Hungarian
Ügyszám:
.
385/H/2010
Előadó alkotmánybíró: Lenkovics Barnabás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 161/2010. (IX. 8.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2010/785
.
A döntés kelte: Budapest, 09/07/2010
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság  az  Országos Választási  Bizottság  által
  országos   népi   kezdeményezésre  irányuló  aláírásgyűjtő   ív
  mintapéldánya,   és   az  azon  szereplő  kérdés   hitelesítése
  tárgyában  hozott  határozat ellen benyújtott  kifogás  alapján
  meghozta az alábbi

                           határozatot:
                                 
  Az  Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság  91/2010.
  (II. 11.) OVB számú határozatát helybenhagyja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás
                                  
                                 I.
                                  
   1.  Az  Országos Választási Bizottsághoz (a továbbiakban:  OVB)
   országos  népi  kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének  hitelesítés
   céljából    benyújtott   mintapéldánya   az   alábbi    kérdést
   tartalmazza:  „Kívánja-e Ön, hogy az Országgyűlés  napirendjére
   tűzze  a  köztársasági elnök megválasztása  módjának  kérdését,
   miszerint  az elnökválasztás jogkörét a jövőben már közvetlenül
   a  választópolgárok közössége, vagy továbbra is az Országgyűlés
   gyakorolja?”
   Az   OVB   91/2010.   (II.   11.)   OVB   számú   határozatában
   megállapította,   hogy  az  aláírásgyűjtő   ív   a   törvényben
   meghatározott   formai,  valamint  a  megtárgyalásra   javasolt
   kérdésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért
   az   aláírásgyűjtő  ív  mintapéldányát  hitelesítette.  Az  OVB
   határozatának  indokolása  szerint  a  határozat  az   országos
   népszavazásról  és népi kezdeményezésről szóló 1998.  évi  III.
   törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-án, valamint a választási
   eljárásról  szóló  1997. évi C. törvény (a  továbbiakban:  Ve.)
   117. § (1) bekezdésén, és 131. §-án alapul.
   Az  OVB  kifogásolt határozata a Magyar Közlöny 2010.  évi  16.
   számában  2010.  február 11-én jelent  meg,  a  kifogást  2010.
   február 18-án, a törvényes határidőn belül terjesztették elő.

   2.  A kifogástevő álláspontja szerint a népi kezdeményezés  nem
   felel  meg  az  Alkotmány  28/B.  §  (1)  bekezdésében  foglalt
   követelménynek,  amely  szerint országos  népszavazás  és  népi
   kezdeményezés tárgya az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdés
   lehet.  Érvelése szerint maga az Alkotmány választja  ketté  az
   Országgyűlés alkotmányozó és törvényalkotási hatáskörét, amikor
   is 19. § (3) bekezdése külön pontokban rögzíti a két, egymástól
   minőségileg  különböző  hatáskört. A népi  kezdeményezés  pedig
   alkotmányozásra   nem,   hanem  csak   törvényhozási   jogkörre
   vonatkozhat.   Nézete   szerint   „az   alkotmányozó    hatalom
   korlátozhatatlansága, mindenek feletti szuverenitása és védelme
   nem   csak  azt  jelenti,  hogy  az  alkotmányozó  hatalom  nem
   kötelezhető   meghatározott   tartalmú   döntés   meghozatalára
   (országos  népszavazás),  hanem azt is,  hogy  nem  kötelezhető
   meghatározott  kérdéskörben  való  tárgyalásra  és  határidőben
   történő  döntéshozatalra  (országos  népi  kezdeményezés).   Az
   alkotmányozó   hatalom  cselekvési  szabadsága   abszolút,   és
   korlátozása – mértékétől függetlenül – nem lehetséges.”

                                 II.
                                  
   Az Alkotmánybíróság határozatának meghozatala során a következő
   jogszabályokat vette alapul:
   1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:
   „19. § (…)
   (2)   Az   Országgyűlés  a  népszuverenitásból   eredő   jogait
   gyakorolva   biztosítja  a  társadalom   alkotmányos   rendjét,
   meghatározza a kormányzás szervezetét, irányát és feltételeit.
   (3) E jogkörében az Országgyűlés
   a) megalkotja a Magyar Köztársaság Alkotmányát;
   b) törvényeket alkot;
   (…)”
   „28/B.  § (1) Országos népszavazás és népi kezdeményezés tárgya
   az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdés lehet.”
   „28/C. § (…)
   (5) Nem lehet országos népszavazást tartani:
   (…)
   d)    az   Országgyűlés   hatáskörébe   tartozó   személyi   és
   szervezetalakítási (-átalakítási,
   -megszüntetési) kérdésekről,”
   „28/D.   §  Országos  népi  kezdeményezést  legalább   50   000
   választópolgár nyújthat be. Az országos népi kezdeményezés arra
   irányulhat, hogy az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdést az
   Országgyűlés   tűzze   a   napirendjére.   Az   országos   népi
   kezdeményezésben megfogalmazott kérdést az Országgyűlés köteles
   megtárgyalni.”
   „29/A.  §  (1) A köztársasági elnököt az Országgyűlés  öt  évre
   választja.”

   2. Az Nsztv. rendelkezései:
   „2.  §  Az  aláírásgyűjtő ívek mintapéldányát az aláírásgyűjtés
   megkezdése  előtt – hitelesítés céljából – be kell nyújtani  az
   Országos Választási Bizottsághoz.”
   „4.  §  (1)  Az  Országos  Választási Bizottság  gondoskodik  a
   népszavazás  kitűzésére  irányuló  állampolgári  kezdeményezés,
   illetőleg a népi kezdeményezés aláírásainak ellenőrzéséről.”
   „17.   §  A  népi  kezdeményezésnek  pontosan  és  egyértelműen
   tartalmaznia kell a megtárgyalásra javasolt kérdést.”
   „18.  §  Az Országos Választási Bizottság akkor tagadja meg  az
   aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha
   a) a kérdés nem tartozik az Országgyűlés hatáskörébe,
   b)  a  kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt
   követelményeknek,
   c)  az  aláírásgyűjtő ív nem felel meg a választási  eljárásról
   szóló törvényben foglalt követelményeknek.”

   3.   A   Ve.-nek  az  országos  népi  kezdeményezésre  irányuló
   aláírásgyűjtő ív hitelesítésére vonatkozó szabályai:
   „117.  §  (1)  Az Országos Választási Bizottság  a  jogszabályi
   feltételeknek megfelelő aláírásgyűjtő ívet, illetőleg kérdést a
   benyújtástól számított harminc napon belül hitelesíti.”
   „130.   §   (1)   Az   Országos  Választási   Bizottságnak   az
   aláírásgyűjtő  ív,  illetőleg a konkrét kérdés  hitelesítésével
   kapcsolatos  döntése  elleni kifogást a határozat  közzétételét
   követő  tizenöt  napon  belül lehet  –  az  Alkotmánybírósághoz
   címezve – az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani.
   (...)
   (3)  Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el.  Az
   Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság, illetőleg az
   Országgyűlés  határozatát helybenhagyja, vagy azt megsemmisíti,
   és   az   Országos   Választási   Bizottságot,   illetőleg   az
   Országgyűlést új eljárásra utasítja.”
   „131. § Az országos népi kezdeményezés során a 117-121. § és  a
   130.  § (1) és (3) bekezdésének rendelkezéseit kell megfelelően
   alkalmazni.”

                                III.

   A kifogás nem megalapozott.

   Az  Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó  hatáskörét  az
   Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII.  törvény  1.  §  h)
   pontjában  foglaltaknak megfelelően a Ve.  130.  §-a  határozza
   meg.  Az  Alkotmánybíróság az OVB határozatai ellen  benyújtott
   kifogások    elbírálása    során   kialakította    következetes
   gyakorlatát. Az Alkotmánybíróság a kifogás alapján lefolytatott
   jogorvoslati  eljárásban  azt  vizsgálja,  hogy  a   beérkezett
   kifogás   megfelel-e  a  Ve.  77.  §  (2)  bekezdésének   a)-c)
   pontjaiban,   illetve   130.   §   (1)   bekezdésében   foglalt
   feltételeknek,  és  az  OVB  az aláírásgyűjtő  ív  hitelesítési
   eljárásában   az  Alkotmánynak  és  az  irányadó   törvényeknek
   megfelelően  járt-e  el. Eljárása során az  Alkotmánybíróság  e
   feladatát    alkotmányos   jogállásával   és    rendeltetésével
   összhangban  látja  el. [25/1999. (VII. 7.) AB  határozat,  ABH
   1999, 251, 256.]

   Az  Alkotmány  29/A.  §  (1) bekezdése szerint  a  köztársasági
   elnököt  az Országgyűlés öt évre választja. Az Alkotmánybíróság
   korábbi   határozatának  megállapítása  szerint   az   országos
   népszavazás  nem irányulhat az Alkotmány – akárcsak  burkolt  –
   módosítására  sem  [2/1993. (I. 22.) AB  határozat,  ABH  1993,
   37.]. Az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdésének d) pontja kizárja a
   népszavazás    lehetséges   tárgyköreiből    az    Országgyűlés
   hatáskörébe tartozó személyi kérdéseket. Jelen ügyben azonban a
   köztársasági  elnök megválasztásának módjára  vonatkozó  kérdés
   Országgyűlés általi megvitatása nem népszavazás, hanem országos
   népi   kezdeményezés   tárgya.  Az   Alkotmánybíróság   korábbi
   határozataiban már megállapította, hogy az Országgyűlést a népi
   kezdeményezés  nem  köti oly módon, mint  a  legalább  200  000
   választópolgár   kezdeményezésére   elrendelt    ügydöntő    és
   eredményes népszavazás alapján hozott döntés [Alkotmány 28/C. §
   (3)  bekezdés]. Az eredményes népszavazással hozott  döntés  az
   Országgyűlés Alkotmány 19. § (3) bekezdés b) pontjában  foglalt
   jogkörének  –  az  Alkotmányban  rögzített  –  korlátozása:  az
   Országgyűlés  köteles  az  eredményes népszavazásból  következő
   döntéseket meghozni. Népi kezdeményezés esetén ezzel szemben az
   Országgyűlésnek  a kérdés napirendre tűzésére,  megtárgyalására
   és  döntéshozatalra van kötelezettsége, de ennek a döntésnek  a
   tartalmát a népi kezdeményezés nem köti meg. Éppen ezért a népi
   kezdeményezésnek  mindaddig, amíg az  alkotmányosság  keretében
   marad   –   ellentétben  a  népszavazással  –  az  Alkotmányban
   megfogalmazott  tárgyköri korlátja nincs, és  a  kérdésnek  nem
   kell konkrét jogalkotási kötelezettséget megfogalmaznia. A népi
   kezdeményezésből csupán törvényhozási kérdésben  való  vita  és
   döntés következik. Így a népi kezdeményezés aláírásgyűjtő  ívén
   szereplő kérdéssel szemben is mindössze annyi az elvárás,  hogy
   törvényhozási  tárgykörre vonatkozzon. [42/2002.  (X.  11.)  AB
   határozat (ABH 2002, 316, 318.)]

   Az Alkotmány 28/B. § (1) bekezdése szerint országos népszavazás
   és   népi  kezdeményezés  tárgya  az  Országgyűlés  hatáskörébe
   tartozó   kérdés  lehet.  Az  alkotmányozásra   vonatkozó,   az
   Alkotmánybíróság     által    meghatározott     eljárási     és
   határozathozatali   követelmények  [30/1998.   (VI.   25.)   AB
   határozat,  ABH  1998,  220,  234.] természetszerűleg  csak  az
   országgyűlési  eljárásban értelmezhetők, az Alkotmány  28/C.  §
   (5)  bekezdésében  felsorolt – tiltó – tárgykörök  [ideértve  a
   burkolt  alkotmánymódosítás tilalmát is, ld.: 2/1993. (I.  22.)
   AB  határozat,  ABH  1993, 37.] csak az országos  népszavazásra
   vonatkoznak,   országos   népi  kezdeményezés   akadályát   nem
   jelentik.

   Minderre tekintettel a kifogást az Alkotmánybíróság nem találta
   megalapozottnak,  és  megállapította,  hogy  az  OVB   jogszerű
   döntést  hozott,  amikor az aláírásgyűjtő  íven  megfogalmazott
   kérdést  hitelesítette.  Ezért a kifogást  elutasította,  és  a
   91/2010. (II. 11.) OVB határozatot helyben hagyta.

   Az   Alkotmánybíróság   a   határozat   közzétételét   az   OVB
   határozatának    a   Magyar   Közlönyben   való   megjelenésére
   tekintettel rendelte el.
                          Dr. Paczolay Péter
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
            Dr. Balogh Elemér            Dr. Bihari Mihály
            alkotmánybíró                    alkotmánybíró
                                   
            Dr. Bragyova András           Dr. Holló András
            alkotmánybíró                    alkotmánybíró
                                   
            Dr. Kiss László               Dr. Kovács Péter
            alkotmánybíró                    alkotmánybíró
                                   
            Dr. Lenkovics Barnabás        Dr. Lévay Miklós
            előadó alkotmánybíró             alkotmánybíró
                                   
                           Dr. Stumpf István
                             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    161/2010. (IX. 8.)
    Date of the decision:
    .
    09/07/2010
    .
    .