English
Hungarian
Ügyszám:
.
431/B/1992
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 17/1993. (III. 19.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1993/157
.
A döntés kelte: Budapest, 03/16/1993
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság   jogszabály alkotmányellenességének utólagos
   vizsgálatára    irányuló     indítványok,   valamint mulasztásban
   megnyilvánuló   alkotmányellenesség    megszüntetésére hivatalból
   indított   eljárás    alapján  -   Dr.  Vörös  Imre alkotmánybíró
   különvéleményével - meghozta a következető

                             határozatot:

   A   1047/1974. (IX.18.)   MT  határozat   6.  pontja   - amelynek
   alkotmányellenességét az   Alkotmánybíróság  37/1992. (VI.10.) AB
   határozatával megállapította   -  azon  a napon  veszti hatályát,
   amelyen   hatályba    lép  a   közszolgálati  rádió  és televízió
   felügyeletéről szóló   az a  törvény, amellyel az Országgyűlés az
   Alkotmány   61. §  (4)    bekezdésében   meghatározott jogalkotói
   feladatát    teljesíti,     s   ezzel   a   mulasztásával okozott
   alkotmányellenes helyzetet megszünteti.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt  a  határozatát  a  Magyar   Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás

    1. Az   Alkotmánybíróság jelen  ügyben 1992.  június 8-án kelt 4.
    sorszámú határozatával,   melyet 37/1992. (VI.10.) AB számon tett
    közzé, megállapította   az  1047/1974. (IX.18.)  MT  határozat 6.
    pontja (   a  továbbiakban  MTh. )  alkotmányellenességét,  de az
    alkotmányellenes    rendelkezés      megsemmisítése  időpontjának
    meghatározása   tekintetében   az  eljárást  1992. november 30-ig
    felfüggesztette. Ugyanezzel   a határozatával az Alkotmánybíróság
    azt is   megállapította,  hogy  az Országgyűlés  elmulasztotta az
    Alkotmány   61. §  (4)    bekezdésében   meghatározott jogalkotói
    feladatát. Ezért   az Alkotmánybíróság felhívta az Országgyűlést,
    hogy a   közszolgálati rádió és televízió felügyeletéről, továbbá
    a kereskedelmi   rádió és televízió engedélyezéséről, illetőleg a
    rádióval és   televízióval kapcsolatos tájékoztatási monopóliumok
    megakadályozásáról   szóló    törvényt,  vagy   törvényeket 1992.
    november 30-ig alkossa meg.

    2. A  határozatban megszabott határidő eredménytelenül letelt. Az
    Alkotmánybíróság   1992.    december   1-jén   kelt   4. sorszámú
    végzésével ezért   elrendelte az MTh. megsemmisítése időpontjának
    meghatározása tekintetében felfüggesztett eljárás folytatását.

    3. A   3.  sorszámú  határozat indokolásában  az Alkotmánybíróság
    kifejtette, hogy   az MTh.  6. pontja nem azért alkotmányellenes,
    mert a   Magyar   Rádió  és  a  Magyar  Televízió felügyeletét  a
    Kormányra   bízza,    hanem  azért   mert  semmilyen  törvény nem
    tartalmazza   a    rádió    és   a   televízió   vonatkozásában a
    véleményszabadság érvényesülését   biztosító  jogi  és szervezeti
    rendelkezéseket. Az   Alkotmánybíróság -  a 64/1992. (XII.11.) AB
    végzéssel összhangban   -  ismételten  rámutat arra,  hogy  ez az
    alkotmányellenes helyzet  nem orvosolható sem a kormányfelügyelet
    megszüntetésével, sem   más szervre  bízásával, sem bármilyen más
    részkérdés  szabályozásával,   hanem  kizárólag   a   garanciális
    szabályok megalkotásával.

    Az   Alkotmánybíróság    nyomatékosan  felhívja   az Országgyűlés
    figyelmét az   alkotmányellenes mulasztásra. Az Alkotmány 61.§(4)
    bekezdése az   Országgyűlést  kötelezi arra, hogy a közszolgálati
    rádió, televízió   és hírügynökség  felügyeletéről a  pártok és a
    képviselők   kölcsönös    engedményekkel  legalább   a minősített
    többséget elérően közös álláspontot alakítsanak ki.

    Amíg viszont   az Országgyűlés nem tesz eleget kötelességének, az
    Alkotmánybíróság a  37/1992. (VI.10.) AB határozat indokolása IV.
    részében   kifejtett    érveivel   megegyezően,   a  helyzet jogi
    kezelhetőségének érdekében az MTh-t nem semmisíti meg.
                            Dr. Sólyom László
                           előadó alkotmánybíró
                        az Alkotmánybíróság elnöke

                Dr. Ádám Antal          Dr. Herczegh Géza
                 alkotmánybíró             alkotmánybíró

                Dr. Kilényi Géza         Dr. Schmidt Péter
                 alkotmánybíró              alkotmánybíró

               Dr. Szabó András      Dr. Tersztyánszky Ödön
                alkotmánybíró                alkotmánybíró

                              Dr. Vörös Imre
                              alkotmánybíró
     Dr. Vörös Imre alkotmánybíró különvéleménye

     1. Az   Alkotmánybíróság   37/1992. (VI.10.) AB  határozatában az
     alkotmányellenesnek minősített  1047/1974. (IX.18.) MT. határozat
     6. pontja   megsemmisítésének  időpontja  meghatározását helyezte
     kilátásba az   esetben, amennyiben az Országgyűlés 1992. november
     30-áig a  közszolgálati rádió  és televízió  felügyeletéről szóló
     törvényt nem   fogadja  el.  Ez a  döntés okszerűen következik az
     Alkotmánybíróság alkotmányos   funkciójából,  mely  ez esetben az
     alkotmányellenes helyzetnek   a  jogszabály  megsemmisítése révén
     történő megszüntetése.   Ezt a funkciót fejezi ki az Alkotmánynak
     az Alkotmánybíróság   hatásköréről rendelkező 32/A.§(2) bekezdése
     (   "alkotmányellenesség    megállapítása  esetén megsemmisíti  a
     törvényeket és   más   jogszabályokat"  )  .  Ezzel egybehangzóan
     rendelkezik az   Alkotmánybíróságról szóló  1989. évi  XXXII. tv.
     40. §-a is ( továbbiakban: Abtv ) .

     E jogszabályi   rendelkezések az  Alkotmánybíróságnak alkotmányos
     kötelezettségévé teszik  a megsemmisítést: az Alkotmánybíróságnak
     nincs      mérlegelési       joga    a    tekintetben,    hogy az
     alkotmányellenesnek   deklarált   jogszabályt megsemmisíti-e, még
     akkor sem, ha ez adott esetben jogbizonytalansághoz vezet.

     2. Az   Abtv  azonban  -  számolva  az  alkotmányellenesség és  a
     jogbiztonság közötti  konfliktus lehetőségével - arra lehetőséget
     ad [   43.§(4) bek.  ] ,  hogy az  alkotmánybíróság mérlegelje  a
     megsemmisítés időpontjának   meghatározását,  és  az időpontot  a
     jogbiztonság   szem   előtt   tartásával   határozza   meg.

     Az  Alkotmánybíróságnak   tehát    módja  van  az  időhatározásra
     vonatkozó  keretek   [  Abtv   43.§(4)  bek.   ]   között   annak
     mérlegelésére, hogy  a jogbiztonság  szempontjára  is figyelemmel
     az  alkotmányellenesnek  deklarált  jogszabály    által  érintett
     helyzet  jogi   kezelhetőségét  fenntartsa.  A    jogalkotó    az
     időhatározás   mérlegelésen nyugvó lehetővé tételével  szabta meg
     azt  a     végső   határt,   ameddig   az   Alkotmánybíróság   az
     alkotmányellenes  helyzet     és  a  jogbiztonság  konfliktusának
     feloldásában   elmehet. Ezen  túlmenően a    jogalkotó nem kívánt
     az Alkotmánybíróság  számára mérlegelési lehetőséget biztosítani:
     az   alkotmányellenességnek   az   alkotmányozó (  a jogalkotó  )
     szándéka   szerint    az     Alkotmánybíróság által meghatározott
     időpontban   meg kell   szűnnie.  Az alkotmányellenes  helyzetnek
     meghatározatlan     ideig  történő     tolerálása   ugyanis     a
     jogbiztonság (   a helyzet jogi kezelhetősége ) szempontjával már
     nem indokolható,   de   ellentétes  lenne  az alkotmánybíráskodás
     említett funkciójával   és  az  Alkotmánybíróság  ebből okszerűen
     következő,   az    Alkotmányban  és  az  Abtv-ben tételes jogilag
     rögzített    hatáskörével     is.   Sőt:   az alkotmányellenesség
     bizonytalan    ideig     történő   fennmaradása   éppen   magát a
     jogbiztonságot ásná alá.

     3. Az   alkotmánybíróság megsemmisítési  hatásköre nem véletlenül
     kötődik   tételesjogilag    az  időhatározáshoz.  Az időhatározás
     ugyanis az   a jogintézmény, amellyel a jogi hatály beálltát vagy
     megszűnését időponthoz   kötik.  Ezzel  szemben a  feltétel olyan
     bizonytalan jövőbeli   esemény, melynek  bekövetkeztétől a hatály
     beállása, vagy   megszűnése   függ.  A  két  jogintézmény közötti
     különbség abban   áll, hogy míg a feltétel fogalmilag bizonytalan
     esemény, melynek  bekövetkezése is ennek megfelelően bizonytalan,
     az időhatározás: az időpont bekövetkezése mindig biztos.

     4.   Az    Alkotmány   és   az   Abtv   tehát   dogmatikailag, de
     jogpolitikailag is  indokoltan tagadja meg az Alkotmánybíróságtól
     -   hatáskörére    vonatkoztatva  -  azt  a  lehetőséget, hogy  a
     megsemmisítést feltétel   -  és  nem  időpont  - meghatározásától
     tehesse függővé. Ilyen hatásköre az Alkotmánybíróságnak nincs.

     5.   Az    adott  esetben   határozatában  az Alkotmánybíróság  a
     megsemmisítést ahhoz   a feltételhez  köti, hogy  az Országgyűlés
     majd    megalkotja      a   közszolgálati    rádió   és televízió
     felügyeletéről szóló   törvényt.  Erre  sem az  Alkotmány, sem az
     Abtv nem   ad jogi  lehetőséget. Az időhatározástóli tartózkodást
     ugyanis   nem   ellensúlyozza  -  a  megsemmisítésre vonatkozó  -
     feltétel   szabása.    Sőt:   a   feltétel   megfogalmazásával az
     Alkotmánybíróság       az         Országgyűlésre       hárítja az
     alkotmányellenesség   megszüntetésének    feladatát,    holott az
     Országgyűlés -   ismeretes  módon  - a  rendelkezésére álló  - az
     alkotmánybíróság   által    rendelkezésére  bocsátott   - féléves
     határidőn belül   nem tudta  megalkotni a kérdéses törvényt. Ez a
     körülmény   ékes    példája  annak,  hogy  az alkotmányellenesség
     megszüntetését nem  lehet egyedül és végső soron magára a pozitív
     jogalkotóra   bízni.   Az  Alkotmánybíróság  alkotmányos feladata
     éppen az,   hogy  az  alkotmányellenes helyzetet  végső  soron az
     időhatározás bizonyosságával megszüntesse.

     Nem kétséges,   hogy a megsemmisítés ebben az esetben nem rendezi
     a   közszolgálati    rádióra  és   televízióra  vonatkozó törvény
     megalkotásának       elmaradása        miatt   amúgy  is fennálló
     alkotmányellenességet.    Ez     azonban   ennek   az   ügynek az
     elbírálásától független   kérdés, hiszen jogalkotási hatásköre az
     Alkotmánybíróságnak nincs.   Másfelől  viszont  sem az Alkotmány,
     sem   az    Abtv   nem   ad  jogi   lehetőséget   arra,   hogy az
     Alkotmánybíróság tartózkodjon   valamely alkotmányellenes helyzet
     megszüntetésétől pusztán   azért, mert a megsemmisítéssel nem old
     meg egy  másik -  jelen esetben egy törvény megalkotásának  adódó
     elmaradásából adódó - alkotmányellenességet.

     Budapest, 1993. március 16.
                                                        Dr. Vörös Imre
                                                         alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      The control over public radio and television
      Number of the Decision:
      .
      17/1993. (III. 19.)
      Date of the decision:
      .
      03/16/1993
      Summary:
      The Constitutional Court had previously declared a Government decree on the control over public radio and television to be unconstitutional. The Court set a deadline for the legislature to enact a law on mass media. The deadline expired without success. Now the Court ruled that the unconstitutional decree will be abrogated only on the very day when the newly enacted law on radio and television enters into force.
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1993-1-007
      .