English
Hungarian
Ügyszám:
.
583/A/2001
Előadó alkotmánybíró: Harmathy Attila Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 57/2001. (XII. 5.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2001/484
.
A döntés kelte: Budapest, 12/04/2001
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
                                

   Az  Alkotmánybíróság a köztársasági elnöknek az  Országgyűlés
   által  elfogadott,  de  még ki nem  hirdetett  törvény  egyes
   rendelkezései  alkotmányellenességének előzetes  vizsgálatára
   benyújtott   indítványa   alapján   –   dr.   Bihari   Mihály
   alkotmánybíró  párhuzamos indokolásával, valamint  dr.  Czúcz
   Ottó,  dr.  Holló  András, dr. Kiss László és  dr.  Kukorelli
   István   alkotmánybírók  különvéleményével   –   meghozta   a
   következő

                           határozatot:

   Az  Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy  alkotmányellenes  a
   válaszadás jogának a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.  évi
   IV.  törvény  79. §-ának – az Országgyűlés 2001.  május  29-i
   ülésnapján elfogadott törvény 1. §-ával beiktatott –  új  (2)
   bekezdésében meghatározott szabályozási módja.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

    1.  A  köztársasági  elnök  – az  Alkotmány  26.  §-ának  (4)
    bekezdése  alapján  – nem írta alá a Polgári  Törvénykönyvről
    szóló   1959.   évi   IV.  törvény  (a  továbbiakban:   Ptk.)
    módosítását  meghatározó, az Országgyűlés  2001.  május  29-i
    ülésnapján elfogadott törvényt (a továbbiakban: PtkM.), hanem
    azt  az  Alkotmánybíróságnak  küldte  meg  véleményezésre.  A
    köztársasági  elnök az Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi
    XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 1. §-ának a) pontjára,
    21.  §-a  (1)  bekezdésének b) pontjára  és  35.  §-ának  (2)
    bekezdésére     hivatkozva     indítványozta,     hogy     az
    Alkotmánybíróság  vizsgálja  meg  a  PtkM.  1.  és   2.   §-a
    aggályosnak tartott rendelkezéseit.

    Az indítvány a következő megállapítást tartalmazta:
    “A  fent említett, kihirdetésre megküldött törvény 1.  §-a  a
    Polgári  Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 79.  §-a
    (2)  bekezdését és 79. § (3) bekezdését megállapító részében,
    valamint 2. §-a a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
    törvény  84.  §  (2)  bekezdése utolsó  mondatát  megállapító
    részében, megítélésem szerint alkotmányellenes.”

    Az  indítvány a megjelölt szabályokat az Alkotmány  következő
    rendelkezéseivel tartja ellentétesnek:
    “A  Ptk.-nak  a  PtkM.  1.  §-ával megállapított  79.  §  (2)
    bekezdése  és  79.  § (3) bekezdése a válaszadásra  vonatkozó
    részében véleményem szerint ellentétes az Alkotmány 61. § (2)
    bekezdésében garantált sajtószabadsággal, a Ptk.-nak a  PtkM.
    2.  §-ával  megállapított 84. § (2) bekezdése utolsó  mondata
    pedig   az   Alkotmány   2.  §  (1)  bekezdésében   deklarált
    jogállamiság elvébe ütközik, valamint ellentétes az Alkotmány
    61.  §  (1)  és  (2) bekezdéseibe foglalt véleménynyilvánítás
    szabadságával és a sajtószabadsággal.”

    A  PtkM.  rendelkezéseivel kapcsolatban  több  olyan  személy
    fordult  az  Alkotmánybírósághoz és fejtette ki álláspontját,
    aki az Abtv. 21. §-ának (1) bekezdése szerint az Országgyűlés
    által   elfogadott,   de   még  ki  nem   hirdetett   törvény
    rendelkezései        alkotmányellenessége       vizsgálatának
    indítványozására nem jogosult. Ezek a beadványok  nem  önálló
    indítványok,  ezért  ezekről az Alkotmánybíróság  nem  hozott
    határozatot.

    2.   Az   Alkotmánybíróság   az  Alkotmánynak   a   következő
    rendelkezéseit vette alapul:

    “2.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam.”

    “8. § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
    és  elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek  tiszteletben
    tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
        (2)  A  Magyar  Köztársaságban  az  alapvető  jogokra  és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat törvény állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”

    “54.   §   (1)   A  Magyar  Köztársaságban  minden   embernek
    veleszületett  joga van az élethez és az emberi  méltósághoz,
    amelytől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.”

    “59.  §  (1)  A  Magyar Köztársaságban mindenkit  megillet  a
    jóhírnévhez,  a  magánlakás sérthetetlenségéhez,  valamint  a
    magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.”

    “61.  §  (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
    szabad  véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekű
    adatokat megismerje, illetőleg terjessze.
        (2)  A  Magyar  Köztársaság  elismeri  és  védi  a  sajtó
    szabadságát.”

    Az  indítvány  melléklete tartalmazza a törvény szövegét.  Az
    aggályosnak tartott rendelkezések – a megítélésnél figyelembe
    veendő kapcsolódó szabályokkal együtt – a következők:

                        “2001. évi …… törvény
        a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
                            módosításáról

                                1. §

    A  Polgári  Törvénykönyvről szóló 1959. évi  IV.  törvény  (a
    továbbiakban:   Ptk.)   79.  §-ának   helyébe   a   következő
    rendelkezés lép:

    ‘79.  §  (1) Ha valakiről napilap, folyóirat (időszaki  lap),
    rádió  vagy  televízió valótlan tényt közöl  vagy  híresztel,
    illetőleg  való  tényeket  hamis  színben  tüntet  fel,  –  a
    törvényben  biztosított egyéb igényeken kívül  –  követelheti
    olyan  közlemény  közzétételét,  amelyből  kitűnik,  hogy   a
    közlemény mely tényállása valótlan, mely tényeket tüntet  fel
    hamis    színben,   illetőleg,   melyek   a    való    tények
    (helyreigazítás).

    (2)  Akinek  személyhez fűződő jogát napilapban, folyóiratban
    (időszaki lapban), rádióban vagy televízióban közölt valamely
    vélemény  vagy  értékelés sérti, – a  törvényben  biztosított
    egyéb  igényeken kívül – követelheti saját véleményének  vagy
    értékelésének közzétételét is (válaszadás).

    (3)  A  helyreigazítást, illetve válaszadást napilap esetében
    az  erre  irányuló  igény kézhezvételét  követő  nyolc  napon
    belül,  folyóirat  (időszaki  lap)  esetében  a  legközelebbi
    számban  azonos  módon, rádió, illetőleg  televízió  esetében
    pedig  –  ugyancsak nyolc napon belül – a sérelmes  közléssel
    azonos napszakban kell közölni.’
                                 
                                2. §

    A  Ptk.  84.  § (2) bekezdés helyébe a következő  rendelkezés
    lép:

    ‘(2)  Ha  a  kártérítés  címén  megítélhető  összeg  nem  áll
    arányban  a felróható magatartás súlyosságával, a  bíróság  a
    jogsértőre  közérdekű célra fordítható bírságot is kiszabhat.
    Ha  a jogsértés napilap, folyóirat (időszaki lap), rádió vagy
    televízió  útján  történt, a bíróság a  jogsértőre  közérdekű
    célra  fordítható  bírságot  is  kiszab.  A  közérdekű  célra
    fordítható  bírság  összegét úgy kell meghatározni,  hogy  az
    visszatartsa a jogsértőt a további jogsértésektől.’

                                3. §
                                 
    A  Polgári  perrendtartásról szóló 1952. évi III.  törvény  a
    következő 346/A. §-sal egészül ki:

    ‘346/A. § A válaszadás közlése (1959. évi IV. törvény  79.  §
    (2)-(3)  bekezdése)  iránti eljárásra a  sajtóhelyreigazítási
    eljárás szabályait kell megfelelően alkalmazni.’

                                4. §

    Ez  a  törvény  a  kihirdetését követő  nyolcadik  napon  lép
    hatályba;   rendelkezéseit  a  hatálybalépése  után   történt
    jogsértésekre kell alkalmazni.”

                                 II.
                                 
    1.   Az   indítvány   által  aggályosnak  tartott   szabályok
    alkotmányellenességének  megítélésénél  az   Alkotmánybíróság
    először   a  válaszadás  jogáról  szóló  kifogásolt  szabályt
    vizsgálta meg.

    A  válaszadási jognak az indítvány által aggályosnak  tartott
    szabályai  a Ptk. 79. §-át módosítják. A törvény a módosított
    szabályokat  a  személyhez és a szellemi alkotásokhoz  fűződő
    jogokról  szóló  fejezetben helyezi el. A  személyhez  fűződő
    jogok   polgári  jogi  szabályai  az  alkotmányjog   szintjén
    anyajogként   megjelenő   “általános  személyiségi   jog”-hoz
    kapcsolódnak, annak érvényesülését biztosítják. Az “általános
    személyiségi  jog” többféle jogosultságban  fejeződik  ki  az
    alkotmányjog  síkján  is,  egyik  megfogalmazása  az   emberi
    méltósághoz  való jog [8/1990. (IV. 23.) AB határozat,  1990,
    42,   44-45.].  A  válaszadás  jogáról  szóló  szabályok   az
    Alkotmány  54.  §-ának  (1)  bekezdésében  kimondott   emberi
    méltósághoz  való  joggal  és  59.  §-ának  (1)  bekezdésében
    meghatározott jó hírnévhez való joggal állnak összefüggésben,
    ezeknek  az  alapvető jogoknak a polgári  jogi  rendelkezések
    segítségével történő érvényesítésében lehet szerepük.

    2.   Az   aggályosnak   tartott  szabály   elbírálásánál   az
    Alkotmánybíróság  következő  kérdésként  azzal  foglalkozott,
    hogy  milyen  feltételek mellett kerülhet  sor  alapvető  jog
    korlátozására.  Az  indítvány szerint a  válaszadásról  szóló
    rendelkezések   ellentétesek   az   Alkotmány   61.   §   (2)
    bekezdésében   garantált  sajtószabadsággal,   alapvető   jog
    gyakorlásával  szemben  olyan eszköz  alkalmazását  jelentik,
    amely  jelentős jogsérelmet okoz és a kitűzött cél  elérésére
    igen  kis  mértékben  alkalmas;  így  végeredményben  ezek  a
    szabályok alapvető jog aránytalan korlátozását jelentik. Noha
    az  indítvány  a  sajtószabadság  sérelmét  jelölte  meg,   a
    kiindulásnál,  az általános szempontoknál az Alkotmánybíróság
    a  véleménynyilvánítás szabadságát is figyelembe vette,  mert
    ez  az ugyancsak az Alkotmány 61. §-a alapján védett alapvető
    jog  az  alkotmánybírósági gyakorlat szerint “a kommunikációs
    alapjogok  ’anyajoga’, belőle vezethető le  többek  között  a
    sajtószabadság alapjoga is” [37/1992. (VI. 10.) AB határozat,
    ABH  1992,  227,  229.],  a két alapvető  jog  között  szoros
    összefüggés van.

    Az Alkotmány 8. §-a az alapvető jogok tiszteletben tartásának
    kinyilatkoztatását követően a (2) bekezdésben  előírja,  hogy
    az  alapvető  jogok szabályait törvény határozza  meg.  Ez  a
    rendelkezés egyúttal a törvényi szabályozás tartalmi határait
    is  megjelöli: a törvény alapvető jog lényeges tartalmát  nem
    korlátozhatja. Az Alkotmány 8. §-át értelmezve a 20/1990. (X.
    4.) AB határozat – az Alkotmány 1990. júniusi módosítása után
    –  kifejtette,  hogy  az  alapvető  jog  korlátozására  akkor
    kerülhet   sor,  ha  erre  nemcsak  szükség  van,   hanem   a
    korlátozással  elérni  kívánt cél fontossága  és  az  okozott
    alapjog-sérelem  súlya összhangban van egymással  (ABH  1990,
    69, 71.).

    Az  Alkotmány  8.  §-ának (1) bekezdése szerint  az  államnak
    nemcsak  az  a  kötelessége,  hogy  tiszteletben  tartsa   az
    alapvető jogokat, hanem az is, hogy védje ezeket a jogokat. A
    64/1991.  (XII. 17.) AB határozat megfogalmazása  szerint  az
    államnak    ki    kell   alakítania   az   egyes    alapjogok
    megvalósításához  szükséges jogszabályi, valamint  szervezeti
    feltételeket  és ennek során tekintettel kell lennie  mind  a
    többi  alapjoggal  kapcsolatos, mind pedig egyéb  alkotmányos
    feladataira  is.  A létrehozandó jogi rendnek  lehetővé  kell
    tennie   az  egyes  jogok  legkedvezőbb  érvényesülését,   az
    alapjogok   összhangját   (ABH  1991,   297,   302-303.).   A
    véleménynyilvánítás   jogával   kapcsolatban   mindezeket   a
    30/1992.  (V.  26.)  AB  határozat úgy  értelmezte,  hogy  az
    Alkotmány 61. §-ából az egyéni véleménynyilvánítási szabadság
    joga   mellett   “a   demokratikus  közvélemény   kialakulása
    feltételeinek   és   működése  fenntartásának   biztosítására
    irányuló  állami  kötelezettség”  is  következik.   Ennek   a
    kötelezettségnek  a  teljesítése  vezet  el   oda,   hogy   a
    véleménynyilvánítási szabadság a többi  védett  érték  között
    kap  helyet  (ABH  1992,  167, 172.). Ezt  a  gondolatmenetet
    folytatva    vezeti    le    az    említett    határozat    a
    véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságának  a  korlátozását
    olyan  esetekben, amikor e szabadságjogok gyakorlása  emberek
    meghatározott csoportjai ellen gyűlöletkeltést  valósít  meg.
    Abban  az  esetben,  ha  a joggyakorlás alkotmányos  védelmet
    kapna,  ahelyett,  hogy  a joggyakorlást  korlátozzák,  akkor
    ellentmondás  alakulna  ki  e védelem  és  többek  között  az
    emberek   egyenlőségének,  méltóságának  alkotmányos  védelme
    között.  Ezen  az alapon állapította meg az Alkotmánybíróság,
    hogy  “az  emberi  méltóság a véleménynyilvánítási  szabadság
    korlátja   lehet”  (ABH  1992,  167,  173-174.).  Szintén   a
    véleménynyilvánítás büntetőjogi eszközökkel  való  védelmével
    foglalkozva állapította meg a 36/1994. (VI. 24.) AB határozat
    azt, hogy az “alkotmányos védelem alatt álló emberi méltóság,
    becsület,  jóhírnév  azonban az értékítéletben  megnyilvánuló
    véleménynyilvánítási szabadság külső korlátja lehet, és  ezek
    védelmében   a   büntetőjogi  felelősség  érvényesítése   sem
    tekinthető    –   általánosságban   –   aránytalannak,    így
    alkotmányellenesnek    (ABH    1994,    219,     230.).     A
    véleménynyilvánítás szabadságának az emberi méltósághoz és az
    Alkotmány  59. §-ának (1) bekezdésében kimondott jó hírnévhez
    való jog védelmében történő korlátozhatóságát állapította meg
    a 33/1998. (VI. 25.) AB határozat is (ABH 1998, 256, 260.).

    Az    indítványban    megjelölt   aggály   tekintetében    az
    Alkotmánybíróság gyakorlata alapján az állapítható meg tehát,
    hogy a sajtószabadság korlátozása általában nem ellentétes az
    Alkotmánnyal,  ha ilyen rendelkezés szükséges  és  az  elérni
    kívánt   cél   fontossága  arányban  van  az   alapvető   jog
    sérelmével,  az  államnak egy másik  alapvető  jog  védelmére
    vonatkozó  kötelezettsége pedig alapja lehet a sajtószabadság
    korlátozásának.

    3.   Az   Alkotmánybíróság   gyakorlata   az   alapvető   jog
    korlátozásának   vizsgálatánál   meghatározó   jelentőségűnek
    tekinti  azokat  a  nemzetközi  kötelezettségeket,  amelyeket
    Magyarország  nemzetközi egyezményekben vállalt  [így  már  a
    23/1990.  (X.  31.)  AB  határozat, ABH  1990,  88,  93.].  A
    30/1992.   (V.   26.)   AB  határozat  pedig   kimondta:   “A
    véleménynyilvánítás    és    sajtószabadság    korlátozásának
    szükségessége   következik   a   magyar   állam    nemzetközi
    kötelezettségeiből is” (ABH 1992, 167, 174.).

    Az  Alkotmánybíróság a jelen ügy elbírálásánál  a  nemzetközi
    egyezmények következő szabályait tekinti irányadónak:

    a/  Az  Egyesült  Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán,  1966.
    december   16-án   elfogadott  Polgári  és  Politikai   Jogok
    Nemzetközi  Egyezségokmánya (a továbbiakban: Egyezségokmány),
    amelyet az 1976. évi 8. törvényerejű rendelet hirdetett ki, a
    19. cikk 2. bekezdésében deklarálta a véleménynyilvánítás  és
    a   sajtó   szabadságát.  A  3.  bekezdés  szerint   ezek   a
    szabadságjogok mások jogainak vagy jó hírnevének tiszteletben
    tartása érdekében korlátozhatók.

    b/  Az  emberi  jogok  és az alapvető szabadságok  védelméről
    szóló,  Rómában,  1950.  november  4-én  kelt  Egyezmény   (a
    továbbiakban: Egyezmény) – amelyet az 1993. évi XXXI. törvény
    hirdetett  ki  –  10.  cikkének 1. bekezdése  kimondja,  hogy
    mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához  (ez
    kiterjed  a  sajtószabadságra is). A 2.  bekezdés  értelmében
    ennek  a  jognak  a  gyakorlása mások jó hírneve  vagy  jogai
    védelme  érdekében  korlátozható.  Az  Egyezmény  17.   cikke
    szerint az Egyezmény rendelkezéseit nem lehet úgy értelmezni,
    hogy  az  bármely állam, csoport vagy személy  számára  jogot
    biztosítson   olyan  tevékenység  folytatására   vagy   olyan
    cselekedet  végrehajtására,  amely  az  Egyezményben  foglalt
    jogok  és szabadságok megsértésére vagy pedig az Egyezményben
    meghatározottnál nagyobb mértékű korlátozására irányul.

    Mind  az  Egyezségokmány,  mind az  Egyezmény  védi  tehát  a
    becsületet  és  a jó hírnevet, kimondja továbbá,  hogy  a  jó
    hírnév  védelme érdekében a véleménynyilvánítás  és  a  sajtó
    szabadsága korlátozható.

    4.   Az  Alkotmánybíróság  határozatai  azonban  nemcsak   az
    Egyezségokmányban    és   az   Egyezményben    megfogalmazott
    szabályokra  voltak tekintettel, hanem figyelembe  vették  az
    Emberi   Jogok   Európai   Bizottságának   (a   továbbiakban:
    Bizottság), illetőleg az Emberi Jogok Európai Bíróságának  (a
    továbbiakban: Bíróság) a gyakorlatában kialakult elveket  is;
    ez különösen elmondható volt a véleménynyilvánítás és a sajtó
    szabadságára vonatkozó határozatokról.

    A  Bíróság az Egyezményt értelmezve kimondta azt az azóta  is
    irányadó  elvet,  amely  szerint az  államoknak  alapul  kell
    venniük az Egyezményben meghatározott nemzetközi mércét (Case
    “Relating  to  certain aspects of the  laws  on  the  use  of
    languages  in  education  in  Belgium”,  1967.  február   9-i
    határozat,  Series  A, no. 5. 19. o.). Az  egyes  államok  az
    adott   időszak   és  hely  sajátosságaira   tekintettel   az
    Egyezményben   meghatározott  jogok   gyakorlását   korlátozó
    szabályokat alkothatnak, de ezek a szabályok nem sérthetik  e
    jogok  lényeges  tartalmát;  az  Egyezmény  az  emberi  jogok
    hatékony   védelme  érdekében  olyan  általános   szabályokat
    tartalmaz, amelyek megfelelő egyensúlyt teremtenek a közérdek
    és  az emberi jogok védelme között [Case “Relating to certain
    aspects  of the laws on the use of languages in education  in
    Belgium” (merits), 1968. július 23-i határozat, Series A, no.
    6. 32. o. 5. bek.].

    A  Bíróság  a  véleménynyilvánítás és a  sajtó  szabadságáról
    számos  határozatot hozott. Ezek közül az egyikben  kimondta,
    hogy    a    demokratikus    rendszer    egyik    alapja    a
    véleménynyilvánítás szabadsága. Ez a szabadság kiterjed olyan
    vélemények  kifejtésére is, amelyek sértik vagy  zavarják  az
    államot  vagy  a  lakosság egy részét (Handyside  ügy,  1976.
    december  7-i határozat, Series A, no. 24. 23. o.  49.  bek.,
    Sunday  Times  v.  The  United Kingdom,  1979.  április  26-i
    határozat,  Series  A, no. 30. 40. o. 65.  bek.).  A  Bíróság
    szerint a véleménynyilvánítási szabadság alaptételétől eltérő
    kivételeket  szűkítően kell értelmezni [Sunday Times  v.  The
    United  Kingdom  (no.  2.),  1991. november  26-i  határozat,
    Series  A,  no.  217. 29. o. 50. bek.]. A Bíróság  rámutatott
    egyébként  arra  is, hogy a sajtószabadság  a  közösségnek  a
    megfelelő   tájékoztatáshoz  való  jogát   is   jelenti   (az
    előzőekben idézett Sunday Times ügy 41. o. 66. bek).

    5.  A  Bíróság gyakorlatának alakulására befolyással volt  az
    amerikai   felfogás.   Az  USA  alkotmánya   eredetileg   nem
    rendelkezett a véleménynyilvánítás szabadságáról; az  egyebek
    mellett a szólásszabadságról és a sajtószabadságról is  szóló
    rendelkezést  tartalmazó  első  alkotmánymódosítást  1791-ben
    fogadták el a szövetségi kormány korlátozása érdekében. Amint
    azt  az amerikai alkotmányjog szakértői kifejtik, a szabályok
    értelmezése az idők folyamán jelentősen változott. Az USA-ban
    a  jelenlegi  időszakban érvényesülő felfogás alaptételeit  a
    New  York  Times  Co.  v. Sullivan ügyben 1964-ben  meghozott
    bírósági   határozatban  mondta  ki   az   Egyesült   Államok
    Legfelsőbb    Bírósága.    Ebben    az    ügyben    a    faji
    megkülönböztetések  miatt kirobbant  összetűzések  idején  az
    alabamai    bíróság   500.000,-   USD   összegű   kártérítési
    kötelezettséget mondott ki egy olyan újságot  kiadó  társaság
    terhére,  amely újság fizetett hirdetésként tiltakozást  tett
    közzé  Alabama  állam  egyik városa közigazgatási  szerveinek
    faji   kérdésekkel  kapcsolatos  eljárása  ellen  és   ez   a
    tiltakozás  a  város  egyik  tisztségviselőjét  sértő,  téves
    megállapításokat   tartalmazott.   A   tagállam   bíróságának
    kártérítési  határozatát megváltoztatva az  Egyesült  Államok
    Legfelsőbb Bírósága a sajtó szerepének fontosságát emelte ki.
    Hangsúlyozta  annak  jelentőségét,  hogy  a  tájékoztatás   a
    legkülönbözőbb   forrásokból,  egymástól  gyökeresen   eltérő
    jelleggel   történhessék  meg.  Ezzel   a   szereppel   volna
    ellentétes,  ha  a közigazgatást bíráló téves  tartalmú  vagy
    sértő vélemény miatt büntető jellegű kártérítésre kötelezésre
    kerülne  sor,  mégpedig a szándékosság  vélelme  alapján.  Az
    ilyen  jogi  megoldásnak a véleménynyilvánítástól visszatartó
    hatása   volna.   Lehetséges,  hogy   a   véleménynyilvánítás
    szabadsága      túlzásokhoz,      visszaélésekhez,      téves
    megállapításokhoz  vezet,  de  hosszú  távon  így  alakul  ki
    demokráciában a tájékozott közvélemény (376 US 254 11 L ed 2d
    686, a 699, 700-702, 708. oldalon).

    Az  európai gyakorlat az alapelvek tekintetében megegyezik  a
    jelzett  amerikai ítélkezés fő tételeivel.  Az  európai  jogi
    megoldás  mégis  jelentősen eltér az amerikaitól,  hiszen  az
    Egyezmény    a    véleménynyilvánítás   szabadsága    és    a
    sajtószabadság korlátozásának különböző eseteit  kifejezetten
    lehetővé   teszi,   továbbá  az  európai   jogszabályok   nem
    tartalmaznak  olyan  büntető  kártérítést,  mint  amilyen  az
    amerikai  jogban alkalmazásra kerül; mindkét  tényező  erősen
    befolyásolja   a   szabályozás  alapvonásait.   Az   amerikai
    gyakorlatnak vannak továbbá olyan elemei, amelyek  a  Bíróság
    határozataiban    már    nem   találhatók    meg.    Így    a
    véleménynyilvánítás  szabadságának az  amerikai  gyakorlatban
    érvényesülő  elvével  hozható  összefüggésbe,  hogy  bírósági
    határozatok   nem   látták  lehetségesnek   náci   felvonulás
    megakadályozását  a  holokauszt gyötrelmeit  átélő  személyek
    által lakott városrészeken, valamint egy afro-amerikai család
    háza  előtt történt, Ku-Klux-Klanra emlékeztető keresztégetés
    miatt való fellépést [National Socialist Party v. Village  of
    Skokie  432 US 43 (1977), National Socialist Party v. Village
    of  Skokie  434  US  1327 (1977); RAV v. City  of  St.  Paul,
    Minnesota 120 L. Ed. 2d 305 (1992)].

    Az  amerikai gyakorlattól való eltérés indoka az is,  hogy  a
    véleménynyilvánítási jog korlátozására nemcsak  az  Egyezmény
    10.  cikkének idézett 2. bekezdése vonatkozik,  hanem  a  17.
    cikke  is.  Az  Egyezmény 17. cikke  alapján  döntött  úgy  a
    Bizottság, hogy nem hivatkozhat az Egyezmény 9., 10.  és  11.
    cikkében  meghatározott  jogokra az, akinek  célja  diktatúra
    bevezetése    és    az    Egyezményben   biztosított    jogok
    megsemmisítése. Szintén a 17. cikkre hivatkozott a  Bizottság
    annak   a   panasznak   az   elbírálásánál,   amelynél   faji
    megkülönböztetést  és uszítást állapított  meg,  és  ezért  a
    véleménynyilvánítás korlátozását megalapozottnak találta (KPD
    v.  Germany,  250/57 sz. határozat, illetve  Glimmerveen  and
    Hagenbeek  v.  The  Netherlands 8348/78  sz.  határozat,  ld.
    J.A.Frowein,   W.Peukert,   EMRK-Kommentar,   Kehl-Straßburg-
    Arlington,  2.  Aufl.  1996.  492.  o.).  A  Bíróság  hasonló
    álláspontra helyezkedett, amikor kimondta, hogy a  fajgyűlölő
    véleménynyilvánításra nem terjed ki az Egyezmény 10. cikkében
    meghatározott  védelem (Jersild v. Denmark, 1994.  szeptember
    23-i   határozat,  Series  A  no.  298,  35.  bek.,  Bírósági
    Határozatok  1996.  évi 6. szám 473-477. o.),  illetve,  hogy
    nácibarát  politika  igazolása  nem  élvezheti  a  10.   cikk
    védelmét, mivel az Egyezmény alapvető értékei ellen  irányuló
    állítást  jelent  (Lehideux  and  Isorni  v.  France,   1998.
    szeptember  23-i határozat, Bírósági Határozatok Emberi  Jogi
    Füzetek 1999/2. 61-63. o.).

    6.  A  nemzetközi  egyezményekkel és a Bíróság  gyakorlatában
    kialakult  elvekkel összhangban mondta ki az Alkotmánybíróság
    a  véleménynyilvánítási szabadság lehetséges  korlátozásáról,
    hogy a szabad véleménynyilvánítás jogának kitüntetett szerepe
    van, csak kevés joggal szemben kell engednie, ha pedig ezt  a
    szabadságjogot törvény korlátozza, a korlátozást megszorítóan
    kell  értelmezni. A véleménynyilvánítás szabadsága  a  közlés
    lehetőségét  jelenti,  ami  nem  függ  a  tartalomtól,  annak
    esetleges  káros,  sértő jellegétől. Alkotmányos  védelmet  a
    véleménynyilvánítás  a  sajátosságainak  megfelelően  alakuló
    közvéleménnyel  való  kölcsönhatásban, a lehető  legszélesebb
    körű  tájékoztatás és tájékozódás keretében élvez.  A  magyar
    történelmi   körülményekre   tekintettel   fejtette   ki   az
    Alkotmánybíróság,  hogy  politikai  kultúra  és  egészségesen
    reflektáló  közvélemény  csak szabad vitában,  öntisztulással
    alakulhat ki; aki gyalázkodik, magát bélyegzi meg, bírálatnak
    teszi   ki   magát.  Ebbe  a  folyamatba  nem  a   büntetőjog
    eszközeivel kell beavatkozni, hanem legfeljebb magas  összegű
    kártérítéssel [30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992. 167,
    178-180].

    Ezen  az  alapon  állt  a közszolgálati  rádió  és  televízió
    felügyeletével,   a   kereskedelmi   rádió    és    televízió
    engedélyezésével foglalkozó, 1992-ben hozott határozat. Ez  a
    határozat  kimondta, hogy a sajtónak fontos  feladata  van  a
    véleményközlésen    kívül    a    tájékoztatásban    is.    A
    sajtószabadságot elsősorban az biztosítja, hogy az állam  nem
    avatkozik  be  sem  tartalmi,  sem  lapalapítási  kérdésekbe.
    Demokratikus  közvélemény  csak teljes  körű  és  tárgyilagos
    tájékoztatás  alapján  jöhet létre  [37/1992.  (VI.  10.)  AB
    határozat, ABH 1992. 227, 229-230.].

    A  Bíróság gyakorlatára hivatkozva, azzal összhangban  mondta
    ki  az  Alkotmánybíróság azt is, hogy az  Alkotmány  61.  §-a
    alapján  nemcsak a véleménynyilvánítás szabadsága állapítható
    meg,   hanem   a  demokratikus  közvélemény  kialakulása   és
    folyamatos érvényesülése feltételeinek biztosítására irányuló
    állami   kötelezettség   is.   A   véleménynyilvánítás   joga
    alkotmányos  határainak megvonásánál  ezért  figyelembe  kell
    venni  azokat  a  szempontokat is,  amelyek  a  demokráciához
    nélkülözhetetlenek  [36/1994. (VI.  24.)  AB  határozat,  ABH
    1994. 219, 222-223.].

    Az   Alkotmánybíróság  fentiekben  említett   határozatai   a
    véleménynyilvánítás  és a sajtó szabadsága  korlátozásának  a
    demokratikus   rendszer  szempontjából   lényeges   kérdéseit
    emelték  ki.  Ebben  a  körben ezeknek az  alapvető  jogoknak
    politikai viszonylatban felmerülő korlátozása állt előtérben.
    Külön  meg  kell  vizsgálni  azonban  az  említett  alapjogok
    korlátozásának lehetőségét akkor, ha a véleménynyilvánítás és
    a    sajtó    szabadságának   korlátozására   nem   politikai
    viszonyokban, hanem alapvető jogok, mások jogai, jó  hírneve,
    emberi méltósága védelmében kerül sor.

    7.   Az   Alkotmánybíróság   eddigi   gyakorlatában   kevéssé
    jelentkeztek olyan ügyek, amelyekben a véleménynyilvánítás és
    a  sajtó  szabadságának korlátozását személyek jó hírnevének,
    az emberi méltóságnak a védelme indokolja és a korlátozás nem
    az állam bírálatával áll összefüggésben.

    a/   A   strasbourgi  Bíróság  elé  terjesztett  ügyekben   a
    joggyakorlás  korlátozásának ilyen esetei is  megjelentek  és
    különböző esetcsoportok körvonalazódtak:
    -  A  Bíróság  határozataiban a jó  hírnév  védelmének  egyéb
    eseteitől   elválasztotta  azokat  az  eseteket,   amelyekben
    politikusok,   köztisztséget  betöltő,  vagy   a   közéletben
    szereplő   személyek   becsületének,  méltóságának   sérelmét
    kellett  megítélni. A Bíróság a politikai vita  szabadságának
    fontossága   miatt  megengedhetőnek  tartja,   hogy   durvább
    hangnemű  kritikát fejtsenek ki politikusokkal szemben,  mint
    nem  politikusokkal szemben (Lingens v. Austria, 1986. július
    8-i  határozat, Series A no. 103. 26. o. 42. bek., 27. o. 43-
    44.  bek.,  28. o. 46. bek.; hasonló Oberschlick v.  Austria,
    1991.  május  23-i  határozat, Series  A  no.  204,  Bírósági
    Határozatok  Emberi Jogi Füzetek 1997/1. 51. o.; Lopes  Gomes
    da  Silva  v.  Portugal,  2000.  szeptember  28-i  határozat,
    Bírósági  Határozatok  2001. évi  7.  szám  559-560.  o.).  A
    személyeknek ennél a kategóriájánál is érvényesül  azonban  a
    becsület  védelme.  A  Bíróság több határozatban  kifejtette,
    hogy a tisztséget betöltő személyek bírálata nem mehet túl az
    elfogadható  kritika  határain, nem sértheti  a  jó  hírnevet
    (Janowski  ügyben hozott 1999. január 21-i határozat  Reports
    1999-I.;  Wabl  ügyben hozott 2000. február  29-i  határozat,
    Constantinescu   ügyben   2000.   június   27-i    határozat,
    Jääskeläinen  ügyben 2000. május 4-én hozott  határozat,  ld.
    Case Law Concerning Article 10 of the European Convention  on
    Human Rights, Council of Europe 2001. 62-64. o.).
    — A Bíróság gyakorlata az Egyezmény 10. cikkének 2. bekezdése
    alapján   a   közszereplőktől,   állami   tisztségviselőktől,
    politikusoktól,  állami  intézményektől  eltérően  kezeli   a
    bírákat, bíróságokat és elismeri a véleménynyilvánítás  és  a
    sajtó szabadságának korlátozását a bíróságok tekintélyének és
    pártatlanságának  védelmében (így Barfod  v.  Denmark,  1989.
    február  22-i  határozat,  Series A  no.  149,  ld.  Bírósági
    Határozatok Emberi Jogi Füzetek 1997/1. 47-48. o.; Prager and
    Oberschlick v. Austria, 1995. április 26-i határozat,  Series
    A, no. 313. 35-38. bek.; Worm v. Austria, 1997. augusztus 29-
    i  határozat,  R.  1997-V. 50. bek, ld. Bírósági  Határozatok
    Emberi Jogi Füzetek 1998/4. 6-7. o.).
    — Azokban az esetekben, amelyekben a véleménynyilvánítás és a
    sajtó szabadságának korlátozása az Egyezmény 10. cikkének  2.
    bekezdése alapján mások jó hírneve és jogai védelme érdekében
    történik,   a  Bíróság  több  tényezőt  mérlegelve   dönt   a
    korlátozás  megengedettségéről. Az egyik esetben az  érintett
    ország   kártérítési  gyakorlatának  vizsgálata  alapján,   a
    becsléssel  megállapított kártérítés kirívóan  magas  összege
    (1,5  millió  angol font) alapján született  döntés  (Tolstoy
    Miloslavsky   v.  The  United  Kingdom,  1995.  július   13-i
    határozat,  Series  A no. 316-B, 41, 51, 55.  bek.,  Bírósági
    Határozatok  melléklete  1996/2.  44-46.  o.).  A   gazdasági
    verseny  keretei között tett nyilatkozatoknál, megjelentetett
    közleményeknél  pedig a Bíróság részben az érintett  országok
    versenyszabályaira,  részben az európai országokban  szokásos
    versenyjogi  megoldásokra alapozza a  döntést  (Markt  Intern
    Verlag GmbH and Klaus Beerman v. Germany, 1989. március  30-i
    határozat,  Series A no.165, 34, 35, 37. bek.; Jacubowski  v.
    Germany, 1994. június 23-i határozat, Series A no. 291-A, 26-
    28. bek., Bírósági Határozatok Emberi Jogi Füzetek 1997/1. 78-
    81.   o.;   Hertel  v.  Switzerland,  1998.  augusztus   25-i
    határozat,  47-51.  bek.,  Bírósági Határozatok  Emberi  Jogi
    Füzetek  1999/2. 35-37. o.; Commission’s report of 8  January
    1960, 263. bek.).

    b/  Az  Alkotmánybíróság 1994-ben hozott egyik határozatában,
    büntetőjogi szabályok alkotmányosságát vizsgálva, hivatkozott
    a  Bíróság  addig közzétett határozataira és a politikusokkal
    szemben elkövetett becsületsértés, rágalmazás bűncselekmények
    tekintetében  a  Bírósághoz hasonló  álláspontot  fogalmazott
    meg.  Kimondta,  hogy  a  közhatalom gyakorlóinak  védelmében
    kisebb    mértékben    korlátozható   a   véleménynyilvánítás
    szabadsága,  mint  más esetekben. Az állami és  önkormányzati
    intézmények  szabad bírálata a demokrácia lényegi  eleme.  Az
    Alkotmánybíróság határozata szerint az értékítéletek  körében
    nem   büntethető  a  hatósággal  vagy  hivatalos  személlyel,
    valamint a közszereplő politikussal szemben kifejtett  túlzó,
    felfokozott, gyalázkodó véleménynyilvánítás, de  a  mindenkit
    megillető   büntetőjogi  védelem  ezekre  a  személyekre   is
    kiterjed,  ha  a  nyilatkozat nem  a  közszereplő  politikusi
    minőségére  vonatkozik.  A  rágalmazás  és  a  becsületsértés
    általános,  bármely sértett esetére meghatározott szabályának
    alkalmazásánál  ennek  megfelelően  alkotmányos  követelmény,
    hogy a véleménynyilvánítás szabadsága és így a nem büntethető
    véleménynyilvánítás köre tágabb legyen a közhatalmat gyakorló
    személyekkel,     intézményekkel,    valamint     közszereplő
    politikusokkal   szemben,  mint  más   személyekkel   szemben
    [36/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994. 219, 230-231.].

    8.  Az indítvány alapján vizsgált kérdésekkel kapcsolatban  a
    fentiekben  elmondottak szerint az Alkotmány  8.  §-ának  (2)
    bekezdése,   54.  §-ának  (1)  bekezdése,  59.   §-ának   (1)
    bekezdése,  61.  §-ának  (1) és (2)  bekezdése,  valamint  az
    alkotmánybírósági  gyakorlat alapján megállapítható,  hogy  a
    véleménynyilvánítás és a sajtó szabadsága – ha ez nem  jár  e
    jogok   lényeges  tartalmának  megsértésével   –   törvénnyel
    kivételesen  korlátozható.  Általában  azonban  a  korlátozás
    alkotmányosságának  a  megítélésénél a  kiindulási  pontot  a
    véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságának  a  demokratikus
    rendszer  fenntartásában, a közösség  tájékoztatásában  és  a
    közvélemény kialakulásában játszott különösen fontos  szerepe
    jelenti.  Ez a szerep előtérben áll és ezért e szabadságjogok
    korlátozása  szűk  körben lehetséges olyankor,  ha  politikai
    vitáról, az állam bírálatáról van szó. Nem vagy alig  jelenik
    meg   azonban  a  véleménynyilvánításnak  és  a  sajtónak   a
    demokrácia  védelmében játszott szerepe azokban az esetekben,
    amelyekben  a közleményt gazdasági érdekből a gazdasági  élet
    egyik  résztvevője teszi gazdasági verseny keretei  között  a
    gazdasági    élet    másik   résztvevőjéről;    ilyenkor    e
    szabadságjogok  korlátozása  tágabb  körben   lehetséges.   A
    korlátozást  szükségessé  teheti  alapvető  jog  védelme,   a
    demokratikus   közvélemény   kialakulása   feltételeinek   és
    működése   fenntartásának   biztosítására   irányuló   állami
    kötelezettség.

    9.   A   véleménynyilvánítás   és   a   sajtó   szabadságának
    korlátozásáról  eddig  tett  megállapítások  után  meg   kell
    vizsgálni,  hogy  a  válaszadási jog általában,  valamint  az
    indítványban  kifogásolt  konkrét szabály  olyan  korlátozást
    jelent-e,   amely  az  Alkotmány  alapján  elfogadható   vagy
    alkotmányellenesnek minősül.

    A  válaszadási  jog  az időszaki lap, a  rádió,  a  televízió
    tekintetében  a  válasz  közlésének kötelezettségét  jelenti.
    Olyan   közlemény   közreadására  való  kényszerítés,   amely
    közleményt  esetleg szabad döntés alapján nem közvetítenének,
    a  sajtószabadságnak, ezen belül a szerkesztés  szabadságának
    korlátozását jelenti. Ez egyúttal azt is maga után  vonhatja,
    hogy  nem  tesznek közzé olyan véleményt, amelynél fennáll  a
    veszélye  a  válaszközlési  kötelezettségnek.  Ilyen   módon,
    közvetetten   jelentkezhet  a  sajtószabadság  részeként   is
    megjelenő    véleményközlési   szabadság    korlátozása.    A
    válaszadási kötelezettség továbbá terhet jelent, költséget és
    bevételcsökkenést  okoz;  ennek  a  hátránynak  a   kilátásba
    helyezése a véleményközlés tekintetében visszatartó  hatással
    járhat.  Mindezek  alapján az Alkotmánybíróság  megállapítja,
    hogy   a   válaszközlési  kötelezettség  a  sajtó,   valamint
    közvetetten  a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozását
    jelenti.

    A korlátozás szükségességének és arányosságának megítélésénél
    fontos  annak  tisztázása, hogy mi  a  szerepe  a  válaszadás
    jogának. A válaszadás joga a helyreigazítással együtt  azt  a
    célt szolgálja, hogy az emberi méltóság, a jó hírnév sérelmét
    okozó  közlemény  az adott kérdésben ne maradjon  kizárólagos
    ismeretforrás  a  külvilág számára, hanem ugyanazok  számára,
    akik  az első nyilatkozattal, közleménnyel megismerkedhettek,
    kapjanak tájékoztatást a valós tényekről, illetve az érintett
    személy  álláspontjáról. A jó hírnév és  az  emberi  méltóság
    védelme  mellett  azt  is  figyelembe  kell  venni,  hogy   a
    közvélemény   informálása  is  a  teljes  körű  tájékoztatást
    indokolja.  A  sajtó  szabadsága a szabad véleménynyilvánítás
    mellett  a véleményformáláshoz szükséges információszerzéshez
    való jogot is magába foglalja [61/1995. (X. 6.) AB határozat,
    ABH 1995, 317, 318.].

    Az  adott kérdésnél különösen jelentős 30/1992. (V.  26.)  AB
    határozat  azt  emelte  ki,  hogy “a  vélemény  szabadságával
    szemben mérlegelendő korlátozó törvénynek nagyobb a súlya, ha
    közvetlenül másik alanyi alapjog érvényesítésére és védelmére
    szolgál, kisebb, ha ilyen jogokat csakis mögöttesen, valamely
    ’intézmény’  közvetítésével  véd,  s  legkisebb,  ha   csupán
    valamely  elvont  érték önmagában a tárgya” (ABH  1992,  167,
    178.).  A  36/1994. (VI. 24.) AB határozat  pedig  rámutatott
    arra,  hogy  a  véleménynyilvánítási szabadság korlátozásánál
    indokolt  ugyan különbséget tenni értékítélet  és  tényközlés
    tekintetében,  de “a szintén alkotmányos oltalom  alatt  álló
    emberi  méltóság,  becsület, jó hírnév  …  az  értékítéletben
    megnyilvánuló  véleménynyilvánítási szabadság külső  korlátja
    lehet,   és   ezek   védelmében  a   büntetőjogi   felelősség
    érvényesítése    sem    tekinthető   –   általánosságban    –
    aránytalannak,  így  alkotmányellenesnek”  (ABH  1994,   219,
    230.).  Az  idézett határozat tekintettel van  arra,  hogy  a
    megjelenő  közlemények különböző fajtái nemcsak a  jó  hírnév
    sérelmét  idézhetik elő, hanem a jó hírnévtől függetlenül  is
    sérthetik   az   emberi  méltóságot.  Ennek   megfelelően   a
    véleménynyilvánítás   és   a   sajtó    szabadságának    joga
    összeütközésbe  kerülhet a jó hírnévhez való jogon  kívül  az
    emberi méltósághoz való joggal is. Az emberi méltósághoz való
    jog  pedig  —  az  Alkotmánybíróság kezdettől fogva  követett
    gyakorlata  szerint  —  különösen  nagy  fontosságú   alapjog
    [23/1990. (X. 31.) AB határozat, ABH 1990, 88, 93.].

    10.  A  válaszadási  jog  általános megítéléséhez  segítséget
    jelent  a  külföldi  tapasztalatok  figyelembevétele  is.   A
    válaszadásról    szóló   szabály   sok   országban    ismert.
    Franciaországban 1819-ben az állami tisztségviselőknek  adták
    meg   azt  a  jogot,  hogy  a  tevékenységükről  szóló  téves
    tájékoztatást kijavíttassák, majd 1822-től a válaszadás  joga
    mindenkit  megilletett.  A  most is  alkalmazandó  1881.  évi
    sajtótörvény 13. cikkének 2. és 3. bekezdése előírja, hogy az
    időszakos   kiadványok   kötelesek  közölni   a   kiadványban
    megnevezett     személy     válaszát.     A     válaszközlési
    kötelezettségnek a szöveg szerint nem feltétele a  jogsértés,
    és  nincs különbség a tényközlés és a vélemény között,  de  a
    válasz   terjedelmét   a   törvény  korlátozza.   A   francia
    szabályozás példáját követi a spanyol 2/1984. számú organikus
    törvény. A német szabályozás ezzel szemben 1874. óta  csak  a
    tényközlés   esetére  adja  meg  az  érintett  személynek   a
    válaszadás  jogát.  Ezt  az  elvet  követik  ma  is  a  Német
    Szövetségi   Köztársaságban  a  Landok  szintjén  megalkotott
    törvények.  A  válaszadás  joga  azonban  erősen  korlátozott
    terjedelmében  is,  formájában  is  (Baden-Württemberg  1964.
    január 14-i sajtótörvényének 11. §-a, bajor 1964. december 2-
    i sajtótörvény 10. §-a, Nordrhein-Westphalen 1966. május 24-i
    sajtótörvényének   11.  §-a,  stb.).  A  válaszadás   jogának
    alkotmányosságával a német Alkotmánybíróság  is  foglalkozott
    és  kimondta  a  törvényalkotónak azt  a  kötelességét,  hogy
    gondoskodjék  a személyiség védelméről a médiumokkal  szemben
    is. A válaszadási jog ilyen védelmi eszköz, amely egyébként a
    közvélemény  formálása szempontjából  is  fontos,  mert  több
    forrásból biztosítja a tájékoztatást (BVerfG 1998. január 14-
    i  határozat, Europäische Grundrechte Zeitschrift 1998.  227-
    234.  o.).  A svájci Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai
    (28g-l. cikkek) a némethez hasonló megoldást tartalmaznak.

    Az Emberi Jogok 1969. évi Amerikai Egyezményének 14. cikke is
    kimondja — a törvény által meghatározott feltételek mellett —
    a   válaszadás  jogát.  Az  USA  nem  ratifikálta  ugyan   az
    egyezményt,  ennek ellenére a válaszadás joga nem  ismeretlen
    ott  sem. Az amerikai Legfelsőbb Bíróság egy 1968-ban  hozott
    határozata   szerint   nem  áll  fenn  a  véleménynyilvánítás
    szabadságának  és  a  sajtószabadságnak  a  sérelme  annál  a
    jogszabálynál,   amely  meghatározott   körben   kimondta   a
    válaszadás jogát (Red Lion Broadcasting Co. v. F.C.C. 395  US
    367,  23 L Ed 2d 371, 89 S Ct 1794, 380-382. o.). Bár  néhány
    év múlva, 1973-ban a Legfelsőbb Bíróság nem ismételte meg ezt
    az  álláspontját,  de  ennél az újabb döntésnél  feltehetőleg
    szerepet  játszott az a körülmény, hogy a válaszadás  jogának
    választási    kampány    keretében   történő    felhasználási
    lehetőségéről  volt  szó. A határozat indokolása  kifejtette,
    hogy   az  első  alkotmánymódosítás  óta  eltelt  idő   alatt
    kommunikációs   forradalom   ment   végbe,   megváltozott   a
    kommunikációs  piac  és  ma  már  nincs  mindenkinek   esélye
    álláspontjának nehézség nélkül történő közlésére,  a  közlési
    eszközökkel   rendelkező  társaságok  pedig  koncentrálódtak,
    kevesek    döntenek    különböző   kommunikációs    csatornák
    hasznosításáról;  másoktól eltérő lehetőségekkel  rendelkezik
    azonban  az  a személy, aki választási kampányt folytat  (The
    Miami  Herald Publishing Company v. Pat L. Tornillo, Jr.  418
    US 241, 41 L Ed 2d 730, 94 S Ct 2831, 735-741. o.).

    A  válaszadás  jogáról  szóló szabálynak  a  Római  Egyezmény
    alapján  való  megengedhetőségét a Bizottság konkrét  esetben
    meg  is  vizsgálta. Válaszadásra kötelezés miatt az Egyezmény
    10. cikkének megsértésére hivatkozással benyújtott kérelemmel
    kapcsolatban a Bizottság kimondta, hogy a spanyol 2/1984. sz.
    organikus  törvényben  előírt  válaszadási  jog  a  kérelmező
    véleménynyilvánítási jogát korlátozza ugyan, de  mivel  ez  a
    korlátozás mások jó hírnevének védelmében történt,  szükséges
    és  arányos intézkedésnek kell tekinteni. A Bizottság azt  is
    kimondta,  hogy a válasz közzététele a közvélemény  teljesebb
    tájékoztatását  szolgálja,  több  forrásból   biztosítja   az
    információt (Ediciones Tiempo S. A. v. Spain, 1989. július 12-
    i  határozat, no. 13010/87, DR 62. 247). Részben a  Bizottság
    döntésén  alapuló,  tekintélyes álláspont  az  államok  olyan
    kötelezettségét is levezethetőnek tartotta az  Egyezmény  10.
    cikkéből,  hogy  válaszadási  jogról  vagy  helyreigazításról
    szóló  szabályokat alkossanak (P. van Dijk, G.J.H. van  Hoof,
    Theory  and  Practice  of the European  Convention  on  Human
    Rights, Deventer, Boston, 1990. 412-413.).

    A  Bizottság említett határozata egyébként összhangban van az
    Európa  Tanács  Miniszteri  Bizottságának  1974.  július  2-i
    határozatával, amelyben a válaszadásra vonatkozó szabályokról
    szóló ajánlást fogadtak el. Az ajánlás szövege a jó hírnevet,
    becsületet,   emberi  méltóságot  sértő  tényközlésekkel   és
    véleménynyilvánításokkal szemben szükséges védelmet mondja ki
    és  igényli  ehhez  megfelelő jogi  eszköz  megteremtését.  A
    határozat  mellékletében szereplő minimum  szabályok  szerint
    válaszadási  jog  illeti meg azt, akire vonatkozóan  időszaki
    sajtóban,  rádióban,  televízióban olyan  tényeket  közöltek,
    amelyek  nem  valósak.  Az  ajánlás  meghatározza  azokat  az
    okokat,  amelyek alapján a válasz közlését meg lehet tagadni.
    Ilyen  ok  a  válasz közlésének nem ésszerű rövid időn  belül
    történő kérése, a válasz hossza meghaladja azt a terjedelmet,
    amely  szükséges az információ korrigálásához, a  válasz  nem
    korlátozódik  a vitatott tényekre, a tartalma  miatt  közlése
    bűncselekményt  valósít meg, harmadik  személyek  törvényesen
    védett  érdekeit  sérti, a válasz közlését kérő  személy  nem
    tudja  törvényes érdekét igazolni [Resolution (74) 26 on  the
    Right  of  Reply – Position of the Individual in Relation  to
    the  Press (adopted by the Committee of Ministers on  2  July
    1974 at the 233rd meeting of the Minister’s Deputies)].

    Az  Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének az 1993. július 1-
    jén  elfogadott,  az  újságírói etikáról  szóló  1003.  számú
    határozatának  27. pontja felhívta a tagországokat,  hogy  az
    egységes  szabályozás érdekében hajtsák  végre  a  Miniszteri
    Bizottságnak  a  válaszadás  jogáról  szóló,  az   előzőekben
    említett   határozatát.   A  határozat   megkülönböztette   a
    tényközlést  és  a  véleménynyilvánítást  (4.  és  5.  pont).
    Kiemelte  azonban,  hogy “a törvényesen cselekvő  tényfeltáró
    újságírást     tehát    az    információk    és    vélemények
    valósághűségének és tisztességének követelménye korlátozza, s
    nem  egyeztethető össze az előzetesen elfogadott  álláspontok
    és    különféle   érdekek   alapján   folytatott    újságírói
    kampányokkal” (21. pont). A 26. pont felszólította a hírközlő
    szerveket az általuk közölt hamis vagy téves hír és  vélemény
    gyors  helyesbítésére,  a nemzeti törvényhozást  pedig  arra,
    hogy  “megfelelő  szankciókat és – ahol lehet  –  kártérítési
    lehetőségeket”  biztosítsanak  (Bírósági  Határozatok  Emberi
    Jogi Füzetek 1997/1. 87-90. o.).

    11.  A fentiek alapján a tág értelemben felfogott válaszadási
    jogról  az  állapítható  meg,  hogy  a  jó  hírnevet,  emberi
    méltóságot   sértő   közleményre  adandó  válasz   közlésének
    kötelezettsége    a   sajtószabadságnak    (elsődlegesen    a
    szerkesztés    szabadságának),   valamint    közvetetten    a
    véleménynyilvánítás    szabadságának    olyan    korlátozását
    valósítja meg, amely az Alkotmányban rögzített alapvető jogok
    –  ezek  között  a  különösen nagy súllyal rendelkező  emberi
    méltóság  –  védelmét  szolgálja.  Ez  az  eszköz  akkor   is
    szükséges,  ha egyébként az emberi méltóság, a jó  hírnév,  a
    becsület   megsértőjével   szemben  büntetőjogi   szankciókat
    alkalmaznak,  mert ez a nem büntetőjogi szabály biztosíthatja
    a  közleményről  tudomást  szerzők tájékoztatását  a  sértett
    álláspontjáról.   A   válasz  közlésének  kötelezettsége   az
    alapvető  jog  védelmében  segítséget  nyújt  azoknak,   akik
    egyébként    gyengébb    pozícióban    vannak,     mint     a
    tömegtájékoztatási   eszközök   fölött   rendelkezők.   Olyan
    esetekben  pedig,  amelyekben a közlemény nem  sért  alapvető
    jogot,  a válasz célja a valós tényeknek, az érintett személy
    saját  véleményének a külvilággal történő  megismertetése;  a
    válaszadási   kötelezettséget  tehát  a   közvélemény   minél
    szélesebb alapon történő formálása, a több forrásból származó
    tájékoztatás  indokolja.  A  válaszadási  jog  (válaszközlési
    kötelezettség)  mellett  szól  az  Európa  Tanács   keretében
    megfogalmazott elvárás is.

    Minderre  tekintettel az Alkotmány 8. §-ának  (2)  bekezdése,
    54.  §-ának (1) bekezdése, 59. §-ának (1) bekezdése,  61.  §-
    ának  (1)  és  (2)  bekezdése, valamint  az  Alkotmánybíróság
    gyakorlata alapján megállapítható, hogy a tág értelemben vett
    válaszadás  joga általában a véleménynyilvánítás és  a  sajtó
    szabadságának nem alkotmányellenes korlátozása. A válaszadási
    jogról   (válaszközlési   kötelezettségről)   szóló   konkrét
    rendelkezés  alapján lehet azonban csak  eldönteni,  hogy  az
    adott   szabályozási  keretek  között,  e  jog  gyakorlásának
    megszabott módja mellett arányos-e az elérni kívánt  eredmény
    az okozott jogsérelemmel.

    12.  Annak  tisztázása után, hogy a válaszadás joga általában
    nem alkotmányellenes, meg kell vizsgálni, hogy a PtkM.-nek az
    indítvány    által    aggályosnak    tartott    szabálya    a
    véleménynyilvánítás   és   a   sajtó   szabadságának    olyan
    korlátozását  jelenti-e, amelynél az elérni  kívánt  eredmény
    arányos az alapvető jog sérelmével.

    A  PtkM. kérdéses szabálya a Ptk. 79. §-át módosítja. A 79. §
    a személyhez és a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokról szóló
    fejezetben  helyezkedik  el. Ez a  fejezet  a  Ptk.  1959-ben
    megalkotott  szövege szerint kevés szabályt  tartalmazott.  A
    személyhez  fűződő  jogok, így az emberi  méltóság  és  a  jó
    hírnév   védelmére  a  második  világháború   után   a   jogi
    szabályozás, valamint a gyakorlat kevés figyelmet  fordított.
    A  Ptk.  1959-ben – a svájci Polgári Törvénykönyvhöz  hasonló
    megoldást  követő 1928. évi törvényjavaslatra  támaszkodva  –
    kimondta ugyan a személyhez fűződő jogok védelmének általános
    szabályát,   de   az   általános   szabályon   kívül    kevés
    részletszabályt   határozott   meg.   A   Ptk.   1977.    évi
    módosításakor  –  a közjogi területen akkor  meg  nem  tehető
    lépések  egy  részét pótolva – a személyhez  fűződő  jogokról
    szóló fejezetbe több új szabály került be. Ekkor jelent meg a
    79.  §-ban  a  helyreigazításról szóló  szabályozás  és  vált
    anyagi  jogi  szabállyá  a korábban eljárásjogi  rendelkezés,
    amely mellett megmaradt az eljárásjogi rendezés is.

    A  fentiekben a tág értelemben vett válaszadásról volt szó. A
    Ptk.  79.  §-a  azonban a helyreigazítás jogáról rendelkezik,
    tehát  a  tág értelemben vett válaszadásnál szűkebb kört  fog
    át.  A  helyreigazítás csak tényközlésre vonatkozik, vélemény
    közlésére  nem.  Ezen  kívül  a helyreigazításként  megjelenő
    közlemény esetén nem a helyreigazításra jogosult által  adott
    megfogalmazásról  van  szó,  bár  nincs   kizárva,   hogy   a
    helyreigazítást    önként    vállaló    jogalany    vagy    a
    helyreigazítást elrendelő bíróság elfogadja a jogosult  által
    megfogalmazott szöveget.

    A   Ptk.   79.  §-a  (2)  bekezdésének  a  PtkM.  1.   §-ával
    meghatározott  szövege  szerint  a  válaszadás  joga  nem   a
    helyreigazítási  jog  helyébe  lép,  hanem  azt   kiegészíti,
    többletet  teremt.  Ennek  a  szabályozásnak  az   az   egyik
    sajátossága,  hogy változatlanul fenntartja  a  tényközléssel
    szemben  a  végső  fokon  bírósági döntéstől  függő  tartalmú
    helyreigazítást.  Egy további sajátosság  az,  hogy  a  PtkM.
    által   meghatározott  szabály  a  véleményközléssel  szemben
    állapítja meg a válaszadás jogát, de nem automatikus  alapon,
    hanem jogsértés esetén, ami ismét bírósági döntést feltételez
    az   esetek   túlnyomó   részében.  A   PtkM.-ben   található
    szabályozás  további  sajátos vonása az,  hogy  a  válaszadás
    jogát nem korlátozza, általában a bíróság sem szabhatná meg a
    joggyakorlás  határait  (pl. maga a válasz  is  lehet  sértő,
    lehet  az  alapközleményt  lényegesen  meghaladó  terjedelmű,
    tartalmában  az  alapközleményen  túlterjedő,  több  érintett
    személy   esetén   valamennyi  érdekelt  által   külön-külön,
    korlátok  nélkül  megadott válasz). Az  alapvető  jogoknak  a
    vizsgált     szabály    által    megvalósított    korlátozása
    arányosságának vizsgálatánál figyelembe veendő továbbá,  hogy
    a   Ptk.   84.  §-a  (2)  bekezdésének  a  PtkM.  2.   §-ával
    meghatározott  új  rendelkezése  közérdekű  célra  fordítható
    bírság kötelező kiszabását is előírja többletszankcióként.  A
    helyreigazítási   kötelezettség  mellé   lépő   válaszközlési
    kötelezettség,  a  válaszadási jog gyakorlásának  korlátozása
    nélkül  történő meghatározása a sajtószabadság  (szerkesztési
    szabadság)  jelentős sérelmét idézi elő. Emellett  a  nehezen
    kiszámítható súlyú jogkövetkezmények a vélemények  közlésével
    szemben is visszatartó hatással járnak.

    A  fentiek  alapján az állapítható meg, hogy a PtkM.  1.  §-a
    által  meghatározott szabály nem teremt arányosságot egyrészt
    az  emberi méltóság és a jó hírnév alapvető jogának védelmére
    biztosított   válaszadásról  szóló  szabály  által   elérhető
    eredmény,   másrészt   a   sajtó  és  a   véleménynyilvánítás
    szabadsága alapvető jogának korlátozásával előidézett hátrány
    között. A PtkM. 1. §-ában megfogalmazott az a szabály,  amely
    az  egyébként meglévő jogi védelmi eszközök mellé illeszti be
    a  válaszadás jogát, nem határozza meg e jog gyakorlásának  a
    korlátait és egyidejűleg kötelezően alkalmazandó bírságot  is
    előír,   olyan   mértékben  korlátozza  a   sajtó,   valamint
    közvetetten  a  véleménynyilvánítás  szabadságát,  amit   nem
    indokol  az emberi méltóság és a jó hírnév védelme. Ezért  az
    Alkotmánybíróság   megállapítja,  hogy   alkotmányellenes   a
    válaszadás  jogának  a  Ptk.  79.  §-a  –  PtkM.  1.   §-ával
    beiktatott  –  új (2) bekezdésében meghatározott szabályozási
    módja.

    A  Ptk. 79. §-a (3) bekezdésének a válaszadásra vonatkozó – a
    PtkM.   1.   §-a   által  megállapított  –  új   része   csak
    következménye  a (2) bekezdésben meghatározott szabálynak,  a
    (2)  bekezdéstől  függő eljárási kérdést  rendez.  Az  önálló
    rendelkezést  nem  tartalmazó  kiegészítés  önmagában   nincs
    alkotmányjogilag értékelhető kapcsolatban az Alkotmány 61. §-
    ának  (2)  bekezdésével, ezért erről az Alkotmánybíróság  nem
    határozott.

                                III.

    1. Az indítvány a Ptk. 84. §-a (2) bekezdésének a PtkM. 2. §-
    ával meghatározott utolsó mondata alkotmányossági vizsgálatát
    kezdeményezi. A PtkM. 2. §-a kiegészíti a Ptk.  84.  §-a  (2)
    bekezdésének a közérdekű célra fordítható bírság kiszabásáról
    szóló  szabályát. A beiktatott második mondat a meghatározott
    jogsértés  minden  esetére  bírói  mérlegeléstől  függetlenül
    kiszabandó  bírságot  ír  elő. A  (2)  bekezdés  módosítással
    megállapított   utolsó  mondata  pedig  a   közérdekű   célra
    fordítható bírság legmagasabb összegét nem jelöli meg,  hanem
    a   bírság  esetenként  megállapítandó  összegét  a   várható
    visszatartó  hatástól teszi függővé. Az  indítvány  a  bírság
    jogi    természetét   szabálysértési   jellegűnek    tekintve
    kifogásolja,  hogy  nem  került sor a  bírság  összege  felső
    határának  meghatározására  és  az  új  szabályt  nem  tartja
    összeegyeztethetőnek   a   jogállam    elemeként    megjelenő
    jogbiztonság követelményével, elrettentő hatása miatt pedig a
    véleménynyilvánítási szabadsággal és a sajtószabadsággal.

    Az Alkotmánybíróság az Abtv. 35. §-ának (1) bekezdése alapján
    alkotmányellenesség  előzetes  vizsgálatát  indítványra,   az
    aggályosnak  tartott  rendelkezés  tekintetében   végzi.   Az
    indítvány   a   84.  §  (2)  bekezdésének  utolsó   mondatára
    vonatkozott,  de  nem  terjedt  ki  a  PtkM.  2.  §-a   által
    meghatározott második mondatra, és nem kezdeményezte  a  Ptk.
    84.  §-a  (2)  bekezdésében a PtkM.-től  függetlenül  meglévő
    bírságról    szóló   szabály   alkotmányosságának    utólagos
    vizsgálatát. Ennek megfelelően az Alkotmánybíróság csak a 84.
    § (2) bekezdésének utolsó mondatával foglalkozott.

    2.  A  jogállam  értelmezését adta –  egyebek  mellett  –  az
    Alkotmánybíróság  11/1992. (III. 5.) AB  határozata  is.  Más
    országok   jogának   összehasonlító   vizsgálatát   elvégezve
    kimondta,  hogy  a nullum crimen és a nulla poena  sine  lege
    elve  az  államot terhelő alkotmányos kötelezettség.  Eredeti
    jelentése:  az állam büntetőhatalma gyakorlásának feltételeit
    törvényben előre kell rögzíteni. Ez a követelmény ma már  azt
    jelenti,   hogy  a  büntetőjogi  felelősségre  vonásnak,   az
    elítélésnek  és  megbüntetésnek  törvényen  alapulónak   kell
    lennie (ABH 1992, 77, 86.).

    A jogállam elvét az Alkotmánybíróság gyakorlata elsősorban az
    Alkotmány   valamely   konkrét  rendelkezésével   összhangban
    vizsgálja.  Jelen  esetben a vizsgálat a  véleménynyilvánítás
    szabadságáról  és  a sajtószabadságról szóló rendelkezésekkel
    összefüggésben történik. A jogbiztonságot az Alkotmánybíróság
    határozatai  kezdettől  fogva a  jogállam  lényeges  elemének
    tekintik.  A jogbiztonság jelentése fontos részének  tartják,
    hogy  a  jog  egésze és az egyes jogszabályok  kiszámíthatók,
    előreláthatók   legyenek  a  norma  címzettjei   számára.   A
    jogbiztonság  nemcsak  a  jogszabály  szövegének   egyértelmű
    megfogalmazását   követeli  meg,   hanem   a   jogintézmények
    megvalósulásának kiszámíthatóságát is. Az előreláthatóság  és
    kiszámíthatóság azonban nem zárja ki azt, hogy a jogalkotónak
    és a jogalkalmazónak ne lenne mérlegelési lehetősége [9/1992.
    (I.   30.)   AB   határozat,   ABH   1992.   59,   65.].   Az
    Alkotmánybíróság  arra is rámutatott, hogy  a  jogbiztonságot
    csorbíthatja,  ha  egy  jogszabály  tényállása  elvont,   túl
    általános, mert az ilyen megfogalmazás lehetőséget  teremt  a
    szubjektív  jogalkalmazói döntésre, a különböző jogalkalmazók
    eltérő  gyakorlatára, a jogegység hiányára  (1160/B/1992.  AB
    határozat, ABH 1993, 607, 608.).

    Az  Alkotmánybíróság ebben a kérdésben is figyelembe vette és
    figyelembe     veszi     a    Bíróság     gyakorlatát.     Az
    Alkotmánybíróságnak  a  jogbiztonságra  kialakított  elve  és
    gyakorlata  megegyezik  a Bíróságnak azzal  a  következetesen
    alkalmazott  követelményével,  amelyet  az  Egyezmény   8-11.
    cikkében  meghatározott jogok törvényben  történő  lehetséges
    korlátozásának    ellenőrzésénél   alkalmaz.    Eszerint    a
    korlátozásnak olyan világosan meghatározottnak  kell  lennie,
    hogy az állampolgár ehhez tudja igazítani magatartását, előre
    felmérhetőnek     kell     lennie     valamely     cselekmény
    következményének.   Lehetséges   azonban,    hogy    ez    az
    előreláthatóság  csak  megfelelő jogi tanácsadó  segítségével
    érhető  el.  A  Bíróság  kiemelte  azt  is,  hogy  a  változó
    körülményekhez  a jognak alkalmazkodnia kell, ezért  abszolút
    kiszámíthatóság  nem  valósítható meg,  gyakran  szükség  van
    bizonytalan  tartalmú, általános megfogalmazású  szabályokra,
    amelyeknek értelmezése esetenként történik meg (Sunday  Times
    v.  The  United Kingdom, 1979. április 26-i határozat, Series
    A, no. 30. 31. o. 49. bek.).

    A  jogkövetkezmény mértékének előreláthatóságát  vizsgálta  a
    Bíróság  a  Tolstoy  Miloslavsky ügyben. Megismételte  azt  a
    korábban,  más  határozatban már kimondott álláspontot,  hogy
    eleget   tesz   az  előreláthatóság  követelményének   az   a
    jogszabály is, amely a bíró mérlegelésére bízza a döntést, ha
    a  mérlegelés  szempontjai eléggé meghatározottak,  tehát  az
    egyén   nincs  kiszolgáltatva  a  döntéshozó  kénye-kedvének.
    Különösen   fennáll   az  előre  kiszámíthatóság   hiánya   a
    kártérítésnél,   ahol   a  kártérítés   összegének   utólagos
    meghatározása   a  jogterület  természetéből  következik.   A
    Bíróság minderre tekintettel nem a szabálynak az Egyezménnyel
    való  összeegyeztethetetlenségét állapította meg, hanem  azt,
    hogy az angol bírói gyakorlatban kirívóan magas, 1,5 millió Ł
    összegű  kártérítésre  kötelezés nem volt  arányban  azzal  a
    törvényes céllal, amely miatt a kártérítés alkalmazásra kerül
    (Tolstoy Miloslavsky v. The United Kingdom, 1995. július 13-i
    határozat,  Series  A no. 316-B, 41-42,  55.  bek.,  Bírósági
    Határozatok melléklete 1996/2. 44-46. o.).

    Mindezek  alapján a jogszabályokkal szemben a  jogállam  elve
    alapján  támasztott az a követelmény, hogy a  jogkövetkezmény
    előrelátható   legyen,   nem   zárja   ki   a   jogalkalmazói
    mérlegelést,    de   az   alkalmazás   szempontjainak    elég
    határozottaknak   kell  lenniük,  és  az  előreláthatóság   a
    jogkövetkezmény sajátosságától is függ.

    Az   elmondottakra   tekintettel   kell   vizsgálni,   hogyan
    értékelendő az a szabály, amely a közérdekű célra  fordítható
    bírság  kiszabásának  szempontjait  határozza  meg,  de   nem
    állapítja meg a bírság összegének felső határát.

    3.  A  szabálysértésekről szóló 1968. évi I. törvény  1.  §-a
    szerint  ugyanúgy, mint az 1999. évi LXIX. törvény 1.  §-ának
    (1)  bekezdése  szerint  akkor van szó  szabálysértésről,  ha
    törvény   valamely  jogellenes  cselekményt   szabálysértéssé
    minősít.   A  szabálysértéssé  minősítésnek  eljárásjogi   és
    végrehajtási következményei is vannak.

    A közérdekű célra kiszabható bírság a Ptk. szövegébe 1977-ben
    került.  Előzménye  a  szerzői jogról szóló  1969.  évi  III.
    törvény  53.  §-ának (2) bekezdése volt, amely  elrendelte  a
    szerzői   mű  jogosulatlan  felhasználása  esetén  a  szerzőt
    megillető  díjon  és  kártérítésen  felül  a  szerzői  díjnak
    megfelelő  bírság kiszabását, ha a jogsértés a felhasználónak
    felróható.  A  Ptk.  1977.  évi módosításakor  –  a  szellemi
    alkotások jogi szabályozásával való szorosabb kapcsolat ilyen
    módon  való  kifejezéseként  is –  átvették  a  szerzői  jogi
    törvény  bírságról  szóló szabályát és kiterjesztették  annak
    hatályát  a  személyhez  fűződő jogok  megsértésére,  továbbá
    valamennyi  szellemi alkotáshoz fűződő jog megsértésére.  Sem
    az  1969.  évi szerzői jogi törvény, sem a Ptk. módosításáról
    szóló  1977.  évi  IV.  törvény, sem a PtkM.  nem  minősített
    cselekményeket szabálysértéssé. A közérdekű célra  fordítható
    bírságról  a  bíróság  a polgári peres eljárás  keretében,  a
    kártérítéssel     együtt,     a     kártérítés     mértékének
    figyelembevételével  dönt.  A megítélt  és  ki  nem  fizetett
    bírság  végrehajtása  pedig szintén a megítélt  polgári  jogi
    követelések  végrehajtásához igazodik. A  bírság  nem  azonos
    ugyan   a   kártérítéssel,  de  a  polgári   jogi   viszonyok
    szabályozása   során  alkalmazott  szokatlan  jogkövetkezmény
    ugyanúgy  nem  teszi  a személyhez fűződő  jogok  megsértését
    szabálysértéssé,  mint a szerződés érvénytelenségéhez  vezető
    egyes magatartásokat a Ptk. 237. §-ának (4) bekezdése szerint
    az  állam  javára  történő marasztalás, amit szintén  pénzben
    kell megfizetni.

    4. A közérdekű célokra fordítható bírság megjelenése a magyar
    jogban  azzal  áll  összefüggésben, hogy a személyhez  fűződő
    jogok megsértése esetén a vagyoni kár vagy nem mutatható  ki,
    vagy    csekély   összegű,   ezzel   szemben    az    okozott
    kellemetlenség,  sérelem gyakran nagy.  Ilyen  esetekben  sor
    kerülhet  nem  vagyoni kár megítélésére. 1953-ban  azonban  a
    Legfelsőbb Bíróság III. sz. Polgári Elvi Döntése megszüntette
    a  nem  vagyoni  kártérítést és 1959-ben  a  Ptk.  nem  tette
    lehetővé    a    sértettnek   az    ilyen    módon    történő
    elégtételnyújtást. A Ptk. 1977. évi módosításakor vezették be
    ismét  szűk  alkalmazási körben a nem vagyoni kártérítést,  a
    bírói  gyakorlat  azonban  az  1953.  óta  ismeretlenné  vált
    intézményt  korlátozva alkalmazta. A nem  vagyoni  kártérítés
    hiánya  volt az alapja annak, hogy az 1969. évi szerzői  jogi
    törvény  pótlékként  a  közérdekű célra  fordítható  bírságot
    vezette be (a nem vagyoni kártérítés akkori tagadása miatt az
    összeget  nem lehetett a sértettnek juttatni). A nem  vagyoni
    kártérítéssel  szemben meglévő ellenérzések és bizonytalanság
    miatt  a  bírság  1977.  után is fennmaradt.  A  nem  vagyoni
    kártérítés   szabályainak  és  gyakorlatának  nem   kielégítő
    voltával  magyarázható  a  sajtóról  szóló  1986.   évi   II.
    törvénynek az 1990. évi módosításával beiktatott  19.  §  (4)
    bekezdése  is,  amely  kimondta, hogy a  sajtóhelyreigazítási
    vagy a sajtóval szemben indított más polgári perben a bíróság
    a   törvényben   meghatározott  szerveket   közérdekű   célra
    fordítható bírsággal sújthatja. A rendelkezés hatályosságának
    ideje  alatt hozott eseti határozatában a Legfelsőbb  Bíróság
    kifejtette,  hogy  a bírság a társadalom rosszallását  fejezi
    ki,  általános  védekezésül szolgál a hasonló cselekményektől
    való  visszatartás  érdekében (Bírósági  Határozatok  1991/9.
    szám 353.).

    Az  Alkotmánybíróság már 1992-ben a nem vagyoni kártérítéssel
    kapcsolatos  gyakorlat megváltoztatását  igényelte  [34/1992.
    (VI.   1.)   AB  határozat,  ABH  1992.  192,  201-202.].   A
    véleménynyilvánítási szabadságról hozott határozat pedig  azt
    fejtette  ki,  hogy  a  gyalázkodó  nyilatkozatokra   nem   a
    büntetőjogi eszközökkel kell reagálni, hanem bírálattal, de a
    folyamatba  a  magas  összegű  kártérítésnek  is  bele   kell
    tartoznia  [30/1992. (V. 26.) AB határozat,  ABH  1992.  167,
    180.].

    5.  A  jelentősebb jogrendszerek megoldása azt jelzi, hogy  a
    személyhez fűződő jogok, — különösen a jó hírnév — megsértése
    esetén  nem  vagyoni kártérítést alkalmaznak. A  megtérítendő
    nem  vagyoni  kár összegének meghatározásánál pedig  jelentős
    szerepet  kap  a sértettnek nyújtandó elégtétel,  valamint  a
    hasonló jogsértésektől való visszatartás szempontja.

    A   svájci   Kötelmi  Törvénynek  az  1983.   december   16-i
    módosítással   meghatározott  49.   cikke   1.   bekezdésében
    kimondja,  hogy  a  személyhez fűződő jog  megsértése  esetén
    megfelelő  összegű elégtételt kell fizetni,  ha  a  jogsértés
    súlya ezt indokolja és más módon nem lehet a helyreállításról
    gondoskodni. A francia bírói gyakorlat a vagyoni kártérítésen
    túlmenően  nem  vagyoni kártérítést  akkor  ítél  meg,  ha  a
    károkozó  magatartása a “magánbüntetést” indokolja.  A  német
    BGB  253.  §-a  szerint nem vagyoni kártérítésre  csak  akkor
    lehet  kötelezni, ha ezt a törvény külön előírja.  A  847.  §
    ennek  alapján nem vagyoni kártérítési természetű fájdalomdíj
    fizetési   kötelezettségét   meghatározott   néhány   esetben
    állapítja   meg.   A  német  Legfelsőbb  Bíróságnak   a   II.
    világháború  után  kialakult gyakorlata a  személyhez  fűződő
    jogok  sérelme  alapján  a  törvénykönyvben  fel  nem  sorolt
    esetekben    is   megítéli   a   fájdalomdíjat.    A    német
    Alkotmánybíróság   a  személyiségi  jog   védelme   érdekében
    alkalmazott        fájdalomdíjat       az        Alkotmánnyal
    összeegyeztethetőnek    ítélte   (BGH,    Neue    Juristische
    Wochenschrift 1965, 685. o.; BVerfGE 34, 269.  o.).  A  német
    Legfelsőbb  Bíróság  gyakorlata  szerint  a  pénzbírságot   a
    károkozó  vétkességének  súlyára és a  beavatkozás  mértékére
    tekintettel kell alkalmazni. Az elégtétel nyújtásával  ez  az
    intézmény a magánbüntetéshez áll közel. Az angol jogban a  jó
    hírnév  megsértésének  kártérítés  a  szankciója,  ebben   az
    esetben  az  összeg  meghatározásánál,  ha  burkoltan  is,  a
    jogsértéstől való visszariasztás jelenik meg. A kártérítésnek
    két  fajtáját  különböztetik meg: az egyik a keletkezett  kár
    kiegyenlítésére   irányul,  a  másik  viszont   a   büntetést
    szolgálja (B. S. Markesinis, S. F. Deakin, Tort Law,  Oxford,
    1996.  3rd ed. 600-601. o.). Az USA bírói gyakorlatában magas
    kártérítési összegek megállapítása szokásos. Az amerikai  jog
    büntető   kártérítési  kategóriát  is  használ  meghatározott
    esetekben,  így a jó hírnév sérelme esetén is.  Egy  1986-ban
    hozott  határozat tisztázta a büntető kártérítési  felelősség
    több  alapkérdését (Philadelphia Newspapers, Inc. v.  Maurice
    S.  Hepps et al., 475 US 767, 89 L Ed 2d 783, 106 S Ct  1558,
    790-793.).

    6.  A  magyar  jogban  sem  a  vagyoni,  sem  a  nem  vagyoni
    kártérítésnél  törvény nem határozza meg  előre  a  fizetendő
    kártérítés  összegét.  A törvény a kártérítési  kötelezettség
    feltételeit  is  csak általános jelleggel állapítja  meg.  Az
    alkalmazott  joghátrány mértékének előre meg  nem  határozott
    volta  a  jogkövetkezmény sajátosságával függ össze, ezen  az
    alapon  a jogállamiság sérelme nem állapítható meg.  Ehhez  a
    sajátossághoz  igazodott  a Ptk.  84.  §-a  (2)  bekezdésének
    hatályos   szövegében  szereplő  közérdekű  célra  fordítható
    bírság,  amelyet akkor szabhat ki a bíróság, ha a  kártérítés
    címén   megítélhető  összeg  nem  áll  arányban  a  felróható
    magatartás  súlyosságával. Ezt a szabályt  egészítette  ki  a
    PtkM. 2. §-a a bíróság által kötelezően kiszabandó bírsággal.

    Az  1270/B/1997.  AB határozat már foglalkozott  a  gazdasági
    reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII.  törvény  15.  §-
    ának  (3)  bekezdésével, amely szerint a  bíróság  szintén  a
    törvényben  meg nem határozott összegű bírságot  szabhat  ki.
    Ebben  a  határozatban azonban a jogbiztonság kérdéséről  nem
    volt   szó,  más  kérdéseket  vizsgálva  utasította   el   az
    Alkotmánybíróság a rendelkezést támadó indítványt (ABH  2000,
    713.).

    Az  elmondottak  alapján a Ptk. 84. §-a  (2)  bekezdésének  a
    PtkM.   2.  §-a  által  beiktatott  új  utolsó  mondata   nem
    minősíthető a jogállam elvével ellentétesnek azon az  alapon,
    hogy  a kártérítés szabályozásához igazított, közérdekű célra
    fordítható  bírságnak az utolsó mondatban  szereplő  esetében
    sincs  meghatározva a bírság összegének felső határa.  Minden
    szankciónak  valamilyen mértékben van olyan hatása,  hogy  az
    okozott hátránnyal visszatart hasonló cselekményektől. Emiatt
    a      polgári     jogi     szankciók     nem     tekinthetők
    alkotmányelleneseknek, és nem lehet ellenkező következtetésre
    jutni a szokásos polgári jogi szankciónak nem tekinthető  (de
    bizonyos  mértékig  polgári jogi szankció  szerepét  betöltő)
    közérdekű célra fordítható bírságnál sem.

    A   véleménynyilvánítás  és  a  sajtó   szabadságával   nincs
    alkotmányos  összefüggésben  a Ptk.  84.  §-a  (2)  bekezdése
    utolsó  mondatának  a  PtkM.  2. §-ával  meghatározott  az  a
    szabálya,  amely  a  bírság összegének kiszabási  elveként  a
    jogsértőre  gyakorolt visszatartó hatást állapította  meg.  A
    véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságával szemben  magának
    a  bírságnak  van  korlátozó hatása. Ehhez viszonyítva  nincs
    külön  szerepe  annak, hogy a bírság összegének  kiszabása  a
    felróható  magatartás  súlyához vagy  a  várható  visszatartó
    hatáshoz igazodik.

    A  fentiek  szerint az Alkotmánybíróság a Ptk.  84.  §-a  (2)
    bekezdése   utolsó   mondatának   alkotmányellenességét   nem
    állapította meg.

    7.  Az  Alkotmánybíróság ezt a határozatot  a  benne  foglalt
    álláspont  elvi jelentőségére tekintettel a Magyar Közlönyben
    közzéteszi.
                           Dr. Németh János
                      az Alkotmánybíróság elnöke

          Dr. Bagi István                      Dr. Bihari Mihály
          alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                  
          Dr. Czúcz Ottó                         Dr. Erdei Árpád
          alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                  
          Dr. Harmathy Attila                   Dr. Holló András
          előadó alkotmánybíró                     alkotmánybíró
                                  
          Dr. Kiss László                   Dr. Kukorelli István
          alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                  
          Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné Dr.Vasadi Éva
          alkotmánybíró                            alkotmánybíró
     Dr. Bihari Mihály alkotmánybíró párhuzamos indokolása
                                  
     A  többségi  határozattal egyetértek. Egyetértek  a  többségi
     határozat  Indokolása II/11. pontjának azon  megállapításával
     is, hogy “(...) a tág értelemben vett válaszadás joga (...) a
     sajtó  szabadságának  nem  alkotmányellenes  korlátozása.   A
     válaszadási  jogról  (válaszközlési  kötelezettségről)  szóló
     konkrét  rendelkezés  alapján lehet azonban  csak  eldönteni,
     hogy   az   adott   szabályozási  keretek   között,   e   jog
     gyakorlásának  megszabott módja mellett arányos-e  az  elérni
     kívánt   eredmény  az  okozott  jogsérelemmel.”  A   többségi
     határozat   indokolásával  kapcsolatban  azonban  az   alábbi
     kiegészítést tartom szükségesnek.

     1. A válaszadás törvényben biztosított joga és a válaszközlés
     törvényi   kötelezettsége  a  sajtóban  megjelenő  vélemények
     pluralitásának     biztosítását,     a     véleménymonopólium
     kialakulásának  megakadályozását, a nem  egyenlő  eszközökkel
     folytatott  nyilvános  viták során a  véleménypluralitást,  s
     mindezek  által a sajtószabadság érvényesülését szolgálja.  A
     sajtószabadságot és a vélemények pluralitását azonban  nem  a
     válaszadás   joga   biztosítja   elsősorban.   A   válaszadás
     intézménye   ugyanis  csak  végső  eszközként  garantálja   a
     sajtóban  megjelenő  vélemények pluralitását  és  a  sajtóban
     folyó nyilvános vitatkozás növekedését.

     A   válaszadás   joga   és   a  válaszközlési   kötelezettség
     elválaszthatatlanok  egymástól.  Míg  a  válaszadás  joga   a
     vélemények  pluralitásának és a vélemények sajátos eszközben,
     a   sajtóban   való  megjelenésének  a  szabadságát   kívánja
     biztosítani,   addig   a   válaszközlési   kötelezettség    a
     sajtószabadságot  korlátozza,  pontosabban  a  sajtószabadság
     egyik    összetevőjét,   a   sajtószerkesztés    szabadságát.
     Ugyanakkor   önmagában   a  válaszközlési   kötelezettség   –
     álláspontom  szerint  – nem korlátozza a véleménynyilvánítási
     szabadságot.  A  sajtó  szerzőinek  ugyanis   joguk   van   a
     válaszadásra  reflektálni, a válaszadásra újabb válaszadással
     folyamatosan is reagálni.

     A  sajtószabadság  a  demokratikus és  alkotmányos  politikai
     rendszerek  egyik  legfontosabb  intézménye,  garanciája   és
     eszköze.  A  sajtószabadság komplex, több  összetevőből  álló
     szabadságjog.  A  sajtószabadság legfontosabb  összetevői:  a
     sajtóalapítás  szabadsága, a sajtó-előállítás  szabadsága,  a
     sajtóterjesztés  szabadsága,  a sajtószerkesztés  szabadsága,
     valamint  az  újságírók  és  szerkesztők  sajtóban  megjelenő
     véleményének a szabadsága.

     Az  egyes konkrét sajtótermékeken belül megjelenő vélemények,
     értékelések  alá vannak rendelve a rovatvezetői, szerkesztői,
     főszerkesztői,   végső  soron  tulajdonosi  akaratnak,   akik
     nemcsak az adott sajtóban megjelenő vélemények ütköztetésének
     a szempontjait veszik figyelembe, hanem az adott sajtóorgánum
     arculatának,   sajátos  szellemiségének   a   megőrzését,   a
     sajtóorgánum  eladhatóságát  és nyereséges  működtetésének  a
     követelményét is érvényesítik. Ezt korlátozza a válaszközlési
     kötelezettség,  amelynek alapján az újabb és  újabb  válaszok
     megjelentetése  folyamatos és vég nélküli is lehet.  Ezért  a
     válaszközlési kötelezettség azt is eredményezheti,  hogy  egy
     adott  sajtóorgánum  elveszíti sajátos  arculatát,  politikai
     beállítottságát.  Ez  pedig  a  sajtót  fenntartó,  a  sajtót
     megvásárló  közönség elvesztéséhez is vezethet. Mindazonáltal
     a  válaszadás  intézménye  nem szolgálhat  az  egyes  konkrét
     sajtóterméken      belüli      véleménypluralitás       olyan
     kikényszerítésére, amely a szerkesztési szabadság  aránytalan
     korlátozását    eredményezné   azáltal,   hogy    az    adott
     sajtóorgánumban    a   válaszközlési   kötelezettség    révén
     rendszeresen  közölni kellene a szerkesztő,  a  szerkesztőség
     véleményével ellentétes tartalmú véleményeket.

     Mivel  a  válaszadás jogának megteremtése, illetve a sajtóban
     megjelenő   vélemények   pluralitásának   a   biztosítása   a
     sajtószerkesztési     szabadság     jelentős     korlátozását
     valósíthatja  meg, ezért különösen fontos, hogy a  korlátozás
     ne  legyen  olyan mértékű, ami az adott sajtóorgánum  sajátos
     profiljának,  arculatának  elvesztését,  valamint   a   saját
     véleményével  ellentétes  vélemények  folyamatosan  és   nagy
     terjedelemben való közlésének kötelezettségét eredményezi.  A
     sajtószerkesztés szabadságának a véleménypluralitás érdekében
     történő   korlátozása  tehát  meg  kell,  hogy  feleljen   az
     Alkotmány  8.  §-ából az Alkotmánybíróság korai  tevékenysége
     során levezetett és azóta is következetesen alkalmazott  azon
     követelménynek, hogy “az elérni kívánt cél fontossága  és  az
     ennek   érdekében  okozott  alapjogsérelem  súlya   megfelelő
     arányban  legyen egymással.” [30/1992. (V. 26.) AB határozat,
     ABH   1992,   167,  171.]  Ezért  a  válaszadás   jogának   a
     megteremtésével  egyidejűleg a válaszadási jog  korlátait  is
     meg  kellett volna állapítani a szerkesztői szabadság védelme
     érdekében.

     Kétségtelen   tény,   hogy  rendkívül   egyenlőtlen   helyzet
     teremtődhet  a  sajtónyilvánossággal  rendelkezők  véleménye,
     valamint e vélemények által érintett, és a sajtó eszközeivel,
     a sajtóban megjelenés lehetőségével nem rendelkező érintettek
     véleménye   között.   Ennek  ellenére   a   válaszadás   joga
     semmiképpen  sem  lehet  abszolút  és  parttalan.  A  Polgári
     Törvénykönyvet  módosító  törvény  szerinti  válaszadási  jog
     korlátlan    szabadsága    a   sajtószerkesztési    szabadság
     aránytalan,  illetve  akár  lényeges  tartalmát   is   érintő
     korlátozását  jelenti.  A  sajtószerkesztés  szabadságának  a
     válaszközlési  kötelezettséggel  való  korlátozása   arányban
     kell,  hogy  álljon  azzal a céllal  –  a  véleménypluralitás
     biztosításával   –,   amelyre   a   válaszadás    intézményét
     létrehozták.      A     véleménynyilvánítás     szabadságának
     korlátozásához hasonlóan, a válaszadás jogának a korlátait is
     –  a  válaszadás intézményének megteremtésével egyidejűleg  –
     meg   kell  határozni.  Ezek  nélkül  a  korlátok  nélkül   a
     válaszadás  joga  az  Alkotmány  8.  §-át  sérti.  A  Polgári
     Törvénykönyv módosításával létrehozott válaszadás  intézménye
     tehát   alkotmányellenesen  korlátozza   a   sajtószerkesztés
     szabadságát,   mert   a  válaszadási  jog   korlátait   –   a
     szerkesztési szabadság védelme érdekében – nem határozza meg.

     2.   A   válaszadás  jogának  szabályozási  módjával   szoros
     összefüggésben   van  a  Polgári  Törvénykönyv   84.   §   új
     (2)   bekezdése   szerinti,   a   sajtóorgánumokkal   szemben
     kiszabandó  közérdekű célra fordítható bírság  intézménye.  A
     bírság  ugyanis a válaszközlési kötelezettséggel  összefüggő,
     azt   meghaladó  szankciót  tartalmaz.  Ezért  a   válaszadás
     intézményének  alkotmányossági  vizsgálata  során  a   bírság
     intézményét is figyelembe kell venni. Álláspontom  szerint  a
     közérdekű  célra rendelt bírsággal szankcionált válaszközlési
     kötelezettség a sajtószabadságot aránytalanul korlátozza.  Az
     aránytalanság a következőképpen indokolható:

     A  Polgári  Törvénykönyv  84. § új (2)  bekezdésének  második
     mondata  a  közérdekű  célra fordítható bírság  kiszabását  a
     sajtó  által  megvalósított  jogsértés  megállapítása  esetén
     kötelezővé teszi a bíróság számára. A bíróságnak tehát  nincs
     mérlegelési joga arra vonatkozóan, hogy a bírságot kiszabja-e
     vagy   sem.   Azt   a   jogsértés  megállapítása   esetén   a
     válaszközlési kötelezettség elrendelésével együttesen  minden
     esetben ki kell szabnia.

     A személyhez fűződő jog vélemény vagy értékelés útján történő
     megsértése miatt a közérdekű célra fordítható bírságot csak a
     sajtóval   szemben   kell  kiszabni.  A  válaszadót   hasonló
     jogsértés    esetén    semmiféle    szankció    (a    Büntető
     Törvénykönyvben  meghatározott becsületsértés  és  rágalmazás
     kivételével)  nem  sújtaná.  Ennélfogva  a  közérdekű   célra
     fordítható  bírság  alkalmazása  során  egyoldalúan,  csak  a
     sajtóval   szemben   érvényesül  a  személyhez   fűződő   jog
     megsértésétől   való  visszatartás  követelménye.   A   sértő
     vélemények  közlésének egyoldalú megtiltása és szankcionálása
     a  sajtóban  megjelenő véleménypluralitásnak  a  szükségesnél
     nagyobb mértékű és aránytalan korlátozását valósítja meg,  és
     így a sajtószabadságot sérti.

     Összességében tehát a válaszadás intézményének a  bevezetését
     általában   nem   tartom   alkotmányellenesnek.   A   Polgári
     Törvénykönyv módosításaként elfogadott új rendelkezés azonban
     nem  felel  meg  az Alkotmány 8. §-a szerinti követelménynek,
     mert  a véleménypluralitás megvalósítása érdekében elfogadott
     válaszközlési  kötelezettséggel okozott alapjogsérelem  súlya
     aránytalan,  illetve  a sajtószabadság  lényeges  tartalmának
     korlátozását    is    eredményezheti.    Mindezek     alapján
     alkotmányellenes   a  válaszadás  jogára  vonatkozó   konkrét
     rendelkezés.

     Budapest, 2001. december 4.
                                                 Dr. Bihari Mihály
                                                     alkotmánybíró
      Dr. Czúcz Ottó alkotmánybíró különvéleménye

      Nem  értek egyet a többségi döntéssel elfogadott határozatnak
      azzal az elemével, amely alkotmányosnak ítélte a PtkM. 2.  §-
      ával  beiktatni  kívánt  Ptk. 84. §-a  (2)  bekezdése  utolsó
      mondatában   megjelölt  közérdekű  célra  fordítandó   bírság
      összegének ott meghatározott megállapítási módját. Véleményem
      szerint ezt a megoldást is alkotmányellenesnek kellett  volna
      nyilvánítani,  s  a  határozat rendelkező részében  az  erről
      szóló megállapításnak is szerepelnie kellene.

      Nem   tudom   elfogadni   az   indoklás   azon   összefoglaló
      következtetését,  mely szerint a közérdekű  célra  fordítható
      bírság a kártérítés szabályozásához igazított jogintézmény, s
      így,   ha   a   polgári   jogi  szankciók   nem   tekinthetők
      alkotmányellenesnek,    akkor    “nem     lehet     ellenkező
      következtetésre jutni a szokásos polgári jogi szankciónak nem
      tekinthető  (de  bizonyos  mértékig  polgári  jogi   szankció
      szerepét betöltő) közérdekű célra fordítható bírságnál  sem.”
      (Indoklás  III/6. pontjának harmadik bekezdése.)  Megítélésem
      szerint  a  két  jogintézmény rendeltetése  és  jogi  jellege
      között  lényegesebb  különbségek vannak  annál,  hogy  ezeket
      ilyen mértékig egymással felcserélhetőnek tekinthessük.

      Az  Alkotmánybíróság már 1992-ben foglalkozott a nem  vagyoni
      kártérítések  alkotmányossági kérdéseivel. Akkori  döntésében
      megállapította: a nem vagyoni kártérítéseknek az a funkciója,
      hogy      “az     elszenvedett     sérelem     hozzávetőleges
      kiegyensúlyozásáról  olyan vagyoni  szolgáltatás  nyújtásával
      gondoskodjon,  amely  az elszenvedett  sérelemért  körülbelül
      egyenértékű  más nemű előnyt nyújt.” [34/1992.  (VI.  1.)  AB
      határozat,   ABH   1992.   192,  195.]   Ebből   adódóan   az
      Alkotmánybíróság  felfogása  szerint  ennek  az  intézménynek
      nyilvánvalóan  az  az  alapvető  funkciója,   hogy   a   kárt
      szenvedett oldalán felmerülő hátrányokat orvosolja.

      Egészen  más  a  rendeltetése ezzel  szemben  a  PtkM.  által
      bevezetni   kívánt   kötelező  bírságnak.  Ennek   kiszabandó
      mértékéről  maga a tervezett módosítás úgy rendelkezik,  hogy
      annak “… összegét úgy kell meghatározni, hogy az visszatartsa
      a  jogsértőt a további jogsértésektől.” Itt tehát már  nem  a
      felek   egyikét   ért  hátrányok  másik  fél  által   történő
      kiegyenlítéséről   van  szó,  hanem   az   állam   közhatalmi
      eszközeinek alkalmazásáról abból a célból, hogy a jogsérelmet
      elkövető felet magatartásának megváltoztatására szorítsák. Az
      ilyen   represszív   célú   jogintézmények   tipikusan    más
      jogterületek  (pl.  a  büntetőjog, szabálysértési  eljárások)
      szabályozási  körébe tartoznak. Az egymással mellérendeltségi
      viszonyban  álló  felek  viszonyai  szabályozására   hívatott
      polgári    jogi    kapcsolatokban   az    ilyen    közhatalmi
      megfontolásokat tükröző szankcióknak (a szerzői jogi  törvény
      1969-es  elfogadása óta) egyre szélesebb körű alkalmazása  az
      állam    különféle   funkciójú   fellépési   formái   közötti
      keveredéshez,  szerepzavarokhoz  vezethetnek,   s   ezért   —
      megítélésem  szerint  — az állam (állampolgáraival  szembeni)
      kiszámítható magatartása, illetve a jogbiztonság  szempontjai
      alapján önmagában is problematikusnak tekinthetők.

      Különösen  aggályos  azonban ez a megoldás,  ha  az  említett
      represszív célú szankciók alkalmazásához az eljáró  bíróságok
      számára  nem  rögzítik azokat a kereteket, amelyek  között  a
      bírság   kiszabási  hatáskörüket  gyakorolhatják.  E  határok
      nélkül  túlzottan  tág  tere  nyílik  a  bírói  mérlegelésnek
      (esetleg   a   bírói  önkénynek)  ami  az  adott   jogszabály
      érintettre gyakorolt hatásának kiszámíthatóságát-, illetve  a
      norma címzettje számára a következmények előre látható voltát
      veszélyezteti. Ez pedig nem egyeztethető össze  az  Alkotmány
      2.   §   (1)  bekezdésében  rögzített  jogállamiság   elvéből
      levezethető jogbiztonság követelményével.

      Mindezt  tovább  súlyosbítja, ha a közérdekű  bírságot  olyan
      magatartások     befolyásolására,    alakítására     kívánják
      felhasználni,  amelyek  szoros  összefüggésben  állnak  —  az
      alkotmányos védelem alatt álló, s az Alkotmánybíróság korábbi
      döntése  szerint  [30/1992 (VI. 26.) AB  határozat  ABH  167,
      170.]  az  alapjogok között is kitüntetett szereppel  bíró  —
      szabad       véleménynyilvánítási      joghoz      kapcsolódó
      sajtószabadsággal.   Az   ilyen  alapjogi   védelmet   élvező
      életviszonyokban   különösen   fontos,    hogy    az    egyes
      magatartásokhoz   hátrányos   jogkövetkezményt   fűző   norma
      címzettje   ismerhesse  a  magatartásához  fűződő  lehetséges
      szankciókat is.

      Ellenkező  esetben  —  mint  azt az  előzetes  normakontrollt
      kezdeményező  Köztársasági Elnök úr indítványa is  kifejti  —
      “az  érintett  nincs abban a helyzetben, hogy  cselekményének
      következményeit   kellően   mérlegelni   tudja.”   Ez   pedig
      “kiszámíthatatlansága  folytán  olyan   mértékű   fenyegetést
      jelent  az  érintett  alapjogok  jogosultjaira,  hogy  az  az
      alapjog   által   elismert   és   védett   gyakorlásától   is
      elriaszthatja őket.” Ez pedig sérti az Alkotmány 61. § (1) és
      (2)  bekezdését és egyben ellentétes az Alkotmány  2.  §  (1)
      bekezdésében írt jogállamiság elvével is.

      Mindezek   miatt  az  Alkotmánybíróságnak  azon   túl,   hogy
      alkotmányellenesnek minősítette a válaszadás jogának a PtkM.-
      ben   meghatározott  változatát  (amely  döntéssel  egyébként
      egyetértek)  —  megítélésem  szerint  —  meg  kellett   volna
      állapítani  a korlátok nélküli bírság kiszabása lehetőségének
      a  jogbiztonságot, illetve az Alkotmány  61.  §  (1)  és  (2)
      bekezdésébe  ütköző  voltát is, s erről a rendelkező  részben
      szólnia kellett volna.

      Budapest, 2001. december 4.
                                                     Dr. Czúcz Ottó
                                                      alkotmánybíró
                                                                   
      Dr. Holló András alkotmánybíró különvéleménye

      Nem   értek   egyet   a   határozatnak  azzal   a   leszűkítő
      álláspontjával,  hogy  kizárólag  a  válaszadás   jogának   a
      “Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény  79.  §-
      ára  — az Országgyűlés 2001. május 29-i ülésnapján elfogadott
      törvény   1.   §-ába   beiktatott  —  új   (2)   bekezdésében
      meghatározott  szabályozási módja” alkotmányellenes;  továbbá
      nem  értek  egyet  a 84. § (2) bekezdésébe beiktatott  utolsó
      mondat tekintetében az indítvány elutasításával.

      Az  Alkotmánybíróság  eddigi gyakorlata alapján  azt  kellett
      volna    megállapítani,   hogy   a    válaszadás    joga    a
      véleménynyilvánítás   szabadságát,   s   ezen   belül   annak
      meghatározó     jelentőségű    intézményes     formáját     a
      sajtószabadságot nemcsak a vizsgált szabályozási  tartalmában
      aránytalanul, hanem mint új jogintézmény a szükséges mértéken
      túl is korlátozza.

      1.   Az  Alkotmánybíróság  a  véleménynyilvánítás-  és  sajtó
      szabadságát  értelmező határozataiban ezeknek az alapjogoknak
      kiemelt alkotmányos értéket tulajdonított, s ezáltal — önmaga
      számára   —   különös  jelentőséggel  bíró   alkotmányvédelmi
      feladatot is meghatározott.
      Az   Alkotmánybíróság  ezt  az  álláspontját  e  jogoknak   a
      demokratikus  társadalom életében, a társadalmi folyamatokban
      betöltött   meghatározó  szerepével  részletesen   indokolta.
      [30/1992.   (V.  26.)  AB  határozat,  ABH   1992.   167,   a
      továbbiakban:  I.ABh; 36/1994. (VI. 26.)  AB  határozat,  ABH
      1997. 219, a továbbiakban: II.ABh]

      Kétségtelen,    hogy    a    véleménynyilvánítási    és     a
      sajtószabadságot értelmező — hivatkozott — alaphatározatok  a
      Btk.   egyes   rendelkezései  alkotmányosságának   vizsgálata
      eredményeként  születtek, de a határozatokban  megfogalmazott
      elvi  tételek,  alkotmányossági mércék, az  alapjogkorlátozás
      alkotmányossági vizsgálatánál általánosságban is  irányadóak.
      Nevezetesen:

          —    a    véleményszabadságot    korlátozó    törvényeket
      megszorítóan  kell  értelmezni, a  véleményszabadságnak  “...
      igen  kevés  joggal szemben kell engednie...”  (I.ABh,  1992.
      178.);
          —  “A  szabad véleménynyilvánításhoz való jog a véleményt
      annak  érték- és igazságtartalma nélkül védi.” (I.ABh,  1992.
      179.)

      Ezeknek  az  értékelési  szempontoknak a  figyelembevételével
      kell  megvizsgálni, hogy — a határozat kifejezését használva:
      —  a  “többlet  korlátozások” a véleményszabadság,  illetőleg
      ezen   belül:  a  sajtószabadság  lényeges  tartalmát  érintő
      korlátozásoknak minősülnek e vagy sem.

      Az Alkotmány 8. § (2) bekezdésében megfogalmazott korlátozási
      tilalom   érvényesülése  az  alapjog   lényeges   tartalmának
      alkotmányossági védelme, az Alkotmánybíróság gyakorlatában  —
      működésének  első  évében kialakított —  ún.  alapjogi  teszt
      alkalmazásának,  a korlátozás szükségességének-arányosságának
      vizsgálatát jelenti. (20/1990. (X. 4.) AB hat. ABH 1990.  69;
      I.ABh;  II.ABh.)  Eszerint  az alapjog  törvényi  korlátozása
      alkotmányosan csak akkor lehetséges, ha más alapjog  védelme,
      vagy   alkotmányos  érték,  alkotmányos   cél   másként   nem
      valósítható  meg;  az ilyen ismérveknek megfelelő,  s  emiatt
      szükséges  korlátozásnak  meg  kell  felelnie  az  arányosság
      követelményének  is:  a  törvényhozó  a  cél   eléréséhez   a
      legenyhébb eszközt köteles kiválasztani úgy, hogy  az  elérni
      kívánt cél és az okozott alapjogsérelem arányban álló legyen.
      Az  Alkotmánybíróság tehát a korlátozás esetenkénti  tartalmi
      vizsgálata  alapján  az  alapjogi tesztet,  mint  mérlegelési
      szempontokat    alkalmazva,   a   mérlegelés    eredményeként
      fogalmazza meg álláspontját az adott alapjog tartalmát érintő
      korlátozás  alkotmányosan elfogadható vagy alkotmányosan  nem
      indokolható  mértékéről. Az I.ABh. alapján a  mérce  tartalmi
      aspektusai  még:  a  véleményszabadság által  veszélyeztetett
      alkotmányos   értékek,  elsősorban  az  alapjogok   közvetlen
      veszélyeztetettsége       és       a       veszélyeztetettség
      visszaigazolhatósága, a reális veszély indokolhatósága.

      Jelen  ügyben  tehát az alkotmányossági vizsgálat  elsődleges
      kérdése  az,  hogy  a  válaszadási jog a sajtószabadságnak  a
      másik  alapvető  jog, az emberi méltósághoz  való  jog,  mint
      általános  személyiségi  jog,  illetve  annak  részelemei,  a
      becsület   és   a   jó   hírnév  védelme  érdekében   történő
      elkerülhetetlen,  más  módon meg nem  valósítható,  szükséges
      korlátozásának minősül -e?
      A   vizsgált  törvényi  rendelkezések  Ptk.-ba  illesztésének
      törvényalkotási  célja: a személyhez fűződő jogok  sérelmének
      reparációja  s a jövőbeli jogsértések megelőzése.  Ugyanez  a
      törvényalkotói  cél  motiválta  a  sajtószabadság  valamennyi
      külső  korlátját jelentő — meglévő — a büntető- és  polgárjog
      területén működő intézmények kiépítését.
      Az   emberi  méltósághoz  való  jognak,  s  részelemeinek   a
      becsületnek   és  a  jó  hírnévnek  védelmét   szolgálják   a
      tisztességes,   valósághű  tájékoztatás   védelme   érdekében
      kialakított   jogintézmények:   a   Btk.-ban   megfogalmazott
      tényállások,  a sajtóhelyreigazítási eljárás, a  nem  vagyoni
      kártérítés és a közérdekű bírság intézménye.

      Álláspontom szerint az alapjog többrétegű korlátozása esetén,
      a további korlátozás törvényi tényállásának alkotmánybírósági
      vizsgálatát     a     szükségessség-arányosság     mércéjének
      alkalmazását,   nem  önmagában  az  új  törvényi   korlátozás
      tekintetében  kell  elvégezni,  hanem  a  meglévő  és  az  új
      korlátozások  komplex,  egymásra  vonatkoztatott   értékelése
      alapján.   Méginkább   indokolt  e   vizsgálati   módszer   a
      véleménynyilvánítási   jog,   illetőleg   a    sajtószabadság
      tekintetében    az    általuk   védett   (egy    demokratikus
      társadalomban  kiemelt  fontosságú) értékek  miatt.  A  jelen
      esetben  tehát az új törvényi korlátozásokat —  a  válaszadás
      jogát,  valamint a közérdekű bírságra vonatkozó  új  törvényi
      rendelkezéseket   (kötelező  bírság,   felső   határ   nélkül
      kiszabható   bírság)   —   a   meglévő,   hatályos   törvényi
      korlátozások, jogi eljárások tükrében kell vizsgálni.

      Az  Alkotmánybíróság  megállapítása szerint  az  Alkotmány  a
      szabad  kommunikációt biztosítja, ami alatt mind  az  “egyéni
      magatartás”,   mind  a  “társadalmi  folyamat”   értendő.   A
      véleménynyilvánítás   joga   nem   a   vélemény    tartalmára
      vonatkozik:   “Ebben  a  processzusban   helye   van   minden
      véleménynek,  jónak  és  károsnak,  kellemesnek  és  sértőnek
      egyaránt  —  különösen azért, mert maga a vélemény minősítése
      is   e   folyamat   terméke.  Az  általa  helyesnek   tartott
      véleményeket  mindenki  —  az  állam  is  —  támogatja,  s  a
      helytelennek  tartott ellen felléphet mindaddig,  amíg  ezzel
      más  jogot  nem  sért  olyan  mértékben,  hogy  az  előtt   a
      véleményszabadságnak is vissza kell vonulnia.” (II.ABh. 1994.
      219., 223.)
      A   törvényhozó  feladata,  s  egyben  kötelessége,  hogy  az
      alapjogkorlátozás   különböző  lehetséges   eszközei   között
      mérlegelve    a    cél    elérésére    alkalmas     legkisebb
      alapjogsérelemmel  járó  eszközt  —  “legenyhébb  eszközt”  —
      válassza. (I. ABh., 1992. 171.)
      A  válaszadás  jogára vonatkozó szabályozás a  sajtószabadság
      elé  a  tényállítás  és  az értékítélet  közötti  különbséget
      figyelmen   kívül   hagyva  emel  korlátot.   A   tényállítás
      tekintetében   a  valótlan  tényállítás  a  helyreigazítással
      reparálható  és  ezáltal orvoslást nyer az  emberi  méltóság,
      becsület,  jó  hírnév sérelme is. A valótlan állítások,  vagy
      valós  állítások  hamis  színbe  történő  megfogalmazása   az
      alapjogsérelem    reális   veszélyét,    veszélyeztetettségét
      jelenti.   A  helyreigazítási  eljárás,  mint  alapjogvédelmi
      eszköz,  mint  a  sajtószabadság  külső  korlátja  lényegében
      lefedi,  reparálja a védendő, megsérült alapjogot.  Ami  ezen
      felül  marad  —  a  szubjektív értékítélet,  vélemény  általi
      alapjogsérelem   (ami   elsősorban  a   feltételezhetően   és
      jellemzően  érintett kör közéleti szerepének rangját  védendő
      szempont,  s ez inkább a méltóságon túli értékelési tartomány
      ...) — a további korlátozást, a válaszadási jog biztosítását,
      álláspontom szerint nem teszi elkerülehetetlenül szükségessé.
      A  médiában  szereplő  (érintett) személy  becsületét  és  jó
      hírnevét  a  valótlan  állítással szemben  a  helyreigazítási
      eljárás biztosítja. Ezzel az eljárással az érintett személy a
      kedvezőtlen társadalmi megítélését ellensúlyozta,  méltóságán
      esett   csorba   orvoslást  kapott.  Az  ezzel   párhuzamosan
      megítélhető   nem   vagyoni  kártérítésnek   pedig   erkölcsi
      értékalkotó funkciója van. A sajtóbeli vélemény, értékelés  a
      helyreigazítással — ha olyan tartalmú — már a  közvéleményben
      átértékelésre  kerül, s egyben jellemzi  annak  szerzőjét.  A
      fennmaradó  alapjogsérelem  feltételezett,  reális   veszélye
      nehezen   igazolható.  [Zárójelben  jegyzem   meg,   hogy   a
      határozatban   bemutatott   nemzetközi   gyakorlat   túlnyomó
      többségben a tényállítás tekintetében biztosítja a válaszadás
      jogát.]
      A  helyreigazítás  szűkebb, vagy tágabb értelmezése  a  bírói
      gyakorlatra   tartozó   kérdés.  A  tényállításokkal   szoros
      összefüggésben levő vélemény leválasztása helyett az együttes
      reagálás   lehetőségének  biztosítása  még   értelmezhető   a
      helyreigazítási eljárás iránti igénynek.
      Más   oldalról:   önmagában  az  értékítélet   szükségszerűen
      szubjektív  reagálásokat involvál a  közlés  befogadóinál.  A
      befogadó  tehát maga dönt és minősít: azonosul a véleménnyel,
      vagy  elveti  azt.  Ezért valószínűsíthető  —  állapítja  meg
      helyesen  az  indítvány  —  hogy  “az  elfogadott  társadalmi
      diskurzus  kereteit túllépő értékítélet nem talál elfogadásra
      a közvéleményben.”

      A  sajtószabadság alkotmányos garanciát “az állam tartalmi be
      nem  avatkozása” biztosítja. (37/1992. (VI. 10.) AB hat., ABH
      1992. 227. 229.) Az ún. védelmi jogi megközelítés mellett,  a
      sajtószabadság  szubjektív  jogi  aspektusa:  a   sajtótermék
      arculatának,  szemléletének, nézetrendszerének  kiépítése,  a
      szerkesztés  szabadsága.  A  szerkesztési  szabadság  alapjog
      értékű  eleme  a  sajtószabadságnak. Meghatározott  vélemény,
      értékítélet   közlésére   való  kötelezés   éppen   a   sajtó
      legszubjektívebb tartományát, a véleményformálást a tényekből
      vett   adatokból  levonható  értékelő  munkáját   érinti.   A
      válaszadási   jog   (tehát   olyan  többletkorlátozás,   ami)
      szükségtelen  mértékben korlátozza a szerkesztés szabadságát,
      ezáltal  a  sajtószabadság lényeges  tartalmát.  Nincs  olyan
      súlyos,  reális,  közvetlen alapjogsérelmi veszély  és  ehhez
      kapcsolható   reparációs   cél,   ami   a   helyreigazításon,
      esetenként     a     nem     vagyoni    kártérítési     igény
      érvényesíthetőségén  túli  —  azt  kiegészítő  —  intézményes
      korlátozást alkotmányosan indokolná.

      Preventív   alapjogvédelmi  eszközeként  sem   igazolható   a
      választás  jogának  alkotmányossága, a hatályos  jogi  eszköz
      (külső   korlát)   közérdekű  bírság,  mint   szankciójellegű
      intézmény  létezése  mellett,  ugyanis  nem  felel   meg   az
      Alkotmánybíróság   által   az   alapjogi   korlátozás   egyik
      mércéjeként  megfogalmazott  alkotmányos  követelménynek,   a
      legenyhébb  eszköz alkalmazásának. A kártérítés és  a  bírság
      együttesen   megfelelő  visszatartó   hatással   bír   és   a
      válaszadási    joghoz    képest    kevésbé    korlátozza    a
      sajtószabadságot.

      2.  Nem  értek  egyet  a Ptk. 84. § (2)  bekezdésének  az  1.
      pontban  részletezett (vizsgált) törvény 2. §-ával beiktatott
      utolsó    mondata   alkotmányellenességének   megállapítására
      irányuló  indítvány  elutasításával,  miszerint:  a  kérdéses
      szabály  “... amely a bírság összegének kiszabási elveként  a
      jogsértőre  gyakorolt visszatartó hatást állapította  meg...”
      “...  a  véleménynyilvánítás és a sajtó  szabadságával  nincs
      alkotmányos összefüggésben...”
      A  vizsgált törvény a Ptk. 84. § (2) bekezdését az alábbi két
      mondattal  egészítette ki: “Ha a jogsértés napilap, folyóirat
      (időszaki lap), rádió vagy televízió útján történt, a bíróság
      a  jogsértőnek közérdekű célra fordítható bírságot is kiszab.
      A   közérdekű  célra  fordítható  bírság  összegét  úgy  kell
      meghatározni,  hogy  az visszatartsa a  jogsértőt  a  további
      jogsértésektől.”
      A  közérdekű  bírság  a nem vagyoni kártérítésből  jellegében
      eltérő  intézmény, egy sajátos represszív-preventív szankció.
      A   polgári   jogi   kártérítés  összege   nyilvánvalóan   az
      elszenvedett  kár  bírói mérlegelésének  a  függvénye.  Ezzel
      szemben  a közérdekű bírság — mint adott sajtó- magatartással
      szembeni   társadalmi   rosszallást   kifejező   szankció   —
      kiszabásának   “felső   határaként”,  annak   összegszerűsége
      helyett  egy  elvont törvényalkotói célt, a megelőzést  elvét
      meghatározni,  ellenkezik a jogállam  —  az  Alkotmánybíróság
      gyakorlatában  —  “nélkülözhetetlen elemeként”  (9/1992.  (I.
      30.)  AB hat., ABH 1992. 59. 65.) számon tartott jogbiztonság
      követelményével. Ugyanakkor — egyetértve az indítványozóval —
      “kiszámíthatatlansága folytán” jelentős befolyásoló szereppel
      bír  a  sajtószabadság  lényeges  tartalmára,  a  szerkesztés
      szabadságára,  megsérti  ezáltal  az  Alkotmány  61.  §   (1)
      bekezdését.

      3.  A  határozat  szorosan értelmezi  az  Alkotmánybíróságról
      szóló  1989.  évi  XXXII.  törvény (Abtv.)  35.  §-át,  ezért
      kizárólag  a  Ptk. 84. § (2) bekezdésének új utolsó  mondatát
      tekintette az indítvány tárgyának.
      Az  Abtv. 35. § (1) bekezdése szerint: “a köztársasági  elnök
      indítványára   az  Alkotmánybíróság  az  Országgyűlés   által
      elfogadott,  de  még  ki  nem hirdetett  törvény  aggályosnak
      tartott rendelkezését megvizsgálja.”
      Álláspontom  szerint  az  “aggályosnak  tartott  rendelkezés”
      törvényi    kitételét,    az    Alkotmánybíróság    általános
      alkotmányvédelmi pozíciójából kiindulva, az adott vizsgálandó
      normán  belüli szoros összefüggésre, s e hatáskör  speciális,
      preventív   jellegére,   valamint  az   alkotmányos   szervek
      együttműködési kötelezettségére is tekintettel (52/1997.  (X.
      14.)  AB  hat.,  ABH 1997. 331. 345.) — tágan  kellett  volna
      értelmezni és az alkotmánybírósági vizsgálat körébe  vonni  a
      Ptk.  84.  §  (2)  bekezdés utolsó  előtti  új  mondatát  is.
      Eszerint,  ha  a  nem  vagyoni kártérítés napilap,  folyóirat
      (időszaki lap), rádió vagy televízió útján történt a  bíróság
      köteles közérdekű bírságot kiszabni. Ez azt jelenti,  hogy  a
      negatív  sajtómagatartással  arányos  kártérítés  mellé  —  a
      jogsértés  minden  esetére  —  automatikus  bírság  kiszabása
      járul. Az arányosság bírói mérlegelését a törvény kizárja.  A
      két    új    rendelkezés   együttesen   már   olyan    súlyos
      veszélyeztetettséget   jelenthet,   ami   a    sajtószabadság
      gyakorlásától való elrettentés szintjét is elérheti. E  külső
      korlátok  létezése elsősorban nem a feltételezett jogsértések
      megelőzését  szolgálná,  hanem  nagyobb  hatásfokkal   inkább
      befolyásolná    a    szerkesztési    koncepció    esetenkénti
      kialakítását, mivel olyan kényszeres megfontolásra késztetést
      jelentene,  ami jelentős mértékben, szükségtelenül korlátozná
      a szerkesztés szabadságát.

      Összegezve: a sajtószabadság új külső (többlet-)  korlátai  a
      válaszadás  jogintézménye, a kötelezően kiszabandó  és  felső
      határ nélküli összegben kiszabható közérdekű bírság a meglévő
      külső  korlátokra  is tekintettel, a szükséges  mértéken  túl
      korlátozzák  a  sajtószabadságot (a szerkesztés szabadságát),
      megsértve  ezáltal  az alapjog alkotmányban  védett  lényeges
      tartalmát.

      Budapest, 2001. december 4.
                                                   Dr. Holló András
                                                      alkotmánybíró
                                   
      Dr. Kiss László alkotmánybíró különvéleménye
                                   
                                   I.

      1. Más okból, de egyetértek a többségi határozatnak azzal
      a  megállapításával,  amely  szerint  alkotmányellenes  a
      válaszadás jogának az a szabálya, amelyet az Országgyűlés
      a  2001. május 29-i ülésnapján elfogadott törvény  1.  §-
      ával  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  1959.  évi  IV.
      törvény  (a  továbbiakban:  Ptk.)  79.  §-ának  új,   (2)
      bekezdésében meghatározott.

      2.  Nem  értek  egyet ugyanakkor azzal, hogy  a  többségi
      határozat   nem  állapította  meg  a  Ptk.  84.   §   (2)
      bekezdésében        foglalt        új         rendelkezés
      alkotmányellenességét.

                                   II.

      Álláspontom  részletesebb kifejtése előtt  két  általános
      körülményre utalok:

      1. Úgy ítélem meg, hogy a jelen indítvánnyal kapcsolatban
      sokkal  többről van szó, mint a Ptk.-t módosítani  kívánó
      rendelkezések  alkotmányosságáról.  Az  alapvető   gondok
      eredőit   magam   mindenesetre  abban  látom,   hogy   az
      Országgyűlés mindmáig nem alkotta meg az Alkotmány 61.  §
      (3)  bekezdésében  2/3-os  szavazattöbbségű  szabályozási
      körébe  utalt,  sajtószabadságról  szóló  törvényt.   Így
      nyílik  mód és lehetőség arra, hogy a széles konszenzuson
      alapuló  “alkotmányos sajtójog” hiányában az Országgyűlés
      egyszerű többséggel elfogadott törvényekkel (itt: a  Ptk.
      módosításával)  szabályozzon olyan  viszonyokat,  amelyek
      sokkal inkább az Alkotmány 61. § (3) bekezdésében előírt,
      minősített      többséget     igénylő      sajtótörvénybe
      kívánkoznának. A polgári jogi keret a jelen  esetben  nem
      más  mint kényszerzubbony, amely elvileg és gyakorlatilag
      is   természetén  és  hatókörén  kívül  eső   viszonyokat
      szabályoz. Itt egy rendszerváltás előtti jogi konstrukció
      fennmaradásáról  és  továbbéltetéséről  van  szó,   amely
      változatlanul azt juttatja kifejezésre, hogy az egyén,  a
      személyiség védelme — legalábbis a most vizsgált körben —
      csak a Ptk.-beli szabályozással érhető el.

      A   kor   sajátosságait   figyelembe   véve,   a   sajtó-
      helyreigazítás 1977-ban történt Ptk.-ba emelése  —  jóval
      az  1986.  évi II. törvény előtt, más személyiség-védelmi
      rendelkezésekkel  együtt  —  progresszív  lépés  volt.  A
      személyeket  védő  alkotmányos garanciák  megteremtéséről
      akkor  szó  sem  lehetett, a személyiség  védelmét  annak
      idején  a  polgári jog vállalta fel. Abból azonban,  hogy
      egy   jogintézmény   vagy   jogi   konstrukció   1977-ban
      progresszív volt, még nem következik, hogy az  marad  egy
      másik,  alkotmányos berendezkedésben is. Erre tekintettel
      meggyőződéssel    állítom,    hogy    az     “alkotmányos
      sajtótörvény” közvetítése nélkül a Ptk. jelenleg hatályos
      helyreigazítási szabályai sem állnák ki az alkotmányosság
      próbáját.
      Az  indítványozó  a “sajtószabadság sérelmét”  állítja  a
      Ptkm.-mel  kapcsolatban. Ez nemcsak úgy  valósulhat  meg,
      hogy  az Alkotmány 61. § (2) bekezdését felhívva a Magyar
      Köztársaság  nem védi kellő súllyal a sajtó  szabadságát,
      mert   szükségtelenül  és  aránytalan   sérelmet   okozva
      korlátozza  ezt  a  szabadságot, hanem  úgy  is,  hogy  a
      sajtószabadságot (itt: a szerkesztési szabadságot) érintő
      törvényt  nem az Alkotmányban előírt módon alkotják  meg.
      Álláspontom  szerint tehát a “sajtószabadság  sérelmének”
      vizsgálatába   az  Alkotmány  61.  §  (3)  bekezdése   is
      bevonandó lett volna.

      2.  A  kétharmadosság vizsgálatán túl, a közérdekű bírság
      intézményének     alkotmányossági    megítélésénél     is
      jelentőséget   tulajdonítok  az  indítványhoz   kötöttség
      kérdésének.

      Az   indítvány  kifejezetten  csak  azt  kéri,  hogy   az
      Alkotmánybíróság  állapítsa meg a Ptk.  Ptkm.  2.  §-ával
      megállapított  84.  §  (2)  bekezdése  utolsó  mondatának
      alkotmányellenességét. Kérdéses lehet  tehát  ezúttal  is
      az,    túlterjeszkedhet-e    az    Alkotmánybíróság    az
      indítványozó kérelmén. E tekintetben álláspontom ugyanaz,
      mint a 2/2001. (I. 17.) AB határozathoz fűzött párhuzamos
      indokolásomban  is  volt.  Azaz:  a  köztársasági   elnök
      előzetes  normakontrollra irányuló indítványa  esetén  is
      módja van az Alkotmánybíróságnak az indítvánnyal érintett
      jogszabályi  környezet teljesebb körű feltárására.  [Csak
      emlékeztetőül:  éppen  a sajtóról  szóló  1986.  évi  II.
      törvény  14.  § (2) bekezdése tekintetében — köztársasági
      elnöki előzetes normakontrollra irányuló indítvány nyomán
      állapított    meg   az   Alkotmánybíróság    mulasztásban
      megnyilvánuló  alkotmánysértést. 48/1993.  (VII.  2.)  AB
      határozat, ABH 1993. 314, 319.] Az Alkotmánybíróság tehát
      nem kezelheti mereven az Abtv.-ben kapott hatásköreit, az
      alkotmányosság hatékony védelme megkövetelheti a támadott
      rendelkezéssel    szoros    összefüggésben    álló    más
      rendelkezések  (pl.:  itt  a jogkövetkezmény  alkalmazási
      feltételének) alkotmányossági vizsgálatát is.
      Az  indítványhoz  kötöttséget a jelen esetben  sem  tudom
      ezért   akként   értelmezni,  hogy  az   Alkotmánybíróság
      vizsgálata  nem  terjeszkedhetne túl  a  Ptk.  2.  §-ával
      beiktatott  Ptkm.  84. § (2) bekezdése utolsó  mondatának
      vizsgálatánál.

                                  III.

      1.  Jóllehet egyetértek a többségi határozatnak  azzal  a
      megállapításával,   amely  szerint   alkotmányellenes   a
      válaszadás  jogának tervezett szabálya,  ez  azonban  nem
      jelenti azt, hogy a megállapításhoz kapcsolódó indokolást
      is minden tekintetben megfelelőnek tartom.

      Az  indokolással  kapcsolatos első kifogásom  a  többségi
      határozat  II.  11.  pontjában  foglalt  következtetéssel
      kapcsolatos. A többségi határozat szerint — az  Alkotmány
      8.  §  (2),  54.  §  (1), 59. § (1),  61.  §  (1)  -  (2)
      bekezdéseire,  valamint az Alkotmánybíróság  gyakorlatára
      tekintettel  —  a  “tág értelemben vett  válaszadás  joga
      általában  a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságának
      nem alkotmányellenes korlátozása”.

      Azért  nem  értek  egyet a Ptkm. és a többségi  határozat
      mögött     meghúzódó    sajtónyilvánosságra     vonatkozó
      felfogással,  mert  egy,  a  vélemények  többszólamúságát
      toleráló   és   biztosító   alkotmányos   rendszerben   a
      sajtónyilvánosság  lehetővé  teszi,  hogy   az   érintett
      személyek  —  tipikusan  a közszereplők  —  elmondhassák,
      ütköztethessék   véleményüket.   Demokratikus   viszonyok
      között   a  sajtópiac  pluralitása  a  tömegtájékoztatási
      eszközök   versenyét   is   megteremti.   A   vélemények,
      értékelések  közérdeklődésre  számot  tartó  eseményekről
      jelennek    meg,   amelyekben   általában    közszereplők
      érintettek. A sajtópiac sokszínűségéből következő verseny
      a  tömegtájékoztatási eszközök elemi érdekévé teszi, hogy
      ilyen,    közérdeklődésre   számot   tartó   eseményekről
      tudósítsanak,    azokkal    kapcsolatban    véleményeket,
      értékeléseket  jelentessenek meg. Ebben a megközelítésben
      nem  a  tömegtájékoztatási  eszközök  felett  rendelkezők
      “túlhatalmától”  kell  megvédeni  a  polgárokat.   Sokkal
      inkább  arra kell helyezni a hangsúlyt, hogy  a  közügyek
      iránt  érdeklődő, azok megvitatásában részt vevő  emberek
      szabadon választhassanak a vélemények piacán.
      Az  Alkotmánybíróság  következetes gyakorlata  szerint  a
      sajtószabadságot  elsősorban az  állam  tartalmi  be  nem
      avatkozása biztosítja. Ezzel elvileg lehetővé válik, hogy
      a társadalomban meglevő vélemények teljessége megjelenjen
      a  sajtóban; az Országgyűlés törvényhozó hatalmánál fogva
      köteles  megakadályozni, hogy tájékoztatási  monopóliumok
      jöjjenek  létre. [Vö.: 37/1992. (VI. 10.)  AB  határozat,
      ABH 1992. 227, 229-230.; 36/1994. (VI. 24.) AB határozat,
      ABH  1994. 219, 223; 13/2001. (V. 14.) AB határozat,  ABH
      226,  230.]  Ezek következtében, plurális  sajtóviszonyok
      mellett,  a  válaszadás  jogának  tervezett  szabályozása
      indokolatlan beavatkozást jelentene a sajtó (szerkesztés)
      szabadságába az állam részéről.

      2.  Második  kifogásom  a kilátásba  helyezett  közérdekű
      bírsággal kapcsolatos.
      A   közérdekű   célra   fordítható   bírság   intézményét
      szükségtelennek  tartom. A válaszadási joghoz  kötelezően
      kapcsolódó   közérdekű   bírság   osztja   a   válaszadás
      alkotmányjogi megítélését. Álláspontom szerint a Ptk. 84.
      §  (1) bekezdésében írt jogvédelmi eszközök — különösen a
      kártérítés  intézménye — jelenleg is  elégséges  védelmet
      biztosít   a   felmerült   jogsérelem   (a   jó    hírnév
      megsértésének)  orvoslására.  A  kötelezően  alkalmazandó
      közérdekű bírság bevezetése és intézményesítése  —  azzal
      együtt,  hogy nincs kapcsolatban a jogsérelmet szenvedett
      személy  jóvátételével — komoly rést  üt  azon  a  falon,
      amelyet   az   Alkotmánybíróság   a   véleménynyilvánítás
      szabadsága    érvényesülése    érdekében    emelt.     Az
      Alkotmánybíróság    szerint:    ”A    véleménynyilvánítás
      szabadsága — alkotmányos alapjogként — fokozott  védelmet
      élvez, azt csak az emberi méltósághoz, a becsülethez és a
      jó  hírnévhez való jogok védelme — mint külső korlátok  —
      korlátozhatják.”  [33/1998.  (VI.  25.)  AB   határozat].
      Ezekről   a  “külső  korlátokról”  már  az  egyik   korai
      határozatában   szólt   az   Alkotmánybíróság:   ”...   A
      véleménynyilvánítás szabadságának külső  korlátai  vannak
      csak;   amíg  egy  ilyen  alkotmányosan  meghúzott  külső
      korlátba   nem   ütközik,   maga  a   véleménynyilvánítás
      lehetősége  és  ténye  védett, annak tartalmára  tekintet
      nélkül.  Vagyis  az egyéni véleménynyilvánítás,  a  saját
      törvényei  szerint  kialakuló  közvélemény,  és   ezekkel
      kölcsönhatásban  a minél szélesebb tájékozottságra  épülő
      egyéni  véleményalkotás lehetősége  az,  ami  alkotmányos
      védelmet élvez. Az Alkotmány a szabad kommunikációt —  az
      egyéni magatartást és társadalmi folyamatot — biztosítja,
      s    nem    annak   tartalmára   vonatkozik   a    szabad
      véleménynyilvánítás alapjoga. Ebben a processzusban helye
      van minden véleménynek, jónak és károsnak, kellemesnek és
      sértőnek egyaránt — különösen azért, mert maga a vélemény
      is   e  folyamat  terméke  ...”  [30/1992.  (V.  26.)  AB
      határozat, ABH 1992. 167, 178-180.]. Ugyanez a  határozat
      szoros   kapcsolatot   teremtett  a  véleménynyilvánítási
      szabadság   és   a   sajtószabadság   között    is.    “A
      véleménynyilvánítási    szabadság    a     sajtószabadság
      vonatkozásában sajátosan érvényesül. A sajtó  szabadságát
      arra  figyelemmel  kell garantálnia az államnak,  hogy  a
      ,sajtó’        a       véleményalkotáshoz       szükséges
      információszerzésnek,  a  véleménynyilvánításnak   és   a
      véleményformálásnak kitüntetett fontosságú eszköze. Ahogy
      a   sajtószabadság  joga  a  véleménynyilvánításhoz  való
      jogból    mint   anyajogból   vezethető   le,    úgy    a
      véleménynyilvánításhoz  való  jog  kitüntetett  volta  is
      annyiban vonatkozik a sajtó szabadságára, amennyiben az a
      véleménynyilvánítás  alkotmányos alapjogát  szolgálja.  A
      sajtó nemcsak a szabad véleménynyilvánítás eszköze, hanem
      a   tájékoztatásé  is,  azaz  alapvető  szerepe   van   a
      véleményalkotás  feltételét  képező  tájékozódásban.   Az
      Alkotmány   61.   §  (1)  bekezdése  is  egymás   mellett
      tartalmazza  a szabad véleménynyilvánításhoz,  továbbá  a
      közérdekű  adatok  megismeréséhez és terjesztéséhez  való
      jogot.” (ABH 1992. 227, 229.)

      Álláspontom   szerint  ezeket  a  kitüntetett   értékeket
      közvetlenül  veszélyezteti a “közérdekű célra  fordítható
      bírság” intézményének a bevezetése. Ennek révén olyan  új
      —  a Ptk. fogalmi és intézményi rendszerébe egyébként nem
      is  illő  — jogkövetkezmény lép be, amely önmagában,  már
      kilátásba  helyezésénél  fogva  szükségtelen  korlátozást
      jelent,   az   mind   a   véleménynyilvánítás,   mind   a
      sajtószabadság elé magas gátat emel.

      A  közérdekű  bírsággal kapcsolatban nem  védhető  az  az
      álláspont  sem,  hogy  annak  alkalmazása  “a  társadalom
      rosszallását fejezi ki”. Véleményem szerint  ugyanis  nem
      igazolható  az  a  hipotézis,  miszerint,  ha  a  bíróság
      megállapítja,   hogy  egy  napilap,   folyóirat,   rádió,
      televízió  stb.  útján  közölt  vélemény  vagy  értékelés
      valaki   személyhez  fűződő  jogát   sérti,   akkor   ott
      automatikusan  a  társadalom rosszallása is  kifejeződik.
      Ennek  oka  éppen  az, hogy a vélemények többszólamúságát
      elfogadó  és biztosító demokráciákban valamely közügyben,
      annak  szubjektív  megítélése  miatt,  szinte  soha   nem
      alakulhat   ki  konszenzus.  (Itt  csupán   jelezném:   a
      tényállítások  és vélemények közötti különbség  felvethet
      további, jogalkalmazási nehézségeket is. A Ptkm. 3. §-a a
      sajtó-helyreigazítási    eljárás    szabályait    rendeli
      alkalmazni a válaszadás közlése iránti eljárásra. Nehezen
      képzelhető el azonban az, hogyan alkalmaznák a  bíróságok
      a    Pp.    sajtó-helyreigazítási   eljárásra   vonatkozó
      szabályait,  amelyek középpontjában valamely  tényállítás
      valódiságának bizonyítása áll.)

      A   sajtószabadságra   gyakorolt   “visszatartó   hatást”
      (“chilling  effect”)  csak  fokozza  a  közérdekű   célra
      fordítható  bírság alkalmazásának tervezett  szabályozási
      módja.  E  szabályozási mód részben merev,  eltérést  nem
      engedő  [“... Ha a jogsértés napilap, folyóirat (időszaki
      lap),  rádió,  televízió  útján  történt,  a  bíróság   a
      jogsértőre közérdekű célra fordítható bírságot is  kiszab
      ...”], részben mindenféle korlátot feloldó, gyakorlatilag
      a  bíróság  szabad belátása előtt utat nyitó  jellegű  és
      tartalmú.  (“  ...  A közérdekű célra  fordítható  bírság
      összegét  úgy  kell meghatározni, hogy az visszatartsa  a
      jogsértőt  a  további jogsértésektől.”). Mindez  azzal  a
      veszéllyel   járhat,   hogy  a   tervezett   szankció   a
      demokratikus  rendszer  léte  és  működése  szempontjából
      alapvető  fontosságú  véleménynyilvánítási  szabadság  és
      sajtószabadság érvényesülését közvetlenül és  érzékelhető
      módon korlátozza.

      Következésképpen az Alkotmánybíróságnak a Ptk. Ptkm. 2. §-
      ával  megállapított 84. § (2) bekezdésének idézett utolsó
      két  mondatát egységesen, összefüggéseiben kellett  volna
      értelmeznie,  függetlenül attól, hogy az  indítvány  maga
      valóban  csak  az  utolsó  mondat alkotmányellenességének
      megállapítását     kezdeményezte.     Az     indítványhoz
      kötöttségnek  azt  a rendkívül merev  módját,  amelyet  a
      határozat  követ (egy bekezdés három mondatát  izolálja),
      nem  tudom  elfogadni,  az  — álláspontom  szerint  —  az
      Alkotmánybíróság téves szerepfelfogásán alapul.  Márpedig
      a két (szerintem összetartozó) mondat tartalmi egységként
      való  kezelése  semmiképpen  nem  hozhatta  volna  azt  a
      végkövetkeztetést, amely lényegében azt sugallja, hogy  a
      közérdekű  bírság kilátásba helyezése egyrészt szükséges,
      másrészt az okozott jogsérelemmel arányos korlátozást  is
      jelent.

      Álláspontom  szerint  a  sajtószabadság  indítvány  által
      aggályosnak tartott szabályozással történő korlátozása  —
      a jó hírnév és az emberi méltóság védelmét szolgáló egyéb
      eszközök biztosítottságára is figyelemmel — szükségtelen,
      és erre tekintettel alkotmányellenes.

      Budapest, 2001. december 4.
                                                Dr. Kiss László
                                                  alkotmánybíró
                                                               
      Dr. Kukorelli István alkotmánybíró különvéleménye

      Egyetértek    a    határozat   rendelkező    részének    azon
      megállapításával, amely alkotmánysértőnek tartja a válaszadás
      jogának   az   Országgyűlés  2001.  május   29-i   ülésnapján
      elfogadott,  a  Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.  évi  IV.
      törvény  módosításáról szóló törvény (a továbbiakban:  Ptkm.)
      1. §-ával beiktatott szabályát.
      Nem  értek  egyet azonban azzal, hogy ezt a döntést kizárólag
      az  arányosság  tesztje  alapozza  meg.  A  véleményszabadság
      kiemelt     alkotmányos    oltalmát    hangsúlyozó    korábbi
      alkotmánybírósági   gyakorlatból  az   következik,   hogy   a
      válaszadásnak  a törvényalkotó által elképzelt  jogintézménye
      kényszerítő indok nélkül csorbítja a sajtó szabadságát.
      Nem  osztom  a  határozatnak azt a  konkrét  ügyön  túlmutató
      álláspontját  sem, amely szerint a válaszadás joga  általában
      nem  alkotmányellenes,  mivel az  a  sajtó  szabadságának  az
      emberi méltóság és a jó hírnév védelme érdekében alkalmazott,
      szükséges korlátozása.
      Véleményem  szerint alkotmánysértő az is, hogy a jogalkotó  a
      törvényben nem határozta meg a válaszadás esetében kötelezően
      alkalmazandó közérdekű bírság felső határát.

      1.  A  Ptkm.  1.  §-ába  foglalt válaszadás  jogintézményének
      bevezetésével a jogalkotó a sajtótermékek, valamint a  rádió-
      és  televízióműsorok tartalmát oly módon szabályozza, hogy az
      ellenvélemények,   értékelések   közzétételére   kötelezi   a
      szerkesztőségeket, illetve a műsorszolgáltatókat. Egy  ilyen,
      a     sajtószabadságot     érintő    tartalmi     beavatkozás
      alkotmányossága a szükségesség és arányosság tesztje  alapján
      vizsgálandó.   Az   eljárás  során   az   Alkotmánybíróságnak
      figyelemmel  kell  lennie arra is, hogy a véleménynyilvánítás
      kiemelt   védelmében   a  sajtószabadság   is   osztozik,   a
      sajtószabadságnak tehát igen kevés joggal szemben  kell  csak
      engednie.

      Véleményem  szerint  vitatható az a  jelen  alkotmánybírósági
      határozatban foglalt megállapítás, amely szerint a szólás- és
      sajtószabadság korlátozása “szűk körben lehetséges  olyankor,
      ha  politikai  vitáról,  az állam bírálatáról  van  szó”,  de
      elfogadható  a  tágabb körű korlátozás azokban az  esetekben,
      amikor  “a sajtónak a demokrácia védelmében játszott  szerepe
      nem  vagy  alig jelenik meg”. A határozat alapján  ez  utóbbi
      körbe tartozik a válaszadás alkotmányosságának vizsgálata.

      Az   Alkotmánybíróság  által  a  kereskedelmi   információkra
      vonatkozó  szabályok  alkotmányossági vizsgálatakor  korábban
      alkalmazott  teszt, amely alkotmányos védelemben részesíti  a
      gazdasági  reklámokat,  de  azok  esetében  szélesebb  körben
      ismeri  el az állami beavatkozás szükségességét, a válaszadás
      jogintézménye  alkotmányosságáról való  döntéshozatalkor  nem
      lehet irányadó.
      “Az  Alkotmány a szabad kommunikációt – az egyéni magatartást
      és   a  társadalmi  folyamatot  –  biztosítja,  s  nem  annak
      tartalmára   vonatkozik   a  véleménynyilvánítás   alapjoga.”
      [30/1992.  (V. 26.) AB határozat, ABH 1992, 167,  179.]  Ezen
      alapállásból  következik,  hogy  tartalmára  tekintet  nélkül
      részesül      kiemelt      alkotmányos      védelemben      a
      véleménynyilvánítás,  függetlenül  attól,  hogy  magánjellegű
      közlésről  vagy politikai beszédről, bírálatról van  szó.  Az
      Alkotmánybíróság  a  kifejezés  szabadságát  mint  az   egyén
      önkifejezésének,   személyisége  szabad   kibontakoztatásának
      elengedhetetlen eszközét, illetve mint az egyén  demokratikus
      társadalomban  való  részvételét  elősegítendő   részesítette
      többletvédelemben. Minthogy a kereskedelmi információk  célja
      általában  sokkal  inkább valamely áru  megismertetése  és  a
      vásárlásra   ösztönzés,   mintsem   az   önkifejezés   és   a
      demokratikus párbeszédben való részvétel, a reklámok esetében
      szélesebb   körben   minősülhet  alkotmányosnak   az   állami
      beavatkozás.  A  Ptkm.  1.  §-ának hatályba  lépése  esetében
      azonban  a  válaszadás  jogintézménye  nem  csupán   az   ún.
      kereskedelmi  információra vonatkozó vélemény vagy  értékelés
      esetében  lenne  alkalmazandó, hanem például a politikusokat,
      közszereplőket érintő közérdekű tárgyban közölt  véleményekre
      (tehát   a  politikai  vita  fogalmába  tartozó  közlésekre),
      valamint  a  magánjellegű értékelésekre is,  amennyiben  azok
      személyiségi jogot sértőek.

      Mindezek   alapján   az   Alkotmánybíróság   által   többször
      megerősített,  a  kifejezés  szabadságának  kiemelt  védelmét
      biztosító alapjogi teszt alapján kellett volna a határozatnak
      megítélnie, hogy a válaszadás bevezetésének van-e kényszerítő
      indoka,  vagy  a  hatályban lévő Polgári  Törvénykönyv  és  a
      Büntető Törvénykönyv kínálta jogi eszközök megfelelő védelmet
      nyújtanak a személyiségi jogsérelmek esetében.

      2.1.  A  határozat álláspontja szerint a tág értelemben  vett
      válaszadás  joga,  vagyis  a tényállítások  esetében  igénybe
      vehető  sajtó-helyreigazítás és az  ellenvélemény  közlésének
      (válaszadás)   joga  együttesen  minősül   a   sajtószabadság
      szükséges  korlátozásának.  Minthogy  előzetes  normakontroll
      keretében   az  Alkotmánybíróság  kizárólag  a  Ptkm.   által
      bevezetett válaszadási jog alkotmányosságát vizsgálhatta, nem
      térek   ki   különvéleményemben   arra   a   kérdésre,   hogy
      összeegyeztethető-e  az  Alkotmánnyal a  sajtó-helyreigazítás
      jogintézményének jelenlegi szabályozása.

      Az Alkotmány 61. § (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság
      elismeri  és  védi a sajtó szabadságát. Ezt a szabadságot  az
      államnak  arra figyelemmel kell garantálnia, hogy a  sajtó  a
      véleménynyilvánításnak  és a véleményformálásnak  kitüntetett
      fontosságú  eszköze. A sajtószabadságot elsősorban  az  állam
      tartalmi  be  nem  avatkozása  biztosítja;  ennek  felel  meg
      például a cenzúra tilalma és a szabad lapalapítás lehetősége.
      Ezzel a tartózkodással az állam elvileg lehetővé teszi,  hogy
      a  társadalomban  meglévő vélemények,  valamint  a  közérdekű
      információk  teljessége megjelenjen a sajtóban. [37/1992.  AB
      határozat, ABH 1992. 227, 229-230.]

      A  törvényhozó  a Ptkm. általános indokolásában hangsúlyozza,
      hogy  a  válaszadás jogintézményének bevezetésével  olyan,  a
      sajtóra  kötelező  szabályozást alkotott, amelynek  célja  az
      “emberi  méltósághoz  való jog és a  jó  hírnévhez  való  jog
      alkotmányos   értékeinek”  védelme.  A   korlátozás   azonban
      valójában  a személyiségi jogok erősebb védelmét  célozza.  A
      személyiségi  jogok (és ezen belül a jó hírnévhez  való  jog)
      pedig bár igen közeli kapcsolatban állnak az Alkotmány 54.  §
      (1)    bekezdésében   garantált   emberi   méltósághoz   való
      alapjoggal, azzal mégsem azonosak. Az emberi méltósághoz való
      jog  az  “általános  személyiségi jog”  egyik  megfogalmazása
      [8/1990.  AB  határozat,  ABH 1990. 42,  44.].  Az  általános
      személyiségi jog anyajogából fakadó egyes jogok pedig, így  –
      többek között – a jó hírnévhez való jog is a szükségesség  és
      arányosság tesztje alapján korlátozható. Igaz ugyan,  hogy  a
      sajtószabadság   korlátai  közül  a  legnagyobb   súllyal   a
      személyhez  fűződő jogok vehetők figyelembe, de az  alapjogok
      közötti  mérlegelés során is vizsgálandó, hogy az alkalmazott
      jogalkotói    korlát    elengedhetetlenül    szükséges-e    a
      személyiségi    jogok    védelmében,    vagy    a    hatékony
      személyiségvédelem más, a sajtó szabadságát kevésbé korlátozó
      módon is elérhető.

      A Ptkm. 1. §-a a válaszadás bevezetésével a sajtó szabadságát
      a  személyiségi  jogok  védelme érdekében  korlátozza,  és  e
      korlátozás, mivel annak kényszerítő indoka nincs, álláspontom
      szerint    szükségtelen,   következésképpen   alkotmánysértő.
      Jogrendszerünk  ma  több lehetőséget  biztosít  a  személyhez
      fűződő   jogaiban   sértettek  számára,  hogy   jogsérelmükre
      orvoslást  nyerjenek. A Polgári Törvénykönyv alapján  polgári
      peres eljárást indíthat az, akit (például valós vagy valótlan
      tény  állításával,  esetleg  sértő  kifejezés  használatával)
      személyhez   fűződő   jogában   megsértettek.   Ennek   során
      követelheti  –  többek  között – a  jogsértés  megtörténtének
      bírósági  megállapítását;  a  jogsértés  abbahagyását  és   a
      jogsértő  eltiltását a további jogsértéstől;  elégtételadást,
      illetve  a  sérelmes  helyzet  megszüntetését,  a  jogsértést
      megelőző állapot helyreállítását vagy kártérítést. [Ptk.  84.
      § (1) bekezdés]
      A  Ptk.  84.  § (1) bekezdésének c) pontja pedig jelenleg  is
      lehetőséget  nyújt arra, hogy a jogsértő nyilatkozattal  vagy
      más  megfelelő módon a személyiségi jogaiban sértett  számára
      elégtételt  adjon,  illetve  hogy  a  perben  eljáró  bíróság
      ítéletében a jogsértő részéről vagy költségén az elégtételnek
      megfelelő nyilvánosságot biztosítson.

      A sajtójog egy sajátos eszköze is rendelkezésére áll azoknak,
      akikről  a nyomtatott vagy elektronikus sajtó valótlan  tényt
      közölt,  híresztelt, illetőleg valós tényeket  hamis  színben
      tüntetett   fel.  A  sajtó-helyreigazítás  azonban  kizárólag
      tényekre vonatkozhat.

      Becsületének, jó hírnevének védelmében nemcsak a polgári  jog
      eszközeivel  élhet  a jogaiban sértett,  hanem  a  büntetőjog
      kínálta   lehetőségekkel  is.  Amíg  a   Btk.   179.   §-ában
      meghatározott  rágalmazás  csak  tényállítással   vagy   erre
      közvetlenül   utaló  kifejezéssel  valósítható   meg,   addig
      becsületsértés  (Btk.  180.  §)  miatt  az  is   felelősségre
      vonható,   aki   a   becsület  csorbítására  alkalmas   egyéb
      kifejezéssel élt.

      Akár  polgári  jogi igényeket érvényesít a  sértett,  akár  a
      büntetőjog  védelmét  veszi igénybe, nem  hagyható  figyelmen
      kívül  az  Alkotmánybíróság által első alkalommal a  36/1994.
      (VI.  24.)  AB határozatban megfogalmazott azon  elvi  tétel,
      amely   szerint   a  “közügyekben  való  véleménynyilvánítási
      szabadságnak  alkotmányosan  magas  értéktartalma   miatt   a
      közhivatalok és a közhivatalt vállaló személyek,  valamint  a
      közélet   egyéb   szereplői  becsületének   védelme   kevésbé
      korlátozhatja  a  véleménynyilvánítási  szabadságot,  mint  a
      magánszemélyek becsületének védelme”. (ABH 1994. 219, 231.)
      A  jogalkotó a Ptkm. 1. §-ában úgy teremt válaszadási  jogot,
      hogy  figyelmen kívül hagyja a közéleti személyiségeket és  a
      magánszemélyeket    érintő    véleménynyilvánítás     közötti
      különbségeket.  Közéleti személyiségeket,  közügyeket  érintő
      vélemények  és  értékelések  esetében  ugyanis  még   kevésbé
      tekinthető a személyiségvédelmet szolgáló szükséges eszköznek
      a  válaszadás. A politikusoknak és a közéletben résztvevő más
      személyeknek ugyanis lehetőségük van mindenkor a sajtó  útján
      közölni   nézeteiket,   illetve  mások  véleményét   értékelő
      megjegyzéseiket.

      2.2.   A  határozat  szerint  a  válaszadás  jogintézményének
      bevezetése  azért  is  indokolt, mert  annak  segítségével  a
      külvilág  megismeri  az  érintett  saját  véleményét,  és   a
      válaszadás “segítséget nyújt azoknak, akik egyébként gyengébb
      pozícióban vannak, mint a tömegtájékoztatási eszközök  fölött
      rendelkezők”.

      A Ptkm. válaszadási jogot beiktató 1. §-a az Alkotmánybíróság
      által  a  37/1992. (VI. 10.) AB határozatban a  közszolgálati
      televízióra és rádióra vonatkozó azt a követelményt  próbálja
      a  nyomtatott  sajtóban érvényesíteni, hogy  a  társadalomban
      meglévő  vélemények teljes körben, kiegyensúlyozott  arányban
      legyenek    jelen.   E   sajátos   megoldást    azonban    az
      Alkotmánybíróság kizárólag a frekvenciák szűkössége miatt  és
      a  monopolhelyzetben  lévő országos  közszolgálati  rádió  és
      televízió esetében találta indokoltnak.

      A  kiegyensúlyozottság  követelményének  alkotmányosságát  az
      amerikai    Legfelsőbb    Bíróság    is    aszerint    ítélte
      alkotmánysértőnek   vagy   alkotmányosnak,   hogy    az    az
      elektronikus médiát vagy a nyomtatott sajtót kötelezte. A Red
      Lion  ügyben,  amelynek során a bíróság arról  döntött,  hogy
      kérhet-e  válaszidőt  a sértett egy rádióban  elhangzott,  rá
      nézve   sérelmes  állítást  követően,  a  Legfelsőbb  Bíróság
      elsősorban  a  frekvenciaszűkösségre  hivatkozva  állt  ki  a
      kiegyensúlyozottság elve mellett azt hangsúlyozva,  hogy  egy
      közérdeklődésre   számot  tartó  kérdésben  minden   releváns
      álláspontnak meg kell jelennie. [Red Lion Broadcasting Co. v.
      F.C.C.,  395  U.S.  367 (1969)] A Tornillo ügyben  azonban  a
      Legfelsőbb  Bíróság már a sajtó- és ezen belül a  szerkesztés
      szabadságát  sértőnek találta azt a floridai szabályt,  amely
      alapján ha egy képviselőjelölt személyét sajtótámadás érte, a
      sajtótermék  köteles  volt ingyenesen  helyet  biztosítani  a
      megtámadott  képviselő viszontválaszának. [The  Miami  Herald
      Publishing Co. v. Pat Tornillo, Jr., 418 U.S. 241 (1974)]

      A  véleménynyilvánítás szabadságához fűződő jog gyakorlásának
      egyre elterjedtebb módja a vélemények, nézetek nyomtatott  és
      elektronikus   sajtóban   való   megjelenítése.   Az    egyes
      sajtótermékek  azonban nem a vélemények tárházaként  szolgáló
      semleges fórumok, ahol a szerkesztőségek akarata ellenére  is
      joga  volna az egyéneknek nézeteik megjelentetésére.  Ahogyan
      az  Európai  Emberi Jogi Egyezmény 10. cikkét sem  lehet  úgy
      értelmezni,  mint amely automatikusan jogot  biztosít  minden
      személynek, illetve szervezetnek arra, hogy a rádióban vagy a
      televízióban   bizonyos   műsoridőt   biztosítsanak   számára
      álláspontja  kifejtésére (Kritikai elemzés  az  Emberi  jogok
      európai    egyezménye    10.    cikkének    hatóköréről    és
      alkalmazásáról,  Bírósági  Határozatok  Emberi  Jogi  Füzetek
      1997/1.,  9.),  úgy  Alkotmányunk sem  biztosít  jogot  senki
      számára,  hogy  nézetét,  véleményét az  általa  kiválasztott
      sajtóterméken   keresztül  juttassa  el  a  külvilághoz.   Az
      Alkotmány 61. § (2) bekezdése alapján azonban bárki  szabadon
      alapíthat  lapot, és ezáltal közölheti álláspontját  valamely
      sajtótermékben. Az Alkotmány sajtó szabadságát garantáló  61.
      § (2) bekezdésébe ugyanis beletartozik a cenzúra tilalma és a
      lapalapítás szabadsága, de a szerkesztői autonómia is. Teljes
      mértékben egyetértek tehát a köztársasági elnök indítványában
      foglalt  azon  megállapítással, hogy a  sajtó  “meghatározott
      vélemények, értékítéletek közlésére való kötelezése a  szabad
      meggyőződésen alapuló szerkesztés messzemenő korlátozása.”

      Mindezek   alapján   a  válaszadás  jogintézménye   a   sajtó
      szabadságát   biztosító  Alkotmány  61.  §  (2)  bekezdésének
      szükségtelen korlátozása, a Ptkm. válaszadást bevezető 1. §-a
      ez  okból alkotmánysértő, ezért nem vizsgálom, hogy  a  Ptkm.
      alkalmas és a lehető legkevésbé korlátozó eszközt választotta-
      e   a   személyiségvédelem  hatékonyabbá  tétele   érdekében.
      Amellett,  hogy  a  válaszadás intézményét  alkotmánysértőnek
      tartom,  hangsúlyozni  kívánom, hogy a tisztességesen  működő
      sajtó kialakulása kívánatos cél. Ez a cél azonban nem jogi és
      adminisztratív,   hanem  jogon  túli,   például   sajtóetikai
      eszközökkel valósítható meg.

      3.    Álláspontom  szerint  a  jog-összehasonlító   vizsgálat
      eredményeképpen  is arra a megállapításra juthatunk,  hogy  a
      vélemények  kiigazítására szolgáló  válaszadás  kivételes,  a
      demokratikus   államok   túlnyomó   többségében    ismeretlen
      jogintézmény. A common law országok, mint például az Egyesült
      Királyság, az Egyesült Államok és Ausztrália, nem biztosítják
      a  válaszadás  és  a  helyreigazítás jogát.  A  kontinentális
      jogrendszerek többségében ismert ugyan a sajtó-helyreigazítás
      intézménye,  de  – ahogyan arra a határozat is  utal  –  több
      európai  országban, így Németországban, Svájcban,  a  spanyol
      Alkotmánybíróság   1989-ben   született   döntését   követően
      Spanyolországban,   sőt  Ausztriában   és   Hollandiában   is
      kizárólag  tényállítás  szolgálhat  helyreigazítás  alapjául,
      vélemény vagy értékelés nem.

      A  határozat  több  nemzetközi emberi  jogi  dokumentumra  is
      hivatkozik  azt  igazolandó,  hogy  a  válaszadás   a   sajtó
      szabadságának elfogadott korlátozása. Nemzetközi emberi  jogi
      szerződés  azonban – álláspontom szerint – sohasem szolgálhat
      alapul  arra,  hogy  az  állam a  belső  jogban  már  létező,
      magasabb szintű jogvédelmet lerontsa. Amennyiben az Alkotmány
      magasabb  mércét  állít a jogkorlátozás elé és  valamely  jog
      nagyobb védelmét biztosítja, a nemzetközi szerződésben részes
      állam   a   nemzetközi  jogi  dokumentumra  hivatkozással   a
      jogvédelem elért szintjét nem csökkentheti.

      4.   Egyetértek   azzal,   hogy  a  határozat   kizárólag   a
      köztársasági elnök által megjelölt rendelkezések (a Ptkm.  1.
      §-ának a Ptk. 79. § (2) és (3) bekezdéseit, a 2. §-nak a Ptk.
      84.  §  (2)  bekezdése  utolsó mondatát  megállapító  részei)
      alkotmányossági vizsgálatára szorítkozott.
      Véleményem   szerint  azonban  alkotmánysértő  a   kötelezően
      alkalmazandó   közérdekű  bírság  felső  határa   törvénybéli
      meghatározásának hiánya. A Ptkm. 2. §-ával megállapított Ptk.
      84.  §  (2)  bekezdésének utolsó mondata a sajtó  szabadságát
      alkotmánysértő   módon  korlátozza,  a  bizonytalan   összegű
      közérdekű bírság bevezetésének ugyanis öncenzúrázó és ezáltal
      visszatartó  hatása lehet a bíráló, kritizáló értékelések  és
      vélemények  megjelentetésére.  Ez  a  sajtó,  közelebbről   a
      szerkesztés   szabadságának   alkotmányosan   elfogadhatatlan
      korlátozása.

      Budapest, 2001. december 4.
                                               Dr. Kukorelli István
                                                      alkotmánybíró
       .
       English:
       English:
       .
       Petition filed:
       .
       Subject of the case:
       .
       Evaluation of the law, which had not yet been promulgated, on amendment to the Civil Code requiring the press to publish a reaction to opinions deemed to violate personal rights
       Number of the Decision:
       .
       57/2001. (XII. 5.)
       Date of the decision:
       .
       12/04/2001
       .
       CODICES summary:
       http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2001-3-009?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
       .
       en_0057_2001.pdfen_0057_2001.pdf