English
Hungarian
Ügyszám:
.
569/B/1999
Előadó alkotmánybíró: Kukorelli István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 569/B/1999. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2002/1015
.
A döntés kelte: Budapest, 10/07/2002
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
                                
   Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
   vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következő

                           határozatot:

   1.   Az   Alkotmánybíróság   a   büntetések   és   intézkedések
   végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 36. §
   (5)  bekezdésének  f)  pontja  és (6)  bekezdésének  b)  pontja
   alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
   irányuló indítványt elutasítja.
   2.   Az   Alkotmánybíróság   a   büntetések   és   intézkedések
   végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 36. §
   (5)  bekezdésének  f)  pontja  és (6)  bekezdésének  b)  pontja
   megváltoztatására irányuló indítványt visszautasítja.
                              Indokolás
                                 
                                 I.
                                 
    Az    indítványozó   1999.   január   11-én   kelt   kérelmében
    állásfoglalást   kért   a  Fővárosi  Bíróságtól   a   büntetés-
    végrehajtási    intézetekben   fogva   tartottak   érdekvédelmi
    szervezete   létrehozásának  lehetőségével   és   feltételeivel
    kapcsolatban.   A   Fővárosi   Bíróság   Kollégiumvezetője   az
    1999.El.XIV.H.28.  számon iktatott levelében arról  értesítette
    az indítványozót, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
    törvény  (a továbbiakban: Egytv.) alapján tíz tag hozhat  létre
    társadalmi   szervezetet,   azáltal,   hogy   alakuló    ülésen
    egybehangzó  akarattal kinyilvánítják a szervezet  létrejöttét,
    meghatározzák  a tagdíjat és megválasztják a tisztségviselőket.
    A   kollégiumvezető  álláspontja  szerint   a   büntetések   és
    intézkedések  végrehajtásáról szóló 1979. évi 11.  törvényerejű
    rendelet (a továbbiakban: Bv.tvr.) 36. § (5) bekezdés f) pontja
    és  a 36. § (6) bekezdés b) pontja azonban „lényegében kizárja,
    hogy  a  fogva  tartottak taggyűlést tudjanak tartani”,  ami  a
    társadalmi  szervezet  megalakítását  lehetetlenné  teszi.   Az
    indítványozó   a  kollégiumvezető  értesítésének  kézhezvételét
    követően   az   Igazságügyi  Minisztérium  Büntetés-végrehajtás
    Országos  Parancsnoksága  Módszertani  Igazgatóságához  és   az
    Alkotmánybírósághoz fordult.
    Az Alkotmánybírósághoz benyújtott kérelmében az indítványozó  a
    Bv.tvr. 36. § (5) bekezdés f) pontja alkotmányellenességének  a
    megállapítását kérte, mondván e rendelkezés – a Bv.tvr.  36.  §
    (6)  bekezdés  b)  pontjával együtt értelmezve  –  lehetetlenné
    teszi,  hogy a büntetésvégrehajtási-intézetben fogva  tartottak
    az  Alkotmány  63. §-ába foglalt egyesülési szabadsággal  és  a
    70/C.   §-ban  megfogalmazott  érdekvédelmi  szervezetalakítási
    jogukkal élhessenek.
    Az    indítványozó   kérelmében   a   sérelmezett   jogszabályi
    rendelkezések  helyett  javaslatot  tett  az  általa  helyesnek
    tartott normaszövegek Alkotmánybíróság általi elfogadására.

                                 II.
                                 
    Az  Alkotmánybíróság az Alkotmány alábbi rendelkezései  alapján
    hozta meg határozatát:
    „2.  § (3) A társadalom egyetlen szervezetének, egyetlen állami
    szervnek  vagy állampolgárnak a tevékenysége sem  irányulhat  a
    hatalom  erőszakos  megszerzésére vagy gyakorlására,  illetőleg
    kizárólagos   birtoklására.  Az  ilyen  törekvésekkel   szemben
    törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.”
    „50.  § (1) A Magyar Köztársaság bíróságai védik és biztosítják
    az  alkotmányos  rendet, az állampolgárok jogait  és  törvényes
    érdekeit, büntetik a bűncselekmények elkövetőit.”
    „62.  §  (1)  A Magyar Köztársaság elismeri a békés  gyülekezés
    jogát és biztosítja annak szabad gyakorlását.”
    „63.  §  (1) A Magyar Köztársaságban az egyesülési jog  alapján
    mindenkinek  joga  van  a  törvény  által  nem  tiltott   célra
    szervezeteket létrehozni, illetőleg azokhoz csatlakozni.
    (2)  Politikai célt szolgáló fegyveres szervezet az  egyesülési
    jog alapján nem hozható létre.”
    „70/C.  §  (1)  Mindenkinek joga van ahhoz, hogy  gazdasági  és
    társadalmi   érdekeinek   védelme  céljából   másokkal   együtt
    szervezetet alakítson vagy ahhoz csatlakozzon.”

    Egytv.  „2. § (2) Az egyesülési jog gyakorlása nem sértheti  az
    Alkotmány   2.  §-ának  (3)  bekezdését,  nem  valósíthat   meg
    bűncselekményt  és bűncselekmény elkövetésére  való  felhívást,
    valamint nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével.
    (3)  Társadalmi  szervezet  minden  olyan  tevékenység  végzése
    céljából  alapítható, amely összhangban áll az Alkotmánnyal  és
    amelyet  törvény  nem  tilt. Társadalmi szervezet  elsődlegesen
    gazdasági-vállalkozási   tevékenység   végzése   céljából   nem
    alapítható.  Az egyesülési jog alapján fegyveres szervezet  nem
    hozható létre.”

    Az Alkotmánybíróság határozata meghozatalakor a Bv.tvr. alábbi
    rendelkezéseit vette alapul:
    „19.  §  A  szabadságvesztés végrehajtásának célja az,  hogy  e
    törvényben   meghatározott   joghátrány   érvényesítése   során
    elősegítse  az  elítéltnek a szabadulása  után  a  társadalomba
    történő  beilleszkedését,  és  azt,  hogy  tartózkodjék   újabb
    bűncselekmény elkövetésétől.”
    „32.   §  A  szabadságvesztés  végrehajtása  alatt  az  elítélt
    elveszti  a  személyi szabadságát; az állampolgári kötelességei
    és   jogai   annyiban   szünetelnek,   illetve   korlátozottak,
    amennyiben erről az ítélet vagy törvény rendelkezik.”
    „36.  §  (5)  Az  elítélt állampolgári jogai a  következőképpen
    módosulnak:
    f) az egyesüléshez, a tanuláshoz való joga, valamint honvédelmi
    kötelezettségének      teljesítése      a      szabadságvesztés
    végrehajtásának következtében korlátozott.”
    „36.  §  (6) A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetel  az
    elítélt joga
    b) a gyülekezéshez (...)”.

                                III.
                                 
    Az indítvány megalapozatlan.

    1. Az Alkotmánybíróság az egyesülés szabadságát a kommunikációs
    jogok  körébe  sorolta. Az egyesülési jog  alapján  mindenkinek
    joga  van kulturális, érdekképviseleti, politikai, illetve  más
    céllal    közösséget   létrehozni,   illetve   ilyen   közösség
    tevékenységében részt venni. E szabadságjog magában foglalja az
    egyesületek  létrehozására,  a már működő  egyesületekhez  való
    csatlakozásra,  és  az  azoktól való  távolmaradásra  vonatkozó
    jogot is. Az egyesülési jog mindenkit megillető szabadságjog, a
    többi    alapjoghoz   hasonlóan   azonban   nem    gyakorolható
    korlátlanul.

    Az  egyesülési  jog  gyakorlására vonatkozó,  mindenkit  érintő
    korlátot  állapít  meg az Alkotmány 2. § (3) bekezdésének  első
    mondata. Az egyesülési jogot elismerő alkotmányos szakasz pedig
    maga  is  pusztán a törvény által nem tiltott célra létrehozott
    szervezetalakítást   tekinti   az  alaptörvénnyel   összhangban
    állónak  Alkotmány 63. § (1) bekezdés és úgy rendelkezik,  hogy
    politikai  célt szolgáló fegyveres szervezet az egyesülési  jog
    alapján  nem  hozható  létre  Alkotmány  63.  §  (2)  bekezdés.
    További,   az   egyesülési  szabadság  gyakorlására   vonatkozó
    általános  korlátokat állapít meg az Egytv. 2.  §  (2)  és  (3)
    bekezdése.

    2. Az Alkotmánybíróság már több döntésében foglalkozott azzal a
    kérdéssel,  hogy  a speciális (különleges) jogállású  személyek
    egyesülési  alapjogának  gyakorlása mennyiben  korlátozott.  Az
    51/1991.  (X.  19.) AB határozat a fegyveres erők és  fegyveres
    testületek   tagjai  egyesülési  jogára  vonatkozó   megszorító
    rendelkezéseket vizsgálva megállapította, hogy a  jogkorlátozás
    nem  érheti el azt a szintet, hogy az alapjog lényeges tartalma
    sérüljön.  A  vizsgált rendeleti szabályozásnak azt  a  részét,
    amely   politikai   vagy   egyéb  célú   társadalmi   szervezet
    alakításának  kivételt sem engedő, teljes tilalmát  jelentette,
    az   Alkotmánybíróság   olyan  mérvű  korlátozásnak   tartotta,
    amelynek    az   elérni   kívánt   céllal   való   arányossága,
    elkerülhetetlen volta nem volt igazolható. (ABH 1991, 258. 261-
    262.)
    1994-ben  a  honvédelemről  szóló  1993.  évi  CX.  törvény  (a
    továbbiakban:  Htv.)  57.  § (5) és (6)  bekezdéseit  vizsgálva
    viszont   az   Alkotmánybíróság  nem  találta   az   egyesülési
    szabadságot  aránytalanul korlátozónak azt  a  tilalmat,  amely
    alapján  a  katonák szolgálati idejük alatt  a  fegyveres  erők
    törvényben meghatározott feladataival ellentétes célra létesült
    szervezetekben   nem  tevékenykedhettek.  Az   Alkotmánybíróság
    figyelembe vette, hogy a korlátozó rendelkezések nem  általában
    fogalmaztak  meg  egyesülési tilalmat, és hogy  az  alkalmazott
    szabályra  az  Alkotmány 40/A. § (1) bekezdésében,  valamint  a
    70/H.  §-ában megjelölt kötelesség – a haza katonai  védelme  –
    végrehajtásához volt szükség. 46/1994. (X. 21.)  AB  határozat,
    ABH 1994, 260, 264.

    A  büntetés-végrehajtási  intézetben  fogva  tartottak  szintén
    különleges  helyzetben vannak. A Bv.tvr.  hatálya  alá  tartozó
    személyeket is megilletik az alapjogok, de a fogva tartás ténye
    és  az  azáltal elérendő törvényes cél miatt a jogszabályok  az
    elítéltek  alapjog gyakorlásához fűződő jogát  korlátozzák.  Az
    Alkotmánybíróság  a  13/2001. (V.  14.)  AB  határozatában  már
    foglalkozott az egyes alapvető jogok gyakorlásának a  büntetés-
    végrehajtási  intézetben  fogva  tartottak  helyzetéből  fakadó
    korlátozásával.  E  döntés  alapján  az  alkotmányos  alapjogok
    között  vannak  olyanok, amelyeket a fogva tartás  végrehajtása
    egyáltalán nem érinthet. Ilyen például az élethez és az  emberi
    méltósághoz  való  jog.  A fogva tartás lényegéből  következően
    kizárt  a személyi szabadság, a szabad mozgás és a tartózkodási
    hely  szabad  megválasztása  jogának  teljes  érvényesülése.  A
    véleménynyilvánítási  szabadság  viszont  azon  alapjogok  közé
    tartozik,  amely változatlanul tovább él ugyan a  fogva  tartás
    során,  de  amelynek gyakorlása és megnyilvánulása a  büntetés-
    végrehajtás  ténye  és a körülmények által meghatározott.  (ABH
    2001, 177, 193.)

    Az   alapjog-gyakorlás   –  büntetés  végrehajtása   miatti   –
    korlátozásának    alkotmányosságát   az   Alkotmánybíróság    a
    gyakorlatában kialakított ún. szükségességi teszt alapján ítéli
    meg.
    E  szerint  az állam akkor korlátozhat alapjogot,  ha  azt  egy
    másik  alapvető  jog  vagy  szabadság  védelme,  érvényesülése,
    illetve  egyéb alkotmányos érték érdekében teszi, de  ebben  az
    esetben is csupán akkor, ha a jogalkotó által kitűzött cél  más
    módon  nem  érhető el. Az alapjog-korlátozás akkor alkotmányos,
    ha  megfelel az arányosság követelményének is. Ehhez az  elérni
    kívánt   cél   fontossága   és  az  ennek   érdekében   okozott
    alapjogsérelem súlya közötti megfelelő egyensúly  szükséges.  A
    törvényhozó  a korlátozás során köteles az adott cél  elérésére
    alkalmas legenyhébb eszközt alkalmazni.

    3.    Az    Alkotmánybíróságnak   jelen   ügyben    az    állam
    büntetőhatalmának  érvényesülését  kellett  mérlegre  tennie  a
    fogva tartottak egyesülési szabadsága ellenében.
    Az  Alkotmánybíróság a büntetés-végrehajtási  intézetben  fogva
    tartottak  alapjogaival kapcsolatban fontosnak  és  irányadónak
    tartja,  hogy a szabadságvesztés büntetésének ténye  csupán  az
    alapjog-gyakorlás   olyan  szűkítését  indokolhatja,   amelynek
    alapja valamely, a büntetés végrehajtásához szorosan kapcsolódó
    érdek.  A  fogva  tartottak  alkotmányos  jogait  érintő  olyan
    jogszabály,   amely   a   fogva  tartás  tényéből   következően
    korlátozza   az  elítéltet  abban,  hogy  valamely  alapjogával
    élhessen,  akkor  tekinthető  alkotmányosnak,  ha  az   legitim
    büntetési  célokat  szolgál. Jelen ügyben  az  Alkotmánybíróság
    megállapította,   hogy  az  állam  büntetőhatalmának   hatékony
    érvényesítése  és a büntetés-végrehajtás rendjének  fenntartása
    érdekében bizonyos esetekben szükséges lehet az egyesülési  jog
    gyakorlásának korlátozása.
    Az   állam   alkotmányos   kötelezettsége   a   bűncselekmények
    elkövetőinek  felelősségre  vonása.  E  kötelezettség  része  a
    bíróság  által jogerősen szabadságvesztésre ítélt  büntetésének
    végrehajtásáról   való  gondoskodás.  Az  állam   a   kiszabott
    büntetések   végrehajtása  során  annyiban   korlátozhatja   az
    egyesülési szabadság érvényesülését, amennyiben az a  büntetés-
    végrehajtás  törvényes céljának elérése érdekében  történik.  A
    szabadságvesztés  végrehajtásának  célja  pedig  az,   hogy   a
    joghátrány  érvényesítésén  keresztül  elősegítse  az   elítélt
    reszocializációját   és  azt,  hogy  az   elítélt   a   jövőben
    tartózkodjon újabb bűncselekmény elkövetésétől. (Bv.tvr. 19. §)
    A  valamely egyesülethez tartozás fontos szerepet tölthet be az
    elítéltek  külvilággal  való  kapcsolattartásában,  a  büntetés
    letöltését    követően    segítheti   a    társadalomba    való
    beilleszkedést   és  a  kisebb  közösséghez   tartozás   érzése
    segítséget nyújthat a személyiség, az önbecsülés megőrzésében.
    Ahogyan  arra  az  Alkotmánybíróság  a  13/2001.  (V.  14.)  AB
    határozatban  utal, az „európai büntetés-végrehajtási  politika
    alaptételei közé tartozik, hogy a fogva tartás körülményeit – a
    biztonsági igények által behatárolt módon – közelíteni  kell  a
    szabad   élet   körülményeihez.  A  szabadságvesztés   büntetés
    végrehajtása  a  büntetés jellegéből következően  természetesen
    több   alapjogot  érint,  a  jogok  korlátozása  során  azonban
    törekedni  kell  a  társadalom  védelme  érdekében  feltétlenül
    szükséges, minimális mértékre”. (ABH 2001, 177, 194.)

    4. A Bv.tvr. 36. § (5) bekezdés f) pontja alapján az egyesülési
    szabadság  korlátozott.  E jogi norma alapján  a  jogkorlátozás
    arányossága  nem vizsgálható, az ugyanis hogy a  fogva  tartott
    egyesülési szabadságának csorbítása egy konkrét ügyben arányban
    áll-e  az  elérni kívánt céllal, a jogalkalmazási  gyakorlatban
    dől  el.  A  Bv.tvr.  nem  szól  arról,  hogy  pontosan  milyen
    mértékben   korlátozott  az  elítéltek  egyesülési  szabadsága,
    milyen  egyesületek hozhatók mégis létre és milyen egyesülethez
    csatlakozhatnak  a  büntetés-végrehajtás  intézményeiben  fogva
    tartottak.

    Az államnak az Alkotmány 50. § (1) bekezdésében megfogalmazott,
    a   bűncselekmények   elkövetőinek   megbüntetésére   vonatkozó
    feladata  és  az Alkotmány egyesülési jogot biztosító  63.  §-a
    közötti mérlegelés eredményeképpen megállapítható azonban, hogy
    az   alaptörvény   alapján   a   fogva   tartottak   egyesülési
    szabadságukkal  mindaddig  élhetnek,  amíg  ezzel  a  büntetés-
    végrehajtás   célját   meg   nem   hiúsítják,   illetve   annak
    meghiúsulását közvetlenül nem veszélyeztetik. Ezt felismerve  a
    jogalkotó  sem zárta ki általában az egyesületek létrehozásának
    lehetőségét (még a büntetés-végrehajtási intézeten belül  sem),
    következésképpen  konkrét  esetben  csak  az  összes  körülmény
    alapján  állapítható meg, hogy az egyesülési jog  szükséges  és
    arányos  korlátozásáról  van-e szó. A döntés  meghozatalakor  a
    jogalkalmazónak  figyelemmel  kell  lennie  a  szabadságvesztés
    végrehajtásának  céljára  és arra, hogy  az  elítélt  büntetése
    milyen fokozatban hajtandó végre, valamint, hogy e fokozatban a
    büntetés-végrehajtási  intézet  rendjét   nem   veszélyezteti-e
    közvetlenül az elítéltek egyesülési joggyakorlása.
    Általánosságban   megállapítható,  hogy   nem   tekinthető   az
    egyesülési  jog  arányos korlátozásának, ha  olyan  egyesületek
    létrehozását tiltják meg a fogva tartottaknak, amely  egyesület
    megalakítása a büntetés-végrehajtás céljával összeegyeztethető,
    annak  rendjét  és  biztonságát  nem  veszélyezteti.  Különösen
    fontos  ez abban az esetben, ha az elítéltek például a Bv.tvr.-
    ben  biztosított  jogaik érvényesülését  elősegítendő  kívánnak
    érdekvédelmi szervezetet létrehozni.

    A   fogva   tartottak  egyesüléshez  való  jogának   gyakorlása
    értelemszerűen   korlátozott   annyiban,   hogy   a   büntetés-
    végrehajtási  intézeten kívüli egyesületek mindennapi  életében
    nem  vehetnek  részt  személyesen. Ez a  korlátozás  következik
    abból,  hogy  a  szabadságvesztés végrehajtásának  ideje  alatt
    „szünetel”  az elítéltnek a szabad mozgáshoz és a  tartózkodási
    hely   szabad   megválasztásához  fűződő  joga.   A   büntetés-
    végrehajtás céljából következően a Bv.tvr. személyi hatálya alá
    tartozó fogva tartott nem tarthat igényt arra, hogy a büntetés-
    végrehajtási  intézetet  bármikor  elhagyja.  Ez  a  korlátozás
    azonban  nem  jelenti  azt,  hogy ne  lehetne  tagja  büntetés-
    végrehajtási  intézeten kívüli egyesületnek,  vagy  hogy  ilyen
    egyesület tevékenységében semmilyen formában ne vehetne  részt.
    A   fogva  tartott  a  büntetés-végrehajtás  megkezdése   előtt
    keletkezett  egyesületi  tagságát a  szabadságvesztés  büntetés
    végrehajtásának  ideje  alatt  fenntarthatja,   illetve   újabb
    tagságot  is  létesíthet, amennyiben az a  büntetés-végrehajtás
    tényével  összeegyeztethető. A büntetés-végrehajtási  intézeten
    kívüli  egyesülethez tartozása a fogva tartottnak csak annyiban
    korlátozott, hogy személyesen nem tud részt venni az  egyesület
    életében, illetőleg erre csak akkor nyílik lehetősége, amikor a
    büntetés-végrehajtási    intézetből   a    büntetés-végrehajtás
    általános  szabályai  szerint eltávozhat.  Az  eltávozás  ideje
    alatt  az  elítélt  akár egyesületet is alapíthat,  ez  esetben
    ugyanis   az   alakuló  ülésen  való  részvétele  sem   ütközik
    akadályba.

    Az  egyesülési  jog  gyakorlására azonban nemcsak  a  büntetés-
    végrehajtási  intézeteken  kívül  működő  egyesületek  esetében
    kerülhet  sor, hanem akkor is, ha a fogva tartott  a  büntetés-
    végrehajtási intézeten belül kíván társadalmi szervezetet, ezen
    belül például érdekvédelmi egyesületet létrehozni. Az Alkotmány
    70/C.  §  (1) bekezdése az egyesülési szabadság egyik speciális
    fajtáját,  a  gazdasági  és  társadalmi  érdekvédelem   céljára
    irányuló  szervezetalakítás  és az  ilyen  szervezetekhez  való
    csatlakozás jogát nevesíti. Minthogy „az Alkotmány 70/C. §-ában
    megfogalmazott  alapvető  jog  nem  más,  mint   az   általános
    egyesülési  jognak  az  érdekképviseleti  célú  szerveződésekre
    vonatkoztatott kifejeződése”, 58/1997. (XI. 15.) AB  határozat,
    ABH  1997,  348,  350. ezen alkotmányos szakasz  értelmezésekor
    irányadóak    az    egyesülési   jog    tartalmára    vonatkozó
    megállapítások: az érdekvédelmi szervezetek alakításának  joga,
    pontosabban   annak   gyakorlása   –   osztva   az    egyesülés
    szabadságának   sorsát   –  a  fogva   tartás   ténye   folytán
    korlátozott. E jog vonatkozásában megállapítható tehát, hogy  a
    fogva  tartottak  szervezetalakítási  szabadságának  gyakorlása
    csupán   annyiban  korlátozott,  amennyiben  azt  a   büntetés-
    végrehajtás  célja indokolja és olyan mértékig  korlátozható  e
    jog,   ameddig  az  elkerülhetetlenül  szükséges  a   büntetés-
    végrehajtás rendjének a fenntartása érdekében.

                                 IV.
                                 
    Az  indítványozó  –  a  Fővárosi  Bíróság  Kollégiumvezetőjének
    levelére  hivatkozva  – sérelmezi, hogy a  Bv.tvr.  36.  §  (6)
    bekezdés  b)  pontja,  amelynek értelmében  a  fogva  tartottak
    gyülekezési joga a szabadságvesztés végrehajtásának ideje alatt
    szünetel, akadályozza a büntetés-végrehajtási intézetben  fogva
    tartott    elítélteket   az   egyesüléshez    való    alapjoguk
    gyakorlásában.  Az indítványozó szerint ugyanis  e  rendelkezés
    nem  teszi  lehetővé az elítéltek számára, hogy tízen összeülve
    alakuló ülésen határozzanak valamely egyesület megalakításáról.
    Az  Egytv.  3.  § (4) bekezdése alapján a társadalmi  szervezet
    alapításához  az  szükséges, hogy legalább tíz  alapító  tag  a
    szervezet  megalakítását kimondja, alapszabályát  megállapítsa,
    ügyintéző  és  képviseleti szerveit megválassza.  A  társadalmi
    szervezetek  nyilvántartásának  ügyviteli  szabályairól   szóló
    6/1989.  (VI.  8.) IM rendelet 2. melléklete a  nyilvántartásba
    vételhez  megköveteli, hogy a kérelmező a társadalmi  szervezet
    alakuló  ülésének  jegyzőkönyvét és az alakuló  ülés  jelenléti
    ívét csatolja.
    A  büntetés-végrehajtási intézetben fogva tartottak esetében is
    ily módon van lehetőség egyesület alakítására, az alapító tagok
    együttes  jelenléte  esetén.  Az  alakuló  ülés  megtartása   a
    büntetés-véghajtási intézeten belül alkotmányos értelemben  nem
    minősül gyülekezésnek.
    Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint ugyanis  a  gyülekezés
    szabadsága  a  közösen gyakorolt politikai  véleménynyilvánítás
    egyik   formája.   Az   Alkotmány   62.   §-a   a   gyűléseken,
    felvonulásokon, tüntetéseken való részvétel jogát biztosítja. A
    gyülekezés  szabadságát az indokolatlan állami beavatkozásokkal
    szemben  garantáló, a gyülekezési jogról szóló 1989.  évi  III.
    törvény  előírásai is elsősorban a közügyek megvitatását  célzó
    békés szerveződésekre vonatkoznak. A Bv.tvr. 36. § (6) bekezdés
    b)  pontja sem zárja ki eleve tehát annak lehetőségét,  hogy  a
    Bv.tvr.  személyi  hatálya alá tartozók a büntetés-végrehajtási
    intézeten   belül  egyesületet,  azon  belül  is   érdekvédelmi
    szervezetet alapítsanak.

    Fentiek  alapján  az  Alkotmánybíróság  a  Bv.tvr.  36.  §  (5)
    bekezdés f) pontja alkotmányellenességének a megállapítására és
    megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.

    Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint sem a Bv.tvr. 36. § (5)
    bekezdés  f)  pontjára,  sem pedig a  36.  §  (6)  bekezdés  b)
    pontjára hivatkozva nem tiltható meg általában, hogy a büntetés-
    végrehajtási    intézetben    fogva    tartottak     egyesülési
    szabadságukkal  élhessenek. Annak a kérdésnek a  megválaszolása
    azonban,  hogy a jelen eljárás tárgyát képező ügyben egyesület,
    érdekvédelmi  szervezet  létrehozása,  illetve  a  már   létező
    egyesülethez  való  csatlakozás sérti-e a  büntetés-végrehajtás
    rendjét,  illetve  alkalmas-e  a büntetés-végrehajtás  céljának
    meghiúsítására, nem az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik.

                                 V.
                                 
    Az      Alkotmánybíróság     hatáskörét     megállapító,     az
    Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII.  törvény  1.  §-ában
    foglalt  rendelkezések  szerint  az  Alkotmánybíróságnak  nincs
    jogalkotásra  szóló hatásköre. Ezért a jogszabály  módosítására
    irányuló   indítványt  az  Alkotmánybíróság  –  az   ideiglenes
    ügyrendjéről  és annak közzétételéről szóló 3/2001.  (XII.  3.)
    Tü. határozat 29. § b) pontja alapján – visszautasította.
                           Dr. Holló András
                 az Alkotmánybíróság helyettes elnöke
                                  
        Dr. Bagi István                      Dr. Bihari Mihály
        alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                  
        Dr. Czúcz Ottó                         Dr. Erdei Árpád
        alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                  
        Dr. Harmathy Attila                    Dr. Kiss László
        alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                  
        Dr. Kukorelli István                 Dr. Strausz János
        előadó alkotmánybíró                     alkotmánybíró
                                  
                  Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
                             alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Article 36.6 of the Legislative decree according to which during the time of detention the prisoner's freedom of assembly is suspended
     Number of the Decision:
     .
     569/B/1999
     Date of the decision:
     .
     10/07/2002
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2002-3-005?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .