English
Hungarian
Ügyszám:
.
455/B/1995
Előadó alkotmánybíró: Tersztyánszky Ödön Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 45/1995. (VI. 30.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1995/210
.
A döntés kelte: Budapest, 06/30/1995
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                 A Magyar Köztársaság nevében!

   Az  Alkotmánybíróság  jogszabály  alkotmányellenességének
   utólagos vizsgálata  iránt indított eljárásban meghozta a
   következő

                         határozatot :

   Az  Alkotmánybíróság   megállapítja,  hogy   a  gazdasági
   stabilizációt szolgáló  egyes törvénymódosításokról szóló
   1995. évi  XLVIII. törvény  ( Gst. ) 87. , 90. és 91. §-a
   alkotmányellenes, ezért  ezeket a  rendelkezéseket a Gst.
   hatálybalépésének napjával megsemmisíti.

   Ennek folytán  a megsemmisített  rendelkezések nem lépnek
   hatályba.

   Az Alkotmánybíróság a társadalombiztosításról szóló 1975.
   évi II. törvény végrehajtására kiadott 89/1990. ( V. 1. )
   MT     rendelet     2.    §-a     alkotmányellenességének
   megállapítására irányuló indítványt elutasítja.

   Az  Alkotmánybíróság   határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                            Indokolás

                               I.

    1. Az  Alkotmány 70/E.  § (1) bekezdése szerint "a Magyar
    Köztársaság  állampolgárainak   joguk  van   a  szociális
    biztonsághoz; öregség,  betegség, rokkantság,  özvegység,
    árvaság    és     önhibájukon     kívül     bekövetkezett
    munkanélküliség  esetén   a   megélhetésükhöz   szükséges
    ellátásra jogosultak.

    A  (2)   bekezdés  szerint   "a  Magyar   Köztársaság  az
    ellátáshoz való  jogot a  társadalombiztosítás útján és a
    szociális intézmények rendszerével valósítja meg. "

    Az  Alkotmány   e   rendelkezéseivel   összefüggésben   a
    társadalombiztosításra  vonatkozó  jogszabályokat  érintő
    alkotmányossági kérdésekkel  az  Alkotmánybíróság  számos
    határozatban foglalkozott.

    Ezek lényeges  megállapításai szerint az állam a polgárok
    megélhetéshez   szükséges    ellátáshoz    való    jogaik
    realizálása érdekében  társadalombiztosítási és szociális
    intézményi rendszert  köteles létrehozni,  fenntartani és
    működtetni ( 26/1993.  ( IV. 28. ) AB határozat ABH 1993.
    196, 199. ) .

    A hatályos  jog szerint  kialakult  társadalombiztosítási
    rendszerben a  biztosítási jogviszony  mellett  szociális
    segélyezési és egyéb ( altruista, politikai stb. ) elemek
    is   fellelhetők.   A   társadalombiztosítás   -   minden
    sajátossága mellett  -  alapvetően  biztosítás,  amelynek
    lényege, hogy  meghatározott díj  ( járulék ) ellenében a
    biztosítót helytállási  kötelezettség terheli  ( 11/1991.
    ( III. 29.  ) AB határozat ABH 1991. 34, 35. ) . A vegyes
    rendszer   nem   ellentétes   az   Alkotmánnyal,   ha   a
    rendszeralkotó   elvek    ( vásárolt    jog,    szociális
    gondoskodás )  -   ha   eltérő   mértékben   is   -,   de
    érvényesülnek ( ABH 1992. 564, 565. ) .

    Az Alkotmánybíróság vizsgálhatja az intézmény alkotmányos
    működtetését.  Ennek   során  értékelnie   kell,  hogy  a
    támadott jogszabályok  figyelemmel vannak-e  az Alkotmány
    70/E. §-a szerint a kialakult vegyes megoldással szembeni
    alkotmányos kívánalmakra,  azaz egyaránt eleget tesznek-e
    a   rendszerbe    épített   biztosítási    és   szociális
    követelményeknek ( 26/1993.  ( IV. 28. ) AB határozat ABH
    1993. 196, 200. ) .

    2. A  társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény
    ( T. )  rendelkezései  szerint   a  társadalombiztosítási
    jogviszony a  törvény erejénél fogva létrejön a T. 10. §-
    ában meghatározott esetekben. A biztosítás, ha jogszabály
    másként  nem   rendelkezik,  az   ennek  alapját   képező
    jogviszony kezdetétől a megszűnésééig áll fenn ( T. 10. §
    (5) bek.  ) . A  társadalombiztosítás a  munkafolyamatban
    résztvevők kockázatát kezeli ( ABH 1993. 658, 659. ) .

    Az  ennek   alapján  létrejött   jogviszony   alanyai   a
    biztosított    ( kedvezményezett ) ,     a     munkáltató
    ( foglalkoztató ) és a társadalombiztosítási szerv.

    A T.  5. §-a  szerint a  társadalombiztosítás kiadásainak
    fedezetére   járulékot   kell   fizetni.   A   munkáltató
    járulékfizetési kötelezettségének  alapvető szabályait  a
    T. 103.  § (1)  bekezdése és  103/A. §-a,  a  biztosított
    kötelezettségét pedig a T. 103. § (2) bekezdése és 103/B.
    §-a rendelkezései határozzák meg.

    A   munkaerő   fenntartásához   és   újratermeléséhez   a
    munkáltatónak ( foglalkoztatónak )  is érdeke  fűződik. A
    munkavégzés   kockázatokkal   is   jár.   Mindezekben   a
    munkáltató ( foglalkoztató ) - a munkavállalóval együtt -
    részt vállal.

    A   munkáltatónak    a    társadalombiztosításban    való
    érdekeltségét a  biztosítottság ténye  alapozza  meg;  az
    érdekeltség   mérve    a   biztosítási    kötelezettséget
    keletkeztető foglalkoztatással,  illetőleg  e  jogviszony
    alapján    adott     személyes    jellegű     juttatással
    ( kifizetéssel ) arányos.

    Az Alkotmánybíróság  több határozatban  rámutatott  arra,
    hogy   a    kötelező   társadalombiztosítás    és   ennek
    fedezeteként  a  társadalombiztosítási  járulék  fizetési
    kötelezettség az Alkotmánnyal összhangban van ( ABH 1991.
    519, 521.  ) . Ez  a fizetési kötelezettség a tulajdonhoz
    való alapvető jogot ( Alkotmány 13. § ) nem sérti.

    A kötelező  biztosítás körében  a fizetési  kötelezettség
    előírása és  annak  mértéke  az  Alkotmány  70/E.  §-ában
    megfogalmazott állami  kötelezettségre  tekintettel  csak
    szélsőséges   esetben,    más    alapvető    jog    ( pl.
    diszkrimináció      tilalma )      csorbulása      esetén
    alkotmányossági kérdés.

                               II.

    1.   A    gazdasági    stabilizációt    szolgáló    egyes
    törvénymódosításokról szóló  1995.  évi  XLVIII.  törvény
    ( Gst.  )   társadalombiztosítási  kiadások   fedezetével
    összefüggő szabályokat  is érintett.  A Gst. 87. , 90. és
    91.  §-át  támadó  indítványokkal  kapcsolatos  szabályok
    lényeges tartalma a következő :

    A megbízási  és vállalkozási jellegű jogviszony keretében
    díjazás ellenében  személyesen munkát  végző személyre  a
    biztosítás akkor  terjed  ki,  ha  az  e  tevékenységéből
    származó havi  keresete ( díjazása ) eléri a tárgyév első
    napján érvényes  minimális  bér  havi  összegének  hatvan
    százalékát, illetőleg  naptári  napokra  annak  harmincad
    részét ( T. 10. § (3) bek. ) .

    E szabály alkalmazásánál a szerzői jogvédelem alá tartozó
    esetekben kifizetett  szerzői díjat, valamint a megbízási
    jogviszony    keretében    előadóművészi    tevékenységet
    folytatók  díjazását  figyelmen  kívül  kell  hagyni  ( a
    társadalombiztosításról  szóló   1975.  évi  II.  törvény
    végrehajtására kiadott  89/1990.  ( V.  1. ) MT  rendelet
    ( R. )  2. § ) .  ( Ezt a  szabályt az  R.  módosításáról
    szóló 69/1995. ( VI. 17. ) Korm. rendelet nem érintette.)

    A   társadalombiztosítás    kiadásainak   fedezetére    a
    munkáltató, az  egyéb szerv és az egyéni vállalkozó 24, 5
    százalékos mértékű  nyugdíjbiztosítási járulékot és 19, 5
    százalékos  mértékű   egészségbiztosítási  járulékot  ( a
    továbbiakban együtt  : társadalombiztosítási  járulékot )
    köteles együttesen  fizetni. A  biztosított -  ha törvény
    másképp  nem   rendelkezik   -   egészségbiztosítási   és
    nyugdíjjárulék      fizetésére       kötelezett.       Az
    egészségbiztosítási  járulék  mértéke  négy  százalék,  a
    nyugdíjjárulék mértéke pedig hat százalék ( T. 103. § ) .

    A munkáltató  ( foglalkoztató ) a  biztosított részére  a
    biztosítási  kötelezettséggel   járó  jogviszony  alapján
    adott személyi  jellegű  kifizetés  ( juttatás )  után  -
    meghatározott  kivételekkel   -  negyvennégy   százalékos
    mértékű társadalombiztosítási  járulékot köteles  fizetni
    ( T. 103/A. § (1) bek. ) .

    A   Gst.    a    társadalombiztosítási    járulékfizetési
    kötelezettséget   a    T.   103/A.   §-ának   (15) - (17)
    bekezdéssel való  kiegészítésével  a  következők  szerint
    terjesztette ki :
    " (15) A  megbízó, illetőleg  a megrendelő  a  megbízási,
    vállalkozási   jellegű    jogviszony   alapján    szerzői
    jogvédelem alá  tartozó esetekben kifizetett szerzői díj,
    valamint a  megbízási jogviszony  keretében előadóművészi
    tevékenységet   folytatók   díjazása   után   negyvennégy
    százalékos   társadalombiztosítási    járulékot   köteles
    fizetni, kivéve,  ha a  díjat a  szerzői  jogot  öröklési
    jogcímen megszerzett személynek fizeti.

     (16) A  megbízó, illetőleg  a  megrendelő  a  megbízási,
    vállalkozási  jellegű   jogviszony  alapján   az  újítás,
    találmány,  a   használati  minta,   a  mikroelektronikai
    félvezető termék topográfiája, az ipari minta, a védjegy,
    továbbá a  vagyoni értékű  gazdasági, műszaki, szervezési
    ismeretek díjának  ( a továbbiakban : szellemi alkotáshoz
    fűződő díj )  kifizetése  esetén  negyvennégy  százalékos
    társadalombiztosítási járulékot  köteles fizetni, kivéve,
    ha  a   díjat  a   szellemi  alkotás   öröklése  jogcímen
    megszerzett személynek fizeti.

     (17) Az  (1)  bekezdésben  meghatározott  járulékfizetés
    alapja munkabér és munkadíj esetén nem lehet kisebb

    a ) a  középfokú iskolai végzettségűeknél ( szakmunkások,
    érettségizettek )  a   tárgyév   első   napján   érvényes
    minimális bér 1, 25-szorosánál,

    b ) felsőfokú  végzettségűeknél  a  tárgyév  első  napján
    érvényes minimális bér 1, 5-szeresénél. "

    A  biztosított   egészségbiztosítási  és   nyugdíjjárulék
    fizetési kötelezettségéről a T. 103/B. §-a rendelkezik. A
    Gst. 88.  §-ával módosított (3) bekezdés szerint nem kell
    egészségbiztosítási és  nyugdíjjárulékot fizetni a 103/A.
    § (15)  és (16)  bekezdésében  meghatározott  befizetések
    után.

    2. Az  egyéni vállalkozók valamint a társas vállalkozások
    és tagjaik  járulékfizetéséről a  T. 103/D. és 103/E. §-a
    rendelkezik. Ez  a személyi kör biztosítottnak minősül, a
    jövedelmüket   terhelő    társadalombiztosítási   járulék
    mértéke negyvennégy százalék.

    A  kiegészítő   tevékenységet  végző  egyéni  vállalkozó,
    valamint a  társas vállalkozás  kiegészítő  tevékenységet
    folytató  tagja   tekintetében  a   T.   ezektől   eltérő
    szabályokat tartalmaz.

    Járulékfizetésüket a T. 119/A. és 119/B. §-a szabályozza,
    egyes      társadalombiztosítási      ellátásra      való
    jogosultságukról a T. 118. § (3) bekezdése szól. Eszerint
    ez  a   személyi  kör   baleseti  ellátásra  és  baleseti
    egészségügyi szolgáltatásra jogosult.

    Az esetükben  fizetendő baleseti  járulék mértékét a Gst.
    90. §-a  a T. 119/A. § (4) bekezdésének, a Gst. 91. §-a a
    T. 119/B.  §-ának módosításával a korábbi tíz százalékról
    negyvennégy százalékra emelte.

    A Gst.  ebben a  körben a társadalombiztosítási ellátásra
    való jogosultság szabályait nem érintette.

                              III.

    A  Gst.  kihirdetése  után  az  Alkotmánybírósághoz  több
    indítvány   érkezett,    amelyekben   a   törvény   egyes
    alkotmányellenesnek tartott rendelkezéseit támadják.

    Az e  határozatban megvizsgált és elbírált indítványokban
    kifejtett kifogások a következőképpen foglalhatók össze.

    1. Számos indítványozó alkotmányellenesnek tartja, hogy a
    Gst.   negyvennégy    százalékos    társadalombiztosítási
    járulék-fizetési kötelezettséget  ír elő  a szerzői  díj,
    valamint   az   előadóművészi   tevékenységet   folytatók
    díjazása és  a szellemi  alkotáshoz fűződő díj kifizetése
    után  ( Gst.   87.  §.   ) .  Az   indítványozók  szerint
    megkülönböztetéshez ( Alkotmány  70/A.  § )  vezet  és  a
    szociális biztonsághoz  való jogot  ( Alkotmány 70/E. § )
    is sérti,  hogy ehhez  a járulékfizetési kötelezettséghez
    nem kapcsolódik semmiféle társadalombiztosítási ellátás.

    2. Az  egyik indítványozó kifogásolta, hogy a munkáltatót
    terhelő társadalombiztosítási  járulék  ( T.  103/A.  § )
    alapjának  legkisebb   összegét  a  Gst.  az  eddigiektől
    eltérően  meghatározza  és  ezt  a  munkavállaló  iskolai
    végzettségétől  is   függővé  teszi   ( Gst.  87.   § ) .
    Álláspontja szerint  ezzel alaptalanul,  a ténylegesen ki
    nem   fizetett   munkabér   után   írnak   elő   fizetési
    kötelezettséget, ez  a szociális  biztonsághoz való jogot
    ( Alkotmány 70/E. § ) sérti és diszkriminatív ( Alkotmány
    70/A. § ) .

    3.  Több   indítványozó  kifogásolja,   hogy  a   Gst.  a
    kiegészítő tevékenységet  végző egyéni  vállalkozók és  a
    társas vállalkozások kiegészítő tevékenységet végző tagja
    tekintetében   a    korábbi   tíz   százalékos   baleseti
    járulékfizetési  kötelezettséget  negyvennégy  százalékra
    emelte ( Gst. 90-91. § ) .

    Álláspontjuk  szerint   ez  azért   diszkriminatív,  mert
    jóllehet  alapját   és  százalékos  mértékét  tekintve  a
    kötelezettség mérve  azonos az  egyéni  vállalkozók  ( T.
    103/D. § )  és a  társas vállalkozások  valamint  tagjaik
    ( T.     103/E.      § )      negyvennégy      százalékos
    járulékfizetésével,   de   az   érintett   személyek   az
    ellátásoknak csupán szűkebb körére, baleseti ellátásra és
    baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosultak ( T. 118.
    § (3) bek. ) .

    4.  Az   egyik  indítványozó   az  R.   2.  §-át   tartja
    alkotmányellenesnek  a   Gst.  87.   §-ára   tekintettel.
    Álláspontja  szerint,  ha  a  szerzői  díj,  valamint  az
    előadóművészi  tevékenységet   folytatók  díjazása   után
    társadalombiztosítási járulékot  kell  fizetni,  akkor  a
    szociális  biztonsághoz   való  jogot   sérti,   hogy   a
    díjazásban részesülő személy nem válhat biztosítottá.

    Azzal is  érvelt,  hogy  a  szellemi  alkotásokról  szóló
    jogszabályok  védelme   alatt  állók   között   hátrányos
    megkülönböztetést  jelent   az,  hogy  csak  a  "szellemi
    alkotáshoz   fűződő    díjban"    részesülők    válhatnak
    biztosítottá a  T. 10.  § (3) bekezdésben meghatározottak
    szerint, a szerzői díjban részesülők nem.

                               IV.

    1.  Az   indítványok   az   alábbiak   szerint,   részben
    megalapozottak.

    Az  Alkotmány  13.  §  (1)  bekezdése  szerint  a  Magyar
    Köztársaság biztosítja  a tulajdonhoz  való jogot.  A (2)
    bekezdés szerint  tulajdont kisajátítani csak kivételesen
    és  közérdekből,  törvényben  szabályozott  esetekben  és
    módon, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett
    lehet.

    Az  Alkotmány   8.  §  (2)  bekezdése  szerint  a  Magyar
    Köztársaságban  az  alapvető  jogokra  és  kötelességekre
    vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg, alapvető jog
    lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.

    Az Alkotmány  13. §  (1) bekezdése nemcsak a tulajdonjog,
    hanem   az    azzal   összefüggő   minden   vagyoni   jog
    biztosítására  vonatkozik   ( 17/1992.  ( III.  30.  ) AB
    határozat ABH 1992. 104, 108. ) .

    Az Alkotmány  a tulajdonjogot  mint az  egyéni cselekvési
    autonómia hagyományos  anyagi alapját  részesíti alapjogi
    védelemben. Az alkotmányos védelemnek úgy kell követnie a
    tulajdon társadalmi  szerepének változását,  hogy  közben
    ugyanezt a  védelmi feladatot elláthassa. Amikor tehát az
    egyéni  autonómia   védelméről  van   szó,  az   alapjogi
    tulajdonvédelem  kiterjed   a  tulajdon   egykori   ilyen
    szerepét átvevő  vagyoni jogokra,  illetve közjogi  alapú
    jogosítványokra   is    ( például   társadalombiztosítási
    igényekre ) .  A   tulajdon   szociális   kötöttségei   a
    tulajdonosi     autonómia     messzemenő     korlátozását
    alkotmányosan lehetővé  teszik.  Az  alkotmányos  védelem
    módját meghatározza a tulajdonnak az a - más alapjogoknál
    fel nem  lelhető - sajátossága, hogy alkotmányosan védett
    szerepét tekintve  általában  helyettesíthető  ( 64/1993.
    ( XII. 22. ) AB határozat ABH 1993. 373, 380. ) .

    A  tulajdonhoz   való  alapvető   jog  védelménél  az  az
    alkotmányossági kérdés,  hogy  milyen  esetekben  kell  a
    tulajdonosnak    a    közhatalmi    korlátozást    minden
    ellenszolgáltatás nélkül  eltűrnie, illetve mikor tarthat
    igényt az  értékgarancia ( ABH  1993. 373, 380. ) elvének
    érvényesülésére. Ezt  fejezte ki  az Alkotmánybíróság ama
    korábbi  határozata   is,   amely   szerint   a   járulék
    nyilvánvalóan eltúlzott mértéke már minőségi kategóriává,
    mértéktelenné válik ( ABH 1991. 519, 522. ) .

    A  kötelező   biztosítás   mind   az   egyén   cselekvési
    autonómiáját,  mind  ennek  hagyományos  anyagi  alapját,
    tulajdonhoz való jogát korlátozza. Ez az Alkotmánybíróság
    gyakorlata szerint  ( ABH  1991.  519,  521.  ;  43/1991.
    ( VII. 12.  ) AB határozat  ABH 1991. 201, 203-204. ) nem
    jelenti   a   tulajdonhoz   való   jog   alkotmányellenes
    korlátozását, ha szükséges, arányos és a tulajdonhoz való
    jog lényeges tartalmát nem érinti.

    A  vizsgált   esetben   a   korlátozás   arányosságát   a
    társadalombiztosítási jogviszony egészében kell vizsgálni
    és ennek  során tekintettel  kell lenni  arra is,  hogy a
    tulajdon szociálisan ( ABH 1993. 373, 380-382. ) kötelez.

    A társadalombiztosítási  járulékfizetési kötelezettségből
    a  biztosítás   jellegénél  fogva   személyes  és   előre
    meghatározott igények  származnak. A  biztosítás  körében
    előírt fizetési  kötelezettségnél - ha az nem mértéktelen
    - az értékgarancia elve nem csorbul alkotmányellenesen.

    Az Alkotmánybíróság  ebben az eljárásban az elbírálás alá
    vont indítványok  alapján azt vizsgálta, hogy a T. 103/A.
    (15) - (17) bekezdése  körében érvényesül-e a biztosítási
    elv,   mint    a   tulajdonvédelem    tartalmát   jelentő
    értékgarancia egyik  megnyilvánulása, illetve a T. 119/A.
    §  (4)   bekezdésében  és   119/B.  §-ában  meghatározott
    járulékmérték nem alkotmánysértő-e.

    2. A  T. 103/A.  § (15)  és  (16)  bekezdése  a  szellemi
    alkotások két nagy csoportjára vonatkozik.

    A Gst.  87. §-ával  beiktatott T.  103/A. §  (15) és (16)
    bekezdése szerint keletkező járulékfizetési kötelezettség
    mindkét  esetben   független  attól,   hogy  a  megbízói,
    illetőleg    megrendelői    kifizetés    a    biztosítási
    kötelezettséggel  járó   jogviszony  alapján  biztosított
    személy részére történik-e.

    Az a  személy viszont,  aki a  T. 103/A. § (16) bekezdése
    alapján "szellemi  alkotáshoz fűződő  díjban" részesül, a
    T. 10.  § (3)  bekezdésében foglalt  általános feltételek
    teljesülése  mellett  ( ha  havi  díjazása  meghatározott
    összeget elér ) biztosítottá válhat. Az adott megbízónál,
    megrendelőnél elért kereset meghatározott mértéke alatt a
    biztosítási elv a T. 103/A. § (16) bekezdése esetében nem
    érvényesül.

    A T. 103/A. § (15) bekezdése szerint szerzői díjban, vagy
    az  előadóművészi   tevékenységért  díjazásban  részesülő
    személy  az  R.  2.  §-a  folytán  a  díjazás  mértékétől
    függetlenül a  T. 10.  § (3) bekezdése alapján nem válhat
    biztosítottá,  az   általa  felvett  kifizetés,  juttatás
    biztosításhoz fűződő ellátási stb. jogot nem alapoz meg.

    A T.  103/A. §  (15) bekezdése  hatókörében a biztosítási
    elem teljesen, a (16) bekezdésnél részben hiányzik. Ebben
    a  körben  ez  a  "társadalombiztosítási  járulék"  címén
    előírt kötelezettség tehát a társadalombiztosításon kívül
    esik,    ahhoz     nem    kapcsolódik     a    munkáltató
    ( foglalkoztató )  érdekeltsége   és   nem   alapoz   meg
    semmiféle társadalombiztosítási ellátást sem.

    A T.  103/A.  §  (15)  és  (16)  bekezdése  tehát  nem  a
    biztosítottsághoz és  ezen keresztül  az ellátottság elvi
    lehetőségéhez, hanem  valamely szerződés- és szolgáltatás
    típushoz köt törvényben elrendelt, a fizetésre kötelezett
    vagyoni    jogait     terhelő    egyoldalú,     bár     a
    társadalombiztosítás  javára   szóló,   de   érdekeltség,
    ellenszolgáltatás és  értékgarancia érvényesülése nélküli
    fizetési kötelezettséget.

    E fizetési  kötelezettség mértékének alapja a megrendelő,
    illetőleg megbízó által meghatározott jogcímen kifizetett
    teljes összeg, mértéke pedig negyvennégy százalék.

    Az ilyen  fizetési kötelezettség a tulajdonhoz való jogot
    aránytalanul és  anélkül korlátozza, hogy az más alapvető
    jog vagy  kötelesség érvényesülése érdekében történnék. A
    korlátozás az Alkotmány 13. §-ába ütközik és ezért a Gst.
    87. §-a  alkotmányellenes,  mégpedig  T.  103/A.  §  (15)
    bekezdésére vonatkozó  részében  teljes  egészében,  (16)
    bekezdése tekintetében  pedig abban  a részében, amelyben
    anélkül  állapít   meg  a   fentiek   szerinti   fizetési
    kötelezettséget, hogy  a díjazásban részesülő személyre a
    biztosítás kiterjedne.

    3. A  Gst. 87.  §-ának a  T.  103/A.  §  (17)  bekezdését
    beiktató    rendelkezése     bizonyos     esetekben     a
    társadalombiztosítási járulékfizetés  legkisebb alapját a
    ténylegesen kifizetett  illetőleg megszerzett munkabértől
    és  munkadíjtól   eltérően,  rögzített  fiktív  összegben
    határozza meg  azzal, hogy ilyen esetben a járulékfizetés
    legkisebb   alapja    az   iskolai   végzettség   szerint
    differenciált.

    Az Alkotmány  70/A. §  (1)  bekezdése  szerint  a  Magyar
    Köztársaság  biztosítja  a  területén  tartózkodó  minden
    személy  számára   az  emberi,  illetve  az  állampolgári
    jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín,
    nem, nyelv,  vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti
    vagy társadalmi  származás, vagyoni, születési vagy egyéb
    helyzet szerinti különbségtétel nélkül.

    A    kötelező     legkisebb    munkabér    ( minimálbér )
    megállapításáról a  6/1995.  ( I.  31.  ) Korm.  rendelet
    rendelkezik.   A   rendelet   hatálya   kiterjed   minden
    munkáltatóra és munkavállalóra.

    A  Gst.   munkabér  és   munkadíj  esetén   a  teljes  és
    részmunkaidőben foglalkoztatott,  közép-  vagy  felsőfokú
    végzettségű munkavállaló után a minimális bérnél magasabb
    összegben  határozza  meg  a  járulékfizetés  alapját.  A
    ténylegesen ki  sem fizetett és meg sem szerzett munkabér
    és   munkadíj    után   a   járulékfizetés   előírása   a
    meghatározott  esetekben  a  minimálbér  és  a  rögzített
    járulékalap szerinti  bérnek megfelelő jövedelemsávba eső
    személyeket és  munkáltatóikat  hátrányosan  különbözteti
    meg azokhoz  képest,  akiknél  a  ténylegesen  kifizetett
    munkabér után  kell járulékot fizetni. Ez vagyoni helyzet
    szerinti   olyan    különbségtételt   jelent,    amelynek
    tárgyilagos  mérlegelés   szerint  nincs  ésszerű  indoka
    (35/1994. ( VI. 24. ) AB  határozat ABH 1994. 197, 200.).

    Hátrányos  megkülönböztetés   továbbá  az   is,  hogy   -
    esetenként    -     a    járulékfizetés     alapját     a
    társadalombiztosítás fedezetével  kapcsolatba sem hozható
    iskolai végzettség határozza meg.

    4,Az     Alkotmánybíróság      korábbi      határozatában
    megállapította,   hogy    a   társadalombiztosítási    és
    nyugdíjjárulék mértéke  a nemzetgazdaság  állapotának, az
    érdekérvényesítést  szolgáló  intézményeknek,  és  számos
    egyéb  tényezőnek  a  függvénye.  Az  Alkotmány  alapvető
    jogokat   védő    és   elismerő   szabályai   alapján   a
    nyugdíjjárulék és a társadalombiztosítási járulék mértéke
    alkotmányellenessé  válik,  ha  a  járulék  mértéke  akár
    diszkriminatív módon nyer meghatározást, akár pedig olyan
    nagyságot ér  el, hogy  a nyilvánvalóan  eltúlzott mérték
    már minőségi kategóriává, mértéktelenné válik ( ABH 1991.
    519, 522. ) .

    A Gst. 90. §-a a T. 119/A. § (4) bekezdésének, a Gst. 91.
    §-a a  T. 119/B.  §-ának módosításával a baleseti járulék
    mértékét   az   ellátásra   vonatkozó   egyéb   szabályok
    érintetlenül  hagyása   mellett  negyvennégy   százalékra
    emeli.

    Miként    a     társadalombiztosítási     és     nyugdíj-
    ( egészségbiztosítási- ) járulék  mértéke  önmagában  nem
    alkotmányossági  kérdés,  önmagában  a  baleseti  járulék
    mértéke sem az.

    A vizsgált esetben azonban tárgyilagos mérlegelés szerint
    nincs ésszerű  oka annak  a különbségtételnek,  hogy -  a
    társadalombiztosítási járulékhoz  ( T. 103/D.  és  103/E.
    § ) képest - azonos mérvű járulékfizetés után az érintett
    személyi  kör  az  ellátásoknak  csupán  szűkebb  körére,
    baleseti    ellátásra     és    baleseti     egészségügyi
    szolgáltatásra jogosult.  A kifejtettekre  tekintettel az
    Alkotmánybíróság  megállapította  a  Gst.  90-91.  §-ának
    alkotmányellenességét.

    Az Alkotmánybíróságról  szóló 1989.  évi  XXXII.  törvény
    ( Abtv. )  40. §-a  értelmében, ha  az Alkotmánybíróság a
    jogszabály  alkotmányellenességét   állapítja  meg,   azt
    teljesen vagy részben megsemmisíti. Az elbírált esetben a
    Gst. 87.  és 91.  §-a részleges  megsemmisítése nem  volt
    lehetséges.

    Az   Alkotmánybíróság    ezért   az   alkotmányellenesség
    következményeit -  az Abtv.  40. §-a  alkalmazásával -  a
    határozat IV.  2-4. pontjában  írtak alapján a Gst. 87. ,
    90. és  91. §-a  teljes egészében  való megsemmisítésével
    vonta le,  és az  Abtv. 41.  §-a és  42. §  (2) bekezdése
    alapján rendelkezett  - mindenkire  nézve hatályosan  - a
    hatályvesztésről.

    5. A  megélhetéshez szükséges  ellátásra való jogosultság
    alkotmányos    rendelkezéseiből    nem    következik    a
    társadalombiztosítás önkéntes,  de kötelező volta sem. Az
    Alkotmány 70/E.  § (2)  bekezdésében  írt  rendelkezésből
    éppen az  következik, hogy  az állam bármelyiket jogosult
    alkalmazni ( ABH 1991. 519, 521. ) .

    A szerzői  díjban, valamint  előadóművészi tevékenységért
    járó  díjazásban   részesülők  a  társadalombiztosításból
    nincsenek kizárva.

    A T.  119/D. §-a  tartalmaz  rendelkezéseket  a  kötelező
    biztosítás  hatálya   alá  nem  tartozókra,  az  önkéntes
    elhatározáson alapuló,  a társadalombiztosítási  szervvel
    kötött megállapodásra.

    Erre figyelemmel  nem állapítható  meg az  R.  2.  §-ának
    alkotmánysértő  volta,   ezért  ezt   az  indítványt   az
    Alkotmánybíróság elutasította.
                         Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke

                Dr. Ádám Antal     Dr. Kilényi Géza
                alkotmánybíró       alkotmánybíró

               Dr. Lábady Tamás    Dr. Schmidt Péter
                alkotmánybíró         alkotmánybíró

                         Dr. Szabó András
                           alkotmánybíró

                      Dr. Tersztyánszky Ödön
                        előadó alkotmánybíró

                        Dr. Zlinszky János
                           alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     The Economic Stabilisation Act that provides for an obligation to pay social security contributions at 44 % with respect to payment of author's fees, remuneration of performing artists and fees for intellectual property
     Number of the Decision:
     .
     45/1995. (VI. 30.)
     Date of the decision:
     .
     06/30/1995
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1995-2-006?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .