ütközik-e;
    ezért az  eredeti tulajdon helyreállítása mellett felhozott érvek
    közül   csak   a  Kpt. alkotmányossági  vizsgálata  szempontjából
    relevánsakat kell mérlegelnie.

    A  tulajdon   helyreállítására  illetve   a  teljes  kártérítésre
    vonatkozó   igényeket   a  helyreállító igazságosság  nevében,  a
    kárigények jogalapjára  hivatkozva, s  individuális    igényekben
    gondolkodva támasztják.   A kárpótlási  törvény  alkotmányosságát
    azonban -  a törvényből kibontható  koncepciónak megfelelően - az
    osztó     igazságosságra        építve,  a  kárpótlás  mértékének
    alkotmányosságát vizsgálva,   s  nemcsak  a  tulajdoni károsultak
    igényeit, hanem  a  konkuráló alkotmányos feladatokat is tekintve
    kell az   Alkotmánybíróságnak elbírálnia. Az Alkotmánybíróság már
    a 2.   ABh-tól   kezdve nem  önmagában,  hanem  a  rendszerváltás
    összefüggésébe helyezve vizsgálta a kárpótlási törvényt.

    Az eredeti   tulajdoni  igények   fennállására építő nézetekben a
    rendszerváltás csak  annyi szerepet játszik, hogy arra hivatkozva
    a   tulajdonelvonás    óta  eltelt   időt  és  jogi tényeket  nem
    létezettnek tekintik.  Ezzel szemben a teljes történeti helyzetet
    figyelembe véve  (ld. 11/1992.  (III.5.) AB  határozat)  mind  az
    egykori tulajdonelvonások,   mind következményeik  mai  orvoslása
    rendkívüli voltának döntő jelentősége van.

    A reprivatizációs   érvelés arra a jogalapra épül, hogy a korábbi
    magántulajdonos tulajdonjoga   továbbra  is  fennáll, s  az abból
    adódó igények   elévülhetetlenek.    Ezzel szemben  a  Kpt. által
    orvosolni  kívánt   "tulajdoni   sérelmek"   eleve   a   tulajdon
    elvesztését feltételezik. Kpt. túlnyomórészt  azokra  az esetekre
    vonatkozik,  amikor   az  állam  (illetve  a  termelőszövetkezet)
    megszerezte a  tulajdonjogot;  kivételesen pedig olyan  esetekre,
    amikor   az állam  a kezén elveszett tulajdonért kárfelelősséggel
    tartozott. A  volt tulajdonosoknak  tehát nincsenek     tulajdoni
    igényeik;     a  Kpt.   nem  tulajdoni  igényeket  elégít  ki.  A
    tulajdonelvonás  miatti   kártérítési  és  kártalanítási  igények
    tekintetében sem  az  eredeti  jogalapokon  jár  a  kárpótlás.  A
    kárpótlási törvénnyel  érintett  jogviszonyokban  kizárt  a  régi
    jogalapokra   való    hivatkozás;   a    törvényhozást    terhelő
    kötelezettségek   megújítása révén a kárpótlási törvény közös, és
    eredeti (új) jogalapként szolgál a jogi kötelezettségen  alapuló,
    valamint  a törvény által korábbi kötelezettség fennállása nélkül
    adott kárpótlási igényeknek.

    Az eredeti  tulajdon visszaállításának  (teljes kompenzációjának)
    koncepciója elszigetelt   alanyi  igényekben gondolkodik:  minden
    tulajdonos   a   saját  tulajdona helyreállítására  törekszik.  A
    kárpótlási   törvényhozás   viszont  tekintetbe   veszi,  hogy  a
    szóban  forgó tulajdonelvonások  nem   csupán  egyes tulajdonosok
    sérelmét jelentették,   hanem a magántulajdon módszeres és teljes
    felszámolására   irányultak,   s  hogy  az  állam  különböző jogi
    eszközökkel   érte el  ezt   az   eredményt.  A megnyitott,  majd
    befagyasztott    kártalanítási     igények;    a    teljesítetlen
    kártalanítási   jogalkotás; a  nem   tulajdoni,   hanem   kötelmi
    jogcímen az   állam  birtokába, használatába és  rendelkezése alá
    vont vagyonok,  amelyeket az állam de facto tulajdonaként kezelt,
    ugyanannak a  rendkívüli és  egyszeri történelmi átalakulásnak, a
    szocialista tulajdoni  rend   kialakításának,   s  ezen  belül  a
    magántulajdon felszámolásának  voltak eszközei.   Ez   a  cél nem
    valósulhatott   volna    meg,   ha  a  tulajdonért méltányos vagy
    "megfelelő" kártalanítást     adtak   volna: e  tulajdonelvonások
    természete kizárta  a   kártalanítást. Vonatkozik   ez  azokra  a
    vagyontárgyakra is,   amelyeket  a szocialista  fordulat előtt az
    állam a   visszaadás  vagy kárpótlás  szándéka nélkül vont  el, s
    amelyeket   a    szocialista   rendszerben    a   többi    elvett
    magántulajdonhoz hasonlóan   kezelt. A  volt tulajdonosok számára
    véletlen volt,   és  ugyanarra   a tényleges eredményre vezetett,
    hogy milyen   jogalapon,  vagy  éppen jogellenes állami  aktussal
    vették el   tulajdonukat,  hiszen jogi út akár visszaszerzésükre,
    akár kompenzációra csak rendkívül szűk körben létezett.

    A tulajdoni   sérelmek  orvoslása jelenleg szintén  rendkívüli és
    egyszeri   történelmi    körülmények  között   folyik,  egy újabb
    tulajdoni rendszerváltás   részeként. (Lásd  2.ABh.) Az Alkotmány
    preambuluma feladatként   tűzi ki  a parlamentáris demokráciát és
    szociális piacgazdaságot   megvalósító jogállamba való átmenetet.
    Ennek során   nemcsak a  múlt rendszerek  által okozott tulajdoni
    sérelmek   orvoslása   történik,  hanem  az  egykori  "társadalmi
    tulajdon" lebontásával   új, egyenjogú  tulajdoni formákból  álló
    tulajdoni struktúrát kell létrehozni.

    A kárpótlás   ezen belül csupán részfeladat. Az új tulajdoni rend
    kialakításával járó  tulajdonszerzéseket összhangba kell hozni az
    átalakulás   terheinek    viselésével.  Nincs alkotmányos  indoka
    annak, hogy  a volt tulajdonosok a múlt rendszerben jogtalanságot
    illetve vagyoni   és morális károkat szenvedettekkel szemben, sőt
    az átalakulás   terheit viselő  egész társadalommal szemben olyan
    megkülönböztetett elbánásban      részesüljenek,    hogy   az   ő
    követeléseiket teljes   egészében kielégítse  a  törvényhozás.  A
    törvényhozó alkotmányosan   jár  el,   ha -  mint a  Kpt. teszi -
    tekintettel van   az  ország anyagi teherbíró képességére, ha  az
    átalakulás terheiből   egy csoportot  sem hagy  ki, valamint ha a
    kedvezményezettekre is   arányos  terhet  ró. Az Alkotmánybíróság
    rámutat, hogy   a   Kpt.  alkotmányosan terhelhette  meg  a  volt
    társadalmi   tulajdonból ingyenesen  tulajdont   kapó  volt  tsz-
    tagokat  és   alkalmazottakat,  valamint  az  önkormányzatokat  a
    kárpótlás bizonyos  részével. Hasonló   teherként fogható  fel  a
    kárpótlás nem  teljes volta is. Mindegyik esetben az új tulajdoni
    rend megteremtése   során, annak alapján alkotott új jogcímen, új
    tulajdonosok      eredeti    tulajdonszerzése    következik   be.
    Alkotmányosan jár   el továbbá  az állam, ha a tulajdoni sérelmek
    orvoslását arányosítja  a politikai jóvátételt szolgáló törvények
    nyújtotta anyagi térítésekkel.

    Az   átalakulás    egészébe   illesztés   lehetővé  teszi, hogy a
    törvényhozó az  egyes tulajdoni sérelmek eredeti jogi természetét
    figyelmen kívül   hagyja  ("nováció").  A kárpótlás  nem  eredeti
    igények szerint   történik,  hanem  az új  helyzet  feladatai  és
    lehetőségei   közé    illesztve, figyelembe  véve  az  átalakulás
    terheinek elosztását   is. Az  Alkotmánybíróság szerint  az adott
    történelmi helyzetben  alkotmányosan   megteheti  a  törvényhozó,
    hogy   az   egyedi kiegyenlítés  helyett  az  átalakulás  egészét
    tekintő osztó  igazságosság alapján  rendezze a volt tulajdonosok
    kárpótlását. Ez  a meggondolás   nemcsak  a  részleges kárpótlást
    teszi   megengedhetővé,    hanem  azt   is,  hogy  a   kárpótlási
    törvényhozás az   eredeti  jogcímektől teljesen  függetlenítse  a
    kárpótlást.

    e) A  "novációt" az  Alkotmánybíróság nem  eredeti  polgári  jogi
    értelmében használja.  A nováció rövid és szemléletes megjelölése
    annak, hogy   a törvényhozó a rendszerváltás sajátos körülményeit
    a tulajdoni   sérelmek  törvénnyel  való rendezése körében hogyan
    veheti figyelembe.  A nováció  tartalmával és határaival a 2., 3.
    és 4.ABh  a mindenkor  szükséges részletességgel  foglalkozott. A
    fent kifejtettek   kiegészítik   és   megerősítik   a 4.ABh  azon
    megállapításait,   amelyek   értelmében a  nováció     minden, az
    Alkotmánybíróság kárpótlási   határozatai szerint "rendkívülinek"
    minősülő,   a    kárpótlási  törvényben  felsorolt   jogszabályok
    alkalmazása     által  bekövetkezett   tulajdonelvonásból  fakadó
    igényre nézve elvileg érvényes.

    f) Az   alkotmányjogi   panaszok  azért  támadják  a  Kpt-t, mert
    szerintük   kizárja   a  kárpótláson  túlmenő  tulajdoni, illetve
    kárigények érvényesítését  azáltal,  hogy  nem tesz különbséget a
    jogszabályok szerint,   illetve  a  jogellenesen elvont  tulajdon
    között,   s    mindkét   esetben     csak kárpótlást nyújt. Ez az
    indítványok szerint az Alkotmány 70/A. §-ába ütközik.

    Az  Alkotmánybíróság   ismételten  utal   a  4.ABh-nak   arra   a
    megállapítására,  hogy   a  jogszabályok   betartásával,  illetve
    megszegésével okozott  tulajdoni sérelmek egységes kárpótlása nem
    alkotmányellenes.   Az    alkotmányjogi   panaszok   okfejtésével
    kapcsolatban az  Alkotmánybíróság rámutat: a Kpt. 1.§-a nem zárja
    ki kifejezetten   a törvényben  meghatározott kárpótláson túlmenő
    igényeket. Azzal sem zárja ki a Kpt. az ilyen igényeket, hogy nem
    különböztet a  tulajdonelvonás jogszerűsége  szerint. A  Kpt.  az
    esetleges  tulajdoni igényekkel  kapcsolatban  értelemszerűen nem
    foglal   állást, nem   érinti  őket, mert  hatálya nem  terjed ki
    rájuk. A  kárpótlás mértékén  túlmenő kártérítési igényeket ezzel
    szemben a  kárpótlás valóban kizárhatja, amennyiben alkotmányosan
    megújítva azokat   helyükbe lép. Ez azonban nem az indítványokban
    hiányolt elvont   és általános megkülönböztetésnek, hanem annak a
    kérdése,   hogy    a  konkrét  polgári  jogi  igények  megújítása
    alkotmányos-e.

    A Kpt.  koncepciója szerint   nem különböztet  sem a jogszabályok
    betartásával vagy   megszegésével történt tulajdonelvonás között,
    sem   aszerint,    hogy   az    államnak jogi kötelessége  volt-e
    kártalanítást adni.   Az egykor "jogellenesen elvont" tulajdonból
    a Kpt.   arra a körre vonatkozik, amelyben az elvonás és az állam
    tulajdonosi mivolta   nem támadható  meg, illetve ahol a tulajdon
    helyébe különböző természetű kártalanítási és kártérítési igények
    léptek   az állammal   szemben.  A    Kpt.  tehát  eleve  a  volt
    tulajdonosoknak ad   kárpótlást.  A  kárpótlás azért jár, mert az
    állam a  tulajdont megtámadhatatlanul elvonta, akár maga az állam
    szerzett tulajdont,  akár más.  (Lásd fenn  a d)  pontot.) A Kpt.
    tehát nem  foglal állást arról, maradtak-e fenn tulajdoni igények
    a kárpótlással   érintett  jogszabályok alkalmazási  körében,  és
    ezek érvényesíthetők-e.   Az  ilyen esetek  kívül  esnek  a  Kpt.
    hatályán; a Kpt. a tulajdon helyébe lépett igényeket "rendezi".

    Az alkotmányjogi panaszokban az Alkotmánybíróság elé tárt jogerős
    bírói   ítéletek nem   azért utasítják  el a felpereseket, mert a
    bíróság szerint   a kárpótláson túlmenő igényeket a Kpt. kizárná.
    A felpereseket  azért utalják a bíróságok  a  Kpt. lehetőségeinek
    igénybevételére,     mert  egyéb  indokok  alapján  nem  találták
    megalapozottnak tulajdoni   igényeiket.   Az   elutasítás  valódi
    érve  a tulajdoni igény hiánya (az állam tulajdonszerzése miatt a
    felperes nem  tulajdonos), illetve az államigazgatási határozatok
    megtámadhatatlansága (mert     az    államigazgatási  határozatok
    bírósági   felülvizsgálatáról szóló   1991. évi  XXVI. törvény 3.
    §-a nem visszaható hatályú).

    Ez utóbbi  indokolással függ   össze egy további indítvány, amely
    szerint a   Kpt. 1.§-a  sérti az  Alkotmány 57.§ (1) bekezdésében
    [ helyesen:  (5) bekezdésében], valamint  a Polgári  és Politikai
    Jogok   Nemzetközi   Egyezségokmányában   [2.   cikk]   garantált
    jogorvoslathoz való   jogot,  mivel   nem rendelkezik  az egykori
    jogsértő   államigazgatási határozatok   megtámadhatóságáról.  Az
    indítványozó álláspontja   téves. Az  államigazgatási határozatok
    bíróság előtti  megtámadhatósága nem a jogorvoslathoz való jogból
    fakad, hanem  a bíróságoknak az Alkotmány 50. § (2) bekezdésében,
    valamint  a   70/K.  §-ban   megállapított  hatásköréből.   Egyik
    alkotmányi rendelkezésből   sem  folyik azonban az a követelmény,
    hogy az  igazgatási   határozatok  felülvizsgálatát    visszaható
    hatállyal kellene   bevezetni, sőt ez kifejezetten veszélyeztetné
    a jogbiztonságot  (V.ö. a 10/1992. (II.25.) AB határozattal).  Az
    Alkotmánybíróság 32/1990.  (XII.22.)  AB  határozata  alapján  az
    1991. évi  XXVI. tv.  3.    §-a  alkotmányosan    szabályozta  az
    igazgatási határozatok  bíróság előtti  megtámadhatóságát és   az
    azzal kapcsolatos  határidőket.  Az Alkotmánybíróság  utal a fent
    a d)  pontban kifejtettekre azzal kapcsolatban, hogy ahogy  nincs
    alkotmányos indoka  a volt tulajdonosok teljes kárpótlásának, úgy
    nincs a   tulajdonuktól  jogellenes állami aktussal megfosztottak
    különös kedvezményezésének  sem a  többi    tulajdoni    sérelmet
    szenvedett egykori   tulajdonossal szemben.  Az állam nem köteles
    az előbbiekre   nézve  sem   a polgári  jog, sem  az eljárásjogok
    szabályait  megváltoztatni        annak  érdekében,  hogy  teljes
    kártalanítást kaphassanak.  E tekintetben  tehát alkotmányellenes
    mulasztás sem merülhet fel.

    Nem vethető  fel alappal  a  jogszabályszerű  illetve  jogellenes
    tulajdonelvonás   megkülönböztetésének  hiánya  a  Kpt.  hatályán
    belül, a  kárpótláson túlmenő  kártérítés vonatkozásában   sem. A
    kárpótlás igen  különböző igények  helyébe lép; eltérő például az
    igények meghatározottsága,  érvényesíthetősége aszerint,  hogy  a
    tulajdont elvonó  jogszabályok mennyire  konkrétan rendelkeztek a
    kártalanításról,    milyen     jogszabályváltozások  történtek  a
    végrehajtás közben,   megnyíltak-e  polgári  jogi igények stb. Az
    Alkotmánybíróság   szerint   mindezeknek   a kötelezettségeknek a
    megújítása,   azaz egységes  új  jogalappal    való    felváltása
    "önmagában nem  alkotmányellenes"; a   nováció  elvileg  minden a
    Kpt. hatálya   alá eső igényre alkalmazható. Az viszont, hogy "az
    Alkotmánybíróság [a  Kpt.   egészét és   koncepcióját tekintve] a
    nováció módszerét   alkotmányosan  megengedhetőnek  találta,  nem
    jelent állásfoglalást abban, hogy a kártalanítási kötelezettségek
    tényleges   megújítása nem  sérti-e az Alkotmányt" ( 4. ABh I.A )
    4. pont); jogi kötelezettségek  megújítása esetén vizsgálni kell,
    hogy  "ennek   a     kárpótláshoz  való   viszonya  alkotmányosan
    rendezett-e" ( I.A ) 2.1. pont).

    Az egyes   tulajdoni sérelmekből  fakadó igények jogi természetét
    vizsgálva kell  tehát dönteni arról, hogy a nováció alkotmányosan
    elvégezhető-e.  Másként     kell   megítélni  az   annak   idején
    jogszabállyal nem  konkretizált kártalanítási ígéreteket, másként
    a  megnyílt   polgári  jogi  igényeket.    Polgári  jogi  igények
    tekintetében elsősorban  azt kell   vizsgálni, hogy megvannak-e a
    polgári    jogviszonyokba     való    törvényhozói    beavatkozás
    alkotmányosságának feltételei.  Társadalmi méretű változásoknak a
    polgári jogi   jogviszonyok nagy  tömegét érintő  következményeit
    alkotmányosan indokolt   lehet  - egyes peres eljárások helyett -
    törvényhozás      útján, általános  szabállyal rendezni (32/1991.
    (VI.6)  AB   határozat).     Az  ilyen  törvényhozói  beavatkozás
    feltételei  függetlenek   attól,   hogy   az   igény   jogszabály
    betartásával okozott, vagy megszegéséből eredő kárért áll-e fenn.
    Ugyanolyan   szempontok  alapján  kell  eldönteni  pl.  a  teljes
    mértékben  jogszabályszerűen   lezajlott  házhely-   és   közcélú
    igénybevételekért  járó   polgári  jogi   kártalanítási   igények
    megújíthatóságának alkotmányosságát  (lásd 66/1992.  (XII.17.) AB
    határozat),  mint   az  eleve   szerződésszegésből,   például   a
    kényszerletéti jogszabályok   megszegéséből  származó kártérítési
    igények   novációjáét    (lásd   1378/E/1990/2.  AB határozat). A
    kárpótlás alkotmányossága  nem azon  múlik tehát, hogy a tulajdon
    jogszabály betartása  vagy megszegése következtében veszett-e el.
    Ezért az  alkotmányjogi panaszok alapjául szolgáló különbségtétel
    hiánya nemcsak  a tulajdoni, hanem az egyéb igények szempontjából
    is közömbös.

    A  Kpt.   nemzetközi  szerződésbe   ütközésének   vizsgálatát   a
    magánszemély indítványozó  az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi
    XXXII.  tv.   21.  §   (3)   bekezdése   szerint   nem   jogosult
    indítványozni;   ezért    az   Alkotmánybíróság   az   indítványt
    visszautasította.

    g)  Az   állami  irányítás   egyéb  jogi   eszközeinek  körét   a
    jogalkotásról  szóló   1987.  évi   XI.  törvény   III.  fejezete
    tartalmazza.  Ebben  a  Legfelsőbb  Bíróság  eseti  döntései  nem
    szerepelnek, így  tehát azok az Alkotmánybíróságról szóló törvény
    értelmében nem  képezhetik alkotmánybírósági  vizsgálat  tárgyát.
    Így a   bírói határozat vizsgálatára irányuló indítványt hatáskör
    hiányában az Alkotmánybíróság visszautasította.

    h) Mivel  a Kpt.  a tulajdonviszonyok rendezésének és a tulajdoni
    károk  orvoslásának   alkotmányosan  választotta   olyan  módját,
    amelyet  a   különböző  alkotmányos   feladatok  kiegyensúlyozott
    ellátása, s   ezért  az  osztó igazságosság jellemez, a kárpótlás
    megvalósításának  legfontosabb  alkotmányossági    szempontja  az
    egyenlő elbánás.   A  hátrányos   megkülönböztetés   tilalmát  az
    Alkotmánybíróság szigorúan  és következetesen   érvényesítette az
    1. ABh-ban  a kárpótlás   koncepciója, a  4. ABh-ban pedig a Kpt.
    egyes rendelkezései  tekintetében. A Kpt. 1.§-a vonatkozásában az
    indítványok a diszkriminációt két szempontból vetik fel.

    Egyrészt úgy,  hogy a  kárpótlásra jogosultak   személyi  körének
    meghatározása nem   ütközik-e az  Alkotmány 70/A.  §-ába. Az 1. §
    alkotmányosságát   e   vonatkozásban   a   4.ABh      részletesen
    megindokolta.   A   jogi   személyeknek   a   kárpótlásból   való
    kizárásához, illetve   egyes jogi személyek számára - egyébként a
    kárpótlást megalapozó  sérelmekért, de nem kárpótlás címén - járó
    juttatások  alkotmányosságához  további  indokolást  tartalmaz  a
    4/1993. (II.12.) AB és a 1378/E/1990/2 határozat.

    Kérdéses másrészt,  hogy a  volt  tulajdonosoknak  a  Kpt.  által
    kedvezményezett körén   belül nem alkotmánysértő-e a nováció azon
    hatása, hogy   a  különböző jogalapú igényeket egységesen kezelik
    és   közös    nevezőre   hozzák  a korábban  jogi  igény  nélküli
    sérelmekkel. Az  Alkotmánybíróság rámutat,   hogy a  tulajdonosok
    egyetlen csoportja  sem kerül  a másiknál  hátrányosabb helyzetbe
    azzal, hogy  a Kpt.  alapján kárpótlást  kap. Az Alkotmánybíróság
    emlékeztet  arra   is,  hogy   a  jogellenes   aktussal   történt
    tulajdonelvonások nagy  részében egy   - a Kpt-től függetlenül is
    fennálló és  ma bírói úton érvényesíthető - igény érvényesítése a
    kárigények elévülése   illetve  az  akkori  igazgatási  határozat
    elleni bírói   út hiánya  miatt bizonytalan.  Gyakorlatilag tehát
    szinte mindenki  számára a Kpt. teremtette meg a korábbi sérelmek
    orvoslási esélyét.   Ettől eltekintve a Kpt. éppen azáltal kezeli
    egyenlő     méltóságúként  a   volt  tulajdonosokat,  hogy  nincs
    figyelemmel  a   tulajdonelvonással  és   a   tulajdon   sorsával
    kapcsolatos sem   ténybeli, sem jogi véletlenekre, hanem az adott
    társadalmi folyamat elszenvedőinek szempontjait ettől függetlenül
    egyenlőképpen  figyelembe   veszi.  A  Kpt.  személyi  hatályának
    meghatározása tehát nem sérti az Alkotmány 70/A. §-át.

    i) A   fentiek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a
    Kpt.  1.   §-a  nem   alkotmányellenes;  ezért   a  Kpt.   1.   §
    alkotmányellenessége megállapítására és megsemmisítésére irányuló
    indítványokat valamint alkotmányjogi panaszokat elutasította.

    2.  Egy  indítványozó  kifogásolja,  hogy  a  Kpt.  mellékletéből
    kimaradt az   1948. évi  XXX. törvény 17. §-a, amely 1949. június
    30-tól megszünteti az 1876: XIV. törvénycikk hatálybalépése előtt
    adományozott ún.  reál gyógyszertári  jogosítványokat.  Ettől  az
    időponttól kezdve  a korábban  élők közötti  jogügylet és öröklés
    tárgyát  képezhető   reáljogú  gyógyszertárra  személyhez  kötött
    közforgalmú  gyógyszertári  jogosítvány  engedélyezését  lehetett
    kérni.

    Az 1950.  évi 25. tvr. azután valamennyi közforgalmú gyógyszertár
    és azzal  kapcsolatos jogosítványok  kártalanítás nélküli  állami
    tulajdonba  vételét rendelte   el.   Ennek   a   3.   ABh   által
    alkotmányellenesnek minősített és megsemmisített jogszabálynak az
    alkalmazása folytán  keletkezett tulajdoni  károknak a  részleges
    megtérítéséről  a  Kpt.  intézkedett  azzal,  hogy  a jogszabályt
    felvette a 2. számú mellékletbe.

    Az indítványozó  érvelése szerint az 1948-as törvényi rendelkezés
    alapján is  igazságtalan tulajdoni  károk keletkeztek,   így    a
    kárpótlás köréből ezt sem indokolt kizárni.

    Az 1948-ban  megszüntetett reál gyógyszertári jog vagyoni jellegű
    jogosítvány   volt, amelyet   koncesszió  formájában  a    király
    adományozott. Ennek a kétségtelenül feudális jellegű intézménynek
    a  megszüntetése  alkotmányossági  szempontból nem kifogásolható.
    A     reáljogú  gyógyszertárak   intézményének  1948-ban  történt
    megszüntetése által  okozott  károk  nem  tekinthetők  olyan,  az
    állampolgárok   tulajdonában igazságtalanul    okozott  károknak,
    amelyek orvoslásáról  a Kpt. rendelkezik, s különösen nem esnek a
    magántulajdon módszeres felszámolásának körébe. Ezért a mulasztás
    megállapítására   irányuló    indítványt   az    Alkotmánybíróság
    elutasítja.

    Az indítványozó  egyidejűleg az 1948. évi XXX. törvény 17.§-ának,
    valamint az annak végrehajtásáról szóló 202.000/1948. NM rendelet
    utólagos   alkotmányossági vizsgálatát  is kezdeményezte.  Ezt az
    indítványt az  Alkotmánybíróság visszautasítja,  mert  a törvényt
    az  egészségügyről  szóló 1972.  évi  II.  törvény,  a miniszteri
    rendeletet  pedig egyéb  jogszabályok hatályon  kívül helyezték.

    3.  Az   indítványozók  egyike  a  Kpt.  2.  számú  mellékletében
    szereplő, az  1956. október  23. napját  követően    jogellenesen
    külföldre távozott  személyek vagyonjogi helyzetének rendezéséről
    szóló 1957.   évi  32. tvr. alapján  okozott károk  kárpótlásával
    kapcsolatos kivételt   támadja. A Kpt. melléklete szerint ugyanis
    nem jár  kárpótlás   azok  után  a  vagyontárgyak  után,  amelyek
    tulajdonjoga a   Tvr.  3.§-ában   foglaltak  szerint az öröklésre
    jogosult családtagokra   szállt  át.  Az indítványozó  szerint  a
    kárpótlásnak ez   a  korlátozása sérti  mind a  tulajdonhoz, mind
    pedig az örökléshez való alkotmányos jogot.

    A jogellenesen   külföldre távozott személyek (korabeli közkeletű
    szóhasználattal az ún. disszidensek) lakástulajdonának a támadott
    rendelkezéssel történő  rendezése a  kárpótlással érintett  többi
    jogszabálytól  eltérő    helyzetet  érint.  Az,  hogy  azokkal  a
    tulajdonelvonásokkal,     melyekért  a   törvényhozás   részleges
    kárpótlást nyújt, a magántulajdon állami vagy szövetkezeti, tehát
    "társadalmi" tulajdonba  került, csoportképző ismérv. A részleges
    kárpótlás egész  koncepcióját az  teszi alkotmányossá,  hogy  egy
    olyan folyamat  által okozott  károkat kell  orvosolni, melyben a
    magántulajdon módszeres  megszüntetéséről volt  szó. A kifogásolt
    jogszabály többféle  célt kívánt  megvalósítani. A  nyilvánvalóan
    alapvető megtorló  célzat mellett a jogszabály rendezni kívánta a
    gazdátlan javak,  az adott esetben az üresen álló lakások sorsát.
    Kétségtelen, hogy  ennek  során,  részben  a  büntető  szándéktól
    vezetve, a  disszidensek lakástulajdonának elvonására, lényegében
    "polgári haláluk"  kinyilvánítására, és  ennek folytán az öröklés
    meghatározott  rendjének  megnyílására  került  sor.  A  sérelmek
    természete  és  mértéke  azonban  lényegesen  eltér  a  részleges
    kárpótlás körébe  vont igazságtalanul  okozott károkétól.  Ez  az
    eltérés elsősorban abban jelentkezik, hogy az elvont tulajdon nem
    társadalmi tulajdonba  került, hanem - öröklés folytán - személyi
    tulajdonban   maradt,   és   később   sem   államosították.   Nem
    alkotmányellenes az,  hogy a törvényhozó a Kpt. keretében erről a
    kérdésről nem rendelkezett.

    4.  Szintén   a  kárpótlásnak  a  törvény  1.§-ában  szabályozott
    részlegességét támadja  az az  indítvány, amely  a  magyarországi
    zsidóság által  elszenvedett sérelmek  tekintetében a teljes körű
    kártalanítás elmaradását  alkotmánysértőnek   és   az   1947. évi
    XVIII. törvénnyel  becikkelyezett   Párizsi   Békeszerződéssel is
    ellentétesnek ítéli.  A  teljes körűség alapján  az  indítványozó
    kifogásolja, hogy  a Kpt.  illetve annak  1. számú melléklete nem
    rendelkezik   az   1938.   évi  XV.  törvény  által okozott károk
    reparálásáról.

    a) Az  1938. évi  XV. törvénycikk,  vagyis az első zsidótörvény a
    Kpt. 1.  § (1) bekezdésében szereplő, a kárpótlások szempontjából
    kezdő dátumnak számító 1939. május 1. előtt született.

    A  társadalmi   és  gazdasági   élet  egyensúlyának   hatályosabb
    biztosításáról címet   viselő 1938.  évi XV.  törvénycikk volt az
    első olyan   törvény,  amely   a zsidóságra vonatkozóan hátrányos
    megkülönböztetéseket tartalmazott.   E  törvény súlyosan sértette
    az állampolgári   jogegyenlőséget, s  azon rendelkezései, amelyek
    limitálják   a    zsidók   számarányát  a különböző  foglalkozási
    kamarákban,   komoly    anyagi  kihatású   károkat is  okoztak az
    érintettek számára.  Ugyanakkor ez  a törvény  nem  vonta  el  az
    érintettek tulajdonát.  Márpedig  a    Kpt.  mind  címében,  mind
    preambulumában, mind  pedig 1.  §-ában egyértelművé teszi, hogy a
    kárpótlás az  állam    által  az      állampolgárok  tulajdonában
    igazságtalanul okozott károk orvoslását célozza.

    A 4.  ABh rendelkező  részének I.b) pontja a kárpótlásnak ezzel a
    sajátosságával kapcsolatban  a  következőket  állapította    meg:
    "Önmagában nem   alkotmányellenes   az,  hogy ez  a  törvény  nem
    rendelkezik a  nem tulajdoni kárt, hanem egyéb vagyoni kárt, vagy
    anyagi kihatású sérelmet szenvedettek kárpótlásáról."

    Mindezek alapján  az első  zsidótörvény által  okozott károknak a
    kárpótlás  köréből   történő  kihagyása,  és  a  kárpótlás  kezdő
    időpontjának  1939.   május  1-jével   való   meghatározása   nem
    minősíthető alkotmányellenes mulasztásnak.

    b) Külön  vizsgálandó az  az indítvány,  mely  szerint  a  magyar
    zsidóságot  ért   tulajdoni  károk  rendezésével  kapcsolatban  a
    részlegesség ellentétes a Párizsi Békeszerződés becikkelyezéséről
    szóló  1947.   évi  XVIII.   törvénycikkel  és   mint  nemzetközi
    szerződésbe ütköző, ebben a vonatkozásban megsemmisítendő.

    Jogszabály nemzetközi  szerződésbe ütközésének vizsgálatát csakis
    az  Alkotmánybíróságról   szóló   1989.   évi   XXXII.   tv.   (a
    továbbiakban:   Abtv.)    21.§   (3)   bekezdésében   felsoroltak
    indítványozhatják. Az  indítványozó nem tartozik ezek közé, ezért
    indítványát az Alkotmánybíróság visszautasította.

    Az Abtv.  44.§-a értelmében  az  Alkotmánybíróság  hivatalból  is
    megvizsgálhatja, hogy  egy  jogszabály    nemzetközi  szerződésbe
    ütközik-e.

    Már az  1. ABh. alkotmányellenesnek találta, hogy egyesek teljes,
    mások részleges  kárpótlást kapjanak.  Nincs olyan  indok, mely a
    vizsgált  kérdésben   a  pozitív   diszkriminációt  az  1.  ABh-t
    kielégítő módon  alátámasztaná. A mostani kárpótlás célkitűzése -
    vagyis az  igen különböző  jogalapú és természetű tulajdoni károk
    egységes  rendezése   -  különösen   nem  teszi   indokolttá   az
    indítványban sérelmezett károk kiemelését.

    Az 1947.  évi XVIII.  törvénnyel becikkelyezett 1947. évi Párizsi
    Békeszerződés 27.  § 1.  pontja ugyanis  a  következőket  mondja:
    "Magyarország kötelezettséget  vállal  arra  nézve,  hogy  minden
    olyan esetben, amidőn magyar fennhatóság alá tartozó személyeknek
    Magyarországon levő  javaira, törvényes  jogaira vagy érdekeire e
    személyek  faji  származása  vagy  vallása  miatt  az  1939.  évi
    szeptember hó  1.  napja  óta  zár  alá  vételt,  elkobzást  vagy
    kényszerkezelést rendeltek  el, az  említett  javakat,  törvényes
    jogokat és  érdekeket  visszaállítja,  vagy  ha  a  visszaállítás
    lehetetlen,  e   tekintetben  megfelelő   kártalanítást  ad."   A
    "megfelelő" kártalanítás  nem jelent szükségszerűen teljes értékű
    kártalanítást, hanem  az ország  gazdasági  teljesítőképességétől
    függően részleges  kártalanítás is  "megfelelő" lehet, ha abban a
    javaikban,   törvényes    jogaikban   és   érdekeikben   sérelmet
    szenvedetteket hátrányos megkülönböztetés nélkül részesítik.

    Az  Alkotmánybíróság   a  fentiek  alapján  -  az  1378/E/1990/2.
    határozatával összhangban  - megállapítja,  hogy a Kpt. 1.§-a nem
    ütközik az  1947. évi XVIII. törvénycikkel becikkelyezett Párizsi
    Békeszerződés 27.§ 1 pontjába.

    5.  Érkeztek   indítványok  arra  is,  hogy  az  elhagyott  javak
    kérdésének  rendezéséről   szóló  1948:  XXVIII.  tc,  illetve  a
    147/1950.  (V.24.)  MT  rendelettel  módosított  és  kiegészített
    5410/1945.  ME   rendelet   "az   iparügyi   miniszternek   üzemi
    felszerelési  tárgyak  és  anyagkészletek  igénybevételére  szóló
    felhatalmazása tárgyában"  alkotmányellenesen maradt  ki  a  Kpt.
    mellékletéből. Időközben  a 2.  Kpt. 2.  számú melléklete  ezt  a
    mulasztást pótolta,  ezért az  Alkotmánybíróság ezen  indítványok
    vonatkozásában az eljárást megszüntette.

    6. Az   indítványozók  egyike kifogásolja a Kpt. 2.§ (1) bekezdés
    d) pontját,  amelynek értelmében  kárpótlásra jogosult  az a  nem
    magyar állampolgár,  aki 1990.  december  31-én  életvitelszerűen
    Magyarországon élt.  Az indítványozó  szerint  ez  a  szabály  az
    Alkotmány  70/A. §-ába  ütköző  módon  diszkriminál a nem  magyar
    állampolgárok között,  mégpedig  vagyoni  helyzet  alapján,  mert
    véleménye szerint  a meghatározott időpontban való Magyarországon
    élés bizonyos jó vagyoni helyzetet feltételezett.

    Az indítványozó  félreérti a  kifogásolt rendelkezést, hiszen úgy
    gondolja, hogy  az az  egykori magyar állampolgárságú természetes
    személyek közül  részesíti előnyben  azokat,  akik  a  törvényben
    meghatározott időpontban  már visszatértek  Magyarországra. Ezzel
    szemben a   Kpt.  2.§   (1) bekezdésének  szövegéből egyértelműen
    megállapítható, hogy  a magyar  állampolgárságnak    a    sérelem
    elszenvedésekor,   illetve   azt követően  történt  elvesztése  a
    kárpótlásra jogosultság  szempontjából nem   kizáró körülmény.  A
    miniszteri indokolás  egyértelművé is   teszi,  hogy  a  d)  pont
    keretében a törvényalkotó "az évtizedek óta Magyarországon élő, a
    magyarokkal    azonos     sérelmet    szenvedett,    de    idegen
    állampolgárságukat  megtartó   bolgárokra,  lengyelekre     stb."
    gondolt.

    A téves  feltételezésen alapuló  indítványt  az  Alkotmánybíróság
    elutasította.

    7. Több  indítványozó kifogásolta  a  Kpt.  2.§-ának  (2)  -  (4)
    bekezdéseit azzal  az indokolással,  hogy  azok  ellentétesek  az
    Alkotmány   14.    §-ának    az    öröklési    jogot    garantáló
    rendelkezéseivel.

    A 4.ABh  rendelkező része  értelmében "nem  alkotmányellenes  az,
    hogy a  törvény 2. § (2), (3) és (4) bekezdése a meghalt jogosult
    leszármazói és házastársa számára biztosít kárpótlási igényt". Az
    indokolásban az  Alkotmánybíróság kifejtette,  hogy a kárpótlásra
    jogosult   hozzátartozók nem öröklik  a  kárpótlásra való igényt,
    hanem azt  a törvénynél  fogva szerzik  meg, ezért  az örökléshez
    való   alkotmányos jog  és a  Kpt. 2.§-ának  (2) - (4) bekezdései
    között  nincs   releváns     összefüggés.  Ezért      ezeket   az
    indítványokat az Alkotmánybíróság elutasította.

    8. Ugyancsak több indítvány támadta a törvénynek a kár mértékének
    meghatározását szabályozó 3. §-át és az ahhoz kapcsolódó 3. számú
    mellékletet, valamint  a kárpótlás  mértékéről rendelkező 4. §-t,
    azon  az   alapon,  hogy  ezek  a  rendelkezések  ellentétesek  a
    diszkrimináció  tilalmának  az  Alkotmány  70/A.  §-ában  foglalt
    szabályával.

    Az Alkotmánybíróság  ezeket  az  indítványokat  is  elutasította,
    tekintve,  hogy   a  4.ABh   értelmében  a  kár  és  a  kárpótlás
    kiszámításának  a   Kpt.  által  alkalmazott  módszere  -  a  kár
    mértékének átalányértéken  való számítása, a kárpótlás mértékének
    sávos  degressziója,   valamint  a   kárpótlás  felső   határának
    meghatározása - önmagában nem alkotmányellenes.

    9. Több  indítványozó támadta  a törvény  7. §-ának  a kárpótlási
    jeggyel kapcsolatos rendelkezéseit.

    a) Az  indítványozók egyike  azt kifogásolja,  hogy a  kárpótlási
    jegy bemutatóra  szóló  értékpapírként  való  konstituálásával  a
    törvény - előzetesen pontosan meghatározott, elkülönített vagyoni
    fedezet    és     ehhez    képest     előzetesen    meghatározott
    értékpapír  mennyiségről szóló  rendelkezés  nélkül  -  az  állam
    vagyonát  mint   egészt  terheli   meg  meghatározatlan  nagyságú
    követeléstömeggel. Az  indítványozó szerint ez sérti az Alkotmány
    9.§ (1) bekezdésének a köz- és a magántulajdon egyenlő védelmére,
    valamint a  10.§ (1)  bekezdésének az  állami tulajdonra  mint  a
    nemzeti  vagyon   részére   vonatkozó   rendelkezéseit,   továbbá
    ellentétes     a      piacgazdaságot     megalapozó     gazdasági
    alkotmányossággal. Ez utóbbi az indítványozó szerint megköveteli,
    hogy az állami vagyont terhelő kiadásokat a költségvetési rendben
    tervezzék. Ezen  elv megsértése az indítványozó felfogása szerint
    ellentétes az Alkotmány 19.§ (3) bekezdésének d) pontjával, amely
    az  Országgyűlés   hatásköreként   nevesíti   az   államháztartás
    mérlegének megállapítását,  valamint az állami költségvetésnek és
    végrehajtásának jóváhagyását.

    Az Alkotmánynak  az indítványozó  által hivatkozott rendelkezései
    nincsenek alkotmányjogilag  értékelhető kapcsolatban a kárpótlási
    jegy kifogásolt  intézményével. A  9.§ (1)  bekezdése a köz- és a
    magántulajdon korábban  tagadott egyenjogúságát  nyilvánítja  ki.
    Ebből a  rendelkezésből nem   lehet   levezetni,  hogy az  állami
    vagyon     meghatározott  módon   való  megterhelése   sértené  a
    köztulajdon és  a magántulajdon  egyenlő  védelmének  alkotmányos
    elvét.  A  10.§  (1)  bekezdése  az  állam  tulajdonát  a  nemzet
    vagyonaként jelöli meg.

    Az Alkotmány  19.§ (3) bekezdésének d) pontja a költségvetés és a
    zárszámadás elfogadására  vonatkozó hatásköri  szabály,  amelyből
    azonban  nem  következik,  hogy  az  Országgyűlés  semmilyen  más
    formában  ne  vállalhatna  kötelezettségeket   az  állami  vagyon
    terhére.   A    költségvetésen   kívüli   kötelezettségvállalások
    természetesen adott  esetben sérthetik a költségvetési rendszert,
    ez azonban az Alkotmány jelenlegi szövege alapján nem minősíthető
    alkotmányellenesnek.

    Ezért  az   Alkotmánybíróság  a   kárpótlási  jegy  intézményének
    alkotmányellenességére vonatkozó indítványt elutasította.

    b) Az  indítványozók egyike  kifogásolta, hogy  a 7.§  (1) és (2)
    bekezdése  a   kárpótlási  jegy   kedvezményezettjére   vonatkozó
    korlátozásokat  tartalmaz,   annak  ellenére,   hogy  a   6.§   -
    értékpapírról  lévén   szó,  helyesen   -  a   kárpótlási  jegyen
    feltüntetendő adatok  között nem  szerepelteti a  kedvezményezett
    nevét.  A   kárpótlási  jegy  értékpapír  jellegével  kapcsolatos
    technikai  szintű   kifogások  nem   alkotmányos  jellegűek,  nem
    hozhatók összefüggésbe az Alkotmány egyetlen rendelkezésével sem,
    ezért az indítványt az Alkotmánybíróság elutasította.

    c) Indítvány  érkezett a 7.§ (2) bekezdésével kapcsolatban, amely
    azt kifogásolja,  hogy e  bekezdés csak  a  kárpótlásra  jogosult
    személyt  jogosítja   fel  a   kárpótlási  jegy  felhasználására,
    ellentétben  az  (1)  bekezdésben  foglalt  szabállyal,  amely  a
    kárpótlási jegy  birtokosa  számára  biztosítja  a  felhasználási
    lehetőséget. Az  indítványozó szerint a felhasználói körnek a (2)
    bekezdésbeni  korlátozása  ellentétes  az  Alkotmány  70/A. § (3)
    bekezdésének  az   esélyegyenlőségek   kiküszöbölésére   szolgáló
    rendelkezésével.

    Tekintettel arra,  hogy az  (1)  és  a  (2)  bekezdésben  foglalt
    szabályozás eltérő  tényállásokra vonatkozik - ti. a (2) és a (4)
    bekezdés  a  kárpótlási  jegy  felhasználásának  egy-egy  sajátos
    módját  szabályozza   -,  nem   vethető  fel   a   rendelkezéssel
    kapcsolatban  a   jogegyenlőség   követelménye.   A   törvényhozó
    belátására bízott  kérdés, hogy  a kárpótlási  jegy  felhasználói
    körét eltérően   rendezze,  attól  függően, hogy milyen tulajdoni
    tárgy megszerzésére  használják azt  fel. (Lásd  a  2.  ABh  III.
    pontját.) Az Alkotmány 70/A. § (3) bekezdésének sérelme sem jöhet
    számításba a  kifogásolt  rendelkezéssel  összefüggésben,  hiszen
    feltéve,   de    meg   nem   engedve,   hogy   a   (2)   bekezdés
    esélyegyenlőtlenségi   helyzetet    szabályoz,   az   alkotmányos
    szabályból nem vezethető le az esélyegyenlőtlenség kiküszöbölését
    célzó  intézkedés   kötelezettsége.  Ezért   az   indítványt   az
    Alkotmánybíróság elutasította.

    d) Az  indítványok egyike alkotmányossági szempontból aggályosnak
    minősíti a kárpótlási jegy életjáradékra váltásának a törvény 7.§
    (4) bekezdésében  szabályozott lehetőségét. Álláspontja szerint a
    társadalombiztosítás terhére  nem valósítható meg alkotmányosan a
    kárpótlási     jegy     életjáradékra     váltása,     mert     a
    társadalombiztosítás    anyagi     alapjai    olyan    elkülönült
    vagyontömeget  jelentenek,   melyre  nézve  az  állam  nem  élhet
    tulajdonosi jogokkal, s nem terhelheti meg.

    Az 1992.  évi  XXXI.  törvény  szabályozza  a  kárpótlási  jegyek
    életjáradékra váltását.  E törvény 6.§-ának rendelkezései szerint
    az életjáradék  forrását nem  a  társadalombiztosítás,  hanem  az
    Állami Vagyonügynökség  privatizációs bevételei  képezik. Így nem
    kerül sor  a társadalombiztosítás  vagyonának  megterhelésére,  a
    biztosítottak     befizetéseinek     elvonására.     Ezért     az
    Alkotmánybíróság az indítványt elutasította.

    10.  Indítvány   érkezett  a   Kpt.  7.§  (2)  bekezdésének  azon
    rendelkezésének vizsgálatára,  amely lehetővé  teszi a kárpótlási
    jegyek  fizetőeszközként   történő   felhasználását   a   törvény
    kihirdetése  után   az   állam   tulajdonából   az   önkormányzat
    tulajdonába  ingyenesen   kerülő  lakás  értékesítése  során.  Az
    indítványozó szerint  ez a 4.ABh hatására átdolgozott rendelkezés
    is  sérti   a  piacgazdaság  alkotmányos  elvének  részét  képező
    szerződési  szabadságot,   valamint   az   Alkotmány   13.§   (1)
    bekezdésében biztosított  tulajdonhoz való jogot, továbbá a 12. §
    (2)   bekezdésének   az   önkormányzatok   tulajdonát   garantáló
    szabályait.  Úgy   véli,  hogy  az  önkormányzatok  maguk  is  az
    alkotmányos  szerkezet  átrendeződésével  jöttek  létre,  akár  a
    központi  kormányzat   új  szervei,   azért  a   nekik  juttatott
    lakásvagyon   nem    kétoldalú   jogügylet   tárgya,   hanem   az
    önkormányzatok  létezésének  feltétele,  az  Alkotmány  vonatkozó
    rendelkezéseinek végrehajtása.

    A  4.ABh   rendelkező  részében   az  Alkotmánybíróság   -  azzal
    párhuzamosan, hogy  alkotmányellenesnek minősítette   a  Kpt. 7.§
    (2) bekezdését  a  törvény  hatálybalépésekor  az  önkormányzatok
    tulajdonában lévő lakások tekintetében - úgy foglalt állást, hogy
    nem alkotmányellenes  e rendelkezés  azokra  a  lakásokra  nézve,
    amelyek a  hatálybalépés után  kerülnek önkormányzati tulajdonba.
    Ezért az Alkotmánybíróság az indítványt elutasította.

    11. Ugyancsak  több indítványozó  kifogásolta a  törvény 8.§-ának
    (1) -  (2) bekezdéseit,  amelyek  lehetővé  teszik  a  kárpótlási
    jegyek  sorsolás  útján  meghatározott  sorozata  vásárlási  célú
    felhasználásának felfüggesztését a kibocsátástól számított ötödik
    naptári év  végéig, évente  legfeljebb fél évre. Az indítványozók
    szerint ezek a rendelkezések alkotmányos indok nélkül korlátozzák
    az Alkotmány  13. § (1) bekezdésében biztosított tulajdonhoz való
    jog  lényeges   tartalmát,  másrészt   ellentétesek  a   70/A.  §
    jogegyenlőségi   szabályaival,    amennyiben   a    kisorsoltakat
    ideiglenesen     megfosztja      tulajdonjoguk      gyakorlásának
    lehetőségétől.

    A  8.§   (1)  és   (2)  bekezdésében   szabályozott  lehetőség  a
    rendelkezési jog  olyan korlátozása,  amelyet a  kárpótlás  és  a
    privatizáció összefüggése alkotmányosan indokol.

    A  7/1991.   (II.28.)  AB   határozattal  eldöntött  ügy  óta  az
    Alkotmánybíróság gyakorlatában  a rendelkezési  jog végleges vagy
    beláthatatlan  idejű  korlátozása  aránytalan.  A  most  vizsgált
    esetben viszont  a törvény  meghatározta mind  az eshetőleges  és
    ideiglenes  korlátozás   tartamát,  mind   pedig  a   korlátozási
    lehetőség  végső  határidejét.  A  korlátozandók  sorsolás  útján
    történő kiválasztásával  kapcsolatban az Alkotmánybíróság szerint
    a véletlenszerűség a diszkriminációt kizárja.

    12.  Több   indítványozó  támadta   a  törvény   9.§-ának  azt  a
    rendelkezését, amely a volt tulajdonost tulajdonának értékesítése
    során megillető  elővételi jog  alól kivonja azt az esetet, ha az
    önkormányzat, illetve  az állam  tulajdonában álló  bérlakást  az
    abban bent  lakó bérlő  vásárolja meg.  Az  indítványozók  ezt  a
    rendelkezést  az  Alkotmány  13.§  (1)  bekezdésében  biztosított
    tulajdonhoz való  joggal ellentétesnek  és a  volt  tulajdonossal
    szemben diszkriminatívnak ítélik.

    A volt tulajdonosoknak a Kpt-ben adott elővásárlási jog nem élvez
    alkotmányos elsőbbséget más elővásárlási jogokkal szemben, mert a
    Kpt.-ben szabályozott  elővásárlási jog nem tekinthető az eredeti
    tulajdonjoghoz kapcsolódó dologi jogi részjogosítványnak, hanem a
    volt  tulajdonosok  elővásárlási  jogát  a  Kpt.  alapította.  Az
    elővásárlási   joggal    nyújtott   kedvezményt   a   törvényhozó
    lakáspolitikájával  összhangban   állapíthatja   meg.   (Lásd   a
    39/1992.(VII.16.)AB határozatot.)

    13. Az egyik indítványozó kifogásolta a kárpótlás iránti kérelmek
    benyújtásának  a  törvény  11.§  (1)  bekezdésében  meghatározott
    jogvesztő  határidejét.  E  rendelkezést  a  német  nemzetiséghez
    tartozókkal szemben  diszkriminatívnak  ítéli,  mondván,  hogy  e
    kisebbséghez tartozó  állampolgárok elsősorban  1949.  június  8.
    előtt  született   jogszabályok  alkalmazása   által   szenvedtek
    sérelmet. Tekintve,  hogy a  Kpt. 1.§ (3) bekezdése értelmében az
    ebben az  időszakban keletkezett   jogszabályok  okozta  sérelmek
    kárpótlására csak később kerül sor, ezáltal a német nemzetiséghez
    tartozók hátrányba kerülhetnek.

    Az Alkotmánybíróság  már a  2. ABh-ban  kimondta, hogy  ex gratia
    kárpótlás esetén  nem emelhető  kifogás az  ellen, ha a kárpótlás
    szakaszoltan történik.  A 4.ABh pedig ehhez hozzátette, hogy "nem
    alkotmányellenes az,  hogy a tulajdonban esett sérelmeket nem egy
    átfogó törvény  tartalmazza. Esetleges hátrányos megkülönböztetés
    a károsultak  csoportjai között   elvileg   bármely törvényhozási
    módszer követése   esetén felmerülhet;  ennek veszélye  akkor sem
    tenné egyik  módszert sem  alkotmányellenessé, ha    valamelyikük
    alkalmazása a megkülönböztetésre nagyobb esélyt adna."

    Az Alkotmánybíróság  egyébként rámutat  arra, hogy  az 1992.  évi
    XXIV. tv.  (II. kárpótlási  törvény) az  1939. május  1. és 1949.
    június  8.   között  alkotott   jogszabályok  alkalmazása   által
    elszenvedett tulajdoni  sérelmek  tekintetében  úgy  rendelkezik,
    hogy a  kárpótlás iránti  kérelmeket  a  törvény  hatálybalépését
    követő 120 napon belül lehet benyújtani.

    14. Egy  indítvány támadja a Kpt. 12.§ (4) bekezdését és 15.§-át.
    A 12.§  (4) bekezdése  értelmében a  megyei kárrendezési  hivatal
    összesített értesítést  küld az  érintett gazdálkodó szervezetnek
    arról, hogy  a tulajdonukban vagy használatukban lévő termőföldre
    tekintettel  mekkora   aranykorona  mennyiségre   jelentettek  be
    kárpótlási igényt.  A 15.§   pedig kötelezi a szövetkezetet, hogy
    az értesítés  kézhezvételétől számított 30 napon belül jelölje ki
    az értesítésben  meghatározott AK  értékű termőföldterületet.  Az
    indítványozó azt  kifogásolja, hogy  a  Kárrendezési  Hivatal  az
    értesítést nem  tekinti államigazgatási  határozatnak, nem  teszi
    lehetővé ellene  a  jogorvoslatot.  Az  indítványozó  szerint  ez
    ellentétes az  Alkotmány 57.§  (5)  bekezdésével,  amely  szerint
    mindenki jogorvoslattal  élhet az  olyan államigazgatási vagy más
    hatósági döntés ellen, amely jogát vagy jogos érdekét sérti.

    A 12.§  (4) bekezdésében  szabályozott  értesítés  lényege,  hogy
    tényeket, s  nem hatósági  határozatot  közöl.  A  törvény  által
    alapított  kötelezettségekről   -  a  termőföld  kijelölése  -  a
    kárpótlási hivatal semmiféle igazgatási aktusnak minősülő döntést
    nem hoz,  pusztán információt  közöl  a  törvényes  kötelezettség
    végrehajtása  érdekében.   Az  ilyen  határozatnak  nem  minősülő
    tényközlést nem  lehet megtámadni,  nem lehetséges  jogorvoslatot
    biztosítani  ellene.  Ezért  az  Alkotmánybíróság  az  indítványt
    elutasította.

    15. Több  indítványozó kifogásolta  a törvény  17.§  (1)  és  (2)
    bekezdésének   a    szövetkezeti    földalapképzésre    vonatkozó
    rendelkezéseit.  Az   indítványozók  szerint   az  (1)   bekezdés
    megengedhetetlen diszkriminációt valósít meg a kárpótlási jegyhez
    jutó  egykori   tulajdonosok  és  a  tulajdonnal  nem  rendelkező
    szövetkezeti  tagok  és  alkalmazottak  között.  A  (2)  bekezdés
    szabályozását  pedig   azért  ítélik   az  Alkotmány  70/A. §-ába
    ütközőnek,  mert  egyrészt  diszkriminál  a  szövetkezeti  tagok,
    illetve alkalmazottak   egymás közötti viszonylatában, másrészt a
    földalap  számításánál  nem  tesz  különbséget  a  haszonélvezeti
    joggal terhelt  és a  tehermentes földtulajdon  között, amikor  a
    rendelkezési  joggal   valójában  nem  rendelkező  tulajdonosokat
    éppúgy figyelmen  kívül  rendeli  hagyni,  mint  azokat,  akiknek
    tulajdonjogát nem korlátozza haszonélvezeti jog.

    A földalap  a szövetkezet (állami gazdaság) számára a gazdálkodás
    lehetőségét,   továbbá    azt   biztosítja,    hogy   a   későbbi
    vagyonfelosztás során  a tagok és alkalmazottak megfelelő mértékű
    termőföldtulajdonhoz jussanak.  Ez a  szabály  tehát  garanciális
    jelentőségű mind  a szövetkezetekkel  szemben fennálló vételi jog
    alkotmányossága, mind a kárpótolandók jogai szempontjából.

    A   kifogásolt    rendelkezések   alapján   tehát   nem   történt
    földtulajdon-juttatás,    csupán    a    kárpótlás    fedezetének
    termőföldben történő  biztosítása, illetve a termelőszövetkezeten
    belüli  későbbi   vagyonfelosztás  számára   szükséges   földalap
    kialakítása. Ezért ezek a szabályok - mert alkotmányos alapjoggal
    nem függnek  össze, s  egyébként sem sértik az emberi méltósághoz
    való jogot - nem sértik az Alkotmány 70/A. §-át. Az erre vonatkozó
    indítványok  nem   megalapozottak,  azokat   az  Alkotmánybíróság
    elutasította.

    16. Az  indítványozók egyike  kifogásolta a törvény 21.§-át, mert
    az   a    szövetkezeti   termőföldek    árverés   útján   történő
    értékesítésében való  részvételre csak  a kárpótlásra  jogosultak
    egy   részét   jogosította   fel,   és   ezzel   alkotmányellenes
    diszkriminációt valósított meg.

    A kárpótlásra  jogosultság nem  jelenti egyszersmind  a kárpótlás
    összes formájára való jogosultságot. A Kpt. 21.§-a azzal, hogy az
    árverési vétel,  mint a  kárpótlási igény  érvényesítésének egyik
    formája lehetőségét  csak az érintett szövetkezeti földek korábbi
    tulajdonosai, az adott szövetkezet kárpótlásra jogosult tagjai és
    a helyben lakó kárpótlásra  jogosultak  számára  biztosítja,  nem
    jelent   tiltott   diszkriminációt.   A   törvényhozó   célja   a
    rendelkezéssel,  hogy   a   földet   ne   befektetésként,   hanem
    megművelésre használják.  A 2.Abh  is rámutatott már, hogy "ha az
    állam lehetőséget  ad a - végső soron - földdel való kárpótlásra,
    önmagában nem  alkotmányellenes az,  hogy ennek  a korlátozott és
    sajátos  jogi  helyzetű  fedezetnek  az  elosztását  a  kárpótlás
    alapjául szolgáló egyéb vagyontól eltérően állapítja meg."

    17. Több indítványozó is kifogásolta a törvény 23. §-ának
    mindhárom bekezdését.

    a) Az  (1) bekezdés  értelmében a  Kpt. 22.  §  (2)  bekezdésében
    meghatározott  vételi  jog  azt  a  jogosultat  illeti  meg,  aki
    kötelezettséget vállal  a termőföld  mezőgazdasági hasznosítására
    és arra,  hogy a  földet öt  évig nem  vonja ki  a  mezőgazdasági
    termelésből. Az  indítványozók egyike szerint ez a rendelkezés az
    Alkotmányban foglalt  tulajdonjog  megengedhetetlen  korlátozását
    valósítja  meg   azáltal,  hogy   előírja  a  tulajdonos  számára
    tulajdona hasznosításának módját.

    Az Alkotmánybíróság  felfogása szerint  a kifogásolt  rendelkezés
    nem  a   már  létező  tulajdon  korlátozása,  hanem  a  kárpótlás
    keretében történő  tulajdonszerzés egyik  módjának  meghatározott
    feltételhez  kötése.   Ezzel  a  szabállyal  a  jogalkotó  nem  a
    kárpótlásra jogosult  tulajdonszerzését akadályozta  meg,  csupán
    annak egyik  módját kötötte  szigorúbb feltételekhez,  ezért ez a
    rendelkezés nem  alkotmánysértő. A  törvényhozó  célja  és  annak
    alkotmányos igazolása  e rendelkezés  esetén is  ugyanaz, mint  a
    szerzésre jogosultak  körének korlátozásával,  ti. hogy  a földet
    azok szerezzenek, akiktől annak megművelése várható.

    b) Ugyanezen § (2) bekezdése előírja, hogy ha a tulajdonos az (1)
    bekezdésben  vállalt  kötelezettségét  öt  éven  belül  megszegi,
    földjét kártalanítás nélkül állami tulajdonba kell venni.

    E rendelkezés  az (1)  bekezdés szerinti  alkotmányos, feltételes
    tulajdonszerzés része. Nem állapítható meg alkotmánysértés, annál
    is kevésbé,  mert a jogosult választhatott volna egy másik, ezzel
    a feltétellel nem terhelt kárpótlási formát is.

    c) A  (3) bekezdés  értelmében  a  vételi  jog  alapján  szerzett
    termőföldnek  három   éven   belüli   elidegenítéséből   származó
    bevételnek  a   termőföldre  fordított   értéknövelő   beruházási
    kiadásokkal csökkentett  részét teljes  egészében az elidegenítés
    évében kell  a tulajdonosnak  a  személyi  jövedelemadó  alapjául
    szolgáló összjövedelméhez hozzászámítani. Az indítványozók egyike
    ezt e  rendelkezést az  Alkotmány 13.§-ának  a  tulajdonhoz  való
    jogra vonatkozó szabálya megsértéseként értékeli.

    Az  Alkotmánybíróság   álláspontja  szerint   az  adott  jog-  és
    gazdaságpolitikai  cél   megvalósítása  keretében  kedvezményesen
    szerzett tulajdon vételárának szankciós elvonása nem tekinthető a
    tulajdonhoz való  jog megsértésének. Az esetleges adó elszámolási
    kedvezmények kizárását  ugyanaz indokolja,  mint az  (1)  és  (2)
    bekezdés  korlátozásainak   alkotmányosságát.   Ezért   az   erre
    vonatkozó indítványt az Alkotmánybíróság elutasította.

    Ugyancsak a fenti érvek alapján utasította el az Alkotmánybíróság
    azt az  indítványt,  mely  a  kárpótlási  jegy  termőföldtulajdon
    megszerzésére történő  felhasználásának egyes  kérdéseiről  szóló
    1992. évi  IL. törvény  6.§ (2)  bekezdésének azt a rendelkezését
    kifogásolta, hogy  a jogosult  az árverésen  és az  egyezségkötés
    során  a   kárpótlási  jegyet  névértékben  használhatja  fel.  A
    kárpótlás ezen  módjának,  vagyis  termőföld  tulajdonszerzésének
    eltérő szabályai nem alkotmányellenesek.

    18.  Indítvány   érkezett  a   törvény   24.§-a   alkotmányossági
    vizsgálatára  vonatkozóan.  Az  indítványozó  szerint  e  szabály
    azzal,   hogy   a   mezőgazdasági   vállalkozóként   bejelentkező
    jogosultat feljogosítja  a kár  mértéke és  a  kárpótlás  összege
    közötti különbözetre,  alkotmányellenes megkülönböztetést  tesz a
    kárpótlásra jogosult volt tulajdonosok között.

    a) A  Kpt. 24.§-a  azt teszi  lehetővé, hogy   azok  a  termőföld
    szerzésére jogosultak   is káruknak megfelelő teljes kárpótláshoz
    jussanak, akiknél   ezt a kárpótlás mértékének a törvény szerinti
    korlátjai  kizárnák.   A  Kpt.  ezt  a  juttatást  "mezőgazdasági
    vállalkozási támogatásnak"   nevezi. A támogatást a törvény olyan
    utalvánnyal     nyújtja,     amely     "az     árverésen     való
    termőföldvásárlásra"   szolgál,   s  mind   a  jogosult,  mind  a
    termelőszövetkezet számára   kárpótlási  jegyként  viselkedik.  A
    támogatási   utalványt   a  kárpótlási   jegyektől   függetlenül,
    önállóan   is   fel  lehet  használni;  az  árverésen  támogatási
    utalvánnyal földet   szerző  jogosult  vételi  jogot  gyakorol  a
    szövetkezetekkel    szemben;   a   szövetkezet   az   utalványért
    kárpótlási jegyet igényelhet.

    Az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy  alkotmányellenes  az  a
    mód,  ahogy   a  Kpt.   a  mezőgazdasági   vállalkozások  állami
    támogatását  és   a  kárpótlást   egymással  összekapcsolja.  Az
    Alkotmány  70/A. §-ába  ütközik,  hogy  támogatás  címén  teljes
    kárpótláshoz  lehet   jutni  a   Kpt.   4.§-ában   meghatározott
    értékhatárokra tekintet  nélkül (lásd  b)  pont);  az  Alkotmány
    13.§-ba ütközik az, hogy a támogatási utalvány jogosultja vételi
    jogot gyakorolhat  a szövetkezettel  szemben (lásd  c) pont). Az
    Alkotmánybíróság   utal    a    4/1993. (II.12.) AB    határozat
    indokolásában kifejtett arra az álláspontjára is, hogy az állami
    támogatás körében  a pozitív  diszkrimináció nem támasztható alá
    az egykori tulajdoni helyzettel ( C) III.3. pont).

    b) A  Kpt. 24.§-a  azon termőföldben  való kárpótlásra  jogosult
    volt  tulajdonosok   javára,  akik   200.000  Ft-nál  több  kárt
    szenvedtek,  pozitív   diszkriminációt  tartalmaz.  Míg  ugyanis
    mindenki  más   ezen  kármérték  felett  csak  a  Kpt.  4.§-ában
    meghatározott  sávos   degresszió  szerint,  legfeljebb  további
    kárának 50,  30, illetve  10 %-át  kaphatja meg,  a támogatásban
    részesülők  1   millió  Ft   értékhatárig  100  %-os  kárpótlást
    kaphatnak.

    A 4. Abh  az  Országgyűlés  által  elfogadott,  de  még  ki  nem
    hirdetett   kárpótlási    törvény   alkotmányossági   vizsgálata
    eredményeképp alkotmányellenesnek  minősítette a  Kpt-nek azt az
    akkori szabályát,  amely a  termőfölddel való  kárpótlás  esetén
    1000 AK  értékig adott  100 %-os  kárpótlást. Ez  ugyanis az ott
    kifejtett  indokok   szerint   kirívó   és   alkotmányosan   nem
    indokolható  kedvezményt   adott  a  volt  földtulajdonosok  egy
    csoportjának a többi kárpótlásra jogosulttal szemben. A 100 %-os
    kárpótlás határa  a Kpt-ben  előírt 1000  Ft/AK szorzó szerint 1
    millió Ft-nak felelt meg.

    A Kpt-nek  a 4.ABh  nyomán módosított  és hatályba lépett 24.§-a
    ugyaneddig a  mértékig, 1 millió Ft-ig teszi lehetővé a 100 %-os
    kárpótlást. Az Országgyűlés tehát csak látszólag szüntette meg a
    korábbi rendelkezés  alkotmányellenességét azzal, hogy a földdel
    való kárpótlást  is besorolta  a 4.§  mindenkire közös számítási
    szabályai alá,  hiszen támogatás  címén visszaállította a teljes
    kárpótlást. Az  Alkotmánybíróság ismételten rámutat arra, hogy a
    termőföld sajátos volta, a mezőgazdaság-politika preferenciái, s
    mindenekelőtt az  a tény,  hogy  a  termőföldek  tekintetében  a
    kárpótlással párhuzamosan a tulajdonviszonyok átfogó átalakítása
    megy  végbe,  lehetőséget  ad  a  termőföld és  egyéb  tulajdoni
    tárgyak  eltérő  kezelésére  a   kárpótlás   során.  Ezekkel   a
    törvényhozó  bőségesen  élt  is. Az  a megkülönböztetés azonban,
    ami   a   teljes   kárpótlás  értékhatárát   illetően   ötszörös
    különbséget   enged  a   föld  és  más vagyontárgyak  között, az
    alkotmány 70/A. §-ába ütközik.

    A Kpt.  24.§-a szerint  a kárpótlás  tényleges felső határa az 1
    millió Ft  értékhatáron belül  az elszenvedett  kár.  Az  állami
    támogatás tehát  csakis a  teljes kár  mértékéig  terjed;  s  ez
    mutatja, hogy valójában az eredeti állapot helyreállításáról van
    szó, a kárpótlás részlegességét megvalósító sávos értékhatárokra
    tekintet  nélkül.   Az   Alkotmánybíróság   már   a   kárpótlási
    törvényalkotás megindulása  előtt, az 1.ABh-ban kimondta, hogy a
    személyeknek    az    Alkotmány    70/A. §   (1)    bekezdésében
    meghatározottak   szerinti    megkülönböztetését   jelenti,   ha
    alkotmányos indokok  hiányában egyes  személyek volt  tulajdonát
    reprivatizálják, másokét  viszont nem.  Ilyen indokot  a  teljes
    kárpótlásra az  Alkotmánybíróság továbbra sem talált, sőt a Kpt.
    24.§-a szerinti  támogatás címén való teljes kárpótlásra a 4.ABh
    C)  része   3.1  pontjában   az  1  millió  forintos  értékhatár
    alkotmányellenességéről mondottakat teljes egészében érvényesnek
    tekinti. Azok  a feltételek  és szankciók, amelyekkel az állam a
    támogatásként juttatott föld mezőgazdasági művelését biztosítani
    szándékozik  [24.§ (1) - (3)  bekezdés]   ebből  a   szempontból
    közömbösek.

    c) Alkotmányellenes  továbbá a  Kpt. 24.§-a  azért  is,  mert  a
    támogatási utalványokat  - a  (4) bekezdés  szerint - az árverés
    során a kárpótlási jeggyel azonos módon lehet felhasználni. Ez -
    többek között  - azt  jelenti, hogy  a  szövetkezettel  szembeni
    vételi jogot  az is gyakorolhatja, aki utalvánnyal vett részt az
    árverésen.  Az   állam  természetesen  támogathatja  az  újonnan
    létrejött mezőgazdasági  üzemeket az állami tulajdon terhére, de
    a  kárpótlás   koncepcióján  kívül   nem  teheti   meg   ezt   a
    szövetkezetek terhére.  A mezőgazdasági  támogatás    a  fentiek
    szerint  éppen   a  Kpt.   koncepciójától  való  eltérése  miatt
    alkotmányellenes. Állami  támogatásra pedig  nem állnak  azok  a
    2.ABh-ban és  a 4.ABh-ban  kifejtett indokok,  amelyek szerint a
    Kpt-ben szabályozott  vételi jog  nem alkotmányellenes. A vételi
    joggal  a   szövetkezeti  tulajdonra   rótt   tulajdonkorlátozás
    kizárólag a  szövetkezeti tulajdon  magántulajdonba adása  és  a
    kárpótlás megvalósítása  keretében szükséges  és arányos.  Ezzel
    szemben a  szövetkezetek megterhelése  az állam  által  nyújtott
    mezőgazdasági   vállalkozói   támogatással   alkotmányosan   nem
    indokolható.   A   támogatás   a   szövetkezetek   tulajdonjogát
    többszörösen is  sérti: egyrészt azzal, hogy kötelező számukra a
    vételi jog alapján a támogatás jogosultja részére földet eladni;
    másrészt azzal,  hogy a  földet a  kárpótlási árverések  sajátos
    körülményei között  kialakult áron  kell eladniuk, s végül azzal
    is, hogy  az utalványt  csak kárpótlási  jegyre válthatják át. A
    Kpt 24.§-a mindezek alapján ellentétes az Alkotmány 13.§-ával.

    d) Mivel  az új  mezőgazdasági vállalkozások  állami  támogatása
    önmagában véve  természetesen nem alkotmányellenes; továbbá mert
    ebben a  támogatásban eddig  már számosan  részesültek, s  végül
    mert   a    kárpótlás   végrehajtása    folyamatban   van,    az
    Alkotmánybíróság   úgy    kívánta   levonni    a    Kpt.    24.§
    alkotmányellenessége következményét,  hogy  az  eddig  kiosztott
    támogatások  élvezői   ne  kerüljenek  indokolatlan  előnybe,  a
    tulajdonukban  sértett   szövetkezetek  pedig   ne  szenvedjenek
    indokolatlan hátrányt.

    A törvényhozónak  számos lehetősége  van az  alkotmányellenesség
    olyan megszüntetésére,  amely a kárpótlás és az állami támogatás
    menetébe  jobban   illeszkedik,  mintha  az  Alkotmánybíróság  e
    határozattal a  Kpt. 24.§-át visszaható, vagy azonnali hatállyal
    megsemmisítette volna.  Az  Alkotmánybíróság  ezért  kellő  időt
    biztosít   arra,    hogy    a    törvényhozó    megalkossa    az
    alkotmányellenességet    megszüntető    jogszabályt.    Ha    az
    Országgyűlés 1993.  szeptember 1-jéig  az  alkotmányellenességet
    orvosolja, a  Kpt. 24.§-ának  megsemmisítése tárgytalanná válik.
    Ha   ez    nem   történne    meg,   az    Alkotmánybíróság    az
    Alkotmánybíróságról szóló  1989. évi  XXXII.  törvény  43.§  (4)
    bekezdése szerinti  lehetőségeket mérlegeli;  kimondhatja a Kpt.
    24.§  visszaható  hatályú  megsemmisítését,  s  elrendelheti  az
    alkotmányellenes rendelkezés alkalmazhatatlanságát mindazokban a
    konkrét esetekben, amelyekben támogatás kiosztására került sor.
                           Dr. Sólyom László
                          előadó alkotmánybíró
                        az Alkotmánybíróság elnöke

                   Dr. Ádám Antal             Dr. Herczegh Géza
                    alkotmánybíró               alkotmánybíró

                   Dr. Lábady Tamás           Dr. Kilényi Géza
                    alkotmánybíró               alkotmánybíró

                   Dr. Schmidt Péter          Dr. Szabó András
                     alkotmánybíró              alkotmánybíró

                Dr. Tersztyánszky Ödön        Dr. Zlinszky János
                      alkotmánybíró             alkotmánybíró
     Dr. Zlinszky János alkotmánybíró különvéleménye

     A kárpótlási  törvénnyel (Kpt.) kapcsolatban benyújtott panaszok
     egy része  kifogásolja, hogy a Kpt egybemossa az igazságtalanul,
     de a  maguk  idejében  jogszabály  alapján,  jogszerűen  okozott
     károkat az  azon időben  hatályos jog  szerint  is  jogellenesen
     okozott olyan károkkal, amelyeket a korabeli rendszer a fennálló
     jog ellenére, vagy jogi eszköz hiányában nem orvosolt.

     Az Alkotmánybíróság  határozata (1.f)  pontjában) helyesen mutat
     rá arra,  hogy maga  a Kpt  nem zárja ki szoros szövegértelmezés
     szerint a  nemcsak igazságtalanul, hanem jogellenesen is okozott
     károk tekintetében  a bírói utat. Minthogy így maga a jogszabály
     a legalitás  alkotmányos talaján  áll, az  egyedi bírói döntések
     felülvizsgálatára pedig  az Alkotmánybíróságnak  nincs hatásköre
     ( 1. g ) szerint ),  a határozat az  alkotmányossági  panaszokat
     elutasítja.

     A határozattal  két kérdésben  nem értek  egyet. Egyrészt  a  ma
     alkotmányellenesnek minősülő  vagy igazságtalannak  tartott -  a
     maguk idején  törvényes -  állami   döntések  alapján  1939-1989
     között  keletkezett   károk     kárpótlásától  épp  a  legalitás
     alkotmányos elvi alapján el kell választani a legálisan létezett
     és létező tulajdonon vagy kötelmi követelésen alapuló igényeket.
     A Kpt,  azáltal, hogy nem különböztet e szempont szerint nyíltan
     és  határozottan,   jogbizonytalanságot  teremtett,  és  ezt  az
     Alkotmánybíróság  jelzései   sem  oldották  meg;  a  keletkezett
     jogbizonytalanság pedig  ellentétes az  Alkotmány 2.§  (1)  pont
     szerinti jogállamiság  követelményével és a tulajdont védő 13.§-
     sal is.

     Másrészt  az   ilyen  igények  peresítésével  kapcsolatos  bírói
     döntésekből megmutatkozó,  immár  a  Legfelsőbb  Bíróság  egyedi
     jogerős határozatában  is testet öltött, következetes és kivétel
     nélküli elzárkózás  ezen esetek  bírósági felülvizsgálatától élő
     jognak tekintendő,  s arra  mint normatív  bírói jogértelmezésre
     kiterjed az  Alkotmánybíróság hatásköre,  tehát  az  e  tárgyban
     benyújtott panaszok érdemi elbírálásától nem zárkózhat el.

     1.a)  Az  elmúlt  rendszer  nem  volt  legitim,  alkotmányos  és
     törvényes,   saját érvényes  joga szerint  mérve  sem,  mert  az
     államhatalom  gyakorlóinak   nem  volt   meg  a   demokratikusan
     létrejött felhatalmazásuk  a hatalom  gyakorlására;  a  hatalmat
     erőszakkal fenntartott  kisebbségi uralomként gyakorolták. Mégis
     fenntartották a  jogszerűség látszatát:  volt  jogalkotás,  volt
     igazságszolgáltatás és  volt  formailag  működő  államigazgatás.
     Léteztek a törvényes rend külsőségei.

     A rendszerváltás  tudatosan nem  szakított  elvben  a  törvényes
     folyamatossággal, mint azt pl. a kiegyezéskor tették: nem tudtuk
     a legitimitás folyamatosságát helyreállítani. A rendszerváltás a
     legalitás  elve   szerint  ment  végbe:  minden  a  maga  idején
     formailag jogszerűen  létrejött jogviszonyt  érvényesnek  ismert
     el,  minden  a  maga  idején  formailag  jogszerűen  keletkezett
     jogszabályt  élő   jognak.  [11/1992.  (III.  25)  AB  hat.]  Ez
     óhatatlanná teszi,  hogy vitás esetben mérlegeljük, mi a jogilag
     érvényes legalitás szempontjából a régi rendszerből visszamaradt
     jogviszonyok közül.

     A legalitás  szemszögéből nézve  érvényes élő  jog minden a maga
     idején szabályszerűen megalkotott jogszabály addig az időpontig,
     amíg  a   mai  alkotmányos   rendben  érvényes   módon  meg  nem
     változtatják vagy  hatályon kívül  nem helyezik.  A  változtatás
     vagy hatályon  kívül helyezés  a jogalkotás  alkotmányos  rendje
     szerint csak  a  jövőre  szólóan  történhet.  A  törvényhozásnak
     ugyanis  az  államhatalmi  ágak  szerepmegosztása  szerint  csak
     jövőre szóló jogalkotási hatalma van. Kivételt képez az az eset,
     amikor  az  1989.  október  23-án  hatályba  lépett  alkotmányba
     ütközik valamely régebbi jogszabály és azt az Alkotmánybíróság a
     lex posterior  derogat priori  (későbbi  szabály  törli  a  vele
     ellenkező korábbit)  elv alapján  visszamenőleges hatállyal - de
     nem az alkotmánymódosítást megelőző időre szóló hatállyal, amire
     nincs hatásköre  - semmisíti  meg. (E  visszamenőleges  hatáskör
     teszi   az   Alkotmánybíróságot,   törvényhozó   szerv   létére,
     bírósággá.)

     A  múltra   vonatkozó  jog   megállapítása,   múltból   származó
     jogosultság  érvényességének,  múltbeli  tények  jogszerűségének
     elbírálása jogállamban  kizárólag a  Bíróság hatalmában  áll.  A
     Bíróság állapíthatja meg (és állapíthatta meg a múlt rendszerben
     is), hogy  valamely jog  fennáll-e vagy  nem, valamely szabadság
     korlátozható volt-e  egyedi esetben  vagy  nem,  valamely  aktus
     legális  volt-e  vagy  nem.  A  bírói  megállapításnak  végleges
     formája jogerős,  ami alatt az értendő, hogy jogot létesít akkor
     is, ha  tartalmilag téves. A jogbiztonság elve érdekében a bírói
     határozat elleni  jogorvoslat korlátozott  a perjog  által, és a
     meg nem  támadható -  jogerős -  bírói határozat  (res iudicata)
     jogot keletkeztet.

     Nincs  (és   nem  is  volt)  ilyen  jogkeletkeztető  hatálya  az
     államigazgatási döntéseknek.  Az  államigazgatási  egyedi  aktus
     egyedi (személyes  és vagyoni)  viszonyok szabályozására  mindig
     törvényi felhatalmazásból  nyeri jogerejét, s ugyancsak törvényi
     felhatalmazás kell  (és volt  szükséges a  múlt rendszerben  is)
     ahhoz, hogy  államigazgatási szerv  normatív  rendező  utasítást
     (rendeletet) bocsásson  ki. Az  államigazgatási határozat  tehát
     teremthet és teremthetett tényhelyzetet, de jogot csak törvényen
     alapulva  alakíthat,   és  jogalakító   ténye  a   joghatást   -
     ellentétben  a   bírói  ítélettől  -  az  államigazgatási  aktus
     törvényszerűségétől nyeri és nyerte (még ha ez a törvényszerűség
     a múlt  rendszerben a  rendeleti szabályozás  elburjánzása miatt
     áttételes is  lehetett).  Önmagában,  törvényi  alap  nélkül,  a
     közigazgatási határozat  jogereje (meg  nem támadható volta) nem
     létesít anyagi jogi jogosultságot.

     b)A tulajdon valamely dolgon, vagyontárgyon fennálló abszolút az
     állam  által  biztosított  hatalmi  helyzet,  amely  (Grosschmid
     megfogalmazása szerint)  magában foglalja  közjogi vonatkozásban
     azt az  állami kötelezettséget is, hogy az ingatlan tulajdonát a
     nyilvántartásban az  anyagi  jogi  helyzetnek  megfelelően  kell
     szerepeltetni.

     A tulajdon  tisztán jogi  természetű vetülete  a vagyonnak, csak
     jogcímen létesül,  csak jogcím  alapján szűnhet  meg. Jogellenes
     tulajdonelvonás  nincs,   ez  fogalmi   lehetetlenség.  Lehet  a
     tulajdonost a  birtoktól  megfosztani  jogtalanul,  ténylegesen,
     lehet   elzárni   tulajdonából   folyó   kereseti   jogosultsága
     érvényesítésétől, de  ez nem  szünteti meg tulajdonosi mivoltát,
     csak jogsértő módon gátolja jogosultsága gyakorlásában.

     A  tulajdon   elvonható,  megszüntethető   közérdekből,   állami
     intézkedéssel, kisajátítással.  Ám a tulajdon elvonása az elmúlt
     rendszerben is  csak törvénnyel  vagy törvény  alapján,    annak
     általános  előírását   egyedi  esetre   alkalmazó   (államosító,
     kisajátító,    igénybevevő),     államigazgatási    határozattal
     történhetett. Magánszemélyek  személyi és vagyoni jogait ugyanis
     csak  törvény,   vagy  törvényes  felhatalmazáson  alapuló  -  a
     törvényt alkalmazó - igazgatási határozat, illetve jogerős bírói
     ítélet vonhatta  el, szüntethette meg. Az államigazgatási egyedi
     határozat személyi  jogot vagy tulajdont megszüntető joghatása a
     határozat  törvényszerűségén,   a  törvény  egyedi  alkalmazásán
     múlott; a  jogerős bírói  ítéleté a  bírói  hatáskörön  alapult.
     Jogerős   bírói    ítélet   téves   jogalkalmazás   vagy   téves
     tényállás megállapítás esetén is rendelkezik  konstitutív (jogot
     keletkeztető) hatással,  az államigazgatási  intézkedés  azonban
     nem. A  nem  törvényen  alapuló  (törvényellenes  és  nem  bírói
     ítélettel  történt)   vagyonelvonások  esetén   a   jogbiztonság
     beállásához szükséges  a bírói felülvizsgálat lehetővé tétele. A
     bírói út  múltbani vagy  mai  kizárása  ugyanis  nem  egyenlő  a
     törvénysértő   vagy   megalapozatlan   közigazgatási   határozat
     konstitutív,     tulajdonkeletkeztető      joghatással      való
     felruházásával. Ezt  a múlt  rendszer  is  így  vallotta,  ezért
     került  sor   pl.  az   1957  évi   10.  tvr   kibocsátására,  a
     mezőgazdasági   ingatlanok   tulajdoni   helyzetében   mutatkozó
     jogbizonytalanság megszüntetése céljából.

     Elvben     a  tulajdon   elvonásának  a   múlt  rendszerben   is
     kártalanítás mellett  kell történnie,  de  jogszabály  -  a  Kpt
     szóhasználatában "igazságtalanul"  - gyakran  rendelkezett  úgy,
     hogy nem  nyújt kártalanítást,  vagy  nem  teljes  kártalanítást
     juttat.  Mindenesetre   mindazokban  az   esetekben,  amikor   a
     tulajdonelvonást egyedi  államigazgatási döntéssel  csak  teljes
     kártalanítás,  vagy  meghatározott  kártalanítás  mellett  tette
     lehetővé az  elmúlt rendszer  jogszabálya,  a  tulajdoni  igényt
     kisajátítás után  az előírt  vagy  megállapított  kártalanításra
     szóló legális  igény váltotta  fel, ugyancsak jogként, amelyet a
     hatalom tényleges  aktusa  ugyancsak    nem  vonhatott  el,  nem
     szüntethetett meg.  Azonos a helyzet akkor, ha a tulajdon tárgya
     de facto szűnt meg, eredeti tulajdonszerzés szüntette meg a volt
     tulajdont:   feldolgozás,   egyesítés,   beolvasztás,   államtól
     visszterhes ügylettel történt szerzés.

     2.Ennek  elvi   előrebocsátása  mellett   szeretném    vizsgálat
     tárgyává tenni,  szigorúan a legalitás szempontjából, a tulajdon
     tárgyának, vagyonnak  az akkor  hatályos joggal ellentétes módon
     történt elvonása után keletkezett jogi helyzetet.

     a) Először azokra az esetekre  kívánok kitérni, amelyek során az
     államosítási rendeletekre  hivatkozással,  de  azokat  megsértve
     fosztottak  meg   valakit  a   tulajdon  tárgyától   (államosító
     államigazgatási határozat  téves indokolással, indokolás nélkül,
     jogsértő indokolással).  Ezekben  az  esetekben  tehát  létezett
     olyan  igazgatási   döntés,  amely  forma  szerint  -  megfelelő
     tartalommal - alapul szolgálhatott a tulajdonjog elvonására.

     b) Ennél  súlyosabb   a   jogsértés   ott,   ahol    a  tulajdon
     tárgyának   elvonása   hatalmi   ( erőszakos  vagy fenyegetéssel
     elért) cselekmény,  ráhatás következménye  volt és  az esetleges
     államigazgatási határozat  csak a  fennálló állami birtokhelyzet
     tulajdonkénti nyilvántartásba vételét rendelte el anyagi jogalap
     nélkül.

     c) Különböznek e határozatoktól a  - főként  a földosztás  során
     adódott -  tudatosan a törvényi előírást meghaladó, de közérdekű
     elvonások (földalap  hiánya, házhelyszükséglet,  iparosítás vagy
     út céljára  történt birtokbavétel), ahol a Hatóság egyidejűleg a
     teljes vagy  részleges kártalanítást  is elrendelte  az  elvonás
     közérdekű  jellegére   tekintettel,  és   későbbi  jogszabály  a
     kártalanítás rendezését  függesztette  fel.  Itt  a  tulajdonjog
     állammal  szembeni  kötelmi  követelésre  fordult  át,  amelynek
     érvényesítése elé  jogszabály állított akadályt, anélkül, hogy a
     követelést  megszüntette   vagy  a   felfüggesztéssel   szembeni
     jogorvoslatot lehetővé  tette volna.  E  követelésekkel  egyenlő
     elbírálás alá  esik az   a) - b) módon  történt  elvonás,  ha  a
     tulajdon de  facto, eredeti tulajdont keletkeztető szerzés révén
     szűnt meg  és a  volt  tulajdonost  annak  értékére  illeti  meg
     (condictios) követelés.

     A)Az első - téves vagy jogellenes alapon történt államosítás alá
     eső  -   csoportba  tartozó   esetekben  a   kérdés   az,   hogy
     tulajdonítható-e az  államigazgatási határozatoknak konstitutív,
     jogkeletkeztető hatás,  jogerő,  csupán  azért,  mert  az  adott
     időszakban velük  szemben jogilag  vagy  tényleg  jogorvoslattal
     élni nem lehetett.

     Tetszetős formai  jogi álláspont  szerint az  az állami  döntés,
     amely ellen  jogorvoslat nem létezik, végleges helyzetet teremt,
     jogerősnek, jogkeletkeztető  hatályúnak minősül.  Minthogy a jog
     éppen valamely adott igény állami védelmében áll, nincs jog ott,
     ahol az  állam valamely  élethelyzet, társadalmi  igény védelmét
     megtagadja, nem vállalja.

     Az anyagi  jogi álláspont  szerint viszont  az egyszer létrejött
     tulajdon   abszolút,   hatósági   és   bírói   védelemben   kell
     részesíteni, ettől  csak törvényben  meghatározott esetben lehet
     eltérni. (Amint  a múlt rendszerben sorozatosan előfordult, hogy
     a jogerős  bírói ítélet  nem került  végrehajtásra,  de  az  nem
     változtatott az  igény érvényességén, jogosságán, úgy a létezett
     és jogszerűen sem meg nem szűnt, sem át nem szállott tulajdonnal
     kapcsolatos igény  sem szűnik  meg attól,  hogy az  államhatalom
     bármilyen indokkal  a sérelemtől a jogorvoslatot megtagadja.) Ha
     az Állam  az egyébként  törvényesen  védett  igényt  nem  engedi
     érvényesíteni, ez  csak az  igény elévülésének  nyugvását  idézi
     elő: ami kezdettől jogellenes, időmúlás által nem válik jogossá,
     és viszont.

     Ha   az   elmúlt   rendszer   a   magántulajdont   intézményesen
     megszüntette volna  vagy állami  tulajdonná alakította volna át,
     úgy  ennek   következményeit  az  egyes  addigi  tulajdonosokkal
     szemben a  hatóságok levonhatták  volna.  Ám  a  rendszer  végig
     ismerte és elismerte az állami tulajdon mellett a magántulajdont
     is. A  magántulajdont elvonó  rendelkezés ezért - bármily széles
     réteget is  érintett légyen  - lex  speciális, kivételes törvény
     maradt az  általánosan érvényes  tulajdonvédelemmel szemben.  Az
     egyedi intézkedés  joghatálya,  konstitutív  volta  a  tulajdont
     kivételesen elvonó  vagy megszüntető törvény által meghatározott
     okokban  rejlett,  azokat  a  hatósági  egyedi  intézkedés  csak
     végrehajtotta,   érvényesítette.   Ha   tehát   az   államosító,
     földosztó,  kisajátító,   egyszóval  tulajdont   elvonó  hatóság
     intézkedése  a  törvényt  tévesen  alkalmazta  vagy  alaptalanul
     alkalmazta, (figyelmen  kívül  hagyta,  túllépte,)  ez    jogerő
     nélküli, csak  formailag érvényes  intézkedés volt,  aminek  nem
     lehetett tulajdont szüntető hatálya.

     Az ingatlantulajdon  vonatkozásában  ez  a  megkülönböztetés  az
     ingatlan nyilvántartás bevezetése   óta  létezik  a  tulajdonjog
     nyilvántartásba   történő   bejegyzését   elrendelő   igazgatási
     (azelőtt bírósági!)  határozat és  az  annak  alapjául  szolgáló
     tulajdonszerzési   jogcím    viszonylatában.    Az    igazgatási
     határozatot  a  bejegyzés  során  elkövetett  hiba  miatt  záros
     határideig lehetett  (és lehet)  megtámadni, a tulajdont azonban
     ettől  függetlenül   érvényesíteni  lehetett  (és  lehet)  annak
     megszűntéig  (elbirtoklás).  A  tulajdont  érvényesíteni  kívánó
     perben  az  ingatlan nyilvántartási  bejegyzés   által  mutatott
     tulajdoni helyzet  mellett csak megdönthető vélelem állott fenn.
     Ez a  viszony 1945-89  között sem  változott,  noha  a  tulajdon
     tárgyát  elvonó   államigazgatási  intézkedések  bíróság  előtti
     megtámadásának lehetőségét korlátozták, esetenként kizárták. Más
     kérdés, hogy  az ingatlan nyilvántartásban bízó harmadik  szerző
     államtól szerzett  tulajdona visszteher  esetén egyáltalán  nem,
     ingyenesség esetén csak áttételesen támadható meg.

     Amíg az  állam az  állami intézkedés  által  elvont  vagyontárgy
     birtokosa,  mai   alkotmányunk  szerint,   az   alkotmánynak   a
     jogállamiságra, a  bírói útra  és a tulajdon védelmére vonatkozó
     rendelkezései alapján,  csak egy alkotmányos út képzelhető el az
     ilyen helyzetekből  adódó viták rendezésére és ez a bírói út. (A
     jogilag  fennálló   tulajdont  ma   az  állam  már  csak  teljes
     kártalanítás  mellett   vonhatná  el   törvényi  rendelkezéssel,
     visszamenőleg pedig törvény nem adhatna jogerőt a maguk idejében
     csak deklaratív erejű aktusoknak, és nem állapíthatná meg sem az
     elbirtoklást,  sem   az  igények  elévülését  törvény  a  múltra
     vonatkozóan.)  Egyedül  bíróság  döntheti  el  végérvényesen  és
     mindenkire kiterjedő  hatállyal, hogy  tulajdon  fennáll-e  vagy
     nem, s  hogy annak helyreállítására az igény elévült-e vagy nem.
     Jogállamban  a   Bíróságnak  ezt  a  feladatot  a  hatalmi  ágak
     megosztásából adódóan  vállalnia kell, formai okokkal nem bújhat
     ki alóla. Nem azt kell vizsgálnia, hogy helyes volt-e egy ma már
     meg  nem   támadható  államigazgatási  aktus,  hanem  azt,  hogy
     fennáll-e  a   keresetet  benyújtó   tulajdona  vagy   nem.  (Az
     államigazgatási  aktust  nem  kell  a  bíróságnak  visszamenőleg
     hatályon kívül helyeznie, ha a tulajdon fennálltát megállapítja,
     hanem  feljogosítja   a  tulajdonost  tulajdonának  az  ítéleten
     alapuló  nyilvántartásba   vételére.   Ha   az   államigazgatási
     határozat megtámadásáról  lenne  adott  eljárásban  szó,  úgy  a
     törlésnek visszamenőleges hatállyal kellene történnie.)

     B) Ahol a vagyon (tárgy)  elvonásának még formailag sem volt meg
     az alapja,  mert a  hatósági intézkedés  nem  is  hivatkozott  -
     alaptalanul sem  - törvényre, ott a bírói út még nyilvánvalóbban
     megáll. A  tulajdonos birtokának  elvonása nem  szünteti  meg  a
     tulajdont és a jogellenes szerzés akadálya az elbirtoklásnak. Az
     állami birtok  tulajdonként való nyilvántartásba vétele joghatás
     nélküli  deklaráció,   helyesebben  ahhoz  csak  vélelem,  tehát
     perjogi hatás  fűződik. A  panaszút kizárása  mind az elévülést,
     mind   a    telekkönyvi   elbirtoklás   bekövetkeztét   kizárta.
     Mezőgazdasági ingatlanok  vonatkozásában az  1957. évi  10.  tvr
     megteremtette az  utólagos legalitást  ilyen esetekre is, így az
     eredetileg legális  és az  1957. évi  10. tvr.  által legalizált
     eredetileg illegális  tulajdonelvonások között csak törvényhozói
     aktus különböztethetne,  és arra  a törvényhozó nem kötelezhető,
     de egyéb  birtokok elvonását  utólagos törvény nem szentesítette
     és ma már nem is szentesítheti.

     C) Kártalanítás megállapítása, elrendelése, -  esetleg részleges
     folyósítása  -     mellett   elvont  tulajdon   esetében,  ha  a
     kártalanítás rendezését utóbb állami intézkedés felfüggesztette,
     de  törvény  azt  meg  nem  szüntette,  a  helyzet  nem  ennyire
     egyértelmű.   A   kártalanítás   iránti   jog,   ellentétben   a
     tulajdonnal, időmúlással,  elévüléssel megszűnik.  Bíróság által
     döntendő és dönthető el, mennyiben nyugszik az elévülés azalatt,
     amíg a  kártalanítást elrendelő és a tulajdont megszerző állam a
     kártalanítás iránti  igény érvényesítését felfüggeszti, anélkül,
     hogy  megfelelő   jogi  formában   azt  végleg  megszüntetné.  A
     követelés behajtásának  szünetelése ugyancsak  lex  speciális  a
     tartozások megfizetésének  általános kötelezettségével  szemben.
     (Más  lenne   a  helyzet,   ha  törvény,  mint  az  államosított
     vállalatok egymással  szembeni kötelezettségei esetében tette, a
     magánfelekkel szembeni  állami tartozásokat  is eltörölte volna:
     az ilyen  módon okozott  "károk" rendezése csak újabb jogalkotói
     aktussal lenne  lehetséges.) Pusztán  az  érvényesítés  átmeneti
     akadályozásával   az    Állam   nem   szüntette   meg   fennálló
     kötelezettségeit, így  azok Bíróság  előtt  érvényesíthetők,  ha
     annak más akadálya nincs.

     3.a) Az  Alkotmánybíróság  korábbi   [66/1991.   (XII.21.)   AB]
     határozatában  már   levonta  ennek   a  megkülönböztetésnek  az
     alkotmányos     következményeit.  Arra  az  esetre,  ha  bíróság
     koncepciós perben  vagy az  eljárási szabályok  sérelmével ítélt
     valakit vagyonelkobzásra,  a perújítással  megsemmisített ítélet
     vagyoni következményeinek helyreállítása az igazságügy miniszter
     diszkréciós jogkörébe  tartozott, s  legfeljebb  államigazgatási
     határozatként volt  a miniszter  döntése felülvizsgálható. Annak
     ellenére, hogy  a bírói  ítélettel  kimondott  vagyonelkobzásnak
     volt és  van konstitutív  hatálya a  fent  kifejtettek  szerint,
     tehát  az   ítélet  által  előidézett  vagyoni  helyzetnek  volt
     jogalapja,  mégis   az  Alkotmánybíróság  úgy  döntött,  hogy  a
     megsemmisített ítélet  nyomán teljes kártérítésre vagy az elvont
     vagyon  természetbeni   visszaszolgáltatására   van   igénye   a
     sértettnek, és  az igény elbírálása - tulajdoni   igényként vagy
     kártérítési igényként - rendes perre tartozik.

     Minthogy  a   bírói  -   akár  jogsértő  -  ítélet  joghatállyal
     rendelkezett,  annak   feloldása  nyitotta  meg  a  bírói  utat.
     Joghatállyal   nem    rendelkező,   noha    formailag   érvényes
     közigazgatási  határozat   esetén  a   tulajdonon  alapuló   jog
     érvényesítéséhez, vagy  egyáltalán fennálló jog érvényesítéséhez
     nincs szükség  az eredetileg  sem joghatályos  határozat  formai
     feloldására,  csupán   a  jog   érvényesítését  gátló   ma   már
     alkotmányellenes akadályok  "ex nunc" hatályú feloldására. Nincs
     tehát szükség  az  államigazgatási  határozatok  visszamenőleges
     bírói felülvizsgálatát  lehetővé tévő  törvényi rendelkezésre, -
     ami valóban  alkotmányellenes lenne  és ellenkeznék  a legalitás
     elvével. Nem  azt kell  bírói úton rendezni, hogy a nem létezett
     állami tulajdon  bejegyzésre került,  hanem azt kell tisztázni a
     ma hatályos jogszabályok szerint, hogy a panaszosnak fennáll-e a
     tulajdonjoga,  és   ha  a   bírói  döntés  ezt  megállapítja,  a
     tulajdonos e  bírói ítélet  alapján kérheti  tulajdonjogának  az
     ítélet által  megállapított időpontra  szóló bejegyzését.  Ehhez
     nem kell  (az AB  hat. 1/f  pont 5.  bek. szerint) sem a polgári
     jog,  sem   az  eljárásjog   hatályos  szabályait  visszamenőleg
     megváltoztatni.

     Jelenleg az  Alkotmánybíróság mostani  és 66/1991.  (XII.21)  AB
     határozatában rejlő  ellentmondás, illetve  a  hiányos  törvényi
     rendezés  miatt   diszkrimináció  áll   fenn  a  hatályon  kívül
     helyezett  bírói   ítélet  okán   tulajdonuktól  jogalap  nélkül
     megfosztottak   és    a   joghatály    nélküli   államigazgatási
     határozattal birtokuktól  megfosztottak - mindkét esetben állami
     tulajdonként nyilvántartott  - tulajdonával  kapcsolatos igények
     rendezése között. Hogy utóbbiak esetleg többen vannak, vagy hogy
     esetenként a  tényállás nehezen tisztázható, a legalitás elvének
     érvényesítése szempontjából nem játszhat szerepet.

     b)  Más   kérdés,  hogy   az  Alkotmánybíróság  határozatában  a
     kárpótlás alapelveként hivatkozott osztó igazság érvényesülésére
     irányuló igény valós és mérlegelendő. Senkinek sincs alanyi joga
     arra, hogy  az ő  kárát az állam nagyobb mértékben pótolja, mint
     másét. A  kárvallottságban ma  egy teljes  társadalom  osztozik.
     Indokolatlan kiemelés  is diszkriminatív lehetne, ellenkeznék az
     Alkotmány  70/A. §-ával. A  kárpótlás  anyagi  alapja  az  állam
     "igazságtalanul" szerzett  tulajdona,  és  abból  megközelítőleg
     azonos, igazságos  kárpótlásra tarthatnak igényt a károsultak. A
     kárpótlás során  a törvényhozás  nem köteles  az állam  amúgy is
     szűkös más anyagi forrásait kimeríteni.

     Ha a  legalitás elvét és az osztó igazság szempontját egyeztetni
     kívánjuk úgy,  hogy a  megoldás alkotmányos  legyen, egyiket sem
     lehet figyelmen kívül hagyni, mert mind a tulajdon védelme, mind
     az  egyenlőség   alkotmányos  elvek.   A  törvényhozótól  joggal
     követelhető,  hogy  igazságtalan  és  jogtalan  tulajdonsérelem,
     birtokelvonás és tulajdonelvonás között a legalitás elvi alapján
     különbséget tegyen.  Másrészt nincs  alkotmányos akadálya annak,
     hogy, amint  a jelen  határozat is  rögzíti,  (1/d  7.  bek.)  a
     kárpótlás során  annak társadalmi  terheit elosszák  és a  károk
     arányos  viselésére  a  károsultakat  is  kötelezzék  (kárpótlás
     részlegessége).  A   tulajdon  védelmének  elvével  ez  pl.  úgy
     egyeztethető, hogy  az állam - elismerve a tulajdon fennálltát -
     annak visszaadását  a kárpótlás  terheinek  arányos  viseléséhez
     kösse, tehát  a tulajdonból  folyó rendelkezési  jog  alapján  a
     tulajdonosoknak választási  lehetőséget adjon  a kárpótlás, vagy
     tulajdonuk   teherrel    történő   visszaszolgáltatása   között.
     Elképzelhető  más   alkotmányos  megoldás  is,  de  a  legálisan
     fennálló különbséget a jogbiztonság érdekében nem elkenni, hanem
     észlelni és  feloldani kell.  Az  AB  hat.  1/c.  pontja  utolsó
     bekezdésének szövegével ez okból nem tudok egyetérteni.

     4. A kifejtett jogi álláspont fényében kell a jelenlegi töretlen
     bírói gyakorlatot  értelmezni. A jogállammal nem fér össze, hogy
     az alkotmányos  alapjogokat, azok  védelmét a  törvényhozó és  a
     bírói hatalom  kétféleképpen  értelmezze.  A  bíróságok  állandó
     gyakorlata  jogot   alkalmaz,  értelmez,   alakít  és  alkot.  A
     jogalkotásnak a jogállamban egységesen az Alkotmány alapján kell
     folynia,  ez   alól  a   bírói  jogalkotás   sem   kivétel.   Az
     Alkotmánybíróság  mindenkire,   a  bíróságokra   is   kötelezően
     értelmezi az Alkotmányt.

     Az   Alkotmánybíróság    a   kárpótlással    kapcsolatban    már
     megállapította,  hogy   az  Állam   szabad   rendelkezési   joga
     tulajdonosként a  jogszerűen szerzett tulajdona felett áll fenn:
     jogszerűtlenül ugyanis  tulajdont egyáltalán nem lehet szerezni.
     A Legfelsőbb  Bíróság több ízben úgy nyilatkozott, hogy az 1952.
     évi   4.    tvr.-re   hivatkozással    állami    tulajdonszerzés
     nyilvántartásba vételét  foganatosító államigazgatási határozat,
     ill. intézkedés jogszabálysértő voltának megállapítására kereset
     nem indítható.  A Legfelsőbb  Bíróság szerint  nincs hatásköre a
     bíróságnak   arra,    hogy   az    Állam    "tulajdonszerzésének
     jogszerűségét" visszamenőleg  felülvizsgálja. Tulajdonosok egész
     sorának keresetét  utasították el  az Alkotmánybíróság  említett
     határozata óta  a bíróságok  ezzel az indokolással (noha fentiek
     szerint egyértelmű, hogy a bejegyzés jogérvényessége attól függ,
     hogy  a   kérelem  arra   jogosulttól  származik-e,  a  tulajdon
     szerzésének pedig  önálló törvényes  jogalapja kell  legyen.)  A
     bírói gyakorlat  egységes élő  jognak tekintendő  a tekintetben,
     hogy az  1952. évi  4. tvr  alkalmazása révén  az  állampolgárok
     tulajdonában igazságtalanul  okozott károk orvoslása csak a Kpt.
     alapján történik  és ezen nem változtat az sem, ha az alkalmazás
     során a  jogszabályt megsértették;  függetlenül attól is, hogy a
     felek kifejezetten  tulajdonuk alapján  indították a  keresetet,
     vagy a bejegyzést elrendelő határozatot támadták meg.

     A bírói  gyakorlat nincs összhangban a tulajdonról fent előadott
     jogi állásponttal.  A tulajdont  az Alkotmány  védi. Az államnak
     valóban nincs reprivatizációs kötelezettsége - a volt és törvény
     alapján megszűnt  tulajdon  visszakövetelésére  nincs  törvényen
     alapuló,   bíróság    előtt   érvényesíthető   igénye   a   volt
     tulajdonosnak -,  de  ez  nem  áll  a  törvénytelen,  jogellenes
     hatósági aktus  alapján elvont  birtokra akkor sem, ha az állami
     aktus az  új alkotmány  életbeléptéig  nem  volt  bíróság  előtt
     megtámadható. A  tulajdon fennálltának vagy megszűntének kérdése
     bírói útra  tartozik. A bírói út igénybevételére a tulajdonosnak
     az Alkotmány  13.§ (1)  és 50.§  (1) pontja  alapján alanyi joga
     van.

     Az a  kérdés vihető  bíróság  elé,  hogy  fennáll-e  a  felperes
     tulajdona a  kereset benyújtása  időpontjában; hogy  a birtokot,
     vagyont   elvonó   aktus   bizonyítható   jogellenessége   miatt
     keletkezett-e  egyáltalán  a  szóban forgó vagyontárgyon  állami
     tulajdon.

     Ezért az  Alkotmánybíróságnak a vonatkozó panaszokat az egységes
     bírói gyakorlat  - élő jog - alkotmányosságának vizsgálatával el
     kellett volna érdemben bírálnia.

     Budapest, 1993. március 9.
                                                   Dr. Zlinszky János
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      Compensation for expropriations
      Number of the Decision:
      .
      15/1993. (III. 12.)
      Date of the decision:
      .
      03/09/1993
      Summary:
      The constant jurisprudence of the Court concerning compensation for expropriations during the Communist regime was summed up for the fifth time in this decision. It summarised the theoretical arguments justifying the partial character of the compensation (there is no reprivatisation, the injured persons receive bonds as compensation, etc.). The ruling upheld the constitutionality of the Compensation Law with the exception of one provision that discriminated in favour of a group of former land-owners, making it possible for them to get five times more compensation than other former owners.
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1993-1-005
      .