Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00714/2017
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/00597/2017,
.
Első irat érkezett: 03/13/2017
.
Az ügy tárgya: Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 8. § (7) bekezdése, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 1. § (2) bekezdés a) és c) pontja, 2. § (1)-(2) bekezdése, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) és (3) bekezdései elleni alkotmányjogi panasz (praxisjog)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (Aetv.) 8. § (7) bekezdése, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (Öotv.) 1. § (2) bekezdésének a) és c) pontjai, valamint 2. § (1) és (2) bekezdései, továbbá a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rend. (Vhr.) 2. § (1) és (3) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók előadták, hogy iskola-fogorvosként dolgoznak. Pécs Megyai Jogú Város Önkormányzata az indítványozókkal Feladat-ellátási szerződést kötött az iskola-fogorvosi körzetek ellátására, azzal, hogy a fogorvosi tevékenységet vagy magán, vagy önkormányzati tulajdonú, de saját költségen felújított orvosi rendelőben végezzék. Az indítványozók a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályánál hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelemet terjesztettek elő, amiben praxisjoguk igazolását kérték. Az elsőfokú hatóság a kérelmet elutasította, arra hivatkozással, hogy az iskolafogászati tevékenység az alapellátás része, ami nem minősül praxisjognak. A másodfokú hatóság a határozatot helybenhagyta. A Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az 5.K.27.083/2016/11. számú ítéletével az indítványozók keresetét mint alaptalant elutasította.
A bíróság az ítéletében megállapította, hogy mivel az iskolafogászatra nem az Öotv. előírásai vonatkoznak, így az Öotv. által szabályozott praxisjog sem vonatkozhat rá.
Az indítványozók álláspontja szerint a bírói döntés alapját képező jogszabályok alaptörvény-ellenesek, sértik az Alaptörvény B) cikkében foglalt jogállamiság elvét, melynek nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság. Sérül a jogbiztonság az iskola-fogorvosi rendelők működtetési joga körüli jogalkalmazási anomáliák miatt. Annak ellenére, hogy az iskola-fogászati körzetek ellátása mindenben megfelel a háziorvosi körzetek ellátásának, mégsem szerezhetnek vagyoni értékű jogot, praxisjogot ezen feladatokat ellátó fogorvosok. Sérül továbbá a XII. cikk (1) bekezdésében foglalt vállalkozáshoz való joguk, mert a praxisjog hiányában a vállalkozói léttel együtt járó jogaik csak korlátozottan érvényesülnek. Sérül a XIII. cikk (1) bekezdése szerinti tulajdonhoz való joguk, a vagyoni értékű jog hiányában, vagyis az állam a tulajdonhoz való jogukat akként korlátozza, hogy kártalanítást nem biztosít. Sérül továbbá a XV. cikkben foglalt törvény előtti egyenlőséghez való joguk. .
.
Támadott jogi aktus:
  az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (Aetv.) 8. § (7) bekezdése
  az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (Öotv.) 1. § (2) bekezdésének a) és c) pontjai, valamint 2. § (1) és (2) bekezdései
  az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rend. (Vhr.) 2. § (1) és (3) bekezdései
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk
M) cikk (1) bekezdés
M) cikk (2) bekezdés
XII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_714_0_2017_indítvány. anonim.pdfIV_714_0_2017_indítvány. anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .