English
Hungarian
Ügyszám:
.
646/B/2002
Előadó alkotmánybíró: Erdei Árpád Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 47/2003. (X. 27.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2003/525
.
A döntés kelte: Budapest, 10/21/2003
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
                                
       Az  Alkotmánybíróság  jogszabály  alkotmányellenességének
   utólagos   megállapítására   és   megsemmisítésére   irányuló
   indítvány   és  bírói  kezdeményezés  tárgyában  meghozta   a
   következő
      
                           határozatot:
                                
       1.  Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Rendőrségről
   szóló 1994. évi XXXIV. törvény 35. §-a, 35/A. §-a, 35/B. §-a,
   35/C.  §-a,  36/A. § (1) bekezdés a) pontjának ab)  alpontja,
   39.  § (1) bekezdésének g) pontja, 92. § (2) bekezdésének "és
   bűnmegelőzési ellenőrzéssel" szövegrésze, valamint a  101.  §
   (1)   bekezdés  h)  pontjának  "a  bűnmegelőzési   ellenőrzés
   elrendelésével, valamint" szövegrésze alkotmányellenes, ezért
   azokat a határozat közzétételének napjával megsemmisíti.
      
       A  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 92. §  (2)
   bekezdése  és  101.  §  (1)  bekezdés  h)  pontja  az  alábbi
   szöveggel marad hatályban:
      
       "92.  §  (2)  Az elővezetéssel kapcsolatban az intézkedés
   elrendelése  miatti jogorvoslatra a határozatot hozó  hatóság
   eljárására vonatkozó törvényt kell alkalmazni."
      
       "101. § (1) [...]
       h)  a  különleges eszközök és módszerek engedélyezésével,
   igénybevételével kapcsolatos szabályokat1,".
      
       2.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a  büntetések
   és  intézkedések  végrehajtásáról szóló 1979.  évi  11.  tvr.
   13/A.   §-a   alkotmányellenes,   ezért   azt   a   határozat
   közzétételének napjával megsemmisíti.
      
       3.    Az    Alkotmánybíróság   megállapítja,    hogy    a
   bűnmegelőzési  ellenőrzésről szóló 28/1999.  (VIII.  13.)  BM
   rendelet    alkotmányellenes,   ezért   azt    a    határozat
   közzétételének napjával megsemmisíti.
      
       4.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy  az  Országos
   Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztálya
   483/2000.   ált.  számú  Módszertani  Útmutatójának   kiadása
   alkotmányellenes, ahhoz joghatás nem fűződik.
      
       5.   Az  Alkotmánybíróság  ezt  a  határozatát  a  Magyar
   Közlönyben közzéteszi.
                              Indokolás
                                 
                                 I.
                                 
        1.  Az  Alkotmánybírósághoz egy indítvány  és  egy  bírói
    kezdeményezés   (a   továbbiakban:  indítvány)   érkezett   a
    bűnmegelőzési     ellenőrzésre     vonatkozó     jogszabályok
    alkotmányossági      vizsgálatával      kapcsolatban.      Az
    Alkotmánybíróság  az ügyeket egyesítette  és  egy  eljárásban
    bírálta el.
       
        Az  indítványozó és a kezdeményező bíró [a  továbbiakban:
    indítványozó(k)] összességében a Rendőrségről szóló 1994. évi
    XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 35-35/C. §-ai, 36/A.  §
    (1)   bekezdés  a)  pontjának  ab)  alpontja,   39.   §   (1)
    bekezdésének  g)  pontja, 69. §-a,  92.  §  (2)  bekezdésének
    második  fordulata,  101. § (1) bekezdés  h)  pontjának  első
    fordulata, a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló
    1979. évi 11. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Bv.tvr.)
    13/A.  §-a,  valamint  a  bűnmegelőzési  ellenőrzésről  szóló
    28/1999. (VIII. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: R.)  egésze
    alkotmányellenességének  megállapítását  és   megsemmisítését
    kérte.

        Álláspontjuk   szerint  a  támadott  rendelkezések   több
    szempontból  is  alkotmányossági kifogás alá esnek.  Az  Rtv.
    ugyan  formálisan  meghatározza  a  bűnmegelőzési  ellenőrzés
    fogalmát,  ám ez a definíció csak látszólagos annak  relatíve
    határozatlan  tartalma miatt. Mindezt  súlyosbítja,  hogy  az
        intézkedés elrendelésének szempontjai között határozatlan és
    bizonytalan  jogfogalmak  is  nagy  számban  fordulnak   elő.
    Ugyanakkor  az  Rtv.  rendelkezései bűnmegelőzési  ellenőrzés
    címén  a  rendőrség  számára  indokolatlanul  biztosítják   a
    törvény   V.   fejezetében  szabályozott  összes   intézkedés
    igénybevételének  lehetőségét  (köztük  azokat  is,   amelyek
    elvben  fogalmilag kizártak). Ezzel összefüggésben mindketten
    kifogásolják  továbbá,  hogy  a  bűnmegelőzési  ellenőrzéssel
    érintett  személy jogai és kötelezettségei a  törvényben  nem
    kerültek  meghatározásra.  Az ennek  következtében  kialakult
    helyzet  pedig  -  állítja az egyik indítványozó  -  sérti  a
    szükségesség és arányosság alkotmányos követelményét.
       
        Hivatkozott    arra    is,   hogy   a   jogbizonytalanság
    következtében a bíróság (a büntetés-végrehajtási  bíró)  "nem
    lehet   képes  a  bűnmegelőzési  ellenőrzés  elrendelhetősége
    kérdésében    állást   foglalni"   és   a   "bíróság    kellő
    egyértelműséggel végre nem hajtható határozatot nem hozhat".
       
        Hiányzik  továbbá  - állítja ugyanezen indítványozó  -  a
    bűnmegelőzési   ellenőrzés   alkotmányi   alapja,   mert   az
    intézményben nem lelhető fel az alkotmányos büntetőjog ultima
    ratio     követelménye.     Az    időközben     bekövetkezett
    jogszabályváltozásra  figyelemmel  indítványát  kiegészítette
    azzal,  hogy  ellentét  keletkezett  az  Rtv.  és  a  Büntető
    Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a  továbbiakban:
    Btk.)  rendelkezései  között. A Btk.  2002.  április  1-jétől
    hatályos  rendelkezései  szerint a szabadságvesztést  kitöltő
    elítélt az eddig a bűnmegelőzési ellenőrzés alternatívájaként
    szolgáló utólagos pártfogó felügyelet alá már nem helyezhető.
    A  Btk. ilyen irányú módosítása - a kollízió létrehozásán túl
    -  azt eredményezi, hogy mivel az alkotmányos büntetőjog  nem
    teszi  lehetővé a büntetését már kitöltött személlyel szemben
    további  hátrányok alkalmazását, alkotmányossági  szempontból
    még  inkább tarthatatlanná vált az ultima ratio elve  nélküli
    bűnmegelőzési ellenőrzés alkalmazása.
       
        Ezzel   összefüggésben  utalt  még  arra   is,   hogy   a
    bűnmegelőzési    ellenőrzés   megfelelő    szabályok    híján
    tökéletesen   alkalmatlan   az  egyéniesítés   szempontjainak
    érvényesítésére,  szemben az elrendelésével  egyes  esetekben
    párhuzamosan  foganatosítható, részletesen körülírt  pártfogó
    felügyelet  intézményével.  A kétféle  intézkedés  párhuzamos
    alkalmazása   esetén   viszont  a  bűnmegelőzési   ellenőrzés
    "totális"  volta  megkérdőjelezi  az  alkotmányos  arányosság
    követelményét   szem   előtt   tartó   pártfogó    felügyelet
    intézményének reális érvényesülését is. Ez az ellentmondás  a
    feltételes  szabadságra  is  bocsátható  elítéltek  esetén  a
    mindkét  intézkedésről dönteni köteles  bírót  jogalkalmazási
    dilemma elé állítja.
       
        A   másik  indítványozó  hozzáteszi  mindehhez,  hogy   a
    bűnmegelőzési   ellenőrzés  relatíve  határozatlan   tartalmú
    intézkedés, mert annak elrendelésekor nem mérlegelhető,  hogy
    a  végrehajtás során milyen tényleges jogkorlátozások  lépnek
    életbe az érintett személlyel szemben.
       
        Az  indítvány alkotmányi alapjául mindkét indítványozó az
    Alkotmány 2. § (1) bekezdését jelölte meg. Egybehangzóan arra
    hivatkoztak, hogy a már ismertetett kifogásokra figyelemmel a
    bűnmegelőzési   ellenőrzés   intézménye   teljes    egészében
    alkotmányellenes, mert az erre vonatkozó törvények és  az  R.
    sérti a jogbiztonság követelményét.
       
        2.  Az  Alkotmánybíróság  eljárása  során  beszerezte  az
    igazságügy-miniszter véleményét.
                                 
                                 II.
                                 
        Az     indítvány    elbírálásával    összefüggésben    az
    Alkotmánybíróságnak  az  alábbi  jogszabályi  rendelkezéseket
    kellett vizsgálnia:
       
        1. Az Alkotmány rendelkezései:
       
        "2.  §  (1)  A Magyar Köztársaság független, demokratikus
        jogállam."
       
         "8.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  elismeri  az  ember
    sérthetetlen  és  elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek
    tiszteletben   tartása   és  védelme   az   állam   elsőrendű
    kötelessége.
    (2)   A   Magyar  Köztársaságban  az  alapvető   jogokra   és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat törvény állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja."
       
        "35. § [...]
        (2)  A  Kormány a maga feladatkörében rendeleteket bocsát
    ki, és határozatokat hoz. Ezeket a miniszterelnök írja alá. A
    Kormány   rendelete  és  határozata  törvénnyel   nem   lehet
    ellentétes. A Kormány rendeleteit a hivatalos lapban ki  kell
    hirdetni."

        "37. § [...]
        (3)   A   Kormány   tagjai  feladatuk  ellátása   körében
    rendeleteket  adhatnak  ki. Ezek azonban  törvénnyel  vagy  a
    Kormány    rendeletével   és   határozatával   nem   lehetnek
    ellentétesek.  A  rendeleteket a  hivatalos  lapban  ki  kell
    hirdetni."

        "50. § [...]
        (3)  A  bírák  függetlenek és csak  a  törvénynek  vannak
    alárendelve. A bírák nem lehetnek tagjai pártnak és politikai
    tevékenységet nem folytathatnak."

         "51.  § (1) A Magyar Köztársaság legfőbb ügyésze  és  az
    ügyészség  gondoskodik  a  természetes  személyek,   a   jogi
    személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek
    jogainak  a  védelméről, valamint az alkotmányos  rendet,  az
    ország biztonságát és függetlenségét sértő vagy veszélyeztető
    minden cselekmény következetes üldözéséről.
        (2)   Az   ügyészség  törvényben  meghatározott   jogokat
    gyakorol  a nyomozással összefüggésben, képviseli a  vádat  a
    bírósági eljárásban, továbbá felügyeletet gyakorol a büntetés-
    végrehajtás törvényessége felett.
        (3)  Az ügyészség közreműködik annak biztosításában, hogy
    mindenki  megtartsa  a  törvényeket. Törvénysértés  esetén  -
    törvényben  meghatározott  esetekben  és  módon  -  fellép  a
    törvényesség védelmében."

         "57.  §  (1)  A  Magyar Köztársaságban a  bíróság  előtt
    mindenki  egyenlő,  és mindenkinek joga van  ahhoz,  hogy  az
    ellene emelt bármely vádat, vagy valamely perben a jogait  és
    kötelességeit  a  törvény  által  felállított  független   és
    pártatlan bíróság igazságos és nyilvános tárgyaláson  bírálja
    el.
         [...]"
       
         "59. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkit megillet  a
    jó  hírnévhez, a magánlakás sérthetetlenségéhez,  valamint  a
    magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.
    (2) A személyes adatok védelméről szóló törvény elfogadásához
    a  jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata
    szükséges.
         [...]"
       
        2. Az Rtv. rendelkezései:
       
        "35.  §  A  Rendőrség bűnmegelőzési célból  ellenőrizheti
    azt,  aki  a háromévi szabadságvesztésből szabadult, feltéve,
    ha  az általa elkövetett bűncselekmény elbírálásakor a 69.  §
    (3)  bekezdésének a)-h) pontjaiban meghatározott  körülmények
    bármelyikét megállapították és a büntetés végrehajtása  során
    tanúsított,   a   bűnöző  életmód  folytatására,   a   bűnöző
    kapcsolatok   felújítására  utaló   magatartásából   alaposan
    következtetni  lehet  arra,  hogy  ismét  bűncselekményt  fog
    elkövetni."
       
        "35/A.  §  (1)  A bűnmegelőzési ellenőrzést az  elítéltet
    szabadító  büntetés-végrehajtási  intézet  székhelye  szerint
    illetékes  rendőr-főkapitányság a szabadulást megelőzően  egy
    hónappal   kezdeményezi   a   büntetés-végrehajtási   intézet
    székhelye   szerinti  megyei  (fővárosi)   bíróságon   működő
    büntetés-végrehajtási bírónál.
        (2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
        a)  a  bűnmegelőzési  célból ellenőrizni  kívánt  személy
    nevét,  lakóhelyét  (tartózkodási helyét)  és  a  természetes
    személyazonosító adatait;
        b)    az   elítélés   alapjául   szolgáló   bűncselekmény
    minősítését,   a   bíróság  által  kiszabott   büntetést,   a
    visszaesői minőséget;
        c)   azokat   az   adatokat,  amelyek   a   bűnmegelőzési
    ellenőrzés   elrendelését  megalapozzák,  így   különösen   a
    büntetés    végrehajtása   során   tanúsított    magatartásra
    vonatkozó,  illetve  a  bűnöző életmód  folytatására  vagy  a
    bűnöző kapcsolatok felújítására utaló adatokat.
        (3)  A  bűnmegelőzési ellenőrzést a büntetés-végrehajtási
    bíró  rendeli  el,  eljárására a büntetések  és  intézkedések
    végrehajtásáról  szóló  1979. évi 11.  törvényerejű  rendelet
    szabályai az irányadók."
       
        "35/B.  §  A bűnmegelőzési ellenőrzés alá vont személlyel
    szemben  az e fejezetben meghatározott rendőri intézkedéseken
    kívül  az  e  törvény  64. § (1) bekezdésében  meghatározott,
    bírói  engedélyhez  nem  kötött titkos  információgyűjtés  is
    végezhető."
       
        "35/C.  §  (1)  A  bűnmegelőzési  ellenőrzést  úgy   kell
    végrehajtani,   hogy  az  érintettnek  a  társadalomba   való
    beilleszkedését ne akadályozza, és törekedni kell arra,  hogy
    az ellenőrzés tényéről az ellenőrzött környezete lehetőleg ne
    értesüljön.
        (2)   A   Rendőrség   a  bűnmegelőzési  ellenőrzést   nem
    folytatja   tovább,   ezzel   egyidejűleg   a   bűnmegelőzési
    ellenőrzés megszüntetését kezdeményezi, ha az elrendelés okai
    már nem állnak fenn."
       
        "36/A.  §  (1) A Rendőrség a más törvényben meghatározott
    eseteken kívül körözését rendelheti, illetve - eltűnt személy
    esetén - rendeli el
       
        a)  a tartózkodási hely megállapítása érdekében annak  az
    ismeretlen helyen lévő személynek,
        [...]
        ab) aki bűnmegelőzési ellenőrzés hatálya alatt áll;
        [...]"
        "39.   §  (1)  A  rendőr  magánlakásba  bebocsátás   vagy
    hatósági határozat nélkül nem léphet be, illetve nem hatolhat
    be, kivéve
        [...]
        g)   bűnmegelőzési  ellenőrzés  (35.   §)   céljából,   a
    bűnmegelőzési  ellenőrzés  alá  vont  lakásába,  lakóhelyére,
    ismert tartózkodási helyére;
        [...]"
       
        "69.  §  (1) A Rendőrség bírói engedéllyel a  63.  §  (1)
    bekezdésében  meghatározott  bűnüldözési  célból   a   súlyos
    bűncselekmények esetében
        a)  magánlakást titokban átkutathat (titkos kutatás),  az
    észlelteket technikai eszközzel rögzítheti;
        b)   magánlakásban   a   történteket   technikai   eszköz
    segítségével megfigyelheti és rögzítheti;
        c)   levelet,   egyéb  postai  küldeményt,   valamint   a
    telefonvezetéken vagy azt helyettesítő távközlési  rendszerek
    útján   továbbított   közlés  tartalmát   megismerheti,   azt
    technikai eszközzel rögzítheti;
        d)  az Interneten vagy más számítástechnikai úton történő
    levelezés    (E-mail)   során   keletkezett    adatokat    és
    információkat megismerheti és felhasználhatja.
        (2)   Az   (1)  bekezdés  c)-d)  pontjában  meghatározott
    eszközök    alkalmazása    során    gyűjtött,    a     titkos
    információgyűjtés alapjául szolgáló eljárásban  nyilvánvalóan
    nem  érintett  személyekre vonatkozó adatokat  haladéktalanul
    meg  kell semmisíteni, azok a továbbiakban nem kezelhetők  és
    nem használhatók fel.
       
        (3)  A  Rendőrség  az  (1) bekezdésben  felsorolt  titkos
    információgyűjtésre  szolgáló eszközöket  és  módszereket  (a
    továbbiakban:  különleges eszközök)  az  ott  meghatározottak
    szerint  alkalmazhatja a bűncselekmény gyanúja miatt körözött
    személy  felkutatására, továbbá, ha az  (1)  bekezdésben  nem
    említett bűncselekmény
        a) a nemzetközi bűnüldözéssel kapcsolatba hozható,
        b) gyermekkorú ellen irányul,
        c) sorozatban vagy szervezett elkövetéssel valósul meg,
        d)  a  kábítószerrel vagy kábítószernek minősülő anyaggal
    kapcsolatos,
        e) pénz- vagy értékpapír-hamisítással kapcsolatos,
        f) fegyveres elkövetéssel valósul meg,
        g) terror vagy terror jellegű,
        h) a közbiztonságot súlyosan megzavarja,
        (4)  Az  állam elleni bűncselekmények (Btk. X.  fejezet),
    az  emberiség  elleni  bűncselekmények  (Btk.  XI.  fejezet),
    továbbá  a  külföldre szökés (Btk. 343. §), a zendülés  (Btk.
    352.  §)  és a harckészültség veszélyeztetése (Btk.  363.  §)
    bűncselekmények   felderítése  a  nyomozás  elrendeléséig   a
    nemzetbiztonsági szolgálatok hatáskörébe tartozik.
        (5)  A  terrorcselekmény  (Btk.  261.  §)  felderítése  a
    Rendőrség   hatáskörébe  tartozik,   ha   a   feljelentés   a
    Rendőrséghez  érkezett, illetőleg arról a Rendőrség  szerzett
    tudomást.
        (6)    Az    (1)   bekezdés   c)   pontjában    foglaltak
    teljesítéséhez  a  távközlési,  illetőleg  postai   szervezet
    köteles a feladatkörébe tartozó esetben a segítséget megadni.
        (7)  Az  (1)  bekezdés a)-b) pontjának alkalmazása  során
    magánlakásnak minősül - a 97. § (1) bekezdés c) pontján túl -
    a  nyilvános vagy a közönség részére nyitva álló helyen kívül
    minden más helyiség vagy terület is."
       
        "92.  §  (1) Az V. és a VI. fejezetben felsorolt  rendőri
    intézkedések,  illetve a kényszerítő eszközök alkalmazása  (e
    fejezet  alkalmazásában a továbbiakban együtt:  intézkedések)
    miatt  -  a  (2) bekezdésben tett kivétellel -  a  93.  §-ban
    meghatározottak szerint jogorvoslatnak van helye.
        (2)  Az  elővezetéssel  és a bűnmegelőzési  ellenőrzéssel
    kapcsolatban az intézkedés elrendelése miatti jogorvoslatra a
    határozatot  hozó hatóság eljárására vonatkozó törvényt  kell
    alkalmazni."
       
        "101.  §  (1) Felhatalmazást kap a belügyminiszter,  hogy
    rendelettel állapítsa meg
        [...]
        h) a bűnmegelőzési ellenőrzés elrendelésével, valamint  a
    különleges    eszközök    és   módszerek    engedélyezésével,
    igénybevételével kapcsolatos szabályokat,"
       
        3. Az R. szövege:
       
        "A   Rendőrségről  szóló  1994.  évi  XXXIV.  törvény  (a
    továbbiakban:  Rtv.) 101. §-a (1) bekezdésének  h)  pontjában
    kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:
                                 
                                 
      A bűnmegelőzési ellenőrzés elrendelésének kezdeményezése
                                 
        1.  §  (1)  A  bűnmegelőzési ellenőrzés (a  továbbiakban:
    ellenőrzés) elrendelésének kezdeményezésére (Rtv. 35/A. §) az
    elítéltet  szabadító büntetés-végrehajtási intézet  székhelye
    szerint   illetékes   megyei   rendőr-főkapitányság   bűnügyi
    igazgatója,  illetőleg  a budapesti rendőrfőkapitány  bűnügyi
    helyettese (a továbbiakban: kezdeményező) jogosult.
        (2) Az ellenőrzés elrendelésének kezdeményezésére
        a)  az  elítéltnek  a szabadságvesztést  megelőző  utolsó
    lakóhelye  vagy  tartózkodási  helye,  illetőleg  az  elítélt
    szabadulásakor  megjelölt lakóhelye vagy  tartózkodási  helye
    szerint illetékes rendőrkapitányság vezetője,
        b)  a  Határőrség  nyomozó szervének hatáskörébe  tartozó
    bűncselekmény  miatt  elítélt  lakóhelye  vagy   tartózkodási
    helye,  illetőleg  a szabaduláskor megjelölt  lakóhelye  vagy
    tartózkodási  helye  szerint  illetékes  határőrségi  nyomozó
    hatóság vezetője
        a kezdeményezésre jogosultnak javaslatot tehet.
        (3)   A  bűnmegelőzési  ellenőrzés  elrendelését  a   (2)
    bekezdésben  fel nem sorolt nyomozó hatóság megkeresésére  is
    lehet kezdeményezni.
       
        2.  § Az elrendelés iránti kezdeményezés az Rtv. 35/A.  §
    (2)    bekezdésében    meghatározott    adatokon    túlmenően
    tartalmazza:
        a) a kezdeményező megnevezését, székhelyét,
        b) az ügy iktatószámát,
        c)   a  kezdeményezés  előterjesztésére  jogosult  nevét,
    rendfokozatát, beosztását és aláírását,
        d)  ha  a  kezdeményezés  az 1. § (2)  bekezdése  alapján
    javaslatra történt, a javaslatot tevő szerv megnevezését,
        e) a kezdeményező hatóság bélyegzőlenyomatát.
                                 
                                 
               A bűnmegelőzési ellenőrzés végrehajtása
                                 
       
        3.  §  (1)  Az ellenőrzés végrehajtása az ellenőrzés  alá
    vont  személy  lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási  helye
    szerint   illetékes   megyei   rendőr-főkapitányság   bűnügyi
    igazgatója,  illetőleg  a budapesti rendőrfőkapitány  bűnügyi
    helyettese  által kijelölt bűnügyi szolgálat  hatáskörébe  (a
    továbbiakban: foganatosító) tartozik.
       
        (2)  Az elrendelésről és a megszüntetésről a kezdeményező
    a  kérelem  és  az  elrendelő  vagy  megszüntető  végzés  egy
    példányának   megküldésével  a  foganatosítót  haladéktalanul
    értesíti.
        (3)  Ha  az  ellenőrzés  kezdeményezésére  az  1.  §  (2)
    bekezdésében   foglalt  javaslat  alapján  került   sor,   az
    ellenőrzés  elrendeléséről és annak eredményéről, valamint  a
    megszüntetésről a javaslattevőt tájékoztatni kell.
       
        4.  §  (1) Az ellenőrzés tartama alatt az ellenőrzés  alá
    vont személlyel szemben elrendelt
        a)  bűnügyi,  közbiztonsági,  illetőleg  idegenrendészeti
    őrizet,
        b) előzetes letartóztatás,
        c) ideiglenes kényszergyógykezelés,
        d)  átváltoztatás  folytán  a  közérdekű  munka  vagy   a
    pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés,
        e)   szabálysértés  miatt  kiszabott  vagy  átváltoztatás
    folytán a pénzbírság helyébe lépő elzárás
        végrehajtásának    tartama    alatt     az     ellenőrzés
    foganatosítása szünetel.
        (2)  A  szünetelés időtartamát az ellenőrzés időtartamába
    be kell számítani.
        (3)  A szünetelés tényét és az alapjául szolgáló okot  az
    iratra fel kell jegyezni.
       
        5.   §   (1)   A  foganatosító  az  elrendelő   büntetés-
    végrehajtási    bírónál    az    ellenőrzés    megszüntetését
    kezdeményezi, ha
        a) az elrendelés okai már nem állnak fenn;
        b)  az  ellenőrzés  alá  vont  személy  szabadságvesztés-
    büntetésének végrehajtását foganatba vették.
        (2)  Az  ellenőrzés  foganatosítása a szabadságvesztésből
    szabadulást  követő  egy  év  elteltével,  illetőleg  az  (1)
    bekezdésben meghatározott esetekben nem folytatható tovább.
        (3)  Az ellenőrzés foganatosításának befejezéséről  és  a
    megszüntetés  kezdeményezéséről az elrendelés kezdeményezőjét
    haladéktalanul tájékoztatni kell.
       
        6. § Ez a rendelet 1999. szeptember 1-jén lép hatályba."
       
        4. A Bv.tvr. érintett rendelkezése:
       
        "13/A.  §  (1) A büntetés-végrehajtási bíró az  elítéltet
    szabadító  büntetés-végrehajtási  intézet  székhelye  szerint
    illetékes rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: kezdeményező)
    kezdeményezésére bűnmegelőzési ellenőrzést rendelhet el.
        (2)   A   büntetés-végrehajtási  bíró   a   bűnmegelőzési
    ellenőrzés  elrendeléséről az elítélt szabadulásának  napjáig
    végzéssel határoz.
        (3) A bűnmegelőzési ellenőrzést meg kell szüntetni
        a)   a  szabadságvesztésből  szabadulást  követő  egy  év
    elteltével;
        b)  a  kezdeményező kérelmére, ha az elrendelés okai  már
    nem állnak fenn."
       
                                III.
                                 
        Mindkét indítvány megalapozott.
       
        1.1.  A bűnmegelőzési ellenőrzés intézményét a szervezett
    bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni
    fellépés     szabályairól    és    az    ehhez     kapcsolódó
    törvénymódosításokról  szóló  1999.  évi  LXXV.  törvény   (a
    továbbiakban: törvénymódosítás) vezette be, 1999.  szeptember
    1-jei  hatállyal. Az intézmény bevezetésének célja  az  volt,
    hogy   a   potenciális  bűnelkövetők  rendészeti  eszközökkel
    történő   ellenőrzésére  -  a  társadalom  fokozott   védelme
    érdekében - szervezett keretek között kerüljön sor.
       
        Az  Alkotmánybíróság jelen eljárása során az Alkotmány 2.
    §   (1)   bekezdéséből   fakadó  követelményekből   kiindulva
    megvizsgálta  az  intézmény teljes  jogi  hátterét,  az  erre
    vonatkozó   valamennyi  jogszabály  együttes   alkalmazásának
    lehetőségét     és    következményét.    Vizsgálata     során
    megállapította,  hogy  a bűnmegelőzési  ellenőrzésnek  a  II.
    pontban   felsorolt  jogszabályok  szerinti   rendezése   nem
    biztosít     garanciákat    a    jogintézmény     alkotmányos
    alkalmazására.  A  hatályos szabályozás  alapjaiban  sérti  a
    jogállamiság   elvének   részét   képező   jogbiztonság,    a
    normavilágosság,  a  jogi következmények előreláthatósága  és
    kiszámíthatósága,   valamint   a   jogszabályok    összhangja
    követelményrendszerét  és  nem áll összhangban  az  Alkotmány
    számos további rendelkezésével sem.
       
        1.2.   Az   Alkotmánybíróság  korábbi  határozataiban   a
    bűnmegelőzési  érdeket  a  jogállamiságból  következő   olyan
    alkotmányos   célként   ismerte  el,   amelynek   biztosítása
    érdekében  még  egyes alapjogok korlátozása sem  zárható  ki.
    Minden esetben hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ezen alkotmányos
    cél megvalósítása érdekében sem adható fel a jogállamiság,  a
    jogbiztonság  követelményrendszere és az  állam  szervei  nem
    kaphatnak  túl széles, bizonytalan tartalmú felhatalmazásokat
    az  általános, elvont értelemben vett bűnmegelőzés  érdekében
    [részletesen: 20/1997. (III. 19.) AB határozat, ABH 1997, 85,
    92.;  24/1998.  (VI. 9.) AB határozat, ABH 1998,  191,  195.;
    13/2001. (V. 14.) AB határozat (a továbbiakban: Abh. 1.), ABH
    2001, 177, 199-200.].
       
        Az  Alkotmánybíróság a 9/1992. (I. 30.)  AB  határozatban
    (a  továbbiakban: Abh. 2.) kimondta, hogy az Alkotmány  2.  §
    (1) bekezdése "[...] a köztársaság alapértékeit nyilvánítja ki:
    a  függetlenséget,  a  demokráciát  és  a  jogállamiságot.  A
    jogállamiság   elvét  az  alaptörvény  további  rendelkezései
    részletezik,  e  szabályok ugyanakkor nem  töltik  ki  teljes
    egészében  ezen  alapértékek  tartalmát,  ezért  a   jogállam
    fogalom   értelmezése   az  Alkotmánybíróság   egyik   fontos
    feladata.   [...]  Noha  az  Alkotmánybíróság  a   jogszabályok
    alkotmányossági    felülvizsgálata    során    a     vizsgált
    rendelkezésnek  elsősorban  az  Alkotmány  valamely   konkrét
    rendelkezésével való összhangját vizsgálja,  ez  nem  jelenti
    azt, hogy az általános rendelkezéseket formális deklarációnak
    tekinti,  s  az  alapelveknek  pusztán  kisegítő,  másodlagos
    szerepet  szánna. Az Alkotmányban tételesen szereplő jogállam
    alapértékének  sérelme  önmagában  is  megalapozza   valamely
    jogszabály alkotmányellenességét." (ABH 1992, 59, 64-65.)
       
        Az  Alkotmánybíróság kifejtette továbbá azt  is,  hogy  a
    jogállam   értékrendjének  egyik   legfontosabb   pillére   a
    jogállami   garanciák  érvényre  juttatása  a  jogintézmények
    működése  során.  Ezek  hiányában  sérül  a  jogbiztonság,  a
    jogszabályok     következményeinek    kiszámíthatósága     és
    esetlegessé  válhat az Alkotmány 57. § (1)-(3)  bekezdéseiben
    biztosított  alapvető jogok érvényre jutása is.  A  jogállami
    garanciák    mellőzésére   ezért   sem   célszerűségi,    sem
    igazságossági  szempontok nem adnak alapot [részletesen  pl.:
    Abh.  2., ABH 1992, 59, 65.; 11/1992. (III. 5.) AB határozat,
    ABH  1992,  77, 84-85.; 49/1998. (XI. 27.) AB határozat,  ABH
    1998, 372, 376-377.; Abh. 1., ABH 2001, 177, 201.].
       
        2.1.   Az   Rtv.  35.  §-a  a  bűnmegelőzési   ellenőrzés
    alkalmazásának három konjunktív feltételét határozza meg.
       
        Ezek   közül   az  egyetlen  -  látszólag   -   objektíve
    megragadható kritérium, hogy az intézkedésre olyan személlyel
    szemben   kerülhet   sor,  aki  háromévi  szabadságvesztésből
    szabadult.  Az  Rtv. azonban - a Btk.-val való  összehangolás
    hiányában  -  nem  ad  eligazítást  arról,  hogy  a  háromévi
    szabadságvesztés fogalmát miként kell értelmezni:  a  bíróság
    által  eredetileg kiszabott szabadságvesztés mértékének  kell
    elérnie  a  három évet, vagy a feltételes szabadon bocsátásig
    kell ennyi időt az elítéltnek letöltenie.
       
        A  feltételes  szabadságra bocsátás időpontja  a  törvény
    (Btk.)  erejénél fogva végrehajtási fokozatonként  eltérő,  a
    bíróságnak  pedig  jogában  áll az előírtnál  eggyel  enyhébb
    fokozatot is megállapítani az ítéletében. A Btk. enyhítő,  és
    egyes  speciális rendelkezései [87. § 47. § (3)  bekezdés]  a
    szabadságvesztés  mértékére,  valamint  fokozatára,  s  ebből
    következően  a  feltételes szabadság  időpontjára  is  kiható
    további  eltéréséket  tesznek  lehetővé.  Ezen  túlmenően   a
    büntetés  végrehajtása  során az  enyhébb  fokozatba  történő
    átsorolás   lehetősége  a  büntetés-végrehajtási   bírót   (a
    továbbiakban:    bv.    bíró)   is    megilleti.    Mindennek
    eredményeképpen az Rtv. rendelkezése folytán a  bűnmegelőzési
    ellenőrzés  elrendelése szempontjából  szélsőséges  helyzetek
    adódhatnak,  attól függően, hogy a három év  számítása  mihez
    igazodik.  Előállhat  az  is, hogy a súlyosabb  bűncselekmény
    miatt   felelősségre  vont,  vagy  személyében  fokozottabban
    társadalomra  veszélyes  elítéltet nem  lehet  az  intézkedés
    hatálya alá vonni, míg az eredetileg is - enyhítő rendelkezés
    nélkül   -   a  legenyhébb  fokozatra  ítélt,  kisebb   súlyú
    cselekmény elkövetőjére kiterjeszthetővé válik az ellenőrzés.
    Következésképpen a három év - mint "szabadulási időtartam"  -
    amellett,  hogy  jogbizonytalanságot idéz elő,  nem  alkalmas
    semmilyen,   az   elérni  kívánt  cél  szempontjából   fontos
    körülmény "mérésére" sem.
       
        2.2. Az Alkotmánybíróság az Abh. 2.-ben kiemelte: "[...]  a
    jogbiztonság  nem  csupán  az  egyes  normák  egyértelműségét
    követeli   meg,   de  az  egyes  jogintézmények   működésének
    kiszámíthatóságát    is"   (ABH    1992,    59,    65.).    A
    kiszámíthatósággal összefüggő döntéseiben az Alkotmánybíróság
    mindig  is  nagy  jelentőséget tulajdonított annak,  hogy  az
    általa vizsgált kérdés megválaszolásához rendelkezésre  áll-e
    olyan   kialakult   bírói  gyakorlat,  amely   -   határozata
    meghozatala   során   -   a  jogalkalmazót   a   jogbiztonság
    érvényesüléséhez   elengedhetetlenül   szükséges    mértékben
    segíti.
       
        A   hatályos   jogrendszerben   nincs   a   bűnmegelőzési
    ellenőrzéshez  hasonlítható  más  intézmény.   E   rendészeti
    természetű  intézmény  történelmileg sem  köthető  a  bíróság
    által  (akár  a régmúltban is) alkalmazandó jogkövetkezmények
    egyetlen    típusához   sem.   Ugyanakkor   az   indítványban
    foglaltakon  túl  is  feltárható  volt,  hogy  az   időtartam
    számításában - a bíróság számára minden más esetben  irányadó
    -  a  Btk.  és az Rtv. között mutatkozó ellentét feloldása  a
    bírói  gyakorlat számára nehézséget jelent. Az egyébként  nem
    kötelező, ám a bírói gyakorlat számára kétség kívül igazodási
    pontot  képező,  a  Budapesten, 2002. május  27-én  meghozott
    "Kollégiumvezetők  álláspontja a Btk.-t módosító  novella  (a
    2001.    évi    CXXI.    törvény.)   egyes   rendelkezéseinek
    alkalmazásával  kapcsolatos  jogértelmezési  kérdésekben"  c.
    dokumentum  [(Bírósági Határozatok. 2002. évi  10.  szám);  a
    továbbiakban: Kollégiumvezetők álláspontja] azt mutatja, hogy
    az  Rtv.-nek a büntető anyagi jogi rendszerbe nem  illeszkedő
    szóhasználata megtöri a jogértelmezésnek a Btk.  rendszeréhez
    igazodó   tiszta   vonalát.   A   hivatkozott   állásfoglalás
    tartalmából   kitűnően  a  bűnmegelőzési  ellenőrzés   és   a
    feltételes szabadságra bocsátás lehetséges egyidejűsége miatt
    mutatkozó   ellentét  feloldása  meghaladja  a   jogalkalmazó
    értelmezési kompetenciáját. Ez azonban azt bizonyítja, hogy a
    vizsgált   jogintézménnyel  összefüggésben  nem   létezik   a
    jogszabály és a gyakorlat között olyan jogértelmezési  kapocs
    sem,    amely   a   bírót   döntése   meghozatalában    kellő
    egyértelműséggel  eligazítaná a három  éves  időtartam,  mint
    alapkérdés kezelésében.
       
        A  fentebb  kifejtettekre figyelemmel az Alkotmánybíróság
    megállapította, hogy - megfelelő törvényi rendelkezés híján -
    nem  dönthető  el:  vajon a bűnmegelőzési ellenőrzés  csak  a
    büntetést kitöltve szabadulókra alkalmazható-e, vagy pedig  a
    feltételesen szabadulókra is alkalmazni kell. Ez pedig mind a
    norma   címzettjei,  mind  annak  alkalmazói  számára   olyan
    helyzetet  eredményez, amely ellentétben áll  a  jogbiztonság
    alapvető   elemét   képező,   a   jogintézmény   kiszámítható
    működésére vonatkozó alkotmányi követelménnyel. Az egyértelmű
    rendelkezés hiánya ugyanis esetleges és egymással  ellentétes
    jogalkalmazásra vezethet, minthogy kizárólag a konkrét ügyben
    eljáró bíró megítélésén múlik, miként értelmezi az elrendelés
    feltételéül szolgáló három éves szabadságvesztés fogalmát.
       
        3.1.1.  A bűnmegelőzési ellenőrzés elrendelésének további
    feltétele, hogy az alapul fekvő ügyben a bíróság az Rtv.  69.
    §  (3)  bekezdés  a)-h) pontjaiban meghatározott  körülmények
    valamelyikét  megállapította. Az Rtv. jelzett rendelkezésében
    felsorolt     bűncselekmény     kategóriának     feltüntetett
    jogfogalmakat  és eljárásjogi terminus technikusok  tartalmát
    azonban   a  törvényalkotó  értelmező  rendelkezésekben   nem
    határozta meg, és azok nem azonosíthatók sem a Btk.,  sem  az
    1998.    évi    XIX.    törvény   (a    továbbiakban:    Be.)
    rendelkezéseivel.   Ennek   folytán   -   néhány   kivételtől
    eltekintve  - a jogalkalmazónak nem áll rendelkezésére  olyan
    kötött,    (legalább)    más   jogszabályban    meghatározott
    fogalomrendszer,  amely  kellő  egyértelműséggel  tartalmazna
    számára    iránymutatást   az   elrendelés   e   feltételének
    vizsgálatánál.
       
        Az  Alkotmánybíróság  legutóbb a  10/2003.  (IV.  3.)  AB
    határozatában  összegezte  a normavilágosság  követelményével
    kapcsolatos  megállapításait. Ennek a jelen  ügyben  releváns
    lényege   szerint  a  jogbiztonságnak  része  a  világos,   a
    jogalkalmazás során felismerhetően értelmezhető és egyértelmű
    normatartalom.  A normaszöveg értelmezhetetlenségének,  avagy
    eltérő  értelmezést engedő voltának az a következménye,  hogy
    kiszámíthatatlan helyzetet teremt a norma címzettjei számára.
    A normaszöveg túl általános volta mindemellett lehetőséget ad
    a   szubjektív,  önkényes  jogalkalmazásra  is  (ABK,   2003.
    március, 117, 120.).
       
        Az  Rtv.  69.  § (3) bekezdés a)-h) pontjaiban  található
    feltételek  nagyobbrészt  általában véve  is  meghatározatlan
    fogalmakat   takarnak,   amelyek   egységes   értelmezése   a
    joggyakorlatban  nem alakult ki. Jelentésükről  a  tudományos
    vagy oktatást célzó jogirodalom sem ad pontos eligazítást,  s
    az  egyedi  esetekben  igen távoli összefüggések  vizsgálatát
    tételezik  fel.  A  "nemzetközi bűnüldözés",  a  "gyermekkorú
    ellen   irányul",  a  "szervezett  elkövetéssel",  a  "terror
    jellegű", a "kábítószernek minősülő anyaggal kapcsolatos",  a
    "közbiztonságot    súlyosan   megzavarja",    a    "fegyveres
    elkövetéssel  valósul  meg"  kifejezések  jelentős   részének
    tartalma   nehezen  tisztázható  vagy  bizonytalan,  némelyek
    meghatározása  pedig éppen törvényhozási viták tárgya  lehet.
    Az    Rtv.   e   rendelkezéseiben   írt,   a   legkülönbözőbb
    "jogfogalmakhoz   és   tág  értelemben   vett   bűncselekmény
    típusokhoz" illesztett: "kapcsolatos", "kapcsolatba hozható",
    "jellegű"  kifejezések  pedig  eleve  megengedhetetlenül  tág
    határok közötti, előre kiszámíthatatlan, egyes esetekben akár
    ötletszerű jogértelmezésre adnak lehetőséget.
       
        3.1.2.  Nem állapítható meg az Rtv. szabályaiból az  sem,
    hogy miként kell értelmezni a fentebb hivatkozott körülmények
    fennállásának  a  büntető ítéletben történő "megállapítását".
    Az   Rtv.   69.  §  (3)  bekezdés  a)-h)  pontjaiban  foglalt
    felsorolás egy része - bár nem az Rtv. szóhasználata  szerint
    -  szerepelhet a bűncselekmény megnevezésének részeként  vagy
    minősítő  körülményként, amelyeket a  bíróság  értelemszerűen
    ítéletének  rendelkező  részben  állapít  meg;  másik   része
    viszont  súlyosító  körülményként  kerülhet  rögzítésre;  míg
    ismét  más  esetben  ezeket a bíróság a  tényállás  részeként
    rögzítheti az ítélet indokolásában.
       
        A  korábban  kifejtettekből  (3.1.1.  és  3.1.2.  pontok)
    összességében  véve az következik, hogy az  Rtv.  69.  §  (3)
    bekezdésének  a)-h) pontjaiban rögzített azon  rendelkezések,
    amelyek   a   bűnmegelőzési  ellenőrzés   itt   megállapított
    feltételeit     hivatottak    körülírni,    a    jogintézmény
    alkalmazhatósága   szempontjából   nem   felelnek    meg    a
    normavilágosság követelményének, nem tükrözik egyértelműen és
    világosan  a  törvényhozói akaratot,  nem  küszöbölik  ki  az
    eltérő  vagy önkényes jogértelmezés lehetőségét. A számításba
    vehető  jogszabályok  alapján az elrendelés  feltételeként  a
    jogalkalmazó által vizsgálandó releváns tények és körülmények
    nem   határozhatók  meg  szabatosan.  Ez  a  helyzet  viszont
    bizonytalan,  kiszámíthatatlan és ellenőrizhetetlen  döntések
    meghozatalára vezet.
       
        4.1.  Az  elrendelés következő feltétele az elítéltnek  a
    büntetés végrehajtása során tanúsított magatartásából levont,
    a  további  életvitelét és bűnözői kapcsolatainak felújítását
    illető negatív következtetés.
       
        4.1.1.   Az   elítélt  magatartását  a  törvény   szerint
    kizárólag  a  büntetés-végrehajtási intézet (a  továbbiakban:
    BV.  intézet)  kísérheti  figyelemmel.  A  végrehajtás  alatt
    tanúsított jogsértésekről, az elítélt kapcsolatairól  csak  e
    szervezetnek   lehet  tudomása,  ugyanakkor  a  bűnmegelőzési
    ellenőrzés kezdeményezésében semmilyen szerepe nincs.
       
        A  BV.  intézet feladatkörét és az elítéltekre  vonatkozó
    adatkezelési,   nyilvántartási   szabályokat   a    büntetés-
    végrehajtási  szervezetről szóló 1995. évi CVII.  törvény  (a
    továbbiakban:  Bvsz.)  határozza  meg.  A  Bvsz.  szerint   a
    büntetés-végrehajtás   szervezete  részére   feladatot   csak
    törvény  határozhat meg [1. § (3) bekezdés]. A  bűnmegelőzési
    ellenőrzés  bevezetését  előíró  törvény  és  az  ezt  követő
    jogalkotás  azonban  semmiféle közreműködési  kötelezettséget
    nem  állapított  meg  a  BV.  intézet  számára  az  intézmény
    alkalmazásával  kapcsolatban.  Nem  biztosított  továbbá   új
    hatáskört  a bűnmegelőzési ellenőrzéssel összefüggő speciális
    adatnyilvántartás,   adatcsoportosítás   vagy   új,    minden
    elítéltre, illetve azok egy csoportjára kiterjedő -  értékelő
    szempontú     -    adatállomány    létrehozására,     illetve
    továbbítására.
       
        A    büntetés-végrehajtás   működésére    vonatkozó,    a
    szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának
    szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet  szerint  a
    BV.   intézetnek   minden  elítéltre  kiterjedő,   általános,
    egységes  tájékoztatási  kötelezettsége  csak  utólagosan,  a
    szabadítás  után és kizárólag a szabadulás ténye tekintetében
    áll fenn. Úgynevezett "értékelő vélemény" készítésére pedig a
    rendelet  79.  §  (1) bekezdése már csak konkrétan  megjelölt
    elítéltek  esetében, az e jogszabályban nevesített  esetekben
    és   előzetesen  indokolt  hatósági  megkeresés   esetén   ad
    lehetőséget.
       
        Ilyen  módon  a  BV.  intézet adatállománya  a  személyes
    adatok  védelméről  és  a  közérdekű adatok  nyilvánosságáról
    szóló   1992.  évi  LXIII.  törvény  (a  továbbiakban:  Atv.)
    adatkezelésre    és   az   adatrendszerek   összekapcsolására
    vonatkozó szabályainak sérelme nélkül nem használható  fel  a
    bűnmegelőzési   intézkedés   elrendelése   körében.   A   BV.
    szervezete az elítéltekre vonatkozó adatokat csak a Bvsz. 28.
    § (2) bekezdésének keretei között, célra rendelten, kizárólag
    a   büntetés-végrehajtási  feladatainak  ellátása  érdekében,
    meghatározott körben és nem egy majdani, esetleges intézkedés
    előzetes szempontjai szerint csoportosítva tarthatja nyilván.
    A  Bvsz.  megfelelő rendelkezésének hiányában az  adatkezelés
    célhoz   kötöttségének  szabályait  (Atv.  5.  §)  sérti   az
    általános,    előzetes,   értékelő   szempontú   adatállomány
    létrehozása, minthogy ez - az Atv. 2. § 4. a) és b) pontjában
    foglaltakra  figyelemmel  -  az  Atv.  hatálya  alá   tartozó
    adatkezelésnek, illetve adatfeldolgozásnak minősül.  Az  Atv.
    3. § (1) bekezdés b) pontja, illetőleg (2) bekezdés c) pontja
    alapján   -   a   BV.   szervezetének  -  az   ilyen   típusú
    adatkezeléshez  olyan  külön törvényi  felhatalmazásra  lenne
    szüksége, amely minden tekintetben túllép az Bvsz. 28. §  (2)
    bekezdésében rögzített kereteken.
       
        A  fentiekből  megállapíthatóan az Atv.  rendelkezéseiből
    következő  tilalom  és a Bvsz. hiányos rendelkezései  folytán
    előálló  kollízió az Rtv. 35. §-ban körülírt feltételrendszer
    teljesíthetőségét   megkérdőjelezi.  Ez  a  jogbizonytalanság
    pedig az Alkotmány személyes adatok védelmét előíró 59. § (1)
    bekezdésének sérelmét is előidézheti.
       
        4.1.2.  Az Rtv. meghatározza a bv. bíróhoz előterjesztett
    kérelem   egyes  kötelező  tartalmi  elemeit.  Az   általános
    személyes  és  az  elítéltetésre vonatkozó adattartalmon  túl
    ennek   része   a   bűnmegelőzési  ellenőrzés  elrendelésével
    kapcsolatos  indokolási  kötelezettségen  belül   azoknak   a
    végrehajtással  összefüggő  körülményeknek  az   ismertetése,
    amelyek   alapul   szolgálnak  az  intézkedés  elrendelésének
    kezdeményezésére.  Ezek  között  szerepel  az  elítéltnek   a
    büntetés végrehajtása alatt tanúsított magatartására  és  nem
    utolsó  sorban  az elítélt speciális, a bűnözői kapcsolataira
    utaló    adattartalom.   Ilyen,   már   értékelő    szempontú
    adatállomány   -   amely   pedig   alapvetően   szükséges   a
    bűnmegelőzési   ellenőrzés  alá  vonható  személyek   körének
    "kiválasztásához"  -  a  4.1.1. pontban  kifejtettek  alapján
    törvény   erejénél   fogva  nem  is  állhat  "készletezetten"
    rendelkezésre.
       
        Az  Rtv.  35/A.  §  (2) bekezdés c) pontjára  figyelemmel
    azonban    nyilvánvaló,   hogy   az   elrendelésre   irányuló
    megalapozott  kérelem  csak  akkor  terjeszthető  elő,  ha  a
    kezdeményező  rendőrség  nemcsak a  bűnmegelőzési  eljárással
    érintett   elítéltről,   hanem  annak   a   bűnözői   életmód
    felújítására  utaló  külső,  vagy  a  BV.  intézeten   belüli
    kapcsolatairól,   vagyis   harmadik   személyekre   vonatkozó
    adatokról  szintén  megfelelő információkkal  rendelkezik.  A
    külső és belső kapcsolatok közül a bűnmegelőzés szempontjából
    veszélyes  személyek  felderítése  viszont  csak  az  elítélt
    összes  kapcsolatainak a szűrése útján  lehetséges,  amely  a
    fogvatartó intézetnek semmiképpen nem feladata. Ennél fogva a
    kezdeményezőnek   ezen   adatokhoz   csak   a   BV.   intézet
    adatbázisának   az   Rtv.   84.   §   g)   pontjában   kapott
    felhatalmazást  meghaladóan  - az  eltérő  célra  előállított
    adatállomány felhasználásával - áll módjában hozzájutni.
       
        Tekintve,  hogy az Rtv. 35/B. §-a alapján a bűnmegelőzési
    intézkedés  elrendelése  előtt a  rendőrség  titkosszolgálati
    eszközök alkalmazására nem jogosult, ugyanakkor ez az eljárás
    nem tekinthető nyomozási eljárásnak sem, ezen joghézagnak  az
    "áthidalását"  és  a rendszer működőképessé  tételét  kívánta
    megteremteni   az   Országos   Rendőr-főkapitányság   Bűnügyi
    Főigazgatóság   Bűnügyi  Főosztálya  483/2000.   ált.   számú
    Módszertani    Útmutatója   (a   továbbiakban:    Módszertani
    Útmutató).   A   Módszertani  Útmutató  nem  jogszabály,   az
    közzétételre  soha  nem  is  került,  tartalmát  a  rendőrség
    szervezetén kívül állók nem ismerhetik meg.
       
        Az   Alkotmány   59.   §  (2)  bekezdésének   tartalmából
    következően  a  személyes  adatok  védelmére  vonatkozó  jogi
    szabályozás  törvényi szintű rendezést kíván  meg.  A  célhoz
    kötött    adatgyűjtés   tilalma,   illetve   az   adatgyűjtés
    jogosultsága   tekintetében  fennálló  joghézag   pedig   nem
    kerülhető    meg    ténylegesen   adatgyűjtést    feltételező
    módszerekre vonatkozó belső utasítások igénybevételével.
       
        4.1.3.  A  bűnmegelőzés, mint alkotmányos cél megköveteli
    a    közrend,   közbiztonság   védelmében   eljáró    szervek
    együttműködését.    Ez    azonban    csak    az     Alkotmány
    rendelkezéseinek   megfelelően  történhet.   A   célrarendelt
    adatgyűjtés - különös tekintettel arra, hogy nem kizárólag az
    elítéltet  érinti  -  mindenekelőtt az Alkotmány  59.  §  (1)
    bekezdésében   garantált   adatvédelemhez   való   alapjoggal
    összhangban  álló törvényi szabályozás mellett lehetséges.  A
    24/1998.   (VI.  29.)  AB  határozatban  az  Alkotmánybíróság
    kiemelte,  hogy az adatvédelemmel szoros összefüggésben  álló
    információs  önrendelkezési jog nem  korlátozhatatlan,  de  a
    korlátozás  csak akkor alkotmányos, ha megfelel az  Alkotmány
    8.   §-ból   következő   feltéteknek.  A   személyes   adatok
    továbbítása,  kezelése  és  felhasználása,  az   adatból   új
    információ  előállítása akkor tekinthető az Alkotmány  59.  §
    (1)  bekezdésével összhangban állónak, ha az ellenőrizhetőség
    érdekében garanciákat tartalmaz arra az esetre, amikor ezekre
    az  aktusokra az érintett tudta és beleegyezése nélkül  kerül
    sor (ABH 1998, 191, 194.).
       
        A  15/1991.  (IV.  13.) AB határozat a  személyes  adatok
    feldolgozásának  célhoz  kötöttségét hangsúlyozta.  Kiemelte,
    hogy  az  általánosságban, készletre történő  adatgyűjtés  és
    tárolás  nem  tekinthető alkotmányosnak, s az  adatrendszerek
    összekapcsolására mind az adatszolgáltatónak, mind  pedig  az
    adatkérőnek  a  célrarendeltségnek megfelelő felhatalmazással
    kell rendelkeznie (ABH 1991, 40, 42-43.).
       
        A  Módszertani Útmutatóból is kitűnik, hogy  az  eljárási
    garanciák   nélkül  folyó  -  nyilvánvalóan  a  BV.   intézet
    adatállományának kereteit is meghaladó - adatgyűjtési eljárás
    során  a  harmadik  személyekre  vonatkozóan  a  kezdeményező
    birtokába  kerülő adattartalom igen széles körű is lehet,  és
    objektíve nem kizárólag az intézkedés szempontjából  releváns
    "bűnöző  kapcsolatokat" érinti. A törvény nem határozta  meg,
    hogy   mit   kell  érteni  ilyen  kapcsolatokon,  a  harmadik
    személyek  közül ki és milyen szempontok alapján sorolandó  a
    "veszélyes  körbe." Ezen bizonytalan jogfogalom, valamint  az
    "információáramlás"   rendjének   szabályai    és    eljárási
    feltételeinek  kidolgozatlansága  együttes  következményeként
    pedig  meghatározhatatlan, hogy  az  ily  módon  a  rendőrség
    látókörébe    került   személyek   közül    az    adatkezelés
    szempontjából   az  Rtv.  mely  további  szabályai   (közlési
    kötelezettség,  tárolás,  megsemmisítés)  az  irányadóak,  és
    ellenőrizhetetlen azok betartása is.
       
        4.1.4.  Az Alkotmánybíróság legutóbb a 37/2001. (X.  11.)
    AB határozatában tekintette át az állami irányítás egyéb jogi
    eszközeivel  és  az ezen túlmenő jogi iránymutatásokkal  vagy
    informális  jogértelmezést tartalmazó  iratokkal  kapcsolatos
    gyakorlatát.  Döntésében hangsúlyozta, hogy  a  hatóságonként
    változatos  elnevezést viselő, még az állami irányítás  egyéb
    jogi  eszközeinek sem minősülő iratok útján  a  kibocsátók  a
    törvénytől   eltérő   szabályokat  nem   állapíthatnak   meg;
    különösen  nem írhatnak elő "új" kötelezettségeket a  hatóság
    tagjai  vagy  az állampolgárok számára. Nem adhatnak  továbbá
    olyan  felhatalmazást a kibocsátott iránymutatás szabályaival
    érintett hatóság tagjainak, amelyeket az alapul fekvő törvény
    nem tartalmaz. A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény (a
    továbbiakban: Jat.) garanciális szabályai alól kivont, de  az
    egységes  joggyakorlat  alakításának  igényével  fellépő,   a
    jogszabályok  rendelkezéseit felülíró és azok  érvényesülését
    lerontó   ilyen  iratok  alapjaiban  sértik  a   jogállamiság
    követelményét.  A  határozat  elvi  éllel  mondta  ki:   "[...]
    alkotmányosan tarthatatlan és megengedhetetlen, hogy  jogilag
    nem létező, semmis aktus alakítsa a gyakorlatot azáltal, hogy
    a  címzettek  az  érvénytelen aktusban  foglaltakat  kötelező
    normaként követik" (ABH 2001, 302, 304-306.).
       
        A  Módszertani  Útmutató  az Rtv. rendelkezéseit  nemcsak
    értelmezi,   nem  pusztán  végrehajtási  típusú   ajánlásokat
    fogalmaz meg, hanem a törvény rendelkezéseihez képest további
    új normákat állít fel. A telepített nyomozóra, az elítéltekre
    vonatkozó "válogatási szempontokra" és az ezzel szükségképpen
    együtt járó adatgyűjtésre, valamint feldolgozásra, illetve  a
    határidőkre vonatkozó rendelkezései ugyanis egyfelől  szemben
    állnak    az   Rtv.   szabályaival,   másfelől   a    törvény
    rendelkezéseit  meghaladó elemeket tartalmaznak.  Minthogy  a
    rendőrség   viszont   szigorú   hierarchia   szerint   működő
    szervezet,  az  útmutatóban foglaltaktól a végrehajtás  során
    semmiféle  eltérés  nem képzelhető el.  Ez  pedig  a  fentebb
    kifejtettek szerint alkotmányellenes.
       
        5.  Az  indítványok  tartalmából  is  megállapíthatóan  a
    vizsgált   jogintézmény  harmadik  feltételének   mérlegelése
    kapcsán további probléma a joghátrányok halmozásának kérdése:
    a   bűnmegelőzési  ellenőrzésre  vonatkozó  és  a  feltételes
    szabadságra    bocsátásra   előírt   alkalmazási    szabályok
    összeütközése.
       
        5.1.1.  A  bűnmegelőzési ellenőrzés elrendelése érintheti
    a  feltételes szabadságra bocsátottakat is (ld: III/1. pont),
    s  így  nem  zárható  ki,  hogy ugyanazon  elítélt  esetében,
    ugyanazon   bv.  bíró  -  a  döntési  határidőkre   vonatkozó
    szabályokra   is  figyelemmel  -  előbb  pozitív  tartalommal
    határoz  a  feltételes szabadságra bocsátás kérdésében,  majd
    utóbb   mégis   köteles  lesz  elrendelni   a   bűnmegelőzési
    ellenőrzést.   A  két  jogintézmény  vizsgálati   szempontjai
    ugyanis  gyökeresen eltérnek, a két eljárás egymásra tekintet
    nélkül  folyik,  s a két intézkedés párhuzamos  fennállása  a
    Kollégiumvezetők  álláspontja  c.  dokumentum   alapján   sem
    kizárt.  Ez  a  megoldás azonban a bíró alkotmányos  helyzete
    szempontjából kifogásolható.
       
        A  feltételes szabadlábra helyezés vizsgálatakor alapvető
    szempont,   hogy   az   elítélt   magatartásában,    erkölcsi
    szemléletében,  a  társadalmi értékekhez való  viszonyában  a
    szabadságvesztés   végrehajtása   alatt   történt-e   pozitív
    változás  a  korábbi  életviteléhez képest.  A  bűnmegelőzési
    ellenőrzés  kezdeményezéséhez az Rtv. 35.  §-ból  következően
    elegendő lehet az a puszta feltételezés is, miszerint korábbi
    kapcsolatait  az elítélt nem számolta fel "olyan  mértékben",
    hogy   a  kezdeményező  meg  legyen  győződve  e  kapcsolatok
    felújításának kizártságáról.
       
        Ahogyan  arra  már az Alkotmánybíróság az  előzőekben  is
    utalt,  az  Rtv. nem ad mérlegelési szempontokat a  veszélyes
    kapcsolatok  milyenségének  és mélységének  vizsgálatához  az
    intézkedést  indítványozó számára. Következésképpen  az  Rtv.
    35.  §-ában  megállapított  szempontok  megléte  vagy  hiánya
    tekintetében    a    bv.   bírónak   gyakorlatilag    nemcsak
    felülmérlegelési  lehetősége  nincs,  valójában  még  abba  a
    helyzetbe  sem  kerül,  hogy  az indítvány  megalapozottságát
    ellenőrizze.   Hozhat  tehát  mérlegelésen  alapuló   pozitív
    döntést   -  az  eltérő  szempontokon  alapuló  -  feltételes
    szabadságra  bocsátás  tekintetében,  ám  később   -   valódi
    mérlegelési   lehetőség  nélkül  -  határozni  kényszerül   a
    bűnmegelőzési ellenőrzés elrendeléséről ugyanazon  elítélttel
    szemben.
       
        A    19/1999.    (VI.    25.)   AB    határozatában    az
    Alkotmánybíróság részletesen kifejtette, hogy  a  mérlegelést
    kívánó esetekben az előzetesen elhatározott és mindenki által
    megismerhető szempontok nélküli döntési jogkör önmagában is a
    jogbiztonság  jelentős  sérelmét eredményezi.  A  mérlegelési
    szempontok hiánya pedig elvezethet oda, hogy a bírói  eljárás
    pusztán  formalitást jelent, s a tényleges döntési  jogkör  a
    bíróságon  kívüli szervezet kezébe kerül át (ABH  1999,  150,
    155.).
       
        Az   Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  a   bírósági
    döntéshozatal pusztán formális értelemben vett  előírása  nem
    felel meg az alkotmányossági követelményeknek. A lényeg abban
    áll,  hogy  a  bíróság  ténylegesen  mit  vizsgálhat  és  mit
    mérlegelhet   a   döntés  kialakításakor.  A   jogviszonyokat
    véglegesen  lezáró  bírói  eljárás nem  szólhat  más  szervek
    döntéseinek  vagy elhatározásának formális felülvizsgálatáról
    [39/1997. (VII. 1.) AB határozat, ABH 1997, 263, 272.], s nem
    lehet más szervek döntéseinek formális megjelenítője sem.
       
        Jelen  esetben  a mérlegelési szempontok hiánya  a  bírói
    eljárást  formalitássá teszi, mert valójában  a  kezdeményező
    rendőrség határozza meg az eljárás kimenetelét. A bíróság  az
    érdemi   döntést   hozó  helyett  a  döntés  megjelenítőjének
    szerepébe   kényszerül,  s  ez  ellentétben  áll  alkotmányos
    feladatával.
       
        Ez  a  tény, valamint az annak folytán kialakult helyzet,
    hogy  a  feltételes szabadságra bocsátásról és  bűnmegelőzési
    ellenőrzésről ugyanazon bírónak, azon személyre nézve, akit a
    feltételes  szabadságra bocsátásra érdemesnek tartott,  közel
    egyidejűleg  ellentétes értékítéletet kifejező  döntést  kell
    hoznia  és saját érveivel szemben is megindokolnia,  a  bírót
    olyan  meghasonulásra készteti, amely már az Alkotmány 50.  §
    (3) bekezdése által oltalmazott bírói függetlenség sérelmével
    is járhat. A bíró törvényi alávetettsége nem terjedhet odáig,
    hogy  az  a  döntéséért  személyes és  szakmai  felelősséggel
    tartozó  bírót  más hatóság elhatározásán alapuló  intézkedés
    kritikátlan  megjelenítőjévé fokozza le. Nem  járhat  továbbá
    azzal  sem, hogy a bíróság bármely döntést valódi mérlegelési
    lehetőség   nélkül,   a   bírói  meggyőződés   kialakításához
    szükséges eszközök és jogi feltételrendszer hiányában,  avagy
    valamely,   az   említett  feltételeket   biztosító   eljárás
    keretében    korábban    kialakult   meggyőződése    ellenére
    kényszerüljön meghozni.
       
        A  bíróság eljárásának a bizonyításban és a mérlegelésben
    testet  öltő  lényegétől  való megfosztása  teljes  mértékben
    alkalmas   arra,   hogy  mindkét  -  egymással   szembeötlően
    ellentétes  következtetéseket  tartalmazó  -  határozatot  (a
    feltételes   szabadság   engedélyezéséről   szólót    és    a
    bűnmegelőzési    ellenőrzés   foganatosítását   engedélyezőt)
    hiteltelenné tegye az érintett elítélt szemében. Az  a  tény,
    hogy  a  törvény  határidőkre vonatkozó szabályai  alapján  a
    feltételes  szabadság engedélyezése megelőzi a  bűnmegelőzési
    ellenőrzésre vonatkozó, "a rendőrség döntésének eleget  tevő"
    bírói  határozatot,  alkalmas  olyan  látszat  kialakítására,
    amely  szerint  a bíróság a rendőrség fellépése következtében
    hajlandó  a  korábbi álláspontjával szemben  álló  intézkedés
    elrendelésére.  Ez pedig túl a bírói függetlenség  sérülésén,
    önmagában  is a bírósági határozatok és a jogrend  tisztelete
    ellen hat.
       
        5.1.2.  A  bv.  bírói eljárással összefüggésben  mindezen
    felül további alkotmányossági problémákat vet fel az, hogy az
    eljárás   szabályai   teljes  mértékben  kidolgozatlanok,   a
    különböző  törvényekből csak áttételesen  állapíthatóak  meg;
    számos  eljárásjogi  természetű kérdés pedig  a  jogszabályok
    alapján megválaszolhatatlan. Tekintettel arra, hogy a Bv.tvr.
    -  a  bírói  út deklarálásán túl - a bűnmegelőzési ellenőrzés
    elrendelésével    kapcsolatban    nem    tartalmaz    további
    iránymutatást,  a  törvény  általános  szabályai  alapján  az
    eljárásra  csak  a  Be.  általános  -  a  vizsgált  intézmény
    tekintetében   adekvátnak  nem  tekinthető  -   rendelkezései
    lehetnek irányadók. Az eljárási rend ezen hiányosságai súlyos
    jogbizonytalanságot okoznak.
       
         A  bizonyítás  "tárgyát" ebben az eljárásban  egy  másik
    hatóság  (rendőrség)  ellenőrizhetetlen szempontokon  alapuló
    azon  prekoncepciója  képezi,  hogy  az  ő  (a  kezdeményező)
    megítélése   szerint   követ-e  majd   el   bizonyos   típusú
    bűncselekményt   az   elítélt   vagy   sem.   A   potenciális
    bűncselekmény      potenciális     elkövetője      rendészeti
    ellenőrzésének elrendelésére irányuló tárgyaláson  ugyanakkor
    az  intézkedés  indítványozója nem működhet közre  (még  csak
    jelen sem lehet), minthogy erre neki jogot a Bv.tvr. nem  ad.
    A   szabályokból  kikövetkeztethetően  az  ő  álláspontját  -
    esetlegesen - az ügyésznek kell(ene) képviselnie,  (akinek  a
    Be.  és  a  Bv.tvr. szabályai folytán a tárgyalási részvétele
    kötelező). Az ügyész részére azonban egyetlen jogszabály  sem
    biztosít   semmilyen   jogkört   a   vizsgált   intézkedéssel
    kapcsolatos   eljárásban  (indítvány  benyújtása,   rendőrség
    felügyelete,  irányítása  stb.), az intézkedést  indítványozó
    rendőrség számára pedig nem ír elő kötelezettséget az  ügyész
    fellépésének  kezdeményezésére. Az Rtv. és a Bv.tvr.  közötti
    joghézagot előidéző szabályozás következményeképpen  egyfelől
    tehát  -  a  már hivatkozott Kollégiumvezetők álláspontja  c.
    dokumentumból   is   kitűnően  -  az   ügyész   közreműködési
    kötelezettsége  ebben az eljárásban eleve vitatható  alapokon
    nyugszik,  másfelől  pedig  az indítvánnyal  való  egyet  nem
    értése  esetén  azt  szakmai meggyőződése ellenére  kell(ene)
    képviselnie.
       
        Az   ügyészség  alkotmányos  szerepét  és  jogállását  az
    Alkotmánybíróság ugyancsak számos határozatában vizsgálta. Az
    Alkotmány  51.  §-ából  következően az ügyészség  alkotmányos
    feladatai   közé   tartozik  az  állam   büntető   hatalmának
    gyakorlása,  és - a törvényben meghatározott esetekben  -  az
    egyéb   eljárásokban   történő   közreműködés   mellett,    a
    törvényesség,  a jogszabályok érvényesülésének a  betartatása
    is [összefoglalóan: 12/2001. (V. 14.) AB határozat, ABH 2001,
    163,  168.;  2/2000. (II. 25.) AB határozat,  ABH  2000,  25,
    30.].
       
        Az  ügyészség  egyik alkotmányos funkciója a törvényesség
    védelme  és biztosítása. Az ebből adódó feladatainak ellátása
    során  az ügyész törvényi felhatalmazás alapján, a törvényben
    meghatározott esetekben és módon köteles eljárni. Alkotmányos
    szerepével   ellentétes  magatartásra   sem   joghézag,   sem
    bizonytalan  jogértelmezés  nem kényszerítheti.  Ennél  fogva
    nyilvánvalóan kizárt, hogy az ügyész az általa egyébként csak
    törvényességi   szempontból  felügyelt  eljárásban   törvényi
    felhatalmazás  nélkül  a  felügyeleten  túl  részt  vehessen.
    Ezáltal  azonban a tárgyalás törvényessége sérül, minthogy  a
    részvétele nélkül tartott tárgyalás ellentétben áll a Be.  és
    Bv.tvr. ide vonatkozó általános rendelkezéseivel.
         
          Az   eljárás  résztvevői  és  azok  jogai  tekintetében
    fennálló  szabályozási hiányosságok és  az  Rtv.  valamint  a
    Bv.tvr.  rendelkezései között feszülő ellentétek az Alkotmány
    2.  §  (1)  bekezdéséből fakadó jogbiztonság  követelményének
    sérelmét idézik elő.
         
          5.2.1.  Az  előzőekben (5.1.1. és  5.1.2.)  kifejtettek
    egyenes  következményeként az eljárás során - "indítványozói"
    oldalon  -  a  jogorvoslati  jog tartalmilag  kiüresedik.  Az
    indítványozónak (rendőrségnek) egyik vizsgált jogszabály  sem
    biztosít  fellebbezési  jogot  a  bíróság  elutasító  döntése
    ellen.  A  bv.  bíró  határozata ellen a  Bv.tvr.  és  a  Be.
    általános  szabályai  szerint (az elítélten  és  képviselőjén
    túlmenően) jogorvoslattal csak az ügyész élhet(ne).
         
          Jogorvoslat benyújtására az ügyészség részéről  azonban
    minden   esetben  csak  törvényes  alapokon  és   a   szakmai
    szempontok figyelembe vétele mellett kerülhet sor. Az ügyészt
    -  alkotmányos szerepéből következőleg - fellebbezési jogának
    gyakorlására kívül álló harmadik szerv nem kötelezheti és nem
    kérheti  fel, különösen nem egy olyan eljárásban, amelyben  a
    jogszabályok részére semmiféle érdemi közreműködési jogot nem
    biztosítanak.  Ennél fogva a rendőrség  a  bv.  bíróval  való
    egyet  nem  értése esetén sem kezdeményezheti az ügyésznél  a
    jogorvoslat benyújtását.
         
          Az  Alkotmánybíróság több határozatában is  kifejtette,
    hogy  az  Alkotmány  57.  §  (5)  bekezdése  által  garantált
    jogorvoslathoz   való  jog  lényege:   "[...]   a   jogorvoslat
    fogalmilag  és  szubsztanciálisan  tartalmazza  a  jogsérelem
    orvosolhatóságát" [23/1998. (VI. 9.) AB határozat, ABH  1998,
    182,  186.;  részletesen  továbbá:  22/1995.  (III.  31.)  AB
    határozat,  ABH  1995,  108, 110.]. Az eljárási  szabályoknak
    kell  azonban azt biztosítaniuk, hogy az egyes jogintézmények
    kapcsán  a jogorvoslat útján a bármilyen irányból bekövetkező
    jogsérelem valóban és érdemben orvosolható legyen.
     
          5.2.3.  Jogbizonytalanságot  eredményez  az  is,   hogy
    megállapíthatatlanok  a  fellebbezés  elbírálására   irányadó
    eljárási szabályok.
         
          A   Bv.tvr.  szövege  szerint  a  fellebbezés  során  a
    bíróság  eljárására  a Be.-nek a vétségi eljárásra  vonatkozó
    szabályai  az  irányadók [Bv.tvr. 6. § (4)  bekezdés].  Ez  a
    szabály azonban csak a büntetőeljárásról szóló 1973.  évi  I.
    törvény. rendszerében volt értelmezhető. A hatályos  Be.  nem
    tesz  különbséget  a vétségi és bűntetti  eljárás  között.  A
    bíróság   eljárására  irányadó  általános  és  a  fellebbezés
    elbírálására  vonatkozó szabályok a fellebbezés elbírálásának
    kereteit   részben  a  bíróság  eljárásának   új   formáihoz:
    tárgyalás,  nyilvános  ülés,  tanácsülés,  részben  pedig   a
    másodfokú  döntés jellegéhez kötik [234. § (1)-(2)  bekezdés,
    345.  §,  370.  § (1)-(2) bekezdés]. A Be. az egyes  eljárási
    formák  alkalmazási körét kötelező érvénnyel  szabja  meg  és
    azoktól eltérést csak a törvényben nevesített esetekben enged
    [234.   §  (2)  bekezdés].  Ebben  a  rendszerben  a  Bv.tvr.
    hivatkozott szabálya értelmezhetetlen, ugyanakkor a  Be.  sem
    tartalmaz a bv. bíró határozata elleni fellebbezés elbírálása
    esetére külön szabályokat.
         
          5.3.  A  bűnmegelőzési  ellenőrzés  harmadik  feltétele
    körében ugyancsak súlyos jogbizonytalanságot eredményez, hogy
    egyik  jogszabály sem határozta meg a bv. bíró által  hozandó
    végzés kötelező tartalmi elemeit. A jogszabályok alapján  még
    az  sem  állapítható meg kétséget kizáró módon,  hogy  a  bv.
    bírónak  milyen időtartamban kell meghatároznia az intézkedés
    érvényét. Nincs szabály arra, hogy kötelező-e minden  esetben
    a  leghosszabb, egy éves tartamra elrendelnie az intézkedést,
    ha  pedig  nem, napokban vagy hónapokban kell-e  a  mértékről
    rendelkeznie.  Az  erről  való  döntés  tehát   megint   csak
    esetlegessé,  az  egyes  ügyekben eljáró  bírónként  eltérővé
    válhat.
     
          Az     állampolgárokkal    szemben    igénybe    vehető
    intézkedésekkel   szemben  alapvető  kívánalom,   hogy   azok
    lényeges   tartalmi   elemeivel   az   állampolgárok    előre
    kalkulálható módon tisztában lehessenek. A tartalmi  kérdések
    között   az   egyik  legfontosabb  az  intézkedés  hatályának
    lehetséges   maximális   és   minimális   időtartama.   Ennek
    megállapítása kizárólag jogalkotási kérdés, amely az egységes
    gyakorlatot lehetővé tévő jogértelmezéssel nem pótolható.
       
        5.4.1.  Ellentétesen kerültek szabályozásra az intézkedés
    megszüntetésével kapcsolatos indítványozási  jogkörök  is.  A
    Bv.tvr.  szerint erre a bűnmegelőzési ellenőrzést  a  bíróság
    előtt  indítványozó,  az  R. szerint viszont  a  foganatosító
    rendőrség jogosult.
       
        Az   eljárási  szabályok  általában  megállapítják,  hogy
    bizonyos indítványok előterjesztésére kik jogosultak, s a nem
    jogosulttól származó indítványt rendszerint érdemi  vizsgálat
    nélkül el kell utasítani.
       
        A  támadott  jogintézmény kapcsán ez azonban  oda  vezet,
    hogy   amennyiben  az  R.  rendelkezéseinek   megfelelően   a
    rendőrségnek  a  foganatosításra jogosult és  nem  a  Bv.tvr.
    szabályai   alapján   a   kizárólagos  jogkörrel   rendelkező
    indítványozó  szerve  nyújtja be az intézkedés  megszüntetése
    iránti  kérelmet,  azt  a  bíróság hivatalból  elutasítja.  A
    jogszabályok  közötti  ellentmondás  eredményeként  ebben  az
    esetben az eljárással érintett indokolatlanul szenvedi  el  a
    továbbiakban  a  súlyos jogkorlátozásokkal járó  intézkedést,
    hiszen a megszüntetésre irányuló kezdeményezés mögött az áll,
    hogy  a bűnmegelőzési ellenőrzést már a rendőrség sem találja
    szükségesnek.
       
        Az  Alkotmánybíróság  álláspontja szerint  a  büntetőjogi
    szankcióval  sok  tekintetben hasonlóságot  mutató  és  ahhoz
    szorosan  kapcsolódó  rendészeti  jellegű  intézkedésnek   is
    alkotmányos   indokon   kell   alapulnia,   szükségesnek   és
    arányosnak    kell   lennie.   A   jogállamiság    lényegével
    összeegyeztethetetlen,  hogy az  alapjogi  korlátozásokat  is
    jelentő  közbiztonsági intézkedés időtartama hosszabb legyen,
    mint  ameddig  az a célja szerint feltétlenül  szükséges,  és
    súlyosan  sérti  a  jogbiztonságot,  ha  a  jogi  szabályozás
    ellentmondásai vezetnek ilyen eredményre.
       
        5.4.2.    Az   intézkedés   megszüntetése   kapcsán    az
    ellentmondások számát szaporítja, hogy az R. túlmegy az  Rtv.
    rendelkezésein, amennyiben a megszüntetésre még  egy  további
    okot határoz meg: a szabadságvesztés foganatba vételét.
       
        Az  Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdése szerint a  Kormány
    rendelete törvénnyel, a 37. § (3) bekezdése alapján  pedig  a
    Kormány   tagjának  rendelete  törvénnyel  vagy   a   Kormány
    rendeletével  ellentétben álló nem lehet. Az Alkotmánybíróság
    következetes   gyakorlata  szerint   formai   alkotmánysértés
    állapítható  meg akkor, ha a jogszabályi hierarchia  Jat.-ban
    meghatározott  rendje  sérül, s ez önmagában  is  a  támadott
    jogszabály megsemmisítését vonhatja maga után [összefoglalóan
    pl.:  2/2002. (I. 25.) AB határozat, ABH 2002,  41,  56.].  A
    végrehajtási jellegű jogszabályokkal kapcsolatban  pedig  úgy
    foglalt állást, hogy azok: "[...] az alapszabály keretei között
    -  elsősorban  olyan részletes szabályokat  állapítanak  meg,
    amelyek   elősegítik   az  alapszabály   rendelkezéseinek   a
    gyakorlati   megvalósulását,  értelmezik  az   alapszabályban
    használt fogalmakat. A felhatalmazás kereteinek túllépése - a
    jogforrási  hierarchia  rendjének  megsértésén  keresztül   -
    alkotmányellenességet eredményez." [19/1993.  (III.  27.)  AB
    határozat, ABH 1993, 431, 432-433.]
       
        Az  R.-nek a fentiekben említett szabálya pedig  -  mivel
    új  rendelkezést  állapít meg - mindenképpen  tovább  megy  a
    végrehajtási  jogszabály  számára fenntartott  kereteken,  és
    ezért  a  tartalmilag ésszerű szabályozás ellenére is  formai
    okból alkotmányellenes.
       
        5.4.3.  Jogbizonytalanságot  teremtenek  a  bűnmegelőzési
    ellenőrzés  megszüntetésére irányadó - lehetséges -  eljárási
    szabályok is. Miután az intézkedés megszüntetésére a  Bv.tvr.
    szabályai  az  irányadók, a megszüntetésről  elvileg  szintén
    csak  tárgyaláson,  az  elítélt  meghallgatása  után  kellene
    határozni.  Minden jogszabályból kimaradt  azonban  az,  hogy
    egyáltalán  miről kellene ilyen esetben az egykori  elítéltet
    meghallgatni,   milyen  tájékoztatást   kaphat   magáról   az
    ellenőrzésről és milyen adatokat köteles ebben az  esetben  a
    rendőrség a bv. bíró rendelkezésre bocsátani. Nem állapítható
    meg  az  sem,  hogy mely tényekre, körülményekre  vehető  fel
    bizonyítás, illetve mi a további helyzet abban az esetben, ha
    a  bíró  a  megszüntetésre  irányuló  indítványt  elutasítja:
    benyújtható-e,  s ha igen, mennyi időn belül  újabb,  hasonló
    tartalmú kérelem.
       
        Az  így  kialakult ellentmondásos szabályozás, illetve  a
    szabályok    hiánya    ugyancsak   sérti    a    jogbiztonság
    követelményét.
       
        6.1.   A  bűnmegelőzési  ellenőrzés  súlyos  jogkorlátozó
    jellegét  mutatja,  hogy  az Rtv.  35/B.  §-ából  következően
    elrendelése  és  folytatása önmagában  okot  ad  az  Rtv.  V.
    fejezetében    meghatározott   valamennyi   típusú    rendőri
    intézkedés  alkalmazására, illetve a  bírói  engedélyhez  nem
    kötött    titkosszolgálati   eszközök   felhasználására.    A
    jogszabály szövegéből ugyanis nem következik, hogy az igénybe
    vehető intézkedések foganatosítása során azok - egyébként  az
    Rtv.-ben  meghatározott  -  különös  feltételeinek  is   fenn
    kellene állniuk. Ez a helyzet viszont végső soron még  azokat
    a  garanciákat  is  eliminálja, amelyek az  egyes  nevesített
    intézkedéseknél  igénybevehetőségük  feltételéül   eredetileg
    kerültek meghatározásra.
       
        Nyilván  ezt a helyzetet kívánta orvosolni az Rtv.  35/C.
    § (1) bekezdése, amely az elítélt - de kizárólag az elítélt -
    kíméletére  utal. Ez azonban valódi garanciának nem  minősül,
    minthogy   az  intézkedés  részletszabályai,  lefolytatásának
    módja  sem  az ellenőrzött személy, sem az egyéb  érintettek,
    sem pedig a rendőrség oldalán nem kerültek megállapításra.
       
        Mindemellett  az Rtv. V. fejezete alapján  számba  jöhető
    intézkedések   egy  részének  alkalmazása   a   bűnmegelőzési
    ellenőrzéssel   összefüggésben  fogalmilag  kizárt,   illetve
    nagymértékben     korlátozott    {pl.    közlekedésrendészeti
    intézkedés [Rtv. 44. § (1) bekezdés a) pont, 45. §], személy-
    és létesítménybiztosítási intézkedés [Rtv. 46. § (1) bekezdés
    a), b) pont], személyi védelemmel, illetve Védelmi Programmal
    kapcsolatos  intézkedés (Rtv. 46/A. §)}.  Az  ezekre  történő
    visszautalás tehát értelmezhetetlen.
       
        6.2.  Az Rtv. 35/C. §-a szerinti felhatalmazással igénybe
    vehető valamennyi intézkedés alkotmányban meghatározott, vagy
    abból  levezethető alapjogot érint. E jogok  skálája  széles,
    átfogja  a  személyi  szabadsághoz  való  jogot,  az   emberi
    méltósághoz  való  jogot, a magánlakás, magánélet  védelméhez
    való  jogot.  A  bűnmegelőzési ellenőrzés és az  ennek  során
    alkalmazható  intézkedések alapja azonban  még  csak  nem  is
    bűncselekmény  elkövetése,  nem  az  ezt  megállapító   bírói
    ítélet,  hanem  az  a bizonytalan "jövőbeni lehetőség",  hogy
    ennek  alkalmazása  nélkül az ellenőrzés hatálya  alatt  álló
    esetleg bűncselekményt követne el. A bűnmegelőzési ellenőrzés
    természetéből  az is következik, hogy annak hatálya  közvetve
    az  ellenőrzött  személy környezetére, a vele  egy  lakásban,
    közös  háztartásban élőkre, közös munkahelyen  dolgozókra  is
    kiterjed.
       
        Ugyanakkor  a  bűnmegelőzési ellenőrzés  kapcsán  sem  az
    intézkedéssel érintett, sem pedig a vele kapcsolatban álló és
    áttételesen  az  intézkedés hatálya alá kerülő  személyek  (a
    továbbiakban harmadik személyek) jogai és kötelezettségei nem
    kerültek    részletesen   meghatározásra.   A   bűnmegelőzési
    ellenőrzés  alá  vont személyek esetében nincsenek  kijelölve
    azok  az  igazodási  pontok, magatartási  szabályok,  amelyek
    ellenőrizhetővé teszik az intézkedés végrehajtása során  mind
    az   ő   viselkedésüket,  mind  pedig   azt,   hogy   hatóság
    beavatkozása indokolt és szükséges volt-e, továbbá nem járt-e
    aránytalan  jogkorlátozással.  Az  ellenőrzés  "hatálya   alá
    kerülő"   harmadik  személyek  tekintetében  az  Rtv.   pedig
    érintettségük  formai  alapjait  sem  teremti  meg.  Hiányzik
    ugyanis  az a felhatalmazó rendelkezés, amely a bűnmegelőzési
    ellenőrzés  hatálya  álló  személlyel  történő  kapcsolatukra
    tekintettel   esetleg  megalapozhatná  az  intézkedés   során
    történő  érinthetőségüket.  Ennek  folytán  értelemszerűen  a
    harmadik    személyek    jogai    és    kötelezettségei    is
    megismerhetetlenek.   Ez   a  jogbizonytalanság   pedig   már
    önmagában is alkotmányellenes.
       
        A  jogokra és kötelezettségekre vonatkozó pontos törvényi
    szabályozás hiánya következtében előáll továbbá az a helyzet,
    hogy az eljárás alá vont tekintetében kiüresedik az Rtv.  92.
    §  (1)  bekezdésében  -  általában véve  az  Rtv.  V.  -  VI.
    fejezetében   rögzített  intézkedések  ellen  -   biztosított
    jogorvoslati jog (panaszjog) tartalma is. Az Rtv. 93.  §  (1)
    bekezdésének    szövegezése    következtében    a    harmadik
    személyeknek  pedig  gyakorlatilag  eredendően  nem  is   áll
    rendelkezésre  jogorvoslati lehetőség miután  az  intézkedést
    nem velük szemben foganatosítják.
       
                                 IV.
       
        1.1    Az    Alkotmánybíróság   az    előbbiek    alapján
    megállapította,  hogy  a bűnmegelőzési  ellenőrzés  szabályai
    nagymértékben  kidolgozatlanok, és igen  tág  teret  adnak  a
    szubjektív,  akár  az önkényes jogértelmezésnek.  A  jogszerű
    keretek   között   nagy   számú   értelmezhetetlen   fogalmat
    tartalmazó  elrendelési  feltételek, a  részletszabályok,  az
    eljárási garanciák hiánya, a jogorvoslati jog kiüresítése,  a
    meglévő szabályoknak a büntetőjogi, büntető-eljárásjogi  s  a
    büntetés-végrehajtási  jogi  jogszabályokkal   való   gyakori
    ütközése  a  jogintézmény  működését  kiszámíthatatlanná   és
    ellenőrizhetetlenné teszi.
       
        A    bűnmegelőzési   ellenőrzés   vizsgálata   során   az
    Alkotmánybíróság  megállapította  továbbá,   hogy   az   Rtv.
    szabályain kívül a Be. és a Bv.tvr. tekintetében is  meglévő,
    számos  joghézagot  előidéző jogalkotási hiba  és  hiányosság
    jogértelmezés útján nem, vagy csak esetlegesen  oldható  fel,
    amely megakadályozza az egységes joggyakorlat kialakítását. A
    különböző  jogszabályok rendelkezéseinek összehangolatlansága
    más esetekben olyan kollíziót hoz létre, amely már alkotmányi
    rendelkezések közvetlen sérelmét testesíti meg. Ez a  helyzet
    pedig   az   Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdése  által   védett
    jogbiztonság  követelményének súlyos sérelmét  idézi  elő  és
    alapvető  jogok  alkotmányosan  meg  nem  engedhető   mértékű
    korlátozásához vezet.
       
        Mindezen túl az Alkotmánybíróság megállapította  azt  is,
    hogy  a  bűnmegelőzési  ellenőrzésre  vonatkozó  szabályok  a
    jogalkotás   rendjének  sérelmén  keresztül   előidézték   az
    Alkotmány  37.  §  (3)  bekezdésének sérelmét,  s  valamennyi
    szabályozási szinten és területen sértik az Alkotmány 50. §-a
    és  51.  §-a  által szabályozott, a bíróság és  az  ügyészség
    alkotmányos feladataival és helyzetével összefüggő alkotmányi
    elveket,  az  Alkotmány 57. § (1) bekezdése  által  védett  a
    bírói függetlenségre vonatkozó alkotmányi követelményeket,  s
    az   Alkotmány  59.  §-a  által  garantált  személyes  adatok
    védelmére vonatkozó jogelvet is.
       
        Ezért  az  Alkotmánybíróság az Alkotmánybíróságról  szóló
    1989.  évi  XXXII. törvény (a továbbiakban:  Abtv.)  40.  §-a
    alapján  a  jogintézményre vonatkozó szabályozás  -  ex  nunc
    hatályú - teljes megsemmisítését rendelte el.
       
        1.2.  A támadott - mindössze hat paragrafusból álló -  R.
    szabályai   tekintetében   az   Alkotmánybíróság   külön   is
    kimutatta, hogy annak több pontja tartalmi vagy formai  okból
    önmagában is alkotmányellenes (határozat: 5.4.1. pont,  5.4.2
    pont,  5.4.3 pont). Mindezen túlmenőn megállapította az  Rtv.
    valamennyi,  a  bűnmegelőzési ellenőrzéssel kapcsolatos  azon
    rendelkezésének alkotmányellenességét, amelyek  az  R.,  mint
    végrehajtási     jogszabály    alapját     képezték.     Ezen
    alkotmányellenesnek    nyilvánított    szabályokat    részben
    változatlanul,  részben  az  Rtv.-vel  tartalmilag  megegyező
    rendelkezést  közvetítve az R. szövege is  megismétli,  minek
    folytán  az  R. ezen rendelkezései osztják az Rtv.  megfelelő
    rendelkezéseinek  sorsát. Az R. néhány  további  rendelkezése
    pedig  az  Rtv.  alkotmányellenesnek  nyilvánított  szabályai
    tekintetében   tartalmaz   technikai   szabályokat,   amelyek
    önmagukban  ugyan nem állnak ellentétben az Alkotmánnyal,  ám
    nem   választhatók   el  az  alapul  fekvő   alkotmányellenes
    szabályozástól, és az R. alkotmányellenes részeitől sem.
       
        Az    Alkotmánybíróság   a   33/2002.   (VII.   4.)    AB
    határozatában fejtette ki összefoglalóan, hogy a jogbiztonság
    követelményét  saját működésével összefüggésben  is  alapvető
    kérdésnek   tekinti.   Az  alkotmányellenesnek   nyilvánított
    jogszabályok  megsemmisítése kapcsán ezért  nem  idézhet  elő
    olyan helyzetet, amely ellentétben áll az Alkotmány 2. §  (1)
    bekezdéséből fakadó követelménnyel. A jogalkalmazói gyakorlat
    számára  értelmezhetetlen és ezért az Alkotmánynak  megfelelő
    módon  nem  alkalmazható  "norma  részeket"  tehát  akkor  is
    megsemmisíti,  ha azok önmagukban nem alkotmányellenesek,  ám
    az   alkotmányellenesnek  nyilvánított  részek   nélkül   nem
    alkalmazhatók (ABH 2002, 173, 186-187.).
       
        Az   R.   alkotmányossági  kifogás  alá  nem  eső  részei
    önmagukban  olyan, semmilyen más jogintézményhez nem  köthető
    "lebegő    normák",    amelyek   az   alapul    fekvő    Rtv.
    rendelkezéseinek  valamint  az R.  további,  alkotmányellenes
    szabályainak hiányában funkciójukat vesztik. Erre figyelemmel
    az  Alkotmánybíróság - éppen a jelen határozatának is alapját
    képező  -  jogbiztonság  követelményére  figyelemmel  az   R.
    egészét megsemmisítette.
       
        1.3.   A   Bv.  tvr.  támadott  13/A.  §-a  kizárólag   a
    bűnmegelőzési  ellenőrzésre vonatkozó eljárással  kapcsolatos
    szabályozást    tartalmaz.   A   bűnmegelőzési   ellenőrzésre
    vonatkozó,  az  Rtv.-ben lefektetett szabályok megsemmisítése
    következtében  e  rendelkezés  (13/A.  §)  egyfelől  értelmét
    veszti,  másfelől pedig a fentebb kimutatott,  önmagukban  is
    jogbizonytalanságot jelentő szabályozási hiányosságai folytán
    egyébként  is  ellentétben  áll  az  Alkotmány   2.   §   (1)
    bekezdéséből   fakadó  alkotmányi  követelménnyel.   Mindezek
    alapján  az  Alkotmánybíróság a Bv.tvr.  13/A.  §-át  szintén
    megsemmisítette.
       
        1.4.  Az  Alkotmánybíróság már a 10/1992.  (II.  25.)  AB
    határozatában     leszögezte,     "hogy     a      jogszabály
    alkotmányellenességének  az Abtv.  43.  §-ában  meghatározott
    következményei     [...]    összefüggnek     a     jogbiztonság
    követelményével,   [...].  A  jogszabály   alkotmányellenessége
    következményeit  úgy  kell  rendezni,  hogy  az   ténylegesen
    jogbiztonságra vezessen [...]" (ABH 1992, 72, 73, 74.).
       
        A    64/1997.    (XII.    17.)   AB    határozatban    az
    Alkotmánybíróság  részletesen kifejtette,  hogy  az  ex  nunc
    hatályú  megsemmisítéstől  csak  akkor  lehet  eltérni,   "ha
    jogbiztonság  vagy az eljárást kezdeményező különösen  fontos
    érdeke  indokolja." (ABH 1997, 380, 388.)  A  66/1997.  (XII.
    29.)  AB határozatban megerősítette, hogy az Alkotmánybíróság
    gyakorlatában  az  Abtv.  42. § (1) bekezdéséből  következően
    "főszabály  nem  a  jövőbeni,  hanem  az  ex  nunc,  azaz  az
    alkotmánybírósági  határozat  közzététele  napjától   történő
    megsemmisítés[...]."  Rámutatott  továbbá  arra  is,  hogy   az
    Alkotmánybíróságnak minden esetben gondosan mérlegelnie kell,
    hogy  "a  jogbiztonság  érdeke milyen hatályú  megsemmisítést
    kíván." (ABH 1997, 397, 407.)
       
        A    most    vizsgált    esetben   az    Alkotmánybíróság
    megállapította,  hogy  a  jogintézményre  vonatkozó  támadott
    szabályozás  nem  felel meg az Alkotmány 2. §  (1)  bekezdése
    által    megkövetelt    jogbiztonság   követelményeinek.    A
    bűnmegelőzési ellenőrzésre vonatkozó rendelkezések önmagukban
    és    egymással,   valamint   más   jogszabályokból    fakadó
    követelményekkel  összevetve olyan súlyos  fogyatékosságokban
    szenvednek,   amely   az  intézmény  Alkotmánynak   megfelelő
    gyakorlati  alkalmazását,  magát  az  erre  irányuló  eljárás
    lefolytatását is lehetetlenné teszi.
       
        Megállapította  az  Alkotmánybíróság  azt  is,   hogy   a
    feltárt    jogi    hiányosságok   feloldása   meghaladja    a
    jogalkalmazók  értelmezési  kompetenciáját,  számos  kollízió
    pedig   jogértelmezés  útján  csak  önkényesen,  esetlegesen,
    kiszámíthatatlan  módon  oldható  fel.  Az  alkotmányosan  is
    elfogadott   rendszerképző   jogértelmezésnek   megvannak   a
    határai:    ez    nem   kerülhet   szembe   a    jogbiztonság
    követelményével.  A  jogalkalmazói jogértelmezés  ezért  csak
    olyan   működőképes  jogszabályra  épülhet,  amely  világosan
    kijelöli   az   adott  jogintézmény  célját,   alkalmazásának
    kereteit,   szempontjait   és  rendjét,   az   alkalmazásával
    érintettek  körét,  azok  jogait és  kötelezettségeit  és  az
    intézménnyel   összefüggésben  igénybe  vehető   jogorvoslati
    rendet.  Minthogy  a  vizsgált  jogintézmény  szabályozása  a
    minimális   követelményeknek  sem  felel  meg,  a   jogállami
    értékrend  nem engedi meg az Alkotmány számos rendelkezésével
    több  ponton  is szemben álló szabályozás időleges  hatályban
    tartását  sem. Ezért az Alkotmánybíróság az ex  nunc  hatályú
    megsemmisítésről határozott.
       
        Az  Alkotmánybíróság  álláspontja szerint  a  pro  futuro
    megsemmisítés    egyik   minimális   feltétele,    hogy    az
    alkotmányellenesség   kimondása   folytán   megalkotandó   új
    jogszabály hatályba lépéséig is biztosítható legyen a jogrend
    kiszámítható   működése.   A   másik   feltétele,   hogy   az
    alkotmányellenes   jogszabály  időleges   hatályban   tartása
    kevesebb  veszélyt jelentsen a jogrend épsége  szempontjából,
    mint az azonnali megsemmisítés.
       
        A  jelen  esetben azonban a szabályozás éppen a  jogállam
    olyan alapintézményeinek működésében idéz elő zavarokat, mint
    a  bíróság és az ügyészség, minthogy összeütközésben  áll  az
    ezen     szervezetek     alkotmányos    feladat-megosztására,
    alkotmányos helyzetére vonatkozó szabályozással és  az  ebből
    következő  elvekkel. A működési zavarok kihatnak az ugyancsak
    a  jogállam fontos intézményének tekintendő rendőrségre és  a
    büntetés-végrehajtási  szervezetére  is,  tekintve,  hogy   a
    jogintézménnyel   kapcsolatos   feladataikat   csak   további
    jogszabályok és alkotmányi elvek megsértése mellett láthatják
    el.   Mindezek  következtében  az  Alkotmányban   biztosított
    alapvető  jogok  is  sérülnek.  Ilyen  körülmények  között  a
    meglévő szabályozás akár csak időleges fenntartása sem jelent
    nagyobb  jogbiztonságot, mint amelyet a szabályozás  időleges
    hiánya  okoz.  Ezért  jelen  esetben  az  Alkotmánybíróság  a
    jogszabály alkotmányellenességét az Abtv. 42. § (1) bekezdése
    szerinti  főszabálynak megfelelően azonnali hatállyal  mondta
    ki.
       
        1.5.  Az  Alkotmánybíróság  hangsúlyozza:  A  közrend,  a
    közbiztonság  védelme, mint alkotmányosan  elismert  államcél
    indokolttá   teheti   rendészeti   eszközök   és    eljárások
    alkalmazását,   s  ennek  szükségszerűségéről   a   jogalkotó
    dönthet.   Az   ilyen   célból   létrehozott   jogintézmények
    szabályozása    során    azonban   az    Alkotmány    tételes
    rendelkezéseinek maradéktalanul érvényesülniük kell.  A  jogi
    szabályozással  szemben alapvető kívánalom a jogbiztonság,  a
    normavilágosság,     a    kiszámíthatóság    követelményeinek
    megtartása,   az  alapjogok  korlátozásával  kapcsolatban   a
    szükségesség   és  arányosság  követelményének   szem   előtt
    tartása,   az   eljárási  garanciák   kiépítése,   az   adott
    jogintézményre vonatkozó normák összhangjának  kialakítása  a
    hatályos jogrend egészével.
       
        2.  Az Rtv. támadott rendelkezéseinek vizsgálata során az
    Alkotmánybíróság  észlelte,  hogy  azok   egy   része   -   a
    visszautalási jogalkotói technika következtében - nem  csupán
    a  bűnmegelőzési intézkedés részletszabályait  képezi,  hanem
    más  -  az indítványokban nem támadott - jogintézmények során
    alkalmazandó  eljárások  alapjául  is  szolgál.  Minthogy  az
    Alkotmánybíróság e további jogintézményeket nem vizsgálta,  a
    kérdéses   szabályok   tekintetében  csak   a   bűnmegelőzési
    intézkedés   vonatkozásában  fennálló  alkotmányellenességről
    döntött.     Ennek    következtében    ezen     rendelkezések
    megsemmisítésére  nem került sor. Figyelemmel  arra,  hogy  e
    szabályok   a   bűnmegelőzési   intézkedés   alapját   képező
    rendelkezések   teljes   körű   megsemmisítése   folytán    e
    jogintézmény   vonatkozásában  egyébként  sem  alkalmazhatók,
    külön megsemmisítésük sem volt szükséges.
       
        3.  Az  Abtv.  1. § b) pontja alapján az Alkotmánybíróság
    hatásköre jogszabály, illetve az állami irányítás egyéb  jogi
    eszköze  alkotmányellenességének vizsgálatára  terjed  ki.  A
    Módszertani   Útmutató   a  Jat.  alapján   formailag   egyik
    kategóriába   sem  tartozik,  ám  tartalmát   tekintve   jogi
    normaként    érvényesül.   Erre   tekintettel    -    állandó
    gyakorlatához híven [pl: 60/1992. (XI. 17.) AB határozat, ABH
    1992,  275, 278.; 31/1995. (V. 25.) AB határozat,  ABH  1995,
    158,  161.;  37/2001. (X. 11.) AB határozat, ABH  2001,  302,
    306.]  - az Alkotmánybíróság a normaként funkcionáló,  de  az
    állami   irányítás  egyéb  eszközének  nem   minősülő   aktus
    kiadásának alkotmányellenességét azzal állapította meg,  hogy
    az abban foglaltakhoz joghatás nem fűződik.
       
        4.  Az  Alkotmánybíróság  határozatának  közzétételét  az
    Abtv. 41. §-a alapján rendelte el.
                           Dr. Holló András
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                  
         Dr. Bagi István                     Dr. Bihari Mihály
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró
                                  
         Dr. Czúcz Ottó                        Dr. Erdei Árpád
         alkotmánybíró                    előadó alkotmánybíró
                                  
         Dr. Harmathy Attila                   Dr. Kiss László
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró
                                  
         Dr. Kukorelli István                Dr. Strausz János
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró
                                  
                  Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
                             alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Certain provisions of the Act XXXIV of 1994 on the Police concerning crime prevention on the ground that they violated the principle of legal certainty
     Number of the Decision:
     .
     47/2003. (X. 27.)
     Date of the decision:
     .
     10/21/2003
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2003-3-006?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .
     en_0047_2003.pdfen_0047_2003.pdf