Ügyszám: 555/H/1996
.
.
Előadó alkotmánybíró: Ádám Antal Dr.
Az indítvány lényege:

A határozat száma: 31/1996. (VII. 3.) AB határozat

ABH oldalszáma: 1996/285
.
A határozat kelte: Budapest, 06/25/1996
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

       Az Alkotmánybíróság  önkormányzati rendeleti  előírások
  felülvizsgálatára irányuló  kezdeményezés alapján meghozta a
  következő

                         határozatot :

       Az  Alkotmánybíróság   megállapítja,  hogy  a  Budapest
  főváros közterületein és erdőterületein a járművel várakozás
  rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az
  üzemképtelen  járművek   tárolásának  szabályozásáról  szóló
  38/1993. (XII.  27.) Főv. Kgy. rendelet 28. § (1) bekezdése,
  36. -38. §-a, valamint 48. § (2) bekezdésének utolsó mondata
  törvényellenes, ezért ezeket a rendelkezéseket megsemmisíti.

       Az  Alkotmánybíróság   ezt  a   határozatát  a   Magyar
  Közlönyben közzéteszi.
                            Indokolás

                                I.

        A Fővárosi  Közigazgatási Hivatal  vezetője -  mivel  a
   törvényességi  ellenőrzés   körében   kiadott   felhívásának
   Budapest  Főváros   Közgyűlése  nem   tett   eleget   -   az
   Alkotmánybírósághoz  benyújtott   indítványában  a  Budapest
   főváros közterületein és erdőterületein a járművel várakozás
   rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az
   üzemképtelen  járművek   tárolásának  szabályozásáról  szóló
   38/1993. (XII.  27.) Főv.  Kgy. rendelet  ( a továbbiakban :
   Ör. )  36. -38.  §-a, valamint 48. § (2) bekezdésének utolsó
   mondata     törvényellenességének      megállapítását     és
   megsemmisítését kérte.

        Az  indítványozó   álláspontja   szerint   a   Fővárosi
   Közgyűlés  túlterjeszkedett   az  önkormányzat   számára  az
   Alkotmány 44/A.  §-ában, valamint  a helyi önkormányzatokról
   szóló 1990.  évi LXV. törvény ( a továbbiakban Ötv. ) 16. §-
   ában megállapított  felhatalmazáson, amikor  lehetővé tette,
   hogy a  közterületen kijelölt  parkolóhelyen  parkolási  díj
   megfizetése   nélkül,    vagy   nem    kellő   mértékű   díj
   megfizetésével  várakozó  gépjárművet  a  közút  kezelőjének
   megbízottja     az     elindulást     meggátló     eszközzel
   ( kerékbilincs ) szerelje fel.

        Az  indítványozó   megítélése  szerint   a   kifogásolt
   előírások   azért   is   törvénysértőek,   mivel   a   helyi
   önkormányzat   nem    kapott   törvényi   felhatalmazást   a
   gépjárművek    elindulását     megakadályozó    kényszerítő,
   rendészeti  eszközök   alkalmazására,  illetve   e  tárgykör
   szabályozására.

        Az indítvány előterjesztője azt is kifogásolta, hogy az
   Ör. a  kerékbilincs  alkalmazását  a  bérlőnek  a  bérlemény
   területén  lévő   vagyontárgyán  érvényesíthető  zálogjognak
   minősíti.  A   kezdeményezésben   foglaltaknak   megfelelően
   ugyanis  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  1959.  évi  IV.
   törvénynek ( a  továbbiakban :   Ptk.  ) a dolgok bérletére,
   valamint a  bérbeadó  zálogjogára  vonatkozó  szabályai  nem
   alkalmazhatóak a  gépjármű közterületen  való várakozása ( a
   parkolás ) tekintetében.

        Az indítványozó  a 69/1995.  (XII. 12.) AB határozatban
   foglaltakra hivatkozással azt is sérelmezte, hogy a Fővárosi
   Közgyűlés  mint   a  magánjogi  jogviszony  egyik  alanya  e
   jogviszonyt közhatalmi aktusával, az Ör. -rel rendezte.

        A kezdeményezés utalt arra is, hogy az Ör. 36. -38. §-a
   és 28.  §-a között  ellentmondás tapasztalható.  A  támadott
   rendeletből ugyanis megítélése szerint "nem állapítható meg,
   milyen körülmények  fennállása esetén  kell a hátralékos díj
   befizetése iránt  polgári peres  úton fellépni,  illetőleg a
   jogalkotó  .  .  .  mikor  tartja  szükségesnek  a  pótdíjak
   kiszabása helyett a kerékrögzítő eszköz alkalmazását".

        Az  indítványozó   az  Ör.   -nek  a  hatályba  lépését
   szabályozó előírása megsemmisítését is kérte.

                               II.

        Az  Alkotmánybíróság   a  rendelkező   részben  foglalt
   döntését a következőkkel indokolja.

        1. Az  Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése szerint "a helyi
   önkormányzat feladatkörében  rendeletet alkothat,  amely nem
   lehet ellentétes  a magasabb  szintű jogszabállyal". Az Ötv.
   16. § (1) bekezdése pedig előírja, hogy "a képviselőtestület
   a törvény  által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok
   rendezésére, továbbá a törvény felhatalmazása alapján, annak
   végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot".

        Az Ötv.  63/A.  §  g) -h)  pontja  alapján  a  fővárosi
   önkormányzat feladat- és hatáskörében :

   "g) ellátja  a főváros tömegközlekedési és forgalomtechnikai
   feladatait,  kijelöli  a  főútvonalakat,  a  tömegközlekedés
   által igénybe vett útvonalakat, ellátja Budapest területén a
   fővárosi önkormányzat  tulajdonában levő  országos  közutak,
   közúti  hidak,  alul-  és  felüljárók  -  az  autópályák  és
   autóutak  kivételével   -  üzemeltetését,   fenntartását  és
   fejlesztését,    valamint    a    kerületi    önkormányzatok
   tulajdonában levő  tömegközlekedés által  igénybe vett  utak
   üzemeltetését, fenntartását és fejlesztését,

   h)  rendeletében   szabályozza  a   főváros   parkolási   és
   parkolásgazdálkodási  rendszerét,   a  kiemelten  védett  és
   védett  parkolási  övezeteket,  az  alkalmazható  várakozási
   díjak   megállapítását,   a   közterülethasználatot   és   a
   közterület rendjét,  a közterületfelügyelet  szervezetét  és
   feladatait".

        A közúti  közlekedésről szóló  1988. évi I. törvény ( a
   továbbiakban :   Kötv.  ) 15. § (2) bekezdése szerint "közút
   területén  vagy   a  közút   területén  kívüli  közterületen
   létesített,  illetőleg   kijelölt  várakozóhelyen   a  közút
   kezelője díj  és pótdíj  szedését rendelheti  el". Az  Ör. -
   preambulumának megfelelően  - az Ötv. 16. §-ában és 63/A. §-
   ában, valamint  a  Kötv.  15.  §  (2)  bekezdésében  foglalt
   felhatalmazáson alapul.

        Az Ör. 16. §-a a következő előírásokat tartalmazza.

   " (1) A  várakozási övezetek  egész  területén  közterületen
   csak  a  jelen  rendeletben  meghatározott  díj  megfizetése
   ellenében szabad várakozni.

    (2)  A  korlátozott  várakozási  övezetek  egész  területén
   közterületen csak  a  jelen  rendeletben  meghatározott  díj
   megfizetése  ellenében,   csak  az   időtartam-korlátozásnak
   megfelelő ideig, illetőleg kérelem alapján kiadott lakossági
   vagy intézményi várakozási engedéllyel szabad várakozni.

    (3) Az  engedéllyel rendelkezők időtartam-korlátozás nélkül
   várakozhatnak az övezetben. "

   A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-
   BM együttes  rendelet ( a  továbbiakban :   KRESZ )  1.  sz.
   függelék III. fejezet e) pontja szerint várakozásnak minősül
   a járművel  a megállásnál hosszabb ideig történő egy helyben
   tartózkodás. Az  Ör. rendelkezik  a várakozási  övezetekről,
   megállapítja  a   várakozási  engedélyhez   való  hozzájutás
   rendjét és az engedély felhasználásának szabályait.

        Az Ör. 28. §-a a következőket írja elő :
   " (1)  A   díj   ellenében   igénybe   vehető   várakozóhely
   elfoglalása az  igénybe vevő mint bérlő, és a közút kezelője
   mint bérbeadó  között ráutaló  magatartással  területbérleti
   szerződést hoz létre, melynek részletes feltételeit a kezelő
   köteles az igénybe vevő által jól látható helyen elhelyezni.

    (2)  A  várakozási  díj  a  parkolóautomatával,  várakozást
   ellenőrző órával  ( parkolóórával ) , illetve parkolójeggyel
   működtetett  várakozóhelyeken   a  várakozás   megkezdésekor
   fizetendő.

    (3) Ha  a várakozási  díjat a  várakozás megkezdésekor  nem
   fizették  ki,   vagy  a   várakozási   díjat   a   várakozás
   megkezdésekor  kifizették   ugyan,  azonban  kifizetett  díj
   alapján jogosult  várakozási  időt  túllépték,  a  várakozás
   tényleges időtartamának  megfelelő díjat, illetve a túllépés
   mértékének megfelelő  várakozási díjkülönbözetet  utólag meg
   kell fizetni.

    (4) Mind  az előzetes  fizetési kötelezettség elmulasztása,
   mind az  időtúllépés  esetén  a  várakozási  díjon,  illetve
   díjkülönbözeten felül pótdíjat is kell fizetni.

    (5)   Ha    az   elmulasztott    várakozási   díjat    vagy
   díjkülönbözetet,  valamint   a   pótdíjat   az   előírtaknak
   megfelelően nem fizették ki
   -  a   helyszínen  befizetett   pótdíj  mértéke  az  alapdíj
   ötszöröse,
   - a  három munkanapon  belül befizetett  pótdíj  mértéke  az
   alapdíj tízszerese,
   - három  munkanapon túl,  de  harminc  naptári  napon  belül
   befizetett pótdíj mértéke az alapdíj huszonötszöröse.

    (6) Ha  a (2)  és (3)  bekezdésben megállapított díjat vagy
   díjkülönbözetet és  pótdíjat az esedékességet követő harminc
   naptári napon  belül nem fizették meg, az polgári peres úton
   behajtásra kerül. "

        Az  Ör.   sérelmezett  36.   -38.  §-a  a  következőket
   állapítja meg.

   "36. §  (1) A  közterületen kijelölt parkolóhelyen parkolási
   díj  megfizetése   nélkül,  vagy   nem  kellő   mértékű  díj
   megfizetésével, a 28. §-ban foglaltak megszegésével várakozó
   járművet a  közút kezelőjének  megbízottja a Ptk. 429. § (1)
   és (2) bekezdésében meghatározott joga alapján elindulásában
   meggátoltathatja, a  gépjármű elindulását  meggátló  eszközt
   ( pl.    kerékrögzítő,    ajtózárnyitást    meggátló    zár,
   ( továbbiakban :   eszköz ) szereltethet fel.  (2) Az eszköz
   kezeléséért    ( felszereléséért     és    eltávolításáért )
   költségtérítést kell fizetni.
    (3) Az  (1)  bekezdésben  foglalt  eljárás  lehetőségére  a
   parkolási feltételeket jelző táblán ábrával, vagy felirattal
   a figyelmet fel kell hívni.
    (4) Az eszközt nem szabad felszerelni
   - megkülönböztető  fény- és  hangjelzőkészülékkel felszerelt
   gépjárműre,
   - az autómentő gépjármű kivételével a figyelmeztető jelzését
   használó járműre,
   - a  fegyveres  erők  és  testületek  azonosításra  alkalmas
   jelzéssel ellátott gépjárműveire,
   - a  diplomáciai mentességet  élvező személy  ilyen hatósági
   jelzéssel ellátott gépjárművére,
   -  az   igazolvánnyal  rendelkező   mozgássérült  járművére,
   amennyiben  az  igazolványát  az  első  szélvédő  alatt  jól
   láthatóan elhelyezi.

   37. §  Az eszköz használata során a jármű első szélvédőjén -
   vagy ha  ez nem lehetséges, más alkalmas módon - jól látható
   helyen az  intézkedéssel kapcsolatos,  ábrával  kiegészített
   értesítést,  több   nyelvű  tájékoztatást  kell  elhelyezni,
   amelynek
   a) utalnia kell arra, hogy a jármű vezetője szerződésszegést
   követett el,  és emiatt a közút kezelőjének meghatalmazottja
   olyan eszközt  alkalmazott, amelynek  eltávolítása nélkül  a
   jármű sérülésmentesen nem helyezhető üzembe,
   b) tartalmaznia kell
   -  a  közút  kezelőjének  megbízottja  megnevezését,  címét,
   telefonszámát,
   - az intézkedés időpontját,
   -  a   díj,  a   díjkülönbözet,  a   pótdíj  és   az  eszköz
   leszereléséért   járó    költség   befizetésére    vonatkozó
   felhívást, és  az  eszköz  eltávolíttatásának  módját,  -  a
   jogorvoslati lehetőséget.

   38. § (1) Az eszköz alkalmazása során úgy kell eljárni, hogy
   az érintett gépjárművet károsodás ne érje.
   (2) A  közút  kezelője  által  felhatalmazott  szervezet  az
   eszközt a díj, a díjkülönbözet, a pótdíj és a költségtérítés
   megfizetése, vagy  az ezek  befizetésére szolgáló befizetési
   feladóvevény  bemutatása   után  két   órán  belül   köteles
   eltávolíttatni. "

   A 48. § (2) bekezdés utolsó mondata szerint "a 36. -38. §-ok
   1996. március 30. napján lépnek hatályba".

   2. Az  Ör.  idézett  36.  §  (1)  bekezdése  a  kerékbilincs
   felszerelése  jogalapjaként   a  Ptk.  429.  §  (1)  és  (2)
   bekezdésében foglaltakra hivatkozott. Ezek a rendelkezések a
   következőket írják elő.

   " (1)  Ingatlan vagy lakás bérbeadóját ( albérletbe adóját )
   a hátralékos  bér és járuléka erejéig a bérlőnek a bérlemény
   területén  levő   vagyontárgyain  zálogjog  illeti.   (2)  A
   bérbeadó    mindaddig,     amíg    e    zálogjog    fennáll,
   megakadályozhatja  a   zálogjoggal   terhelt   vagyontárgyak
   elszállítását. "

        A zálogjogra  vonatkozó alapvető  szabályozást  a  Ptk.
   251. §-a  tartalmazza. E § (1) bekezdés első mondata szerint
   "zálogszerződés   alapján   a   jogosult   a   követelésének
   biztosítására szolgáló  zálogtárgyból kielégítést  kereshet,
   ha a kötelezett nem teljesít". Az Ör. 36. § (1) bekezdése és
   a Ptk.  idézett előírásai összevetéséből az következik, hogy
   az  Ör.   a  kerékbilincset  a  parkolási  díjtartozás  mint
   követelés biztosítására alkalmazza.

        A  Ptk.   251.  §   (2)  bekezdés  első  fordulata  úgy
   rendelkezik,   hogy    zálogjog   jogszabály    alapján   is
   keletkezhet. A  Ptk. alkalmazásában  a jogszabály fogalmát e
   törvény  685.   §  a )   pontja  állapítja   meg.   Eszerint
   "jogszabály :  a törvény, a kormányrendelet, továbbá törvény
   felhatalmazása   alapján,    annak   keretei    között    az
   önkormányzati rendelet; a 19. § (1) bekezdésének c ) pontja,
   a 29.  § (3) bekezdése, a 200. § (2) bekezdése, a 231. § (3)
   bekezdése, a  301. §  (4)  bekezdése,  a  434.  §  (3) - (4)
   bekezdése, az  523.  §  (2)  bekezdése  és  az  528.  §  (3)
   bekezdése tekintetében viszont valamennyi jogszabály".

        Az      említett      rendelkezések      összevetésével
   megállapítható, hogy az önkormányzat nem jogosult arra, hogy
   zálogjog   keletkeztetését   rendeletében   előírja.   Ilyen
   felhatalmazást ugyanis  törvényi előírás  nem  tartalmaz,  a
   Ptk. 685.  § a )  pontja pedig  a 251.  §-t nem  említi azok
   között  a  rendelkezések  között,  amelyek  tekintetében  az
   önkormányzati rendelet általános értelemben is jogszabálynak
   minősül.

        3. Az Ör. idézett 28. § (1) bekezdése arra utal, hogy a
   díj ellenében  igénybe  vehető  parkolóhely  elfoglalása  az
   igénybe vevő  és  a  közút  kezelője  között  területbérleti
   szerződést hoz  létre.  ( Az Ör. a vázoltaknak megfelelően e
   szerződés biztosítására  rendeli a  kerékbilincset. ) A Ptk.
   685. §  a ) pontja  és a  területbérletre vonatkozó  429.  §
   együttes  értelmezéséből   az  következik,   hogy  a   helyi
   önkormányzatnak  nincs   törvényes  lehetősége   arra,  hogy
   rendeletével területbérleti szerződés létrehozását írja elő.

         Az  Alkotmánybíróság álláspontja  szerint  a  gépjármű
   közterületen való  várakozása, a  parkolás  tartalmában  sem
   tekinthető területbérleti  jogviszonynak, hanem a közterület
   közlekedési célú használatának minősül. E használatért pedig
   a fővárosi  önkormányzat -  az  Ötv.  idézett  63/A.  §  h )
   pontjának megfelelően  - rendeletében  díjat állapíthat meg.
   Erre utal  a KRESZ  41. §-a  is, amikor  a járműközlekedésre
   vonatkozó szabályok között rendelkezik a várakozásról.

        4. A  Kötv. 3.  § (1)  bekezdés első  mondata a  közúti
   közlekedésben való  részvételről a következőket írja elő. "A
   közúti közlekedésben  mindenkinek joga  van részt  venni,  a
   közutat  és   a  közforgalom  elől  el  nem  zárt  magánutat
   közlekedés  céljából   gyalogosként  vagy   -  meghatározott
   feltételek  teljesítése   esetén  -   járművezetőként  bárki
   igénybe veheti.  " E  törvény 5.  § (1)  bekezdése pedig így
   rendelkezik.

   " (1) Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles :
   a) a közúti forgalomra, valamint a közútnak és környezetének
   a   védelmére    vonatkozó    jogszabályi    rendelkezéseket
   megtartani,

   b)  a  közúti  jelzések  rendelkezéseinek  eleget  tenni,  a
   forgalom irányítására jogosultak utasításait követni,

   c) úgy  közlekedni, hogy  a személy- és vagyonbiztonságot ne
   veszélyeztesse, másokat  közlekedésükben  indokolatlanul  ne
   akadályozzon és ne zavarjon. "

   A  KRESZ   említett  41.   §-a  meghatározza  a  várakozásra
   vonatkozó   általános    előírásokat,   az    Ör.    idézett
   rendelkezései pedig bizonyos közterületeken a várakozást díj
   fizetéséhez kötik.

   Az Ör.  idézett  28.  §-a  a  díjfizetés  elmulasztása  vagy
   hiányos  összegű   díjfizetés  esetén  pótdíj  megfizetését,
   valamint  annak   elmulasztása  miatt   az   elmaradt   díj,
   díjkülönbözet és pótdíj peresítését írja elő.

   Az Ör. 36. § (1) bekezdése a kerékbilincs alkalmazását a 28.
   §-ban foglaltak megszegéséhez köti és lehetőségként írja elő
   az elindulás  meggátolását. Az  Ör. 38.  § (2)  bekezdése  a
   kerékbilincs eltávolítása  feltételeként rendeli  el az  ún.
   költségtérítés, valamint  a díj, a díjkülönbözet és a pótdíj
   megfizetésének kötelezettségét is. Az Ör. szabályozása tehát
   nem egyértelmű  abban a  tekintetben,  hogy  a  kerékbilincs
   alkalmazása kötelező,  vagy csupán lehetséges. A sérelmezett
   szabályozásból nem tűnik ki, ki és milyen szempontok alapján
   mérlegel és  hoz döntést  az eszköz  felszereléséről,  amely
   viszont az  Ör. szerint  a közút  kezelője megbízottjának  a
   feladata. Az  Alkotmánybíróság  már  több  döntésében,  elvi
   jelleggel a  11/1992. (III.  5.) AB határozatban hívta fel a
   figyelmet arra,  hogy valamely  jogszabály "határozatlansága
   és többértelműsége  sérti a  jogbiztonság elvét, ezért . . .
   alkotmányellenes".  ( ABH 1991. 80. ) Ez a határozat arra is
   rámutat, hogy  a jogbiztonság  "az államtól  és elsősorban a
   jogalkotótól  azt   várja  el,  hogy  a  jog  egésze,  egyes
   részterületei és egyes szabályai is világosak, egyértelműek,
   hatásukat tekintve  kiszámíthatóak  és  a  norma  címzettjei
   számára .  . .  előre láthatóak  legyenek. " Az Ör. vizsgált
   rendelkezései nem felelnek meg ennek az igénynek.

        Az Alkotmánybíróság az Ör. támadott rendelkezéseit azok
   többszörös, az  előbbiekben vázolt  törvényellenessége miatt
   megsemmisítette.

        5. Az  e határozat  indokolásában foglaltak  alapján az
   Alkotmánybíróság a  vizsgálatot kiterjesztette  a 28.  § (1)
   bekezdésére is  és  azt  a  36.  -38.  §-okkal  való  szoros
   tartalmi összefüggésére tekintettel semmisítette meg.

        Az   Alkotmánybíróság   a   kerékbilincs   alkalmazását
   szabályozó   §-ok    megsemmisítésére   figyelemmel   az   e
   rendelkezések    hatálybalépését    megállapító    előírások
   megsemmisítéséről is határozott.
                           Dr. Ádám Antal
                        előadó alkotmánybíró

                          Dr. Kilényi Géza
                           alkotmánybíró

                         Dr. Schmidt Péter
                           alkotmánybíró

    .