Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00156/2015
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/01963/2014,
.
Első irat érkezett: 01/09/2015
.
Az ügy tárgya: a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény, és a 2014. évi XL. törvény elleni alkotmányjogi panasz (devizahitel)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/29/2015
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény, valamint a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta.
Az indítványozó álláspontja szerint a Dtv. I. 3. § (1), (2) bekezdése - amely szerint a kettős árfolyam alkalmazása semmis, helyette a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamának alkalmazását írja elő - ellentétes a kölcsönszerződés megkötésekor hatályos Hpt. 213. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezéssel. Indokolásul előadja, hogy a Dtv. I. a szerződéses kikötés semmisségét állapítja meg, amely a kölcsönszerződés részleges érvénytelenségét jelenti, míg a Hpt. 213. § (1) bekezdésének c) pontja a kölcsönszerződés teljes semmisségét eredményezi. Ez - az indítványozó véleménye szerint - sérti az Alaptörvény B. cikk (1) bekezdése szerinti jogállamiság elvét, illetve a jogbiztonság követelményét. A Dtv. I. 3. § (1) és (2) bekezdése ellentétes az Alaptörvény M. cikk (2) bekezdés szerinti fogyasztóvédelem elvével, mivel a Dtv. 3. § (1) és (2) bekezdését megalapozó, általános miniszteri indokolásban felhozott "teljesíthetetlenség-elkerülési" fogyasztóvédelmi érv nagyvonalúsága okán hibásan került sor a fogyasztók jogérvényesítési lehetőségének korlátozására. Ezért a rendelkezés sérti a II. cikk szerinti emberi méltósághoz való jogát is.
A Dtv. I. 16. § (1), valamint a Dtv. II. 38. § (1) bekezdése - az indítványozó álláspontja szerint - ellentétes az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogával, mivel azzal, hogy a bíróság - a hivatkozott törvényi rendelkezésre tekintettel - a peres eljárást felfüggesztette, a jogorvoslat lehetőségét kizárta, az ésszerű befejezés lehetősgét ezzel megszüntette.
A Dtv. II. 37. § (1), (2) és (3) bekezdése arról rendelkezik, hogy a fogyasztóknak meg kell jelölniük azt az érvénytelenségi jogkövetkezményt, amelyet a bíróságtól kérnek a megállapítási perek helyett. Az indítványozó álláspontja szerint a Dtv. II. idézett szakasza ellentétes az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való joggal, mivel a Dtv. II. tárgybeli rendelkezései kifejezetten hátráltatják a perek és elszámolási viták mielőbbi lezárását. Ellentétes továbbbá az M. cikk (2) bekezdésében szabályozott fogyasztóvédelem elvével, mivel - az indítványozó szerint - kizárja az eredeti állapot visszaállításának lehetőségét. Sérti továbbá a II. cikk szerinti emberi méltósághoz való jogot, ugyanis kizárja a tisztán megállapítási kereset előterjeszthetőségét. Az indítványozó hivatkozik továbbá az Alaptörvény XV. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti törvény előtti egyenlőség elvének sérelmére, hiszen a sérelmezett rendelkezések a Dtv. II. hatálya alá eső személyt a Dtv. II. hatálya alá nem eső harmadik személyekhez viszonyítva hátrányos helyzetbe hozza a jogérvényesítési lehetőségek terén.
     .
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdés 3. § (2) bekezdés , 16. § (1) bekezdés
  a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 37. § (1), (2), (3) bekezdés, 38. § (1) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
M) cikk (2) bekezdés
II. cikk
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
  .
  Egyéb mellékletek (pdf):
   .
   .
   .   .
   English:
   .
   Petition filed:
   .
   .
   Number of the Decision:
   .
   Date of the decision:
   .
   .
   .