Hungarian
Ügyszám:
.
1152/B/2006
Előadó alkotmánybíró: Paczolay Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 87/2008. (VI. 18.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2008/707
.
A döntés kelte: Budapest, 06/16/2008
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
  vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában — dr. Bihari  Mihály,
  dr.  Bragyova András, dr. Holló András és dr. Kukorelli  István
  alkotmánybírók különvéleményével — meghozta a következő

                           határozatot:

  1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy  a  biztonságos  és
  gazdaságos    gyógyszer-   és   gyógyászatisegédeszköz-ellátás,
  valamint  a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól  szóló
  2006. évi XCVIII. törvény 36. § (4) bekezdése alkotmányellenes,
  ezért azt megsemmisíti.

  2.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy  a  biztonságos  és
  gazdaságos    gyógyszer-   és   gyógyászatisegédeszköz-ellátás,
  valamint  a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól  szóló
  2006.  évi  XCVIII.  törvény  42. §  (5)  bekezdésének  második
  mondatában  szereplő  „már támogatott  hatóanyagot  tartalmazó,
  egyenértékű”, valamint „(generikus gyógyszerként)” szövegrészek
  alkotmányellenesek,  ezért azokat 2008. december  31.  napjával
  megsemmisíti.

  A      biztonságos     és     gazdaságos     gyógyszer-      és
  gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
  általános  szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény  42.  §
  (5)  bekezdésének  második  mondata ezt  követően  a  következő
  szöveggel marad hatályban:
  „A  gyógyszerként  forgalomba  hozatalra  engedélyezett  termék
  esetében  a  támogatásba  történő befogadás  naptári  évében  a
  forgalomba    hozatali    engedély    jogosultját    a    sávos
  kockázatviselésből eredő befizetési kötelezettség nem terheli.”

  3.  Az  Alkotmánybíróság a biztonságos és gazdaságos gyógyszer-
  és       gyógyászatisegédeszköz-ellátás,       valamint       a
  gyógyszerforgalmazás  általános szabályairól  szóló  2006.  évi
  XCVIII.  törvény  egésze, 7. §-a, 20. § (2), (7),  (8)  és  (9)
  bekezdései,  36. § (1) bekezdése, 42. § (1)-(4), valamint  (6)-
  (11)  bekezdései, 43. §-a, valamint 83. § (1) és (2) bekezdései
  alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
  irányuló indítványokat elutasítja.

  4.  Az  Alkotmánybíróság a biztonságos és gazdaságos gyógyszer-
  és       gyógyászatisegédeszköz-ellátás,       valamint       a
  gyógyszerforgalmazás  általános szabályairól  szóló  2006.  évi
  XCVIII.  törvény  36.  §  (1)  bekezdésével  összefüggésben  az
  Alkotmány   2/A.  §-ára,  illetve  az  Alkotmány   7.   §   (1)
  bekezdésének sérelmére alapított indítványokat visszautasítja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

     Az  Alkotmánybírósághoz több indítvány érkezett a biztonságos
   is  gazdaságos  gyógyszer-  és  gyógyászatisegédeszköz-ellátás,
   valamint  a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól  szóló
   2006.  évi  XCVIII.  törvény  (a  továbbiakban:  Gyftv.)  egyes
   rendelkezéseinek felülvizsgálatára.

    1. Több indítványozó, köztük országgyűlési képviselők kérték a
   Gyftv.  egészének megsemmisítését, több másik  pedig  a  Gyftv.
   hatályba léptetéséről rendelkező 83. § (1) és (2) bekezdéseinek
   megsemmisítését   indítványozta.   Az   indítványozók   szerint
   ellentétes  az  Alkotmány  2. § (1) bekezdésében  meghatározott
   jogállamiságból levezetett jogbiztonsággal, hogy a  törvényhozó
   kirívóan  rövid  időt  biztosított arra, hogy  a  jogalanyok  a
   törvény   rendelkezéseit   megismerhessék,   és   a   jogkövető
   magatartás    tanúsítására    felkészülhessenek.    Az    egyik
   indítványozó sérelmesnek tartotta, hogy — a Gyftv.  49.  §  (3)
   bekezdésére  tekintettel  — azonnal  jelentkeztek  a  gazdasági
   verseny  hátrányai;  a fokozatosság és a részlegesség  elveinek
   figyelmen kívül hagyása miatt a vállalkozások hirtelen találták
   magukat új jogi környezetben.

     Hivatkoztak arra is, hogy a jogalkotó — a jogalkotásról szóló
   1987. évi XI. törvény (a továbbiakban: Jat.) 20. § és 27. §  c)
   pontjában meghatározott kötelezettsége ellenére — nem vonta  be
   a    jogszabály    előkészítésébe   az   érintett    társadalmi
   szervezeteket, érdekképviseleti szerveket, és nem kérte ki azok
   véleményét. Előadták, hogy a jogalkotót ez a kötelezettség  nem
   csupán  a Jat. alapján terheli; a Magyar Gyógyszerész Kamaráról
   szóló 1994. évi LI. törvény 2. § (2) bekezdés ba) pontja  és  a
   2/A.  §  (1)  bekezdése szintén véleményezési jogot biztosít  a
   Magyar  Gyógyszerész  Kamarának. Az  indítványozók  álláspontja
   szerint ez az Alkotmány 2. § (1) bekezdésén túlmenően sérti  az
   Alkotmány  7. § (2) bekezdését is. Végül hivatkoztak  arra  is,
   hogy  — a véleménykikérés elmulasztása folytán — a Kormány  nem
   tett  eleget  az  Alkotmány  35. § (1)  bekezdés  b)  pontjában
   foglalt kötelezettségének.

     2.  Két  indítványozó kérte a Gyftv. 20. § (2),  (7)  és  (9)
   bekezdéseinek  a megsemmisítését. Előadták, hogy  e  bekezdések
   „nyomozati   jogkört”   biztosítanak   az   egészségbiztosítási
   felügyeleti hatóságnak, amely így jogosult adatokat bekérni  és
   átvizsgálni,  továbbá  házkutatást  tartani.  Az  indítványozók
   szerint  mindez  sérti  az Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdésében
   meghatározott  emberi méltóságot, és az  Alkotmány  59.  §  (1)
   bekezdésében  rögzített  magánlakás  sérthetetlenségét   és   a
   személyes  adatok védelméhez való jogot. Kifogásolták,  hogy  a
   Gyftv.  20. §-a az Alkotmány 8. § (2) bekezdésével ellentétesen
   korlátoz  alapjogot.  Álláspontjuk  szerint  nem  felel  meg  a
   szükségesség  követelményének, hogy a Gyftv. „nyomozó  hatósági
   jogkört”  biztosít  az egészségbiztosítási felügyeleti  hatóság
   részére egy „reklámfelügyeleti” jellegű, a gyógyszerismertetési
   szabályok  betartásának ellenőrzésére irányuló  eljárás  során,
   nincs  ugyanis  olyan  érdek,  ami az  intézkedést  szükségessé
   tenné.   Hivatkoztak  arra  is,  hogy  a  Gyftv.  20.   §   (7)
   bekezdésében  meghatározott intézkedés aránytalan,  a  hatósági
   jogkör  nem  tekinthető a cél elérésére alkalmas eszköznek,  és
   nincsenek  részletesen meghatározva a jogkorlátozás feltételei.
   Az  indítványozók azt is sérelmezték, hogy a Gyftv. 20.  §  (8)
   bekezdése  nem biztosít jogorvoslati lehetőséget a  házkutatást
   engedélyező  bírósági végzéssel szemben, továbbá rendezetlen  a
   felelősség és a kártérítés kérdése. Sérelmezték azt is, hogy  a
   Gyftv.   20.   §-ában   meghatározott   intézkedések   mind   a
   társadalombiztosítás által támogatott, mind  a  nem  támogatott
   gyógyszerek esetében alkalmazhatóak.

      3.   A   legtöbb  indítványozó  kérte  a  Gyftv.  befizetési
   kötelezettséget    előíró    különböző    rendelkezéseinek    a
   megsemmisítését.

     3.1.  Az egyik indítványozó szerint a Gyftv. 7. §-a,  amelyik
   alapelvi szinten rögzíti, hogy a forgalomba hozatali engedélyek
   jogosultjai befizetési kötelezettségek teljesítésével kötelesek
   hozzájárulni  a gyógyszerellátás gazdaságosságához,  ellentétes
   az    Alkotmány    70/D.,   valamint    70/E.    §-aival.    Az
   alkotmányellenesség indokaként az indítványozó azt jelölte meg,
   hogy  az  államnak a kötelezettsége, hogy az általa működtetett
   társadalombiztosítási    rendszeren    keresztül    biztosítson
   hozzáférést  az egészségügyi szolgáltatásokhoz, felhasználva  a
   munkavállalók  és  a munkáltatók által befizetett  járulékokat.
   Azzal,   hogy   a   Gyftv.  egy  meghatározott  csoporttal   (a
   gyógyszerforgalmazókkal)       többletterheket        fizettet,
   diszkriminatív,  és  ellentétes  az  Alkotmány  70/A.   §   (1)
   bekezdésével.

     3.2.  Több indítványozó kérte az Alkotmánybíróságtól a Gyftv.
   36.  § (1) bekezdése alkotmányellenességének megállapítását  és
   megsemmisítését, mivel az nem felel meg az Alkotmány  70/I.  §-
   ában meghatározott arányos közteherviselés követelményeinek. Az
   indítványozók  szerint  az e bekezdésben  rögzített  befizetési
   kötelezettséget   a   jogalkotó   alkotmányellenes    mértékben
   függetlenítette  az  alanyi kötelezettek vagyoni  és  jövedelmi
   helyzetétől.  A törvényhozó gazdasági forrásként a gyógyszertár
   részére     kifizetett     társadalombiztosítási     támogatást
   választotta,  és  a forgalomba hozatali engedély  jogosultjának
   annak   arányában  kell  befizetnie,  hogy  a  beteg  a  bruttó
   fogyasztói árnál mennyivel fizet kevesebbet térítési díj címén.
   Előadták, hogy a Gyftv. 36. § (1) bekezdése szerinti befizetési
   kötelezettség  mértékére két tényező van hatással:  egyfelől  a
   beteg és a gyógyszertár közötti szerződés megtörténte, másfelől
   a  társadalombiztosítási  támogatás mértéke.  Az  indítványozók
   kifogásolták,  hogy  e  két  tényezőre  a  forgalomba  hozatali
   engedély jogosultjának nincs közvetlen ráhatása — az orvosok és
   a  betegek is közrejátszanak abban, hogy mennyi gyógyszer  fogy
   —,   mégis   ezek  mentén  kell  befizetést  teljesítenie.   Az
   indítványozók   szerint  tehát  nincs  egyenes  összefüggés   a
   közteher gazdasági forrása és az adó alapja között, a jogalkotó
   nem  az  elért jövedelem, gazdasági eredmény alapján  állapítja
   meg a befizetési kötelezettséget.

     Az  egyik indítványozó kérte, hogy amennyiben a Gyftv. 36.  §
   (1)   bekezdésében   rögzített  befizetési  kötelezettség   nem
   tekinthető az Alkotmány 70/I. §-a szerinti „köztehernek”, akkor
   az  Alkotmánybíróság az Alkotmány 13. § (1) bekezdése  szerinti
   tulajdonhoz való jog sérelmét állapítsa meg.

     Több  indítványozó szerint a Gyftv. 36. §  (1)  bekezdése  az
   Alkotmány  70/A.  §  (1)  bekezdésében meghatározott  hátrányos
   megkülönböztetés tilalmát is sérti. Álláspontjuk szerint  nincs
   alkotmányos  indoka annak, hogy a forgalomba hozatali  engedély
   jogosultját  és a nagykereskedelmi engedély jogosultját  eltérő
   mértékű    befizetési   kötelezettség   terheli,    holott    a
   gyógyszerpiacon összehasonlítható csoportot képeznek.

     Két  indítványozó  szerint a Gyftv. 36. §  (1)  bekezdése  az
   Alkotmány 2. § (1) bekezdésében meghatározott jogállamiságot is
   sérti;   az   indítványozók  a  jogbiztonsággal   ellentétesnek
   tartják,  hogy  a  forgalomba hozatali  engedély  jogosultjának
   előre nem látható mértékű befizetést kell teljesítenie.

     Két  másik indítványozó tartalmilag azt kifogásolta,  hogy  a
   Gyftv. 36. § (1) bekezdése forgalmi típusú adót vezet be, amire
   a   törvényhozónak  —  a  Tanács  77/388/EGK  irányelvének  33.
   cikkére,  valamint  a  Tanács  2006/112/EK  irányelvének   401.
   cikkére   figyelemmel   —   az  Európai   Unió   felé   vállalt
   kötelezettségeire  tekintettel nincs lehetősége.  Mindebben  az
   indítványozók az Alkotmány 2/A. §-ának, valamint  az  Alkotmány
   7. § (1) bekezdésének sérelmét látták megvalósítottnak.

     3.3.  Több indítvány érintette a Gyftv. 36. § (4) bekezdését.
   Az    indítványozók    szerint    az    a    körülmény,    hogy
   gyógyszerismertetési   tevékenység    folytatása    esetén    a
   foglalkoztatót     évente    ötmillió    (jelenleg:     havonta
   négyszáztizenhatezer)  Ft.  összegű  befizetési   kötelezettség
   terheli,  sérti  az  Alkotmány 70/I.  §-át.  Előadták,  hogy  e
   befizetési  kötelezettség nem az alanyi  kötelezett  jövedelmi,
   vagyoni  viszonyait veszi figyelembe, hanem  „kvázi  szankció”,
   amelynek  célja a gyógyszer-promóció visszaszorítása, az  ilyen
   tevékenységet végző személyek számának korlátozása. Ilyen célra
   azonban  adó  jellegű intézmény nem vehető igénybe. Tartalmilag
   hivatkoztak  arra  is,  hogy a Gyftv. 36.  §  (4)  bekezdése  —
   szintén  az  Alkotmány  70/I.  §-ával  ellentétesen  —  elkobzó
   jellegű,  mivel  az előírt összeg közelítőleg  akkora  mértékű,
   mint az ebből a tevékenységből származó éves bruttó bevétel.

     Több  indítványozó  szerint a Gyftv. 36.  §  (4)  bekezdésben
   rögzített   befizetési  kötelezettség  mértéke   kiüresíti   az
   Alkotmány  9.  §  (2) bekezdésében meghatározott vállalkozáshoz
   való  jogot; „ilyen díj mellett erre a piacra kezdő  vállalkozó
   nem  tud  belépni”. Az egyik indítványozó hivatkozott arra  is,
   hogy   az  ilyen  tevékenységet  végző  cégek  vélhetően   több
   alkalmazott   elbocsátására  kényszerülnek,  amely   sérti   az
   elbocsátottak  esélyegyenlőséghez  való  jogát.  Ellentétes  az
   Alkotmány  70/B.  §-ával,  hogy  az  állam  a  piaci  versenybe
   indokolatlan   mértékben  beavatkozik,  és  így   munkahelyeket
   veszélyeztet,   illetve  szüntet  meg.  A  gyógyszerismertetést
   végzők  számának  csökkenése  következtében  pedig  az  orvosok
   kevésbé  tudnak tájékozódni a gyógyszerpiacon, ami az Alkotmány
   70/D. §-ával ellentétes hatást vált ki.

     Az  indítványozók  szerint a Gyftv. 36. §  (4)  bekezdése  az
   Alkotmány  70/A.  § (1) bekezdését is sérti. Állításuk  szerint
   több    szervezet   foglalkoztat   olyan   személyeket,    akik
   tevékenysége   kihatással   lehet  a  gyógyszerek   forgalmának
   alakulására, mégis csak a gyógyszerismertetést végzőket terheli
   ekkora mértékű közteher. Az indítványozók hivatkoztak arra  is,
   hogy e bekezdés nem felel meg a szabályozás céljának sem. Bár a
   jogalkotói  célkitűzés a társadalombiztosítás által  támogatott
   gyógyszerek  forgalmának csökkentésén keresztül a gyógyszerekre
   fordítandó  társadalombiztosítási kiadások  csökkentése,  ennek
   ellenére    a   társadalombiztosítás   által   nem   támogatott
   gyógyszerekre is vonatkozik a szabályozás.

     Az  egyik  indítványozó kifogásolta, hogy  a  törvényhozó  az
   Alkotmány 8. § (2) bekezdésével ellentétesen indokolatlanul  és
   aránytalanul növelte a gyógyszerismertetés költségeit, holott a
   befizetéssel  szemben nem áll semmilyen ellenszolgáltatás.  Úgy
   véli,  az állam nem az ellenőrzés más eszközeivel él,  hanem  a
   „joggal  visszaélve”  kívánja  a saját  kiadásait  csökkenteni.
   Mindez pedig ellentétes a jogállamiság elvével.

     3.4.  Az indítványozók kérték az Alkotmánybíróságtól a Gyftv.
   42.  §-ának  a megsemmisítését, amely alapján ha a  gyógyszerek
   után  ténylegesen  kifizetett támogatás  összege  a  törvényben
   meghatározott keretet túllépi, akkor a különbözet meghatározott
   részét  a  forgalomba hozatali engedélyek jogosultjai kötelesek
   megtéríteni.

      Az   Alkotmány   2.   §   (1)   bekezdésében   meghatározott
   jogállamiságból  levezetett  normavilágosság  elvének  sérelmét
   látták megvalósítottnak abban, hogy a Gyftv. nem határozza  meg
   a  fizetési kötelezettség alapját és mértékét, hanem  kollektív
   befizetési alapot és mértéket keletkeztet.

     Az indítványozók szerint a kiadási többlet finanszírozása nem
   lehet  közteher,  mivel  nem  áll  összefüggésben  a  jövedelmi
   helyzettel. Valamely forgalomba hozatali engedély jogosultjának
   befizetési   kötelezettsége  nem  pusztán  a  saját   gazdasági
   tevékenységének,  illetve piaci nyereségének  a  következménye,
   hanem ezt a körülményt a piac többi szereplőjének a magatartása
   is befolyásolja. Így elképzelhető, hogy egy forgalomba hozatali
   engedély  jogosultjának annak ellenére kell  a  gyógyszerkassza
   hiányát pótolnia, hogy saját tényeivel nem járult hozzá a hiány
   előidézéséhez.  Az  indítványozók szerint a  szabályozás  ilyen
   módon  való  kialakítása nem egyeztethető  össze  az  Alkotmány
   70/I.   §-ában   rögzített  arányos  közteherviselés   tartalmi
   követelményeivel. Az indítványozók sérelmesnek találták azt is,
   hogy   a   gyógyszerkassza  kiadási   többlete   nem   csak   a
   gyógyszerekre  fordított  társadalombiztosítási  támogatásokból
   tevődik  össze,  hanem  olyan  elemeket  is  tartalmaz,  amihez
   közvetetten   sincs  köze  a  forgalomba  hozatali   engedélyek
   jogosultjainak  (áfa, nagykereskedelmi, kiskereskedelmi  árrés,
   magisztrális  készítmények  fogyasztói  árára  jutó  támogatás,
   vénykezelési  díj).  Nincs  tehát  összefüggés  a   befizetésre
   kötelezett  vagyona, jövedelme és a befizetés  mértéke  között.
   Kifogásolták  azt is, hogy a sávos visszatérítési kötelezettség
   előre nem látható, nem tervezhető.

    Az indítványozók hivatkoztak a Gyftv. miniszteri indokolásának
   arra   a   részére  is,  miszerint  „[á]ltalános   kereskedelmi
   gyakorlat,  hogy  a  vásárló  a  vásárlás  volumenétől  függően
   kedvezményt   kap.   A  gyógyszerek  legnagyobb   vásárlója   a
   társadalombiztosítás, ezért a támogatott  gyógyszerek  forgalma
   után  a rabatt kedvezményezettjének a biztosítónak kell lennie,
   ezt  törvényi  szinten  kell rögzíteni.”  Álláspontjuk  szerint
   ellentétes  az Alkotmány 2. § (1) bekezdésével, hogy  az  állam
   közjogi   úton   avatkozik  be  a  magánjogi  viszonyokba,   és
   jogalkotói aktussal tart igényt árkedvezményre.

     Több  indítványozó  szerint a Gyftv. 42. §  (5)  bekezdésének
   második  mondata  sérti az Alkotmány 70/A. §  (1)  bekezdésében
   rögzített  hátrányos  megkülönböztetés  tilalmát.  E   fordulat
   ugyanis  csak  a  generikus készítményt gyártókat  mentesíti  a
   befogadás  évében a befizetési kötelezettség alól, az innovatív
   (originális)   készítmények  gyártóit  nem.  Az   indítványozók
   előadták,  hogy  a  forgalomba hozatali  engedélyre  jogosultak
   homogén    csoportba   tartoznak,   esetükben   a    befizetési
   kötelezettség célja és eszközrendszere — az alkotmányellenesnek
   vélt    kivétellel   —   azonos.   Álláspontjuk    szerint    a
   megkülönböztetésnek  nincs  ésszerű  indoka,   hiszen   mindkét
   forgalmazói  csoport  ugyanúgy a gyógyszerpiac  szereplője,  és
   ugyanúgy     társadalombiztosítási    támogatásban    részesülő
   gyógyszereket forgalmaznak.

     Sérelmezték, hogy a Gyftv. 42. §-ában foglaltak következtében
   a   forgalomba  hozatali  engedélyek  jogosultjai   kénytelenek
   ingyenesen, vagy lényegesen áron alul értékesíteni termékeiket,
   ezáltal sérül az Alkotmány 13. § (1) bekezdésében meghatározott
   tulajdonhoz való joguk.

     Több  indítványozó  előadta, hogy  a  Gyftv.  alapján  előírt
   befizetési   kötelezettségek  (más   közterhekkel   együttesen)
   ellehetetlenítik  a  piaci  szerepvállalását,  és  ezáltal  nem
   érvényesül  az  Alkotmány  9. § (2) bekezdésében  meghatározott
   vállalkozáshoz való jog.

     Az egyik indítványozó kiegészített indítványában a Gyftv. 42.
   §   (7)  bekezdése  alkotmányellenességének  megállapítását  és
   megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. Előadta,  hogy  e
   bekezdés  értelmében  az Egészségbiztosítási  Alap  kezeléséért
   felelős  egészségbiztosítási  szerv  (OEP)  csupán  „közli”   a
   befizetési  kötelezettség teljesítéséhez  szükséges  támogatási
   adatokat.  Alakszerű  határozat hiányában pedig  a  befizetésre
   kötelezett  nem  tudja  az  adó  alapját  vitatni,  és  így  az
   Alkotmány  57.  § (5) bekezdésében foglalt jogorvoslathoz  való
   jogát gyakorolni.

      Az   indítványozó  a  kiegészített  indítványában  arra   is
   hivatkozott,  hogy  a Gyftv. befizetési kötelezettséget  előíró
   rendelkezéseire  a  Gyftv.-t  alkalmazó  szervek   (adóhatóság,
   egészségbiztosítási szerv, egészségbiztosítási felügyelet stb.)
   nem  alakítottak ki egységes, általánosan követett gyakorlatot,
   ami sérti a jogbiztonság követelményét.

     Egy  másik  indítványozó  a Gyftv. 42.  §-át  azért  tartotta
   alkotmányellenesnek,    mert   az   állam    megosztotta    egy
   költségvetési szerv (az OEP) gazdálkodásáért való  felelősséget
   a piaci szereplőkkel; álláspontja szerint ez sérti az Alkotmány
   —  állami  vállalatok működését szabályozó — 11. §-át, valamint
   az  Alkotmány 19. § (3) bekezdésének d) pontját, amely  szerint
   az   Országgyűlés  megállapítja  az  államháztartás   mérlegét,
   jóváhagyja az állami költségvetést és annak végrehajtását.

    4. Több indítványozó kérte az Alkotmánybíróságtól a Gyftv. 43.
   §-ának  megsemmisítését. Kifogásolták, hogy a  szabályozás  túl
   tág  mozgásteret biztosít a Kormánynak az „árak  befagyasztása”
   tekintetében,   mivel   e   §  túlságosan   általános,   elvont
   körülményeket  szab a beavatkozás feltételeként.  Nem  kerültek
   meghatározásra a jogalkotási hatáskör terjedelme  és  korlátai,
   nincs  szabályozva  továbbá  az  sem,  hogy  a  Kormány  milyen
   rendszerességgel  avatkozhat  be  a  gyógyszerpiac  működésébe.
   Szerintük  az  „átmeneti  zavar  elhárítása”,  mint   cél   nem
   ellenőrizhető,  nem felel meg a normavilágosság követelményének
   (ezáltal  sérti  a  jogbiztonságot),  és  aránytalan  mértékben
   korlátozza a szerződéskötési szabadságot.

     Az  egyik  indítványozó szerint azzal,  hogy  a  hatósági  ár
   megállapításának  módját és feltételeit a  Gyftv.  a  Kormányra
   ruházza,   elvonja  az  Országgyűlés  hatáskörét,  egyben   nem
   teljesíti  azt  az alkotmányos követelményt,  hogy  a  gazdaság
   jelentős  részét  érintő alapvető szabályokat  törvénynek  kell
   tartalmaznia. Ebben az indítványozó az Alkotmány 32/A.  §-ának,
   19.  §  (2)  bekezdésének  és 35. § (2)  bekezdésének  sérelmét
   látta.  Kifogásolta  azt  is,  hogy  a  Kormány  intézkedésével
   szemben  nem  biztosított az Alkotmány 57. §  (5)  bekezdésében
   rögzített  jogorvoslathoz való jog. Az indítványozó  szerint  a
   beavatkozás  szükségtelen, és nincs olyan  alapjog,  amelyik  a
   korlátozást indokolná.

     Az  indítványozó szerint a Gyftv. 43. § (3) bekezdése,  amely
   kivételt  enged a hatósági ár alól, az Alkotmány  70/A.  §  (1)
   bekezdésébe   ütközően  diszkriminatív,  mert   diszkrecionális
   jogkörrel  ruház fel egy hatóságot arra, hogy a  „befagyasztott
   árnál”   magasabb   ár   alkalmazásához  hozzájáruljon.   Ezzel
   tartalmilag  a  törvény  hatósági  szintre  delegálja  az  árak
   megállapításának a jogát, amely sérti a szubdelegálás  tilalmát
   is.

     Egy  indítványozó  —  a  Gyftv. hatályba  lépését  megelőzően
   benyújtott indítványában — tartalmilag az árak megállapításáról
   szóló 1990. évi LXXXVII. törvény (Ártv.) gyógyszerárak hatósági
   ármegállapítását  szabályozó 19/A. §-a  alkotmányellenességének
   megállapítását  és  megsemmisítését kérte, a fentiekkel  azonos
   indokok alapján.

     A  tartalmilag  összefüggő indítványokat az  Alkotmánybíróság
   ideiglenes   ügyrendjéről   és  annak   közzétételéről   szóló,
   módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü
   határozat (ABH 2003, 2065., a továbbiakban: Ügyrend) 28. §  (1)
   bekezdése  alapján  az Alkotmánybíróság egyesítette,  és  jelen
   határozatában egységesen bírálta el.

     5.  Az indítványok benyújtását követően az egyes adótörvények
   módosításáról  szóló 2007. évi CXXVI. törvény (a  továbbiakban:
   Eam.)   a   Gyftv.   több,  az  indítványozók  által   támadott
   rendelkezését is módosította. A módosított rendelkezések  2008.
   január  1.  napján léptek hatályba. Mivel azonban  a  szabályok
   kifogásolt  tartalma a módosítást követően is megmaradt,  ezért
   az Alkotmánybíróság az indítványokat a határozat meghozatalakor
   hatályos  szabályok  alapján bírálta el.  Az  Eam.  két  ponton
   irintette   jelentősen   az  indítványozók   által   kifogásolt
   szabályokat:  (1)  A  Gyftv.  36.  §  (4)  bekezdése   szerinti
   „gyógyszer-ismertetési  díj” nem éves, hanem  havi  lebontásban
   került meghatározásra (nagyságrendileg közel azonos módon), (2)
   A  Gyftv.  42.  §-a  a  módosítást  megelőzően  meghatározta  a
   gyógyszerkassza finanszírozási korlátját (287 milliárd Ft-ban),
   a  módosítást  követően  pedig ez  az  összeg  a  költségvetési
   törvényben kerül meghatározásra.

     Az  Alkotmánybíróság a Gyftv. 36. § (4) bekezdése és 42.  §-a
   kapcsán kikérte az egészségügyi miniszter véleményét.

                                 II.

    1. Az Alkotmány hivatkozott rendelkezései:

     „2.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.
    (…)
      2/A.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  az  Európai  Unióban
   tagállamként  való  részvétele érdekében  nemzetközi  szerződés
   alapján  —  az Európai Uniót, illetőleg az Európai Közösségeket
   (a  továbbiakban:  Európai Unió) alapító szerződésekből  fakadó
   jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges
   mértékig  —  egyes,  Alkotmányból  eredő  hatásköreit  a  többi
   tagállammal    közösen   gyakorolhatja;   e   hatáskörgyakorlás
   megvalósulhat önállóan, az Európai Unió intézményei útján is.
    (…)

     7.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság jogrendszere  elfogadja  a
   nemzetközi  jog  általánosan  elismert  szabályait,  biztosítja
   továbbá  a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek és  a  belső
   jog összhangját.
      (2)  A  jogalkotás  rendjét  törvény  szabályozza,  amelynek
   elfogadásához    a    jelenlévő    országgyűlési     képviselők
   kétharmadának szavazata szükséges.
     8.  § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
   és   elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek   tiszteletben
   tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
      (2)   A   Magyar  Köztársaságban  az  alapvető  jogokra   és
   kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
   alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.
    (…)

    9. § (…)
     (2)  A Magyar Köztársaság elismeri és támogatja a vállalkozás
   jogát és a gazdasági verseny szabadságát.
    (…)

     11.  §  Az  állam tulajdonában álló vállalatok és  gazdálkodó
   szervezetek  a  törvényben meghatározott módon és felelősséggel
   önállóan gazdálkodnak.
    (…)

     13.  § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz való
   jogot.
    (…)

    19. § (…)
      (2)   Az  Országgyűlés  a  népszuverenitásból  eredő  jogait
   gyakorolva   biztosítja  a  társadalom   alkotmányos   rendjét,
   meghatározza a kormányzás szervezetét, irányát és feltételeit.
    (3) E jogkörében az Országgyűlés (…)
     d)  megállapítja  az államháztartás mérlegét,  jóváhagyja  az
   állami költségvetést és annak végrehajtását;
    (…)

     32/A. § (1) Az Alkotmánybíróság felülvizsgálja a jogszabályok
   alkotmányosságát,  illetőleg ellátja a  törvénnyel  hatáskörébe
   utalt feladatokat.
    (…)

    35. § (…)
    (2) A Kormány a maga feladatkörében rendeleteket bocsát ki, és
   határozatokat hoz. Ezeket a miniszterelnök írja alá. A  Kormány
   rendelete  és  határozata törvénnyel nem  lehet  ellentétes.  A
   Kormány rendeleteit a hivatalos lapban ki kell hirdetni.
    (…)

      54.   §   (1)   A  Magyar  Köztársaságban  minden   embernek
   veleszületett  joga  van az élethez és az  emberi  méltósághoz,
   amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.
    (…)

    57. § (…)
     (5)  A  Magyar  Köztársaságban a  törvényben  meghatározottak
   szerint   mindenki  jogorvoslattal  élhet  az  olyan  bírósági,
   közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a jogát  vagy
   jogos  érdekét sérti. A jogorvoslati jogot — a jogviták ésszerű
   időn  belüli  elbírálásának  érdekében,  azzal  arányosan  —  a
   jelenlévő  országgyűlési képviselők kétharmadának  szavazatával
   elfogadott törvény korlátozhatja.
    (…)

     59.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaságban mindenkit  megillet  a
   jóhírnévhez,  a  magánlakás  sérthetetlenségéhez,  valamint   a
   magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.
    (…)

     70/A.  §  (1)  A  Magyar Köztársaság biztosítja  a  területén
   tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve   az
   állampolgári  jogokat,  bármely  megkülönböztetés,  nevezetesen
   faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy  más  vélemény,
   nemzeti  vagy  társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy
   egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
    (…)

     70/B.  § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
   munkához, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához.
    (…)

    70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a
   lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez.
     (2)  Ezt  a  jogot  a Magyar Köztársaság a  munkavédelem,  az
   egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével,
   a rendszeres testedzés biztosításával, valamint az épített és a
   természetes környezet védelmével valósítja meg.

    70/E. § (…)
      (2)  A  Magyar  Köztársaság  az  ellátáshoz  való  jogot   a
   társadalombiztosítás   útján   és   a   szociális   intézmények
   rendszerével valósítja meg.
    (…)

     70/I.  §  Minden  természetes személy, jogi személy  és  jogi
   személyiséggel  nem rendelkező szervezet köteles  jövedelmi  és
   vagyoni viszonyainak megfelelően a közterhekhez hozzájárulni.”

     2. A Gyftv. indítvánnyal érintett, az indítvány elbírálásakor
   hatályos rendelkezései:

     „7.  §  A forgalomba hozatali engedély jogosultjai az általuk
   társadalombiztosítási  támogatással  forgalmazott   gyógyszerek
   mennyiségével   arányosan,   az  e   törvényben   meghatározott
   befizetési   kötelezettségek  teljesítésével  hozzájárulnak   a
   biztosítottak  után  megfizetett  járulékok  ellenében  igénybe
   vehető gyógyszerellátás gazdaságosságához.
    (…)

      20.   §   (1)   A   14.  §-ban  foglaltak   megtartását   az
   egészségbiztosítási   felügyeleti   hatóság   a   közigazgatási
   hatósági  eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló
   törvény   tényállás   tisztázására  és  hatósági   ellenőrzésre
   vonatkozó    szabályainak   az   e   törvényben   meghatározott
   eltérésekkel való alkalmazásával ellenőrzi.
     (2) A tényállás tisztázása érdekében — az egészségbiztosítási
   felügyeleti  hatóság kérésére — bármely személy vagy  szervezet
   köteles a kezelésében levő adatokat, illetve a birtokában  levő
   iratok   másolatát   olvasható   és   másolható   formában   az
   egészségbiztosítási    felügyeleti    hatóság    rendelkezésére
   bocsátani. Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság  jogosult
   bármely   személy   birtokában  levő   adathordozóról   fizikai
   tükörmásolatot készíteni, és a tükörmásolat felhasználásával az
   adathordozón  tárolt adatokat átvizsgálni, ha valószínűsíthető,
   hogy  az  adathordozón  a 14. § rendelkezéseinek  megsértéséhez
   kapcsolódó adatok találhatók.
     (3)  Az  egészségbiztosítási felügyeleti hatóság —  a  14.  §
   rendelkezései  megtartásának  ellenőrzésével  összefüggésben  —
   jogosult  megismerni  és  kezelni az  ügyfél  és  az  ügyféllel
   kapcsolatba  hozható  személyek személyes adatait,  illetve  az
   ilyen    adatot   tartalmazó   nyilvántartás   vagy   adatbázis
   lefoglalható.  Ha  a  bizonyítási eszköz az  eljárás  tárgyával
   össze  nem  függő személyes adatot is tartalmaz, és  az  adatok
   elkülönítése  a  bizonyítási eszköz bizonyító erejének  sérelme
   nélkül  nem lehetséges, a bizonyítási eszközzel érintett minden
   személyes   adat  kezelésére  jogosult  az  egészségbiztosítási
   felügyeleti   hatóság,  azonban  a  vizsgálat  tárgyát   képező
   jogsértéssel  össze nem függő személyes adatok  megvizsgálására
   csak addig a mértékig jogosult, ameddig meggyőződik arról, hogy
   az adat nem függ össze a vizsgálat tárgyát képező jogsértéssel.
     (4)  Az  ellenőrzés  során  az állami  és  szolgálati  titkot
   tartalmazó   iratokba   való  betekintésre   külön   jogszabály
   előírásai az irányadóak.
     (5)  Az  ügyfél  és  megbízott ügyvédje közötti  kommunikáció
   során,  illetve  ilyen kommunikációs célból  való  felhasználás
   érdekében  keletkezett  adat  vagy  az  azt  rögzítő  irat   az
   egészségbiztosítási     felügyeleti     hatóság     eljárásában
   bizonyítékként  nem  használható fel, illetve  nem  vizsgálható
   meg,  nem foglalható le, szemle során a birtokos az ilyen  irat
   felmutatására nem kötelezhető.
     (6)  Az ellenőrzés során vizsgálati cselekmény bármely  olyan
   helyen   foganatosítható,   ahol  a   tényállás   tisztázásához
   szükséges bizonyíték lelhető fel.
     (7)  Az  egészségbiztosítási  felügyeleti  hatóság  a  14.  §
   rendelkezései megtartásának ellenőrzése során bármely helyszínt
   átkutathat, oda önhatalmúlag, a tulajdonos (birtokos),  illetve
   az ott tartózkodó személyek akarata ellenére beléphet, e célból
   lezárt  területet, épületet, helyiséget felnyithat.  A  kutatás
   során  az  eljáró  személy az ügyfelet, az ügyfél  megbízottját
   (volt   megbízottját),  alkalmazottját  (volt   alkalmazottját)
   szóban   vagy  írásban  felvilágosítás  és  magyarázat  adására
   kötelezheti,  illetve  a  helyszínen  más  módon  tájékozódhat.
   Magáncélú,  illetve  magánhasználatú  helyiségben,  ideértve  a
   járműveket  és  más  területet  is,  az  e  bekezdés   szerinti
   vizsgálati  cselekményt folytatni csak akkor lehet,  ha  az  az
   ügyfél  bármely  jelenlegi  vagy volt vezető  tisztségviselője,
   alkalmazottja,   megbízottja,   valamint   a   ténylegesen   az
   irányítást  gyakorló,  vagy korábban irányítást  gyakorolt  más
   személy használatában van.
     (8)  A  (7) bekezdésben meghatározott vizsgálati cselekményre
   előzetes bírói engedéllyel kerülhet sor. Az egészségbiztosítási
   felügyeleti  hatóság  engedély  iránti  írásbeli   kérelmét   a
   Fővárosi  Bíróság bírálja el, a kérelem beérkezésétől számított
   hetvenkét  órán  belül, nemperes eljárásban. A bíróság  végzése
   ellen  fellebbezésnek  és  felülvizsgálatnak  nincs  helye.   A
   bíróság a kérelmezett vizsgálati cselekményt akkor engedélyezi,
   ha  az  egészségbiztosítási felügyeleti hatóság  valószínűsíti,
   hogy  más  vizsgálati  cselekmény nem  vezetne  eredményre,  és
   ésszerű   megalapozottsággal  feltehető,  hogy   az   indítvány
   szerinti   helyszínen  a  megjelölt  jogsértéssel   kapcsolatos
   információforrás fellelhető, és feltételezhető, hogy azt önként
   nem  bocsátanak rendelkezésre vagy felhasználhatatlanná tennék.
   A  bíróság  a  kérelmezett vizsgálati  cselekményt  részben  is
   engedélyezheti,  meghatározva,  hogy  kivel  szemben,   illetve
   milyen  vizsgálati  cselekmény  tehető.  A  bíróság  határozata
   alapján    a    kibocsátásától   számított   kilencven    napig
   foganatosítható vizsgálati cselekmény.
     (9)  A (8) bekezdésben meghatározott vizsgálati cselekményről
   az   érintetteket   a   vizsgálati   cselekmény   megkezdésével
   egyidejűleg szóban kell értesíteni, és lehetőleg az  érintettek
   jelenlétében kell elvégezni. A vizsgálati cselekmény megkezdése
   előtt   közölni  kell  a  bírói  határozatot  és  a  vizsgálati
   cselekmény    célját.    A    vizsgálati    cselekményhez    az
   egészségbiztosítási    felügyeleti    hatóság    a    rendőrség
   közreműködését   igényelheti,  a  rendőrség  a   rá   vonatkozó
   szabályokban    megállapított    kényszerítő    intézkedéseket,
   eszközöket alkalmazhatja.
    (…)

     36.  §  (1)  A  gyógyszer  forgalomba  hozatali  engedélyének
   jogosultját,   abban  az  esetben  pedig,   ha   az   belföldön
   forgalmazási tevékenységet nem végez a forgalmazóval kötött  és
   az  állami adóhatóság által jóváhagyott megállapodás alapján  a
   forgalmazót,    valamint    a   tápszer   társadalombiztosítási
   támogatása iránt kérelmet benyújtót, amennyiben az nem azonos a
   tápszer  forgalmazójával,  úgy a  forgalmazót  (a  továbbiakban
   együtt   e   fejezet  alkalmazásában:  a  gyógyszer  forgalomba
   hozatali        engedélyének       jogosultja)       valamennyi
   közfinanszírozásban  részesülő,  gyógyszertárban   forgalmazott
   gyógyszere,   tápszere  (a  továbbiakban   együtt   e   fejezet
   alkalmazásában:  gyógyszer)  után  —  a  38.  §  (1)  bekezdése
   szerinti  gyógyszerek  kivételével — a  tárgyhavi  vényforgalmi
   adatok  alapján  adódó  társadalombiztosítási  támogatásnak   a
   termelői  árral  vagy  importbeszerzési árral  (a  továbbiakban
   együtt:  termelői  ár)  arányos  (termelői  ár/fogyasztói   ár)
   részére  12%-os befizetési kötelezettség terheli. A  befizetési
   kötelezettség    számítását    termékenként    és    támogatási
   jogcímenként  kell  végezni. Társadalombiztosítási  támogatáson
   általános   forgalmi   adót  tartalmazó  (bruttó)   támogatást,
   fogyasztói áron bruttó fogyasztói árat, termelői áron áfát  nem
   tartalmazó (nettó) termelői árat kell érteni.
      (2)  A  gyógyszer-nagykereskedelmi  engedéllyel  rendelkező,
   illetve  tápszer  nagykereskedelmet  folytató  (a  továbbiakban
   együtt:   gyógyszer  nagykereskedelmi  engedéllyel  rendelkező)
   gazdálkodó  szervezetet a közforgalmú gyógyszertárat működtető,
   valamint a közvetlen lakossági gyógyszerellátást végző intézeti
   gyógyszertár  számára  a tárgyhónapban értékesített  valamennyi
   általa  forgalmazott közfinanszírozásban részesülő  gyógyszerén
   realizált nagykereskedelmi árréstömegének 2,5 százaléka erejéig
   befizetési kötelezettség terheli.
     (3)  Az  a  közforgalmú gyógyszertár működtetésére  jogosult,
   valamint  az  a  közvetlen  lakossági  gyógyszerellátást  végző
   intézeti   gyógyszertár  (a  továbbiakban  együtt   e   fejezet
   alkalmazásában:    közforgalmú    gyógyszertár    működtetésére
   jogosult),      melynek      közfinanszírozott      gyógyszerek
   forgalmazásából  származó negyedéves árréstömege  a  39.  §-ban
   foglalt összeget meghaladja, köteles gyógyszertár szolidaritási
   díjat fizetni.
     (4)  A  12.  § (3) bekezdése szerinti, ismertető  tevékenység
   végzésére  vonatkozó  engedéllyel  rendelkezőt  minden   általa
   munkavégzésre  irányuló  jogviszony  keretében  foglalkoztatott
   ismertető személy tevékenysége után havonta gyógyszerismertetés
   esetén     négyszáztizenhatezer,    gyógyászati     segédeszköz
   ismertetése esetén nyolcvanháromezer forint összegű  befizetési
   kötelezettség   terheli.   Ha   a   foglalkoztatásra   irányuló
   jogviszony  hóközben  keletkezik vagy szűnik  meg,  a  fizetési
   kötelezettséget   a  fenti  összegnek  a  jogviszony   napokban
   meghatározott  fennállásának a hónap naptári napjaival  arányos
   része figyelembevételével kell teljesíteni.
     (5)  Az  (1)–(4) bekezdésekben, valamint a 42. §-ban  foglalt
   befizetési  kötelezettségekre az adózás rendjéről  szóló  2003.
   évi  XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) rendelkezéseit  az  e
   törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
      (6)  Az  állami  adóhatóság  az  (1)  bekezdés  szerinti,  a
   forgalomba hozatali engedély jogosultja és a forgalmazó közötti
   megállapodás  jóváhagyásáról, a jóváhagyás napját követő  nyolc
   napon belül tájékoztatja az egészségbiztosítási szervet.
    (…)

     42.  §  (1)  Amennyiben  a  támogatott  gyógyszerek  tárgyévi
   forgalma  után kifizetett társadalombiztosítási támogatás  —  a
   különkeretes  gyógyszerekre  és a különös  méltánylást  érdemlő
   körülmények esetén gyógyszertámogatásra fordítható összeget nem
   tartalmazó — összege meghaladja a tárgyév első napján  hatályos
   előirányzatot, akkor e kiadási többlet finanszírozása — a  (2)-
   (3)  bekezdésben foglaltak szerint — az E. Alap kezelője  és  a
   forgalomba hozatali engedélyek jogosultjainak kötelezettsége.

     (2) A kiadási többlet meghatározása során a tárgyévi forgalom
   után  kifizetett  társadalombiztosítási  támogatásból  le  kell
   vonni  a  36.  §  (1)–(2)  és  (4)  bekezdésében  meghatározott
   fizetési   kötelezettség  alapján  a  tárgyév   január-december
   hónapjaira  adódó  összeget, valamint az E. Alap  költségvetése
   Gyógyszertámogatás kiadásai jogcímnek a tárgyévet  megelőző  év
   első  napján  és  a  tárgyév első napján hatályos  előirányzata
   pozitív különbségét.

     (3)  Az  előirányzat  9%-os  túllépéséig  a  kiadási  többlet
   költségeit  az  E.  Alap  kezelője  és  a  forgalomba  hozatali
   engedély   jogosultjai   sávonként  differenciáltan   megosztva
   viselik az alábbiak szerint:
     a)  az előirányzat feletti első 5%-os túllépési sávban az  E.
   Alap kezelője finanszírozási kötelezettsége a sáv értékének 50%-
   a,   a   forgalomba  hozatali  engedélyek  jogosultjai   általi
   befizetés mértéke a sáv értékének 50%-a,
      b)   az   5,01–6%  közötti  sávban  az  E.   Alap   kezelője
   finanszírozási   kötelezettsége  a  sáv  értékének   40%-a,   a
   forgalomba  hozatali  engedélyek jogosultjai  általi  befizetés
   mértéke a sáv értékének 60%-a,
    c) a 6,01–7% közötti sávban az E. Alap kezelője finanszírozási
   kötelezettsége  a  sáv értékének 30%-a, a  forgalomba  hozatali
   engedélyek jogosultjai általi befizetés mértéke a sáv értékének
   70%-a,
    d) a 7,01–8% közötti sávban az E. Alap kezelője finanszírozási
   kötelezettsége  a  sáv értékének 20%-a, a  forgalomba  hozatali
   engedélyek jogosultjai általi befizetés mértéke a sáv értékének
   80%-a,
    e) a 8,01–9% közötti sávban az E. Alap kezelője finanszírozási
   kötelezettsége  a  sáv értékének 10%-a, a  forgalomba  hozatali
   engedélyek jogosultjai általi befizetés mértéke a sáv értékének
   90%-a.

     (4) Az előirányzat 9%-ot meghaladó túllépése esetén a kiadási
   többletnek  az előirányzat 9%-át meghaladó összegű részét  —  a
   (3) bekezdésben meghatározott fizetési kötelezettségen felül  —
   a forgalomba hozatali engedély jogosultjai viselik.

     (5)  A  forgalomba hozatali engedélyek jogosultjai  között  a
   sávos  kockázatviselésből eredő fizetési kötelezettség — a  (2)
   bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a tárgyévben  a
   gyógyszertári vényforgalmi forgalmi adatok alapján a forgalomba
   hozatali engedély jogosultjának támogatott készítményeire  jutó
   támogatási    összeg    és    az    E.    Alap    költségvetése
   Gyógyszertámogatás  kiadásai  jogcím  a  tárgyév  első   napján
   hatályos  előirányzatának a tárgyévet  megelőző  év  támogatási
   adataiból számított megoszlási viszonyszám alapján a forgalomba
   hozatali engedély jogosultjára jutó támogatási összege  pozitív
   különbözete  arányában oszlik meg. A már támogatott hatóanyagot
   tartalmazó, egyenértékű gyógyszerként (generikus gyógyszerként)
   forgalomba   hozatalra   engedélyezett   termék   esetében    a
   támogatásba  történő  befogadás  naptári  évében  a  forgalomba
   hozatali engedély jogosultját a sávos kockázatviselésből  eredő
   befizetési kötelezettség nem terheli.

     (6)  Ha  a támogatott gyógyszerek után az első kilenc hónapra
   együttesen  adódó  támogatás összege —  az  (1)–(2)  bekezdések
   megfelelő  alkalmazásával — meghaladja az E. Alap költségvetése
   Gyógyszertámogatás  kiadásai jogcímének a tárgyév  január  első
   napján    hatályos   előirányzata   háromnegyed    részét,    a
   forgalombahozatali  engedély jogosultja az  Egészségbiztosítási
   Alap  kezeléséért  felelős egészségbiztosítási  szerv  által  a
   (2)–(5)  bekezdések  megfelelő alkalmazásával  november  10-éig
   közölt  támogatási adatok alapján, tárgyév december  20-áig  az
   állami adóhatósághoz az állami adóhatóság által rendszeresített
   nyomtatványon  előleget vall be és egyidejűleg  fizeti  meg  az
   állami  adóhatóság  által  a kincstárnál  külön  erre  a  célra
   megnyitott számlára.

      (7)   Az   Egészségbiztosítási  Alap   kezeléséért   felelős
   egészségbiztosítási szerv a tárgyévet követő naptári év február
   15-éig  közli  a  forgalomba hozatali engedély Jogosultjával  a
   sávos    kockázatviselésből   eredő   fizetési    kötelezettség
   teljesítéséhez szükséges támogatási adatokat.

      (8)  A  forgalomba  hozatali  engedély  jogosultja  a  sávos
   kockázatviselésből   eredő  fizetési  kötelezettséget   a   (7)
   bekezdésben meghatározott időpontot követő hónap 25. napjáig az
   állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon az állami
   adóhatósághoz vallja be és egyidejűleg — a (6) bekezdés alapján
   fizetett  előlegre  is  tekintettel  —  fizet  meg  az   állami
   adóhatóság  által  a kincstárnál külön erre a célra  megnyitott
   számlára.

     (9)  Az  állami  adóhatóság a sávos kockázatviselésből  eredő
   fizetési  kötelezettség alapján beszedett összeget az  E.  Alap
   kincstárnál   vezetett,   külön   jogszabályban   meghatározott
   számlájára a befizetést követően haladéktalanul átutalja.

      (10)   Az   Egészségbiztosítási  Alap  kezeléséért   felelős
   egészségbiztosítási  szerv  a  sávos  kockázatviselésből  eredő
   befizetésre      kötelezettek     ellenőrzéséhez      szükséges
   háromnegyedévi adatokról november 10-éig, a tárgyévi  adatokról
   a  tárgyévet követő naptári év február 15-éig elektronikus úton
   adatszolgáltatást teljesít az állami adóhatósághoz.

    (11) A gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja a
   sávos  kockázatviselésből  eredő tárgyévre  vonatkozó  fizetési
   kötelezettségét    csökkentheti    a    tárgyévre     vonatkozó
   támogatásvolumen-szerződés   alapján   teljesített    befizetés
   összegével.

     43.  §  (1)  A  Kormány a gyógyszerpiac  átmeneti  zavarainak
   elhárítása,  kiküszöbölése  vagy a gyógyszerpiac  egyensúlyának
   fenntartása érdekében elrendelheti, hogy az emberi alkalmazásra
   kerülő  forgalomba  hozatalra engedélyezett  gyógyszerek  és  a
   különleges  táplálkozási igényt kielégítő tápszerek esetében  a
   gyártó és a forgalmazó közötti, az e bekezdés szerinti rendelet
   kihirdetésekor hatályos szerződésekben szereplő árat — ideértve
   a  Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény  226.  §
   (1)  bekezdése  szerint jogszabályban meghatározott  árat  —  a
   rendelet kihirdetésétől számított legfeljebb két évig nem lehet
   emelni, illetve a gyártók és a forgalmazók ennél magasabb  áron
   a  rendelet  kihirdetésétől számított legfeljebb két  évig  nem
   tehetnek egymás felé szerződési ajánlatot.

     (2)  Abban az esetben, ha az (1) bekezdés szerinti intézkedés
   elrendelésére    került    sor,   évente    legalább    egyszer
   felülvizsgálatot  kell  végezni annak  megállapítása  céljából,
   hogy  a  gyógyszerpiac egyensúlyának fenntartása  érdekében  az
   intézkedés változatlan fenntartása indokolt-e. A felülvizsgálat
   kezdetétől  számított  90 napon belül a hatáskörrel  rendelkező
   hatóság   bejelenti   az   áremeléseket  és   árcsökkentéseket,
   amennyiben változtatásokra kerül sor.

      (3)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  árnál  magasabb  ár  akkor
   alkalmazható,  ha  ehhez  az  egészségbiztosítási   felügyeleti
   hatóság kérelem alapján hozzájárul. A hozzájárulás akkor adható
   meg, ha
     a)  az  adott  gyógyszer az adott betegség kizárólagos,  első
   vonalbeli   (elsődlegesen  választandó)   kezelésére   szolgáló
   készítmény, és
     b)  a  gyártó  vagy a forgalmazó bizonyítja,  hogy  az  adott
   gyógyszer  előállításának költsége az (1) bekezdés  alkalmazása
   esetén érvényes legmagasabb árnál magasabb.

     (4)  A (2) bekezdés szerinti kérelemről kilencven napon belül
   kell  határozatot hozni. Rendkívüli esetben ez a  határidő  egy
   ízben  további  hatvan  nappal  meghosszabbítható,  amelyről  a
   kérelmezőt  értesíteni kell. Az egészségbiztosítási felügyeleti
   hatóság  a (3) bekezdés szerinti hozzájárulásról haladéktalanul
   közleményt tesz közzé.

     (5)  Az  (1) bekezdés szerinti intézkedés érvényessége  alatt
   kereskedelmi kapcsolatokban a Kormány által meghatározott, vagy
   elfogadott legmagasabb árnál magasabb árat érvényesen nem lehet
   kikötni.

     (6)  Ha a szerződésben az árban külön nem állapodtak  meg,  a
   termék árára az intézkedésben meghatározott ár az irányadó.  Ez
   az  ár  irányadó  akkor  is,  ha a vállalkozások  a  jogszabály
   megsértésével más árban állapodtak meg.

     (7)  Az (1) bekezdés szerinti árnak a szerződés megkötése  és
   teljesítése között bekövetkezett megszűnése esetén a szerződést
   —  ha  törvény eltérően nem rendelkezik — a kikötött áron  kell
   teljesíteni.
    (…)

     83. § (1) Ez a törvény — a (2) bekezdésben foglalt kivétellel
   — 2006. december 29-én lép hatályba.
    (2) E törvény
     a)  4–35.  és  43–47.  §-ai  —  a  c)  pontban  meghatározott
   kivételével — 2007. január 1. napján,
    b) 36–42. §-ai 2007. január 15. napján,
    c) 25. §-ának (2) bekezdése, valamint 34. §-ának (3) bekezdése
   2007. április 1. napján
    lép hatályba.”

    3. A Jat. vonatkozó rendelkezései:

    „20. § A jogalkalmazó szerveket, a társadalmi szervezeteket és
   az   érdekképviseleti  szerveket  be  kell   vonni   az   olyan
   jogszabályok  tervezetének elkészítésébe,  amelyek  az  általuk
   képviselt és védett érdekeket, illetőleg társadalmi viszonyokat
   érintik.
    (…)
      27.  §  A  Kormány  elé  terjesztendő  jogszabálytervezetről
   véleményt nyilvánítanak (…)
     c)  az  érdekelt  társadalmi szervezetek és  érdekképviseleti
   szervek.”

     4.  Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény  (a
   továbbiakban: Áht.) vonatkozó rendelkezése:

     „10.  §  (1)  A Magyar Köztársaság területén működő,  illetve
   jövedelemmel,  bevétellel, vagyonnal rendelkező  jogi  személy,
   jogi   személyiséggel  nem  rendelkező  szervezet,  továbbá   a
   jövedelemmel,  bevétellel  vagy vagyonnal  rendelkező  belföldi
   vagy   külföldi  természetes  személy  kötelezhető  arra,  hogy
   befizetéseivel  hozzájáruljon az államháztartás alrendszereinek
   költségvetéseiből ellátandó feladatokhoz.
    (2) A fizetési kötelezettség elsősorban adó, illeték, járulék,
   hozzájárulás, bírság vagy díj formájában írható elő.
    (3) Fizetési kötelezettséget előírni, a fizetésre kötelezettek
   körét,  a  fizetési  kötelezettség  mértékét,  a  kedvezmények,
   mentességek   körét   és   mértékét,   továbbá   előlegfizetési
   kötelezettséget megállapítani — a díj és a bírság kivételével —
   csak   törvényben,   illetve  törvény  felhatalmazása   alapján
   önkormányzati rendeletben lehet.
    (4) Fizetési kötelezettségekre, fizetésre kötelezettek körére,
   a   fizetési   kötelezettség  mértékére   vonatkozó   törvények
   kihirdetése és hatálybalépése között legalább negyvenöt  napnak
   kell  eltelnie, kivéve, ha a törvény a fizetési kötelezettséget
   mérsékli  és  a fizetési kötelezettségek, valamint a  fizetésre
   kötelezettek körét nem bővíti.”

                                III.

    Az indítványok részben megalapozottak.

     1.  Elsőként az Alkotmánybíróság a Gyftv. egésze,  illetve  a
   hatályba  léptetésről rendelkező 83. § (1)  és  (2)  bekezdései
   alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
   irányuló indítványokat vizsgálta.

     1.1.  Az  Alkotmány  2.  §  (1) bekezdésében  védeni  rendelt
   jogállamiság  egyik  fontos alkotóeleme a  jogbiztonság,  amely
   megköveteli,  hogy az állampolgárok jogait és  kötelességeit  a
   törvényben  megszabott  módon  kihirdetett  és  bárki   számára
   hozzáférhető  jogszabályok  rendezzék,  továbbá   meglegyen   a
   tényleges  lehetőség arra, hogy a jogalanyok  magatartásukat  a
   jog  előírásaihoz tudják igazítani. A jogalkotónak  kellő  időt
   kell  tehát  biztosítania arra, hogy az érintettek a jogszabály
   szövegét megismerhessék, és eldöntsék, miként alkalmazkodnak  a
   jogszabály   rendelkezéseihez.  A  jogszabály  kihirdetése   és
   hatálybalépése     közötti    „kellő    idő”     mértékét     a
   jogszabálytervezet  kidolgozójának,  illetve   a   jogalkotónak
   esetileg   kell  vizsgálnia,  az  adott  jogszabály   jellegét,
   valamint   a   jogszabály  végrehajtására   való   felkészülést
   befolyásoló   egyéb  tényezőket  alapul  véve.  Alkotmányossági
   szempontból az bírálható el, hogy a jogalkotó biztosított-e  az
   érintettek számára legalább minimális felkészülési időt, vagyis
   lehetőségük  volt-e  az  érintetteknek  a  jogszabály  előzetes
   megismerésére.   Alkotmányellenesség   csak   a   felkészülésre
   szolgáló    időtartam   kirívó,   a   jogbiztonságot   súlyosan
   veszélyeztető   vagy  sértő  hiánya  esetén  állapítható   meg.
   [34/1991.  (VI. 15.) AB határozat, ABH 1991, 170.; 7/1992.  (I.
   30.)  AB  határozat,  ABH  1992, 45.;  25/1992.  (IV.  30.)  AB
   határozat, ABH 1992, 131.; 28/1992. (IV. 30.) AB határozat, ABH
   1992,  155.;  41/1997. (VII. 1.) AB határozat, ABH 1997,  292.;
   723/B/1998. AB határozat, ABH 1999, 795.; 10/2001. (IV. 12.) AB
   határozat, ABH 2001, 123.; 1022/B/2001. AB határozat, ABH 2002,
   1568.; 1025/B/2001. AB határozat, ABH 2003, 1456.]

    Az Alkotmánybíróság eddigi gyakorlata során a felkészülési idő
   hiánya   miatt   különösen  akkor  állapította   meg   valamely
   jogszabály   alkotmányellenességét,  ha   az   szerzett   jogot
   korlátozott,   a   korábbihoz   képest   úgy   állapított   meg
   hátrányosabb   rendelkezést,  illetőleg  oly   módon   hárított
   fokozott  kockázatot  a címzettekre, hogy  a  megismerés  és  a
   felkészülés lehetőségének hiánya sérelmet okozott az érintettek
   számára,    akadályozta    a   jogalkalmazót    a    jogszabály
   alkalmazásában. [7/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH  1992,  45,
   47.;  25/1992.  (IV. 30.) AB határozat, ABH  1992,  131,  132.;
   43/1995.  (VI. 30.) AB határozat, ABH 1995, 188, 196.; 44/1995.
   (VI.  30.)  AB  határozat, ABH 1995, 203, 207.; 723/B/1998.  AB
   határozat,  ABH 1999, 795, 799–800.; 1025/B/2001. AB határozat,
   ABH 2003, 1456, 1459-1460.; 797/B/2001. AB határozat, ABH 2003,
   1437, 1441–1442.]

     A  28/1992.  (IV. 30.) AB határozat arra is rámutatott,  hogy
   „nem  lehet  általános érvénnyel meghatározni,  hogy  mennyi  a
   jogszabály  alkalmazására való felkészüléshez szükséges  »kellő
   idő«, amit a jogszabály kihirdetése és hatálybaléptetése között
   feltétlenül  biztosítani  kell.  Ezt  minden  egyes  jogszabály
   megalkotásánál,    a    jogszabályba   foglalt    rendelkezések
   jellegének, mennyiségének, valamint a jogszabály végrehajtására
   (vagy  az  önkéntes jogkövetésre) való felkészülést befolyásoló
   egyéb  tényezők alapulvételével, esetileg kell vizsgálni”  (ABH
   1992, 155, 156–157.). E vizsgálathoz azonban objektív támpontot
   ad  az  Áht.  10.  §  (4) bekezdése, amely szerint  a  fizetési
   kötelezettségekre    vonatkozó   törvények    kihirdetése    és
   hatálybaléptetése  között — kivéve, ha  a  törvény  a  fizetési
   kötelezettséget   mérsékli   és  a  fizetési   kötelezettségek,
   valamint  a fizetésre kötelezettek körét nem bővíti — negyvenöt
   napnak el kell telnie.

      A  Gyftv.  2006.  november  29-én  került  kihirdetésre,  és
   rendelkezései — meghatározott kivételekkel — 2006. december 29-
   én,  a  befizetési  kötelezettséget előíró  36–42.  §-ok  2007.
   január   15-én   léptek  hatályba.  Ez  utóbbiak   esetében   a
   törvényhozó   biztosította  az  Áht.  10.  §  (4)  bekezdésében
   meghatározott negyvenöt napos határidőt.

    A főszabályként meghatározott harmincnapos vacatio legis annak
   ellenére nem tekinthető a jogbiztonság súlyos sérelmének,  hogy
   a    Gyftv.   alapvetően   új   joganyagot   hozott   létre   a
   gyógyszerforgalmazás   területén.  Ezért   jelen   esetben   az
   Alkotmánybíróság  úgy  döntött, hogy  felkészülési  idő  hiánya
   miatt   a   Gyftv.  egészének,  illetve  83.  §  (1)   és   (2)
   bekezdéseinek  alkotmányellenessége  az  Alkotmány  2.  §   (1)
   bekezdése alapján nem állapítható meg, ezért az indítványokat e
   tekintetben elutasította.

     1.2. Az indítványozók hivatkoztak arra is, hogy a törvényhozó
   nem vonta be a jogszabály előkészítésébe az érintett társadalmi
   szervezeteket, érdekképviseleti szerveket, és nem kérte ki azok
   véleményét.

    Az Alkotmánybíróság már több korábbi határozatában vizsgálta a
   véleményezési    jog    mellőzésével    meghozott    jogszabály
   alkotmányellenességét.    A    496/B/1990.     AB     határozat
   megállapította,  hogy a „jogszabályelőkészítő szervek  [a  Jat.
   27.  § c) pontja szerinti] vélemények beszerzésével kapcsolatos
   kötelezettségszegése  (…)  önmagában  nem  érintheti  az  adott
   törvény  érvényességét.  A jogszabály  előkészítésre  vonatkozó
   törvényi    előírások   megsértése   az    illetékes    szervek
   államigazgatási    jogi,    esetleg   politikai    felelősségét
   alapozhatja meg csupán” (ABH 1991, 493, 495-496.). Ezt a tételt
   az  Alkotmánybíróság a későbbi határozatokban is érvényesítette
   [30/1991. (VI. 5.) AB határozat, ABH 1991, 421.; 14/1992. (III.
   30.)  AB határozat, ABH 1992, 338, 342.; 54/1996. (XI. 30.)  AB
   határozat,  ABH  1996,  173,  195.;  50/1998.  (XI.   27.)   AB
   határozat,  ABH  1998,  387,  395.;  39/1999.  (XII.  21.)   AB
   határozat, ABH 1999, 325, 349.].

    Fordulatot hozott az Alkotmánybíróság gyakorlatában a 30/2000.
   (X.    11.)   AB   határozat,   amely   a   véleményezési   jog
   elmulasztásával  megalkotott  kormányrendelet  alkotmányosságát
   annak  alapján ítélte meg, hogy a véleményező szerv „közhatalmi
   jellegű”-e.  E  határozatában  az  Alkotmánybíróság  „arra   az
   álláspontra  helyezkedett, hogy a jogszabály által kifejezetten
   és  konkrétan  megnevezett, egyetértési, illetve  véleményezési
   jogkörrel    rendelkező   szervezetek    —    a    demokratikus
   döntéshozatali   eljárásban   betöltött   szerepük   miatt   az
   egyeztetési kötelezettség vonatkozásában — közhatalminak, így a
   jogalkotó  számára megkerülhetetlennek minősülnek”  (ABH  2000,
   202,   206).   Döntése   indokolásaként   az   Alkotmánybíróság
   leszögezte, hogy „[a] jogállamiság részét képező döntéshozatali
   eljárási szabályok megsértése a döntés közjogi érvénytelenségét
   eredményezheti.  (…) Azt a kérdést, hogy a  külön  törvényekben
   meghatározott    jogalkotási   eljárási   szabály    megszegése
   súlyosságánál  fogva adott esetben eléri-e  az  alkotmánysértés
   szintjét,  az  Alkotmánybíróságnak  eseti  mérlegeléssel   kell
   eldöntenie” (ABH 2000, 202, 207.).

     Ettől  eltérő — és a korábbi döntéseihez hasonló  —  tartalmú
   döntést  hozott  az Alkotmánybíróság a 7/2004.  (III.  24.)  AB
   határozattal    elbírált    ügyben.    E    határozatban     az
   Alkotmánybíróság    összegezte    korábbi    gyakorlatát,    és
   megállapította,  hogy  „a vélemények beszerzésével  kapcsolatos
   kötelezettségszegés   nem   érintheti    az    adott    törvény
   érvényességét  (…),  a  Jat. rendelkezéseinek  figyelmen  kívül
   hagyása  önmagában  nem vezet a törvény alkotmányellenességének
   megállapításához, hanem csak akkor, ha az egyben  az  Alkotmány
   valamely  szabályába  ütközik (…), az  előkészítésre  vonatkozó
   szabályok  megsértése  az  előterjesztő  államigazgatási  jogi,
   esetleg  politikai  felelősségét alapozza meg  (ABH  2004,  98,
   101.).  Az  Alkotmánybíróság megállapította  továbbá,  hogy  „a
   törvényalkotási    eljárás    ügydöntő,    érdemi    része    a
   törvényjavaslat  benyújtásával  kezdődik,  annak  nem  eleme  a
   törvénytervezet elkészítése, és ugyanígy kívül esnek  rajta  az
   előkészítés  során lefolytatott egyeztetések és véleményezések”
   (ABH  2004,  98,  105.).  A határozat külön  kiemelte,  hogy  a
   30/2000.  (X.  11.) AB határozatban rögzítettek  követésére  az
   adott  esetben  azért  sem  kerülhetett  sor,  mert  abban  nem
   törvény,  hanem kormányrendelet alkotmányossága volt  a  kérdés
   (ABH  2004,  98,  105–106.). Az e határozatban  foglaltakat  az
   Alkotmánybíróság a 29/2006. (VI. 21.) AB határozattal eldöntött
   ügy kapcsán is megismételte.

     Az  Alkotmánybíróság az 1098/B/2006. AB határozatban elbírált
   ügyben   rámutatott,   hogy   „az   Alkotmánybíróságnak   eseti
   mérlegeléssel  kell  eldöntenie,  hogy  a  jogalkotási  eljárás
   szabályainak   megsértése  miatt  megállapítható-e   az   egész
   [törvény]  alkotmányellenessége” (ABH  2007,  2088,  2108.).  A
   konkrét  ügyben  az Alkotmánybíróság a törvény  egészét  támadó
   indítványokat elutasította.

      A   fent   ismertetett  határozatokban  az  Alkotmánybíróság
   elsődlegesen  nem  a  törvénysértés megvalósulásának  a  tényét
   vizsgálta,  hanem  azt,  hogy  a törvénysértés  a  jogállamiság
   sérelmén keresztül alkotmányellenes helyzetet idézett-e elő. Az
   Alkotmány 7. § (2) bekezdésének értelmében a jogalkotás rendjét
   törvény   szabályozza,  amelynek  elfogadásához   a   jelenlévő
   országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.  Az
   Alkotmánybíróság   gyakorlata  töretlen  abban,   hogy   ez   a
   rendelkezés   önmagában  nem  teszi  alkotmányos  szabállyá   a
   jogalkotásról szóló törvény normáit (496/B/1990. AB  határozat,
   ABH 1991, 493, 496.). Így az a kérdés, hogy a véleményezési jog
   elmulasztása  alkotmánysértő-e, nem  e  rendelkezés,  hanem  az
   Alkotmány 2. § (1) bekezdése alapján dönthető el.

     Jelen  esetben  az  Alkotmánybíróság az  indítványozók  által
   felhozott  törvénysértést nem látta olyannak, amely sértené  az
   Alkotmány  2.  § (1) bekezdésében meghatározott jogállamiságot,
   vagy  az  Alkotmány 7. § (2) bekezdésében rögzített  jogalkotás
   rendjét.   Emiatt  az  Alkotmánybíróság  a  Gyftv.   egészének,
   valamint  a  83.  §  (1)  és (2) bekezdésének  megsemmisítésére
   irányuló indítványokat e tekintetben is elutasította.

     2.  Ezt  követően  az Alkotmánybíróság a  Gyftv.  20.  §-ával
   összefüggő   indítványokat  vizsgálta.  E   §   értelmében   az
   egészségbiztosítási  felügyeleti hatóság adatok  megismerésére,
   adathordozó lefoglalására és helyszín átkutatására jogosult,  a
   gyógyszer  és  gyógyászati segédeszköz ismertetésére  vonatkozó
   szabályok (Gyftv. 14. §) betartásának ellenőrzése érdekében.  A
   Gyftv.   20.   §-ában  található  ellenőrzési  jogkörök   közös
   jellemzője,  hogy azok — meghatározott körülmények  fennforgása
   esetén  —  a  gyógyszerforgalmazókon,  ismertető  tevékenységet
   végzőkön   kívüli   más  személyekre  is   kiterjedhetnek.   Az
   ellenőrzés  a  közigazgatási hatósági eljárás  és  szolgáltatás
   általános   szabályairól  szóló  2004.  évi  CXL.  törvény   (a
   továbbiakban:  Ket.)  hatálya  alá  tartozó  eljárás,  amelynek
   szabályait  a  Gyftv.  20. §-ában rögzített  eltérésekkel  kell
   alkalmazni.

     2.1.  A magánlakás sérthetetlenségéhez való jog tartalmát  az
   1115/B/1995. AB határozat fejtette ki részletesen. E szerint ez
   az  „alapjog  az  emberi méltósághoz való jog,  mint  általános
   személyiségi  jog  alkotó elemeinek egyik, az  Alkotmány  által
   nevesítetten  biztosított alakzata, amely a  magánszféra  egyik
   jelentős összetevőjének sérthetetlenségét alapozza meg.  (…)  A
   magánlakás  sérthetetlenségéhez való alapjog — mint  a  negatív
   jellegű   alapjogok  általában  —  nem  valamely   szolgáltatás
   igénybevételére,  nem  is meghatározott  aktivitás  kifejtésére
   jogosít,  hanem  a  védett tárgykörben a kívül  állók  bizonyos
   zavaró,  beavatkozó, sértő megnyilvánulásaitól való mentességre
   és a mentesség állami védelmére jogosít” (ABH 1996, 551, 552.).
   A  magánlakás  sérthetetlenségéhez való jogot a 26/2004.  (VII.
   7.) AB határozat kiterjesztette a hivatás gyakorlására szolgáló
   helyiségekre is (ABH 2004, 398, 417.). A Gyftv. 20.  §  (7)–(9)
   bekezdései ezt a jogot korlátozzák.

     Az  Alkotmánybíróságnak jelen kérdés  kapcsán  először  abban
   kellett  állást  foglalnia,  hogy  az  Alkotmány  59.   §   (1)
   bekezdésében  szereplő  jog  korlátozása,  mint  a   magánlakás
   átkutatása alkotmányos-e közigazgatási eljárás keretében,  vagy
   pedig  ilyen súlyú korlátozásra csak büntetőeljárás  során  van
   lehetőség.

     Valamely  alapjog korlátozásának alkotmányossága az Alkotmány
   8.  §  (2) bekezdése alapján ítélhető meg. Ez alapján a  Magyar
   Köztársaságban az alapvető jogokra és kötelességekre  vonatkozó
   szabályokat  törvény  állapítja  meg,  alapvető  jog   lényeges
   tartalmát  azonban  nem korlátozhatja. Az,  hogy  a  korlátozás
   érinti-e  az  alapjog  lényeges tartalmát, az  Alkotmánybíróság
   által  kidolgozott alapjogi teszt segítségével dönthető  el.  E
   szerint  „[a]z  állam  akkor nyúlhat az alapjog  korlátozásának
   eszközéhez,  ha  másik alapvető jog és szabadság  védelme  vagy
   érvényesülése,  illetve  egyéb alkotmányos  érték  védelme  más
   módon    nem    érhető    el.    Az   alapjog    korlátozásának
   alkotmányosságához tehát önmagában nem elegendő, hogy az  másik
   alapjog  vagy  szabadság  védelme vagy  egyéb  alkotmányos  cél
   érdekében  történik,  hanem  szükséges,  hogy  megfeleljen   az
   arányosság követelményeinek: az elérni kívánt cél fontossága és
   az  ennek  érdekében  okozott  alapjogsérelem  súlya  megfelelő
   arányban  legyen  egymással. A törvényhozó a  korlátozás  során
   köteles  az  adott  cél elérésére alkalmas  legenyhébb  eszközt
   alkalmazni.   Alkotmányellenes  a  jog   korlátozása,   ha   az
   kényszerítő ok nélkül, önkényesen történik vagy ha a korlátozás
   súlya az elérni kívánt célhoz képest aránytalan” [30/1992.  (V.
   26.) AB határozat, ABH 1992, 167, 171.].

     Mind az Alkotmányból, mind az alapjog korlátozására vonatkozó
   alkotmánybírósági  gyakorlatból  az  állapítható  meg,  hogy  a
   jogkorlátozás alkotmányossági megítélésénél nem annak van döntő
   jelentősége,  hogy azt melyik jogág szabályozza, vagy  alakilag
   milyen  eljárásban  történik, hanem  annak,  hogy  a  korlátozó
   szabály eleget tesz-e az Alkotmányban rögzített, valamint abból
   levezethető  formai és tartalmi követelményeknek,  és  hogy  az
   adott   eljárás  kellő  garanciával  körülbástyázott-e.   Jelen
   esetben  sem  eredményezi a Gyftv. 20. § (7)–(9)  bekezdéseinek
   alkotmányellenességét   önmagában   az,   hogy    a    helyszín
   átkutatására közigazgatási eljárás keretében kerül sor.  Ez  az
   értelmezés következik a már hivatkozott 26/2004. (VII.  7.)  AB
   határozatból   is,  amelyik  az  adóhatóság   —   közigazgatási
   eljárásban   történő   —   vizsgálati  jogával   összefüggésben
   hangsúlyozta:   „az   átvizsgálás   jogintézménye   nem   eleve
   alkotmányellenes a magánlakás sérthetetlenségéhez való alapvető
   jog   szempontjából”   (ABH  2004,   398,   417.).   Mindezekre
   figyelemmel  az  Alkotmánybíróság  a  Gyftv.  20.   §   (7)–(9)
   bekezdéseinek   alkotmányosságáról   azok   tartalma    alapján
   határozott,  és  azt  vizsgálta,  hogy  az  azokban   rögzített
   átkutatás  az  Alkotmány  8.  §  (2)  bekezdésének  megfelelően
   korlátozza-e a magánlakás sérthetetlenségéhez való jogot.

    A Gyftv. 20. §-ában rögzített jogkorlátozás törvényben jelenik
   meg,  ezzel  eleget  tesz az Alkotmány 8.  §  (2)  bekezdésében
   rögzített    formai    követelménynek.   Az    Alkotmánybíróság
   álláspontja  szerint  a  gyógyszer és  gyógyászati  segédeszköz
   ismertetésére  vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése,  a
   vesztegetés  kiszűrése  [Gyftv. 14. § (1)  bekezdés]  érdekében
   szükséges   eszköz  lehet  az  egészségbiztosítási  felügyeleti
   hatóság  feljogosítása helyszín átkutatására. Erre  tekintettel
   az  átkutatás  nem  eleve ellentétes az  Alkotmány  59.  §  (1)
   bekezdésével.

     Az alapvető jogot korlátozó törvénnyel szemben — az Alkotmány
   8.  §  (2)  bekezdéséből eredően — az is  követelmény,  hogy  a
   korlátozás  arányos  legyen.  Ezért  ahhoz,  hogy   a   törvény
   alkotmányos  legyen,  szükséges az  is,  hogy  —  megfelelő  és
   elegendő  —  garanciát  nyújtson az  esetleges  visszaélésekkel
   szemben  [26/2004.  (VII.  7.) AB  határozat,  ABH  2004,  398,
   417–418.].  Ilyen garancia, hogy a Gyftv. 20. §  (8)  bekezdése
   értelmében   helyszín   átkutatására   csak   előzetes    bírói
   engedéllyel  kerülhet  sor. E bekezdés  tételesen  meghatározza
   azokat a körülményeket, amelyek fennforgása esetén a vizsgálati
   cselekményt  a  bíró engedélyezi. A helyszín átkutatása  csupán
   „legvégső  eszköz”  lehet  az  egészségbiztosítási  felügyeleti
   hatóság számára, elrendelésére csak akkor kerülhet sor, ha  más
   vizsgálati   cselekmény  nem  vezetne  eredményre.  Garanciális
   elemnek    tekinthetőek    továbbá    a    háttérjogszabályként
   alkalmazandó Ket. alapelvei is.

     A  Gyftv.  20. § (8) bekezdése azonban nem teszi  lehetővé  a
   helyszín   átkutatását  engedélyező  bírói  végzéssel  szembeni
   jogorvoslatot.     Az    Alkotmánybíróság    jelentős     számú
   határozatában,  igen  sokféle szempontból  foglalkozott  már  a
   jogorvoslati   jog   alkotmányos   tartalmával.   Ennek   során
   leszögezte, hogy tartalma szerint a jogorvoslathoz való jog  az
   érdemi  határozatok tekintetében a más szervhez, vagy ugyanazon
   szervezeten  belüli  magasabb fórumhoz  fordulás  lehetőségének
   biztosítását  jelenti  [részletesen pl.  5/1992.  (I.  30.)  AB
   határozat,  ABH  1992, 27, 31., 1437/B/1990. AB határozat,  ABH
   1992, 453, 454., 513/B/1994. AB határozat, ABH 1994, 731,  733-
   734.,  22/1995.  (III.  31.)  AB  határozat,  ABH  1995,   108,
   109–110., 23/1998. (VI. 9.) AB határozat, ABH 1998, 182,  186.,
   24/1999.  (VI.  30.)  AB határozat, ABH  1999,  237,  243–246.,
   29/1999. (X. 6.) AB határozat, ABH 1999, 294, 297–298.].

     Határozataiban kifejtette azt is, hogy az Alkotmány 57. § (5)
   bekezdésének  az  a  kitétele, mely  szerint  az  érintettek  a
   jogorvoslattal a „törvényben meghatározottak szerint” élhetnek,
   utalás  arra, hogy az „egyes eljárásokban megengedett az eltérő
   szabályozás” [pl. 5/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH 1992,  27,
   31.; 38/2002. (IX. 25.) AB határozat, ABH 2002, 266, 268.].

     Az Alkotmánybíróság gyakorlatában több ízben sor került már a
   jogorvoslattal  támadható  és nem támadható  döntések  tartalmi
   ismérveinek  vizsgálatára. Ezzel összefüggésben megállapította,
   hogy  a  jogorvoslat követelménye csak az érdemi  határozatokra
   vonatkozik.  Annak  vizsgálata során pedig,  hogy  mely  döntés
   minősül  ilyennek,  a  döntés tárgya és a  személyre  gyakorolt
   hatása  a  meghatározó, vagyis az, hogy az érintett  helyzetét,
   jogait  a döntés lényegesen befolyásolta e. Ebből kiindulva  az
   Alkotmánybíróság   —   a  legkülönbözőbb  típusú   eljárásokkal
   összefüggésben  tartalmilag egységesen  —  mondta  ki,  hogy  a
   jogorvoslat  kizárása  az  eljárás  során  hozott,  az  eljárás
   menetének   irányítására  szolgáló  ún.  pervezető  végzésekkel
   szemben  nem  ellentétes az Alkotmány 57.  §  (5)  bekezdésében
   foglaltakkal  [részletesen pl. 1636/D/1991. AB  határozat,  ABH
   1992,  515, 516.; 5/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH 1992,  27,
   31.;  4/1993.  (II.  12.)  AB határozat,  ABH  1993,  48,  74.;
   46/2003. (X. 16.) AB határozat, ABH 2003, 488, 502.].

    A Gyftv. 20. § (7)-(9) bekezdéseiben szereplő bírói döntés nem
   tekinthető  az ügy érdemében hozott döntésnek, hanem  tartalmát
   tekintve  kényszerintézkedés  jellegű  vizsgálatot  engedélyező
   határozat,  amellyel szemben a törvényhozónak  nincs  Alkotmány
   57.  §  (5)  bekezdéséből következő kötelezettsége  arra,  hogy
   jogorvoslatot biztosítson.

     Amennyiben pedig az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság —
   felhasználva  az  átkutatás  eredményét  —  a  Gyftv.  19.  §-a
   szerinti   eljárásban  jogsértést  állapít  meg,   és   a   (2)
   bekezdésben foglalt szankciók valamelyikét alkalmazza, akkor  a
   jogsértőnek    lehetősége    nyílik   a    háttérjogszabályként
   alkalmazandó  Ket.  alapján  jogorvoslat  igénybe  vételére.  E
   jogorvoslat   során   lehetőség  nyílik   arra   is,   hogy   a
   jogorvoslattal  élő  a  Gyftv. 20.  §  (7)  bekezdése  szerinti
   átkutatás törvényességét illetve szakszerűségét vitassa.

     Az  egészségbiztosítási felügyeleti hatóság  ugyanis  törvény
   által   létrehozott  szerv,  amely  a  Gyftv.   több   szakasza
   alkalmazásában  a  forgalmazó  (mint  ügyfél)  számára   jogot,
   kötelezettséget  állapít meg. A Ket. 13. § (2) bekezdésének  d)
   pontja  alapján  a  piac felügyeleti és a piac  szabályozásával
   kapcsolatos  eljárásokban  (így a  gyógyszerpiaccal  összefüggő
   eljárásokban  is)  a  Ket.  rendelkezéseit  csak   akkor   kell
   alkalmazni,   ha   az  ügyfajtára  vonatkozó   törvény   eltérő
   szabályokat  nem állapít meg. A Gyftv. 19. §-a nem állapít  meg
   szabályokat   a   hatósági  döntéssel  szembeni  jogorvoslattal
   összefüggésben,   ezért   a   Ket.   alapján   igénybe   vehető
   jogorvoslatok  igénybe vehetőek a Gyftv. 19. § (2)  bekezdésébe
   foglalt hatósági döntéssel szemben is.

     A  fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróság azt  állapította
   meg,  hogy a Gyftv. 20. § (7)-(9) bekezdései nem sértik  sem  a
   magánlakás sérthetetlenségéhez való jogot, sem a jogorvoslathoz
   való  jogot. Ha pedig a helyszín átkutatása, mint jogkorlátozás
   nem sérti az Alkotmány 59. § (1) bekezdését, akkor az Alkotmány
   54.  §  (1)  bekezdésének  sérelme fel  sem  merül.  Mindezekre
   figyelemmel  az  Alkotmánybíróság  a  Gyftv.  20.   §   (7)–(9)
   bekezdéseinek     megsemmisítésére    irányuló    indítványokat
   elutasította.

     2.2. Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság Gyftv. 20.  §
   (2)  bekezdésében rögzített ellenőrzési jogosítványa, miszerint
   jogosult   adatokat  megismerni,  és  adathordozóról  másolatot
   készíteni,  korlátozza ugyan az Alkotmány 59. § (1) bekezdését,
   ennek     alkotmányossága    azonban    nem    a     magánlakás
   sérthetetlenségével,  hanem  a  személyes   adatok   védelmével
   összefüggésben ítélhető meg. A 15/1991. (IV. 13.) AB  határozat
   rámutatott, hogy személyes adat kötelező kiszolgáltatását  csak
   kivételes   esetekben  rendelheti  el  törvény.   E   határozat
   rögzítette továbbá a célhozkötöttség elvét, mint az információs
   önrendelkezési   jog   gyakorlásának   feltételét   és   egyben
   legfontosabb   garanciáját.   Ez   alapján   személyes   adatot
   feldolgozni  csak  pontosan  meghatározott  és  jogszerű  célra
   szabad (ABH 1991, 40, 42.).

     A  személyes  adatok  célhozkötött kezeléséről  a  Gyftv.  is
   rendelkezik,  a 20. § (2) bekezdése kifejezetten rögzíti,  hogy
   az   ott   megjelölt   hatósági  intézkedéseket   akkor   lehet
   foganatosítani,  és az adatot átvizsgálni, ha valószínűsíthető,
   hogy   az   adathordozón  a  Gyftv.  14.  §-ának  megsértéséhez
   kapcsolódó adatok találhatók. A Gyftv. nem teszi tehát lehetővé
   az  adat megszerzését, ha nem áll fenn a törvénysértés gyanúja.
   Ezen  felül a Gyftv. garanciális szabályokat tartalmaz arra  az
   esetre,  amikor  a  lefoglalt  bizonyítási  eszköz  az  eljárás
   tárgyával össze nem függő személyes adatot is tartalmaz [20.  §
   (3) bekezdés].

     A  személyes adatok védelméhez azonban nem elegendő csupán az
   adatkezelés   célhozkötöttsége,  szükséges  az   is,   hogy   a
   jogkorlátozás  megfeleljen az Alkotmány 8. §  (2)  bekezdésében
   foglalt  feltételeknek. Jelen ügy kapcsán  az  Alkotmánybíróság
   megállapította,     hogy     a    gyógyszerpiac     tisztasága,
   rendeltetésszerű működése érdekében szükséges eszköz a hatósági
   ellenőrzés.   Azt   pedig,   hogy  az   adatalany   számára   a
   jogkorlátozás  a  cél  eléréséhez  szükséges  legenyhébb  módon
   valósuljon meg, a háttérjogszabályként alkalmazandó Ket. 17. §-
   a  biztosítja. E § értelmében a hatóság köteles gondoskodni  az
   eljárás  során  megismert  védett  adat  és  hivatásbeli  titok
   megőrzéséről és a személyes adatok védelméről. Rögzíti továbbá,
   hogy  a  hatóságnak gondoskodnia kell arról, hogy ez adatok  ne
   kerüljenek nyilvánosságra, és hogy továbbításukra csak  törvény
   alapján, vagy az érintett beleegyezésével kerülhet sor.

     Erre  tekintettel  az Alkotmánybíróság a  Gyftv.  20.  §  (2)
   bekezdésének     megsemmisítésére    irányuló     indítványokat
   elutasította.

      3.   A   Gyftv.   által  előírt  befizetési  kötelezettségek
   alkotmányossági  vizsgálatát megelőzően az  Alkotmánybíróságnak
   elsőként arra kellett választ adnia, hogy e kötelezettségek  az
   Alkotmány 70/I. § szerinti közterheknek tekinthetőek-e.

     Az Alkotmány 70/I. § alapján minden természetes személy, jogi
   személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles
   jövedelmi  és  vagyoni viszonyainak megfelelően a  közterhekhez
   hozzájárulni.  E  §  jelentéstartalmát az Alkotmánybíróság  már
   több határozatában értelmezte.

      A   821/B/1990.  AB  határozat  megállapította,  hogy  „[a]z
   Alkotmány  maga  nem  határozza meg a »közteher«  fogalmát,  de
   kétségtelenül  ide  tartoznak  az  állami  pénzügyekről   szóló
   törvény   szerinti   mindazon,  az   állam   javára   előírható
   »közbefizetések«,  amelyek az állam gazdasági  tevékenységének,
   intézményi működtetésének fedezetét szolgálják, vagyis az állam
   bevételi  forrását  jelentik.  Az  Alkotmány  70/I.  §-a  tehát
   egyrészt   az   egyének  számára  ír  elő   kötelezettséget   e
   vonatkozásban,  más oldalról az államot feljogosítja  az  ilyen
   célú  kötelezések,  befizetések előírására,  ezt  azonban  csak
   törvényi  szinten  teheti  meg” (ABH 1994,  481,  486.).  Ehhez
   hasonlóan a 14/B/2001. AB határozat szerint „az Alkotmány 70/I.
   §-a  alapján  köztehernek minősülő befizetési kötelezettségeket
   az [Áht.] határozza meg” (ABH 2003, 1309, 1313.). Az Áht. 10. §
   (2)  bekezdése  azonban  nem tartalmaz taxatív  felsorolást;  e
   szerint   fizetési  kötelezettség  elsősorban   adó,   illeték,
   járulék,  hozzájárulás, bírság vagy díj formájában írható  elő.
   Nincs  tehát  alkotmányos akadálya annak, hogy az Áht.-n  kívül
   más  törvények fizetési kötelezettséget keletkeztessenek. Ezért
   az   Alkotmánybíróság  a  Gyftv.-ben  meghatározott  befizetési
   kötelezettségeket tartalmilag az Alkotmány 70/I.  §-a  szerinti
   „köztehernek”  tekintette, és azok alkotmányosságáról  aszerint
   határozott,  hogy  megfelelnek-e az  abban  foglalt  formai  és
   tartalmi követelményeknek. Ezt az értelmezést támasztja  alá  a
   Gyftv. 36. § (5) bekezdése is, amely a Gyftv. 36., illetve  42.
   §-aiban      meghatározott     befizetési     kötelezettségekre
   háttérjogszabályként az adózás rendjéről szóló 2003. évi  XCII.
   törvényt (a továbbiakban: Art.) rendeli alkalmazni.

     Az  Alkotmánybíróság korai határozatai szerint az állam  nagy
   szabadsággal  rendelkezik  a  tekintetben,  hogy   a   közteher
   meghatározásánál  milyen  gazdasági  forrást  választ,   de   a
   szabályozásnak  meg kell felelnie az arányosság mércéjének.  Az
   Alkotmánybíróság  rámutatott, hogy az Alkotmány  70/I.  §-a  „a
   közterhekhez való hozzájárulás mértéke tekintetében egyedül azt
   a  követelményt  támasztja, hogy annak  meg  kell  felelnie  az
   állampolgár  jövedelmi és vagyoni viszonyainak, vagyis  azokkal
   arányban  kell  állnia” (1558/B/1991. AB határozat,  ABH  1992,
   506,   507.).   Az  arányosság  követelményéből   azonban   nem
   következik  az  a jogalkotói kötelezettség, hogy „minden  egyes
   adó  megállapítása  során az adó mértékét,  az  adó  tárgyaként
   megjelölt   jövedelem,   vagy  vagyon  nagyságából,   illetőleg
   értékétől   függően,  differenciáltan,  azzal  arányosan   kell
   szabályoznia” (66/B/1992. AB határozat, ABH 1992, 735, 737.). E
   határozatában     az     Alkotmánybíróság     nem      tartotta
   alkotmányellenesnek a tételesen meghatározott  adóösszeget.  „A
   jogalkotó   tehát   széles   keretek   között   mérlegelhet   a
   köztehermérték megállapításakor, szabadsága igen nagy  abban  a
   kérdésben    is,    hogy   a   közteherviselési   kötelezettség
   kiindulópontjaként  milyen gazdasági  forrást  választ  ki,  és
   ennek  alapján mit jelöl ki a közteher tárgyának”  (620/B/1992.
   AB határozat, ABH 1994, 539, 541.). „Az Alkotmány tehát nem azt
   határozza  meg, hogy jövedelmet és vagyont kell, illetve  lehet
   közteherviselési kötelezettség alapjává tenni, hanem  azt  írja
   elő,  hogy  a  közteher  viselésének  a  jövedelmi  és  vagyoni
   viszonyokhoz    igazodóan,   arányosan    kell    megtörténnie”
   [448/B/1994.  AB határozat, ABH 1994, 724, 726.; 44/1997.  (IX.
   19.) AB határozat, ABH 1997, 304, 306–307.].

     Az  Alkotmány  70/I. §-ában meghatározott közteher  mértékére
   vonatkozóan  az  59/1995. (X. 6.) AB határozat  megállapította,
   hogy    „az    adómérték   adónemeken   belüli    differenciált
   megállapítása,     hacsak    az     nem     vezet     hátrányos
   megkülönböztetéshez   vagy   valamely   alapjog   alkotmányosan
   igazolhatatlan  korlátozásához  és  az  Alkotmány   70/I.   §-a
   szerinti arányosság keretei között marad, jogalkotói mérlegelés
   kérdése.  Az Alkotmánybíróság nem helyettesítheti a  jogalkotás
   mércéjét  és  felelősségét  a különböző  jövedelmek  adómértéke
   szempontjából a magáéval” (ABH 1995, 295, 298.). Mindazáltal  a
   törvényhozó  alkotmányos mozgástere az adó mértéke tekintetében
   sem  korlátlan.  A  már hivatkozott 1558/B/1991.  AB  határozat
   rámutatott, hogy „[a]lkotmányellenessé abban az esetben  válhat
   az  adó mértéke, ha az diszkriminatíve nyer meghatározást, vagy
   pedig  olyan  nagyságot  ér el, hogy a nyilvánvalóan  eltúlzott
   mérték már minőségi kategóriává; aránytalanná és indokolatlanná
   válik”  (ABH 1992, 506, 507.). Így alkotmányellenessé válik  az
   adó,  ha  az  elkobzó jellegű. Az 1531/B/1991. AB  határozattal
   elbírált   ügyben   az  Alkotmánybíróság  az   adóelméleti   és
   adóigazgatási szakértő véleményére támaszkodott, amely  szerint
   „ha  adó  címen  olyan elvonást alkalmaz egy  norma,  amely  az
   adóalany  lehetetlenülését eredményezi, az már  nem  adó”  (ABH
   1993, 707, 711.).

     Az  Alkotmány 70/I. §-ának értelmezését tágította a  37/1997.
   (VI.  11.)  AB határozat, amely szerint a potenciális gazdasági
   forrás  is  adóztatható.  A határozat szerint  „[a]z  Alkotmány
   70/I.  §-ában  megfogalmazott  közterhekhez  való  hozzájárulás
   állampolgári kötelezettségétől különálló kérdés, hogy az  állam
   a   különböző   típusú,  jövedelemszerzés  céljából   létrejött
   vállalkozások működéséhez milyen adminisztratív, vagy  pénzügyi
   feltételeket,  kötelezettséget ír elő, vagy a foglalkoztatáshoz
   milyen  jogkövetkezmények kapcsolódnak. E problémakör az állami
   gazdaságpolitika és foglalkoztatáspolitika körébe tartozik.  Az
   Alkotmány  70/I.  §-ából nem következik, hogy közteher  formájú
   fizetési  kötelezettségnek nem lehet alapja —  a  jövedelmi  és
   vagyoni viszonyokkal összefüggést mutató — foglalkoztatás  vagy
   a  vállalkozás ténye” (ABH 1997, 234, 241.). E határozatában az
   Alkotmánybíróság  nem  találta  alkotmányellenesnek  az  egyéni
   vállalkozók  által  fizetendő  egészségügyi  hozzájárulást,  de
   megsemmisítette   azt  a  szabályt,  amely  szerint   (bizonyos
   kivételekkel)   minden   személyi   igazolvánnyal    rendelkező
   személynek kell egészségügyi hozzájárulást fizetnie.

       Ezt    az    értelmezést   szűkítette   a    házipénztáradó
   alkotmányosságát  vizsgáló 61/2006.  (XI.  15.)  AB  határozat,
   amely kifejtette, hogy a ténylegesen meg nem szerzett jövedelem
   nem  adóztatható. A határozat megállapította, hogy  „az  alanyi
   kötelezettek  által  ténylegesen  meg  nem  szerzett  jövedelem
   esetében  a  közteher  (adó) és az alanyi kötelezett  jövedelmi
   helyzete  (viszonya) között semmilyen kapcsolat  nem  mutatható
   ki,  s  ez ellentétes az Alkotmány 70/I. §-ában foglalt arányos
   közteherviselés  alkotmányi rendelkezésével”  (ABH  2006,  674,
   683.).  Hasonló  elvi álláspontra helyezkedett a  8/2007.  (II.
   28.)  AB  határozat is, amely összegezte a fogalmi  elemeket  a
   jövedelmi és vagyoni adók tekintetében:
     „— az adó (közteher) alanyi kötelezettek jövedelmi és vagyoni
   viszonyainak való megfelelése;
      — az adó és az alanyi kötelezettek adófizetési kötelezettség
   alá  vont  jövedelme, illetve vagyona között fennálló közvetlen
   kapcsolat;
      —  az  alanyi  kötelezettek  által  ténylegesen  megszerzett
   jövedelem, illetve vagyon adóztatása;
      —  az adó alanyi kötelezettek teherviselő képességével  való
   arányossága.

     A  jövedelmi és vagyoni típusú adók esetében — figyelemmel  a
   konkrét szabályozás összes sajátosságára — az Alkotmány 70/I. §-
   ában  foglalt  alkotmányi  korlát valamennyi  fogalmi  elemének
   egyidejűleg fenn kell állnia ahhoz, hogy a vizsgált szabályozás
   megfeleljen az említett alkotmányos mércének.

    Amennyiben tehát a törvényalkotó — élve széleskörű mérlegelési
   lehetőségével — az alanyi kötelezettek jövedelmét (nyereségét),
   illetve  vagyonát vonja adófizetési kötelezettség alá, akkor  a
   vizsgált szabályozás az esetben felel meg az Alkotmány 70/I. §-
   ban  foglalt  alkotmányi mércének, ha a fent  említett  fogalmi
   elemek  maradéktalanul teljesülnek, azaz: az adó és  az  alanyi
   kötelezettek   jövedelme,  illetve  vagyona  között   közvetlen
   kapcsolat  áll  fenn, az alanyi kötelezettek által  ténylegesen
   (valóságosan)  megszerzett  jövedelem,  illetve  vagyon   kerül
   adóztatásra,  az  alanyi kötelezettek teherviselő  képességével
   arányosan.

     A jövedelem (nyereség), illetve a vagyon adóztatása esetén az
   Alkotmány  70/I.  §-ában  foglalt  alkotmányi  korlát  sérelmét
   idézheti  elő  az,  hogy ha a vizsgált szabályozásról,  illetve
   annak  valamely  eleméről kimutatható, hogy az ténylegesen  meg
   nem    szerzett   jövedelmet   (nyereséget)   von   adófizetési
   kötelezettség  alá, de ugyanígy az is, ha az adó (közteher)  és
   az  alanyi  kötelezettek adóztatott jövedelme, illetve  vagyona
   között  nem  áll  fenn a közvetlen kapcsolat” (ABH  2007,  148,
   163.).

     A fentiekre tekintettel jelen eljárásában az Alkotmánybíróság
   azt  vizsgálta,  hogy a Gyftv.-ben előírt különböző  adójellegű
   befizetési kötelezettségek egyfelől arányosak-e a jövedelmi  és
   vagyoni  viszonyokkal,  másfelől,  hogy  a  szabályozás  sért-e
   alapjogokat, így különösen diszkriminatív-e, végül pedig,  hogy
   mértékét tekintve elkobzó jellegűek-e a kötelezettségek.

     3.1.  A  Gyftv.  7.  §-a  alapelvi szinten  rögzíti,  hogy  a
   forgalomba    hozatali   engedély   jogosultjai   az    általuk
   társadalombiztosítási  támogatással  forgalmazott   gyógyszerek
   mennyiségével arányos befizetési kötelezettségek teljesítésével
   járulnak  hozzá  a  biztosítottak  után  megfizetett  járulékok
   ellenében igénybe vehető gyógyszerellátás gazdaságosságához.  E
   szakasz  tényleges  fizetési kötelezettséget  nem  keletkeztet,
   csak   a   Gyftv.   más   szakaszaiban   rögzített   befizetési
   kötelezettségek  törvényi jogalapját teremti meg.  Mivel  pedig
   önmagában  a  Gyftv.  7.  §-a  alapján  a  forgalomba  hozatali
   engedélyek  jogosultjait nem terheli befizetési  kötelezettség,
   az Alkotmány 70/I. § sérelme fel sem merül.

     Az  egyik  indítványozó  szerint a  befizetési  kötelezettség
   előírása  sérti  az  Alkotmány 70/D. §-át. Az  Alkotmánybíróság
   azonban az 54/1996. (XI. 30.) AB határozatban rámutatott  arra,
   hogy      valamely     törvény     alkotmányossága,     illetve
   alkotmányellenessége   egyedül  az   Alkotmány   70/D.   §-ában
   foglaltak szerint nem bírálható el. „Az Alkotmány 70/D.  §-ában
   foglalt lehető legmagasabb testi és lelki egészséghez való  jog
   biztosítása olyan alkotmányos állami feladatot jelent,  amelyet
   az  állam  központi szervei és a helyi önkormányzati —  továbbá
   egyéb — szervek rendszere révén valósít meg. Ennek keretében az
   állam   —   egyebek   között  —  egészségügyi  intézményhálózat
   működtetésére és az orvosi ellátás megszervezésére köteles.  Az
   egészségügyi intézményhálózat és az orvosi ellátás  körében  az
   Alkotmánybíróság  csak  elvontan,  általános  ismérvekkel  csak
   egészen  szélső  esetekre  korlátozottan  határozhatja  meg  az
   állami kötelezettség kritikus nagyságát, vagyis azt a szükséges
   minimumot,  amelynek  hiánya már alkotmányellenességhez  vezet.
   Ilyennek   volna  minősíthető  például,  ha  az  ország   egyes
   területein  az  egészségügyi  intézményrendszer  és  az  orvosi
   ellátás  teljesen  hiányozna.  Az  ilyen  szélső  eseteken  túl
   azonban   az   Alkotmány   70/D.  §-ban  meghatározott   állami
   kötelezettségnek   nincs   alkotmányos   mércéje.   A    lehető
   legmagasabb  szintű testi és lelki egészséghez való  jog  tehát
   önmagában  alanyi  jogként értelmezhetetlen,  az  az  Alkotmány
   70/D.  §  (2)  bekezdésében  foglalt  állami  kötelezettségként
   fogalmazódik meg, amely magában foglalja azt a kötelezettséget,
   hogy   a   törvényhozó  a  testi  és  lelki  egészség  bizonyos
   területein alanyi jogokat határozzon meg” (ABH 1996, 173,  186-
   187.).

     Az  Alkotmány  70/E.  § (2) bekezdéséből  következő  kötelező
   társadalombiztosítás   körébe  tartozó   ellátási   jogosultság
   viszont  már  valóságos  alanyi jog.  [54/1996.  (XI.  30.)  AB
   határozat,  ABH  1996,  173,  187.;  16/2003.  (IV.   18.)   AB
   határozat, ABH 2003, 214, 228.; 36/2007. (VI. 6.) AB határozat,
   ABH  2007, 432, 452.]. Ebből következően a társadalombiztosítás
   megszervezése,      fenntartása     állami      feladat.      A
   társadalombiztosítás jellegéből azonban az következik, hogy  az
   államnak  akkor is biztosítania kell az egészségügyi ellátással
   kapcsolatos  alanyi  jogosultságok érvényesülését,  ha  erre  a
   befizetett   társadalombiztosítási  járulékok   nem   nyújtanak
   fedezetet. Ilyen esetekben az államnak más (például adójellegű)
   bevételekből    kell   a   társadalombiztosítási    kiadásokért
   helytállnia.

    A gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultjai által
   teljesített befizetési kötelezettségeket az állami adóhatóság —
   a Gyftv. 40. § a) pontjára tekintettel — az Egészségbiztosítási
   Alap  kincstárnál  vezetett, külön jogszabályban  meghatározott
   számlájára     utalja.    Ez    az    Alap     hozzájárul     a
   társadalombiztosítási  kifizetésekhez.  A  forgalomba  hozatali
   engedély   jogosultjai   tehát   közvetetten   a   gyógyszerár-
   támogatáshoz, így a társadalombiztosítási kiadásokhoz  járulnak
   hozzá.  Mivel  tehát az Alkotmány 70/E. §-ából nem  következik,
   hogy   az  államnak  a  befizetett  járulékok  erejéig  kellene
   viselnie a társadalombiztosítás terheit, nem sérti az Alkotmány
   e  §-át,  hogy  a Gyftv. befizetési kötelezettséget  ír  elő  a
   gyógyszerpiacon  gazdasági haszonra törekvő szereplők  számára.
   Épp  ellenkezőleg,  ezek  a  befizetések  —  mivel  növelik   a
   gyógyszerkasszát  —  az  Alkotmány 70/E. §-ának  érvényesülését
   segítik.

      A  gyógyszer  forgalomba  hozatali  engedély  jogosultjai  a
   gyógyszerpiac sajátos szereplői, akik (amelyek) tevékenysége  a
   piac  más szereplőiéhez nem hasonlítható. Ezért az a körülmény,
   hogy  a Gyftv. forgalomba hozatali engedély jogosultjai számára
   ír  elő  befizetési  kötelezettségeket,  akkor  sem  vetik  fel
   alappal az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésének a sérelmét, ha  a
   piac  más  szereplői ilyen befizetésekre nem, vagy csak  kisebb
   mértékben kötelesek.

     3.2.1.  A  Gyftv.  36. § (1) bekezdése  alapján  a  gyógyszer
   forgalomba   hozatali   engedélyének   jogosultját   valamennyi
   közfinanszírozásban  részesülő,  gyógyszertárban   forgalmazott
   gyógyszere után a támogatásnak a termelői árral arányos részére
   12%-os  befizetési  kötelezettség terheli. Annak  eldöntésében,
   hogy  a  törvényhozó  megmaradt-e  az  Alkotmány  70/I.  §-ában
   meghatározott keretek között, az Alkotmánybíróság elsőként  azt
   vizsgálta,   hogy  e  befizetési  kötelezettség   arányos-e   a
   jövedelmi, vagyoni viszonyokkal.

     A Gyftv. 23. §-át alapul véve az egészségbiztosítási szerv  a
   társadalombiztosítási  támogatásba  való  befogadásról  kérelem
   alapján   dönt.   A  gyógyszer  forgalomba  hozatali   engedély
   jogosultja   azért  kérelmezi,  hogy  az  általa   forgalmazott
   gyógyszer   közfinanszírozásban  részesüljön,  mert   gazdasági
   érdeke fűződik ahhoz, hogy terméke minél olcsóbban juthasson  a
   betegekhez  mint  fogyasztókhoz. A Gyftv. 36. §  (1)  bekezdése
   következtében ez a gazdasági haszon kerül megadóztatásra.

    A Gyftv. 36. § (1) bekezdésének alkalmazásában az adó alapja a
   termelői  ár társadalombiztosítási támogatással arányos  része.
   Minél nagyobb részben támogatja a társadalombiztosítás az adott
   gyógyszert, annál magasabb mértékű az adó alapja, de az 100%-os
   társadalombiztosítási támogatás esetén  sem  haladhatja  meg  a
   termelői  árat.  Az  adó mértéke tehát a termelői  ár  12%-ában
   maximalizált.

     Az  a körülmény, hogy a befizetésre kötelezett nem a térítési
   díj,  hanem  a  támogatás  arányában teljesít  befizetést,  nem
   jelenti  az  Alkotmány  70/I. §-ának a sérelmét.  Az  Alkotmány
   arányos  közteherviselést előíró rendelkezéséből nem következik
   az, hogy az adó alapjaként csak a bevétel volna meghatározható.
   A  Gyftv.  36.  § (1) bekezdése alapján a gyógyszer  forgalomba
   hozatali    engedély   jogosultját   csak   a   gyógyszertárban
   ténylegesen  forgalmazott gyógyszere  után  terheli  befizetési
   kötelezettség.  Így  a  befizetési  kötelezettség  összefügg  a
   kötelezett  jövedelmi, vagyoni viszonyaival, és nem  tekinthető
   elkobzó jellegűnek sem.

      A   Gyftv.   36.   §  (1)  bekezdésével  összefüggésben   az
   Alkotmánybíróság  azt  is vizsgálta, hogy diszkriminatív-e.  Az
   indítványozó szerint az valósítja meg az Alkotmány 70/A. §  (1)
   bekezdésének  sérelmét,  hogy a gyógyszer  forgalomba  hozatali
   engedély jogosultját és a nagykereskedelmi engedély jogosultját
   eltérő mértékű befizetési kötelezettség terheli.

     A  diszkrimináció tilalmával kapcsolatban az Alkotmánybíróság
   korábbi  határozatában megállapította, hogy „a jognak mindenkit
   egyenlőként (egyenlő méltóságú személyként) kell kezelnie, azaz
   az   emberi   méltóság  alapjogán  nem  eshet  csorba,   azonos
   tisztelettel  és körültekintéssel, az egyéni szempontok  azonos
   mértékű   figyelembevételével  kell  a   jogosultságok   és   a
   kedvezmények  elosztásának szempontjait meghatározni”  [9/1990.
   (IV.  25.) AB határozat, ABH 1990, 46, 48.]. Ezért az Alkotmány
   70/A.  §  (1)  bekezdésének vonatkozásában  személyek  közötti,
   alkotmánysértő  hátrányos  megkülönböztetés  akkor  állapítható
   meg,  ha  valamely  személyt  vagy embercsoportot  más,  azonos
   helyzetben   lévő   személyekkel   vagy   csoporttal    történt
   összehasonlításban  kezelnek hátrányosabb módon  [21/1990.  (X.
   4.)  AB  határozat,  ABH 1990, 73, 78.; 32/1991.  (VI.  6.)  AB
   határozat,  ABH  1991, 146, 162.; 43/B/1992. AB határozat,  ABH
   1994,    744,    745.].   A   megkülönböztetés   pedig    akkor
   alkotmányellenes, „ha a jogszabály a szabályozás  szempontjából
   azonos    csoportba   tartozó   (egymással   összehasonlítható)
   jogalanyok   között  tesz  különbséget  anélkül,   hogy   annak
   alkotmányos indoka lenne” (191/B/1992. AB határozat, ABH  1992,
   592,  593.). Rámutatott az Alkotmánybíróság arra is,  hogy  „az
   alapjognak  nem  minősülő  egyéb  jogra  vonatkozó,   személyek
   közötti   hátrányos   megkülönböztetés  vagy   más   korlátozás
   alkotmányellenessége  akkor  állapítható  meg,  ha  a   sérelem
   összefüggésben áll valamely alapjoggal, végső soron  az  emberi
   méltóság     általános    személyiségi    jogával,     és     a
   megkülönböztetésnek,  illetve korlátozásnak  nincs  tárgyilagos
   mérlegelés  szerint ésszerű indoka, vagyis önkényes”  [35/1994.
   (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994, 197, 200.].

     A  gyógyszer  forgalomba hozatali engedély  jogosultja  és  a
   gyógyszer-nagykereskedelmi     engedéllyel     rendelkező     a
   gyógyszerpiac eltérő, alapvetően más tevékenységgel  foglalkozó
   szereplői, akik (amelyek) az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésének
   alkalmazásában  nem  tartoznak  azonos  szabályozási  körbe.  A
   Gyftv.   21.   §  (5)  bekezdését  alapul  véve  a   gyógyszer-
   nagykereskedelmi   engedéllyel   rendelkező    a    gyógyszerek
   beszerzését  és  forgalmazását  végzi.  A  Gyftv.  68.  §   (3)
   bekezdéséből     következően    a    gyógyszer-nagykereskedelmi
   engedéllyel   rendelkező   a   gyógyszerpiac   megkerülhetetlen
   szereplője,    amely   ellátja   gyógyszerrel   a    gyógyszer-
   kiskereskedelmi      engedéllyel      rendelkező      üzleteket
   (gyógyszertárakat). Az eltérő szabályozási körre tekintettel  a
   befizetési  kötelezettség  eltérő  mértéke  nem  veti  fel   az
   Alkotmány 70/I. vagy 70/A. §-ainak sérelmét.

    Az indítványozók hivatkoztak arra is, hogy a szabályozás sérti
   az   Alkotmány   2.   §  (1)  bekezdését   is.   Az   Alkotmány
   jogállamiságot rögzítő rendelkezéséből az adójellegű befizetési
   kötelezettségekre vonatkozóan az következik, hogy a  kötelezett
   az  adójellegű befizetés alapjára, mértékére vonatkozó törvényi
   szabályokat előre megismerheti. Nem következik azonban az, hogy
   az adó pontos összege ne kerülhetne utólagos megállapításra.  A
   legtöbb   adó  esetében  az  adó  összege  csak  utólag   kerül
   meghatározásra, a megszerzett jövedelem, nyereség, vagyon  stb.
   felmérését követően.

      Minderre   tekintettel   az   Alkotmánybíróság   azokat   az
   indítványokat,  amelyek  a Gyftv. 36.  §  (1)  bekezdésének  az
   Alkotmány  2. § (1) bekezdése, Alkotmány 70/A. § (1)  bekezdése
   és   70/I.   §-a  alapján  történő  megsemmisítését   célozták,
   elutasította.

     3.2.2.  Két  indítványozó a Gyftv.  36.  §  (1)  bekezdésének
   megsemmisítését  azon az alapon kérte, hogy az  —  Magyarország
   uniós  kötelezettségeinek  megsértése  miatt  —  ellentétes  az
   Alkotmány 2/A. §-ával és az Alkotmány 7. §-ával.

     Az  Alkotmánybíróság gyakorlatában „[a]z  Európai  Közösségek
   alapító    és    módosító   szerződései   az   Alkotmánybíróság
   hatáskörének szempontjából nem nemzetközi szerződések, (...)  e
   szerződések,  mint elsődleges jogforrások és  az  [ügy  kapcsán
   vizsgált] irányelv, mint másodlagos jogforrás közösségi jogként
   a  belső jog részei, mivel a Magyar Köztársaság 2004. május  1-
   jétől  az  Európai Unió tagja. Az Alkotmánybíróság hatáskörének
   szempontjából a közösségi jog nem minősül az Alkotmány 7. § (1)
   bekezdésében  meghatározott nemzetközi jognak” [72/2006.  (XII.
   15.)   AB  határozat,  ABH  2006,  819,  861.].  Erre  az  elvi
   álláspontra  helyezkedett a 1053/E/2005. AB határozat  is  (ABH
   2006, 1824, 1828.).

     Az  Alkotmánybíróság hatáskörét az Alkotmánybíróságról  szóló
   1989.  évi  XXXII.  törvény  (a  továbbiakban:  Abtv.)  1.  §-a
   határozza  meg.  Ennek  alapján  az  Alkotmánybíróságnak  nincs
   hatásköre annak vizsgálatára, hogy valamely jogszabály  sérti-e
   a közösségi jogot. Ezért az Alkotmánybíróság az indítványokat e
   vonatkozásban  az Ügyrend 29. § b) pontja alapján  —  hatásköre
   hiányában — visszautasította.

     3.3. A gyógyszerészeti tevékenység területén a vállalkozáshoz
   való   jog  és  a  versenyszabadság  korlátozásának  megvan   a
   megfelelő  súlyú alkotmányos indoka. (677/B/1995. AB határozat,
   ABH  2000, 590, 596.) A gyógyszer olyan speciális termék, amely
   különleges  szerepet  tölt  be az egészség  megőrzésében  és  a
   betegségek   gyógyításában.  Ezért  a  gyógyszerpiac   hatékony
   működéséhez  fontos társadalmi érdek fűződik. A gyógyszerpiacon
   az  állam  szabályozó szerepe nagyobb lehet, mint más  termékek
   piacán,   ebből   kifolyólag  ezen  a  téren   korlátozottabban
   érvényesül   a   vállalkozás  szabadsága.   A   törvényhozó   —
   alkotmányos eszközökkel — korlátozhatja vagy megtilthatja egyes
   tevékenységek (pl. reklámozás) végzését, vagy azok  gyakorlását
   feltételhez  kötheti. Mindezek a döntések  az  egészségpolitika
   részét   képezik,  amelyek  csak  szélső  esetben  vetnek   fel
   alkotmányossági kérdést.

     A  Gyftv.  36.  §  (4) bekezdése szerint a gyógyszerismertető
   tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel rendelkezőt  minden
   általa     munkavégzésre    irányuló    jogviszony    keretében
   foglalkoztatott  ismertető  személy tevékenysége  után  havonta
   gyógyszerismertetés    esetén   négyszáztizenhatezer    forint,
   gyógyászati  segédeszköz  ismertetése esetén  nyolcvanháromezer
   forint   összegű   befizetési  kötelezettség   terheli.   Ezzel
   kapcsolatban  az Alkotmánybíróság elsőként azt vizsgálta,  hogy
   megfelel-e  az  Alkotmány  70/I. §-ában  foglalt  feltételeknek
   olyan   befizetési  kötelezettség  keletkeztetése,  amelyet   a
   foglalkoztatóknak    kizárólag   a    munkavégzésre    irányuló
   jogviszonyra tekintettel kell teljesíteniük.

      A   már   korábban   hivatkozott,  a  tételes   egészségügyi
   hozzájárulás  alkotmányosságát vizsgáló 37/1997. (VI.  11.)  AB
   határozat   rámutatott:  „[a]z  Alkotmány  70/I.   §-ából   nem
   következik, hogy közteher formájú fizetési kötelezettségnek nem
   lehet alapja — a jövedelmi és vagyoni viszonyokkal összefüggést
   mutató  —  foglalkoztatás vagy a vállalkozás ténye” (ABH  1997,
   234,    241.).   A   gyógyszerismertetők   tevékenységéből    a
   foglalkoztatónak olyan gazdasági előnye (jövedelme)  származik,
   amely az Alkotmány 70/I. §-a alapján adóztatható. Ilyen esetben
   az adó arányos a befizetésre kötelezett jövedelmi viszonyaival.

     A tételes összegű, foglalkoztatás után fizetendő közteher nem
   ismeretlen  a  jogrendszerben. A Gyftv. 36. § (4)  bekezdésében
   rögzített befizetési kötelezettséghez hasonlóan az egészségügyi
   hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény (a  továbbiakban:
   Eho.) 6. §-ában foglalt tételes egészségügyi hozzájárulás is  a
   munkaviszony,   vagy  munkavégzésre  irányuló  más   jogviszony
   alapján  foglalkoztatott természetes  személy  után  terheli  a
   kifizetőt.  Az  Eho. 7. § (1) bekezdése azonban  széles  körben
   biztosít  mentességet  a  kifizetőnek  a  tételes  egészségügyi
   hozzájárulás  megfizetése  alól. A mentességi  okok  egy  része
   azokra  az esetekre vonatkozik, amikor a munkavégzésre irányuló
   jogviszony  fennáll  ugyan, de a munkavállaló  ténylegesen  nem
   végez  munkát.  Így nem kell tételes egészségügyi hozzájárulást
   fizetnie  a  kifizetőnek  a  keresőképtelenség,  fogva   tartás
   idejére,   illetve  azon  idő  alatt,  amíg  a  foglalkoztatott
   táppénzben,   baleseti   táppénzben,   terhességi   gyermekágyi
   segélyben, gyermekgondozási díjban stb. részesült. A Gyftv. 36.
   § (4) bekezdése ilyen kivételeket nem tartalmaz.

     „[A]  jövedelmi,  illetve vagyoni  típusú  adók  esetén  [az]
   alkotmányi  korlát  akként áll fenn,  hogy  a  konkrét  adójogi
   szabályozás keretében meghatározott adóalap, illetve  az  annak
   alapulvételével    megállapított   adófizetési    kötelezettség
   közvetlen   kapcsolatot   kell,   hogy   mutasson   az   alanyi
   kötelezettek    (adózók)   jövedelmi,   vagyoni   viszonyaival,
   helyzetével”  [8/2007. (II. 28.) AB határozat, ABH  2007,  148,
   164.].

    Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a foglalkoztatás ténye
   miatti  adófizetési  kötelezettség  csak  akkor  felel  meg  az
   Alkotmány  70/I.  §-ából  levezetett  követelményeknek,  ha   a
   foglalkoztatásra  irányuló  jogviszonyt  tényleges  munkavégzés
   tölti  ki  tartalommal. Jelen esetben, ha a  gyógyszerismertető
   nem   folytatja  azt  a  tevékenységet,  amelyre  az  engedélyt
   megszerezte,  akkor  a  foglalkoztatónak  ebből  nem  származik
   gazdasági előnye. Ilyen esetben semmilyen összefüggés  nincs  a
   befizetési  kötelezettség  és a kötelezett  jövedelmi,  vagyoni
   viszonyai között.

     A  Gyftv.  36.  §  (4)  bekezdése  nem  tartalmaz  mentességi
   szabályokat  azokra az esetekre, amelyekben a  foglalkoztatásra
   irányuló    jogviszony   fennáll   ugyan,   de   a    gazdasági
   haszonszerzésre irányuló munkavégzés (ismertetési  tevékenység)
   elmarad.  Ilyen  esetekben  a  jogalkotó  ténylegesen  meg  nem
   szerzett  jövedelmet adóztat. Ennek alapján az Alkotmánybíróság
   azt  állapította  meg,  hogy a Gyftv. 36.  §  (4)  bekezdésének
   alkalmazásában az adó tárgya nem a jövedelemszerzésre  irányuló
   tevékenység, hanem maga a jogviszony. Ez azonban — a fentiekben
   kifejtettek alapján — sérti az Alkotmány 70/I. §-át,  ezért  az
   Alkotmánybíróság a Gyftv. 36. § (4) bekezdését megsemmisítette.

     Mivel  az Alkotmánybíróság az Alkotmány 70/I. §-ába  ütközése
   miatt   megállapította  a  Gyftv.  36.   §   (4)   bekezdésének
   alkotmányellenességét   és  megsemmisítette   azt   —   állandó
   gyakorlatát követve — nem vizsgálta, hogy az indítványozó által
   felhívott    további    alkotmányi    rendelkezések     sérelme
   megállapítható-e  a  vitatott  szabályozással   összefüggésben.
   [61/1997. (XI. 19.) AB határozat, ABH 1997, 361, 364.; 16/2000.
   (V.  24.) AB határozat, ABH 2000, 425, 429.; 29/2000. (X.  11.)
   AB  határozat,  ABH  2000, 193, 200.;  56/2001.  (XI.  29.)  AB
   határozat, ABH 2001, 478, 482.; 6/2005. AB határozat, ABH 2005,
   70, 75.].

     3.4.1.  Az Eam. 368. § (1) bekezdése által módosított  Gyftv.
   42.  §-a  alapján, ha a gyógyszerek után ténylegesen kifizetett
   támogatás összege a hatályos előirányzatot meghaladja, akkor  a
   különbözetet meghatározott mértékig az Egészségbiztosítási Alap
   és  a  forgalomba hozatali engedélyek jogosultjai közösen,  azt
   követően a forgalomba hozatali engedélyek jogosultjai viselik.

     Mint  arra  az  Alkotmánybíróság a fentiekben rámutatott,  az
   állam  a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatása során  az
   Alkotmány  70/E.  §-ából eredő kötelezettségének  tesz  eleget.
   Önmagában azonban az nem alkotmánysértő, hogy az állam valamely
   állami    feladat   végrehajtásának   pénzellátását   maximálja
   [49/1997. (X. 6.) AB határozat, ABH 1997, 506, 507.; 41/B/1993.
   AB  határozat,  ABH  2004, 1019, 1049.].  Jelen  esetben  is  a
   törvényhozó  a  gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásának
   megvalósítására  a zárt gyógyszerkasszát választotta,  amelynek
   hiányát  a forgalomba hozatali engedélyek jogosultjai  viselik,
   Gyftv.  42. §-ából eredő befizetési kötelezettségük teljesítése
   útján.  Ez  a  megoldás mindaddig nem vet  fel  alkotmányossági
   kérdést,  amíg a befizetési kötelezettség megfelel az Alkotmány
   70/I. §-ában meghatározott feltételeknek.

      Az  Alkotmány  70/I.  §-ában  meghatározott  követelményből,
   miszerint  a köztehernek arányosnak kell lennie a jövedelmi  és
   vagyoni  viszonyokhoz, az is következik, hogy  nincs  lehetőség
   olyan   „kollektív   adó”  kivetésére,  amely  „egyetemlegesen”
   kötelez  adó  megfizetésére.  A  Gyftv.  42.  §-a  azonban  nem
   „kollektív  adófizetési kötelezettséget” ír elő. Bár  a  Gyftv.
   42.  §  (1)  bekezdése  szerint ez a  befizetési  kötelezettség
   általában    terheli    a   forgalomba   hozatali    engedélyek
   jogosultjait,  ha  a  gyógyszerkasszában  hiány  mutatkozik,  a
   Gyftv.  42. § (5) bekezdése meghatározza, hogyan oszlik  meg  a
   befizetési  kötelezettség  az  egyes  forgalmazók  között.   Ez
   alapján  pedig  lehetséges az is, hogy a hiány fedezésére  csak
   egyes  forgalomba  hozatali engedély jogosultak  kötelesek,  és
   ilyen  kötelezettség  — a Gyftv. 42. § (5)  bekezdése  szerinti
   elszámolási mód miatt — más forgalmazókat nem terhel.

    3.4.2. Több indítványozó hivatkozott arra, hogy a Gyftv. 42. §-
   a  előre  nem látható alapú és mértékű adót határoz meg.  Mivel
   azonban a törvényhozó előre meghatározta, hogy mikor terheli  a
   forgalomba    hozatali   engedélyek   jogosultjait   befizetési
   kötelezettség,  továbbá, hogy milyen kiadási többletet  kell  a
   forgalomba  hozatali engedélyek jogosultjainak  finanszíroznia,
   illetve,  hogy  e  kötelezettség hogyan  oszlik  meg  az  egyes
   kötelezettek között, a szabályozás nem sérti az Alkotmány 2.  §
   (1) bekezdésében meghatározott jogállamiságot.

      Nem   látta  az  Alkotmánybíróság  megalapozottnak  azt   az
   indítványozói  felvetést  sem,  hogy  a  Gyftv.   42.   §-a   a
   normavilágosság sérelme miatt lenne ellentétes az Alkotmány  2.
   §   (1)  bekezdésével.  A  normavilágosság  sérelme  miatt   az
   alkotmányellenesség akkor állapítható meg, ha a  szabályozás  a
   jogalkalmazó számára értelmezhetetlen, vagy eltérő értelmezésre
   ad  módot  és  ennek  következtében a  norma  hatását  tekintve
   kiszámíthatatlan,   előre  nem  látható  helyzetet   teremt   a
   címzettek   számára,  illetőleg  a  normaszöveg  túl  általános
   megfogalmazása   miatt  teret  enged  a  szubjektív,   önkényes
   jogalkalmazásnak  [pl.: 1160/B/1992. AB  határozat,  ABH  1993,
   607,  608.;  10/2003.  (IV. 3.) AB határozat,  ABH  2003,  130,
   135–136.;  1063/B/1996. AB határozat, ABH 2005, 722,  725–726.;
   381/B/1998.    AB    határozat,   ABH    2005,    766,    769.]
   Alkotmánysértésnek  csak  az minősül tehát,  ha  a  sérelmezett
   jogszabály    tartalma   olyan   mértékben    homályos,    vagy
   rendelkezései  annyira ellentmondásosak, hogy a  feloldására  a
   jogszabály-értelmezés nem elegendő (1263/B/1993. AB  határozat,
   ABH  1994,  672,  673.). Jelen esetben az Alkotmánybíróság  nem
   látta  megállapíthatónak, hogy a Gyftv. rendelkezéseit az  azok
   alkalmazására hivatott szervek — végső soron a rendes bíróságok
   — jogszabály-értelmezés útján ne tudnák értelmezni.

     3.4.3.  Az egyik indítványozó szerint a Gyftv. 42. §-a  azért
   sérti  a  tulajdonhoz  való jogot, mert annak  következtében  a
   forgalomba    hozatali   engedélyek   jogosultjai   kénytelenek
   ingyenesen, vagy lényegesen áron alul értékesíteni termékeiket.

     Az Alkotmány 13. §-a a tulajdonhoz és annak részjogosítványai
   gyakorlásához   való   jogot  biztosítja,  illetőleg   alapjogi
   védelmet  nyújt  a  tulajdon  korlátozásával  vagy  elvonásával
   szemben.  Ahogyan  azt  az  Alkotmánybíróság  gyakorlata  során
   ismételten   hangsúlyozta:  az  alapjogként   védett   tulajdon
   tartalmát  a  mindenkori  (alkotmányos)  közjogi  és  magánjogi
   korlátokkal  együtt  kell  érteni  [64/1993.  (XII.   22.)   AB
   határozat,   ABH   1993,  373,  380.].  A  tág,   alkotmányjogi
   értelemben  vett  tulajdon ilyen alkotmányos  közjogi  korlátai
   közé   tartozik   az  Alkotmány  70/I.  §-a   által   deklarált
   közterhekhez való arányos hozzájárulási kötelezettség.  „Ha  az
   adó,  illeték  vagy  más  közbefizetésre vonatkozó  szabályozás
   megfelel   az   Alkotmány  70/I.  §-ában  foglalt   alkotmányos
   követelményeknek, akkor az az Alkotmány 13.  §-át  sem  érinti”
   [17/1999.  (VI. 11.) AB határozat, ABH 1999, 131, 134.].  Mivel
   pedig  a  Gyftv.  42.  §-a  az  Alkotmány  70/I.  §-a  szerinti
   befizetési  kötelezettséget ír elő, ezért annak alkotmányossága
   nem a tulajdonhoz való jog korlátozása mentén dönthető el.

     3.4.4.  Az egyik indítványozó hivatkozott arra, hogy mivel  a
   Gyftv.  42.  §  (7)  bekezdése  nem  határozza  meg,  hogy   az
   egészségbiztosítási szerv milyen formában  „közli”  a  fizetési
   kötelezettség  teljesítéséhez szükséges adatokat,  ezért  nincs
   lehetőség jogorvoslat igénybevételére e döntéssel szemben.
     A  gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultját terhelő
   befizetési kötelezettséget azonban nem a közölt adat, hanem — a
   Gyftv.  42.  §  (8)  bekezdésére figyelemmel  —  a  befizetésre
   kötelezett  bevallása  határozza meg. Amennyiben  a  forgalomba
   hozatali  engedély  jogosultja szerint  az  egészségbiztosítási
   szerv téves adatokat közölt, lehetősége van arra, hogy a Gyftv.
   42.  §  (8) bekezdése szerinti bevallásában az általa helyesnek
   vélt  adatok  szerint állapítsa meg a befizetési  kötelezettség
   alapját.  Ilyen  esetben  az adóhatóság a  háttérjogszabályként
   alkalmazandó   Art.  rendelkezései  szerint  ellenőrzés   útján
   tisztázhatja a tényállást, és dönt az egészségbiztosítási szerv
   által közölt, illetve a forgalomba hozatali engedély jogosultja
   által  bevallott  adatok helyességéről.  Az  adóhatóság  érdemi
   döntésével  szemben  pedig van helye  jogorvoslatnak.  Ezért  a
   vitatott bekezdés nem sérti az Alkotmány 57. § (5) bekezdését.

     3.4.5. Az egyik indítványozó hivatkozott arra, hogy a  Gyftv.
   42.  §  (5)  bekezdése alkotmányellenesen  tesz  különbséget  a
   generikus és az innovatív gyógyszerek forgalmazói között.  Mint
   arra  az  Alkotmánybíróság  jelen határozata  3.2.1.  pontjában
   rámutatott: „az alapjognak nem minősülő egyéb jogra  vonatkozó,
   személyek   közötti   hátrányos   megkülönböztetés   vagy   más
   korlátozás  alkotmányellenessége akkor állapítható  meg,  ha  a
   sérelem összefüggésben áll valamely alapjoggal, végső soron  az
   emberi   méltóság   általános  személyiségi   jogával,   és   a
   megkülönböztetésnek,  illetve korlátozásnak  nincs  tárgyilagos
   mérlegelés  szerint ésszerű indoka, vagyis önkényes”  [35/1994.
   (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994, 197, 200.].

     A  gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultjaira  —  a
   Gyftv.  42. § (5) bekezdése kivételével — ugyanazok a szabályok
   vonatkoznak,  e forgalmazókat azonos módon terhelik  befizetési
   kötelezettségek. Ezért a generikus és az innovatív  gyógyszerek
   közti  tényleges különbségek ellenére e gyógyszerek forgalmazói
   alkotmányjogi  értelemben  homogén  csoportot  alkotnak,  és  a
   Gyftv.  indítvánnyal  támadott rendelkezése  e  csoport  tagjai
   között tesz különbséget.

    Az Alkotmánybíróság több határozatában rámutatott arra, hogy a
   közterhekhez  való hozzájárulás tekintetében a mentesség  és  a
   kedvezmény   meghatározásánál  a   jogalkotónak   széles   körű
   mérlegelési  joga  van,  azonban az Alkotmányban  meghatározott
   korlátok itt is érvényesülnek [61/1992. (XI. 20.) AB határozat,
   ABH  1992,  280, 281.]. A generikus és az innovatív gyógyszerek
   közötti   orvosi,  gyógyszerészeti  és  gazdasági   különbségek
   önmagukban  nem  igazolják  e  termékek  forgalmazóinak  eltérő
   szabályozását,   az  Alkotmánybíróságnak  —   nem   érintve   e
   szakterületek   kérdéseit   —   az   Alkotmány   70/A.   §-ával
   összefüggésben  vizsgálnia kellett, hogy a  Gyftv.  42.  §  (5)
   bekezdésében   foglalt   megkülönböztetés   személyek   közötti
   önkényes megkülönböztetést eredményez-e.

     A  Gyftv.  42.  §  (5) bekezdése alapján az egyes  forgalomba
   hozatali  engedélyek  jogosultjai  között  a  Gyftv.  42.   §-a
   szerinti   fizetési  kötelezettség  a  tárgyévet  megelőző   év
   támogatási  adatainak figyelembe vételével  oszlik  meg.  Ez  a
   szabályozás  értelemszerűen  csak  akkor  alkalmazható,  ha   a
   forgalomba  hozatali engedély jogosultja a  tárgyévet  megelőző
   évben  is  jelen  volt  a gyógyszerpiacon,  hiszen  a  piac  új
   szereplője  a  tárgyévet megelőző évben nem kapott  támogatást.
   Ezt a körülményt figyelembe veszi a Gyftv. 42. § (5) bekezdése,
   amikor  a  generikus gyógyszerként történő forgalomba hozatalra
   engedélyezett   termékeknél  a  befogadás  naptári   évében   a
   forgalomba hozatali engedély jogosultját mentesíti a befizetési
   kötelezettség alól.

     Ez  a  mentesítés  viszont  csak a  generikus  készítményekre
   vonatkozik, az innovatív gyógyszerekre nem. Ugyan az  innovatív
   gyógyszerek  forgalmazóinak nincs Alkotmányból  eredő  joga  az
   adókedvezmény  igénybevételére, az  innovatív  és  a  generikus
   gyógyszerek forgalmazói közti különbségtétel önkényessé  válik,
   ha   homogén  csoport  tagjai  alkotmányos  indok  nélkül   más
   feltételek  mellett  juthatnak piacra. A jelenlegi  szabályozás
   mellett  ugyanis a zárt gyógyszerkasszából következő befizetési
   kötelezettség az innovatív gyógyszerek forgalmazóit a befogadás
   évében is terhelik, azzal, hogy a tárgyévi támogatási összeg és
   a tárgyévet megelőző évben kapott támogatás pozitív különbözete
   aránytalanul magas.

     Az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy az innovatív  és  a
   generikus  gyógyszerek forgalmazói közti fenti megkülönböztetés
   sérti  az  Alkotmány  70/A. §-át, ezért  a  Gyftv.  42.  §  (5)
   bekezdésének  azokat a szövegrészeit, amelyek a  mentességet  a
   generikus gyógyszerek forgalmazóira szűkítette, 2008.  december
   31.  hatállyal megsemmisítette. A pro futuro megsemmisítést  az
   indokolja,   hogy   a   jogalkotó  a  befizetési   kedvezmények
   megállapításánál széles mozgástérrel rendelkezik, és döntésében
   a  gazdasági  szempontok is meghatározó szerepet  játszanak.  A
   jogalkotó  ésszerűen  figyelembe  veheti  a  generikus  és   az
   innovatív   gyógyszerek  közti  különbségeket,  ám   az   egyes
   forgalmazók között nem alkalmazhat önkényes diszkriminációt, és
   nem  gördíthet  aránytalan akadályt új szereplő  piacra  lépése
   elé.

    3.4.6. Az egyik indítványozó szerint a Gyftv. 42. §-a sérti az
   Alkotmány 11. §-át, valamint 19. § (3) bekezdésének d) pontját.
   Az    Alkotmánybíróság   azonban   nem   látott   alkotmányjogi
   vsszefüggést e §-ok és a Gyftv. vonatkozó rendelkezése között.

     A  fentiek  alapján az Alkotmánybíróság a Gyftv.  42.  §  (5)
   bekezdésének alkotmányellenes szövegrészeit 2008. december  31.
   hatállyal megsemmisítette, egyebekben a Gyftv. 42. §-át  támadó
   indítványokat elutasította.

     4.1. A Gyftv. hatályba lépését megelőzően az Ártv. 19/A.  §-a
   lehetőséget  adott  a  Kormánynak arra,  hogy  a  gyógyszerpiac
   átmeneti   zavarainak   elhárítása,   kiküszöbölése   vagy    a
   gyógyszerpiac  egyensúlyának fenntartása  érdekében  legfeljebb
   kilenc  hónapra  megtiltsa a gyártó és a  forgalmazó  között  a
   gyógyszer  árának  emelését. E szabályt  a  Gyftv.  78.  §  (2)
   bekezdése  hatályon kívül helyezte; a Gyftv.  43.  §-a  azonban
   tartalmilag   hasonló  szabályozást  vezetett   be   azzal   az
   eltéréssel, hogy a moratórium felső határát kilenc hónapról két
   évre növelte.
     Az  Alkotmánybíróság állandó gyakorlata  szerint  a  hatályon
   kívül   helyezett  jogszabály  helyébe  lépő  új  rendelkezések
   tekintetében  csak  a  régi  és  az  új  szabályozás   tartalmi
   azonosságának    megállapíthatóságakor    folytatja    le    az
   alkotmányossági  vizsgálatot [pl. 335/B/1990.  AB  végzés,  ABH
   1990,  261,  262.; 32/2005. (IX. 15.) AB határozat,  ABH  2005,
   329,  333-334.;  519/B/2003.  AB  határozat,  ABH  2005,  1182,
   1184.].  Tekintettel arra, hogy az indítványozó által az  Ártv.
   19/A. §-ával összefüggésben felvetett alkotmányjogi kérdések  a
   Gyftv.  43. §-ában is megjelennek, ezért az Ártv. 19/A.  §-ának
   megsemmisítésére  irányuló indítványt az Alkotmánybíróság  —  a
   többi,  Gyftv.  43.  § alkotmányellenességének  megállapítására
   irányuló  indítvánnyal együtt — a Gyftv. 43.  §-a  tekintetében
   vizsgálta.

     A  19/2004.  (V.  26.)  AB határozat (a  továbbiakban:  Abh.)
   megállapította, hogy „[a]kkor, amikor az Alkotmány elismeri  és
   támogatja   a   vállalkozás  jogát  és  a   gazdasági   verseny
   szabadságát, egyben rögzíti azt is, hogy Magyarország gazdasága
   piacgazdaság.  Piacgazdaságban az árat általában  az  ügyletben
   részt  vevő  felek  megállapodása alakítja. Az  árakba  történő
   állami beavatkozás korlátozhatja a verseny szabadságát,  már  a
   beavatkozás   általában  valamennyi  piaci  szereplőt   érinti.
   Bizonyos   közvetlen  állami  árbeavatkozásra  a   piacgazdaság
   körülményei  között is szükség lehet, ha a piaci  mechanizmusok
   szabad  érvényesülése  a  közérdekkel ellentétes  magatartáshoz
   vezetne  vagy a kivételes beavatkozás éppen a verseny érdekében
   történik”  (ABH  2004,  321, 339.). A  21/1994.  (IV.  16.)  AB
   határozat  megállapította,  hogy  „a  piacgazdasághoz  senkinek
   sincs  joga, vagyis nem minősíthető alapjogként; a piacgazdaság
   sérelmére     hivatkozva    semmilyen    alapjog     sérelmének
   alkotmányellenessége nem dönthető el. Nem lehet egy beavatkozás
   alkotmányosságát  attól  függővé tenni,  hogy  a  korlátozás  a
   piacgazdaság kiépítését szolgálja-e. Változó kormányok  változó
   gazdasági  helyzetben gazdaságpolitikájukat szabadon alakítják,
   szabadon  liberalizálnak vagy szigorítják az  irányítást,  amíg
   csak a »piacgazdaságot« nyilvánvalóan lehetetlenné nem teszik.”
   (ABH  1994,  117, 119.). Az állami beavatkozás „alkotmányossági
   kérdéssé akkor válik, ha a gazdaságpolitika konkrét jogszabályi
   megvalósítása  alkotmányos  jogot  sértő,  vagy  diszkriminatív
   módon történik” [59/1995. (X. 6.) AB határozat, ABH 1995,  295,
   300.].  Hasonlóan  a  818/B/1997. AB határozat  megállapította,
   hogy „az Alkotmánybíróság a piacgazdaság, a versenyszabadság és
   más   hasonló  államcélok  alkotmányellenes  megsértését   csak
   szélsőséges  esetben  állapítja meg, ha az  állami  beavatkozás
   fogalmilag  és  nyilvánvalóan ellentétes az  államcéllal”  (ABH
   1998,  759, 761.). Mint arra az Alkotmánybíróság a korábbiakban
   utalt,  a  gyógyszer — az egészségre gyakorolt hatása  miatt  —
   különleges  termék,  így a gyógyszerpiacon a  klasszikus  piaci
   logika   nem   érvényesül  teljeskörűen;   az   állam   nagyobb
   szabadsággal    bír   a   gyógyszerpiaci   folyamatokba    való
   beavatkozásba,  mint más piacok esetében. A Gyftv.  43.  §-a  a
   piacgazdaságot  korlátozza ugyan, de mivel a  piacgazdaság  nem
   tekinthető  alapjognak,  a  szerződéskötési  szabadság  sérelme
   önmagában az „árbefagyasztás” miatt nem merül fel.

     Az  indítványozók hivatkoztak arra is, hogy a Gyftv. 43.  §-a
   nem  felel meg a normavilágosság követelményének, így sérti  az
   Alkotmány  2. § (1) bekezdéséből levezetett jogbiztonságot.  Az
   Alkotmánybíróság      áttekintette     a      normatartalommal,
   normavilágossággal     szemben     fennálló     alkotmányossági
   elvárásokhoz  kapcsolódó döntéseit. A  26/1992.  (IV.  30.)  AB
   határozatában az Alkotmánybíróság elvi éllel mutatott rá  arra,
   hogy   a   világos,   érthető   és   megfelelően   értelmezhető
   normatartalom a normaszöveggel szemben alkotmányos követelmény.
   A  jogbiztonság  —  amely az Alkotmány 2.  §  (1)  bekezdésében
   deklarált  jogállamiság  fontos eleme  —  megköveteli,  hogy  a
   jogszabály  szövege értelmes és világos, a jogalkalmazás  során
   felismerhető normatartalmat hordozzon (ABH 1992, 135, 142.).  A
   1160/B/1992.   AB  határozatában  az  Alkotmánybíróság   tovább
   pontosította  a  normatartalommal szemben fennálló  alkotmányos
   követelményeket:  A  jogszabályok  rögzített  nyelvi   formában
   jelennek  meg.  A  nyelvi megfogalmazás  fogalmai,  kifejezései
   mindig  általánosak. Így adott esetben mindig  kérdéses  lehet,
   hogy  a  konkrét  történeti tényállás a jogi normában  szereplő
   fogalom  körébe tartozik-e. (...) Ha egy jogszabály  tényállása
   túl  részletező,  túl  szűk, túlságosan  eseti,  az  megköti  a
   jogalkalmazót és megakadályozza, megnehezíti, hogy a jogszabály
   az  életviszonyok szabályozásában betöltse szerepét.  Ha  pedig
   egy  jogszabály törvényi tényállása túl elvont, túl  általános,
   akkor a jogszabály rendelkezése a jogalkalmazó belátása szerint
   kiterjeszthető vagy leszűkíthető. Az ilyen szabály  lehetőséget
   ad   a   szubjektív   jogalkalmazói   döntésre,   a   különböző
   jogalkalmazók  eltérő  gyakorlatára, a  jogegység  hiányán.  Ez
   csorbítja a jogbiztonságot (ABH 1993, 607, 608.).

       A    normavilágosság   követelménye   azonban   nem   teszi
   szükségszerűvé  azt,  hogy  a törvényhozó  taxatív  felsorolást
   adjon  azokról  a  körülményekről, amelyek  fennforgása  esetén
   lehetősége   van   a   Kormánynak   a   gazdasági   viszonyokba
   beavatkozni. A piac változó viszonyai, az okot adó  körülmények
   sokfélesége  mellett  a tételes felsorolás  nem  lehetséges.  A
   Gyftv.  43.  § (1) bekezdése alapján a Kormány „átmeneti  zavar
   elhárítása,  kiküszöbölése  vagy a gyógyszerpiac  egyensúlyának
   fenntartása” esetén élhet az ott meghatározott hatáskörével. Az
   „átmeneti zavar” a gyógyszerpiac szereplői számára egyértelműen
   meghatározható,  olyan gazdasági okot jelöl, amely  szükségessé
   és  indokolttá  teszi  a  Kormány beavatkozását.  Korlátozza  a
   Kormány  mozgásterét az is, hogy az intézkedés  legfeljebb  két
   ivig   tarthat,   és  legalább  évente  felül  kell   vizsgálni
   indokoltságát.

     Az  Abh.  megállapította,  hogy „[a  kormányzati  beavatkozás
   feltételei  fennállásának vizsgálata] során az Alkotmánybíróság
   nem  veheti át a jogalkotó felelősségét, és nem vizsgálhatja  a
   beavatkozás  szükségességét vagy tartalmi indokoltságát,  hanem
   csupán  annak  vizsgálatára szorítkozhat, hogy  a  Kormány  nem
   lépte-e  túl  a felhatalmazás kereteit. (…) Az Alkotmánybíróság
   nem   vizsgálhatja   egy  ilyen  döntésnek   a   célszerűségét,
   hatékonyságát  vagy  igazságosságát  sem  —  de  a  beavatkozás
   feltételeinek  fennállását  esetről esetre  vizsgálhatja”  (ABH
   2004,   321,  342.).  A  Gyftv.  43.  §  (1)  bekezdése,  amely
   felhatalmazza   a   Kormányt  arra  „átmeneti   zavar”   esetén
   fellépjen,  nem  sérti  az Alkotmány 2.  §  (1)  bekezdését.  A
   felhatalmazó  törvényi  szabály alapján megalkotott  rendeletet
   pedig  az  Alkotmánybíróság  — megfelelő  indítvány  alapján  —
   esetről esetre vizsgálhatja.

     Több  indítványozó szerint a Gyftv. 43. § (1) bekezdése sérti
   az  Alkotmánynak az Alkotmánybíróságról szóló 32/A. §-át, és az
   Országgyűlésről szóló 19. § (2) bekezdését. Az Alkotmánybíróság
   azonban  nem  látott alkotmányjogi összefüggést  e  §-ok  és  a
   Gyftv. vonatkozó rendelkezése között.

      4.2.   A   Gyftv.   43.   §   (3)   bekezdése   alapján   az
   egészségbiztosítási   felügyeleti   hatóság   —   meghatározott
   körülmények fennforgása esetén — kérelemre hozzájárul a Kormány
   által meghatározottnál magasabb ár alkalmazásához.

     Mint  azt  az  Alkotmánybíróság a korábbiakban kifejtette,  a
   Kormány intézkedését szükségessé tevő „átmeneti zavar” többféle
   lehet,   így  elképzelhetőek  olyan  esetek,  hogy  a   „zavar”
   elhárításához,  illetve  a  piaci egyensúly  fenntartásához  az
   szükséges,  hogy a törvény kivételt biztosítson a korlátozásról
   rendelkező főszabály alól. Ez azonban csak akkor felel  meg  az
   alkotmányossági  követelményeknek, ha a  kivétel  meghatározása
   nem  önkényes, és ehhez az eltérésre feljogosító törvény  kellő
   garanciát  nyújt.  Ilyen garancia, hogy  a  Gyftv.  43.  §  (3)
   bekezdése  tételesen  meghatározza azokat  az  okokat,  amelyek
   esetén az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság hozzájárulást
   ad  a  legmagasabb ár követelménye alól. Garancia az  is,  hogy
   ilyen esetekben a hozzájárulás megadása nem mérlegelés kérdése;
   a   hatóság   e  tekintetben  nem  rendelkezik  diszkrecionális
   döntéssel.  A Gyftv. 43. § (3) bekezdése mindezek mellett  csak
   akkor   felel  meg  az  alkotmányossági  követelményeknek,   ha
   biztosított a jogorvoslati jog a hatóság döntésével szemben. Az
   egészségbiztosítási  felügyeleti  hatóság  Gyftv.  43.  §   (3)
   bekezdése szerinti határozata a kérelmező szempontjából  érdemi
   döntés,  amellyel  szemben az Alkotmány  57.  §  (5)  bekezdése
   alapján a törvényhozónak jogorvoslatot kell biztosítania.

     Mint  azt az Alkotmánybíróság jelen határozata 2.1. pontjában
   megállapította,  ha a Gyftv. nem rendelkezik eltérően,  a  Ket.
   rendelkezéseit  kell alkalmazni. A Gyftv. 43. §-a  nem  állapít
   meg  szabályokat  a hatósági döntéssel szembeni  jogorvoslattal
   összefüggésben,   ezért   a   Ket.   alapján   igénybe   vehető
   jogorvoslatok  igénybe vehetőek a Gyftv. 43. § (3)  bekezdésébe
   foglalt   hatósági   döntéssel  szemben   is.   E   követelmény
   érvényesülése mellett a Gyftv. 43. § (3) bekezdése nem sérti az
   Alkotmány  57.  § (5) bekezdését, ezért az Alkotmánybíróság  az
   indítványt e tekintetben is elutasította.

     Az  Alkotmány  70/A. § (1) bekezdése és a Gyftv.  43.  §  (3)
   bekezdése  között nincs alkotmányjogi összefüggés. Az  a  tény,
   hogy az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság egyedi döntések
   meghozatalára  jogosult,  nem  sérti  az  Alkotmány   hátrányos
   megkülönböztetést tiltó rendelkezését.

    5. A határozat közzététele az Abtv. 41. §-án alapul.
                           Dr. Bihari Mihály
                      Az Alkotmánybíróság elnöke

              Dr. Balogh Elemér      Dr. Bragyova András
              alkotmánybíró                alkotmánybíró

              Dr. Holló András           Dr. Kiss László
              alkotmánybíró                alkotmánybíró

              Dr. Kovács Péter      Dr. Kukorelli István
              alkotmánybíró                alkotmánybíró

              Dr. Lenkovics Barnabás    Dr. Lévay Miklós
              alkotmánybíró                alkotmánybíró

              Dr. Paczolay Péter     Dr. Trócsányi László
              előadó alkotmánybíró          alkotmánybíró
    Dr. Bihari Mihály alkotmánybíró különvéleménye

    Egyetértek   a   többségi   határozat   rendelkező    részével.
    Mindazonáltal nem értek egyet a határozat rendelkező  része  3.
    pontjának  azzal az elemével, mely a biztonságos és  gazdaságos
    gyógyszer-   és  gyógyászatisegédeszköz-ellátás,   valamint   a
    gyógyszerforgalmazás  általános szabályairól  szóló  2006.  évi
    XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 20. § (2) bekezdése és
    (7)   bekezdése   alkotmányellenességének  megállapítására   és
    megsemmisítésére irányuló indítványokat elutasítja. Álláspontom
    szerint  a  Gyftv.  érintett rendelkezéseit meg  kellett  volna
    semmisíteni,    mert    az   egészségbiztosítási    felügyeleti
    hatóságnak,  vagyis  egy közigazgatási szervnek  olyan  jogkört
    biztosítanak,   amely   szükségtelen  és  aránytalan   alapjog-
    korlátozást  eredményez.  A megjelölt rendelkezések  alapján  a
    hatóság  olyan  személyek alkotmányos jogait is  korlátozhatja,
    akik  az  egészségbiztosítási felügyelet eljárásában ügyfélként
    nem  szerepeltek,  a  közigazgatási eljárásban  érintettek  nem
    voltak.

    1.  A Gyftv. 20. § (2) bekezdése alapján az egészségbiztosítási
    felügyeleti hatóság széleskörű hatósági ellenőrzést végezhet: a
    gyógyszerek    és   gyógyászati   segédeszközök    törvénysértő
    ismertetésének  felderítése  érdekében  bármely  személy   vagy
    szervezet  köteles  a  kezelésében  lévő  adatokat,  illetve  a
    birtokában   levő  iratok  másolatát  olvasható  és   másolható
    formában    az    egészségbiztosítási    felügyeleti    hatóság
    rendelkezésére bocsátani. E törvényi rendelkezés szerint  tehát
    mindenki  köteles  a  kezelésében  lévő  adatokat,  legyen   az
    személyes adat vagy különleges adat (faji eredetre, nemzeti  és
    etnikai  kisebbséghez  tartozásra,  politikai  véleményre  vagy
    pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek-
    képviseleti  szervezeti  tagságra, egészségi  állapotra,  kóros
    szenvedélyre, szexuális életre vonatkozó adat, valamint bűnügyi
    személyes  adat), az egészségbiztosítási felügyeleti hatóságnak
    kiszolgáltatni.   Ilyenformán  nem  csak   a   gyógyszerek   és
    gyógyászati   segédeszközök  ismertetését  végző,   illetve   a
    gyógyszerek   és   gyógyászati  segédeszközök  rendelésére   és
    forgalmazására     jogosult    személyek    kötelezhetők     az
    adatszolgáltatásra, hanem a hatóság szabad mérlegelése  szerint
    bárki.    Továbbá    nem    csak   az   adatkezelés    céljának
    megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat
    kell a felügyeleti hatóságnak átadni, hanem minden olyan adatot
    és  iratot, amelyre a hatóság szabad mérlegelése szerint igényt
    tart.
    Ezen  túlmenően  a  Gyftv.  20.  §  (2)  bekezdése  szerint  az
    egészségbiztosítási   felügyeleti  hatóság   jogosult   bármely
    személy  birtokában levő adathordozóról fizikai  tükörmásolatot
    készíteni,  és a tükörmásolat felhasználásával az  adathordozón
    tárolt  adatokat  átvizsgálni,  ha  valószínűsíthető,  hogy  az
    adathordozón    a   gyógyszer   és   gyógyászati    segédeszköz
    ismertetésre   vonatkozó  szabályok  megsértéséhez   kapcsolódó
    adatok   találhatók.   Elegendő  tehát  az  egészségbiztosítási
    felügyeleti  hatóságnak feltételezni, hogy valamely adathordozó
    tartalmazhat  törvénysértésre  utaló  adatokat,  s   az   egész
    adathordozóról, vagyis az azon tárolt minden egyéb  adatról  is
    másolatot  készíthet. Ez olyan széles személyi  kört  érinthet,
    amely  a személyes adatokkal való rendelkezés alkotmányos jogát
    aránytalanul  korlátozza. Az adathordozón  tárolt  összes  adat
    lemásolása továbbá lehetőséget ad a hatóságnak arra, hogy  akár
    korlátlan ideig is tárolja azokat.
    Álláspontom   szerint  a  Gyftv.  20.  §  (2)   bekezdése   nem
    egyeztethető   össze  a  magántitok  és  a   személyes   adatok
    védelméhez  való  alkotmányos joggal.  Az  Alkotmánybíróság  az
    Alkotmány  59. § (1) bekezdésével kapcsolatosan az  adatkezelés
    célhozkötöttségét      állította      követelményként.       Az
    Alkotmánybíróság már korai határozatában kifejtette:
    „Az  információs önrendelkezési jog gyakorlásának feltétele  és
    egyben  legfontosabb  garanciája  a  célhozkötöttség.  Ez   azt
    jelenti,   hogy  személyes  adatot  feldolgozni  csak  pontosan
    meghatározott  és  jogszerű célra szabad. Az adatfeldolgozásnak
    minden   szakaszában  meg  kell  felelnie  a   bejelentett   és
    közhitelűen  rögzített  célnak. Az adatfeldolgozás  célját  úgy
    kell   az   érintettel   közölni,  hogy  az   megítélhesse   az
    adatfeldolgozás  hatását jogaira, és megalapozottan  dönthessen
    az  adat kiadásáról; továbbá, hogy a céltól eltérő felhasználás
    esetén  élhessen jogaival. (…) A célhozkötöttségből következik,
    hogy  a  meghatározott  cél  nélküli,  »készletre«,  előre  nem
    meghatározott  jövőbeni felhasználásra való  adatgyűjtés  és  -
    tárolás  alkotmányellenes.” [15/1991. (IV. 13.)  AB  határozat,
    ABH 1991, 40, 42.]

    2.  A Gyftv. 20. § (7) bekezdése alapján az egészségbiztosítási
    felügyeleti  hatóság a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök
    törvénysértő  ismertetésére  vonatkozó  szabályok  betartásának
    ellenőrzése    során   bármely   helyszínt   átkutathat,    oda
    önhatalmúlag,   a  tulajdonos  (birtokos),   illetve   az   ott
    tartózkodó személyek akarata ellenére beléphet, e célból lezárt
    területet,  épületet, helyiséget felnyithat.  Bár  a  Gyftv.  e
    vizsgálati  cselekmény lefolytatását előzetes bírói engedéllyel
    teszi   lehetővé,   s  a  magáncélú,  illetve   magánhasználatú
    helyiségben  (ideértve a járműveket és más területet  is)  csak
    korlátozott  módon  lehet  vizsgálati  cselekményt  végezni.  A
    magánszféra  indokolatlan korlátozását jelenti  azonban,  ha  a
    közigazgatási  szerv  egy  közigazgatási  hatósági   ellenőrzés
    lefolytatása  érdekében olyan kényszer alkalmazására  jogosult,
    amely     a     büntetőeljárásban    a    nyomozó     hatóságok
    kényszerintézkedéséhez (házkutatás) hasonlít,  de  az  érintett
    jogait garantáló, a szükségtelen beavatkozás ellen biztosítékot
    jelentő  szabályok  hiányoznak (pl.:  nincs  előírva,  hogy  az
    elrendelő  határozatban meg kell jelölni a  keresendő  tárgyat;
    nincs  előírva,  hogy  a hatóság a kényszer  alkalmazása  előtt
    köteles felszólítani a helyszínen tartózkodó tulajdonost,  hogy
    a keresett dolgot adja elő; nincs előírva, hogy a házkutatásnál
    az érintett érdekeit védő személy is jelen legyen, stb).

    Mindezek   alapján  megállapítható,  hogy  a   Gyftv.   20.   §
    (2)   bekezdése   és   (7)  bekezdése  az   Alkotmány   59.   §
    (1)  bekezdését  sérti, s ezért meg kellett  volna  semmisíteni
    azokat.

    Budapest, 2008. június 16.
                                                  Dr. Bihari Mihály
                                                      alkotmánybíró

    Dr. Holló András alkotmánybíró különvéleménye

      A határozat rendelkező részének 1. pontjában foglaltakkal nem
    értek egyet.
        A   határozat   rendelkező   részének   1.   pontjában   az
    Alkotmánybíróság  alkotmányellenesnek ítéli és  megsemmisíti  a
    biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-
    ellátás,  valamint gyógyszerforgalmazás általános  szabályairól
    szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) 36. § (4) bekezdésében
    foglalt  rendelkezést. A Gyftv. 36. § (4) bekezdése a következő
    rendelkezést tartalmazza:
      „(4)  A  12.  § (3) bekezdése szerinti, ismertető tevékenység
    végzésére  vonatkozó  engedéllyel  rendelkezőt  minden   általa
    munkavégzésre  irányuló  jogviszony  keretében  foglalkoztatott
    ismertető személy tevékenysége után havonta gyógyszerismertetés
    esetén     négyszáztizenhatezer,    gyógyászati     segédeszköz
    ismertetése esetén nyolcvanháromezer forint összegű  befizetési
    kötelezettség   terheli.   Ha   a   foglalkoztatásra   irányuló
    jogviszony  hóközben  keletkezik vagy szűnik  meg,  a  fizetési
    kötelezettséget   a  fenti  összegnek  a  jogviszony   napokban
    meghatározott  fennállásának a hónap naptári napjaival  arányos
    része figyelembevételével kell teljesíteni.”
      A  határozat  indokolásának  III.  3.3.  pontjában  kifejtett
    indokolás szerint ez a szabály sérti az Alkotmány 70/I. §-át. A
    határozat  nem  magát  a  befizetési kötelezettséget  ítéli  az
    Alkotmány  70/I. §-ába ütközőnek. Ezzel összefüggésben  rámutat
    arra,    hogy    a   gyógyszerismertetők   tevékenységéből    a
    foglalkoztatónak gazdasági előnye származik, amely az Alkotmány
    70/I.  §-a alapján adóztatható, ilyen esetben az adó arányos  a
    befizetésre  kötelezett jövedelmi viszonyaival.  A  szabályozás
    alkotmányellenességét a határozat azért állapítja meg,  mert  a
    Gyftv. nem tartalmaz mentességi szabályokat azokra az esetekre,
    amikor  foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennáll ugyan,  de
    mivel  a  gyógyszerismertető nem folytatja azt a tevékenységet,
    amire  az  engedélyt  megszerezte, a gazdasági  haszonszerzésre
    irányuló  munkavégzés  (az  ismertetési  tevékenység)  elmarad.
    Ilyen   esetekben  semmilyen  összefüggés  nincs  a  befizetési
    kötelezettség  és  a kötelezett jövedelmi és vagyoni  viszonyai
    között,  a  jogalkotó  ténylegesen meg nem szerzett  jövedelmet
    adóztat.
      Álláspontom szerint a 8/2007. (II. 28.) AB határozatot (Abh.)
    ebben  az  ügyben nem lehet precedensnek tekinteni. Az  Abh.  a
    jövedelmi,   illetőleg  vagyoni  típusú  adók   szabályozásával
    szemben  támasztott alkotmányossági követelményeket  fogalmazta
    meg.
        A   vitatott   rendelkezésben   szabályozott   befizetetési
    kötelezettség nem tekinthető sem jövedelmi, sem vagyoni  típusú
    adónak. A Gyftv. 36. § (4) bekezdésében szabályozott befizetési
    kötelezettség rendeltetése – amint arra a határozat is  rámutat
    –  az,  hogy  gazdasági eszközökkel befolyásolja, korlátozza  a
    gyógyszer-ismertetési  tevékenységet.  Egy  sajátos   közteher,
    amely alapvetően a gyógyszer-ismertetési engedéllyel rendelkező
    gazdálkodó  szervezet  gazdasági magatartásának  szabályozására
    szolgál.
      Az  Alkotmánybíróság – eddigi gyakorlatában  a  jövedelmi  és
    vagyoni  típusú  adók körén kívül eső fizetési  kötelezettségek
    körében   –  a  gazdasági  forrás,  az  adótárgy  megválasztása
    tekintetében egyetlen követelményt állított, mégpedig azt, hogy
    a  közteherviselést előíró alkotmányos szabály értelmében annak
    a  jövedelmi  és vagyoni viszonyokhoz kötöttség keretei  között
    kell    maradnia.    A    kiválasztott   gazdasági    forrásnak
    összefüggésben kell állnia a jövedelemmel, illetőleg vagyonnal.
    (666/B/1992. AB határozat, ABH 1992, 735, 737.; 448/B/1994.  AB
    határozat,  ABH 1994, 724, 727.; 357/B/1999. AB határozat,  ABH
    2001,  1321,  1326.; 905/B/2000. AB határozat, ABH 2003,  1633,
    1637.;  952/B/2001.  AB határozat, ABH  2003,  1445,  1453.)  A
    határozatban  többször is idézett döntésében ilyen  összefüggés
    hiányában  minősítette alkotmányellenesnek az  Alkotmánybíróság
    azt  a  szabályozást,  amikor  a  törvényhozó  az  egészségügyi
    hozzájárulás   fizetési  kötelezettségét,  mint   adó   jellegű
    fizetési   kötelezettséget   a  személyi   igazolvánnyal   való
    rendelkezés  tényéhez kötötte, mert a fizetési  kötelezettséget
    olyan  feltétel  alapján  írta elő,  amelynek  a  jövedelmi  és
    vagyoni   viszonyoknak  való  megfelelés  szempontjából   nincs
    relevanciája. [37/1997. (VI. 11.) AB határozat, ABH 1997,  234,
    242.]  Ugyanebben  a határozatában ugyanakkor  nem  minősítette
    alkotmányellenesnek  az  egészségügyi  hozzájárulásnak  azt   a
    szabályozását,  amely a közteher alapjául  szolgáló  forrásként
    önmagában   a  vállalkozás  tényét,  a  foglalkoztatást,   mint
    „potenciális  gazdasági forrást”, jogi státust  határozta  meg.
    (ABH  1997,  234,  242-243.;  megerősítette  a  60/B/1998.   AB
    határozat,  ABH 2001, 976, 979.; 952/B/2001. AB határozat,  ABH
    2003, 1445, 1454.)

      A határozat által alkotmányellenesnek ítélt tényállás alapján
    az  engedélyest  a munkavégzésre irányuló jogviszony  keretében
    foglalkoztatott    ismertető    személy    tevékenysége    után
    gyógyszerismertetés  esetén terheli  befizetési  kötelezettség.
    Ebben  az  esetben  tehát a jogalkotó a fizetési  kötelezettség
    alapjául  szolgáló forrás megválasztása során azt az  életszerű
    helyzetet   vette   figyelembe,  hogy  egy  nyereség   érdekelt
    vállalkozás    akkor   foglalkoztat   munkavégzésre    irányuló
    jogviszony  keretében gyógyszerismertetőt, ha  az  folyamatosan
    ellátja   a  feladatát  és  tevékenységéből  gazdasági   előnye
    származik.  Ezt figyelembe véve megállapítható, hogy  a  Gyftv.
    36.  §  (4)  bekezdésben  szabályozott  fizetési  kötelezettség
    szabályozása  során  nem  lépte  túl  a  jövedelmi  és  vagyoni
    viszonyokhoz   kötöttség  kereteit.  Ezért  a   szabálynak   az
    Alkotmány 70/I. §-ába ütközése nem állapítható meg.

    Budapest, 2008. június 16.
                                                   Dr. Holló András
                                                      alkotmánybíró

                                                Dr. Bragyova András
                                                      alkotmánybíró

    Dr. Kukorelli István alkotmánybíró különvéleménye

       Csatlakozom   dr.  Bragyova  András  és  dr.  Holló   András
    különvéleményéhez,   és   dr.   Bihari   Mihály   alkotmánybíró
    különvéleményének 2. pontjához.

      Mindezt  kiegészítem azzal, hogy nem értek egyet a rendelkező
    rész  2. pontjával sem. Álláspontom szerint a Gyftv. 42. §  (5)
    bekezdése  és  az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdése között  nincs
    érdemi  alkotmányossági összefüggés. Az Alkotmány 70/A.  §  (1)
    bekezdése    a    személyek    alkotmányos    indok     nélküli
    megkülönböztetését  tiltja. Az alapjognak  nem  minősülő  jogok
    esetében  a megkülönböztetés akkor alkotmányellenes,  ha  végső
    soron  az  egyenlő  emberi  méltóság  követelményét  sérti.  Az
    innovatív  gyógyszerek  forgalmazóit a  generikus  készítmények
    forgalmazóival szemben hátrányosan érintő szabályozás  esetében
    az  egyenlő méltóság sérelme még közvetett módon sem merül fel.
    Ezért  az  Alkotmánybíróságnak el kellett volna  utasítania  az
    indítványt.

     Budapest, 2008. június 16.
                                               Dr. Kukorelli István
                                                      alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     87/2008. (VI. 18.)
     Date of the decision:
     .
     06/16/2008
     .
     .