English
Hungarian
Ügyszám:
.
1316/B/1996
Előadó alkotmánybíró: Erdei Árpád Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 18/2000. (VI. 6.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2000/117
.
A döntés kelte: Budapest, 06/05/2000
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos  vizsgálatára irányuló bírói kezdeményezés tárgyában
   –   dr.  Strausz  János  alkotmánybíró  különvéleményével   –
   meghozta a következő

                           határozatot:

   Az    Alkotmánybíróság   megállapítja,   hogy    a    Büntető
   Törvénykönyvről  szóló  1978.  évi  IV.  törvény   270.   §-a
   alkotmányellenes,   ezért  azt  a  határozat   közzétételének
   napjával megsemmisíti.

   Az Alkotmánybíróság elrendeli a Büntető Törvénykönyvről szóló
   1978.  évi  IV.  törvény  270. §-a  alapján  lefolytatott  és
   jogerős       határozattal      lezárt       büntetőeljárások
   felülvizsgálatát, amennyiben az elítélt még nem  mentesült  a
   hátrányos jogkövetkezmények alól.

   Az Alkotmánybíróság e határozatát a Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

    1.  A  Pesti  Központi  Kerületi Bíróság  a  rémhírterjesztés
    vétsége  miatt indult, 17.B.VIII. 21900/1995. számú bűnügyben
    –   az   eljárás   felfüggesztése  mellett   –   fordult   az
    Alkotmánybírósághoz. A bíróság álláspontja szerint a  Büntető
    Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a  továbbiakban:
    Btk.)  270.  §-a,  amely meghatározza és büntetni  rendeli  a
    rémhírterjesztést,  sérti  az Alkotmány  61.  §  (1)  és  (2)
    bekezdését,   a   véleménynyilvánítási   szabadságot   és   a
    sajtószabadságot.

    Felfüggesztő végzésében a bíróság alkotmányossági aggályainak
    indokolásaként  elsősorban  a véleménynyilvánítási  szabadság
    büntetőjogi     korlátozásáról    szóló     alkotmánybírósági
    határozatokban foglaltakra [30/1992. (V. 26.)  AB  határozat,
    36/1994.  (VI.  24.)  AB határozat] hivatkozott.  Álláspontja
    szerint   a  Btk.  270.  §-ában  meghatározott  bűncselekmény
    immateriális, veszélyeztető jellege szükségképpen  szubjektív
    jogértelmezést   igényel,  amely   magában   hordja   a   nem
    konzekvens,   az   önkényes  jogalkalmazás   lehetőségét.   A
    bűncselekmény   diszpozíciója   nem   juttatja   egyértelműen
    kifejezésre  a törvényhelyhez fűzött indokolást,  amely  arra
    inti  a  jogalkalmazókat,  hogy  a  büntetőjog  fegyverét  ne
    alkalmazzák  komolyan nem vehető túlzások és  általánosítások
    esetén.

    2.  Az  Alkotmány  szerint  mindenkinek  joga  van  a  szabad
    véleménynyilvánításra,  továbbá  arra,   hogy   a   közérdekű
    adatokat   megismerje,   illetőleg   terjessze.   A    Magyar
    Köztársaság elismeri és védi a sajtó szabadságát. [61. §  (1)
    és (2) bekezdés]

    A  Btk.  a közrend elleni bűncselekményeket meghatározó  XVI.
    fejezetében,  a  köznyugalom elleni  bűncselekmények  között,
    rémhírterjesztés elnevezés alatt a következő  rendelkezéseket
    tartalmazza:

    “270.  § (1) Aki nagy nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt
    –   vagy  való  tényt  oly  módon  elferdítve  –  állít  vagy
    híresztel,   amely  alkalmas  a  köznyugalom   megzavarására,
    vétséget  követ  el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel,
    közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.
    (2)   A   büntetés   bűntett   miatt   három   évig   terjedő
    szabadságvesztés,    ha   a   rémhírterjesztést    közveszély
    színhelyén vagy háború idején követik el.”

                                 II.

    Az     Alkotmánybíróság     álláspontjának     kialakításához
    áttekintette   a   bűncselekmény  történeti  előzményeit   és
    elemezte a bűncselekmény dogmatikai tartalmát.

    1.  A  rémhírterjesztést  érintő jogi  szabályozás  története
    alapvetően  a büntetőjogi felelősség szélesedéséről  szól,  a
    tényállási   elemek   bővítése,   majd   egyre   általánosabb
    megfogalmazása útján.

    Az    1879.   évi   XL.   törvénycikkbe   iktatott   kihágási
    büntetőtörvénykönyvben    meghatározott    vészhírterjesztést
    (Kbtk.   40.   §)  és  a  sajtóról  szóló  1914.   évi   XIV.
    törvénycikkben meghatározott sajtóvétséget (24.  §  7.  pont)
    különböző  törvényekben a védett jogtárgyak bővülése  követte
    (hadviselés,   a   gazdasági   és   hitelélet   rendje,    az
    államháztartás  egyensúlya, a közrend és  a  köznyugalom,  az
    ország   külpolitikai   érdeke)  az   1930-as   években.   Ez
    folytatódott 1946-ban és 1947-ben a demokratikus államrend és
    a köztársaság büntetőjogi védelme érdekében.

    A  hatályos anyagi büntetőjogi szabályok 1952-ben, majd 1957-
    ben   közzétett  hivatalos  összeállítása  (BHÖ)  a   vész-és
    rémhírterjesztési    tényállásokat    –     a     forintrontó
    rémhírterjesztés   kivételével  –  a  népköztársaság   elleni
    bűncselekmények,  ezen belül pedig az állam belső  biztonsága
    elleni   bűncselekmények  között  szerepeltette.   A   Magyar
    Népköztársaság Büntető Törvénykönyvéről szóló  1961.  évi  V.
    törvény  a  rémhírterjesztést megfosztotta ettől a  politikai
    jellegétől,  amikor  azt  az állam elleni  bűncselekményekből
    határozottan elkülönítve, a közbiztonság és a közrend  elleni
    bűncselekmények  között helyezte el. A  miniszteri  indokolás
    szerint  a  218.  §-ban  megfogalmazott tényállás  valamennyi
    korábbi  tényállás  összevonása útján jött létre,  ugyanakkor
    azonban  védett  jogtárgyként már csak a  köznyugalmat  és  a
    gazdasági helyzetet jelölte meg.

    További  absztrakció következett be az 1961. évi V.  törvényt
    1979-ben   felváltó   Btk.-ban,  amely   a   közrend   elleni
    bűncselekményeket  tartalmazó XVI. fejezetben  rendelkezik  a
    rémhírterjesztés  büntetéséről.  E  fejezet  –  a  miniszteri
    indokolás   szerint  –  “olyan  bűncselekmények  tényállásait
    határozza  meg, amelyek általában nem meghatározott személyek
    jogait vagy érdekeit sértik vagy veszélyeztetik, hanem  káros
    hatásuk  ennél szélesebb kört érint, az állampolgárok nagyobb
    vagy szűkebb csoportját. E káros hatás iránya határozza meg a
    fejezet belső tagolódását. Ennek eredményeként alakult  ki  a
    négy  cím: a közbiztonság, a köznyugalom, a közbizalom  és  a
    közegészség   elleni   bűncselekmények   tényállásaival.”   A
    köznyugalom  a  Btk. hatályos rendszerében  tehát  a  közrend
    egyik   összetevője,   a   rémhírterjesztés   mellett    több
    bűncselekménynek,  így  a törvény vagy  hatósági  rendelkezés
    elleni  izgatásnak  (268.  §), a közösség  elleni  izgatásnak
    (269.  §),  a  nemzeti jelkép megsértésének  (269/A.  §),  az
    önkényuralmi   jelképek   használatának   (269/B.    §),    a
    közveszéllyel  fenyegetésnek (Btk. 270/A. §), a garázdaságnak
    (271.  §),  a  közszemérem  megsértésének  (272.  §)  és   az
    önbíráskodásnak (273. §) jogi tárgya.

    A rémhírterjesztésnek a politikai jogokkal való összefüggését
    mutatja,   hogy  a  bűncselekménynek  a  Btk.   270.   §-ában
    meghatározott   eredeti   tényállását,   amely   a   hatályos
    törvényhelyben meghatározottal egyező elkövetési magatartások
    "mások előtt"-i tanúsítását fenyegette büntetéssel, az  1989.
    évi  XXV.  törvény  16. §-a – az 1989. évi nemzeti  egyeztető
    tárgyalások eredményeképp, a jogállami garanciák következetes
    megteremtése igényének megfelelően – módosította  oly  módon,
    hogy  a büntetőjogi felelősséget a "nagy nyilvánosság" előtti
    elkövetésre szűkítette.

    2.  A rémhírterjesztés jogi tárgya a tényszerű információkon,
    a    zavart    keltő,   valótlan   híresztelésektől    mentes
    tájékoztatáson alapuló köznyugalom. Az objektív  tájékoztatás
    abban  az  esetben sem valósít meg bűncselekményt,  ha  annak
    nyomán  a  köznyugalomban  zavar  keletkezik.  A  köznyugalom
    megzavarására általában a kedvezőtlen tényállítás,  a  régies
    terminológia  szerinti  “vészhír” alkalmas.  Már  az  1930-as
    években  megfogalmazódott azonban, hogy kedvező  tényállítás,
    valótlan    “jó    hír”   állítása   vagy   terjesztése    is
    megvalósíthatja   e  bűncselekményt,  mert   kedvező   tények
    állítása,  híresztelése  is  alkalmas  lehet  arra,  hogy   a
    valótlanságuk     kiderülése    esetén    a    közvéleményben
    elégedetlenséget váltson ki.

    A  Btk.  270.  §-ban  meghatározott bűncselekmény  elkövetési
    magatartása  a  valótlan  tény  állítása  vagy  híresztelése,
    illetve   való   ténynek  az  elferdítése.  A   bűncselekmény
    megvalósulásának   feltétele  a  nagy   nyilvánosság   előtti
    elkövetés,  amelynek  tartalmát  részben  a  bírói  gyakorlat
    alakította  ki,  részben a büntető törvény határozza  meg.  A
    nagy  nyilvánosság előtti elkövetés a bírói gyakorlat szerint
    akkor  állapítható meg, ha az elkövetéskor  nagyobb  létszámú
    személy van jelen, vagy megvan a reális lehetőség arra,  hogy
    a cselekményről nagyobb, vagy előre meg nem határozható számú
    személy szerezzen tudomást. A jelenlevő személyek száma akkor
    nagyobb létszámú, ha egyszeri ránézéssel nem állapítható meg.
    A   Btk.-nak  a  2000.  március  1-jétől  hatályos  értelmező
    rendelkezése  szerint “nagy nyilvánosságon a bűncselekménynek
    sajtó,  egyéb  tömegtájékoztatási eszköz vagy  sokszorosítás,
    illetőleg   elektronikusan  rögzített   információ   távközlő
    hálózaton  való  közzététele  útján  történő  elkövetését  is
    érteni kell” [a Btk. 137. §-ának az 1999. évi CXX. törvény 6.
    § (2) bekezdésével megállapított 12.pontja].

    A     rémhírterjesztés     veszélyeztetési     bűncselekmény,
    megvalósulásához   nem  szükséges  a  köznyugalom   tényleges
    megzavarása, csupán az, hogy a valótlan, illetve  elferdített
    tények   közlése   arra  alkalmas  legyen.   Az   alkalmasság
    kritériumait  szintén  a  jogalkalmazói  gyakorlat,  a  bírói
    jogértelmezés munkálta ki.

    Az  alkotmányossági vizsgálat szempontjából  fontos,  hogy  a
    rémhírterjesztés   bűnösségi  formája   a   szándékosság.   A
    bűncselekmény  csak  szándékosan követhető  el:  az  elkövető
    tudatának  át  kell fognia, hogy a közölt tény valótlan  vagy
    elferdített, valamint azt is, hogy e tények közlése  alkalmas
    a   köznyugalom   megzavarására,   továbbá   azt   is,   hogy
    cselekményét   nagy   nyilvánosság   előtt   követi   el.   A
    rémhírterjesztés   azonban  nem  célzatos  bűncselekmény,   a
    büntetőjogi  felelősség szempontjából az  elkövető  valóságos
    céljai  (politikai  ellenfél lejáratása, szomszédos  országok
    elleni  hangulatkeltés, gazdasági versenyben az ellenfeleknek
    károkozás,  újság példányszámának növelése stb.)  közömbösek.
    Ugyancsak  közömbösek  büntetőjogilag az  elkövető  tényleges
    motívumai  is  (bosszú, harag, gyűlölet,  szenzációhajhászás,
    feltűnésvágy, politikai siker reménye), mivel a  motívum  sem
    törvényi    tényállási   elem.   A   büntetőjogi   felelősség
    megállapításához  elegendő, ha az elkövető  felismeri,  s  ha
    ugyan  nem  is kívánja, de belenyugszik abba, hogy az  általa
    tudottan  valótlan vagy tudottan elferdített  tények  közlése
    megzavarhatja a köznyugalmat (Btk. 13. §).

    A  bűncselekmény  súlyosabban büntetendő,  ha  a  köznyugalom
    megzavarására alkalmas, valótlan, illetve elferdített  tények
    közlése  vagy  híresztelése háború vagy az állam  biztonságát
    súlyosan  fenyegető  veszély  esetén  (Btk.  137.  §  10.p.),
    illetve   közveszély  (joggyakorlat  és   jogtudomány   által
    kialakított fogalom) színhelyén történik.

                                 
                                III.

    Az  indítvány megalapozott. A Btk. 270. §-ának (1)  bekezdése
    alkotmányellenes,   mivel  szükségtelenül   és   aránytalanul
    korlátozza  az  Alkotmány  61.  §  (1)  és  (2)  bekezdésében
    biztosított  szabad véleménynyilvánításhoz való  jogot  és  a
    sajtószabadságot,  nem  felel  meg  az  Alkotmány  2.  §  (1)
    bekezdéséből,  illetve  a  8.  §  (1)  és  (2)   bekezdéséből
    levezethető alkotmányos követelményeknek.

    1.    A    büntetőjogi   legalitásnak   az   Alkotmánybíróság
    gyakorlatában  következetesen  érvényesülő  elve  szerint   a
    bűncselekménnyé  nyilvánításnak és büntetéssel  fenyegetésnek
    alkotmányos indokon kell alapulnia: szükségesnek,  arányosnak
    és végső soron igénybevettnek kell lennie [11/1992. (III. 5.)
    AB  határozat,  ABH  1992, 77., 87.]. A  véleménynyilvánítási
    szabadság      büntetőjogi     korlátozásának     alkotmányos
    feltételeiről    az   Alkotmánybíróság   több   határozatban,
    alapvetően   a   közösség   elleni  izgatás   alkotmányossága
    kérdésében döntő 30/1992. (V. 26.) AB határozatban (ABH 1992,
    167.  -  a  továbbiakban:  Abh.1.),  összefoglalóan  pedig  a
    hatóság  és  a hivatalos személy megsértése büntethetőségének
    alkotmányosságáról  döntő 36/1994. (VI.24.)  AB  határozatban
    (ABH  1994, 219.– a továbbiakban: Abh.2.) foglalt  állást.  E
    két  határozatban rögzített elvek következetes  érvényesítése
    eredményeként találta alkotmányellenesnek és semmisítette meg
    a  közösség  elleni izgatás 1996. évi módosítását a  12/1999.
    (V.  21.)  AB  határozatban (ABH 1999, 106. – a  továbbiakban
    Abh.3.).   Az   Alkotmánybíróság   ugyanezen   alapjognak   a
    büntetőjog     eszközeivel    történő     korlátozhatóságáról
    nyilvánított  véleményt a 13/2000. (V. 12.)  AB  határozatban
    (Magyar Közlöny 2000. évi 46.szám, 2748.), amelyben a nemzeti
    jelkép   megsértésének,  illetve  a  14/2000.  (V.  12.)   AB
    határozatban  (Magyar  Közlöny  2000  évi  46.szám,   2758.),
    amelyben  az önkényuralmi jelképek használatának büntetendővé
    nyilvánítását támadó indítványokat elutasította.

    2.  Az  Alkotmánybíróság a jelen ügyben  mindenekelőtt  abban
    foglalt    állást,   hogy   a   rémhírterjesztésként    leírt
    magatartások – a Btk. 270. §-ának dogmatikai tartalmát  és  a
    kialakult  bírói gyakorlatot is figyelembe véve  –  a  közlés
    szabadságának  alkotmányosan védett körébe tartoznak-e,  azaz
    büntetendővé nyilvánításuk a véleménynyilvánítás  alkotmányos
    alapjogának korlátozását jelentik-e.

    Az  Alkotmánybíróság ez alkalommal is fontosnak tartja  annak
    hangsúlyozását, hogy a szabad véleménynyilvánításhoz való jog
    a véleményt annak érték- és igazságtartalmára tekintet nélkül
    védi.  A  véleménynyilvánítás  szabadságának  külső  korlátai
    vannak  csak;  amíg egy ilyen alkotmányosan  meghúzott  külső
    korlátba  nem ütközik, maga a véleménynyilvánítás  lehetősége
    és  ténye védett, annak tartalmára tekintet nélkül. Vagyis az
    egyéni   véleménynyilvánítás,  a  saját   törvényei   szerint
    kialakuló  közvélemény,  és ezekkel kölcsönhatásban  a  minél
    szélesebb   tájékozottságra  épülő   egyéni   véleményalkotás
    lehetősége az, ami alkotmányos védelmet élvez. Az Alkotmány a
    szabad  kommunikációt – az egyéni magatartást és a társadalmi
    folyamatot  –  biztosítja. Ebben a  processzusban  helye  van
    minden   véleménynek,  jónak  és  károsnak,  kellemesnek   és
    sértőnek  egyaránt – különösen azért, mert  maga  a  vélemény
    minősítése  is  e  folyamat  terméke.  (Abh.1.,   ABH   1992,
    167.,179.;  Abh.2., ABH 1994, 219.,223.;  Abh.3.,  ABH  1999,
    106. 111.)

    A  véleményszabadság és a valótlan tényállítások viszonyát az
    Alkotmánybíróság  az  Abh.2.-ben  elemezte.   Eszerint:   "Az
    Alkotmány  a véleménynyilvánítási szabadság megfogalmazásánál
    nem  tesz  kifejezett különbséget tényközlés  és  értékítélet
    között. A véleménynyilvánítási szabadság alapvető célja annak
    a  lehetőségnek  biztosítása, hogy az egyén mások  véleményét
    formálja,   meggyőzzön   másokat  saját   álláspontjáról.   A
    véleménynyilvánítás  szabadsága  ezért  általában  mindenféle
    közlés  szabadságát magában foglalja, mégpedig függetlenül  a
    közlés   módjától  és  értékétől,  erkölcsi  minőségétől   és
    többnyire  valóságtartalmától  is.  Önmagában  valamely  tény
    közlése is véleménynek minősülhet, hiszen magának a közlésnek
    a    körülményei   is   tükrözhetnek   véleményt,   azaz    a
    véleménynyilvánítás  alkotmányos  alapjoga  nem  korlátozódik
    csupán  az  értékítéletekre. A véleménynyilvánítási szabadság
    határainak  megvonásánál azonban indokolt  különbséget  tenni
    értékítélet és tényközlés tekintetében.

    Az   értékítéletre,   az   egyén  személyes   véleményére   a
    véleménynyilvánítási  szabadság  minden   esetben   kiterjed,
    függetlenül attól, hogy az értékes vagy értéktelen, igaz vagy
    hamis, érzelmen vagy észérveken alapul. A szintén alkotmányos
    oltalom  alatt  álló  emberi méltóság,  becsület,  jó  hírnév
    azonban  az értékítéletben megnyilvánuló véleménynyilvánítási
    szabadság   külső  korlátja  lehet,  és  ezek  védelmében   a
    büntetőjogi   felelősség  érvényesítése  sem   tekinthető   –
    általánosságban  –  aránytalannak, így  alkotmányellenesnek."
    (ABH 1994, 219., 230.)

    “A  véleménynyilvánítási  szabadság  nem  ilyen  feltétlen  a
    tényállítások  tekintetében. Az Alkotmánybíróság  álláspontja
    szerint  a  véleménynyilvánítás szabadsága nem  terjed  ki  a
    becsületsértésre alkalmas valótlan tények közlésére akkor, ha
    a  nyilatkozó  személy kifejezetten tudatában  van  a  közlés
    valótlanságának  (tudatosan hamis közlés) vagy  foglalkozása,
    hivatása gyakorlásának szabályai szerint elvárható lett volna
    tőle   a   tények   valóságtartalmának   vizsgálata,   de   a
    véleménynyilvánítási  alapjog  felelős  gyakorlásából   adódó
    gondosságot  elmulasztotta. A véleménynyilvánítás  szabadsága
    csak  a  bírálat,  jellemzés, nézet  és  kritika  szabadságát
    foglalja magában, de az alkotmányos védelem nem vonatkozhat a
    tények    meghamisítására.   Ezen    túlmenően    a    szabad
    véleménynyilvánítás  olyan alkotmányos  alapjog,  amely  csak
    felelősséggel  gyakorolható, és a valótlan tények  közlésének
    elkerülése  érdekében  bizonyos  kötelezettségekkel   jár   a
    közvélemény alakításában hivatásszerűen részt vevő  személyek
    esetében.” (ABH 1994, 219., 231.)

    Az  Alkotmánybíróság  a jelen ügyben megállapította,  hogy  a
    véleménynyilvánítási   szabadság  határainak   fent   idézett
    kijelölését   a   gyakorlatában  kialakított  értékhierarchia
    csúcsain  álló  alkotmányos alapjogok  kollíziójának  esetére
    tekintette irányadónak. A tudatosan valótlan tényállításnak a
    véleménynyilvánítási szabadság köréből való  kirekesztése  az
    emberi  méltóság,  a  becsület és  a  jó  hírnév  alkotmányos
    oltalma és a szabad véleménynyilvánításhoz fűződő alkotmányos
    jog összevetése tekintetében érvényes.

    Az    Alkotmánybíróság   álláspontja   szerint   ugyanis    a
    véleménynyilvánítási  szabadságnak  csupán  igen  korlátozott
    lenne az értéke, ha nem jelentene többet, mint az igaz tények
    állításához  való  jogot. Nem feltétlenül  ugyanott  húzódnak
    tehát   az   alkotmányosan  védett  közlési  szabadságnak   a
    büntetőjog eszközeivel kijelölt határai, ha azt nem az emberi
    méltósághoz    való    joggal,   azaz   az   Alkotmánybíróság
    gyakorlatában   általános  személyiségi   jogként   definiált
    "anyajoggal" [8/1990. (IV. 23.) AB határozat, ABH 1990, 42.],
    hanem  más  alapjogokkal  vagy  alkotmányos  értékekkel  kell
    összevetni.   Az  alapjog  törvény  által  sem   korlátozható
    lényeges  tartalma [Alkotmány 8. § (2) bekezdés] ugyanis  nem
    minősíthető   mindenkorra  adottnak;  a  korlátozás   számára
    érinthetetlen lényeg olyan relatív fogalom, amelynek tartalmi
    kiterjedtsége a korlátozás alkotmányosan szükséges és arányos
    mértékétől   függ.   Ennek  megítélése  az   Alkotmánybíróság
    mérlegelési jogkörébe tartozik.

    A  köznyugalom  az  Alkotmány 2. § (1) bekezdésében  normatív
    tartalommal meghatározott jogállamisággal összefüggésben nyer
    alkotmányos  értéktartalmat;  mint  a  demokratikus  jogállam
    létezésének  egyik lényeges feltétele, rendezett belpolitikai
    és  társadalmi együttélési viszonyokat juttat kifejezésre.  A
    köznyugalom  alkotmányos  érték, amelyre  kiterjed  az  állam
    védelmi  kötelezettsége,  így ennek  érdekében  a  büntetőjog
    eszközeinek      igénybevétele      általánosságban       sem
    szükségtelennek, sem aránytalannak nem tekinthető.

    A   rémhírterjesztés   alkotmányossági  vizsgálatának   tehát
    alapkérdése,   hogy   hol  kell  meghúzni   az   Alkotmányban
    alapjogként,   az   Alkotmánybíróság   gyakorlatában    pedig
    kiemelten  értékelt,  kommunikációs anyajognak  tekintett  és
    ekként   védett  véleménynyilvánítási  (kifejezési,  közlési)
    szabadság    büntetőjogi   eszközökkel    korlátozhatóságának
    határait,  ha  azt  a köznyugalommal, mint büntetőjogilag  is
    védhető  alkotmányos értékkel kell összevetni.  Amint  azt  a
    14/2000.   (V.   12.)  AB  határozatban  az  Alkotmánybíróság
    kifejtette,   a   köznyugalom  bizonyos   mérvű   megzavarása
    igazolhatja   a   szabad  véleménynyilvánításhoz   való   jog
    korlátozását. A köznyugalom ilyen esetben büntetőjogi védelem
    alatt  állhat. “Más kérdés e védelem terjedelme,  mivel  azt,
    hogy  a  véleménynyilvánításhoz való jog a köznyugalom milyen
    mértékű   megzavarásánál  korlátozható  alkotmányosan,   csak
    esetenként vizsgálva lehet eldönteni.” (Magyar Közlöny  2000.
    évi 46.szám, 2758., 2763.)

    3.  Az  Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint az  állam
    akkor  nyúlhat az alapjog korlátozásának eszközéhez, ha másik
    alapvető  jog  vagy  szabadság  védelme  vagy  érvényesülése,
    illetve egyéb alkotmányos érték védelme más módon nem  érhető
    el.   Az  alapjog  korlátozásának  alkotmányosságához   tehát
    önmagában  nem elegendő, hogy az másik alapjog vagy  valamely
    alkotmányos  érték  érvényesülése,  vagy  védelme   érdekében
    történik,  hanem szükséges, hogy a korlátozás megfeleljen  az
    arányosság  követelményének, az elérni kívánt cél  fontossága
    és  az ennek érdekében okozott alapjogsérelem súlya megfelelő
    arányban legyenek egymással. A törvényhozó a korlátozás során
    köteles  az  adott cél elérésére alkalmas legenyhébb  eszközt
    alkalmazni.  Alkotmányellenes a jog tartalmának  korlátozása,
    ha  az kényszerítő ok, nyomós közérdek nélkül történik,  vagy
    ha   a  korlátozás  súlya  az  elérni  kívánt  célhoz  képest
    aránytalan [Abh.1., ABH 1992, 167, 171.; 56/1994.  (XI.  10.)
    AB határozat, ABH 1994, 312., 313.].

    A   rémhírterjesztés  alkotmányosságának   megítélésénél   az
    Alkotmánybíróság    ugyanazt   a   “szükségességi    tesztet”
    alkalmazta,  amelyet a közösség elleni izgatás  (Abh.1.,  ABH
    1992., 164., 172.; Abh.3., ABH 1999, 112.), illetve a hatóság
    vagy  hivatalos személy megsértése (Abh.2., ABH  1994,  219.,
    228.) esetében.

    Az Alkotmánybíróság több határozatában hivatkozott a 21/1996.
    (V.   17.)   AB  határozat  azon  megállapítására,   hogy   a
    bűncselekmények  meghatározása törvényhozói  kompetencia,  és
    így  a  demokratikus többségi vélemény érvényesülésének tere,
    kivételes   esetekben   azonban  itt  is   érvényesülhet   az
    alkotmánybírósági kontroll [ABH 1996, 74., 82.; 58/1997. (XI.
    5.) AB határozat, ABH 1997, 348., 352; Abh.3., ABH 1999, 106.
    111.;  13/2000. (V. 12.) AB határozat, Magyar Közlöny,  2000.
    évi  46.szám,  2748.,  2752.]. A bűncselekménnyé  nyilvánítás
    alkotmánybírósági  kontrolljának szempontjait  az  Abh.1.-ben
    határozta meg.

    Eszerint:  “  A büntetőjog a jogi felelősségi rendszerben  az
    ultima  ratio.  Társadalmi rendeltetése, hogy  a  jogrendszer
    egészének szankciós zárköve legyen. A büntetőjogi szankció, a
    büntetés  szerepe és rendeltetése a jogi és  erkölcsi  normák
    épségének fenntartása akkor, amikor már más jogágak szankciói
    nem segítenek.

    Az  alkotmányos  büntetőjogból fakadó  tartalmi  követelmény,
    hogy   a   törvényhozó  a  büntetendő  magatartások   körének
    meghatározásakor   nem   járhat   el   önkényesen.   Valamely
    magatartás    büntetendővé   nyilvánításának   szükségességét
    szigorú  mércével kell megítélni: a különböző  életviszonyok,
    erkölcsi  és  jogi  normák védelmében az  emberi  jogokat  és
    szabadságokat     szükségképpen     korlátozó     büntetőjogi
    eszközrendszert  csak  a  feltétlenül  szükséges  esetben  és
    arányos  mértékben  indokolt  igénybe  venni,  akkor,  ha  az
    alkotmányos  vagy  az  Alkotmányra  visszavezethető   állami,
    társadalmi, gazdasági célok, értékek megóvása más  módon  nem
    lehetséges.” (ABH 1992, 167., 176.).

    Ennek  megfelelően  a  jelen ügyben az  Alkotmánybíróság  azt
    vizsgálta,     hogy    elkerülhetetlenül    szükséges-e     a
    véleménynyilvánítás  szabadságának  és  a   sajtószabadságnak
    korlátozása a rémhírterjesztésként leírt magatartások esetén;
    továbbá,   hogy   a  korlátozás  megfelel-e   az   arányosság
    követelményének,  azaz az elérni kívánt célhoz  a  büntetőjog
    eszközrendszere általában, ezen belül pedig az adott  büntető
    tényállás   szükséges   és  megfelelő-e.   E   kérdéseket   –
    figyelemmel   saját  eddigi  gyakorlatára,  a   kontinentális
    jogrendszerekben  domináns  német és  francia  szabályozásra,
    valamint  az  Emberi Jogok Európai Bíróságának  gyakorlatában
    kialakult elvekre, – nemlegesen döntötte el.

    3.1.  Valamely  magatartás büntetőjogi  eszközökkel  üldözése
    szükségességének    és   arányosságának    mérlegelése    nem
    nélkülözheti  a  nemzetközi  összehasonlítást.  Ennek   során
    hangsúlyt  kap,  hogy  a  demokratikus  európai  kultúrkörben
    hasonlóan védik-e az adott közösségi érdeket, értéket.

    Áttekintve a német és a francia szabályozást, megállapítható,
    hogy  a  rémhírterjesztéshez  leginkább  hasonló  tényállások
    esetén   a   büntetőjogi   felelősség   sokkal   szűkebb   és
    specifikusabb, az elkövetési magatartások hasonlósága mellett
    a     védett     jogtárgyak    pontosabban,    egyértelműbben
    megfogalmazottak.

    A német büntető törvény “Störpropaganda gegen die Bundeswehr”
    elnevezéssel  büntetni rendeli azt, aki valótlan  tényt  vagy
    való   tényt   elferdítve  terjesztés  végett  állít,   avagy
    ilyeneket  terjeszt  azért,  hogy  a  honvédséget  honvédelmi
    feladatának  teljesítésében akadályozza (StGB §  109  d).  Az
    StGB  §  126  “A  köznyugalom  veszélyeztetése  bűncselekmény
    elkövetésével  fenyegetőzés útján” (Störung des  öffentlichen
    Friedens  durch  Androhung  von Straftaten)  elnevezés  alatt
    büntetni  rendeli  azt,  aki  az  (1)  bekezdésben  tételesen
    felsorolt bűncselekmények (emberölés, testi sértés,  személyi
    szabadság    elleni   bűncselekmények,   rablás,    zsarolás,
    közbiztonság   elleni   bűncselekmény   stb.)   elkövetésével
    fenyegetőzik.  A (2) bekezdés szerint ugyanígy minősül  annak
    magatartása,  aki  a  köznyugalom veszélyeztetésére  alkalmas
    módon  –  annak  ellenére, hogy tudja, hogy  valótlan  –  azt
    állítja,   hogy   az   (1)  bekezdésben  foglalt   jogellenes
    cselekmény elkövetése készül.

    A   francia  büntetőjogi  szabályok  szabadságvesztéssel   és
    pénzbüntetéssel fenyegetik azt, aki bármilyen úton  tudatosan
    olyan  valótlan  tényeket  vagy  hamis  állításokat  terjeszt
    nyilvánosan,   amelyek   alkalmasak   arra,   hogy   a   pénz
    állandóságába,  az állami alapok értékébe,  a  megyék  és  az
    önkormányzatok, valamint a közintézmények pénzügyi  alapjaiba
    vetett  bizalmat  megingassa. Ugyanígy büntetendő,  aki  arra
    ösztönzi   a   nyilvánosságot,  hogy  az   állami   pénztárak
    alapjaiból  vagy olyan intézményekből vegyék ki  a  pénzüket,
    amelyeknek  törvényi kötelezettségük van  arra,  hogy  állami
    pénztáraknál teljesítsék kifizetéseiket (Loi du 18 aot  1936,
    Art.  1.  és 2.). Büntetés fenyegeti továbbá azt,  aki  azért
    tesz   közzé   vagy  híresztel  valótlan  információt,   hogy
    elhitesse,   személyeket   veszélyeztető   rongálást   fognak
    elkövetni  vagy követtek el. Ugyanúgy büntetendő,  ha  valaki
    olyan  valótlan  állítást tesz közzé  vagy  híresztel,  amely
    elhiteti,  hogy elemi csapás következett be és ez  felesleges
    mentési  beavatkozást eredményez. (Nouveau Code  Pénal,  Art.
    322-14.)

    3.2.  A  véleménynyilvánítási szabadság biztosítását a magyar
    államra kötelezővé tevő nemzetközi egyezmények, így az  1976.
    évi  8.  törvényerejű  rendelettel  kihirdetett  Polgári   és
    Politikai  Jogok  Nemzetközi  Egyezségokmánya,  valamint   az
    emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló,  az
    1993.   évi   XXXI.  törvénnyel  kihirdetett   Egyezmény   (a
    továbbiakban:  Emberi Jogok Európai Egyezménye) meghatározzák
    a véleménynyilvánítási szabadság korlátozhatóságának tartalmi
    feltételeit.  Az  Egyezségokmány  kifejezetten  megjelöli   a
    közrend   érdekét   (19.cikk),  az   Emberi   Jogok   Európai
    Egyezményének  10.  cikke pedig a demokratikus  társadalomban
    szükséges feltételekről, korlátozásokról és szankciókról tesz
    említést,  többek között a “közbiztonság” védelme, illetve  a
    “zavargás” megelőzése céljából.

    A  10.  cikk  2.  pontja  szerint: “E  kötelezettségekkel  és
    felelősséggel együtt járó szabadságok gyakorlása a törvényben
    meghatározott    olyan   alakszerűségeknek,    feltételeknek,
    korlátozásoknak  vagy  szankcióknak  vethető   alá,   amelyek
    szükséges   intézkedéseknek   minősülnek   egy   demokratikus
    társadalomban  a  nemzetbiztonság, a területi  integritás,  a
    közbiztonság,  a  zavargás vagy bűncselekmény  megelőzése,  a
    közegészség vagy az erkölcsök védelme, mások jó hírneve  vagy
    jogai    védelme,    a    bizalmas   információ    közlésének
    megakadályozása,     a     bíróságok     tekintélyének     és
    pártatlanságának fenntartása céljából.”

    Az  Emberi Jogok Európai Bírósága határozataiban visszatérően
    emlékeztet  arra,  hogy  a véleménynyilvánítás  szabadsága  a
    demokratikus társadalom egyik alapvető vívmánya,  és  nemcsak
    olyan   információkra  vagy  eszmékre  alkalmazandó,  amelyek
    kedvezően  fogadtatnak,  avagy  amelyeket  ártatlannak   vagy
    közömbösnek  tekintenek,  de  azokra  is,  amelyek  támadnak,
    sokkolnak   vagy   nyugtalanítanak.   A   véleménynyilvánítás
    szabadsága alóli kivételeket szűken kell értelmezni  és  ezen
    korlátozásoknak  meggyőző módon kell megalapozottnak  lenniük
    (v.ö.:  Eur.  Court  H.R.  Thorgeir  Thorgeirson  v.  Iceland
    judgment of 25 June 1992, Series A, no. 239; Eur. Court  H.R.
    Observer  and  Guardian  v. United  Kingdom  judgment  of  26
    November 1991, Series A, no. 216; Eur. Court H.R. Rekvényi v.
    Hungary  judgment  of  20  May 1999, –  Bírósági  Határozatok
    99/12. 955.; Bladet Tromso and Stensaas v. Norway judgment of
    20 May 1999, par. 58). Az Emberi Jogok Európai Bírósága egyik
    legutóbbi   ítéletében   a   véleménynyilvánítási   szabadság
    védelmében  elismerte  azt is, hogy  a  közlés  szabadsága  –
    különösen  újságírók  esetében, azon  lényegi  szerep  miatt,
    amelyet a sajtó a demokratikus társadalomban betölt – magában
    foglalja  a bizonyos fokú túlzások, sőt provokatív  módszerek
    alkalmazását  is (Eur. Court H.R. Dalban v. Romania  judgment
    of 28 September 1999, par. 49).

    Az  Emberi  Jogok  Európai  Bírósága  gyakorlata  alapján   a
    véleménynyilvánítási   szabadság  korlátozhatóságához   három
    feltételnek kell egyszerre teljesednie.

    Első  követelmény,  hogy a megszorításokat  “törvényben  kell
    szabályozni”.  A Bíróság joggyakorlata szerint ez  elsősorban
    nem  meghatározott  jogforrási szintet, hanem  a  szabályozás
    minőségét jelenti: minden megszorító rendelkezésnek meg  kell
    felelnie   a   pontos   meghatározás  feltételeinek.   Minden
    megszorító     rendelkezést    olyan    pontossággal     kell
    megfogalmazni, hogy az állampolgárnak lehetősége legyen –  ha
    szükséges,  jogi tanácsok megszerzése után  –  arra,  hogy  a
    körülmények  által indokolt ésszerű mértékben előre  lássa  a
    meghatározott cselekedetből származó következményeket,  képes
    legyen  magatartását a törvényhez igazítani.  Ha  a  törvényi
    alap  elégtelennek  mutatkozik a pontosság  és  a  világosság
    tekintetében,  akkor  a  megszorítás  nincs  összhangban   az
    Egyezmény   10.   cikke   szerinti  “törvényi”   szabályozási
    szinttel.

    Másodszor:  minden  korlátozásnak valamilyen  törvényes  célt
    kell  követnie.  A  korlátozó  rendelkezések  csak  azzal   a
    célzattal alkalmazhatók, amelyek miatt megalkották  őket.  Az
    esetjogból  úgy  tűnik,  hogy  a  kivételek  felsorolása  nem
    bővíthető.   Ugyanakkor  bizonytalan,  hogy  a   közbiztonság
    (public  safety) és a zavargás (disorder) fogalmai átfogják-e
    a  köznyugalom  (public tranquillity)  fogalmát.  A  Rekvényi
    kontra  Magyarország  ügyben a Bíróság a véleménynyilvánítási
    szabadság  korlátozásának törvényes céljaként  fogadta  el  a
    nemzetbiztonság  és  a közbiztonság védelmét,  valamint  –  a
    közzétett  magyar fordítás szerint – a “zűrzavar” megelőzését
    (Rekvényi  ítélet  BH  99/12. 955.– az  ítélet  angol  nyelvű
    szövegében   az   Egyezmény  terminológiája,   a   “disorder”
    szerepel).

    Harmadszor:  a  Bíróság  esetjoga  világosan  jelzi,  hogy  a
    “szükséges   intézkedéseknek  minősülnek   egy   demokratikus
    társadalomban”  kritérium a végső és meghatározó  mérlegelési
    szempont.  “Sürgető” vagy “nyomós” társadalmi  szükségletnek,
    igénynek (pressing social need) kell fennállnia ahhoz, hogy a
    közlési szabadságot bármiféleképpen is korlátozhassák.  Ennek
    meglétét a Bíróság a korlátozás, a szankció arányosságának és
    helytállóságának  értékelésével  ellenőrzi  (v.ö.:   Rekvényi
    ítélet– BH 99/12. 955.).

    A   Bíróság   esetjoga  ugyanakkor  azt   mutatja,   hogy   a
    “közbiztonság”, illetve a “zavargás” megelőzése  érdekében  a
    véleménynyilvánítás   szabadságát   korlátozó    intézkedések
    bevezetésére  a  nemzeti hatóságoknak széleskörű  mozgásteret
    biztosítanak.  Ennek  alapja  a  strasbourgi   szervek   azon
    véleménye,  hogy  a nemzeti hatóságok náluk  jobb  helyzetben
    vannak a közbiztonság elleni bűncselekmények meghatározásának
    értelmezésére   és   annak   eldöntésére,   hogy   vajon    e
    bűncselekmények   elkövetésének   megakadályozását   szolgáló
    korlátozások szükséges intézkedéseknek minősülnek-e.

    3.3.  A  Btk. nem definiálja, de – a bűncselekmények  különös
    részbeli    rendszerezéséből   kitűnően   –   sajátos    jogi
    kategóriaként   kezeli  a  közrend,  a  közbiztonság   és   a
    köznyugalom   fogalmát.  A  Btk.  270.  §-ában  meghatározott
    magatartások  bűncselekménnyé nyilvánításával  a  törvényhozó
    által   elsődlegesen   védeni  kívánt  társadalmi   érdek   a
    köznyugalom, ami a közrend egyik összetevője.

    A  véleménynyilvánítási szabadságnak a köznyugalom védelmében
    lehetséges   büntetőjogi   korlátozhatóságát   vizsgálta   az
    Alkotmánybíróság  az  Abh.1.-ben  is,  amikor  a  Btk.  akkor
    hatályos  269.  §-ában meghatározott közösség elleni  izgatás
    alkotmányossága  kérdésében  foglalt  állást.  Eszerint:   “A
    vélemény   szabadságával   szemben   mérlegelendő   korlátozó
    törvénynek  nagyobb  a  súlya, ha  közvetlenül  másik  alanyi
    alapjog  érvényesítésére  és védelmére  szolgál,  kisebb,  ha
    ilyen   jogokat   csakis  mögöttesen,  valamely   ‘intézmény’
    közvetítésével  véd, s legkisebb, ha csupán  valamely  elvont
    érték  önmagában a tárgya (pl. a köznyugalom).” (Abh.1.,  ABH
    1992, 167., 178.)

    Az    Alkotmánybíróság   a   véleménynyilvánítási   szabadság
    korlátozását alkotmányosnak ismerte el a “gyűlöletre uszítás”
    tekintetében,  amelynek  büntetendővé nyilvánításával  védett
    jogi  tárgy – a Btk. elhelyezéséből következően –  szintén  a
    köznyugalom.  Az  Alkotmánybíróság  álláspontja   szerint   a
    köznyugalom ilyen megzavarása mögött ott van nagyszámú egyéni
    jog  megsértésének a veszélye is: a csoport ellen  felszított
    indulat   fenyegeti   a   csoporthoz   tartozók   becsületét,
    méltóságát  (szélsőséges esetben életét is), megfélemlítéssel
    korlátozza őket más jogaik gyakorlásában is (köztük a  szabad
    véleménynyilvánításban). A gyűlöletre uszítás olyan  veszélyt
    hordoz  egyéni  jogokra  is, amelyek  a  közvetlen  tárgyként
    szereplő   köznyugalomnak   olyan   súlyt   adnak,   hogy   a
    véleményszabadság  korlátozása  szükségesnek  és   arányosnak
    tekinthető.  Noha a mérlegelés gyakorlati eredménye  hasonló,
    ebben   a   gondolatmenetben   nem   csupán   a   köznyugalom
    megzavarásának  intenzitásáról van szó,  amely  egy  bizonyos
    mérték  fölött (“clear and present danger”) igazolja a szabad
    véleménynyilvánításhoz való jog korlátozását. Itt az a döntő,
    hogy   mi   került  veszélybe:  az  uszítás  az   alkotmányos
    irtékrendben   szintén  igen  magasan  álló  alanyi   jogokat
    veszélyeztet.

    Az    Alkotmánybíróság    az    akkor    büntetendő,    utóbb
    alkotmányellenessége  miatt  megsemmisített  “gyalázkodásnál”
    alapvetően    kifogásolta,   hogy    ez    az    immateriális
    bűncselekményi  tényállás  a  közrendet,  a  köznyugalmat,  a
    társadalmi   békét   önmagában  véve,   elvontan   védte.   A
    bűncselekmény  megvalósult akkor is, ha a sértő  kifejezés  a
    körülmények  folytán  nem járt annak  veszélyével  sem,  hogy
    egyéni   jogokon  sérelem  esne.  A  köznyugalom  hipotetikus
    tényállási   elemekkel   (alkalmas)   felidézhető,    elvont,
    visszacsatolás nélküli veszélyeztetését (valóban megzavarta-e
    a   köznyugalmat),  a  sérelem  feltételezését  nem   találta
    elégséges  indoknak a szabad véleménynyilvánítás  büntetőjogi
    eszközökkel  való korlátozásához. (Abh.1.,  ABH  1992,  167.,
    179., 180.)

    Az  Alkotmánybíróság utalt arra is, hogy a  köznyugalom  maga
    sem  független a véleményszabadság helyzetétől. Ahol  sokféle
    véleménnyel találkozhatnak az emberek, a közvélemény toleráns
    lesz;  míg zárt társadalmakban sokkal inkább felkavarhatja  a
    köznyugalmat   egy-egy  szokatlan   hang   is.   Másrészt   a
    véleménynyilvánítás  szükségtelen  és  aránytalanul   szigorú
    korlátozása a társadalom nyitottsága ellen hat. (Abh.1.,  ABH
    1992, 167., 180.)

    4.    A   Btk.   270.   §-a   alkotmányossági   vizsgálatának
    eredményeképpen  az  Alkotmánybíróság  ugyanezen  álláspontra
    jutott   a   rémhírterjesztés  esetében  is.   A   törvényben
    meghatározott  magatartások  bűncselekménnyé  nyilvánítása  a
    közlés szabadságának alkotmányellenes korlátozása.

    A  véleménynyilvánítási szabadság – mint alkotmányos  alapjog
    –,  magas  értéktartalmából  következik,  hogy  a  korlátozás
    alapjául  szolgáló érdeksérelemnek különösen  súlyosnak  kell
    lennie. Az Alkotmánybíróságnak tehát azt kellett mérlegelnie,
    hogy  a köznyugalom veszélyeztetése a tudatosan valótlan vagy
    tudatosan  elferdített tényállításokkal és  híresztelésekkel,
    tekinthető-e  akkora súlyú sérelemnek, amelynek a  büntetőjog
    eszközeivel  történő  megelőzése, illetve  megtorlása  nyomós
    közérdek. Ugyanis csak ez indokolhatja a véleménynyilvánítási
    szabadság büntetőjogi korlátozását.

    Ennek megítélésénél az Alkotmánybíróság abból indult ki, hogy
    a  védendő  érték egy demokratikus jogállam és  egy  nyitott,
    információs  társadalom köznyugalma. A társadalmi,  politikai
    fejlődés    jelen   korszakának   nagyhatású   jelensége    a
    nyilvánosság   minden   korábbit   meghaladó    mértéke.    E
    nyilvánosságot    a   táv-,   tömeg-   és   multikommunikáció
    folytonosan   bővülő  technikája,  korábban  elképzelhetetlen
    eszközei   és  módjai,  a  tájékozódás,  a  tájékoztatás,   a
    befolyásolás  lehetőségei és ténylegesen  alkalmazott  formái
    határozzák meg.

    Ez  első  megközelítésben  a  hamis  információkkal  szembeni
    védekezés eszközeinek erősítését indokolhatja. Az információs
    igények  és  a  tényleges információk rohamos gyarapodása,  a
    tömegközlési     technika    eredményei,    a    tömegközlési
    intézményeknek   és  eszközöknek  a  politikai,   társadalmi,
    kulturális és gazdasági életben betöltött rendkívüli szerepe,
    az   információs   robbanás  jelensége  ugyanis   fokozza   a
    rémhírterjesztésként büntetendő magatartásokkal okozható  kár
    bekövetkezésének  veszélyét. Ugyanakkor azonban  éppen  ez  a
    fejlett  információs  környezet,  az  elektronikus  világháló
    kiépülése   és   használatának   mindennapivá   válása,    az
    elektronikus  véleménynyilvánítás  lehetősége,  az  állam  és
    polgárai  közötti információáramlás rendkívüli  felgyorsulása
    nem  csupán  a hamis tájékoztatás, híresztelés elterjedésének
    nagyságát   és  gyorsaságát  növeli,  hanem  a   cáfolat,   a
    valóságnak  megfelelő  tények  közlésének  és  bizonyításának
    lehetőségeit és eredményességét is. Amennyiben a demokratikus
    társadalomtól  elvárt módon működik, igen hatékony  eszköz  a
    köznyugalom   megzavarásának   megelőzésében,    illetve    a
    közvélemény  félrevezetésével,  hiányos  tájékoztatásával,  a
    mesterséges   pánik-keltéssel  megzavart  köznyugalom   gyors
    helyreállításában.

    A  demokratikus  jogállamban  a  tényleges  demokráciának,  a
    demokratikus      életformának     alapvető      eleme      a
    véleménynyilvánítás  és  a  sajtó szabadsága,  így  az  állam
    számára    alapvető   követelmény   a   korlátozástól    való
    tartózkodás,  még  akkor  is, ha a történelmi  és  mindennapi
    tapasztalatok    e   “kötelezettségekkel   és   felelősséggel
    együttjáró szabadságok” (Emberi Jogok Európai Egyezménye  10.
    cikk  2.pont)  visszaélésszerű  gyakorlását  is  bizonyítják.
    Ugyanakkor  szintén a történelmi és mindennapi  tapasztalatok
    bizonyítják  a közlési, kifejezési szabadság indokolatlan,  a
    visszaélés      veszélyével      szemben      túldimenzionált
    fenyegetésének,  elnyomásának és  elfojtásának  a  társadalom
    életében,    az   emberek   gondolkodásában   igen    nehezen
    helyrehozható kártékony hatását.

    Mindezen szempontokat mérlegelve az Alkotmánybíróság  arra  a
    következtetésre jutott, hogy a valótlan tények állítása  vagy
    híresztelése, illetve a való tényeknek elferdítése, még ha  a
    tényt állító tudatában is van cselekménye köznyugalomra káros
    hatásának,   ebbe   belenyugszik,  netán   ezt   kívánja,   a
    véleménynyilvánítási  szabadságnak a büntetőjogi  eszközökkel
    nem  korlátozható tartományán belül van. Az Alkotmánybíróság,
    mint   fentebb  kifejtette,  a  köznyugalmat  a  demokratikus
    jogállamiságból levezetendő alkotmányos értéknek  tekinti.  A
    társadalom   kommunikációs  lehetőségeinek   jelen   szintjén
    azonban a rémhírterjesztés körébe eső magatartásokkal szemben
    a   köznyugalom  védelmét  nem  ismeri  el  olyan  nyomatékos
    társadalmi   szükségletnek,  nyomós  közérdeknek,   amely   a
    büntetőjognak   az   alkotmányos  alapjogokat   szükségképpen
    korlátozó eszközrendszerét igényelné.

    A    rémhírterjesztés   bűncselekménnyé   nyilvánításával   a
    véleménynyilvánítási  szabadságnak  a   köznyugalom   védelme
    érdekében  történő korlátozása szükségtelen és aránytalan.  A
    büntetőjognak  nem  feladata  az alkotmányos  értékek  átfogó
    védelme,  hanem  csupán az, hogy ezen értékeket  a  különösen
    súlyos    sérelmekkel    szemben   védje.    A    büntetőjogi
    eszközrendszer   ultima  ratio  szerepe   kétségtelenül   azt
    jelenti, hogy akkor alkalmazandó, ha más jogági eszközök  már
    nem    elegendőek.   Ugyanakkor   ennek   megítélésénél    az
    Alkotmánybíróság  nem a jogrendszer adott  állapotát  tekinti
    irányadónak,    hanem    figyelemmel    van    fejlesztésének
    lehetőségeire is. A jogi eszköztár hiányossága önmagában  nem
    érv valamely magatartás bűncselekménnyé nyilvánítása mellett,
    nem  teszi  sem  szükségessé, sem  arányossá  az  alkotmányos
    alapjog büntetőjogi korlátozását.

    Az    Alkotmánybíróság   megállapította   tehát,    hogy    a
    törvényalkotó a rémhírterjesztés büntetendővé nyilvánításával
    szükségtelenül és aránytalanul, azaz az Alkotmány  8.  §-ának
    (1)  és  (2) bekezdésében foglaltakat megsértve korlátozta  a
    véleménynyilvánítási és sajtószabadságnak az Alkotmány 61.  §
    (1) és (2) bekezdésében biztosított jogát. Erre tekintettel a
    Btk. 270. §-át megsemmisítette.

    Az  Alkotmánybíróság ugyanakkor megállapította: az  Alkotmány
    nem  zárja ki, hogy a törvényalkotó bizonyos esetekre igénybe
    vegye    a    büntetőjogot   a   köznyugalom   védelmére    a
    rémhírterjesztéssel  szemben  is.  Az  Alkotmány  8.  §   (4)
    bekezdéséből következően lehetőség van a véleménynyilvánítási
    szabadság   felfüggesztésére  vagy  korlátozására  rendkívüli
    állapot, szükségállapot vagy veszélyhelyzet idején.

    Az  Alkotmánybíróság a Btk. 270. § (2) bekezdését nem találta
    alkotmányellenesnek. Nincs alkotmányos akadálya annak, hogy a
    törvényhozó  büntetni  rendelje a  nagy  nyilvánosság  előtti
    tudatosan  hamis  tényállítást  (híresztelést,  való   tények
    elferdítését),  ha  rendkívüli  helyzetben,  pl.   közveszély
    színhelyén  vagy  háború idején követik el és  a  köznyugalom
    megzavarására vezethet. Tekintettel azonban arra, hogy  magát
    a    bűncselekményt,   azaz   a   rémhírterjesztés   törvényi
    tényállásának  elemeit a Btk. 270. § (1) bekezdése  határozza
    meg,  a  (2)  bekezdés csupán a “rémhírterjesztés” elnevezést
    használja,  az Alkotmánybíróság – az alkalmazott kodifikációs
    technika  miatt  –  nem  mellőzhette  a  Btk.  270.   §   (2)
    bekezdésének megsemmisítését.

    5. Az Alkotmánybíróság ezen túlmenően megállapította, hogy  a
    tényállás   megfogalmazása  nem  felel  meg  az   alkotmányos
    büntetőjog formai követelményeinek sem.

    Az   alkotmányos   büntetőjog  formai  kritériumai   szorosan
    összefüggnek  az  Alkotmány 2. § (1) bekezdésében  normatívan
    meghatározott    jogállamiságból    levezett     jogbiztonság
    követelményeivel [v.ö.: 11/1992 (III. 5.) AB határozat –  ABH
    1992,  77.,  84.,  91-92.]. Az alkotmányos büntetőjog  formai
    követelményeit    legelőször   a    Abh.1.    összegezte    a
    következőképp:   “Az  alkotmányos  büntetőjog   követelményei
    szerint   a   büntetőjogi  szankció  kilátásba   helyezésével
    tilalmazott  magatartást leíró diszpozíciónak  határozottnak,
    körülhatároltnak,  világosan megfogalmazottnak  kell  lennie.
    Alkotmányossági  követelmény  a  védett  jogtárgyra   és   az
    elkövetési magatartásra vonatkozó törvényhozói akarat világos
    kifejezésre juttatása. Egyértelmű üzenetet kell tartalmaznia,
    hogy  az  egyén  mikor  követ el büntetőjogilag  szankcionált
    jogsértést.   Ugyanakkor   korlátoznia   kell   az   önkényes
    jogértelmezés lehetőségét a jogalkalmazók részéről. Vizsgálni
    kell  tehát, hogy a tényállás a büntetendő magatartások körét
    nem  túl  szélesen  jelöli-e ki és elég  határozott-e.”  (ABH
    1992, 167., 176.)

    A    rémhírterjesztés    diszpozíciójának    elemei    (tény,
    tényállítás,  való  és  valótlan  tény  állítása,  való  tény
    elferdítése,  állítás és híresztelés megkülönböztetése  stb.)
    mind  a  jogalkalmazói gyakorlatban, mind pedig a  büntetőjog
    tudományos elméletét és oktatását célzó jogirodalmi munkákban
    – figyelemmel más, részben azonos, részben hasonló elkövetési
    magatartást  (pl. rágalmazást) büntetni rendelő törvényhelyek
    tényállási  elemeire,  valamint a rémhírterjesztés  történeti
    előzményeire  –  majd egy évszázada kidolgozottak.  Ugyancsak
    következetes és egységes a joggyakorlat a “nagy nyilvánosság”
    megítélésében.

    A   jogbiztonság  szempontjából  aggályos  határozatlanság  a
    köznyugalom     megzavarására    alkalmasság    megítélésében
    jelentkezik. A köznyugalom maga is bizonytalan és értelmezést
    igénylő  társadalmi  jelenség. Annak megítélése  pedig,  hogy
    valamely  tényállítás vagy híresztelés valóban  alkalmas-e  a
    köznyugalom megzavarására, kifejezetten lehetőséget teremt az
    esetleges,   adott   esetben  önkényes   jogértelmezésre   és
    jogalkalmazásra.  A  büntetőjogi felelősség  megállapításának
    feltétele  elvileg a köznyugalom zavarának reális lehetősége,
    amelynek  megítélése  azonban egyes  konkrét  esetekben  –  a
    tényállítás  tartalmának,  az  elkövető  személyének  és   az
    elkövetés      körülményeinek      összevetéséből      levont
    következtetésként  –  a  büntetőeljárás  hatóságainak,  végső
    soron  a büntető bíróságnak a feladata. Kétségtelen,  hogy  a
    joggyakorlat szerint a tényállításnak komolynak, a társadalom
    szempontjából  közjelentőségűnek,  közérdekűnek,  az  állami,
    társadalmi,  gazdasági,  politikai stb.  viszonyok  különböző
    eseményeire, intézkedéseire vonatkozónak kell lenni, olyannak
    tehát,   amely  objektíve  alkalmas  arra,  hogy  elterjedése
    folytán a közvéleményben zavar és nyugtalanság keletkezzék.

    A  Btk.  270.  §-át a büntető törvény tényállásaival  szemben
    megkövetelt   határozottság,  pontosság,   és   egyértelműség
    szempontjából  megítélve megállapítható, hogy  a  büntetőjogi
    felelősség  eldöntésénél a jogalkalmazónak az  alkotmányosság
    szempontjából megengedhetetlenül nagy számú olyan körülményre
    kell  figyelemmel  lennie, amelyeket nem a törvény,  hanem  a
    törvény  indokolása, az eseti döntések és a jogi  kommentárok
    fogalmaznak   meg.  Mindez  túlságosan  nagy   teret   ad   a
    jogalkalmazói  tévedésnek, minthogy valamely szempont  még  a
    legkörültekintőbb  mérlegelés  esetén  is  számításon   kívül
    maradhat, de akár az önkényes válogatásnak is (mit vesznek és
    mit nem figyelembe), ami már a jogbizonytalanság szintjét  is
    eléri.

    Az   Alkotmánybíróság   ugyanakkor  hangsúlyozza:   a   jelen
    döntéséből   nem   vonható  le  olyan   következtetés,   hogy
    immateriális, veszélyeztető tényállásokat a törvényalkotó nem
    nyilváníthat  bűncselekménnyé. Az Alkotmány  rendelkezéseiből
    nem  vezethető  le, hogy a büntetőjog – ultima ratio  szerepe
    miatt   –  csupán  a  már  ténylegesen  bekövetkezett   káros
    eredményekre reagálhat és veszélyeztető tényállások esetén  a
    büntetőjog eszközrendszere szükségtelen és aránytalan.

    6.  A  jogerősen  lezárt büntetőeljárások  felülvizsgálatának
    elrendelése  az  Alkotmánybíróságról szóló 1989.  évi  XXXII.
    törvény  43. § (3) bekezdésén, a Magyar Közlönyben közzététel
    pedig e törvény 41. §-án alapul.
                           Dr. Németh János
                      az Alkotmánybíróság elnöke

                                  
      Dr. Bagi István                          Dr. Bihari Mihály
      alkotmánybíró                                alkotmánybíró

      Dr. Czúcz Ottó                             Dr. Erdei Árpád
      alkotmánybíró                         előadó alkotmánybíró

      Dr. Harmathy Attila                       Dr. Holló András
      alkotmánybíró                                alkotmánybíró

      Dr. Kiss László                       Dr. Kukorelli István
      alkotmánybíró                                alkotmánybíró

      Dr. Strausz János       Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
      alkotmánybíró                                alkotmánybíró
     Dr. Strausz János alkotmánybíró különvéleménye

     A  határozattal szemben különvéleményt jelentek be az  alábbi
     indokolással:

     A   Btk.   270.   §-ában  a  törvényhozó  olyan  magatartások
     megbüntetését    rendeli,    amelyek    nem    tartoznak    a
     véleménynyilvánítás alkotmányos alapjoga körébe,  és  amelyek
     nincsenek     összefüggésben    a    sajtószabadsággal.     A
     véleménynyilvánítás  és  a  sajtó  szabadságának  tárgya  nem
     azonos   a   rémhírterjesztés  néven  pönalizált   elkövetési
     magatartással.  Utóbbi ugyanis egyértelműen a  valótlan  tény
     állítását, illetve a valós tény elferdítve történő állítását,
     avagy  e kétféle tény híresztelését nyilvánítja büntetendővé,
     feltéve, ha ezek alkalmasak a köznyugalom megzavarására.
     E     büntető    jogszabálynak    nem    célja    a    szabad
     véleménynyilvánítás,  a  kritika,  az  értékítélet,  vagy  az
     eszmék   szabad  hirdetésének  elfojtása,  és  arra  nem   is
     alkalmas.

     Az    alapjogként    definiált    véleménynyilvánítási-    és
     sajtószabadság  nem foglalja magába a tudatos  valótlanságok,
     ferdítések,    torzítások,   manipulációk    közlésének    és
     hirdetésének szabadságát, sőt, az utóbbi alkalmas  az  előbbi
     kiüresítésére,  kioltására.  Történelmi  tények  igazolják  a
     tudatosan   hazug  propaganda,  a  politikai  és   társadalmi
     botránykeltés,  a  sajtó  lealacsonyításának  és   eszközként
     történő felhasználásának káros hatásait.

     Korunkban   az   írott   és  az  elektronikus   média   olyan
     tekintéllyel  rendelkezik,  hogy  a  közvélemény  hajlamos  a
     közölt  információkat  kellő ismeretek,  vagy  kellő  kritika
     nélkül  valóságként elfogadni. Ezért jelentős  érdek  fűződik
     ahhoz,   hogy   az  ilyen  nyilvános  közlések,  közlemények,
     információk a valóságnak megfeleljenek.
     A véleménynyilvánítás és a sajtó szabadsága nem korlátlan, és
     e  szabadságjogok  határai csak addig terjednek,  amíg  mások
     jogait, vagy a jogrendet nem sértik, vagy nem veszélyeztetik.
     Nem  azonos  a cenzúrával, ha a sajtó szabadságának  határait
     jogi  eszközökkel,  megfelelő  garanciák  mellett  megvonják,
     illetve szabályozzák.

     A sajtószabadság lényeges tartalma azt jelenti, hogy az írott
     sajtónak,  a rádiónak és a televíziónak joga van ahhoz,  hogy
     politikai, vallási, ideológiai és egyéb korlátozások nélkül –
     ideértve  az  állami irányítást is – szabadon közölhessen  és
     hozhasson      nyilvánosságra     híreket,     tudósításokat,
     információkat,  eszméket  és  bírálatokat,  irodalmi  és  más
     művészeti alkotásokat, politikai és egyéb véleményeket.
     A  tényközléseket illetően lényeges tartalmi kellék a  tények
     valósága, a tájékoztatás hiteltérdemlősége. A valótlan tények
     állítása,    való   tények   elferdítése,    a    közvélemény
     megtévesztése vagy manipulálása ezzel szemben nem tartozik  a
     sajtószabadság  körébe,  ezen jog lényeges  tartalmaként  nem
     fogható   fel,   ezért  e  vonatkozásban   helye   van   jogi
     korlátozásnak, illetve szankcionálásnak.

     Az  Alkotmány  2. § (1) bekezdése mondja ki azt  az  alapvető
     elvet,  hogy  a  Magyar Köztársaság jogállam. A  jogállamiság
     fogalma természetszerűleg magába foglalja azt, hogy az  állam
     köteles  és  jogosult fenntartani és védeni  a  jogrendet,  a
     jogbiztonságot, valamint az ezekhez kapcsolódó  közrendet  és
     közbiztonságot.  Ezáltal  ugyanis védi  a  polgárok  alapvető
     jogait,  biztosítván  azok érvényesülését.  A  köznyugalom  –
     lévén  a  közrend egyik része és alkotóeleme  –  egyszersmind
     része  a  tágabb értelemben vett jogbiztonságnak,  jogrendnek
     is.

     Következésképpen   az   Alkotmány   jogállami   klauzulájából
     levezethető,  hogy  a köznyugalomnak büntetőjogi  eszközökkel
     történő  biztosítása  nem  alkotmányellenes,  és  nem  az   a
     rémhírterjesztést büntetni rendelő Btk. 270. § esetében  sem.
     A  köznyugalom  az  Alkotmány által is védett  jogi  tárgynak
     tekintendő, ezért az indítványt el kellett volna utasítani.

     Budapest, 2000. június 5.
                                                 Dr. Strausz János
                                                     alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      Section 270 of Act IV of 1978 on the Criminal Code according to which it was a misdemeanour to assert or to distribute untrue information or true facts in a way that may threaten to disturb the public order
      Number of the Decision:
      .
      18/2000. (VI. 6.)
      Date of the decision:
      .
      06/05/2000
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2000-2-004?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
      .
      en_0018_2000.pdfen_0018_2000.pdf