English
Hungarian
Ügyszám:
.
1814/B/1991
Előadó alkotmánybíró: Kilényi Géza Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 1814/B/1991. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1994/513
.
A döntés kelte: Budapest, 09/13/1994
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos vizsgálata iránt kezdeményezett eljárásban meghozta
   az alábbi

                          határozatot :

   Az Alkotmánybíróság  a  szerencsejáték  szervezéséről  szóló
   1991.  évi   XXXIV.  törvény   30.  §  (2)  bekezdése  és  a
   magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1991. évi XC. törvény
   37. §  (3) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására
   és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.
                             Indokolás

                                 I.

    Indítványozó a  szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi
    XXXIV. törvény ( a továbbiakban :  T. ) 30. § (2) bekezdését
    és a  magánszemélyek jövedelemadójáról  szóló 1989. évi XLV.
    törvény (  a továbbiakban  :   SzJA. )  37. § (2) bekezdését
    alkotmányellenesnek tartja és annak megsemmisítését kérte.

    Indítványozó  álláspontja   szerint  a   köztulajdon  és   a
    magántulajdon egyenjogú  és egyenlő  védelmének,  illetve  a
    vállalkozás jogának  és a  gazdasági  verseny  szabadságának
    alkotmányos alapelvét sérti :

    1. a  T. azon  rendelkezése, amely a lottó, a bingó játék, a
    totó  és   a  lóversenyfogadás   esetében  a   nyereményalap
    kiszámítását az  egyéb sorsolásos  és totalizatőri rendszerű
    fogadások   nyereményalapjának    kiszámításától   eltérően,
    kedvezőbb módon szabályozza,

    2.  az   SzJA.  azon   rendelkezése,   amely   a   totólottó
    árusításából származó  jövedelem esetére  eltérő,  kedvezőbb
    adómértéket állapít meg.

    Indítványozó megítélése  szerint, mivel e játékok szervezője
    végső soron  az állam,  a kifogásolt törvényhelyek e kiemelt
    játékok  szervezőinek   -  tehát   az  államnak  -  kívánnak
    alkotmányellenesen   gazdaságilag    előnyösebb    helyzetet
    teremteni.

                                II.

    Az Alkotmánybíróság  59/1991. ( XI. 19. )  AB  határozatában
    ( ABH 1991.  293, 295. ) elvi jelentőséggel  mutatott  rá  a
    következőkre :   "A piacgazdaság plurálisan tagolt tulajdoni
    szerkezetű gazdaság,  amely  a  különböző  tulajdoni  formák
    egyenrangúságának,  valamint   a  vállalkozás   és   verseny
    szabadságának alkotmányosan elismert elve alapján működik.

    A  piacgazdaság   körülményei  között   a   versenyszférában
    következetesen  el   kell  határolni   egymástól  az   állam
    közhatalmi  és  tulajdonosi  minőségét,  illetve  az   állam
    (államigazgatási)  és a  vállalkozói gazdálkodási  szférát".
    Erről  az   elvi  alapról   kiindulva  az   Alkotmánybíróság
    következetes álláspontja,  hogy a  versenyszféra  körében  a
    tulajdonosként  megjelenő  állam  ugyanolyan  résztvevője  a
    gazdasági életnek mint bárki más, ezért alkotmányellenes, ha
    az állam  közhatalmi eszközökkel  önmaga számára  előnyösebb
    feltételeket teremt, mint a gazdasági élet többi résztvevője
    számára (  50/1991. (XI.  19.) AB  hat. ABH. 1991. 254-255.,
    59/1992. (XI. 6.) AB hat ABH.  1992. 271273. ) .

    A jelen  ügyben valójában  azt kellett eldönteni :  az állam
    kizárólagos gazdasági  tevékenysége a versenyszféra részének
    tekinthetőe,  s   ettől  függően   vonatkoztatható-e  rá   a
    versenyszférára nézve megfogalmazott elvi tétel.

    Etekintetben a  kiinduló pontot  az Alkotmány 10. §-ának (2)
    bekezdése jelenti, amelynek értelmében "az állam kizárólagos
    tulajdonának, valamint kizárólagos gazdasági tevékenységének
    körét törvény  határozza meg. " Ez a szabály minden kétséget
    kizáró  módon   azt  jelenti,   hogy  maga   az  alaptörvény
    korlátozza  az   Alkotmány  9.   §-ának  (1)   bekezdésében,
    illetőleg    (2)    bekezdésében    foglalt    rendelkezések
    érvényesülési  körét   (  azaz   a  tulajdonjog   alanyainak
    egyenjogúságát és a gazdasági verseny szabadságát ) , amikor
    bizonyos körben  alkotmányos lehetőséget  teremt arra nézve,
    hogy az  állam tulajdonosként,  illetőleg bizonyos gazdasági
    tevékenységre jogosultként előnyösebb helyzetbe kerülhessen,
    mint  más   tulajdonos,  illetőleg   a  gazdasági  élet  más
    résztvevője. Nem  az Alkotmányon  belüli ellentmondásról van
    szó,  hanem   mindössze  arról,   hogy  az  Alkotmány  egyik
    rendelkezése - a 10. § (2) bekezdése - lehetőséget teremt az
    Alkotmány két  másik rendelkezése  -  a  9.  §  (1)  és  (2)
    bekezdése  -   alóli  kivételekre.     (  E  kivételteremtés
    lehetősége azonban  nem parttalan  :   annak is  megvannak a
    jelen  határozat   további  részében   konkrétan   megjelölt
    alkotmányos korlátai. )

    Alkotmányértelmezési kérdés,  hogy az alaptörvény 10. §-ának
    (2) bekezdése  mire hatalmazza  fel az államot :  csak arra,
    hogy bizonyos  gazdasági tevékenységek  tekintetében  állami
    monopóliumot létesítsen,  avagy ezen túlmenően arra is, hogy
    a monopoltevékenységre  nézve speciális  - a  piaci szférára
    általában irányadóktól eltérő, s esetleg az állam számára az
    általánosnál kedvezőbb  - szabályokat  állapítson  meg.  Más
    megfogalmazásban :   a  monopoltevékenység része-e  a  piaci
    szférának, s  ekként irányadó-e reá az 59/1991. (XI. 19.) AB
    határozatban    kifejtett     elvi    tétel,     avagy     a
    monopoltevékenységgé nyilvánítás  egyszersmind automatikusan
    kivonja a szóbanforgó tevékenységet a piaci szférából, amely
    utóbbi  esetben  nem  kérhető  számon  az  államon  a  piaci
    szférára irányadó szabályok maradéktalan megtartása.

    Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az állami monopólium
    körébe vont  tevékenység nem  része  a  piaci  szférának.  A
    monopólium alapításának  ugyanis éppen  az a  lényege,  hogy
    valamely tevékenységi kört az állam kizárólag önmaga számára
    tart fenn,  ami eleve  kizárja a  gazdasági versenyt. Az már
    valójában részletkérdés,  hogy az  állam  miként  gyakorolja
    monopoljogát  :      kizárólag   állami   tulajdonban   álló
    szervezetek  útján,   avagy  belátása  szerint  más  szervek
    részére történő  koncesszióba adás útján, amikor is az állam
    tetszése  szerint   állapítja  meg   a   koncesszióba   adás
    feltételeit.

    Mindez kimutatható  a szerencsejáték  szervezésére  irányadó
    hatályos  jogszabályi  rendelkezésekből  is.  A  T.  1.  §-a
    határozza meg  a törvény  hatálya alá tartozó szerencsejáték
    fogalmát. Ezen  belül az  1. §  (3) bekezdése kimondja :  "A
    koncesszióról szóló  1991. évi XVI. törvény (1) bekezdésében
    meghatározott    szerencsejáték     szervezésére    irányuló
    tevékenységnek minősül

    a/ sorsolásos játék szervezése,
    b/ pénznyerő automaták üzemeltetése,
    c/ szerencsejátékok lebonyolítására szervezet alapítása,
       működtetése,
    d/ a lóversenyfogadás és az a / -c / pontok alá nem tartozó,
       e törvényben meghatározott egyéb, szerencsejáték szervező
       tevékenység.

    A  T.   2.  §-ának  (2)  bekezdése  szerint  "Szerencsejáték
    szervező  tevékenység   folytatásához  -   az  e  törvényben
    meghatározott  kivétellel   -  a  Szerencsejáték  Felügyelet
    engedélye szükséges. "

    Végül  a  T.  3.  §-ának  (3)  bekezdése  a  következőképpen
    rendelkezik :   "Az  állam a  lottó, a  bingó játék, a totó,
    valamint a  lóversenyfogadás szervezésére kizárólagos állami
    részesedésű gazdálkodó  szervezetet hoz létre. " Ugyanezen §
    (2)   bekezdése    szerint   pedig   "az   (1)   bekezdésben
    meghatározott tevékenység  gyakorlásának jogát  az állam - a
    lottó,  a   bingó  játék,   a  totó  és  a  lóversenyfogadás
    kivételével - koncessziós szerződés alapján másnak engedheti
    át. "

    Az ismertetett  rendelkezésekből az alábbi következtetéseket
    lehet levonni :

    - Az  állam -  élve az  Alkotmány 10.  §-a (2)  bekezdésének
    fogalmazásával -  a T.  hatálya alá  tartozó  szerencsejáték
    szervező tevékenység  egészét az állam kizárólagos gazdasági
    tevékenysége körébe utalta.

    -   Ezáltal   a   szerencsejáték   szervezése   kikerült   a
    versenyszférából :   nem tekinthető egyneműnek és emiatt nem
    is  hasonlítható   össze  a   versenyszféra  körébe  tartozó
    tevékenységi fajtákkal.

    - A  monopoljog gyakorlása  szempontjából  a  szerencsejáték
    szervezése sem  homogén kategória  :   bizonyos tevékenységi
    fajtákat  csak   állami   szervek   végezhetnek,   míg   más
    tevékenységi fajtákat  engedély vagy  koncessziós  szerződés
    alapján bárki  más is,  aki  megfelel  a  T.  által  szabott
    feltételeknek.

    Mindezekkel kapcsolatban  az Alkotmánybíróság a következőkre
    mutat rá :

    a/ Az  állam az  Alkotmány 10.  §-ának (2) bekezdése alapján
    viszonylag  széleskörű   döntési  szabadsággal   rendelkezik
    atekintetben,  hogy   mit  nyilvánít  az  állam  kizárólagos
    gazdasági tevékenysége  körébe  tartozónak.  Egyegy  konkrét
    tevékenységi kör  megítélése tekintetében  a  hozott  döntés
    elbírálása nem  alkotmányjogi probléma,  csupán akkor  válik
    azzá, ha  a  monopoltevékenység  a  maga  összességében  már
    veszélyezteti  az   Alkotmány  9.  §-ának  (1)  bekezdésében
    deklarált piacgazdaságot.

    b/  Hasonlóan   széleskörű  az   állam  döntési   szabadsága
    atekintetben, hogy  a monopoltevékenység  köréből  mit  tart
    fenn önmaga  számára, illetőleg  mit és milyen feltételekkel
    enged át másoknak.  ( Nem lett volna alkotmányellenes pl. ha
    a T.  a  szerencsejáték  szervezésének  valamennyi  formáját
    kizárólagos  állami   részesedésű   gazdálkodó   szervezetek
    számára tartja  fenn, de  a T.  3. §-ának  (2) bekezdése sem
    jelent az  állam számára  átengedési kötelezettséget, csupán
    az átengedés lehetőségét. )

    c/ Diszkrecionális  joga van  az államnak  atekintetben :  A
    monopoljogot  milyen   feltételekkel  gyakorolja,  illetőleg
    milyen feltételek  mellett engedi  át. A  monopoltevékenység
    nem   lévén   része   a   versenyszférának,   sem   az   nem
    alkotmányellenes,  ha   a  monopoljog   gyakorlásának  egyes
    részletszabályai eltérnek  a versenyszféra szabályaitól, sem
    pedig az,  ha bizonyos  tevékenységi fajtákra  nézve mások a
    koncessziós pályázat  ( és  szerződés ) feltételei, mint más
    tevékenységi    fajtákra.     A    diszkrecionális    jogkör
    gyakorlásának is megvannak azonban az alkotmányos korlátai :
    így pl.  sem a  jogi szabályozás, sem a koncessziós pályázat
    nem  tartalmazhat   az  Alkotmány  70/A.  §-ával  ellentétes
    diszkriminatív   elemeket.   Önmagában   véve   azonban   az
    semmiképpen sem  alkotmányellenes, ha  a kizárólagos  állami
    részesedésű  gazdálkodó   szervezetek  számára   fenntartott
    tevékenységfajták   gyakorlásának   jogszabályi   feltételei
    eltérnek   a    koncesszióba   adott   tevékenységi   fajták
    szabályaitól :   a  koncesszió jogosultja vagy az engedélyes
    ugyanis nem versenytársa az államnak.

    A   kifejtettek   alapján   az   Alkotmánybíróság   arra   a
    következtetésre jutott  :   nem alkotmányellenes  a  T.  ama
    rendelkezése, amely  a lottó,  a bingó  játék, a  totó és  a
    lóversenyfogadás  esetében   a  nyereményalap  kiszámítására
    nézve más  szabályokat állapít meg, mint az egyéb sorsolásos
    és totalizatőri rendszerű fogadások tekintetében.

    E két  tevékenységi kör  ugyanis a  T. rendelkezései folytán
    nem homogén,  másrészt  a  monopoltevékenység  jogi  jellege
    kizárja, hogy  az adott  esetben az  eltérő szabályozást  az
    Alkotmány  9.   §   (2)   bekezdésébe   ütközőnek   lehessen
    nyilvánítani. Az  Alkotmánybíróság arra  is rámutat  :    az
    imént  nevesített   játékokra  vonatkozó   jogi  szabályozás
    alapvetően más, mint a nem nevesített játékokra vonatkozó. E
    "másság" nem  szükségképpen előnyös  az állam  számára, mert
    bizonyos -  pl.  a  nyereményalapokra  vonatkozó  -  előnyös
    rendelkezések hatását részben vagy egészben ellensúlyozhatja
    más, így  pl.  a  társasági  adóra  vonatkozó  rendelkezések
    kifejezett hátrányossága.  A kizárólag állami tulajdonú totó
    és lottó  szervezőjét pl. a játékokkal kapcsolatos költségek
    20 %nál  magasabb mértéke után 40 %-os mértékű társasági adó
    terheli, míg  a nem  kizárólag állami  tulajdonú  sorsolásos
    játékok  szervezőinek   költségei  a  30  %-os  mértéket  is
    elérhetik  -   esetenként  meg   is  haladhatják  -  hasonló
    jogkövetkezmény  nélkül.   Azt   tehát,   hogy   az   eltérő
    szabályozás a  maga  összességében  előnyösebb-e  az  állami
    szerencsejátékszervezőkre,  csak  valamennyi  részletszabály
    gondos  egybevetése   nyomán  lehetne  megállapítani,  de  a
    kifejtettek miatt ennek a részletekbemenő összehasonlításnak
    alkotmányjogi szempontból nincs jelentősége.

    Nem alkotmányellenes  az SzJA. ama rendelkezése sem, amely a
    totólottó árusításból  származó jövedelem  esetére az árusok
    számára az  általánosnál kedvezőbb  adómértéket állapít meg.
    Az Alkotmánybíróság 458/1991. AB számú (ABH 1993. 552, 553.)
    határozatában  rámutatott :   az   adókedvezményre  senkinek
    sincs alanyi  joga,  s  az  államnak  viszonylag  széleskörű
    "mozgástere" van  atekintetben, hogy  gazdaságpolitikai vagy
    egyéb megfontolásokból  kiknek vagy  mely tevékenységek után
    nyújt adókedvezményt. A hivatkozott határozatban kifejtettek
    értelemszerűen irányadók a jelen ügyre is.

    Végezetül  az   Alkotmánybíróság  megjegyzi   :     bizonyos
    esetekben  egyes   tevékenységi  körök  állami  monopóliummá
    nyilvánítása kifejezetten  azt a  célt  szolgálja,  hogy  az
    államkincstár  olyan  bevételekre  tegyen  szert,  amelyeket
    meghatározott    közérdekű    feladatok    fedezetéül    tud
    felhasználni. Így  pl. az Országos Játék Alapról szóló 1993.
    évi XXVIII.  törvény értelmében  pl.  a  szerencsejátékokkal
    kapcsolatos bevételekből  az Alap  egészségügyi,  szociális,
    oktatásikulturális, ifjúsági célú támogatásokat nyújt. Mivel
    a   részletesen   kifejtettek   miatt   a   szerencsejátékok
    szervezésére  vonatkozó   hatályos  jogi  szabályozásnak  az
    indítványozó által  kifogásolt rendelkezései sem a gazdasági
    verseny szabadságára,  sem  a  tulajdonosok  egyenjogúságára
    vonatkozó  alkotmányi  szabályokkal  nem  ellentétesek,  nem
    kerülhet  sor  megsemmisítésükre  pusztán  amiatt,  mert  az
    Országgyűlés a  T. kialakításánál bizonyos előnyök kilátásba
    helyezésével  igyekezett   növelni  az   említett  közérdekű
    célokra fordítható pénzalapot.

    Mindezekre tekintettel  az  Alkotmánybíróság  az  indítványt
    elutasította.
                          Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke

                            Dr. Ádám Antal
                            alkotmánybíró

                           Dr. Kilényi Géza
                         előadó alkotmánybíró

            Dr. Lábady Tamás            Dr. Schmidt Péter
              alkotmánybíró                alkotmánybíró

          Dr. Szabó András             Dr. Tersztyánszky Ödön
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró

           Dr. Vörös Imre               Dr. Zlinszky János
            alkotmánybíró                   alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     The Law on the Organisation of Gambling which provides for one regulation for certain games (e.g. lottery, bingo, horse-races) and a different one for others
     Number of the Decision:
     .
     1814/B/1991
     Date of the decision:
     .
     09/13/1994
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1994-3-014?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .