English
Hungarian
Ügyszám:
.
511/B/1994
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.; Tersztyánszky Ödön Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 60/1994. (XII. 24.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1994/342
.
A döntés kelte: Budapest, 12/22/1994
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az  Alkotmánybíróság  jogszabály  alkotmányellenességének
   utólagos vizsgálatára  irányuló indítványok  tárgyában és
   alkotmányellenes mulasztás megállapítása iránt hivatalból
   indított  eljárásban   -  dr.  Vörös  Imre  alkotmánybíró
   párhuzamos indokolásával - meghozta a következő

                         határozatot :

   1.
   Az   Alkotmánybíróság    megállapítja:   a    jogállamban
   közhatalmat  gyakorló   vagy   a   politikai   közéletben
   résztvevő személyek  -  köztük  azok,  akik  a  politikai
   közvéleményt feladatszerűen  alakítják -  arra  vonatkozó
   adatai,  hogy   korábban  a   jogállamisággal  ellentétes
   tevékenységet folytattak, vagy olyan szerv tagjai voltak,
   amely korábban a jogállamisággal ellentétes tevékenységet
   folytatott, az Alkotmány 61.§ szerinti közérdekű adatok.

   A  nem   jogállami  rendszerben   keletkezett   politikai
   rendőrségi nyilvántartások  titkosságának  fenntartása  a
   nem közérdekűnek  nyilvánított  adatok  tekintetében  sem
   korlátozhatja az érintettek információs önrendelkezési és
   az érdekeltek egyéb jogait.

   2.
   a)
   Az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy  "Az egyes fontos
   tisztségeket  betöltő   személyek  ellenőrzéséről"  szóló
   1994. évi  XXIII. törvény  (a továbbiakban:  Törvény) 2.§
   18., 23.,  24. és  25. pontja,  4.§-a és  a  8.§  második
   fordulatának "...  a belügyminisztertől  -  a  karhatalmi
   szolgálat  tekintetében   a   belügyminisztertől   és   a
   honvédelmi minisztertől -" szövegrésze alkotmányellenes.

   b)
   Az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy a Törvény 2.§-a a
   közérdekű  és   a  személyes  adatok  elhatárolására  nem
   alkalmazza következetesen  ugyanazt az  ismérvet, s ez az
   azonos ismérveknek megfelelő személyi köröket tekintve az
   ellenőrzés alá eső, illetve attól mentes csoportok között
   alkotmányellenes megkülönböztetésre  vezet. A  Törvényben
   kifejezetten szabályozott  személycsoportok  tekintetében
   ilyen  megkülönböztetés   áll  fenn   az  írott   és   az
   elektronikus sajtó  átvilágítása között. A diszkrimináció
   kiküszöbölésére a  törvényhozónak az  egységes mércét - a
   rendelkező rész  1. pontjában  írt alkotmányos  kereteken
   belül -  saját  döntése  szerint  kell  meghatároznia  és
   következetesen érvényesítenie.

   c)
   Alkotmányellenes "Az  egyes fontos  tisztségeket  betöltő
   személyek    ellenőrzéséről     szóló    törvénynek     a
   Belügyminisztériumban  való  végrehajtásáról"  rendelkező
   13/1994. BM utasítás (a továbbiakban: Utasítás).

   3.
   Az Alkotmánybíróság  a Törvény  2. és  4.§-át, valamint a
   8.§ második  fordulatának  megjelölt  részét  továbbá  az
   Utasítást megsemmisíti.

   Az  Alkotmánybíróság   határozatának  közzététele  napján
   veszti hatályát  a Törvény  2.§-ának 18., 23., 24. és 25.
   pontja,  a   Törvény  4.§-a,   a  8.§-nak   a   megjelölt
   szövegrésze, és minősül visszavontnak az Utasítás.

   A 8.§ a következő szöveggel marad hatályban:

   "8.§ A  bizottság, valamint  a 7.§-ban foglalt ellenőrzés
   során  az   Országgyűlés  Nemzetbiztonsági  Bizottsága  a
   titokvédelmi  jogszabályok   megtartásával  minden  egyéb
   korlátozástól  mentesen   vizsgálhatja   az   ellenőrzött
   személyek   tekintetében    az   1.§-ban    meghatározott
   tevékenységre   vonatkozó   iratokat   (a   továbbiakban:
   nyilvántartás),  illetőleg  a  nyilvántartásból  adatokat
   kérhet."

   A Törvény  2.§-ának 1-17.  és 19-22.  pontja azon a napon
   veszti  hatályát,   amelyen  hatályba  lép  a  Törvény  e
   szakaszát újraalkotó törvény.

   4.
   a)
   Az  Alkotmánybíróság  megállapítja:  a  Törvény  5.§-ában
   meghatározott bizottság  működését  illetően  alkotmányos
   követelmény, hogy  a bizottság az államigazgatási eljárás
   általános  szabályairól   szóló  1957.  évi  IV.  törvény
   rendelkezéseinek megfelelően járjon el.

   b)
   Az  Alkotmánybíróság   megállapítja:  a   Törvény  17.§-a
   alkalmazásánál alkotmányos  követelmény, hogy a bizottság
   ügyrendje a  bizottságon kívüli személyek számára jogokat
   és kötelezettségeket nem állapíthat meg.

   5.
   a)
   Az   Alkotmánybíróság   megállapítja:   az   Országgyűlés
   alkotmányellenességet idézett  elő azzal a mulasztásával,
   hogy nem  biztosította az  információs önrendelkezési jog
   gyakorlását, különösen  az  érintett  jogát  a  személyes
   adataiba  való   betekintéshez  és  ezek  törléséhez  ama
   személyek vonatkozásában,  akikről a  Törvény  1.§  a)-b)
   pontjában   megjelölt   szervek   és   személyek   adatot
   gyűjtöttek, vagy a jelentéseikben szerepelnek.

   b)
   Az Országgyűlés alkotmányellenességet idézett elő azzal a
   mulasztással,  hogy   nem  biztosította   az  információs
   önrendelkezési jog,  különösen a  Törvény  hatályvesztése
   után a  törlési jog gyakorlását az ellenőrzendő személyek
   tekintetében.

   c)
   Az Országgyűlés alkotmányellenes mulasztást követett el a
   Törvény  9.§-a   tekintetében  azzal,   hogy   valamennyi
   nyilvántartást   felügyelő    főhatóságot,    köztük    a
   titkosszolgálatokat felügyelő  tárca  nélküli  minisztert
   nem kötelezte  a  nyilvántartás  vizsgálatához  szükséges
   feltételek biztosítására.

   Az Alkotmánybíróság  felhívja az Országgyűlést, hogy az e
   határozat  5.  pontjának  a)-c)  pontjában  meghatározott
   jogalkotói feladatát 1995. szeptember 30-ig teljesítse.

   6.
   Az Alkotmánybíróság a Törvény 1.§-a, 5-7.§-a és 10-23.§-a
   alkotmányellenességének     megállapítására      irányuló
   indítványokat elutasítja.

   7.
   Az  Alkotmánybíróság   határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                            Indokolás

                                I.

    Az   egyes    fontos   tisztségeket   betöltő   személyek
    ellenőrzéséről  szóló   Törvényt  az  Országgyűlés  1994.
    március  8-án   fogadta  el,   177  igen  szavazattal  12
    ellenében,  ötven   tartózkodás  mellett.  A  Törvényt  a
    köztársasági elnök  aláírta és  a  Magyar  Közlöny  1994.
    április 5-i 36. száma kihirdette.

    Az   Alkotmánybírósághoz    több   indítvány    érkezett,
    amelyekben a  Törvény egyes  alkotmányellenesnek  tartott
    rendelkezéseit  támadják   illetve  jogalkotói  mulasztás
    megállapítását  indítványozzák.  Az  Alkotmánybíróság  az
    indítványok  együttes   vizsgálata  és  eldöntése  végett
    elrendelte az  ügyek egyesítését.  Az Alkotmánybíróság az
    indítványokban  kifogásolt   eljárási  kérdésekkel   való
    szoros összefüggés  okán  az  indítványokat  kiterjedtnek
    tekintette  a   Törvény  végrehajtásának  egyes  eljárási
    kérdéseit szabályozó belügyminiszteri utasításra is.

    "Az   egyes   fontos   tisztségeket   betöltő   személyek
    ellenőrzéséről szóló  törvénynek a  Belügyminisztériumban
    való  végrehajtásáról"  szóló  13/1994.  BM  utasítás  (a
    továbbiakban: Utasítás)  a  belügyminisztertől  szigorúan
    titkos minősítést kapott. Erre tekintettel a határozatnak
    az   Utasításra    vonatkozó   döntése   indokolását   az
    Alkotmánybíróság elkülönítette.

                              II.

    Az indítványokban  kifejtett  kifogások  a  következőkben
    foglalhatók össze:

    1.
    A Törvény  1-2.§-a kötelezővé  teszi meghatározott állami
    tisztségviselők  és  más  fontos  tisztségek  betöltőinek
    ellenőrzését.   Az    ellenőrzés   ténymegállapítás:    a
    törvényben meghatározott  adatok  megállapítását  jelenti
    abból a  szempontból, hogy  bizonyos személyek a jogállam
    kialakulása     előtt      végeztek-e     állambiztonsági
    tevékenységet, kaptak-e  döntéseikhez az  állambiztonsági
    szervektől   adatokat,    illetve   tagjai   voltak-e   a
    Nyilaskeresztes Pártnak.  Ha a  vizsgálat során valakiről
    ezeket  megállapítják,  akkor  az  ellenőrzés  eredményét
    nyilvánosságra hozzák,  kivéve, ha az ellenőrzött személy
    tisztségéről lemondott.

    Az indítványok  szerint a  Törvény rendelkezései  anélkül
    korlátozzák  a   magántitokhoz  és   a  személyes  adatok
    védelméhez való  jogot,  hogy  ezt  más  alkotmányos  jog
    érvényesülésének biztosítása szükségessé tenné, illetve a
    korlátozás  megfelelne   az  arányosság  követelményeinek
    (Alkotmány 8.§ (2) bek.).

    2.
    A Törvény az ellenőrzést akként szabályozza, hogy az erre
    a  célra   felállított  bizottság   "...  a  titokvédelmi
    szabályok  megtartásával,   minden  egyéb   korlátozástól
    mentesen  vizsgálhatja   ...  a   vonatkozó  iratokat  (a
    továbbiakban:      nyilvántartás),       illetőleg      a
    belügyminisztertől ...  és a  honvédelmi  minisztertől  a
    nyilvántartásból adatokat  kérhet" (8.§).  E  miniszterek
    biztosítják a  bizottság részére a vizsgálathoz szükséges
    feltételeket (9.§).  A  bizottság  előtti  eljárás  egyes
    részletszabályait a  Törvény 10-18.,  20-23.§-a állapítja
    meg, a bíróság eljárására a 19.§ tartalmaz rendelkezést.

    Az indítvány  érvelése szerint a Törvény alkotmányellenes
    azért is,  mert a  Törvényben szabályozott  eljárás révén
    nem  bizonyított   tényállás  alapján   hurcolhatnak  meg
    személyeket  a   nyilvánosság  előtt.   Így  alaptalanul,
    méltatlanul -  annak ellenére,  hogy ténylegesen nem volt
    ügynök -  sérülhet az  eljárás alá  vont  személy  emberi
    méltósága (Alkotmány 54.§), jó hírneve (Alkotmány 59.§).

    3.
    A Törvény  5-7.§-a tartalmazza  a bizottság felállítására
    vonatkozó rendelkezéseket.

    Az indítványozó szerint a bírói függetlenséget (Alkotmány
    50.§  (3)   bek.)  sérti,   hogy  a   bizottságok  tagjai
    kinevezett bírák.

    A  Törvény   5.§-a  a  jogállamiságot,  a  jogbiztonságot
    (Alkotmány 2.§  (1) bek.) is sérti, mert az eljárási rend
    ellentmondásos; bírákból  álló testület jár el a bírósági
    eljárás garanciái nélkül, a törvény a bizottság tagjainak
    bírói   szolgálati   viszonyát   szünetelteti,   őket   a
    köztisztviselői törvény  hatálya  alá  helyezi,  számukra
    mégis "quasi" bírói jogállást, mentelmi jogot biztosít.

    4.
    A Törvény  11.§-a, 18.§-a,  20.§  (1)  bekezdése,  21.§-a
    értelmében az  ellenőrzést meg kell szüntetni, illetve az
    ellenőrzés  eredményét  nem  lehet  nyilvánosságra  hozni
    akkor, ha  az ellenőrzött személy tisztségéről lemondott.
    A Törvény  2.§-a sorolja  fel, hogy  a bizottságnak kiket
    kell  ellenőriznie.  A  Törvény  2.§  1.  pontja  szerint
    ellenőrizni kell az országgyűlési képviselőket is.

    Az  indítvány   szerint   az   országgyűlési   képviselők
    tekintetében a  Törvény alkotmányellenesen  korlátozza  a
    passzív   választójog    (Alkotmány   70.§    (1)   bek.)
    érvényesülését, mert  lehetetlenné teszi a szavazók által
    megválasztott személy  számára, hogy  kapott megbízatását
    teljesítse.

    5.
    Az indítvány  szerint a  Törvény a  2.§-ban felsorolt más
    foglalkozások  gyakorlását  is  lehetetlenné  teszi  azok
    számára, akik  a Törvény hatálya alá tartoznak, ezáltal a
    közügyek  vitelében   való  részvételhez,   a  közhivatal
    viseléséhez (Alkotmány 70.§ (4) bek.), illetve a munka és
    a foglalkozás  szabad megválasztásához (Alkotmány 70/B. §
    (1) bek.) való alapvető jogot sérti.

    6.
    A  Törvény   18.§-a  értelmében  a  bizottsági  döntésben
    foglaltak  tekintetében   a   személyhez   fűződő   jogok
    megsértése miatt  nincs helye bírósági eljárásnak. Az 5.§
    (6) bekezdése  pedig kimondja,  hogy  a  bizottság  tagja
    bíróság előtt  nem vonható  felelősségre az e megbízatása
    gyakorlása során közölt tény vagy vélemény miatt.

    Az indítvány  szerint a  Törvény ezzel alkotmányellenesen
    korlátozza a  bírósághoz való  fordulás jogát  (Alkotmány
    57.§  (1)   bek.).  Hivatkozik   ezzel  kapcsolatban   az
    Alkotmány 70/K. §-ának sérelmére is.

    7.
    Az indítványozók azt is állították, hogy a Törvény számos
    rendelkezése       alkotmánysértő       megkülönböztetést
    (diszkriminációt, Alkotmány 70/A. §) is tartalmaz:

    7.1.
    "A  Törvény   2.§-a  önkényesen  választja  ki  azokat  a
    tevékenységeket, foglalkozásokat" amelyek az ellenőrzendő
    személyi  kört   meghatározzák.  Önkényes   az,  hogy  "a
    köztisztviselők   csak    meghatározott   beosztásig,   a
    fegyveres  erők   és  fegyveres  testületek  tagjai  csak
    meghatározott rendfokozatig,  az  egyetemi  és  főiskolai
    tanárok csak  meghatározott körben  tartoznak  a  törvény
    hatálya alá".

    7.2.
    Nincs alkotmányos  indoka  annak  sem,  hogy  "a  Törvény
    nemcsak az  államélet, hanem  a gazdasági élet szereplőit
    is hatálya alá vonja, különbséget téve közöttük aszerint,
    hogy   állami,    többségi   állami    tulajdonú,    vagy
    magántulajdonú  gazdasági  szervezet,  bank,  pénzintézet
    vagy biztosító  intézet vezetői"  (2.§ 18., 23., 24., 25.
    pont).

    7.3.
    A Törvény  "különbséget téve  vonja hatálya  alá az írott
    sajtó munkatársait is aszerint, hogy a napi- vagy hetilap
    milyen példányszámban  jelenik meg,  illetve az  újságíró
    milyen beosztásban dolgozik a lapnál" (2.§ 22. pont).

    7.4.
    A Törvény  4.§-a "az egyházi tisztséget betöltő személyek
    vonatkozásában az  általánostól  eltérő  eljárási  rendet
    szabályoz."

    Sérti a jogegyenlőséget és a vallásszabadságot (Alkotmány
    60.§), hogy  a  Törvény  az  egyházi  tisztséget  betöltő
    személyek közül nem mindenkire és nem kötelezően írja elő
    az ellenőrzést.

    8.
    Az egyik  indítvány szerint  a jogbiztonságot  (Alkotmány
    2.§ (1)  bek.) sérti az, hogy a Törvény "szakszerűtlen és
    pontatlan    megfogalmazásai     miatt    szükség    lesz
    jogalkalmazói mérlegelésekre" a Törvényben használt egyes
    fogalmak konkrét esetre való alkalmazásánál.

    A jogbiztonságot  sérti  az  is,  hogy  nem  tudható:  "a
    törvény által  nem szabályozott  körben  milyen  eljárási
    rend érvényesül,  melyik eljárási törvényben szabályozott
    bizonyítási  eszközök   használhatók  fel   a  bizottsági
    eljárásban,  miben  "dönt"  a  bizottság,  ha  lényegében
    nyilvántartás  adatairól   ad  ki   igazolást,  mindegyik
    bizottság  maga   állapítja-e   meg   saját   működésének
    szabályait  (17.§),   ezek  a   szabályok   eltérhetnek-e
    egymástól, vagy  az összes bizottság egységes szabályokat
    köteles  alkalmazni,   kire,  hogyan   lehet  kötelező  a
    bizottság(ok) szabálya."

    9.
    Az indítvány  szerint "az eljárásban nem érvényesülhet az
    ártatlanság vélelmének elve (Alkotmány 57.§ (4) bek.). Az
    eljárás alá  vont személy  álláspontjának előadása  során
    csak  hivatkozhat   `ártatlanságára`,  annak  bizonyítása
    úgyis fogalmilag  kizárt, hogy  mit nem  tett, és  mi nem
    volt. A  törvény pedig  a bizottság  számára nem  ír  elő
    bizonyítási kötelezettséget,  nem írja  elő kötelezően  a
    nyilvántartásban szereplő adatok ellenőrzését."

    10.
    A Törvény  rendelkezései értelmében  a bírósági  eljárást
    bizottsági eljárás  előzi  meg.  A  bíróság  a  bizottság
    döntését  vizsgálja  felül.  A  bizottsági  eljárás  zárt
    (13.§), a  bíróság az eljárást zárt tárgyaláson folytatja
    le (19.§).

    Az indítvány  szerint alkotmányellenes,  hogy "a  Törvény
    külön bizottságra  [s nem  bíróságra] bízza  olyan döntés
    meghozatalát, amely befolyással lehet az eljárás alá vont
    személy további  életére, egzisztenciájára,  jóhírnevére,
    stb.  A  Törvény  nem  biztosítja  az  eljárás  felett  a
    nyilvánosság  kontrollját   sem,  mert  sem  a  bizottság
    eljárása, sem  a bizottság  döntésének  felülvizsgálatára
    irányuló bírósági  eljárás nem  nyilvános."  Ez  a  bírói
    úthoz való jogot (Alkotmány 57.§ (1) bek.) sérti.

    Az indítvány  a bírói úttal összefüggésben hivatkozott az
    Alkotmány 45.§ (1) bekezdésére és az 50.§ (1) bekezdésére
    is.   Ezek    a   rendelkezések    kimondják,   hogy   az
    igazságszolgáltatást a bíróságok gyakorolják, a bíróságok
    védik az állampolgárok jogait és törvényes érdekeit.

    11.
    A  Törvény   értelmében   a   bizottság   döntése   ellen
    fellebbezni nem  lehet, hanem  az ellenőrzött  személy  a
    döntéssel szemben keresettel élhet a Fővárosi Bíróságnál.
    A bírósági eljárásra a közigazgatási határozatok bírósági
    felülvizsgálatára vonatkozó  szabályok (Pp.  XX. fejezet)
    az irányadók  (19.§). Az  indítvány szerint ez ellentétes
    az Alkotmány  57.§ (5)  bekezdésével, a Törvény szabályai
    nem biztosítanak megfelelő jogorvoslatot.

    A Törvény  értelmében akinek e törvény hatályossága ideje
    alatt szűnik meg a 2.§-ban felsorolt tisztsége, kérheti a
    bizottságtól annak  igazolását, hogy  nem volt tagja vagy
    ügynöke  az   1.§-ban  meghatározott  szervezeteknek.  Az
    indítvány szerint,  ha a  bizottság az  igazolás kiadását
    megtagadja, ez  ellen a döntés ellen a Törvény egyáltalán
    nem biztosít jogorvoslatot.

                              III.

    1.
    Az   "átvilágítási    törvények"   a   volt   szocialista
    országokban végbemenő rendszerváltás tipikus termékei. Az
    átvilágítás általában  két  különböző  célt  szolgált,  s
    ennek megfelelően a törvényeknek is két fajtája van.

    a)
    Az     átvilágítási      törvények     nagyobb      része
    összeférhetetlenségi szabályokat  állapít meg. Azok, akik
    a volt  szocialista rendszerben meghatározott állami vagy
    párttisztséget viseltek,  továbbá a  politikai  rendőrség
    hivatásos  állományához  vagy  titkos  informátorai  közé
    tartoztak, nem tölthetnek be bizonyos állami pozíciókat a
    rendszerváltás  során.   Egyes  törvények  kiterjednek  a
    kultúra, a  (felső)oktatás és  a  tudományos  kutatás,  a
    közszolgálati   rádió   és   televízió   alkalmazottaira,
    másrészt az  ügyvédekre is  (ld. az  1991.  évi  cseh  és
    szlovák lusztrációs  törvényt, illetve  az NSZK és az NDK
    között 1990.  augusztus 31-én kelt szerződést Németország
    egységének helyreállításáról.  Bulgáriában  1992.  végéig
    három törvényt hoztak, az albán törvény 1993-ban kelt.) E
    törvények   mindegyikéről   születtek   alkotmánybírósági
    döntések.  Az   alkotmányossági  kifogások   a  törvények
    jellegének megfelelően a munkához és a foglalkozás szabad
    megválasztásához való  jog, illetőleg a szociális jogokat
    biztosító   nemzetközi    egyezmények   sérelme   körében
    maradtak.

    b)
    A másik  típusú átvilágítás  reprezentánsa a német Stasi-
    törvény. Itt az elsődleges cél az állambiztonsági szervek
    és titkosügynökök  tevékenységének teljes  nyilvánosságra
    hozása. A  titkosügynökök nevének nyilvánosságra hozatala
    más országokban is felmerült, de nem történt meg.

    c)
    A lusztrációs törvényeknek volt magyar rokona és kortársa
    az 1990-ben  482.,  illetve  1991-ben  2294.  szám  alatt
    benyújtott  két   törvényjavaslat,  amelyeket  azonban  a
    parlament sosem  tűzött napirendre. E javaslatok szerint,
    ha   törvényben    meghatározott   funkciók   betöltőiről
    bebizonyosodik korábbi  ügynök voltuk,  felszólítják őket
    lemondásra.  Ha   nem  mondanak   le,  ügynöki  múltjukat
    nyilvánosságra hozzák.  Az egész  eljárás -  a lemondásra
    felszólítástól   kezdve    az   esetleges    ellenvetések
    elbírálásáig,  s   a   nyilvánosságra   hozataltól   való
    esetleges  eltekintésig   -  a   köztársasági  elnök,   a
    miniszterelnök  és   az   Országgyűlés   Nemzetbiztonsági
    Bizottsága,  illetve   az  1991-es   javaslat  szerint  a
    köztársasági   elnök,    az   Országgyűlés   elnöke,   az
    Alkotmánybíróság elnöke  és a miniszterelnök kezében lett
    volna, a  bírói  út  kizárásával.  A  nyilvánosságra  nem
    hozott adatokat mindkét javaslat államtitoknak minősíti.

    2.
    Az átvilágításnak  eszerint két különböző típusa és célja
    volt.   Az   egyik   bizonyos   kulcspozíciókban   akarta
    biztosítani  a   személycseréket,  s  egyben  meg  akarta
    előzni, hogy  veszélyeztethessék az  átmenetet  mindazok,
    akik  a   múltban   a   jogállammal   hivatásszerűen   és
    tevőlegesen szemben  álltak.  A  másik  fajta  törvény  a
    titkosszolgálatok tevékenységének  leleplezésével a  múlt
    rendszer igazi  természetének megismerését  és részben  a
    sérelmek orvoslását  is célozta,  s egyben  a  változások
    visszafordíthatatlanságát jelképezte.

    A Törvény  ismertetett rendelkezéseiből  következik, hogy
    az már  nem a korábbi átvilágítási törvények rokona, noha
    ugyanabból a szándékból fogant.

    3.
    a)
    Az alatt az idő alatt, míg Magyarországon a tervezetekből
    végülis  törvény   lett,  megtörtént   illetve  elmúlt  a
    rendszerváltás, anélkül,  hogy a lusztrációs törvényekkel
    előidézett és  ezekkel összehasonlítható  személycserékre
    sor került  volna. Így  a rendszerváltás fékezésének vagy
    veszélyeztetésének megelőzése  már nem  lehet a  vizsgált
    törvény célja. A titkosügynökök kiléte sem derült ki, sőt
    a   titok    leplét   a   jogállami   törvényhozás   csak
    vastagította. Azaz a vizsgált törvény a hasonló törvények
    által követett eredeti célokra már nem is szolgálhatna.

    b)
    A Törvény  tartalma is  más, mint a többi országban volt:
    nem mond  ki sem  személyi összeférhetetlenséget múltbéli
    és jelen állások között; és nem fedi fel a volt politikai
    besúgási rendszert sem - legkevésbé a megfigyeltek előtt.

    Ez a  törvény a  politikai és  közéleti szereplők, s ezen
    keresztül "az  államélet" áttetszőségét  szolgálja. Ebben
    találkozik   a    rendszerváltásból   továbbélő   morális
    követelmény -  a hazugság  leleplezése, büntetés  helyett
    "megnevezés" - a "normális" jogállami értékrenddel.

    c)
    A Törvényt  tehát  mai,  normális  jogállami  körülmények
    között kell  vizsgálni. Az  idő múlása  miatt  ma  már  a
    rendszerváltó sajátosságok  a  jogállami  követelményeken
    belül is  alig  érvényesülhetnek.  Azt  a  tényt  azonban
    továbbra is  figyelembe kell venni, hogy a rendszerváltás
    "politikai szempontból forradalmi változás" volt; hogy az
    Alkotmány előtt Magyarország nem volt jogállam (ABH 1992.
    80, 81.).  Az Alkotmánybíróság  azt is  tisztázta, hogy a
    törvényhozó "alkotmányos mozgástere" a történelmi helyzet
    figyelembevételére  más  és  más  a  vizsgált  alkotmányi
    rendelkezéstől  függően:   a   büntetőjogi   garanciákkal
    szemben erre  nincs lehetőség, egyes alapjogok azonban, s
    különösen  az   "értékelő"  generálklauzulák,   szélesebb
    értelmezési lehetőséget hagynak.

    d)
    A korábbi külföldi törvényekéhez képest nálunk megfordult
    a cél  és az eszköz sorrendje. Ott az összeférhetetlenség
    miatti  lemondatás   volt  a   cél,  s   ennek  járulékos
    kényszerítő eszköze  a nyilvánosságra hozatal. A vizsgált
    törvényben az  államélet áttetszősége  maga a  cél, s  ha
    valaki az  állásával járó nyilvánosságot nem vállalja, ez
    elől logikusan a pozíció elhagyásával térhet ki.

    4.
    A  Törvényt   tehát  alapvetően   az  információszabadság
    alapjogának abban az összefüggésében kell vizsgálni, hogy
    a jogállamban  az állam  működésének a  polgárok  számára
    átláthatónak,  "áttetszőnek"   kell   lennie.   Ezért   a
    közhatalmat   gyakorlóknak   és   a   politikai   közélet
    résztvevőinek magánszférája  - éppen  köztevékenységükkel
    összefüggő  részében   -   korlátozott.   A   lusztrációs
    törvények   eredeti   céljaitól   teljesen   függetlenül,
    bizonyos közfunkciók betöltőiről a nyilvánosságra tartozó
    adatok közé  a korábban  kifejezetten  a  jogállamisággal
    ellentétes tevékenységük,  vagy ilyen  szervezetben  való
    részvételük is odatartozik.

    E tevékenység  körének meghatározásakor  a rendszerváltás
    történelmi  tényét   az  Alkotmánybíróság  nem  hagyhatja
    figyelmen  kívül.   Az  alkotmányossági  kérdés  ennek  a
    személyi   körnek   és   közérdekű   adataiknak   arányos
    behatárolása.

    Nem lehet  eltekinteni a  történelmi  tényektől  abban  a
    vonatkozásban sem,  hogy fennmaradt  az  alkotmányellenes
    nyilvántartások    rendszere,     amelyet     mind     az
    adatszolgáltató ügynökök, mind a személyes adatok alanyai
    szempontjából az  Alkotmánnyal összhangban rendezni kell.
    Erre a titkosítás alkotmányosan nem elégséges megoldás.

                               IV.

    Az    indítványok    az    alábbiak    szerint    részben
    megalapozottak.

    1.
    A  Törvény   alkotmányossági  vizsgálatának  legfontosabb
    kérdése kettős  megközelítésben is  felvethető, aszerint,
    hogy  a   kiindulás  az   információszabadságból  vagy  a
    személyi adatok közérdekűvé nyilvánításából történik.

    a)
    A  III/III.   Csoportfőnökség   (és   részben   a   többi
    titkosszolgálat)  nyilvántartásai   mind  céljukat,  mind
    tartalmukat, mind  titkosságukat tekintve  ellentétesek a
    jogállam minden  eszméjével és  tételesen az Alkotmánnyal
    is.  Mi   indokolhatja   tehát   a   jogállamban   titkos
    minősítésük  fenntartását;   illetve  hogyan   lehet  úgy
    nyilvánosságra  hozni   őket,  hogy   közben  azoknak   a
    személyiségi jogai,  akik e  jogaik alkotmányos  védelmét
    élvezik, ne sérüljenek?

    Ez  a   kérdésfeltevés  az  alkotmányellenesen  létrejött
    titkosszolgálati adattárak egészének sorsát érinti.

    b)
    Ezt a  széles megközelítést  azonban mind  a 482., mind a
    2294. számú  törvényjavaslat,  mind  a  vizsgált  Törvény
    kifejezetten el  akarta kerülni:  a  törvényjavaslatokban
    meghatározott  feltételek   szerint  nyilvánosságra   nem
    hozott   adatok   titkossá   minősítését   a   "politikai
    stabilitás iránti  igénnyel", a  zaklatások elkerülésével
    indokolták.

    A Törvény  szándékával és  fő  szabályozási  körével  van
    összhangban az  a kiindulás, amely azt vizsgálja, hogy az
    ellenőrzendőknek   a   Törvény   1.§-ában   meghatározott
    személyes  adatai  nyilvánosságra  hozhatók-e.  Az  egész
    nyilvántartás kérdése  azonban ekkor  sem kerülhető  meg,
    hiszen a  további titkosítást a Törvény 25.§-a elrendeli.
    Az Alkotmánybíróság ezért a vizsgálatot a nyilvántartások
    további sorsának alkotmányosságára is kiterjesztette.

    c)
    Mindkét  megközelítés   azonban  ugyanahhoz  az  ügydöntő
    kérdéshez vezet:  a közérdekű  nyilvántartás mely  adatai
    kezelhetők  mégis   személyes  adatként;   illetve   mely
    személyes adatok minősíthetők közérdekűnek?

    A  Törvénnyel   érintett  nyilvántartások   titkosságának
    megszüntetéséből    nem    következik    az,    hogy    a
    nyilvántartásokban  szereplő  adatokat  mindenki  számára
    hozzáférhetővé  kell   tenni,  vagyis   hogy  az   adatok
    automatikusan  közérdekű   adattá  válnak.   A  titkosság
    megszűnése önmagában  azt eredményezi,  hogy  információs
    önrendelkezési jogát  (Alkotmány 59.§  (1)  bek.)  minden
    érintett  érvényesítheti,  azaz  saját  személyes  adatát
    megismerheti és azzal rendelkezhet. Egyebekben viszont az
    ellenőrzendő  személyeknek  jelenleg  az  állami  vagy  a
    közéletben betöltött  pozíciója az,  ami az  adataikat az
    Alkotmány  61.§   (1)  bekezdése  értelmében  közérdekűvé
    teszi. Az  Alkotmánybíróság ebben a határozatában tehát a
    "közérdekű  adat"   fogalmát  az   Alkotmány   61.§   (1)
    bekezdésére vonatkoztatja,  s  nem  abban  az  értelemben
    használja, ahogy  azt a  személyes adatok védelméről és a
    közérdekű adatok  nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
    törvény   (a    továbbiakban:   Avtv)   2.§   3.   pontja
    meghatározza, illetve  ahogy  arról  az  Avtv.  19.§  (3)
    bekezdése rendelkezik.  A vizsgált  Törvény  az  Avtv-től
    függetlenül, az  Alkotmány 61.§-ra  tekintettel elrendeli
    bizonyos személyes  adatok  nyilvánosságra  hozatalát.  A
    Törvény hivatalbóli,  továbbá a  Magyar  Közlönyben  való
    közzététel által  elvileg teljes  nyilvánosságra hozásról
    szól. A közérdekű adatokhoz való hozzáférés azonban azt a
    lehetőséget is felöleli, hogy a törvény az adatokhoz való
    hozzáférést kérelemre, egyes személyeknek teszi lehetővé.
    Az Avtv-től  eltérő külön  törvény ezt akár feltételekhez
    is kötheti.  (Például a  választópolgár, a  kinevező vagy
    kitüntetést adó  kér adatot  a jelöltről,  a  kinevezendő
    vagy kitüntetni szándékozott személyről.)

    Az Alkotmánybíróság  először azt  vizsgálja, hogy  milyen
    körben kell a III/III-as nyilvántartásokat nyilvánosságra
    hozni [2.a)],  majd rátér  a személyes adatok közérdekűvé
    minősítésének alkotmányosságára [2.b)]. Ezután vonja le a
    következtetéseket a Törvény 2.§-a vonatkozásában [2.c)].

    2.
    a)
    A III/III.  Csoportfőnökség tevékenységéről  mindeddig az
    Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának 1991. október
    9-én kelt 3236. számú jelentése ad a nyilvánosság számára
    is az  Országgyűlési Irományokban hozzáférhetően képet. E
    jelentés szerint  a  beszervezett  hálózati  személyeknek
    úgynevezett B  és  M  dossziét  nyitottak.  A  B  dosszié
    tartalmazta a  hálózati személyre vonatkozó okmányokat és
    személyi anyagaikat;  az M  dossziéba a  hálózati személy
    eredeti  jelentései   kerültek.  A   hálózati   személyek
    jelentései  alapján   készültek   az   operatív   tisztek
    jelentései,   amelyeket   témák   szerint   csoportosítva
    ugyancsak a  III/III. Csoportfőnökség gyűjtött és tartott
    nyilván. Készültek továbbá napi és havi jelentések is.

    Ezek   a    nyilvántartások   létrejöttüket,    céljukat,
    felhasználásukat   és    fennmaradásukat   tekintve    is
    ellentétesek az Alkotmánnyal. Abban a részükben, amelyben
    a  megfigyelt  személyek  adatait  tartalmazzák,  szemben
    állnak  az   Alkotmány  59.§-a   szerint   a   magánlakás
    sérthetetlenségéhez,  a   magántitokhoz  és  a  személyes
    adatok védelméhez  - az  információs  önrendelkezéshez  -
    való joggal.  Az ügynökök  adatainak titkosítása  pedig a
    közérdekű adatok  megismeréséhez való, az Alkotmány 61.§-
    ában biztosított joggal ellentétes.

    Az emberi  jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló
    Európai Emberi  Jogi Egyezmény  10.  cikkének  2.  pontja
    szerint   az    információk   megismerésének   szabadsága
    törvényben meghatározott  olyan  korlátozásoknak  vethető
    alá, "amelyek  szükséges intézkedéseknek  minősülnek  egy
    demokratikus társadalomban  a nemzetbiztonság, a területi
    sértetlenség, a  közbiztonság, a zavargás vagy bűnüldözés
    megelőzése, a  közegészség  vagy  az  erkölcsök  védelme,
    mások  jóhírneve   vagy   jogai   védelme,   a   bizalmas
    értesülések közlésének  megakadályozása, vagy a bíróságok
    tekintélyének és  pártatlanságának fenntartása céljából."
    A vizsgált  törvény sem  állhat  ellentétben  az  Európai
    Egyezménnyel (Alkotmány  7.§ (1) bekezdés). A megengedett
    korlátozási okok  közül csak  a mások  (személyes  adatai
    védelméhez való)  joga vonatkoztatható a Törvény 1.§-ában
    meghatározott adatokra  - de  csakis akkor,  ha  ezek  az
    adatok nem minősülnek közérdekű adatnak (lásd alább, 2.b)
    alatt). Más  okok nem  jöhetnek szóba,  különösen  nem  a
    nemzetbiztonsági     érdek,     hiszen     a     III/III.
    Csoportfőnökséget még  az első szabad választások előtt a
    jogállammal össze  nem  egyeztethető  tevékenysége  miatt
    felszámolták.

    A   múlt    megismerése,   valamint    a   rendszerváltás
    jelentőségének tárgyilagos  értékelése is  feltételezi  a
    titkosszolgálatok tevékenységének  napfényre kerülését. E
    körben  az   adatvédelmi  törvények   is  rendszerint   -
    megfelelő garanciák  között tartott  - kivételt tesznek a
    személyes    adatok    védelme    alól    az    általános
    megismerhetőség javára.  Az Avtv  32.§  (3)  bekezdés  b)
    pontja  is   megengedi  személyes   adat   nyilvánosságra
    hozását,  ha  az  a  történelmi  eseményekről  folytatott
    kutatások eredményeinek bemutatásához szükséges. Ahogy az
    (információs) önrendelkezéshez  való jogon  esett sérelem
    megköveteli,    hogy    a    saját    magáról    gyűjtött
    titkosszolgálati adatokhoz  ki-ki hozzáférjen,  az elmúlt
    rendszer befolyását  személyes  sorsára  tisztázhassa,  s
    emberi  méltóságán   esett  sérelmet   legalább   ezáltal
    enyhítse [ld.  VI. rész];  hasonlóképpen szükséges a múlt
    feldolgozásához,  hogy   az   egykori   titkosszolgálatok
    titkossága ne maradjon fenn továbbra is.

    A Törvény  1.§-ában megjelölt  nyilvántartások  adatainak
    feltétlen   titkossága   alkotmányellenes.   Ezeknek   az
    adatoknak   a    nyilvánosságát   az   Alkotmány   61.§-a
    megköveteli.   Ha   a   törvényhozó   ezt   a   szükséges
    nyilvánosságot  bármely  -  alkotmányosan  elfogadható  -
    okból  korlátozza,   a  korlátozásnak   szükségesnek   és
    arányosnak kell lennie.

    b)
    A személyes adat nyilvánosságra hozatalát az Avtv 3.§ (3)
    bekezdése  szerint   "törvény  közérdekből  -  az  adatok
    körének kifejezett  megjelölésével - elrendelheti". Ekkor
    a személyes  adat is  a közérdekű adatokéhoz hasonló jogi
    elbírálás alá  esik, amelynek a szabályait az adatvédelmi
    törvény III.  fejezete  tartalmazza.  Az  alkotmányossági
    vizsgálatnak ebben az esetben arra kell kiterjednie, hogy
    a személyes adat nyilvánosságra hozását elrendelő törvény
    alkotmányos-e.

    "Közérdek"   önmagában    nem   elég   alapjog-korlátozás
    indokolására -  hacsak maga az Alkotmány kifejezetten nem
    engedélyezi,  mint   pl.  a  kisajátítás  esetében.  (Vö.
    64/1993. (XII.  22.)AB határozat,  ABH 1993. 373, 381.) A
    személyi szám-határozat  kifejezetten el  akarta kerülni,
    hogy az  adatvédelmet csupán  a közérdekre  hivatkozva át
    lehessen törni  (15/1991.(IV.13.)AB határozat,  ABH 1991.
    40, 42.).  Ez az  alkotmányos követelmény érvényes arra a
    törvényre is,  amely - mint a vizsgált Törvény - az Avtv-
    től függetlenül  elrendeli személyes  adat nyilvánosságra
    hozását.  Ügydöntő   tehát  annak   az  alapjognak   vagy
    alkotmányos  elvnek,  illetve  intézménynek  azonosítása,
    amely a személyes adat nyilvánosságra hozását szükségessé
    teszi,    továbbá     annak    vizsgálata,     hogy    az
    információszabadság és az adatvédelem alapjogai kölcsönös
    korlátozása  mindegyikük   céljához  viszonyítva  arányos
    legyen.

    ba)
    A  jogállam   nélkülözhetetlen,   intézményes   része   a
    demokratikus    közvélemény,     amelynek     kialakulási
    lehetőségét  és   fenntartását  az  államnak  alkotmányos
    kötelessége biztosítani (30/1992.(V.26.)AB határozat, ABH
    1992. 167, 172.).

    Az Alkotmánybíróság  állandó gyakorlata  szerint a szabad
    véleménynyilvánítás anyajoga  felöleli a közérdekű adatok
    megismeréséhez való  jogot, az információk megszerzésének
    szabadságát. (ABH 1992. 167, 171., ABH 1992. 227, 229.) E
    két jog  kölcsönösen feltételezi  egymást és az Alkotmány
    61.§-a mindkettőt  ugyanúgy biztosítja.  (ABH 1992.  167,
    179.) Ugyancsak  az Alkotmánybíróság  állandó gyakorlata,
    hogy   a    véleményszabadságot   korlátozó   törvényeket
    megszorítóan  kell  értelmezni.  (ABH  1992.  167,  178.)
    Következésképpen a  közérdekű adatok  megismeréséhez való
    alapjog is  élvezi ezt a privilégiumot. (ABK 1994 június,
    261.)

    A  személyes   adatok  védelméhez  való  alapjogot  és  a
    közérdekű adatok  megismeréséhez való  alapjogot egymásra
    tekintettel  kell   értelmezni.  (34/1994.   (VI.  24.)AB
    határozat,    ABK     1994.     június,     252,     257;
    (36/1994.(VI.24.)AB határozat,  ABK  1994.  június,  277,
    283.) Ez természetes, hiszen az információs önrendelkezés
    és az  információszabadság a  személy autonómiájának két,
    egymást kiegészítő feltétele.

    Éppen  erre   a  szoros   összefüggésre  tekintettel  nem
    mondható ki,  hogy az  információszabadság  és  személyes
    adat védelméhez  való jog  ütközésekor az  adatvédelemhez
    való  jogot   mindig  és  feltétlenül  megszorítóan  kell
    értelmezni. Az  Alkotmánybíróság eme  egymást  kiegészítő
    alapjogok hierarchiáját  a vizsgált  jogszabály  tárgyára
    figyelemmel állapította  meg. Az eddigi gyakorlat azonban
    szilárd  támpontokat   szolgáltat   arra,   hogy   milyen
    esetekben  érvényesülhet   az   információszabadságra   a
    kiterjesztő, a  személyes adatok  védelmére a  megszorító
    értelmezés.

    Az   Alkotmánybíróság    állandó   gyakorlata,   hogy   a
    demokratikus államélet és közvélemény érdekében az állami
    tisztségviselők   és    más    közszereplő    politikusok
    alkotmányosan  védett  magánszférája  másokénál  szűkebb;
    különösen ki  kell  tenniük  magukat  mások  kritikájának
    (legutóbb  36/1994.  (VI.  24.)AB  határozat,  ABK  1994.
    június, 277.). Ehhez azonban személyes adataik ismeretére
    is szükség  lehet,  amennyiben  azok  funkciójukkal  vagy
    közszereplésükkel összefüggenek.  A közhatalmat gyakorlók
    vagy  a   politikai  közszereplést  vállalók  esetében  a
    személyeknek  -   különösen  a  választópolgároknak  -  a
    közérdekű adatok  megismeréséhez fűződő  joga elsőbbséget
    élvez az  előbbiek olyan  személyes adatainak  védelméhez
    képest,  amelyek  köztevékenységük  és  annak  megítélése
    szempontjából jelentősek lehetnek.

    Az e  körbe eső  személyes adatok  megismerhetőségére nem
    csupán  az   állami  és  a  politikai  közélet  informált
    megvitatása  érdekében   van  szükség,  hanem  az  állami
    szervek helyes  megítéléséhez  és  a  működésükbe  vetett
    bizalom megalapozásához is.

    Hasonlóképpen döntőnek  tekintette az  Alkotmánybíróság a
    volt MDP és MSZMP szerepét az államhatalom gyakorlásában,
    s ebből folyóan adataik nélkülözhetetlenségét a jelenkori
    történelmi folyamat  bemutathatóságában akkor,  amikor az
    irataik kutathatóságát  és  hozzáférhetőségét  szabályozó
    jogszabályt vizsgálta (ABK 1994 június, 257). A közelmúlt
    feltárásának ebben  az esetében is az információszabadság
    élvezett elsőbbséget.

    bb)
    A vizsgált  törvény 1.§-ában meghatározott arra vonatkozó
    adatok, hogy  a jogállamban  közhatalmat gyakorló  vagy a
    politikai  közéletben   résztvevő  személyek  korábban  a
    jogállamisággal ellentétes tevékenységet folytattak, vagy
    olyan   szerv    tagjai   voltak,    amely   korábban   a
    jogállamisággal ellentétes  tevékenységet  folytatott,  a
    közhatalom gyakorlói  és a  politikai közélet  résztvevői
    tekintetében -  köztük azok  vonatkozásában  is,  akik  a
    politikai  közvéleményt  feladatszerűen  alakítják  -  az
    Alkotmány 61.§ szerinti közérdekű adatok.

    Az a  fajta politikai  rendőrség  és  informátor-hálózat,
    amelyről a  törvényben szó  van,  nem  működhetett  volna
    jogállamban.  A  korábbi  rendszerek  az  állambiztonsági
    szervezeteket és hálózatokat, valamint a titkosszolgálati
    eszközöket politikai  célokra,  s  azon  a  körön  messze
    túlterjedően  használták,  amelyet  jogállami  rendben  a
    bűnüldözés és  az állam  biztonságának érdeke indokolhat.
    Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága 1991. október
    9-én  kelt   3236.  számú   jelentése,  amely  a  korábbi
    lusztrációs   törvényjavaslatok    elbírálása    céljából
    készült,  megállapítja,   hogy  "a  volt  állambiztonsági
    szervezet valamennyi  operatív csoportja  a parancsuralmi
    rendszer   fenntartását,   erősítését   szolgálta"   (11.
    oldal.),   s    visszatérő   megállapítása    szerint   e
    titkosszolgálatok   "belpolitikai   elnyomó   feladatokat
    láttak  el".   A  nem   jogállami   rendszer   igazgatási
    gyakorlatához tartozott,  hogy egyes  tisztségek betöltői
    az   így    szerzett   adatokat   -   döntéseikhez   való
    felhasználásra  -   rendszeresen  megkapták.  Nem  szorul
    bizonyításra, hogy  a Nyilaskeresztes  Párt  tevékenysége
    nemcsak a  mai jogállam  alapjaival, de  a nemzetközi jog
    általánosan elismert  szabályaival is  ellentétben  állt.
    Végül közérdekűnek  tekinti az  Alkotmánybíróság  azt  az
    adatot is,  hogy a jogállamban közhatalmat gyakorló, vagy
    a  politikában  szerepet  vállaló  személy  1956-1957-ben
    karhatalmi   alakulatban    szolgált.    Ezt    maga    a
    rendszerváltás ténye,  s az  1956. októberi forradalomnak
    és   szabadságharcnak   a   rendszerváltásban   betöltött
    kulcsszerepe kielégítően indokolja.

    A   Törvény    1.§-ában   meghatározott    adatok   olyan
    tevékenységre  vonatkoznak,   amelyek  a  jogállamisággal
    bizonyosan  ellentétesek.  Az  Alkotmány  61.§-át  hajtja
    végre az  a törvény,  amely lehetővé  teszi a közvélemény
    számára   annak    megismerését,   hogy   a   jogállamban
    közhatalmat  gyakorló   vagy   a   politikai   közéletben
    résztvevő személy  korábban a  jogállamisággal ellentétes
    tevékenységet folytatott,  illetve  a  politikai  közélet
    résztvevője  ilyen   szervezethez  tartozott.   Az   erre
    vonatkozó  adatok   nyilvánosságra  kerülése   azért   is
    szükséges, mert  e  tevékenység  nagyobb  része  titkosan
    folyt. Egyrészt  a titkosság további fenntartásának nincs
    alkotmányos indoka.  (Lásd fenn, az a) pontban.) Másrészt
    a mai közhatalom gyakorlói és más politikai szereplők egy
    részéről korábbi  funkciójuk vagy nyilvános tevékenységük
    folytán a közvélemény tudhatja, hogy korábban a jogállami
    értékekkel   ellentétesen    tevékenykedtek.    Semmilyen
    alkotmányos érdek  nem fűződik  ahhoz, hogy  a  titkosság
    által   előidézett    különbség   e    csoporton    belül
    fennmaradjon. A  politikai közélet és az államélet teljes
    átláthatósága és  tájékozott  megítélése  is  megköveteli
    tehát, hogy  a törvényben  meghatározott adatokra nézve a
    közérdekű  adatok  hozzáférhetőségének  alkotmányos  elve
    érvényesüljön.

    c)
    A személyes  adatok és a közérdekű adatok elhatárolásának
    alkotmányos ismérvei  a fentiekből adódnak. A törvényhozó
    nem  dönthet   tehát  teljesen  szabadon  arról,  hogy  a
    keletkezésében  és  működésében  alkotmányellenessé  vált
    titkosszolgálati  adatnyilvántartásokat   megsemmisíti-e,
    továbbra  is   titkosan  kezeli-e,  avagy  nyilvánosságra
    hozza-e  és   ha  igen,  milyen  körben.  Elhatározásának
    alkotmányos feltételei és korlátai vannak.

    A nyilvántartások  teljes  titkosításának  vagy  azonnali
    megsemmisítésének alkotmányellenessége az indokolás fenti
    érveléséből  már  következik.  A  nyilvántartások  teljes
    nyilvánosságra  hozásának  hasonlóképpen  alkotmányossági
    akadályai   vannak;    ilyen   például   azon   személyek
    információs   önrendelkezési    joga,   akikről    adatot
    gyűjtöttek. A  közérdekűnek minősített  és a továbbra sem
    nyilvános adatok  körének  meghatározása  a  2.a)  és  b)
    pontban leírt  alkotmányossági  feltételek  között  olyan
    "politikai kérdés", amely a törvényhozónak viszonylag tág
    teret  nyújt   arra,  hogy   -  mint   szándékozta  is  -
    egyensúlyozzon aközött,  hogy  bizonyos  funkciókat  -  a
    rendszerváltás  sikere   érdekében  és  a  közvéleménnyel
    szembeni kötelessége folytán - teljeskörűen "átláthatóvá"
    tesz,  míg  mások  tekintetében  a  "stabilitás"  igényét
    érvényesítve  korlátozza  az  adat  hozzáférhetőségét  és
    fenntartja a  személyes adat jelleget. A politikai döntés
    a nyilvánosság  határait, azaz  az átvilágítás  mélységét
    szűkebben és tágabban is meghatározhatja.

    Az  Alkotmányból   ez  a   politikai  döntés,   azaz   az
    átvilágítandó   adatok   és   a   személyi   kör   pontos
    meghatározása, nem  vezethető le,  hanem  egyrészt  az  a
    követelmény, hogy  az adatok  nem tarthatók  titokban, de
    teljeskörűen nem  hozhatók nyilvánosságra  sem, másrészt,
    hogy  -  ha  már  a  politikai  döntés  megtörtént  -  az
    Országgyűlés  az   átvilágítandó  személyi   kört  és   a
    közérdekű adatokat  egységesen aszerint  a mérce  szerint
    határozza meg,  amellyel - alkotmányos lehetőségei között
    -  az   Alkotmány  61.  és  59.§-ai  kölcsönös  korlátait
    meghúzta. E tekintetben a Törvény maga - sem az 1. és 2.§
    felsorolásai,  sem  a  preambulumban  szereplő  politikai
    célkitűzés,  "a   demokratikus  államélet   tisztaságának
    előmozdítása" - természetesen nem lehet az alkotmányosság
    megítélésének   technikai    mércéje;   a   Törvényt   az
    Alkotmányhoz kell  mérni. Ezért a preambulum és a Törvény
    1.  és   2.§-a  közötti   esetleges  meg  nem  felelésnek
    önmagában éppúgy  nincs alkotmányossági jelentősége, mint
    ahogy két  törvény ütközésének  sincs (35/1991.(VI.20.)AB
    határozat, ABH 1991. 175, 176.).

    Az Alkotmánybíróság tehát egyrészt azt vizsgálja, hogy az
    adatok és  a személyi  kör meghatározása  a Törvényben  a
    közérdekű  adattá   nyilvánítás  fent  leírt  alkotmányos
    határain belül marad-e, másrészt, hogy a mércét a Törvény
    következetesen alkalmazza-e, különösen az egyes világosan
    elhatárolható és  hasonló  ismérvű  személyi  csoportokon
    belül.

    Ebből a  szempontból a  Törvény 2.§-ának zárt felsorolása
    részben   túl    is   lépi    a   törvényhozó   politikai
    mérlegelésének  alkotmányos  lehetőségeit,  továbbá  azon
    belül   sem   alkalmazza   következetesen   ugyanazt   az
    elhatárolási  ismérvet  a  közérdekű  és  személyes  adat
    között. Így  például a  2.§ 18,  23, 24.  és 25.  pontjai
    olyan személyi  kör  adatait  nyilvánítják  közérdekűnek,
    amelyek kívül esnek nemcsak a közhatalmat gyakorlókon, de
    a    politikai     közélet     szereplőin     is.     (Az
    alkotmányellenesség részletes megállapítására ld. alább a
    7.2 pontot.)

    Nem következetes  a Törvény  abban sem, hogy a közhatalom
    gyakorlói tekintetében hol húz határt. Alkotmányosan (8.§
    (2) bek.)  nem kifogásolható,  hogy  csak  a  "fontosabb"
    állások betöltőit  ellenőrzik hivatalból,  és csak  az  ő
    adataikat teszik  közzé. Itt  a törvényhozó  köznyugalmat
    célzó szándéka  a kevésbé  fontos állások átvilágításával
    járó   (még    technikai    szinten    is    kimutatható)
    aránytalanságra hivatkozhat.  De az átvilágítandó állások
    ismérve  nem   lehet  döntően   a  hatáskör   szélessége,
    terjedelme, hanem  érvényesíteni lehetett  volna azt  is,
    hogy legalább  a közvetlenül  választott  tisztségviselők
    tekintetében a  jogállammal ellentétes  tevékenység  vagy
    szervezeti hovatartozás közérdekű adat, amelyet kérelemre
    -  hivatalos   ellenőrzés  után   a   kérelmező   számára
    megismerhetővé tétellel - nyilvánosságra kell hozni.

    Még kevésbé  ismerhető fel bármilyen ismérv abban, hogy a
    közvéleményt  hivatásbeli   feladatként  alakítók   közül
    (akiknek az  ellenőrzésére alkotmányos  lehetőség van), a
    Törvény miért  csak a  sajtót - és ezen belül is a Magyar
    Rádió és  a Magyar  Televízió kivételével  miért  csak  a
    nyomtatott sajtót  - rendeli  átvilágítani. A közvélemény
    alakítása -  "közreműködés a  népakarat kialakításában" -
    például a politikai pártok alkotmányban írt, fogalomképző
    feladata (Alkotmány 3.§ (2) bekezdés), mégsem szerepelnek
    a pártok  a 2.§-ban.  Hasonlóképpen  felvethető,  hogy  a
    feladatuk szerint  is politikai  véleményformáló  egyházi
    testületek, vagy tisztségviselők a kötelező ellenőrzésből
    miért maradtak  ki. (Az  Alkotmánybíróság megjegyzi, hogy
    az ilyen  egyházi személyek  ellenőrzése nem  ütközik  az
    állam  és  egyház  elválasztásának  elvébe.  A  politikai
    közvéleményt  formáló   egyházi  testület   vagy  személy
    ellenőrzése nem  minősül "az  egyház belső  ügyeibe  való
    beavatkozásnak",  mint  ahogy  az  ellenőrzést  elrendelő
    törvény sem sajátosan az egyházakra vonatkozik, hanem un.
    "általános  törvény",  amely  minden  hasonló  tényállást
    egyaránt szabályoz, s így a vallásszabadság alkotmányosan
    megengedett  "külső   korlátja".(ABH   1993,   48,   52))
    Hasonlóképpen fölvethető,  miért hiányoznak  a Törvényből
    az    országos     köztestületek    vezetői,    vagy    a
    szakszervezetekéi,  amelyek   a   politikai   közvélemény
    formálásában bizonyosan szerepet játszanak.

    Az  Alkotmánybíróság   e  tekintetben  nem  veheti  át  a
    törvényhozóra tartozó  politikai  kérdés  eldöntését,  de
    megállapítja    az     egységes    alkotmányos     ismérv
    alkalmazásának  hiányát.   A  2.§   ezért  ellentétes  az
    Alkotmány 70/A. §-ával. A törvényhozónak a diszkrimináció
    kiküszöbölésére az  egységes mércét saját döntése szerint
    kell meghatároznia és következetesen érvényesítenie.

    Az  Alkotmánybíróság  csupán  ott  állapítja  meg  a  2.§
    valamely  rendelkezésének   alkotmányellenességét,   ahol
    pontosan meghatározott  csoporton belül  is  kimutatható,
    hogy az  részben tágabb,  részben szűkebb annál, mint ami
    az   alkotmányos    ismérvnek   megfelelne:    ezért   az
    Alkotmánybíróság a  22.  pont  kapcsán  az  írott  és  az
    elektronikus  sajtó   vonatkozásában  a   diszkriminációt
    megállapította. (Részletesen  lásd  alább,  a  7.3.  pont
    alatt.)

    d)
    A   Törvény   alkotmányossága   megítélésének   általános
    kérdései közé  tartozik  még,  hogy  a  Törvény  1.§-ában
    meghatározott adatoknak  az indítványok  szerint  hiányos
    vagy  megbízhatatlan  volta,  illetve  a  törvény  ezeken
    alapuló   végrehajtása   nem   vezet-e   alkotmányellenes
    diszkriminációra.

    Ugyanennek az  alkotmányos problémának másik oldala, hogy
    a  törvény  akkor  alkotmányos,  ha  a  közérdekű  adatok
    feltárását olyan eljárás előzi meg, amely szavatolja azok
    valódiságát. Vagyis  a bizottság államigazgatási eljárási
    jellege  és  a  bírói  út  a  Törvény  alkotmányosságának
    feltétele.

    da)
    Az adatok  teljeskörűségének és megbízhatóságának kérdése
    alkotmányossági kérdésként csupán a törvény 1.§ b) pontja
    szerint ellenőrzendő  hálózati  személyek  vonatkozásában
    tehető    fel.     Az    Országgyűlés    Nemzetbiztonsági
    Bizottságának jelentése megerősíti azt a köztudott tényt,
    hogy  1989.   decemberében  és   1990.  január  elején  a
    belbiztonsági szervezetben  nagyarányú  iratmegsemmisítés
    történt. A  nyilvántartások hiányos  volta azonban  akkor
    jelentene   súlyos    alkotmányossági   kérdést,   ha   a
    törvényhozó a  teljes adatanyag,  s így  minden  hálózati
    személy kilétének  nyilvánosságra hozása  mellett döntött
    volna.  A   törvény  koncepciója   azonban  az,   hogy  a
    nyilvánosságra  kerülés   elől  az  érintett,  választása
    szerint,  kitérhet.   Ezért  az   adatok   megbízhatósága
    elsősorban abból  a szempontból  jelentős, hogy  hamis  -
    különösen  utólag   behelyezett   -   adatok   és   nevek
    nyilvánosságra kerülése  ellen a Törvényben meghatározott
    eljárás nyújtson elegendő biztosítékot.

    A Törvény 1.§ a) pontja szerint az, hogy az átvilágítandó
    személy  teljesített-e   szolgálatot  az   ott  megjelölt
    szervek valamelyikében  hivatásos -  nyílt vagy szigorúan
    titkos -  állományú  tisztként,  a  Belügyminisztériumban
    őrzött, 1990.  február 14-én lezárt nyilvántartás alapján
    döntendő  el.   Itt  tehát  a  Törvény  további  források
    igénybevételét ki is zárja, noha kétség esetén - mivel az
    Országgyűlés  Nemzetbiztonsági   Bizottsága  már  idézett
    3236. számú  jelentése szerint  az SZT  tisztekről  a  BM
    Személyzeti Osztályán  minden adat rendelkezésre áll - az
    állomány ezen  túl is  rekonstruálható lenne. Ugyancsak a
    Nemzetbiztonsági Bizottság  jelentésében szerepel, hogy -
    noha  elkülönített   nyilvántartásuk  nincs   -  a   volt
    karhatalmistákról és  az  1956  előtti  ÁVH-sokról  a  BM
    Személyzeti Főosztályának  archívumában található anyagok
    "szinte teljes  értékűek". Az  MSZMP  iratanyaga  alapján
    ugyancsak  könnyen   megállapítható,  kik,  illetve  mely
    politikai  vagy   állami   tisztségek   betöltői   kaptak
    tájékoztatást a III/III-as osztálytól vagy jogelődeitől.

    Egyedül a  Törvény  1.§  b)  pontjában  szereplő  hálózat
    nyilvántartása az,  amely teljesen nem rekonstruálható. A
    III/III.  csoportfőnökség   iratanyagának   nagy   részét
    megsemmisítették 1989.  decemberében és 1990. január első
    felében. Ezek  az anyagok  felölelték - a Törvény számára
    jelentőséggel bíró  -  a  titoktartási  nyilatkozatot,  a
    nyugtákat, valamint  az eredeti  jelentéseket.  Megmaradt
    27.133  hálózati   személyre  vonatkozó  43.983  személyi
    karton, amely  a hálózati személyek adatait és szolgálati
    kapcsolatait  tartalmazza.   Mivel  ezeket   a   hálózati
    személyek nem  írták alá, önmagukban - a Jelentés szerint
    - bizonyító erejük nincs.

    Nagy   számban    maradtak   fenn    azonban    közvetett
    bizonyítékok, amelyeket,  s különösen  bizonyító erejüket
    az Országgyűlés  Nemzetbiztonsági Bizottságának jelentése
    részletesen értékeli.  (Így pl.  a pénzügyi  dokumentáció
    fennmaradt.) Igenlően  válaszolja meg  a Jelentés  azt  a
    kérdést, hogy  a nyilvántartásból  következtetni  lehet-e
    arra,  ki   adott,  és  ki  nem  adott  jelentéseket.  (A
    jelentést nem tevőket kizárták a hálózatból, ennek anyaga
    is megmaradt.)  Igen fontos  a Jelentés  feltárása arról,
    hogy  az   állambiztonsági  szervezet  egésze  rendszeres
    információcserét   folytatott,    sok   esetben   nemcsak
    anyagaikat, de  a  III/III-as  ügynököket  is  átvette  a
    III/I.,    II.     és     IV.     Csoportfőnökség.     Az
    iratmegsemmisítéskor is  jelentős anyag  került ezekhez a
    további  ügyosztályokhoz,   ahol  ma   is  megvan.  Ha  a
    vizsgálat egésze kiterjed a III/III-as anyagokon túl a BM
    irattára más részeire is, továbbá a többi titkosszolgálat
    anyagára is, a hálózati személyek teljes köréhez közelebb
    lehet jutni,  s az együttműködés bizonyítása is többnyire
    lehetséges. Mivel  az ügynökök  személye és  tevékenysége
    több nyilvántartásban  is megjelent,  nincs valószínűsége
    annak hogy  az utólagosan behelyezett személyi anyagokhoz
    másutt  is   megfelelő  bizonyító   erejű   dokumentációt
    helyezhettek volna  el. Ezzel  összefüggésben rámutat  az
    Alkotmánybíróság  arra   is,  hogy   nem  az  ellenőrzött
    személynek kell  azt bizonyítania,  hogy nem volt ügynök,
    hanem a  bizottsági, s  végső soron a bírósági eljárásban
    kell rábizonyítani  ügynök voltát,  aholis  a  bizonyítás
    terhét nem ő viseli.

    db)
    Az ellenőrzést  végző bizottság  nincs kötve  az  1.§-ban
    megjelölt  nyilvántartásokhoz,   hanem  ezek  ellenőrzése
    céljából   bármilyen    törvényes   bizonyítási   eszközt
    felhasználhat (12.§).  Az 1.§ b) pont szerinti ellenőrzés
    során a bizottság nem a nyilvántartást ellenőrzi, hanem a
    tényleges tevékenységet  kell bizonyítania.  Ezért itt az
    államigazgatási  eljárás   általános  szabályairól  szóló
    1957. évi  IV.  törvény  (a  továbbiakban:  Áe),  majd  a
    Polgári perrendtartásról  szóló 1952. évi III. törvény (a
    továbbiakban:   Pp)    teljes   bizonyítási    eszköztára
    felhasználható,     beleértve     az     Alkotmánybíróság
    értelmezését   az    ártatlanság   vélelmének   megfelelő
    alkalmazásáról az államigazgatási eljárásban.

    dc)
    A  Nemzetbiztonsági  Bizottság  jelentése  tartalmára  is
    figyelemmel még  a Törvény  által  szabott  keretben  sem
    kielégítő, hogy  a  Törvény  8.§-ában  írt  felhatalmazás
    alapján  csak   a  belügyminiszter   és  -  karhatalmista
    ügyekben -  a honvédelmi  miniszter  köteles  betekintést
    engedni.

    A jogállamhoz  tartozó jogbiztonságból (Alkotmány 2.§ (1)
    bek.) fakad,  hogy a  törvényhozónak a vizsgált esetben a
    szükséges  jogosítványok  igénybevételének  jogszabályban
    való   biztosításával   gondoskodnia   kell   az   általa
    létrehozott eljárás  és közigazgatási  szerv  működésének
    hatékonyságáról.

    Erre figyelemmel  az Alkotmánybíróság  a Törvény 8.§-ából
    megsemmisítette  az  alkotmányellenes  korlátozásokat.  A
    megmaradó hatályos  szöveg értelmében a bizottság bármely
    iratot, bármely  nyilvántartásból megvizsgálhat,  illetve
    bekérhet.

    Az Alkotmánybíróság  megsemmisítéssel nem  tudta  azonban
    kiküszöbölni  és   a  8.§   hatályban  maradó  értelmével
    összhangba hozni a Törvény 9. §-ának azt a rendelkezését,
    amely szerint  a  nyilvántartás  vizsgálatához  szükséges
    feltételeket  a   belügyminiszter,  és   -  a  karhatalmi
    szolgálat tekintetében  vele együttesen  -  a  honvédelmi
    miniszter biztosítja.  Ezért az  Alkotmánybíróság az Abtv
    1.§ e)  pontja és a 21.§ (7) bekezdése alapján hivatalból
    eljárást     indított      mulasztásban     megnyilvánuló
    alkotmányellenesség      megszüntetése      iránt      és
    megállapította, hogy  az  Országgyűlés  a  Törvény  9.§-a
    tekintetében  alkotmányellenes   mulasztást  követett  el
    azzal, hogy  a  nyilvántartások  vizsgálatához  szükséges
    feltételek     biztosításának     kötelezettségét     nem
    terjesztette  ki   valamennyi  nyilvántartást   felügyelő
    főhatóságra, beleértve  a  titkosszolgálatokat  felügyelő
    tárcanélküli minisztert.

    3.
    Az  Alkotmánybíróság  már  kifejtette  és  értelmezte  az
    összeférhetetlenségi       szabályok        alkotmányjogi
    jelentőségét. A  1158/B/1990. ügyszámú határozatában (ABH
    1991. 547,  549.) többek között megállapította: "Lehet az
    összeférhetetlenségi  előírásoknak   olyan  tartalma  is,
    amelynek alapján  bizonyos tisztséget, munkakört betöltők
    vagy foglalkozást  űzők valamely  tisztségre,  munkakörbe
    választásuk, kinevezésük esetén csak akkor maradhatnak új
    pozíciójukban, ha az összeférhetetlennek minősülő korábbi
    tisztségükről,      munkakörükről,       foglalkozásukról
    lemondanak, vagy azt szüneteltetik."

    Az Alkotmánybíróság  a bírói függetlenség alkotmányossági
    tartalmát  szintén  több  határozatban  értelmezte  (pl.:
    38/1993.(VI.11.)AB hat.,  ABH 1993.  256, 261-262.). Ezek
    szerint a  bírói függetlenség az ítélkezésben ölt testet,
    az  ítélkezésre   vonatkozik.  Ennek   megvalósulását  az
    ítélkező  bíró  esetében  státuszbeli  garanciák  (pl.  a
    határozatlan     időre      szóló      kinevezés,      az
    elmozdíthatatlanság) is szolgálják.

    A bizottságok ugyan (korábban) kinevezett bírákból állnak
    (Törvény 5.§  (1) bek.),  de  a  bizottság  tagjává  való
    jelöléshez  szükséges   az  érintett  bíró  hozzájárulása
    (Törvény 5.§ (3) bek.). A bizottság tagjává megválasztott
    bíró nem  ítélkezhet, szolgálati  viszonya a megválasztás
    időpontjától a tagság megszűnéséig szünetel. Munkavégzési
    jogviszonyára a  díjazása kivételével  a  köztisztviselők
    jogállásáról  szóló   1992.  évi   XXIII.   törvényt   (a
    továbbiakban: Ktv)  kell alkalmazni.  A bizottság tagja e
    funkciójában nem bíróként jár el és nem bírói feladatokat
    lát el.  A bírói  függetlenséget ezért  a Törvény 5-7.§-a
    nem sérti.

    Önmagában abból  a szabályból,  hogy a  bizottság tagjait
    bírói tisztséget elnyert személyek közül kell választani,
    nem  következik,   hogy  a  bizottság  eljárása  bírósági
    eljárás  lenne.   A   bizottság   nem   része   a   bírói
    szervezetnek, nem  bíróság, hanem  sajátos  közigazgatási
    szerv,  amely  a  Törvény  és  az  Áe  szabályai  szerint
    tevékenykedik. Nem  követelmény, hogy  a bírósági eljárás
    garanciái már  a bizottság  eljárásában  is  teljeskörűen
    érvényesüljenek.

    4.
    Az Alkotmány  a választójogról  a 70.§ (1) bekezdésében a
    következők szerint  rendelkezik:  "A  Magyar  Köztársaság
    területén élő  minden nagykorú magyar állampolgárnak joga
    van   ahhoz,   hogy   az   országgyűlési   és   a   helyi
    önkormányzati,   továbbá   a   kisebbségi   önkormányzati
    választásokon választható  és - ha a választás, illetőleg
    a népszavazás  napján az  ország területén  tartózkodik -
    választó   legyen,    valamint   országos    vagy   helyi
    népszavazásban és népi kezdeményezésben részt vegyen."

    A Törvény  egyetlen rendelkezése  sem korlátozza  sem  az
    aktív, sem a passzív választójogot. Akiről megállapítják,
    hogy a  Törvény 1.§-ában  írt  tevékenységet  folytatott,
    nincs elzárva  attól, hogy  a  választásokon  szavazóként
    részt vegyen illetve jelöltként induljon. A megválasztott
    képviselő pedig  nem veszíti  el országgyűlési képviselői
    mandátumát  a   Törvény  erejénél   fogva,   a   mandátum
    megvonására a  Törvény nem jogosítja fel az Országgyűlést
    sem.  A   választópolgárok   sem   hívhatják   vissza   a
    képviselőt,  mivel  ilyen  jogintézmény  nincs.  Magát  a
    képviselőt  sem   kötelezi  a   törvény  arra,   hogy   a
    mandátumáról lemondjon.

    5.
    Az Alkotmány  70.§ (4)  bekezdése szerint  minden  magyar
    állampolgárnak  joga  van  ahhoz,  hogy  részt  vegyen  a
    közügyek  vitelében,   továbbá   hogy   rátermettségének,
    képzettségének   és    szakmai   tudásának    megfelelően
    közhivatalt viseljen.

    A 70/B. § (1) bekezdése  szerint a  Magyar Köztársaságban
    mindenkinek joga van a munkához, a munka és a foglalkozás
    szabad megválasztásához.

    A Törvény  nem  tartalmaz  a  közügyek  (pl.  választójog
    gyakorlása,     közhivatal      betöltése,     társadalmi
    szervezetekben   tisztségviselés,   katonai   rendfokozat
    elérése,   kitüntetés    elfogadása)    vitelében    való
    részvételre   vonatkozó    tiltó   rendelkezést,    s   a
    közhivatalok viseléséhez való jogot sem korlátozza.

    A Törvény  rendelkezései  alkotmányjogi  szempontból  nem
    állnak közvetlen  összefüggésben - és így ellentétben sem
    -  a  munka  és  a  foglalkozás  szabad  megválasztásának
    alapvető  jogával.   A  Törvény  1.§-a  alapján  érintett
    személyt  megilleti  a  szabad  választás  joga,  akarata
    ellenére pedig  semmiféle munkát nem kell elvégeznie (vö:
    1449/B/1992/11.sz. AB-hat.,  ABK 1994.  július-augusztus,
    338,  340.).   A  munkavégzésre  irányuló  jogviszonyokra
    irányadó szabályokat  (pl. a munka törvénykönyvéről szóló
    1992. évi  XXII. törvény  [Mt], a Ktv, a közalkalmazottak
    jogállásáról szóló  1992. évi  XXXIII. törvény  [Kjt])  a
    Törvény nem  bővíti sem  új megszüntetési okokkal, sem új
    keletkeztetési feltételekkel.  A valamely  foglalkozáshoz
    való hozzáférést  vagy  a  foglalkozás  gyakorlását  (ABK
    1994. április, 169, 171-172.) a Törvény nem akadályozza.

    6.
    A Törvény  kötelezi a  bizottságot arra, hogy ellenőrzést
    végezzen, az  ellenőrzés  eredményeként  döntést  hozzon,
    meghatározott esetekben a döntését közzétegye.

    A Törvény  18.§-a nem  a bírói utat zárja ki; a bizottság
    döntésének törvényességét  bíróság  előtt  lehet  vitatni
    (19.§).  Azt   zárja  ki,   hogy  a  döntésben  foglaltak
    tekintetében  meghatározott   tárgyú   polgári   eljárást
    indítsanak. Ennek  oka, hogy  a személyhez  fűződő  jogok
    megsértése miatt  indított kereset  elvileg  sem  lehetne
    megalapozott, mert  a  Törvénynek  a  bizottságot  és  az
    ellenőrzés alá  vont személyeket  kötelező  rendelkezései
    miatt a  rendes bíróság  csakis a  jogellenesség  hiányát
    állapíthatná meg.  Annak eldöntése  pedig, hogy a Törvény
    rendelkezései   maguk    sértenek-e   személyhez   fűződő
    (alapvető)  jogokat,  nem  a  rendes  bíróság,  hanem  az
    Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik.

    A Törvény  5.§ (6) bekezdése értelmében a bizottság tagja
    nem vonható  felelősségre  bíróság  előtt  a  megbízatása
    gyakorlása során közölt tény vagy adat miatt.

    Ez a  rendelkezés a  bizottság tagját  megillető mentelmi
    jog része. Az Alkotmány és más jogszabályok is ismerik az
    un. "felelőtlenség"  intézményét, ami  azt jelenti,  hogy
    meghatározott   közhivatalt   betöltőket   a   feladataik
    zavartalan,  befolyásmentes   ellátásához  fűződő  állami
    érdek miatt  működésükért egyáltalán  nem, vagy csak igen
    korlátozottan lehet  felelősségre vonni.  Ilyen  tartalmú
    pl. az  országgyűlési képviselők mentelmi joga (Alkotmány
    20.§), a  köztársasági elnök  eljárásjogilag  korlátozott
    felelőssége (Alkotmány  31/A.§). Az Alkotmányon kívül más
    jogszabályok    is     tartalmazhatnak     felelőtlenségi
    szabályokat. Az  Abtv 14.§-a szerint pl. az alkotmánybíró
    sem vonható  felelősségre a  hivatása  teljesítése  során
    kifejtett véleménye és szavazása miatt.

    Ezek  a  szabályok  az  adott  hivatalt  betöltő  személy
    felelősségre vonását  bizonyos körben  kizárják illetőleg
    megfelelő  eljárási   feltételekhez  kötik.   Nem   lehet
    alkotmányellenesnek tekinteni, hogy a Törvény a bizottság
    tagjaként való  működést olyannak  tartja, amely mentelmi
    jog létesítését  indokolja, a  bírósághoz  való  alapvető
    joggal ez kapcsolatba sem hozható.

    7.1.
    Az    Alkotmány    70/A. §   (1)    bekezdése    szerinti
    megkülönböztetés a  vizsgált esetben  az Alkotmány 59. és
    61.§-a tekintetében áll fenn. Alkotmányos követelmény az,
    hogy   a    Törvény   2.§-ában   felsorolt   ellenőrzendő
    személyeknél a törvényhozó azonos ismérveket alkalmazzon.

    7.2.
    A  törvény   az   állami   tisztségviselőkön,   politikai
    véleményformálókon túl  a közélet  más résztvevőit  is az
    ellenőrzendők körébe  vonja (Törvény  2.§ 18.,  23., 24.,
    25. pont.).

    A Törvény  rendelkezései  itt  nem  az  Alkotmány  61.§-a
    érvényesülése  érdekében   korlátoznak  alapvető   emberi
    jogokat.

    Az  egyetemek,  főiskolák  meghatározott  tisztségviselői
    (rektor, dékán,  főigazgató, tanszékvezető)  és az állami
    vagy többségi állami tulajdonú gazdálkodó szervek vezetői
    esetében -  mivel sem  közhatalmat nem gyakorolnak, sem a
    politikai közéletben  nem vesznek  részt - nem ismerhetők
    fel azok az ismérvek, amelyeknél fogva a reájuk vonatkozó
    adatok  az   Alkotmány  61.§   (1)  bekezdése   szerinti,
    hivatalból vizsgálandó  közérdekű adatoknak minősülnének.
    E személyeknek a személyes adatok védelméhez való jogát a
    Törvény a  hivatalbóli vizsgálat és a kötelező közzététel
    elrendelésével  az   Alkotmány  59.§   (1)   bekezdésének
    sérelmét okozva korlátozta.

    Az Alkotmánybíróság  ezért a  Törvény 2.§  18., 23., 24.,
    25.  pontja  rendelkezéseit  alkotmányellenességük  miatt
    megsemmisítette.

    7.3.
    A törvény az ellenőrzendők körébe vonja az MR, az MTV, az
    MTI  valamint  a  meghatározott  példányszámot  meghaladó
    napi- és hetilapok vezető munkatársait.

    Az Alkotmánybíróság  a Törvény  2.§-a vizsgálatakor abból
    indult ki,  hogy  egyes  személyes  adatok  attól  váltak
    alkotmányosan közérdekűvé,  hogy olyan személyek korábbi,
    a jogállam  alapelveivel ellentétes  tevékenységét tárják
    fel, akik  a jogállamban közhatalmat gyakorolnak, illetve
    olyan  állást   töltenek   be,   amellyel   a   politikai
    közvéleményt  közvetlenül   alakítják.  Ez   megfelel   a
    korábbi, a véleményszabadságra és közvéleményre vonatkozó
    alkotmánybírósági  határozatoknak   is  (lásd  különösen:
    30/1992.(V.26.)AB, ABH  1992.  167.;  36/1992.(VI.10.)AB,
    ABH 1992.  207.; 37/1992.  (VI. 10.)  AB, ABH 1992. 227.;
    36/1994. (VI. 24.) AB, ABK 1994. június, 277.).

    A fent  (IV.1. pontban)  kifejtettek  szerint  a  korábbi
    politikai  tevékenység  azon  személyekkel  kapcsolatosan
    közérdekű  adat,   akiknek  jelenlegi   tevékenysége   is
    befolyásolja a politikai közvéleményt, vagy azáltal, hogy
    közhatalmat  gyakorol,  politikai  közszereplést  vállal,
    vagy azáltal,  hogy a  közvélemény-formálás  közvetítőit,
    médiumait  működteti,   s  ezáltal  közvetlenül  képes  a
    politikai közvélemény alakítására.

    Ez az  ismérv azonban  csakis a  feladatszerűen politikai
    véleményformálókra áll.

    a)
    A Törvény  2.§ 21. pontja, amely a Magyar Rádió, a Magyar
    Televízió és  az Magyar  Távirati  Iroda  szerkesztői  és
    annál magasabb  beosztású dolgozói  tekintetében írja elő
    az ellenőrzést,  nincs tekintettel  erre a  szempontra, s
    így szélesebben  határozza meg  az ellenőrzendők személyi
    körét  annál,   mint  akiknek   az  adatai  alkotmányosan
    közérdekűnek  minősülhetnek.  Nem  minden  szerkesztő  és
    műsor foglalkozik  politikával és  formálja közvetlenül a
    politikai közvéleményt.  (Így például a zenei szerkesztők
    nem sorolhatók az átvilágítandók közé.) Hasonlóképpen nem
    teszi meg a szükséges megkülönböztetést a 22. pont, amely
    a 30.000  példányszámú napi-  és  hetilapokra  mondja  ki
    ugyanezt a  szabályt, tekintet  nélkül  arra,  hogy  azok
    politikai, közéleti,  avagy szakmai,  szórakoztató s más,
    nem   kifejezetten    politikai   irányultságú   lapok-e.
    Önmagában az  országos közszolgálati  médiumok befolyása,
    vagy  a  példányszám  alapján  feltételezett  befolyás  a
    közvéleményre  nem   elégséges  indok   minden   magasabb
    beosztású   munkatárs    személyes   adata    közérdekűvé
    nyilvánítására.  (A   közszolgálati  médiumok  legfelsőbb
    vezetői alkotmányos  aggály nélkül  az ellenőrzendők közé
    tartoznak, lásd 2.§ 10. és 16. pont.)

    A 2.§ 21 és 22. pontja tehát az Alkotmány 59. és 70/A. §-
    ával  ellentétes   abban  a   részében,  amelyben  a  nem
    politikai adások  illetve lapok szerkesztőire és magasabb
    beosztású dolgozóira vonatkozik.

    b)
    A törvény  által meghatározott  és alkotmányosan  képzett
    csoportokon  belüli   egyenlő  elbánás   viszont  azt  is
    megköveteli, hogy az ellenőrzés az országos közszolgálati
    rádión  és   televízión  kívül   kiterjedjen   a   30.000
    példányszámú lapokéval összehasonlítható közönséget elérő
    kereskedelmi, valamint  a nem-kereskedelmi  helyi rádiók,
    valamint TV-k  (vö. ABH  1992, 230; 1993, 314), továbbá a
    Magyar  Rádión   és  a   Magyar  Televízión  kívüli,  nem
    kereskedelmi országos vagy regionális rádió- és tv-adások
    szerkesztőire   és    magasabb   beosztású    dolgozóira,
    amennyiben azok közvetlenül politikai közvélemény-formáló
    tevékenységet    végeznek     (pl.    politikai    műsort
    szerkesztenek).

    Az  Alkotmány  61.  és 70/A. §-ával  ellentétes,  hogy  a
    fentiek ellenőrzéséről a törvény nem rendelkezik.

    A törvényhozó  a diszkriminációt nem csupán az ellenőrzés
    kiterjesztésével szüntetheti  meg, hanem az ellenőrzendők
    körének   egységes    ismérveken   nyugvó,   de   szűkebb
    meghatározásával is.

    7.4.
    A Törvény  4.§-a szerint  "az egyházak  arra  hatáskörrel
    felruházott tisztségviselőinek, illetőleg testületeinek a
    megkeresése  alapján  az  általuk  meghatározott  egyházi
    tisztséget    betöltő     személyek    tekintetében     a
    belügyminiszter, illetőleg  a honvédelmi  miniszter végzi
    el  az   1.§  szerinti  ellenőrzést  és  a  megállapított
    adatokról tájékoztatja a megkeresőt."

    A Törvény  tehát az egyházakat csupán a lehetséges és nem
    a kötelező ellenőrzés körébe vonja.

    A  Törvény   az  egyházi   tisztséget  betöltő  személyek
    ellenőrzésére az  általánostól eltérő szabályokat határoz
    meg. A Törvény rendelkezései közül ezeknek a személyeknek
    az ellenőrzésére  csak az  1. és 4.§ vonatkozik. Ebből az
    1.§ az  ellenőrzendő  tevékenység  meghatározása,  a  4.§
    pedig az eljárási szabályokat tartalmazza.

    Nem  határozza  meg,  hogy  a  nyilvántartásokból  milyen
    célból lehet  adatot kérni,  az adatot  milyen  célra  és
    hogyan  lehet   felhasználni.  Nem  szól  az  ellenőrzött
    személy jogairól  s a  jogorvoslati lehetőségről  sem. Az
    ellenőrzés során követendő eljárás gyakorlatilag teljesen
    szabályozatlan.
    A Törvény  4.§-a  lehetőséget  ad  arra,  hogy  írásbeli,
    titkos eljárásban  beszerzett adatok  alapján valakiről a
    tudta és  részvétele nélkül  az egyházi  működését érintő
    olyan    tényeket     állapítsanak    meg,     amelyekkel
    összefüggésben még később sem védekezhet és amelyeket nem
    is vitathat.  Az ellenőrzött  személy nem  alanya,  hanem
    csak  tárgya   az   eljárásnak.   Ez   alkotmányellenesen
    korlátozza az  emberi  méltósághoz  (Alkotmány  54.§  (1)
    bek.) és  a jóhírnévhez  való jogot  (Alkotmány 59.§  (1)
    bek.).

    8.
    a)
    Megalapozatlanul állítja  az indítványozó, hogy a Törvény
    egyes   fogalmainak    határozatlansága,    homályossága,
    többértelműsége sérti a jogbiztonságot.

    A Törvénynek  az indítványban  említett meghatározásai (a
    tevékenységért kapott  illetmény, prémium, kedvezmény; az
    olyan  politikai   vagy  állami   tisztség,  amelyben  az
    ellenőrzendő személy  a Törvény 1.§ a) pontja alá tartozó
    szerv   feladatkörébe   tartozó   adatokról   döntéseihez
    tájékoztatást kapott) a döntéshozó elbírálására tartozó -
    esetleg bizonyításra  szoruló  -  tényekre  utalnak.  Nem
    okozhat megoldhatatlan  értelmezési  nehézséget  az  sem,
    hogy a  Törvény 1.§  d)  pontja  alá  tartozó  tisztségek
    tüzetes felsorolása hiányzik.

    A Törvény  6.§ (1)  bekezdése meghatározza - jogszabályok
    tüzetes felsorolására  utalva -  azokat  az  eljárásokat,
    amelyeknél  az   ítélethozatalban  való  részvétel  ténye
    kizárja a bizottság tagjává jelölést.

    Az  Országgyűlés   Nemzetbiztonsági   Bizottságára   mint
    jogalkalmazóra   tartozik    a   jelölési   előfeltételek
    elbírálása  (Törvény   5.§  (1)  bek.).  Az  indítványban
    kifogásolt törvényi  meghatározás, "a bíró nem vett részt
    olyan ítélet  hozatalában  ...":  ténykérdés.  Az  ítélet
    hozatalában való "részvétel" fogalom tartalmát a bírósági
    gyakorlat  -   éppen  a   bírák  kizárásával  kapcsolatos
    eljárásjogi szabályok alkalmazásánál - kialakította.

    Nincs annak feltételezésére tehát ok, hogy a jogalkalmazó
    a fogalmakat  nem tudja  megfelelően értelmezni, és olyan
    fogalmi  homályosság   sem  ismerhető  fel,  amely  eleve
    alkotmányellenes   normatartalom    értelmezésére    adna
    lehetőséget a jogalkalmazási gyakorlatban.

    b)
    Az  indítványnak  a  jogbiztonság  vélt  sérelme  mellett
    felhozott másik érve az eljárás nem kellő részletességgel
    való szabályozottsága.

    A Törvény  meghatározza, hogy  kik lehetnek  a  bizottság
    tagjai, szabályozza a bizottság tagjainak választását is.
    Meghatározza a bizottság feladatát és azt a hatáskört is,
    amelynek ellátása  a bizottságra  tartozik.  A  bizottság
    közhatalmi tevékenységet  végez, meghatározott szempontok
    alapján   természetes   személyeket   ellenőriz   és   az
    ellenőrzés  eredményeként  tényeket  megállapító  döntést
    hoz. A  bizottság nem  része az Országgyűlésnek és nem is
    bírói szerv.

    A bizottság  tagjai  munkavégzési  jogviszonyban  állnak,
    jogviszonyukra  a   Ktv   rendelkezései   az   irányadók,
    díjazásukról   a   Kormány   gondoskodik.   A   bizottság
    döntésének felülvizsgálatára  a közigazgatási határozatok
    bírósági   felülvizsgálatára   vonatkozó   szabályok   az
    irányadók.

    A  bizottság   tevékenysége   hatósági   tevékenység,   a
    bizottságnak  aktuskibocsátási   joga  van.  A  bizottság
    személyi  összetételét  és  működését  tekintve  hivatali
    típusú szerv.  Teendőit hivatásos  tisztviselők  a  rájuk
    vonatkozó  törvények   szabályai  szerint  látják  el.  A
    bizottság  tehát   meghatározott  hatáskörrel  rendelkező
    sajátos közigazgatási szerv.

    Az Áe  szerint az  Áe alkalmazásában  államigazgatási ügy
    minden olyan  ügy, amelyben  az államigazgatási  szerv az
    ügyfelet érintő  jogot  vagy  kötelességet  állapít  meg,
    adatot  igazol,   nyilvántartást  vezet,   vagy  hatósági
    ellenőrzést végez  (3.§ (3)  bek.). A  3.§ (8)  bekezdése
    értelmében    államigazgatási    eljárásokra    vonatkozó
    szabályok az  Áe  rendelkezéseitől  eltérhetnek,  ha  ezt
    törvény engedi meg.

    A  Törvény   egyes  rendelkezései   az  Áe   szabályaitól
    eltérnek, de  a Törvény  nem  tartalmaz  olyan  szabályt,
    amely  szerint  az  általa  szabályozott  államigazgatási
    eljárásra   az    Áe   egyéb    szabályai   ne   lennének
    alkalmazhatók.  Ebből   pedig  az   következik,  hogy   a
    bizottsági  eljárásra,   ha  a   Törvény   eltérően   nem
    rendelkezik,  az   Áe  általános   szabályai  megfelelően
    irányadók. Ennek  megfelelően a  bizottság  határozatának
    rendelkező része  nem utalhat  általánosságban a  Törvény
    1.§-ára,  hanem  pontosan  meg  kell  jelölnie,  hogy  az
    érintett személy mettől-meddig és az 1.§ mely alpontjában
    meghatározott  tevékenységet  folytatott.  Értelemszerűen
    irányadók   a   bizottságra   az   Áe-nek   a   határozat
    indokolására vonatkozó rendelkezései is.

    A  bizottság   eljárása   nem   bírósági   eljárás.   Nem
    alkotmányos követelmény  ezért, hogy a Törvény a bírósági
    eljárásokat szabályozó törvények részletességéhez hasonló
    szabályokat tartalmazzon már a bizottsági eljárásra is. A
    Törvény  a   bizottság  előtti  eljárást  a  jogbiztonság
    szempontjából kielégítően szabályozza.

    A bizottság  nem jogalkotó  szerv. Bár  működésének egyéb
    részletszabályait a Törvény felhatalmazása alapján (17.§)
    maga   állapítja    meg,   ezek   a   szabályok   másokra
    kötelezettséget nem  határozhatnak meg,  az  ellenőrzendő
    személy jogait  nem érinthetik, hanem lényegüket tekintve
    ügyrendi-ügyviteli   jellegűek   lehetnek   csak,   tehát
    alkotmányossági szempontból  közömbösek.  Ezért  annak  a
    kérdésnek sincs  jelentősége, hogy vajon minden bizottság
    saját   működésének    további   szabályait   külön-külön
    állapítja-e meg vagy sem.

    9.
    Az  Alkotmány   57.§  (2)   bekezdése  szerint  a  Magyar
    Köztársaságban senki  sem tekinthető  bűnösnek mindaddig,
    amíg   büntetőjogi   felelősségét   a   bíróság   jogerős
    határozata nem állapította meg.

    A bizonyítási  kötelezettséget  és  terhet  a  Törvény  a
    bizottságra  telepíti.  A  bizottságnak  a  nyilvántartás
    adatait kétség  esetén  ellenőriznie  kell,  ennek  során
    bármilyen   törvényes    bizonyítási   eszközt    köteles
    felhasználni (Törvény 12.§). A bizottságnak az ellenőrzés
    eredményeképpen kell  ténykérdésben [ti.  abban, hogy  az
    ellenőrzött személy  végzett-e az  1.§-ban  meghatározott
    tevékenységet] állást foglalnia.

    A bizottság döntése a bíróság előtt megtámadható, ennek a
    nyilvánosságra hozatalra halasztó hatálya van. A bírósági
    eljárást a  Pp XX.  fejezete alapján  kell lefolytatni. A
    bíróság a  bizottság döntését abból a szempontból köteles
    felülvizsgálni, hogy  az  jogszabálysértő-e.  Az  állandó
    bírói  gyakorlat   szerint  valamely   döntés  akkor   is
    jogszabálysértő,  ha   az  alapjául   szolgáló  tényállás
    feltáratlan,  vagy  a  feltárt  adatokat  nem  értékelték
    helyesen,   azokból    iratellenes    vagy    okszerűtlen
    következtetést vontak  le (lásd pl.: BH 1993. 506., 507.,
    683., 684., 784., BH 1994. 85., 86., 195., 196., 259.). A
    bíróság  a  bizottság  jogszabálysértő  döntését  köteles
    hatályon kívül  helyezni, a  hatályon  kívül  helyezés  a
    döntés nyilvánosságra  hozatalát megakadályozza  (Törvény
    20.§).

    A   kifejtettekből    következik,    hogy    a    Törvény
    rendelkezéseiben nem  ismerhető fel az Alkotmány 57.§ (2)
    bekezdésének sérelme; az ártatlanság vélelme - amennyiben
    az  egy   államigazgatási  eljárásban   szóba   jöhet   -
    érvényesül.

    10.
    A Törvény  rendelkezései (19.§  (1) bek.)  a  bírói  utat
    biztosítják. Nem  ellentétes a  bírósághoz való  fordulás
    alapvető jogával  az olyan  szabályozás,  amely  a  bírói
    eljárást  megelőző   más  eljárást   tesz  lehetővé  vagy
    kötelezővé (ABH 1993. 785, 788.).

    Az, hogy  már magának a bizottságnak az eljárása is zárt,
    a bírói  úthoz való  joggal  (Alkotmány  57.§  (1)  bek.)
    összefüggésben nem vet fel alkotmányossági kérdést.

    A bírósági eljárásban a nyilvánosság alapvető jog, de nem
    korlátozhatatlan (pl.: Pp 7.§ (2) bek., 284.§ (1) bek.).

    A  Törvény  szabályozási  tárgyából  következik,  hogy  a
    nyilvánosságnak  általános   érvénnyel  való  kizárása  a
    vizsgált esetben  eleve indokolt éppen a személyes adatok
    védelméhez  fűződő   alkotmányos  alapjog   érvényesülése
    érdekében.

    11.
    Az  Alkotmány   57.§   (5)   bekezdése   kimondja,   hogy
    jogorvoslattal mindenki  a  törvényekben  meghatározottak
    szerint élhet  az olyan  bírói, államigazgatási  vagy más
    hatósági döntés  ellen, amely  jogát vagy  jogos  érdekét
    sérti.  Az   Alkotmány  50.§   (2)  bekezdése  szerint  a
    közigazgatási  határozatok   törvényességét   a   bíróság
    ellenőrzi.

    Az  Alkotmánybíróság   már  állást  foglalt  arról,  hogy
    valamely államigazgatási  (hatósági) döntéssel  szemben a
    bírósághoz   benyújtható   kereset   az   alkotmányossági
    követelményeket kielégítő  jogorvoslat  (ABH  1991.  342,
    350., ABH 1992. 729, 730., ABH 1993. 48, 74.).

    Ami pedig  az igazolás  kiadását illeti,  a  bizottságnak
    erről  (vagy   az  igazolás   kiadásának  megtagadásáról)
    döntést kell  hoznia. Ebben  az esetben  is  "ellenőrzött
    személy"-nek számít  az, aki  az igazolást  kéri (Törvény
    22.§ (1)  és (3)  bek.). A  Törvény  19.§  (1)  bekezdése
    szerint pedig "az ellenőrzött személy a döntéssel szemben
    ... a  Fővárosi Bíróságnál  keresettel élhet."  A Törvény
    tehát  az  igazolás  kiadásának  megtagadása  esetére  az
    általános  szabályok   szerint  jogorvoslati  lehetőséget
    nyújt.

                               V.

    Az   Alkotmány    59.§-ában    biztosított    információs
    önrendelkezési  jog   tartalma  az,  hogy  mindenki  maga
    rendelkezik   személyes    adatának   feltárásáról,    és
    felhasználásáról (ABH 1990. 70.; ABH 1991. 42., Avtv 1.§.
    (1)  bek.).   Mindazon  személyeknek,   akikről  adatokat
    gyűjtöttek, vagy szerepelnek a jelentésekben, alkotmányos
    joguk  van   ahhoz,  hogy   adataikat   megismerjék,   és
    rendelkezzenek felőlük.  A Törvény csakis az ellenőrzendő
    személyek  adatainak   további  titkosítását  tartalmazza
    (25.§),  a  megfigyeltek,  az  "áldozatok"  jogairól  nem
    rendelkezik.

    A  törvényhozó  ezzel  a  mulasztásával  alkotmányellenes
    helyzetet teremtett.  Az Alkotmánybíróság  már a 22/1990.
    (X. 16.)AB  határozatban  elvi  jelentőséggel  rámutatott
    arra,  hogy   a   jogalkotó   szerv   jogszabály-alkotási
    kötelezettségének   konkrét   jogszabályi   felhatalmazás
    nélkül is  köteles eleget  tenni, ha  a jogi  szabályozás
    iránti igény  annak nyomán  állott  elő,  hogy  az  állam
    jogszabályi úton beavatkozott bizonyos életviszonyokba és
    ezáltal  az  állampolgárok  egy  csoportját  megfosztotta
    alkotmányos     joguk     érvényesítésének     gyakorlati
    lehetőségétől (ABH  1990. 83,  86.). Az  Alkotmánybíróság
    állandó    gyakorlata    továbbá,    hogy    mulasztásban
    megnyilvánuló  alkotmányellenességet   állapít  meg,   ha
    alapjog érvényesüléséhez  szükséges jogszabályi garanciák
    hiányoznak (ABH 1992. 204, 205., ABH 1992. 227, 231.).

    A III/III-as  jelentésekben szereplő  adatok titkosítását
    továbbá nem  indokolhatja sem az Avtv-ben, sem az Európai
    Emberi Jogi Egyezményben felsorolt egyetlen olyan ok sem,
    amely alapján közhatalmi szerv kezelésében lévő adatot az
    érintett elől  el lehet  titkolni, vagy a betekintést, az
    adat kiadását, az adattovábbítások feltárását meg lehetne
    tagadni.

    Az  érintettnek   továbbá  alkotmányos  joga  van  adatai
    törlésére is,  hiszen az adatkezelés célja megszűnt, s az
    adatkezelés jogellenessé  vált.  A  törvényhozó  feladata
    annak    kimunkálása,    hogy    a    személyes    adatok
    megismeréséhez, mások adatainak megfelelő védelméhez való
    jogot, és a törlést miként oldja meg.

    Ennek során  figyelemmel  kell  lenni  arra  is,  hogy  a
    kifejtettek    szerint    az    ellenőrzendő    személyek
    tekintetében sincs  alkotmányos  indoka  annak,  hogy  az
    adataikba való  betekintési és  a Törvény  hatályvesztése
    után  különösen   törlési  jogukat   a   Törvény   25.§-a
    korlátozza.

    Az Alkotmánybíróság ezért az Abtv 1.§ e) pontja és a 21.§
    (7)  bekezdése  alapján  hivatalból  indított  eljárásban
    megállapította,        hogy        az        Országgyűlés
    alkotmányellenességet idézett  elő azzal a mulasztásával,
    hogy  megfelelő   szabályozással  nem   biztosította   az
    információs önrendelkezési  jog gyakorlását, különösen az
    érintett jogát a személyes adataiba való betekintéshez és
    ezek törléséhez  ama személyek  vonatkozásában, akikről a
    Törvény  1.§   a)-b)  pontjában   megjelölt  szervek   és
    személyek  adatot   gyűjtöttek,  vagy   a  jelentéseikben
    szerepelnek; továbbá  azzal,  hogy  nem  biztosította  az
    információs    önrendelkezési    jog    gyakorlását    az
    ellenőrzendő személyek tekintetében.

                              VI.

    Az Abtv 43.§ (4) bekezdése értelmében az Alkotmánybíróság
    a  42.§   (1)  bekezdésben,   valamint  a   43.§  (1)-(2)
    bekezdésben   meghatározott    időponttól   eltérően   is
    meghatározhatja az  alkotmányellenes jogszabály  hatályon
    kívül helyezését, ha ezt a jogbiztonság indokolja.

    A Törvény  2.§-ának rendelkezései nagyobb részt azért nem
    állnak  összhangban  az  Alkotmánnyal,  mert  az  általuk
    képzett   kimerítő    felsorolás   hiányos    és    ezért
    diszkriminatív.

    A  fenti  hiányosság  miatt  alkotmányellenes  jogszabály
    azonnali hatályú  megsemmisítése  folytán  -  a  vizsgált
    esetben -  olyan joghézag  állna elő,  amely a fentiekből
    következően  az   Alkotmány  61.§-ának   sérelmét  okozva
    súlyosabb következményekkel  járna,  mint  a  hiányossága
    miatt diszkriminatív  - de  gyakorlatban  alkalmazható  -
    jogszabály hatályának további, időleges fenntartása.

    A Törvény  végrehajtása megkezdődött  illetve folyamatban
    van.   Hiányos    rendelkezései   alkotmányellenességének
    kiküszöbölésére   nem   az   Alkotmánybíróságnak   vannak
    megfelelő   eszközei.    Az   Alkotmánybíróságnak   nincs
    törvényalkotási hatásköre,  a Törvényt  új rendelkezéssel
    nem egészítheti ki.

    Erre figyelemmel  az Alkotmánybíróság  az Abtv  43.§  (4)
    bekezdése alapján az (1) bekezdésben megjelölt időponttól
    eltérően (ABH  1993. 157.)  határozta meg a Törvény egyes
    szabályainak  hatályvesztését,   míg  az   önmagukban  is
    alkotmányellenes rendelkezéseket  a határozat közzététele
    napjával semmisítette meg (Abtv 42.§ (1) bek.).

                              VII.

    Az   Abtv    41.§-a   szerint   az   Alkotmánybíróság   a
    megsemmisítésről szóló  határozatát közzéteszi  a  Magyar
    Közlönyben, illetőleg  abban a hivatalos lapban, amelyben
    az állami irányítás egyéb jogi eszközét közzétették.

    Az Utasítást államtitokká minősítése folytán sem a Magyar
    Közlönyben, sem  a Belügyminisztérium  hivatalos lapjában
    nem tették közzé.

    Erre  figyelemmel   az  államtitokról   és  a  szolgálati
    titokról  szóló   1987.  évi  5.  törvényerejű  rendelet,
    valamint  a  végrehajtására  kiadott  17/1987.(VI.  9.)MT
    rendelet szabályaival  összhangban az Alkotmánybíróság az
    Utasítás vizsgálatáról  szóló alkotmánybírósági határozat
    indokolását nem,  hanem csak  a vizsgálat eredményét - az
    alkotmányellenesség    megállapítását,     az    Utasítás
    visszavontnak minősülését  (Abtv 42.§  (1) bek.)  - tette
    közzé.

    Az  Alkotmánybíróság   nyilvánosan   megállapítja   annak
    alkotmányellenességét,   hogy   a   titkos   utasítás   a
    bizottságra kiható normatív szabályokat is tartalmazott.
                         Dr. Sólyom László
                       előadó alkotmánybíró
                    az Alkotmánybíróság elnöke

             Dr. Ádám Antal           Dr. Kilényi Géza
             alkotmánybíró              alkotmánybíró

            Dr. Lábady Tamás         Dr. Schmidt Péter
             alkotmánybíró              alkotmánybíró

                         Dr. Szabó András
                           alkotmánybíró

                      Dr. Tersztyánszky Ödön
                       előadó alkotmánybíró

            Dr. Vörös Imre                  Dr. Zlinszky János
            alkotmánybíró                     alkotmánybíró
     Dr. Vörös Imre alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     1. A  határozat rendelkező  része  1.,  2.,  valamint  3.
     pontja első,  második és harmadik bekezdésével egyetértve
     úgy vélem, hogy egyebekben a határozat többi rendelkezése
     hatásköri problémák miatt az alábbi jogalkalmazást érintő
     nehézségeket veti fel.

     2. A  határozat rendelkező része 4.a., és 4.b. pontjaiban
     alkalmazott   módszer:   az   alkotmányos   követelmények
     megállapítása  tekintetében  az  Alkotmánybíróságnak  -az
     Alkotmánybíróságról szóló  1989. évi  XXXII.  törvény  (a
     továbbiakban:  Abtv)   értelmében-  nincs   hatásköre.  A
     hatáskör-túllépéssel kapcsolatos  ezt az  álláspontomat a
     38/1993 (VI.  11.) ABh-hoz fűzött különvéleményemben (ABH
     1993, 284-287) korábban már részletesen kifejtettem.

     A határozat  rendelkező része  5.a, 5.b és 5.c pontjaiban
     alkalmazott   módszer:   a   mulasztásban   megnyilvánuló
     alkotmányellenesség megállapítása,  és az  erre  irányuló
     eljárásnak hivatalból történő megindítása anélkül, hogy a
     mulasztásnak az  Abtv 49.§-ában  meghatározott feltételei
     fennállnának, megítélésem  szerint ugyancsak  az előzőhöz
     hasonló hatáskör-túllépésnek tekinthető.

     3.  A   határozat  rendelkező   része  3.   pont   utolsó
     bekezdésében  alkalmazott  módszer:  az  alkotmányellenes
     jogszabályi rendelkezés megsemmisítésének későbbi törvény
     esetleges meghozatalától,  mint feltételtől  való függővé
     tétele viszont  -amint korábban  a médiákkal  kapcsolatos
     17/1993 (III.19.)  Abh-hoz fűzött különvéleményemben (ABH
     1993,  159-16O)   részletesen  kifejtettem-   megítélésem
     szerint  ténylegesen   az  Abtv   által  előírt  hatáskör
     gyakorlása megtagadásának tekinthető.

     4.  Általánosságban   és  elvi  szinten  -e  konkrét  ügy
     összefüggéseitől  eltekintve-  úgy  vélem,  hogy  ha  egy
     állami  szerv   hatáskörét  akár   túllépi  (például  egy
     szabálysértési hatóság  börtönbüntetést  szab  ki),  vagy
     akár hatásköre  gyakorlását megtagadja (például a bíróság
     a törvény  által előírt büntetést nem szabja ki), lelép a
     legalitás talajáról.  Fokozottan érvényes  ez  akkor,  ha
     mindkettő egyszerre fordul elő.

     5. Az  adott ügy  konkrét összefüggéseit tekintve nézetem
     szerint arra  a  következtetésre  lehet  jutni,  hogy  az
     alkotmányossági vizsgálat  tárgyát képező Törvény minden,
     az Alkotmánybíróság  által alkotmányellenesnek minősített
     rendelkezését a megsemmisítés határideje megállapításával
     alkotmánybírósági határozatban kell megsemmisíteni.

     Budapest, 1994. december 22.
                                                Dr. Vörös Imre
                                                alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     The law on mandating background checks on individuals holding certain key offices
     Number of the Decision:
     .
     60/1994. (XII. 24.)
     Date of the decision:
     .
     12/22/1994
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1994-3-019?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .