Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02492/2012
Első irat érkezett: 03/02/2012
.
Az ügy tárgya: az Abtv. 71. §-ával kapcsolatban előterjesztett alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/27/2012
.
Előadó alkotmánybíró: Pokol Béla Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók az Alkotmánybíróságnak az Abtv. 71. §-a alapján hozott 82 db végzése, valalmint az Abtv. 71. § (1)-(6) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kezdeményezik közvetlen alkotmányjogi panasz keretében.
Sérelmezik, hogy az eljárás megszűnését megállapító végzések, valalmint hiánypótlást elrendelő végzések ellen nincs lehetőség jogorvoslatra. Az Alaptörvény átmeneti rendelkezéseire hivatkozással kifejtik, hogy az Alkotmánybíróság előtt 2012. január 1-jén folyamatban lévő eljárásokat a korábban hatályos jogszabályok alapján le kellett volna folytatni. Kifogásolják, hogy a végzéseket az AB egyesbíróként hozta meg, nem teljes ülésen. Kifogásolják továbbá, hogy az Abtv. nem rendelkezik az ügyvéd kirendelésének lehetőségéről, valamint azt, hogy az Alkotmánybíróság a végzések mellékleteként nem küldte vissza az eredeti indítványokat. Mindezek értelmében az indítványozók álláspontja szerint sérül az emberi méltósághoz való joguk, a tisztességes eljáráshoz való joguk, és a jogorvoslathoz való joguk..
.
Támadott jogi aktus:
  az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 71. § (1)-(6) bekezdés
  Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései (2011. december 31.) 5.-6. cikk
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
R) cikk (3) bekezdés
I. cikk (1)-(4) bekezdés
II. cikk
XXIV. cikk (1)-(2) bekezdés
XXVIII. cikk (1), (7) bekezdés

.
A döntés száma: 3073/2013. (III. 14.) AB végzés
.
ABH oldalszáma: 2013/1537
.
Az ABH 2013 tárgymutatója: alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés (Abtv. 29. §); alkotmányjogi panasz és a jogsérelem
.
A döntés kelte: Budapest, 02/26/2013
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2012.04.23 9:00:00 Teljes ülés
2013.02.25 15:00:00 2. öttagú tanács

.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
  Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
  v é g z é s t:

  Az Alkotmánybíróság az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 71. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadását visszautasítja.
   I n d o k o l á s

   [1] 1. Az indítványozó az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 26. § (2) bekezdése szerinti alkotmányjogi panaszt nyújtott be, melyben az Abtv. 71. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte, amely szakasz az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés e) pontjában meghatározott indítványozó által előterjesztett utólagos normakontroll, illetve mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítása iránti indítványok alapján indult eljárások megszűnéséről rendelkezik. Az indítványozó az Abtv. 71. §-ának megsemmisítésével együtt kérte azt is, hogy az Alkotmánybíróság semmisítse meg az indítvány mellékletében felsorolt 82 darab, eljárást megszüntető AB végzést is, vagyis kérte, hogy az Abtv. 71. §-ának megsemmisítése folytán továbbra is folytatódjanak a 2011. december 31-éig folyamatban volt ügyek. Indítványában hivatkozott arra, hogy az Abtv. 71. §-a sérti az Alaptörvény II. cikke szerinti emberi méltósághoz való jogot; az Alaptörvény XXIV. cikke szerinti azon jogot, miszerint: “Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék. A hatóságok törvényben meghatározottak szerint kötelesek döntéseiket indokolni.”; az Alaptörvény XXVIII. cikke szerinti azon jogokat, miszerint: “Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat vagy valamely perben a jogait és kötelezettségeit törvény által felállított, független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű határidőn belül bírálja el.”; “Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és más közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti.”; A Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései (2011. december 31.) (a továbbiakban: Aár.) 5. cikkét, mely szerint: “Az Alaptörvény hatálybalépése nem érinti a hatálybalépése előtt alkotott jogszabályok, kibocsátott közjogi szervezetszabályozó eszközök és állami irányítás egyéb jogi eszközei, meghozott egyedi döntések, valamint vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek hatályát.”; és az Aár. 6. cikkét, mely szerint: “A feladat- és hatáskört a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény szerint gyakorló szerv jogutódja a feladat- és hatáskört az Alaptörvény alapján gyakorló szerv.” Hivatkozott továbbá az Alaptörvény Nemzeti hitvallásának, R) cikkének és I. cikkének sérelmére is.

   [2] 2. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az alkotmányjogi panasz nem befogadható, mivel egyrészt nem felel meg annak az Abtv. 29. §-ában foglalt tartalmi feltételnek, mely szerint szükséges, hogy a panasz tárgyául szolgáló kérdés (probléma) alapvető alkotmányjogi jelentőségűnek tekinthető legyen; másrészt, ezzel összefüggésben, az indítvány nem tartalmaz értékelhető indokolást arra nézve, hogy a sérelmezett jogszabályi rendelkezés miért ellentétes az Alaptörvény megjelölt rendelkezéseivel [Abtv. 52. § (1) bekezdés e) pont]; végül az indítvány egyes indítványi elemek vonatkozásában nem tartalmazza az Alaptörvényben biztosított jog sérelmének lényegét [Abtv. 52. § (1) bekezdés b) pont].
   [3] Az Abtv. 71. §-ának alaptörvény-ellenessé nyilvánítását az Alaptörvény Nemzeti hitvallása, R) cikke, valamint I. cikke vonatkozásában az Alkotmánybíróság azért utasította vissza, mivel e rendelkezések nem tartalmaznak alanyi jogot, melynek sérelmére hivatkozással az Abtv. 26. § (2) bekezdése szerinti “közvetlen”, normakontrollon alapuló alkotmányjogi panasz révén az Alkotmánybíróság eljárása kezdeményezhető. Az Alaptörvénynek az emberi méltóság sérthetetlenségét deklaráló II. cikke vonatkozásában az indítványozó nem hozott fel értékelhető indokolást arra nézve, hogy a sérelmezett jogszabályi rendelkezés miért ellentétes az Alaptörvény megjelölt rendelkezésével; nincs értékelhető alkotmányjogi összefüggés az Alaptörvény XXIV. és XXVIII. cikkei vonatkozásában sem, melyek a hatósági, illetve a bírósági eljárásra (a közigazgatási hatóságok, illetve a bíróságok mikénti eljárásához való alanyi alkotmányos jogra) vonatkoznak, az Alkotmánybíróság ugyanis (amelynek eljárására az indítványozó által támadott Abtv. 71. § irányadó) sem nem közigazgatási hatóság, sem nem bíróság; végül nincs értékelhető érdemi, az indítványozó által felhozott alkotmányjogi összefüggés a vélelmezett jogsérelem és az Aár. 5. és 6. cikkei között sem. Mindezek következtében nem teljesül az a feltétel, miszerint az alkotmányjogi panasz tárgyául szolgáló kérdés (probléma) alapvető alkotmányjogi jelentőségű kell, hogy legyen.
   [4] 3. A fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróság az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 71. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt az Ügyrend 30. § (2) bekezdés a) pontja alapján – visszautasította.
    Dr. Paczolay Péter s. k.,
    tanácsvezető alkotmánybíró
    .
    Dr. Balogh Elemér s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Stumpf István s. k.,
    alkotmánybíró
    Dr. Pokol Béla s. k.,
    előadó alkotmánybíró

    Dr. Szívós Mária s. k.,
    alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    03/02/2012
    .
    Number of the Decision:
    .
    3073/2013. (III. 14.)
    Date of the decision:
    .
    02/26/2013
    .
    .