English
Hungarian
Ügyszám:
.
455/B/1995
Előadó alkotmánybíró: Lábady Tamás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 56/1995. (IX. 15.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1995/260
.
A döntés kelte: Budapest, 09/12/1995
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

   Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos  megállapítására   és   megsemmisítésére   irányuló
   indítványok  tárgyában   -  dr.   Vörös  Imre  alkotmánybíró
   párhuzamos indokolásával - meghozta a következő

                          határozatot :

   Az      Alkotmánybíróság      megállapítja,      hogy      a
   társadalombiztosításról alkotott  1975. évi  II. törvény ( a
   továbbiakban: T.  ) módosításáról  rendelkező,  a  gazdasági
   stabilizációt  szolgáló  egyes  törvénymódosításokról  szóló
   1995. évi  XLVIII. törvény ( a továbbiakban: Gst. ) 81. §-a,
   továbbá a  Munka Törvénykönyvéről  alkotott 1992.  évi XXII.
   törvény (  a továbbiakban:  Mt. )  módosításáról szóló 1995.
   évi LV.  törvény (  a továbbiakban:  Mtm. ) 39. § (1) és (3)
   bekezdései alkotmányellenesek,  ezért  e  rendelkezéseket  a
   határozat kihirdetésének napjával megsemmisíti.

   Az Alkotmánybíróság a Gst. 80. § (1) - (3) bekezdéseiben, és
   a 92.  § (1)  bekezdés a  ) és  b )  pontjaiban,  továbbá  a
   térítési   díj   ellenében   igénybe   vehető   egészségügyi
   szolgáltatásokról  és  térítésük  módjáról  szóló  107/1992.
   ( VI. 26. ) Korm. rendelet módosításáról rendelkező 71/1995.
   ( VI. 17. ) Korm.  rendelet 1. §  (2)  bekezdésében  foglalt
   rendelkezések,  valamint  a  T.  végrehajtásáról  rendelkező
   89/1990. (V.  1.) MT rendelet módosítása tárgyában meghozott
   69/1995. ( VI. 17. ) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének "-
   szállítási eseményenként  100  Ft  részleges  költségtérítés
   ellenében     -"     szövegrésze     alkotmányellenességének
   megállapítása   és   megsemmisítése   iránti   indítványokat
   elutasítja.

   Az  Alkotmánybíróság   határozatát   a   Magyar   Közlönyben
   közzéteszi.
                             Indokolás

                                 I.

    1. A  Gst. 81.  §-a alapján  a T. 19. §-a új (3) bekezdéssel
    egészül ki,  egyidejűleg a  (3) - (4) bekezdések megjelölése
    (4) -  (5) bekezdésre  változik.  A  kiegészítő  rendelkezés
    szerint az  (1) bekezdésben  foglaltaktól eltérően, akinek a
    külön törvény  rendelkezése alapján  betegszabadság nem jár,
    az  táppénzre  legkorábban  az  egy  naptári  évben  igazolt
    keresőképtelensége 25.  napját követően jogosult. A T. 19. §
    (1)   bekezdése    úgy   rendelkezik,    hogy   táppénz    a
    keresőképtelenség tartamára  jár. A törvény e főszabály alól
    több  kivételt  is  meghatároz.  Ezek  közül  a  19.  §  (2)
    bekezdése kimondja,  hogy az  (1)  bekezdésben  foglaltaktól
    eltérően, ha  a biztosítottnak  külön  törvény  rendelkezése
    szerint  betegszabadság   jár,   táppénzre   legkorábban   a
    betegszabadságra való  jogosultság  lejártát  követő  naptól
    jogosult.

    A betegszabadságról  az Mt.  hatályos 137.  § (1)  bekezdése
    tartalmaz rendelkezést. Eszerint a munkavállalót a betegsége
    miatti  keresőképtelensége   idejére  naptári  évenként  tíz
    munkanap betegszabadság  illeti meg,  amely időtartamra  - a
    (3) bekezdésben foglaltak alapján - átlagkeresetének 75 %-át
    köteles a munkáltató részére megfizetni.

    Az Mt.  vonatkozó szabályát  az Mtm. 39. §-a módosította, és
    kimondja,  hogy   a   munkavállalót   a   betegsége   miatti
    keresőképtelenség idejére naptári évenként huszonöt munkanap
    betegszabadság illeti  meg, amelynek első öt napjára díjazás
    nem  jár,   a  betegszabadság   időtartamára   egyébként   a
    munkáltató a  munkavállaló részére távolléti díjának 75 %-át
    köteles fizetni. Azokra a napokra, amelyekre a munkavállalót
    díjazás nem illeti meg, a munkavállaló kérésére a munkáltató
    a munkavállalót  megillető rendes szabadság terhére, köteles
    szabadságot kiadni.

    Az  Alkotmánybíróság   a  Gst.   és  az   Mtm.   hivatkozott
    rendelkezéseit hatályba  léptető,  továbbá  a  hatálybalépés
    átmeneti szabályait  tartalmazó előírásait a 455/B/1995/III.
    számú  határozatával  (  ABK  1995.  június-július,  259.  )
    alkotmányellenesnek  ítélte  és  megsemmisítette,  kimondta,
    hogy a  megsemmisített  rendelkezések  1995.  július  1-jén,
    illetőleg szeptember  1-jén nem  lépnek  hatályba,  egyúttal
    utalt  arra,   hogy  az  indítványokkal  támadott  szabályok
    tartalmi alkotmányossága  felől később  hoz határozatot.  Az
    Alkotmánybíróság határozatával megsemmisítésre került a Gst.
    159. §  (2) bekezdése,  a törvény  81. §-át hatályba léptető
    részében,  a   93.  §  (1)  bekezdésének  a  T.  19.  §  (3)
    bekezdésére vonatkozó  szabálya és  a 93.  § (2)  bekezdése,
    továbbá az  Mtm. 52.  §-ának (1)  és (2) bekezdése a 39. §-t
    hatályba léptető  részében és  ennek folytán  az 52. § (5) ,
    (6)  és   (7)  bekezdéseiben  foglalt  rendelkezések  teljes
    egészükben.

    2. A  Gst. 80.  §-ának (1) - (3) bekezdései, továbbá a 92. §
    (1) bekezdésének  a) és b) pontjai a T. 16/A. §-ában foglalt
    szabályokkal     kapcsolatban      tartalmaznak     módosító
    rendelkezéseket. A  80. §  (1) bekezdése a fogorvosi ellátás
    keretében a térítés nélküli egészségügyi szolgáltatásra való
    jogosultságot a  fogszabályozó kezelés,  illetőleg a funkció
    helyreállítása tekintetében  a 18  éven aluliakra, továbbá a
    nyugdíjkorhatárt elértekre  korlátozza;  a  (2)  bekezdés  a
    fogmegtartó  tevékenység   térítésmentességét  a  sorkatonai
    szolgálatot   teljesítőkre    és   a   közgyógyellátottakra,
    illetőleg  a  Kormány  rendeletében  meghatározott  esetekre
    szűkíti; a  (3) bekezdés  rendelkezése pedig  csak az orvosi
    rehabilitáció   keretébe    tartozó   szanatóriumi   ellátás
    térítésmentességét biztosítja.  A törvény  a  parodontológia
    igénybevételére és  a szájsebészeti  ellátásra, a  92. § (1)
    bekezdés a)  és b)  pontjai pedig  a különböző szanatóriumi,
    gyógyfürdő ellátással  kapcsolatos, illetőleg  fogszabályozó
    és  protetikai  ellátásra  vonatkozó  és  térítésmentességet
    biztosító rendelkezéseket hatályon kívül helyezi.

    3. A  Gst. 80. § (4) bekezdése a T. 16/A. § (3) bekezdésének
    b)  pontja   helyébe  új  rendelkezést  léptet.  Eszerint  a
    mentőszolgáltatás keretében  a térítésmentes  betegszállítás
    feltételeit  külön   jogszabály  határozza   meg.  E   külön
    jogszabály a  T. végrehajtásáról rendelkező 89/1990. (V. 1.)
    MT rendelet  módosításáról szóló  69/1995. (VI.  17.)  Korm.
    rendelet (  a továbbiakban:  T. Vhr.  ), amelynek  1. §  (2)
    bekezdése   az    egészségügyi   alapellátás   keretében   a
    betegszállításra     való      jogosultságot     "szállítási
    eseményenként 100  Ft  részleges  költségtérítés  ellenében"
    biztosítja.  A   térítési  díj   ellenében  igénybe   vehető
    egészségügyi   szolgáltatásokról   és   térítésük   módjáról
    rendelkező 107/1992.  (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról
    szóló 71/1995.  (VI. 17.)  Korm. rendelet  ( a továbbiakban:
    Vhr.  )   1.  §  (2)  bekezdése  pedig  a  T.  Vhr.  idézett
    rendelkezésére   utalással    a   betegszállítás   részleges
    költségtérítését írja elő.

    4. A Gst. 81. §-a és az Mtm. 39. §-a alkotmányellenességének
    megállapítása és  e rendelkezések  megsemmisítése  iránt  az
    Alkotmánybírósághoz   számos    indítvány    érkezett.    Az
    indítványokban kifejtett  álláspontok szerint  a  kifogásolt
    törvényi rendelkezések  több okból  is alkotmányellenesek. A
    Gst. 81.  §-a szerint  ugyanis az  a biztosított,  akinek az
    Mtm.  idézett   szabálya  alapján  betegszabadság  nem  jár,
    keresőképtelensége első huszonöt napjára teljesen ellátatlan
    marad.  A   betegszabadságra  jogosult   biztosított   pedig
    betegsége első öt napjára semmiféle ellátásban nem részesül,
    míg   a   betegség   további   húsz   napjában   ellátásáról
    munkáltatója       köteles        gondoskodni,        vagyis
    társadalombiztosítási  szolgáltatást   csak   huszonöt   nap
    eltelte után igényelhet.

    Az  indítványozók   az  Alkotmány   9-13.  §-aiban   foglalt
    rendelkezésekkel   ellentétesnek    tartják   a    betegségi
    ellátásnak minden  ellenszolgáltatás nélküli  áthárítását  a
    munkáltatókra, és álláspontjuk szerint az Alkotmány 70/E. §-
    ába ütközik  az a szabályozás, hogy a munkavállaló betegsége
    első öt  napján, illetve  betegszabadság hiánya  esetén első
    huszonöt napján  teljesen ellátatlan  marad. Az  indítványok
    utalnak arra is, hogy a támadott módosítások ellentétesek az
    Alkotmány  54.  §-ának  (1)  bekezdésével,  mert  sértik  az
    élethez és az emberi méltósághoz való alkotmányos alapjogot.

    Van indítvány,  amely szerint  a  kifogásolt  módosítások  a
    sajátos  jogi   helyzetű  egyéni   vállalkozók  tekintetében
    különösen sérelmesek  és több  alkotmányi rendelkezéssel  is
    ellentétben   állnak.    Az   egyéni    vállalkozó   ugyanis
    betegszabadságra  nem  jogosult,  így  keresőképtelenségének
    első huszonöt  napjában sem  táppénzben sem egyéb ellátásban
    nem részesülhet,  ugyanakkor járulékfizetési  kötelezettsége
    ez alatt  az időtartam  alatt is fennáll. Ez a szabályozás a
    más    munkavállalók     és    munkáltatók    viszonylatában
    megengedhetetlen   diszkriminációnak   minősül,   ezért   az
    Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésével is ellentétben áll.

    5. A  Gst. 80.  §-ának (1)  - (3)  bekezdését és  92. §  (1)
    bekezdésének a  ) -b  ) pontját  támadó indítvány  szerint a
    kifogásolt rendelkezések  sértik az Alkotmány 70/D. § (1) és
    (2)     bekezdésében      foglalt     szabályait,      ezért
    alkotmányellenesek. Az  indítvány kifejti, hogy az Alkotmány
    a lehető  legmagasabb szintű  testi egészségről rendelkezik,
    ennek korlátozására  pedig a  társadalombiztosítás  pénzügyi
    nehézségei nem  elégségesek. A  "lehető  legmagasabb  szint"
    ugyanis nem  a  pénzügyi  korlátok  kényszerű  elfogadására,
    hanem az  orvostudomány mindenkori fejlettségére vonatkozik.

    Így amennyiben  az  egészségbiztosítás  pénzügyi  egyensúlya
    érdekében lehetőség  volna egyes  betegségeknek a  jogalkotó
    általi önkényes  kizárására a  finanszírozásból,  az  teljes
    jogbizonytalansághoz vezetne.  A  sérelmezett  rendelkezések
    egyébként szerzett jogokat is elvonnak, hiszen az érintettek
    arra  tekintettel   fizették  a  társadalombiztosítás  magas
    járulékait,   hogy    a   biztosító,   illetőleg   mögöttes,
    garanciális  felelősként  az  állam  gondoskodik  megromlott
    egészségük helyreállításának  költségeiről. Így tőlük utólag
    e jogokat elvonni a jogállamiság alapvető sérelme nélkül nem
    lehet.

    A kifogásolt  rendelkezések  az  Alkotmány  70/A.  §-ába  is
    ütköznek,  mert   alkotmányosan  nem  indokolható  hátrányos
    megkülönböztetést  tartalmaznak.  A  térítésre  továbbra  is
    jogosultak körének meghatározása ugyanis önkényes, nem felel
    meg a  pozitív diszkrimináció  alkotmányos követelményeinek.
    Erre tekintettel  is  indokolt  a  kifogásolt  rendelkezések
    alkotmányellenességének megállapítása és megsemmisítése.

    6. A  T. Vhr.  1. §  (2) bekezdésének  és a  Vhr. 1.  §  (2)
    bekezdésének rendelkezéseit  támadó indítvány szerint a Gst.
    80. §  (4) bekezdésében  adott felhatalmazás a térítésmentes
    ellátás feltételeinek meghatározására és nem egy alkotmányos
    alapjog  korlátozására   vonatkozik,  amely  rendeleti  úton
    egyébként sem  történhet meg.  Az  orvosi  rendelés  alapján
    történő betegszállítás  térítésmentessége az Alkotmány 70/D.
    §-ának szabályán  és az  egészségügyről szóló  1972. évi II.
    törvény   39.   §-ának   rendelkezésén   alapszik,   így   a
    mentőszállításra      szoruló       személyek       kötelező
    költségtérítésének     rendeletben      történő     előírása
    alkotmányellenes. Ezért az indítványozók kérték a kifogásolt
    rendelkezések  alkotmányellenességének   megállapítását   és
    megsemmisítését.

                                II.

    Az Alkotmánybíróság  az indítványokat  a  Gst.  és  az  Mtm.
    táppénzzel,    illetőleg    betegszabadsággal    kapcsolatos
    rendelkezései tekintetében megalapozottnak találta.

    1.    Az    Alkotmánybíróság    beszerezte    a    Népjóléti
    Minisztériumtól,  az   Országos   Statisztikai   Hivataltól,
    illetőleg  az   Országos  Egészségbiztosítási  Pénztártól  a
    biztosítottak   keresőképtelenségi    helyzetére   vonatkozó
    adatokat.  Ezekből  a  kimutatásokból,  táppénz-statisztikai
    adatokból megállapítható,  hogy a  keresőképtelenséggel járó
    megbetegedések átlagos  tartama először 1990-ben haladta meg
    a 25  napot. Ameddig 1980-ban az egy megbetegedett dolgozóra
    jutó táppénzes  napok száma  átlagosan 18, 1 nap volt, ez az
    adat 1990-re  25, 3  napra emelkedett,  1991-ben pedig 25, 1
    nap volt.  1992-ben a táppénzes esetek átlagos időtartama 32
    napra nőtt,  az azóta  eltelt időszakban  az egy  jogosultra
    jutó táppénzes  esetek száma  stagnál és  az esetek  átlagos
    időtartama is csak igen kis mértékben - 32 napról 33 napra -
    emelkedett.     Az      egészségbiztosító     táppénzkiadása
    emelkedésében 1992  óta így  lényegében csak az átlagkereset
    növekedése  játszott   szerepet,  amelynek  hatását  azonban
    kiegyenlítette az  ezzel  arányban  álló  járulék-növekedés,
    továbbá a  táppénz mértékének  1993.  március 1-től  történő
    ( 65 %, illetve 75  % ), illetőleg  az  1994.  január  1-től
    bevezetett  -  az előzőnél  nagyobb hatást kiváltó - második
    ( 65 %, 70 %, illetve 75 % ) csökkentése.

    2. Az  indítványok elbírálása  során az Alkotmánybíróság azt
    vizsgálta, hogy  a keresőképtelenség  idejére  fennálló  ún.
    "táppénzjog" mennyiben  áll  alkotmányos  védelem  alatt.  A
    keresőképtelenség  miatt   a  beteg   munkavállalónak   járó
    táppénz-szolgáltatás a társadalombiztosítás egészén belül az
    egészségbiztosítás egyik eleme, amely a társadalombiztosítás
    vegyes -  biztosítási  és  szolidaritási - rendszerén  belül
    [ 11/1991.  (III.   29.)  AB   határozat,  ABH   1991. 35. ]
    meghatározóan "vásárolt  jogként" működik,  vagyis  abban  a
    biztosítási elemek  túlsúlya van jelen. A T. 17. §-a ugyanis
    a  "táppénzjogot"  biztosítási  viszonyhoz  köti,  vagyis  a
    táppénz  folyósításával  szemben  a  jogosult  saját  anyagi
    szolgáltatása áll.  A törvény szerint ugyanis táppénzre csak
    az jogosult, aki a biztosítási viszony fennállása alatt vagy
    röviddel az  után  válik  keresőképtelenné,  utóbbi  esetben
    feltéve, hogy  biztosítása legalább 180 napon át megszakítás
    nélkül állott  fenn. A  táppénz  így  járulék  fejében  járó
    szolgáltatás,   amelynek    "megvonása   vagy   jogalapjának
    kedvezőtlen megváltoztatása  az  alapjogi  sérelem  ismérvei
    szerint bírálható  el. "  [ 43/1995. (VI. 30.) AB határozat,
    ABK 1995. június-július, 255. ].

    3.  Az   Alkotmánybíróság  gyakorlata   szerint  a  tulajdon
    alapjogi védelme  az  az  alkotmányi  alapjogi  rendelkezés,
    amely kiterjed  a társadalombiztosítási  szolgáltatásokra és
    várományokra [  64/1993. (XII.  22.) AB határozat, ABH 1993.
    380. ]  , mert  az alapjogi tulajdonvédelem a tulajdonjogból
    származó egyéb  vagyoni jogok  garantálására is  vonatkozik,
    vagyis "az  Alkotmány 9.  § (1)  bekezdése a tulajdonvédelem
    körében az  egyéb vagyoni  jogok védelmét is biztosítja. "

    [ 17/1992. (III.  30.)  AB  határozat,  ABH  1992.  108.  ].
    A tulajdonvédelem tehát a tulajdon  egykori  ilyen  szerepét
    átvevő    vagyoni    jogokra,    illetve    közjogi    alapú
    jogosítványokra - pl. a társadalombiztosítási igényekre - is
    kiterjed, ezért  a biztosítási jellegű társadalombiztosítási
    szolgáltatások    csökkentésének    vagy    megszüntetésének
    alkotmányosságát  az   Alkotmánybíróság  már   a   gazdasági
    stabilizációval  kapcsolatos  korábbi  határozataiban  is  a
    tulajdonvédelem  ismérvei   szerint  bírálta  el  [  43/  és
    45/1995. (VI.  30.) AB határozatok, ABK 1995. június-július,
    255, 265.  ]. Eszerint  az ún.  "táppénzjognak"  a  támadott
    jogszabályi  rendelkezésekkel  történt  jelentős  szűkítése,
    számottevő visszaszorítása  körében  az  Alkotmánybíróságnak
    azt kellett  vizsgálnia,  hogy  a  törvényhozó  "közérdekre"
    hivatkozása  indokolt-e,   és  a   minden  ellenszolgáltatás
    nélküli tulajdonkorlátozás mennyiben tekinthető arányosnak.

    Az Alkotmánybíróság  hivatkozott határozatában  ( ABK  1995.
    június-július,   260.    )   rámutatott    arra,   hogy    a
    társadalombiztosítási    rendszer    működőképességének    a
    fenntartása -  mint az  Alkotmány 70/E.  § (2)  bekezdésében
    meghatározott alkotmányos  cél  -  alkotmányosan  indokolhat
    olyan megoldásokat,  amelyek keretében a biztosítás fokozott
    terheit a  törvényhozó  a  biztosított,  a  járulékfizetésre
    kötelezett  munkáltató  és  a  társadalombiztosítás  szervei
    között  bizonyos   körben  megosztja.   Egy  ilyen  törvényi
    szabályozás önmagában  nem szükségképpen alkotmányellenes. A
    járulékfizetés és  a társadalombiztosítás  szolgáltatásainak
    pontos megfelelése - a társadalombiztosítás vegyes rendszere
    folytán -  ugyanis  nem  alkotmányos  követelmény.  Mivel  a
    társadalombiztosításban a biztosítási elem, azaz a "vásárolt
    jog" elve  és a  szolidaritás elve  egyaránt  érvényesül,  a
    társadalombiztosítás  alkotmányossága   nem   ítélhető   meg
    önmagában a fizetett járulék és az ellenszolgáltatás közötti
    mennyiségi   viszony    alapján.   A   társadalombiztosítási
    szolgáltatásokat  és   várományokat  azonban  nem  lehet  az
    ellenszolgáltatások érintetlenül  hagyása mellett lényegesen
    és  aránytalanul   úgy  megváltoztatni,   hogy  az   már  az
    alkotmányosan védett tulajdonosi pozíció sérelmével járjon.

    A támadott  törvényi beavatkozás  kirívóan aránytalan azért,
    mert az  a betegbiztosítottak  összességét tekintve  az  ún.
    keresőképtelenségi "táppénzjog"  több  mint  háromnegyedének
    elvonásával jár.  Az  általános  keresőképtelenségi  helyzet
    mutatói szerint  a táppénzes  esetek átlagos időtartama - az
    utóbbi évek  adatait és  a jogosultak összességét tekintve -
    32, illetőleg 33 nap. A sérelmezett törvényi szabályok ebből
    25   nap    keresőképtelenségének   terheit   áthárítják   a
    biztosítottakra,  illetőleg  a  járulékfizetésre  kötelezett
    munkáltatókra, ami  azt jelenti, hogy a társadalombiztosítás
    betegbiztosítási  ága   -  a   nemzetközi  viszonylatban  is
    kiugróan magas  járulékok változatlanul  tartása mellett - a
    társadalombiztosítás  legklasszikusabb   területéről   -   a
    betegség miatti  keresőképtelenség fedezeti szférájából - 75
    %-os mértékben  "kivonul", és  ezzel a  járulékfizetéssel  a
    vásárolt és  betegség esetére  szóló ellátási  szolgáltatást
    gyakorlatilag "kiüresíti".  Ennek  folytán  a  biztosítottak
    tulajdonosi-várományosi  pozíciója   nagymértékben  gyengül,
    azaz a tulajdon alapjogi védelme sérelmet szenved.

    Az Alkotmánybíróság  rámutat arra,  hogy történetileg a múlt
    század      második      felétől      kezdődően      kiépülő
    társadalombiztosítási      rendszerek      elsősorban      a
    keresőképtelenné  vált   beteg   munkavállalók   ellátásához
    kapcsolódtak, és  első helyen  azt tartalmazzák  a  kortársi
    társadalombiztosítási fedezeti  rendszerek is.  E megoldások
    bizonyos korlátozása,  a keresőképtelenség  első,  különböző
    tartamú idejére  eső  táppénz  fizetési  kötelezettségnek  a
    munkáltatókra  történő   áthárítása  ismert  és  alkalmazott
    technika   az    európai   országok    társadalombiztosítási
    konstrukcióiban is  [ 45/1991.  (IX. 10.)  AB határozat, ABH
    1991, 209.  ), ezek a technikák azonban a betegbiztosítás fő
    funkcióját  nem   érintik,  a   "táppénzjog"  lényegileg  és
    alapvetően mindenütt  a társadalombiztosítás  keretében nyer
    fedezetet.

    Ezekkel  a   megoldásokkal  szemben  a  kifogásolt  törvényi
    rendelkezésekben alkalmazott  változtatás - nagyságrendjénél
    fogva - a biztosítottak tekintetében már olyan jogelvonásnak
    - a betegbiztosítás lényegi elemét alkotó "táppénzjog" olyan
    elvonásának  -   minősül,  amely   alkotmányosan   garantált
    társadalombiztosítási   -    tulajdonosi   -    pozíciójukat
    megengedhetetlenül gyengíti.

    A betegség  vagy más okból bekövetkező keresetkiesés esetére
    szóló  ellátási  jogosultság  fedezetének  75  %-os  mértékű
    "visszavétele",   a    társadalombiztosítás   ilyen   arányú
    szolgáltatáscsökkentése       alkotmányosan       aránytalan
    tulajdonkorlátozásnak   minősül.   A   társadalombiztosítási
    rendszer működőképessége  és fennmaradása, az állam mögöttes
    helytállásának fokozott megnehezülése kétségkívül a tulajdon
    alkotmányos   korlátozását    megalapozó    "közérdek".    A
    változtatásnak   az   érintett   törvényi   rendelkezésekkel
    szabályozott  módja   és  mértéke   -  az   ún.   klasszikus
    "táppénzjog" garantálásának  a biztosításból történt 75 %-os
    kiemelése -  már sérti  az Alkotmány  13.  §-ában  deklarált
    tulajdonvédelmet, mint  alkotmányos alapjogvédelmet, s ezért
    alkotmányellenes.

    Ebben az összefüggésben az Alkotmánybíróság rámutat arra is,
    hogy az  utóbbi három évben a táppénzrendszert a jogalkotó a
    jogosultak (  biztosítottak, illetve az ő számukra járulékot
    fizető   munkáltatók    )   hátrányára    már   több   ízben
    megváltoztatta,   a    táppénz-jogosultságot   "közérdekből"
    korlátozta. A  10 napos  betegszabadság 1992-ben  bevezetett
    rendszere és  a táppénz  mértékének 1993.  március 1-től  és
    1994.   január   1-től   történt   módosítása   egyaránt   a
    "táppénzjog"  ellenszolgáltatás  nélküli  korlátozása  volt.

    Ezek a  korlátozások azonban  még nem  érintették magának  a
    keresőképtelenségi biztosítási  jogviszonynak az  egészét és
    lényegét,   a    társadalombiztosítás   táppénzrendszere   e
    beavatkozásokkal még  nem esett az ellátás minimális szintje
    alá.  A   sérelmezett  törvényi   rendelkezések  viszont   a
    "táppénzjogot"  mint   a  betegbiztosítás   egyik   alapvető
    jogviszonyát  -   anélkül,  hogy   ezzel  az  ellentételezés
    csökkenne -  eredeti céljától  és funkciójától  fosztják meg
    mind   a    munkavállalói   önrészesedés,   mind   pedig   a
    munkáltatókra   áthárított,   keresőképtelenségi   ellátásra
    vonatkozó fizetési kötelezettség tekintetében.

    Mindezekre figyelemmel a támadott rendelkezések az Alkotmány
    idézett       tulajdonvédelmi        szabályai       alapján
    alkotmányellenesek.

    4. Az  Alkotmánybíróság korábban már több határozatában elvi
    jelentőséggel rámutatott  arra, hogy  az Alkotmány 2. §-ának
    (1) bekezdésében deklarált "jogállamisághoz hozzá tartozik a
    szerzett jogok  tiszteletben tartása. " [ 62/1993. (XI. 29.)
    AB  határozat,   ABH  1993.   364-367.   ].   Már   1991-ben
    kifejezetten    a     társadalombiztosítási     jogviszonyok
    összefüggésében utalt  arra, hogy  alapvető,  a  biztosítási
    jogviszonyokból következő elv, "amely szerint a biztosítónak
    a    járulékkal     fedezett    időszakra     a    megfelelő
    társadalombiztosítási   ellátást    szolgáltatnia   kell.  "
    [ 11/1991. (III.29.) AB határozat, ABH 1991. 35. ], amelynek
    megszegése a jogosultakat szerzett jogaiktól fosztja meg.

    A  jogbiztonság   -  amely  az  Alkotmánybíróság  szerint  a
    jogállamiság leglényegesebb  fogalmi  eleme  és  a  szerzett
    jogok  védelmének   elvi  alapja   -  a  szociális  ellátási
    rendszerek  stabilitása  szempontjából  különös  jelentőségű
    ( ABK 1995.  június-július,  254. ). Bár  a  szerzett  jogok
    védelme nem  abszolút érvényű,  kivételt nem tűrő szabály, a
    kivételek elbírálása csak esetenként lehetséges. Azt, hogy a
    kivételes   beavatkozás   feltételei   fennállnak-e,   végső
    fórumként az  Alkotmánybíróságnak kell eldöntenie [ 32/1991.
    (VI. 6.)  AB határozat,  ABH 1991.  146, 154.  ]. Ez  utóbbi
    határozat  szerint  a  hosszú  idejű  jogviszonyokban  rejlő
    arányos kockázatviselés  végső soron lehetővé teszi a tartós
    jogviszonyokba való  állami  beavatkozást  is  a  rebus  sic
    stantibus klauzulájára  alapítottan, a beavatkozásnak is van
    azonban egy alkotmányos határa.

    A  kötelező   biztosítási  rendszer   esetében  a  járulékok
    kötelező befizetése, vagyis az egyén cselekvési autonómiáját
    korlátozó "vagyonelvonás"  fejében a  biztosított a rendszer
    fokozottabb  stabilitását   várhatja   el.   Ezt   szolgálja
    egyébként a  T. 5.  §-ában meghatározott állami garancia is,
    amely  szerint   az  állam  az  e  törvényben  megállapított
    ellátások kifizetését  ( szolgáltatások teljesítését ) akkor
    is biztosítja,  ha a szolgáltatások ( kiadások ) meghaladják
    a bevételeket.

    A társadalombiztosítási - táppénz - jogviszonyok egészében a
    támadott jogszabályi  rendelkezésekkel  bekövetkezett  az  a
    változás, amely  már a  biztosítottak jogainak  "felén  túli
    sérelmét", -  azaz a  klasszikus jogelv,  a "laesio enormis"
    tilalmának megsértését  - jelenti, a társadalombiztosítási -
    keresőképtelenségi     -     jogviszonyok     egyensúlyának,
    értékarányosságának aránytalan megváltoztatásával jár. Mivel
    a kötelező  járulékfizetésből a  biztosítás jellegénél fogva
    személyes  és  előre  meghatározott  igények  származnak,  a
    beavatkozás "felén túli" mértéke folytán a támadott törvényi
    szabályozás    sérti     az    értékgarancia     alkotmányos
    követelményét, ezért az annak folytán is alkotmányellenes.

    5. Az  Alkotmány 70/E.  § (1)  bekezdése  szerint  a  Magyar
    Köztársaság   állampolgárainak   joguk   van   a   szociális
    biztonsághoz és  - egyebek  között -  betegség  esetén  -  a
    megélhetésükhöz szükséges  ellátásra jogosultak.  A 70/E.  §
    (2)     bekezdése     ezt     a     jogosultságot     állami
    kötelezettségvállalásként fogalmazza  meg. Eszerint az állam
    az ellátáshoz  való jogot  a társadalombiztosítás  útján  és
    szociális intézmények rendszerével valósítja meg.

    Mivel  az   állam  a   társadalombiztosítás   jogszabályilag
    meghatározott  szolgáltatásait  garantálja,  mindazokban  az
    esetekben, amikor törvény  a társadalombiztosítás  kiadásait
    ( szolgáltatásait ) csökkenti, a  csökkentett szolgáltatások
    tekintetében megszűnik  ez a  mögöttes állami  garancia  is.
    Tekintve, hogy  a  sérelmezett  törvényekkel  ez  az  állami
    garanciavállalás     mértéktelenül     -     a     garantált
    táppénzszolgáltatások  50   %-a  alá,  ténylegesen  75  %-os
    mértékben -  csökkent, a törvénymódosítás az Alkotmány 70/E.
    §-ának szabályát  is sérti,  mert már  magát a  rendszert, a
    keresőképtelenségi betegellátást "építi le", anélkül, hogy a
    vele   szembeálló   ellenszolgáltatás   kötelező   elvonását
    megszüntetné vagy mérsékelné. A kifogásolt rendezés ezért ez
    okból is alkotmányellenes.

                                III.

    A   biztosítási    fedezetből    a    kifogásolt    törvényi
    rendelkezésekkel    kizárt    egészségügyi    szolgáltatások
    tekintetében, továbbá  a betegszállítások  kötelező térítési
    hozzájárulása vonatkozásában előterjesztett indítványokat az
    Alkotmánybíróság megalapozatlannak találta.

    1. A  társadalombiztosítás jelenlegi  rendszerét a jogrend a
    rendszerváltás előtti  időkből örökölte.  Az akkori  totális
    államberendezkedésnek,  állami   jog-  és   szociálpolitikai
    elveknek és  állami finanszírozási politikának megfelelően a
    társadalombiztosítás biztosítási  eleme,  különösen  az  ún.
    kockázatarányosság,    a     "vásárolt-jog"     elve     nem
    hangsúlyozódott,  noha   a   vegyes   rendszerű   biztosítás
    meghatározó  eleme  akkor is  a  biztosítás volt [ 11/19991.
    (II. 29.) AB határozat,  ABH 1991.  35. ].  A rendszer ezért
    lényegileg   kiterjedt    az   egészségügyi   szolgáltatások
    teljességére, a  legkülönfélébb járóbeteg-ellátástól egészen
    a  különböző   kórházi,   szanatóriumi,   gyógyfürdői   stb.
    kezelésekig,  éspedig  függetlenül  attól,  hogy  ezeknek  a
    szolgáltatásoknak     az      ellentételezése,     jogosulti
    "megvásárlása"  megtörtént-e.   A   járulékfizetés   és   az
    egészségügyi szolgáltatások  aránya tisztázatlan volt, és az
    még    ma     sem    tisztázott.     Ennek    ellenére     a
    társadalombiztosítási   betegellátás    -   eseti,   különös
    méltánylást érdemlő  kivételektől (  T. 13. § ) eltekintve -
    ma is  biztosítás, tehát  a "vásárolt jog" elvén alapul ( T.
    12. § (1) és (2) bekezdés ).

    Az Alkotmánybíróság már 1991-ben, azután kiemelt hangsúllyal
    1993-ban megállapította  [ 26/1993. (IV. 29. ) AB határozat,
    ABH   1993.   198-199.   ],   hogy   a   rendszer   elavult,
    diszfunkcionális, nem  felel meg az új Alkotmány elveinek és
    a piacgazdaság követelményeinek. A társadalombiztosításnak a
    piacgazdaság alkotmányos  követelményeihez igazodó, korszerű
    átalakítása, ágazati  kiépítése, a  magán- és  állami szféra
    megfelelő arányainak  a megteremtése  már akkor  folyamatban
    volt, de  az mindmáig nem történt meg. Az Alkotmánybíróság e
    határozatában rámutatott  arra is,  hogy mindaddig,  amíg  e
    rendszernek az  új Alkotmányhoz  való igazítása nem történik
    meg, az  állam a  társadalombiztosításban  egyaránt  meglevő
    biztosítási és  szociális elemeket  nem  változtathatja  meg
    önkényesen. A  biztosítási és  szolidaritási elem "önkényes"
    megváltoztatásának szempontjait az Alkotmánybíróság 43/1995.
    (VI. 30.)  AB határozatában ( ABK 1995. június-július 255. )
    munkálta ki.

    2. A  kifejtettekből következik,  hogy maga  a rendszer  nem
    érinthetetlen,  annak  bizonyos  körű  -  a  biztosítottakra
    hátrányos -  megváltoztatását alkotmányosan  indokolhatják a
    társadalombiztosítási  jogviszony   sajátosságai,   maga   a
    korszerűsítési tendencia,  a rendszer  működőképességének  a
    fenntartás   és   az   állam   mögöttes   helytállásának   a
    megnehezülése. Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint ezek
    a "közérdekű"  szempontok a  majdnem teljeskörű egészségügyi
    szolgáltatások bizonyos mértékű "csökkentését" alkotmányosan
    elfogadhatóvá teszik.  A fogászati  ellátási,  szanatóriumi,
    gyógyfürdői  stb.   szolgáltatások   minden   ellentételezés
    nélküli   elvonása,   illetőleg   korlátozása,   továbbá   a
    mentőszolgáltatások   szállítási   eseményenkénti   kötelező
    költségtérítése - az egészségügyi szolgáltatások teljességén
    belül -  nem tekinthetők  aránytalan, s  ezért alkotmányosan
    megengedhetetlen tulajdonkorlátozásnak,  így a változtatás a
    tulajdon alapjogi  védelmét  nem  sérti.  Nem  ellentétes  a
    szolgáltatás-csökkentés  az   ellátásra   való   jogosultság
    alkotmányos követelményével  sem, mert annak teljességét, az
    egészségügyi szolgáltatások minden lehetséges előfordulására
    való kiterjedtségét  az Alkotmány  70/E. §-a nem garantálja.
    Az  elvonás   mértéke  pedig  a  még  fedezett  egészségügyi
    szolgáltatásokhoz képest  nem kirívóan  aránytalan,  az  nem
    sérti a  "laesio enormis"  tilalmát, azaz  nem vezet  "felén
    túli" sérelemre sem.

    Rámutat az  Alkotmánybíróság arra,  hogy a  kortársi európai
    társadalombiztosítási  rendszerek  sem  nyújtanak  általában
    teljes biztosítási  fedezetet  a  betegellátások  valamennyi
    területére,    és     alkalmazott    orvosi,     járó-    és
    fekvőbetegellátási stb.  megoldására. Sokkal  inkább  ismert
    társadalombiztosítási konstrukció  az  ún.  alapegészségügyi
    ellátások  (  minimális  ellátások  )  társadalombiztosítási
    fedezete, amelyhez  egy kiterjedt  magánbiztosítási rendszer
    kapcsolódik a  különféle többlet-egészségügyi szolgáltatások
    biztosítási fedezhetőségére.

    Annak megállapítása,  hogy  az  egészségügyi  szolgáltatások
    köréből mely  egészségügyi  beavatkozások  tekintetében  nem
    nyújt    az     egészségbiztosító     szolgáltatást,     nem
    alkotmányossági  kérdés,   az  a   jogalkotó  feladata.   Az
    Alkotmánybíróság a  törvényhozó választásának  helyességét -
    erre vonatkozó  alkotmányi  követelmények  hiányában  -  nem
    bírálhatja  felül,   egyedül  azt   vizsgálhatja,   hogy   a
    szolgáltatás-csökkentés, a  "közérdekre" történő  hivatkozás
    nem sért-e  alkotmányos jogokat, nem sérti-e a határozat II.
    részében   megfogalmazott    alkotmányos    követelményeket.
    Minthogy a  támadott  törvényi  rendelkezésekkel  bevezetett
    változtatások  -   függetlenül  azok   egészségügyi,  orvosi
    megítélésétől   -    nem    jelentenek    az    egészségügyi
    szolgáltatások  egészének  társadalombiztosítási  rendszerén
    belül   aránytalan    és   alkotmányosan    megengedhetetlen
    jogkorlátozást, az  Alkotmánybíróság nem  látott  alapot  az
    indítványok teljesítésére, ezért azokat elutasította.

    3. Nem  sértik a kifogásolt rendelkezések az Alkotmány 70/D.
    §-ában írt  szabályokat sem.  A legmagasabb  szintű testi és
    lelki   egészséghez   való   jogosultságként   meghatározott
    alkotmányi  követelmény   az  államnak  azt  az  alkotmányos
    kötelezettségét jelenti,  hogy  a  nemzetgazdaság  teherbíró
    képességéhez,  az   állam  és  a  társadalom  lehetőségeihez
    igazodva olyan  gazdasági  és  jogi  környezetet  teremtsen,
    amely a  legkedvezőbb  feltételeket  biztosítja  a  polgárok
    egészséges életmódjához  és  életviteléhez.  E  feltételeket
    konkretizálja egyebek  között az  Alkotmány 70/D. §-ának (2)
    bekezdésében    írt     rendelkezés,    amely    az    állam
    kötelezettségévé teszi  a megfelelő egészségügyi intézmények
    létesítését  és   az  orvosi   ellátás   megszervezését.   E
    rendelkezésekből azonban egyenesen nem következik az, hogy a
    fogorvosi,  szanatóriumi   stb.  ellátásokat   az  állam   a
    társadalombiztosítás   keretében   köteles   a   polgároknak
    nyújtani illetőleg  azok  társadalombiztosítási  fedezetéről
    köteles gondoskodni. Az Alkotmány 70/D. §-ából egyenesen nem
    következik a betegszállítások térítésmentessége sem.

    A jogalkotó  választási szabadságának körébe tartozik az is,
    hogy a  jogkorlátozást milyen preferált társadalmi csoportok
    körében nem  alkalmazza. Ahogy  az Alkotmánybíróság  erre  a
    9/1990. (IV.  25.)  AB  határozatában  (  ABH  1990,  49.  )
    rámutatott, a  pozitív diszkrimináció  korlátjának a  tágabb
    értelemben leírt,  tehát  az  egyenlő  méltóságra  vonatkozó
    megkülönböztetés tilalma,  illetve az Alkotmányban pozitívan
    megfogalmazott alapjogok  tekintendők. A  támadott  törvényi
    rendelkezésekben   alkalmazott    pozitív   megkülönböztetés
    ezekkel  az   elvekkel  nem   áll  ellentétben,   ezért   az
    Alkotmánybíróság az  indítványokat az  Alkotmány  70/A.  §-a
    összefüggésében  is   megalapozatlannak  találta,  és  ezért
    elutasította.

                                IV.

    Mindazonáltal rámutat  az Alkotmánybíróság  arra, hogy  az a
    jogalkotói technika,  amely a húsz évvel ezelőtt megalkotott
    társadalombiztosítási törvény  időről-időre  való  részleges
    módosításával idéz elő az egyébként elavult, korszerűtlen és
    diszfunkcionális rendszeren belül részbeni változtatásokat -
    a rendszerváltás  után öt  év elteltével  is - alkotmányosan
    már  aggályosnak   látszik.  Különösen   akkor,   amikor   a
    változtatások   a    rendszer   egészén    belül   sorozatos
    jogkorlátozást  vezetnek  be,  a  biztosítottakra  és  az  ő
    javukra  járulékot   fizető  munkáltatókra   hátrányosak  és
    anélkül idéznek  elő alapvető  módosulásokat, hogy  azok  az
    egyébként  európai   viszonylatban  is  egyedülállóan  magas
    társadalombiztosítási járulékok mértékét érintenék.

    Az  Alkotmánybíróság   elvi  éllel   mutat  rá   arra,  hogy
    alkotmányosan    a     társadalombiztosítás    szolgáltatási
    rendszerét  nem   lehet  a  végtelenségig  "fogyasztani",  a
    szolgáltatásokat és a hozzájuk fűződő várományokat nem lehet
    mértéktelenül csökkenteni,  az ellentételezések érintetlenül
    hagyása mellett  a kölcsönös  teljesítések  egyensúlyát  nem
    lehet    aránytalanul     megváltoztatni.    A    közhatalmi
    korlátozásoknak évek  óta alkalmazott  ezek a  technikái  az
    egyébként is  elavult rendszerben  olyan jogbizonytalanságot
    idéznek elő, amelyek előreláthatatlanok, kiszámíthatatlanok,
    ezért  ezek   ismétlődése  már   sértheti   a   jogállamiság
    legfontosabb összetevőjét, a jogbiztonság követelményét és a
    tulajdonvédelem  tartalmát   alkotó   értékgarancia   elvét,
    továbbá   a   "laesio   enormis"   tilalmát.   A   különféle
    ellátásoknak    időről-időre     történő     elvonása,     a
    társadalombiztosítás szolgáltatásainak  az előre nem látható
    - ellentételezés nélküli - csökkentése és mindezeknek a napi
    gazdaságpolitikai  célkitűzések   szolgálatába  állítása   a
    rendszer    stabilitásának     alkotmányos     követelményét
    veszélyezteti, sérti  a bizalomvédelem  elvét  és  az  állam
    alkotmányos  garanciavállalásának   kötelezettségét.  Minden
    biztosításnak,  de   különösen   a   társadalombiztosításnak
    lényegi    eleme,     hogy    előrelátható,     kiszámítható
    szolgáltatásokat "kínáljon"  és biztonságot  garantáljon.  A
    szociális ellátási  rendszerek stabilitását érintő - különös
    alkotmányos  indokok   nélküli  -   törvényi   beavatkozások
    sorozatos  ismétlődése   ezért   már   nem   állja   ki   az
    alkotmányosság próbáját.

                               * * *

    A   határozat   közzétételére   vonatkozó   rendelkezés   az
    Alkotmánybíróságról szóló  1989. évi XXXII. törvény 41. §-án
    alapszik.
                          Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke

               Dr. Ádám Antal          Dr. Kilényi Géza
                alkotmánybíró            alkotmánybíró

                           Dr. Lábady Tamás
                         előadó alkotmánybíró

                          Dr. Schmidt Péter
                            alkotmánybíró

            Dr. Tersztyánszky Ödön         Dr. Vörös Imre
              alkotmánybíró                alkotmánybíró

                          Dr. Zlinszky János
                            alkotmánybíró
     Dr. Vörös Imre alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     A határozatnak különösen az Alkotmány 70/E. §-át, és részben
     13. §  (1) bekezdését felhívó indokaival módszertani okokból
     nem   értek    egyet,   amelynek   értelemszerűen   tartalmi
     következményei is  vannak. Eltérő  indokaimat az alábbiakban
     terjesztem elő.

     A határozat  megítélésem szerint  nem fordít kellő figyelmet
     arra,  hogy  az  alkotmányossági  vizsgálat  tárgyát  képező
     jogszabályi rendelkezés tárgya táppénzre vonatkozó szabályok
     átalakítása. A  táppénz betegség  esetére szóló  biztosítási
     ellátás, amely esetkört az Alkotmány 70/E. § (1) bekezdése a
     szociális biztonsághoz való jog tartalmának meghatározásakor
     nevesítetten kiemeli.  Az alkotmányossági vizsgálatnak ezért
     az Alkotmány  egyéb rendelkezéseivel legalább azonos súllyal
     kell kiterjednie  a jogszabályi  rendelkezésnek a  szociális
     biztonsághoz  való  joggal  való  összhangjára,  vagy  ennek
     hiányára.

     A határozat  az alkotmányossági vizsgálat során az Alkotmány
     két említett  rendelkezésének alkalmazásánál  olyan módszert
     használ,    amely     egyrészt    nincs    összhangban    az
     Alkotmánybíróság állandó  gyakorlatának tekinthető  alapjog-
     dogmatikai  alapelvekkel  és  módszerekkel,  másrészt  nincs
     tekintettel  a   szociális  biztonsághoz   való  jognak  más
     klasszikus alapjogokhoz  képesti sajátos,  eltérő vonásaira.
     Mindezek  következtében   az  alkalmazott   módszer  nézetem
     szerint  nem   alkalmas   arra,   hogy   alkalmazásával   az
     alkotmányosság-alkotmányellenesség     kérdésében     állást
     lehessen foglalni.

                                  I.
     1. Az  Alkotmány szociális  kérdésekkel részben az általános
     rendelkezések között,  a 17. §-ban, részben pedig a 70/E. §-
     ban  foglalkozik:  ez  utóbbi  fogalmazza  meg  a  szociális
     biztonsághoz való  jog  alapjogot.  Az  alapjog  mibenlétét,
     tartalmát illetően  kezdetben az  Alkotmánybíróság  arra  az
     álláspontra helyezkedett,  hogy az  Alkotmány Preambulumában
     megfogalmazott, a  szociális piacgazdaságot  megvalósító,  a
     jogállamba  való   békés  politikai  átmenet  elősegítésének
     szándéka nem  jelenti azt,  mintha az Alkotmány deklarálná a
     szociális jogállam elvét. Ezen túlmenően a 2. § (1) bekezdés
     nem  hivatkozik   a  szociális   jogokra,  így  a  szociális
     biztonság   nem    feltétele   a   formális  jogállamiságnak
     ( 772/B/199O. AB határozat, ABH . 1991. 449. ).

     A 26/1993.  (IV. 29.) AB határozatban ( ABH 1993. 198-199. )
     egyértelműbben foglalt  állást az Alkotmánybíróság amellett,
     hogy az  Alkotmány  70/E.  §-a  alapjogot  fogalmaz  meg.  A
     határozat kísérletet  tett -a végleges rendszerezés szándéka
     nélkül- arra,  hogy az alapjog tartalmát is meghatározza. Az
     indokolás az  alapjog nevesített, az Alkotmány által kiemelt
     tartalmi  elemeiről   beszél,  megemlítve   a  megélhetéshez
     szükséges ellátási jogosultságot általában, valamint a 70/E.
     §(1) bekezdésére  hivatkozva az  ott írt  betegség,  öregség
     stb. esetén  biztosítandó megélhetéshez  szükséges ellátást,
     mint alkotmányossági  tartalmi követelményt.  A határozat  a
     70/E.  §   (2)  bekezdésének   elemzése   alapján   arra   a
     következtetésre jut,  hogy ennek  az alapjognak  a  tartalmi
     követelménye a  következő: az állam társadalombiztosítási és
     szociális   intézményi    rendszert   köteles    létrehozni,
     fenntartani és  működtetni. Ezt  az álláspontot összegezi és
     megismétli a  43/1995. (VI.  3O.) AB  határozat (  ABK 1996.
     június-július 253-254 ), hangsúlyozva, hogy a jogalkotó ezen
     belül maga  határozza meg,  hogy milyen  eszközökkel éri  el
     társadalompolitikai céljait.

     2. Alapjog  formáljogilag az, amit a jogszabály annak nevez,
     tartalmilag viszont az egyén (természetes vagy jogi személy)
     alkotmányjogi - alapjogi    jogállását   konstituálja     és
     garantálja az államnak az egyén cselekvési szabadságába való
     behatolásával  szemben.   A   klasszikus   alapjogok   által
     konstituált   jogviszony   tehát   az   államot   alapvetően
     tartózkodásra, valamint  ehhez kapcsolódóan a jog gyakorlása
     feltételeinek   megteremtésére,   biztosítására   vonatkozó,
     pozitív tevésre  kötelező közjogi  igényt  fogalmaz  meg  az
     egyén  javára.   Már  most  jelezni  kell  azonban,  hogy  a
     szociális biztonsághoz  való jog  esetében ettől  jelentősen
     eltérő a helyzet.

     Az állam  és a  polgár  közötti  eme  vertikális  jogviszony
     jelentőségét  az   Alkotmány  azzal   fejezi  ki,  hogy  -az
     alapjogok  dogmatikai   alapjait  lerakva-   a  8.   §   (2)
     bekezdésben  kimondja:   az   alapvető   jogokra   vonatkozó
     szabályokat törvény  állapítja  meg,  azonban  alapvető  jog
     lényeges tartalmát még törvényben sem lehet korlátozni.

     Eme  tétel,  valamint  az  Alkotmánybíróságnak  az  alapjog-
     korlátozásra nézve  kidolgozott  módszertana  alapján  lehet
     megállapítani azt,  hogy milyen  lépések megtétele szükséges
     alapjogi   sérelemben    megnyilvánuló   alkotmányellenesség
     gyanúja esetén lefolytatott alkotmányossági vizsgálat során.

     A lépések a következők.
     a/ Az alapjog elvileg korlátozhatatlan.
     b/ Az alapjog gyakorlatilag -alapjogok konkurenciája esetén-
     mégis korlátozható,  de formai alkotmányossági követelmény a
     korlátozással  szemben  az,  hogy  a  korlátozás  jogforrási
     szintje törvény legyen. Tartalmi követelmény a korlátozással
     szemben az,  hogy  az  nem  érintheti  az  alapjog  lényeges
     tartalmát, hiszen  ez már az alapjog kiüresedéséhez vezetne,
     ami nem  is  tekinthető  az  alapjog  korlátozásának,  hanem
     sérelmének. A korlátozás tárgya ugyanis csak az alapjog nem-
     lényeges tartalma lehet.

     Alapjog   lényeges    tartalmát   olyan   állami   behatolás
     korlátozza, amelynek folytán az alapjog voltaképpeni védelmi
     funkcióját  már  nem  képes  betölteni,  céljának  megfelelő
     hatását már  nem tudja  kifejteni. A lényeges tartalom tehát
     ott kezdődik, ahol a még megengedhető korlátozás végződik.
     Első lépésként  tehát meg  kell vizsgálni  azt, hogy  a jogi
     szabályozás  lényeges  tartalmat  érint-e,  vagy  sem,  azaz
     vizsgálni  kell,  hogy  alapjog-sérelemről,  vagy  -,  másik
     alapjog érvényre  juttatása érdekében  megfelelő alkotmányos
     indokra hivatkozva- alapjog-korlátozásról van-e szó.

     További lépéseknek  csak akkor  van értelme,  ha a vizsgálat
     eredménye az,  hogy az alapjog nem-lényeges tartalmát érintő
     alapjog-korlátozást valósít meg a kérdéses jogszabály, mivel
     a   lényeges    tartalmat   érintő   alapjog-sérelem   eleve
     alkotmányellenes   és    -más    alkotmánybeli    alapjogok,
     intézmények,   célok   és   értékek   érvényre   juttatására
     hivatkozó- alkotmányos indokokkal nem menthető ki.

          c/ Alapjog  nem-lényeges tartalmának  korlátozását  sem
     fogadja   el   azonban   az   Alkotmánybíróság   feltétlenül
     alkotmányosnak. Az  állandósult  gyakorlatban  kifejlesztett
     módszer szerint ( 21/1990. (X. 4.) AB határozat ( ABH 1990.,
     73), 7/1991.  (II. 28.)  AB határozat  ( ABH  1991.  22.  ),
     28/1991. (VI.  3.) AB  határozat (  ABH 1991, 80. ), 4/1993.
     ( II. 12. )  AB   határozat   ( ABH  1993, 48.  ),  13/1992.
     (III.25.) AB határozat (  ABH 1992, 95. ) első lépésben meg
     kell vizsgálni,hogy a korlátozásra egyáltalán szükség van-e,
     fennáll-e  a   konkurencia,  azaz   van-e  a   korlátozásnak
     alkotmányos indoka.

     Ilyen  indok   lehet  valamely  más  alapjog,  alkotmánybeli
     intézmény, cél  vagy érték  érvényre  juttatása.  Amennyiben
     ezek az  alapjog nem-lényeges tartalmának korlátozása nélkül
     nem érvényesíthetők,  az érvényre juttatás csak ezen a módon
     lehetséges, vagyis  a  korlátozás  ezek  érvényre  juttatása
     érdekében elkerülhetetlenül  szükséges, a korlátozás elvileg
     alkotmányos lehet.  Ha a  vizsgálat eredménye az, hogy ilyen
     másik  jog,  intézmény,  cél  vagy  érték  nem  létezik,  az
     Alkotmánybíróság    megállapítja,    hogy    a    korlátozás
     szükségtelen,  ezért   alkotmányellenes.  Ha   a   vizsgálat
     eredménye az, hogy a korlátozás elkerülhetetlenül szükséges,
     még mindig nem bizonyos a korlátozás alkotmányossága.

     d/ A  következő lépésben -melyre tehát csak az előző lépések
     vázolt eredményétől  függően kerülhet  sor- azt vizsgálja az
     Alkotmánybíróság,  hogy   a  korlátozás  arányban  áll-e  az
     érvényre  juttatni   kívánt  joggal,  intézménnyel,  céllal,
     értékkel. Más szóval a korlátozás csak akkor alkotmányos, ha
     ezek érvényre  juttatásához feltétlenül  szükséges legkisebb
     mértéket nem  lépi túl: ezen túli -aránytalan- korlátozásban
     megnyilvánuló alapjog-sérelmet  az Alkotmánybíróság  pusztán
     szükségesség címén nem legitimál.

     3. Ahhoz  tehát, hogy aránytalan korlátozásban megnyilvánuló
     alkotmányellenességet meg lehessen állapítani, mindenekelőtt
     -a megteendő  lépések sorrendjének felcserélése nélkül- arra
     van szükség, hogy

     - legyen  konkurencia,    tehát   kollízió    olyan    másik
     alkotmánybeli joggal,  intézménnyel, céllal  vagy  értékkel,
     amelyet a  korlátozással a jogalkotó érvényre kíván juttatni
     (ha   ilyen    nincs,   a   korlátozás   már   ennél   fogva
     alkotmányellenes ),

     - az érvényre  juttatás kizárólag  a  konkrét  jogalkotásban
     megjelenő alapjog-korlátozással  legyen csak megvalósítható,
     vagyis  az  elkerülhetetlenül  szükséges  legyen  (  ha  nem
     elkerülhetetlenül szükséges,  az érvényre juttatás más módon
     is    megoldható,   a    korlátozás    már    ennél    fogva
     alkotmányellenes ),

     - az egyébként  elkerülhetetlenül  szükséges  korlátozás  az
     érvényre juttatáshoz  szükséges minimális  mértéket ne lépje
     túl, tehát  a  korlátozással  elérni  kívánt  célhoz  képest
     arányos legyen,  azaz tényleg csak a másik jogot, intézményt
     célt, értéket  juttassa  érvényre  és  ne  attól  önállósult
     módon,  alkotmányos   indok  nélkül   korlátozzon  (   ha  a
     korlátozás a  legkisebb mértéken  túlmegy, tehát aránytalan,
     akkor ennél fogva alkotmányellenes ).

     Látható, hogy  ha a  korlátozás  szükségessége,  alkotmányos
     indokoltsága nem  áll fenn,  arányosságának kérdése  már fel
     sem  merül,   mivel  a  vizsgálat  során  megteendő  lépések
     sorrendje nem cserélhető fel.

     A fenti  lépések szerinti  vizsgálatot -legalábbis  addig  a
     pontig, ameddig az alapjog sajátosságai ezt lehetővé teszik-
     bármely alapjog,  így a tulajdonhoz való jog, és a szociális
     biztonsághoz való jog esetében is el kell végezni.

                                 II.

     A szociális  biztonsághoz való jog tekintetében a fentiekből
     a következő lépések megtételének szükségessége adódik.

     1. Vizsgálni  kell, hogy  az alapjogot  érintő változtatások
     nem érintik-e az alapjog lényeges tartalmát.

     A lényeges  tartalom meghatározása ezt megelőzően egyáltalán
     a  tartalomnak   a  rögzítését   igényli.   Figyelemmel   az
     Alkotmánybíróság idézett  26/1993.  AB  határozatára  (  ABH
     1993,  198-199,   216.   )   az   Alkotmány   70/E.   §-ában
     megfogalmazott  szociális  biztonsághoz  való  jog  tartalma
     megítélésem szerint az alábbiakban határozható meg.

     Az Alkotmány  70/E. §-a  a szociális biztonsághoz való jogot
     szerencsés  és   meglepő  módon   -az   Alkotmány   alapjogi
     fejezetében   megfogalmazott    többi   alapjoghoz   képest-
     meglehetősen  részletezve   kodifikálja.  A   70/E.  §   (1)
     bekezdése  az  alapjogot  általánosságban  deklarálja,  majd
     taxatíve több  nevesített esetcsoportot  sorol  fel.  A  (2)
     bekezdés  a   jog  megvalósításának   mikéntjét,  szervezeti
     módozatait rögzíti.

     a/ Az  alapjog tartalma  a megélhetéshez  szükséges ellátás,
     amely azonban  értelemszerűen nem  azonos  a  létminimummal,
     hiszen  a   szociális  biztonsághoz   való  jog   felmerülte
     esetcsoportjainak -tényállásainak-  felsorolásánál  olyan  -
     lényegüknél, természetüknél  fogva- különböző esetek követik
     megkülönböztetés nélkül  egymást, mint  az öregség,  vagy  a
     munkanélküliség.

     A 70/E.  § szövegének,  (1)  és  (2)  bekezdésének  egymásra
     vonatkoztatott vizsgálata  arra enged következtetni, hogy az
     (1)  bekezdésben   felsorolt  esetek   -figyelemmel  a   (2)
     bekezdésre-  két  csoportra  oszthatók.  Egyfelől  minimális
     tartalmi követelményként előírja az Alkotmány, hogy az állam
     a szociális  biztonsághoz való  jog alapján  megszervezze  a
     társadalombiztosítás, másfelől pedig a szociális intézmények
     rendszerét. Az  előbbi  a  társadalombiztosítás  mai  vegyes
     rendszerében     értelemszerűen      legalábbis      részben
     járulékfizetésén alapul  és biztosítási  jelleget  is  magán
     visel,  részben  pedig  állami  szerepvállaláson  alapul.  A
     szociális  intézmények,  a  szociális  segélyezés  rendszere
     másfelől   -figyelemmel   az   Alkotmány   17.   §-ára   is-
     rászorultsági szempontot  előtérbe helyező,  alapvetően  nem
     járulékfüggő,  hanem   hátrányos  életkörülmények   objektív
     beálltával   mintegy   automatikusan   igénybe   vehető,   a
     szolidaritási elven  nyugvó, az  állami  (  költségvetési  )
     szerepvállalást középpontba  állító szolgáltatásokat  nyújtó
     intézmény-rendszert jelent.

     A 70/E.  § (1)  bekezdése alapján  tehát az államnak a két -
     egymástól természete,  jellegzetességei szerint  elkülönült-
     rendszert  működtetnie   kell,  és   azok  valamelyikébe  az
     ugyanazon bekezdésben  nevesített  esetcsoportokat  be  kell
     sorolnia - ez a szociális biztonsághoz való jog tartalma.
     b/ A  társadalombiztosítás és  a  szociális  intézmények,  a
     szociális segélyezés  között azonban  nem csak  a  részleges
     járulékfizetésre, illetve  ennek hiányára és a rászorultsági
     elvre figyelemmel van különbség, hanem az ezen rendszerektől
     a   szociális    biztonsághoz   való    jog   alapján   járó
     szolgáltatások tekintetében is.

     A megélhetéshez  szükséges ellátáshoz való jogosultság, mint
     a  szociális  biztonsághoz  való  jog  alapján  teljesítendő
     juttatás mértéke  és egyben alkotmányos mércéje nem azonos a
     létminimummal,    hanem     széles    skálán     mozog.    A
     társadalombiztosítás  nálunk   jelenleg  alkalmazott  vegyes
     rendszerében   pl.   a   nyugdíj   -a   legalább   részleges
     járulékfüggőség folytán-  sohasem szakadhat  el  teljesen  a
     járulékfizetéstől, hiszen  ekkor már  átcsapna  a  szociális
     segélyezési  rendszerébe.   Mindaddig,  amíg   a   nyugdíjak
     fedezetének megteremtése  a  társadalombiztosítás  keretében
     legalább  részben   járulékfizetéses  alapon   történik,   a
     folyósításnak: a  nyugdíjak mértéke  megállapításának  is  a
     járulékkal legalább  egy részbeni,  minimális  korrelációban
     kell állnia. A mérték olyan megállapítása, amely e minimumot
     sem fejezi  ki, a  nyugdíjat ténylegesen  szociális segéllyé
     változtatná,   ezért    alkotmányellenes   lenne.    Ugyanez
     vonatkozik  értelemszerűen   a  többi  társadalombiztosítási
     szolgáltatásra is.

     Ebben a rendszerben tehát a nemzetgazdaság és a költségvetés
     teherbíró  képessége   abban   jut   kifejezésre,   hogy   a
     teljesített ellenszolgáltatás  változtatása egészen  addig a
     pontig  alkotmányossági   szempontból  aggálytalan,  amig  a
     biztosítási elem el nem tűnik és a segélyezési-szolidaritási
     elem nem válik kizárólagossá.

     A  szociális  segélyek,  intézmények  rendszerében  nyújtott
     szolgáltatások azonban  -alapvetően  a  rászorultsági  elven
     alapulván, és  alapvetően a  nemzetgazdaság és  költségvetés
     teherbíró   képességétől    függően-    lecsökkenhetnek    a
     létminimumra is  anélkül, hogy ez alkotmányossági aggályokat
     keltene. A  létminimum azonban  mindenképpen a  70/E.  §-ban
     megfogalmazott  megélhetéshez   szükséges  ellátáshoz   való
     jogosultság minimuma.  A létminimum  alatt  a  megélhetéshez
     szükséges ellátáshoz  való jog, így a szociális biztonsághoz
     való jog sem érvényesül.

     c/ A  szociális biztonsághoz  való jog az Alkotmány 70/E. §-
     ának szövegéből  adódó tartalma  alapján megítélésem szerint
     ezért az  ezen alapjogot  érintő jogszabályokkal szemben két
     alkotmányossági követelményt támaszt.

     Egyrészt az államnak kötelessége a társadalombiztosítás és a
     szociális segélyezéssel foglalkozó intézmények rendszereinek
     felállítása,   fenntartása    és   működtetése.   Az   egyes
     esetcsoportoknak valamelyik rendszerbe való besorolása révén
     tehát vagy  a társadalombiztosítás, vagy a szociális ellátás
     ( segélyek  ) rendszerében  ezen esetcsoportoknak  megfelelő
     alrendszereket kell  létrehoznia  és  működtetnie  az  adott
     rendszerre jellemző: vagy legalább részben biztosítási, vagy
     szolidaritási-segélyezi elvre alapozottan.

     Ebből következően  az államnak  kötelessége  másrészt  annak
     biztosítása,  hogy   a   társadalombiztosítás   a   nyújtott
     szolgáltatások mértékének  változtatása-csökkentése révén ne
     váljon ténylegesen  szociális segéllyé, azaz formailag ugyan
     fennmaradván, ténylegesen ne szűnjön meg.

     E kereteken  belül azonban  a jogalkotónak - jelentős állami
     szerepvállalás     folytán,     tehát     mert     még     a
     társadalombiztosítási  rendszer   sem   tekinthető   tisztán
     biztosítási alapúnak-  szabadságában  áll  annak  eldöntése,
     hogy  milyen   eszközökkel,  milyen  rendszerben  és  milyen
     konkrét, illetve  konkrétan milyen mértékű szolgáltatásokkal
     teljesíti az állam a szociális biztonsághoz való jog alapján
     őt terhelő tevési kötelezettségeit.

     2.   A   szociális   biztonsághoz   való   jog   tartalmának
     megállapítását követő  következő lépés annak eldöntése, hogy
     a kérdéses  jogszabály lényeges  vagy nem-lényeges tartalmat
     érint-e. Figyelemmel  az Alkotmány  70/E. és  17. §-aira,  a
     vázolt tartalom  egyben  minimum-követelmény  is,  hiszen  e
     rendelkezések  a   tényállások  és   a  rendszerek   taxatív
     felsorolásával olyan közjogi igényt fogalmaznak meg az egyén
     számára az  állammal szemben, ahol bármely elem elhagyása az
     ott kodifikált  alapjog "lényeges"  tartalmát  érinti.  Vagy
     valamelyik esetcsoport  ( társadalmi  csoport )  esne ki  az
     ellátásból, vagy valamelyik rendszer szűnhetne meg akkor, ha
     e   minimum-követelmények    bármelyikét   a    nem-lényeges
     tartalomhoz lehetne sorolni.

     a/ Valójában  arról van  szó, hogy  a szociális biztonsághoz
     való jog  sajátos alapjog. A hagyományos alapjogok esetén az
     államnak az  egyén cselekvési  szabadságába való  behatolása
     elleni közjogi-alkotmányjogi igény az állami behatolást csak
     kivételesen,  másik   alapjoggal  való  kollízió  esetén,  a
     konkurencia feloldása  érdekében  teszi  lehetővé,  és  csak
     arányos mértékben.  A  közjogi  igény  tehát  alapvetően  az
     államot tartózkodásra  kötelezi, ahol  az  állami  behatolás
     eltűrése egészen szélső kivétel.

     A szociális  biztonsághoz való  jog esetében azonban egészen
     más a helyzet. Ezesetben az alapjogi viszony az egyén javára
     az államot  tevésre,  pozitív  cselekvésre  kötelező  igényt
     fogalmaz meg  meghatározott körülmények bekövetkezte esetén.
     Más szóval  az állam  éppen az  egyén  magánszférájába  való
     behatolásra  egyenesen   köteles,  hiszen  kötelezettségének
     lényege éppen  ez. Az állam tehát fogalmilag nem hatolhat be
     alapjogkorlátozás címén -és a hagyományos alapjogok esetében
     kidolgozott fenti  módszertan szerint-  az egyén  cselekvési
     szabadságába,  mivel   már  eleve   fogalmilag  benne   van.
     Szociális   segélyezési    intézmények   esetén   az   állam
     kizárólagosan, a  társadalombiztosítás esetében  pedig  akár
     kizárólagosan,  akár   vegyes   rendszerben   -amilyen   mai
     társadalombiztosításunk-   szerepet   vállalhat   ennek   az
     alapjognak az érvényre juttatásában.

     A szociális biztonsághoz való alapjognak az állam behatolása
     révén történő  korlátozása így elvileg és fogalmilag kizárt,
     gyakorlatilag pedig  értelmezhetetlen. Nemcsak  azért  lehet
     tehát erre  a következtetésre jutni, mert az Alkotmány 70/E.
     §-a esetében  a tartalom  tekintetében a  lényeges  és  nem-
     lényeges tartalom  elkülönítése nem  értelmezhető. Azért sem
     lehet  az  alapjog  aránytalan  korlátozása  alapulvételével
     vizsgálódni,  mert   az  állam   éppen  tevésre  köteles.  A
     szociális biztonsághoz  való jognak  ezért  egyszerűen  csak
     tartalma  van:   a   lényeges   és   nem-lényeges   tartalom
     megkülönböztetésének nincs értelme, az fogalmilag kizárt.

     Az alkotmányossági  vizsgálat  kizárólag  arra  vonatkozhat,
     hogy a  17. és  70/E. §-okba  foglalt rendszerek működnek-e,
     azokba a  70/E. §  (1)  bekezdése  szerinti  esetcsoportokat
     besorolták-e (  nem maradtak-e  ellátatlanok ),  azaz hogy a
     megfelelő alrendszereket  létrehozták és működtetik-e, végül
     hogy a  társadalombiztosítás a  járulék  és  a  szolgáltatás
     aránya tekintetében  nem szakadt-e  el teljesen egymástól, a
     legalább részben biztosítási alapú rendszer nem váltott-e át
     segélyezésibe.

     b/ Minden  további kérdés  kívül  esik  az  Alkotmányon:  az
     Alkotmány  semmiféle  további  tartalmat  nem  határoz  meg.
     Márpedig amiről  az Alkotmány  nem szól,  amit  nem  tartott
     szükségesnek    rendelkezései     közé    felvenni,    annak
     alkotmányossági  vizsgálata  sem  végezhető  el,  hiszen  az
     alkotmányozó ezen  kérdéskörök tekintetében  a  jogalkotónak
     teljes cselekvési  szabadságot adott  ( nem  mentve  őt  fel
     értelemszerűen  az  Alkotmány  egyéb  rendelkezéseinek  -pl.
     jogbiztonság  és   szerzett  jogok,  tulajdonhoz  való  jog,
     diszkrimináció-tilalom-  való   megfelelés   alkotmányossági
     követelménye alól ).

     Kívül esik  az Alkotmány 70/E. §-án mindenekelőtt az, hogy a
     70/E. -beli taxáción kívül az állam milyen további szociális
     rendszereket működtet  és abba  mely esetcsoportokat von be.
     De kívül  esik a  szociális biztonság jogán annak megítélése
     is, hogy  a 70/E.  § szerinti rendszereket és alrendszereket
     részleteiben konkrétan  milyen  eszközökkel,  milyen  módon,
     milyen     szolgáltatásokkal,      és     milyen     mértékű
     szolgáltatásokkal   valósítja    meg.   E    rész-megoldások
     kialakítása  és   változtatása  tekintetében   a   jogalkotó
     nagymértékben  szabad   -  a   70/E.   §-ból   adódó   fenti
     alkotmányossági  követelmények   és   az   Alkotmány   egyéb
     rendelkezéseinek keretei  között. A  nyugdíjrendszer vagy  a
     táppénz-rendszer  egyes  elemeinek  konkrét  kialakítása  és
     változtatása nem  alkotmányossági kérdés,  csak a rendszerek
     fentiek szerinti,  és fentiek  szerinti terjedelmű  léte  és
     működtetése. Az  alkotmányossági követelmények  nem az egyes
     elemekre,  azok   mikénti  kialakítására   és  működtetésére
     vonatkoznak, hanem  csak a  társadalombiztosítás  rendszerén
     belüli  egyes   alrendszerekre,  mint  pl.  nyugdíjrendszer,
     táppénzrendszer stb.  Alkotmányossági problémává a konkrétan
     nyújtott   szolgáltatások,   a   konkrét   igényjogosultsági
     feltételek akkor  válnak, ha  kérdésessé teszik a rendszerek
     létét  és   működtetését,  illetve  valamelyik  70/E.  §-ban
     ellátni elrendelt esetcsoport e rendszerekből kiesik.

     Fentiek  értelmében   az  alrendszereket  megvalósító  egyes
     elemek, konkrét  megoldási módok,  technikák alkotmányossága
     az alrendszerek  és rendszerek  összefüggéseiből  kiemelten,
     önmagában nem  is vizsgálható,  minthogy azok önmagukban nem
     tartoznak a  szociális biztonsághoz  való  jog  tartalmához.
     Mivel pedig  alkotmányosságuk önmagában,  az alrendszer és a
     rendszer     egészének      összefüggéseiből      kiszakítva
     alkotmányossági   szempontból    irreleváns,   az    alapjog
     "korlátozását"  sem   valósíthatják  meg.   A   vizsgálatnak
     alapjogdogmatikailag sincsen  értelme, mert annak feltárása,
     hogy az állam "behatolt" az egyén cselekvési szabadságába, a
     szociális biztonsághoz való jog szempontjából nem egyszerűen
     evidencia, hanem  egyenesen alkotmányossági  követelmény, az
     alapjog megvalósulásának conditio sine qua non-ja.

     c/ Elesik ennek megfelelően az alapjogdogmatikai szempontból
     egyébként  szükséges   minden  további   lépés.   Fogalmilag
     értelmezhetetlenné válik  a másik  alapjog érdekében történő
     korlátozás  szükségességének,   még  kevésbé  arányosságának
     kérdése. Az  arányosságot  ugyanis  sohasem  önmagához  kell
     mérni: az  arányosság mércéje  mindig a  másik alapjog  stb.
     érvényre juttatásához elkerülhetetlenül szükséges korlátozás
     mértéke. A  szociális biztonsághoz való jog esetében azonban
     a korlátozás  értelmezhetetlen, így  annak  arányossága  sem
     használható  az  alkotmányossági  vizsgálat  során.  De  nem
     igazolható az arányosság vizsgálata a meglévő állapothoz, az
     alapjognak önmagához,  a status  quo-hoz  való  viszonyítása
     révén sem.  A szociális  biztonsághoz való  jog nem a status
     quo-t   védi,    hanem   a   70/E.   §   szerinti   tartalmi
     alkotmányossági    követelményeket     juttatja    érvényre.

     Alapjogkorlátozást mindig  és fogalmilag egy másik konkuráló
     alapjoghoz  képest   kell  elbírálni,  nem  pedig  ugyanazon
     alapjog  tekintetében   egy  fennálló   állapothoz:  pl.   a
     táppénzjogosultság  fennálló  rendszeréhez:  azaz  önmagához
     képest.  Az   alapjog  tekintetében  az  arányosság  mércéje
     sohasem az  önmagára vonatkoztatott  status quo.  A  meglévő
     helyzethez való viszonyítással ( a szerzett jogok védelme és
     a  jogbiztonság  követelményének  természetszerű  figyelembe
     vétele  mellett,   amely  azonban  az  Alkotmány  2.  §  (1)
     bekezdésének és  nem a  70/E. §-nak a sérelmét veti fel, így
     nem ide  tartozó kérdés ) azért sem lehet az alkotmányossági
     vizsgálat során  mit kezdeni,  mert  az  az  alkotmányossági
     vizsgálat szempontjából irreleváns. A szociális biztonsághoz
     való jog  ugyanis nem  az ennek megvalósítása során nyújtott
     szolgáltatások,  az   ellátás  adott   szintjét  garantálja,
     fagyasztja   be,   hanem   az   Alkotmányban   meghatározott
     esetcsoportok       vonatkozásában        garantálja       a
     társadalombiztosítási és szociális segélyezéssel kapcsolatos
     intézmények létesítését  és fenntartását, valamint azt, hogy
     a   társadalombiztosítás    ne   csússzon    át    szociális
     segélyezésbe. Az  arányosság vagy  aránytalanság  kérdésének
     felvetése másik alapjoghoz való viszonyítás nélkül általában
     is értelmezhetetlen.

     Ugyanez  vonatkozik   a  tulajdonhoz   való  jog   esetleges
     korlátozására is  - az  aránytalanság kategóriájával ennek a
     jognak  az   esetében  is   csak  a   már   vázolt   lépések
     egymásutánjának  szigorú   betartása   mellett   lehet.   Az
     aránytalanság  kritériumának   önmagára   vonatkoztatása   a
     viszonyítási alapot  hagyja nyitva, így alkotmányellenességi
     döntés meghozatalára -mihez képest aránytalan a változtatás-
     megítélésem szerint nem alkalmas.

     d/ A  szociális biztonsághoz  való jog  esetében  azonban  a
     korlátozás (  az állami kötelezettségvállalás teljesítésének
     csökkentése ) és annak arányossága-aránytalansága kérdésének
     felvetését   tehát    egyrészt   az   alapjog   nem-lényeges
     tartalmának   hiánya,    másrészt   az    államnak   a   jog
     megvalósításában való  fogalmi közreműködése  eleve kizárja.
     Az  aránytalan   korlátozás  kategóriájával   ezen   alapjog
     összefüggésében nézetem  szerint nem  lehet alkotmányossági-
     alkotmányellenességi döntést hozni.

     e/ A  társadalombiztosítási szolgáltatások erőteljes, súlyos
     csökkentése önmagában  véve, az alrendszerek egyes elemeinek
     konkrét  kialakítása   önmagában  véve   -amíg  a   rendszer
     egészének jellegére,  vagy az  ellátottak  esetcsoportjainak
     létére ki  nem hat-  nem alkotmányossági kérdés. A súlyosság
     megítélése ugyanakkor nem tévesztendő össze az alkotmányjogi
     aránytalansággal  sem.   Ezen  kérdések  megítélése  nem  az
     Alkotmánybíróság feladata.  A  szociális  ellátó  rendszerek
     által   nyújtott    szolgáltatások   súlyos   csökkentésének
     értékelése az  országgyűlésre, a  kormányra és végső soron a
     választópolgárokra  tartozik,  akik  négyévenként  véleményt
     mondanak    az     említett     szervek     szociálpolitikai
     teljesítményéről, az  egyes elemeknek a rendszerek egészének
     jellegét, az  ellátott esetcsoportok  terjedelmét nem érintő
     változásairól,   azaz   a   kormány   és   az   országgyűlés
     szociálpolitikájáról is.

     3. Magától  értetődő, hogy az Alkotmány egyéb rendelkezései,
     az   azokban    megfogalmazott  alapjogok    és  intézmények
     ( tulajdonhoz való  jog,  jogállamiság  és  szerzett  jogok,
     diszkrimináció-tilalom -  43/1995. (VI.  3O.) AB  határozat,
     ABK 1995. június-július 254-255. ) ugyancsak útját állhatják
     a szolgáltatások  csökkentésének, azonban  ez nem tartozik a
     szociális biztonsághoz való jog kérdéséhez. Meg kell azonban
     jegyezni, hogy más alapjogok sérelmének, vagy korlátozásának
     vizsgálatánál  -mint   pl.  a  tulajdonhoz  való  jog  és  a
     társadalombiztosítási  juttatások  kapcsolatba  hozatalánál-
     ugyancsak  el  kell  végezni  a  fentebb  említett  alapjog-
     korlátozási   vizsgálat-sorozat   egymást   követő   lépései
     szerinti elemzést,  így például azt, hogy a tulajdonhoz való
     jog  korlátozását  másik  alapjog  stb.  érvényre  juttatása
     elkerülhetetlenül szükségessé  teszi-e, és  az arányos-e.  A
     határozat indokolásának erre is ki kellene térnie.

     4. A  szociális biztonsághoz  való jogot  megvalósító  egyes
     rendszerek, alrendszereik  és az  oda  sorolt  esetcsoportok
     egyes  konkrét   elemeinek  kialakítása,   a  szolgáltatások
     mértékének csökkentése az alrendszer létével, és működésével
     kapcsolatban és  azok összefüggésében  -de sohasem kiragadva
     ezekből- természetesen  adott esetben súlyos alkotmányossági
     aggályokat kelthet.  Az alapjog  tartalma ugyan  nem csorbul
     addig,  amíg   a  változások   nem   változtatják   meg   az
     alrendszerek  és  ezeken  keresztül  a két rendszer jellegét
     ( terjedelmét, a járulék-szolgáltatás arányát stb. ) a maguk
     egészét  tekintve.   Alkotmányellenességet   lehet   viszont
     megállapítani, ha  az egyes  elemeket  érintő  változtatások
     mennyisége  összességében   nézve  már   minőségi  változást
     eredményez.  A   társadalombiztosítás   tekintetében   ilyen
     helyzet  áll   elő,  ha   az   elveszti   legalább   részben
     járulékfüggő  jellegét,   vagy  ha   a  szociális  segélyek,
     intézmények  a   szolgáltatások  mértékének,   színvonalának
     csökkentése miatt  az  általuk  célzott  hatás  kiváltására,
     szociális  funkció   betöltésére  -pl.   a  létminimum   alá
     csökkenés miatt-  alkalmatlanokká  válnak.  Ilyenkor  bár  a
     rendszer  vagy   alrendszer   formailag   ugyan   fennmarad,
     ténylegesen megszűnik alkotmányosan működni.

     Ugyanez vonatkozik a rendszerek mellett és az alrendszereken
     keresztül  az   ellátás  terjedelme  szempontjából  átfogott
     esetcsoportokra  is.   Az  ellátott   társadalmi   csoportot
     megfogalmazó kategória  ( pl.  beteg, munkanélküli  )  egyes
     elemeinek, konkrét  részkérdéseinek, feltételeinek, működési
     mechanizmusának  kialakítása   nem  tartozik   a   szociális
     biztonsághoz  való   jog  tartalmába,   így  önmagában  véve
     alkotmányossági vizsgálat  tárgyát nem képezheti. Ha azonban
     a táppénz vagy a munkanélküli segély olyan mértékre csökken,
     vagy a  jogosultság feltételei  oly  mértékben  szigorodnak,
     amikor ennek  következtében maga  az alrendszer, sőt esetleg
     az egész  rendszer válik  alkalmatlanná a  célzott hatás,  a
     megcélzott     funkció     betöltésére,     a     jogszabály
     alkotmányellenes.

     Felvethető  a   kérdés,  hogy   érvényesíthető-e  a   vázolt
     követelményrendszer akkor  is, amikor  a  nemzetgazdaság,  a
     költségvetés helyzete  olyan súlyossá  válik, amikor  még  a
     szociális segély-rendszer  pénzügyi  fedezete  is  hiányzik.
     Erre    az    esetre    alkotmányossági    mentségként    az
     államháztartásra,  a   költségvetésre,  általában   pedig  a
     gazdasági szükségállapot  bevezetésére vonatkozó  -a  magyar
     Alkotmányban  nem   szereplő-   szabályok   szolgálhatnának.
     Jelenleg   részleges    megoldást   nyújthat   a   szociális
     piacgazdaságnak  a   Preambulumban,  valamint  a  9.  §  (1)
     bekezdésben említett államcélja.

                                 III.

     Összegezve az  elmondottakat megítélésem  szerint az  alábbi
     következtetésekre lehet jutni.

     1.  A  szociális  biztonsághoz  való  jog  nézetem  szerinti
     tartalmára  (   tartalma  egyben   lényeges  tartalom,  azaz
     feltétlen ellátási  minimum )  és az  alapjog sajátosságaira
     tekintettel  (   az  nem   negatív,  hanem   pozitív  tevési
     kötelezettséget ró  az alapjogi viszonyban eleve közreműködő
     államra )  az alapjogkorlátozás  módszere  nem  alkalmazható
     alkotmányellenesség megállapítására.  Az  indítvány  tárgyát
     képező táppénzre  vonatkozó jogszabály  alkotmányellenessége
     nézetem szerint nyitott kérdés.

     2. A  jogalkotó szabadsága  igen nagy  atekintetben, hogy  a
     szociális  biztonsághoz   való  jog  megvalósítása  során  a
     részletek, az  egyes alrendszerek elemei tekintetében milyen
     megoldásokat  alkalmaz,   és  azokat   -a  70/E.   §  vázolt
     tartalmának, valamint  az Alkotmány  egyéb  rendelkezéseinek
     ( pl. jogbiztonság és szerzett jogok, tulajdonhoz  való jog,
     diszkrimináció-tilalom  stb.   )   keretei   között   hogyan
     változtatja az  ellátási rendszerek  működtetése  során.  Ez
     természetes   is,    hiszen   az   egyes   rendszereken   és
     alrendszereken belül  az ellátáshoz  való jog  megvalósítása
     tekintetében az  egyes esetcsoportoktól  függően a  nyújtott
     szolgáltatások,  azok   terjedelme  és  mértékeik  rendkívül
     sokfélék.

     3. Az  egyes alrendszerek konkrét részkérdéseinek, elemeinek
     szabályozása, változtatása,  csökkentése  összefüggéseikből,
     az alrendszer  és rendszer  más elemeihez  való  viszonyából
     kiragadva  önmagában  nem  releváns  az  alkotmányellenesség
     szempontjából,  mivel  ezek  változatlanságára  a  szociális
     biztonsághoz    való    jog    nem    ad    garanciát.    Az
     alkotmányellenesség szempontjából az ügydöntő, hogy az egyes
     elemek változtatása  a maga  egészében összhatásában  milyen
     hatást  gyakorol   az  alrendszerek,   ezeken  keresztül   a
     társadalombiztosítási vagy  szociális  segélyezési  rendszer
     egészére és  ez hogyan  viszonyul a  szociális  biztonsághoz
     való jog tartalmához.

     1995. szeptember 12.
                                                   Dr. Vörös Imre
                                                    alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     The regulations of the Economic Stabilisation Act that state that whoever is not eligible for sick leave under the Labour Code shall be entitled to sickness benefit at the earliest following the twenty-fifth day of his/her certified disability in a calendar year
     Number of the Decision:
     .
     56/1995. (IX. 15.)
     Date of the decision:
     .
     09/12/1995
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1995-3-008?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .