English
Hungarian
Ügyszám:
.
1268/B/2010
Előadó alkotmánybíró: Paczolay Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 184/2010. (X. 28.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2010/900
.
A döntés kelte: Budapest, 10/26/2010
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
    
    Az    Alkotmánybíróság    jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos  vizsgálatára  és  jogszabály  nemzetközi  szerződésbe
   ütközésének vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában  —  dr.
   Bihari  Mihály, dr. Kiss László, dr. Lenkovics Barnabás és  dr.
   Stumpf   István   alkotmánybírók  párhuzamos  indokolásával   —
   meghozta a következő
    
                            határozatot:
    
    1.  Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az „egyes gazdasági
   és    pénzügyi   tárgyú   törvények   megalkotásáról,   illetve
   módosításáról” szóló 2010. évi XC. törvény 8-12. §-a és 133. §-
   a   alkotmányellenes,   ezért  ezeket   a   rendelkezéseket   a
   hatálybalépésükre – 2010. október 1-jére – visszaható hatállyal
   megsemmisíti.
    
    2.  Az Alkotmánybíróság az „egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú
   törvények  megalkotásáról, illetve módosításáról”  szóló  2010.
   évi  XC.  törvény  9.  § (2) bekezdésének  a  2000.  évi  LXVI.
   törvénnyel kihirdetett, a fizetett éves szabadságról  szóló,  a
   Nemzetközi  Munkaügyi  Konferencia  1970.  évi  54.  ülésszakán
   elfogadott  132.  számú Egyezmény 11. cikkébe, mint  nemzetközi
   szerződésbe   ütközésének  vizsgálatára   irányuló   indítványt
   elutasítja.
    
    3.  Az Alkotmánybíróság az „egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú
   törvények  megalkotásáról, illetve módosításáról”  szóló  2010.
   évi   XC.   törvény  9.  §-ának  a  2009.  évi  VI.  törvénnyel
   kihirdetett,  Módosított  Európai Szociális  Karta  4.  cikkébe
   ütközésének vizsgálatára irányuló indítványt visszautasítja.
    
    Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás
     
                                  I.
     
     1.  Az Alkotmánybírósághoz számos indítvány érkezett, amelyben
    az   indítványozók  az  egyes  gazdasági  és  pénzügyi   tárgyú
    törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi
    XC.  törvény  (a továbbiakban: Törvény) II. Fejezete,  valamint
    133. §-a alkotmányellenességének vizsgálatát kezdeményezték.
     Az   Alkotmánybíróság  az  indítványokat  az  Alkotmánybíróság
    ideiglenes ügyrendjéről és annak közzétételéről szóló, többször
    módosított és egységes szerkezetbe foglalt 2/2009. (I. 12.) Tü.
    határozat  (ABK  2009.  január, 3.,  a  továbbiakban:  Ügyrend)
    alapján   egyesítette  és  egy  eljárásban,  tartalmuk  szerint
    bírálta el. Az indítványok lényege a következőképpen foglalható
    össze:
     
     1.1.  A  kifogásolt  rendelkezések (a  Törvény  8-12.  §-a)  a
    magánszemélyek   egyes  jövedelmeinek  különadójára   vonatkozó
    szabályokat   tartalmazzák,  mely  szerint  a   Törvény   által
    meghatározott    foglalkoztatotti   körnek    a    jogviszonyuk
    megszűnésével kapcsolatban juttatott bevétel kétmillió forintot
    meghaladó  része  után  98  %-os  különadót  kell  fizetnie.  A
    különadóra   vonatkozó  szabályokat  a  2010.  január   1-jétől
    megszerzett  jövedelmekre, vagyis a Törvény  hatályba  lépését,
    2010.   október  1-jét  megelőzőn  juttatott  jövedelmekre   is
    alkalmazni kell (133. §).
     A  már kifizetett összegekre vonatkozó különadót 2010. október
    31-ig kell megfizetni [11. § (5) bekezdése].
     Az    indítványozók   álláspontja   szerint    a    kifogásolt
    rendelkezések ellentétesek a jogbiztonság [Alkotmány 2.  §  (1)
    bekezdése]  elvével,  mert a Törvény  a  kihirdetését  megelőző
    időre  állapít  meg kötelezettséget, amelynek  következtében  a
    jogalanyok   magatartásukat  nem  tudják  a  jog   előírásaihoz
    igazítani.  Az indítványozók a Törvény 8-12. §-a  és  133.  §-a
    megsemmisítését kérték.
     
     1.2.  Az  indítványozók  kifejtették, hogy  a  köztisztviselői
    jogviszonyban  álló  munkavállalók  jogviszonyának   megszűnése
    esetén   törvény   szabályozza  a   köztisztviselőt   megillető
    juttatásokat,  így  azok nem tekinthetők  jó  erkölcsbe  ütköző
    jövedelemnek;  ezért  az  Alkotmány  70/I.  §  (2)  bekezdésébe
    ütközik a különadó alapjára vonatkozó szabály [Törvény 9. § (2)
    bekezdése]. A különadó nem felel meg az arányos közteherviselés
    [Alkotmány 70/I. § (1) bekezdése] elvének sem, mert  a  Törvény
    szerinti  egységes 98 %-os adóelvonás független attól,  hogy  a
    jövedelem  milyen  mértékben haladja meg a kétmillió  forintot.
    Nem  veszi  figyelembe továbbá a szabályozás azt sem,  hogy  az
    illető  foglalkoztatása  során milyen javadalmazásban  részült,
    milyen  vagyoni  viszonyokkal rendelkezik. A  különadó  alapját
    meghatározó 9. § (2) bekezdése nem felel meg az Alkotmány 70/I.
    §-ában foglalt követelményeknek azért sem, mert az adó eszközét
    nem  az adó alkotmányi rendeltetésének, a közfeladatok ellátása
    anyagi  alapjainak  megteremtésére,  illetve  gazdaságpolitikai
    preferenciák érvényesítésére használja.
     A  98  %-os  elvonás  az  indítványozók  véleménye  szerint  a
    tulajdonjog [Alkotmány 13. § (1) bekezdése] aránytalan mértékű,
    túlzott  korlátozását  is jelenti, mert akár  teljes  egészében
    elvonhatja a már megszerzett tulajdont; a tulajdonjogot csak  a
    szükségesség  és  arányosság követelményének  megtartásával,  a
    közérdek  pontos megjelölésével lehetne korlátozni. Hivatkoznak
    a  szerzett  jogok  védelmének sérelmére is,  mert  a  különadó
    különbözetet a már levont közterheken túl utólag  is  meg  kell
    fizetni.   A   közterhek   átminősítésének   következtében   az
    indítványozók  szerint csökken a szolgálati idő  és  a  nyugdíj
    alapjául  szolgáló  kereset, melynek eredményeként  sérülnek  a
    szerzett jogok.
     Érvelésük    szerint    a   közszférából    való    távozással
    összefüggésben  jogszabály  alapján,  vagy  a  rendeltetésszerű
    joggyakorlás keretei között kötött szerződés alapján járó,  már
    kifizetett, illetőleg a jövőben fizetendő összegekre  vonatkozó
    jogszabályi és szerződéses kötelezettségek olyan szerzett jogot
    keletkeztetnek,  amelyre  kiterjed  az  Alkotmány  2.   §   (1)
    bekezdéséből következő alkotmányos védelem.
     
     1.3.   Az   indítványozók  szerint  a  jogalkotó  csak   olyan
    jövedelmeket adóztat, amelyek közvetlen vagy közvetett módon az
    államtól  származnak, nem tartozik azonban a  különadó  hatálya
    alá  a  versenyszférában  keletkezett  jövedelem.  Ez  sérti  a
    köztulajdon  és  magántulajdon  egyenlő  védelmének  elvét,   a
    gazdasági   verseny  szabadságát  [Alkotmány   9.   §   (1)-(2)
    bekezdése],  valamint az állami tulajdonban álló vállalatok  és
    gazdálkodó  szervezetek  felelős önálló  gazdálkodásának  elvét
    (Alkotmány 11. §).
     Az    indítványozók   álláspontja   szerint    a    kifogásolt
    rendelkezések     a     közszférában     dolgozók     hátrányos
    megkülönböztetését is eredményezik, mert a  Törvény  9.  §  (1)
    bekezdésében  foglalt különadó nem vonatkozik  a  versenyszféra
    alkalmazottaira, valamint egyes választott tisztségviselőkre. A
    hátrányos  megkülönböztetés  a  jövedelemveszteség  mellett   a
    nyugdíj megállapításánál is kedvezőtlenebb helyzetet eredményez
    a   közszférában  dolgozók  számára.  A  Törvény   9.   §   (1)
    bekezdésében    szabályozott   különadó   fizetésére    köteles
    foglalkoztatotti  kör meghatározása az indítványozók  véleménye
    szerint  a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
    (a  továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó, állami  tulajdonban
    álló    vállalatoknál    dolgozó    munkavállalókkal    szemben
    diszkriminatív, mert az Mt. hatálya alá tartozó, de nem  állami
    tulajdonú vállalatoknál dolgozók esetén a megszerzett jövedelem
    után kevesebb adót kell fizetni.
     
     1.4.  A  Törvény  9. § (2) bekezdése — a szabadság  megváltása
    címén  kifizetett összeg különadó alapjába történő  beszámítása
    miatt  —  sérti  az Alkotmány 70/B. § (4) bekezdésében  foglalt
    fizetett  szabadságra vonatkozó jogosultságot, mert a  különadó
    megfizetésének  eredményeként a ki nem vett szabadság  pénzbeni
    megváltására  a  valóságban nem kerül sor.  Mivel  a  szabadság
    megváltása   címén   kifizetett   összegről   szintén   törvény
    rendelkezik,  ezért az indítványozók szerint az sem  tekinthető
    jó  erkölcsbe  ütköző  jövedelemnek.  A  Törvény  szabályai  az
    indítványozók  érvelése  szerint  sértik  a  végzett   munkához
    kapcsolódó   jövedelemhez  való  jogot,  mert  majdnem   teljes
    egészében olyan jövedelmet vonnak el, amely a munkában  töltött
    időhöz és a végzett munka mennyiségéhez kapcsolódik. Ily  módon
    a  munkavégzés  alóli  mentesítés idejére  járó  összeg  adóval
    történő elvonása sérti a munkához való jogot.
     
     1.5.  Az indítványozók álláspontja szerint a Törvény 9. §  (1)
    bekezdésében    foglalt   szabályokból   nem    lehet    teljes
    bizonyossággal  megállapítani, hogy kik  tartoznak  a  különadó
    fizetésére   köteles   foglalkoztatotti  körbe,   ugyanis   nem
    egyértelmű,   mely   szervezeteket  kell  érteni   a   működési
    támogatásban részesített más jogi személyek alatt.
     Véleményük szerint a Törvény 9. § (2)-(4) bekezdései és 12. §-
    a  alapján nem lehet meghatározni a különadó alapját sem,  mert
    az  adóalap  kiszámításához szükséges  „rendszeres  járandóság”
    fogalmát   a   Törvény  nem  taxatíve,  hanem  csak  példálódzó
    felsorolással     definiálja.    További    jogbizonytalanságot
    [Alkotmány  2.  § (1) bekezdése] okoz az indítványozók  szerint
    annak  az  értelmezési kérdésnek az eldöntése, hogy a kétmillió
    forint  bevételt  bevételenként  külön-külön,  vagy  valamennyi
    bevétel teljes összegét figyelembe véve kell vizsgálni.
     
     1.6.  Az  indítványozó  érdekképviseleti szervezet  hivatkozik
    arra  is,  hogy  a  különadó  az Európai  Szociális  Karta  ama
    szabályába  ütközik,  amely  a méltányos  díjazáshoz  való  jog
    biztosításának a kötelezettségét (4. cikk) írja elő.
     
     1.7.    Az    indítványozó    országgyűlési    képviselő    az
    Alkotmánybíróságról   szóló  1989.  évi   XXXII.   törvény   (a
    továbbiakban:  Abtv.)  1. § c) pontja  és  44.  §-a  alapján  a
    Törvény  9.  § (2) bekezdése nemzetközi szerződésbe ütközésének
    vizsgálatát kezdeményezte.
     Az országgyűlési képviselő álláspontja szerint a Törvény 9.  §
    (2)   bekezdésében  a  szabadság  megváltása  címén  kifizetett
    összegnek a különadó alapjába történő beszámítása ellentétes  a
    2000.  évi  LXVI.  törvénnyel  kihirdetett,  a  fizetett   éves
    szabadságról  szóló, a Nemzetközi Munkaügyi  Konferencia  1970.
    évi   54.  ülésszakán  elfogadott  132.  számú  Egyezmény   11.
    cikkével, amely rögzíti, hogy a munkaviszony megszűnése  esetén
    biztosítani kell a letöltött szolgálati idő után járó,  ki  nem
    vett  fizetett szabadságot vagy szabadságmegváltást. A 98  %-os
    különadó  megfizetésének eredményeként azonban az  indítványozó
    szerint  a  ki  nem vett szabadság pénzbeni megváltását  szinte
    teljes egészében elvonja az állam, amellyel a Törvény kiüresíti
    a hivatkozott nemzetközi szerződésben biztosított, ki nem adott
    szabadság megváltásához való jogot.
     
     2.   Több  indítványozó  szerint  a  kifogásolt  rendelkezések
    sértik  a szociális biztonsághoz való jogot, mert csökkentik  a
    társadalombiztosítási  szolgálati  időbe  beszámítható  adózott
    jövedelmet, ily módon a szolgálati időt is, amelynek alapján  a
    nyugdíj összege megállapításra kerül.
     Véleményük  szerint  az  Alkotmány  70/E.  §-ának  sérelme  az
    önhibán kívül bekövetkezett munkanélküliség kapcsán is fennáll,
    mert a munkavállalót megillető juttatások nem tölthetik be  azt
    a  szerepüket, amelyeket például a munkanélkülivé válás esetére
    rendelt  a  jogalkotó (például a fizetett időtartam biztosítása
    új munkahely keresésére).
     Álláspontjuk szerint a Törvény 9. §-ának, 10. §-ának és 12. §-
    ának  a  rendelkezései sértik a család és az anyák  alkotmányos
    védelmének elvét [Alkotmány 15. §, 66. § (2) bekezdés], ugyanis
    —  gyakorlati példával illusztrálva — a munkaviszony megszűnése
    esetén  az anyák részére kifizetett jövedelem jelentős része  a
    különadó  hatálya alá esik: a gyermek hároméves kora  előtt  az
    anya munkaviszonya nem szüntethető meg rendes felmondással.  Ha
    a  munkáltató  mégis  megszünteti — pl.  átszervezés  miatt  —,
    köteles  a  védett időre járó minden, a munkaszerződés  alapján
    járó   juttatás  egyösszegű  megfizetésére,  így   az   anyának
    kifizetett összeg jelentős része a különadó hatálya alá esik.
     Van  olyan beadvány, amelyben az Alkotmány 54. § (1) bekezdése
    és 70/A. §-a sérelmére is hivatkoznak.
     Egy   indítványozó   hivatkozik  az   Alkotmány   11.   §-ának
    sérelmére, mert szerinte sérül a gazdálkodó szervezetek felelős
    önálló gazdálkodásának elve.
     
     3.  Több  indítványozó felvetette, hogy az Alkotmány  70/I.  §
    (2)   bekezdése  az  Alkotmány  más  szabályaival  [2.  §   (1)
    bekezdése, 70/A. § (1) bekezdése] áll ellentétben.
     
                                  II.
     
     1. Az Alkotmány érintett szabályai szerint:
     „2.   §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam. (…)
     9.  §  (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben
    a   köztulajdon  és  a  magántulajdon  egyenjogú   és   egyenlő
    védelemben részesül.
     (2)  A  Magyar Köztársaság elismeri és támogatja a vállalkozás
    jogát és a gazdasági verseny szabadságát. (…)
     11.  §  Az  állam tulajdonában álló vállalatok  és  gazdálkodó
    szervezetek  a  törvényben meghatározott módon és felelősséggel
    önállóan  gazdálkodnak.  (…)13.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság
    biztosítja a tulajdonhoz való jogot.
     (2)  Tulajdont  kisajátítani csak kivételesen és  közérdekből,
    törvényben  szabályozott esetekben és módon, teljes,  feltétlen
    és azonnali kártalanítás mellett lehet. (…)
     15.  §  A  Magyar  Köztársaság védi a  házasság  és  a  család
    intézményét. (…)
     54.   §   (1)   A   Magyar  Köztársaságban   minden   embernek
    veleszületett  joga  van az élethez és az  emberi  méltósághoz,
    amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani. (…)
     66. § (…)
     (2)  A  Magyar Köztársaságban az anyáknak a gyermek  születése
    előtt  és  után  külön  rendelkezések  szerint  támogatást   és
    védelmet kell nyújtani (…).
     70/A.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság biztosítja  a  területén
    tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve   az
    állampolgári  jogokat,  bármely  megkülönböztetés,  nevezetesen
    faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy  más  vélemény,
    nemzeti  vagy  társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy
    egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül. (…)
     70/B.  §  (…) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
    munkához, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához.
     (2)     Az    egyenlő    munkáért    mindenkinek,    bármilyen
    megkülönböztetés nélkül, egyenlő bérhez van joga. (…)
     70/E. § (1) A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van  a
    szociális    biztonsághoz;   öregség,   betegség,   rokkantság,
    özvegység,   árvaság   és   önhibájukon   kívül   bekövetkezett
    munkanélküliség  esetén a megélhetésükhöz  szükséges  ellátásra
    jogosultak. (…)
     70/I.  § (1) Minden természetes személy, jogi személy és  jogi
    személyiséggel  nem rendelkező szervezet köteles  jövedelmi  és
    vagyoni viszonyainak megfelelően a közterhekhez hozzájárulni.
     (2)  A közterhek viselésére szolgáló forrásokból, valamint  az
    állami   vagyonnal  gazdálkodó,  illetve  az   állam   többségi
    tulajdonában vagy irányítása alatt álló szervezetek részéről jó
    erkölcsbe   ütköző  módon  juttatott  jövedelmek   tekintetében
    törvény,   az   adott   adóévtől   kezdődően,   külön   mértékű
    kötelezettséget állapíthat meg.”
     
     2.  A  Törvény  támadott  rendelkezései  az  alábbiak  szerint
    szólnak:
     
     „A magánszemély egyes jövedelmeinek különadója
     
     8.   §   (1)   A  9.  §  rendelkezései  szerint  meghatározott
    magánszemély  az  e  fejezetben előírt adóalap  után  különadót
    fizet. A különadó a központi költségvetést illeti meg.
     (2)  Az  e  fejezetben  nem szabályozott kérdésekben  az  Art.
    rendelkezései az irányadók.
     
     9.  §  (1)  Különadó  fizetésére köteles  az  a  költségvetési
    szervnél,   állami,  önkormányzati,  közalapítványi   forrásból
    alapított,  fenntartott vagy működési támogatásban  részesített
    más   jogi   személynél   foglalkoztatott   magánszemély,   aki
    munkavégzésre  irányuló  jogviszonya  alapján,  továbbá  aki  a
    takarékos    állami   gazdálkodásról   és    a    költségvetési
    felelősségről   szóló   2008.  évi   LXXV.   törvény   vagy   a
    köztulajdonban    álló   gazdasági   társaságok    takarékosabb
    működéséről   szóló   2009.   évi   CXXII.   törvény   szerinti
    munkavégzésre irányuló jogviszonyban a (2) bekezdésben  foglalt
    különadó alapnak minősülő bevételt szerez.
     (2)  A  különadó alapjának minősül az (1) bekezdésben említett
    jogviszony  megszűnésével  összefüggésben  pénzben  kifizetett,
    vagy   bármely  más  formában  juttatott  (bármely  esetben   a
    továbbiakban:  kifizetett)  bevételből  –  ide  nem   értve   a
    jogviszony  megszűnésének évében esedékes szabadság  megváltása
    címén   kifizetett  bevételt,  a  jogviszony  megszűnésekor   a
    magánszemélyt   megillető   jubileumi   jutalmat,   illetve   a
    felmentési  (felmondási) időnek a munkavégzési kötelezettséggel
    járó  részére kifizetendő munkabér, illetmény összegét, továbbá
    a szerződéses katonák leszerelési segélyét, de ideértve a Munka
    Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban:
    Mt.)  3.  § (6) bekezdése alapján megállapodás szerint kikötött
    ellenérték   címén   kifizetett   bevételt   –   a   rendszeres
    járandóságok 60 napra számított összegét meghaladó rész, a (3)-
    (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.
     (3)  A  (2)  bekezdésben foglaltaktól eltérően nem  minősül  a
    különadó  alapjának a (2) bekezdés szerinti  bevétel  kétmillió
    forintot meg nem haladó része.
     (4)   A  (2)  bekezdésben  foglaltaktól  eltérően  a  különadó
    alapjának   minősül  a  (2)  bekezdés  szerinti  bevételnek   a
    rendszeres  járandóságok 60 napra számított  összegét  meg  nem
    haladó részéből a kétmillió forint feletti összeg.
     (5)  A  különadó  alapját  jogviszonyonként  külön-külön  kell
    megállapítani.  A  különadó  alapja  független  attól,  hogy  a
    bevétel  kifizetése  egy  vagy több  adóévben  történik.  Ha  a
    bevétel   megszerzése  több  részletben  történik,   azt   kell
    feltételezni, hogy a magánszemély először a különadó-alapot nem
    képező   adóköteles  jövedelmet  szerzi  meg.  A  nem   pénzben
    kifizetett bevételt a személyi jövedelemadóról szóló 1995.  évi
    CXVII.  törvény  (a továbbiakban: Szja tv.) 3. §  9.  pontjának
    megfelelő alkalmazásával kell megállapítani.
     
     10.  § A különadó mértéke a 9. § (2) és (4) bekezdése szerinti
    adóalapnak a 98 százaléka.
     
     11.   §   (1)   A   kifizető  a  magánszemélyt  terhelő   adót
    forrásadóként   a  kifizetéskor  állapítja   meg,   vonja   le,
    elkülönítve igazolja, az Art. 31. §-ának (2) bekezdése szerinti
    bevallásban  vallja  be, és ezen bevallás  benyújtására  előírt
    határidőig fizeti meg.
     (2)   Amennyiben  a  kifizető  a  magánszemélyt  terhelő  adót
    bármely  okból nem vonta le, a le nem vont adót a  magánszemély
    fizeti meg a kifizetést követő hónap 12. napjáig.
     (3) A különadó alapjának 9. § szerint meghatározott összegét
     a)  az  Szja  tv. rendelkezéseinek alkalmazásában a  jövedelem
    kiszámításánál nem kell figyelembe venni, azonban  a  kifizetés
    évére  vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallásban  elkülönítve
    be kell vallani, és be kell számítani az Szja tv. 3. §-ának 75.
    pontja szerinti éves összes jövedelem megállapításánál;
     b)  a  társadalombiztosítás ellátásaira  és  a  magánnyugdíjra
    jogosultakról,  valamint  e  szolgáltatások  fedezetéről  szóló
    törvény alkalmazásában nem kell járulékalapnak tekinteni.
     (4)   A  különadó  alapja  után  a  kifizető  az  egészségügyi
    hozzájárulásról   szóló   törvény  rendelkezései   szerint   27
    százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet.
     (5)  Amennyiben a különadó alapjául szolgáló bevételnek,  vagy
    egy  részének  kifizetése e fejezet hatálybalépését  megelőzően
    történt meg, az (1)-(2) bekezdések rendelkezéseitől eltérően
     a) a kifizető
     aa)    a   (3)   bekezdésben   foglaltak   figyelembevételével
    helyesbíti   a  magánszemélyt  terhelő  személyi  jövedelemadó-
    előleget, járulékokat (magánnyugdíjpénztári tagdíjat), valamint
    az általa fizetendő társadalombiztosítási járulékot azzal, hogy
    a  magánszemélyt terhelő, a kifizetéskor megállapított (levont)
    személyi  jövedelemadó-előleg, járulékok  (magánnyugdíjpénztári
    tagdíj)  és  a  megfelelő helyesbített összegek  különbözete  a
    magánszemélytől  levont különadó-előlegnek,  a  kifizető  által
    bevallott     társadalombiztosítási    járulék     egészségügyi
    hozzájárulásnak minősül;
     ab)   az   e   fejezet   hatálybalépése  napjának   hónapjában
    keletkezett kötelezettségek bevallására nyitva álló  határidőig
    az  aa)  alpontnak megfelelően – a különadó-alapot, a különadó-
    előlegnek,   illetve   egészségügyi  hozzájárulásnak   minősülő
    összeget  e  hónap  kötelezettségeként  feltüntetve  –  köteles
    bevallásának    benyújtására,   illetve   a   már    benyújtott
    bevallásának módosítására;
     ac)  a  magánszemélynek az ab) alpontban  említett  határidőig
    helyesbített  adó- és járulék-igazolást ad ki,  amelyben  külön
    igazolja  a különadó-alapot, a fizetendő különadót, a különadó-
    előlegnek   minősülő  levont  összeget  és   a   különadó   még
    megfizetendő összegét;
     b)  a  magánszemély a különadó még megfizetendő összegét 2010.
    október hó 31-éig fizeti meg.
     (6)  A  magánszemély  az adóbevallásában  adóelőlegként  veszi
    figyelembe  a  kifizető által levont különadót,  valamint  –  a
    megfizetésre  nyitva álló határidő napjának  kötelezettségeként
    feltüntetve  – az általa a (2) bekezdés és az (5)  bekezdés  b)
    pontja szerint megfizetett különadót.
     (7)  A  kifizető  által  az  (5)  bekezdés  a)  pontjának  ab)
    alpontja   szerint  benyújtott,  illetve  módosított   bevallás
    beérkezését   követően   az  Egészségbiztosítási   Alapnak,   a
    Nyugdíjbiztosítási  Alapnak,  a  Munkaerőpiaci  Alapnak  és   a
    magánnyugdíjpénztáraknak  korábban  átutalt  járulékok  illetve
    tagdíjak összegéből a különadó-előlegnek minősülő összegeket  –
    az  adóhatóság jelzése alapján – a Magyar Államkincstár levonja
    a következő napo(ko)n utalandó összegből.
     
     12.   §  E  fejezet  alkalmazásában  rendszeres  járandóságnak
    minősül   minden  olyan  bevétel  —  különösen  bér,  munkadíj,
    tiszteletdíj  — amely a magánszemélyt a jogviszony megszűnéséig
    e  jogviszonyra tekintettel jogszabály vagy szerződés alapján a
    legutolsó besorolás szerint meghatározott időközönként  vagy  a
    tartós megbízás teljes időtartamára illeti meg. (…)
     133.  § A II. Fejezet e törvény kihirdetését követő 44.  napot
    követő  hónap első napján lép hatályba, rendelkezéseit a  2010.
    január  1-jétől megszerzett, a II. Fejezet hatálya alá  tartozó
    jövedelmekre kell alkalmazni.”
     
                                 III.
     
     Az indítványok az alábbiak szerint megalapozottak.
     
     1.  Az  Alkotmány 2010. augusztus 11-i, az Alkotmány 70/I.  §-
    ára vonatkozó módosítása számos új rendelkezést tartalmaz:
     1)  nevesített forrásokra, jogalanyokra, az államtól  származó
    jövedelmekre vonatkozik,
     2)   sajátos   —   jó  erkölcsbe  ütköző  —  módon   juttatott
    jövedelmekről szól,
     3)  az adott adóév (vagyis 2010-ben a 2010-es adóév) kezdetére
    utal,  (az alkotmányozó kifejezetten kinyilvánította, hogy  „az
    adójogszabályok tekintetében el kíván térni az Alkotmánybíróság
    903/B/1990.  AB  határozatban megfogalmazott  megállapításától,
    amely szerint az új adókötelezettséget érintő szabályozásnál az
    adókötelezettség keletkezésének időszakát, és  nem  a  bevallás
    időpontját tekinti irányadónak.”)
     4)  „külön  mértékű” kötelezettség bevezetését  engedélyezi  a
    közteherviselés keretei között.
     
     1.1.  Az  Alkotmány módosítása jelentőséget tulajdonít  annak,
    hogy valamely jövedelem juttatása a „jó erkölcsbe ütköző módon”
    történt-e, de az Alkotmány nem határozza meg ennek fogalmát. [A
    „jó  erkölcs”  kifejezés írásmódja a határozatban az  Alkotmány
    módosításának  szövegéhez igazodik, kivéve  ahol  polgári  jogi
    értelemben szerepel; ott a Polgári Törvénykönyvről szóló  1959.
    évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerint egybeírjuk.]
     Az  Alkotmány 70/I. §-ának új (2) bekezdése lehetővé  teszi  a
    hatálya  alá  tartozó, jó erkölcsbe ütköző  módon  juttatottnak
    minősíthető jövedelmek eltérő kezelését.
     
     1.2.  Az  új közteherviselési szabály az adott adóév kezdetére
    utal:    az    adott   adóévtől   kezdődően   teszi    lehetővé
    „kötelezettség” megállapítását. A Törvény hatálybalépésekor  az
    adott  adóév a 2010-es. Ennek a kezdete 2010. január  1-je.  Ez
    azt jelenti: az Alkotmány módosítása lehetővé tette, hogy ennek
    az  adóévnek  a  kezdetére  kiterjedő  hatállyal,  vagyis  akár
    visszahatóan is, vezessenek be külön mértékű kötelezettséget, a
    jó erkölcsbe ütköző módon juttatott jövedelmeket illetően.
     A     módosítás    lehetővé    teszi,    hogy    törvény    az
    adókötelezettséggel   kapcsolatban   a    visszaható    hatályú
    jogalkotás  tilalmától,  a  jogállam e  lényeges  jellemzőjétől
    eltérjen,    és    visszaható    hatállyal    állapítson    meg
    kötelezettséget az Alkotmány módosításának hatálya alá  tartozó
    esetekben, a jövedelem juttatásának módjával összefüggésben.
     
     1.3.  Az Alkotmány módosítása „külön mértékű” adókötelezettség
    bevezetését  engedélyezi. Ez a szabály is a 70/I. §-t  egészíti
    ki.
     Az    Alkotmánybíróság   gyakorlatában   az   adó   mértékének
    arányossági  vizsgálatára már 1992-ben sor  került,  amikor  az
    Alkotmánybíróság  egy  határozatban azt a megállapítást  tette,
    hogy  „[…]  az AB az adó mértékének meghatározását nem  tekinti
    tehát  alkotmányossági kérdésnek csak akkor, ha  a  szabályozás
    diszkriminatív, vagy olyan nagyságot ér el, amely nyilvánvalóan
    eltúlzott   mértékű,   indokolatlanná,   aránytalanná   válik.”
    (1558/B/1991.  AB határozat, ABH 1992, 506.) Egy  másik  döntés
    értelmében  aránytalan az adó, ha nagy hányadban meghaladja  az
    elméletileg még elfogadhatónak minősített százalékos arányt; az
    adott  ügyben  egy  vagyonadó az alapul vett ingatlan  forgalmi
    értékét   legalább   110%-kal  meghaladta.   (1531/B/1991.   AB
    határozat, ABH 1993, 707, 711.)
     Az  Alkotmány módosítása az alkotmányozó szándéka szerint  „az
    ott  meghatározott  jövedelemadók esetében  az  adó  mértékének
    meghatározását a törvényhozó szabad belátására bízza.”
     
     2.   Az  Alkotmánybíróság  egyik  határozata  (801/B/2002.  AB
    határozat) számos megállapítást tartalmaz a jóerkölccsel — mint
    magánjogi kategóriával — kapcsolatban.
     A  határozat  lényeges megállapításai szerint  „a  jó  erkölcs
    mint    magánjogi   kategória   áttételesen    kapcsolódik    a
    közerkölcshöz.  A  közerkölcs  védelmének  a  szükségességét  a
    legfontosabb nemzetközi emberi jogi dokumentumok kivétel nélkül
    elismerik.  E  dokumentumok  biztosítják  továbbá   a   nemzeti
    jogrendszerek számára a közerkölcs – és ezzel összefüggésben  a
    közrend  –  védelméhez szükséges alkotmányos, törvényi  és  más
    jogszabályi  rendelkezések megalkotásának és  alkalmazásának  a
    lehetőségét.  (…)  Az erkölcsi rend védelmére  (megerősítésére)
    hivatott    jogi   korlátozások   lehetőségét   a    nemzetközi
    egyezményeken  kívül – azokkal összhangban –  az  Emberi  Jogok
    Európai Bíróságának (a továbbiakban: EJEB) joggyakorlata  és  a
    magyar  Alkotmánybíróság  határozatai  [21/1996.  (V.  17.)  AB
    határozat, ABH 1996, 74, 83.; 20/1997. (III. 19.) AB határozat,
    ABH  1997,  85, 92.] is megerősítik.” A határozat megállapítja,
    hogy  a  jogszabályok  – összhangban a  külföldi  és  a  magyar
    magánjogi jogterületi törvényekkel – „nem határozzák meg sem  a
    közerkölcs,   sem  a  jó  erkölcs  fogalmát,  ezek  tartalmának
    konkretizálását az eseti jogalkalmazásra bízzák. A jó erkölcsbe
    ütközés  tilalma olyan nyitott, az absztrakció  magas  szintjén
    megfogalmazott   generálklauzulának   tekinthető,   amely   nem
    bizonyos,   meghatározott   magatartásokat   tilt   vagy   tesz
    kötelezővé.   Természete   szerint   a   magánjogi    szabadság
    (privátautonómia) morális határát jelöli ki, és  azon  belül  a
    jogalanyok magatartását, döntéseik irányát és tartalmát kívánja
    befolyásolni.” (ABH 2008, 1899.)
     Ilyen  jellegű  jogi  fogalom alkalmazása esetében  szükséges,
    hogy  a  jogalkotó – az Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből  fakadó
    jogbiztonság és normavilágosság érdekében –meghatározza, hogy a
    jövedelem  juttatása milyen esetekben tekinthető  jó  erkölcsbe
    ütköző  módon  juttatottnak még akkor  is,  ha  ennek  tartalmi
    elemeit  igen  nehéz normatív módon törvényben  felsorolni.  Az
    Alkotmánybíróság  gyakorlatában  eddig  a   Ptk.   alapján,   a
    szerződéssel  kapcsolatos jogvitákban merült fel a  jóerkölcsbe
    ütközésre  vonatkozó rendelkezés vizsgálata; az  indítványt  az
    Alkotmánybíróság  a  bírói mérlegelés  megengedhető  határaival
    kapcsolatban bírálta el.
     
     3.  A  Törvény az „államtól származó” jövedelmekre  vonatkozik
    [9.   §   (1)   bekezdése],  az  állammal  fennálló  jogviszony
    megszűnésével összefüggésben kifizetett bevételről szól  [9.  §
    (2)  bekezdése], a különadó mértékét 98%-ban állapítja meg (10.
    §), 2010. január 1-jére visszaható alkalmazását írja elő [11. §
    (5)  bekezdése, 133. §], kétmillió forint feletti  összegre  (a
    bevétel kétmillió forint feletti részére) vonatkozik [9. § (3)-
    (4) bekezdése].
     A  Törvény  szövegszerűen  nem minősíti  jó  erkölcsbe  ütköző
    módon  szerzett  jövedelemnek a különadó  hatálya  alá  tartozó
    bevételeket,  és  olyan külön eljárást sem szabályoz,  amelyben
    ezt  megállapítani lehetne, hanem objektív módon írja körül  az
    ismertetettek  szerint,  hogy  milyen  jövedelmekre  vonatkozik
    (állami  forrás,  jogviszony megszűnéséhez  kapcsolódó  jogcím,
    összeghatár feletti mérték).
     A  különadó törvény hatálya alá tartozó jogviszonyokat az Mt.,
    a  köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.  törvény
    (a  továbbiakban: Ktv.), a közalkalmazottak jogállásáról  szóló
    1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), az ügyészségi
    szolgálati  viszonyról  és az ügyészségi  adatkezelésről  szóló
    1994.  évi  LXXX. törvény (a továbbiakban: Üszt.), a  fegyveres
    szervek  hivatásos  állományú tagjainak szolgálati  viszonyáról
    szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.), a bírák
    jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény
    (a továbbiakban: Bjt.), az igazságügyi alkalmazottak szolgálati
    jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban:
    Iasz.),  a  Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú
    katonáinak  jogállásáról  szóló  2001.  évi  XCV.  törvény   (a
    továbbiakban: Hjt.), továbbá a kormánytisztviselők jogállásáról
    szóló 2010. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Ktj.) vagyis az
    ún. jogállási törvények (Ktv., Kjt., Üszt., Hszt., Bjt., Iasz.,
    Hjt., Ktj. és az Mt.) szabályozzák. A Ktv., a Kjt., az Üszt., a
    Hszt.,  a  Bjt.,  az  Iasz. és a Hjt. szabályai  értelmében  az
    illetményt  ún.  bértábla  határozza meg,  béralkura  főszabály
    szerint   nincs   mód,  az  illetményre  nem  a   felek   közös
    megállapodása  az  irányadó.  Az  említett  törvények   további
    jellemzője,  hogy  a jogviszonyok megszűnése  és  megszüntetése
    eseteit  oly  módon  szabályozzák, hogy míg  az  Mt.  főszabály
    szerint   viszonylag  szabad  felmondási  jogkört  biztosít   a
    munkáltatónak,   addig  a  közszférában  felmentésre   csak   a
    törvényben  meghatározott esetekben, jogcímek alapján  kerülhet
    sor  (kivétel ezalól a nemrég hatályba lépett Ktj.). Míg az Mt.
    főszabály    szerint   a   jogviszony   megszűnésének    anyagi
    következményeit    féloldalasan   kogens   módon    szabályozza
    (klaudikáló  kogencia),  azaz itt  a  felek  megállapodással  a
    munkavállaló  javára eltérhetnek, addig a közszférában  ezek  a
    következmények    általában   eltérést   nem    engedő    módon
    szabályozottak.
     
     4.   Az   Alkotmánybíróság  elsőként  a  visszaható  hatállyal
    kapcsolatos indítványozói felvetésekkel foglalkozott. A Törvény
    133.  §-a  visszaható  hatályú alkalmazást  ír  elő  a  2010-es
    adóévre   az  adókötelezettséggel  kapcsolatban.  A  visszaható
    hatály alkotmányjogi megítélésénél annak van jelentősége,  hogy
    a  Törvény elfogadásához kapcsolódott az Alkotmány 70/I. §-ának
    módosítása is.
     
     4.1.  Az  alkotmánymódosítás szándéka szerint  elsősorban  azt
    tette  lehetővé,  hogy a „jó erkölcsbe ütköző  módon  juttatott
    jövedelmek  tekintetében törvény, az adott adóévtől  kezdődően,
    külön   mértékű  kötelezettséget”  állapítson  meg,  vagyis   a
    módosítás jelentős mértékben arról szól, hogy milyen esetekben,
    milyen jövedelemnél jöhet szóba a visszaható hatályú jogalkotás
    tilalmának mellőzése.
     Minden  más jövedelmet illetően változatlanul érvényben  marad
    az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében deklarált jogállamiság egyik
    alapvető   kritériuma,   amely  szerint   az   adókötelezettség
    visszamenőleges      hatállyal      történő      megállapítását
    alkotmányellenesnek kell tekinteni (903/B/1990.  AB  határozat,
    ABH 1990, 250, 251.).
     Az  Alkotmánybíróság külön vizsgálta a különadó  jövőre  szóló
    szakaszait [8-10. §, 11. § (1)-(4), (6)-(7) bekezdése,  és  12.
    §]  és a visszaható szabályokat [11. § (5) bekezdése, 133.  §].
    Ennek   oka,  hogy  a  Törvény  szerinti  összeghatár   feletti
    kifizetések   között   lehetnek  jó  erkölcsbe   ütköző   módon
    juttatottak,   másrészt  a  jövőre  szóló   szabályok   elvileg
    alkotmányosan  vonatkozhatnak nemcsak  az  ilyen  jövedelmekre,
    hanem  másokra  is: az Alkotmány 70/I. §-a alapján  adóztatható
    bármely  jövedelem, a (2) bekezdés alapján bizonyos  jövedelmek
    másképpen is, mint a főszabály [(1) bekezdés] szerint.
     A  Törvény 11. § (5) bekezdéséből következik, hogy a különadót
    a Törvény „hatálybalépését megelőzően történt” kifizetésekre is
    alkalmazni kell. A Törvény 133. §-a pedig kimondja,  hogy  „[a]
    II.  Fejezet  e  törvény kihirdetését követő 44.  napot  követő
    hónap első napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2010. január 1-
    jétől   megszerzett,   a  II.  Fejezet  hatálya   alá   tartozó
    jövedelmekre    kell    alkalmazni.”   A    Törvény    említett
    rendelkezéseinek  összevetéséből az  állapítható  meg,  hogy  a
    különadót  a 2010. január 1-je előtt szerzett jövedelmekre  nem
    lehet  alkalmazni, viszont alkalmazni kell a 2010. január  1-je
    után, tehát a Törvény kihirdetése és hatálybalépése (október 1-
    je) előtt szerzett jövedelmekre is.
     A  Törvény  133.  §-ának  a különadó alkalmazására  vonatkozó,
    visszaható  hatályú rendelkezése összhangban áll  az  Alkotmány
    70/I.  § (2) bekezdésével, ha a Törvény az ott írt jövedelmekre
    vonatkozik.
     Az  Alkotmánybíróságnak  ezért  vizsgálnia  kellett,  hogy   a
    Törvény  II.  Fejezete a „jó erkölcsbe ütköző módon  juttatott”
    jövedelmekre vonatkozik-e.
     
     4.2.  A  Törvény  9. § (1) bekezdése határozza  meg  azokat  a
    jogviszonyokat,  amelyekre a különadó  kiterjed,  a  9.  §  (2)
    bekezdése  pedig  a  különadó  alapját.  Ennek  értelmében   az
    allamháztartási  forrásból  származó  [állami  (önkormányzati),
    közalapítványi  stb.  költségvetésből vagy  támogatásból]  vagy
    köztulajdonban álló gazdasági társaság vagyonából eredő egyes –
    a  jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó – juttatások  után  kell
    különadót  fizetni. A jogviszonyokat illetően  idetartoznak  az
    ún.  jogállási  törvényekben (Ktv., Kjt.,  Ktj,  Üszt.,  Hszt.,
    Bjt.,  Iasz.,  Hjt., Mt.) szabályozott, munkavégzésre  irányuló
    jogviszonyok.
     Ami  a  különadó  alapját  illeti, a jogviszony  megszűnésével
    összefüggésben   kifizetett  bevételekről   van   szó,   vagyis
    meghatározott okból juttatott, nem nevesített, de semmiképp sem
    ismétlődő, vagy rendszeres kifizetésekről.
     A   jogviszony   megszűnésével  összefüggésben   a   jogállási
    törvények   szerint  jellemzően  végkielégítést,  a  felmentési
    időnek   a  munkavégzési  kötelezettséggel  nem  járó   részére
    kifizetendő  munkabért, és az Mt. 3. § (6)  bekezdése  szerinti
    versenytilalmi megállapodásból eredő jövedelmet, valamint nem a
    jogviszony  megszűnésének évében, hanem már a  korábbi  években
    esedékessé vált, ki nem adott szabadság megváltását juttathatja
    a kifizető a foglalkoztatottnak.
     A  különadó  alapjába tartozó bevételek közül a végkielégítést
    és a felmentési időnek azt a részét, amely alatt a munkavégzési
    kötelezettség  alól kötelező felmenteni a foglalkoztatottat,  a
    közszférában törvények szabályozzák (Ktv., Kjt. stb.).  Az  ún.
    bértáblák   és  a  hozzá  kapcsolódó,  szintén  a  törvényekben
    rögzített   egyéb   javadalmazási  rendszer  a   járandóságokat
    szabályozza.  Ezek a törvények garantálnak olyan  juttatásokat,
    amelyeknek  a  jogcíme vagy mértéke az érintettek  (munkáltató,
    munkavállaló)  által nem befolyásolható.  A  Törvény  ezekre  a
    juttatásokra is vonatkozik, visszahatóan.
     A  Törvényből  az  következik, hogy a  jogalkotó  a  kétmillió
    forint  feletti összeget 2010. január 1-jétől tekinti  különadó
    alapnak, függetlenül a kifizetés konkrét körülményeitől  [9.  §
    (3)-(4)  bekezdése]. Más megfogalmazásban ez azt jelenti,  hogy
    nem a juttatás módja, hanem – a jogcímek mellett – a mértéke  a
    meghatározó a Törvény szerint akkor, amikor azt kell eldönteni,
    hogy   egyes   kifizetésekre   különadót   kell-e   alkalmazni,
    visszaható  hatállyal. A Törvény nem különböztet  a  juttatások
    jogalapja  szerint (törvény vagy megállapodás alapján juttatott
    bevétel)  és  aszerint  sem, hogy az  egyes  jövedelemtípusokat
    keletkeztető   tényállásokat  illetően  hol  befolyásolható   a
    juttatás  mértéke az állami forrásból gazdálkodó  szervezet  és
    munkavállalója  által (pl. szabadság megváltása, versenytilalmi
    megállapodás, megállapodás alapján járó egyéb juttatás), és hol
    egyáltalán nem.
     Csak   az   érintettek  által  befolyásolható   tényállásoknál
    merülhet fel az, hogy a jövedelmet „jó erkölcsbe ütköző  módon”
    juttatták.  Ez  azonban nem jelenti azt,  hogy  a  megállapodás
    alapján  juttatott  kifizetések  minden  esetben  jó  erkölcsbe
    ütköznek,  de  azt  sem, hogy törvényen alapuló  juttatás  (pl.
    szabadságmegváltás) sohasem ütközhet jó erkölcsbe. Az Alkotmány
    módosítása   alapján  a  Törvény  által  érintett  jogviszonyok
    megszüntetésekor  juttatott,  jó erkölcsbe  ütköző  kifizetések
    (pl.     méltánytalanul     magas     kifizetések,     bizonyos
    végkielégítések,  vagy  több éven át  ki  nem  adott,  jelentős
    mértékű  szabadság megváltása) különadóval sújthatók visszaható
    hatállyal  is,  de ez csak a törvények szerint járó  juttatások
    feletti,  és  az  Alkotmány 70/I. § (2)  bekezdésében  említett
    kifizetésre vonatkozhat. A visszaélések megakadályozását célzó,
    a    társadalom   igazságérzetét   érvényesítő   törvény    nem
    alkotmányellenes önmagában, de meg kell maradnia  a  módosított
    Alkotmány   keretei  között.  Nem  minősíthető   jó   erkölcsbe
    ütközőnek pusztán a mértéke alapján egy törvényben biztosított,
    ott meghatározott mértékű, alanyi jogon járó jövedelem.
     A   Törvény  azonban  nemcsak  a  jó  erkölcsbe  ütköző  módon
    juttatott,  törvény  vagy  megállapodás  alapján  járó,  de  az
    érintettek  által  befolyásolható módon keletkező  jövedelmekre
    vonatkozik,  hanem más, a törvényekben jelenleg is fenntartott,
    a  jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jövedelmekre is. Ezért a
    Törvénynek  ezek,  az  általánosan, a jogviszony  megszűnésével
    összefüggésben  kifizetett  valamennyi  jövedelemre  vonatkozó,
    visszaható  hatályú különadót előíró rendelkezései [11.  §  (5)
    bekezdése,  133.  §]  ellentétesek az  Alkotmány  70/I.  §  (2)
    bekezdésével és a visszaható hatályú jogalkotást tiltó 2. § (1)
    bekezdésével.
     
     5.  A Törvény hatálybalépését követően kifizetett juttatásokat
    (pl.   végkielégítés)  illetően  a  különadót  –  a   jövedelem
    megkülönböztetett, állami forrására, sajátos alapjára és az adó
    külön  mértékére  vonatkozó  törvényi  szabályok  miatt  –  nem
    egyedül  az  Alkotmány  70/I.  §  (2)  bekezdése  alapján  kell
    vizsgálni.    Figyelembe   kell   venni,   hogy    a    Törvény
    hatálybalépését  követően kifizetett  juttatásokat  illetően  a
    törvényhozó  meghatározhatja  –  a  70/I.  §  (2)  bekezdésétől
    függetlenül – az egyes kifizetések feltételeit, az azokkal járó
    terheket.
     Ugyanakkor  az  Alkotmány  70/I. § (2)  bekezdése  alkotmányos
    felhatalmazás  a törvényalkotó számára speciális  kötelezettség
    megállapítására.
     Az    érintett   jogviszonyok   megszűnésével   összefüggésben
    jellemzően  kifizetett  juttatás  egyike  a  végkielégítés.   A
    végkielégítéssel  kapcsolatban  megállapítható,  hogy   ezt   a
    jogintézményt az 1991. évi XLVIII. törvény 2. §-a iktatta be az
    1967.  évi  II.  törvénybe (Mt1). Az Mt1 27/A. § (3)  bekezdése
    értelmében  a  végkielégítésre  való  jogosultság  feltétele  –
    egyebek  között  –  az,  hogy  a munkaviszony  a  munkáltatónál
    meghatározott időtartamban fennálljon. „A végkielégítéshez való
    jog  nem tartozik az emberi, illetve állampolgári jogok körébe.
    A  jogalkotó a végkielégítésre vonatkozó elosztási szabályokban
    a     munkavállalók     alkalmazási    körülményei     szerinti
    megkülönböztetést tehet, ha ez egyébként nem  sérti  az  emberi
    méltóságot.   A   végkielégítésre   jogosultnak    ahhoz    van
    alkotmányosan  védett  joga, hogy  a  vele  azonos  jogállásúak
    között  ne  érje  tilos  megkülönböztetés.”  (2180/B/1991.   AB
    határozat, ABH 1992, 559.)
     „Minthogy a végkielégítéshez való jog nem tartozik az  emberi,
    illetve állampolgári jogok körébe, és az emberi méltóságot  sem
    érinti,   a  végkielégítés  feltételeinek  meghatározásánál   a
    jogalkotót    széleskörű   mérlegelési   jog    illeti    meg.”
    (1221/B/1992. AB határozat, ABH 1993, 610.) Az Alkotmánybíróság
    említett  gyakorlatához  képest az Európai  Unió  Bírósága  más
    mércék  alapján vizsgálódik a végkielégítésre vonatkozó nemzeti
    jogszabályokat illetően.
     Az  Európai  Unió Bíróságának a C-499/08. számú  ügyben  2010.
    október 12-én hozott ítélete [Ingeniřrforeningen i Danmark (Ole
    Andersen  nevében)  kontra  Region  Syddanmark]  végkielégítést
    korlátozó  szabályról szól. Eszerint a munkavállalót nem  lehet
    azzal  az  indokkal  sem  megfosztani a végkielégítéstől,  hogy
    öregségi  nyugdíjra  jogosult.  Az  ítélet  elismeri,  hogy   a
    végkielégítés  célja a munkavállalók újbóli  munkába  állásához
    vezető  átmenet  megkönnyítése. A dán  jogban  a  szóban  forgó
    korlátozás   azt   biztosította,   hogy   a   hosszabb    idejű
    munkaviszonnyal rendelkező alkalmazottak ne vehessék igénybe  a
    végkielégítést  az  öregségi  nyugdíjjal  együtt.   A   Bíróság
    megállapította,  hogy a korlátozás túllépi az  ahhoz  szükséges
    mértéket,  amely  az  említett célok eléréséhez  szükséges.  Az
    ítélet  szerint  az  említett szabályozás – azáltal,  hogy  nem
    teszi  lehetővé a végkielégítés megfizetését azon munkavállalók
    számára,  akik  bár  a  munkáltatójuk által  fizetett  öregségi
    nyugdíjra  jogosultak,  ugyanakkor  átmenetileg  lemondanak   e
    nyugdíjról   azért,   hogy   szakmai   pályafutásukat    tovább
    folytathassák  –  túllépi  az  e  rendelkezés  által   kitűzött
    szociálpolitikai  célok eléréséhez szükséges mértéket,  és  nem
    igazolható.
     
     5.1.  A  törvényhozó  a  jogállási törvényekben  a  jogviszony
    megszűnésével  összefüggésben  biztosított  végkielégítést,   a
    felmentési  idő  tartamát, a munkavégzési  kötelezettség  alóli
    mentesítés  kötelezettségét nem változtatta meg. Nem korlátozta
    sem  jogalapját, sem összegszerűségét illetően a  végkielégítés
    mértékét  vagy  a felmentési időre kifizetendő  munkabért,  nem
    rendelkezett  a  korábbi  években  esedékessé  vált   szabadság
    megváltásának a korlátozásáról sem. [Jóllehet pl.  a  Ktv.-t  a
    2010.  június 28-án kihirdetett Ktj. módosította, és július  6-
    tól  megváltozott a Ktv.-nek a végkielégítés összegére irányadó
    19.  §  (2)  bekezdése  is,  a végkielégítés  mértéke  bizonyos
    esetekben változatlanul, akár tizenkéthavi illetmény  lehet;  a
    felmentés  időtartama  legfeljebb nyolc hónap  lehet,  amelynek
    legalább   felére   mentesíteni  kell   a   köztisztviselőt   a
    munkavégzési kötelezettség alól (Ktv. 18. §).]
     A   kifizetésre   okot   adó  konkrét   tényállástól   függően
    előfordulhat, hogy a különadót olyan bevételekre is  alkalmazni
    kell,  amelyeket ugyanúgy törvény határoz meg, mint  ahogyan  a
    különadó  szabályait.  Ebben az esetben a  jogállási  törvények
    feltétlen  alkalmazást kívánó szabályai és a különadó  kötelező
    előírásai   között   sajátos  ellentét   feszül:   a   különadó
    alkalmazásához  vezető  körülmények  megvalósulása,  vagyis   a
    Törvényben   rögzített   különadó   alapot   meghaladó   összeg
    kifizetése   –   ha   a  jogviszony  megszűnik   –   lényegében
    elkerülhetetlen.
     Az  Alkotmánybíróságnak vizsgálnia kellett,  hogy  a  törvényi
    rendelkezések   hatásának  említett  sajátos  ellentéte   miatt
    valamely alkotmányos elv vagy jog sérül-e.
     
     5.2.  A  Törvény 9. § (1) bekezdéséből az következik,  hogy  a
    különadó  –  szándéka  szerint –  az  állami  forrásokkal  való
    gazdálkodáshoz kapcsolódó, sajátos tényállásokat céloz meg.
     A  fent kifejtettek szerint a Törvény két irányban is eltér az
    Alkotmány   70/I.  §  új  (2)  bekezdésének  szabályaitól.   Az
    Alkotmány 70/I. § (2) bekezdése lehetővé tenné azt is, hogy  az
    ott    írt    valamennyi   jövedelemre   (nemcsak    jogviszony
    megszűnéséhez kapcsolódóra), általánosan különadót vessenek ki.
    A  Törvény  ezzel  a  lehetőséggel  nem  él.  Másfelől  viszont
    valamennyi,  a  Törvény  által objektív  ismérvekkel  körülírt,
    vagyis a Törvény szerinti forrásból és a különadó alap szerinti
    mértéket meghaladó, alanyi jogon járó kifizetésekre vonatkozik.
    A   Törvény  nemcsak  a  költségvetési  szervekre,  hanem  más,
    államinak  minősülő munkáltatókra is vonatkozik. A  természetes
    személyek  vagy  a  tulajdonukban  álló  vállalkozásaik  anyagi
    javainak   a   felhasználása  a  polgárok   viszonylag   szabad
    elhatározásától,  autonóm döntésétől függ.  Közpénzekről  szóló
    döntésnél  azonban  nem  ez a helyzet. A  sérelmezett  törvényi
    konstrukcióval  érintett tényállásokban  közpénzről,  az  állam
    pénzéről  rendelkeznek, vagyis – legalább közvetve –  az  állam
    széles értelemben vett javai sorsáról döntenek.
     
     5.3.   A  Törvény  azokban  az  esetekben  is,  amelyekben   a
    jogviszony  megszűnése  anyagi következményeit  a  jogviszonyra
    irányadó,   eltérést  nem  engedő  más  törvények   a   konkrét
    tényálláshoz  kapcsolódóan  a  különadó  szerinti  összeghatárt
    meghaladó  kifizetésben határozzák meg,  98%-os  adót  ír  elő.
    Vagyis  a  98%-os  adómérték — konkrét tényállástól  függően  —
    vonatkozhat olyan kifizetésekre is, amelyek eltérést nem engedő
    szabályok  kényszerű  alkalmazásának  következményei.  (Ebbe  a
    körbe  tartozhatnak  a  hosszú  szolgálati  idővel  rendelkező,
    hosszabb  időre a munkavégzés alól pl. egészségügyi  vagy  más,
    méltányolható  okból felmentett személyek, akiknek  jogviszonya
    rajtuk kívül álló okból szűnt meg.) Ebben az esetben a különadó
    nem  szabályozási eszközként működik, hiszen a különadó alá eső
    tényállás elkerülhetetlen; nem is a visszaélésszerű kifizetések
    megakadályozása a célja, hanem az a funkciója, hogy a kifizetés
    összeghatár  feletti részének – vagyis a különadó  alapjának  –
    csaknem teljes egészét elvonja a központi költségvetés javára.
     A   jogalkotó   széles   körben   mérlegelhet   valamely   adó
    részletszabályainak megállapításakor. Igazodhat a jövedelmi  és
    vagyoni   viszonyokon  túl  más  gazdaságpolitikai   és   egyéb
    szempontokhoz.
     Adót   önmagában   a   mértéke  miatt  általában   nem   lehet
    aránytalannak   minősíteni.  Ennek   a   megítélése   csak   az
    alkalmazási  környezetben, a jogviszony jellegének ismeretében,
    és  az  egyéb adójogi szempontok vizsgálata alapján lehetséges.
    [A  német  alkotmánybíráskodásban  adóterheléssel  kapcsolatban
    alkalmazott  alapelv,  hogy az összes adóterhelésnek  a  felező
    felosztás  közelében  kell lennie az adófizető  és  a  kincstár
    között  (ún.  Halbteilungsgrundsatz,  lásd  1995.  június  22-i
    határozat, 2 BvL 37/91), amely azonban nem érvényesül  abszolút
    tilalomként  a  jövedelem  típusú adóknál  (2006.  január  18-i
    döntés,   2   BvR   2194/99),  ahol  a  60%  körüli   adóztatás
    alkotmányosnak találtatott.]
     Az  Alkotmánybíróság állandó gyakorlatának megfelelően az  adó
    és  az  illeték  mértékét,  összegszerűségét  csak  kivételesen
    vizsgálja.  A közterhek mértéke akkor válik alkotmányellenessé,
    ha  konfiskatórius jellegű, illetve ha „olyan nagyságot ér  el,
    hogy a nyilvánvalóan eltúlzott mérték már minőségi kategóriává,
    aránytalanná   és   indokolatlanná  válik”.  (1558/B/1991.   AB
    határozat,  ABH 1992, 506, 507.; 360/B/1996. AB határozat,  ABH
    1998, 629, 638.)
     A  jelen esetben a közszférából való távozással összefüggésben
    jogszabály   alapján,  rendeltetésszerű  joggyakorlás   keretei
    között  teljesített  kifizetésekre  is  alkalmazandó,  jelentős
    mértékű,  büntető jellegű adóról van szó. A Törvényt  akkor  is
    alkalmazni  kellene, ha a jogviszony megszűnésével  kapcsolatos
    kifizetéssel összefüggésben jogellenesség nem állapítható  meg;
    a Törvény az adóalanyt olyan alanyi jogon szerzett jövedelemtől
    fosztja  meg,  amely őt megilletné. A Törvény  II.  Fejezete  a
    jogszabály  alapján járó végkielégítések és más,  a  jogviszony
    megszűnéséhez kapcsolódó kifizetések különadóját szabályozza. A
    Törvény  hatálya alá tartozó kifizetéshez nemcsak  98%-os  adó,
    hanem — a 11. § (4) bekezdése alapján — a kifizetőt terhelő 27%-
    os  egészségügyi hozzájárulás is kapcsolódik, ami összességében
    a különadó alapot meghaladó elvonást jelent.
     Ezért  itt  nem  alkalmazható  a  „külön  mértékre”  vonatkozó
    alkotmányi felhatalmazás, mert a törvényalkotó jelen esetben  a
    „külön   mértéket”   teljes  elvonásként   értelmezte,   vagyis
    túllépett a felhatalmazáson, és megsértette az Alkotmány  70/I.
    § (2) bekezdését.
     
     A   jelen   esetben  a  Törvény  ama  kifizetésekre  vonatkozó
    szabályaival kapcsolatban kell az Alkotmánybíróságnak döntenie,
    amely  kifizetésekről nem állapítható meg a jó erkölcsbe ütköző
    módon   való  juttatásuk,  mert  az  érintettek  más  törvények
    kötelező rendelkezéseit hajtják végre. Az olyan törvény,  amely
    más  törvények  végrehajtásához  kapcsolódó  bevételhez  fűz  a
    Törvény  szerinti  adófizetési  kötelezettséget,  nyilvánvalóan
    eltúlzott  mértékű,  aránytalan.  A  Törvény  szabályai  a  más
    törvények  alapján megszerzett bevételnek az adóalapba  tartozó
    részét  az  adóalany magánszemélytől csaknem  teljes  egészében
    elvonják,   a   kifizetőt  pedig  további   adó   megfizetésére
    kötelezik.  Ezzel  a  törvényhozó  az  Alkotmány  70/I.  §  (2)
    bekezdése  hatálya  alá  vont  olyan,  törvényben  biztosított,
    alanyi   jogon   járó   juttatásokat,   amelyek   meghatározott
    összeghatár  felettiek.  A törvényalkotó  túllépte  alkotmányos
    felhatalmazását,  ami az Alkotmány 70/I.  §  (2)  bekezdésének,
    egyben  a  2.  §  (1) bekezdésének sérelméhez  vezetett.  Ezért
    megállapítható, hogy a Törvény 8-10. §-a, 11. §  (1)-(4),  (6)-
    (7)  bekezdése, és 12. §-a is ellentétes az Alkotmány  70/I.  §
    (2)  bekezdésével.  Valamely juttatásnak az  adójogszabályokkal
    történő   aránytalan  elvonását  az  jellemzi,  hogy   az   adó
    lényegében  lehetetlenné  teszi,  hogy  az  adóalany  éljen   a
    juttatásból    eredő    jogaival,   illetve    hozzájusson    a
    jogosultságából  eredő  juttatáshoz,  illetve  annak   lényeges
    részéhez.  A  törvényhozónak az ilyen  adóval  a  költségvetési
    bevétel  növelése, az arányos közteherviselés biztosítása  csak
    másodlagos, esetleges célja. A jogalkotó közvetlen célja  ilyen
    esetben   ugyanis   az,   hogy   adójogi   eszközzel   egyfajta
    jövedelemkorlátot  állapítson meg. Ennek azonban  alkotmányosan
    nem  megfelelő eszköze az adó, illetve egyéb adó jellegű  teher
    kivetése.  A törvényhozónak rendelkezésére áll több alkotmányos
    eszköz is célja elérésére, lehetősége van a Törvény hatálya alá
    tartozó,   állami   forrásból  eredő  juttatásokat   a   jövőre
    vonatkozóan  mérsékelni,  akár meg is  szüntetni,  a  juttatási
    rendszert  oly  módon  átalakítani,  hogy  a  jövőben  bizonyos
    összeghatár   feletti  juttatásra  ne  lehessen   jogosultságot
    szerezni.  A  törvényhozó szabadsága azonban csak a  nemzetközi
    jogi és az európai uniós jogi keretek között érvényesül.
     Minthogy    az   Alkotmánybíróság   a   vizsgált    Törvényben
    szabályozott  adót  más  okok  miatt  semmisítette   meg,   nem
    vizsgálta   azt,   hogy  a  különadó  törvényi   szabályai   az
    Alkotmányban biztosított tulajdonhoz való jogot [Alkotmány  13.
    § (1) bekezdése] sértik-e.
     
     6.  Az  Abtv. 21. § (3) bekezdése meghatározza azon lehetséges
    indítványozók  körét,  akik az Abtv. 44. §-a  szerint  valamely
    jogszabály  nemzetközi szerződésbe ütközésének  alkotmányossági
    vizsgálatát  kezdeményezhetik.  Az  érdekképviseleti  szervezet
    indítványozó a Módosított Európai Szociális Karta  4.  cikkével
    összefüggésben  nem tartozik az itt felsoroltak  közé,  így  az
    Alkotmánybíróság — az Ügyrend 29. § c) pontja alapján — ezt  az
    indítványi elemet visszautasította.
     
     7.  Azzal  az  indítvánnyal  kapcsolatban,  amely  szerint   a
    Törvény  9.  §  (2)  bekezdésében a szabadság megváltása  címén
    kifizetett   összeg   különadó  alapjába  történő   beszámítása
    ellentétes  a  fizetett éves szabadságról szóló,  a  Nemzetközi
    Munkaügyi Konferencia 1970. évi 54. ülésszakán elfogadott  132.
    számú   Egyezmény  11.  cikkével,  amely  rögzíti,  hogy  „azon
    munkavállalónak, aki letöltötte a jelen Egyezmény 5.  Cikke  1.
    bekezdésében    feltüntetett   minimális    szolgálati    időt,
    munkaviszonya  megszűnése esetén biztosítani kell  a  letöltött
    szolgálati  ideje  után  járó, de  még  ki  nem  vett  fizetett
    szabadságot,  vagy  szabadságmegváltást, illetve  ezek  helyett
    egyenértékű  szabadsághitelt”, azt kell  elsősorban  figyelembe
    venni,  hogy a jogviszony megszűnése évében esedékes  szabadság
    megváltása  címén  kifizetett  bevételt  a  Törvény  9.  §  (2)
    bekezdése kifejezetten kiveszi a különadó alapjából.
     A  jogviszony megszűnése évében esedékes szabadság  megváltása
    címén kifizetett bevétel nem része a különadó alapjának.
     Ezekre  a  szabályokra  tekintettel azt  lehet  megállapítani,
    hogy a ki nem vett szabadság pénzbeni megváltását nem vonja  el
    teljes  egészében  az  állam,  nem  üresíti  ki  a  Törvény   a
    hivatkozott nemzetközi szerződésben biztosított, ki  nem  adott
    szabadság megváltásához való jogot.
     
                                  IV.
     
     1.  Azokkal az indítványokkal kapcsolatban, amelyek szerint  a
    Törvény  II.  Fejezete az Alkotmány 9. §-át  vagy  a  szociális
    biztonsághoz való jogot, továbbá az Alkotmány 11. §-át, vagy  a
    család és az anyák alkotmányos védelmének elvét (Alkotmány  15.
    §)  sérti, vagy ellentétes az Alkotmány 66. § (2) bekezdésével,
    70/A.  §-ával, 70/B. §-ával, illetve sérti az Alkotmány  54.  §
    (1) bekezdését, vagy más, az indítványokban felhívott szabályt,
    az Alkotmánybíróság már nem vizsgálódott.
     Az  Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint, ha  az  adott
    rendelkezés   alkotmányellenességét   az   Alkotmány   valamely
    rendelkezése  alapján már megállapította, akkor az indítványban
    felhívott  további alkotmányi rendelkezésekkel való  ellentétet
    már  nem  vizsgálja [61/1997. (XI. 9.) AB határozat, ABH  1997,
    361, 364.; 16/2000. (V. 24.) AB határozat, ABH 2000, 425, 429.;
    56/2001. (XI. 29.) AB határozat, ABH 2001, 478, 482.)].
     
     2.  Az  Alkotmánybíróság hangsúlyozza: a jó erkölcsbe  ütköző,
    államtól származó jövedelmek külön mértékű adóztatása az  adott
    adóévben  az  Alkotmány 70/I. §-ának új (2) bekezdéséből  eredő
    lehetőség.  A  törvényhozó  ezért a most  vizsgált  különadótól
    eltérő  módon  élhet az Alkotmánynak azzal a felhatalmazásával,
    amely  a  jó  erkölcsbe ütköző módon juttatott jövedelmeknek  a
    közteherviselés   rendszerében   való   lehetséges   kezelésére
    vonatkozik.  Az Alkotmány 70/I. § (2) bekezdése ugyanakkor  nem
    teszi  a  jogalkotó kötelezettségévé azt, hogy  külön  szabályt
    állapítson  meg az ilyen jövedelmekre. A hatályos  jogszabályok
    [Mt.  3. § (1) és (6) bekezdése, 8. § (1) bekezdése, Ptk.  200.
    §,  237. §] a bírói gyakorlat szerint (EBH2008. 1891., EBH2003.
    956.)  a munkaviszonyt illetően lehetővé teszik a jóhiszemű  és
    tisztességes   eljárás   követelményének   érvényesítését,    a
    jóerkölcsbe ütköző szerződés bírósági felülvizsgálatát,  és  az
    in integrum restitutio-t.
     
     3.    Az   Abtv.   43.   §   (4)   bekezdése   értelmében   az
    Alkotmánybíróság az Abtv.-ben szereplő időponttól  eltérően  is
    meghatározhatja az alkotmányellenes jogszabály  hatályon  kívül
    helyezését  vagy konkrét esetben történő alkalmazhatóságát,  ha
    ezt  a  jogbiztonság,  vagy az eljárást kezdeményező  különösen
    fontos érdeke indokolja.
     A  jelen ügy körülményeit az Alkotmánybíróság úgy ítélte  meg,
    hogy  a  jogbiztonság  követelménye és  az  érintett  személyek
    jogainak védelme a szabályozás — hatályba lépésének időpontjára
    — visszaható hatályú megsemmisítését indokolja.
     
     A határozat Magyar Közlönyben való közzététele az Abtv. 41. §-
    án alapul.
                           Dr. Paczolay Péter
                       az Alkotmánybíróság elnöke,
                          előadó alkotmánybíró
                                    
            Dr. Balogh Elemér               Dr. Bihari Mihály
            alkotmánybíró                       alkotmánybíró
                                    
            Dr. Bragyova András              Dr. Holló András
            alkotmánybíró                       alkotmánybíró
                                    
            Dr. Kiss László                  Dr. Kovács Péter
            alkotmánybíró                       alkotmánybíró
                                    
            Dr. Lenkovics Barnabás           Dr. Lévay Miklós
            alkotmánybíró                       alkotmánybíró
                                    
                            Dr. Stumpf István
                              alkotmánybíró
     Dr. Bihari Mihály alkotmánybíró párhuzamos indokolása
      
      A   határozat   rendelkező  részét  elfogadom,  egyetértek   a
     rendelkező rész 1. pontjában foglalt megsemmisítéssel.
      Álláspontom   szerint  a  határozat  rendelkező  részének   1.
     pontjában  foglalt  megsemmisítést a párhuzamos  indokolásomban
     kifejtett  indokokra kellett volna alapítani. Bár  a  határozat
     indokolásának  és  a  párhuzamos  indokolásomnak  vannak  közös
     elemei, álláspontom szerint az indokolásnak az itt ismertetett,
     zárt  logikai és tartalmi rendben, az indítványokban  megjelölt
     további alkotmányi rendelkezések vizsgálatára is építve kellett
     volna  alátámasztania  a rendelkező rész 1.  pontjában  foglalt
     megsemmisítést.
      
      1.   Az   egyes   gazdasági  és  pénzügyi   tárgyú   törvények
     megalkotásáról,   illetve   módosításáról   szóló   2010.   évi
     XC. törvénynek (a továbbiakban: Törvény) a határozat rendelkező
     részének   1.   pontjában   —   visszamenőleges   hatállyal   —
     megsemmisített rendelkezéseit ellentétesnek tartom az Alkotmány
     2.   §   (1)   bekezdésében  foglalt  jogállamiság   alkotmányi
     rendelkezésével,  a  „modern  jogállam”  alkotmányosan   védett
     intézményével,  a  jogállami  garanciákkal,  a  jogállam  egész
     „szellemiségével” és értékrendjével.
      Álláspontom  szerint  a megsemmisített törvényi  rendelkezések
     ellentétesek  az  Alkotmánybíróság  által  az  Alkotmány  2.  §
     (1)   bekezdésében  foglalt  jogállamiság  tartalmi   elemeként
     kimunkált,  a visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalmával,  a
     normavilágosság alkotmányi követelményével és a  jogintézmények
     kiszámítható  és  előre  látható működését  előíró  alkotmányos
     rendelkezéseivel is.
      Ezen   túlmenően  —  véleményem  szerint  —  a  megsemmisített
     törvényi  rendelkezések közül a Törvény 11. § (5) bekezdése  és
     133.  §-a (a Törvény visszamenőleges hatályú adókötelezettséget
     előíró   rendelkezései)  ellentétesek  az   Alkotmány   54.   §
     (1)  bekezdésével (emberi méltósághoz való alapjog), és  59.  §
     (1) bekezdésével (jóhírnévhez való jog) is.
      A  Törvény  adóalanyi  kört meghatározó rendelkezése  [Törvény
     9.  §  (1)  bekezdés]  az Alkotmány 70/A.  §  (1)  bekezdésével
     (diszkrimináció tilalma), míg a Törvény 10. §-ában szabályozott
     adómérték  az  Alkotmány  70/I.  §  (1)  bekezdésével  (arányos
     közteherviselés  alkotmányi  kötelezettsége)   áll   véleményem
     szerint ellentétben.
      Mindez  — az alábbiakban kifejtett részletes indokolás alapján
     —  nézetem szerint megalapozza a határozat rendelkező  részének
     első     pontjában     megjelölt     törvényi     rendelkezések
     alkotmányellenességét és azok visszamenőleges hatállyal történő
     megsemmisítését.
      
      1.1.   A   jogállamiság  alkotmányi  intézményének  és   egyes
     tartalmi elemeinek sérelme
      
      1.1.1. A jogállam sérelme
      Álláspontom   szerint   a   Törvény  visszamenőleges   hatályú
     különadó   fizetési  kötelezettséget  előíró  szabályozása   az
     Alkotmány 2. § (1) bekezdésében foglalt jogállamiság alkotmányi
     intézményét   egészében  is  (nem  csak   az   alant   vizsgált
     részelemeiben) súlyosan sérti.
      A  „modern  jogállam” alkotmányi értékével,  a  jogállam(iság)
     intézményes alkotmányi védelmével megítélésem szerint  nem  fér
     össze  olyan, különadó fizetési kötelezettséget visszamenőleges
     hatállyal  előíró törvényi szabályozás, amely  —  az  Alkotmány
     70/I.  §  (2)  bekezdésében  foglalt alkotmányos  értéket  („jó
     erkölcs”)  figyelmen  kívül  hagyva,  a  „jó  erkölcsbe  ütköző
     juttatási mód” fogalmát, alkalmazási körét meg nem határozva  —
     válogatás nélkül „erkölcstelenül megszerzettnek” tekint  minden
     olyan,  a különadó alapjába tartozó [Törvény 9. § (2) bekezdés]
     és a kétmillió forintos értékhatárt [Törvény 9. § (3) bekezdés]
     meghaladó   bevételt,   amelyet   törvény   alapján,   az   ott
     szabályozott    feltételeknek   megfelelően,    a    törvényben
     szabályozott  időtartamú  jogviszony  megszűnésére  tekintettel
     alanyi jogon szerez meg az arra jogosult magánszemély.
      A   vizsgált  különadó  visszamenőleges  hatályú  alkalmazását
     lehetővé   tevő  törvényi  szabályozás  sérti  a   magánszemély
     adóalanyok „jogállami biztonságérzetét”, ami az állam és  annak
     polgárai  között (alkotmányos) jogokkal és garanciákkal  védett
     helyzetet   jelent   az   állam  drasztikus,   kiszámíthatatlan
     beavatkozásával szemben.
      Az  állampolgároknak a demokratikus jogállam működésébe vetett
     „hitét” rombolja, és az érintettekben joggal kelt félelmet  az,
     hogy  az  állam  úgy  von el jövedelmet,  hogy  az  jogszerűen,
     jogszabály alapján jár nekik, mégis — a jövedelem kifizetésének
     alapjául  szolgáló egyes jogszabályok megváltoztatása nélkül  —
     „erkölcstelenül” szerző jövedelemtulajdonosnak tekinti  őket  a
     Törvény.
      Hangsúlyozom,  hogy  nem  a különadó  visszamenőleges  hatályú
     alkalmazása   mögött  álló  legitim  jogalkotói   célt   tartom
     alkotmányellenesnek, hanem azt a törvényi  szabályozást,  amely
     figyelmen kívül hagyja az Alkotmány 70/I. § (2) bekezdésében az
     alkotmányozó   által   meghatározott   alkotmányosan    védendő
     alkotmányi   értéket   („jó  erkölcs”).   Álláspontom   szerint
     alkotmányellenes az is, hogy a jogalkotó az említett alkotmányi
     rendelkezés értelmezését elmulasztva a visszamenőleges  hatályú
     különadó  fizetési  kötelezettség  előírása  során  tartalmilag
     meghatározatlanul hagyja a „jó erkölcsbe ütköző juttatási  mód”
     fogalmát, alkalmazási körét.
      
      1.1.2.   A   visszamenőleges  hatályú  jogalkotás   alkotmányi
     tilalmának a sérelme
      Az  Alkotmánybíróság  ítélkezési  gyakorlatában  az  Alkotmány
     2.  §  (1) bekezdésében foglalt jogállamiság — az ennek szerves
     részét  képező  — jogbiztonság alkotmányi rendelkezésének  több
     tartalmi  elemét  is kimunkálta, ezek közé  tartozik  —  többek
     között  —  a  visszamenőleges  hatályú  jogalkotás  tilalma,  a
     normatartalom normavilágosság követelményének való megfelelése,
     az    egyes   jogintézmények   kiszámítható   (előre   látható)
     működésének a követelménye.
      A  határozat a vizsgált különadó kapcsán helytállóan állapítja
     meg,   hogy  a  Törvény  133.  §-a  —  az  Alkotmány  70/I.   §
     (2)  bekezdésére  figyelemmel  — kivételt  kívánt  teremteni  a
     visszamenőleges  hatályú  jogalkotás  alkotmányi  tilalma  alól
     akkor,  amikor a 2010. január 1-jétől megszerzett, és a Törvény
     II.   Fejezetének   a  hatálya  alá  tartozó  jövedelmekre   is
     kiterjeszti  a  Törvény  II.  Fejezetében  foglalt  szabályozás
     hatályát.
      Az  Alkotmány  70/I.  §  (2)  bekezdése  értelmében  az  adott
     adóévtől  kezdődően (visszamenőleges hatállyal)  külön  mértékű
     kötelezettséget (így adófizetési kötelezettséget)  kizárólag  a
     „jó   erkölcsbe  ütköző  módon”  juttatott,  olyan   jövedelmek
     tekintetében írhat elő törvény, amelyek a közterhek  viselésére
     szolgáló  forrásokból, valamint az állami vagyonnal gazdálkodó,
     illetve  az  állam többségi tulajdonában vagy irányítása  alatt
     álló szervezetek részéről kerülnek kifizetésre.
      A   törvényalkotó  a  vizsgált  esetben  úgy  állapított   meg
     visszamenőleges hatállyal adófizetési kötelezettséget, hogy nem
     vette  tekintetbe az Alkotmány 70/I. § (2) bekezdésében foglalt
     konjunktív  alkotmányi  feltételek  egyikét,  a  „jövedelem  jó
     erkölcsbe ütköző módon” történő juttatását. Az Alkotmánybíróság
     irányadó   gyakorlata  értelmében  a  visszamenőleges   hatályú
     jogalkotás  tilalma azt jelenti, hogy a jogszabály  a  hatályba
     lépését  megelőző időszakra a jogalanyok számára nem állapíthat
     meg  kötelezettséget,  illetve már fennálló  kötelezettségeiket
     nem  teheti  terhesebbé. [57/1994. (XI. 17.) AB határozat,  ABH
     1994, 324, 325.; 339/B/1995. AB határozat, ABH 1998, 607.]
      A  visszamenőleges hatály nemcsak abban az esetben állapítható
     meg,  ha  a jogszabályt a jogalkotó visszamenőlegesen  léptette
     hatályba,   hanem   akkor   is,  ha  a   hatálybaléptetés   nem
     visszamenőlegesen történt ugyan, de a jogszabály rendelkezéseit
     —  erre  irányuló kifejezett rendelkezés szerint — a jogszabály
     hatályba  lépése előtt létrejött jogviszonyokra  is  alkalmazni
     kell.  (365/B/1998. AB határozat, ABH 1998, 852.) Az  Alkotmány
     70/I.  §  (2)  bekezdése  kivételesen  lehetőséget  teremt   az
     alkotmányosan  tilalmazott visszamenőleges  hatályú  jogalkotás
     tilalma   alól   abban  az  esetben,  ha  az  itt  szabályozott
     konjunktív alkotmányi feltételek egyidejűleg fennállnak.
      A   törvényalkotónak  a  vizsgált  különadó   jogintézményének
     törvényi  szabályozása  során  értelmeznie  kellett  volna   az
     Alkotmány   70/I.   §   (2)  bekezdésében  foglalt   alkotmányi
     rendelkezést, az itt meghatározott konjunktív feltételeket, ami
     álláspontom szerint a vizsgált esetben nem történt meg.
      Ebből    következik,   hogy   a   törvényalkotó   a   különadó
     jogintézményének  szabályozása során, 2010. január  1-je  és  a
     Törvény  hatályba  lépése (2010. október 1.) közötti  időszakra
     úgy írt elő visszamenőleges hatályú adófizetési kötelezettséget
     a különadó adóalanyai számára, hogy nem határozta meg azt, hogy
     a különadó adóalapjába tartozó adóköteles bevétel miért minősül
     a  „jó  erkölcsbe ütköző módon” juttatottnak. Nem  szabályozta,
     hogy  pontosan mely adóalanyi körre nézve, ki által  és  milyen
     tartalmi  követelmények  alapján állapítható  meg  az  említett
     bevételről,  hogy  annak  juttatására a  „jó  erkölcsbe  ütköző
     módon” került sor.
      Tekintettel  arra, hogy az Alkotmány 70/I. § (2)  bekezdésében
     foglalt  „jó  erkölcsbe  ütköző módon” való  juttatás  tartalmi
     meghatározása   a  Törvényben  nem  történt  meg,   a   Törvény
     visszamenőleges  hatályú  adókötelezettséget  előíró   említett
     rendelkezései  a visszamenőleges hatályú jogalkotás  alkotmányi
     tilalmába ütköznek.
      
      1.1.3. A normavilágosság alkotmányi követelményének sérelme
      Az  Alkotmánybíróság  irányadó  joggyakorlata  a  jogi  normák
     egyértelmű,  világos, a jogalkalmazók számára  felismerhető  és
     alkalmazható   normatartalmát  a  jogállamiság  részét   képező
     jogbiztonság  alkotmányi  rendelkezésének  tartalmi   elemeként
     kezeli.  [11/1992.  (III.  5.) AB  határozat,  ABH  1992,  84.;
     26/1992.  (IV.  30)  AB határozat, ABH 1992, 142.]  Álláspontom
     szerint  annak következtében, hogy a törvényalkotó  a  különadó
     adólapjának  a meghatározása során nem határozta meg,  hogy  az
     adóalapba  tartozó  egyes bevételek milyen tartalmi  feltételek
     mellett tekinthetőek a „jó erkölcsbe ütköző módon juttatottnak”
     értelmezhetetlenné és alkalmazhatatlanná tette a Törvény 133. §-
     ának  a  „rendelkezéseit a 2010. január 1-jétől megszerzett,  a
     II.  Fejezet  hatálya alá tartozó jövedelmekre kell alkalmazni”
     szövegrészét.  Az Alkotmánybíróság irányadó gyakorlata  szerint
     az eleve értelmezhetetlen és ennek következtében a jogalkalmazó
     szervek   részéről   alkalmazhatatlan  jogi   norma   sérti   a
     normavilágosság  alkotmányi követelményét,  ezen  keresztül  az
     Alkotmány 2. § (1) bekezdésében foglalt jogállamiság, az  ennek
     részét    képező    jogbiztonság   alkotmányi    rendelkezését.
     (713/B/2002. AB határozat, ABH 2004, 1646, 1647.)
      A  vizsgált  esetben a törvényalkotó mulasztása [az  Alkotmány
     70/I.  §  (2) bekezdése értelmezésének, és ez alapján a Törvény
     133.  §-ához kapcsolódóan a „jó erkölcsbe ütköző módon  történő
     juttatás”   tartalmi   meghatározásának   az   elmaradása]    a
     normavilágosság  alkotmányi  követelményének  kirívóan   súlyos
     sérelmét idézte elő.
      A  törvényalkotó a különadó adóalanyai számára visszamenőleges
     hatályú adófizetési kötelezettséget írt elő a 2010. január 1-je
     és  a  Törvény  hatályba  lépése,  2010.  október  1-je  között
     megszerzett  bevételekre. Ennek során nem  vizsgálta,  hogy  az
     adóköteles   jövedelem  juttatására  az   Alkotmány   70/I.   §
     (2)  bekezdése  szerinti „jó erkölcsbe ütköző  módon”  került-e
     sor.  Nem  határozta meg az említett alkotmányi  rendelkezésnek
     megfelelő  törvényi tartalmat, hanem valamennyi,  a  törvényben
     szabályozott kétmillió forintos értékhatárt meghaladó  bevételt
     a „jó erkölcsbe ütköző módon” („erkölcstelenül”) megszerzettnek
     minősített.
      Álláspontom  szerint  a  törvényalkotónak  —  akár   értelmező
     rendelkezés  útján — egyértelműen meg kellett volna  határoznia
     azt,  hogy  milyen  tartalmi feltételek  mellett  tekinthető  a
     különadó  adóalapjába tartozó adóköteles bevétel  az  Alkotmány
     hivatkozott  értékébe ütközőnek (a „jó erkölcsbe  ütköző  módon
     megszerzettnek”),   és   ennek  következtében   visszamenőleges
     hatállyal adófizetési kötelezettség alá vonhatónak.
      
      1.1.4.  A jogintézmény (különadó) kiszámítható, előre  látható
     működése alkotmányi követelményének a sérelme
      Az  Alkotmánybíróság az egyes jogintézmények  kiszámítható,  a
     jogalkalmazók  részéről előre látható működését a  jogállamiság
     részét   képező   jogbiztonság  alkotmányi  rendelkezésének   a
     részeként kezeli. [9/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH 1992, 59,
     65.]  Ha  egy  jogintézmény törvényi szabályozása olyan  fokban
     hiányos, hogy az akadályát képezi a kiszámítható, előre látható
     működésnek, akkor sérül az Alkotmány említett rendelkezése.
      A  vizsgált  esetben  a Törvény a különadó  adóalanyi  körének
     meghatározatlanságával,  az  alkotmányi  értékkategóriába  („jó
     erkölcs”)  ütközés,  illetve  az  ebbe  ütköző  juttatási   mód
     törvényi  feltételeinek meghatározatlanságával  a  jogintézmény
     egészének  a  működését és alkalmazhatóságát kiszámíthatatlanná
     tette, ami a jogbiztonság súlyos sérelmét idézi elő.
      
      2. Az Alkotmány 70/I. § (1) bekezdésének sérelme
      
      Álláspontom  szerint  az Alkotmány 70/I.  §  (1)  bekezdésében
     foglalt  arányos  közteherviselés alkotmányi  kötelezettségével
     ellentétes a Törvény 10. §-ában foglalt 98%-os mértékű  adó.  A
     határozat  indokolása  nem a felhívott alkotmányi  rendelkezés,
     hanem  a  70/I.  §  (2)  bekezdésének sérelmét  állapítja  meg.
     Véleményem  szerint  azonban elsősorban az  Alkotmány  70/I.  §
     (1)  bekezdésének a sérelme állapítható meg, az alábbi  indokok
     alapján.
      
      Az  Alkotmánybíróság irányadó gyakorlata az adó  mértékének  a
     jogalkotó   által   történő   meghatározását   olyan    adójogi
     (adótechnikai) jellegű részletszabálynak tekinti, ami önmagában
     altalában nem vet fel alkotmányossági problémát. A jogalkotó  —
     alkotmányi  keretek között — széles körben mérlegelhet  az  adó
     mértékének  a  meghatározása során,  és  az  adó  mértékének  a
     nagysága  kizárólag  abban  a  szélső  határesetben   vet   fel
     alkotmányossági  problémát, ha az eltúlzottan  magas  adómérték
     konfiskatóriussá, „elkobzó jellegűvé” teszi  a  vizsgált  adót.
     Ilyen  esetben  az  adó „kilép” az alkotmányos rendeltetéséből,
     nem  a közterhekhez való arányos hozzájárulást szolgálja, hanem
     az adóforrást lehetetleníti el, csökkentve ezzel az állam ebből
     eredő adóbevételét.
      
      Az  Alkotmánybíróság  a  többségi határozat  indokolásában  is
     hivatkozott 1531/B/1991. AB határozatában az Alkotmány 70/I.  §
     (1)  bekezdésével ellentétesnek találta azt a telekadót,  amely
     az  adóalapot képező föld értékéhez viszonyítottan az  említett
     érték  négyszeresének  megfelelő évi  adót  állapított  meg  az
     adóalany terhére.
      
      Az Alkotmánybíróság hivatkozott határozatának indokolásában  —
     a   konkrét  ügyben  beszerzett  adóelméleti  és  adóigazgatási
     szakértő véleményében foglaltakra támaszkodva — kimondta,  hogy
     „ha  adó  címen  olyan elvonást alkalmaz egy  norma,  amely  az
     adóalany ellehetetlenülését eredményezi, az már nem adó.”
      
      Az  Alkotmánybíróság említett határozatában a döntése alapjául
     elfogadta  a  beszerzett  igazságügyi szakértői  vélemény  azon
     megállapítását  is, amely szerint „[t]elekadó vonatkozásában  —
     általános  adóügyi  elévülési ciklusban gondolkodva  —  (…)  »a
     tételes   adó  mértékénél  súlyosan  aránytalan  ha  az   adott
     vagyontárgy  értékének  20%-át  meghaladja  az  évi   vagyonadó
     mértéke.«” (ABH 1993, 707, 711.)
      
      Álláspontom  szerint a jelen ügyben vizsgált jövedelmi  típusú
     különadó  98%-os  — a különadó adóalapjára vetített  —  mértéke
     súlyosan  aránytalan, az adóalany által ténylegesen megszerzett
     adóköteles bevétel csaknem egészét elvonja. Véleményem  szerint
     e  tekintetben  nincs jelentősége annak, hogy  a  különadó  nem
     rendszeres,  visszatérően  ismétlődő  jövedelmet,   hanem   egy
     hosszabb   időtartam  alatt  fennálló  jogviszony  megszűnésére
     tekintettel,   egyszeri  alkalommal  juttatott   bevételt   von
     adófizetési kötelezettség alá.
      
      A  vizsgált  esetben  a  különadó már nem  tekinthető  adónak,
     mivel  annak mértéke megszünteti az adó alkotmányos  funkcióját
     (a  közterhekhez  való  arányos hozzájárulás  biztosítását)  és
     túllép  a  gazdasági  szabályozó,  az  adóalanyok  magatartását
     befolyásoló szerepén is. Függetlenül attól, hogy az  adóköteles
     mértéket  mekkora  összeggel haladja meg a különadóval  terhelt
     bevétel,  annak  csaknem egészét (98%-át)  elvonja  a  vizsgált
     különadó.  Ezzel  nem az adóalanyok magatartását  befolyásolja,
     hanem  — a jogszerű bevételszerzést is erkölcstelennek tekintve
     —   bünteti  az  adóalanyokat,  az  erkölcstelen  szerzési  mód
     szankciójaként használja fel a különadót.
      
      Fontosnak  tartom,  hogy a Törvény 10. §-ában  foglalt  98%-os
     adómérték  a  Törvény  hatályba  lépését  követően  megszerzett
     jövedelmek   esetén  is  alkalmazandó,   tehát   nem   csak   a
     visszamenőleges hatállyal adóztatott bevételek esetében okoz az
     adó  „elkobzó  jellege” alkotmányossági problémát.  [A  Törvény
     10.  §-ának  a  törvény  hatályba lépését követően  megszerzett
     különadó köteles jövedelmekre való alkalmazása azt eredményezi,
     hogy pl. egy, a Ktv. törvényi rendelkezéseinek megfelelően több
     éves,   évtizedes   közalkalmazotti   jogviszony   megszűnésére
     tekintettel  2010.  október  1-jét  követően  megfizetett,   az
     említett  törvény  alapján  alanyi  jogon  járó  három   millió
     forintos végkielégítés esetén a jövedelmet szerző adóalanytól a
     két  millió  forintot meghaladó rész (egymillió forint)  98%-át
     (980  000  Ft-ot)  különadó címén az állam  elvon  azaz  az  őt
     törvényesen   megillető   különadó   köteles   végkielégítésből
     mindösszesen 20 000 Ft-ot kap meg.]
      
      A  Törvény  hatálya  alá  tartozó egyes  bevételekhez,  így  —
     egyebek   mellett  —  a  végkielégítéshez  senkinek  nincs   az
     Alkotmányból  levezethető joga. A törvényalkotó a  Törvény  már
     idézett  indokolásában foglalt legitim jogalkotói  cél  elérése
     érdekében   többféle   szabályozási  technikához,   módhoz   is
     nyúlhatott,  amely nem igényelte volna az Alkotmány módosítását
     [Alkotmány  70/I. § (2) bekezdés], és azt sem, hogy  a  Törvény
     visszamenőleges   hatállyal  teremtsen   adókötelezettséget   a
     hatálya  alá  tartozó „jó erkölcsbe ütköző  módon”  megszerzett
     bevételekre nézve.
      
      A    törvényalkotó    a    „szankciós   céllal”    alkalmazott
     konfiskatórius  adóztatás helyett dönthetett volna  a  törvényi
     feltételek szerint alanyi jogon járó különadó köteles bevételek
     (pl.   a  végkielégítés)  mértékének  a  csökkentéséről,   vagy
     maximálhatta  volna  annak felső határát. A példaként  említett
     szabályozási technikák is alkalmasak lettek volna  szerintem  a
     legitim  jogalkotói  célok megvalósítására, a  közfelháborodást
     kiváltó,  közpénzekből történő „erkölcstelen” bevételszerzés  —
     ezen  keresztül  a költségvetésből eredő ilyen pénzkiáramlás  —
     visszaszorítására.  Az  Alkotmánybíróság   már   több   korábbi
     határozatában vizsgálta a példaként említett végkielégítés Mt.-
     ben   szabályozott   jogintézményének   a   jogi   természetét,
     sajátosságait.
      
      Az  Alkotmánybíróság megfogalmazása szerint:  „[r]endeltetését
     tekintve   a  végkielégítés  a  munkakeresés  időszakában,   az
     ismételt munkavállalásig terjedő időben egyfajta anyagi jellegű
     támogatást  jelent  és a megélhetés biztosítását  célozza  azon
     nyugellátásra nem jogosult foglalkoztatottak számára, akiknek a
     jogviszonya    önhibájukon    kívül    (tehát    nem    szakmai
     alkalmatlanság,  a  szolgálatra  való  méltatlanná  válás  stb.
     miatt)  kerül  megszüntetésre.” (174/B/1999. AB határozat,  ABH
     2005, 870, 875.)
      
      A   végkielégítés   jogintézményének  a  rendeltetését   látom
     sérülni  olyan  esetekben, amikor a Törvény a nem  erkölcstelen
     módon szerzett bevételt konfiskáló különadóval terheli.
      
      Nem  kellett  volna  tehát  a  törvényalkotónak  „erkölcstelen
     módon   megszerzett  jövedelem  tulajdonosnak”  minősíteni   és
     konfiskáló adóval „szankcionálni” azokat is, akik jogszerűen  a
     törvényi  feltételek betartása mellett a hosszabb (sok  esetben
     20-30   évi)   időtartamú  jogviszonyuk  megszűnése   miatt   a
     Törvényben   meghatározott  kifizetőtől  az  ott  meghatározott
     jogcímen és mérték felett szereztek különadó köteles bevételt.
      
      Hozzáteszem:   a   törvényi  feltételek   alapján   jogszerűen
     megszerzett,  alanyi  jogon  járó  különadó  köteles  bevételek
     pusztán  azért,  mert  költségvetési  forrásból  származnak  és
     meghaladják a Törvényben meghatározott értékhatárt, álláspontom
     szerint    még    nem    tekinthetőek   „erkölcstelen    módon”
     megszerzetteknek.    A   nem   jogszerűen    (törvényellenesen)
     megszerzett  különadó köteles bevételek esetében ugyanakkor  az
     állam    akár   büntetőjogi   eszközökkel   is   felléphet    a
     törvénysértőkkel szemben, mivel ilyen esetben a  szerzés  módja
     nemcsak   „erkölcstelen”   de   egyben   jogellenes   is,   ami
     megalapozhatja a büntetőjogi felelősségre vonást.
      
      Megítélésem  szerint tehát a vizsgált esetben  a  Törvény  II.
     Fejezetében szabályozott 98%-os mértékű különadó már  nem  adó;
     annak  célja  nem  a  közterhekhez  való  arányos  hozzájárulás
     biztosítása,  hanem  „szankciós célzattal” a  különadó  köteles
     bevétel csaknem teljes elvonása, ami sérti az Alkotmány 70/I. §
     (1) bekezdését.
      
      3.   Az  Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdésében  foglalt  emberi
     méltóság sérelme
      
      Véleményem  szerint  a  megsemmisített törvényi  rendelkezések
     ellentétesek az Alkotmány 54. § (1) bekezdésében foglalt emberi
     méltósághoz való alkotmányos alapjoggal is.
      
      Azon  adóalanyok  esetében,  ahol a  különadó  visszamenőleges
     hatállyal  a 2010. január 1-jét követően megszerzett adóköteles
     bevételek   tekintetében  teremt  adófizetési  kötelezettséget,
     sérül az emberi méltósághoz való alapjog. A Törvény az említett
     esetben  a  különadó köteles bevételt megszerző adózó „szerzési
     módját”  eleve  „erkölcstelennek”  tekinti  a  nélkül,  hogy  a
     Törvényben  a  törvényalkotó meghatározta volna ennek  tartalmi
     ismérveit,  eseteit.  A  több éves  vagy  évtizedes  jogviszony
     megszűnése  után, külön törvényekben meghatározott  jogszabályi
     feltételeknek  megfelelően  megszerzett  és  különadó  fizetési
     kötelezettség  alá  eső  bevételt szerző  adózót  „erkölcstelen
     módon”   bevételt  szerző  magánszemélynek  tekinti  a  Törvény
     pusztán  azért,  mert  a  Törvényben meghatározott  értékhatárt
     (kétmillió  forint)  meghaladó  összegben  szerez  —   különadó
     fizetési  kötelezettség  alá  eső  jövedelmet  —  a  juttatásra
     jogosult.
      
      Annak következtében tehát, hogy a Törvény adós maradt annak  a
     szabályozásával, hogy a Törvényben meghatározott jogcímeken  az
     adóalanyok   által  ténylegesen  megszerzett  bevételek   mikor
     minősülnek   a  „jó  erkölcsbe  ütköző  módon”  megszerzettnek,
     valamennyi    különadó    fizetésére    kötelezett    adóalanyt
     (függetlenül   a   jövedelemszerzés   konkrét    módjától    és
     körülményeitől),    az    emberi   méltóságot    sértő    módon
     „erkölcstelenül szerző” magánszemélynek tekinti.
      
      Álláspontom  szerint  azonban  nemcsak  az  Alkotmány  54.   §
     (1) bekezdésében foglalt emberi méltósághoz való alapjog, de az
     Alkotmánybíróság  által  e  jog egyik  Alkotmányban  nevesített
     elemeként  kezelt — az Alkotmány 59. §-ában foglalt —  jóhírnév
     alkotmányosan  védett  tartalma is sérül  annak  következtében,
     hogy   a   törvényalkotó  a  Törvény  visszamenőleges   hatályú
     adóztatást lehető tevő rendelkezései körében nem határozta  meg
     a  „jó  erkölcsbe ütköző módon” történő szerzés fogalmát (ennek
     tartalmát és törvényi feltételeit).
      
      A   törvényalkotó  mulasztása  mindazon  adóalanyokhoz   (azok
     személyéhez),  akik  a  megsemmisített  törvényi  rendelkezések
     alkalmazásával visszamenőlegesen váltak kötelezetté a  különadó
     megfizetésére,  egy  olyan  erkölcsi  minőséget  („erkölcstelen
     jövedelemszerzés”)   kapcsol,  amely  súlyosan   csorbítja   az
     érintett adóalanyok társadalmi megítélését, jóhírnevét, a róluk
     kialakult  jó véleményt. Azáltal, hogy a törvény nem  határozza
     meg egyértelműen a „jó erkölcsbe ütköző szerzési mód” fogalmát,
     valamennyi   különadó   fizetés   alá   eső   bevételt   szerző
     magánszemélyt  a  „jó erkölcsbe ütköző módon  történő  szerzés”
     vádjával     illet,    a    jóhírnevet    sértő    „előítéletes
     megbélyegzéssel” sújt.
      
      Álláspontom   szerint  az  ilyen  „kollektív   stigmatizáció”,
     vagyis   az,   hogy   a   különadó  köteles   bevételt   szerző
     magánszemélyeket  a  Törvény erkölcstelenül  jövedelmet  szerző
     személynek   tekinti,  az  emberi  méltósághoz  és   az   ebből
     levezethető jó hírnévhez való alkotmányos jogot sérti.
      
      4. Az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésének sérelme
      
      Véleményem  szerint  a  Törvény  9.  §  (1)  bekezdésének   az
     adóalanyi kört meghatározó szabályozása ellentétes az Alkotmány
     70/A.  §  (1)  bekezdésében foglalt hátrányos  megkülönböztetés
     tilalmát előíró alkotmányi rendelkezéssel is.
      
      Nem  látom  tárgyilagos  mérlegelés szerinti  ésszerű  indokát
     annak,  hogy  a  törvényalkotó által bevezetett különadó  miért
     csak  a  közszférában  dolgozó adóalanyok  oldalán  keletkeztet
     (külön)adó  fizetési  kötelezettséget.  Álláspontom  szerint  a
     különadó adóalanyi körének a meghatározására a vizsgált esetben
     önkényesen  került  sor.  A különadó  szempontjából  a  homogén
     csoportképzés  számomra  alkotmányosan  igazolható  ismérve  az
     egyes   jogállási  törvényekben  meghatározott,  hosszú   idejű
     munkavégzés/hosszabb  időtartamú szolgálati  idő  és  az  ennek
     alapjául szolgáló jogviszony megszűnése. Ehhez képest a homogén
     csoportképzés  szempontjából  indifferensnek  tartom,  hogy  az
     Alkotmány   70/I.   §   (1)  bekezdése   alapján   a   különadó
     megfizetésére kötelezett adóalanyok, milyen szférában (a  köz-,
     illetve   a   magánszférában  dolgozva)  váltak  alanyi   jogon
     jogosulttá  a  törvényben meghatározott feltételek  szerinti  —
     különadó fizetési kötelezettség alá tartozó — bevételre.
      
      Az  Alkotmány  70/A. § (1) bekezdése tiltja az  egyéb  helyzet
     szerinti  hátrányos  megkülönböztetést. Álláspontom  szerint  a
     Törvény  adóalanyi kört meghatározó rendelkezései esetében  nem
     tehet különbséget a magánszemélyek között azon az alapon,  hogy
     a „jó erkölcsbe ütköző módon” történő jövedelemszerzésre a köz-
     vagy a magánszférában kerül-e sor.
      
      A   Törvény  megsemmisített  rendelkezései  alapján   azok   a
     magánszemélyek, akik 2010. január 1. és 2010. október 1. között
     a  közszférában  a  törvényben meghatározott jogcímen  különadó
     fizetési  kötelezettség alá eső jövedelmet szereztek,  az  őket
     jogszerűen  megillető  említett  jövedelemnek  csak   a   2%-át
     kaphatják   meg,   míg  a  nem  közszférában  azonos   törvényi
     feltételek   mellett   azonos   jogcímen   jövedelmet    szerző
     magánszemélyek  különadó  mentesen  juthatnak  hozzá  a  teljes
     juttatáshoz. [Egy költségvetési szervnél munkaviszony keretében
     foglalkoztatott  munkavállaló, amennyiben  az  Mt.  alapján,  a
     munkaviszonya    megszűnése   esetén    3    millió    forintos
     végkielégítésre  vált jogosulttá, a 2010. január  1.  és  2010.
     október   1.   között  ténylegesen  megszerzett   végkielégítés
     különadó alapba kerülő része (1 millió forint) után 980 000 Ft-
     ot  fizet meg visszamenőlegesen különadó címén az államnak. Egy
     magán    cégnél    munkaviszony    keretében    foglalkoztatott
     munkavállalót — azonos feltételek esetén — nem terhel  különadó
     fizetési   kötelezettség,  mert  nem  a   Törvény   9.   §-ában
     meghatározott  kifizetőtől  ered  az  Mt.  törvényi  feltételei
     szerint    őt    megillető   végkielégítés   (nem    tekinthető
     adóalanynak).]
      
      Álláspontom   szerint   tehát   sem   a   vizsgált    különadó
     visszamenőleges hatályú alkalmazása során, sem  pedig  annak  a
     2010. október 1-je után alkalmazandó rendelkezései körében  nem
     lehet  — a fenti szempont alapján — hátrányos megkülönböztetést
     tenni  az  említett  magánszemélyek között,  ezért  a  többségi
     határozat  rendelkező  részének első  pontjában  megsemmisített
     törvényi rendelkezések az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésével is
     ellentétesek.
      
      5. Összegezés
      
      Párhuzamos  indokolásom összegezéseként hangsúlyozni  kívánom,
     hogy  a  Törvény  vizsgált rendelkezései  mögött  álló  legitim
     jogalkotói   célok   (az   indokolás  szerint   „a   társadalom
     igazságérzetét  sértő,  államháztartási forrásból  származó,  a
     jogviszony  megszűnésével  összefüggésben  juttatott  jövedelem
     megadóztatása”)  érvényre juttatása érdekében  a  törvényalkotó
     külön  adókötelezettség  alá vonhatja  a  magánszemélyek  egyes
     jövedelmeit, így a hosszabb időtartam alatt fennálló jogviszony
     megszűnésével   összefüggésben   juttatott   jövedelmeket   is.
     Önmagában a legitim jogalkotói célok értékelése csakúgy, mint a
     törvényalkotó   által  kialakított  szabályozás   célszerűsége,
     hatékonysága  vagy igazságossága kívül esik az Alkotmánybíróság
     alkotmányossági vizsgálatának a hatáskörén.
      
      A   jövedelmi  típusú  különadó  bevezetése  során  azonban  a
     törvényalkotónak  szem  előtt kell  tartania  az  adó  70/I.  §
     (1)  bekezdéséből fakadó alkotmányos rendeltetését, nevezetesen
     a közterhekhez való arányos hozzájárulást. Az adót nem lehet az
     alkotmányos   rendeltetésétől   eltérő   célokra,    „szankciós
     jelleggel” alkalmazni, annak mértéke nem teheti az adót elkobzó
     jellegűvé,   az   adóforrást  ellehetetlenítővé.   Az   arányos
     közteherviselés  alkotmányos  kötelezettségét   biztosító   (az
     alkotmányos  rendeltetésének keretein  belül  maradó)  adó  nem
     tehet    hátrányos    megkülönböztetést   a   (külön)adóköteles
     jövedelmet  azonos törvényi rendelkezések (feltételek)  alapján
     megszerző magánszemélyek között.
      
      Amennyiben  a törvényalkotó az adóéven belül, az  adóév  kezdő
     napjára  visszamenőleges  hatállyal  kíván  új  adó  (különadó)
     bevezetésével   adófizetési   kötelezettséget   teremteni,   az
     adótörvény  szabályozásában maradéktalanul érvényesítenie  kell
     az  Alkotmány  70/I.  §  (2)  bekezdésében  foglalt  konjunktív
     alkotmányi  feltételeket,  így  egyebek  mellett  egyértelműen,
     világosan   és  a  szabályozással  érintett  jogalanyok   által
     alkalmazható  módon  meg kell határoznia,  hogy  az  adóköteles
     bevétel  mikor (milyen törvényi feltételek teljesülése  esetén)
     minősül  a  „jó  erkölcsbe  ütköző  módon”  megszerzettnek.  Az
     Alkotmány  70/I.  §  (2)  bekezdésében foglalt  „külön  mérték”
     álláspontom   szerint  nem  jelent  alkotmányi   felhatalmazást
     konfiskáló   adó   visszamenőleges  hatállyal   való   törvényi
     bevezetésére.  Másként  megfogalmazva:  az  Alkotmány  70/I.  §
     (2)   bekezdése  alapján  törvénnyel  az  adóév  kezdő  napjára
     visszamenőleges  hatállyal bevezetett adó  is  meg  kell,  hogy
     feleljen az arányos közteherviselés alkotmányi követelményének,
     annak  eltúlzott  mértéke nem teheti az adót elkobzó  jellegűvé
     (konfiskálóvá).
      
      Álláspontom  szerint  a Törvény többségi határozat  rendelkező
     részének  1. pontjában visszamenőleges hatállyal megsemmisített
     rendelkezései a határozatban és a jelen párhuzamos indokolásban
     megjelölt alkotmányi rendelkezésekbe ütköztek, ezért azokat  az
     Alkotmánybíróságnak meg kellett semmisítenie.
      
      Budapest, 2010. október 26.
                                                   Dr. Bihari Mihály
                                                       alkotmánybíró
      
     Dr. Kiss László alkotmánybíró párhuzamos indokolása
      
      1.  A  határozat rendelkező részével egyetértek.  Elfogadom  a
     határozat   indokolásának  főbb  irányait  is,  de  álláspontom
     szerint  nem  lehet  az Alkotmány új, 70/I.  §  (2)  bekezdését
     önmagában,  a  többi  alkotmányi  rendelkezéstől  elszigetelten
     értelmezni (I.). Ezen túlmenően más állásponton vagyok abban  a
     kérdésben,  hogy  mikortól állapítható  meg  az  új  alkotmányi
     rendelkezés szerinti „külön mértékű kötelezettség” és abban is,
     mi a „jó erkölcs” autonóm alkotmányi fogalma (II.). A vizsgálat
     alapján   arra  a  következtetésre  kellett  volna  jutnia   az
     Alkotmánybíróságnak, hogy a Törvény II. Fejezete  által  előírt
     különadó  nem  esik az államháztartási forrásból származó  vagy
     köztulajdonban  álló  gazdasági társaság  vagyonából  eredő  (a
     továbbiakban:  tág értelemben vett állami forrásból  származó),
     jó  erkölcsbe ütköző módon jutatott jövedelem fogalma  alá,  az
     erre   kirótt   98%-os  különadó  nem  minősül  külön   mértékű
     kötelezettség-előírásnak,  így a  különadó  alkotmányosságát  —
     elsősorban    —   az   Alkotmány   általános   közteherviselési
     klauzulája, a 70/I. § (1) bekezdése és az Alkotmány  2.  §  (1)
     bekezdésébe  foglalt  jogállamiság klauzula  részét  képező  in
     malam  partem visszaható hatályú jogalkotás tilalma alapján  is
     elbírálhatta volna (III.).
      
      Megjegyzem   továbbá,  hogy  a  határozatba  foglalt   indokok
     mellett  még  legalább  három (ha nem is  többségi)  indokolása
     lehetne  még az alkotmánysértő rendelkezések megsemmisítésének,
     ahogyan ezt a párhuzamos indokolások is példázzák.
      
      2. Előrebocsátom tehát: hiányolom, hogy az Alkotmánybíróság  a
     vizsgált   és  elbírált  ügy  kapcsán  nem  vonta   meg   saját
     alkotmányértelmezésének  a határait.  Erre  márpedig  annál  is
     inkább  szükség lett volna, mivel most szembesült  először  egy
     bizonytalan   értékkategória  (a  „jó  erkölcs”)   Alkotmányban
     történő megjelenésével.
      
      Az   Alkotmánybíróság   elsődleges  hatásköre   az   Alkotmány
     értelmezése,   melynek   alapköveit   már   működésének   korai
     szakaszában  lerakta. Alkotmányos mozgásterének erre  alapított
     autonóm  meghatározását  amiatt is szükségesnek  láttam  volna,
     mivel alapos okkal feltételezhető, hogy az Alkotmány szövege (a
     „jó erkölcs” mellett) belátható időn belül további „alkotmányos
     érték-elemekkel”   is  tovább  gazdagodhat.  Ezek   kezelésének
     módjára  nézve  célszerű  lett  volna  kijelölni  tehát  önmaga
     számára a megfelelő, az értelmezés során irányadó támpontokat.
                                    
       I. Az alkotmányértelmezés lehetőségei és határai a vizsgált
                                 ügyben
                                    
      1.  Ennek  a kérdéskörnek a közelebbi vizsgálatát az a  széles
     körben  elterjedt  felfogás indokolja, hogy az Alkotmánybíróság
     „nem kritizálhatja” az Alkotmányt. [A jelen ügyben az Alkotmány
     új,  70/I. § (2) bekezdésének beillesztése révén megfogalmazott
     szöveget.]
      
      Határozottan  az  a  véleményem, hogy  nincs  olyan  mértékben
     megkötve   az   Alkotmánybíróság  keze,   ahogyan   azt   sokan
     feltételezik.  Az Alkotmánybíróság e tekintetben  kialakuló  és
     egyértelművé  teendő  szerepfelfogása felerősíthet–elgyengíthet
     egy  értékelemeket normatív szerepkörrel felruházni szándékozó,
     szabályozási  gyakorlatot  esetlegesen  fontolgató  (egyben  az
     alkotmánybírósági     kontroll    ellehetetlenítéséhez     vagy
     súlytalanná tételéhez is elvezető) alkotmányozást.
      
      2.  Ahogy  említettem, az Alkotmány új, 70/I. § (2) bekezdését
     nem  lehet  a  jelen ügyben sem az Alkotmány  többi  normájától
     elszigetelten   értelmezni.  Álláspontom   szerint   abból   az
     nézőpontból   kell  kibontani  az  új  alkotmányi   rendelkezés
     értelmét,  miszerint az Alkotmány ellentmondásmentes  rendszert
     alkot,  és bár az Alkotmány módosítását — annak hatályba lépése
     után    —    ugyan   tényleg   nem   vizsgálhatja   felül    az
     Alkotmánybíróság, de mindent köteles megtenni annak  érdekében,
     hogy  — az alkotmányértelmezés eredményeként — az egyes régi-új
     alkotmányi rendelkezések között ne legyen ellentmondás.
      
      Ezt   a   követelményt  a  testület  több   határozatában   is
     megfogalmazta. Először egy párhuzamos indokolás fejtette ki ezt
     a  felfogást  1991-ben:  „[a]z  Alkotmánybíróság  (…)  abból  a
     feltételezésből     kiindulva    [végzi    alkotmányértelmezési
     tevékenységét], hogy miként a jog az Alkotmány is  egységes  és
     ellentmondás   nélküli  rendszer.  Valamennyi   rendelkezésének
     megállapítható célja és értelme van, közöttük sem ellentmondás,
     sem  pedig  alkotmányjogi kérdések eldöntését meghiúsító  hézag
     nem  lehet. Az Alkotmánybíróság az értelmezés során nem állapít
     meg új szabályt, csupán kifejti az Alkotmányban egyébként benne
     rejlőket,  mintegy kibontva azokat a rendelkezések  szövegéből,
     mindenkor  szem  előtt tartva azok tartalmát és összefüggéseit.
     Az  Alkotmánybíróság  a  hatáskörébe utalt  értelmezési  jogkör
     gyakorlása  révén tehát megismerő és értékelő műveletet  végez,
     az alkotmányszövegben foglalt alkotmánytartalmat állapítja meg.
     E feladat teljesítése pedig kifejezetten hatáskörébe tartozik.”
     [Dr.  Ádám  Antal,  dr. Herczegh Géza, dr.  Lábady  Tamás,  dr.
     Tersztyánszky  Ödön  alkotmánybírók  párhuzamos  indokolása   a
     48/1991. (IX. 26.) AB határozathoz. ABH 1991, 217, 242.].
      
      Ezt  követően ez a nézet többségi állásponttá is  vált:  „[a]z
     Alkotmánybíróság  az  Alkotmányt nemcsak  a  kifejezetten  erre
     irányuló  eljárásban,  hanem  a  jogszabályok  alkotmányosságát
     vizsgáló  minden  eljárásában  értelmezi.  Az  Alkotmány  egyes
     rendelkezéseinek  értelme így az újabb  és  újabb  értelmezések
     során  bontakozik  ki,  amelyekben az Alkotmánybíróság  mind  a
     konkrét  ügy  sajátosságára, mind saját korábbi  értelmezéseire
     tekintettel   van  (…)  az  értelmezéseknek  ellentmondásmentes
     rendszert  kell képezniük.” [36/1992. (VI. 10.)  AB  határozat,
     ABH 1992, 207, 210.].
      
      Egy  1996-os döntés az iménti értelmezést az alábbiak  szerint
     erősítette  meg:  „[a]z alkotmányértelmezésnek az  értelmezendő
     jogok  fogalmából kell kiindulnia, mint semleges  kategóriából,
     amelynek  határaira nézve nagyfokú konszenzus állapítható  meg,
     tartalmára    nézve   viszont   több,   eltérő    értéktartalmú
     koncepcióval is kitölthető. A pluralista társadalom  lényegéhez
     tartozik,   hogy   a   jogok   többféle   értéktartalommal   is
     érvényesíthetők  úgy,  hogy közben a  jogok  egész  alkotmányos
     rendszere koherens és működőképes marad. Az Alkotmánybíróságnak
     határesetekben  és össze nem férő koncepciók  ütközésekor  kell
     beavatkoznia,  azt a vonalat meghúznia, amelyen túl  egy  adott
     tartalmú  értelmezés már az alkotmányos jogok rendszerével  nem
     hozható  összhangba (…)” [21/1996. (V. 17.) AB  határozat.  ABH
     1996, 74, 83.].
      
      Mi  olvasható  ki  a  fentiekből?  Annyi  mindenképpen  (s  ez
     irányadó   az  Alkotmány  új,  70/I.  §  (2)  bekezdésének   az
     értelmezésére   is),   hogy  az  alkotmánybírósági   értelmezés
     eredményeként  az  Alkotmány rendelkezései  koherens  rendszert
     alkotnak,    s    jóllehet   az   Alkotmány   módosítását    az
     Alkotmánybíróság ténylegesen nem vizsgálhatja felül, de mindent
     köteles      megtenni     annak     érdekében,      hogy      —
     alkotmányértelmezésének eredményeként  —  az  egyes  alkotmányi
     rendelkezések    között    ne    legyen    ellentmondás.     Az
     alkotmányértelmezés  egyik  legfontosabb  célja  az,  hogy   az
     alkotmányértelmezés eredménye — koherens rendszerként  —  minél
     inkább,   a  lehető  legteljesebb  módon  beleilleszkedjen   az
     Alkotmány   egészének  normarendszerébe.  Álláspontom   szerint
     mindenesetre    nem    juthat   az    Alkotmánybíróság    olyan
     alkotmányértelmezési eredményre, amelynek  a  következménye  az
     lesz,  hogy  valamely alkotmányi rendelkezés  alkalmazását  egy
     másik értelmezése leronthatja.
      
        II. Mi következik az Alkotmány 70/I. § (2) bekezdéséből?
                                    
      1.  Az  új  alkotmányi rendelkezés alapjában  véve  egyértelmű
     abban  a  tekintetben, hogy milyen forrásból származó jövedelem
     esetén, milyen alanyi kör köteles a külön mértékű kötelezettség
     teljesítésére,  ha  a  jogalkotó  —  az  Alkotmány  8.  §   (2)
     bekezdésével összhangban — törvényben írja ezt elő, de  komplex
     értelmezésre  szorul,  hogy mikortól és milyen  módon  jutatott
     jövedelmekről szól az új alkotmányi rendelkezés.
      
      2.1.  Mindenekelőtt hangsúlyozom: ahogyan a 675/B/2001.  számú
     AB  határozathoz  fűzött  különvéleményben  is  rámutattam,  az
     alkotmányértelmezés    során    nem    konkluzív     érv     az
     alkotmánymódosító  vagy a törvényhozó hatalom  „szándéka”.  Ezt
     azért  kell kiemelnem, mert — a határozat indokolása  —  az  új
     alkotmányi  rendelkezés  és  a törvényi  szabályok  értelmezése
     során maga is több alkalommal emlegeti az alkotmánymódosító  és
     törvényhozó   hatalom   vélelmezett  szándékát.   A   határozat
     kifejezetten    idézi   és   elfogadja   az   alkotmánymódosító
     törvényjavaslat  indokolását, amely eltérést  kíván  engedni  a
     tiltott  visszaható hatályú szabályozás tilalma  alól  (III  1.
     pont).  Ezen túlmenően hivatkozik arra is, hogy „[a]z Alkotmány
     módosítása   az   alkotmányozó   szándéka   szerint   »az   ott
     meghatározott   jövedelemadók  esetében   az   adó   mértékének
     meghatározását  a törvényhozó szabad belátására bízza«.”  (III.
     1.3.  pont).  Ugyancsak az Alkotmány új, 70/I. § (2)  bekezdése
     tekintetében  rögzíti,  hogy „[a]z alkotmánymódosítás  szándéka
     szerint  elsősorban  azt  tette lehetővé,  hogy  »jó  erkölcsbe
     ütköző módon jutatott jövedelmek tekintetében törvény, az adott
     adóévtől  kezdődően, külön mértékű kötelezettséget«  állapítson
     meg,  vagyis  a módosítás jelentős mértékben arról  szól,  hogy
     milyen  esetekben, milyen jövedelemnél jöhet szóba a visszaható
     hatályú  jogalkotás tilalmának mellőzése.”  (III.  4.1.  pont).
     Végül ebbe a körbe sorolható az a megállapítás is, mely szerint
     „[a]  Törvény  9.  §  (1) bekezdéséből az  következik,  hogy  a
     különadó  —  a  szándéka szerint — az állami  forrásokkal  való
     gazdálkodáshoz  kapcsolódó  sajátos tényállásokat  céloz  meg.”
     (III. 5.2. pont)
      
      Amennyiben  lehetséges  is  egy  kollektív  testület  (a   386
     képviselőből  álló  alkotmánymódosító és  törvényhozó  hatalom)
     egyirányú  szándékát felfejteni (ha létezik  is  empirikusan  a
     jogalkotó hatalom „szándéka”) akkor is választ kell adni arra a
     kérdésre:  lehet-e amellett érvelni, hogy annak kötelező  ereje
     is  van?  A  jogalkotó a leírt szövegen keresztül  beszél,  nem
     pedig   a   feltételezett  „szándékán”  keresztül.  Alkotmányos
     jogállamban   a   jog   uralmának   kell   megvalósulnia,    az
     Alkotmánybíróságot pedig kizárólag az Alkotmány  szövege  köti,
     sem   az  alkotmánymódosító  (alkotmányértelmezéskor),  sem   a
     törvényhozó    (a    támadott   norma   alkotmányellenességének
     magállapításakor)   feltételezhető   szándékát    nem    veheti
     figyelembe,   amikor   egy   döntés   legitimációját    kívánja
     megalapozni.  Ez  az érvelés egybecseng Sólyom László  23/1990.
     (X.  31.)  AB  határozatban kifejtett párhuzamos indokolásával,
     amelyben szembeállítja a törvényhozó azon szabadságát, hogy  az
     Országgyűlés  dönthet bármely tudományos, aktuálpolitikai  vagy
     gyakorlati   megfontolás  szerint,  míg   az   Alkotmánybíróság
     kizárólag alkotmányjogi érvekre alapozhatja döntését,  így  nem
     köti  azt a jogalkotó hatalom szándéka sem. (ABH 1990, 88, 97.)
     Alkotmányos  jogállamban  nem is  várható  el  azoktól,  akikre
     kötelező a jog, hogy olyan fogalmat használjanak jogos/jogtalan
     magatartásuk  iránytűjeként, amely egyrészt homályos,  másrészt
     nem rendelkezik normatív erővel (részletesen lásd a 675/B/2001.
     számú  AB  határozathoz fűzött különvéleményt, ABH 2002,  1320,
     1344-1345.).
      
      2.2.   Ahogyan   fentebb   már  nyomatékosan   kiemeltem,   az
     alkotmányértelmezés egyik célja az, hogy az alkotmányértelmezés
     eredményként     előálló     normatartalom     minél     inkább
     beleilleszkedjen   az  Alkotmány  egészének   normarendszerébe.
     Álláspontom  szerint — ezt is hangsúlyoztam  —  nem  juthat  az
     Alkotmánybíróság    olyan   alkotmányértelmezési    eredményre,
     amelynek   a   következménye  az,  hogy   valamely   alkotmányi
     rendelkezést   egy   másiknak  az  értelmezése   lerontja;   az
     Alkotmánybíróság   feladata  éppen   az,   hogy   a   különböző
     absztrakciós  szinten  megfogalmazott alkotmányi  rendelkezések
     közötti   összhangot   megteremtse.  Az   Alkotmánybíróság   az
     Alkotmány  módosításánál az Alkotmány alapelveit,  alapértékeit
     nem  hagyhatja  figyelmen  kívül.  Az  Alkotmánybíróságnak   az
     Alkotmány  módosított  rendelkezéseit  —  ugyanúgy,   mint   az
     Alkotmány  többi  rendelkezését — ezen  alapelvek,  alapértékek
     figyelembe vételével kell értelmeznie.
      
      E  követelménynek  — nézetem szerint — a határozat  indokolása
     azért nem tesz eleget, mivel a 70/I. § (2) bekezdésének hatálya
     alá  eső  jövedelmek tekintetében kivételt  tesz  az  in  malam
     partem visszaható hatályú szabályozás tilalma alól. A határozat
     szerint  „[a]  módosítás lehetővé teszi azt,  hogy  törvény  az
     adókötelezettséggel   kapcsolatban   a    visszaható    hatályú
     jogalkotás  tilalmától,  a  jogállam e  lényeges  jellemzőjétől
     eltérjen,    és    visszaható    hatállyal    állapítson    meg
     kötelezettséget az Alkotmány módosításának hatálya alá  tartozó
     esetekben,  a  jövedelem juttatásának módjával összefüggésben.”
     (III.   1.2.   pont).  Álláspontom  szerint  ez  az  értelmezés
     semmiképpen  nem  következik imperatív módon az  Alkotmány  új,
     70/I.    §    (2)    bekezdéséből.   Az   adott    ügyben    az
     Alkotmánybíróságnak  az  Alkotmány  70/I.  §  (2)  bekezdésének
     értelmezését az in malam partem visszaható hatályú szabályozás,
     tehát  az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében szereplő jogállamiság
     klauzulára  tekintettel – arra vetítve és azzal kölcsönhatásban
     – kellett volna elvégeznie.
      
      2.3.  Mindebből  pedig  az  következett  volna,  hogy  az   új
     alkotmányi  rendelkezésből nem vezethető  le  konkluzív  módon,
     hogy  az állami vagyonból jó erkölcsbe ütköző módon teljesített
     jövedelem-kifizetéseket  visszaható hatállyal  adóztathatja  az
     állam   (visszaható  hatállyal  állapítson  meg  külön  mértékű
     kötelezettséget).  A  szabályból, ha azt  az  in  malam  partem
     visszaható  hatályú  jogalkotás  tilalmával  együtt   olvassuk,
     csupán   annyi   következik,  hogy  az  ilyen   külön   mértékű
     kötelezettség-megállapítás   az   adott    (következő)    adóév
     kezdetétől  állapítható meg, a 2010-es vagy bármely  más  adóév
     tekintetében   pedig  szó  sem  lehet  utólagos  kötelezettség-
     megállapításról.
      
      Úgy   vélem   tehát,   hogy  nem  jelentkezik   az   Alkotmány
     rendelkezéseinek    egységes   szemléletű,   ellentmondásmentes
     rendszerkénti  értelmezése a határozatban, ellenkezőleg:  az  a
     70/I.  §  (2) bekezdését eleve kivételt konstituáló szabályként
     értelmezi,  azaz  a 70/I. § (2) bekezdésének  hatálya  alá  eső
     jövedelmek  tekintetében (III. 1.2. pont) kivételt tesz  az  in
     malam partem visszaható hatályú szabályozás tilalma alól.
      
      Megjegyzem:   a   tiltott  visszaható   hatály   tilalma   nem
     egyszerűen alkotmányi alapérték, hanem ezen túlmenően, az egyik
     legfontosabb jogállami imperatívusz is. Az Alkotmány  egymással
     kapcsolatba   hozható   rendelkezéseinek  egységes,   koherens,
     ellentmondások  kiküszöbölését célzó,  az  Alkotmány  egészének
     leginkább   megfelelő  értelmezése  pedig  nem   hozhat   olyan
     eredményt,   amely  valamely  jogállami  szabály   eliminálását
     eredményezi.  Márpedig a 70/I. § (2) bekezdésének  határozatban
     írt   értelmezése   ezzel   az   eredménnyel   jár.   (Minthogy
     gyakorlatilag   úgy   fogjuk  fel,  hogy   a   „jó   erkölcsre”
     hivatkozással  kivétel  tehető  a  tiltott  visszaható  hatályú
     szabályozás tilalmának a követelménye alól.)
      
      3.1.  A  külön mértékű kötelezettség-megállapítás  nem  minden
     tág   értelemben  vett  állami  forrásból  származó   jövedelem
     vonatkozásában  róható ki, csak azok tekintetében,  amelyek  jó
     erkölcsbe    ütköző    módon    kerültek    kifizetésre.     Az
     Alkotmánybíróság  nem kerülheti ki azt a kérdést,  hogy  melyek
     azok  az  esetek,  amelyekben  a  tág  értelemben  vett  állami
     forrásból juttatott jövedelmek megszerzése jó erkölcsbe  ütköző
     módon  történik. Ennek során az Alkotmánybíróságnak figyelemmel
     kell  lennie  arra a tételre, hogy az adott alkotmányi  fogalom
     autonóm  értelmezését  kellene  adnia,  autonóm  módon  kellene
     meghatároznia,  mi  az  olyan  absztrakt  fogalmak   alkotmányi
     jelentése,  mint a tulajdon, a méltóság vagy az  új  alkotmányi
     rendelkezésben  szereplő „jó erkölcs”. (Autonóm  az  értelmezés
     azért, mert az Alkotmánybíróságot értelmezése során nem kötik a
     jogági  fogalom-meghatározások vagy az adott fogalomhoz tapadó,
     azt értelmező rendesbírósági gyakorlat sem.)
      
      Az  Alkotmánybíróság előtt lévő ügy – mint mondtam – precedens
     értékű  is  lehet,  hiszen az Alkotmánybíróság  döntésében  egy
     „értékkategória”  (a  jó  erkölcs)  jelent  meg  most   konkrét
     törvényi rendelkezések viszonyítási pontjaként. Megteheti ugyan
     azt  a  mindenkori alkotmánymódosító hatalom, hogy  hasonlókkal
     teletűzdeli    a   magyar   Alkotmányt   (pl.   „igazságosság”,
     „méltányosság” stb.), s ezekre kérik elvégezni az indítványozók
     az  alkotmányossági  vizsgálatot.  Teheti  akár  azt  is,  hogy
     határozatlan  (jog)fogalmakat emel fel  az  alkotmányi  értékek
     közé  („közrend”,  „köznyugalom”, „közérdek”,  „nemzetgazdasági
     érdek”).  Az  Alkotmánybíróságnak  azonban  ezeket  a   régi-új
     értékkategóriákat — az Alkotmányt egységes rendszerként kezelve
     —  módjában áll az alaptörvény más rendelkezéseivel együttesen,
     egymásra  tekintettel  értelmezni.  Ugyanakkor  úgy  vélem,  az
     Alkotmány    cseppfolyósításához    vezetne    el,    ha     az
     Alkotmánybíróság  szabad utat engedne minden —  az  Alkotmányba
     beépített érték-elem kizárólag a törvényhozó általi tartalommal
     való  kitöltésének.  Ilyenkor  ugyanis  aktuálpolitikai  mezőbe
     csúszhatnának  át ezek a határozatlan fogalmak  (érték-elemek),
     az   Alkotmány  pedig  gyakorlatilag  programmatikus  törvénnyé
     degradálódna,  amely  nem  töltheti be  a  jogállami  Alkotmány
     szerepét.
      
      3.2.  Álláspontom  szerint — ismét  csak  figyelembe  véve  az
     Alkotmány   egyes   rendelkezéseinek  egymásra  vonatkoztatott,
     egymással  harmonizáló  értelmezésének  követelményét  —  a  jó
     erkölcsbe   ütköző   módon   jutatott  jövedelem   tekintetében
     elsősorban     az    állam    semlegessége    alkotmánybírósági
     értelmezésének  segítségével kell megvilágítani  a  jó  erkölcs
     problémáját.  (A  határozat  jelenleg  elsősorban  absztrakciós
     problémaként mutatja be a jó erkölcsbe ütközés kérdését, és nem
     vet számot azzal, hogy a magánjogi jó erkölcs fogalom mennyiben
     feleltethető  meg  vagy  alkalmazható  a  közterhek  viselésére
     vonatkozó  jó  erkölcsre vonatkozó tétellel. Magam határozottan
     azon  a véleményen vagyok, hogy a magánjog értékkategóriái csak
     rendkívül kivételesen ültethetőek át közvetlenül a közjogba.)
      
      Az  állam semlegességének elve — bár kifejezetten nem szerepel
     az  Alkotmányban, mégis — hasonlóan a német,  francia  vagy  az
     amerikai alkotmánybírósági gyakorlathoz — fontos szerepet  tölt
     be   az   ítélkezésben.   A   magyar   gyakorlatban   eddig   a
     vallásszabadság  [4/1993. (II. 12.)  AB  határozat,  ABH  1993,
     48.],  a gazdaságpolitika [33/1993. (V. 28.) AB határozat,  ABH
     1993, 247, 249.], a tudományos igazságok [34/1994. (VI. 24.) AB
     határozat, ABH 1994, 177, 182.] és a szólásszabadság  [30/1992.
     (V.  26.) AB határozat, ABH 1992, 167, 179.] területén fejtette
     ki az Alkotmánybíróság az állam semlegességének doktrínáját.  E
     döntések  alapján  az  állam  nem  foglalhat  állást  abban   a
     kérdésben,  hogy  milyen  vallási, gazdaságpolitikai  döntések,
     tudományos állásfoglalások vagy véleménynyilvánítási  tartalmak
     felelnek  meg  a  jó, igazságos élet koncepciójának.  Ebben  az
     értelemben az állam ezeken a területeken elsősorban  a  be  nem
     avatkozásra   kötelezett.  Ezzel  szemben  az   új   alkotmányi
     rendelkezés kifejezetten felhatalmazza a jogalkotót:  az  adott
     adóév   elejétől   külön  mértékű  kötelezettség   befizetésére
     kötelezheti azokat, akik jó erkölcsbe ütköző módon jutottak tág
     értelemben  vett  állami  forrásból  származó  jövedelemhez.  A
     törvényhozó  tehát felhatalmazással rendelkezik  erre,  de  ezt
     csak  a semlegesség doktrínájának alkalmazásával teheti meg.  A
     jó   erkölcsbe  ütközés  és  a  semlegesség  elvének   egymásra
     vonatkoztatott  értelmezése alapján a  törvényhozó  pártatlanul
     köteles  eljárni a törvényalkotáskor. Nem kedvezhet egy  általa
     preferált   személyközösségnek,  és  nem  szankcionálhat,   nem
     sújthat  kizárólag egy jól körülírható társadalmi  csoportot  a
     külön  mértékű  kötelezettség megállapításával.  A  törvényhozó
     döntésének   eredményeként  pusztán  és  kizárólag   az   adott
     csoporthoz   tartozás  nem  járhat  együtt  a   külön   mértékű
     kötelezettség-megállapítás   előírásával.   A   külön   mértékű
     kötelezettség  megállapításáról  szóló  törvény  csak  semleges
     kritériumokat  alkalmazva alkotható  meg,  és  az  államnak  az
     adóztatás    terén    egyébként    is    fennálló    alkotmányi
     követelményeknek  megfelelően kell eljárnia:  a  külön  mértékű
     kötelezettség   megállapítása  például  nem  lehet   visszaható
     hatályú,  és  végső soron a minden egyén szempontjait  egyaránt
     figyelembe véve (az egyenlő méltóságú személyként való  kezelés
     alkotmányi  imperatívuszát alkalmazva), diszkrimináció-mentesen
     kell az államnak eljárnia ezekben az esetekben.
      
                                  III.
      
        Az Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből eredő in malam partem
        visszaható hatály tilalmának és az Alkotmány 70/I. § (1)
                         bekezdésének a sérelme
      
      Álláspontom szerint — a határozat indokolásában írtak  mellett
     —  más  okok miatt is alkotmányellenesek a Törvény  11.  §  (5)
     bekezdésébe,  valamint 133. §-ába foglalt  rendelkezések  (1.),
     továbbá  a  Törvény II. Fejezetébe tartozó egyéb  szabályok,  a
     magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadójáról szóló  további
     rendelkezések  [8.  §-11. § (1)-(4) bekezdése,  11.  §  (6)-(7)
     bekezdései és 12. §-a] (3.).
      
      1.   Mindenekelőtt  emlékeztetek  arra,  hogy   szerintem   az
     Alkotmány  70/I. § (2) bekezdéséből nem következik közvetlenül,
     hogy  a  tág  értelemben  vett állami  forrásból  származó,  jó
     erkölcsbe   ütköző   módon  kifizetett  jövedelmet   visszaható
     hatállyal   megadóztathassa  az  állam  (visszaható   hatállyal
     állapíthasson meg „különadót”). Az új rendelkezésből —  ha  azt
     együtt   olvassuk   az  in  malam  partem  visszaható   hatályú
     jogalkotás  tilalmával — csupán az következik,  hogy  az  ilyen
     „külön  mértékű”  kötelezettség-megállapítás  az  adott   adóév
     kezdetétől  állapítható meg s így a 2010-es adóév  tekintetében
     sem lehet szó utólagos kötelezettség-megállapításról.
      
      Ami  pedig a Törvény visszaható hatályú rendelkezéseit  illeti
     (a  Törvény 11. § (5) bekezdésébe, valamint 133. §-ába  foglalt
     rendelkezések), változatlanul fenntartom a visszaható hatállyal
     kapcsolatban    a    349/B/2001.   AB    határozathoz    fűzött
     különvéleményemben leírtakat.
      
      Az   idézett  különvélemény  —  a  most  vizsgált   ügyre   is
     vonatkoztathatóan — a következőkre mutat rá (ezek közül  csupán
     néhány elemet idézek fel):
      a)   Jogállami  keretek  között  csak  akkor  várható   el   a
     jogalanytól  a  jogszabályok betartása, ha azokat  kihirdették,
     azok  a  normákat  megismerhették, a  jogszabályok  lehetőséget
     adnak   arra,  hogy  a  jogalanyok  a  magatartásukat   a   jog
     előírásaihoz    igazíthassák,    így    különösen,     ha     a
     hatálybalépésüket   megelőző   időre   nem   állapítanak    meg
     többletkötelezettséget a számukra. (…)  A  retroaktív  norma  a
     jogrendszer egyik alappillérét ingatja meg, mivel  a  „jog  nem
     tudása  nem  mentesít a jogkövetkezmények alól” megdönthetetlen
     vélelmét fikcióvá alakítja át, ami így nem képes biztosítani  a
     jogi norma érvényesülését.
      b)  A  korábbi  szabályok  szerint  lezárt  jogviszonyokba   —
     kivételesen  —  csak akkor lehet alkotmányosan beavatkozni,  ha
     ezt   a   jogbiztonsággal   konkuráló   más   alkotmányos   elv
     elkerülhetetlenné  teszi, és ezzel nem okoz  az  elérni  kívánt
     célhoz  képest  aránytalan sérelmet.  [11/1992.  (III.  5.)  AB
     határozat, ABH 1992, 77, 82.]
      [Hangsúlyoztam  tehát  a  különvéleményemben,  hogy  ebben   a
     körben  csak  a  jogbiztonsággal  konkuráló  alkotmányos  elvek
     jöhetnek  számításba,  az olyan absztrakt alkotmányos  értékek,
     mint  a  jó  erkölcs,  nem.  Úgy is fogalmazhatunk:  a  tiltott
     visszaható   hatály  jogállami  parancsként  olyan   —   szinte
     érinthetetlen  —  tartalom  (lényeg),  amely  sem   alkotmányos
     értékkel   (jó  erkölcs),  sem  pedig  még  akár  méltányolható
     absztrakt  államcélra hivatkozással sem korlátozható.  A  jelen
     esetben: a jó erkölcsre hivatkozással sem lehet kivételt  tenni
     a  jogállami  parancsot kifejezésre juttató tiltott  visszaható
     hatály alól.]
      c)   A   „cél   szentesíti  az  eszközt”   elvének   parttalan
     alkalmazása  idegen a jogállam eszméjétől. Ahogyan egyes  német
     szerzők fogalmaznak: a tiltott visszaható hatály megengedése  a
     legnagyobb merénylet a jogállam ellen.
      d)  Az Alkotmánybíróságnak itt a jogbiztonság egyik kiemelkedő
     jelentőségű  elemét  kell  védenie.  Ezt  a  szerepkört   pedig
     leginkább az a körülmény értékeli fel, hogy a visszaható hatály
     tilalmának    érvényesülése   az   egész   jogállami    jogrend
     stabilitásának   az   előfeltétele,   az   egész    jogrendszer
     érvényesíthetőségének  egyik biztosítéka  [Részletesen  lásd  a
     349/B/2001.  AB határozathoz fűzött különvéleményt,  ABH  2002,
     1241, 1258-1267.].
      
      Emlékeztetek  arra  is,  hogy  az Alkotmánybíróság  gyakorlata
     szerint „[h]a az új jogszabálynak visszamenőleges hatálya  van,
     az  a  jogszabály  megjelenése előtt  keletkezett  jogviszonyok
     tömegének   felülvizsgálatával  jár,   amely   a   jogbiztonság
     alkotmányos követelményét sérti. Különösen irányadó ez  azokban
     az  esetekben,  amikor  az új jogszabály olyan  kötelezettséget
     vagy  felelősséget  állapít meg, amely  a  korábbi  jogszabályi
     környezetben  egyáltalán nem, vagy enyhébb  feltételek  mellett
     állt fenn.” [339/B/1995. AB határozat, ABH 1998, 605, 607.]
      
      Mivel  —  álláspontom  szerint —  az  Alkotmány  70/I.  §  (2)
     bekezdéséből  nem  következik kényszerítő  módon  az  in  malam
     partem visszaható hatályú adómegállapítás, a törvényhozó  pedig
     nem  bizonyította, hogy egy, a jogbiztonsággal konkuráló  másik
     alkotmányos  elv  érvényesülése miatt lenne  elkerülhetetlen  a
     visszaható  hatályú  szabályozás, ezért a  Törvény  11.  §  (5)
     bekezdése és 133. §-a az Alkotmány 2. § (1) bekezdésébe foglalt
     jogállamiság  részét képező in malam partem visszaható  hatályú
     szabályozás tilalmába ütközése miatt alkotmányellenes.
      
      2.  Látszólag kapcsolatba hozható — a „megengedett” visszaható
     hatály  kapcsán — a most elbírált ügy a 32/1991.  (VI.  6.)  AB
     határozattal  elbírált üggyel (a kamatadó-üggyel).  Álláspontom
     szerint  azonban  a 32/1991. (VI. 6.) AB határozattal  elbírált
     jogi  probléma jelentős mértékben eltér a mostani különadó  ügy
     által felvetett alkotmányossági kérdéstől. E döntés ugyanis nem
     kifejezetten a visszaható hatályú szabályozásról szólt, hanem a
     jogállami piacgazdaság kialakítása előtt tett állami ígérvények
     jövőbeni sorsáról.
      
      A  Polgári  Törvénykönyvről szóló 1959.  évi  IV.  törvény  (a
     továbbiakban:  Ptk.)  226.  § (2) bekezdésének  első  fordulata
     kimondja,  hogy  jogszabály  a hatálybalépése  előtt  megkötött
     szerződések tartalmát csak kivételesen változtathatja  meg.  Az
     Alkotmánybíróság a Ptk. 226. § (2) bekezdése első  fordulatának
     alkotmányossági elemzése során — elsőként a 32/1991.  (VI.  6.)
     AB  határozatában — mutatott rá arra, hogy „az állam  általában
     csak    ugyanolyan   feltételekkel   teheti   meg   az   általa
     jogszabályban   kiadott  blankettaszerződések   tartalmának   a
     megváltoztatását, mint amilyen feltételek fennállása  esetén  a
     szerződés  más  felei  kérhetik a  bíróságtól  —  a  rebus  sic
     stantibus  klauzulájára alapítottan — a szerződés  módosítását.
     Ha  ugyanis az állam a polgári jogi jogviszonyokban közvetlenül
     vesz   részt,  ezt  alkotmányosan  csak  ugyanolyan  feltételek
     mellett teheti meg, mint amilyen feltételeket az általa kiadott
     jogszabályokban  a polgári jogi jogviszonyok  egyéb  résztvevői
     számára   megszab  (egyenjogúság,  mellérendeltség  stb.)”.   E
     határozatában az Alkotmánybíróság kifejtette azt is, hogy „…  a
     kivételességet   –   amelynek  fennállása  esetén   a   meglévő
     jogviszonyok  tartalma jogszabály útján  módosítható  –  éppúgy
     esetenként,  jogszabályonként kell vizsgálni, mint  a  bírósági
     szerződésmódosítás alkalmazhatóságát az egyedi jogviszonyokban.
     Jogszabályonként külön-külön eldöntendő kérdés tehát  az,  hogy
     mikor  felel  meg  a  fennálló szerződési  kapcsolatokban  való
     állami   beavatkozás  az  Alkotmánynak,  illetőleg  az   előbbi
     szempontoknak.   Ennek  eldöntése  elsősorban   a   törvényhozó
     felelőssége,    de    a    beavatkozás   alkotmányosságát    az
     Alkotmánybíróság dönti el”. [ABH 1991, 151-154, 157.]
      
      Az  1991-es  döntés  tehát  olyan tartós,  több  éve  fennálló
     polgári  jogi  jogviszonyokba  való  beavatkozást  bírált   el,
     amelyre  a  privátautonómia elve az irányadó,  és  amelynek  az
     egyik  szereplője  az  állam. Tehát  arra  a  kérdésre  kellett
     válaszolni,   hogy   piacgazdasági  viszonyok   között   milyen
     feltételekkel cserélheti ki az állam a kereskedő  köpönyegét  a
     császár  tógájára. A mostani különadó ügyben  nincs  meg  ez  a
     kettős   szerep,  hiszen  itt  közjogi  kógens  szabályrendszer
     alapján    kell    dönteni    a   rövidtávon    visszamenőleges
     adókötelezettség fennállásáról, és a törvényhozó sem hivatkozik
     a  jogviszonyok  létrejöttekor előre  nem  látható  körülmények
     társadalmi szintű lényeges megváltozására.
      
      3.   Álláspontom   szerint  minden  alkotmányi   kötelezettség
     fennállásának  bizonyítása  az  állam  kötelessége.  Nincs   ez
     máshogy  a  közterhek  kivetésénél, az adómegállapításnál  sem.
     Mivel   a   törvényhozó   nem   bizonyította   (mert   nem   is
     bizonyíthatta), hogy a Törvény II. Fejezete hatálya alá tartozó
     jövedelmekhez    a    huzamosabb    időn    keresztül    állami
     foglalkoztatottak (legyenek azok az ágazati törvények  vagy  az
     Mt.  hatálya alá esők) jó erkölcsbe ütköző módon jutottak volna
     hozzá,  ezért  a  Törvény  II. Fejezete  szerinti  különadó  az
     Alkotmány általános közteherviselési klauzulája, a 70/I. §  (1)
     bekezdése hatálya alá tartozik. Ebben a tekintetben osztom  Dr.
     Bihari  Mihály alkotmánybíró párhuzamos indokolása 2. pontjában
     foglaltakat, vagyis nekem is az az álláspontom, hogy  a  98%-os
     különadó mértéke konfiskatórius jellegű, ezáltal ellentétes  az
     Alkotmány    70/I.   §   (1)   bekezdésébe   foglalt    arányos
     közteherviselés elvével.
      
      Budapest, 2010. október 26.
                                                     Dr. Kiss László
                                                       alkotmánybíró
      
     Dr. Lenkovics Barnabás alkotmánybíró párhuzamos indokolása
      
      Egyetértek  a  rendelkező  résszel,  annak  indokolásával  is,
     azonban  a döntést egy további indokkal is alátámasztanám.  Úgy
     vélem, ez még meggyőzőbben és egyértelműbben igazolná a Törvény
     alkotmányellenességét.
      
      A  törvényi rendelkezések megsemmisítését az Alkotmány 70/I. §
     (2)  bekezdésének és a 70/A. § diszkrimináció tilalmát  rögzítő
     (1)   bekezdésének   együttes  értelmezésére   lehetett   volna
     alapozni.
      
      Az  együttes értelmezés indoka véleményem szerint az, hogy bár
     a közpénzekből juttatásban részesülők alanyi körét a 70/I. § új
     (2) bekezdése maga megkülönbözteti, ezért más, rajtuk kívülálló
     csoportokkal  szemben a diszkrimináció kérdése  alkotmányossági
     szempontból  nem  vizsgálható, az érintett alanyi  körön  belül
     azonban  a  törvényhozóra a 70/A. § (1) bekezdése  alapján  már
     vonatkozik  a  diszkrimináció tilalma. Több indítványozó  éppen
     azért  nyújtott  be alkotmányossági kifogást a  Törvény  ellen,
     mert az a 70/I. § (2) bekezdés hatálya alá tartozó alanyi körön
     belül  egyazon homogén csoportba sorolta a jogállási  törvények
     alapján  —  alanyi  jogon  járó — nagyobb  összegű  juttatásban
     részesülőket  az  ugyanilyen  juttatásokban,  de  jó  erkölcsbe
     ütköző módon részesülőkkel. Az alapvető kérdés tehát az, hogy a
     Törvény  alanyi  és  tárgyi hatálya a 70/I.  §  (2)  bekezdésén
     túlmenően  megfelel-e  a  70/A. § (1)  bekezdésének  is,  avagy
     beleütközik.
      
      A   jogi   normákat  a  jogalkotótól  elvárható  gondossággal,
     körültekintéssel   és   felelősséggel   kell   megalkotni.    A
     normaalkotás  különösen  fontos, előre  eldöntendő  kérdése  az
     általánosítás   (absztrakció)  szintjének   meghatározása,   az
     ugyanis  alapvetően meghatározza mind a norma  tárgyi  hatályát
     (azaz  a szabályozni kívánt emberi magatartások körét), mind  a
     személyi  hatályát  (az érintett alanyi kört).  Minden  szabály
     létrehoz  magatartási  osztályokat és emberi  csoportokat,  így
     mindig  fontos  kérdés, mi volt az osztályozás, a csoportképzés
     ismérve,  s  a  jogalkotó megfelelően  húzta-e  meg  a  csoport
     határvonalait.  Ehhez  fontos  szempont  a  szabályozás  minden
     csoporttaggal szembeni azonos célja és a cél igazolhatósága.  A
     jogalkotónak úgy kell meghatároznia a szabály alkalmazási körét
     (személyi  és  tárgyi  hatályát), hogy az igazodjon  a  szabály
     céljához   és  igazolásához.  (Részletesen  ld.  Az   Alkotmány
     kommentárja,  II.  kötet,  2532. old.,  Szerk.:  Jakab  András;
     Századvég   Kiadó,   Budapest,  2009.)  Jelen   esetben   tehát
     meghatározott  jövedelmek  jó  erkölcsbe  ütköző   módon   való
     juttatásáról  és  az  ilyen  juttatásban  részesülő  jogalanyok
     köréről kellett volna, hogy a Törvény rendelkezzen.
      
      Az  Alkotmánybíróság gyakorlata szerint egy jogszabály azáltal
     is  megvalósíthat diszkriminációt és teremthet alkotmányellenes
     helyzetet,  hogy  különböző  helyzetben  lévőket  kezel  azonos
     módon.  A  megkülönböztetés indokolatlan hiánya az  alkotmányos
     egyenlőség  sérelméhez  vezet [lásd pl.  1/1995.  (II.  8.)  AB
     határozat, ABH 1995, 31.; 42/2007. (VI. 20.) AB határozat,  ABH
     2007,  564.]. Álláspontom az, hogy a támadott Törvény  esetében
     éppen  ez történt: a jogalkotó a szabályozás céljához és tárgyi
     hatályához  viszonyítva az alanyi/személyi hatály tekintetében,
     a  98%-os különadó megfizetésére kötelezettek csoportján  belül
     elmulasztotta a megfelelő differenciálást. Az érintettek között
     ugyanis — ahogyan erre a határozat indokolása is utal — olyanok
     is vannak, akik valamely törvényi előírás alapján, alanyi jogon
     járó juttatásban részesültek, és sem a jogosultságot megalapozó
     jogviszony  kezdete  előtt,  sem annak  fennállása  alatt  vagy
     megszűnése  után  semmilyen — különösen jó erkölcsbe  ütköző  —
     ráhatásuk nem volt arra, hogy milyen összeget kaptak. Az  ilyen
     juttatások  egyáltalán nem minősíthetők jó erkölcsbe  ütközőnek
     (pl.  több  évtizedes  pedagógusi  pálya  lezárása  esetén).  A
     jogalkotó  azonban az (adó)alanyi kör meghatározása  során  ezt
     nem  vette  figyelembe, ezáltal a Törvény —  és  az  abban  írt
     (vissza)fizetési  kötelezettség — nem csak azokra  az  esetekre
     vonatkozik,  amelyek valóban sértik a társadalom igazságérzetét
     [az  Alkotmány 70/I. § (2) bekezdése szerinti jó erkölcsöt].  A
     Törvény a különböző helyzetű érintettek között — azáltal,  hogy
     a  köztük lévő lényeges különbözőségeket figyelmen kívül hagyta
     —  hibásan képezett homogén csoportot, morálisan nem igazolható
     módon   állapított   meg   azonosságot.   A   differenciálatlan
     jogalkotói  csoportképzés miatt a Törvény számos  érintettet  —
     még  ha  akaratlanul is — erkölcstelennek bélyegez,  ami  sérti
     emberi  méltóságukat  [Alkotmány  54.  §  (1)  bek.],  valamint
     jóhírnevüket is [Alkotmány 59. § (1) bek.].
      
      Mindezek   együttesen   hátrányos   megkülönböztetést,    azaz
     diszkriminációt eredményeznek.
      
      Megjegyzem  még:  a Törvénnyel kapcsolatban  felvethető  annak
     nem    megfelelő   illeszkedése   a   jogrendszerbe,   ami    a
     jogállamiságot és a jogbiztonságot érintő további probléma  is.
     Ha  ugyanis  egy  szerződés (az annak  alapján  járó  juttatás)
     jóerkölcsbe   ütközik   [pl.  kifejezetten   a   nemzetgazdaság
     megkárosítására,  illetéktelen előny szerzésére  irányul,  azaz
     joggal  való  visszaélést  valósít meg,  vagy  nyilvánvalóan  a
     jóerkölcsbe ütközik (Vö. Ptk. 5. § (1)-(2) bekezdés és  200.  §
     (2) bekezdés)], akkor az a szerződés semmis. A semmis szerződés
     érvénytelenségére    határidő   nélkül    bárki    hivatkozhat,
     megállapítása   esetén   a  szerződéskötés   előtt   fennállott
     helyzetet  kell visszaállítani [Ptk. 234. § (1) és 237.  §  (1)
     bek.]. Az in integrum restitutio 100%-os visszatérítést jelent,
     a  visszatérített érték azonban nem jövedelem,  azt  nem  lehet
     adóztatni.   Ugyanakkor  magánjogi  szempontból  a  jóerkölcsbe
     ütköző  juttatás  98%-ának elvonása sem tehetné  erkölcsössé  a
     megmaradó 2%-ot.
      
      Budapest, 2010. október 26.
                                              Dr. Lenkovics Barnabás
                                                       alkotmánybíró
      
     Dr. Stumpf István alkotmánybíró párhuzamos indokolása
      
      Egyetértek   a   határozat  rendelkező  részével,   ugyanakkor
     részben   nem   értek   egyet  az  indokolásban   foglaltakkal.
     Álláspontom  szerint  a törvényi rendelkezések  megsemmisítését
     nem  az  Alkotmány 70/I. § (2) bekezdésére, hanem  a  hátrányos
     megkülönböztetés  tilalmát  kimondó  70/A.  §  (1)  bekezdésére
     kellett  volna  alapozni.  Egyrészt azért,  mert  önmagában  az
     Alkotmány     70/I.    §    (2)    bekezdése    alapján     adó
     alkotmányellenessége  nem állapítható  meg,  másrészt,  mert  a
     Törvény szerinti különadó kivetése a különadó alanyaira  –  nem
     annak  mértéke  miatt,  hanem az érintett adóalanyok  hátrányos
     megkülönböztetése  folytán – a különadó mértékétől  függetlenül
     alkotmányellenes.
      
      1.  A  többségi  határozat indokolásának III.  5.3.  pontja  a
     Törvény   alkotmányellenességét  az  Alkotmány  70/I.   §   (2)
     bekezdésére   alapozza,   amikor  úgy   fogalmaz,   hogy   „[a]
     törvényalkotó  túllépte  alkotmányos  felhatalmazását,  ami  az
     Alkotmány   70/I.  §  (2)  bekezdésének,  egyben   2.   §   (1)
     bekezdésének    sérelméhez   vezetett.”   Véleményem    szerint
     ugyanakkor  önmagában  az  Alkotmány  70/I.  §  (2)   bekezdése
     alapján,  a  70/I.  §  (1) bekezdésének vizsgálata  nélkül  adó
     alkotmányellenessége  nem  állapítható  meg,  mivel  az  előbbi
     speciális rendelkezés az utóbbihoz képest.
      
      1.1.  Az  Alkotmány  70/I. § (1) bekezdése  a  közteherviselés
     általános alkotmányos követelményeként az „arányosság” mércéjét
     tartalmazza.  Az  Alkotmánybíróság  a  44/1997.  (IX.  19.)  AB
     határozatban  a  következők szerint foglalta  össze  az  adózás
     arányosságával   kapcsolatos  gyakorlatát:   az   Alkotmány   a
     közterhekhez  való  hozzájárulás  tekintetében   csak   azt   a
     követelményt  támasztja a jogalkotóval szemben, hogy  az  adott
     fizetési  kötelezettség  feleljen meg  az  alanyi  kötelezettek
     jövedelmi  és  vagyoni  viszonyainak,  vagyis  álljon   azokkal
     arányban  (1558/B/1991. AB határozat, ABH  1992,  506-507.).  A
     jogalkotó   tehát   széles   keretek   között   mérlegelhet   a
     köztehermérték megállapításakor, szabadsága igen nagy  abban  a
     kérdésben    is,    hogy   a   közteherviselési   kötelezettség
     kiindulópontjaként  milyen gazdasági  forrást  választ  ki,  és
     ennek alapján mit jelöl ki a közteher tárgyának (620/B/1992. AB
     határozat,  ABH 1994, 539, 541.). Az Alkotmány  tehát  nem  azt
     határozza  meg, hogy jövedelmet és vagyont kell, illetve  lehet
     közteherviselési kötelezettség alapjává tenni, hanem  azt  írja
     elő,  hogy  a  közterhek  viselésének a  jövedelmi  és  vagyoni
     viszonyokhoz    igazodóan,    arányosan    kell    megtörténnie
     (448/B/1994. AB határozat, ABH 1994, 724, 726.).
      
      1.2.  A  törvényhozót tehát széles mérlegelési jog illeti  meg
     az  adózásra  vonatkozó  szabályozáskor.  Az  adó-megállapítási
     jognak  azonban  nyilvánvaló  korlátját  képezik  az  Alkotmány
     rendelkezései,  ezek  között a 70/I.  §  (1)  bekezdése,  amely
     kizárja az aránytalan adóztatás lehetőségét. Az Alkotmány 70/I.
     §  (1) bekezdéséhez képest az arányosság tekintetében speciális
     szabályt   tartalmaz  az  Alkotmány  70/I.  §  (2)   bekezdése,
     amennyiben  az  egyébként  arányosnak  minősülő  adóhoz  képest
     „külön  mértékű  kötelezettség” megállapítását  teszi  lehetővé
     meghatározott feltételek fennállása esetén (ha a jövedelmet  jó
     erkölcsbe  ütköző  módon  juttatták  és  a  juttatás  közterhek
     viselésére  szolgáló  forrásokból  vagy  az  állami   vagyonnal
     gazdálkodó,   illetve  az  állam  többségi  tulajdonában   vagy
     irányítása   alatt  álló  szervezetek  részéről  történt).   Az
     Alkotmány  70/I.  §  (2) bekezdése tehát  a  törvényhozónak  az
     Alkotmány  70/I.  §  (1) bekezdése alapján fennálló  adóztatási
     lehetőségét   semmiben  nem  korlátozza,  hanem   meghatározott
     feltételek  fennállása esetén tovább bővíti.  Ha  az  Alkotmány
     70/I.  §  (2)  bekezdésében meghatározott  feltételek  egy  adó
     vonatkozásában  nem  állnak  fenn,  az  önmagában  csak  annyit
     jelent,  hogy  az egyébként arányosnak minősülő  adóhoz  képest
     „külön  mértékű kötelezettség” megállapítására nincs lehetőség,
     de    nem    eredményezi   szükségszerűen    az    adott    adó
     alkotmányellenességét – ilyen esetben azt az Alkotmány 70/I.  §
     (1)  bekezdésének általános „arányossági” mércéje (az Alkotmány
     egyéb rendelkezései) alapján kell megítélni.
      
      1.3.  A  többségi  határozat indokolása a  III.  5.  pontjában
     kijelenti,   hogy   „[a]   Törvény   hatálybalépését   követően
     kifizetett   juttatásokat   (pl.  végkielégítés)   illetően   a
     különadót  […]  nem egyedül az Alkotmány 70/I. § (2)  bekezdése
     alapján  kell vizsgálni. Figyelembe kell venni, hogy a  Törvény
     hatálybalépését  követően kifizetett  juttatásokat  illetően  a
     törvényhozó  meghatározhatja  – az  70/I.  §  (2)  bekezdésétől
     függetlenül  –  az  egyes kifizetések feltételeit.”  Az  előbbi
     megállapítás ellenére a többségi határozat indokolása –  miután
     kimondta,   hogy  „itt  nem  alkalmazható  a  »külön  mértékre«
     vonatkozó      alkotmányi     felhatalmazás”,     elmulasztotta
     kiterjeszteni a vizsgálatot arra, hogy a különadó megfelel-e az
     Alkotmány   70/I.  §  (1)  bekezdése  általános   „arányossági”
     mércéjének,  illetve az Alkotmány egyéb rendelkezéseinek.  Ezek
     hiányában  –  önmagában  a  70/I. §  (2)  bekezdése  alapján  –
     véleményem  szerint  az alkotmányellenesség  megállapítása  nem
     volt megalapozott.
      
      2.  A  Törvény  9.  §  (1) bekezdése által meghatározott  körű
     magánszemélyek   (a  továbbiakban:  közpénzből  foglalkoztatott
     személyek)  és a versenyszférában foglalkoztatott  személyek  a
     tartós  foglalkoztatási  jogviszony  keretében  foglalkoztatott
     személyek csoportján belül az adójogi szabályozás szempontjából
     homogén  csoportot  alkotnak.  A Törvény  szerinti  különadó  a
     homogén  csoporton belüli előbbi két csoport közötti  hátrányos
     megkülönböztetést  eredményez.  A  Törvény  szerinti   különadó
     bevezetése   –   az  Alkotmány,  illetve  a  Törvény   szerinti
     kötelezettség   tárgyát  képező  jövedelem  kétségbevonhatatlan
     azonosságának  hiányában  – nem alapozható  meggyőző  módon  az
     Alkotmány  70/I.  §  (2) bekezdésére, és  a  homogén  csoporton
     belüli adójogi eltérésnek más kellő alkotmányos indoka sincs.
      
      2.1.    Megítélésem    szerint    a    különadóra    vonatkozó
     rendelkezésekkel érintett közpénzből foglalkoztatott  személyek
     és  a  versenyszférában foglalkoztatott  személyek  az  adójogi
     szabályozás    szempontjából   homogén   csoportot    alkotnak,
     amennyiben  tartós  foglalkoztatási jogviszonynak  az  alanyai,
     jövedelmüket   hasonló  feltételekkel  végzett  tevékenységgel,
     hasonló    típusú    jövedelem-elemek    révén    szerzik    (a
     foglalkoztatási  jogviszony megszűnésének  esetére  is  hasonló
     típusú  juttatásokban  részesülnek – végkielégítés,  felmentési
     időre szóló illetmény vagy fizetés, stb.).
      
      2.2.  A  Törvény  9.  § (2) bekezdése által  meghatározott,  a
     jogviszony   megszűnéséhez  kapcsolódó  egyes  bevételeknek   a
     Törvény    szerinti    különadóval   sújtása    a    közpénzből
     foglalkoztatott személyek és a versenyszférában foglalkoztatott
     személyek közötti hátrányos megkülönböztetést eredményez, mivel
     ugyanolyan típusú és nagyságú jövedelmekre az egyik csoport  98
     százalékos  mértékű  különadót köteles  fizetni,  míg  a  másik
     csoport  az  –  a  jóval  kisebb  jövedelem-elvonással  járó  –
     általános személyi jövedelemadó-szabályok szerint adózik.
      
      2.3.  Az  Alkotmánybíróság  kialakult  gyakorlata  szerint  az
     Alkotmány   70/A.   §-ában  foglalt  általános   jogegyenlőségi
     követelmény  arra vonatkozik, hogy az állam, mint közhatalom  a
     jogok és kötelezettségek elosztása során köteles egyenlőkként –
     egyenlő  méltóságú  személyként –  kezelni  a  jogalanyokat,  a
     jogalkotás során a jogalkotónak mindegyikük szempontjait azonos
     körültekintéssel,  elfogulatlansággal és  méltányossággal  kell
     irtékelnie. [pl. 9/1990. (IV. 25.) AB határozat, ABH 1990,  46,
     48.;  21/1990.  (X.  4.) AB határozat, ABH  1990,  73,  77-78.;
     61/1992.  (XI.  20.)  AB határozat, ABH  1992,  280,  281-282.;
     35/1994.  (VI.  24.)  AB határozat, ABH  1994,  197,  203-204.;
     30/1997.  (IV.  29.)  AB határozat, ABH  1997,  130,  138-140.;
     39/1999.  (XII. 21.) AB határozat, ABH 1999, 325,  342-344.]  A
     megkülönböztetésnek azonos csoportra nézve kell fennállnia.  Az
     azonos  csoporton, adott szabályozási koncepción belüli  eltérő
     szabályozás akkor nem alkotmányellenes, ha az eltérésnek  kellő
     alkotmányos  indoka van. [21/1990. (X. 4.)  AB  határozat,  ABH
     1990, 77-78.] Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint az
     azonos helyzetben lévők között nem alapjogok tekintetében  tett
     megkülönböztetés csak akkor tekinthető alkotmányellenesnek,  ha
     nincs  ésszerű indoka, tehát önkényes. [16/1991.  (V.  20.)  AB
     határozat, ABH 1991, 62.; 61/1992. (XI. 20.) AB határozat,  ABH
     1992, 280-282.]
      
      2.4.    A    közpénzből   foglalkoztatott   személyek   eltérő
     (hátrányos) kezelése (azaz velük szemben különadó-kötelezettség
     előírása)   nem   indokolható  az   Alkotmány   70/I.   §   (2)
     bekezdésével. Az Alkotmány 70/I. § (2) bekezdése alapján  ugyan
     a   közpénzből  foglalkoztatott  személyek  tekintetében  külön
     mértékű   kötelezettség  megállapítására  lehetőség   van,   de
     kizárólag  a  „jó erkölcsbe ütköző módon juttatott”  jövedelmek
     esetén;  a Törvény szerinti különadó pedig nem, vagy legalábbis
     potenciálisan   nem   csak   ilyen   jövedelmekre   vonatkozik.
     Egyetértek  a  többségi  határozat  indokolásának   III.   4.2.
     pontjában  foglaltakkal, miszerint „[a] Törvény nem különböztet
     a  juttatások  jogalapja  szerint  (törvény  vagy  megállapodás
     alapján  juttatott  bevétel) és aszerint  sem,  hogy  az  egyes
     jövedelemtípusokat  keletkeztető  tényállásokat  illetően   hol
     befolyásolható   a   juttatás  mértéke  az   állami   forrásból
     gazdálkodó  szervezet és munkavállalója  által  [...],  és  hol
     egyáltalán  nem”.  Egyetértek továbbá azzal a  megállapítással,
     hogy  „csak  az  érintettek által befolyásolható tényállásoknál
     merülhet  fel az, hogy a jövedelmet »jóerkölcsbe ütköző  módon«
     juttatták”,   ezért  „nem  minősíthető  jóerkölcsbe   ütközőnek
     pusztán  a  mértéke  alapján a törvényben  biztosított,  alanyi
     jogon  járó, törvényben meghatározott mértékű jövedelem”.  Erre
     figyelemmel megállapítható, hogy bár egyedi esetekben  lehetnek
     olyan  jövedelmek  a  különadóval érintett  jövedelmek  között,
     amelyeket  „jó erkölcsbe ütköző módon” juttattak, a  különadóra
     vonatkozó    szabályok   hatálya   alá    tartozó    jövedelmek
     összességében  nem  minősíthetőek  jó  erkölcsbe  ütköző  módon
     juttatottnak,   ezért  a  2010.  évi  XC.  törvény   különadóra
     vonatkozó  szabályaira  általánosságban  nem  alkalmazható   az
     Alkotmány   70/I.   §   (2)   bekezdése   mint   az   általános
     közteherviselési    szabályokhoz    képest    külön     mértékű
     kötelezettség  megállapítását lehetővé  tevő  kivétel.  Ez  azt
     jelenti,  hogy  a  Törvény  különadóra vonatkozó  rendelkezései
     által      eredményezett      hátrányos     megkülönböztetéssel
     összefüggésben   az  Alkotmány  70/I.  §  (2)   bekezdése   nem
     hivatkozható a megkülönböztetés alkotmányos indokaként.
      
      2.5.    A    tartós   foglalkoztatási   jogviszony   keretében
     foglalkoztatott személyek homogén csoportján belüli, a  Törvény
     szerinti adójogi eltérésnek a 2.4 pontban leírtakon kívül sincs
     más  kellő alkotmányos indoka. A különadó alkalmazásának oka  a
     Törvény   indokolása  szerint  a  társadalom   igazságérzetének
     vélelmezett  sérelme, tehát azt a jogalkotó kvázi  szankcióként
     alkalmazza a közpénzből foglalkoztatott személyekkel szemben, a
     különadó   kivetésével  összefüggésben  egyéb  gazdaság-   vagy
     szociálpolitikai  cél  nem  állapítható  meg.  A  költségvetési
     forrásokkal, állami vagyonnal történő takarékosabb  gazdálkodás
     elméletileg   akár  megalapozhatná  azt,  hogy   a   közpénzből
     foglalkoztatott  személyek  eltérő  (csekélyebb)  juttatásokban
     részesüljenek   felmentés  (felmondás)  idején,   de   ez   nem
     adópolitikai   szabályozási   kérdés,   hanem    az    érintett
     jogviszonyokat szabályozó törvények (például Kjt., Ktv.,  stb.)
     adott   jogintézményeire   (például  végkielégítés)   vonatkozó
     részletes  szabályainak meghatározásával függ  össze.  Ahogy  a
     többségi határozat indokolásának III. 5.1. pontja is megjegyzi,
     „[a]   törvényhozó  a  jogállási  törvényekben   a   jogviszony
     megszűnésével  összefüggésben  biztosított  végkielégítést,   a
     felmentési  idő  tartamát,  a munkavégzési  kötelezettség  alól
     mentesítés  kötelezettségét nem változtatta meg. Nem korlátozta
     sem  jogalapját, sem összegszerűségét illetően a  végkielégítés
     mértékét  vagy  a felmentési időre kifizetendő  munkabért,  nem
     rendelkezett  a  korábbi  években  esedékessé  vált   szabadság
     megváltásának    a    korlátozásáról    sem.”     Ezeknek     a
     jogintézményeknek   az   érintetlenül   hagyása    mellett    a
     költségvetési    forrásokkal,    állami    vagyonnal    történő
     takarékosabb  gazdálkodás a Törvény szerinti különadó  esetében
     nem tekinthető ésszerű adójogi szabályozási indoknak.
      
      2.6.  Mindezek  alapján az az álláspontom, hogy  a  közpénzből
     foglalkoztatott     személyeknek    –    a     versenyszférában
     foglalkoztatott  személyekhez  képest  –  eltérő   kezelése   a
     különadó  szempontjából  önkényes  hátrányos  megkülönböztetést
     jelent, ezért alkotmányellenes.
      
      Budapest, 2010. október 26.
                                                   Dr. Stumpf István
                                                       alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     special retroactive tax
     Number of the Decision:
     .
     184/2010. (X. 28.)
     Date of the decision:
     .
     10/26/2010
     Summary:
     An act providing for the introduction of a special retroactive 98% tax, if the income was given contrary to good morals by organisations managing state property or by state owned or governed organisations, was considered to be a “confiscatory” tax.
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2010-3-009
     .