English
Hungarian
Ügyszám:
.
88/B/1996
Előadó alkotmánybíró: Ádám Antal Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 20/1997. (III. 19.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1997/85
.
A döntés kelte: Budapest, 03/18/1997
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

        Az    Alkotmánybíróság     jogszabályi    rendelkezések
   alkotmányellenességének   utólagos   vizsgálatára   irányuló
   indítvány tárgyában  -  Dr. Lábady Tamás, Dr. Sólyom László,
   Dr. Tersztyánszky  Ödön és Dr. Zlinszky János alkotmánybírók
   különvéleményével - meghozta a következő

                          határozatot :

        Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a sajtóról szóló
   1986.  évi   II.  törvény   15.  §   (3)  bekezdése  részben
   alkotmányellenes. Alkotmányellenes  az, hogy az ügyész mások
   személyhez   fűződő   jogainak   sérelmére   és   magánvádas
   bűncselekmény  megvalósulására   hivatkozva  az   érintettek
   akaratától függetlenül  indítványozhatja,  a  bíróság  pedig
   ennek alapján megtilthatja a sajtótermék vagy sajtóterméknek
   nem minősülő irat nyilvános közlését, továbbá, hogy az ilyen
   sajtótermék vagy  irat nyilvános  közlését az ügyész azonnal
   felfüggesztheti.   Egyebekben    az   Alkotmánybíróság    az
   indítványt elutasítja.

        Az  Alkotmánybíróság   a  részbeni  alkotmányellenesség
   miatt a  törvény 15.  § (3)  bekezdését  1997.  október  31.
   napjával megsemmisíti.

        Az  Alkotmánybíróság   ezt  a   határozatát  a   Magyar
   Közlönyben közzéteszi.
                             Indokolás

                                 I.

         1.  A   sajtóról  szóló   1986.  évi  II.  törvény  ( a
    továbbiakban :   Stv.   ) 15. § (3) bekezdése szerint :  "Az
    ügyész  indítványára   a  bíróság   megtilthatja   annak   a
    sajtóterméknek vagy  sajtóterméknek nem  minősülő iratnak  a
    nyilvános közlését, amely a 3. § (1) bekezdésébe, valamint a
    12. §  (2) bekezdésébe  ütközik. Az  ilyen sajtótermék  vagy
    irat nyilvános  közlését az  ügyész azonnal felfüggesztheti.
    Az  ügyész   nyilvános  közlést  felfüggesztő  határozata  a
    bíróság érdemi határozatának a jogerőre emelkedésével veszti
    hatályát".

         Az  Stv.   3.  §  (1)  bekezdése  megállapítja  :    "A
    sajtószabadság gyakorlása  nem valósíthat meg bűncselekményt
    vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, nem sértheti
    a közerkölcsöt,  valamint nem járhat mások személyhez fűződő
    jogainak sérelmével".

         Az  Stv.   12.  §   (2)  bekezdése  így  rendelkezik  :
    "Időszaki lap  előállítása és  nyilvános közlése bejelentési
    kötelezettség alá  esik. A  bejelentés alapján  az  időszaki
    lapot nyilvántartásba  veszik. A nyilvántartásba vétel előtt
    az időszaki lap nem terjeszthető".

         Az Stv.  végrehajtásáról szóló  12/1986. (IV.  22. ) MT
    rendelet ( a továbbiakban :  SR.  )

    19. §  (1) bekezdése  szerint a  bíróság a  nyilvános közlés
    megtiltásáról  polgári   nemperes  eljárásban,  soron  kívül
    határoz. Az  eljárás költségmentes. A (2) bekezdés alapján a
    sajtótermék  vagy   a  sajtóterméknek   nem  minősülő   irat
    nyilvános   közlését   felfüggesztő   ügyészi   határozatot,
    valamint  a  bírósági  eljárás  során  hozott  határozatokat
    kézbesíteni kell  a kiadónak,  a  sokszorosító  szervnek,  a
    nyilvános közlést  végző szervnek,  valamint az időszaki lap
    esetében a  lap, helyi stúdió esetében a stúdió alapítójának
    és a szerkesztőség ( stúdió ) vezetőjének, egyéb sajtótermék
    esetében  a   szerzőnek  ( szerkesztőnek )  és  a  bírálónak
    ( lektornak ) ; továbbá  annak a  személynek  is,  akinek  a
    jogát vagy  törvényes érdekét  ( Tv. 3.  § (1)  bekezdés ) a
    sajtótermék  tartalma   sérti.  A  bíróság  határozatait  az
    ügyésznek  is  kézbesíteni  kell.  A  felsorolt  szervek  és
    személyek, valamint  az ügyész az eljárásban félként vesznek
    részt. Az  SR. 20.  § (1)  bekezdése alapján  a  bíróság  az
    ügyész  indítványáról  végzéssel  határoz.  A  (2)  bekezdés
    szerint ha az ügyész az indítványt visszavonja, a bíróság az
    eljárást megszünteti.

         2.  Az   indítványozó  az  Stv.  15.  §  (3)  bekezdése
    alkotmányellenességének  megállapítását  és  megsemmisítését
    kérte.  Álláspontja   szerint  az  Stv.  e  rendelkezése  az
    Alkotmány 61.  § (2)  bekezdésébe ütközik.  Az Stv. 3. § (1)
    bekezdésében  és   a  12.   §   (2)   bekezdésében   foglalt
    rendelkezések alkotmányossági  vizsgálatát  az  indítványozó
    nem kérte.

         Az indítványozó  azt állítja, hogy a személyiségi jogok
    sérelme  miatt  a  nyilvános  közlés  megtiltása  aránytalan
    korlátozás.  Az   ilyen  jogsérelem  esetén  az  elfogadható
    jogorvoslat  a  helyreigazítás  vagy  más  közlemény  lehet,
    amelyre megfelelő  garanciális eljárás alapján kerülhet sor.
    Mivel a  személyhez fűződő jogok tipikus esetben személyesen
    gyakorolhatók,  ezért   ennek  érvényesítésére   az   ügyész
    feljogosítása -  az indítvány  tartalma szerint  - az emberi
    méltósághoz  való  jog  összetevőjét  képező  önrendelkezési
    jogot sérti,  tehát  az  Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdésébe
    ütközik.

         Az indítványozó  úgy véli, sérti a sajtószabadságot az,
    hogy a  bíróság megtilthatja  a közerkölcsöt sértő közlemény
    nyilvános közlését,  bár az  a hatályos  büntető jog szerint
    nem tiltott.  Sérelmezte azt  is,  hogy  a  bíróság  anélkül
    rendelheti el  a közlési  tilalmat, hogy  bűncselekménynek a
    közléssel  való   elkövetését  előzőleg   bíróság  jogerősen
    megállapította volna.

         Az indítványozó  úgy véli,  hogy  az  Stv.  15.  §  (3)
    bekezdésének  második   és  harmadik   mondata  egyértelműen
    megvalósítja a cenzúra fogalmát, mivel az ügyész a nyilvános
    közlést  azonnal   felfüggesztheti  és  azt  a  bíróság  még
    közbülső határozattal  sem változtathatja  meg. Utalt  arra,
    hogy  a   sajtóközlések  esetében  az  időszerűség  alapvető
    tartalmi követelmény,  anélkül a  sajtó nem  képes betölteni
    alkotmányos funkcióját.  A felfüggesztés  nem kapcsolódik  a
    bírósági   eljárás    megindításához,   tehát    nem   lehet
    kiszámítani, mennyi idő múlva dönt a bíróság.

                                II.

         1. a)  Az Alkotmány  54. § (1) bekezdése megállapítja :
    "A Magyar  Köztársaságban minden embernek veleszületett joga
    van az  élethez és  az emberi méltósághoz, amelyektől senkit
    nem lehet önkényesen megfosztani".

         Az   Alkotmánybíróság   a   8/1990.   (IV.   23. )   AB
    határozatában  az  emberi  méltósághoz  való  jogot  az  ún.
    "általános   személyiségi   jog"   egyik   megfogalmazásának
    tekintette. Rámutatott  arra,  hogy  a  modern  alkotmányok,
    illetve    alkotmánybírósági    gyakorlat    az    általános
    személyiségi jogot  különféle aspektusaival  együtt  nevezik
    meg :   pl.  a személyiség  szabad kibontakoztatásához  való
    jogként,  az   önrendelkezés  szabadságához   való  jogként,
    általános    cselekvési     szabadságként,    valamint     a
    magánszférához való  jogként. Az  általános személyiségi jog
    "anyajog", azaz  olyan szubszidiárius  alapjog, amelyet mind
    az  Alkotmánybíróság,   mind  a   bíróságok  minden  esetben
    felhívhatnak az  egyén autonómiájának védelmére, ha az adott
    tényállásra a  nevesített alapjogok egyike sem alkalmazható.
    Az  általános   személyiségi  jog  tehát  forrása  az  egyéb
    nevesített és  nem nevesített  személyiségi jogoknak.  ( ABH
    1990, 42.  )

         b) Az  Alkotmány 61.  § (1)  bekezdése szerint  :    "A
    Magyar  Köztársaságban   mindenkinek  joga   van  a   szabad
    véleménynyilvánításra,  továbbá   arra,  hogy   a  közérdekű
    adatokat megismerje, illetőleg terjessze".

         A 61.  § (2) bekezdése alapján :  "A Magyar Köztársaság
    elismeri és védi a sajtó szabadságát".

         Az Alkotmánybíróság  a szabad véleménynyilvánítás jogát
    és  a   sajtószabadsághoz  való   jogot  több  határozatában
    vizsgálta. A  30/1992. (V. 26.) AB határozat megállapította,
    hogy  a  szabad  véleménynyilvánítás  joga  a  kommunikációs
    alapjogok  "anyajoga".  Ebből  eredő  külön  nevesített  jog
    többek között  a  sajtószabadság  alapjoga,  amely  felöleli
    valamennyi  médium   szabadságát,  továbbá   az  információk
    megszerzésének szabadságát  is. E  határozat  megállapította
    azt  is,   hogy   a   szabad   véleménynyilvánítás   jogának
    kitüntetett szerepe  nem vezet  arra, hogy  ez a  jog  -  az
    élethez, vagy  az emberi méltósághoz való joghoz hasonlóan -
    korlátozhatatlan lenne,  de mindenképpen  azzal jár,  hogy a
    szabad véleménynyilvánításhoz  való  jognak  valójában  igen
    kevés  joggal   szemben   kell   csak   engednie,   azaz   a
    véleményszabadságot korlátozó  törvényeket megszorítóan kell
    értelmezni. A  vélemény szabadságával  szemben  mérlegelendő
    korlátozó törvénynek  nagyobb a  súlya, ha közvetlenül másik
    alanyi alapjog érvényesítésére és védelmére szolgál, kisebb,
    ha ilyen  jogokat csakis  mögöttesen,  valamely  "intézmény"
    közvetítésével véd,  s legkisebb,  ha csupán valamely elvont
    érték önmagában a tárgya.  ( ABH 1992, 227.  )

         Az   Alkotmánybíróság   a   37/1992.   (VI.   10.)   AB
    határozatában   a    véleménynyilvánítási   szabadságot    a
    sajtószabadság vonatkozásában határozta meg. Megállapította,
    hogy  a   véleménynyilvánítási  szabadság  a  sajtószabadság
    tekintetében sajátosan  érvényesül. A sajtó szabadságát arra
    figyelemmel kell  garantálnia az  államnak, hogy a "sajtó" a
    véleményalkotáshoz   szükséges    információszerzésnek,    a
    véleménynyilvánításnak  és  véleményformálásnak  kitüntetett
    fontosságú  eszköze.   A  véleménynyilvánításhoz   való  jog
    kiemelkedő volta  annyiban vonatkozik  a sajtó szabadságára,
    amennyiben az  a véleménynyilvánítás  alkotmányos  alapjogát
    szolgálja.

         Az Alkotmánybíróság e határozatában utalt arra is, hogy
    a  sajtószabadságnak   elsősorban  külső   korlátai  vannak,
    ( amelyek  a   sajtó  sajátosságainak   megfelelő  speciális
    intézményekben   is    testet   öltenek,   amilyen   pl.   a
    sajtóhelyreigazítás, vagy a "nagy nyilvánosság" kritériuma a
    büntetőjogban ) . A  sajtószabadságot azonban  elsősorban az
    állam tartalmi be nem avatkozása biztosítja. Ennek felel meg
    például  a   cenzúra  tilalma   és  a   szabad   lapalapítás
    lehetősége. Ezzel a tartózkodással az állam elvileg lehetővé
    teszi, hogy  a társadalomban  meglévő vélemények, valamint a
    közérdekű információk  teljessége  megjelenjen  a  sajtóban.
    ( ABH 1992, 167.  )

         2. Az Alkotmány 7. § (1) bekezdése szerint :  "A Magyar
    Köztársaság  jogrendszere   elfogadja   a   nemzetközi   jog
    általánosan  elismert   szabályait,  biztosítja   továbbá  a
    vállalt nemzetközi  jogi  kötelezettségek  és  a  belső  jog
    összhangját".  A   véleménynyilvánítási   szabadság   és   a
    sajtószabadság szabályozásakor tehát figyelembe kell venni a
    magyar állam nemzetközi kötelezettségeit is.

         Az Egyesült  Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966.
    december 16-án  elfogadott, az  1976.  évi  8.  törvényerejű
    rendelettel   kihirdetett   Polgári   és   Politikai   Jogok
    Nemzetközi    Egyezségokmánya     ( a     továbbiakban     :
    Egyezségokmány ) 19.  cikke a  szabad véleménynyilvánításhoz
    való jogról a következőket tartalmazza :

    "1. Nézetei miatt senki sem zaklatható.

    2. Mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra. Ez a
    jog magában  foglalja mindenfajta adat és gondolat határokra
    való  tekintet  nélküli  -  szóban,  írásban,  nyomtatásban,
    művészi formában  vagy bármilyen  más tetszés szerinti módon
    történő -  keresésének, megismerésének  és terjesztésének  a
    szabadságát is.

    3. Az  e cikk 2. bekezdésében meghatározott jogok gyakorlása
    különleges kötelességekkel  és felelősséggel jár. Ennélfogva
    az bizonyos  korlátozásoknak vethető  alá, ezek azonban csak
    olyanok   lehetnek,   amelyeket   a   törvény   kifejezetten
    megállapít és amelyek

    a) mások  jogainak vagy  jó hírnevének tiszteletben tartása,
    illetőleg

    b) az  állambiztonság vagy  a közrend,  a közegészség vagy a
    közerkölcs védelme érdekében szükségesek".

         Az Emberi  Jogok  és  Alapvető  Szabadságok  Védelméről
    szóló, az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett ún. Európai
    Egyezmény ( a  továbbiakban :    Egyezmény )  10.  cikke  az
    alábbiakat állapítja meg :

    "1.   Mindenkinek    joga    van    a    véleménynyilvánítás
    szabadságához. E  jog  magában  foglalja  a  véleményalkotás
    szabadságát és  az  információk,  eszmék  megismerésének  és
    átadásának szabadságát  országhatárokra tekintet  nélkül  és
    anélkül, hogy ebbe hatósági szervnek joga lenne beavatkozni.

    E cikk nem képezi akadályát annak, hogy az államok a rádió-,
    mozgókép- vagy televízióvállalatok működését engedélyezéshez
    kössék.

    2.  E   kötelezettségekkel  és   felelősséggel  együtt  járó
    szabadságok  gyakorlása  a  törvényben  meghatározott  olyan
    alakszerűségeknek,   feltételeknek,   korlátozásoknak   vagy
    szankcióknak vethető  alá, amelyek szükséges intézkedéseknek
    minősülnek egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság,
    a területi  integritás,  a  közbiztonság,  a  zavargás  vagy
    bűncselekmény megelőzése,  a közegészség  vagy az  erkölcsök
    védelme, mások  jó hírneve  vagy jogai  védelme, a  bizalmas
    információ   közlésének    megakadályozása,   a    bíróságok
    tekintélyének és pártatlanságának fenntartása céljából".

         Az Európai  Emberi Jogi  Bíróság gyakorlata  szerint  a
    véleménynyilvánítási szabadságnak  az Egyezmény 10. cikke 2.
    pontjában  meghatározott,  lehetséges  korlátozásait  szűken
    kell értelmezni.  Ennek megítélésénél a Bíróság alkalmazza a
    Sunday Times  v. United Kingdom ügyben, 1979-ben kialakított
    "szükségességi  tesztet",  azaz  vizsgálja,  hogy  a  panasz
    tárgyát  képező   korlátozás  szükséges-e  egy  demokratikus
    társadalomban és  az  alkalmazott  korlátozás  arányos-e  az
    elérni kívánt jogos céllal.

                                III.

         Az indítvány az alábbiak miatt részben megalapozott.

         Az  Stv.  kifogásolt  rendelkezése  alapján  az  ügyész
    indítványára a  bíróság megtilthatja  a sajtóterméknek  vagy
    ilyennek nem minősülő iratnak a nyilvános közlését a törvény
    megjelölt  rendelkezéseinek   megsértése  esetén.  Az  ilyen
    sajtótermék vagy  irat nyilvános  közlését pedig  az  ügyész
    azonnal felfüggesztheti.

         Az Stv.  20. §  d) pontja szerint nyilvános közlés :  a
    sajtótermék árusítása,  szétküldése, kézbesítése, üzletszerű
    kölcsönzése, ingyenes  szétosztása, bemutatása  nyilvánosság
    előtt, sugárzása vagy vezetékes továbbítása.

         A lehetővé tett bírósági tilalom indoka egyik esetben a
    sajtószabadság  gyakorlása   révén  az   Stv.   3.   §   (1)
    bekezdésében megállapított  tiltó  szabályok  megszegése.  A
    bírósági tilalom másik lehetséges indoka pedig az Stv. 12. §
    (2)   bekezdésében    megállapított    eljárási    szabályok
    megsértése.

         Az Stv.  15. §  (3) bekezdése  és az  SR. 19. §-a által
    lehetővé tett  nemperes eljárás  tárgya :    sajtórendészeti
    döntés a  nyilvános közlés  megtiltásáról és ezáltal az Stv.
    3.  §   (1)  bekezdésében   és  12.   §   (2)   bekezdésében
    megfogalmazott  tilalmak  érvényesítéséről.  Ez  az  eljárás
    tehát nem azonos sem a személyiségi jogi perrel, sem pedig a
    büntetőeljárással. A  sajtójogi felelősség  ( Stv.  18.  § )
    ugyanis sem  tárgyát, sem  a felelős  személyek körét  és  a
    lehetséges  szankciókat   illetően  nem   azonos   a   külön
    jogszabályban  meghatározott   büntetőjogi,  szabálysértési,
    polgári jogi,  fegyelmi és  anyagi felelősséggel  ( Stv. 19.
    § ) . A  nemperes eljárásban  a bíróság nem határoz az egyén
    alanyi jogairól és büntetőjogi felelősségéről.

         1. Az  Stv. szerint a bíróság a nyilvános közlést mások
    személyhez fűződő  jogainak sérelme  esetén is megtilthatja.
    Az Alkotmánybíróság  a már  idézett  30/1992.  (V.  26.)  AB
    határozatában megállapította,  hogy  az  emberi  méltóság  a
    véleménynyilvánítási és  sajtószabadság korlátja  lehet.  Az
    Egyezségokmány 19.  cikkének  3.  a)  pontja  a  korlátozási
    feltételek között első helyen említi "mások jogainak vagy jó
    hírnevének tiszteletben  tartását". Az Egyezmény pedig ezzel
    összefüggésben "mások jó hírneve vagy jogai" védelmére utal.

         A Polgári  Törvénykönyvről szóló  1959. évi IV. törvény
    ( Ptk.  )  rendelkezik a  személyhez  fűződő  jogok  kiemelt
    polgári jogi védelméről. A Ptk. 2. § (1) bekezdése a törvény
    általános céljaként  határozza meg,  hogy "a  törvény védi a
    személyek  vagyoni  és  személyhez  fűződő  jogait,  továbbá
    törvényes érdekeit".  A személyhez  fűződő  jogok  részletes
    szabályait a  75.  -85.  §-ok  tartalmazzák.  A  75.  §  (1)
    bekezdése  rögzíti,   hogy  "a   személyhez  fűződő  jogokat
    mindenki köteles  tiszteletben tartani.  E jogok  a  törvény
    védelme  alatt   állnak".  E   §  (3)   bekezdése   azt   is
    kinyilvánítja, hogy  "a személyhez  fűződő jogokat nem sérti
    az a  magatartás, amelyhez  a jogosult hozzájárult, feltéve,
    hogy a  hozzájárulás megadása  társadalmi érdeket  nem  sért
    vagy veszélyeztet".

         A 85.  § (1) - (3) bekezdése e jogok érvényesítéséről a
    következőket tartalmazza :

    " (1)  A  személyhez  fűződő  jogokat  -  a  (2)  és  a  (3)
    bekezdésben foglalt  kivételekkel -  csak személyesen  lehet
    érvényesíteni.  A   korlátozottan  cselekvőképes  személy  a
    személyhez fűződő jogai védelmében maga is felléphet.

     (2) A  cselekvőképtelen személyhez  fűződő jogok védelmében
    törvényes  képviselője,   az  ismeretlen   helyen  távollevő
    személyhez fűződő jogok védelmében pedig hozzátartozója vagy
    gondnoka léphet fel.

    (3) Meghalt  személy emlékének  megsértése miatt  bírósághoz
    fordulhat a  hozzátartozó, továbbá  az a  személy,  akit  az
    elhunyt végrendeleti  juttatásban részesített.  Ha a meghalt
    személy  ( megszűnt   jogi  személy )   jó  hírnevét   sértő
    magatartás  közérdekbe  ütközik,  a  személyhez  fűződő  jog
    érvényesítésére az ügyész is jogosult".

         Az Stv.  19. §  (3) bekezdése külön jogszabály szerinti
    helyreigazítást tesz lehetővé azokban az esetekben, amikor a
    sajtóban közölt  tájékoztatás a személyhez fűződő jogot vagy
    a hiteles  tájékoztatás követelményét  sérti. A Ptk. 79. §-a
    pedig a  személyhez fűződő  jogok,  különösen  a  jó  hírnév
    védelmének  egyik   sajátos  eszközeként   határozza  meg  a
    sajtóhelyreigazítást. A  sajtóhelyreigazítással  kapcsolatos
    eljárási szabályokat  a Polgári perrendtartásról szóló 1952.
    évi III.  törvény ( a  továbbiakban :   Pp.  ) XXI. fejezete
    ( 342-346. § ) tartalmazza.

         Az emberi  méltósághoz való alapjog magában foglalja az
    önrendelkezés szabadságát, amelynek korlátozása kizárólag az
    Alkotmány 8.  § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés keretei
    között történhet,  vagyis e  jog lényeges  tartalmát törvény
    sem korlátozhatja.

         Az   Alkotmánybíróság    az   1/1994.   (I.   17.)   AB
    határozatában ( ABH  1994, 29,  40.  )  kifejtette, hogy  az
    önrendelkezési jog  fontos tartalmi eleme - egyebek között -
    az egyén  joga arra,  hogy az igény állapotába került alanyi
    jogait a  különböző állami  szervek, így  a bíróság előtt is
    érvényesítse.  Az  önrendelkezési  jog,  mint  az  általános
    cselekvési szabadsághoz  való jog, a jogérvényesítéstől való
    tartózkodás, a  nem cselekvés  jogát  is  magában  foglalja.
    Mivel ez  a jog  az egyén  autonómiájának védelmére szolgál,
    általában  mindenkinek  szabadságában  áll  eldönteni,  hogy
    jogai  és   törvényes  érdekei   védelmére  nyitva  álló  és
    alkotmányosan biztosított  hatósági igényérvényesítési  utat
    igénybe  veszi-e   vagy  attól  tartózkodik.  Az  előbbiekre
    figyelemmel   az    Alkotmánybíróság   fenti   határozatában
    megállapította, hogy a polgári peres eljárásban az általános
    ügyészi keresetindítási  jog, amely szerint az ügyész fontos
    állami vagy  társadalmi érdekből  a  fél  helyett  keresetet
    indíthat, sérti  az egyén önrendelkezési jogát és cselekvési
    autonómiáját, tehát  az  Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdésébe
    ütközik és ezért az alkotmányellenes.

    Az Alkotmánybíróság  e határozatában nem minősítette azonban
    alkotmányellenesnek a Pp. 2. § (2) bekezdését, amely szerint
    "az  ügyész  keresetet  indíthat,  ha  a  jogosult  jogainak
    védelmére bármely  okból nem  képes. Nem  indíthat az ügyész
    keresetet  olyan   jog  iránt,  amelyet  csak  jogszabályban
    meghatározott személy vagy szervezet érvényesíthet".

         Mindezek alapján  az  Alkotmánybíróság  megállapította,
    hogy az Stv. -nek az a vizsgált rendelkezése, amely lehetővé
    teszi  az  ügyész  számára,  hogy  mások  személyhez  fűződő
    jogainak  sérelme   esetén  indítványozza  sajtótermék  vagy
    sajtóterméknek  nem   minősülő  irat   nyilvános  közlésének
    bírósági megtiltását,  ellentétes a  Ptk. -nak  a személyhez
    fűződő jogok érvényesítésére vonatkozó idézett előírásaival,
    tehát e rendelkezések tekintetében kollízió áll fenn.

         Az   Alkotmánybíróság   a   35/1991.   (VI.   20.)   AB
    határozatában   elvi    éllel   mutatott   rá   arra,   hogy
    meghatározott    életviszonyok,     illetőleg    tényállások
    ellentétes -  vagy az  értelmezéstől  függően  ellentétes  -
    törvényi      rendezése       önmagában      nem      jelent
    alkotmányellenességet. Az  ilyen rendezés alkotmányellenessé
    csak  akkor  válik,  ha  az  egyben  az  Alkotmány  valamely
    rendelkezésének a  sérelmével is  együtt jár,  vagyis ha  az
    ellentétes        tartalmú         szabályozás        anyagi
    alkotmányellenességhez vezet.  ( ABH 1991, 176.  )

         Az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy az ügyésznek a
    személyhez   fűződő    jogokkal    kapcsolatos    kifogásolt
    indítványozási   jogosultsága   és   ezekben   az   ügyekben
    biztosított felfüggesztési  joga, továbbá  annak lehetősége,
    hogy a  bíróság az  ügyész indítványára megtilthatja annak a
    sajtóterméknek vagy  sajtóterméknek nem  minősülő iratnak  a
    nyilvános közlését,  amely mások  személyhez fűződő jogainak
    sérelmével  jár,   szükségtelenül  és  aránytalan  mértékben
    korlátozhatja  az   emberi  méltóság   összetevőjét   képező
    önrendelkezés  szabadságát.   Az  Alkotmánybíróság   azt  is
    megállapította, hogy  az ügyésznek  és  a  bíróságnak  mások
    személyhez  fűződő   jogai  sérelme   esetén   gyakorolható,
    kifogásolt jogainak  az Stv.  15. §  (3) bekezdésében előírt
    biztosítása a magyar demokratikus társadalomban szükségtelen
    és  aránytalan  korlátozását  jelenti  az  e  határozat  II.
    fejezet 1.  pontjában körvonalazott tartalmú és rendeltetésű
    sajtószabadságnak is.  Az Stv.  vizsgált rendelkezése  tehát
    ebben a részében az Alkotmány 54. § (1) bekezdésébe és 61. §
    (2) bekezdésébe ütközik, ezért megsemmisítésre szorul.

         2. Az  Stv. vizsgált rendelkezésében a nyilvános közlés
    megtiltásának elsődleges indoka bűncselekmény megvalósulása,
    vagy annak elkövetésére való felhívás lehet.

         Az   Alkotmánybíróság    eddigi   gyakorlatában   olyan
    esetekben  foglalt   állást  érdemben   valamely  magatartás
    büntetendővé nyilvánításának  alkotmányosságáról,  amikor  a
    büntetendőség alkotmányos alapjogok korlátozását jelentette.
    Az   Alkotmánybíróság    e   határozataiban   kinyilvánított
    következetes  álláspontja,   hogy  a   büntetőjog   a   jogi
    felelősségi rendszerben az ultima ratio.

         A bűncselekmény  megvalósulása, illetőleg  az arra való
    felhívás megelőzéséhez  fontos állami,  társadalmi és egyéni
    érdekek fűződnek.  A véleménynyilvánítási  és sajtószabadság
    korlátozását az  Egyezségokmány 19.  cikkének 3.  pontja  az
    állambiztonság vagy  közrend, az  Egyezmény 10.  cikkének 2.
    pontja pedig  a nemzetbiztonság,  a közbiztonság, a zavargás
    vagy   bűncselekmény    megelőzése   érdekében    törvényben
    megállapított módon lehetővé teszi.

         Az Alkotmánybíróság  álláspontja szerint  a  magánvádas
    bűncselekmény sértettje  önrendelkezési jogának szükségtelen
    és  aránytalan   sérelmét   jelenti   az   Stv.   kifogásolt
    rendelkezéséből fakadó  az a  lehetőség, hogy  az  ügyész  a
    magánvádas  bűncselekmények   vonatkozásában   a   sértettek
    akaratától függetlenül  indítványozhatja,  a  bíróság  pedig
    ennek alapján  megtilthatja a  nyilvános közlést, továbbá az
    is,   hogy   a   nyilvános   közlést   az   ügyész   azonnal
    felfüggesztheti.

         Az Alkotmánybíróság  az ügyész  és a bíróság kifogásolt
    jogainak  alkotmányellenességét   egyéb  bűncselekmény  vagy
    bűncselekmény elkövetésére  való felhívás  tekintetében  nem
    állapította meg.

         3. Az  Stv. a  nyilvános  közlés  bírósági  megtiltását
    közerkölcs sérelme  esetén is  biztosítja. Az Egyezségokmány
    és az Egyezmény idézett cikkei a véleménynyilvánítás jogának
    korlátozását közerkölcs védelme céljából is lehetővé teszik.
    A 21/1996.  (V. 17.)  AB határozat  már megállapította, hogy
    "Az  Alkotmánybíróság   nem   vizsgálja   felül   a   jogban
    érvényesített  közerkölcs   tartalmát.  Amint  a  "közérdek"
    meghatározását  is   alapvetően  átengedte   a  demokratikus
    törvényhozásnak ( ABH  1993, 382.   ) , a közrendet és benne
    az erkölcsöket  is a  képviselőknek van joguk érvényesíteni,
    amíg  valamely   más  okból   az  Alkotmány   határaiba  nem
    ütköznek".  ( ABK 1996. május, 175.  )

         Mivel a  közerkölcs fogalmát  és tartalmát  a  vizsgált
    összefüggésben jogszabály  nem határozza  meg,  ezért  annak
    megállapítása a  jogalkalmazás körébe tartozik. A Legfelsőbb
    Bíróság Polgári  Kollégiumának a  BH 1992.  454. számú eseti
    döntése  tartalmazza   a  sajtótermék  nyilvános  közlésének
    megtiltása    iránti    kérelem    elbírálásánál    irányadó
    szempontokat.  A  Legfelsőbb  Bíróság  e  döntésében  többek
    között megállapította,  hogy a  közerkölcs fogalmába  azok a
    magatartási szabályok  sorolhatók,  amelyeket  a  társadalom
    általánosan elfogad.  A sajtótermék  közerkölcsbe  ütközését
    akkor lehet  megállapítani, ha  ez a  jellege a  közfelfogás
    szerint egyértelmű és vitathatatlan.

         Az Alkotmánybíróság  álláspontja szerint az Stv. -nek a
    közerkölcs sérelmével  összefüggő korlátozó rendelkezése nem
    minősíthető szükségtelennek és aránytalan mértékűnek.

         4. Az Stv. sérelmezett rendelkezése értelmében bírósági
    tilalom állapítható  meg  az  időszaki  lap  előállítása  és
    nyilvános közlése bejelentési kötelezettségének elmulasztása
    és nyilvántartásba vétele előtti terjesztése esetén.

         A Btk.  213. §  a) pontja sajtórendészeti vétségként is
    büntetni rendeli  sajtótermék engedély  nélküli előállítását
    vagy  terjesztését.  E  rendelkezés  szerint  aki  "engedély
    nélkül állít elő vagy terjeszt olyan sajtóterméket, amelynek
    előállításához  vagy  terjesztéséhez  engedély  szükséges...
    vétséget követ  el és  pénzbüntetéssel büntetendő". A Btk. e
    rendelkezésének  alkotmányosságát   az  Alkotmánybíróság   a
    2269/B/1991.   AB    határozatában   vizsgálta    és   annak
    alkotmányellenességét  nem   állapította  meg.  E  határozat
    indokolásában    az     Alkotmánybíróság    többek    között
    kinyilvánította :   "A  Btk.  tehát  minden  olyan  esetben,
    amikor  az   engedélyhez  kötés  alkotmányos,  alkotmányosan
    szankcionál. Az  engedélyhez kötés  alkotmányosságát  nem  a
    Btk. kerettényállásának,  hanem az  engedélyezést  elrendelő
    jogszabály   alkotmányosságának    vizsgálata   során   kell
    eldönteni".  ( ABK 1996. június-július, 248, 249.  )

         Az időszaki  lap előállításának és nyilvános közlésének
    kötelező  bejelentése,  valamint  nyilvántartásba  vétele  a
    sajtóigazgatásnak hagyományos  és szükséges megnyilvánulása.
    Az Alkotmánybíróság  álláspontja szerint ezért az Stv. 12. §
    (2) bekezdésében  foglalt előírások megszegésére biztosított
    bírósági    tilalom    nem    minősül    a    sajtószabadság
    alkotmányellenes korlátozásának.

         5.  Az   Alkotmánybíróság  végül   vizsgálta  az   Stv.
    sérelmezett rendelkezésében  biztosított és  az indítványban
    kifogásolt, az  e fejezet  1. és  2. pontjában  nem értékelt
    ügyészi     indítványozási     és     felfüggesztési     jog
    alkotmányosságát.

         Az  Alkotmány  51.  §-a  az  ügyészség  jogállásáról  a
    következőket tartalmazza :

         " (1)  A  Magyar  Köztársaság  legfőbb  ügyésze  és  az
    ügyészség gondoskodik  az állampolgárok jogainak védelméről,
    valamint az  alkotmányos rendet,  az ország  biztonságát  és
    függetlenségét sértő  vagy veszélyeztető  minden  cselekmény
    következetes üldözéséről.

          (2) Az  ügyészség  törvényben  meghatározott  ügyekben
    nyomozást   végez,    felügyeletet   gyakorol   a   nyomozás
    törvényessége  felett,   képviseli  a   vádat   a   bírósági
    eljárásban,     továbbá      felügyeletet     gyakorol     a
    büntetésvégrehajtás törvényessége felett.

          (3) Az  ügyészség közreműködik  annak  biztosításában,
    hogy a társadalom valamennyi szervezete, minden állami szerv
    és állampolgár megtartsa a törvényeket. Törvénysértés esetén
    - törvényben  meghatározott esetekben  és módon  - fellép  a
    törvényesség védelmében".

         Az Alkotmány  51. §  (1) és  (2) bekezdése az ügyészség
    főbb funkcióit  tartalmazza. Az  51. § (3) bekezdése pedig a
    törvényesség  megtartása   és  védelme  érdekében  általános
    ügyészi  közreműködést  ír  elő.  Az  Alkotmány  77.  §  (2)
    bekezdése alapján  a törvényesség  érvényesítése alkotmányos
    követelmény.  Az   alkotmányos  rend,  az  állampolgárok  és
    szervezeteik jogainak  és törvényes  érdekeinek  védelme  és
    biztosítása az  ügyészségnek is  feladata. E  feladatait  az
    ügyészség  törvényi   felhatalmazás  alapján   -  törvényben
    meghatározott esetben és módon - látja el és érvényesíti.

         Mindezek alapján az Alkotmánybíróság az 1/1994. (I.14.)
    AB   határozatában   megállapította :  önmagában az, hogy  a
    polgári  jogviták  elbírálásánál  az  ügyészi  közreműködést
    törvényi rendelkezések  lehetővé teszik,  összhangban van az
    alkotmányi rendelkezésekkel,  ezért az nem alkotmányellenes.
    Az Alkotmánybíróság e határozatában rámutatott arra is, hogy
    az  ügyész   eseti  és   konkrét   polgári   ügyekben   való
    részvételének törvényi biztosítása esetén az alkotmányossági
    összefüggések csak  az  egyes,  konkrét  felhatalmazást  adó
    törvényi  rendelkezések   alkotmányossági  vizsgálata  során
    bírálhatók el.  ( ABH 1994, 36, 39.  )

         A Magyar  Köztársaság ügyészségéről  szóló 1972. évi V.
    törvény  10.  §  d)  pontja  alapján  az  ügyész  törvényben
    meghatározott per-  és  jogorvoslatokkal  élhet.  A  polgári
    perrendtartás  egyes  rendelkezéseinek  módosításáról  szóló
    1957. évi VIII. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról
    rendelkező 1958.  évi 5.  törvényerejű rendeletnek a polgári
    nem peres eljárásra vonatkozó, az ügyész jogairól rendelkező
    17. §  (2) bekezdése  szerint pedig  "abban  az  eljárásban,
    amelynek megindítására  külön jogszabály  jogosítja  fel  az
    ügyészt, vagy  amelyet külön  jogszabály  értelmében  ellene
    lehet indítani, az ügyész a fél jogait gyakorolja".

         A   Stv.    vizsgált    rendelkezése    a    kifogásolt
    felfüggesztési jogot  az ügyész  indítványa  alapján  indult
    bírósági eljáráshoz  kapcsolódva engedi meg. A felfüggesztés
    mérlegelésének és  elrendelésének joga  lehetővé teszi, hogy
    az ügyész a sajtótermék nyilvános közlését a bírósági érdemi
    döntés meghozataláig  megakadályozza. Nem helytálló tehát az
    indítványban foglalt  az a  megállapítás, amely  szerint  az
    ügyészi felfüggesztés nem kapcsolódik közvetlenül a bírósági
    eljáráshoz. Az SR. 19. § (1) bekezdése pedig előírja, hogy a
    bíróság a  nyilvános közlés  megtiltásáról polgári  nemperes
    eljárásban,   soron    kívül   határoz,   tehát   a   közlés
    időszerűségének megakadályozása tekintetében sem áll fenn az
    indítványozó által vélelmezett sérelem.

         Az Alkotmánybíróság  az Stv.  15.  §  (3)  bekezdésében
    foglalt rendelkezésekkel  összefüggésben hangsúlyozza,  hogy
    ezek sem  az ügyész,  sem pedig  a bíróság  tekintetében nem
    kötelező szabályok,  hanem  megengedő  előírások.  Ebből  az
    következik,  hogy   az  ügyész   és   a   bíróság   szabadon
    mérlegelheti   a    felfüggesztés,   illetve    a    tilalom
    feltételeinek   súlyát    és   ennek   alapján   dönthet   a
    felfüggesztés, illetve  a tilalom  alkalmazásáról vagy annak
    mellőzéséről. A  kifogásolt rendelkezések  tehát garanciális
    szerepre hivatottak.

         A fentiek  alapján az  Alkotmánybíróság megállapította,
    hogy  az   Stv.   támadott   rendelkezésében   megállapított
    tárgykörök  tekintetében   -  az   e  fejezet  1.  pontjában
    foglaltak és  a 2.  pontjában megjelöltek  kivételével -  az
    ügyészi indítványozási  és  felfüggesztési  jog  biztosítása
    összhangban áll  az ügyészségnek  az  Alkotmány  51.  §  (3)
    bekezdésében meghatározott közreműködési feladataival.

         A  vizsgált   rendelkezések  tartalma   alapján  az  is
    megállapítható, hogy az ügyész és a bíróság támadott döntési
    jogosultságai nem  foglalják magukban  a  sajtótermék  útján
    közölni  szánt   gondolatok  tartalmának  kötelező  előzetes
    közhatalmi ellenőrzését,  értékelését és minősítését abból a
    szempontból,  hogy  azok  sajtótermékként  előállíthatóak-e.
    Ezért  a   támadott  döntési   lehetőségek  nem  tekinthetők
    cenzúrának, tehát  azok nem  sértik a sajtószabadsághoz való
    jogot.

         6.    A    fentiek    alapján    az    Alkotmánybíróság
    megállapította,  hogy   az  Stv.   15.  §  (3)  bekezdése  a
    rendelkező  részben   meghatározott  és  az  indokolás  III.
    fejezete 1. és 2. pontjában kifejtett vonatkozásban sérti az
    Alkotmány 54.  § (1)  bekezdését és  61. §  (2)  bekezdését,
    tehát részben alkotmányellenes. Mivel az Alkotmánybíróságnak
    jogalkotási    hatásköre    nincs,    ezért    a    részbeni
    alkotmányellenesség megszüntetése  miatt az  Stv. 15.  § (3)
    bekezdését teljes  egészében  meg  kellett  semmisítenie.  A
    megsemmisítés hatályának  későbbi időpontra  helyezésével az
    Alkotmánybíróság   lehetővé    kívánta   tenni,    hogy    a
    törvényalkotó  az   érintett  rendelkezések  megfelelő  újra
    szövegezésével   megszüntesse    az   alkotmányellenességet.
    Alkotmánybíróság megállapítja  továbbá azt  is, hogy az Stv.
    vizsgált rendelkezésének  alkotmányellenessé nem  minősített
    egyéb  előírásai   nem  korlátozzák   alkotmányellenesen   a
    sajtószabadságot, tehát  nem sértik  az Alkotmány  61. § (2)
    bekezdését,   ezért    azok   tekintetében   az   indítványt
    elutasította.

         Mindezek  alapján   az  Alkotmánybíróság  a  rendelkező
    részben foglaltak szerint határozott.
                          Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke

                            Dr. Ádám Antal
                         előadó alkotmánybíró

                           Dr. Holló András
                            alkotmánybíró

             Dr. Kilényi Géza           Dr. Lábady Tamás
              alkotmánybíró                alkotmánybíró

           Dr. Szabó András          Dr. Tersztyánszky Ödön
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró

            Dr. Vörös Imre              Dr. Zlinszky János
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró
     Dr. Lábady Tamás alkotmánybíró és
     Dr. Sólyom László alkotmánybíró különvéleménye

     A  határozat   rendelkező  részével   és  indokolásával   is
     egyetértünk, azonban  a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény
     15.  §   (3)  bekezdését   nem   csupán   annyiban   tartjuk
     alkotmányellenesnek, hogy  az ügyész mások személyhez fűződő
     jogainak    sérelmére     és    magánvádas     bűncselekmény
     megvalósulására   hivatkozva    az   érintettek   akaratától
     függetlenül indítványozhatja,  a bíróság pedig ennek alapján
     megtilthatja a sajtótermék nyilvános közlését, továbbá, hogy
     az ügyész  az ilyen  sajtótermék nyilvános  közlését azonnal
     felfüggesztheti. Véleményünk szerint alkotmányellenes az is,
     hogy  az   ügyész  a   közerkölcs  sérelmére   hivatkozva  a
     sajtótermék közlését azonnal felfüggesztheti.

     1. Az  Alkotmánybíróság a  határozatban is kiindulási alapul
     vett és  idézett 30/1992.  (V. 26.) AB és 37/1992. (VI. 10.)
     AB határozataiban  kifejtette,  hogy  a  véleményszabadságot
     korlátozó  törvényeket   megszorítóan  kell   értelmezni,  s
     rangsort állapított meg arra nézve, hogy mely jogok, illetve
     értékek milyen  súllyal esnek latba a vélemény szabadságával
     szembeni mérlegelés  során. Ennek  alapján a sajtótörvényben
     szereplő korlátok  közül a  legnagyobb súllyal  a személyhez
     fűződő jogokat  lehet figyelembe  venni, míg  a közerkölcs -
     mint  olyan   elvont  érték,   amely  mögött   a  legkevésbé
     állapítható  meg   egyes  egyéni   alapjogok  sérelme   -  a
     véleményszabadság korlátozására alkotmányos mércével mérve a
     legkevésbé alkalmas  javak csoportjába  tartozik. Ahol pedig
     az alapjogokat  csupán feltételezett  és  közvetett  veszély
     fenyegeti,  az   Alkotmánybíróságnak  különös   gondot  kell
     fordítania   annak   vizsgálatára,   hogy   ez   az   elvont
     veszélyezetés  -  például  intenzitásánál  fogva  -  valóban
     szükségessé teszi-e a véleményszabadság korlátozását.

     Ez  a  mérlegelési  rangsor  nemcsak  a  véleménynyilvánítás
     alapjogának  büntetőjogi  eszközökkel  való,  hanem  bármely
     korlátozására  érvényes.   A   szólásszabadságot   korlátozó
     szankciók irányulhatnak  a véleményét  nyilvánító ( vagy  az
     azért jogi  felelősséget viselő )  személy, illetve  maga  a
     közlés fizikai hordozója ellen. A médiajogban értelemszerűen
     rendkívüli jelentőségűek az utóbbira vonatkozó jogi eszközök
     - mind  a jogvédelem,  mind a  szankcionálás tekintetében. A
     szankciónak a  vélemény-,  s  különösen  a  sajtószabadságra
     gyakorolt tényleges  hatása független  attól, hogy büntető-,
     polgári vagy igazgatási jogi-e. A büntetések és kártérítések
     nagysága a  bírói gyakorlat  kezében  van,  s  igen  változó
     lehet.  A   közlés  megtiltása   ezzel  szemben   mindig   a
     véleménynyilvánítás adott  módjának lehetetlenné  tétele,  s
     ezért mindig  súlyos szankció,  de különösen  az sajtótermék
     esetében, amelynek  célja és értelme, s egyben alkotmányosan
     védett feladata  éppen  a  nyilvános  közlés.  Emlékeztetünk
     arra, hogy  az Alkotmánybíróság  alkotmányellenesnek találta
     és  megsemmisítette   a  gyalázkodás  bűncselekményét,  s  a
     véleményszabadság büntetőjogi korlátozhatóságának küszöbét a
     gyűlöletre uszításban  határozta meg  ott, ahol  a törvény a
     vélemény szabadságát  nem meghatározott  személy  becsületét
     sértő, hanem valamely csoportot gyalázó kifejezés használata
     miatt, a  köznyugalom fenntartása végett korlátozta. Ezzel a
     gyakorlattal az  lenne összhangban,  ha a közerkölcs sérelme
     esetére az ügyész jogát a közlés azonnali felfüggesztésére a
     véleménynyilvánítás  alapjoga   szükségtelen  és  aránytalan
     korlátozásnak minősítené az Alkotmánybíróság, és ezt a jogot
     megsemmisítené. Ugyanez  vonatkozik arra  az esetre is, ha a
     "mások személyhez  fűződő jogainak  sérelme" címén az ügyész
     nem konkrét  személy, hanem  valamely nemzeti, etnikai, faji
     vagy vallási  stb. csoport  jogainak védelmében  függesztené
     fel a nyilvános közlést. Megjegyezzük azonban, hogy az ilyen
     értelmezés ellentétes  lenne az  Stv. végrehajtásáról  szóló
     12/1986. (IV. 22.) MT rendelet 19. § (2) bekezdésével, amely
     az Stv.  3. §  (1) bekezdésében  szereplő "mások  személyhez
     fűződő jogait"  kifejezetten egyes személyek jogaiként érti,
     s azoknak a bírói eljárásban a fél jogállását adja.

     2.  A   cenzurát  a  határozat  a  közlésre  szánt  vélemény
     tartalmának kötelező, előzetes közhatalmi ellenőrzéseként és
     a  minősítés   eredményeként  a  közlés  megtiltásához  való
     jogként érti.  Az Stv.  vizsgált rendelkezése valóban nem ír
     elő kötelező előzetes hatósági ellenőrzést. Az ellenőrzés és
     szankcionálás  előzetes   volta  azonban  olyan  veszélyeket
     hordoz, hogy  az előzetes  ellenőrzés és a közlés megtiltása
     még  a   szólásszabadságot  korlátozó  törvények  megszorító
     értelmezésén   belül    is    további    rendkívül    gondos
     alkotmányossági ellenőrzést  követel meg.  Az Európai Emberi
     Jogi Bíróság  1991. november  26-án kelt  ítélete ( Observer
     and Guardian  vs. United Kingdom, Série A Nr. 216 ) is külön
     kiemeli, hogy  noha az  Európai Emberi  Jogi  Egyezmény  10.
     cikke a  nyilvános közlés  előzetes  korlátozását  önmagában
     kifejezetten nem  tiltja, "az előzetes korlátozásoknak olyan
     nagy a  kockázata, hogy  azok a  Bíróságtól rendkívül gondos
     vizsgálatot követelnek meg. Ez különösen érvényes a sajtóra,
     mivel a  hírek múlandó  javak, s nyilvánosságra hozásuk akár
     csak rövid késedelme is megfoszthatja őket minden értéküktől
     és   érdekességüktől".   A   strasbourgi   Bíróság   szigorú
     vizsgálódási  kötelessége   az   esetek   többségében   arra
     vonatkozik, hogy  az előtte  lévő konkrét ügyben indokolható
     volt-e a közlés előzetes betiltása az Egyezmény szerint.

     A szólásszabadság  korlátozása nemcsak súlyos következményei
     miatt vizsgálandó különös gondossággal, hanem azért is, mert
     alkotmányos határaira  nézve igen  részletes és  szerteágazó
     feltételrendszert   alakított    ki   az   alkotmánybírósági
     gyakorlat ( Magyarországon  is ) . Például  a  már  említett
     különbségtételen  kívül   aszerint,  hogy  alanyi  alapjogok
     mennyire közvetlenül  vannak veszélyben, külön mérce szerint
     bírálandók el  a politikai  és közérdekű  vélemények.  ( Ld.
     36/1994. (VI.  24.) AB,  ABH 1994,  219 ) Az  ügyész  súlyos
     következményekkel járó  joga a közlés felfüggesztésére nincs
     semmi más feltételhez kötve, mint hogy feltételezése szerint
     a  közlemény  a  sajtószabadság  legáltalánosabb  korlátaiba
     ütközik ( amelyeket  az Stv.  3. és  12.  §-a  tartalmaz ) .
     Részletes vizsgálatra  csak a  bíróság képes  és köteles,  s
     csak egy ilyen vizsgálat eredményeképpen lehet alkotmányosan
     elrendelni a  közlés megtiltását.  Ezért az  ügyésznek adott
     felhatalmazás a közlés azonnali felfüggesztésére az Stv. 15.
     § (3) bekezdésében alkotmányellenes.

     3. Az  önrendelkezési jogot  nem csupán  az sérti,  hogy  az
     ügyész és a bíróság a személyhez fűződő jogok sérelme esetén
     az érintettek  akaratától függetlenül  alkalmazhatja az Stv-
     ben   előírt    szankciókat.   Egyrészt    a    végrehajtási
     rendeleletben    szereplő    eljárási    szabályok    tovább
     súlyosbítják      e      rendelkezések      alkotmányellenes
     aránytalanságát, másrészt  az önrendelkezési jog sérelme nem
     csupán a személyhez fűződő jogok más általi gyakorlása miatt
     állapítható meg.

     A 12/1986. (IV. 22.) MT rendelet 19. § (1) bekezdése szerint
     a bíróság  nemperes eljárásban soron kívül határoz az ügyész
     indítványáról. A  soronkívüliség nem  jelenti azt,  hogy  az
     ügyet meghatározott  időn belül ki kell tűzni, sem azt, hogy
     adott időn belül be kellene fejezni. Másrészt az ügyésznek a
     nyilvános   közlést    felfüggesztő   határozata   mindaddig
     érvényben van,  míg a bíróság jogerős döntést nem hoz, tehát
     elvileg a  jogorvoslatok kimerítéséig.  Így nincs  semmilyen
     garancia  arra,  hogy  a  közlés  megtiltásával  elkezdődött
     eljárás rövid  időn belül,  vagy  előre  meghatározott  időn
     belül befejeződjék.

     Bármilyen erős  is lehet  a jogsértés  megelőzésére irányuló
     érdek,  a   sajtószabadsággal  szemben  csak  akkor  lehetne
     alkotmányosan  érvényesíthető,  ha  határozott  biztosítékok
     lennének arra,  hogy a  bíróságnak  -  mintegy  az  előzetes
     letartóztatás analógiájára  - igen  rövid időn belül döntést
     kell hoznia a sajtótermék "szabad lábra helyezéséről".

     Bármilyen,   nem    a   bíróságtól   származó   rendelkezési
     jogosultság  a   közlés  átmeneti   megtiltására,  az  egyéb
     feltételek  tüzetesebb  meghatározása  esetén  is,  csak  az
     intézkedés  ideiglenességének   pontos  időbeli  korlátozása
     mellett lehetne elképzelhető.

     Az eljárás  másik, önrendelkezést sértő eleme az, hogy bár a
     "mások" személyhez  fűződő jogainak  sérelme miatti  ügyészi
     felfüggesztő határozatot kézbesíteni kell azon személyeknek,
     akiknek jogát  a  sajtótermék  sérti,  s  ők  az  eljárásban
     félként vesznek  részt, ugyanez  a jogállása az ügyésznek is
     megmarad. Ennek  következtében hiába  tartaná úgy  az ügyész
     szerint jogaiban  sértett személy,  hogy személyiségi jogait
     nem érzi  sértve, amíg az ügyész az indítványt fenntartja, a
     bíróságnak   az   eljárást   folytatnia   kell,   s   ez   a
     jogorvoslatokra is áll.

     Budapest, 1997. március 18.

              Dr. Lábady Tamás        Dr. Sólyom László
                  alkotmánybíró        alkotmánybíró

     Dr. Tersztyánszky Ödön alkotmánybíró különvéleménye

     1.

     A többségi  határozat indokolása a vizsgált szabály részbeni
     alkotmányellenességét arra  alapítja, hogy  az  1/1994.  (I.
     17.) AB  határozatban értelmezett  keresetindítási  jogot  -
     mint az  önrendelkezési jog fontos tartalmi elemét - az Stv.
     15.  §   (3)  bekezdésében   említett  ügyészi   jogosítvány
     korlátozza.

     Ezzel függ össze a határozatnak az a megállapítása is, amely
     szerint az  Stv. vizsgált  szabálya ellentétes a Ptk. -nak a
     személyhez  fűződő   jogok  érvényesítésére   vonatkozó,   a
     határozatban idézett előírásaival.

     Ezzel szemben az Stv-beli nem-peres eljárás tárgya kizárólag
     a nyilvános közlésnek megtiltása. Az eljárás célja pedig az,
     hogy az  Stv. 3.  § (1)  és 12. § (2) bekezdésben foglalt, a
     sajtószabadság   gyakorlását    korlátozó   rendelkezéseknek
     érvényt szerezzenek.

     Ez az  eljárás nem  azonos sem  a büntető  eljárással, sem a
     személyiségi jogi  perrel, mint ahogy a sajtójogi felelősség
     [ Stv. 18.  § ] sem  azonos -  sem tárgyát,  sem  a  felelős
     személyek körét  és a  lehetséges szankciókat  illetően -  a
     külön     jogszabályban      meghatározott      büntetőjogi,
     szabálysértési,   polgári    jogi,   fegyelmi    és   anyagi
     felelősséggel [ Stv.  19. § ] .  A  nem-peres  eljárásban  a
     bíróság sem  közvetlenül, sem  közvetve nem határoz az egyén
     alanyi jogait illetően; sem a büntetőjogi felelősség, sem az
     egyén személyhez fűződő jogai megsértéséből származó igények
     tárgyában.

     Az ügyész  és - a nem-peres eljárásban - a bíróság kizárólag
     azt vizsgálhatja,  hogy a  közlés objektíve  megvalósíthat-e
     bűncselekményt   vagy    bűncselekmény   elkövetésére   való
     felhívást,  sértheti-e  a  közerkölcsöt,  valamint  járhat-e
     mások személyhez fűződő jogainak sérelmével.

     A nem-peres  eljárás ügyészi  megindítása  ehhez  képest  az
     egyén alanyi jogai tekintetében perfüggőséget sem eredményez
     és a  bíróság döntése  e jogok vonatkozásában "ítélt dolgot"
     sem jelent.  Így a  nem-peres eljárás  megindításától és  az
     ebben hozott bírói döntéstől teljesen függetlenül az egyén -
     érintetlen önrendelkezési  jogával -  szabadon döntheti  el,
     hogy személyhez  fűződő  jogai  esetleges  megsértése  miatt
     sajtó-helyreigazítási eljárást  és  személyiségi  jogi  pert
     indít-e, illetve  előterjeszt-e  magánindítványt  az  emberi
     méltósága elleni esetleges bűncselekménnyel kapcsolatban.

     2.

     Az Stv.  3. §  (1) bekezdése  tiltó szabálya  kivétel nélkül
     valamennyi bűncselekményre  vonatkozik. A közlés meggátlása,
     folyamatának  megszakítása   ( Stv.  15.   § )  a  közléssel
     megvalósítható  bűncselekmény  ( bűncselekményre  felhívás )
     megelőzésére   szolgál.    Ettől    különálló    kérdés    a
     bűncselekményt   megvalósító   jogsértés   következményeinek
     levonása  :     a   büntetőeljárásban  majd  ügydöntő  módon
     érvényesülhet   a    sértett   rendelkezése    ( indítványa,
     kívánata ) .

     Hasonló elveket  kell figyelembe  venni az  Stv.  3.  §  (1)
     bekezdésének többi  fordulatával, tehát  a személyhez fűződő
     jogok megsértésével kapcsolatban is.

     A sajtórendészeti  nem-peres eljárásban  az Stv.  3.  §  (1)
     bekezdésben kiemelt  jogsértések megelőzése,  kiterjedésének
     visszaszorítása érdekében történik közhatalmi intézkedés.

     ( Ilyen  tartalmú   -  a   közlést  akár   ideiglenesen   és
     előzetesen,  határidő   nélkül   megtiltó   -   intézkedésre
     egyébként mind  a bűntetőeljárásban  ( lefoglalás ) , mind a
     polgári perben  ( ideiglenes  intézkedés,  zár  alá  vétel )
     lehetőség van.  )

     3.

     A határozat  szerint a vizsgált szabály - alkotmányellenessé
     nyilvánított    részében    -    a    sajtószabadságot    is
     alkotmányellenesen korlátozza.

     A sajtószabadság  gyakorlása -  miként minden  más  alapvető
     jogé -  az általános  törvények keretei  között szabad.  Más
     kérdés, hogy  a sajtószabadság gyakorlásával kapcsolatban az
     egyes  jogsértésekhez  önálló  büntetőjogi  szankció  hogyan
     kapcsolódhat.  Ez  az  Alkotmánybíróság  gyakorlata  szerint
     aránytalan    korlátozást     jelenthet,    mert    -    pl.
     határozatlansága ( lásd  a közösség  elleni izgatás korábban
     hatályban     volt      tényállásának     alkotmányellenessé
     nyilvánítását, ABH  1992. 167.   ) folytán  - alkalmas arra,
     hogy a sajtószabadság gyakorlását elnehezítse.

     Külön kérdés  az is,  hogy pl.  a  személyhez  fűződő  jogok
     védelmének  valamely   konkrét  esetben,   az  eset   összes
     körülményeire  tekintettel   mikor  kell   visszahúzódnia  a
     sajtószabadság  gyakorlásával   szemben,  azaz   mikor  kell
     eltűrnie pl.  a közszereplő  politikusnak az  esetleg  sértő
     kritikát is  ( lásd a  hatóság  megsértése  nevű  tényállást
     alkotmányellenessé nyilvánító  határozatot, ABH 1994. 219.).
     Ilyen  esetben  sem   arról   van   szó  azonban,   hogy   a
     nyilvános közlés mások jogait megsértheti, hanem arról, hogy
     az adott esetben van-e jogsértés.

     A  bűncselekményeknél   a  "társadalomra  veszélyességet"  a
     törvényhozó a  bűncselekménnyé nyilvánításkor  mérlegelte, a
     közerkölccsel   összefüggő    jogsértéseknél   pedig   ennek
     fogalmánál fogva maga a köz a sértett.

     A mások  személyhez fűződő  jogainak feltételezett sérelmére
     alapított ügyészi  és bírósági  jogosítvány  alkotmányossági
     szempontból -  a sajtószabadságra való hatása tekintetében -
     nem tér  el az  Stv. 3. § (1) bekezdésének a bűncselekményre
     és a  közerkölcsre vonatkozó fordulata alapján - az Stv. 15.
     §  (3)   bekezdése  alkalmazásával  -  gyakorolt  ugyanolyan
     jogosítványoktól.

     Mind  az   Egyezménynek,   mind   az   Egyezségokmánynak   a
     határozatban idézett  szabályai ugyanúgy  lehetővé teszik  a
     véleménynyilvánítási szabadság  korlátozását mások jogai, jó
     hírneve védelme  érdekében, mint  a bűncselekmény megelőzése
     vagy a közerkölcs védelme érdekében.

     Az Stv.  15. §  (3) bekezdésének a sajtószabadságot gyakorló
     személyekre  csak   távoli  és   közvetett  hatása   van.  A
     sajtótermék   nyilvános   közlésének   felfüggesztése   vagy
     megtiltása -  ennek jogszabályi  lehetősége -  önmagában nem
     alkalmas a  sajtószabadság gyakorlásának  elnehezítésére. Ez
     az  eljárás   nem  fenyegeti   sem  büntetőjogi,   sem   más
     szankcióval a sajtószabadságot gyakorló személyeket.

     A többségi  határozat indokolása  is utal arra, hogy az Stv.
     15. §  (3) bekezdésében foglalt rendelkezések sem az ügyész,
     sem pedig  a bíróság  tekintetében nem  kötelező  szabályok,
     hanem megengedő  előírások.  E  szabályok  a  sajtószabadság
     gyakorlásának korlátozását  kizárólag az igazságszolgáltatás
     rendjében megvalósuló  eljárás során  teszik lehetővé. Ennek
     az eljárásnak  jellemzője, hogy  - törvényben  meghatározott
     esetekben  és  módon  -  a  törvényesség  védelme  érdekében
     fellépő ügyész  ( Alkotmány 51.  § (3) bek.  ) indítványára,
     jogszabályban  körülírt   garanciák   mellett   lefolytatott
     bírósági   eljárásban    hoznak    döntést    a    jogsértés
     sajtórendészeti következményéről. A garanciákhoz tartozik az
     is,  hogy  a  bíróság  a  szükséges  felvilágosításoknak  és
     adatoknak  a   sajtó  rendelkezésére   bocsátásával  köteles
     biztosítani  azt,   hogy  valamely   sajtótermék   nyilvános
     közlésének   felfüggesztéséről   illetve   megtiltásáról   a
     közvélemény hiteles,  pontos és  gyors tájékoztatást  kapjon
     ( lásd  a   bűnügyi  és  igazságügyi  tájékoztatásról  szóló
     10/1986.  (IX.   1.) IM-BM  együttes   rendelet  2.   §  (1)
     bekezdése ) .

     Az Egyezmény  tartalmazza a  magánszféra tiszteletéhez  való
     jogot  ( 8.   Cikk ) .  Ebbe  az  Európa  Tanács  Parlamenti
     Közgyűlése  határozata  szerint  beletartozik  "az  erkölcsi
     integritás, a  becsület és  a jó hírnév védelme, a jog arra,
     hogy  ne   kerüljünk  hamis   megvilágításba,  hogy   velünk
     kapcsolatban irreleváns  vagy zavaró  tényeket  ne  fedjenek
     fel". A  véleménynyilvánításhoz fűződő  jog szembekerülhet a
     személyek Alkotmányban  biztosított  más  alapvető  jogainak
     ( pl.  az   emberi  méltósághoz,   a  jó  hírnévhez  vagy  a
     magántitok  védelméhez   való  jog )  érvényesülésével.  Azt
     csakis  a  konkrét  ügyben,  a  történeti  tényállás  alapos
     feltárása után  lehet  és  kell  eldönteni,  hogy  az  adott
     esetben melyik  a fontosabb  érdek. A  sajtószabadság  által
     védett  véleménynyilvánítások  és  a  tényállítások  körének
     megvonása jogalkalmazói  kérdés, az  ügyekben eljáró  megyei
     bíróságok feladata.

     A Bíróság elé kerülő egyéni panaszok tárgya sohasem az adott
     ország hatályos  jogának az  Egyezménnyel  való  összhangja,
     hanem  az,   hogy  a   vizsgált  esetben  megsértették-e  az
     Egyezményt. Önmagában  a Bíróság  gyakorlatából az Egyezmény
     és a  belső  jog  összhangjára  következtetést  levonni  nem
     lehet. Az  kétségtelen, hogy az Egyezménnyel összhangban nem
     lévő jogszabály alkalmazása az Egyezmény megsértésére vezet.
     A belső  jog és  az Egyezmény  összhangjának  jelentősége  a
     Bíróság esetjoga szempontjából csak közvetett.

     Egy adott  esetben alkalmazott  jogkorlátozás  "demokratikus
     társadalomban szükséges"  és indokolt voltának vizsgálatakor
     a Bíróság  is tekintetbe  veszi azt, hogy európai méretekben
     még nem  alakult ki  közös mérce  erkölcsi  kérdésekben,  az
     egyes államok  helyzetértékelése tehát  vezethet államonként
     eltérő   eredményre    ( Handyside-ügy ) .   A    tagállamok
     kormányának az olyan kérdésekben, hogy mi az obszcén, mi nem
     az, az adott ország konkrét helyzetének összességét mérlegre
     téve viszonylag nagy mozgásszabadsága van ( Müller-ügy ) . A
     Bíróság rámutatott arra is, hogy a 10/2. cikk lehetővé teszi
     "mások ( az adott esetben bírói testület tagjai ) jó hírneve
     érdekében" a  jogkorlátozást, ez  nem szükségképpen akadálya
     annak, hogy  ( a személyeket  a becsületükben  sértő bírálat
     helyett, az  angol bírói  rendszerrel kapcsolatos ) kritikai
     észrevételeknek hangot adjanak ( Barford-ügy ) .

     Az Egyezmény  tartalmára a Bíróság esetjogának, a magyar jog
     tartalmára  pedig   a  hazai   bíróságok  gyakorlatának  van
     jelentős hatása.

     Az anyagi  jogszabályban írt  viszonylag szabad  mérlegelési
     lehetőség  elvben   nem  zárja   ki   az   olyan   esetleges
     jogalkalmazási    gyakorlat     kialakulását,    amely     a
     véleménynyilvánítási  szabadság   alapjogának  aránytalan  -
     ezért alkotmányellenes  - korlátozásához  vezethet. Az 1990.
     óta  hatályos   jogszabállyal  kapcsolatban   áttekinthetően
     megismerhető  jogalkalmazási   gyakorlat,   az   "élő   jog"
     ( 57/1991. (XI.  8.) AB  hat. ,  ABH 1991.  272, 276-277 ) -
     mértéktartó  volta  folytán  -  nem  ad  alapot  a  vizsgált
     jogszabály         alkotmányellenes         érvényesülésének
     megállapítására.

     Ezért az indítvány teljes elutasításának lett volna helye.

     Budapest, 1997. március 18.
                                          Dr. Tersztyánszky Ödön
                                               alkotmánybíró
     A különvéleményhez csatlakozom.

     Budapest, 1997. március 18.
                                               Dr. Zlinszky János
                                                  alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      The prior restraints under Article 15.3 of the Law on the Press and the constitutional requirement of a free press (Article 61.2 of the Constitution)
      Number of the Decision:
      .
      20/1997. (III. 19.)
      Date of the decision:
      .
      03/18/1997
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1997-1-002?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
      .