Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00324/2015
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/01963/2014,
.
Első irat érkezett: 01/21/2015
.
Az ügy tárgya: a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény, és a 2014. évi XL. törvény elleni alkotmányjogi panasz (devizahitel)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/28/2015
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Dtv. I.), valamint a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: Dtv. II.) egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta.
Az indítványozó álláspontja szerint a Dtv. I. 3. § (1), (2) bekezdése - amely szerint a kettős árfolyam alkalmazása semmis, helyette a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamának alkalmazását írja elő - ellentétes a kölcsönszerződés megkötésekor hatályos Hpt. 213. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezéssel. Indokolásul előadja, hogy a Dtv. I. a szerződéses kikötés semmisségét állapítja meg, amely a kölcsönszerződés részleges érvénytelenségét jelenti, míg a Hpt. 213. § (1) bekezdésének c) pontja a kölcsönszerződés teljes semmisségét eredményezi. Ez - az indítványozó véleménye szerint - sérti az Alaptörvény B. cikk (1) bekezdése szerinti jogállamiság elvét, illetve a jogbiztonság követelményét. A Dtv. I. 3. § (1) és (2) bekezdése ellentétes az Alaptörvény M. cikk (2) bekezdés szerinti fogyasztóvédelem elvével, mivel a Dtv. 3. § (1) és (2) bekezdését megalapozó, általános miniszteri indokolásban felhozott "teljesíthetetlenség-elkerülési" fogyasztóvédelmi érv nagyvonalúsága okán hibásan került sor a fogyasztók jogérvényesítési lehetőségének korlátozására. Ezért a rendelkezés sérti a II. cikk szerinti emberi méltósághoz való jogát is.
A Dtv. II. 37. § (1), (2) és (3) bekezdése arról rendelkezik, hogy a fogyasztóknak meg kell jelölniük azt az érvénytelenségi jogkövetkezményt, amelyet a bíróságtól kérnek a megállapítási perek helyett. Az indítványozó álláspontja szerint a Dtv. II. idézett szakasza ellentétes az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való joggal, mivel a Dtv. II. tárgybeli rendelkezései kifejezetten hátráltatják a perek és elszámolási viták mielőbbi lezárását. Ellentétes továbbbá az M. cikk (2) bekezdésében szabályozott fogyasztóvédelem elvével, mivel - az indítványozó szerint - kizárja az eredeti állapot visszaállításának lehetőségét. Sérti továbbá a II. cikk szerinti emberi méltósághoz való jogot, ugyanis kizárja a tisztán megállapítási kereset előterjeszthetőségét. Az indítványozó hivatkozik továbbá az Alaptörvény XV. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti törvény előtti egyenlőség elvének sérelmére, hiszen a sérelmezett rendelkezések a Dtv. II. hatálya alá eső személyt a Dtv. II. hatálya alá nem eső harmadik személyekhez viszonyítva hátrányos helyzetbe hozza a jogérvényesítési lehetőségek terén..
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdés 3. § (2) bekezdés
  a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 37. § (1), (2), (3) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
M) cikk (2) bekezdés
II. cikk
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_324_0_2015_inditvany.pdfIV_324_0_2015_inditvany.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .