Hungarian
Ügyszám:
.
583/A/2001
Előadó alkotmánybíró: Harmathy Attila Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 57/2001. (XII. 5.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2001/484
.
A határozat kelte: Budapest, 12/04/2001
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
                               

  Az  Alkotmánybíróság a köztársasági elnöknek az  Országgyűlés
  által  elfogadott,  de  még ki nem  hirdetett  törvény  egyes
  rendelkezései  alkotmányellenességének előzetes  vizsgálatára
  benyújtott   indítványa   alapján   –   dr.   Bihari   Mihály
  alkotmánybíró  párhuzamos indokolásával, valamint  dr.  Czúcz
  Ottó,  dr.  Holló  András, dr. Kiss László és  dr.  Kukorelli
  István   alkotmánybírók  különvéleményével   –   meghozta   a
  következő

                          határozatot:

  Az  Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy  alkotmányellenes  a
  válaszadás jogának a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.  évi
  IV.  törvény  79. §-ának – az Országgyűlés 2001.  május  29-i
  ülésnapján elfogadott törvény 1. §-ával beiktatott –  új  (2)
  bekezdésében meghatározott szabályozási módja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                             Indokolás

                                I.

   1.  A  köztársasági  elnök  – az  Alkotmány  26.  §-ának  (4)
   bekezdése  alapján  – nem írta alá a Polgári  Törvénykönyvről
   szóló   1959.   évi   IV.  törvény  (a  továbbiakban:   Ptk.)
   módosítását  meghatározó, az Országgyűlés  2001.  május  29-i
   ülésnapján elfogadott törvényt (a továbbiakban: PtkM.), hanem
   azt  az  Alkotmánybíróságnak  küldte  meg  véleményezésre.  A
   köztársasági  elnök az Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi
   XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 1. §-ának a) pontjára,
   21.  §-a  (1)  bekezdésének b) pontjára  és  35.  §-ának  (2)
   bekezdésére     hivatkozva     indítványozta,     hogy     az
   Alkotmánybíróság  vizsgálja  meg  a  PtkM.  1.  és   2.   §-a
   aggályosnak tartott rendelkezéseit.

   Az indítvány a következő megállapítást tartalmazta:
   “A  fent említett, kihirdetésre megküldött törvény 1.  §-a  a
   Polgári  Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 79.  §-a
   (2)  bekezdését és 79. § (3) bekezdését megállapító részében,
   valamint 2. §-a a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
   törvény  84.  §  (2)  bekezdése utolsó  mondatát  megállapító
   részében, megítélésem szerint alkotmányellenes.”

   Az  indítvány a megjelölt szabályokat az Alkotmány  következő
   rendelkezéseivel tartja ellentétesnek:
   “A  Ptk.-nak  a  PtkM.  1.  §-ával megállapított  79.  §  (2)
   bekezdése  és  79.  § (3) bekezdése a válaszadásra  vonatkozó
   részében véleményem szerint ellentétes az Alkotmány 61. § (2)
   bekezdésében garantált sajtószabadsággal, a Ptk.-nak a  PtkM.
   2.  §-ával  megállapított 84. § (2) bekezdése utolsó  mondata
   pedig   az   Alkotmány   2.  §  (1)  bekezdésében   deklarált
   jogállamiság elvébe ütközik, valamint ellentétes az Alkotmány
   61.  §  (1)  és  (2) bekezdéseibe foglalt véleménynyilvánítás
   szabadságával és a sajtószabadsággal.”

   A  PtkM.  rendelkezéseivel kapcsolatban  több  olyan  személy
   fordult  az  Alkotmánybírósághoz és fejtette ki álláspontját,
   aki az Abtv. 21. §-ának (1) bekezdése szerint az Országgyűlés
   által   elfogadott,   de   még  ki  nem   hirdetett   törvény
   rendelkezései        alkotmányellenessége       vizsgálatának
   indítványozására nem jogosult. Ezek a beadványok  nem  önálló
   indítványok,  ezért  ezekről az Alkotmánybíróság  nem  hozott
   határozatot.

   2.   Az   Alkotmánybíróság   az  Alkotmánynak   a   következő
   rendelkezéseit vette alapul:

   “2.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.”

   “8. § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
   és  elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek  tiszteletben
   tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
       (2)  A  Magyar  Köztársaságban  az  alapvető  jogokra  és
   kötelességekre  vonatkozó szabályokat törvény állapítja  meg,
   alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”

   “54.   §   (1)   A  Magyar  Köztársaságban  minden   embernek
   veleszületett  joga van az élethez és az emberi  méltósághoz,
   amelytől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.”

   “59.  §  (1)  A  Magyar Köztársaságban mindenkit  megillet  a
   jóhírnévhez,  a  magánlakás sérthetetlenségéhez,  valamint  a
   magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.”

   “61.  §  (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
   szabad  véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekű
   adatokat megismerje, illetőleg terjessze.
       (2)  A  Magyar  Köztársaság  elismeri  és  védi  a  sajtó
   szabadságát.”

   Az  indítvány  melléklete tartalmazza a törvény szövegét.  Az
   aggályosnak tartott rendelkezések – a megítélésnél figyelembe
   veendő kapcsolódó szabályokkal együtt – a következők:

                       “2001. évi …… törvény
       a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
                           módosításáról

                               1. §

   A  Polgári  Törvénykönyvről szóló 1959. évi  IV.  törvény  (a
   továbbiakban:   Ptk.)   79.  §-ának   helyébe   a   következő
   rendelkezés lép:

   ‘79.  §  (1) Ha valakiről napilap, folyóirat (időszaki  lap),
   rádió  vagy  televízió valótlan tényt közöl  vagy  híresztel,
   illetőleg  való  tényeket  hamis  színben  tüntet  fel,  –  a
   törvényben  biztosított egyéb igényeken kívül  –  követelheti
   olyan  közlemény  közzétételét,  amelyből  kitűnik,  hogy   a
   közlemény mely tényállása valótlan, mely tényeket tüntet  fel
   hamis    színben,   illetőleg,   melyek   a    való    tények
   (helyreigazítás).

   (2)  Akinek  személyhez fűződő jogát napilapban, folyóiratban
   (időszaki lapban), rádióban vagy televízióban közölt valamely
   vélemény  vagy  értékelés sérti, – a  törvényben  biztosított
   egyéb  igényeken kívül – követelheti saját véleményének  vagy
   értékelésének közzétételét is (válaszadás).

   (3)  A  helyreigazítást, illetve válaszadást napilap esetében
   az  erre  irányuló  igény kézhezvételét  követő  nyolc  napon
   belül,  folyóirat  (időszaki  lap)  esetében  a  legközelebbi
   számban  azonos  módon, rádió, illetőleg  televízió  esetében
   pedig  –  ugyancsak nyolc napon belül – a sérelmes  közléssel
   azonos napszakban kell közölni.’
                                
                               2. §

   A  Ptk.  84.  § (2) bekezdés helyébe a következő  rendelkezés
   lép:

   ‘(2)  Ha  a  kártérítés  címén  megítélhető  összeg  nem  áll
   arányban  a felróható magatartás súlyosságával, a  bíróság  a
   jogsértőre  közérdekű célra fordítható bírságot is kiszabhat.
   Ha  a jogsértés napilap, folyóirat (időszaki lap), rádió vagy
   televízió  útján  történt, a bíróság a  jogsértőre  közérdekű
   célra  fordítható  bírságot  is  kiszab.  A  közérdekű  célra
   fordítható  bírság  összegét úgy kell meghatározni,  hogy  az
   visszatartsa a jogsértőt a további jogsértésektől.’

                               3. §
                                
   A  Polgári  perrendtartásról szóló 1952. évi III.  törvény  a
   következő 346/A. §-sal egészül ki:

   ‘346/A. § A válaszadás közlése (1959. évi IV. törvény  79.  §
   (2)-(3)  bekezdése)  iránti eljárásra a  sajtóhelyreigazítási
   eljárás szabályait kell megfelelően alkalmazni.’

                               4. §

   Ez  a  törvény  a  kihirdetését követő  nyolcadik  napon  lép
   hatályba;   rendelkezéseit  a  hatálybalépése  után   történt
   jogsértésekre kell alkalmazni.”

                                II.
                                
   1.   Az   indítvány   által  aggályosnak  tartott   szabályok
   alkotmányellenességének  megítélésénél  az   Alkotmánybíróság
   először   a  válaszadás  jogáról  szóló  kifogásolt  szabályt
   vizsgálta meg.

   A  válaszadási jognak az indítvány által aggályosnak  tartott
   szabályai  a Ptk. 79. §-át módosítják. A törvény a módosított
   szabályokat  a  személyhez és a szellemi alkotásokhoz  fűződő
   jogokról  szóló  fejezetben helyezi el. A  személyhez  fűződő
   jogok   polgári  jogi  szabályai  az  alkotmányjog   szintjén
   anyajogként   megjelenő   “általános  személyiségi   jog”-hoz
   kapcsolódnak, annak érvényesülését biztosítják. Az “általános
   személyiségi  jog” többféle jogosultságban  fejeződik  ki  az
   alkotmányjog  síkján  is,  egyik  megfogalmazása  az   emberi
   méltósághoz  való jog [8/1990. (IV. 23.) AB határozat,  1990,
   42,   44-45.].  A  válaszadás  jogáról  szóló  szabályok   az
   Alkotmány  54.  §-ának  (1)  bekezdésében  kimondott   emberi
   méltósághoz  való  joggal  és  59.  §-ának  (1)  bekezdésében
   meghatározott jó hírnévhez való joggal állnak összefüggésben,
   ezeknek  az  alapvető jogoknak a polgári  jogi  rendelkezések
   segítségével történő érvényesítésében lehet szerepük.

   2.   Az   aggályosnak   tartott  szabály   elbírálásánál   az
   Alkotmánybíróság  következő  kérdésként  azzal  foglalkozott,
   hogy  milyen  feltételek mellett kerülhet  sor  alapvető  jog
   korlátozására.  Az  indítvány szerint a  válaszadásról  szóló
   rendelkezések   ellentétesek   az   Alkotmány   61.   §   (2)
   bekezdésében   garantált  sajtószabadsággal,   alapvető   jog
   gyakorlásával  szemben  olyan eszköz  alkalmazását  jelentik,
   amely  jelentős jogsérelmet okoz és a kitűzött cél  elérésére
   igen  kis  mértékben  alkalmas;  így  végeredményben  ezek  a
   szabályok alapvető jog aránytalan korlátozását jelentik. Noha
   az  indítvány  a  sajtószabadság  sérelmét  jelölte  meg,   a
   kiindulásnál,  az általános szempontoknál az Alkotmánybíróság
   a  véleménynyilvánítás szabadságát is figyelembe vette,  mert
   ez  az ugyancsak az Alkotmány 61. §-a alapján védett alapvető
   jog  az  alkotmánybírósági gyakorlat szerint “a kommunikációs
   alapjogok  ’anyajoga’, belőle vezethető le  többek  között  a
   sajtószabadság alapjoga is” [37/1992. (VI. 10.) AB határozat,
   ABH  1992,  227,  229.],  a két alapvető  jog  között  szoros
   összefüggés van.

   Az Alkotmány 8. §-a az alapvető jogok tiszteletben tartásának
   kinyilatkoztatását követően a (2) bekezdésben  előírja,  hogy
   az  alapvető  jogok szabályait törvény határozza  meg.  Ez  a
   rendelkezés egyúttal a törvényi szabályozás tartalmi határait
   is  megjelöli: a törvény alapvető jog lényeges tartalmát  nem
   korlátozhatja. Az Alkotmány 8. §-át értelmezve a 20/1990. (X.
   4.) AB határozat – az Alkotmány 1990. júniusi módosítása után
   –  kifejtette,  hogy  az  alapvető  jog  korlátozására  akkor
   kerülhet   sor,  ha  erre  nemcsak  szükség  van,   hanem   a
   korlátozással  elérni  kívánt cél fontossága  és  az  okozott
   alapjog-sérelem  súlya összhangban van egymással  (ABH  1990,
   69, 71.).

   Az  Alkotmány  8.  §-ának (1) bekezdése szerint  az  államnak
   nemcsak  az  a  kötelessége,  hogy  tiszteletben  tartsa   az
   alapvető jogokat, hanem az is, hogy védje ezeket a jogokat. A
   64/1991.  (XII. 17.) AB határozat megfogalmazása  szerint  az
   államnak    ki    kell   alakítania   az   egyes    alapjogok
   megvalósításához  szükséges jogszabályi, valamint  szervezeti
   feltételeket  és ennek során tekintettel kell lennie  mind  a
   többi  alapjoggal  kapcsolatos, mind pedig egyéb  alkotmányos
   feladataira  is.  A létrehozandó jogi rendnek  lehetővé  kell
   tennie   az  egyes  jogok  legkedvezőbb  érvényesülését,   az
   alapjogok   összhangját   (ABH  1991,   297,   302-303.).   A
   véleménynyilvánítás   jogával   kapcsolatban   mindezeket   a
   30/1992.  (V.  26.)  AB  határozat úgy  értelmezte,  hogy  az
   Alkotmány 61. §-ából az egyéni véleménynyilvánítási szabadság
   joga   mellett   “a   demokratikus  közvélemény   kialakulása
   feltételeinek   és   működése  fenntartásának   biztosítására
   irányuló  állami  kötelezettség”  is  következik.   Ennek   a
   kötelezettségnek  a  teljesítése  vezet  el   oda,   hogy   a
   véleménynyilvánítási szabadság a többi  védett  érték  között
   kap  helyet  (ABH  1992,  167, 172.). Ezt  a  gondolatmenetet
   folytatva    vezeti    le    az    említett    határozat    a
   véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságának  a  korlátozását
   olyan  esetekben, amikor e szabadságjogok gyakorlása  emberek
   meghatározott csoportjai ellen gyűlöletkeltést  valósít  meg.
   Abban  az  esetben,  ha  a joggyakorlás alkotmányos  védelmet
   kapna,  ahelyett,  hogy  a joggyakorlást  korlátozzák,  akkor
   ellentmondás  alakulna  ki  e védelem  és  többek  között  az
   emberek   egyenlőségének,  méltóságának  alkotmányos  védelme
   között.  Ezen  az alapon állapította meg az Alkotmánybíróság,
   hogy  “az  emberi  méltóság a véleménynyilvánítási  szabadság
   korlátja   lehet”  (ABH  1992,  167,  173-174.).  Szintén   a
   véleménynyilvánítás büntetőjogi eszközökkel  való  védelmével
   foglalkozva állapította meg a 36/1994. (VI. 24.) AB határozat
   azt, hogy az “alkotmányos védelem alatt álló emberi méltóság,
   becsület,  jóhírnév  azonban az értékítéletben  megnyilvánuló
   véleménynyilvánítási szabadság külső korlátja lehet, és  ezek
   védelmében   a   büntetőjogi  felelősség  érvényesítése   sem
   tekinthető    –   általánosságban   –   aránytalannak,    így
   alkotmányellenesnek    (ABH    1994,    219,     230.).     A
   véleménynyilvánítás szabadságának az emberi méltósághoz és az
   Alkotmány  59. §-ának (1) bekezdésében kimondott jó hírnévhez
   való jog védelmében történő korlátozhatóságát állapította meg
   a 33/1998. (VI. 25.) AB határozat is (ABH 1998, 256, 260.).

   Az    indítványban    megjelölt   aggály   tekintetében    az
   Alkotmánybíróság gyakorlata alapján az állapítható meg tehát,
   hogy a sajtószabadság korlátozása általában nem ellentétes az
   Alkotmánnyal,  ha ilyen rendelkezés szükséges  és  az  elérni
   kívánt   cél   fontossága  arányban  van  az   alapvető   jog
   sérelmével,  az  államnak egy másik  alapvető  jog  védelmére
   vonatkozó  kötelezettsége pedig alapja lehet a sajtószabadság
   korlátozásának.

   3.   Az   Alkotmánybíróság   gyakorlata   az   alapvető   jog
   korlátozásának   vizsgálatánál   meghatározó   jelentőségűnek
   tekinti  azokat  a  nemzetközi  kötelezettségeket,  amelyeket
   Magyarország  nemzetközi egyezményekben vállalt  [így  már  a
   23/1990.  (X.  31.)  AB  határozat, ABH  1990,  88,  93.].  A
   30/1992.   (V.   26.)   AB  határozat  pedig   kimondta:   “A
   véleménynyilvánítás    és    sajtószabadság    korlátozásának
   szükségessége   következik   a   magyar   állam    nemzetközi
   kötelezettségeiből is” (ABH 1992, 167, 174.).

   Az  Alkotmánybíróság a jelen ügy elbírálásánál  a  nemzetközi
   egyezmények következő szabályait tekinti irányadónak:

   a/  Az  Egyesült  Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán,  1966.
   december   16-án   elfogadott  Polgári  és  Politikai   Jogok
   Nemzetközi  Egyezségokmánya (a továbbiakban: Egyezségokmány),
   amelyet az 1976. évi 8. törvényerejű rendelet hirdetett ki, a
   19. cikk 2. bekezdésében deklarálta a véleménynyilvánítás  és
   a   sajtó   szabadságát.  A  3.  bekezdés  szerint   ezek   a
   szabadságjogok mások jogainak vagy jó hírnevének tiszteletben
   tartása érdekében korlátozhatók.

   b/  Az  emberi  jogok  és az alapvető szabadságok  védelméről
   szóló,  Rómában,  1950.  november  4-én  kelt  Egyezmény   (a
   továbbiakban: Egyezmény) – amelyet az 1993. évi XXXI. törvény
   hirdetett  ki  –  10.  cikkének 1. bekezdése  kimondja,  hogy
   mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához  (ez
   kiterjed  a  sajtószabadságra is). A 2.  bekezdés  értelmében
   ennek  a  jognak  a  gyakorlása mások jó hírneve  vagy  jogai
   védelme  érdekében  korlátozható.  Az  Egyezmény  17.   cikke
   szerint az Egyezmény rendelkezéseit nem lehet úgy értelmezni,
   hogy  az  bármely állam, csoport vagy személy  számára  jogot
   biztosítson   olyan  tevékenység  folytatására   vagy   olyan
   cselekedet  végrehajtására,  amely  az  Egyezményben  foglalt
   jogok  és szabadságok megsértésére vagy pedig az Egyezményben
   meghatározottnál nagyobb mértékű korlátozására irányul.

   Mind  az  Egyezségokmány,  mind az  Egyezmény  védi  tehát  a
   becsületet  és  a jó hírnevet, kimondja továbbá,  hogy  a  jó
   hírnév  védelme érdekében a véleménynyilvánítás  és  a  sajtó
   szabadsága korlátozható.

   4.   Az  Alkotmánybíróság  határozatai  azonban  nemcsak   az
   Egyezségokmányban    és   az   Egyezményben    megfogalmazott
   szabályokra  voltak tekintettel, hanem figyelembe  vették  az
   Emberi   Jogok   Európai   Bizottságának   (a   továbbiakban:
   Bizottság), illetőleg az Emberi Jogok Európai Bíróságának  (a
   továbbiakban: Bíróság) a gyakorlatában kialakult elveket  is;
   ez különösen elmondható volt a véleménynyilvánítás és a sajtó
   szabadságára vonatkozó határozatokról.

   A  Bíróság az Egyezményt értelmezve kimondta azt az azóta  is
   irányadó  elvet,  amely  szerint az  államoknak  alapul  kell
   venniük az Egyezményben meghatározott nemzetközi mércét (Case
   “Relating  to  certain aspects of the  laws  on  the  use  of
   languages  in  education  in  Belgium”,  1967.  február   9-i
   határozat,  Series  A, no. 5. 19. o.). Az  egyes  államok  az
   adott   időszak   és  hely  sajátosságaira   tekintettel   az
   Egyezményben   meghatározott  jogok   gyakorlását   korlátozó
   szabályokat alkothatnak, de ezek a szabályok nem sérthetik  e
   jogok  lényeges  tartalmát;  az  Egyezmény  az  emberi  jogok
   hatékony   védelme  érdekében  olyan  általános   szabályokat
   tartalmaz, amelyek megfelelő egyensúlyt teremtenek a közérdek
   és  az emberi jogok védelme között [Case “Relating to certain
   aspects  of the laws on the use of languages in education  in
   Belgium” (merits), 1968. július 23-i határozat, Series A, no.
   6. 32. o. 5. bek.].

   A  Bíróság  a  véleménynyilvánítás és a  sajtó  szabadságáról
   számos  határozatot hozott. Ezek közül az egyikben  kimondta,
   hogy    a    demokratikus    rendszer    egyik    alapja    a
   véleménynyilvánítás szabadsága. Ez a szabadság kiterjed olyan
   vélemények  kifejtésére is, amelyek sértik vagy  zavarják  az
   államot  vagy  a  lakosság egy részét (Handyside  ügy,  1976.
   december  7-i határozat, Series A, no. 24. 23. o.  49.  bek.,
   Sunday  Times  v.  The  United Kingdom,  1979.  április  26-i
   határozat,  Series  A, no. 30. 40. o. 65.  bek.).  A  Bíróság
   szerint a véleménynyilvánítási szabadság alaptételétől eltérő
   kivételeket  szűkítően kell értelmezni [Sunday Times  v.  The
   United  Kingdom  (no.  2.),  1991. november  26-i  határozat,
   Series  A,  no.  217. 29. o. 50. bek.]. A Bíróság  rámutatott
   egyébként  arra  is, hogy a sajtószabadság  a  közösségnek  a
   megfelelő   tájékoztatáshoz  való  jogát   is   jelenti   (az
   előzőekben idézett Sunday Times ügy 41. o. 66. bek).

   5.  A  Bíróság gyakorlatának alakulására befolyással volt  az
   amerikai   felfogás.   Az  USA  alkotmánya   eredetileg   nem
   rendelkezett a véleménynyilvánítás szabadságáról; az  egyebek
   mellett a szólásszabadságról és a sajtószabadságról is  szóló
   rendelkezést  tartalmazó  első  alkotmánymódosítást  1791-ben
   fogadták el a szövetségi kormány korlátozása érdekében. Amint
   azt  az amerikai alkotmányjog szakértői kifejtik, a szabályok
   értelmezése az idők folyamán jelentősen változott. Az USA-ban
   a  jelenlegi  időszakban érvényesülő felfogás alaptételeit  a
   New  York  Times  Co.  v. Sullivan ügyben 1964-ben  meghozott
   bírósági   határozatban  mondta  ki   az   Egyesült   Államok
   Legfelsőbb    Bírósága.    Ebben    az    ügyben    a    faji
   megkülönböztetések  miatt kirobbant  összetűzések  idején  az
   alabamai    bíróság   500.000,-   USD   összegű   kártérítési
   kötelezettséget mondott ki egy olyan újságot  kiadó  társaság
   terhére,  amely újság fizetett hirdetésként tiltakozást  tett
   közzé  Alabama  állam  egyik városa közigazgatási  szerveinek
   faji   kérdésekkel  kapcsolatos  eljárása  ellen  és   ez   a
   tiltakozás  a  város  egyik  tisztségviselőjét  sértő,  téves
   megállapításokat   tartalmazott.   A   tagállam   bíróságának
   kártérítési  határozatát megváltoztatva az  Egyesült  Államok
   Legfelsőbb Bírósága a sajtó szerepének fontosságát emelte ki.
   Hangsúlyozta  annak  jelentőségét,  hogy  a  tájékoztatás   a
   legkülönbözőbb   forrásokból,  egymástól  gyökeresen   eltérő
   jelleggel   történhessék  meg.  Ezzel   a   szereppel   volna
   ellentétes,  ha  a közigazgatást bíráló téves  tartalmú  vagy
   sértő vélemény miatt büntető jellegű kártérítésre kötelezésre
   kerülne  sor,  mégpedig a szándékosság  vélelme  alapján.  Az
   ilyen  jogi  megoldásnak a véleménynyilvánítástól visszatartó
   hatása   volna.   Lehetséges,  hogy   a   véleménynyilvánítás
   szabadsága      túlzásokhoz,      visszaélésekhez,      téves
   megállapításokhoz  vezet,  de  hosszú  távon  így  alakul  ki
   demokráciában a tájékozott közvélemény (376 US 254 11 L ed 2d
   686, a 699, 700-702, 708. oldalon).

   Az  európai gyakorlat az alapelvek tekintetében megegyezik  a
   jelzett  amerikai ítélkezés fő tételeivel.  Az  európai  jogi
   megoldás  mégis  jelentősen eltér az amerikaitól,  hiszen  az
   Egyezmény    a    véleménynyilvánítás   szabadsága    és    a
   sajtószabadság korlátozásának különböző eseteit  kifejezetten
   lehetővé   teszi,   továbbá  az  európai   jogszabályok   nem
   tartalmaznak  olyan  büntető  kártérítést,  mint  amilyen  az
   amerikai  jogban alkalmazásra kerül; mindkét  tényező  erősen
   befolyásolja   a   szabályozás  alapvonásait.   Az   amerikai
   gyakorlatnak vannak továbbá olyan elemei, amelyek  a  Bíróság
   határozataiban    már    nem   találhatók    meg.    Így    a
   véleménynyilvánítás  szabadságának az  amerikai  gyakorlatban
   érvényesülő  elvével  hozható  összefüggésbe,  hogy  bírósági
   határozatok   nem   látták  lehetségesnek   náci   felvonulás
   megakadályozását  a  holokauszt gyötrelmeit  átélő  személyek
   által lakott városrészeken, valamint egy afro-amerikai család
   háza  előtt történt, Ku-Klux-Klanra emlékeztető keresztégetés
   miatt való fellépést [National Socialist Party v. Village  of
   Skokie  432 US 43 (1977), National Socialist Party v. Village
   of  Skokie  434  US  1327 (1977); RAV v. City  of  St.  Paul,
   Minnesota 120 L. Ed. 2d 305 (1992)].

   Az  amerikai gyakorlattól való eltérés indoka az is,  hogy  a
   véleménynyilvánítási jog korlátozására nemcsak  az  Egyezmény
   10.  cikkének idézett 2. bekezdése vonatkozik,  hanem  a  17.
   cikke  is.  Az  Egyezmény 17. cikke  alapján  döntött  úgy  a
   Bizottság, hogy nem hivatkozhat az Egyezmény 9., 10.  és  11.
   cikkében  meghatározott  jogokra az, akinek  célja  diktatúra
   bevezetése    és    az    Egyezményben   biztosított    jogok
   megsemmisítése. Szintén a 17. cikkre hivatkozott a  Bizottság
   annak   a   panasznak   az   elbírálásánál,   amelynél   faji
   megkülönböztetést  és uszítást állapított  meg,  és  ezért  a
   véleménynyilvánítás korlátozását megalapozottnak találta (KPD
   v.  Germany,  250/57 sz. határozat, illetve  Glimmerveen  and
   Hagenbeek  v.  The  Netherlands 8348/78  sz.  határozat,  ld.
   J.A.Frowein,   W.Peukert,   EMRK-Kommentar,   Kehl-Straßburg-
   Arlington,  2.  Aufl.  1996.  492.  o.).  A  Bíróság  hasonló
   álláspontra helyezkedett, amikor kimondta, hogy a  fajgyűlölő
   véleménynyilvánításra nem terjed ki az Egyezmény 10. cikkében
   meghatározott  védelem (Jersild v. Denmark, 1994.  szeptember
   23-i   határozat,  Series  A  no.  298,  35.  bek.,  Bírósági
   Határozatok  1996.  évi 6. szám 473-477. o.),  illetve,  hogy
   nácibarát  politika  igazolása  nem  élvezheti  a  10.   cikk
   védelmét, mivel az Egyezmény alapvető értékei ellen  irányuló
   állítást  jelent  (Lehideux  and  Isorni  v.  France,   1998.
   szeptember  23-i határozat, Bírósági Határozatok Emberi  Jogi
   Füzetek 1999/2. 61-63. o.).

   6.  A  nemzetközi  egyezményekkel és a Bíróság  gyakorlatában
   kialakult  elvekkel összhangban mondta ki az Alkotmánybíróság
   a  véleménynyilvánítási szabadság lehetséges  korlátozásáról,
   hogy a szabad véleménynyilvánítás jogának kitüntetett szerepe
   van, csak kevés joggal szemben kell engednie, ha pedig ezt  a
   szabadságjogot törvény korlátozza, a korlátozást megszorítóan
   kell  értelmezni. A véleménynyilvánítás szabadsága  a  közlés
   lehetőségét  jelenti,  ami  nem  függ  a  tartalomtól,  annak
   esetleges  káros,  sértő jellegétől. Alkotmányos  védelmet  a
   véleménynyilvánítás  a  sajátosságainak  megfelelően  alakuló
   közvéleménnyel  való  kölcsönhatásban, a lehető  legszélesebb
   körű  tájékoztatás és tájékozódás keretében élvez.  A  magyar
   történelmi   körülményekre   tekintettel   fejtette   ki   az
   Alkotmánybíróság,  hogy  politikai  kultúra  és  egészségesen
   reflektáló  közvélemény  csak szabad vitában,  öntisztulással
   alakulhat ki; aki gyalázkodik, magát bélyegzi meg, bírálatnak
   teszi   ki   magát.  Ebbe  a  folyamatba  nem  a   büntetőjog
   eszközeivel kell beavatkozni, hanem legfeljebb magas  összegű
   kártérítéssel [30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992. 167,
   178-180].

   Ezen  az  alapon  állt  a közszolgálati  rádió  és  televízió
   felügyeletével,   a   kereskedelmi   rádió    és    televízió
   engedélyezésével foglalkozó, 1992-ben hozott határozat. Ez  a
   határozat  kimondta, hogy a sajtónak fontos  feladata  van  a
   véleményközlésen    kívül    a    tájékoztatásban    is.    A
   sajtószabadságot elsősorban az biztosítja, hogy az állam  nem
   avatkozik  be  sem  tartalmi,  sem  lapalapítási  kérdésekbe.
   Demokratikus  közvélemény  csak teljes  körű  és  tárgyilagos
   tájékoztatás  alapján  jöhet létre  [37/1992.  (VI.  10.)  AB
   határozat, ABH 1992. 227, 229-230.].

   A  Bíróság gyakorlatára hivatkozva, azzal összhangban  mondta
   ki  az  Alkotmánybíróság azt is, hogy az  Alkotmány  61.  §-a
   alapján  nemcsak a véleménynyilvánítás szabadsága állapítható
   meg,   hanem   a  demokratikus  közvélemény  kialakulása   és
   folyamatos érvényesülése feltételeinek biztosítására irányuló
   állami   kötelezettség   is.   A   véleménynyilvánítás   joga
   alkotmányos  határainak megvonásánál  ezért  figyelembe  kell
   venni  azokat  a  szempontokat is,  amelyek  a  demokráciához
   nélkülözhetetlenek  [36/1994. (VI.  24.)  AB  határozat,  ABH
   1994. 219, 222-223.].

   Az   Alkotmánybíróság  fentiekben  említett   határozatai   a
   véleménynyilvánítás  és a sajtó szabadsága  korlátozásának  a
   demokratikus   rendszer  szempontjából   lényeges   kérdéseit
   emelték  ki.  Ebben  a  körben ezeknek az  alapvető  jogoknak
   politikai viszonylatban felmerülő korlátozása állt előtérben.
   Külön  meg  kell  vizsgálni  azonban  az  említett  alapjogok
   korlátozásának lehetőségét akkor, ha a véleménynyilvánítás és
   a    sajtó    szabadságának   korlátozására   nem   politikai
   viszonyokban, hanem alapvető jogok, mások jogai, jó  hírneve,
   emberi méltósága védelmében kerül sor.

   7.   Az   Alkotmánybíróság   eddigi   gyakorlatában   kevéssé
   jelentkeztek olyan ügyek, amelyekben a véleménynyilvánítás és
   a  sajtó  szabadságának korlátozását személyek jó hírnevének,
   az emberi méltóságnak a védelme indokolja és a korlátozás nem
   az állam bírálatával áll összefüggésben.

   a/   A   strasbourgi  Bíróság  elé  terjesztett  ügyekben   a
   joggyakorlás  korlátozásának ilyen esetei is  megjelentek  és
   különböző esetcsoportok körvonalazódtak:
   -  A  Bíróság  határozataiban a jó  hírnév  védelmének  egyéb
   eseteitől   elválasztotta  azokat  az  eseteket,   amelyekben
   politikusok,   köztisztséget  betöltő,  vagy   a   közéletben
   szereplő   személyek   becsületének,  méltóságának   sérelmét
   kellett  megítélni. A Bíróság a politikai vita  szabadságának
   fontossága   miatt  megengedhetőnek  tartja,   hogy   durvább
   hangnemű  kritikát fejtsenek ki politikusokkal szemben,  mint
   nem  politikusokkal szemben (Lingens v. Austria, 1986. július
   8-i  határozat, Series A no. 103. 26. o. 42. bek., 27. o. 43-
   44.  bek.,  28. o. 46. bek.; hasonló Oberschlick v.  Austria,
   1991.  május  23-i  határozat, Series  A  no.  204,  Bírósági
   Határozatok  Emberi Jogi Füzetek 1997/1. 51. o.; Lopes  Gomes
   da  Silva  v.  Portugal,  2000.  szeptember  28-i  határozat,
   Bírósági  Határozatok  2001. évi  7.  szám  559-560.  o.).  A
   személyeknek ennél a kategóriájánál is érvényesül  azonban  a
   becsület  védelme.  A  Bíróság több határozatban  kifejtette,
   hogy a tisztséget betöltő személyek bírálata nem mehet túl az
   elfogadható  kritika  határain, nem sértheti  a  jó  hírnevet
   (Janowski  ügyben hozott 1999. január 21-i határozat  Reports
   1999-I.;  Wabl  ügyben hozott 2000. február  29-i  határozat,
   Constantinescu   ügyben   2000.   június   27-i    határozat,
   Jääskeläinen  ügyben 2000. május 4-én hozott  határozat,  ld.
   Case Law Concerning Article 10 of the European Convention  on
   Human Rights, Council of Europe 2001. 62-64. o.).
   — A Bíróság gyakorlata az Egyezmény 10. cikkének 2. bekezdése
   alapján   a   közszereplőktől,   állami   tisztségviselőktől,
   politikusoktól,  állami  intézményektől  eltérően  kezeli   a
   bírákat, bíróságokat és elismeri a véleménynyilvánítás  és  a
   sajtó szabadságának korlátozását a bíróságok tekintélyének és
   pártatlanságának  védelmében (így Barfod  v.  Denmark,  1989.
   február  22-i  határozat,  Series A  no.  149,  ld.  Bírósági
   Határozatok Emberi Jogi Füzetek 1997/1. 47-48. o.; Prager and
   Oberschlick v. Austria, 1995. április 26-i határozat,  Series
   A, no. 313. 35-38. bek.; Worm v. Austria, 1997. augusztus 29-
   i  határozat,  R.  1997-V. 50. bek, ld. Bírósági  Határozatok
   Emberi Jogi Füzetek 1998/4. 6-7. o.).
   — Azokban az esetekben, amelyekben a véleménynyilvánítás és a
   sajtó szabadságának korlátozása az Egyezmény 10. cikkének  2.
   bekezdése alapján mások jó hírneve és jogai védelme érdekében
   történik,   a  Bíróság  több  tényezőt  mérlegelve   dönt   a
   korlátozás  megengedettségéről. Az egyik esetben az  érintett
   ország   kártérítési  gyakorlatának  vizsgálata  alapján,   a
   becsléssel  megállapított kártérítés kirívóan  magas  összege
   (1,5  millió  angol font) alapján született  döntés  (Tolstoy
   Miloslavsky   v.  The  United  Kingdom,  1995.  július   13-i
   határozat,  Series  A no. 316-B, 41, 51, 55.  bek.,  Bírósági
   Határozatok  melléklete  1996/2.  44-46.  o.).  A   gazdasági
   verseny  keretei között tett nyilatkozatoknál, megjelentetett
   közleményeknél  pedig a Bíróság részben az érintett  országok
   versenyszabályaira,  részben az európai országokban  szokásos
   versenyjogi  megoldásokra alapozza a  döntést  (Markt  Intern
   Verlag GmbH and Klaus Beerman v. Germany, 1989. március  30-i
   határozat,  Series A no.165, 34, 35, 37. bek.; Jacubowski  v.
   Germany, 1994. június 23-i határozat, Series A no. 291-A, 26-
   28. bek., Bírósági Határozatok Emberi Jogi Füzetek 1997/1. 78-
   81.   o.;   Hertel  v.  Switzerland,  1998.  augusztus   25-i
   határozat,  47-51.  bek.,  Bírósági Határozatok  Emberi  Jogi
   Füzetek  1999/2. 35-37. o.; Commission’s report of 8  January
   1960, 263. bek.).

   b/  Az  Alkotmánybíróság 1994-ben hozott egyik határozatában,
   büntetőjogi szabályok alkotmányosságát vizsgálva, hivatkozott
   a  Bíróság  addig közzétett határozataira és a politikusokkal
   szemben elkövetett becsületsértés, rágalmazás bűncselekmények
   tekintetében  a  Bírósághoz hasonló  álláspontot  fogalmazott
   meg.  Kimondta,  hogy  a  közhatalom gyakorlóinak  védelmében
   kisebb    mértékben    korlátozható   a   véleménynyilvánítás
   szabadsága,  mint  más esetekben. Az állami és  önkormányzati
   intézmények  szabad bírálata a demokrácia lényegi  eleme.  Az
   Alkotmánybíróság határozata szerint az értékítéletek  körében
   nem   büntethető  a  hatósággal  vagy  hivatalos  személlyel,
   valamint a közszereplő politikussal szemben kifejtett  túlzó,
   felfokozott, gyalázkodó véleménynyilvánítás, de  a  mindenkit
   megillető   büntetőjogi  védelem  ezekre  a  személyekre   is
   kiterjed,  ha  a  nyilatkozat nem  a  közszereplő  politikusi
   minőségére  vonatkozik.  A  rágalmazás  és  a  becsületsértés
   általános,  bármely sértett esetére meghatározott szabályának
   alkalmazásánál  ennek  megfelelően  alkotmányos  követelmény,
   hogy a véleménynyilvánítás szabadsága és így a nem büntethető
   véleménynyilvánítás köre tágabb legyen a közhatalmat gyakorló
   személyekkel,     intézményekkel,    valamint     közszereplő
   politikusokkal   szemben,  mint  más   személyekkel   szemben
   [36/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994. 219, 230-231.].

   8.  Az indítvány alapján vizsgált kérdésekkel kapcsolatban  a
   fentiekben  elmondottak szerint az Alkotmány  8.  §-ának  (2)
   bekezdése,   54.  §-ának  (1)  bekezdése,  59.   §-ának   (1)
   bekezdése,  61.  §-ának  (1) és (2)  bekezdése,  valamint  az
   alkotmánybírósági  gyakorlat alapján megállapítható,  hogy  a
   véleménynyilvánítás és a sajtó szabadsága – ha ez nem  jár  e
   jogok   lényeges  tartalmának  megsértésével   –   törvénnyel
   kivételesen  korlátozható.  Általában  azonban  a  korlátozás
   alkotmányosságának  a  megítélésénél a  kiindulási  pontot  a
   véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságának  a  demokratikus
   rendszer  fenntartásában, a közösség  tájékoztatásában  és  a
   közvélemény kialakulásában játszott különösen fontos  szerepe
   jelenti.  Ez a szerep előtérben áll és ezért e szabadságjogok
   korlátozása  szűk  körben lehetséges olyankor,  ha  politikai
   vitáról, az állam bírálatáról van szó. Nem vagy alig  jelenik
   meg   azonban  a  véleménynyilvánításnak  és  a  sajtónak   a
   demokrácia  védelmében játszott szerepe azokban az esetekben,
   amelyekben  a közleményt gazdasági érdekből a gazdasági  élet
   egyik  résztvevője teszi gazdasági verseny keretei  között  a
   gazdasági    élet    másik   résztvevőjéről;    ilyenkor    e
   szabadságjogok  korlátozása  tágabb  körben   lehetséges.   A
   korlátozást  szükségessé  teheti  alapvető  jog  védelme,   a
   demokratikus   közvélemény   kialakulása   feltételeinek   és
   működése   fenntartásának   biztosítására   irányuló   állami
   kötelezettség.

   9.   A   véleménynyilvánítás   és   a   sajtó   szabadságának
   korlátozásáról  eddig  tett  megállapítások  után  meg   kell
   vizsgálni,  hogy  a  válaszadási jog általában,  valamint  az
   indítványban  kifogásolt  konkrét szabály  olyan  korlátozást
   jelent-e,   amely  az  Alkotmány  alapján  elfogadható   vagy
   alkotmányellenesnek minősül.

   A  válaszadási  jog  az időszaki lap, a  rádió,  a  televízió
   tekintetében  a  válasz  közlésének kötelezettségét  jelenti.
   Olyan   közlemény   közreadására  való  kényszerítés,   amely
   közleményt  esetleg szabad döntés alapján nem közvetítenének,
   a  sajtószabadságnak, ezen belül a szerkesztés  szabadságának
   korlátozását jelenti. Ez egyúttal azt is maga után  vonhatja,
   hogy  nem  tesznek közzé olyan véleményt, amelynél fennáll  a
   veszélye  a  válaszközlési  kötelezettségnek.  Ilyen   módon,
   közvetetten   jelentkezhet  a  sajtószabadság  részeként   is
   megjelenő    véleményközlési   szabadság    korlátozása.    A
   válaszadási kötelezettség továbbá terhet jelent, költséget és
   bevételcsökkenést  okoz;  ennek  a  hátránynak  a   kilátásba
   helyezése a véleményközlés tekintetében visszatartó  hatással
   járhat.  Mindezek  alapján az Alkotmánybíróság  megállapítja,
   hogy   a   válaszközlési  kötelezettség  a  sajtó,   valamint
   közvetetten  a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozását
   jelenti.

   A korlátozás szükségességének és arányosságának megítélésénél
   fontos  annak  tisztázása, hogy mi  a  szerepe  a  válaszadás
   jogának. A válaszadás joga a helyreigazítással együtt  azt  a
   célt szolgálja, hogy az emberi méltóság, a jó hírnév sérelmét
   okozó  közlemény  az adott kérdésben ne maradjon  kizárólagos
   ismeretforrás  a  külvilág számára, hanem ugyanazok  számára,
   akik  az első nyilatkozattal, közleménnyel megismerkedhettek,
   kapjanak tájékoztatást a valós tényekről, illetve az érintett
   személy  álláspontjáról. A jó hírnév és  az  emberi  méltóság
   védelme  mellett  azt  is  figyelembe  kell  venni,  hogy   a
   közvélemény   informálása  is  a  teljes  körű  tájékoztatást
   indokolja.  A  sajtó  szabadsága a szabad véleménynyilvánítás
   mellett  a véleményformáláshoz szükséges információszerzéshez
   való jogot is magába foglalja [61/1995. (X. 6.) AB határozat,
   ABH 1995, 317, 318.].

   Az  adott kérdésnél különösen jelentős 30/1992. (V.  26.)  AB
   határozat  azt  emelte  ki,  hogy “a  vélemény  szabadságával
   szemben mérlegelendő korlátozó törvénynek nagyobb a súlya, ha
   közvetlenül másik alanyi alapjog érvényesítésére és védelmére
   szolgál, kisebb, ha ilyen jogokat csakis mögöttesen, valamely
   ’intézmény’  közvetítésével  véd,  s  legkisebb,  ha   csupán
   valamely  elvont  érték önmagában a tárgya” (ABH  1992,  167,
   178.).  A  36/1994. (VI. 24.) AB határozat  pedig  rámutatott
   arra,  hogy  a  véleménynyilvánítási szabadság korlátozásánál
   indokolt  ugyan különbséget tenni értékítélet  és  tényközlés
   tekintetében,  de “a szintén alkotmányos oltalom  alatt  álló
   emberi  méltóság,  becsület, jó hírnév  …  az  értékítéletben
   megnyilvánuló  véleménynyilvánítási szabadság külső  korlátja
   lehet,   és   ezek   védelmében  a   büntetőjogi   felelősség
   érvényesítése    sem    tekinthető   –   általánosságban    –
   aránytalannak,  így  alkotmányellenesnek”  (ABH  1994,   219,
   230.).  Az  idézett határozat tekintettel van  arra,  hogy  a
   megjelenő  közlemények különböző fajtái nemcsak a  jó  hírnév
   sérelmét  idézhetik elő, hanem a jó hírnévtől függetlenül  is
   sérthetik   az   emberi  méltóságot.  Ennek   megfelelően   a
   véleménynyilvánítás   és   a   sajtó    szabadságának    joga
   összeütközésbe  kerülhet a jó hírnévhez való jogon  kívül  az
   emberi méltósághoz való joggal is. Az emberi méltósághoz való
   jog  pedig  —  az  Alkotmánybíróság kezdettől fogva  követett
   gyakorlata  szerint  —  különösen  nagy  fontosságú   alapjog
   [23/1990. (X. 31.) AB határozat, ABH 1990, 88, 93.].

   10.  A  válaszadási  jog  általános megítéléséhez  segítséget
   jelent  a  külföldi  tapasztalatok  figyelembevétele  is.   A
   válaszadásról    szóló   szabály   sok   országban    ismert.
   Franciaországban 1819-ben az állami tisztségviselőknek  adták
   meg   azt  a  jogot,  hogy  a  tevékenységükről  szóló  téves
   tájékoztatást kijavíttassák, majd 1822-től a válaszadás  joga
   mindenkit  megilletett.  A  most is  alkalmazandó  1881.  évi
   sajtótörvény 13. cikkének 2. és 3. bekezdése előírja, hogy az
   időszakos   kiadványok   kötelesek  közölni   a   kiadványban
   megnevezett     személy     válaszát.     A     válaszközlési
   kötelezettségnek a szöveg szerint nem feltétele a  jogsértés,
   és  nincs különbség a tényközlés és a vélemény között,  de  a
   válasz   terjedelmét   a   törvény  korlátozza.   A   francia
   szabályozás példáját követi a spanyol 2/1984. számú organikus
   törvény. A német szabályozás ezzel szemben 1874. óta  csak  a
   tényközlés   esetére  adja  meg  az  érintett  személynek   a
   válaszadás  jogát.  Ezt  az  elvet  követik  ma  is  a  Német
   Szövetségi   Köztársaságban  a  Landok  szintjén  megalkotott
   törvények.  A  válaszadás  joga  azonban  erősen  korlátozott
   terjedelmében  is,  formájában  is  (Baden-Württemberg  1964.
   január 14-i sajtótörvényének 11. §-a, bajor 1964. december 2-
   i sajtótörvény 10. §-a, Nordrhein-Westphalen 1966. május 24-i
   sajtótörvényének   11.  §-a,  stb.).  A  válaszadás   jogának
   alkotmányosságával a német Alkotmánybíróság  is  foglalkozott
   és  kimondta  a  törvényalkotónak azt  a  kötelességét,  hogy
   gondoskodjék  a személyiség védelméről a médiumokkal  szemben
   is. A válaszadási jog ilyen védelmi eszköz, amely egyébként a
   közvélemény  formálása szempontjából  is  fontos,  mert  több
   forrásból biztosítja a tájékoztatást (BVerfG 1998. január 14-
   i  határozat, Europäische Grundrechte Zeitschrift 1998.  227-
   234.  o.).  A svájci Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai
   (28g-l. cikkek) a némethez hasonló megoldást tartalmaznak.

   Az Emberi Jogok 1969. évi Amerikai Egyezményének 14. cikke is
   kimondja — a törvény által meghatározott feltételek mellett —
   a   válaszadás  jogát.  Az  USA  nem  ratifikálta  ugyan   az
   egyezményt,  ennek ellenére a válaszadás joga nem  ismeretlen
   ott  sem. Az amerikai Legfelsőbb Bíróság egy 1968-ban  hozott
   határozata   szerint   nem  áll  fenn  a  véleménynyilvánítás
   szabadságának  és  a  sajtószabadságnak  a  sérelme  annál  a
   jogszabálynál,   amely  meghatározott   körben   kimondta   a
   válaszadás jogát (Red Lion Broadcasting Co. v. F.C.C. 395  US
   367,  23 L Ed 2d 371, 89 S Ct 1794, 380-382. o.). Bár  néhány
   év múlva, 1973-ban a Legfelsőbb Bíróság nem ismételte meg ezt
   az  álláspontját,  de  ennél az újabb döntésnél  feltehetőleg
   szerepet  játszott az a körülmény, hogy a válaszadás  jogának
   választási    kampány    keretében   történő    felhasználási
   lehetőségéről  volt  szó. A határozat indokolása  kifejtette,
   hogy   az  első  alkotmánymódosítás  óta  eltelt  idő   alatt
   kommunikációs   forradalom   ment   végbe,   megváltozott   a
   kommunikációs  piac  és  ma  már  nincs  mindenkinek   esélye
   álláspontjának nehézség nélkül történő közlésére,  a  közlési
   eszközökkel   rendelkező  társaságok  pedig  koncentrálódtak,
   kevesek    döntenek    különböző   kommunikációs    csatornák
   hasznosításáról;  másoktól eltérő lehetőségekkel  rendelkezik
   azonban  az  a személy, aki választási kampányt folytat  (The
   Miami  Herald Publishing Company v. Pat L. Tornillo, Jr.  418
   US 241, 41 L Ed 2d 730, 94 S Ct 2831, 735-741. o.).

   A  válaszadás  jogáról  szóló szabálynak  a  Római  Egyezmény
   alapján  való  megengedhetőségét a Bizottság konkrét  esetben
   meg  is  vizsgálta. Válaszadásra kötelezés miatt az Egyezmény
   10. cikkének megsértésére hivatkozással benyújtott kérelemmel
   kapcsolatban a Bizottság kimondta, hogy a spanyol 2/1984. sz.
   organikus  törvényben  előírt  válaszadási  jog  a  kérelmező
   véleménynyilvánítási jogát korlátozza ugyan, de  mivel  ez  a
   korlátozás mások jó hírnevének védelmében történt,  szükséges
   és  arányos intézkedésnek kell tekinteni. A Bizottság azt  is
   kimondta,  hogy a válasz közzététele a közvélemény  teljesebb
   tájékoztatását  szolgálja,  több  forrásból   biztosítja   az
   információt (Ediciones Tiempo S. A. v. Spain, 1989. július 12-
   i  határozat, no. 13010/87, DR 62. 247). Részben a  Bizottság
   döntésén  alapuló,  tekintélyes álláspont  az  államok  olyan
   kötelezettségét is levezethetőnek tartotta az  Egyezmény  10.
   cikkéből,  hogy  válaszadási  jogról  vagy  helyreigazításról
   szóló  szabályokat alkossanak (P. van Dijk, G.J.H. van  Hoof,
   Theory  and  Practice  of the European  Convention  on  Human
   Rights, Deventer, Boston, 1990. 412-413.).

   A  Bizottság említett határozata egyébként összhangban van az
   Európa  Tanács  Miniszteri  Bizottságának  1974.  július  2-i
   határozatával, amelyben a válaszadásra vonatkozó szabályokról
   szóló ajánlást fogadtak el. Az ajánlás szövege a jó hírnevet,
   becsületet,   emberi  méltóságot  sértő  tényközlésekkel   és
   véleménynyilvánításokkal szemben szükséges védelmet mondja ki
   és  igényli  ehhez  megfelelő jogi  eszköz  megteremtését.  A
   határozat  mellékletében szereplő minimum  szabályok  szerint
   válaszadási  jog  illeti meg azt, akire vonatkozóan  időszaki
   sajtóban,  rádióban,  televízióban olyan  tényeket  közöltek,
   amelyek  nem  valósak.  Az  ajánlás  meghatározza  azokat  az
   okokat,  amelyek alapján a válasz közlését meg lehet tagadni.
   Ilyen  ok  a  válasz közlésének nem ésszerű rövid időn  belül
   történő kérése, a válasz hossza meghaladja azt a terjedelmet,
   amely  szükséges az információ korrigálásához, a  válasz  nem
   korlátozódik  a vitatott tényekre, a tartalma  miatt  közlése
   bűncselekményt  valósít meg, harmadik  személyek  törvényesen
   védett  érdekeit  sérti, a válasz közlését kérő  személy  nem
   tudja  törvényes érdekét igazolni [Resolution (74) 26 on  the
   Right  of  Reply – Position of the Individual in Relation  to
   the  Press (adopted by the Committee of Ministers on  2  July
   1974 at the 233rd meeting of the Minister’s Deputies)].

   Az  Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének az 1993. július 1-
   jén  elfogadott,  az  újságírói etikáról  szóló  1003.  számú
   határozatának  27. pontja felhívta a tagországokat,  hogy  az
   egységes  szabályozás érdekében hajtsák  végre  a  Miniszteri
   Bizottságnak  a  válaszadás  jogáról  szóló,  az   előzőekben
   említett   határozatát.   A  határozat   megkülönböztette   a
   tényközlést  és  a  véleménynyilvánítást  (4.  és  5.  pont).
   Kiemelte  azonban,  hogy “a törvényesen cselekvő  tényfeltáró
   újságírást     tehát    az    információk    és    vélemények
   valósághűségének és tisztességének követelménye korlátozza, s
   nem  egyeztethető össze az előzetesen elfogadott  álláspontok
   és    különféle   érdekek   alapján   folytatott    újságírói
   kampányokkal” (21. pont). A 26. pont felszólította a hírközlő
   szerveket az általuk közölt hamis vagy téves hír és  vélemény
   gyors  helyesbítésére,  a nemzeti törvényhozást  pedig  arra,
   hogy  “megfelelő  szankciókat és – ahol lehet  –  kártérítési
   lehetőségeket”  biztosítsanak  (Bírósági  Határozatok  Emberi
   Jogi Füzetek 1997/1. 87-90. o.).

   11.  A fentiek alapján a tág értelemben felfogott válaszadási
   jogról  az  állapítható  meg,  hogy  a  jó  hírnevet,  emberi
   méltóságot   sértő   közleményre  adandó  válasz   közlésének
   kötelezettsége    a   sajtószabadságnak    (elsődlegesen    a
   szerkesztés    szabadságának),   valamint    közvetetten    a
   véleménynyilvánítás    szabadságának    olyan    korlátozását
   valósítja meg, amely az Alkotmányban rögzített alapvető jogok
   –  ezek  között  a  különösen nagy súllyal rendelkező  emberi
   méltóság  –  védelmét  szolgálja.  Ez  az  eszköz  akkor   is
   szükséges,  ha egyébként az emberi méltóság, a jó  hírnév,  a
   becsület   megsértőjével   szemben  büntetőjogi   szankciókat
   alkalmaznak,  mert ez a nem büntetőjogi szabály biztosíthatja
   a  közleményről  tudomást  szerzők tájékoztatását  a  sértett
   álláspontjáról.   A   válasz  közlésének  kötelezettsége   az
   alapvető  jog  védelmében  segítséget  nyújt  azoknak,   akik
   egyébként    gyengébb    pozícióban    vannak,     mint     a
   tömegtájékoztatási   eszközök   fölött   rendelkezők.   Olyan
   esetekben  pedig,  amelyekben a közlemény nem  sért  alapvető
   jogot,  a válasz célja a valós tényeknek, az érintett személy
   saját  véleményének a külvilággal történő  megismertetése;  a
   válaszadási   kötelezettséget  tehát  a   közvélemény   minél
   szélesebb alapon történő formálása, a több forrásból származó
   tájékoztatás  indokolja.  A  válaszadási  jog  (válaszközlési
   kötelezettség)  mellett  szól  az  Európa  Tanács   keretében
   megfogalmazott elvárás is.

   Minderre  tekintettel az Alkotmány 8. §-ának  (2)  bekezdése,
   54.  §-ának (1) bekezdése, 59. §-ának (1) bekezdése,  61.  §-
   ának  (1)  és  (2)  bekezdése, valamint  az  Alkotmánybíróság
   gyakorlata alapján megállapítható, hogy a tág értelemben vett
   válaszadás  joga általában a véleménynyilvánítás és  a  sajtó
   szabadságának nem alkotmányellenes korlátozása. A válaszadási
   jogról   (válaszközlési   kötelezettségről)   szóló   konkrét
   rendelkezés  alapján lehet azonban csak  eldönteni,  hogy  az
   adott   szabályozási  keretek  között,  e  jog  gyakorlásának
   megszabott módja mellett arányos-e az elérni kívánt  eredmény
   az okozott jogsérelemmel.

   12.  Annak  tisztázása után, hogy a válaszadás joga általában
   nem alkotmányellenes, meg kell vizsgálni, hogy a PtkM.-nek az
   indítvány    által    aggályosnak    tartott    szabálya    a
   véleménynyilvánítás   és   a   sajtó   szabadságának    olyan
   korlátozását  jelenti-e, amelynél az elérni  kívánt  eredmény
   arányos az alapvető jog sérelmével.

   A  PtkM. kérdéses szabálya a Ptk. 79. §-át módosítja. A 79. §
   a személyhez és a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokról szóló
   fejezetben  helyezkedik  el. Ez a  fejezet  a  Ptk.  1959-ben
   megalkotott  szövege szerint kevés szabályt  tartalmazott.  A
   személyhez  fűződő  jogok, így az emberi  méltóság  és  a  jó
   hírnév   védelmére  a  második  világháború   után   a   jogi
   szabályozás, valamint a gyakorlat kevés figyelmet  fordított.
   A  Ptk.  1959-ben – a svájci Polgári Törvénykönyvhöz  hasonló
   megoldást  követő 1928. évi törvényjavaslatra  támaszkodva  –
   kimondta ugyan a személyhez fűződő jogok védelmének általános
   szabályát,   de   az   általános   szabályon   kívül    kevés
   részletszabályt   határozott   meg.   A   Ptk.   1977.    évi
   módosításakor  –  a közjogi területen akkor  meg  nem  tehető
   lépések  egy  részét pótolva – a személyhez  fűződő  jogokról
   szóló fejezetbe több új szabály került be. Ekkor jelent meg a
   79.  §-ban  a  helyreigazításról szóló  szabályozás  és  vált
   anyagi  jogi  szabállyá  a korábban eljárásjogi  rendelkezés,
   amely mellett megmaradt az eljárásjogi rendezés is.

   A  fentiekben a tág értelemben vett válaszadásról volt szó. A
   Ptk.  79.  §-a  azonban a helyreigazítás jogáról rendelkezik,
   tehát  a  tág értelemben vett válaszadásnál szűkebb kört  fog
   át.  A  helyreigazítás csak tényközlésre vonatkozik, vélemény
   közlésére  nem.  Ezen  kívül  a helyreigazításként  megjelenő
   közlemény esetén nem a helyreigazításra jogosult által  adott
   megfogalmazásról  van  szó,  bár  nincs   kizárva,   hogy   a
   helyreigazítást    önként    vállaló    jogalany    vagy    a
   helyreigazítást elrendelő bíróság elfogadja a jogosult  által
   megfogalmazott szöveget.

   A   Ptk.   79.  §-a  (2)  bekezdésének  a  PtkM.  1.   §-ával
   meghatározott  szövege  szerint  a  válaszadás  joga  nem   a
   helyreigazítási  jog  helyébe  lép,  hanem  azt   kiegészíti,
   többletet  teremt.  Ennek  a  szabályozásnak  az   az   egyik
   sajátossága,  hogy változatlanul fenntartja  a  tényközléssel
   szemben  a  végső  fokon  bírósági döntéstől  függő  tartalmú
   helyreigazítást.  Egy további sajátosság  az,  hogy  a  PtkM.
   által   meghatározott  szabály  a  véleményközléssel  szemben
   állapítja meg a válaszadás jogát, de nem automatikus  alapon,
   hanem jogsértés esetén, ami ismét bírósági döntést feltételez
   az   esetek   túlnyomó   részében.  A   PtkM.-ben   található
   szabályozás  további  sajátos vonása az,  hogy  a  válaszadás
   jogát nem korlátozza, általában a bíróság sem szabhatná meg a
   joggyakorlás  határait  (pl. maga a válasz  is  lehet  sértő,
   lehet  az  alapközleményt  lényegesen  meghaladó  terjedelmű,
   tartalmában  az  alapközleményen  túlterjedő,  több  érintett
   személy   esetén   valamennyi  érdekelt  által   külön-külön,
   korlátok  nélkül  megadott válasz). Az  alapvető  jogoknak  a
   vizsgált     szabály    által    megvalósított    korlátozása
   arányosságának vizsgálatánál figyelembe veendő továbbá,  hogy
   a   Ptk.   84.  §-a  (2)  bekezdésének  a  PtkM.  2.   §-ával
   meghatározott  új  rendelkezése  közérdekű  célra  fordítható
   bírság kötelező kiszabását is előírja többletszankcióként.  A
   helyreigazítási   kötelezettség  mellé   lépő   válaszközlési
   kötelezettség,  a  válaszadási jog gyakorlásának  korlátozása
   nélkül  történő meghatározása a sajtószabadság  (szerkesztési
   szabadság)  jelentős sérelmét idézi elő. Emellett  a  nehezen
   kiszámítható súlyú jogkövetkezmények a vélemények  közlésével
   szemben is visszatartó hatással járnak.

   A  fentiek  alapján az állapítható meg, hogy a PtkM.  1.  §-a
   által  meghatározott szabály nem teremt arányosságot egyrészt
   az  emberi méltóság és a jó hírnév alapvető jogának védelmére
   biztosított   válaszadásról  szóló  szabály  által   elérhető
   eredmény,   másrészt   a   sajtó  és  a   véleménynyilvánítás
   szabadsága alapvető jogának korlátozásával előidézett hátrány
   között. A PtkM. 1. §-ában megfogalmazott az a szabály,  amely
   az  egyébként meglévő jogi védelmi eszközök mellé illeszti be
   a  válaszadás jogát, nem határozza meg e jog gyakorlásának  a
   korlátait és egyidejűleg kötelezően alkalmazandó bírságot  is
   előír,   olyan   mértékben  korlátozza  a   sajtó,   valamint
   közvetetten  a  véleménynyilvánítás  szabadságát,  amit   nem
   indokol  az emberi méltóság és a jó hírnév védelme. Ezért  az
   Alkotmánybíróság   megállapítja,  hogy   alkotmányellenes   a
   válaszadás  jogának  a  Ptk.  79.  §-a  –  PtkM.  1.   §-ával
   beiktatott  –  új (2) bekezdésében meghatározott szabályozási
   módja.

   A  Ptk. 79. §-a (3) bekezdésének a válaszadásra vonatkozó – a
   PtkM.   1.   §-a   által  megállapított  –  új   része   csak
   következménye  a (2) bekezdésben meghatározott szabálynak,  a
   (2)  bekezdéstől  függő eljárási kérdést  rendez.  Az  önálló
   rendelkezést  nem  tartalmazó  kiegészítés  önmagában   nincs
   alkotmányjogilag értékelhető kapcsolatban az Alkotmány 61. §-
   ának  (2)  bekezdésével, ezért erről az Alkotmánybíróság  nem
   határozott.

                               III.

   1. Az indítvány a Ptk. 84. §-a (2) bekezdésének a PtkM. 2. §-
   ával meghatározott utolsó mondata alkotmányossági vizsgálatát
   kezdeményezi. A PtkM. 2. §-a kiegészíti a Ptk.  84.  §-a  (2)
   bekezdésének a közérdekű célra fordítható bírság kiszabásáról
   szóló  szabályát. A beiktatott második mondat a meghatározott
   jogsértés  minden  esetére  bírói  mérlegeléstől  függetlenül
   kiszabandó  bírságot  ír  elő. A  (2)  bekezdés  módosítással
   megállapított   utolsó  mondata  pedig  a   közérdekű   célra
   fordítható bírság legmagasabb összegét nem jelöli meg,  hanem
   a   bírság  esetenként  megállapítandó  összegét  a   várható
   visszatartó  hatástól teszi függővé. Az  indítvány  a  bírság
   jogi    természetét   szabálysértési   jellegűnek    tekintve
   kifogásolja,  hogy  nem  került sor a  bírság  összege  felső
   határának  meghatározására  és  az  új  szabályt  nem  tartja
   összeegyeztethetőnek   a   jogállam    elemeként    megjelenő
   jogbiztonság követelményével, elrettentő hatása miatt pedig a
   véleménynyilvánítási szabadsággal és a sajtószabadsággal.

   Az Alkotmánybíróság az Abtv. 35. §-ának (1) bekezdése alapján
   alkotmányellenesség  előzetes  vizsgálatát  indítványra,   az
   aggályosnak  tartott  rendelkezés  tekintetében   végzi.   Az
   indítvány   a   84.  §  (2)  bekezdésének  utolsó   mondatára
   vonatkozott,  de  nem  terjedt  ki  a  PtkM.  2.  §-a   által
   meghatározott második mondatra, és nem kezdeményezte  a  Ptk.
   84.  §-a  (2)  bekezdésében a PtkM.-től  függetlenül  meglévő
   bírságról    szóló   szabály   alkotmányosságának    utólagos
   vizsgálatát. Ennek megfelelően az Alkotmánybíróság csak a 84.
   § (2) bekezdésének utolsó mondatával foglalkozott.

   2.  A  jogállam  értelmezését adta –  egyebek  mellett  –  az
   Alkotmánybíróság  11/1992. (III. 5.) AB  határozata  is.  Más
   országok   jogának   összehasonlító   vizsgálatát   elvégezve
   kimondta,  hogy  a nullum crimen és a nulla poena  sine  lege
   elve  az  államot terhelő alkotmányos kötelezettség.  Eredeti
   jelentése:  az állam büntetőhatalma gyakorlásának feltételeit
   törvényben előre kell rögzíteni. Ez a követelmény ma már  azt
   jelenti,   hogy  a  büntetőjogi  felelősségre  vonásnak,   az
   elítélésnek  és  megbüntetésnek  törvényen  alapulónak   kell
   lennie (ABH 1992, 77, 86.).

   A jogállam elvét az Alkotmánybíróság gyakorlata elsősorban az
   Alkotmány   valamely   konkrét  rendelkezésével   összhangban
   vizsgálja.  Jelen  esetben a vizsgálat a  véleménynyilvánítás
   szabadságáról  és  a sajtószabadságról szóló rendelkezésekkel
   összefüggésben történik. A jogbiztonságot az Alkotmánybíróság
   határozatai  kezdettől  fogva a  jogállam  lényeges  elemének
   tekintik.  A jogbiztonság jelentése fontos részének  tartják,
   hogy  a  jog  egésze és az egyes jogszabályok  kiszámíthatók,
   előreláthatók   legyenek  a  norma  címzettjei   számára.   A
   jogbiztonság  nemcsak  a  jogszabály  szövegének   egyértelmű
   megfogalmazását   követeli  meg,   hanem   a   jogintézmények
   megvalósulásának kiszámíthatóságát is. Az előreláthatóság  és
   kiszámíthatóság azonban nem zárja ki azt, hogy a jogalkotónak
   és a jogalkalmazónak ne lenne mérlegelési lehetősége [9/1992.
   (I.   30.)   AB   határozat,   ABH   1992.   59,   65.].   Az
   Alkotmánybíróság  arra is rámutatott, hogy  a  jogbiztonságot
   csorbíthatja,  ha  egy  jogszabály  tényállása  elvont,   túl
   általános, mert az ilyen megfogalmazás lehetőséget  teremt  a
   szubjektív  jogalkalmazói döntésre, a különböző jogalkalmazók
   eltérő  gyakorlatára, a jogegység hiányára  (1160/B/1992.  AB
   határozat, ABH 1993, 607, 608.).

   Az  Alkotmánybíróság ebben a kérdésben is figyelembe vette és
   figyelembe     veszi     a    Bíróság     gyakorlatát.     Az
   Alkotmánybíróságnak  a  jogbiztonságra  kialakított  elve  és
   gyakorlata  megegyezik  a Bíróságnak azzal  a  következetesen
   alkalmazott  követelményével,  amelyet  az  Egyezmény   8-11.
   cikkében  meghatározott jogok törvényben  történő  lehetséges
   korlátozásának    ellenőrzésénél   alkalmaz.    Eszerint    a
   korlátozásnak olyan világosan meghatározottnak  kell  lennie,
   hogy az állampolgár ehhez tudja igazítani magatartását, előre
   felmérhetőnek     kell     lennie     valamely     cselekmény
   következményének.   Lehetséges   azonban,    hogy    ez    az
   előreláthatóság  csak  megfelelő jogi tanácsadó  segítségével
   érhető  el.  A  Bíróság  kiemelte  azt  is,  hogy  a  változó
   körülményekhez  a jognak alkalmazkodnia kell, ezért  abszolút
   kiszámíthatóság  nem  valósítható meg,  gyakran  szükség  van
   bizonytalan  tartalmú, általános megfogalmazású  szabályokra,
   amelyeknek értelmezése esetenként történik meg (Sunday  Times
   v.  The  United Kingdom, 1979. április 26-i határozat, Series
   A, no. 30. 31. o. 49. bek.).

   A  jogkövetkezmény mértékének előreláthatóságát  vizsgálta  a
   Bíróság  a  Tolstoy  Miloslavsky ügyben. Megismételte  azt  a
   korábban,  más  határozatban már kimondott álláspontot,  hogy
   eleget   tesz   az  előreláthatóság  követelményének   az   a
   jogszabály is, amely a bíró mérlegelésére bízza a döntést, ha
   a  mérlegelés  szempontjai eléggé meghatározottak,  tehát  az
   egyén   nincs  kiszolgáltatva  a  döntéshozó  kénye-kedvének.
   Különösen   fennáll   az  előre  kiszámíthatóság   hiánya   a
   kártérítésnél,   ahol   a  kártérítés   összegének   utólagos
   meghatározása   a  jogterület  természetéből  következik.   A
   Bíróság minderre tekintettel nem a szabálynak az Egyezménnyel
   való  összeegyeztethetetlenségét állapította meg, hanem  azt,
   hogy az angol bírói gyakorlatban kirívóan magas, 1,5 millió Ł
   összegű  kártérítésre  kötelezés nem volt  arányban  azzal  a
   törvényes céllal, amely miatt a kártérítés alkalmazásra kerül
   (Tolstoy Miloslavsky v. The United Kingdom, 1995. július 13-i
   határozat,  Series  A no. 316-B, 41-42,  55.  bek.,  Bírósági
   Határozatok melléklete 1996/2. 44-46. o.).

   Mindezek  alapján a jogszabályokkal szemben a  jogállam  elve
   alapján  támasztott az a követelmény, hogy a  jogkövetkezmény
   előrelátható   legyen,   nem   zárja   ki   a   jogalkalmazói
   mérlegelést,    de   az   alkalmazás   szempontjainak    elég
   határozottaknak   kell  lenniük,  és  az  előreláthatóság   a
   jogkövetkezmény sajátosságától is függ.

   Az   elmondottakra   tekintettel   kell   vizsgálni,   hogyan
   értékelendő az a szabály, amely a közérdekű célra  fordítható
   bírság  kiszabásának  szempontjait  határozza  meg,  de   nem
   állapítja meg a bírság összegének felső határát.

   3.  A  szabálysértésekről szóló 1968. évi I. törvény  1.  §-a
   szerint  ugyanúgy, mint az 1999. évi LXIX. törvény 1.  §-ának
   (1)  bekezdése  szerint  akkor van szó  szabálysértésről,  ha
   törvény   valamely  jogellenes  cselekményt   szabálysértéssé
   minősít.   A  szabálysértéssé  minősítésnek  eljárásjogi   és
   végrehajtási következményei is vannak.

   A közérdekű célra kiszabható bírság a Ptk. szövegébe 1977-ben
   került.  Előzménye  a  szerzői jogról szóló  1969.  évi  III.
   törvény  53.  §-ának (2) bekezdése volt, amely  elrendelte  a
   szerzői   mű  jogosulatlan  felhasználása  esetén  a  szerzőt
   megillető  díjon  és  kártérítésen  felül  a  szerzői  díjnak
   megfelelő  bírság kiszabását, ha a jogsértés a felhasználónak
   felróható.  A  Ptk.  1977.  évi módosításakor  –  a  szellemi
   alkotások jogi szabályozásával való szorosabb kapcsolat ilyen
   módon  való  kifejezéseként  is –  átvették  a  szerzői  jogi
   törvény  bírságról  szóló szabályát és kiterjesztették  annak
   hatályát  a  személyhez  fűződő jogok  megsértésére,  továbbá
   valamennyi  szellemi alkotáshoz fűződő jog megsértésére.  Sem
   az  1969.  évi szerzői jogi törvény, sem a Ptk. módosításáról
   szóló  1977.  évi  IV.  törvény, sem a PtkM.  nem  minősített
   cselekményeket szabálysértéssé. A közérdekű célra  fordítható
   bírságról  a  bíróság  a polgári peres eljárás  keretében,  a
   kártérítéssel     együtt,     a     kártérítés     mértékének
   figyelembevételével  dönt.  A megítélt  és  ki  nem  fizetett
   bírság  végrehajtása  pedig szintén a megítélt  polgári  jogi
   követelések  végrehajtásához igazodik. A  bírság  nem  azonos
   ugyan   a   kártérítéssel,  de  a  polgári   jogi   viszonyok
   szabályozása   során  alkalmazott  szokatlan  jogkövetkezmény
   ugyanúgy  nem  teszi  a személyhez fűződő  jogok  megsértését
   szabálysértéssé,  mint a szerződés érvénytelenségéhez  vezető
   egyes magatartásokat a Ptk. 237. §-ának (4) bekezdése szerint
   az  állam  javára  történő marasztalás, amit szintén  pénzben
   kell megfizetni.

   4. A közérdekű célokra fordítható bírság megjelenése a magyar
   jogban  azzal  áll  összefüggésben, hogy a személyhez  fűződő
   jogok megsértése esetén a vagyoni kár vagy nem mutatható  ki,
   vagy    csekély   összegű,   ezzel   szemben    az    okozott
   kellemetlenség,  sérelem gyakran nagy.  Ilyen  esetekben  sor
   kerülhet  nem  vagyoni kár megítélésére. 1953-ban  azonban  a
   Legfelsőbb Bíróság III. sz. Polgári Elvi Döntése megszüntette
   a  nem  vagyoni  kártérítést és 1959-ben  a  Ptk.  nem  tette
   lehetővé    a    sértettnek   az    ilyen    módon    történő
   elégtételnyújtást. A Ptk. 1977. évi módosításakor vezették be
   ismét  szűk  alkalmazási körben a nem vagyoni kártérítést,  a
   bírói  gyakorlat  azonban  az  1953.  óta  ismeretlenné  vált
   intézményt  korlátozva alkalmazta. A nem  vagyoni  kártérítés
   hiánya  volt az alapja annak, hogy az 1969. évi szerzői  jogi
   törvény  pótlékként  a  közérdekű célra  fordítható  bírságot
   vezette be (a nem vagyoni kártérítés akkori tagadása miatt az
   összeget  nem lehetett a sértettnek juttatni). A nem  vagyoni
   kártérítéssel  szemben meglévő ellenérzések és bizonytalanság
   miatt  a  bírság  1977.  után is fennmaradt.  A  nem  vagyoni
   kártérítés   szabályainak  és  gyakorlatának  nem   kielégítő
   voltával  magyarázható  a  sajtóról  szóló  1986.   évi   II.
   törvénynek az 1990. évi módosításával beiktatott  19.  §  (4)
   bekezdése  is,  amely  kimondta, hogy a  sajtóhelyreigazítási
   vagy a sajtóval szemben indított más polgári perben a bíróság
   a   törvényben   meghatározott  szerveket   közérdekű   célra
   fordítható bírsággal sújthatja. A rendelkezés hatályosságának
   ideje  alatt hozott eseti határozatában a Legfelsőbb  Bíróság
   kifejtette,  hogy  a bírság a társadalom rosszallását  fejezi
   ki,  általános  védekezésül szolgál a hasonló cselekményektől
   való  visszatartás  érdekében (Bírósági  Határozatok  1991/9.
   szám 353.).

   Az  Alkotmánybíróság már 1992-ben a nem vagyoni kártérítéssel
   kapcsolatos  gyakorlat megváltoztatását  igényelte  [34/1992.
   (VI.   1.)   AB  határozat,  ABH  1992.  192,  201-202.].   A
   véleménynyilvánítási szabadságról hozott határozat pedig  azt
   fejtette  ki,  hogy  a  gyalázkodó  nyilatkozatokra   nem   a
   büntetőjogi eszközökkel kell reagálni, hanem bírálattal, de a
   folyamatba  a  magas  összegű  kártérítésnek  is  bele   kell
   tartoznia  [30/1992. (V. 26.) AB határozat,  ABH  1992.  167,
   180.].

   5.  A  jelentősebb jogrendszerek megoldása azt jelzi, hogy  a
   személyhez fűződő jogok, — különösen a jó hírnév — megsértése
   esetén  nem  vagyoni kártérítést alkalmaznak. A  megtérítendő
   nem  vagyoni  kár összegének meghatározásánál pedig  jelentős
   szerepet  kap  a sértettnek nyújtandó elégtétel,  valamint  a
   hasonló jogsértésektől való visszatartás szempontja.

   A   svájci   Kötelmi  Törvénynek  az  1983.   december   16-i
   módosítással   meghatározott  49.   cikke   1.   bekezdésében
   kimondja,  hogy  a  személyhez fűződő jog  megsértése  esetén
   megfelelő  összegű elégtételt kell fizetni,  ha  a  jogsértés
   súlya ezt indokolja és más módon nem lehet a helyreállításról
   gondoskodni. A francia bírói gyakorlat a vagyoni kártérítésen
   túlmenően  nem  vagyoni kártérítést  akkor  ítél  meg,  ha  a
   károkozó  magatartása a “magánbüntetést” indokolja.  A  német
   BGB  253.  §-a  szerint nem vagyoni kártérítésre  csak  akkor
   lehet  kötelezni, ha ezt a törvény külön előírja.  A  847.  §
   ennek  alapján nem vagyoni kártérítési természetű fájdalomdíj
   fizetési   kötelezettségét   meghatározott   néhány   esetben
   állapítja   meg.   A  német  Legfelsőbb  Bíróságnak   a   II.
   világháború  után  kialakult gyakorlata a  személyhez  fűződő
   jogok  sérelme  alapján  a  törvénykönyvben  fel  nem  sorolt
   esetekben    is   megítéli   a   fájdalomdíjat.    A    német
   Alkotmánybíróság   a  személyiségi  jog   védelme   érdekében
   alkalmazott        fájdalomdíjat       az        Alkotmánnyal
   összeegyeztethetőnek    ítélte   (BGH,    Neue    Juristische
   Wochenschrift 1965, 685. o.; BVerfGE 34, 269.  o.).  A  német
   Legfelsőbb  Bíróság  gyakorlata  szerint  a  pénzbírságot   a
   károkozó  vétkességének  súlyára és a  beavatkozás  mértékére
   tekintettel kell alkalmazni. Az elégtétel nyújtásával  ez  az
   intézmény a magánbüntetéshez áll közel. Az angol jogban a  jó
   hírnév  megsértésének  kártérítés  a  szankciója,  ebben   az
   esetben  az  összeg  meghatározásánál,  ha  burkoltan  is,  a
   jogsértéstől való visszariasztás jelenik meg. A kártérítésnek
   két  fajtáját  különböztetik meg: az egyik a keletkezett  kár
   kiegyenlítésére   irányul,  a  másik  viszont   a   büntetést
   szolgálja (B. S. Markesinis, S. F. Deakin, Tort Law,  Oxford,
   1996.  3rd ed. 600-601. o.). Az USA bírói gyakorlatában magas
   kártérítési összegek megállapítása szokásos. Az amerikai  jog
   büntető   kártérítési  kategóriát  is  használ  meghatározott
   esetekben,  így a jó hírnév sérelme esetén is.  Egy  1986-ban
   hozott  határozat tisztázta a büntető kártérítési  felelősség
   több  alapkérdését (Philadelphia Newspapers, Inc. v.  Maurice
   S.  Hepps et al., 475 US 767, 89 L Ed 2d 783, 106 S Ct  1558,
   790-793.).

   6.  A  magyar  jogban  sem  a  vagyoni,  sem  a  nem  vagyoni
   kártérítésnél  törvény nem határozza meg  előre  a  fizetendő
   kártérítés  összegét.  A törvény a kártérítési  kötelezettség
   feltételeit  is  csak általános jelleggel állapítja  meg.  Az
   alkalmazott  joghátrány mértékének előre meg  nem  határozott
   volta  a  jogkövetkezmény sajátosságával függ össze, ezen  az
   alapon  a jogállamiság sérelme nem állapítható meg.  Ehhez  a
   sajátossághoz  igazodott  a Ptk.  84.  §-a  (2)  bekezdésének
   hatályos   szövegében  szereplő  közérdekű  célra  fordítható
   bírság,  amelyet akkor szabhat ki a bíróság, ha a  kártérítés
   címén   megítélhető  összeg  nem  áll  arányban  a  felróható
   magatartás  súlyosságával. Ezt a szabályt  egészítette  ki  a
   PtkM. 2. §-a a bíróság által kötelezően kiszabandó bírsággal.

   Az  1270/B/1997.  AB határozat már foglalkozott  a  gazdasági
   reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII.  törvény  15.  §-
   ának  (3)  bekezdésével, amely szerint a  bíróság  szintén  a
   törvényben  meg nem határozott összegű bírságot  szabhat  ki.
   Ebben  a  határozatban azonban a jogbiztonság kérdéséről  nem
   volt   szó,  más  kérdéseket  vizsgálva  utasította   el   az
   Alkotmánybíróság a rendelkezést támadó indítványt (ABH  2000,
   713.).

   Az  elmondottak  alapján a Ptk. 84. §-a  (2)  bekezdésének  a
   PtkM.   2.  §-a  által  beiktatott  új  utolsó  mondata   nem
   minősíthető a jogállam elvével ellentétesnek azon az  alapon,
   hogy  a kártérítés szabályozásához igazított, közérdekű célra
   fordítható  bírságnak az utolsó mondatban  szereplő  esetében
   sincs  meghatározva a bírság összegének felső határa.  Minden
   szankciónak  valamilyen mértékben van olyan hatása,  hogy  az
   okozott hátránnyal visszatart hasonló cselekményektől. Emiatt
   a      polgári     jogi     szankciók     nem     tekinthetők
   alkotmányelleneseknek, és nem lehet ellenkező következtetésre
   jutni a szokásos polgári jogi szankciónak nem tekinthető  (de
   bizonyos  mértékig  polgári jogi szankció  szerepét  betöltő)
   közérdekű célra fordítható bírságnál sem.

   A   véleménynyilvánítás  és  a  sajtó   szabadságával   nincs
   alkotmányos  összefüggésben  a Ptk.  84.  §-a  (2)  bekezdése
   utolsó  mondatának  a  PtkM.  2. §-ával  meghatározott  az  a
   szabálya,  amely  a  bírság összegének kiszabási  elveként  a
   jogsértőre  gyakorolt visszatartó hatást állapította  meg.  A
   véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságával szemben  magának
   a  bírságnak  van  korlátozó hatása. Ehhez viszonyítva  nincs
   külön  szerepe  annak, hogy a bírság összegének  kiszabása  a
   felróható  magatartás  súlyához vagy  a  várható  visszatartó
   hatáshoz igazodik.

   A  fentiek  szerint az Alkotmánybíróság a Ptk.  84.  §-a  (2)
   bekezdése   utolsó   mondatának   alkotmányellenességét   nem
   állapította meg.

   7.  Az  Alkotmánybíróság ezt a határozatot  a  benne  foglalt
   álláspont  elvi jelentőségére tekintettel a Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                          Dr. Németh János
                     az Alkotmánybíróság elnöke

         Dr. Bagi István                      Dr. Bihari Mihály
         alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                 
         Dr. Czúcz Ottó                         Dr. Erdei Árpád
         alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                 
         Dr. Harmathy Attila                   Dr. Holló András
         előadó alkotmánybíró                     alkotmánybíró
                                 
         Dr. Kiss László                   Dr. Kukorelli István
         alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                 
         Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné Dr.Vasadi Éva
         alkotmánybíró                            alkotmánybíró
    Dr. Bihari Mihály alkotmánybíró párhuzamos indokolása
                                 
    A  többségi  határozattal egyetértek. Egyetértek  a  többségi
    határozat  Indokolása II/11. pontjának azon  megállapításával
    is, hogy “(...) a tág értelemben vett válaszadás joga (...) a
    sajtó  szabadságának  nem  alkotmányellenes  korlátozása.   A
    válaszadási  jogról  (válaszközlési  kötelezettségről)  szóló
    konkrét  rendelkezés  alapján lehet azonban  csak  eldönteni,
    hogy   az   adott   szabályozási  keretek   között,   e   jog
    gyakorlásának  megszabott módja mellett arányos-e  az  elérni
    kívánt   eredmény  az  okozott  jogsérelemmel.”  A   többségi
    határozat   indokolásával  kapcsolatban  azonban  az   alábbi
    kiegészítést tartom szükségesnek.

    1. A válaszadás törvényben biztosított joga és a válaszközlés
    törvényi   kötelezettsége  a  sajtóban  megjelenő  vélemények
    pluralitásának     biztosítását,     a     véleménymonopólium
    kialakulásának  megakadályozását, a nem  egyenlő  eszközökkel
    folytatott  nyilvános  viták során a  véleménypluralitást,  s
    mindezek  által a sajtószabadság érvényesülését szolgálja.  A
    sajtószabadságot és a vélemények pluralitását azonban  nem  a
    válaszadás   joga   biztosítja   elsősorban.   A   válaszadás
    intézménye   ugyanis  csak  végső  eszközként  garantálja   a
    sajtóban  megjelenő  vélemények pluralitását  és  a  sajtóban
    folyó nyilvános vitatkozás növekedését.

    A   válaszadás   joga   és   a  válaszközlési   kötelezettség
    elválaszthatatlanok  egymástól.  Míg  a  válaszadás  joga   a
    vélemények  pluralitásának és a vélemények sajátos eszközben,
    a   sajtóban   való  megjelenésének  a  szabadságát   kívánja
    biztosítani,   addig   a   válaszközlési   kötelezettség    a
    sajtószabadságot  korlátozza,  pontosabban  a  sajtószabadság
    egyik    összetevőjét,   a   sajtószerkesztés    szabadságát.
    Ugyanakkor   önmagában   a  válaszközlési   kötelezettség   –
    álláspontom  szerint  – nem korlátozza a véleménynyilvánítási
    szabadságot.  A  sajtó  szerzőinek  ugyanis   joguk   van   a
    válaszadásra  reflektálni, a válaszadásra újabb válaszadással
    folyamatosan is reagálni.

    A  sajtószabadság  a  demokratikus és  alkotmányos  politikai
    rendszerek  egyik  legfontosabb  intézménye,  garanciája   és
    eszköze.  A  sajtószabadság komplex, több  összetevőből  álló
    szabadságjog.  A  sajtószabadság legfontosabb  összetevői:  a
    sajtóalapítás  szabadsága, a sajtó-előállítás  szabadsága,  a
    sajtóterjesztés  szabadsága,  a sajtószerkesztés  szabadsága,
    valamint  az  újságírók  és  szerkesztők  sajtóban  megjelenő
    véleményének a szabadsága.

    Az  egyes konkrét sajtótermékeken belül megjelenő vélemények,
    értékelések  alá vannak rendelve a rovatvezetői, szerkesztői,
    főszerkesztői,   végső  soron  tulajdonosi  akaratnak,   akik
    nemcsak az adott sajtóban megjelenő vélemények ütköztetésének
    a szempontjait veszik figyelembe, hanem az adott sajtóorgánum
    arculatának,   sajátos  szellemiségének   a   megőrzését,   a
    sajtóorgánum  eladhatóságát  és nyereséges  működtetésének  a
    követelményét is érvényesítik. Ezt korlátozza a válaszközlési
    kötelezettség,  amelynek alapján az újabb és  újabb  válaszok
    megjelentetése  folyamatos és vég nélküli is lehet.  Ezért  a
    válaszközlési kötelezettség azt is eredményezheti,  hogy  egy
    adott  sajtóorgánum  elveszíti sajátos  arculatát,  politikai
    beállítottságát.  Ez  pedig  a  sajtót  fenntartó,  a  sajtót
    megvásárló  közönség elvesztéséhez is vezethet. Mindazonáltal
    a  válaszadás  intézménye  nem szolgálhat  az  egyes  konkrét
    sajtóterméken      belüli      véleménypluralitás       olyan
    kikényszerítésére, amely a szerkesztési szabadság  aránytalan
    korlátozását    eredményezné   azáltal,   hogy    az    adott
    sajtóorgánumban    a   válaszközlési   kötelezettség    révén
    rendszeresen  közölni kellene a szerkesztő,  a  szerkesztőség
    véleményével ellentétes tartalmú véleményeket.

    Mivel  a  válaszadás jogának megteremtése, illetve a sajtóban
    megjelenő   vélemények   pluralitásának   a   biztosítása   a
    sajtószerkesztési     szabadság     jelentős     korlátozását
    valósíthatja  meg, ezért különösen fontos, hogy a  korlátozás
    ne  legyen  olyan mértékű, ami az adott sajtóorgánum  sajátos
    profiljának,  arculatának  elvesztését,  valamint   a   saját
    véleményével  ellentétes  vélemények  folyamatosan  és   nagy
    terjedelemben való közlésének kötelezettségét eredményezi.  A
    sajtószerkesztés szabadságának a véleménypluralitás érdekében
    történő   korlátozása  tehát  meg  kell,  hogy  feleljen   az
    Alkotmány  8.  §-ából az Alkotmánybíróság korai  tevékenysége
    során levezetett és azóta is következetesen alkalmazott  azon
    követelménynek, hogy “az elérni kívánt cél fontossága  és  az
    ennek   érdekében  okozott  alapjogsérelem  súlya   megfelelő
    arányban  legyen egymással.” [30/1992. (V. 26.) AB határozat,
    ABH   1992,   167,  171.]  Ezért  a  válaszadás   jogának   a
    megteremtésével  egyidejűleg a válaszadási jog  korlátait  is
    meg  kellett volna állapítani a szerkesztői szabadság védelme
    érdekében.

    Kétségtelen   tény,   hogy  rendkívül   egyenlőtlen   helyzet
    teremtődhet  a  sajtónyilvánossággal  rendelkezők  véleménye,
    valamint e vélemények által érintett, és a sajtó eszközeivel,
    a sajtóban megjelenés lehetőségével nem rendelkező érintettek
    véleménye   között.   Ennek  ellenére   a   válaszadás   joga
    semmiképpen  sem  lehet  abszolút  és  parttalan.  A  Polgári
    Törvénykönyvet  módosító  törvény  szerinti  válaszadási  jog
    korlátlan    szabadsága    a   sajtószerkesztési    szabadság
    aránytalan,  illetve  akár  lényeges  tartalmát   is   érintő
    korlátozását  jelenti.  A  sajtószerkesztés  szabadságának  a
    válaszközlési  kötelezettséggel  való  korlátozása   arányban
    kell,  hogy  álljon  azzal a céllal  –  a  véleménypluralitás
    biztosításával   –,   amelyre   a   válaszadás    intézményét
    létrehozták.      A     véleménynyilvánítás     szabadságának
    korlátozásához hasonlóan, a válaszadás jogának a korlátait is
    –  a  válaszadás intézményének megteremtésével egyidejűleg  –
    meg   kell  határozni.  Ezek  nélkül  a  korlátok  nélkül   a
    válaszadás  joga  az  Alkotmány  8.  §-át  sérti.  A  Polgári
    Törvénykönyv módosításával létrehozott válaszadás  intézménye
    tehát   alkotmányellenesen  korlátozza   a   sajtószerkesztés
    szabadságát,   mert   a  válaszadási  jog   korlátait   –   a
    szerkesztési szabadság védelme érdekében – nem határozza meg.

    2.   A   válaszadás  jogának  szabályozási  módjával   szoros
    összefüggésben   van  a  Polgári  Törvénykönyv   84.   §   új
    (2)   bekezdése   szerinti,   a   sajtóorgánumokkal   szemben
    kiszabandó  közérdekű célra fordítható bírság  intézménye.  A
    bírság  ugyanis a válaszközlési kötelezettséggel  összefüggő,
    azt   meghaladó  szankciót  tartalmaz.  Ezért  a   válaszadás
    intézményének  alkotmányossági  vizsgálata  során  a   bírság
    intézményét is figyelembe kell venni. Álláspontom  szerint  a
    közérdekű  célra rendelt bírsággal szankcionált válaszközlési
    kötelezettség a sajtószabadságot aránytalanul korlátozza.  Az
    aránytalanság a következőképpen indokolható:

    A  Polgári  Törvénykönyv  84. § új (2)  bekezdésének  második
    mondata  a  közérdekű  célra fordítható bírság  kiszabását  a
    sajtó  által  megvalósított  jogsértés  megállapítása  esetén
    kötelezővé teszi a bíróság számára. A bíróságnak tehát  nincs
    mérlegelési joga arra vonatkozóan, hogy a bírságot kiszabja-e
    vagy   sem.   Azt   a   jogsértés  megállapítása   esetén   a
    válaszközlési kötelezettség elrendelésével együttesen  minden
    esetben ki kell szabnia.

    A személyhez fűződő jog vélemény vagy értékelés útján történő
    megsértése miatt a közérdekű célra fordítható bírságot csak a
    sajtóval   szemben   kell  kiszabni.  A  válaszadót   hasonló
    jogsértés    esetén    semmiféle    szankció    (a    Büntető
    Törvénykönyvben  meghatározott becsületsértés  és  rágalmazás
    kivételével)  nem  sújtaná.  Ennélfogva  a  közérdekű   célra
    fordítható  bírság  alkalmazása  során  egyoldalúan,  csak  a
    sajtóval   szemben   érvényesül  a  személyhez   fűződő   jog
    megsértésétől   való  visszatartás  követelménye.   A   sértő
    vélemények  közlésének egyoldalú megtiltása és szankcionálása
    a  sajtóban  megjelenő véleménypluralitásnak  a  szükségesnél
    nagyobb mértékű és aránytalan korlátozását valósítja meg,  és
    így a sajtószabadságot sérti.

    Összességében tehát a válaszadás intézményének a  bevezetését
    általában   nem   tartom   alkotmányellenesnek.   A   Polgári
    Törvénykönyv módosításaként elfogadott új rendelkezés azonban
    nem  felel  meg  az Alkotmány 8. §-a szerinti követelménynek,
    mert  a véleménypluralitás megvalósítása érdekében elfogadott
    válaszközlési  kötelezettséggel okozott alapjogsérelem  súlya
    aránytalan,  illetve  a sajtószabadság  lényeges  tartalmának
    korlátozását    is    eredményezheti.    Mindezek     alapján
    alkotmányellenes   a  válaszadás  jogára  vonatkozó   konkrét
    rendelkezés.

    Budapest, 2001. december 4.
                                                Dr. Bihari Mihály
                                                    alkotmánybíró
     Dr. Czúcz Ottó alkotmánybíró különvéleménye

     Nem  értek egyet a többségi döntéssel elfogadott határozatnak
     azzal az elemével, amely alkotmányosnak ítélte a PtkM. 2.  §-
     ával  beiktatni  kívánt  Ptk. 84. §-a  (2)  bekezdése  utolsó
     mondatában   megjelölt  közérdekű  célra  fordítandó   bírság
     összegének ott meghatározott megállapítási módját. Véleményem
     szerint ezt a megoldást is alkotmányellenesnek kellett  volna
     nyilvánítani,  s  a  határozat rendelkező részében  az  erről
     szóló megállapításnak is szerepelnie kellene.

     Nem   tudom   elfogadni   az   indoklás   azon   összefoglaló
     következtetését,  mely szerint a közérdekű  célra  fordítható
     bírság a kártérítés szabályozásához igazított jogintézmény, s
     így,   ha   a   polgári   jogi  szankciók   nem   tekinthetők
     alkotmányellenesnek,    akkor    “nem     lehet     ellenkező
     következtetésre jutni a szokásos polgári jogi szankciónak nem
     tekinthető  (de  bizonyos  mértékig  polgári  jogi   szankció
     szerepét betöltő) közérdekű célra fordítható bírságnál  sem.”
     (Indoklás  III/6. pontjának harmadik bekezdése.)  Megítélésem
     szerint  a  két  jogintézmény rendeltetése  és  jogi  jellege
     között  lényegesebb  különbségek vannak  annál,  hogy  ezeket
     ilyen mértékig egymással felcserélhetőnek tekinthessük.

     Az  Alkotmánybíróság már 1992-ben foglalkozott a nem  vagyoni
     kártérítések  alkotmányossági kérdéseivel. Akkori  döntésében
     megállapította: a nem vagyoni kártérítéseknek az a funkciója,
     hogy      “az     elszenvedett     sérelem     hozzávetőleges
     kiegyensúlyozásáról  olyan vagyoni  szolgáltatás  nyújtásával
     gondoskodjon,  amely  az elszenvedett  sérelemért  körülbelül
     egyenértékű  más nemű előnyt nyújt.” [34/1992.  (VI.  1.)  AB
     határozat,   ABH   1992.   192,  195.]   Ebből   adódóan   az
     Alkotmánybíróság  felfogása  szerint  ennek  az  intézménynek
     nyilvánvalóan  az  az  alapvető  funkciója,   hogy   a   kárt
     szenvedett oldalán felmerülő hátrányokat orvosolja.

     Egészen  más  a  rendeltetése ezzel  szemben  a  PtkM.  által
     bevezetni   kívánt   kötelező  bírságnak.  Ennek   kiszabandó
     mértékéről  maga a tervezett módosítás úgy rendelkezik,  hogy
     annak “… összegét úgy kell meghatározni, hogy az visszatartsa
     a  jogsértőt a további jogsértésektől.” Itt tehát már  nem  a
     felek   egyikét   ért  hátrányok  másik  fél  által   történő
     kiegyenlítéséről   van  szó,  hanem   az   állam   közhatalmi
     eszközeinek alkalmazásáról abból a célból, hogy a jogsérelmet
     elkövető felet magatartásának megváltoztatására szorítsák. Az
     ilyen   represszív   célú   jogintézmények   tipikusan    más
     jogterületek  (pl.  a  büntetőjog, szabálysértési  eljárások)
     szabályozási  körébe tartoznak. Az egymással mellérendeltségi
     viszonyban  álló  felek  viszonyai  szabályozására   hívatott
     polgári    jogi    kapcsolatokban   az    ilyen    közhatalmi
     megfontolásokat tükröző szankcióknak (a szerzői jogi  törvény
     1969-es  elfogadása óta) egyre szélesebb körű alkalmazása  az
     állam    különféle   funkciójú   fellépési   formái   közötti
     keveredéshez,  szerepzavarokhoz  vezethetnek,   s   ezért   —
     megítélésem  szerint  — az állam (állampolgáraival  szembeni)
     kiszámítható magatartása, illetve a jogbiztonság  szempontjai
     alapján önmagában is problematikusnak tekinthetők.

     Különösen  aggályos  azonban ez a megoldás,  ha  az  említett
     represszív célú szankciók alkalmazásához az eljáró  bíróságok
     számára  nem  rögzítik azokat a kereteket, amelyek  között  a
     bírság   kiszabási  hatáskörüket  gyakorolhatják.  E  határok
     nélkül  túlzottan  tág  tere  nyílik  a  bírói  mérlegelésnek
     (esetleg   a   bírói  önkénynek)  ami  az  adott   jogszabály
     érintettre gyakorolt hatásának kiszámíthatóságát-, illetve  a
     norma címzettje számára a következmények előre látható voltát
     veszélyezteti. Ez pedig nem egyeztethető össze  az  Alkotmány
     2.   §   (1)  bekezdésében  rögzített  jogállamiság   elvéből
     levezethető jogbiztonság követelményével.

     Mindezt  tovább  súlyosbítja, ha a közérdekű  bírságot  olyan
     magatartások     befolyásolására,    alakítására     kívánják
     felhasználni,  amelyek  szoros  összefüggésben  állnak  —  az
     alkotmányos védelem alatt álló, s az Alkotmánybíróság korábbi
     döntése  szerint  [30/1992 (VI. 26.) AB  határozat  ABH  167,
     170.]  az  alapjogok között is kitüntetett szereppel  bíró  —
     szabad       véleménynyilvánítási      joghoz      kapcsolódó
     sajtószabadsággal.   Az   ilyen  alapjogi   védelmet   élvező
     életviszonyokban   különösen   fontos,    hogy    az    egyes
     magatartásokhoz   hátrányos   jogkövetkezményt   fűző   norma
     címzettje   ismerhesse  a  magatartásához  fűződő  lehetséges
     szankciókat is.

     Ellenkező  esetben  —  mint  azt az  előzetes  normakontrollt
     kezdeményező  Köztársasági Elnök úr indítványa is  kifejti  —
     “az  érintett  nincs abban a helyzetben, hogy  cselekményének
     következményeit   kellően   mérlegelni   tudja.”   Ez   pedig
     “kiszámíthatatlansága  folytán  olyan   mértékű   fenyegetést
     jelent  az  érintett  alapjogok  jogosultjaira,  hogy  az  az
     alapjog   által   elismert   és   védett   gyakorlásától   is
     elriaszthatja őket.” Ez pedig sérti az Alkotmány 61. § (1) és
     (2)  bekezdését és egyben ellentétes az Alkotmány  2.  §  (1)
     bekezdésében írt jogállamiság elvével is.

     Mindezek   miatt  az  Alkotmánybíróságnak  azon   túl,   hogy
     alkotmányellenesnek minősítette a válaszadás jogának a PtkM.-
     ben   meghatározott  változatát  (amely  döntéssel  egyébként
     egyetértek)  —  megítélésem  szerint  —  meg  kellett   volna
     állapítani  a korlátok nélküli bírság kiszabása lehetőségének
     a  jogbiztonságot, illetve az Alkotmány  61.  §  (1)  és  (2)
     bekezdésébe  ütköző  voltát is, s erről a rendelkező  részben
     szólnia kellett volna.

     Budapest, 2001. december 4.
                                                    Dr. Czúcz Ottó
                                                     alkotmánybíró
                                                                  
     Dr. Holló András alkotmánybíró különvéleménye

     Nem   értek   egyet   a   határozatnak  azzal   a   leszűkítő
     álláspontjával,  hogy  kizárólag  a  válaszadás   jogának   a
     “Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény  79.  §-
     ára  — az Országgyűlés 2001. május 29-i ülésnapján elfogadott
     törvény   1.   §-ába   beiktatott  —  új   (2)   bekezdésében
     meghatározott  szabályozási módja” alkotmányellenes;  továbbá
     nem  értek  egyet  a 84. § (2) bekezdésébe beiktatott  utolsó
     mondat tekintetében az indítvány elutasításával.

     Az  Alkotmánybíróság  eddigi gyakorlata alapján  azt  kellett
     volna    megállapítani,   hogy   a    válaszadás    joga    a
     véleménynyilvánítás   szabadságát,   s   ezen   belül   annak
     meghatározó     jelentőségű    intézményes     formáját     a
     sajtószabadságot nemcsak a vizsgált szabályozási  tartalmában
     aránytalanul, hanem mint új jogintézmény a szükséges mértéken
     túl is korlátozza.

     1.   Az  Alkotmánybíróság  a  véleménynyilvánítás-  és  sajtó
     szabadságát  értelmező határozataiban ezeknek az alapjogoknak
     kiemelt alkotmányos értéket tulajdonított, s ezáltal — önmaga
     számára   —   különös  jelentőséggel  bíró   alkotmányvédelmi
     feladatot is meghatározott.
     Az   Alkotmánybíróság  ezt  az  álláspontját  e  jogoknak   a
     demokratikus  társadalom életében, a társadalmi folyamatokban
     betöltött   meghatározó  szerepével  részletesen   indokolta.
     [30/1992.   (V.  26.)  AB  határozat,  ABH   1992.   167,   a
     továbbiakban:  I.ABh; 36/1994. (VI. 26.)  AB  határozat,  ABH
     1997. 219, a továbbiakban: II.ABh]

     Kétségtelen,    hogy    a    véleménynyilvánítási    és     a
     sajtószabadságot értelmező — hivatkozott — alaphatározatok  a
     Btk.   egyes   rendelkezései  alkotmányosságának   vizsgálata
     eredményeként  születtek, de a határozatokban  megfogalmazott
     elvi  tételek,  alkotmányossági mércék, az  alapjogkorlátozás
     alkotmányossági vizsgálatánál általánosságban is  irányadóak.
     Nevezetesen:

         —    a    véleményszabadságot    korlátozó    törvényeket
     megszorítóan  kell  értelmezni, a  véleményszabadságnak  “...
     igen  kevés  joggal szemben kell engednie...”  (I.ABh,  1992.
     178.);
         —  “A  szabad véleménynyilvánításhoz való jog a véleményt
     annak  érték- és igazságtartalma nélkül védi.” (I.ABh,  1992.
     179.)

     Ezeknek  az  értékelési  szempontoknak a  figyelembevételével
     kell  megvizsgálni, hogy — a határozat kifejezését használva:
     —  a  “többlet  korlátozások” a véleményszabadság,  illetőleg
     ezen   belül:  a  sajtószabadság  lényeges  tartalmát  érintő
     korlátozásoknak minősülnek e vagy sem.

     Az Alkotmány 8. § (2) bekezdésében megfogalmazott korlátozási
     tilalom   érvényesülése  az  alapjog   lényeges   tartalmának
     alkotmányossági védelme, az Alkotmánybíróság gyakorlatában  —
     működésének  első  évében kialakított —  ún.  alapjogi  teszt
     alkalmazásának,  a korlátozás szükségességének-arányosságának
     vizsgálatát jelenti. (20/1990. (X. 4.) AB hat. ABH 1990.  69;
     I.ABh;  II.ABh.)  Eszerint  az alapjog  törvényi  korlátozása
     alkotmányosan csak akkor lehetséges, ha más alapjog  védelme,
     vagy   alkotmányos  érték,  alkotmányos   cél   másként   nem
     valósítható  meg;  az ilyen ismérveknek megfelelő,  s  emiatt
     szükséges  korlátozásnak  meg  kell  felelnie  az  arányosság
     követelményének  is:  a  törvényhozó  a  cél   eléréséhez   a
     legenyhébb eszközt köteles kiválasztani úgy, hogy  az  elérni
     kívánt cél és az okozott alapjogsérelem arányban álló legyen.
     Az  Alkotmánybíróság tehát a korlátozás esetenkénti  tartalmi
     vizsgálata  alapján  az  alapjogi tesztet,  mint  mérlegelési
     szempontokat    alkalmazva,   a   mérlegelés    eredményeként
     fogalmazza meg álláspontját az adott alapjog tartalmát érintő
     korlátozás  alkotmányosan elfogadható vagy alkotmányosan  nem
     indokolható  mértékéről. Az I.ABh. alapján a  mérce  tartalmi
     aspektusai  még:  a  véleményszabadság által  veszélyeztetett
     alkotmányos   értékek,  elsősorban  az  alapjogok   közvetlen
     veszélyeztetettsége       és       a       veszélyeztetettség
     visszaigazolhatósága, a reális veszély indokolhatósága.

     Jelen  ügyben  tehát az alkotmányossági vizsgálat  elsődleges
     kérdése  az,  hogy  a  válaszadási jog a sajtószabadságnak  a
     másik  alapvető  jog, az emberi méltósághoz  való  jog,  mint
     általános  személyiségi  jog,  illetve  annak  részelemei,  a
     becsület   és   a   jó   hírnév  védelme  érdekében   történő
     elkerülhetetlen,  más  módon meg nem  valósítható,  szükséges
     korlátozásának minősül -e?
     A   vizsgált  törvényi  rendelkezések  Ptk.-ba  illesztésének
     törvényalkotási  célja: a személyhez fűződő jogok  sérelmének
     reparációja  s a jövőbeli jogsértések megelőzése.  Ugyanez  a
     törvényalkotói  cél  motiválta  a  sajtószabadság  valamennyi
     külső  korlátját jelentő — meglévő — a büntető- és  polgárjog
     területén működő intézmények kiépítését.
     Az   emberi  méltósághoz  való  jognak,  s  részelemeinek   a
     becsületnek   és  a  jó  hírnévnek  védelmét   szolgálják   a
     tisztességes,   valósághű  tájékoztatás   védelme   érdekében
     kialakított   jogintézmények:   a   Btk.-ban   megfogalmazott
     tényállások,  a sajtóhelyreigazítási eljárás, a  nem  vagyoni
     kártérítés és a közérdekű bírság intézménye.

     Álláspontom szerint az alapjog többrétegű korlátozása esetén,
     a további korlátozás törvényi tényállásának alkotmánybírósági
     vizsgálatát     a     szükségessség-arányosság     mércéjének
     alkalmazását,   nem  önmagában  az  új  törvényi   korlátozás
     tekintetében  kell  elvégezni,  hanem  a  meglévő  és  az  új
     korlátozások  komplex,  egymásra  vonatkoztatott   értékelése
     alapján.   Méginkább   indokolt  e   vizsgálati   módszer   a
     véleménynyilvánítási   jog,   illetőleg   a    sajtószabadság
     tekintetében    az    általuk   védett   (egy    demokratikus
     társadalomban  kiemelt  fontosságú) értékek  miatt.  A  jelen
     esetben  tehát az új törvényi korlátozásokat —  a  válaszadás
     jogát,  valamint a közérdekű bírságra vonatkozó  új  törvényi
     rendelkezéseket   (kötelező  bírság,   felső   határ   nélkül
     kiszabható   bírság)   —   a   meglévő,   hatályos   törvényi
     korlátozások, jogi eljárások tükrében kell vizsgálni.

     Az  Alkotmánybíróság  megállapítása szerint  az  Alkotmány  a
     szabad  kommunikációt biztosítja, ami alatt mind  az  “egyéni
     magatartás”,   mind  a  “társadalmi  folyamat”   értendő.   A
     véleménynyilvánítás   joga   nem   a   vélemény    tartalmára
     vonatkozik:   “Ebben  a  processzusban   helye   van   minden
     véleménynek,  jónak  és  károsnak,  kellemesnek  és  sértőnek
     egyaránt  —  különösen azért, mert maga a vélemény minősítése
     is   e   folyamat   terméke.  Az  általa  helyesnek   tartott
     véleményeket  mindenki  —  az  állam  is  —  támogatja,  s  a
     helytelennek  tartott ellen felléphet mindaddig,  amíg  ezzel
     más  jogot  nem  sért  olyan  mértékben,  hogy  az  előtt   a
     véleményszabadságnak is vissza kell vonulnia.” (II.ABh. 1994.
     219., 223.)
     A   törvényhozó  feladata,  s  egyben  kötelessége,  hogy  az
     alapjogkorlátozás   különböző  lehetséges   eszközei   között
     mérlegelve    a    cél    elérésére    alkalmas     legkisebb
     alapjogsérelemmel  járó  eszközt  —  “legenyhébb  eszközt”  —
     válassza. (I. ABh., 1992. 171.)
     A  válaszadás  jogára vonatkozó szabályozás a  sajtószabadság
     elé  a  tényállítás  és  az értékítélet  közötti  különbséget
     figyelmen   kívül   hagyva  emel  korlátot.   A   tényállítás
     tekintetében   a  valótlan  tényállítás  a  helyreigazítással
     reparálható  és  ezáltal orvoslást nyer az  emberi  méltóság,
     becsület,  jó  hírnév sérelme is. A valótlan állítások,  vagy
     valós  állítások  hamis  színbe  történő  megfogalmazása   az
     alapjogsérelem    reális   veszélyét,    veszélyeztetettségét
     jelenti.   A  helyreigazítási  eljárás,  mint  alapjogvédelmi
     eszköz,  mint  a  sajtószabadság  külső  korlátja  lényegében
     lefedi,  reparálja a védendő, megsérült alapjogot.  Ami  ezen
     felül  marad  —  a  szubjektív értékítélet,  vélemény  általi
     alapjogsérelem   (ami   elsősorban  a   feltételezhetően   és
     jellemzően  érintett kör közéleti szerepének rangját  védendő
     szempont,  s ez inkább a méltóságon túli értékelési tartomány
     ...) — a további korlátozást, a válaszadási jog biztosítását,
     álláspontom szerint nem teszi elkerülehetetlenül szükségessé.
     A  médiában  szereplő  (érintett) személy  becsületét  és  jó
     hírnevét  a  valótlan  állítással szemben  a  helyreigazítási
     eljárás biztosítja. Ezzel az eljárással az érintett személy a
     kedvezőtlen társadalmi megítélését ellensúlyozta,  méltóságán
     esett   csorba   orvoslást  kapott.  Az  ezzel   párhuzamosan
     megítélhető   nem   vagyoni  kártérítésnek   pedig   erkölcsi
     értékalkotó funkciója van. A sajtóbeli vélemény, értékelés  a
     helyreigazítással — ha olyan tartalmú — már a  közvéleményben
     átértékelésre  kerül, s egyben jellemzi  annak  szerzőjét.  A
     fennmaradó  alapjogsérelem  feltételezett,  reális   veszélye
     nehezen   igazolható.  [Zárójelben  jegyzem   meg,   hogy   a
     határozatban   bemutatott   nemzetközi   gyakorlat   túlnyomó
     többségben a tényállítás tekintetében biztosítja a válaszadás
     jogát.]
     A  helyreigazítás  szűkebb, vagy tágabb értelmezése  a  bírói
     gyakorlatra   tartozó   kérdés.  A  tényállításokkal   szoros
     összefüggésben levő vélemény leválasztása helyett az együttes
     reagálás   lehetőségének  biztosítása  még   értelmezhető   a
     helyreigazítási eljárás iránti igénynek.
     Más   oldalról:   önmagában  az  értékítélet   szükségszerűen
     szubjektív  reagálásokat involvál a  közlés  befogadóinál.  A
     befogadó  tehát maga dönt és minősít: azonosul a véleménnyel,
     vagy  elveti  azt.  Ezért valószínűsíthető  —  állapítja  meg
     helyesen  az  indítvány  —  hogy  “az  elfogadott  társadalmi
     diskurzus  kereteit túllépő értékítélet nem talál elfogadásra
     a közvéleményben.”

     A  sajtószabadság alkotmányos garanciát “az állam tartalmi be
     nem  avatkozása” biztosítja. (37/1992. (VI. 10.) AB hat., ABH
     1992. 227. 229.) Az ún. védelmi jogi megközelítés mellett,  a
     sajtószabadság  szubjektív  jogi  aspektusa:  a   sajtótermék
     arculatának,  szemléletének, nézetrendszerének  kiépítése,  a
     szerkesztés  szabadsága.  A  szerkesztési  szabadság  alapjog
     értékű  eleme  a  sajtószabadságnak. Meghatározott  vélemény,
     értékítélet   közlésére   való  kötelezés   éppen   a   sajtó
     legszubjektívebb tartományát, a véleményformálást a tényekből
     vett   adatokból  levonható  értékelő  munkáját   érinti.   A
     válaszadási   jog   (tehát   olyan  többletkorlátozás,   ami)
     szükségtelen  mértékben korlátozza a szerkesztés szabadságát,
     ezáltal  a  sajtószabadság lényeges  tartalmát.  Nincs  olyan
     súlyos,  reális,  közvetlen alapjogsérelmi veszély  és  ehhez
     kapcsolható   reparációs   cél,   ami   a   helyreigazításon,
     esetenként     a     nem     vagyoni    kártérítési     igény
     érvényesíthetőségén  túli  —  azt  kiegészítő  —  intézményes
     korlátozást alkotmányosan indokolná.

     Preventív   alapjogvédelmi  eszközeként  sem   igazolható   a
     választás  jogának  alkotmányossága, a hatályos  jogi  eszköz
     (külső   korlát)   közérdekű  bírság,  mint   szankciójellegű
     intézmény  létezése  mellett,  ugyanis  nem  felel   meg   az
     Alkotmánybíróság   által   az   alapjogi   korlátozás   egyik
     mércéjeként  megfogalmazott  alkotmányos  követelménynek,   a
     legenyhébb  eszköz alkalmazásának. A kártérítés és  a  bírság
     együttesen   megfelelő  visszatartó   hatással   bír   és   a
     válaszadási    joghoz    képest    kevésbé    korlátozza    a
     sajtószabadságot.

     2.  Nem  értek  egyet  a Ptk. 84. § (2)  bekezdésének  az  1.
     pontban  részletezett (vizsgált) törvény 2. §-ával beiktatott
     utolsó    mondata   alkotmányellenességének   megállapítására
     irányuló  indítvány  elutasításával,  miszerint:  a  kérdéses
     szabály  “... amely a bírság összegének kiszabási elveként  a
     jogsértőre  gyakorolt visszatartó hatást állapította  meg...”
     “...  a  véleménynyilvánítás és a sajtó  szabadságával  nincs
     alkotmányos összefüggésben...”
     A  vizsgált törvény a Ptk. 84. § (2) bekezdését az alábbi két
     mondattal  egészítette ki: “Ha a jogsértés napilap, folyóirat
     (időszaki lap), rádió vagy televízió útján történt, a bíróság
     a  jogsértőnek közérdekű célra fordítható bírságot is kiszab.
     A   közérdekű  célra  fordítható  bírság  összegét  úgy  kell
     meghatározni,  hogy  az visszatartsa a  jogsértőt  a  további
     jogsértésektől.”
     A  közérdekű  bírság  a nem vagyoni kártérítésből  jellegében
     eltérő  intézmény, egy sajátos represszív-preventív szankció.
     A   polgári   jogi   kártérítés  összege   nyilvánvalóan   az
     elszenvedett  kár  bírói mérlegelésének  a  függvénye.  Ezzel
     szemben  a közérdekű bírság — mint adott sajtó- magatartással
     szembeni   társadalmi   rosszallást   kifejező   szankció   —
     kiszabásának   “felső   határaként”,  annak   összegszerűsége
     helyett  egy  elvont törvényalkotói célt, a megelőzést  elvét
     meghatározni,  ellenkezik a jogállam  —  az  Alkotmánybíróság
     gyakorlatában  —  “nélkülözhetetlen elemeként”  (9/1992.  (I.
     30.)  AB hat., ABH 1992. 59. 65.) számon tartott jogbiztonság
     követelményével. Ugyanakkor — egyetértve az indítványozóval —
     “kiszámíthatatlansága folytán” jelentős befolyásoló szereppel
     bír  a  sajtószabadság  lényeges  tartalmára,  a  szerkesztés
     szabadságára,  megsérti  ezáltal  az  Alkotmány  61.  §   (1)
     bekezdését.

     3.  A  határozat  szorosan értelmezi  az  Alkotmánybíróságról
     szóló  1989.  évi  XXXII.  törvény (Abtv.)  35.  §-át,  ezért
     kizárólag  a  Ptk. 84. § (2) bekezdésének új utolsó  mondatát
     tekintette az indítvány tárgyának.
     Az  Abtv. 35. § (1) bekezdése szerint: “a köztársasági  elnök
     indítványára   az  Alkotmánybíróság  az  Országgyűlés   által
     elfogadott,  de  még  ki  nem hirdetett  törvény  aggályosnak
     tartott rendelkezését megvizsgálja.”
     Álláspontom  szerint  az  “aggályosnak  tartott  rendelkezés”
     törvényi    kitételét,    az    Alkotmánybíróság    általános
     alkotmányvédelmi pozíciójából kiindulva, az adott vizsgálandó
     normán  belüli szoros összefüggésre, s e hatáskör  speciális,
     preventív   jellegére,   valamint  az   alkotmányos   szervek
     együttműködési kötelezettségére is tekintettel (52/1997.  (X.
     14.)  AB  hat.,  ABH 1997. 331. 345.) — tágan  kellett  volna
     értelmezni és az alkotmánybírósági vizsgálat körébe  vonni  a
     Ptk.  84.  §  (2)  bekezdés utolsó  előtti  új  mondatát  is.
     Eszerint,  ha  a  nem  vagyoni kártérítés napilap,  folyóirat
     (időszaki lap), rádió vagy televízió útján történt a  bíróság
     köteles közérdekű bírságot kiszabni. Ez azt jelenti,  hogy  a
     negatív  sajtómagatartással  arányos  kártérítés  mellé  —  a
     jogsértés  minden  esetére  —  automatikus  bírság  kiszabása
     járul. Az arányosság bírói mérlegelését a törvény kizárja.  A
     két    új    rendelkezés   együttesen   már   olyan    súlyos
     veszélyeztetettséget   jelenthet,   ami   a    sajtószabadság
     gyakorlásától való elrettentés szintjét is elérheti. E  külső
     korlátok  létezése elsősorban nem a feltételezett jogsértések
     megelőzését  szolgálná,  hanem  nagyobb  hatásfokkal   inkább
     befolyásolná    a    szerkesztési    koncepció    esetenkénti
     kialakítását, mivel olyan kényszeres megfontolásra késztetést
     jelentene,  ami jelentős mértékben, szükségtelenül korlátozná
     a szerkesztés szabadságát.

     Összegezve: a sajtószabadság új külső (többlet-)  korlátai  a
     válaszadás  jogintézménye, a kötelezően kiszabandó  és  felső
     határ nélküli összegben kiszabható közérdekű bírság a meglévő
     külső  korlátokra  is tekintettel, a szükséges  mértéken  túl
     korlátozzák  a  sajtószabadságot (a szerkesztés szabadságát),
     megsértve  ezáltal  az alapjog alkotmányban  védett  lényeges
     tartalmát.

     Budapest, 2001. december 4.
                                                  Dr. Holló András
                                                     alkotmánybíró
                                  
     Dr. Kiss László alkotmánybíró különvéleménye
                                  
                                  I.

     1. Más okból, de egyetértek a többségi határozatnak azzal
     a  megállapításával,  amely  szerint  alkotmányellenes  a
     válaszadás jogának az a szabálya, amelyet az Országgyűlés
     a  2001. május 29-i ülésnapján elfogadott törvény  1.  §-
     ával  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  1959.  évi  IV.
     törvény  (a  továbbiakban:  Ptk.)  79.  §-ának  új,   (2)
     bekezdésében meghatározott.

     2.  Nem  értek  egyet ugyanakkor azzal, hogy  a  többségi
     határozat   nem  állapította  meg  a  Ptk.  84.   §   (2)
     bekezdésében        foglalt        új         rendelkezés
     alkotmányellenességét.

                                  II.

     Álláspontom  részletesebb kifejtése előtt  két  általános
     körülményre utalok:

     1. Úgy ítélem meg, hogy a jelen indítvánnyal kapcsolatban
     sokkal  többről van szó, mint a Ptk.-t módosítani  kívánó
     rendelkezések  alkotmányosságáról.  Az  alapvető   gondok
     eredőit   magam   mindenesetre  abban  látom,   hogy   az
     Országgyűlés mindmáig nem alkotta meg az Alkotmány 61.  §
     (3)  bekezdésében  2/3-os  szavazattöbbségű  szabályozási
     körébe  utalt,  sajtószabadságról  szóló  törvényt.   Így
     nyílik  mód és lehetőség arra, hogy a széles konszenzuson
     alapuló  “alkotmányos sajtójog” hiányában az Országgyűlés
     egyszerű többséggel elfogadott törvényekkel (itt: a  Ptk.
     módosításával)  szabályozzon olyan  viszonyokat,  amelyek
     sokkal inkább az Alkotmány 61. § (3) bekezdésében előírt,
     minősített      többséget     igénylő      sajtótörvénybe
     kívánkoznának. A polgári jogi keret a jelen  esetben  nem
     más  mint kényszerzubbony, amely elvileg és gyakorlatilag
     is   természetén  és  hatókörén  kívül  eső   viszonyokat
     szabályoz. Itt egy rendszerváltás előtti jogi konstrukció
     fennmaradásáról  és  továbbéltetéséről  van  szó,   amely
     változatlanul azt juttatja kifejezésre, hogy az egyén,  a
     személyiség védelme — legalábbis a most vizsgált körben —
     csak a Ptk.-beli szabályozással érhető el.

     A   kor   sajátosságait   figyelembe   véve,   a   sajtó-
     helyreigazítás 1977-ban történt Ptk.-ba emelése  —  jóval
     az  1986.  évi II. törvény előtt, más személyiség-védelmi
     rendelkezésekkel  együtt  —  progresszív  lépés  volt.  A
     személyeket  védő  alkotmányos garanciák  megteremtéséről
     akkor  szó  sem  lehetett, a személyiség  védelmét  annak
     idején  a  polgári jog vállalta fel. Abból azonban,  hogy
     egy   jogintézmény   vagy   jogi   konstrukció   1977-ban
     progresszív volt, még nem következik, hogy az  marad  egy
     másik,  alkotmányos berendezkedésben is. Erre tekintettel
     meggyőződéssel    állítom,    hogy    az     “alkotmányos
     sajtótörvény” közvetítése nélkül a Ptk. jelenleg hatályos
     helyreigazítási szabályai sem állnák ki az alkotmányosság
     próbáját.
     Az  indítványozó  a “sajtószabadság sérelmét”  állítja  a
     Ptkm.-mel  kapcsolatban. Ez nemcsak úgy  valósulhat  meg,
     hogy  az Alkotmány 61. § (2) bekezdését felhívva a Magyar
     Köztársaság  nem védi kellő súllyal a sajtó  szabadságát,
     mert   szükségtelenül  és  aránytalan   sérelmet   okozva
     korlátozza  ezt  a  szabadságot, hanem  úgy  is,  hogy  a
     sajtószabadságot (itt: a szerkesztési szabadságot) érintő
     törvényt  nem az Alkotmányban előírt módon alkotják  meg.
     Álláspontom  szerint tehát a “sajtószabadság  sérelmének”
     vizsgálatába   az  Alkotmány  61.  §  (3)  bekezdése   is
     bevonandó lett volna.

     2.  A  kétharmadosság vizsgálatán túl, a közérdekű bírság
     intézményének     alkotmányossági    megítélésénél     is
     jelentőséget   tulajdonítok  az  indítványhoz   kötöttség
     kérdésének.

     Az   indítvány  kifejezetten  csak  azt  kéri,  hogy   az
     Alkotmánybíróság  állapítsa meg a Ptk.  Ptkm.  2.  §-ával
     megállapított  84.  §  (2)  bekezdése  utolsó  mondatának
     alkotmányellenességét. Kérdéses lehet  tehát  ezúttal  is
     az,    túlterjeszkedhet-e    az    Alkotmánybíróság    az
     indítványozó kérelmén. E tekintetben álláspontom ugyanaz,
     mint a 2/2001. (I. 17.) AB határozathoz fűzött párhuzamos
     indokolásomban  is  volt.  Azaz:  a  köztársasági   elnök
     előzetes  normakontrollra irányuló indítványa  esetén  is
     módja van az Alkotmánybíróságnak az indítvánnyal érintett
     jogszabályi  környezet teljesebb körű feltárására.  [Csak
     emlékeztetőül:  éppen  a sajtóról  szóló  1986.  évi  II.
     törvény  14.  § (2) bekezdése tekintetében — köztársasági
     elnöki előzetes normakontrollra irányuló indítvány nyomán
     állapított    meg   az   Alkotmánybíróság    mulasztásban
     megnyilvánuló  alkotmánysértést. 48/1993.  (VII.  2.)  AB
     határozat, ABH 1993. 314, 319.] Az Alkotmánybíróság tehát
     nem kezelheti mereven az Abtv.-ben kapott hatásköreit, az
     alkotmányosság hatékony védelme megkövetelheti a támadott
     rendelkezéssel    szoros    összefüggésben    álló    más
     rendelkezések  (pl.:  itt  a jogkövetkezmény  alkalmazási
     feltételének) alkotmányossági vizsgálatát is.
     Az  indítványhoz  kötöttséget a jelen esetben  sem  tudom
     ezért   akként   értelmezni,  hogy  az   Alkotmánybíróság
     vizsgálata  nem  terjeszkedhetne túl  a  Ptk.  2.  §-ával
     beiktatott  Ptkm.  84. § (2) bekezdése utolsó  mondatának
     vizsgálatánál.

                                 III.

     1.  Jóllehet egyetértek a többségi határozatnak  azzal  a
     megállapításával,   amely  szerint   alkotmányellenes   a
     válaszadás  jogának tervezett szabálya,  ez  azonban  nem
     jelenti azt, hogy a megállapításhoz kapcsolódó indokolást
     is minden tekintetben megfelelőnek tartom.

     Az  indokolással  kapcsolatos első kifogásom  a  többségi
     határozat  II.  11.  pontjában  foglalt  következtetéssel
     kapcsolatos. A többségi határozat szerint — az  Alkotmány
     8.  §  (2),  54.  §  (1), 59. § (1),  61.  §  (1)  -  (2)
     bekezdéseire,  valamint az Alkotmánybíróság  gyakorlatára
     tekintettel  —  a  “tág értelemben vett  válaszadás  joga
     általában  a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságának
     nem alkotmányellenes korlátozása”.

     Azért  nem  értek  egyet a Ptkm. és a többségi  határozat
     mögött     meghúzódó    sajtónyilvánosságra     vonatkozó
     felfogással,  mert  egy,  a  vélemények  többszólamúságát
     toleráló   és   biztosító   alkotmányos   rendszerben   a
     sajtónyilvánosság  lehetővé  teszi,  hogy   az   érintett
     személyek  —  tipikusan  a közszereplők  —  elmondhassák,
     ütköztethessék   véleményüket.   Demokratikus   viszonyok
     között   a  sajtópiac  pluralitása  a  tömegtájékoztatási
     eszközök   versenyét   is   megteremti.   A   vélemények,
     értékelések  közérdeklődésre  számot  tartó  eseményekről
     jelennek    meg,   amelyekben   általában    közszereplők
     érintettek. A sajtópiac sokszínűségéből következő verseny
     a  tömegtájékoztatási eszközök elemi érdekévé teszi, hogy
     ilyen,    közérdeklődésre   számot   tartó   eseményekről
     tudósítsanak,    azokkal    kapcsolatban    véleményeket,
     értékeléseket  jelentessenek meg. Ebben a megközelítésben
     nem  a  tömegtájékoztatási  eszközök  felett  rendelkezők
     “túlhatalmától”  kell  megvédeni  a  polgárokat.   Sokkal
     inkább  arra kell helyezni a hangsúlyt, hogy  a  közügyek
     iránt  érdeklődő, azok megvitatásában részt vevő  emberek
     szabadon választhassanak a vélemények piacán.
     Az  Alkotmánybíróság  következetes gyakorlata  szerint  a
     sajtószabadságot  elsősorban az  állam  tartalmi  be  nem
     avatkozása biztosítja. Ezzel elvileg lehetővé válik, hogy
     a társadalomban meglevő vélemények teljessége megjelenjen
     a  sajtóban; az Országgyűlés törvényhozó hatalmánál fogva
     köteles  megakadályozni, hogy tájékoztatási  monopóliumok
     jöjjenek  létre. [Vö.: 37/1992. (VI. 10.)  AB  határozat,
     ABH 1992. 227, 229-230.; 36/1994. (VI. 24.) AB határozat,
     ABH  1994. 219, 223; 13/2001. (V. 14.) AB határozat,  ABH
     226,  230.]  Ezek következtében, plurális  sajtóviszonyok
     mellett,  a  válaszadás  jogának  tervezett  szabályozása
     indokolatlan beavatkozást jelentene a sajtó (szerkesztés)
     szabadságába az állam részéről.

     2.  Második  kifogásom  a kilátásba  helyezett  közérdekű
     bírsággal kapcsolatos.
     A   közérdekű   célra   fordítható   bírság   intézményét
     szükségtelennek  tartom. A válaszadási joghoz  kötelezően
     kapcsolódó   közérdekű   bírság   osztja   a   válaszadás
     alkotmányjogi megítélését. Álláspontom szerint a Ptk. 84.
     §  (1) bekezdésében írt jogvédelmi eszközök — különösen a
     kártérítés  intézménye — jelenleg is  elégséges  védelmet
     biztosít   a   felmerült   jogsérelem   (a   jó    hírnév
     megsértésének)  orvoslására.  A  kötelezően  alkalmazandó
     közérdekű bírság bevezetése és intézményesítése  —  azzal
     együtt,  hogy nincs kapcsolatban a jogsérelmet szenvedett
     személy  jóvátételével — komoly rést  üt  azon  a  falon,
     amelyet   az   Alkotmánybíróság   a   véleménynyilvánítás
     szabadsága    érvényesülése    érdekében    emelt.     Az
     Alkotmánybíróság    szerint:    ”A    véleménynyilvánítás
     szabadsága — alkotmányos alapjogként — fokozott  védelmet
     élvez, azt csak az emberi méltósághoz, a becsülethez és a
     jó  hírnévhez való jogok védelme — mint külső korlátok  —
     korlátozhatják.”  [33/1998.  (VI.  25.)  AB   határozat].
     Ezekről   a  “külső  korlátokról”  már  az  egyik   korai
     határozatában   szólt   az   Alkotmánybíróság:   ”...   A
     véleménynyilvánítás szabadságának külső  korlátai  vannak
     csak;   amíg  egy  ilyen  alkotmányosan  meghúzott  külső
     korlátba   nem   ütközik,   maga  a   véleménynyilvánítás
     lehetősége  és  ténye  védett, annak tartalmára  tekintet
     nélkül.  Vagyis  az egyéni véleménynyilvánítás,  a  saját
     törvényei  szerint  kialakuló  közvélemény,  és   ezekkel
     kölcsönhatásban  a minél szélesebb tájékozottságra  épülő
     egyéni  véleményalkotás lehetősége  az,  ami  alkotmányos
     védelmet élvez. Az Alkotmány a szabad kommunikációt —  az
     egyéni magatartást és társadalmi folyamatot — biztosítja,
     s    nem    annak   tartalmára   vonatkozik   a    szabad
     véleménynyilvánítás alapjoga. Ebben a processzusban helye
     van minden véleménynek, jónak és károsnak, kellemesnek és
     sértőnek egyaránt — különösen azért, mert maga a vélemény
     is   e  folyamat  terméke  ...”  [30/1992.  (V.  26.)  AB
     határozat, ABH 1992. 167, 178-180.]. Ugyanez a  határozat
     szoros   kapcsolatot   teremtett  a  véleménynyilvánítási
     szabadság   és   a   sajtószabadság   között    is.    “A
     véleménynyilvánítási    szabadság    a     sajtószabadság
     vonatkozásában sajátosan érvényesül. A sajtó  szabadságát
     arra  figyelemmel  kell garantálnia az államnak,  hogy  a
     ,sajtó’        a       véleményalkotáshoz       szükséges
     információszerzésnek,  a  véleménynyilvánításnak   és   a
     véleményformálásnak kitüntetett fontosságú eszköze. Ahogy
     a   sajtószabadság  joga  a  véleménynyilvánításhoz  való
     jogból    mint   anyajogból   vezethető   le,    úgy    a
     véleménynyilvánításhoz  való  jog  kitüntetett  volta  is
     annyiban vonatkozik a sajtó szabadságára, amennyiben az a
     véleménynyilvánítás  alkotmányos alapjogát  szolgálja.  A
     sajtó nemcsak a szabad véleménynyilvánítás eszköze, hanem
     a   tájékoztatásé  is,  azaz  alapvető  szerepe   van   a
     véleményalkotás  feltételét  képező  tájékozódásban.   Az
     Alkotmány   61.   §  (1)  bekezdése  is  egymás   mellett
     tartalmazza  a szabad véleménynyilvánításhoz,  továbbá  a
     közérdekű  adatok  megismeréséhez és terjesztéséhez  való
     jogot.” (ABH 1992. 227, 229.)

     Álláspontom   szerint  ezeket  a  kitüntetett   értékeket
     közvetlenül  veszélyezteti a “közérdekű célra  fordítható
     bírság” intézményének a bevezetése. Ennek révén olyan  új
     —  a Ptk. fogalmi és intézményi rendszerébe egyébként nem
     is  illő  — jogkövetkezmény lép be, amely önmagában,  már
     kilátásba  helyezésénél  fogva  szükségtelen  korlátozást
     jelent,   az   mind   a   véleménynyilvánítás,   mind   a
     sajtószabadság elé magas gátat emel.

     A  közérdekű  bírsággal kapcsolatban nem  védhető  az  az
     álláspont  sem,  hogy  annak  alkalmazása  “a  társadalom
     rosszallását fejezi ki”. Véleményem szerint  ugyanis  nem
     igazolható  az  a  hipotézis,  miszerint,  ha  a  bíróság
     megállapítja,   hogy  egy  napilap,   folyóirat,   rádió,
     televízió  stb.  útján  közölt  vélemény  vagy  értékelés
     valaki   személyhez  fűződő  jogát   sérti,   akkor   ott
     automatikusan  a  társadalom rosszallása is  kifejeződik.
     Ennek  oka  éppen  az, hogy a vélemények többszólamúságát
     elfogadó  és biztosító demokráciákban valamely közügyben,
     annak  szubjektív  megítélése  miatt,  szinte  soha   nem
     alakulhat   ki  konszenzus.  (Itt  csupán   jelezném:   a
     tényállítások  és vélemények közötti különbség  felvethet
     további, jogalkalmazási nehézségeket is. A Ptkm. 3. §-a a
     sajtó-helyreigazítási    eljárás    szabályait    rendeli
     alkalmazni a válaszadás közlése iránti eljárásra. Nehezen
     képzelhető el azonban az, hogyan alkalmaznák a  bíróságok
     a    Pp.    sajtó-helyreigazítási   eljárásra   vonatkozó
     szabályait,  amelyek középpontjában valamely  tényállítás
     valódiságának bizonyítása áll.)

     A   sajtószabadságra   gyakorolt   “visszatartó   hatást”
     (“chilling  effect”)  csak  fokozza  a  közérdekű   célra
     fordítható  bírság alkalmazásának tervezett  szabályozási
     módja.  E  szabályozási mód részben merev,  eltérést  nem
     engedő  [“... Ha a jogsértés napilap, folyóirat (időszaki
     lap),  rádió,  televízió  útján  történt,  a  bíróság   a
     jogsértőre közérdekű célra fordítható bírságot is  kiszab
     ...”], részben mindenféle korlátot feloldó, gyakorlatilag
     a  bíróság  szabad belátása előtt utat nyitó  jellegű  és
     tartalmú.  (“  ...  A közérdekű célra  fordítható  bírság
     összegét  úgy  kell meghatározni, hogy az visszatartsa  a
     jogsértőt  a  további jogsértésektől.”). Mindez  azzal  a
     veszéllyel   járhat,   hogy  a   tervezett   szankció   a
     demokratikus  rendszer  léte  és  működése  szempontjából
     alapvető  fontosságú  véleménynyilvánítási  szabadság  és
     sajtószabadság érvényesülését közvetlenül és  érzékelhető
     módon korlátozza.

     Következésképpen az Alkotmánybíróságnak a Ptk. Ptkm. 2. §-
     ával  megállapított 84. § (2) bekezdésének idézett utolsó
     két  mondatát egységesen, összefüggéseiben kellett  volna
     értelmeznie,  függetlenül attól, hogy az  indítvány  maga
     valóban  csak  az  utolsó  mondat alkotmányellenességének
     megállapítását     kezdeményezte.     Az     indítványhoz
     kötöttségnek  azt  a rendkívül merev  módját,  amelyet  a
     határozat  követ (egy bekezdés három mondatát  izolálja),
     nem  tudom  elfogadni,  az  — álláspontom  szerint  —  az
     Alkotmánybíróság téves szerepfelfogásán alapul.  Márpedig
     a két (szerintem összetartozó) mondat tartalmi egységként
     való  kezelése  semmiképpen  nem  hozhatta  volna  azt  a
     végkövetkeztetést, amely lényegében azt sugallja, hogy  a
     közérdekű  bírság kilátásba helyezése egyrészt szükséges,
     másrészt az okozott jogsérelemmel arányos korlátozást  is
     jelent.

     Álláspontom  szerint  a  sajtószabadság  indítvány  által
     aggályosnak tartott szabályozással történő korlátozása  —
     a jó hírnév és az emberi méltóság védelmét szolgáló egyéb
     eszközök biztosítottságára is figyelemmel — szükségtelen,
     és erre tekintettel alkotmányellenes.

     Budapest, 2001. december 4.
                                               Dr. Kiss László
                                                 alkotmánybíró
                                                              
     Dr. Kukorelli István alkotmánybíró különvéleménye

     Egyetértek    a    határozat   rendelkező    részének    azon
     megállapításával, amely alkotmánysértőnek tartja a válaszadás
     jogának   az   Országgyűlés  2001.  május   29-i   ülésnapján
     elfogadott,  a  Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.  évi  IV.
     törvény  módosításáról szóló törvény (a továbbiakban:  Ptkm.)
     1. §-ával beiktatott szabályát.
     Nem  értek  egyet azonban azzal, hogy ezt a döntést kizárólag
     az  arányosság  tesztje  alapozza  meg.  A  véleményszabadság
     kiemelt     alkotmányos    oltalmát    hangsúlyozó    korábbi
     alkotmánybírósági   gyakorlatból  az   következik,   hogy   a
     válaszadásnak  a törvényalkotó által elképzelt  jogintézménye
     kényszerítő indok nélkül csorbítja a sajtó szabadságát.
     Nem  osztom  a  határozatnak azt a  konkrét  ügyön  túlmutató
     álláspontját  sem, amely szerint a válaszadás joga  általában
     nem  alkotmányellenes,  mivel az  a  sajtó  szabadságának  az
     emberi méltóság és a jó hírnév védelme érdekében alkalmazott,
     szükséges korlátozása.
     Véleményem  szerint alkotmánysértő az is, hogy a jogalkotó  a
     törvényben nem határozta meg a válaszadás esetében kötelezően
     alkalmazandó közérdekű bírság felső határát.

     1.  A  Ptkm.  1.  §-ába  foglalt válaszadás  jogintézményének
     bevezetésével a jogalkotó a sajtótermékek, valamint a  rádió-
     és  televízióműsorok tartalmát oly módon szabályozza, hogy az
     ellenvélemények,   értékelések   közzétételére   kötelezi   a
     szerkesztőségeket, illetve a műsorszolgáltatókat. Egy  ilyen,
     a     sajtószabadságot     érintő    tartalmi     beavatkozás
     alkotmányossága a szükségesség és arányosság tesztje  alapján
     vizsgálandó.   Az   eljárás  során   az   Alkotmánybíróságnak
     figyelemmel  kell  lennie arra is, hogy a véleménynyilvánítás
     kiemelt   védelmében   a  sajtószabadság   is   osztozik,   a
     sajtószabadságnak tehát igen kevés joggal szemben  kell  csak
     engednie.

     Véleményem  szerint  vitatható az a  jelen  alkotmánybírósági
     határozatban foglalt megállapítás, amely szerint a szólás- és
     sajtószabadság korlátozása “szűk körben lehetséges  olyankor,
     ha  politikai  vitáról,  az állam bírálatáról  van  szó”,  de
     elfogadható  a  tágabb körű korlátozás azokban az  esetekben,
     amikor  “a sajtónak a demokrácia védelmében játszott  szerepe
     nem  vagy  alig jelenik meg”. A határozat alapján  ez  utóbbi
     körbe tartozik a válaszadás alkotmányosságának vizsgálata.

     Az   Alkotmánybíróság  által  a  kereskedelmi   információkra
     vonatkozó  szabályok  alkotmányossági vizsgálatakor  korábban
     alkalmazott  teszt, amely alkotmányos védelemben részesíti  a
     gazdasági  reklámokat,  de  azok  esetében  szélesebb  körben
     ismeri  el az állami beavatkozás szükségességét, a válaszadás
     jogintézménye  alkotmányosságáról való  döntéshozatalkor  nem
     lehet irányadó.
     “Az  Alkotmány a szabad kommunikációt – az egyéni magatartást
     és   a  társadalmi  folyamatot  –  biztosítja,  s  nem  annak
     tartalmára   vonatkozik   a  véleménynyilvánítás   alapjoga.”
     [30/1992.  (V. 26.) AB határozat, ABH 1992, 167,  179.]  Ezen
     alapállásból  következik,  hogy  tartalmára  tekintet  nélkül
     részesül      kiemelt      alkotmányos      védelemben      a
     véleménynyilvánítás,  függetlenül  attól,  hogy  magánjellegű
     közlésről  vagy politikai beszédről, bírálatról van  szó.  Az
     Alkotmánybíróság  a  kifejezés  szabadságát  mint  az   egyén
     önkifejezésének,   személyisége  szabad   kibontakoztatásának
     elengedhetetlen eszközét, illetve mint az egyén  demokratikus
     társadalomban  való  részvételét  elősegítendő   részesítette
     többletvédelemben. Minthogy a kereskedelmi információk  célja
     általában  sokkal  inkább valamely áru  megismertetése  és  a
     vásárlásra   ösztönzés,   mintsem   az   önkifejezés   és   a
     demokratikus párbeszédben való részvétel, a reklámok esetében
     szélesebb   körben   minősülhet  alkotmányosnak   az   állami
     beavatkozás.  A  Ptkm.  1.  §-ának hatályba  lépése  esetében
     azonban  a  válaszadás  jogintézménye  nem  csupán   az   ún.
     kereskedelmi  információra vonatkozó vélemény vagy  értékelés
     esetében  lenne  alkalmazandó, hanem például a politikusokat,
     közszereplőket érintő közérdekű tárgyban közölt  véleményekre
     (tehát   a  politikai  vita  fogalmába  tartozó  közlésekre),
     valamint  a  magánjellegű értékelésekre is,  amennyiben  azok
     személyiségi jogot sértőek.

     Mindezek   alapján   az   Alkotmánybíróság   által   többször
     megerősített,  a  kifejezés  szabadságának  kiemelt  védelmét
     biztosító alapjogi teszt alapján kellett volna a határozatnak
     megítélnie, hogy a válaszadás bevezetésének van-e kényszerítő
     indoka,  vagy  a  hatályban lévő Polgári  Törvénykönyv  és  a
     Büntető Törvénykönyv kínálta jogi eszközök megfelelő védelmet
     nyújtanak a személyiségi jogsérelmek esetében.

     2.1.  A  határozat álláspontja szerint a tág értelemben  vett
     válaszadás  joga,  vagyis  a tényállítások  esetében  igénybe
     vehető  sajtó-helyreigazítás és az  ellenvélemény  közlésének
     (válaszadás)   joga  együttesen  minősül   a   sajtószabadság
     szükséges  korlátozásának.  Minthogy  előzetes  normakontroll
     keretében   az  Alkotmánybíróság  kizárólag  a  Ptkm.   által
     bevezetett válaszadási jog alkotmányosságát vizsgálhatta, nem
     térek   ki   különvéleményemben   arra   a   kérdésre,   hogy
     összeegyeztethető-e  az  Alkotmánnyal a  sajtó-helyreigazítás
     jogintézményének jelenlegi szabályozása.

     Az Alkotmány 61. § (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság
     elismeri  és  védi a sajtó szabadságát. Ezt a szabadságot  az
     államnak  arra figyelemmel kell garantálnia, hogy a  sajtó  a
     véleménynyilvánításnak  és a véleményformálásnak  kitüntetett
     fontosságú  eszköze. A sajtószabadságot elsősorban  az  állam
     tartalmi  be  nem  avatkozása  biztosítja;  ennek  felel  meg
     például a cenzúra tilalma és a szabad lapalapítás lehetősége.
     Ezzel a tartózkodással az állam elvileg lehetővé teszi,  hogy
     a  társadalomban  meglévő vélemények,  valamint  a  közérdekű
     információk  teljessége megjelenjen a sajtóban. [37/1992.  AB
     határozat, ABH 1992. 227, 229-230.]

     A  törvényhozó  a Ptkm. általános indokolásában hangsúlyozza,
     hogy  a  válaszadás jogintézményének bevezetésével  olyan,  a
     sajtóra  kötelező  szabályozást alkotott, amelynek  célja  az
     “emberi  méltósághoz  való jog és a  jó  hírnévhez  való  jog
     alkotmányos   értékeinek”  védelme.  A   korlátozás   azonban
     valójában  a személyiségi jogok erősebb védelmét  célozza.  A
     személyiségi  jogok (és ezen belül a jó hírnévhez  való  jog)
     pedig bár igen közeli kapcsolatban állnak az Alkotmány 54.  §
     (1)    bekezdésében   garantált   emberi   méltósághoz   való
     alapjoggal, azzal mégsem azonosak. Az emberi méltósághoz való
     jog  az  “általános  személyiségi jog”  egyik  megfogalmazása
     [8/1990.  AB  határozat,  ABH 1990. 42,  44.].  Az  általános
     személyiségi jog anyajogából fakadó egyes jogok pedig, így  –
     többek között – a jó hírnévhez való jog is a szükségesség  és
     arányosság tesztje alapján korlátozható. Igaz ugyan,  hogy  a
     sajtószabadság   korlátai  közül  a  legnagyobb   súllyal   a
     személyhez  fűződő jogok vehetők figyelembe, de az  alapjogok
     közötti  mérlegelés során is vizsgálandó, hogy az alkalmazott
     jogalkotói    korlát    elengedhetetlenül    szükséges-e    a
     személyiségi    jogok    védelmében,    vagy    a    hatékony
     személyiségvédelem más, a sajtó szabadságát kevésbé korlátozó
     módon is elérhető.

     A Ptkm. 1. §-a a válaszadás bevezetésével a sajtó szabadságát
     a  személyiségi  jogok  védelme érdekében  korlátozza,  és  e
     korlátozás, mivel annak kényszerítő indoka nincs, álláspontom
     szerint    szükségtelen,   következésképpen   alkotmánysértő.
     Jogrendszerünk  ma  több lehetőséget  biztosít  a  személyhez
     fűződő   jogaiban   sértettek  számára,  hogy   jogsérelmükre
     orvoslást  nyerjenek. A Polgári Törvénykönyv alapján  polgári
     peres eljárást indíthat az, akit (például valós vagy valótlan
     tény  állításával,  esetleg  sértő  kifejezés  használatával)
     személyhez   fűződő   jogában   megsértettek.   Ennek   során
     követelheti  –  többek  között – a  jogsértés  megtörténtének
     bírósági  megállapítását;  a  jogsértés  abbahagyását  és   a
     jogsértő  eltiltását a további jogsértéstől;  elégtételadást,
     illetve  a  sérelmes  helyzet  megszüntetését,  a  jogsértést
     megelőző állapot helyreállítását vagy kártérítést. [Ptk.  84.
     § (1) bekezdés]
     A  Ptk.  84.  § (1) bekezdésének c) pontja pedig jelenleg  is
     lehetőséget  nyújt arra, hogy a jogsértő nyilatkozattal  vagy
     más  megfelelő módon a személyiségi jogaiban sértett  számára
     elégtételt  adjon,  illetve  hogy  a  perben  eljáró  bíróság
     ítéletében a jogsértő részéről vagy költségén az elégtételnek
     megfelelő nyilvánosságot biztosítson.

     A sajtójog egy sajátos eszköze is rendelkezésére áll azoknak,
     akikről  a nyomtatott vagy elektronikus sajtó valótlan  tényt
     közölt,  híresztelt, illetőleg valós tényeket  hamis  színben
     tüntetett   fel.  A  sajtó-helyreigazítás  azonban  kizárólag
     tényekre vonatkozhat.

     Becsületének, jó hírnevének védelmében nemcsak a polgári  jog
     eszközeivel  élhet  a jogaiban sértett,  hanem  a  büntetőjog
     kínálta   lehetőségekkel  is.  Amíg  a   Btk.   179.   §-ában
     meghatározott  rágalmazás  csak  tényállítással   vagy   erre
     közvetlenül   utaló  kifejezéssel  valósítható   meg,   addig
     becsületsértés  (Btk.  180.  §)  miatt  az  is   felelősségre
     vonható,   aki   a   becsület  csorbítására  alkalmas   egyéb
     kifejezéssel élt.

     Akár  polgári  jogi igényeket érvényesít a  sértett,  akár  a
     büntetőjog  védelmét  veszi igénybe, nem  hagyható  figyelmen
     kívül  az  Alkotmánybíróság által első alkalommal a  36/1994.
     (VI.  24.)  AB határozatban megfogalmazott azon  elvi  tétel,
     amely   szerint   a  “közügyekben  való  véleménynyilvánítási
     szabadságnak  alkotmányosan  magas  értéktartalma   miatt   a
     közhivatalok és a közhivatalt vállaló személyek,  valamint  a
     közélet   egyéb   szereplői  becsületének   védelme   kevésbé
     korlátozhatja  a  véleménynyilvánítási  szabadságot,  mint  a
     magánszemélyek becsületének védelme”. (ABH 1994. 219, 231.)
     A  jogalkotó a Ptkm. 1. §-ában úgy teremt válaszadási  jogot,
     hogy  figyelmen kívül hagyja a közéleti személyiségeket és  a
     magánszemélyeket    érintő    véleménynyilvánítás     közötti
     különbségeket.  Közéleti személyiségeket,  közügyeket  érintő
     vélemények  és  értékelések  esetében  ugyanis  még   kevésbé
     tekinthető a személyiségvédelmet szolgáló szükséges eszköznek
     a  válaszadás. A politikusoknak és a közéletben résztvevő más
     személyeknek ugyanis lehetőségük van mindenkor a sajtó  útján
     közölni   nézeteiket,   illetve  mások  véleményét   értékelő
     megjegyzéseiket.

     2.2.   A  határozat  szerint  a  válaszadás  jogintézményének
     bevezetése  azért  is  indokolt, mert  annak  segítségével  a
     külvilág  megismeri  az  érintett  saját  véleményét,  és   a
     válaszadás “segítséget nyújt azoknak, akik egyébként gyengébb
     pozícióban vannak, mint a tömegtájékoztatási eszközök  fölött
     rendelkezők”.

     A Ptkm. válaszadási jogot beiktató 1. §-a az Alkotmánybíróság
     által  a  37/1992. (VI. 10.) AB határozatban a  közszolgálati
     televízióra és rádióra vonatkozó azt a követelményt  próbálja
     a  nyomtatott  sajtóban érvényesíteni, hogy  a  társadalomban
     meglévő  vélemények teljes körben, kiegyensúlyozott  arányban
     legyenek    jelen.   E   sajátos   megoldást    azonban    az
     Alkotmánybíróság kizárólag a frekvenciák szűkössége miatt  és
     a  monopolhelyzetben  lévő országos  közszolgálati  rádió  és
     televízió esetében találta indokoltnak.

     A  kiegyensúlyozottság  követelményének  alkotmányosságát  az
     amerikai    Legfelsőbb    Bíróság    is    aszerint    ítélte
     alkotmánysértőnek   vagy   alkotmányosnak,   hogy    az    az
     elektronikus médiát vagy a nyomtatott sajtót kötelezte. A Red
     Lion  ügyben,  amelynek során a bíróság arról  döntött,  hogy
     kérhet-e  válaszidőt  a sértett egy rádióban  elhangzott,  rá
     nézve   sérelmes  állítást  követően,  a  Legfelsőbb  Bíróság
     elsősorban  a  frekvenciaszűkösségre  hivatkozva  állt  ki  a
     kiegyensúlyozottság elve mellett azt hangsúlyozva,  hogy  egy
     közérdeklődésre   számot  tartó  kérdésben  minden   releváns
     álláspontnak meg kell jelennie. [Red Lion Broadcasting Co. v.
     F.C.C.,  395  U.S.  367 (1969)] A Tornillo ügyben  azonban  a
     Legfelsőbb  Bíróság már a sajtó- és ezen belül a  szerkesztés
     szabadságát  sértőnek találta azt a floridai szabályt,  amely
     alapján ha egy képviselőjelölt személyét sajtótámadás érte, a
     sajtótermék  köteles  volt ingyenesen  helyet  biztosítani  a
     megtámadott  képviselő viszontválaszának. [The  Miami  Herald
     Publishing Co. v. Pat Tornillo, Jr., 418 U.S. 241 (1974)]

     A  véleménynyilvánítás szabadságához fűződő jog gyakorlásának
     egyre elterjedtebb módja a vélemények, nézetek nyomtatott  és
     elektronikus   sajtóban   való   megjelenítése.   Az    egyes
     sajtótermékek  azonban nem a vélemények tárházaként  szolgáló
     semleges fórumok, ahol a szerkesztőségek akarata ellenére  is
     joga  volna az egyéneknek nézeteik megjelentetésére.  Ahogyan
     az  Európai  Emberi Jogi Egyezmény 10. cikkét sem  lehet  úgy
     értelmezni,  mint amely automatikusan jogot  biztosít  minden
     személynek, illetve szervezetnek arra, hogy a rádióban vagy a
     televízióban   bizonyos   műsoridőt   biztosítsanak   számára
     álláspontja  kifejtésére (Kritikai elemzés  az  Emberi  jogok
     európai    egyezménye    10.    cikkének    hatóköréről    és
     alkalmazásáról,  Bírósági  Határozatok  Emberi  Jogi  Füzetek
     1997/1.,  9.),  úgy  Alkotmányunk sem  biztosít  jogot  senki
     számára,  hogy  nézetét,  véleményét az  általa  kiválasztott
     sajtóterméken   keresztül  juttassa  el  a  külvilághoz.   Az
     Alkotmány 61. § (2) bekezdése alapján azonban bárki  szabadon
     alapíthat  lapot, és ezáltal közölheti álláspontját  valamely
     sajtótermékben. Az Alkotmány sajtó szabadságát garantáló  61.
     § (2) bekezdésébe ugyanis beletartozik a cenzúra tilalma és a
     lapalapítás szabadsága, de a szerkesztői autonómia is. Teljes
     mértékben egyetértek tehát a köztársasági elnök indítványában
     foglalt  azon  megállapítással, hogy a  sajtó  “meghatározott
     vélemények, értékítéletek közlésére való kötelezése a  szabad
     meggyőződésen alapuló szerkesztés messzemenő korlátozása.”

     Mindezek   alapján   a  válaszadás  jogintézménye   a   sajtó
     szabadságát   biztosító  Alkotmány  61.  §  (2)  bekezdésének
     szükségtelen korlátozása, a Ptkm. válaszadást bevezető 1. §-a
     ez  okból alkotmánysértő, ezért nem vizsgálom, hogy  a  Ptkm.
     alkalmas és a lehető legkevésbé korlátozó eszközt választotta-
     e   a   személyiségvédelem  hatékonyabbá  tétele   érdekében.
     Amellett,  hogy  a  válaszadás intézményét  alkotmánysértőnek
     tartom,  hangsúlyozni  kívánom, hogy a tisztességesen  működő
     sajtó kialakulása kívánatos cél. Ez a cél azonban nem jogi és
     adminisztratív,   hanem  jogon  túli,   például   sajtóetikai
     eszközökkel valósítható meg.

     3.    Álláspontom  szerint  a  jog-összehasonlító   vizsgálat
     eredményeképpen  is arra a megállapításra juthatunk,  hogy  a
     vélemények  kiigazítására szolgáló  válaszadás  kivételes,  a
     demokratikus   államok   túlnyomó   többségében    ismeretlen
     jogintézmény. A common law országok, mint például az Egyesült
     Királyság, az Egyesült Államok és Ausztrália, nem biztosítják
     a  válaszadás  és  a  helyreigazítás jogát.  A  kontinentális
     jogrendszerek többségében ismert ugyan a sajtó-helyreigazítás
     intézménye,  de  – ahogyan arra a határozat is  utal  –  több
     európai  országban, így Németországban, Svájcban,  a  spanyol
     Alkotmánybíróság   1989-ben   született   döntését   követően
     Spanyolországban,   sőt  Ausztriában   és   Hollandiában   is
     kizárólag  tényállítás  szolgálhat  helyreigazítás  alapjául,
     vélemény vagy értékelés nem.

     A  határozat  több  nemzetközi emberi  jogi  dokumentumra  is
     hivatkozik  azt  igazolandó,  hogy  a  válaszadás   a   sajtó
     szabadságának elfogadott korlátozása. Nemzetközi emberi  jogi
     szerződés  azonban – álláspontom szerint – sohasem szolgálhat
     alapul  arra,  hogy  az  állam a  belső  jogban  már  létező,
     magasabb szintű jogvédelmet lerontsa. Amennyiben az Alkotmány
     magasabb  mércét  állít a jogkorlátozás elé és  valamely  jog
     nagyobb védelmét biztosítja, a nemzetközi szerződésben részes
     állam   a   nemzetközi  jogi  dokumentumra  hivatkozással   a
     jogvédelem elért szintjét nem csökkentheti.

     4.   Egyetértek   azzal,   hogy  a  határozat   kizárólag   a
     köztársasági elnök által megjelölt rendelkezések (a Ptkm.  1.
     §-ának a Ptk. 79. § (2) és (3) bekezdéseit, a 2. §-nak a Ptk.
     84.  §  (2)  bekezdése  utolsó mondatát  megállapító  részei)
     alkotmányossági vizsgálatára szorítkozott.
     Véleményem   szerint  azonban  alkotmánysértő  a   kötelezően
     alkalmazandó   közérdekű  bírság  felső  határa   törvénybéli
     meghatározásának hiánya. A Ptkm. 2. §-ával megállapított Ptk.
     84.  §  (2)  bekezdésének utolsó mondata a sajtó  szabadságát
     alkotmánysértő   módon  korlátozza,  a  bizonytalan   összegű
     közérdekű bírság bevezetésének ugyanis öncenzúrázó és ezáltal
     visszatartó  hatása lehet a bíráló, kritizáló értékelések  és
     vélemények  megjelentetésére.  Ez  a  sajtó,  közelebbről   a
     szerkesztés   szabadságának   alkotmányosan   elfogadhatatlan
     korlátozása.

     Budapest, 2001. december 4.
                                              Dr. Kukorelli István
                                                     alkotmánybíró
      .
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      .
      Number of the Decision:
      .
      57/2001. (XII. 5.)
      Date of the decision:
      .
      12/04/2001
      .
      .