English
Hungarian
Ügyszám:
.
728/B/1994
Előadó alkotmánybíró: Schmidt Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 55/1994. (XI. 10.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1994/296
.
A döntés kelte: Budapest, 11/08/1994
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

   Az  Alkotmánybíróság  jogszabály  alkotmányellenességének
   utólagos vizsgálatára  irányuló indítvány  alapján -  Dr.
   Lábady Tamás,  Dr. Sólyom  László, Dr. Tersztyánszky Ödön
   és Dr.  Zlinszky János  különvéleményével  -  meghozta  a
   következő

                         határozatot :

   Az Alkotmánybíróság  a polgármesteri tisztség ellátásának
   egyes  kérdéseiről   szóló  1990.   évi  LXVII.   törvény
   módosításáról rendelkező  1994. évi  LVII. törvény 1. §-a
   alkotmányellenességének        megállapítására         és
   megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

   Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                            Indokolás

                               I.

    Az 1994.  évi LVII.  törvény 1.  §-a  úgy  módosította  a
    polgármesteri  tisztség   ellátásának  egyes  kérdéseiről
    szóló 1990.  évi LXVII. törvény 4. § (1) bekezdését, hogy
    azzal  megszüntette   a  polgármesteri   tisztség  és  az
    országgyűlési képviselői jogállás összeférhetetlenségét.
    E    törvényi     rendelkezés     alkotmányellenességének
    megállapítása iránt  több indítványt  nyújtottak  be,  az
    Alkotmánybíróság -  tárgyuk azonosságára tekintettel - az
    indítványokat egy eljárásban bírálta el.

    Indítványozók   álláspontja   szerint   az   országgyűlés
    képviselői     és      a      polgármesteri      tisztség
    összeférhetetlenségének megszüntetése  sérti az Alkotmány
    2. § (1) bekezdésében szabályozott jogállamiság elvét.

    Ezt az álláspontjukat két érvvel támasztják alá.

    Egyrészt sérti a hatalmi ágak elválasztásának alkotmányos
    elvét   az,    ha   köztisztviselők   -   államigazgatási
    feladatokat ellátó  személyek -  e  minőségük  megtartása
    mellett  a   törvényhozás  tagjaivá  válhatnak.  A  helyi
    önkormányzatok      polgármesterei       pedig      ilyen
    tisztségviselőknek  minősülnek,   ennek   bizonyítékaként
    idézik  az   Alkotmány  44/B.  §  (2)  bekezdését,  amely
    kimondja,   hogy    a   polgármesterek    államigazgatási
    feladatokat és hatásköröket is elláthatnak.

    Másrészt   az   indítványozók   álláspontja   szerint   a
    jogbiztonság  követelményét   is   sérti   az,   hogy   a
    választások    után     módosították     a     képviselői
    összeférhetetlenségi szabályokat.  Érvelésük lényege  az,
    hogy  a   vitatott  törvényi  rendelkezés  már  létrejött
    jogviszonyokba avatkozott  be, utólag  változtatta meg az
    országgyűlési    képviselővé    válás    szabályait    és
    feltételeit.  A   választópolgárok   abban   a   tudatban
    választottak   és    a    képviselőjelöltséget    vállaló
    polgármesterek   azzal    a   feltétellel   vállalták   a
    jelöltséget,  hogy   a   megválasztott   képviselőnek   a
    polgármesteri   tisztéről    le   kell   mondania.   Több
    polgármester azért  nem vállalta  a képviselőjelöltséget,
    mert nem kívánt lemondani polgármesteri tisztéről.

    Volt olyan indítványozó is, akinek álláspontja az, hogy a
    polgármesteri és  az országgyűlési  képviselői megbízatás
    összeférhetetlenségének megszüntetése  az Alkotmány 20. §
    (5)   bekezdésébe    ütközik,   amely   megtiltja,   hogy
    közigazgatási   tisztségviselő    eredeti    tisztségének
    megtartása mellett a törvényhozás tagja legyen.

                               II.

    Az   Alkotmánybíróság    eljárása   során   a   következő
    rendelkezéseket vette figyelembe :

    1. A  képviselői összeférhetetlenség  alapvető szabályait
    az Alkotmány 20. § (5) bekezdése tartalmazza. E szerint :
    "A   képviselő   nem   lehet   köztársasági   elnök,   az
    Alkotmánybíróság    tagja,    az    állampolgári    jogok
    országgyűlési biztosa,  az  Állami  Számvevőszék  elnöke,
    alelnöke és  számvevője,  bíró,  ügyész,  államigazgatási
    szerv  dolgozója  -  a  kormány  tagjai  és  a  politikai
    államtitkárok kivételével  -, továbbá a fegyveres erők, a
    rendőrség és  a rendészeti  szervek  hivatásos  állományú
    tagja. "

    Az  idézett   (5)  bekezdés   nem  tekinti  lezártnak  az
    összeférhetetlenségi helyzetek  meghatározását, hiszen  a
    következő    mondattal     zárul    :     "Törvény     az
    összeférhetetlenség egyéb eseteit is megállapíthatja. "

    2.  A   fenti  alkotmányi  felhatalmazás  alapján  tovább
    bővítette  az   összeférhetetlenség  körét  a  képviselők
    jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 6. §-a :

         "A  képviselő   -  az   Alkotmány  20.   §-ának  (5)
    bekezdésében foglalt eseteken túlmenően - nem lehet :
         a ) alkalmazottja  az országgyűlés,  a  köztársasági
    elnök, az  Alkotmánybíróság, az  Állami Számvevőszék,  az
    állampolgári  jogok,   valamint  a   nemzeti  és  etnikai
    kisebbségi   jogok    országgyűlési   biztosa    hivatali
    szervezetének;
         b ) a  Magyar Nemzeti  Bank elnöke, elnökhelyettese,
    igazgatója;
         c ) az  Állami Vagyonügynökség  ügyvezető igazgatója
    és igazgató tanácsának tagja;
         d ) az  Állami Vagyonkezelő  Részvénytársaság vezető
    tisztségviselője, igazgatósági  és  felügyelő  bizottsági
    tagja. "

    3. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről
    szóló  1990.   évi  LXVII.   törvény  4.   §  részletesen
    szabályozza, hogy  a városok  és községek  polgármesterei
    milyen tisztségeket  nem tölthetnek  be. Ezek  sorában az
    (1)   bekezdés   a )   pontjának   utolsó   fordulata   -
    tulajdonképpen az Alkotmány 20. § (5) bekezdésében kapott
    felhatalmazás alapján - kimondja, hogy a polgármester nem
    lehet országgyűlési képviselő.

    4.  Az  indítványozók  által  támadott  1994.  évi  LVII.
    törvény  a   polgármesteri  tisztség   ellátásának  egyes
    kérdéseiről szóló  fent idézett törvényt módosította úgy,
    hogy eltörölte  a 4. § (1) bekezdése utolsó fordulatát és
    ezzel  megszüntette   a  polgármesteri   tisztség  és  az
    országgyűlési képviselői tisztség összeférhetetlenségét.

    5. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről
    és az  önkormányzati  képviselők  tiszteletdíjáról  szóló
    1994.  évi   LXIV.  törvény   19.  §-a   az   1994.   évi
    önkormányzati választások napjától hatályon kívül helyezi
    az 1990.  évi LXVII.  törvényt. A helyi önkormányzatokról
    szóló 1990.  évi LXV.  törvényt módosító 1994. évi LXIII.
    törvény  20.   §-a   új   szabályokat   állapít   meg   a
    polgármesteri összeférhetetlenségre vonatkozóan, s ezeket
    33/A. és  33/B. §  alatt a  helyi önkormányzatokról szóló
    törvénybe építette  be. Ezek  az új  összeférhetetlenségi
    szabályok -  amelyek az 1994. évi önkormányzati választás
    napján lépnek  hatályba - az indítványozók által vitatott
    törvényi   rendelkezéshez    hasonlóan,    szintén    nem
    rendelkeznek a polgármesteri tisztség és az országgyűlési
    képviselői megbízatás összeférhetetlenségéről.

    6. A  polgármesteri tisztség  és  a  képviselői  mandátum
    összeférhetetlenségét az Alkotmánybíróság az 1359/B/1990.
    AB határozatában  ( ABH 1991. 580. ) már vizsgálta. Akkor
    azt állapította  meg, hogy az 1990. évi LXVII. törvény 4.
    § (1)  bekezdés a ) pontjának utolsó fordulata, amely ezt
    az   összeférhetetlenségi    okot   megállapította,   nem
    ellentétes az  Alkotmány 20.  § (5)  és (6)  bekezdésében
    foglaltakkal.  A  határozatban  az  Alkotmánybíróság  nem
    kívánt  abban   a  kérdésben   állást  foglalni,  hogy  a
    polgármesteri   és   a   képviselői   összeférhetetlenség
    kimondása-e az  egyedül alkotmányos  megoldás,  vagy  más
    alkotmányos  megoldás   is  lehetséges.   Döntését   arra
    alapította,  hogy   a  polgármesteri   és  a   képviselői
    megbízatás összeférhetetlenségének kimondása az Alkotmány
    20. §  (5) bekezdésében foglalt felhatalmazáson alapul és
    az  Alkotmány   20.  §   (5)  bekezdésében  meghatározott
    összeférhetetlenségi      okokban      is      kifejeződő
    hatalommegosztás   elvének    következetesebb    érvényre
    juttatása    alkotmányosan     indokolja    egy     ilyen
    összeférhetetlenségi    ok    kimondását.    Indoklásában
    rámutatott  arra  is,  hogy  a  hatalommegosztás  elvéből
    kiindulva    az    összeférhetetlenség    szabályozásának
    különböző megoldásai lehetségesek.

                              III.

    Eljárása   során   az   Alkotmánybíróság   elsőként   azt
    vizsgálta, hogy  a hatalommegosztás  alkotmányos  elvéből
    következik-e a  polgármesteri és  a  képviselői  jogállás
    összeférhetetlensége.

    A képviselők  modern, un. hivatali összeférhetetlensége a
    XVIII-XIX. században  alakult ki.  Célja az  volt, hogy a
    törvényhozó  hatalmat   gyakorló  képviseleti  szervekből
    zárja ki  az állam  végrehajtó,  illetve  bírói  hatalmát
    gyakorló személyeket.  A  képviselői  összeférhetetlenség
    szabályai  azonban  történetileg  tovább  szélesedtek  és
    egyes esetekben  egyre kevésbé voltak összekapcsolhatók a
    hatalom megosztásának elvével. Különösen vonatkozik ez az
    un. gazdasági  összeférhetetlenségre, ahol  a  képviselőt
    eltiltják meghatározott  vállalkozói magatartástól,  vagy
    megtiltják,  hogy  részvénytársaságok  igazgatótanácsának
    tagjává váljon. Magával a hivatali összeférhetetlenséggel
    semmiféle kapcsolatban  nincsenek pl.  : azok  - az egyes
    országokban ismert  - szabályok, amelyek megtiltják, hogy
    képviselők   képviselői   befolyásukat   anyagi   előnyök
    szerzésére használják  fel, s  amennyiben ez bizonyítható
    úgy a parlament a képviselőtől a mandátumot megvonhatja.

    A képviselői összeférhetetlenségnek a hatalommegosztással
    össze nem  függő alakzatait találhatjuk meg a már idézett
    1990. évi LV. törvény rendelkezései között is. Még inkább
    ebbe  az   irányba  mutatnak  azok  a  viták,  amelyek  a
    képviselőknek  a   gazdasági  életbe   játszott  szerepét
    kívánják korlátozni.

    A képviselői összeférhetetlenség tehát a hatalommegosztás
    elvén túlmenő  követelményeket is szolgál. Miután azonban
    az indítványozók  erre alapozzák  az  alkotmányellenesség
    bizonyítását,  az  Alkotmánybíróság  is  ebben  a  körben
    folytatta le vizsgálatát.

    Az kétségtelen,  hogy a  képviselői összeférhetetlenség a
    hatalommegosztás elvéhez  is  tapad.  Magából  az  elvből
    bizonyos elvi  követelmények kétségtelenül  kiolvashatók,
    de az elv követéséből önmagában nem vezethetők le konkrét
    jogi szabályok.

    Ennek bizonyítékául  már az  idézett 1359/B/1990.  sz. AB
    határozat is  megállapította, hogy az elvből országonként
    különböző megoldások születtek. Országonként pl. lényeges
    eltérés  van   abban,  hogy  az  összeférhetetlenséget  a
    jelölés korlátjaként  fogják-e fel,  vagy csak  - mint ma
    Magyarországon -  az összeférhetetlenség  létrejötte után
    annak megszüntetését  teszik kötelezővé.  Ismeretes olyan
    megoldás  is,   hogy  a   képviselői  összeférhetetlenség
    elkerülése  érdekében  az  állami  tisztségviselő  már  a
    jelöltség elfogadásával  egy időben köteles lemondani, és
    ezzel az  összeférhetetlenségi helyzetet  létre sem lehet
    hozni.  Ilyen  szabályozás  született  Németország  egyes
    tartományaiban.  Ismert   az  a   megoldás  is,  hogy  az
    összeférhetetlenségi  helyzet   létrejöttével  valamelyik
    tisztség automatikusan megszűnik.

    A hatalommegosztás elvén álló országok között különbségek
    vannak    annak     meghatározásában    is,    hogy    az
    összeférhetetlenség    mely     állami    tisztségviselők
    tekintetében   áll   fenn.   Így   pl.   Franciaországban
    összeférhetetlennek nyilvánítják  a képviselői tisztséget
    és a  miniszteri  jogállást  is.  Érdekessége  a  francia
    megoldásnak, hogy  miniszterré csak parlamenti képviselőt
    lehet   megválasztani,   de   a   képviselő   miniszterré
    választása  után   mandátumáról  le   kell   mondjon.   A
    mandátumról való  lemondás következménye,  hogy az illető
    választókerületben új  választást kell  kiírni. A francia
    megoldás megengedi  egyes  polgármestereknek  képviselővé
    történő  választását.  1958-at  követően  ez  általánosan
    megengedett  volt,   egy   módosítás   következtében   új
    szabályok keletkeztek.  E szerint  20 ezer lakoson felüli
    települések polgármesterei nem lehetnek képviselők, az ez
    alattiak viszont képviselővé választhatók.

    Magyarországon az  Alkotmány  nem  tekinti  a  képviselői
    jogállással összeférhetetlennek  sem a  miniszteri, sem a
    politikai államtitkári  funkció gyakorlását. Az Alkotmány
    elfogadása  előtt  az  összeférhetetlenségi  törvények  a
    képviselői minőséggel  összeférhetetlennek nyilvánítottak
    általában minden közszolgálati viszonyt, ezalól csak szűk
    körben -  pl. : a miniszterek, államtitkárok, a különböző
    tanácsok,   bizottságok    tagjai,   vagy    az   1946-os
    összeférhetetlenségi      törvényben      a      fővárosi
    polgármesterek,  alpolgármesterek   esetén   -   engedtek
    kivételt.  Emellett   a  választójogi  törvények  passzív
    választójogi  korlátot   is  állítottak   azzal,  hogy  a
    főpolgármester, az  alispán és  más önkormányzati vezetők
    nem    nem     indulhattak     jelöltként     abban     a
    választókerületben,  amelyre   működésük  egészben,  vagy
    részben    kiterjedt.     Ezek    a    szabályok    olyan
    összeférhetetlenségi szabályok voltak, amelyek a hivatali
    hatalommal való  visszaélés elkerülését, és nem a hatalom
    megosztását szolgálták.

    Mindezek    alapján     a    hatalommegosztás    és    az
    összeférhetetlenségi szabályok viszonyával kapcsolatban a
    következők állapíthatók meg :

    1.  Abból   a  tényből,   hogy  a   magyar  alkotmány   a
    hatalommegosztás elvén  nyugszik  nem  lehet  közvetlenül
    kötelező összeférhetetlenségi  szabályokat  levezetni.  A
    hatalommegosztás elvét  történetileg és  országonként  is
    eltérő     alkotmányos     intézményrendszer     hivatott
    érvényesíteni.  A   hatalommegosztás  elvének   a  magyar
    államszervezetben  érvényesülő   intézményi  és  garancia
    rendszerét   az    Alkotmány   tartalmazza.    Ennek    a
    garanciarendszernek  a  részét  képezi  többek  között  a
    képviselői  összeférhetetlenség  alkotmányi  szabályozása
    is. Az  Alkotmány nem  elvek kimondásával  ad keretet  az
    összeférhetetlenség  jogi   szabályozásának,  hanem  maga
    tételesen    szabályozza     a    képviselők     hivatali
    összeférhetetlenségét. A 20. § (5) bekezdése meghatározza
    a képviselői  összeférhetetlenség azon eseteit, amelyek a
    hatalommegosztás elvének érvényre-juttatása szempontjából
    alapvetőek és  amelyeket a  hatalommegosztás érdekében az
    Alkotmány  alkotmányos   védelemben  kívánt  részesíteni.
    Egyúttal az  Alkotmány felhatalmazást ad a törvényhozónak
    arra, hogy  a képviselői  összeférhetetlenségnek  további
    eseteit  állapítsa   meg.  E   felhatalmazás  alapján   a
    törvényhozó széles  döntési önállósággal  rendelkezik  az
    összeférhetetlenség    szabályozásában.     E     döntési
    szabadságának alkotmányos  korlátait az  jelenti, hogy az
    Alkotmányban szabályozott  összeférhetetlenségi okot  nem
    szüntethet   meg,    nem    korlátozhat,    és    további
    összeférhetetlenségi okok  megállapítása  során  alapvető
    jogot alkotmányos  indok  nélkül  nem  korlátozhat.  Ezen
    korlátok között  nincs alkotmányos  akadálya annak,  hogy
    törvény  az   Alkotmányban  szabályozottakon   túl  újabb
    összeférhetetlenségi okokat  állapítson meg  és az  ilyen
    törvényben  szabályozott  összeférhetetlenségi  okokat  a
    törvényhozó megszüntesse.

    2. Az  Alkotmány e felhatalmazása alapján, a polgármester
    jogi   helyzetét    rendező   törvény   nyilvánította   a
    polgármesteri   tisztséget    a   képviselői   minőséggel
    összeférhetetlennek.    Bár     az    összeférhetetlenség
    kimondásának  kétségtelenül  a  hatalommegosztás  elvének
    következetesebb érvényre-juttatása  volt a  rendeltetése,
    de -  önmagában e  rendeltetése  miatt  -  mivel  nem  az
    Alkotmány    állapította     meg,    nem    tartozik    a
    hatalommegosztás alkotmányi garanciarendszeréhez.

    3.    Mindezek    alapján    megállapítható,    hogy    a
    hatalommegosztás alkotmányos elvéből nem következik sem a
    két    tisztség     összeférhetetlenné    nyilvánításának
    alkotmányellenessége, de  az sem,  hogy  alkotmányellenes
    lenne    az,    ha    e    vonatkozásban    törvény    az
    összeférhetetlenséget nem állapítja meg.

                               IV.

    Az  indítványok  alapján  alkotmányossági  kérdésként  az
    Alkotmánybíróság    vizsgálta    azt    is,    hogy    az
    összeférhetetlenség megszüntetésével  a  törvényhozó  nem
    szűkítette  az   Alkotmány   20.   §   (5)   bekezdésében
    meghatározott összeférhetetlenség  körét. Azaz,  a  helyi
    önkormányzat  polgármestere,   azon  oknál   fogva,  hogy
    államigazgatási jogkörökkel is rendelkezik, nem tartozik-
    e abba  az  Alkotmány  által  az  "államigazgatási  szerv
    dolgozója"  elnevezéssel  meghatározott  hivatali  körbe,
    amelyet    az     Alkotmány    képviselői     jogállással
    összeférhetetlennek  nyilvánít.   Az  1990.   évi  LXVII.
    törvény   képviselői    összeférhetetlenségre   vonatkozó
    szabálya  egyszerűen   csak  az   Alkotmány  20.   §  (5)
    bekezdésében   foglalt    összeférhetetlenségi    szabály
    értelmezésének volt-e  tekinthető, vagy  ahhoz képest - a
    20. §  (5) bekezdés  utolsó  fordulatának  felhatalmazása
    alapján - új összeférhetetlenségi okot állapított meg.

    A     polgármesteri      és      képviselői      jogállás
    összeférhetetlenségének   kérdésében    hozott    korábbi
    határozatában ( 1359/B/1990.  AB hat.  ABH 1991, 580 ) az
    Alkotmánybíróság csupán  az Alkotmány 20. § (5) bekezdése
    alapján      vizsgálta       az       összeférhetetlenség
    alkotmányosságát, anélkül,  hogy a polgármesteri jogállás
    jellegét az  Alkotmány IX.  fejezetének tükrében elemezte
    volna. Az  Alkotmánybíróság akkor  nem vizsgálta az éppen
    kibontakozó   önkormányzati    autonómiából,   annak   az
    önkormányzat  tisztségviselőinek   jogállására  gyakorolt
    hatásából  folyó   összeférhetetlenségi  problémákat.   A
    határozat indoklásában  nem  tisztázta  egyértelműen  azt
    sem,  hogy  a  polgármester  mennyiben  sorolható  be  az
    Alkotmány  20.   §  (5)   bekezdése  által  a  képviselői
    megbízatással       összeférhetetlennek        minősített
    "államigazgatási  szerv  dolgozója"  fogalomkörbe,  ennek
    eredményeként az indoklás erre vonatkozó két mondata több
    egymástól   eltérő   értelmezésre   is   módot   ad.   Az
    indítványozók által  felvetett  alkotmányossági  probléma
    most szükségessé teszi ennek vizsgálatát is.

    Önmagában   az,    hogy   jogszabály   valamely   szervet
    államigazgatási hatáskör  gyakorlására  jogosít  fel  nem
    változtatja meg  a  szerv  a  jogállását,  nem  teszi  az
    államigazgatási    szervnek    nem    minősülő    szervet
    államigazgatási   szervvé    és   a    szerv    dolgozóit
    "államigazgatási szerv  dolgozójává". Az  államigazgatási
    eljárás  általános   szabályairól  szóló  1957.  évi  IV.
    törvény  3.   §  (2)   bekezdése   is   tartalmaz   ilyen
    felhatalmazást.  E   szerint  :   "Törvény,  törvényerejű
    rendelet vagy  kormányrendelet az államigazgatási szerven
    kívül  államigazgatási  ügy  intézésére  más  szervet  is
    feljogosíthat. ..  "  Attól,  hogy  meghatározott  körben
    államigazgatási ügyek  intézésére felhatalmazást  kapott,
    az  ilyen   felhatalmazással  rendelkező   intézet   vagy
    köztestület nem válik államigazgatási szervvé.

    Az  Alkotmány  azzal,  hogy  IX.  fejezetében  oly  módon
    szabályozza a  helyi önkormányzatok  jogállását, hogy  az
    önkormányzati autonómiát alkotmányos védelemben részesíti
    a Kormánnyal  és az  államigazgatási szervekkel  szemben,
    kiemeli  a   helyi   önkormányzatot   az   államigazgatás
    hierarchikus   szervezetrendszeréből,    elválasztja   az
    önkormányzatokat az államigazgatás szervezetétől. A helyi
    önkormányzást nem  tekinti  az  államigazgatás  részének,
    kizárja azt,  hogy a  Kormány a  40. §-ban  meghatározott
    jogait a  helyi  önkormányzatok  irányába  gyakorolja.  A
    helyi önkormányzatok  és az  államigazgatás  elválasztása
    tükröződik   a   polgármester   jogállásának   alkotmányi
    szabályozásában is.

    Az  a   tény,  hogy   az  Alkotmány   elfogadása  után  a
    törvényalkotó szükségesnek  ítélte a  képviselői jogállás
    és  a   polgármesteri  tisztség   összeférhetetlenségének
    kimondását  arra   utal,  hogy   a  törvényalkotó   -  az
    önkormányzatok  létrejöttét   követően  -   az  Alkotmány
    eredeti    szabályai    alapján    már    nem    tartotta
    összeférhetetlennek a  két tisztséget.  Az  önkormányzati
    struktúra  elfogadása  alapvetően  változtatott  a  helyi
    népképviseleti testületek  tisztségviselőinek jogállásán.

    A polgármester az Alkotmány 44/B. § (1) bekezdése alapján
    a  helyi   képviselő-testület  elnöke,   az  önkormányzat
    tisztségviselője. Ezen nem változtat az Alkotmány 44/B. §
    (2) bekezdése  sem.  Melyszerint  :  "A  polgármester  az
    önkormányzati feladatain  kívül  törvény,  vagy  törvényi
    felhatalmazáson    alapuló     kormányrendelet    alapján
    kivételesen államigazgatási  feladatokat és  hatásköröket
    is elláthat.  " Ez  az alkotmányi szabály a polgármestert
    nem teszi  - az  Alkotmány által a képviselői jogállással
    összeférhetetlenné nyilvánított  - "államigazgatási szerv
    dolgozójává",  hanem   fordítva.   Azért   az   Alkotmány
    fogalmazza   meg    ezt   a   felhatalmazást,   mert   az
    önkormányzatok   és    az   államigazgatás   elválasztása
    következtében, alkotmányi  felhatalmazás szükséges ahhoz,
    hogy a polgármesterre - a Kormányhoz az államigazgatáshoz
    képest Alkotmány  által védett  autonómiával rendelkező -
    önkormányzat tisztségviselőjére  államigazgatási jogkörök
    telepíthetők  legyenek.   A  polgármester   tisztsége  az
    önkormányzathoz, az  önkormányzati feladatok  ellátásához
    tapad,  államigazgatási   feladatokat  csak  kivételesen,
    törvényben   vagy    törvényi    felhatalmazás    alapján
    kormányrendeletben kaphat.  A polgármesterre  a Kormány a
    saját elhatározásából  államigazgatási  hatásköröket  nem
    ruházhat át.

    A   polgármester    -   bár    tisztsége    kétségtelenül
    közszolgálati   jellegű    -   nem    köztisztviselő.   A
    köztisztviselők  jogállásáról  szóló  törvény  1.  §  (3)
    bekezdésében meghatározza  a köztisztviselő  fogalmát,  s
    ebben nem  minősíti a helyi önkormányzatok polgármesterét
    köztisztviselőnek.  A   polgármesteri  tisztségről  külön
    törvény,  a   polgármesteri  tisztség  ellátásának  egyes
    kérdéseiről szóló  1990. évi  LXVII. törvény rendelkezik,
    amelynek alapján  jogállása lényeges  vonásaiban tér el a
    köztisztviselőkétől    ( pl.    határozott    időtartamra
    választják, munkaviszonya  felmentéssel  nem  szüntethető
    meg, eltérő  összeférhetetlenségi  szabályok  vonatkoznak
    rá, így  vezető párttisztséget is betölthet, díjazása nem
    illeszkedik a  köztisztviselői illetményrendszerbe,  stb.
    ) . A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
    törvény  rendelkezései   csak  e   külön  törvényben  nem
    szabályozott  munkajogi   kérdésekben  alkalmazandók   rá
    nézve.  Még   egyértelműbbé  vált   a  polgármesteri   és
    köztisztviselői jogállás különbözősége az 1994. évi LXIV.
    törvény elfogadása  után. Az új szabályozás polgármesteri
    foglalkoztatási   jogviszonynak    nevezi   és    sajátos
    közszolgálati  jogviszonynak   minősíti  a   polgármester
    megválasztásával a  képviselő-testület és  a polgármester
    között létrejövő  jogviszonyt. A  13. §  (1) bekezdésében
    taxativ módon  sorolja fel a köztisztviselők jogállásáról
    szóló  törvénynek  azokat  a  rendelkezéseit,  amelyek  a
    polgármesteri     foglalkoztatási     jogviszonyra     is
    alkalmazandók.

    A helyi  önkormányzatok polgármesterei tehát az Alkotmány
    és külön  törvények alapján  sajátos, az  államigazgatási
    szervek dolgozóitól  eltérő jogállással  bírnak. Ezért  a
    polgármesteri   tisztség   és   a   képviselői   jogállás
    összeférhetetlenségének megszüntetése  nem eredményezi az
    Alkotmány   20.    §   (5)    bekezdésében   szabályozott
    összeférhetetlenségi okok szűkítését.

                               V.

    Indítványozók arra  hivatkozással  is  kérik  a  vitatott
    törvényi       rendelkezés        alkotmányellenességének
    megállapítását, hogy  az sérti  az Alkotmány  2. §  -ában
    megfogalmazott     jogállamiság     elvéből     következő
    jogbiztonság követelményét.

    Érvelésük   szerint    a   törvényhozás   a   választások
    eredményeként az  akkor hatályos  jognak megfelelően  már
    kialakult jogi  helyzetet változtatott  meg.  A  vitatott
    törvényi rendelkezés  utólag módosította az országgyűlési
    képviselővé válás  szabályait és  feltételeit, aminek  az
    országgyűlési képviselői  választásokra  visszaható  jogi
    következményei is  vannak. Bár indítványozók kifejezetten
    nem   fogalmazzák    meg,   érvelésükből    arra    lehet
    következtetni,  hogy   álláspontjuk  szerint  a  vitatott
    szabály azért  sérti a jogbiztonság követelményét, mert a
    visszamenőleges hatállyal rendez társadalmi viszonyokat.

    Az Alkotmánybíróság  ezért  az  indítványok  alapján  azt
    vizsgálta,  hogy   a  visszaható   hatályú   törvényhozás
    tilalmába ütközik-e  az 1994.  évi LVII.  törvény 1.  §-a
    amiatt, hogy  a választásokat  követően szüntette  meg  a
    polgármesteri     és      a      képviselői      megbízás
    összeférhetetlenségét.

    Az Alkotmánybíróság  több  határozatában  foglalkozott  a
    jogbiztonság követelményének alkotmányossági kérdéseivel.
    Ennek    kapcsán     kifejtette,    hogy    a    jogállam
    nélkülözhetetlen eleme  a  jogbiztonság.  A  jogbiztonság
    követelménye  _   az  Alkotmánybíróság  értelmezésében  a
    jogalkotó kötelezettségévé teszi azt, hogy a jogszabályok
    világosak,   egyértelműek    és   működésüket    tekintve
    kiszámíthatóak, előreláthatóak  legyenek  a  jogszabályok
    címzettjei számára.  [ 9/1992. (I.  30)  AB  ( ABH  1992,
    59 ) ; 11/1992.  (III. 5.) AB ( ABH 1992, 77 ) ; 28/1993.
    (IV.  30.)   AB  ( ABH   1993,  220 )  határozatok ] .  A
    kiszámíthatóság  és  az  előreláthatóság  követelményéből
    vezette   le   a   visszamenőleges   hatályú   jogalkotás
    tilalmának alkotmányos  elvét. [  34/1991. (VI.  15.)  AB
    ( ABH 1991,  170 ) ; 11/1992.  (III. 5.)  AB ( ABH  1992,
    77 ) ; 25/1992. (IV. 30.) AB ( ABH 1992, 131 ) ; 28/1992.
    (IV. 30.)  AB ( ABH  1992, 155 ) ;  4/1992. (I.  28.)  AB
    ( ABH 1992, 332 ) határozatok ] .

    E  tárgyban   az  Alkotmánybíróság   mindenek  előtt  azt
    vizsgálta, hogy  a  vitatott  rendelkezésnek  vannak-e  a
    kihirdetését  és   a  hatályba   lépését  megelőző  időre
    visszaható jogkövetkezményei.

    A törvény 2. §-a úgy rendelkezik, hogy kihirdetése napján
    lép  hatályba.  Kihirdetése  a  Magyar  Közlönyben  1994.
    július 21-én  történt, ekkor  lépett hatályba,  ettől  az
    időponttól kellett  azt alkalmazni és ettől az időponttól
    helyezte    hatályon    kívül    a    megelőző    törvény
    összeférhetetlenséget   kimondó    szabályát.   A   norma
    címzettjei  a   korábbi  összeférhetetlenségi   ok  által
    érintett képviselők  és azok  a szervek  -  a  képviselő-
    testület és  a parlament  - amelyeknek  kötelessége  lett
    volna az  összeférhetetlenség megszüntetése,  a  vitatott
    szabály az ő magatartásukat, jogaikat, kötelezettségeiket
    érintette.   Felmentette   a   képviselőt   az   alól   a
    kötelezettsége alól,  hogy az  előírt törvényi  határidőn
    belül valamelyik tisztségéről lemondjon és megszüntette a
    parlamentnek és a képviselő-testületnek azt a jogát, hogy
    az összeférhetetlenség  kimondásával a  képviselői vagy a
    polgármesteri megbízást megszüntesse.

    A vitatott  törvényi rendelkezés  a képviselők számára az
    összeférhetetlenség   megszüntetésére   előírt   törvényi
    határidő lejárta  előtt keletkezett,  jogi  hatása  tehát
    abban áll,  hogy a  parlament, vagy  a képviselő-testület
    többé nem  jogosult az összeférhetetlenség kimondására és
    ezzel  a   megbízatás  megszüntetésére.   A   törvény   a
    hatálybalépését  megelőző   időre  a   címzettekre  nézve
    magatartási  szabályt,   jogokat,  kötelezettségeket  nem
    állapít meg.

    Nem helytálló indítványozóknak az az álláspontja, hogy az
    összeférhetetlenségi ok megszüntetésének az országgyűlési
    választásokra  visszanyúló  jogi  következményei  vannak.
    Mivel  a   polgármesteri  és   a  képviselői   megbízatás
    összeférhetetlenségét   nem    a   passzív    választójog
    korlátozásaként  szabályozta  a  törvény,  a  választások
    időpontjában fennálló összeférhetetlenségi ok nem képezte
    jogi     akadályát     annak,     hogy     polgármesterek
    képviselőjelöltként  induljanak   a  választáson   és   a
    választások  eredményeként   képviselővé   váljanak.   Az
    összeférhetetlenségi ok  megszüntetése nem  jelentette  a
    képviselővé  válás   szabályainak,   feltételrendszerének
    megváltoztatását.

    A vitatott  törvényi rendelkezésnek tehát visszamenőleges
    jogi hatály nem tulajdonítható.

    Az  kétségtelen,   hogy  a   választás  időpontjában   az
    eljárásban  résztvevők   a  hatályos  jog,  konkrétan  az
    összeférhetetlenség fennállásából  indulhattak  csak  ki,
    még akkor  is, ha  egyes politikai pártok már a választás
    előtt programjukban megfogalmazták az összeférhetetlenség
    megszüntetésének  igényét.   Az  összeférhetetlenség   ok
    fennállása befolyásolta őket döntéseik meghozatalában. Ez
    az  érv  azonban  megfogalmazható  minden,  a  képviselők
    jogállását  érintő   jogszabályi  rendelkezés  parlamenti
    cikluson belüli módosítása esetén.

    Önmagában az,  hogy az  állampolgárok másként cselekedtek
    volna, ha előre láthatták volna a jogszabály módosítását,
    nem ad  módot a jogbiztonság címén az alkotmányellenesség
    megállapítására.   A    visszaható   hatályú   jogalkotás
    tilalmának ilyen kiterjesztő értelmezése alkotmányjogilag
    indokolhatatlan.

    Mind  a  társadalom,  mind  a  tudomány  oldaláról  egyre
    szélesebb körben fogalmazódik meg a stabilabb jogalkotás,
    a jog  hosszútávú kiszámíthatóságának  az igénye,  az  az
    igény, hogy  különösen a polgárok gazdasági magatartását,
    alapvető jogait  szabályozó, kötelezettséget megállapító,
    jogot korlátozó  szabályok  hosszabb  távra  tekintve  is
    előreláthatók  legyenek.  Vannak  törekvések  arra,  hogy
    egyes  jogszabályok   módosításának  lehetőségét   időben
    korlátozni kellene. Ennek jogi garanciáit a jogalkotásnak
    kell  kimunkálnia.   Az  Alkotmánybíróságnak  erre  nincs
    felhatalmazása.

    Az  Alkotmánybíróság   e  határozatában   csak  abban   a
    kérdésben döntött,  hogy az 1994. évi LVII. törvény 1. §-
    a, amely  megszüntette a  polgármesteri és  a  képviselői
    megbízás összeférhetetlenségét, nem ellentétes a hatályos
    Alkotmánnyal.  Ez   nem  jelenti  azt,  hogy  a  hatályos
    törvényi  szabályozás   lenne  a   polgármesteri   és   a
    képviselői megbízás  viszonyának rendezésére  az  egyedül
    alkotmányos megoldás.  Mivel arra  nincs  felhatalmazása,
    nem   vizsgálta    a   vitatott   rendelkezés   politikai
    indokoltságát, s  nem kívánt  állást foglalni  abban sem,
    hogy  a   kérdés   rendezésének   milyen   más   egyaránt
    alkotmányos megoldásai lehetségesek.
                         Dr. Sólyom László
                    az Alkotmánybíróság elnöke

              Dr. Ádám Antal        Dr. Kilényi Géza
               alkotmánybíró           alkotmánybíró

                         Dr. Lábady Tamás
                           alkotmánybíró

                         Dr. Schmidt Péter
                       előadó alkotmánybíró

          Dr. Szabó András         Dr. Tersztyánszky Ödön
            alkotmánybíró                alkotmánybíró

            Dr. Vörös Imre          Dr. Zlinszky János
             alkotmánybíró              alkotmánybíró
     Dr. Lábady Tamás alkotmánybíró
     Dr. Sólyom László alkotmánybíró
     Dr. Tersztyánszky Ödön alkotmánybíró és
     Dr. Zlinszky János alkotmánybíró különvéleménye

                                  I.
        Az Alkotmánybíróság 1991-ben három - egymásra építkező
     - határozatában  is foglalkozott  az  összeférhetetlenség
     alkotmányos  kérdésével,  éspedig  az  1158/B/1990/7.  AB
     ( ABH 1991,  547.), az 1359/B/1990. AB ( ABH 1991, 580. )
     és   a  785/B/1991/3.   AB  ( ABH  1991,  638.  )   számú
     határozatokban.     Ezeket     a     határozatokat     az
     Alkotmánybíróság  a  "precedens  jog"  szabályai  szerint
     építette fel, időben későbbi határozataiban hivatkozott a
     korábbi döntésben elfoglalt álláspontjára.

        Az idézett döntésekből leginkább releváns 1359/B/1990.
     AB  ( ABH   1991,  593.  )  határozatnak  a  mostani  ügy
     szempontjából két fontos megállapítása van.

        Az egyik  : "Az  a tény,  hogy a  Kormány tagjai  és a
     politikai államtitkárok  esetében az  Alkotmány  kivételt
     tesz    az     államigazgatási    dolgozókra    vonatkozó
     összeférhetetlenségi szabály  alól,  nem  vezethet  olyan
     következtetésre, hogy ez a kivétel a polgármestert is meg
     kell, hogy illesse. "

        Ennek   a    megállapításnak    kétségkívül    az    a
     gondolattartalma, hogy a polgármesteri tisztség nem képez
     kivételt az  Alkotmánynak az  államigazgatási  dolgozókra
     vonatkozó összeférhetetlenségi szabálya alól.

        Ez  a   következtetés  nemcsak   a  szöveg   nyelvtani
     értelméből, de  a további  mondatfűzések  logikájából  is
     következik. Az  indokolás ugyanis  úgy folytatódik,  hogy
     "Egyrészt a  kivételt mindig  szorosan  kell  értelmezni,
     másrészt azt  is figyelembe kell venni, hogy az Alkotmány
     itt közjogi hagyományaink figyelembe vételével szabályoz.

     "  A   határozat  indokolásából   egyértelmű,   hogy   az
     Alkotmánybíróság szerint  a polgármesteri  tisztség és az
     országgyűlési  képviselői  mandátum  összeférhetetlensége
     azért  nem  áll  ellentétben  az  Alkotmánnyal,  mert  az
     Alkotmány  20.   §   (5)   bekezdésében   a   képviselőre
     meghatározott    összeférhetetlenségi     ok     -     az
     "államigazgatási szerv  dolgozója" -  a polgármesterre is
     kiterjed.  ( Csak   a  Kormány   tagja  és   a  politikai
     államtitkár  képez   kivételt  az   Alkotmány  kifejezett
     szabályánál fogva. ) Ez egyben azt is jelenti, hogy ez az
     összeférhetetlenség az  Alkotmány szövegén alapul, és nem
     az   Alkotmány    felhatalmazása    alapján    törvényben
     megállapított "egyéb" eset.

        Még inkább  következik ez  az álláspont  a hivatkozott
     határozat  másik   fontos  tételéből   :  "Az   előzőkben
     ismertetett elvet is figyelembe véve, az Alkotmánybíróság
     megállapítja :  a Pt. vitatott rendelkezése nem tartalmaz
     új szabályt,  csupán az  Alkotmány 20.  § (5)  bekezdését
     alkalmazza.  "   ( ABH  1991,   583.  )   E   szerint   a
     polgármesterek képviselői  összeférhetetlenségét  kimondó
     törvényi rendelkezés  közvetlenül az Alkotmány szövegéből
     vezethető le.

        Az idézett  határozatban csupán azt kellett eldönteni,
     hogy  az   összeférhetetlenség  kimondása  a  Pt-ben  nem
     alkotmányellenes-e. Ehhez elegendő volt az indokolásban a
     polgármesteri jogállásnak csak arra a részére hivatkozni,
     hogy  az  Alkotmány  44/A.  §  (2)  bekezdése  szerint  a
     polgármester államigazgatási  feladatokat és hatásköröket
     is elláthat.

        E vonatkozásban  nem hagyható  figyelmen kívül, hogy a
     testület idézett  korábbi álláspontjának a kiindulópontja
     a határozat  szerint ( ABH  1991, 582. ) az volt, amelyet
     az  Alkotmány   hatályos  szövegének  a  határozatban  is
     idézett  indokolása   szerint   "az   államhatalmi   ágak
     megosztásának   elve    alapján   azok    a    tisztségek
     összeférhetetlenek a  képviselői  megbízatással,  amelyek
     valamelyik másik  hatalmi ág működésével kapcsolatosak. "

     Az Alkotmánybíróság  ebből a gondolatból kiindulva jutott
     arra a  következtetésre,  hogy  az  Alkotmány  szerint  a
     polgármesteri     tisztség      és     a     képviselőség
     összeférhetetlen. E  vonatkozásban nem hagyható figyelmen
     kívül a  másik két  határozat egy-egy  - egymásra épülő -
     megállapítása  sem.  Eszerint  ( ABH  1991,  549.  )  "Az
     összeférhetetlenség    intézményének    egyik    alapvető
     rendeltetése a  hatalom  megosztásának,  az  államhatalmi
     ágak elválasztásának  a biztosítása.  A hivatali, illetve
     foglalkozási összeférhetetlenség  elrendelése  irányulhat
     az  eltérő,   esetleg  egymással   hierarchikus,  illetve
     felügyeleti, ellenőrzési viszonyban álló hatalmi pozíciók
     egybeesése  ellen,   az   elfogultság   és   a   személyi
     érdekeltség       visszaélésszerű        érvényesülésének
     megelőzésére. " Ezt az álláspontot azután a 785/B/1991/3.
     AB határozat  ( ABH 1991,  640. )  megismétli, és  -  más
     összefüggésben  ugyan,   de   -   hozzáteszi,   hogy   az
     összeférhetetlenség "a polgármester önállóságát, valamint
     azt hivatott  biztosítani, hogy megóvja a polgármestert a
     hatalmi   pozíciók    halmozásától,    az    illetéktelen
     befolyástól. "

                                 II.

        A jelen  ügyben azt  a  kérdést  kellett  eldönteni  :
     alkotmányos-e   a    polgármesterség   és    képviselőség
     összeférhetetlenségét kimondó szabályozás törvényben való
     feloldása, vagy  ezt az  összeférhetetlenségi szabályt az
     Alkotmány nem csupán megengedi, hanem meg is követeli.

        E kérdés vizsgálatához egyrészt azt kellett tisztázni,
     kiket akart  az alkotmányozó  összeférhetetlenség címén a
     képviselőségtől  távol   tartani.  Másrészt  nem  elég  a
     polgármesteri tisztség  csupán egyik jellemző vonásának -
     az államigazgatási  hatásköröknek -  vizsgálata, hanem  a
     polgármester jogállásának egészét kell elemezni.

        a) Az 1989. évi alkotmánymódosítás törvényjavaslatának
     indokolása szerint  "azok a tisztségek összeférhetetlenek
     a képviselői megbízással, amelyek valamely más hatalmi ág
     működésével  kapcsolatosak".   Az  Alkotmány  20.  §-ában
     szereplő felsorolásból  azonban nyilvánvaló, hogy itt nem
     a klasszikus  hatalmi ágak  megosztása szerint  alakul az
     összeférhetetlenség; hiszen  akkor nem  lehetne "e  ( más
     hatalmi   ággal    kapcsolatos )   tisztségek   közül   a
     Javaslatnak külön is felsorolnia" a köztársasági elnököt,
     az  AB  tagjait,  az  ÁSZ  vezetőit,  az  ombudsmant,  az
     ügyészt. Ezeknek  ugyanis - ha egyáltalán van más hatalmi
     ággal kapcsolatuk  -, akkor éppen az Országgyűléssel van.

     Vagyis - a kormányzaton és a bíróságokon kívül - az olyan
     alkotmányos     intézményekben     való     tagság     is
     összeférhetetlenségi ok,  amelynek lényegéhez tartozik az
     Országgyűléssel  szembeni  autonómia.  ( A  kapcsolat  az
     Országgyűlés  általi   választásra,  egyes   esetekben  a
     beszámoltatásra vonatkozik. )

        A Javaslat indokolása az államigazgatási szerv fogalma
     alá  vonja   "az  államhatalmi   szervek,   a   bírósági,
     ügyészségi, számvevőszéki  szervek hivatalait,  . .  .  a
     tanácsok   hivatali    szervezetét   és    szakigazgatási
     szerveit". Ez  szintén a  fenti képet erősíti : a szűkebb
     értelemben   vett    államigazgatási   szerveken   és   a
     bíróságokon kívül  kizárt  a  többi,  az  Országgyűléssel
     szemben alkotmányos  okból "független"  intézmény  teljes
     hivatali apparátusában  viselt állás  is, tekintet nélkül
     arra, hogy  igazgatási hatáskör  gyakorlásával  jár-e.  E
     jelentősen  kiterjesztő  értelmezésből  következik,  hogy
     maguk   az    államigazgatási   hatáskör    gyakorlásával
     együttjáró  állások   bizonyosan   összeférhetetlenek   a
     képviselőséggel, hiszen a többen benne van a kevesebb.

        b) Az  egész rendszerbe nem illő, sőt azzal ellentétes
     kivétel,  hogy   -  a   Javaslat  indokolása   szerint  -
     "ugyanakkor  nem  minősül  államigazgatási  funkciónak  a
     helyi  és   területi  tanács  elnöki  tisztsége,  mert  e
     tisztségek  ellátása   az  önkormányzati   tevékenységhez
     kötődik. "  Az Alkotmány összeférhetetlenségi szabályának
     szellemében    éppen     emiatt    kellett    volna    az
     összeférhetetlenséget    kimondani.    Az    ellentmondás
     feloldását  elodázhatatlanná   tette   a   tanácsrendszer
     felváltása az önkormányzati rendszerrel.

                                 III.
        1. A  polgármesteri tisztséget nem önmagában, hanem az
     önkormányzatok  alkotmányos  jogállásába  illesztve  kell
     megvizsgálni.

        a)  Amikor   az  Alkotmány   20.   §   (5)   bekezdése
     megállapította   a   parlamenti   képviselői   megbízatás
     összeférhetetlenségi  szabályait,  még  a  tanácsrendszer
     létezett, s  elterjedt  gyakorlat  volt  a  tanácselnökök
     országgyűlési képviselősége.

        A helyi  önkormányzatokról szóló  IX.  fejezetet  1990
     nyarán  az   1990.  évi   LXIII.   törvény   iktatta   az
     Alkotmányba,  a   fejezet  anyagi  jogi  szabályai  -  az
     önkormányzati törvénnyel  egyidejűleg -  az önkormányzati
     képviselőtestületek 1990. évi választásának napján léptek
     hatályba. Az  Alkotmány úgy  vezette be  a tanácsrendszer
     helyett  az   önkormányzati  rendszert,   hogy  a   helyi
     önkormányzatoknak nemzetközi  összehasonlításban is  igen
     széles autonómiát  biztosított :  így az  önkormányzatnak
     alapjogai  vannak,   az  önkormányzat   hatásköre   bírói
     védelemben részesül,  az önkormányzat jogai védelmében az
     Alkotmánybírósághoz fordulhat. ( 43, 44/A. § )

        Az  önkormányzatok   önálló   alkotmányi   státuszának
     megalkotásából, s  az államszervezet  más részeitől való,
     külön    alkotmányos     garanciákkal     körülbástyázott
     elválasztásából   következően    kifejezett    alkotmányi
     felhatalmazás    kellett     ahhoz,    hogy     bármiféle
     államigazgatási   feladatot   és   hatáskört   egyáltalán
     önkormányzathoz lehessen  rendelni. Ezt  a felhatalmazást
     tartalmazza a  polgármester vonatkozásában  az  Alkotmány
     44/B.  §   (1)  bekezdése,   a  jegyzőre   és  a  hivatal
     ügyintézőjére  nézve   pedig  a   (2)  bekezdés.   Ez  az
     alkotmányi  rendelkezés  az  önkormányzatok  más  hatalmi
     ágaktól  való   elválasztásának  és   függetlenségének  a
     következménye,  és   éppen  az   önkormányzati  autonómia
     biztosítéka.

        Az  Alkotmány   IX.  fejezetében   foglalt  jogállásuk
     szerint az  önkormányzatok autonómiájukat  tekintve a két
     hagyományos hatalmi  ágéhoz, illetve  az Alkotmány 20. §-
     ában említett  alkotmányos szervekéhez  hasonló helyzetbe
     jutottak.

        b)   Az    igazgatási   jogkörök   adására   vonatkozó
     felhatalmazás alapján  az önkormányzati  törvény teljesen
     különválasztotta  és   függetlenítette   a   polgármester
     államigazgatási és  önkormányzati tevékenységét  : "Ha  a
     polgármester. .  . saját  államigazgatási feladatkörében,
     illetve az államigazgatási hatósági hatáskörben jár el, a
     képviselő-testület   nem    utasíthatja,   döntését   nem
     bírálhatja  felül"   ( Ötv.  7.   §  (3)  bekezdés ) .  A
     polgármester e  tekintetben betagolódik a köztisztviselők
     sorába  [ ld.  Ötv.  33.  §,  35.  §  (2)  b ) ,  szakmai
     tevékenységét a miniszter határozza meg és ellenőrzi, 97.
     § ] .

        Az Alkotmánybíróság  azért tekintette  a polgármestert
     az Alkotmány 20. § (5) bekezdése alá tartozónak, vagyis -
     a Kormány  tagja és a politikai államtitkár kivételével -
     az  államigazgatási   szerv  dolgozójának,   mert   -   a
     fentiekben    kifejtett     álláspontja    szerint     az
     összeférhetetlenség nem  formai, hanem  tartalmi  kérdés.
     Ennek során  pedig a  meghatározó ismérv  nem az, hogy az
     Alkotmány 44/B.  § (2)  bekezdése szerint  a polgármester
     törvény    vagy    törvényi    felhatalmazáson    alapuló
     kormányrendelet   alapján   kivételesen   államigazgatási
     feladatokat és  hatásköröket is  elláthat, hanem az, hogy
     az Ötv.  35. §  (2) bekezdése  szerint a polgármester az,
     aki -  a jegyző  útján -  irányítja a  képviselő testület
     hivatalát. Az  Ötv. 38. §-a pedig úgy rendelkezik, hogy a
     képviselő-testület hivatala  látja el  az államigazgatási
     ügyek döntésre  való előkészítésével  és  végrehajtásával
     kapcsolatos feladatokat.  Ha tehát  a  képviselő-testület
     hivatala  államigazgatási   szerv   ( is )   -   márpedig
     kétségkívül az  -, akkor a hivatalt irányító polgármester
     is  az   "államigazgatás   dolgozója",   mint   ahogy   a
     miniszterelnök is  a Kormány  tagja, ezért nem kellett őt
     külön az Alkotmányban nevesíteni.

        Az    Alkotmány     20.     §     (5)     bekezdésének
     szövegösszefüggéséből az  következik ,  hogy a  "bíró" és
     "ügyész" után  szereplő "államigazgatási szerv dolgozója"
     az államigazgatási jogkör gyakorlására vonatkozik. Ha nem
     így  lenne,   az  Alkotmány  nyilvánvalóan  a  bíróságok,
     ügyészségek  dolgozóiról   és  nemcsak   a  bírákról   és
     ügyészekről szólna.

        A polgármester  eszerint  jogállásának  azt  a  részét
     tekintve, amelyben  államigazgatási jogköröket  gyakorol,
     teljesen függetleníthető önkormányzati tevékenységétől; e
     vonatkozásban  nincs   tehát  ok  másként  kezelni,  mint
     bármely más  államigazgatási dolgozót. Az államigazgatási
     dolgozóknak e  minőségükből eredő összeférhetetlenségét a
     képviselői megbízatással  itt is  érvényesíteni kell.  Az
     összeférhetetlenségi  oknak   nem  kell   ugyanis  sem  a
     képviselő, sem  a polgármester egész személyiségét, egész
     tevékenységét,  illetve   minden   egyéb   állását   vagy
     tisztségét felölelnie  vagy átfognia : a képviselőre és a
     polgármesterre nézve  egyszerűen fenn  kell állnia.  Ha a
     polgármester pl.  más településen  olyan  köztisztviselői
     állást is  vállal, amely az Ötv. 33/A. § szerint összefér
     a    polgármesterséggel,     az     a     képviselőséggel
     összeférhetetlen  lesz.   Az  államigazgatási  hatáskörök
     gyakorlását az  Alkotmány tette  lehetővé, s  tette ezzel
     polgármesteri jogállás  részévé. Az  Alkotmány 20.  § (5)
     bekezdésében  az   államigazgatási  dolgozókra  kimondott
     összeférhetetlenség  már   emiatt  is  vonatkoztatható  a
     polgármesteri tisztségre.

        2. a)  A polgármester jogállásának másik, nagyobbik, s
     voltaképpen  polgármesteri   minőségét   adó   része   az
     államigazgatási  jogköröktől  függetlenül,  önmagában  is
     megalapozza  az  országgyűlési  képviselői  megbízatással
     való összeférhetetlenség alkotmányos szükségszerűségét.

        Az  Alkotmányban   meghatározott  összeférhetetlenségi
     okok  -   a   hatalmi   ágak   klasszikus   felosztásától
     függetlenül -  olyan  alkotmányos  intézményeket  ölelnek
     fel, amelyeknek  lényegéhez tartozik  az  Országgyűléstől
     való  függetlenség.   ( ld.  az   eredeti   alkotmányozói
     szándékra a  3. a)  pontban idézetteket. ) Az Alkotmány -
     később beiktatott  - IX.  fejezete  az  önkormányzatoknak
     kétségtelenül ilyen  jogállást adott.  E sajátos jogállás
     jogkövetkezményei  közül   szükséges  volt   magában   az
     Alkotmányban   rendezni    az    igazgatási    hatáskörök
     telepítésének lehetőségét.  A következmények  levonása az
     összeférhetetlenség tekintetében  megtörténhet alkotmány-
     módosítás -  az Alkotmány kiegészítése - nélkül is, mivel
     a  20.   §  (5)  bekezdés  felhatalmazást  adott  további
     összeférhetetlenségi      okok       törvényben      való
     meghatározására.

        b) Mégis  azoknak a törvényeknek a tartalma, amelyeket
     e felhatalmazás keretében hoztak, nem állapítható meg s e
     törvények  rendelkezései   sem  vonhatók   vissza  szabad
     belátás szerint.  Az Alkotmánybíróság  állandó gyakorlata
     alapján az  Alkotmány rendelkezéseit úgy kell értelmezni,
     hogy összhangjuk fennmaradjon.

        c)  Mindazok   a  szempontok,   amelyek   alapján   az
     alkotmányozó  az  Alkotmány  20.  §  (5)  bekezdésében  a
     képviselői megbízatást  összeférhetetlennek mondta ki más
     hatalmi ágak  tisztségeivel, illetve  az  Országgyűléssel
     szemben is  független alkotmányos  intézményekben  viselt
     bizonyos  tisztségekkel,   továbbá   az   államigazgatási
     szervekben  való   tevékenységgel,  a  polgármesterre  is
     hiánytalanul  érvényesek.   Az   önkormányzati   rendszer
     bevezetésével  szükségessé   vált  tehát   a   képviselői
     összeférhetetlenségi    okok    összhangba    hozása    a
     polgármester jogállásával.  Ezt végezte  el az  1990. évi
     LXVII. törvény  ( Pt. )  4. §  (1) bekezdés a ) pontjának
     utolsó fordulata,  amely megteremtette  az  önkormányzati
     fejezet összhangját  az Alkotmány 20. § (5) bekezdésével.
     E   törvény    hiányában   az    AB   akár    mulasztásos
     alkotmánysértést is megállapíthatott volna.

        A törvény  idézett fordulata  tehát nem  tartozik azon
     rendelkezések közé,  amelyekkel  szemben  alkotmányossági
     szempontból csupán  az a  követelmény, hogy  egyébként ne
     sértsék az  Alkotmányt, de  tartalmuk  meghatározása,  az
     összeférhetetlenség   kimondása    és   visszavonása   az
     Országgyűlés  belátására   van  bízva.   Mivel  a  Pt.  a
     polgármesterség    összeférhetetlenségi     okká     való
     minősítésével    az     Alkotmány    belső     összhangja
     követelményének tett  eleget,  nincs  jelentősége  annak,
     vajon ezt az összeférhetetlenségi okot az Alkotmány 20. §
     (5)  bekezdése  taxatív  felsorolásából  vezeti-e  le  az
     Alkotmánybíróság, mint  annak egyik  értelmezését,  avagy
     egyébként   állapítja    meg   alkotmányos    követelmény
     minőségét. Valójában  a polgármesteri  jogállás  két,  az
     Alkotmányban  is   külön  megjelenő  részére  tekintettel
     mindkét levezetés a maga helyén találó. A polgármesternek
     az    önkormányzatiságtól    független    államigazgatási
     hatásköreit  tekintve   képviselő  az  Alkotmány  taxatív
     felsorolása miatt nem lehet polgármester; egyébként pedig
     az  önkormányzat   intézménye  alkotmányi  kialakításából
     következik  ez   a  tilalom.   A  törvényhozást   mindkét
     értelmezés egyaránt  köti : a képviselői és polgármesteri
     tisztség alkotmányos összeférhetetlenségét törvénnyel nem
     szüntetheti meg.

                                 IV.

        Mindebből következik, hogy az Alkotmánybíróság korábbi
     határozatában a  most elbírált  határozatra is érvényesen
     értelmezte úgy az Alkotmány vonatkozó rendelkezését, hogy
     abból       a       polgármesterek       képviselőségének
     összeférhetetlensége egyenesen következik. Az Abtv. 27. §
     (2) bekezdése  szerint  az  Alkotmánybíróság  határozata,
     ebben az Alkotmány értelmezésével kapcsolatos álláspontja
     is, mindenkire  kötelező. Mindezek  alapján  álláspontunk
     szerint az  elbírált törvény  alkotmányellenes,  azt  meg
     kellett volna semmisíteni.

     Budapest, 1994. november 8.

            Dr. Sólyom László           Dr. Lábady Tamás
              alkotmánybíró              alkotmánybíró

          Dr. Tersztyánszky Ödön       Dr. Zlinszky János
             alkotmánybíró               alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      Act no. LXVII of 1990 on specific questions of the office of mayor and Member of Parliament
      Number of the Decision:
      .
      55/1994. (XI. 10.)
      Date of the decision:
      .
      11/08/1994
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1994-3-017?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
      .