English
Hungarian
Ügyszám:
.
806/B/2009
Előadó alkotmánybíró: Paczolay Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 127/2009. (XII. 17.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2009/1056
.
A döntés kelte: Budapest, 12/15/2009
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
    
    Az    Alkotmánybíróság    jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában meghozta a
   következő
    
                            határozatot:
    
    1.   Az   Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy   a   személyi
   jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
    -  3.  §  72.  b) pontjának „családi pótlék címén  megszerzett
   bevételből   egyéb  jövedelemként  figyelembe   vett   összeg,”
   szövegrésze,
    - 11. §-ának (5) bekezdése, a 28. § (18) bekezdése, továbbá
    -   a   28.   §  (19)  bekezdésének  a  „  ...  (18)  bekezdés
   rendelkezésétől   eltérően  a   (...),   ha   az   a   családok
   támogatásáról szóló törvény szerint” szövegrésze,
    - a 28. § (19) bekezdés a)-e) pontjai,
    -  a  48. § (2), (6) bekezdéseinek és a 49. § (7) bekezdésének
   az  „[ideértve  különösen a családi  pótléknak  a  28.  §  (18)
   bekezdése  szerint  jövedelemnek minősülő  megosztott  részét]”
   szövegrészei
    alkotmányellenesek,    ezért   ezeket   az    Alkotmánybíróság
   megsemmisíti.
    
    A  megsemmisített rendelkezések a hatályba lépésükre  –  2009.
   szeptember 1-jére –visszaható hatállyal vesztik hatályukat.
    
    A  törvény  28.  § (19) bekezdése a következő szöveggel  marad
   hatályban:
    „A  családi  pótlék  címén  megszerzett  bevételből  nem  kell
   jövedelmet megállapítani.”
    
    2.  Az  Alkotmánybíróság az adózás rendjéről szóló  2003.  évi
   XCII.  törvény 52. § (4) bekezdése h) pontja és  a  törvény  3.
   számú  melléklete F) b) pontja alkotmányellenességének utólagos
   vizsgálatára irányuló indítványt elutasítja.
    
    3.  Az  Alkotmánybíróság az általános  forgalmi  adóról  szóló
   2007.  évi  CXXVII.  törvény 82. § (1) és (3)  bekezdése,  3/A.
   számú  melléklete alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára
   irányuló indítványokat elutasítja.
    
    Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzé teszi.
                               Indokolás
     
                                  I.
     
     1.    Több    indítványozó   kezdeményezte    ama    szabályok
    alkotmányellenességének utólagos vizsgálatát, amelyek a családi
    pótlék  adómentességét  megszüntették  és  a  családi  pótlékot
    adóterhet nem viselő járandósággá nyilvánították.
     
     Az  indítványozók  az egyes adótörvények és  azzal  összefüggő
    egyéb  törvények  módosításáról szóló 2009. évi  XXXV.  törvény
    által  módosított, a személyi jövedelemadóról szóló  1995.  évi
    CXVII.  törvény  (a továbbiakban: Szja tv.) 3.  §-ának  72.  b)
    pontja,  11. §-ának (5) bekezdése, 28. §-ának új, (18) és  (19)
    bekezdései, 48. §-ának (2), (6) bekezdéseiből és 49. §-ának (7)
    bekezdéséből a szögletes zárójelben szereplő fordulat, valamint
    az   adózás   rendjéről  szóló  2003.  évi  XCII.  törvény   (a
    továbbiakban:  Art.)  52.  §  (4)  bekezdés  h)   pontjából   a
    zárójelben szereplő családi pótlékot fordulat, továbbá az  Art.
    3.  számú  melléklete  F)  b)  pontjának  alkotmányellenességét
    állították.
     
     Az  indítványok lényeges tartalma szerint a törvénymódosítások
    azzal  a  következménnyel  járnak, hogy  az  eltartotti  terhek
    nagyságától függetlenül meghúzott sávhatárt átlépő szülőktől  a
    családi pótlék jelentős részét visszaveszik, éspedig minél több
    gyermekről gondoskodnak a keresők, azonos jövedelemből is annál
    többet  vonnak  vissza  személyi  jövedelemadó  formájában.   A
    rendelkezés  még a létminimum szintje körül élő – tipikusan  az
    átlagnál   lényegesen   több  gyermeket   nevelő   –   családok
    keresőjével  sem  tesz  kivételt. Ez, az indítványozók  szerint
    aránytalan,    a   közteherviselő   képességtől    teljességgel
    elrugaszkodott   szabályozás   a   gyermekes,    különösen    a
    többgyermekes  adózókkal  szembeni hátrányos  megkülönböztetést
    valósít meg, ezért ellentétes az Alkotmány 70/A. § (1)  és  (3)
    bekezdései, valamint 70/I. §-ának rendelkezéseivel.
     
     Érveltek   azzal   is,   hogy   a   módosítás   az   együttélő
    házastársakra   és   az  együttélő  élettársakra   hátrányosabb
    szabályozást  tartalmaz,  mint  az  egyedülállókra,  ezért   az
    házasság-  és  családellenes, az Alkotmány 15. §-át  sérti.  Az
    Szja   tv.  ugyanis  nem  ismeri  a  családi  adózás  vagy   az
    úgynevezett  házastársi  splitting  (házastársi  felosztás:   a
    házastársak jövedelmének összeadása, majd felezése, és az ennek
    alapján  való  adózás)  intézményét, a  jelen  módosítás  mégis
    áttöri a személyi adózás elvét, csakhogy éppen fordítva, mint a
    családi adó vagy a splitting: a házasságban élők és a gyermeket
    együtt nevelők hátrányára.
     
     Több  indítványozó érvel azzal is, hogy valamely  adózó  által
    megszerzett jövedelem kizárólag a jövedelmet megszerző adózónál
    vehető   figyelembe.  A  kifogásolt  szabályok  értelmében   az
    együttélő házastársnál, élettársnál a családi pótlék felét kell
    adóterhet nem viselő járandóságként figyelembe venni, abban  az
    esetben  is, ha ezt a bevételt csak az egyikük szerzi  meg.  Az
    Alkotmány  70/I.  §-a  kizárja, hogy adófizetési  kötelezettség
    keletkezzék  olyan jövedelemmel összefüggésben  is,  amelyet  a
    magánszemély nem kap meg: meg sem szerzett jövedelem adóztatása
    ellentétes  az Alkotmánnyal, mivel ha nem keletkezik jövedelem,
    akkor nem járulhat ahhoz közteher sem.
     
     Aggályosnak  tartják, hogy az intézkedést év  közben  vezették
    be,  így azon keresők esetében, akik éppen most veszítették  el
    eddigi magas keresetüket, a már nem létező jövedelmükből az  ez
    évi adóbevalláskor lesznek kötelesek többletadót befizetni, így
    az intézkedés rájuk nézve valójában visszamenőleges hatályú. Ez
    sérti  a  jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 12.  §  (2)
    bekezdését,   ami  felveti  az  Alkotmány  2.  §-ában   foglalt
    jogállamiság, jogbiztonság kérdését is.
     
     Úgy   vélik,   megállapítható  az  adatvédelmi   követelmények
    megsértése  is,  azzal, hogy a foglalkoztatónak  tudomást  kell
    szereznie    a    magánszemély   magánéletének   legérzékenyebb
    változásairól,  éspedig arról is, ha otthagyja  a  férje,  majd
    mégis visszaköltözik, illetve ha egy adóéven belül többször  is
    élettársat vált. Ily módon a sérelmezett szabályozás  sérti  az
    Alkotmány 59. § (1) bekezdését is.
     
     2.  Több  indítványozó kifogásolja, hogy a gyermekek minimális
    tartásához  szükséges  termékek,  szolgáltatások  hazánkban   a
    normál  áfa  (általános  forgalmi  adó)  kulcs  alá  tartoznak,
    jóllehet  több  államban  a gyermekruházatra,  a  gyermekcipőre
    kedvezményes áfa kulcs vonatkozik; ebben a jogi környezetben az
    áfa  kulcs  felemelése  20-ról 25%-ra  [az  általános  forgalmi
    adóról  szóló  2007. évi CXXVII. törvény (a  továbbiakban:  Áfa
    tv.)  82. § (1) bekezdése], illetve a 18%-os kedvezményes kulcs
    alá  tartozó  termékek és szolgáltatások körének  meghatározása
    [Áfa  tv.  82.  § (3) bekezdés, 3/A. számú melléklet],  amelybe
    csak az alapvető élelmiszerek (tej, tejtermékek, gabona, liszt,
    keményítő vagy tej felhasználásával készült termék), továbbá  a
    távhőszolgáltatás  és  a  kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás
    tartoznak, szerintük sérti az Alkotmány 15. és 16. §-át.
     
     3.   Az   Alkotmánybíróság   az   indítványokat   —   tartalmi
    egyezőségükre,  és  az  azokban  foglalt  azonos  alkotmányjogi
    kérdésekre   tekintettel   —  az  Alkotmánybíróság   ideiglenes
    ügyrendjéről és annak közzétételéről szóló, többször módosított
    és  egységes szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü határozat
    (ABK 2009. január, 3.) 28. § (1) bekezdése alapján egyesítette,
    és egy eljárásban bírálta el.
     
     Az  Alkotmánybíróság megkereste az igazságügyi és  rendészeti,
    valamint a pénzügyminisztert.
     
                                  II.
     
     1. Az Alkotmány felhívott rendelkezései szerint:
     „15.  §  A  Magyar  Köztársaság védi a házasság  és  a  család
    intézményét.
     16.  §  A  Magyar Köztársaság különös gondot fordít az ifjúság
    létbiztonságára, oktatására és nevelésére, védelmezi az ifjúság
    érdekeit. (…)
     
     67.  § (1) A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga  van
    a  családja, az állam és a társadalom részéről arra a védelemre
    és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi
    fejlődéséhez szükséges. (…)
     
     70/A.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság biztosítja  a  területén
    tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve   az
    állampolgári  jogokat,  bármely  megkülönböztetés,  nevezetesen
    faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy  más  vélemény,
    nemzeti  vagy  társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy
    egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül. (…)
     (3)  A  Magyar  Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását  az
    esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó  intézkedésekkel  is
    segíti. (…)
     
     70/I.  §  Minden  természetes személy, jogi  személy  és  jogi
    személyiséggel  nem rendelkező szervezet köteles  jövedelmi  és
    vagyoni viszonyainak megfelelően a közterhekhez hozzájárulni.”
     
     2. Az Szja tv. elbíráláskor hatályos szabályai szerint:
     „3.  § E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése  a
    következő: (…)
     
     72. Adóterhet nem viselő járandóság: (…)
     b)  a  családok  támogatásáról szóló törvényben  meghatározott
    családi pótlék címén megszerzett bevételből egyéb jövedelemként
    figyelembe  vett  összeg,  gyermekgondozási  segély,   anyasági
    támogatás  és gyermeknevelési támogatás, valamint  a  gyermekek
    védelméről   és   a   gyámügyi   igazgatásról   szóló   törvény
    felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott
    nevelőszülői díj; (…)
     
     11. § (…)
     (5)  A  családok  támogatásáról szóló törvény szerint  családi
    pótlékra  jogosult  és  az  adóévben  ilyen  bevételt  szerzett
    magánszemély,  a vele együtt élő házastársa, illetve  az  ilyen
    bevételt   szerző  magánszemély  élettársa  az  adóbevallásában
    feltünteti  házastársa, illetve élettársa  nevét,  adóazonosító
    jelét (ennek hiányában természetes személyazonosító adatait  és
    lakcímét). E rendelkezést munkáltatói adómegállapítás  esetében
    is alkalmazni kell. (…)
     
     28. § (…)
     (18)  Családi pótlék címén az adóévben megszerzett  bevételből
    egyéb jövedelem
     a)  a  családok  támogatásáról szóló törvény szerint  jogosult
    magánszemélynél,  a vele együtt élő házastársánál,  illetve  az
    ilyen bevételt szerző magánszemély élettársánál 50-50 százalék,
     b)  a  családok támogatásáról szóló törvény szerint a  családi
    pótlékra egyedülállóként, illetve egyedülállónak tekintendőként
    jogosult  magánszemélynél – az a) pontban foglaltaktól eltérően
    – 50 százalék.
     (19)  A  (18)  bekezdés  rendelkezésétől  eltérően  a  családi
    pótlék   címén  megszerzett  bevételből  nem  kell   jövedelmet
    megállapítani,  ha  az a családok támogatásáról  szóló  törvény
    szerint
     a) saját jogon jogosultként kapott támogatás;
     b)  tartósan  beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek  után
    magasabb összegű családi pótlék;
     c)  vagyonkezelői joggal felruházott gyámként, illetőleg  mint
    vagyonkezelő   eseti   gondnokként   a   gyermekotthonban,    a
    javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben
    lévő,   gyermekvédelmi   gondoskodás   alatt   álló   gyermekre
    (személyre)   tekintettel  kapott  támogatás,  nevelőszülőként,
    hivatásos nevelőszülőként kapott támogatás;
     d) gyámként kirendelt hozzátartozóként vagy más személyként  a
    gyámsága  alatt  álló,  gondozásában élő gyermekre  tekintettel
    kapott  támogatás, a gyámhivatal által a szülői ház  elhagyását
    engedélyező   határozatban  a  családi  pótlékra   jogosultként
    megjelölt személyként kapott támogatás;
     e)    szociális   intézmény   vezetőjeként   az   intézményben
    elhelyezett gyermekre (személyre) tekintettel kapott támogatás.
    (…)
     
     48. § (…)
     (2)  A  magánszemély nyilatkozatot ad a munkáltatónak,  a  bér
    kifizetőjének,  ha az adóévben adóterhet nem viselő  járandóság
    címén  [ideértve különösen a családi pótléknak  a  28.  §  (18)
    bekezdése szerint jövedelemnek minősülő megosztott részét]  van
    nem  a  munkáltatótól, a bér kifizetőjétől származó  rendszeres
    vagy  nem  rendszeres bevétele. Az (1) bekezdésben foglaltaktól
    eltérően a munkaviszonyból származó rendszeres bevételt terhelő
    adóelőleg   a  bevételből  az  adótábla  legmagasabb  kulcsával
    számított  összeg,  ha  a  nyilatkozatban  a  magánszemély  nem
    tünteti  fel  adóterhet  nem  viselő  járandósága(i)  összegét.
    Azonban  a nyilatkozat szerinti összeget figyelembe véve,  vagy
    egyébként,  ha a magánszemély adóterhet nem viselő  járandósága
    is   a   munkáltatótól,  a  bér  kifizetőjétől   származik,   a
    munkáltató,  a bér kifizetője – az (1) bekezdésben foglaltaktól
    eltérően    –   a   rendszeres   bevételt   terhelő   adóelőleg
    megállapítása érdekében (…)
     (6)  A  magánszemély nyilatkozatot ad a munkáltatónak,  a  bér
    kifizetőjének,  ha az adóévben adóterhet nem viselő  járandóság
    címén  [ideértve különösen a családi pótléknak  a  28.  §  (18)
    bekezdése szerint jövedelemnek minősülő megosztott részét]  van
    nem  a  munkáltatótól, a bér kifizetőjétől származó  rendszeres
    vagy  nem  rendszeres bevétele. Az (5) bekezdésben foglaltaktól
    eltérően  a  munkaviszonyból származó nem  rendszeres  bevételt
    terhelő   adóelőleg   a  bevételből  az  adótábla   legmagasabb
    kulcsával  számított összeg, ha a nyilatkozatban a magánszemély
    nem  tünteti fel adóterhet nem viselő járandósága(i)  összegét.
    Azonban  a nyilatkozat szerinti összeget figyelembe véve,  vagy
    egyébként,  ha a magánszemély adóterhet nem viselő  járandósága
    is   a   munkáltatótól,  a  bér  kifizetőjétől   származik,   a
    munkáltató,  a bér kifizetője – az (5) bekezdésben foglaltaktól
    eltérően    –   a   rendszeres   bevételt   terhelő   adóelőleg
    megállapítása érdekében (…)
     
     49. § (…)
     (7)  Ha  a magánszemély – a (6) bekezdésben foglalt feltételek
    szerint megszerzett bevétel mellett – az adóévben adóterhet nem
    viselő  járandóságot  is szerez [ideértve különösen  a  családi
    pótléknak a 28. § (18) bekezdése szerint jövedelemnek  minősülő
    megosztott  részét], akkor a megszerzett más  bevételt  terhelő
    adóelőleg megállapításához az adóelőleg-alapok összegéhez hozzá
    kell  adni az adóterhet nem viselő járandóság(ok) várható  éves
    összegét  is.  Ilyenkor a bevételt terhelő adóelőleg  –  a  (6)
    bekezdésben   foglaltaktól  eltérően  –   az   adóelőleg-alapok
    megnövelt összegére az adótábla szerint várható számított  adó,
    csökkentve” (...)
     
     3. Az Art. szerint:
     „52. § (…)
     (4)  A  31.  §-ban  és  a 3. számú mellékletben  meghatározott
    tartalommal  az  adóhatósághoz  bevallást  teljesít,  illetőleg
    adatot szolgáltat: (…)
     h)  egyes  adóterhet  nem  viselő  járandóságokat  (nyugdíjat,
    rehabilitációs  járadékot, családi pótlékot)  folyósító  szerv,
    (…)
     3. számú melléklet a 2003. évi XCII. törvényhez (…)
     F)  Egyes adóterhet nem viselő járandóságokat folyósító  szerv
    adatszolgáltatása (…)
     b)  A  családi  pótlékot, anyasági támogatást folyósító  szerv
    elektronikus  úton  az állami adóhatósághoz az  adóévet  követő
    január  31-éig  adatot  szolgáltat azon  személyek  természetes
    személyazonosító  adatairól, lakcíméről, adóazonosító  jeléről,
    akik részére családi pótlékot, anyasági támogatást fizetett ki,
    valamint  az  említett  ellátás, támogatás  adóévi  összegéről,
    továbbá  a  gyermekre tekintettel a családi  pótlékra,  szintén
    jogosult  másik  szülő, házastárs természetes  személyazonosító
    adatairól, lakcíméről, adóazonosító jeléről vagy arról, hogy az
    igénylő az ellátást egyedülállóként vette igénybe.”
     
     4. Az Áfa tv. szabályai szerint:
     „82. § (1) Az adó mértéke az adó alapjának 25 százaléka. (…)
     (3)    A   3/A.   számú   mellékletben   felsorolt   termékek,
    szolgáltatások  esetében az adó mértéke  az  adó  alapjának  18
    százaléka.”
     
                                 III.
     
     1.  A  családi  pótlék  nem  a  jogosult  személy  munkavégzés
    jellegű  tevékenységének az eredménye,  hanem  a  háztartásában
    nevelt  gyermek(ek)re tekintettel a családnak  nyújtott  állami
    támogatás.  Erről  az állami támogatásról jelenleg  a  családok
    támogatásáról  szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban:
    Cst.)  rendelkezik. A Cst. 6. §-a értelmében a családi pótlékot
    a  gyermek  nevelési,  iskoláztatási  költségeihez  nyújtja  az
    állam,  havi  rendszerességgel;  a  családi  pótlék  a  gyermek
    védelembe  vétele  esetén  részben  természetbeni  formában  is
    nyújtható.
     
     A  családi  pótlékra való jogosultság – egy viszonylag  rövid,
    átmeneti  időszakot, az 1996. január 5. és  1999.  január  1-je
    közötti  időtartamot  kivéve – az 1912-es bevezetésétől  [1912.
    évi  XXXV.  tc.] kezdve általában nem függött, és ma  sem  függ
    rászorultságtól, vagyis a családban az egy főre  eső  jövedelem
    mértékétől, jóllehet a jogosultak köre, a juttatás  mértéke  és
    időtartama sokszor és sokat változott.
     
     Ami   a   jogosultak   körét  illeti,   megállapítható,   hogy
    történetileg  a  családi  pótlék  hazánkban  minden  esetben  a
    gyermek  után,  a gyermekre tekintettel, de nem  közvetlenül  a
    gyermeknek, hanem a családnak juttatott támogatási  forma  volt
    és  az  is  maradt a hatályos szabályok szerint. Ezt  igazolja,
    hogy  kezdetben  a pótlékra csak meghatározott jogállású,  szűk
    szülői  kör volt jogosult (az állami közalkalmazottak),  vagyis
    nem  minden  gyermek szülője. A pótlékra való jogosultság  csak
    fokozatosan terjedt ki a legalább 20 főt foglalkoztató ipari és
    kereskedelmi cégek fizikai dolgozóira (1938:XXXVI. tc.), később
    a  kötelező  társadalombiztosítás hatálya  alá  tartozó  összes
    dolgozóra   (11780/1946.  M.E.  sz.   rendelet),   még   később
    munkaviszonytól  függetlenül minden családra  (1990.  évi  XXV.
    törvény). Jóllehet a hatályos szabályok szerint, kivételesen, a
    saját jogán is családi pótlékra jogosult lehet a tizennyolcadik
    életévét  betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
    személy,   ha   utána  tizennyolcadik  életévének   betöltéséig
    magasabb  összegű családi pótlékot folyósítottak, vagy bizonyos
    feltételek  mellett  a  közoktatási intézményben  tanulmányokat
    folytató  gyermek is (pl. ha mindkét szülője elhunyt)  annak  a
    tanévnek  a  végéig, amelynek időtartama alatt  betölti  a  23.
    életévét,  ez  nem  változtat  azon,  hogy  a  családi   pótlék
    alapvetően  a  családnak nyújtott ellátás. Adójogi  szempontból
    annak  van  jelentősége, hogy a családi pótlék felett  a  szülő
    szerez – általában korlátlan – rendelkezési jogosultságot.  Ezt
    az  értelmezést erősíti a Cst. 3. § (3) bekezdése: eszerint  „a
    családnak  nyújtott  ellátások az  állam  részéről  biztosított
    olyan   támogatások,   amelyek  elismerve   a   család   és   a
    gyermekvállalás fontosságát – jövedelmi helyzettől  függetlenül
    – a gyermeket nevelő szülőt illetik meg”.
     
     Az   általános  személyi  jövedelemadó  bevezetésétől,   1988.
    január  1-jétől 2009. augusztus 31-ig állandó szabálya  volt  a
    személyi  jövedelemadó  törvényeknek,  hogy  a  családi  pótlék
    adómentes.
     
     2.   Kezdettől  meglévő  tulajdonsága  a  személyi  jövedelmek
    adóztatásának, hogy a törvény szerint a „magánszemélyt” terheli
    adókötelezettség, az összes jövedelme után,  vagyis  a  törvény
    individuális, egyéni, személyi jövedelmet adóztat [Szja tv.  2.
    § (1) bekezdés].
     
     Ezt   a   jövedelemadót   jellemzi  a  jövedelmek   viszonylag
    egységes, az összevont adóalapnál [29. § (1) bekezdés]  sávosan
    progresszív terhelése [30. § (2) bekezdés], vagyis a törvény fő
    szabály  szerint, az együttadózó jövedelmeknél, ahová a családi
    pótlék  is  tartozik  az  új szabályok  folytán,  nem  egyetlen
    adókulcsot  használ,  hanem többet, és a magasabb  jövedelemhez
    magasabb adókulcs tartozik.
     
     Az  Szja  tv. 1996. január 1-jei hatályba lépéséig  a  korábbi
    három jövedelemadó törvény tartalmazott 0-kulcsos adósávot  is;
    ezt  az  Szja  tv.  szüntette meg, a bér és az  azzal  azonosan
    kezelt   más   jövedelmek   utáni   adójóváírás   bevezetésével
    egyidejűleg. Jelenleg nincs 0-kulcsos adósáv.
     
     Az  Szja  törvény  jellemzője továbbá, hogy  az  –  a  fentiek
    szerint – nem családi és nem házastársi jövedelmet adóztat.
     
     3.  Az Szja tv. vizsgált szabályai lényegében a családi pótlék
    adómentességét szüntették meg. Az Szja tv. 1. számú  melléklete
    1.2.  pontja  2009.  szeptember  1-jéig  tartalmazta,  hogy   a
    szociális   és  más  ellátások  közül  adómentes  „a   családok
    támogatásáról szóló törvény alapján kapott családi pótlék”.
     
     Az  Alkotmánybíróság  gyakorlata mind  az  állami  juttatások,
    mind   az   adómentességek  megszüntetését  vagy   korlátozását
    illetően viszonylag megengedő.
     
     A  84/B/2006. AB határozat szerint (ABH 2007, 1928,  1933.)  a
    családi pótlékra, mint konkrét juttatási formára senkinek sincs
    az Alkotmányon alapuló alanyi joga.
     
     Az  Alkotmánybíróság a 780/B/1992. AB határozatában (ABH 1998,
    551, 552.) rámutatott arra, hogy a családi pótlék intézménye az
    Alkotmány  15. §-ból nem következik, hanem annak  70/E.  §-ával
    hozható  összefüggésbe.  Ehhez képest a  családi  pótlék  olyan
    szociális  juttatás,  amely  az  Alkotmány  70/E.  §-ának   (1)
    bekezdésén alapuló állami kötelezettségvállalásból származik.
     
     Az   adókedvezmények  alkotmányossági  kérdéseivel   is   több
    alkotmánybírósági  döntés  foglalkozott.  Az   Alkotmánybíróság
    következetes  álláspontja,  hogy  a  61/1992.  (XI.   20.)   AB
    határozat  óta, hogy a közterhekhez való hozzájárulás  alapvető
    kötelezettsége   alóli  mentesülésre  vagy   bizonyos   mértékű
    kedvezményre senkinek sincs az Alkotmányon alapuló alanyi joga.
    A  mentességek  és kedvezmények meghatározásánál  a  jogalkotót
    széleskörű  mérlegelési jog illeti meg. Ennek gyakorlása  során
    tekintettel  lehet  bizonyos,  az  Alkotmányban  is  nevesített
    jogokra,  de  ezen túlmenően érvényre juttathat az Alkotmányból
    közvetlenül  le nem vezethető, esetenként rövid távra  irányadó
    gazdaságpolitikai, életszínvonal-politikai, szociálpolitikai és
    egyéb  célkitűzéseket.  Ekként  tehát,  noha  a  jogalkotót   a
    mentességek  és  kedvezmények  megállapításánál  is  kötik   az
    Alkotmányban   meghatározott  jogi   korlátok,   a   jogalkotói
    mérlegelésnél nem a jogi, hanem az egyéb szempontok játsszák  a
    meghatározó szerepet, s ebből eredően az esetleges helytelen, a
    társadalom   érdekeivel  ellentétes  tartalmú   mérlegelés   is
    elsődlegesen  politikai felelősséget von maga után  (ABH  1992,
    280,  281.).  Mindebből  következik  az  is,  hogy  a  korábban
    nyújtott    adómentesség    fenntartására    általában    nincs
    alkotmányosan  levezethető kötelezettsége  a  jogalkotónak.  Az
    Országgyűlés   jogosult  adómentességeket   megállapítani,   de
    jogában áll a mentességek körének szűkítése is (1416/D/1996. AB
    határozat, ABH 2002, 788, 792.).
     
     4.  A jogalkotó széles körű mérlegelési jogát illetően azonban
    egységes az Alkotmánybíróság gyakorlata abban is, hogy mind  az
    ex    gratia    juttatásoknál,    mind    az    adókedvezmények
    megszüntetésénél  a  szabályozás minimális  tartalmi  korlátját
    jelenti  egyrészt az egyenlő méltóságú személyként való kezelés
    feltétlen  betartása,  másrészt az Alkotmányban  megfogalmazott
    alapjogok meg nem sértése [9/1990. (IV. 25.) AB határozat,  ABH
    1990,  46, 48-49.]. Még az ex gratia juttatásoknál is irányadók
    az  Alkotmány  jogegyenlőségi tételéből (54. §  (1)  bekezdése,
    70/A.  §) és a közterhekhez való hozzájárulás kötelezettségéből
    eredő  követelmények.  A  jelen ügyben az  indítványok  alapján
    éppen ezekről a kérdésekről kell dönteni.
     
                                  IV.
     
     Az indítványok részben megalapozottak.
     
     1.  Az Alkotmánybíróság elsőként azt az indítványt bírálta el,
    amely   szerint  valamely  adózó  által  megszerzett  jövedelem
    kizárólag  a  jövedelmet megszerző adózónál vehető  figyelembe;
    eszerint  az  Alkotmány  70/I. §-a  kizárja,  hogy  adófizetési
    kötelezettség keletkezzék olyan jövedelemmel összefüggésben is,
    amelyet a magánszemély nem kap meg.
     
     Az   Alkotmány  70/I.  §-át  az  Alkotmánybíróság   már   több
    határozatában értelmezte.
     
     A    házipénztáradóról   szóló   2006.   évi    LX.    törvény
    alkotmányosságát  vizsgáló 61/2006.  (XI.  15.)  AB  határozat,
    azzal  a  szándékkal,  hogy összefoglalja  az  Alkotmánybíróság
    közteherviseléssel kapcsolatos gyakorlatát, kifejtette, hogy  a
    ténylegesen  meg  nem  szerzett jövedelem  nem  adóztatható.  A
    határozat  megállapította, hogy „az alanyi  kötelezettek  által
    ténylegesen  meg  nem  szerzett jövedelem esetében  a  közteher
    (adó)  és  az  alanyi kötelezett jövedelmi helyzete  (viszonya)
    között semmilyen kapcsolat nem mutatható ki, s ez ellentétes az
    Alkotmány   70/I.   §-ában   foglalt  arányos   közteherviselés
    alkotmányi rendelkezésével” (ABH 2006, 674, 683.).
     
     Hasonló  elvi  álláspontra helyezkedett az úgynevezett  elvárt
    adóról  szóló  törvényi rendelkezéseket vizsgáló  8/2007.  (II.
    28.)  AB  határozat is, amely összegezte a fogalmi  elemeket  a
    jövedelmi és vagyoni adók tekintetében:
     „—  az adó (közteher) alanyi kötelezettek jövedelmi és vagyoni
    viszonyainak való megfelelése;
     —  az  adó és az alanyi kötelezettek adófizetési kötelezettség
    alá  vont  jövedelme, illetve vagyona között fennálló közvetlen
    kapcsolat;
     —   az   alanyi  kötelezettek  által  ténylegesen  megszerzett
    jövedelem, illetve vagyon adóztatása;
     —  az  adó  alanyi kötelezettek teherviselő képességével  való
    arányossága”.
     
     A  határozat  kimondta  azt is, hogy „a jövedelmi  és  vagyoni
    típusú adók esetében — figyelemmel a konkrét szabályozás összes
    sajátosságára  — az Alkotmány 70/I. §- ában foglalt  alkotmányi
    korlát valamennyi fogalmi elemének egyidejűleg fenn kell állnia
    ahhoz,  hogy  a  vizsgált szabályozás megfeleljen  az  említett
    alkotmányos mércének. Amennyiben tehát a törvényalkotó  —  élve
    széleskörű  mérlegelési lehetőségével — az alanyi  kötelezettek
    jövedelmét  (nyereségét),  illetve vagyonát  vonja  adófizetési
    kötelezettség  alá,  akkor a vizsgált  szabályozás  az  esetben
    felel   meg  az  Alkotmány  70/I.  §-  ban  foglalt  alkotmányi
    mércének,  ha  a  fent  említett fogalmi elemek  maradéktalanul
    teljesülnek, azaz: az adó és az alanyi kötelezettek  jövedelme,
    illetve vagyona között közvetlen kapcsolat áll fenn, az  alanyi
    kötelezettek   által   ténylegesen  (valóságosan)   megszerzett
    jövedelem,   illetve  vagyon  kerül  adóztatásra,   az   alanyi
    kötelezettek teherviselő képességével arányosan.”
     
     A  határozat szerint „a jövedelem (nyereség), illetve a vagyon
    adóztatása  esetén az Alkotmány 70/I. §-ában foglalt alkotmányi
    korlát   sérelmét  idézheti  elő  az,  hogy   ha   a   vizsgált
    szabályozásról,  illetve annak valamely  eleméről  kimutatható,
    hogy  az  ténylegesen meg nem szerzett jövedelmet  (nyereséget)
    von adófizetési kötelezettség alá, de ugyanígy az is, ha az adó
    (közteher)  és  az  alanyi kötelezettek  adóztatott  jövedelme,
    illetve vagyona között nem áll fenn a közvetlen kapcsolat” (ABH
    2007, 148, 163.).
     
     Az  Szja tv. jövedelmet adóztat, ezért az említett alkotmányos
    követelményeket erre a törvényre is alkalmazni  kell.  Az  Szja
    tv. értelmében úgynevezett egyéb jövedelem a családi pótlék. Az
    Alkotmánybíróságnak ezért vizsgálnia kellett,  hogy  a  családi
    pótlék   adózásnál  való  figyelembe  vétele   minden   esetben
    ténylegesen megszerzett jövedelemre vonatkozik-e.
     
     [Hangsúlyozni  kell,  hogy  a  jelen  esetben  nem   technikai
    megoldásról van szó, mint a 110/2009. (XI. 18.) AB határozatban
    [Magyar  Közlöny  2009/162 (XI. 18.)]  elbírált  törvénynél.  A
    közteherviselés      rendszerének      átalakítását       célzó
    törvénymódosításokról  szóló  2009.  évi  LXXVII.  törvény   (a
    továbbiakban:  Krátv.) által bevezetett adóalap-kiegészítés  az
    adóalany által ténylegesen megszerzett, a rendelkezési joga alá
    került jövedelemre épült. A Krátv. szerinti adóalap-kiegészítés
    lényegében  az adóalapot érintő matematikai műveletként  írható
    le:   az   adókulcsokat  nem  az  összevont  adóalapba  tartozó
    jövedelmekre, hanem (2010. január 1-jétől) annak 127%-ára  kell
    vetíteni.   Az   adóalapot  korrigáló   matematikai   műveletek
    vonatkozásában   az   Alkotmánybíróság  szükségesnek   tartotta
    hangsúlyozni, hogy mindaddig, míg a korrekció kiindulási alapja
    az adóalany által ténylegesen megszerzett jövedelem, s kétséget
    kizáróan   kimutatható  a  közvetlen  összefüggés  az  adóalany
    foglalkoztatásával,  jövedelemszerző tevékenységével  keletkező
    jövedelem  és  a korrekciós tényező, s ezáltal  az  adó  alapja
    között,   addig   a  jogalkotó  által  bevezetett   matematikai
    korrekció  megmarad az alkotmányosság határain belül.  Az  Szja
    tv.  most  vizsgált  szabályainál azonban teljesen  másról  van
    szó.]
     
     A   Cst.  10.  §  (1)  bekezdése  szerint  „ugyanazon  gyermek
    (személy)  után  járó családi pótlék csak egy jogosultat  illet
    meg.”  A  (3)  bekezdés szerint „ha a gyermek együttélő  szülők
    háztartásában  él, a családi pótlékot – együttes  nyilatkozatuk
    alapján  –  bármelyik szülő igényelheti, mégpedig nyilatkozatuk
    szerint   gyermekenként.  Megállapodás  hiányában  az  ellátást
    igénylő szülő személyéről – kérelemre – a gyámhatóság dönt.”
     
     Az  Szja tv. 28. § (18) bekezdése szerint családi pótlék címén
    az adóévben megszerzett bevételből egyéb jövedelem
     a)  a  családok  támogatásáról szóló törvény szerint  jogosult
    magánszemélynél,  a vele együtt élő házastársánál,  illetve  az
    ilyen bevételt szerző magánszemély élettársánál 50-50 százalék,
     b)  a  családok támogatásáról szóló törvény szerint a  családi
    pótlékra egyedülállóként, illetve egyedülállónak tekintendőként
    jogosult  magánszemélynél – az a) pontban foglaltaktól eltérően
    – 50 százalék.
     
     Vagyis  ez  a  szabály két irányban is kivételt  tartalmaz  az
    alól  az  általános elv alól, hogy a jövedelem – a magánszemély
    által  az  adóévben  bármilyen címen  és  formában  megszerzett
    bevétel egésze [Szja tv. 4. § (1) bekezdés] – adózni tartozik.
     
     Az  egyik  kivétel,  hogy nemcsak a családi pótlékra  jogosult
    személynél tekinti „egyéb jövedelemnek” a családi pótlék  címén
    megszerzett  bevételt  (ennek felét), hanem  a  vele  együttélő
    házastársnál,  élettársnál  is  (a  másik  felét),  függetlenül
    attól,  hogy a házastárs, élettárs igényelt-e családi pótlékot,
    van-e  ilyen  címen  személyes bevétele. Habár  ez  a  törvényi
    technika  az  úgynevezett  házastársi  splittingre  (házastársi
    felosztás:   a   házastársak  jövedelmének   összeadása,   majd
    felezése,   és   az   ennek  megfelelő  adózás   személyenként)
    emlékeztet,  amely  bevett  módszer  számos  országban,  mégsem
    azonosítható  vele  több, nagyon lényeges  különbség  miatt.  A
    legfontosabb, hogy az Szja tv. megoldása nem minden jövedelemre
    vonatkozik, vagyis csupán részleges. A részlegessége miatt  nem
    minden   esetben  előnyös  a  hatása,  jóllehet  a   házastársi
    splittingnek  eredetileg  a házasság mint  az  Alkotmány  által
    védett  jogintézmény adójogi támogatása, és nem hátrány okozása
    a  célja.  A  másik  különbség, hogy a  szabályozás  nemcsak  a
    házastársakra,  hanem  az élettársra is  kiterjed.  A  harmadik
    különbség,  hogy  a családi pótlék megosztása független  attól,
    hogy  ténylegesen  gazdasági közösségben élnek-e  az  együttélő
    érintett személyek, vagy megállapodás alapján, amit a törvények
    lehetővé tesznek, nem.
     
     A  másik  kivétel,  hogy  a családi pótlék  címén  ténylegesen
    megszerzett  bevételnek  csak a felét  tekinti  jövedelemnek  a
    törvény,   ha  a  családi  pótlék  teljes  összegét   megszerző
    személynek  nincs  együttélő házastársa vagy élettársa,  vagyis
    egyedülálló.  Ez  utóbbi esetben jogszabályértelmezési  kérdést
    vet fel, hogy a családi pótlék címén megszerzett bevétel „másik
    felét”  miként  kell figyelembe venni az Szja szempontjából:  a
    törvény  értelmezhető  úgy, hogy a megszerzett  családi  pótlék
    másik  felét  a  jogalkotó nem tekinti az  egyedülálló  személy
    jövedelme   részének.  Ugyanakkor  tételes  szabály   ennek   a
    bevételnek  az  adózás  alól  való mentesítésére  szövegszerűen
    nincs:  vagyis  ha csupán a törvény szövegét nézzük,  a  pótlék
    másik  fele  –  az  általános szabályok következtében,  amelyek
    mindenféle bevétel egészének az adókötelezettségéről szólnak  –
    adóköteles  lenne.  Az  Alkotmánybíróságnak  azonban  erről   a
    jogértelmezési kérdésről a jelen esetben nem kell döntenie.
     
     A  törvény szabályai alapján azt azonban meg lehet állapítani,
    hogy az Szja tv. 28. § (18) bekezdés a) pontja ténylegesen  meg
    nem  szerzett jövedelmet von adóalapba akkor, amikor a  családi
    pótlékra jogosult személy együttélő házastársánál, élettársánál
    is,   fele  részben,  a  családi  pótlékot  kifejezetten  egyéb
    jövedelemnek tekinti. A Cst. 10. § (1) és (3) bekezdése ugyanis
    egyértelművé teszi, hogy ugyanazon gyermek (személy) után  járó
    családi  pótlék  csak egyetlen jogosultat illet  meg:  a  másik
    szülő  e  jövedelem  felett nem szerez  semmilyen  rendelkezési
    jogosultságot.  (A  törvény szerint,  ha  a  gyermek  együttélő
    szülők   háztartásában  él,  a  családi  pótlékot  –   együttes
    nyilatkozatuk  alapján – bármelyik szülő igényelheti,  mégpedig
    nyilatkozatuk szerint gyermekenként. Megállapodás hiányában  az
    ellátást  igénylő szülő személyéről – kérelemre – a gyámhatóság
    dönt.) Mindezekre figyelemmel ezért ez a szabályozás ellentétes
    az   Alkotmány   70/I.  §-ának  az  idézett   AB-határozatokban
    említett, értelmezett tartalmával.
     
     Az   Alkotmánybíróság  ugyanakkor  megjegyzi:   az   Alkotmány
    házasságot  és  családot védő szabályára  tekintettel  (15.  §)
    önmagában  nem  lenne ellentétes az Alkotmány 70/I.  §-ával  az
    olyan  megoldás,  amely  lehetővé  tenné,  hogy  a  házastársak
    válasszanak  a  jelenlegi személyi adózás, vagy  a  házastársak
    jövedelmének  összeadása, majd felezése, és az ennek  megfelelő
    adózás (az úgynevezett splitting, felosztás) között.
     
     2.  Az  Alkotmánybíróság másodsorban azt  vizsgálta,  hogy  az
    Szja  tv.  kifogásolt  szabályai sértik-e  a  teljesítőképesség
    szerinti adózás követelményét.
     
     Az Alkotmánybíróság említett határozatai az Alkotmány 70/I. §-
    ából  eredő követelménynek tekintették azt, hogy az adó  álljon
    arányban  az adóalanyok teherviselő képességével [8/2007.  (II.
    28.)  AB  határozat, ABH 2007, 148, 163.]. A  teljesítőképesség
    szerinti    adózás   követelménye   –   noha   általában    nem
    érvényesíthető  maradéktalanul a  jövedelemadók  bonyolultsága,
    más  alkotmányos  célok  követése és az  adó  gazdaságpolitikai
    eszköz-szerepe  következtében  –  azt  jelenti,   hogy   azonos
    gazdasági teljesítőképességű személyeket azonosan kell kezelni,
    illetve  a  nagyobb gazdasági teljesítőképességgel  rendelkezők
    jobban   adóztathatók.   A  teherviselő   képességgel   arányos
    közteherviselés az Alkotmánybíróság gyakorlatában a 70/I. §-ból
    levezetett,   speciális   jogegyenlőségi   tétel.   [A    német
    Alkotmánybíróság gyakorlatában, jóllehet az elvet nem  egyetlen
    alkotmányi   szabályhoz   kötik,  általában   a   jogegyenlőség
    (Alaptörvény   3.  §)  követelményével  kapcsolják   össze.   A
    teljesítőképesség      szerinti      adózás       (az       ún.
    Leistungsfähigkeitsprinzip) azonban nem követeli meg azt,  hogy
    az adó progresszív legyen (BVerfGE 8, S. 51).].
     
     Az  Alkotmánybíróság jogegyenlőséggel összefüggő gyakorlatából
    figyelmet érdemel az is, hogy „alkotmányellenességhez nem  csak
    az  vezet,  ha  adott  szabályozási koncepción  belül  valamely
    (azonos helyzetben lévő) csoportra – alkotmányos indok nélkül –
    eltérő szabályozás vonatkozik, hanem hátrányos megkülönböztetés
    az  is,  ha  az  adott  szabályozási koncepció  alkotmányossági
    szempontból   lényegesen  eltérő  helyzetben  lévő  csoportokra
    azonosan  vonatkozik,  vagyis  e  körülményt  figyelmen   kívül
    hagyja.  Ha  az  ilyen  hátrányokozásnak nem  ismerhető  fel  a
    tárgyilagos  mérlegelés  szerint való ésszerű  indoka  –  tehát
    önkényes –, alkotmányellenesség állapítható meg” [6/1997.  (II.
    7.)   AB   határozat,  ABH  1997,  67,  69.].   Alkotmányossági
    szempontból lényegesen eltérő helyzetben vannak másokhoz képest
    azok  a  személyek,  akik családban élnek és gyermekekről  való
    gondoskodási kötelezettségük van.
     
     2.1.  A szülők alapvető kötelessége ugyanis a gyermek tartása,
    mint az Alkotmány 67. §-ában megfogalmazott testi, szellemi  és
    erkölcsi fejlődéshez szükséges gondoskodás.
     
     Az  Alkotmány  a  gyermek  alapvető jogának  megfogalmazásával
    közvetlen  és  jelentős  kötelezettséget  ró  a  szülőkre,   az
    államra,  a társadalomra. Az Alkotmány akkor, amikor  a  szülők
    tartási    kötelezettségét   megfogalmazza,   amihez    hasonló
    kötelezettség mást nem terhel, hatással van a szülők  személyes
    teljesítőképességére. A gyermekükről az Alkotmány szerint saját
    háztartásukban   gondoskodó  szülőknek   mint   az   Szja   tv.
    adóalanyainak  mind  a személyes gazdasági  teljesítőképessége,
    mind  a személyes adóteherviselő képessége eltér azokétól, akik
    egyedül élnek vagy gyermeket nem nevelnek.
     
     A   gyermek   tartására   az  Alkotmány   alapján   kötelezően
    fordítandó  javak  nyilvánvalóan csökkentik  azt  az  összeget,
    amely  felett  a szülők, együttesen, vagy külön-külön  szabadon
    rendelkezhetnek.  A  szülők személyes adóteherviselő  képessége
    ezért  nem azonos azoknak a magánszemélyeknek az adóteherviselő
    képességével,   akiket   az   Alkotmány   67.   §-a    szerinti
    kötelezettség nem terhel, hanem kisebb.
     
     A  családi  pótlék a gyermeknevelés költségeihez  való  állami
    hozzájárulás. (A Cst. 1. §-a szerint a „törvény célja,  hogy  a
    családok  szociális biztonságának elősegítése, a gyermeknevelés
    anyagi  terheinek csökkentése érdekében meghatározza  az  állam
    által    nyújtandó   családtámogatási   ellátások   rendszerét,
    formáit”.)   A  gyermeknevelés  költségei  a  szülőknél   annál
    nagyobbak,   minél   több  gyermekről  kell  gondoskodniuk   az
    Alkotmány 67. § (1) bekezdése alapján.
     
     Az  Alkotmánybíróság egy korai határozatában abból indult  ki,
    hogy  a  gyermek ember, akit minden olyan alkotmányos  alapvető
    jog  megillet,  mint  mindenki mást, de  ahhoz,  hogy  a  jogok
    teljességével  képes legyen élni, biztosítani kell  számára  az
    életkorának  megfelelő minden feltételt felnőtté válásához.  Az
    Alkotmány 67. § (1) bekezdése minden gyermek számára biztosítja
    a  jogot a családja, az állam és a társadalom részéről  arra  a
    védelemre  és gondoskodásra, amely a megfelelő testi,  szellemi
    és   erkölcsi   fejlődéséhez  szükséges.   Ez   az   alkotmányi
    rendelkezés  „a gyermek alapvető jogairól szól,  egyidejűleg  a
    család   (szülők),   az   állam  és   a   társadalom   alapvető
    kötelezettségeit  megszabva”  (995/B/1990.  AB  határozat,  ABH
    1993,    524,    525.),   egyben   a   jogalkotó    alkotmányos
    kötelezettségét  határozza meg a gyermek  megfelelő  fejlődését
    biztosító feltételek megteremtésére.
     
     Az  Alkotmánybíróság – az Alkotmány 15. §-a, 16. §-a és a  67.
    §   (1)   bekezdése  összefüggéseit  figyelembe  véve  –   több
    határozatában  is  rámutatott, hogy e  rendelkezések  az  állam
    intézményvédelmi   kötelezettségét  alapozzák   meg,   mely   a
    legkülönbözőbb  állami kötelezettség-teljesítésekben  nyilvánul
    meg,   és   amelyek  formája,  módja,  mértéke  az   alkotmányi
    rendelkezésből  nem következik [731/B/1995. AB  határozat,  ABH
    1995,  801, 807.; 79/1995. (XII. 21.) AB határozat,  ABH  1995,
    399,  405.; 429/B/2001. AB határozat, ABH 2005, 987,  991-992.;
    666/B/2004.   AB   határozat,  ABH  2006,   2061,   2063-2064.;
    844/E/2005. AB határozat, ABH 2007, 2544, 2547.].
     
     Az   Alkotmánybíróság  egy  későbbi,  32/1998.  (VI.  25.)  AB
    határozata ugyanakkor a rendelkező részben állapította meg: „az
    Alkotmány  70/E.  §-ában  meghatározott szociális  biztonsághoz
    való jog a szociális ellátások összessége által nyújtandó olyan
    megélhetési  minimum  állami  biztosítását  tartalmazza,  amely
    elengedhetetlen    az    emberi    méltósághoz     való     jog
    megvalósulásához.” (ABH 1998, 252.).
     
     Az   Alkotmány   67.  §  (1)  bekezdésében  írt   védelem   és
    gondoskodás  ezért legalább azt kell jelentse, hogy  a  gyermek
    családjának és az államnak az Alkotmányból eredő kötelezettsége
    van  arra,  hogy  a  gyermek emberhez méltó létezése  minimális
    feltételeihez  szükséges javakat biztosítsák. Család  hiányában
    egyedül  az állam lenne köteles a gyermekekről gondoskodni.  [A
    gyermeki  létminimum adómentességének követelménye megtalálható
    a    német   alkotmánybíróság   gyakorlatában:   eszerint    az
    Alaptörvénynek abból a szabályából, amely szerint a házasság és
    a  család  az  állam különleges védelme alatt  állnak  (Art.  6
    Abs.1.), az következik a gyakorlat értelmében, hogy egy  család
    adóztatásánál   a   család  tagjaira  eső  létminimumösszegeket
    adómentesen kell hagyni. Lásd pl.: Beschluß des Zweiten  Senats
    vom  10. November 1998 – 2 BvL 42/93 –.] Ez olyan alkotmányjogi
    szempont,   amelyet   a   70/I.   §-ból   levezetett,   különös
    jogegyenlőségi  tétel,  a  teljesítőképesség  szerinti   adózás
    követelménye   érvényesülésénél,  fokozottan  kell   figyelembe
    venni.
     
     A  vizsgált  szabályok a családi pótlékhoz,  a  gyermeknevelés
    költségeihez   való  állami  hozzájáruláshoz   fűznek   adójogi
    következményt, de eközben csak az adóalany személyes  jövedelme
    számít,  és nem a rászorultság: nem számít az, hogy a családnak
    a tagjai mekkora egy főre eső jövedelemből élnek.
     
     Az  adóterhet nem viselő járandóság lényege ugyanis,  hogy  az
    összege  nem  adózik,  de „feljebb tolja” a  többi  jövedelmet.
    Adóterhet  nem viselő járandóságnál ezért nem csupán  technikai
    szabályról  van szó. A családi pótlék összegének hozzászámítása
    az összevont adóalapba tartozó jövedelemhez a hatályos Szja tv.
    mellett (amely ennél a jövedelemnél két sávot tartalmaz és két,
    18   és  36  százalékos  adókulcsot)  felfelé  tolja,  magasabb
    adókulcs  alá  eső  sávba  helyezi az eddig  adómentes  családi
    pótlék  mellett szerzett személyes jövedelmet. Akinek  az  éves
    személyes  jövedelme  –  függetlenül  gyermekei  számától  –  a
    családi  pótlék  összegével együtt  meghaladja  az  1,9  millió
    forintot  (az  alsó jövedelemi sáv határát), a  családi  pótlék
    összegének 18 százalékával több adót fizet, mint eddig,  és  ez
    egyedül  annak  a következménye, hogy a családi  pótlék  „egyéb
    jövedelem”, adóterhet nem viselő járandóság lett.
     
     A  támadott  szabályok következtében több adót fizethetnek  az
    ugyanannyi  gyermeket nevelő azok a szülők, akiknél ugyanazt  a
    jövedelmet  egyetlen  kereső személy szerzi  meg  (és  az  alsó
    jövedelmi  sáv határát átlépi), mint ahol ugyanezt a jövedelmet
    kétkeresős  családban  élő, de az alsó jövedelmi  sávot  külön-
    külön  át nem lépő szülők, együttélve szerzik meg. Ez sérti  az
    adóalanyok   teherviselő  képessége  [8/2007.  (II.   28.)   AB
    határozat,  ABH 2007, 148, 163.] szerinti adózás követelményét.
    A  szabályozás  az  ugyanolyan teherviselő képességű  személyek
    között hátrányos különbséget tesz aszerint, hogy a család  egy-
    vagy  kétkeresős.  [Az Alkotmánybíróság  60/1995.  (X.  6.)  AB
    határozata  vizsgált  egy  olyan, alkotmányjogi  szempontból  a
    jelen   ügyben  vizsgálthoz  hasonló  szabályozást,  amely   az
    egygyermekes,   együttélő   szülők   családi   pótlékra    való
    jogosultságát  attól tette függővé, hogy csupán az  egyik  vagy
    mindkét    szülő    folytat-e    kereső    foglalkozást.     Az
    Alkotmánybíróság álláspontja szerint az a különbségtétel, amely
    az egy gyermeket nevelő, de egyébként rászorult családok között
    aszerint  különböztet,  hogy  a  rászorultságot  egy  vagy  két
    kereset  alapozta-e meg, az egyébként rászorult egy gyermekesek
    vonatkozásában  az  Alkotmány  70/A.  §  (1)  bekezdését  sértő
    diszkriminatív rendelkezés volt.]
     
     Ezért  azok  a  támadott szabályok, amelyek a  családi  pótlék
    adómentességét  megszüntetve a családi pótlékot  adóterhet  nem
    viselő  járandóságként  rendelik  figyelembe  venni,  személyes
    jövedelemként,  a  hatályos  Szja  tv.  többkulcsos  adótáblája
    mellett  –  az  Szja tv. 3. § 72. b) pontjának „családi  pótlék
    címén  megszerzett  bevételből egyéb  jövedelemként  figyelembe
    vett  összeg,” szövegrésze, 11. §-ának (5) bekezdése, a  28.  §
    (18) bekezdése –, alkotmányellenesek, az Alkotmány 70/I. §-ából
    eredő jogegyenlőségi tétel sérelme miatt.
     
     2.2.  Az Alkotmánybíróság a 43/1995. (VI. 30.) AB határozatban
    (ABH  1995,  188,  192.), valamint az  52/1995.  (IX.  15.)  AB
    határozatban  és  a  60/1995.  (X.  6.)  AB  határozatban   nem
    minősítette  feltétlenül alkotmányellenesnek a  családi  pótlék
    rászorultságtól való függővé tételét – ami azt jelentette, hogy
    a  családban egy főre eső bizonyos jövedelem elérése esetén nem
    volt  jogosultság családi pótlékra –, de rámutatott  azokra  az
    alkotmányos    korlátokra    és   követelményekre,    amelyekre
    figyelemmel kellett volna lennie a jogalkotónak a rendelkezések
    megalkotásánál.    Az   Alkotmánybíróság    már    e    korábbi
    határozataiban   is  megállapította,  hogy  a  családi   pótlék
    rendszerének    átalakítása,   az   alanyi   jogú    rendszerek
    rászorultsági alapúvá tétele önmagában nem alkotmányellenes, ha
    a  változtatás bevezetésére megfelelő idő áll rendelkezésre, és
    az   egyes  rendelkezések  Alkotmányba  foglalt  szabályt  vagy
    alapjogot  nem sértenek. E megállapítások az érintettek  teljes
    körére vonatkoznak. Az Alkotmánybíróság e gyakorlata értelmében
    a  családi  pótlék a gyermekre tekintettel a családi jövedelmet
    egészíti ki, vagyis a család mint gazdasági egység egészét kell
    nézni   akkor,  amikor  az  a  kérdés,  támogasson-e  az  állam
    valamennyi családot, vagy a tehetősebbeket nem.
     
     A  most  vizsgált  szabályok  azonban  nem  a  családi  pótlék
    rendszerét  alakítják  át közvetlenül,  hanem  az  érintetlenül
    hagyott családi pótlékhoz sajátos adójogi következményt fűznek.
    Családi pótlékra jogosult marad mindenki az általános szabályok
    szerint, aki eddig is az volt, jövedelmi, vagyoni viszonyaitól,
    egyéni   vagy  családi  rászorultságtól  függetlenül:  a   most
    vizsgált  adójogi következmény eleve nem alkalmas érvényesíteni
    rászorultsági  szempontokat. A családi pótlék adóalapba  vonása
    is minden jogosultat egyformán érint; az adójogi hatás nem függ
    attól, hogy a jogosult személy családjában mekkora az egy  főre
    eső jövedelem.
     
     Az  adójogi  hatás  csupán  attól  függ,  hogy  a  jogosultnak
    mekkora az összevont adóalapba tartozó személyes jövedelme,  és
    milyen  összegű  családi pótlékot kap. E körülményekből  azt  a
    következtetést lehet levonni, a most hatályos, több-kulcsos, az
    összevont  adóalapnál  sávos, progresszív adótáblát  tartalmazó
    Szja  tv.  mellett  előfordulhat:  minél  magasabb  a  személyi
    jövedelem, és minél több gyermek után kell figyelembe  venni  a
    magánszemély  személyes  jövedelménél  a  családi  pótlékot,  a
    magánszemély  annál  több  adó  fizetésére  lesz  köteles.   Az
    ugyanis, hogy a családi pótlék adóterhet nem viselő járandóság,
    azt  eredményezi,  hogy  azok  a  magánszemélyek,  akiknek   az
    összevont adóalapba tartozó személyes jövedelme a hatályos Szja
    tv.  mellett  a  magasabb adókulcs szerinti  adósávba  tartozik
    eredetileg  – vagy esetleg csupán a családi pótlék  beszámítása
    folytán  –,  az alacsonyabb és a magasabb adókulcs  különbözete
    szerinti  mértékben a jövedelmükhöz számítandó  családi  pótlék
    egy  részét elveszítik. A számított adójukból ugyanis a családi
    pótlékra  eső,  a családi pótlék csekély összege miatt  azonban
    csak  az  alacsony adókulcs szerint kiszámított adót  vonhatják
    le.  Ez  a  veszteség annál nagyobb, minél magasabb a  magasabb
    adókulcs  alá eső személyi jövedelem. [Az Szja tv.  34.  §  (1)
    bekezdése   szerint  a  számított  adót  csökkenti  az   adóévi
    összevont   adóalap   részét  képező   adóterhet   nem   viselő
    járandóságok   együttes   összegének   az   adótábla    szerint
    kiszámított adója.]
     
     3.  A  3/1994.  (I.  21.) AB határozatban az  Alkotmánybíróság
    leszögezte:  Az Abtv. [az Alkotmánybíróságról szóló  1989.  évi
    XXXII.  törvény]  40. §-a értelmében, ha az Alkotmánybíróság  a
    jogszabály  alkotmányellenességét állapítja meg,  azt  teljesen
    vagy  részben  megsemmisíti.  Az Alkotmánybíróságnak  ezért  az
    Abtv.   alapján   az   Szja   tv.   támadott   rendelkezéseinek
    megsemmisítéséről  kellett  volna  rendelkeznie.  Az   elbírált
    esetben  azonban  a  törvény  támadott  szabályainak  részleges
    megsemmisítése  a  szövegösszefüggésekre, a  jogszabályoknak  a
    gyakorlatban való alkalmazhatósága szempontjaira is figyelemmel
    lehetséges volt.
     
     Az  Alkotmánybíróság tekintettel volt arra,  hogy  a  vizsgált
    rendelkezések   teljes   egészben   való   megsemmisítése    az
    alkotmányellenessé   nyilvánítottnál   hátrányosabb   helyzetet
    eredményezhetne,  hiszen  adómentességi  szabály  hiányában   a
    családi pótlék teljes egészében adókötelessé válna és adóterhet
    viselne.  Ezért  a támadott és alkotmányellenessé  nyilvánított
    szabályok  részleges  megsemmisítése jöhetett  csak  szóba.  Ez
    indokolja   az   Szja   tv.   28.  §   (19)   bekezdése   egyes
    szövegrészeinek  hatályban  tartását  a  többi  rész  részleges
    megsemmisítése mellett.
     
     Az  Alkotmánybíróságnak figyelemmel kellett  lennie  arra  is,
    hogy  a hatályban maradó normaszövegnek minden esetben meg kell
    felelnie   a   jogbiztonság  követelményének.  A   jogbiztonság
    megköveteli, hogy a jogszabály szövege értelmes és  világos,  a
    jogalkalmazás  során felismerhető normatartalmat hordozzon.  Az
    Alkotmánybíróság      a      jogbiztonság       követelményének
    érvényesítésétől saját működése körében sem tekinthet el; ha  a
    jelen   ügyben   csak   az   alkotmányellenesnek   nyilvánított
    szövegrészeket  semmisítette volna meg, úgy jogbizonytalanságot
    teremtett  volna  az  alkotmányellenességgel  közvetlenül   nem
    érintett  többi rendelkezések – az Szja tv. 28. § (19) bekezdés
    a)-e)  pontjai, a 48. § (2), (6) bekezdéseinek és a 49.  §  (7)
    bekezdésének az „[ideértve különösen a családi pótléknak a  28.
    §  (18)  bekezdése  szerint  jövedelemnek  minősülő  megosztott
    részét]”  szövegrészei  – tekintetében. Az  alkotmányellenesnek
    nyilvánított szabályok hiányában kérdésessé válna  az  említett
    rendelkezések mikénti alkalmazása: ezek a szabályok  önmagukban
    nem   állnának   meg,   a  jogalkalmazásban  értelmezhetetlenek
    lennének.  Ezért – a jogbiztonság követelményére tekintettel  –
    az Alkotmánybíróság ezeket a szabályokat is megsemmisítette.
     
     Ezek   miatt   az   okok   miatt   az   Alkotmánybíróság    az
    alkotmányellenes szövegrészeket a rendelkező részben  foglaltak
    szerint  semmisítette meg. Ennek következtében a 2009-es  adóév
    végétől a családi pótlék ismét adómentes bevétel lesz.
     
     4.   Az   Abtv.   43.   §   (4)   bekezdés   feljogosítja   az
    Alkotmánybíróságot  arra, hogy az Abtv-ben szereplő  időponttól
    eltérően  határozza meg az alkotmányellenes jogszabály hatályon
    kívül     helyezését    vagy    konkrét     esetben     történő
    alkalmazhatóságát,  ha  ezt a jogbiztonság,  vagy  az  eljárást
    kezdeményező különösen fontos érdeke indokolja.
     
     A  jelen ügy körülményeit az Alkotmánybíróság úgy ítélte  meg,
    hogy  a  jogbiztonság  követelménye és  az  érintett  személyek
    jogainak védelme a szabályozás – hatályba lépésének időpontjára
    V visszaható hatályú megsemmisítését indokolja.
     
     5.  Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint, ha az
    indítvánnyal  támadott jogszabályt vagy  annak  egy  részét  az
    Alkotmány valamely rendelkezésébe ütközőnek minősíti, és  ezért
    azt   megsemmisíti,  akkor  a  további  alkotmányi  rendelkezés
    esetleges   sérelmét   –   a  már  megsemmisített   jogszabályi
    rendelkezéssel   összefüggésben  –  érdemben   nem   vizsgálja.
    [44/1995. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1995, 203, 205.;  4/1996.
    (II.  23.) AB határozat, ABH 1996, 37, 44.; 61/1997. (XI.  19.)
    AB  határozat,  ABH  1997,  361, 364.;  15/2000.  (V.  24.)  AB
    határozat, ABH 2000, 420, 423.; 16/2000. (V. 24.) AB határozat,
    ABH  2000, 425, 429.; 29/2000. (X. 11.) AB határozat, ABH 2000,
    193, 200.]
     
     Mivel   az  Alkotmánybíróság  a  vizsgált  szövegrészeket   az
    Alkotmány  70/I. §-ába ütközőnek minősítette, ezért  a  családi
    pótlék  adólapba vonására vonatkozó szabályozásnak az Alkotmány
    többi,  az  indítványokban  hivatkozott  rendelkezésével   való
    ellentétét nem vizsgálta.
     
                                  V.
     
     1.  Az  indítványok  között van olyan, amely  az  Art.  némely
    szabályát  támadja,  az  Alkotmány  70/A.  §-a  és  70/I.   §-a
    sérelmére hivatkozva.
     Az  Art.  52. § (4) bekezdése h) pontja és a törvény 3.  számú
    melléklete  F)  b)  pontja csupán bevallási,  adatszolgáltatási
    kötelezettségről   szól.   Ezek  a   szabályok   nem   hozhatók
    összefüggésbe   az   Alkotmány   70/A.   §-a   és   70/I.   §-a
    rendelkezéseivel,  ezért az indítványokat  az  Alkotmánybíróság
    elutasította.
     
     2.  Több  indítványozó kezdeményezte az áfa  normál  kulcsának
    felemeléséről szóló szabályok, és ezzel összefüggésben az egyik
    kedvezményes   kulcs   alá  tartozó  termékek,   szolgáltatások
    meghatározásáról szóló szabályok vizsgálatát [Áfa tv. 82. § (1)
    és (3) bekezdése, 3/A. számú melléklete].
     Az   áfa  közvetett  adó,  ahol  az  adó  alanya  és  az   adó
    teherviselője nem azonos. Ebben az esetben az adót az  adóalany
    áthárítja a végső felhasználóra, a fogyasztóra: annak terhét  a
    vásárló   fizeti  meg.  A  közvetett  adók  esetében   az   adó
    teherviselője   nem  köteles  arra,  hogy  az  adóalanynál   az
    adófizetési     kötelezettséget     keletkeztető     tényállást
    megvalósítson. Az Alkotmány 70/I. §-a ezért a közvetlen adóknál
    azt  a követelményt támasztja, hogy az adó mértéke általánosan,
    mindenkire  kiterjedően, azonosan kerüljön  megállapításra.  Az
    Áfa  tv.  kifogásolt  szabályai  nem  különböztetnek  személyek
    szerint. Az Alkotmány 15. és 16. §-ából nem lehet levezetni  az
    áfa  mértékére  vagy a kedvezményes kulcsok alá  eső  termékek,
    szolgáltatások   körére   irányadó  követelményeket   sem.   Az
    adórendszernek a maga egészében kell megfelelnie  az  Alkotmány
    70/I. §-ából eredő követelményeknek.
     Nem  állapítható meg ezért, hogy az Áfa tv. támadott szabályai
    sértik  az  Alkotmány  15. és 16. §-át  azzal,  hogy  a  normál
    kulcsot  az eddigieknél magasabb mértékben határozzák  meg,  és
    ennek során, változatlanul, nincsenek tekintettel a közvetlenül
    a   gyermekneveléssel   összefüggő   termékek,   szolgáltatások
    adójára. Az Alkotmánybíróság ezért elutasította az Áfa tv.  82.
    §  (1)  és  (3) bekezdése, 3/A. számú melléklete rendelkezéseit
    támadó indítványokat.
                           Dr. Paczolay Péter
                       az Alkotmánybíróság elnöke,
                          előadó alkotmánybíró
                                    
               Dr. Balogh Elemér      Dr. Bragyova András
               alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                    
               Dr. Holló András           Dr. Kiss László
               alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                    
               Dr. Kovács Péter    Dr. Lenkovics Barnabás
               alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                    
               Dr. Lévay Miklós      Dr. Trócsányi László
               alkotmánybíró                alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     The provision under which, as a general rule, family allowance was classified as a non-taxable emolument
     Number of the Decision:
     .
     127/2009. (XII. 17.)
     Date of the decision:
     .
     12/15/2009
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2009-3-005?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .