Hungarian
Ügyszám:
.
III/01389/2015
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: III/00768/2015,
.
Első irat érkezett: 05/20/2015
.
Az ügy tárgya: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §-ának nemzetközi szerződésbe és Alaptörvénybe ütközésének vizsgálatára és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés (közös önkormányzati hivatal létrehozása)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/01/2015
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. §-a és 32. § (2) bekezdés 2. fordulata alapján, az eljárás felfüggesztése mellett - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 85. §-ának nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálatát és megsemmisítését, valamint perbeli alkalmazhatatlanságának kimondását kérte az Alkotmánybíróságtól. Másodlagosan arra kéri az Alkotmánybíróságot, hogy az Abtv. 42. § (2) bekezdése alapján határozza meg azt a követelményrendszert, amely az ellentét feloldása érdekében szükséges.
A perbeli esetben a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1K.27.210/2014/3. számú ítéletében pótolta a Dégénydányádi Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a közös önkormányzati hivatal (KÖH) megállapodást, melynek tagjai Cégénydányád, Gyügye, Szamosújlak, Szamossályi és Hermánszeg Községek Önkormányzatai. Szamossályi Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Mötv. 85. § (3) alapján kezdeményezte az említett KÖH-ből való kiválást és csatlakozási szándékot nyilvánított ki a Jánkmajtis KÖH-höz, amely azt elutasította. A Szamossályi képviselő-testület ezután sikertelen csatlakozási kísérletet tett a Nagyszekeresi KÖH-höz. A jogszabályban előírt határidő eltelte miatt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal ismét közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településekként jelölte ki az említett Cégénydányád, Gyügye, Szamosújlak, Szamossályi és Hermánszeg településeket. Egyidejőleg pótolta a megállapodást, meghatározta a hivatal elnevezését, létszámát és ügyfélfogadási rendjét. A Kormányhivatal határozatának hatályon kívül helyezését kérte Szamossályi Község Önkormányzata, arra hivatkozva, hogy a székhelyként kijelölt Cégénydányád képviselő-testületével a megromlott kapcsolat miatt nem tud együttműködni.
Az indítványozó bíró álláspontja szerint a Mötv. 85. §-ában szabályozott KÖH intézménye sérti a - az 1997. évi XV. törvénnyel kihirdetett - Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának (Charta) 6. cikk 1. pontjában rögzített szervezetalakítás szabadságát, amennyiben a KÖH és az azt szabályozó megállapodás létrehozása kényszerkijelöléssel történik. A támadott rendelkezés megítélése szerint ellentétes a Charta 4. cikk 6. pontjával is, mert a kényszerkijelölés során az érintett önkormányzatoknak nincs véleménynyilvánítási joguk, a kormánymegbízottat egyeztetési kötelezettség nem terheli, valamint a kijelöléssel szembeni bírósági jogorvoslat csak jogszerűségi és nem érdemi felülvizsgálatot jelent. Az előadó bíró álláspontja szerint továbbá a Mötv. 85. § (3a) bekezdése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének b) és k) pontjában foglaltakkal, valamint az Alaptörvény 34. cikk (1) bekezdésébe ütközik..
.
Indítványozó:
  Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Támadott jogi aktus:
  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
32. cikk (1) bekezdés b) pont
32. cikk (1) bekezdés k) pont
34. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_1389_0_2015_inditvany_anonim.pdfIII_1389_0_2015_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .