English
Hungarian
Ügyszám:
.
455/B/1995
Előadó alkotmánybíró: Lábady Tamás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 46/1995. (VI. 30) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1995/219
.
A döntés kelte: Budapest, 06/30/1995
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az  Alkotmánybíróság  jogszabály  alkotmányellenességének
   utólagos megállapítása és megsemmisítése iránti indítvány
   tárgyában meghozta a következő

                         határozatot :

   Az  Alkotmánybíróság   megállapítja,  hogy   a   polgárok
   személyi  adatainak   és   lakcímének   nyilvántartásáról
   alkotott   1992.    évi   LXVI.   törvény   módosításáról
   rendelkező,  a  gazdasági  stabilizációt  szolgáló  egyes
   törvénymódosításokról szóló 1995. évi XLVIII. törvény ( a
   továbbiakban :  Gst.  )  129.  §-ának  "-  ezen  belül  a
   személyazonosító jel -" szövegrésze, 139. , 140. , 144. ,
   146. ,  151. és  152. §-ai,  továbbá 155. §-ának c/ és f/
   pontjai alkotmányellenesek,  ezért  e  rendelkezéseket  a
   törvény hatálybalépésének napjával megsemmisíti.

   Az  Alkotmánybíróság   megállapítja,   hogy   a   családi
   pótlékról szóló 1990. évi XXV. törvény 1. §-át a Gst. 62.
   §-ával    kiegészítő     1/A.    §    (1)    bekezdésének
   "személyazonosító   jellel    azonosított"   szövegrészei
   alkotmányellenesek,  ezért  e  szövegrészeket  a  törvény
   hatálybalépésének napjával megsemmisíti.

   Ennek folytán  a megsemmisített  rendelkezések nem lépnek
   hatályba.

   Az  Alkotmánybíróság   határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                            Indokolás

                                I.

    1. A  Gst. Ötödik  rész V.  Fejezete a  polgárok személyi
    adatainak és  lakcímének nyilvántartásáról alkotott 1992.
    évi LXVI.  törvény ( a  továbbiakban : Nytv. ) módosítása
    tárgyában tartalmaz  számos rendelkezést. A Gst. 139. §-a
    az Nytv.  37. §  (1) bekezdésével  1995.  december  31-ig
    alkalmazhatónak   nyilvánított    személyazonosító    jel
    ( személyi  szám )   alkalmazását  1999.  december  31-ig
    meghosszabbítja. A  140. §  az Nytv. 13. § (3) bekezdését
    kiterjeszti  és  megállapítja,  hogy  a  személyazonosító
    jelet az  ott  írt  szerveken  kívül  a  Gst.  alapján  a
    személyazonosító  jel  használatára  feljogosított  egyéb
    szervek is használhatják, éspedig nemcsak a nyilvántartás
    szerveivel történő  kapcsolattartásra,  hanem  az  egymás
    részére történő  adatok átadása  és továbbítása  céljából
    is.

    A Gst.  144. §-a  az Nytv.  21. §-át  egy új  c/  ponttal
    egészíti ki,  ugyanakkor anélkül,  hogy az  Nytv.  21.  §
    bevezető   mondatát    kifejezetten    módosítaná,    úgy
    rendelkezik, hogy  az érintett szervek az Nytv. 17. § (2)
    bekezdésének  c/   pontja  szerinti  adatokat  jogosultak
    igényelni, holott  a hatályos  rendelkezés a  17.  §  (2)
    bekezdésének  b/  pontjára  utal.  Az  Nytv.  17.  §  (2)
    bekezdésének c/  pontja a  b/  pontban  felsorolt  adatok
    mellett a személyazonosító jelet is tartalmazza.

    A  Gst.   146.  §-a  a  személyazonosító  jel  használati
    korlátját illetően  a 33.  § (1)  bekezdésében  foglaltak
    tekintetében kivételeket  állapít meg.  A 151. § pedig az
    Nytv. 33.  § (1)  bekezdését újrafogalmazza.  Eszerint  a
    nyilvántartással  -   az   általuk   igényelhető   adatok
    tekintetében -  azok az adatkezelések kapcsolhatók össze,
    amelyek a  21-24. § alapján adatot vehetnek át, illetve e
    szervek -  amennyiben törvény  az adatkezelés céljának és
    az  adatok  körének  pontos  meghatározásával  az  adatok
    kölcsönös átvételét  lehetővé  teszi  -  adatkezeléseiket
    egymással  is   összekapcsolhatják.   Az   összekapcsolás
    eredményeként   létrejött    adatokat   csak   törvényben
    meghatározott   célra    lehet   felhasználni,    és   az
    összekapcsolást  a   cél  teljesülése   után   meg   kell
    szüntetni.

    A Gst.  152. §-a  az Nytv.  37. § (2) és (4) bekezdésében
    megállapított -  1994. december  31-re,  illetőleg  1995.
    december 31-re  vonatkozó -  határidőket ugyancsak  1999.
    december     31-ig     meghosszabbítja,     továbbá     a
    Társadalombiztosítási Főigazgatóság  helyébe a szervezeti
    változtatásoknak megfelelő szöveget illeszti.

    A  Gst.   155.  §-a   -  egyebek   között  -   a  törvény
    hatálybalépésével egyidejűleg  hatályon kívül  helyezi az
    Nytv.  25.  §-ának  (2)  bekezdését  és  37.  §-ának  (1)
    bekezdését. Az  előbbi korlátozó  rendelkezést  tartalmaz
    arra  nézve,   hogy  a  25.  §-ban  felsorolt  szervek  a
    személyazonosító   jelet    csak   a   polgárral   és   a
    nyilvántartással való kapcsolattartásukban használhatják,
    az utóbbi  pedig -  ahogy erről  fentebb már volt szó - a
    személyazonosító jel  alkalmazását 1995.  december  31-ig
    teszi lehetővé.

    2. A  Gst. Második  rész I.  Fejezete a családi pótlékról
    szóló 1990.  évi XXV.  törvényt ( a továbbiakban : Cst. )
    módosítja. 62. §-a a Cst. 1. §-át 1/A. §-sal egészíti ki,
    amelynek (1)  bekezdése úgy rendelkezik, hogy az egy főre
    jutó  jövedelem   számításánál  a   család  tagjaként   a
    családhoz tartozó - személyazonosító jellel azonosított -
    szülőt és  más -  személyazonosító jellel  azonosított  -
    felsorolt személyeket kell figyelembe venni.

    3. Az  indítványozó álláspontja  szerint  az  a  törvényi
    rendelkezés,  amely  a  személyazonosító  jel  ( személyi
    szám ) alkalmazását  további négy évvel az ezredfordulóig
    meghosszabbítja, alkotmányellenes,  és nem más, "mint egy
    alkotmányos  mulasztás   további   négy   évvel   történő
    prolongálása. "  Utal az indítvány arra, hogy az Nytv-ben
    1995. december  31-ig  meghatározott  határidő,  amely  a
    személyazonosító jel  használatának legvégső  határidejét
    állapította   meg,    elegendő   volt   arra,   hogy   az
    adatnyilvántartás az adatvédelmi törvény rendelkezéseinek
    megfelelően  módosuljon.   Az  indítványban   kifejtettek
    szerint  a   támadott  törvényi   rendelkezés   mind   az
    adatvédelmi törvénnyel,  mind pedig  az  Alkotmánybíróság
    korábbi adatvédelmi határozataival ellentétben áll.

    4. Az  Alkotmánybíróság a  szoros tartalmi  összefüggésre
    figyelemmel az alkotmányossági vizsgálatot kiterjesztette
    a  személyazonosító  jel  ( személyi  szám )  használatát
    meghosszabbító  rendelkezésekkel   tartalmi  kapcsolatban
    álló további  módosító rendelkezésekre  is, és  ebben  az
    összefüggésben az  alkotmányossági vizsgálatot a támadott
    törvény  egész   fejezete,  továbbá   más   rendelkezései
    vonatkozásában is lefolytatta.

                               II.

    Az   Alkotmánybíróság   az   indítványt   megalapozottnak
    találta.

    1.  Az    Alkotmánybíróság   a   11/1990.  ( V. 1. )   AB
    határozatában ( ABH  1990,  158.  )  mondta  ki,  hogy  a
    személyi  szám   használatának  kötelező   elrendelése  a
    személyes   adatok   védelméhez   fűződő   alapvető   jog
    ( Alkotmány  59.  § )  gyakorlásának  korlátozása,  amely
    korlátozás csak  akkor alkotmányos,  ha  az  megfelel  az
    Alkotmány  8.   §-ában  megállapított   feltételeknek.  A
    20/1990. ( X.  4. )  AB határozat  ( ABH 1990,  70. )  az
    Alkotmány  59.   §-ában  biztosított   személyes   adatok
    védelmét információs önrendelkezési jogként értelmezte és
    kimondta, hogy  e  jog  tartalma  szerint  mindenki  maga
    rendelkezik   magántitkainak   és   személyes   adatainak
    feltárásáról és  felhasználásáról. A 15/1991. ( IV. 13. )
    AB határozat  ( ABH 1991,  40-41. ) pedig megállapította,
    hogy  a   korlátozás  nélkül  használható,  általános  és
    egységes   személyazonosító    jel   ( személyi    szám )
    alkotmányellenes. A  határozat szerint  személyes  adatot
    felvenni és  felhasználni általában  csakis  az  érintett
    beleegyezésével szabad;  mindenki számára  követhetővé és
    ellenőrizhetővé  kell   tenni  az  adatfeldolgozás  egész
    útját, vagyis mindenkinek joga van tudni, ki, hol, mikor,
    milyen célra használja fel az ő személyes adatát.

    Kivételesen  törvény   elrendelheti  a   személyes   adat
    kötelező kiszolgáltatását  és előírhatja  a  felhasználás
    módját  is.   Az  ilyen  törvény  azonban  korlátozza  az
    információs  önrendelkezés  alapvető  jogát,  ezért  csak
    akkor alkotmányos,  ha megfelel  az Alkotmány  8.  §-ában
    megkövetelt feltételeknek.

    A határozat  összefoglalásaként az  Alkotmánybíróság elvi
    éllel fejtette  ki, hogy  az  univerzális  személyi  szám
    lényegénél fogva ellentétes az információs önrendelkezési
    joggal. Ezért  az Alkotmánnyal  kizárólag a meghatározott
    célú adatfeldolgozásra  korlátozott használatú  azonosító
    szám egyeztethető  össze. Sem  az "állami szféra", sem az
    államigazgatás egésze  nem  tekinthető  olyan  egységnek,
    amelyen belül  egyetlen egységes  személyazonosító  kódot
    lehetne bevezetni vagy használni.

    2. 1992.  november 17-én  került kihirdetésre a személyes
    adatok védelméről  és a  közérdekű adatok  megismeréséhez
    való jog  érvényesüléséről szóló 1992. évi LXIII. törvény
    ( a  továbbiakban   :  Avtv.   )  amely   részletezi   az
    információs önrendelkezési joggal kapcsolatos alkotmányos
    követelményeket, az  Alkotmány 59.  §-ában  meghatározott
    szabadságjog tartalmi  kifejtését adja. Az Avtv. 7. § (2)
    bekezdése értelmében  a  korlátozás  nélkül  használható,
    általános és  egységes személyazonosító  jel  alkalmazása
    tilos.

    Ezt  követően   hozta  meg  az  Országgyűlés  a  támadott
    törvénnyel módosított,  a polgárok  személyi adatainak és
    lakcímének nyilvántartásáról szóló Nytv-t, amely átmeneti
    rendelkezésként   a    37.   §    (1)   bekezdésében    a
    személyazonosító jel  alkalmazását 1995.  december  31-ig
    lehetővé tette, egyidejűleg rendelkezett arról is, hogy a
    személyi szám  helyébe lépő  azonosítási módot  és  annak
    használatát külön törvény fogja megállapítani.

    Az említett  törvényi rendelkezések  hatálybalépése  után
    hozta meg  az Alkotmánybíróság  a 29/1994.  ( V. 20. ) AB
    határozatát   ( ABH    1994,   148.    ) ,   amelyben   a
    társadalombiztosítás    egészségügyi     szolgáltatásának
    igénybevételére   jogosító    igazolványon    alkalmazott
    személyi  számot   alkotmányellenesnek   ítélte   és   az
    alkalmazásra  feljogosító   jogszabályi   rendelkezéseket
    megsemmisítette.  E   határozat  -   egyebek   között   -
    kifejezetten utal az Nytv. 37. § (1) bekezdésében foglalt
    rendelkezésre, amely a személyazonosító jel használatát -
    a  jövőre   nézve  -   1995.  december  31-i  határnappal
    végérvényesen megtiltja. A határozat kifejti azt is, hogy
    e törvényi  rendelkezés  alkotmányossági  vizsgálatát  az
    Alkotmánybíróság -  erre vonatkozó  indítvány hiányában -
    nem folytatta  le, de a határozatból megállapítható, hogy
    az Alkotmánybíróság  a  törvényi  felhatalmazáson  túl  a
    személyi szám  használatának  bármilyen  irányú  és  körű
    lehetővé   tételét    nem    tartja    az    Alkotmánnyal
    összeegyeztethetőnek.

    3.   A   személyazonosító   jel   ( a   személyi   szám )
    használatának időbeli kiterjesztése alkotmányellenes.

    Az  Alkotmány   59.   §-ában   biztosított   szabadságjog
    alkotmányos tartalmát  kibontó, idézett alkotmánybírósági
    határozatok  szerint   az   univerzális   személyi   szám
    lényegénél fogva ellentétes az információs önrendelkezési
    joggal,  természetéből   adódóan  közvetlen  és  jelentős
    korlátozása  a   személyes  adatok   védelmét   biztosító
    alapjognak. Az  Avtv. 7. § (2) bekezdése annak korlátozás
    nélküli használatát ezért tiltja meg.

    Az Alkotmány  8. §  (2)  bekezdése  értelmében  a  Magyar
    Köztársaságban  az  alapvető  jogokra  és  kötelességekre
    vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg, alapvető jog
    lényeges tartalmát  azonban  törvény  sem  korlátozhatja.
    Mivel  a   személyi  szám,   mint  mesterségesen  képzett
    személyazonosító kód,  használatának kötelező elrendelése
    a személyes  adatok  védelméhez  fűződő  alkotmányos  jog
    gyakorlásának  korlátozását   jelenti,  annak   meg  kell
    felelnie az  alapjogi korlátozás  mindenkori  alkotmányos
    feltételeinek, azaz  az Alkotmány  8. §  (2) bekezdésében
    foglalt  követelményeknek.   Ez  azt   jelenti,  hogy  az
    információs önrendelkezési  jogot, az Alkotmány 59. § (1)
    bekezdésében biztosított  szabadságjogot  mint  alapjogot
    csak   elkerülhetetlen    esetben   lehet   alkotmányosan
    korlátozni,  akkor   ha  a  korlátozás  elkerülhetetlenül
    szükséges és  az a  korlátozással  elérni  kívánt  célhoz
    képest arányos.

                              III.

    1.   Az    Alkotmánybíróság    megállapítja,    hogy    a
    személyazonosító jel használatának időbeli kiterjesztése,
    további   négy   évvel   történő   meghosszabbítása   nem
    elkerülhetetlenül  szükséges   és   aránytalan   alapjogi
    korlátozás, ezért  a Gst.  139. §-a  alkotmányellenes.  A
    törvény preambulumában megfogalmazott cél, ti. a külső és
    belső gazdasági-  pénzügyi egyensúlyi helyzet javítása és
    a    tartós     gazdasági     növekedés     feltételeinek
    kibontakoztatása, az  alapjogi korlátozásnak nem elegendő
    alkotmányos indoka.  A  gazdasági  stabilizációs  program
    végrehajtása is kizárólag csak alkotmányos keretek között
    történhet meg, alkotmányos alapjogok lényeges tartalmának
    sérelméhez a  célzott vagy  ígért gazdasági növekedés nem
    vezethet.

    Az  Alkotmánybíróság   már  1991-ben  kimondta,  hogy  az
    Alkotmánnyal     csakis      a     meghatározott     célú
    adatfeldolgozásra korlátozott  használatú azonosító  szám
    egyeztethető össze  ( ABH 1991, 56. ) , 1992-ben pedig az
    Avtv.  idézett   rendelkezése  a   személyazonosító   jel
    alkalmazását  a   jövőre  nézve   -  a   törvényben   írt
    tartalommal  -   megtiltotta.   A   kifogásolt   törvényi
    rendelkezéssel módosított  Nytv. 37.  § (1)  bekezdése  -
    kizárólag  átmeneti   rendelkezésként   -   meghatározott
    időkorláttal  tartotta   fenn  a   személyazonosító   jel
    alkalmazhatóságát.

    Az  Alkotmánybíróság   a   7/1991.   ( II.   28.   )   AB
    határozatában ( ABH  1991, 26-27.  ) kifejtette,  hogy ha
    azt az előkészítés alatt álló törvények célja szükségessé
    teszi,  ez   a  körülmény   az   alapjog   korlátozásának
    kényszerítő oka  lehet, ezért  a korlátozás átmenetisége,
    ideiglenessége  feltéve,   hogy   az   a   normaszövegből
    kifejezetten kitűnik - alkotmányosan elfogadható.

    Ilyen esetben  az új normaalkotás szükségessége teheti az
    alapjogkorlátozást kényszerűvé.  A korlátozásnak  azonban
    ekkor is  meg kell felelnie az arányosság követelményének
    is.

    A  módosított   Nytv.  37.  §  (1)  bekezdése  szerint  a
    személyazonosító jel  helyébe lépő  azonosítási módot  és
    annak  használatát  külön  törvény  fogja  megállapítani.
    Vagyis  az   alapjogkorlátozást   külön   törvényalkotási
    szükséghelyzet   és   az   alkotmányos   követelményeknek
    megfelelő   azonosító    és   nyilvántartási   rendszerek
    kialakítása  indokolta.  Ezek  megalkotására  azonban  az
    Országgyűlésnek és  az érintetteknek  1991-től, illetőleg
    az   Avtv.    kihirdetésétől,   1992-től    évek   álltak
    rendelkezésre.

    Az Alkotmánybíróság  azonban már az 1991-es határozatában
    ( ABH 1991,  56-57. )  utalt arra,  hogy a nyilvántartási
    rendszerek  átállításának   reformja   megindult,   annak
    befejezése,  az   Alkotmánynak  megfelelő  nyilvántartási
    rendszerek  kialakítása   pedig  időt   vesz  igénybe.  A
    támadott módosítással  érintett törvényi  rendelkezés ezt
    az időt  években  -  1995.  december  31-ig  bezárólag  -
    határozta  meg,   amely  idő   alatt  az   új  rendszerek
    kialakítása  -  figyelemmel  arra  is,  hogy  a  korszerű
    adatvédelmi    törvény     időközben    megszületett    -
    megtörténhetett volna.  Ez az  idő  feltétlenül  elegendő
    volt,  illetőleg   elegendő   arra,   hogy   a   korszerű
    alkotmányos  adatvédelemnek   megfelelő  adatnyilvánítási
    rendszerek    kiépüljenek,     azok    törvényi    alapja
    megteremtődjék.   A    jogalkotó   időközben    ellenkező
    törekvésével   szemben   1994-ben   az   Alkotmánybíróság
    figyelmeztetett  arra   is,  hogy   a   személyi   számos
    nyilvántartás  -  akárcsak  részbeni  -  visszaállítására
    alkotmányos lehetőség nincs. ( ABH 1994, 152-153. ) .

    A  személyazonosító   jel  használata   további   időbeli
    kiterjesztésének   kényszerítő   okát   a   törvényalkotó
    semmivel   nem   bizonyította.   A   Gst.   129.   §-ában
    meghatározott "közérdek"  - amely nyilvánvalóan a törvény
    preambulumában    foglalt     gazdasági     stabilizációs
    törekvéseket takarja  -  az  Alkotmánybíróság  ítélkezési
    gyakorlata   szerint    önmagában   alkotmányos   alapjog
    korlátozásának nem lehet hivatkozási alapja. Amikor tehát
    a Gst. 129. §-a a személyes adatokkal való önrendelkezési
    jog   és   a   "közérdek"   összhangjára   hivatkozik   a
    személyazonosító jel  alkalmazása  tekintetében,  nem  ad
    alkotmányosan  elegendő   magyarázatot  a  személyi  szám
    továbbhasználatával kapcsolatos  alapjogkorlátozásra.  Az
    elkerülhetetlenség  és   szükségesség   a   "közérdeknél"
    szigorúbb alkotmányos követelmény ( 64/1993. ( XII. 22. )
    AB  határozat,   ABH  1993,   381-382.  ) ,   vagyis   az
    Alkotmánybíróság   a    "közérdek"    fennállásának    és
    alkotmányos indokának a vizsgálatánál is a "szükségesség-
    arányosság" ismérveit alkalmazza. Ez azt jelenti, hogy ha
    a  "közérdekű"   megoldás  önmagában   is  valamely   más
    alkotmányos jogot sért, az Alkotmánybíróságnak vizsgálnia
    kell,  hogy   a  "közérdek"   szempontja  a   törvényhozó
    választásának   feltétlen   szükségességét   indokolja-e.
    Márpedig   a   jogállamiság   alaptörvényi   deklarálását
    ( Alkotmány 2. § ) követő tíz éven át egy súlyos alapjog-
    korlátozás fenntartása alkotmányosan nem indokolható.

    Az  információs  önrendelkezési  jogra  különös  veszélyt
    jelentő  személyi   szám  használatának  további  időbeli
    kiterjesztését már  csak azért  sem  lehet  alkotmányosan
    elfogadhatónak tekinteni, mert a különböző nyilvántartási
    rendszerekben  szinte   kivétel  nélkül   funkcionál  ún.
    "ágazatspecifikus azonosító"  ( adószám, személyazonosító
    igazolvány szám, betegbiztosítási igazolvány szám, stb.),
    márpedig  az  Alkotmánybíróság  elvi  éllel mondta ki azt
    is, hogy  két személyazonosító  jelrendszer  együttes  és
    kötelező használata  ugyanarra a  célra alkotmányellenes.
    ( ABH 1994,  148. )  Ez a  tény  viszont  megkönnyíti  az
    egymással  technikailag  csak  nehezen  összekapcsolható,
    "ágazatspecifikus" és ezért alkotmányos nyilvántartásokra
    való átállást.

    A személyi  szám "továbbélése"  azért is különös veszélyt
    jelent az információs önrendelkezési szabadságjogra, mert
    a Gst.  130. §-a  a polgárt  is, továbbá  a piaci  szféra
    szereplőit adatigénylő  szervnek  tekinti,  illetőleg  az
    adatigénylési jogosultságot  az állami  és  önkormányzati
    szerveken   kívül   e   személyekre   és   szervekre   is
    kiterjeszti.  Márpedig   a  jogos  adatigénylők  személyi
    körének ilyen  mértékű kiszélesítése kizárólag további és
    fokozott alkotmányos garanciák mellett történhetne meg. E
    körben pedig  a "jogok  érvényesítésének" és a "feladatok
    ellátásának"   szükségessége    ( Gst.   131.   § )   nem
    alkotmányos biztosíték.  Az Alkotmánybíróság már az 1991.
    évi  határozatában   rámutatott  arra,   hogy  a   "jogok
    érvényesítése", illetőleg  a "feladat  ellátása" egyaránt
    megragadhatatlan  kategóriák   és  nem   is   különböznek
    egymástól,   ezért   önmagukban   nem   elégítik   ki   a
    személyiségi  jogok,  illetőleg  az  alkotmányos  alapjog
    védelmét ( ABH  1991, 47.  ) .  Azzal,  hogy  a  Gst.  az
    adatigénylők  körét  a  módosított  Nytv-nél  lényegesebb
    szélesebb   körben    határozza   meg,   az   információs
    önrendelkezési jog sérelmének veszélyét is fokozta. Ezzel
    arányban a  védelem erősítése,  garanciáinak  fokozottabb
    kiépítése  állna,   és   nem   a   személyazonosító   jel
    használatának  -   közérdekre  hivatkozással   történő  -
    további meghosszabbítása és alkalmazásának kiterjesztése.

    Végül rámutat az Alkotmánybíróság arra is, hogy semmiféle
    törvényi  garancia   nincs  arra   nézve  sem,   hogy  az
    ezredfordulóig meghosszabbított személyi szám használatot
    a törvényhozó  egy  újabb  intézkedéssel  ismételten  nem
    prolongálja.  Az   alapjog-korlátozás  ilyen  módon  való
    fenntartása és  időbeli meghosszabbítása  ezért önmagában
    is alkotmányellenes.

    A fentieket összefoglalva az Alkotmánybíróság álláspontja
    szerint  a  személyazonosító  jel  használatának  időbeli
    kiterjesztése -  a közérdekre  történt hivatkozás mellett
    is -  szükségtelen  és  aránytalan  alapjogi  korlátozás,
    ezért a  Gst. 129.  §-ának "ezen belül a személyazonosító
    jel" szövegrésze, továbbá 139. §-a alkotmányellenes.

    2.  Alkotmányellenes   a  Gst.   140.  §-a  is,  amely  a
    személyazonosító jel használatát a módosított Nytv. 13. §
    (3) bekezdésében foglalt zárt körön túlra kiterjeszti, és
    lehetővé teszi,  hogy a  személyi számot  az e törvényben
    jogosult szervek  mind a nyilvántartás szerveivel történő
    kapcsolattartásra,    mind     pedig    egymással    való
    kapcsolattartásra használhassák.

    Az  Alkotmányból   a  személyes   adatok   felhasználását
    illetően -  az alapjogi védelem szempontjait érvényesítve
    - a  célhozkötöttség  elve,  és  az  osztott  információs
    rendszerek alkotmányos  követelménye határozható  meg.  A
    Gst. támadott  rendelkezése feloldja  a személyes  adatok
    kezelésének garanciális  szabályait. Az  Avtv. - amely az
    Alkotmány 59.  §-ában meghatározott szabadságjog tartalmi
    kifejtését  adja   -  az  érintettek  jogai  tekintetében
    különös védelmi szabályokat fogalmaz meg. Az Avtv. 11-16.
    §-ai szerint  az érintett  tájékoztatást kérhet személyes
    adatainak kezeléséről,  arról, hogy  kik és milyen célból
    kapták   meg    személyes   adatait,    az    adatvédelmi
    nyilvántartásba    betekinthet,    az    adattovábbításra
    vonatkozó nyilvántartásról  tájékoztatást kérhet, stb. Az
    Avtv. 8.  § (1)  bekezdése pedig úgy rendelkezik, hogy az
    adatok csak  akkor továbbíthatók,  valamint  a  különböző
    adatkezelések  csak   akkor  kapcsolhatók  össze,  ha  az
    érintett  ahhoz   hozzájárult,  vagy  külön  törvény  azt
    megengedi, feltéve,  ha az  adatkezelés feltételei minden
    egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

    A támadott  törvényi felhatalmazás ez utóbbi feltételnek,
    garanciális követelménynek  nem felel  meg, mert lehetővé
    teszi az  adatállományok olyan  összekapcsolását, ahol az
    adat útja  már nem  követhető, ezzel  pedig az  adatalany
    alkotmányos     jogérvényesítését     akadályozza.     Az
    adattovábbításra és adatszolgáltatásra vonatkozó törvényi
    rendelkezés csak akkor felel meg az Alkotmány 59. §-ának,
    ha garanciákat  tartalmaz arra  nézve, hogy  az  érintett
    személy  az   adata  útját   követni  tudja  és  jogainak
    érvényesítésére  lehetősége   van.  A  vizsgált  törvényi
    rendelkezés -  összefüggésben a  Gst. 146. §-ában és 151.
    §-ában meghatározott  szabályokkal  -  azonban  ezekre  a
    követelményekre    nézve    nem    tartalmaz    megfelelő
    garanciákat.  Az   adatok   összekapcsolására   vonatkozó
    törvényi felhatalmazás  pedig  lehetővé  teszi,  hogy  az
    érintett  személyi   adatait  mind  az  állami,  mind  az
    önkormányzati, mind  pedig a  nem  állami  szféra  -  sőt
    eshetőlegesen a természetes személyek is - akadálytalanul
    használhassák. A Gst. 146. §-a ugyanis a személyazonosító
    jel  használatának   zárt  alanyi   körét  a  33.  §  (1)
    bekezdésében foglalt  kivétellel feloldja, ezt a kivételt
    pedig a törvény 151. §-a az Nytv. 21-24. §-ában felsorolt
    szervekre   és    szervezetekre   terjeszti   ki,   amely
    felsorolásban a  helyi önkormányzatok  szervei mellett  a
    személyazonosító   igazolvány    kiállítására    jogosult
    rendőrség,  a   szabálysértési   hatóság,   a   szociális
    igazgatás   szervei,    a   gépjárműveket   és   forgalmi
    engedélyeket    nyilvántartó     hatóság,    az    állami
    ingatlannyilvántartás szervei,  a honvédelem és rendészet
    szervei, a  bíróság, ügyészség stb. egyaránt szerepelnek,
    és  ezek   a  152.   §-ban  írt   rendelkezések   folytán
    kiegészülnek az  adóigazgatás és  a  társadalombiztosítás
    szerveivel.  A  vizsgált  törvényi  rendelkezés  pedig  e
    szerveknek egyaránt  lehetővé teszi  az adatok  kölcsönös
    átvételét   és   az   adatkezelések   egymással   történő
    összekapcsolását. Ezáltal  az érintettekről kialakulhat a
    valóságnak csak  részben  megfelelő  "személyiségprofil",
    melynek alapján  az adatfeldolgozó  döntéseit meghozza, s
    amely   az    érintettet    a    megnövekedett    hatalmú
    államizgatással szemben kiszolgáltatottá teszi.

    A   felsorolt    rendelkezések   együttesen   tartalmilag
    visszaállítják az  Avtv. és  az Nytv. előtti jogállapotot
    az adatkezelést  és  adatáramlást  illetően,  amelyet  az
    Alkotmánybíróság már  1991-ben alkotmányellenesnek ítélt.
    Tekintve, hogy a Gst. 155. § c/ pontja az Nytv. 25. § (2)
    bekezdésének korlátozó  rendelkezését is  hatályon  kívül
    helyezi,  továbbá  a  Gst.  152.  §-a  lehetővé  teszi  a
    személyazonosító jel  meghosszabbított használatát  a nem
    állami szférában  is, az adatfeldolgozás és adatáramlás a
    módosított törvényi  rendelkezésekkel határtalanná  vált,
    nem   felel    meg    a    célhozkötöttség    alkotmányos
    követelményének   és    az   adattovábbítás   alkotmányos
    korlátainak    sem.     Az    Alkotmánybíróság    korábbi
    határozatában ( ABH  1991, 40. ) rámutatott arra, hogy ha
    a   személyi   számot   a   nem   állami   szférában   is
    használhatják,  ez  nemcsak  az  adott  adatfeldolgozónak
    adhat alkotmányosan  elfogadhatatlan hatalmat  az adattal
    érintett   személy    felett,   de   az   állam   további
    hatalomnövekedéséhez is  vezethet, tekintettel arra, hogy
    a rendszerek  összekapcsolhatósága folytán  az itt kezelt
    adatok ismerete  még  tovább  növelheti  az  állam  által
    ellenőrizhető magánszférát.

    Mivel a  személyi  szám  meghosszabbított  használata  az
    univerzális személyazonosítóval  történő adatkészletezést
    a nyilvántartás  által továbbra  is lehetővé  teszi, ez a
    szabályozás önmagában is alkotmányellenes (ABH 1991,44.).
    A  Gst.  151. §  rendelkezése  szerint a nyilvántartással
    -  az  általuk  igényelhető  adatok  tekintetében,  és  a
    személyazonosító jel ide tartozik - azok az adatkezelések
    kapcsolhatók össze,  amelyek az  Nytv. 21-24. §-a alapján
    adatot   vehetnek    át.   A   törvényben   meghatározott
    felhasználói körök  tehát a  nyilvántartással,  vagyis  a
    "készletre"  tárolt   adatbázissal  lényegében   feltétel
    nélkül    összekapcsolhatók,    és    ez    alkotmányosan
    megengedhetetlen.  De  alkotmányellenes  az  adatigénylők
    adatkezelésének egymással  való  összekapcsolására  adott
    felhatalmazás is,  mert az  adattovábbítás  feltételeinek
    garanciális szabályait a törvény nem állapítja meg, ennek
    folytán nem érvényesül az Avtv. 11-16. §-ában biztosított
    védelem. Az  adattovábbítás  meghatározott  feltételekhez
    kötése,  továbbá   a   célhozkötöttség   az   információs
    önrendelkezési   jognak    együttes   garanciái.    Ebből
    következik, hogy  az alkotmányos  kötöttségek nemcsak  az
    adatigénylőkre,  hanem   a  nyilvántartásra  is,  éspedig
    ezekre nézve  együttesen érvényesek.  A  személyazonosító
    jel használatának  időbeli kiterjesztése  folytán tehát a
    Gst-nek ezek a rendelkezései is alkotmányellenesek.

    Mivel az  Alkotmánybíróság nem  talált olyan  alkotmányos
    jogot  vagy   érdeket,  amely  az  Alkotmány  59.  §-ában
    garantált  információs  önrendelkezéshez  való  jognak  a
    fentiek  szerint  az  Nytv.  módosításából  szükségképpen
    folyó korlátozását  elkerülhetetlenné tenné, vagy amely a
    sérelemmel arányos  lenne, a  Gst. 140, 146, 151, 152. §-
    aiban foglalt  rendelkezést, továbbá  a 155.  § c/  és f/
    pontjában  foglalt   rendelkezéseket  alkotmányellenesnek
    ítélte és megsemmisítette.

    3. A Gst. 144. §-a mind formai, mind pedig tartalmi okból
    alkotmányellenes.

    Formai okból  azért, mert  az Nytv.  21. §-ának felvezető
    szövegét   anélkül    változtatja   meg,    hogy    annak
    módosításáról  kifejezett  rendelkezést  tartalmazna.  Az
    Nytv. 21.  §-ának bevezető rendelkezése ugyanis a törvény
    17.  §   (2)  bekezdésének   b/  pontja  szerinti  adatok
    igénylésére való  jogosultságra  utal,  ezzel  szemben  a
    módosító törvény  144. §-a  a felvezető  szöveget a 17. §
    (2) bekezdésének c/ pontjára hivatkozással tartalmazza. A
    törvénymódosításnak    ez     a     technikája     súlyos
    jogbizonytalanságot   eredményez,   így   ellentétes   az
    Alkotmánynak  a   jogállamiságot  deklaráló   2.  §   (1)
    bekezdésével,   amelynek    lényeges   alkotó   eleme   a
    jogbiztonság. A  törvény szövegének  ilyen módon  történő
    megváltoztatása mellett nem állapítható meg a hatályos és
    alkalmazandó   normaszöveg,   az   ilyenfajta   "rejtett"
    törvénymódosítás alkotmányosan megengedhetetlen.

    Tartalmilag azért alkotmányellenes a rendelkezés, mert az
    Nytv. 17.  § c/  pontja a  b/  pontban  felsorolt  adatok
    mellett a  személyazonosító jelet  ( személyi számot ) is
    tartalmazza, amely  azt eredményezi, hogy az Nytv. 21. §-
    ában  a/-h/   pontig  felsorolt  szervek  a  polgártól  a
    személyazonosító jelet  is  jogosultak  igényelni.  Ennek
    alapján például  jogosult a  személyazonosító igazolványt
    kiadó és  nyilvántartó rendőrkapitányság  is  a  személyi
    szám  követelésére,  holott  az  Alkotmánybíróság  már  a
    15/1991. ( IV. 13. ) AB határozatában alkotmányellenesnek
    ítélte  és   azonnali  hatállyal  megsemmisítette  azt  a
    rendelkezést,  amely   lehetővé  tette  a  személyi  szám
    bejegyzését a  személyi igazolványba  ( ABH 1991, 56. ) .
    Hasonlóképpen  a   szabályozás  lehetővé  teszi,  hogy  a
    szabálysértési  hatóság   is  követelje   a  feljelentett
    személyi  számát,   holott  az  Alkotmánybíróság  azt  is
    megállapította,  hogy   a  szabálysértési  eljárásban  az
    elkövető személyi száma nem használható (ABH 1994, 148.).

    Mindezekre  figyelemmel   a  törvény   144.  §-ában   írt
    rendelkezés is alkotmányellenes.

    4. Alkotmányellenes  továbbá a  Gst. 62.  §-ának kétszeri
    "személyazonosító jellel azonosított" szövegrésze, mert a
    kifejtett  indokok   szerint   a   személyazonosító   jel
    használatát a  Cst. rendelkezéseinek  alkalmazása körében
    sem lehet kötelezően alkotmányosan előírni.

    Az    Alkotmánybíróság    a    támadott    és    vizsgált
    rendelkezéseket az  Alkotmánybíróságról szóló  1989.  évi
    XXXII.  törvény  ( továbbiakban  :  Abtv.  )  43.  §  (4)
    bekezdése alapján  a törvény  hatálybalépésének  napjával
    semmisítette meg.  Jogtechnikailag ez azt jelenti, hogy a
    megsemmisített   rendelkezésekkel    módosított   eredeti
    törvényi    rendelkezések    maradnak    hatályban.    Az
    Alkotmánybíróság utal  arra, hogy  álláspontja szerint  a
    személyi    szám     alkotmányellenességét    megállapító
    alkotmánybírósági határozatok  és az Avtv. hatálybalépése
    óta eltelt  idő, továbbá  az év  végéig még rendelkezésre
    álló idő  elegendő arra,  - figyelemmel a már alkalmazott
    ágazatspecifikus  azonosítókra  is  -  hogy  a  különböző
    nyilvántartási   rendszereket    a    törvényalkotó    az
    alkotmányos követelményeknek  megfelelően átalakítsa,  az
    Alkotmány  59.   §-ával,  az  Avtv.  szabályaival  és  az
    Alkotmánybíróság határozataival összhangba hozza.

    A határozat  közzétételére vonatkozó rendelkezés az Abtv.
    41. §-án alapszik.
                         Dr. Sólyom László
                    az Alkotmánybíróság elnöke

                Dr. Ádám Antal       Dr. Kilényi Géza
                alkotmánybíró          alkotmánybíró

                         Dr. Lábady Tamás
                       előadó alkotmánybíró

                         Dr. Schmidt Péter
                           alkotmánybíró

               Dr. Szabó András         Dr. Tersztyánszky Ödön
                 alkotmánybíró               alkotmánybíró

                        Dr. Zlinszky János
                           alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     The Economic Stabilisation Act that includes several provisions on the amendment of Act 52 of 1992 which deals with the Registration of the Personal Data and the Addresses of Citizens
     Number of the Decision:
     .
     46/1995. (VI. 30)
     Date of the decision:
     .
     06/30/1995
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1995-2-007?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .