Hungarian
Ügyszám:
.
675/B/2001
Előadó alkotmánybíró: Erdei Árpád Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 675/B/2001. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2002/1320
.
A döntés kelte: Budapest, 01/21/2002
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos vizsgálatára irányuló indítvány alapján – dr. Bihari
  Mihály, dr. Czúcz Ottó, dr. Holló András, dr. Kiss László  és
  dr.  Kukorelli  István  alkotmánybírók  különvéleményével   –
  meghozta az alábbi

                          határozatot:
                               
  Az Alkotmánybíróság a pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
  szóló   2001.   évi   L.   törvény  84.   §   (2)   bekezdése
  alkotmányellenességének megállapítására  és  megsemmisítésére
  irányuló indítványt elutasítja.
                             Indokolás
                                
                                I.
                                
   1.    Az   indítványt   benyújtó   országgyűlési   képviselők
   álláspontja szerint a pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
   szóló  2001. évi L. törvény (a továbbiakban: Ptm.) 84. §  (2)
   bekezdése alkotmányellenes, mert annak elfogadását megelőzően
   a  törvényalkotás  eljárási rendje nem volt  szabályszerű.  A
   szabályszerűség  hiányát  legfőképp  abban  látják,  hogy   a
   kifogásolt  rendelkezést  az Országgyűlés  olyan  megismételt
   vitán  és  zárószavazáson fogadta el, amelynek lefolytatására
   szerintük    az    Alkotmány   és   a   Magyar    Köztársaság
   Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.)  OGY
   határozat     (a    továbbiakban:    Házszabály)    vonatkozó
   rendelkezései nem adtak alapot.

   Az  indítványozók  –  a releváns iratok csatolása  mellett  –
   tényszerűen  ismertetik  a támadott  törvény  tekintetében  a
   jogalkotás menetét, amelynek fő elemei a következők.

   A    pénzügyi    tárgyú    törvények   módosításáról    szóló
   törvényjavaslat  T/3933/136. számú egységes  javaslatához  az
   előterjesztő   T/3933/137.  számon  egy   17   pontból   álló
   zárószavazás  előtti  módosító  javaslatot  nyújtott  be.   A
   módosító   javaslat   13.  pontjában  az   előterjesztő   azt
   javasolta,  hogy  az egységes javaslat 79.  §  (5)  bekezdése
   kerüljön  elhagyásra. Az elhagyásra javasolt  rendelkezés  az
   alábbiakat tartalmazta:

   “79.  §  (5) E törvény 48. §-a és a Hpt. 12. § (1)  bekezdése
   értelmében egyetemes postai szolgáltatónak a Magyar Posta Rt.-
   t kell tekinteni.”

   A  módosító  javaslat 15. pontja az idézettel azonos  szövegű
   rendelkezést kívánt beiktatni az egységes javaslat 84.  §  új
   (2) bekezdéseként. A módosító javaslat 15. pontját azonban az
   előterjesztő   hibásan  nyújtotta  be,  mivel   nem   jelölte
   aláhúzással, hogy a javasolt 84. § (2) bekezdése  új  szöveg.
   Valószínűsíthető – állítják az indítványozók  –  hogy  az  új
   szöveg  jelölésének  hiánya  okozta  azt  az  adminisztrációs
   hibát,  amelynek eredményeképpen az Országgyűlés a  záróvitát
   követően – 2001. május 29-én – úgy határozott, hogy törölte a
   79.  §  (5)  bekezdését, ám nem iktatott  be  azonos  szövegű
   rendelkezést a 84. § (2) bekezdéseként.

   Az   Országgyűlés   elnöke  által  aláírt   törvény   viszont
   tartalmazta  a  meg nem szavazott rendelkezést,  amely  ilyen
   tartalommal került át – az indítványozók vélelmezése  szerint
   2001.  május  31-én,  esetleg június 1-én  –  a  köztársasági
   elnökhöz.  Az  indítványhoz csatolt levélmásolat  szerint  az
   Országgyűlés elnöke észlelve az eljárási hibát, 2001.  június
   21-én kérte az államfőt, tegye lehetővé, hogy az Országgyűlés
   az   elkövetett   eljárási  hibát  még  a  kihirdetés   előtt
   korrigálja.  Az indítványozók úgy tudják, hogy a köztársasági
   elnök   az  általa  már  aláírt  törvényt  a  Magyar  Közlöny
   szerkesztőségétől  kérte  vissza. Az  indítványhoz  ugyancsak
   csatolt,  2001.  június  22-ei keltezésű  válaszlevél-másolat
   arról   tanúskodik,  hogy  az  államfő  a  házelnöki   kérést
   elfogadva,  a  törvényt – az Alkotmány 26. § (2)  bekezdésére
   hivatkozva    –    megfontolás   végett    visszaküldte    az
   Országgyűlésnek.

   A    visszaküldött   törvény   megismételt   záróvitáját   az
   Országgyűlés 2001. június 26-án lefolytatta, amelynek során a
   T/3933/140. számú módosító javaslatnak és a T/3933/141. számú
   bizottsági ajánlás 1. pontjának megfelelően a Ptm. 84. §  (2)
   bekezdését elfogadta.

   Az  ismertetett  törvényalkotási eljárással  kapcsolatban  az
   indítványozók úgy vélik, hogy az Országgyűlés olyan  eljárási
   hibát   nem   követett  el,  amelynek  kiküszöbölése   alapul
   szolgálhatott  volna  az  ismételt  szavazásnak.   Véleményük
   alátámasztására   hivatkoznak  a  Házszabály   107.   §   (4)
   bekezdésére,    melynek    értelmében    a    törvényjavaslat
   záróvitájában  a  tárgyalásra, a vitára  és  a  szavazásra  a
   részletes vitát szabályozó 105-106. §-ok rendelkezéseit  kell
   alkalmazni.  A  106. § (1) bekezdésének megfelelően  szavazni
   pedig  csak arról a módosító javaslatról kell, amely elnyerte
   valamely    bizottság    jelenlévő    tagjai    egyharmadának
   támogatását,  vagy amelyet a kijelölt bizottság nyújtott  be,
   vagy  amelyről a szavazást a képviselőcsoport vezetője kérte.
   Mivel  a  84. § (2) bekezdésének törvényjavaslatba  iktatását
   célzó   módosító  javaslatot  az  Alkotmány-  és  igazságügyi
   bizottság nem tárgyalta meg, és azt a bizottság ajánlása  nem
   tartalmazza,  továbbá a javaslatot nem a  kijelölt  bizottság
   nyújtotta  be,  és  a  javaslatról  történő  szavazást  egyik
   frakcióvezető   sem   kérte,   az   indítványozói   álláspont
   értelmében az Országgyűlés formailag szabályszerűen járt  el,
   amikor a módosító javaslatról nem szavazott.

   Az   alkotmánybírósági  eljárást  kezdeményező  országgyűlési
   képviselők szerint a fentieket figyelembe véve a köztársasági
   elnöknek a törvény visszaküldése helyett annak kihirdetéséről
   kellett  volna  gondoskodnia a 84. § (2)  bekezdése  nélküli,
   azaz a zárószavazáson elfogadott tartalommal.

   Az   indítvány  a  törvényalkotási  eljárási  hibák  négy  fő
   csoportját   nevesíti.   Az  első:  az   előterjesztő   által
   benyújtott, a 84. § (2) bekezdését beiktató módosító javaslat
   15.   pontja   nem  volt  szabályszerű,  mert   nem   jelölte
   egyértelműen és az Országgyűlésben elfogadott módon,  hogy  a
   javasolt módosítás új szöveg beiktatása. A második: a törvény
   aláírásra   előkészített  munkapéldányának   új   bekezdéssel
   történő kiegészítése sérti az Alkotmány 25. § (2) bekezdését,
   amely  szerint  a  törvényhozás joga az Országgyűlést  illeti
   meg.  A harmadik: az Országgyűlés elnöke a Házszabályra  való
   valótlan  hivatkozással  bírta rá a  köztársasági  elnököt  a
   törvény  kihirdetés  előtti visszaküldésére.  A  negyedik:  a
   köztársasági elnök a törvény visszaküldésekor nem tartotta be
   az  Alkotmány  26.  §  (2)  bekezdésének  előírásait,  melyek
   értelmében  a törvényt tizenöt napon belül, és aláírás  előtt
   küldheti vissza az Országgyűlésnek.

   2.1.  Az indítvány által érintett alkotmányi rendelkezések  a
   következők:
    “25. § (2) A törvényhozás joga az Országgyűlést illeti meg.
    (3)   Az   Országgyűlés   által   elfogadott   törvényt   az
   Országgyűlés  elnöke  aláírja, majd megküldi  a  köztársasági
   elnöknek.”
    “26.  §  (1) A törvény kihirdetéséről, annak kézhezvételétől
   számított   tizenöt   napon  –  az   Országgyűlés   elnökének
   sürgősségi  kérelmére öt napon – belül a  köztársasági  elnök
   gondoskodik.  A kihirdetésre megküldött törvényt  aláírja.  A
   törvényt a hivatalos lapban ki kell hirdetni.
    (2)   Ha  a  köztársasági  elnök  a  törvénnyel  vagy  annak
   valamelyik  rendelkezésével nem ért egyet, azt aláírás  előtt
   az  (1)  bekezdésben  említett  határidőn  belül  megfontolás
   végett,   észrevételeinek   közlésével   visszaküldheti    az
   Országgyűlésnek.
    (3)  Az  Országgyűlés  a  törvényt  újra  megtárgyalja,   és
   elfogadásáról ismét határoz. Az Országgyűlés elnöke által ezt
   követően  megküldött  törvényt a köztársasági  elnök  köteles
   aláírni és öt napon belül kihirdetni.”

   2.2.      A  Házszabálynak az ügy elbírálása során figyelembe
    vett rendelkezései az alábbiak:
    “106.  §  (1)  A  részletes vita lezárása  után  a  módosító
   javaslatokról  történő  szavazás  következik.  Szavazni  csak
   arról    a    módosító   javaslatról   (kapcsolódó   módosító
   javaslatról) kell,
    a)  amely  elnyerte  a  kijelölt – több  kijelölt  bizottság
   esetén  bármelyik – bizottság jelen lévő tagjai egyharmadának
   támogatását, vagy
    b) amelyet a kijelölt bizottság nyújtott be, vagy
    c)  amelyről a szavazást a képviselőcsoport vezetője kérte.”
    “107.  §  (2)  A zárószavazás előtti módosító javaslatot  az
   elnök az Alkotmányügyi bizottságnak adja ki. A költségvetési,
   pótköltségvetési,    zárszámadási,   illetve    költségvetést
   módosító törvényjavaslathoz benyújtott zárószavazást megelőző
   módosító javaslatot az elnök a Költségvetési bizottságnak  is
   kiadja.”
    “107.  §  (4) A törvényjavaslat záró vitája az (1)  bekezdés
   szerinti   módosító   javaslatok  megtárgyalásából   áll.   A
   tárgyalásra,   a  vitára  és  a  szavazásra  a   105-106.   §
   rendelkezéseit  kell  megfelelően  alkalmazni   azzal,   hogy
   amennyiben  nem a Kormány az előterjesztő, akkor nyilatkoznia
   kell,  hogy  egyetért-e  a törvényjavaslat  elfogadásával.  A
   zárószavazást megelőzően benyújtott módosító javaslat  esetén
   a zárószavazást csak a törvényjavaslat záró vitája után lehet
   megtartani.”
    “108.  §  (1)  Az Országgyűlés által elfogadott törvényt  az
   Országgyűlés   elnöke  tizenöt  napon  belül  aláírja,   majd
   haladéktalanul megküldi a köztársasági elnöknek.”
    “110.   §   (1)  Ha  a  köztársasági  elnök  a  kihirdetésre
   megküldött  törvényt aláírás előtt észrevételeinek közlésével
   megfontolás végett visszaküldi, azt az Országgyűlés legkésőbb
   hatvan napon belül napirendjére tűzi.
    (2)  A  köztársasági  elnök átiratát az Országgyűlés  elnöke
   kiadja az Alkotmányügyi, valamint a kijelölt bizottságnak. Az
   eljárásra  ezt követően a 107. § (2) és (4) bekezdéseit  kell
   megfelelően alkalmazni.”
    
   2.3.     A Ptm. indítvánnyal támadott rendelkezése:
    “84.  §  (2)  E  törvény 48. §-a és a Hpt.  12.  §-ának  (1)
   bekezdése értelmében egyetemes postai szolgáltatónak a Magyar
   Posta Rt.-t kell tekinteni.”

                                
                                II.

   Az  Alkotmánybíróság  jelen eljárását az  Alkotmánybíróságról
   szóló  1989.  évi  XXXII. törvény 1.  §  b)  pontja  alapján,
   jogszabály    alkotmányellenességének   utólagos   vizsgálata
   tárgyában  folytatta le, de az eljárás alá  vont  rendelkezés
   normatartalmát nem vizsgálta. Az indítvány szerint ugyanis az
   ügy  tárgya  nem a normatartalom alkotmányossága,  hanem  az,
   hogy a támadott rendelkezést eredményező jogalkotási folyamat
   eljárási rendje szabályszerű volt-e.

   Az   Alkotmánybíróság  működése  során  már  több  alkalommal
   foglalkozott  a  jogalkotási eljárás  szabályai  betartásának
   kérdéskörével.  Mindenekelőtt leszögezte: “A jogállamiság  és
   jogbiztonság  elvéből  fakadnak az eljárási  garanciák.  Ezek
   alapvető  jelentőségűek  az egyes jogintézmények  működésének
   kiszámíthatósága  szempontjából. Csak a  formalizált  eljárás
   szabályainak  követésével  keletkezhet  érvényes  jogszabály.
   [11/1992. (III. 5.) AB hat. ABH 1992. 84-85]” [29/1997.  (IV.
   29.)  AB  határozat,  ABH  1997, 122.,  127.]  A  formalizált
   eljárás  szabályai megszegése esetére az Alkotmánybíróság  az
   52/1997. (X. 14.) AB határozatban elvi éllel fogalmazta meg a
   következőket:  “[...]  valamely jogszabály  megsemmisítéséhez
   nem csupán a tartalmi alkotmányellenesség nyújt alapot, hanem
   az  is,  ha a jogalkotási eljárás során olyan súlyos eljárási
   szabálytalanságot  követtek el, amely  a  jogszabály  közjogi
   érvénytelenségét  idézte  elő, illetőleg  amely  másként  nem
   orvosolható, csak a jogszabály megsemmisítésével.” (ABH 1997,
   331., 345.)

   Az   Alkotmánybíróság   –  a  hivatkozott   megállapításoknak
   megfelelően – nem pusztán az eljárási szabálytalanság tényét,
   hanem  annak  sajátosságát, illetőleg  súlyát  is  mérlegeli.
   Ennek  a vizsgálati szempontnak az érvényesülése akár oda  is
   vezethet, hogy az Alkotmánybíróság ugyan észleli az  eljárási
   szabályok     megsértését,    de    ezt    mégsem     tekinti
   alkotmányellenességet   kiváltó    körülménynek.    Erre    a
   megállapításra  jutott  például  az  50/1998.  (XI.  27.)  AB
   határozatban.   “Az   Alkotmánybíróság   az   alkotmányossági
   eljárásban   nem  találta  igazoltnak  a  Hsz.   [Házszabály]
   alkotmányellenességet  eredményező  megsértését  és  azt   az
   indítványozók  sem bizonyították. Önmagában az  a  körülmény,
   hogy  a  Hsz.  59.  § (3) bekezdése alapján  a  Szociális  és
   Egészségügyi Bizottság felszólalásra jelentkező  vezetője  az
   Országgyűlés döntése alapján nem élhetett felszólalással, nem
   teszi      a      szabályszerűen     megalkotott     törvényt
   alkotmányellenessé, ez az eljárási hiba nem valósítja meg  az
   Alkotmány  2.  § (1) bekezdésében deklarált jogállamiság,  és
   vele  összefüggésben  a  jogbiztonság sérelmét.”  (ABH  1998,
   387., 397-398.)

   A  jelen  ügyben – az Alkotmánybíróság kialakult gyakorlatára
   is  tekintettel  –  a  vizsgálat  egyrészt  közvetlenül  arra
   irányult,  hogy a támadott rendelkezés meghozatala  során  az
   Alkotmány   25.   és   26.   §-aiban  foglalt   rendelkezések
   maradéktalanul  érvényesültek-e,  másrészt  arra,  hogy   nem
   került-e  sor a Házszabály alkotmányellenességet  eredményező
   megsértésére.

   Az  Alkotmánybíróság eljárása során felvilágosítást  kért  az
   Országgyűlés főtitkárától.

                               III.

   Az indítvány nem megalapozott.

   1.  Az  Alkotmánybíróság elsőként az indítvány által érintett
   törvényalkotási eljárás folyamatát tekintette át, ezen  belül
   külön   vizsgálta   az  előírt  határidőket,   illetve   azok
   betartását. Ennek alapján a következőket állapította meg.

   Az  Alkotmány 25. § (3) bekezdésére figyelemmel, a Házszabály
   108.  §  (1)  bekezdésében  foglalt  rendelkezés  szerint  az
   Országgyűlés által elfogadott törvényt az Országgyűlés elnöke
   tizenöt  napon belül aláírja, majd haladéktalanul megküldi  a
   köztársasági  elnöknek.  Az Alkotmány  26.  §  (1)  bekezdése
   értelmében  a  köztársasági  elnök  az  elfogadott  és  hozzá
   megküldött törvényt a kézhezvételtől számított tizenöt  napon
   belül aláírja, valamint gondoskodik annak kihirdetéséről.  Az
   ismételt tárgyalást követően nyitva álló határidő – a  26.  §
   (3) bekezdése szerint – öt nap.

   Az   Alkotmánybíróság  által  a  jelen  eljárásban   vizsgált
   törvényt   az  Országgyűlés  2001.  június  26-ai  ülésnapján
   fogadta  el.  Ezt  követően  az előterjesztő  által  szignált
   törvényt az Országgyűlés elnöke aláírta és 2001. június 29-én
   kihirdetésre   megküldte   a   köztársasági    elnöknek.    A
   köztársasági elnök a törvényt aláírta és kihirdetés  céljából
   a  Magyar  Közlöny  szerkesztőségéhez eljuttatta.  A  törvény
   2001. július 3-án, a Magyar Közlöny 75. számában jelent meg.

   Ezt megelőzően azonban a törvényjavaslatról egy alkalommal  –
   2001.  május  29-én  –  már  szavazott  az  Országgyűlés.  Az
   előterjesztő  kézjegyével ellátott szöveget (a  továbbiakban:
   T/1.)  az  Országgyűlés elnöke aláírta és az előírt határidőn
   belül  –  2001.  június  5-én – továbbította  a  köztársasági
   elnöknek.   A   köztársasági  elnök  az   Alkotmány   szerint
   rendelkezésére álló tizenöt napon belül a T/1-t  aláírta,  és
   azt  2001.  június  20-án  az Országgyűlés  hivatali  szervén
   keresztül   eljuttatta  a  Magyar  Közlöny  szerkesztőségébe.
   Ugyanezen  a  napon  – még a kihirdetés megtörténte  előtt  –
   azonban kiderült, hogy a kihirdetésre megküldött T/1. nem  az
   Országgyűlés   által  elfogadott  szöveget  tartalmazza.   Az
   előterjesztő  ugyanis  abban  a  hiszemben,  hogy  az  általa
   beterjesztett    módosító   javaslatokat   az    Országgyűlés
   maradéktalanul elfogadta, a T/1.-ben szerepeltette  a  84.  §
   (2)  bekezdését,  de  ezt  a  rendelkezést  a  zárószavazásra
   előterjesztett és az Országgyűlés által elfogadott  szöveg  –
   adminisztratív hiba folytán – nem foglalta magába. A házelnök
   erről  a  köztársasági elnököt 2001. június 20-án rövid  úton
   értesítette, s ezt a 2001. június 21-én kelt levelében írásba
   is  foglalta. Ennek alapján  a köztársasági  elnök  még 2001.
   június  20-án  intézkedett, hogy    ne   kerüljön   sor     a
   kihirdetésre,  és  egyúttal   a  T/1.-et  visszajuttatta   az
   Országgyűlés elnökéhez.

   Az   Alkotmánybíróság  hangsúlyozza,  hogy   a   köztársasági
   elnöknek  a visszajuttatásról hozott döntése nem az Alkotmány
   26.  § (2) bekezdésén, hanem a 25. § (3) bekezdésében foglalt
   rendelkezésen  alapult.  E  szerint  ugyanis  a  köztársasági
   elnökhöz   kihirdetésre  az  Országgyűlés  által   elfogadott
   törvényt  kell  megküldeni, de a  vizsgált  esetben  nem  ezt
   küldték   meg  számára.  A  köztársasági  elnök   ezért   nem
   teljesíthette az Alkotmány 26. § (1) bekezdésében foglalt – a
   törvény kihirdetésére vonatkozó – kötelezettségét.

   Az  Alkotmánybíróság a fentiekre tekintettel  megállapította:
   az   Alkotmány  25.  §  (2)  és  (3)  bekezdéseiben   foglalt
   rendelkezések érvényesülése érdekében mind a házelnök, mind a
   köztársasági  elnök  kötelezettsége  volt  az  eljárási  hiba
   észlelését  követően az Országgyűlés által  el  nem  fogadott
   törvényszöveg  kiiktatása a kihirdetési és  ezzel  együtt  az
   egész addigi törvényalkotási folyamatból.

   Az   Alkotmány   rendelkezéseinek  megfelelően   lefolytatott
   kihirdetési   eljárás  keretében  2001.   június   21-én   az
   Országgyűlés  elnöke haladéktalanul aláírta és  eljuttatta  a
   köztársasági  elnökhöz az Országgyűlés  döntésének  megfelelő
   szövegű törvényt (a továbbiakban: T/2.). A köztársasági elnök
   a  kézhez vett T/2.-t nem írta alá, hanem – élve az Alkotmány
   26.  §  (2) bekezdésében foglalt jogkörével – azt megfontolás
   végett 2001. június 22-én az Országgyűlésnek visszaküldte.

   2.  Az Alkotmánybíróság a továbbiakban azt vizsgálta, hogy az
   Alkotmány   szabályozása  alapot   adott-e   arra,   hogy   a
   köztársasági  elnök  az  ügy  tárgyát  képező   törvényt   az
   Országgyűlésnek visszaküldje.

   Az   Alkotmány  26.  §-ában  meghatározott  rendelkezések   a
   törvényalkotási  folyamat zárószakasza, illetve  néhány  –  a
   törvényalkotáshoz  kapcsolódó – speciális esetkör  szabályait
   foglalják  magukba.  A köztársasági elnök  jogköre,  hogy  az
   elfogadott   törvény  kihirdetéséről  gondoskodjék,   amelyet
   megelőz  a  törvény  általa történő  aláírása.  Az  Alkotmány
   egyúttal  arra is feljogosítja az államfőt, hogy a megküldött
   törvénnyel  szemben kritikát gyakoroljon, amely  arra  mutat,
   hogy  a köztársasági elnök aláírási jogköre nem formális.  Az
   egyet  nem  értésének  alapjául szolgáló  körülmény  súlyától
   függően ugyanis a törvényt vagy közvetlenül visszaküldheti az
   Országgyűlésnek,    vagy    –   alkotmányossági    aggályának
   felmerülése   esetén   –  azt  véleményezésre   megküldi   az
   Alkotmánybíróságnak.  Az  Alkotmány tehát  a  törvényalkotási
   folyamat részesévé teszi a köztársasági elnököt, akinek  ezen
   hatásköre   összefüggésben  áll  az  Alkotmány   2.   §   (1)
   bekezdésében     foglalt     jogállamiság     követelményének
   érvényesítésével is. Ezt a jogkörét az Alkotmány  26.  §  (3)
   bekezdése  értelmében már nem gyakorolhatja  az  Országgyűlés
   által  ismételten  megtárgyalt törvénnyel kapcsolatban,  mert
   azt   köteles  aláírni,  függetlenül  attól,  hogy  esetleges
   korábbi  észrevételeit  a jogalkotó  figyelembe  vette-e.  Az
   aláírás  megtörténtét követően kerülhet sor  a  kihirdetésre,
   amelyet   –   a  kialakult  gyakorlatnak  megfelelően   –   a
   köztársasági elnök az Országgyűlés hivatali szervén keresztül
   teljesít.

   A fentiekben kifejtettek értelmében alapvetően a köztársasági
   elnök  mérlegelésén  múlik,  hogy  milyen  esetekben  él   az
   Alkotmány  26.  § (2) bekezdésében biztosított jogkörével.  A
   vizsgált jogkör gyakorlásának alkotmányos korlátját képezi az
   Alkotmány   26.   §  (4)  bekezdése,  amely   előírja,   hogy
   alkotmányellenesség észlelése esetén a köztársasági elnök nem
   élhet  a  visszaküldés jogával, mert ilyenkor a  törvényt  az
   Alkotmánybírósághoz  kell véleményezésre (alkotmányellenesség
   előzetes vizsgálata jogcímén) megküldenie.

   A  köztársasági  elnöknek a visszaküldés  tekintetében  nincs
   formális indokolási kötelezettsége, csupán észrevételeit kell
   megosztania   az   Országgyűléssel.  Az   Országgyűlésnek   a
   visszaküldés  tényét tudomásul kell vennie, és  az  Alkotmány
   26.   §   (3)   bekezdésében  foglaltak  alapján  a   törvény
   újratárgyalási kötelezettsége terheli.

   A  pénzügyi tárgyú törvények módosításáról elfogadott törvény
   kapcsán    a    köztársasági   elnök   mérlegelési    jogköre
   gyakorlásának alkotmányos lehetőségét az teremtette meg, hogy
   a  hozzá aláírásra és kihirdetésre megküldött szöveg, azaz  a
   T/2.   –  adminisztratív  hiba  folytán  –  nem  egyezett   a
   törvényhozó korábban kinyilvánított szándékával.

   Ez   a   szándék  az  Országgyűlés  egy  korábbi   döntésében
   megragadható.  Az  Országgyűlés  2001.  május   8-ai   ülésén
   támogatott   egy   olyan   módosító  javaslatot,   amely   az
   indítvánnyal   támadott,   de  a  törvényszövegből   kimaradt
   rendelkezést  tartalmazta.  A  zárószavazás  előtti  módosító
   javaslat  viszont  csak jogtechnikai módosítást  célzott  oly
   módon, hogy az elfogadott normaszöveg a törvénynek egy  másik
   helyén szerepeljen.

   Az Alkotmánybíróság hangsúlyozza: az adott körülmények között
   az  Országgyűlés  nem volt abban a helyzetben,  hogy  korábbi
   döntésének   megerősítéséről   vagy   annak   elvetéséről   a
   végszavazás   során   döntsön.   A   köztársasági   elnök   a
   visszaküldéssel ezt a döntési helyzetet teremtette meg.

   Az  eredeti törvényhozói szándék meglétét, vagyis azt a célt,
   hogy  az  indítvánnyal  támadott rendelkezés  kerüljön  be  a
   törvénybe,  egyébként az indítványozók sem vitatják.  Azt  is
   elismerik, hogy erre egy olyan adminisztratív hiba miatt  nem
   került  sor,  amelynek  korrigálása a törvényalkotás  eredeti
   eljárása során nem történt meg.

   Az  indítványozók viszont külön kifogásolják az  Országgyűlés
   elnökének  szerepvállalását.  Szerintük  ugyanis  a  házelnök
   visszaküldési  kezdeményezése nem volt megalapozott,  mert  a
   köztársasági    elnökhöz   intézett   levelében    valótlanul
   hivatkozott a Házszabályra. Tekintettel azonban arra, hogy az
   Alkotmány  26. § (2) bekezdése szerinti hatáskör gyakorlására
   kizárólag a köztársasági elnök jogosult, ezzel összefüggésben
   az Országgyűlés elnöke szerepvállalásának alkotmányosságát az
   Alkotmánybíróság nem vizsgálta.

   A  fentiekre  tekintettel az Alkotmánybíróság nem állapította
   meg  a  pénzügyi  tárgyú  törvények módosításáról  szóló,  az
   Országgyűlés  által  elfogadott törvény (T/2.)  visszaküldési
   aktusának formai alkotmányellenességét.

   Az Alkotmánybíróság idevonatkozó indítványi kérelem hiányában
   a  jelen  eljárás alá vont törvény újratárgyalása és  az  azt
   követő   kihirdetés  eljárási  szabályainak  betartását   nem
   vizsgálta.

   Mindezek  alapján  az  Alkotmánybíróság  a  Ptm.  84.  §  (2)
   bekezdése alkotmányellenességét nem állapította meg, ezért az
   indítványt elutasította.
                          Dr. Németh János
                     az Alkotmánybíróság elnöke
                                 
       Dr. Bagi István                       Dr. Bihari Mihály
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                 
       Dr. Czúcz Ottó                          Dr. Erdei Árpád
       alkotmánybíró                      előadó alkotmánybíró
                                 
       Dr. Harmathy Attila                    Dr. Holló András
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                 
       Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                 
       Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró
    Dr. Bihari Mihály alkotmánybíró
    Dr. Holló András alkotmánybíró és
    Dr. Kukorelli István alkotmánybíró különvéleménye

    Egyetértünk a határozat rendelkező részével, de  azt  az  ügy
    jelentőségére  és  az  indítványban  foglaltakra  tekintettel
    kevésnek tartjuk.
    Az  ügy  kiemelt alkotmányjogi jelentőségét az adja, hogy  az
    Alkotmánybíróság  először  foglal  állást  a  törvény   olyan
    érvényességi  feltételeiről,  amelyeket  maga  az   Alkotmány
    rögzít.
    Az indítvány elutasítása mellett, a konkrét esetből kiindulva
    indokolt   lett  volna  rögzíteni  az  Alkotmány   szövegéből
    levezetett elvi tételt a határozat rendelkező részében.

    Álláspontunk   szerint   –   az  indítvány   alapján   –   az
    alkotmánybírósági  vizsgálatot  a  törvényalkotási   folyamat
    egészére,  annak  minden  elemére és mozzanatára  ki  kellett
    volna terjeszteni a közjogi érvényesség megítélésekor.
    Mindezekre  tekintettel  tartottuk szükségesnek  álláspontunk
    részletes kifejtését különvéleményünkben.

                          *       *       *

    Az indítványozók a ténylegesen kihirdetett, a pénzügyi tárgyú
    törvények  módosításáról  szóló  2001.  évi  L.  törvény   (a
    továbbiakban:  Tv.)  formai  alkotmányellenességét  állítják.
    Indítványukat   arra   alapozzák,   hogy   az   országgyűlési
    zárószavazás    és    a    kihirdetés   közötti    időszakban
    alkotmányellenes helyzet állt elő annak következtében, hogy a
    köztársasági  elnök  egy általa már aláírt  törvényt  küldött
    vissza az Országgyűlésnek megfontolásra és újraszavazásra.

    Az   indítványozók  tehát  az  országgyűlési  szavazástól   a
    kihirdetésig  terjedő  teljes időszak  vizsgálatát  kérik  az
    Alkotmánybíróságtól,   mivel  állításuk   szerint   ebben   a
    folyamatban  alkotmánysértés  történt.  A  tényállás   pontos
    feltárása   során   megállapítható,  hogy   a   törvényhozási
    eljárásban   valójában  három,  egymástól  jól  elkülöníthető
    törvényszöveg (a továbbiakban: Tv1., Tv2. és Tv3.)  létezett.
    Az  Országgyűlés  elnöke  először  a  Tv1.-et  küldte  meg  a
    köztársasági  elnöknek,  ez a törvényszöveg  az  Országgyűlés
    altal  elfogadott szövegen kívül tartalmazta a jogosulatlanul
    hozzátett  84.  § (2) bekezdést. A Tv2. a 2001.  május  29-én
    elfogadott  törvényszöveget  tartalmazza.  A  Tv3.  pedig   a
    megismételt  záróvita  után elfogadott  törvényszöveg,  amely
    alapján a Tv. kihirdetésre került. Kétségtelen tény, hogy  az
    indítványozók tévednek az egyes törvények (Tv1., Tv2.,  Tv3.)
    megítélésében,    pontosabban   a    három    törvényszöveget
    azonosítják  egymással,  illetve a Tv1.  zárószavazása  utáni
    törvényhozási eljárást egységes döntési folyamatnak tekintik.

    A   törvényhozási  eljárás  kihirdetés  előtti  szakasza  nem
    tekinthető  az  Országgyűlés “belső” eljárásának,  hiszen  az
    Országgyűlés ülései az Alkotmány 23. §-a alapján  nyilvánosak
    és   az  Országgyűlési  Naplóban  e  konkrét  ügy  is  nyomon
    követhető. Az alkotmánybírósági vizsgálat kapcsán  tehát  nem
    elegendő  annak megállapítása, hogy a Tv2. és a  végső  soron
    kihirdetett  Tv3. tekintetében a törvényalkotás  folyamatában
    alkotmánysértés nem történt. Az Alkotmánybíróságnak meg  kell
    ítélnie    a    Tv1.    keletkezésének,    aláírásának     és
    visszajuttatásának,   valamint  a  Tv1.   érvényességének   a
    kérdését is.

    Az  Alkotmánybíróság  a  tényállás pontos  feltárása  kapcsán
    tisztázta, hogy a Tv2. és a Tv3. elfogadása során nem,  de  a
    Tv1. elfogadásának folyamatában alkotmánysértés történt.

                                 I.
                                 
     A vizsgált törvényalkotási folyamat és annak elkülönítendő
                              szakaszai

    Az    indítvány   egészének   megítélése   kapcsán   alapvető
    jelentősége   van   a  kifogásolt  törvényalkotási   folyamat
    részletes és pontos feltárásának. A végső következtetés, azaz
    a    Tv2.,    Tv3.   tekintetében   a   kihirdetési   eljárás
    alkotmányosságának    megítélése,   a   Tv1.    alkotmányjogi
    értékelése   nélkül   ugyanis   nem   oldható   meg.    Ennek
    következtében    a   határozatnak   a   kifogásolt    törvény
    elfogadásának  és  kihirdetésének  folyamatát   leíró   része
    kiegészítésre és bizonyos szempontból pontosításra szorul.

    A  tényállás  pontos tisztázása érdekében hangsúlyozni  kell,
    hogy  a  köztársasági elnök két törvényt küldött  (juttatott)
    vissza az Országgyűlés elnökének:
    1.  A  Tv1.-et  [törvény  + jogosulatlanul  hozzátett  84.  §
    (2)  bekezdés],  melyen  mindkét  közjogi  méltóság  aláírása
    szerepelt.  Ezt  a  köztársasági  elnök  “visszajuttatta”  az
    Országgyűlés elnökének.
    2.   A  köztársasági  elnök  a  Tv2.-t  “megfontolás  végett,
    észrevételeinek  közlésével  visszaküldte”  az   Országgyűlés
    elnökének.  Ez a törvényszöveg már nem tartalmazta  a  84.  §
    (2)  bekezdését, és a visszaküldés előtt csak az Országgyűlés
    elnöke írta alá.

    A  Tv1.-nek és a Tv2.-nek a törvényhozás során bejárt  útját,
    valamint  a  különböző  törvényszövegek  (Tv1.,  Tv2.,  Tv3.)
    elfogadásának,   aláírásának,  adott  esetben  (megfontolásra
    való)       visszaküldésének,      újratárgyalásának       és
    zjraszavazásának,  végül végső aláírásának és  kihirdetésének
    egész folyamatát szigorúan el kell különíteni egymástól.

    A  csatolt  iratokból  (az  Országgyűlés  elnöke,  főtitkára,
    valamint   a   köztársasági  elnök  leveléből)   egyértelműen
    megállapíthatók a következők:

    1.  A  pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló  T/3933.
    számú  törvényjavaslatról  a  zárószavazást  az  Országgyűlés
    2001. május 29-én tartotta.

    2.   Az   Országgyűlés  elnöke  az  előterjesztő  kézjegyével
    ellátott szöveget 2001. június 5-én aláírta és továbbította a
    köztársasági elnöknek.

    3.  Ez a törvényszöveg (Tv1.) eltért az Országgyűlés által  a
    zárószavazáson    elfogadott    törvényszövegtől,    mégpedig
    annyiban,  hogy  tartalmazta  a  84.  §  (2)  bekezdését  is,
    amelynek  a  megszavazására (különböző adminisztrációs  hibák
    következtében) azonban nem került sor. A köztársasági elnök a
    kihirdetésre  megküldött szöveget  –  2001.  június  20-án  –
    aláírta   és  az  Országgyűlés  hivatali  szervén   keresztül
    eljuttatta a Magyar Közlöny szerkesztőségébe.
    A Tv1.-et június 20-án tehát már mind az Országgyűlés elnöke,
    mind   a   köztársasági  elnök  aláírta,  a  Magyar   Közlöny
    szerkesztőségébe eljutott, de kihirdetésére nem került sor.

    4.   2001.   június  20-án,  a  Tv1.-nek  a  Magyar   Közlöny
    szerkesztőségébe  való eljuttatása napján fény  derült  arra,
    hogy  az aláírt törvényszöveg nem azonos a zárószavazáson  az
    Országgyűlés  által elfogadott törvény szövegével.  Emiatt  a
    köztársasági  elnök  intézkedett, hogy  a  Tv1.  ne  kerüljön
    kihirdetésre  és  a szöveget visszajuttatta  az  Országgyűlés
    elnökéhez. A Tv1.-gyel kapcsolatos kihirdetési eljárás  ezzel
    lezárult.

    5.  Az  Országgyűlés elnöke 2001. június 21-én a köztársasági
    elnöknek  küldött levelében tájékoztatta őt  arról,  hogy  az
    aláírásra   korábban  megküldött  törvény   (Tv1.)   nem   az
    Országgyűlés   által  elfogadott  normaszöveget  tartalmazza,
    mivel  szövegében  az Országgyűlés által  meg  nem  szavazott
    módosító javaslatot is magában foglal. Az Országgyűlés elnöke
    ugyanebben  a  levelében tájékoztatta a köztársasági  elnököt
    arról,   hogy  az  előterjesztőt  felkérték  az  Országgyűlés
    döntésének  megfelelő szöveg összeállítására és a  módosított
    törvényszöveget (Tv2.) csatoltan meg is küldte. A Tv2.  tehát
    minden  szempontból  az Országgyűlés által  a  zárószavazáson
    eredetileg elfogadott törvénynek felelt meg.

    6.  Az Országgyűlés elnöke azt kérte a köztársasági elnöktől,
    hogy  a Tv2.-t – a rendelkezésére álló alkotmányos jogkörének
    igénybevételével  –  küldje vissza az Országgyűlésnek  azért,
    hogy  az  elkövetett eljárási hibát orvosolhassák,  vagyis  a
    kimaradt  84.  §  (2) bekezdést a Házszabálynak  megfelelően,
    megismételt  eljárásban (tárgyalás és szavazás) beiktathassák
    a korábban elfogadott Tv2.-be.

    7.  A  köztársasági elnök ez után, és e kérés alapján élt  az
    Alkotmány  23.  §  (2)  bekezdésében biztosított  jogkörével,
    vagyis  az Országgyűlés elnöke által aláírt Tv2.-t  nem  írta
    alá, hanem június 22-én “megfontolás végett” visszaküldte  az
    Országgyűlésnek.

    8.   Innentől   kezdődik  a  Tv3.  elfogadásának   útja.   Az
    előterjesztő   általi   korrekcióhoz  kapcsolódóan   a   Tv2.
    szövegének megismételt szavazáson való kiegészítése a  84.  §
    (2)  bekezdésével, Tv3.-nak a megismételt zárószavazáson való
    elfogadása,  majd  az Országgyűlés elnöke és  a  köztársasági
    elnök  általi  aláírása,  végül  a  Magyar  Közlönyben   való
    kihirdetése  teljes mértékben megfelelt  az  Alkotmány  és  a
    Házszabály előírásainak.

    A  két  törvény visszaküldésének alkotmányos alapja  teljesen
    eltér egymástól:
    –  A  Tv1.-et a köztársasági elnök azért juttatta  vissza  az
    Országgyűlés  elnökének,  mert az  az  Alkotmány  25.  §-ának
    (3)  bekezdésébe ütközött, ugyanis nem az Országgyűlés  által
    elfogadott  törvényszöveg  volt.  A  köztársasági  elnök  azt
    észlelte, hogy a két aláírást (az Országgyűlés elnökéét és  a
    köztársasági  elnökét)  tartalmazó  Tv1.  nem  felel  meg  az
    Alkotmány  25.  § (3) bekezdésében írott feltételnek,  vagyis
    azt  közjogi szempontból érvénytelennek kell tekinteni. Ebben
    az   esetben   a   köztársasági  elnöknek  kötelessége   volt
    visszajuttatni    az   Országgyűlés   elnöke    számára    az
    érvénytelennek tekintendő törvényt, annak ellenére  is,  hogy
    azon már mindkettőjük aláírása szerepelt.
    –  A  Tv2. visszaküldése viszont már az Alkotmány 26.  §-ának
    (2)  bekezdése alapján történt, mivel a köztársasági elnök  –
    az  Országgyűlés  elnöke által már aláírt  törvénnyel  –  nem
    értett  egyet,  és  azt “megfontolás végett,  észrevételeinek
    közlésével” visszaküldte az Országgyűlésnek.

    A  Tv1.  visszaküldésének alapja tehát  az  Alkotmány  25.  §
    (3)  bekezdésének  a  sérelme volt,  következménye  pedig  az
    érvénytelennek tekintendő törvény kiiktatása a  törvényhozási
    eljárásból.  A Tv2. visszaküldése ezzel szemben az  Alkotmány
    26.   §  (2)  bekezdésén  alapult.  Következménye  a  törvény
    újratárgyalása  és megismételt zárószavazás megtartása  lett,
    majd   a   megismételt  zárószavazás   után   –   a   84.   §
    (2)   bekezdésével   kiegészített  –   törvényt   (Tv3.)   az
    Országgyűlés   elnöke   aláírta,   valamint    megküldte    a
    köztársasági elnöknek, aki gondoskodott annak kihirdetéséről,
    és a Tv3. végül érvényes törvénnyé vált.
                                 
                                 II.
                        A közjogi érvényesség

    Az   indítvány  vizsgálata  során  elengedhetetlen,  hogy  az
    Alkotmánybíróság kitérjen a törvények közjogi érvényességének
    kérdésére, annál is inkább, mivel ennek feltételeit  maga  az
    Alkotmány  határozza  meg.  Ha  bármely  alkotmányi  feltétel
    hiányzik  vagy  bármely,  a közjogi érvényességet  megalapozó
    követelmény  sérül,  a  törvény  egésze  közjogi   értelemben
    érvénytelennek tekintendő.

    Az  indítvány  elbírálása szempontjából a  törvények  közjogi
    feltételei az Alkotmány alapján:
    1.  A  törvényt  a  törvény kezdeményezésére  feljogosítottak
    [Alkotmány 25. § (1) bekezdés] kezdeményezzék.

    2.  A törvényt az Országgyűlés Házszabályszerűen fogadja  el,
    és az Országgyűlés által elfogadott törvény [Alkotmány 25.  §
    (3) bekezdés] kerüljön továbbításra aláírás végett.

    3.  Az  Országgyűlés elnöke az Országgyűlés által  elfogadott
    törvényt írja alá [Alkotmány 25. § (3) bekezdés].

    4. A köztársasági elnök (amennyiben nem él visszaküldési vagy
    alkotmánybírósági   felülvizsgálatot   kérő    jogával)    az
    Országgyűlés által elfogadott [Alkotmány 25. § (3)  bekezdés]
    és  az  Országgyűlés  elnöke által aláírt  [Alkotmány  25.  §
    (3)   bekezdés]   törvényt  írja   alá   [Alkotmány   26.   §
    (1) bekezdése].

    5.   A   köztársasági  elnök  gondoskodjon  az   Országgyűlés
    Hivatalán keresztül az Országgyűlés által elfogadott és a két
    aláírással  rendelkező  törvény kihirdetéséről  az  Alkotmány
    26. § (1) bekezdése alapján.
    A  nyilvánvalóan,  kétséget kizáróan érvénytelen  törvényt  –
    annak  bármely törvényalkotási szakaszában észleli is  ezt  a
    körülményt  –  a  törvény  kihirdetési  eljárásában  szerepet
    játszó   személy   (az   Országgyűlés   elnöke,   illetve   a
    köztársasági  elnök)  köteles addig a törvényalkotási  pontig
    visszajuttatni,  ahol  az  érvénytelenség  már  nem  létezik,
    illetve megszüntethető.
    Az  Alkotmánybíróság  töretlen  gyakorlata,  hogy  magának  a
    jogalkotási  eljárásnak az alkotmányosságát is  vizsgálja  és
    dönt     a     “formai    hibás    törvényhozási     eljárás”
    alkotmányosságáról.  Az  Alkotmánybíróság  már   a   11/1992.
    (III. 5.) AB határozatában kifejtette: “A jogállamiság  és  a
    jogbiztonság elvéből fakadnak az eljárási garanciák. […] Csak
    a  formalizált  eljárás szabályainak követésével  keletkezhet
    érvényes   jogszabály.   […]”  (ABH   1992.   77,   85.)   Az
    Alkotmánybíróság   több,   1997-ben   hozott    határozatában
    részletesen foglalkozott a közjogi érvényesség eseteivel. Így
    pl.   az   egyszerű  többséggel  elfogadott,  de   minősített
    többséget   kívánó  rendelkezés  alkotmányossági   megítélése
    vonatkozásában a 3/1997. (I. 22.) AB határozatában  kimondta,
    hogy  a  2/3-os  elfogadottság hiányában a  törvény,  illetve
    adott   rendelkezése   nem  minősül  az  Országgyűlés   által
    elfogadott  törvénynek, illetőleg törvényi rendelkezésnek.  A
    29/1997.  (IV.  29.)  AB  határozatában  kifejtette,  hogy  a
    “…formai  hibás  törvényhozási eljárás – megfelelő  indítvány
    alapján  – a jövőben alapot ad a törvény kihirdetése  napjára
    történő visszamenőleges hatályú megsemmisítésére.” (ABH 1997.
    122.)  A határozat indokolása szerint “a megsemmisítés alapja
    a    közjogi    érvénytelenség,   amely   a   norma    formai
    alkotmányellenességének  egyik változata.”  (ABH  1997.  122,
    128.)  Az  52/1997. (X. 14.) AB határozat rendelkező részében
    az  Alkotmánybíróság megismételte azt a korábbi határozatában
    foglalt  tételt, mely alapján “a jogalkotás során  elkövetett
    eljárási   alkotmánysértés  [...]  önmagában  megalapozza   a
    törvény  megsemmisíthetőségét.”  (ABH  1997.  331,  332.)  Az
    indokolás  pedig  ismételten  megállapítja,  hogy  a   súlyos
    eljárási  szabálytalanság közjogi érvénytelenséget idéz  elő.
    Az Alkotmánybíróság a 39/1999 (XII. 21.) AB határozatában – a
    hivatkozott  határozatokra utalva – megállapította,  hogy  “a
    törvényalkotási   folyamat   egyes   eljárási    szabályainak
    betartása  a  törvény  érvényességének  az  Alkotmány  2.   §
    (1)  bekezdéséből  levezethető jogállami követelménye.”  (ABH
    1999. 325, 349.)

    Az   adott  ügy  vonatkozásában  az  érvénytelenségi  ok   az
    országgyűlési  zárószavazás és az Országgyűlés elnöke  általi
    aláírás (Tv1.) között keletkezett. Az, hogy a Tv1. nem felelt
    meg   az   Országgyűlés  által  a  zárószavazáson  elfogadott
    törvénynek,  már önmagában és az Országgyűlés  elnöke  általi
    aláírás  előtti  fázisban is felveti a közjogi érvénytelenség
    kérdését. Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata alapján
    a    törvényhozási    eljárás   Alkotmányban    meghatározott
    szabályának megsértésével született, nevezetesen az Alkotmány
    25.  §  (3)  bekezdésének meg nem felelő  Tv1.-et  közjogilag
    érvénytelen  törvénynek, a kihirdetési  eljárás  Országgyűlés
    elnöke  általi kezdeményezését, valamint magát a  kihirdetési
    eljárást érvénytelen eljárásnak kell tekinteni.
                                 
                                III.
                Az Alkotmányból levezetett elvi tétel
                                 
    Az  ügy  kiemelkedő  alkotmányjogi jelentőségére  tekintettel
    indokolt  lett  volna, hogy az Alkotmánybíróság  a  határozat
    rendelkező  részében összefoglalja a határozatnak  a  konkrét
    indítvány  elbírálásán túlmutató elvi tartalmát. A  határozat
    indokolását  megalapozó  alkotmányértelmezés,  az   Alkotmány
    hivatkozott     rendelkezéséből     levezethető     speciális
    visszaküldési  intézkedés  ugyanis  nemcsak  az   adott   ügy
    elbírálására  szolgál,  hanem  általánosan  irányadó  lesz  a
    jövőben  a  törvényalkotási eljárásnak a  zárószavazás  és  a
    törvény    kihirdetése    közötti   szakaszában    előforduló
    érvénytelenségi ok(ok) megszüntetése eseteiben.

    Az   elvi  tételnek  a  határozat  rendelkező  részében  való
    megfogalmazása  az  Alkotmánybíróságnak  a  kezdeti   éveitől
    követett   gyakorlata.   Az  elvi  tételek   jelentős   súlyú
    megállapításokat tartalmaztak, s precedensként is  szolgáltak
    a  későbbi  döntésekhez.  Példa erre  –  többek  között  –  a
    60/1992.  (XI.  17.) AB határozat, a 61/1992.  (XI.  20.)  AB
    határozat, az 1220/H/1992. AB határozat, a 4/1993. (II.  12.)
    AB  határozat, a 28/1994. (V. 20.) AB határozat,  a  45/1994.
    (X.  21.) AB határozat, a 43/1995. (VI. 30.) AB határozat,  a
    15/1998.  (V. 8.) AB határozat, valamint a 17/1998. (V.  13.)
    AB határozat.

    Az  indítvány kapcsán azt kellett vizsgálni és arról  kellett
    állást  foglalni,  hogy a kihirdetési  eljárás  –  és  így  a
    törvényalkotási  eljárás  egésze  –  alkotmányos  volt-e.  Az
    Alkotmány  a  törvényalkotási, illetve a kihirdetési  eljárás
    általános   szabályait  tartalmazza.   Az   indítvány   által
    felvetett alkotmányossági problémát feloldó speciális szabály
    ezen  általános szabályokból vezethető le. Ebből  következően
    az   elvi   tételben  is  a  törvény  kihirdetési  eljárására
    vonatkozó alkotmányos tételekből kiindulva kell megfogalmazni
    azt,  hogy milyen eljárást kell követni a törvény nyilvánvaló
    közjogi  érvénytelenségének észlelése esetén. Más szóval  így
    lehet  alkotmányos  alapokra helyezni és egyben  igazolni  az
    Alkotmány  25. § (3) bekezdése és 26. § (2) és (4)  bekezdése
    alapján   az   érvénytelen   és  az  érvényes   (alkotmányos)
    kihirdetési eljárás megkülönböztethetőségét.

    Az eddig kifejtettek alapján szükség lett volna arra, hogy az
    Alkotmánybíróság az Alkotmány szövegéből levezett elvi tételt
    fogalmazzon meg az alábbiak szerint:
    “Az  Alkotmánybíróság megállapítja: ha  az  Alkotmány  25.  §
    (3)  bekezdése  alapján az Országgyűlés által elfogadott,  az
    Országgyűlés  elnöke által aláírt és kihirdetésre  megküldött
    törvényt  a  köztársasági elnök aláírta,  már  nem  élhet  az
    Alkotmány   26.   §   (2)   bekezdésében   foglalt   törvény-
    visszaküldési   jogával,   illetve   az   Alkotmány   26.   §
    (4)  bekezdésében foglalt, alkotmánybírósági felülvizsgálatot
    kérő   jogával,  ezért  az  Alkotmány  26.  §  (1)  bekezdése
    értelmében a törvényt a hivatalos lapban ki kell hirdetnie.

    Abban  az esetben azonban, ha a kihirdetési eljárás során  az
    Alkotmányban megfogalmazott feladat- és hatáskörükben  eljáró
    személyek (az Országgyűlés elnöke és a köztársasági elnök)  a
    törvény  hivatalos lapban történő kihirdetése előtt észlelik,
    hogy a törvény nyilvánvalóan nem felel meg az Alkotmány 25. §
    (3)   bekezdésében  foglalt  érvényességi  feltételeknek,   a
    köztársasági  elnök  aláírását  is  magában  foglaló   addigi
    kihirdetési eljárás és maga a törvény közjogilag érvénytelen.
    Az  újrakezdett  törvényalkotási  eljárásban  a  köztársasági
    elnök  számára  nyitva  áll  az  Alkotmány  26.  §  (2)  vagy
    (4)   bekezdésében   meghatározott   jog   alkalmazásának   a
    lehetősége is.

    Ha   a   törvény   kihirdetési  eljárásában  az  Alkotmányban
    megfogalmazott feladat- és hatáskörükben eljáró személyek (az
    Országgyűlés  elnöke  és  a  köztársasági  elnök)  a  törvény
    nyilvánvaló közjogi érvénytelenségét észlelik, kötelesek  azt
    azonnal   a   törvényalkotási  folyamat   olyan   állomásához
    visszajuttatni,    ahol   az   érvénytelenség    orvosolható,
    biztosítva  ezzel,  hogy  a  Magyar  Közlönyben  csak   olyan
    törvények   legyenek  kihirdetve,  amelyek   megfelelnek   az
    Alkotmányban rögzített érvényességi feltételeknek.”

    Az   elvi   tétel   első  része  az  Alkotmányban   rögzített
    érvényességi  feltételeknek  megfelelő,  “szabályos”   esetre
    vonatkozik.  Az államfő aláírása ekkor a törvény  kihirdetési
    záradékának  (promulgáció)  tekinthető,  ezért  az   aláírást
    követően az alkotmányos határidőn belül a köztársasági  elnök
    köteles  a  törvény Magyar Közlönyben történő  kihirdetéséről
    (publikáció) gondoskodni.
    Az  elvi  tétel  második  része a publikáció  előtti  közjogi
    érvénytelenség  esete,  amelynek  jogkövetkezménye,  hogy  az
    államfői   aláírást   is   magában  foglaló   eljárás   során
    megalkotott  törvény  jogilag nem létezik  (érvénytelen).  Az
    érvénytelenségi ok az, hogy az Országgyűlés nem szavazta  meg
    a törvényt, vagy annak egy részét.
    Az  elvi  tétel záró része az alkotmányos intézmények védelme
    érdekében  azt  kívánja rögzíteni, hogy mind az  Országgyűlés
    elnökének,  mind  a  köztársasági elnöknek kötelezettsége  az
    eljárási  hiba  észlelését követően a közjogilag  érvénytelen
    törvényszöveg kiiktatása a törvényalkotási folyamatból. Ilyen
    esetben  nem  áll  fenn  a  törvény feltétlen  kihirdetésének
    kötelezettsége.

    A kihirdetési eljárást – alkotmányosan – érvénytelenség miatt
    újraindítani  csak  akkor lehet, ha  az  addigi  eljárás  nem
    felelt   meg   teljes   mértékben   az   Alkotmány   25.    §
    (3)  bekezdésében  foglalt feltételeknek.  Ebből  következően
    csak  akkor  kerülhet az újraindításra sor, ha a  kihirdetési
    eljárásban   szereplő  törvényszöveg  nem  egyezik   meg   az
    Országgyűlés által elfogadott törvény szövegével.
    Minden egyéb alkotmányossági (tartalmi és/vagy formai),  vagy
    nem alkotmányossági (pl. társadalompolitikai) aggály csak  az
    aláírás előtt vizsgálható. Ha a köztársasági elnök nem él  az
    Alkotmány   26.  §  (2)  vagy  (4)  bekezdésében  biztosított
    jogosítványaival,   már  csak  a  törvény  alkotmányosságának
    utólagos normakontrolljára van lehetőség.

    A  vizsgált  ügyben  a  Tv1. esetében  a  köztársasági  elnök
    intézkedését  az  Alkotmány 25. §  (3)  bekezdésében  foglalt
    érvényességi feltétel sérelme indokolta, nevezetesen az, hogy
    az   Országgyűlés  nem  a  köztársasági  elnöknek  megküldött
    törvényszöveget fogadta el. Mivel a köztársasági  elnök  ezen
    intézkedése    alapján   a   törvényalkotási    eljárás    az
    érvénytelenségi    hiba    keletkezésétől    újraindult,    a
    köztársasági  elnök  az  Alkotmány  25.  §  (3)  bekezdésének
    megfelelő  Tv2. tekintetében az Alkotmány 26. § (2) bekezdése
    alapján  gyakorolta visszaküldési jogát. A Tv3.  tekintetében
    semmiféle eljárási, törvényalkotási hiba nem történt, ezért a
    végül  a Tv.-ként kihirdetett Tv3. megsemmisítésére vonatkozó
    indítványt az Alkotmánybíróságnak el kellett utasítania.

    A  köztársasági  elnök  Tv1.-vel  kapcsolatos  intézkedésének
    alkotmányosságát   mindezeken  túl   az   Alkotmány   29.   §
    (1)  bekezdésében  foglalt kötelezettsége is  alátámasztotta.
    Ezt  az  alkotmányi tételt értelmezve mondta  ki  ugyanis  az
    Alkotmánybíróság: “Következik ebből a feladatból az is,  hogy
    a  köztársasági  elnöknek hatásköri  jogai  gyakorlása  során
    mindig   figyelemmel  kell  lennie  az  egész  államszervezet
    demokratikus  működésére, beleértve ebbe  annak  eljárási  és
    technikai  szempontjait  is.  Az “őrködés”  nem  korlátozódik
    tehát krízishelyzetek feloldására, hanem része az állam ügyei
    szokásos  menetének…”  (8/1992. (I. 30.)  AB  határozat,  ABH
    1992.   51,   54.)   A   törvényalkotás   az   államszervezet
    demokratikus  működésének  olyan nagy  jelentőségű  területe,
    amelynek  alkotmányossága  megkérdőjelezhetetlen  kell,  hogy
    legyen.

    Budapest, 2002. január 21.

         Dr. Bihari Mihály                  Dr. Holló András
         alkotmánybíró                         alkotmánybíró

                        Dr. Kukorelli István
                            alkotmánybíró

    A     különvélemény    II-III.    részében     megfogalmazott
    megállapításokkal,  az  elvi  tétellel  egyetértek,   azokhoz
    csatlakozom:

                                                   Dr. Czúcz Ottó
                                                    alkotmánybíró

    Dr. Kiss László alkotmánybíró különvéleménye

    Az   ügy   alkotmányjogi  megítélését  illetően   álláspontom
    lényeges   vonatkozásokban  eltér  a  többségi   határozatban
    kifejtettektől.
                                 
    Az   indítványozók  által  felvetett  alkotmányjogi  probléma
    teljes  körű  feltárásához  két szempont  vizsgálatát  tartom
    elengedhetetlennek:
    1.  Az Alkotmánybíróság arra irányuló tevékenységét, amely  –
    az Alkotmány által előírt keretben – biztosítja a jogrendszer
    egészének érvényességét, koherenciáját.
    2.  Az Országgyűlés elnökének, a köztársasági elnöknek és  az
    Alkotmánybíróságnak  a törvényalkotási  eljárásban  betöltött
    szerepét.

                                 I.
                                 
           Az Alkotmány 25. és 26. §-ainak jelentőségéről

    1.  A XX. század jogbölcseletének egyik jelentős felismerése,
    hogy a modern jogrendszerekben két normatípus különböztethető
    meg. Leegyszerűsítve, míg a primer normák a jogalanyok egymás
    közötti    viszonyait,   magatartását   szabályozzák    (pl.:
    szerződési jogi szabályok), addig a szekunder normák magukkal
    a  normákkal kapcsolatos magatartásokat rendezik. A szekunder
    normák  azt  határozzák meg, hogy milyen kritériumok  alapján
    tekinthető  egy  norma  érvényesnek.  [Lásd:  Herbert  Lionel
    Adolphus Hart: A jog fogalma (ford.: Takács Péter). Budapest,
    Osiris, 1995. 114. és köv. oldalak; Hans Kelsen: Pure  Theory
    of  Law.  Peter  Smith, Gloucester Mass.  1989.  222-224.  o.
    Bragyova András: Az alkotmánybíráskodás elmélete. MTA-ÁJI-KJK
    1995. 24-36. o.]

    A  magyar Alkotmányt vizsgálva az Alkotmány szekunder  normái
    által  támasztott  követelmények  részben  formaiak,  részben
    tartalmi  jellegűek.  Formai (eljárási)  jellegű  követelmény
    például  az Alkotmány kétharmados többséget igénylő  szabálya
    bizonyos törvényhozási tárgykörökben [pl. Alkotmány 61. § (3)
    bekezdés], tartalmi jellegű előírás pedig az Alkotmányban  az
    alapjog-korlátozásra vonatkozó 8. § (2) bekezdés.

    A    szekunder   normák   körébe   tartoznak   az   Alkotmány
    törvényhozási  eljárásra  vonatkozó rendelkezései,  eminensen
    itt a 25. és 26. §-ok. Pontosabban ezek a szekunder normáknak
    abba  a  kategóriájába tartoznak, amelyek a  normaváltoztatás
    (új  törvény megalkotása) szabályait rendezik, az új  törvény
    megalkotásához  (érvényességéhez) szükséges  eljárási  rendet
    határozzák meg.

    A    magyar    Alkotmány   –   összhangban   a   jogtudományi
    követelményekkel  –  tartalmazza  azokat  a  rendelkezéseket,
    amelyek  teljesülése  esetén az Alkotmány  valóban  a  magyar
    jogrendszer jogforrási hierarchiájának csúcsán áll:

    a)   Az   Alkotmány  maga  tartalmazza  saját   módosításának
    szabályait.
    b)  Az  Alkotmány tartalmazza azokat a szabályokat (szekunder
    normákat),   amelyek   alapján  a   jogrendszerhez   tartozó,
    Alkotmány alatti normák érvényessége eldönthető.
    c)  Az Alkotmány védelmének céljára egy sui generis szerv (az
    Alkotmánybíróság) szolgál, amely kizárólagos  módon  és  erga
    omnes  dönt  arról,  hogy  az Alkotmány  szekunder  normáinak
    megfelelően  (érvényesen) jönnek létre  (módosulnak)  az  új,
    alkotmányi   szint   alatti  normák.  Az  alkotmánybíráskodás
    differentia  specifica-ja  a  szekunder  normák   alapján   a
    normákra vonatkozó magatartások érvényességéről való  döntés.
    Amennyiben az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a szekunder
    normák  követelményeinek nem felel meg egy új norma, akkor  –
    alkotmányellenesség miatt – azt érvényteleníti.

    Mindezekből  viszont az is egyenesen következik,  hogy  ez  a
    hatáskör  (vagyis  a  norma,  ebben  az  esetben  a   törvény
    érvényessége felőli döntés) az Alkotmánybíróságot illeti meg,
    mely   szerv   a   hatáskörét  (lévén  szó   közvetlenül   az
    Alkotmányban  eredőről)  nem csak  jogosult,  de  feltétlenül
    köteles  is maga gyakorolni. E hatáskörének átengedése  olyan
    hatásköri  önkorlátozást jelent(ene), amely nem vezethető  le
    az Alkotmány 32/A. § (1) és (2) bekezdéséből.

    2.   A  fentiekből  kiindulva  és  az  utóbbi  megállapítások
    helytállóságát   bizonyítandó  áttekintem  a  törvényalkotási
    eljárás  itt  figyelembe veendő, releváns mozzanatait,  s  az
    azokhoz kapcsolódó – alkotmányjogi szempontból értékelendő  –
    következményeket.

    Az Országgyűlés elnöke által aláírt törvény elküldése után  –
    az   alkotmányi   rendelkezések  alapján  –   három,   időben
    elválasztandó,  tartalmában  különböző  köztársasági   elnöki
    intézkedés különböztethető meg.

    A. Az elfogadott törvénnyel kapcsolatos kifogások

    a) Szuszpenzív vétó
    Az Alkotmány 26. § (2) bekezdése akkor ad lehetőséget ennek a
    jogkörnek   a  gyakorlására,  ha  a  köztársasági   elnök   a
    törvénnyel vagy annak valamely rendelkezésével nem ért egyet.
    Az  elnök a törvényt megfontolás végett, annak aláírása előtt
    –    észrevételeinek    közlésével   –   visszaküldheti    az
    Országgyűlésnek.  Az  Alkotmány nem  nevesíti  a  szuszpenzív
    vétóra  okot  adó körülményeket: azok lehetnek  célszerűségi,
    szakpolitikai stb. jellegűek. Esetleg ebbe a körbe  sorolható
    a  rossz  szövegezés esete is. A köztársasági  elnök  különös
    figyelemmel jár el, mielőtt autentizáló aláírásával ellátja a
    törvény szövegét. Az Alkotmány annyiban tehermentesíti ebben,
    hogy  az Országgyűlés elnökének is alá kell írnia a törvényt,
    de végső soron – a törvények kihirdetéséből eredő alkotmányos
    kötelezettségéből folyóan – a felelősség mégis a köztársasági
    elnököt terheli.

    b) Alkotmányossági aggályok
    Az  Alkotmány 26. § (4) bekezdése lehetőség ad a köztársasági
    elnöknek,  hogy  amennyiben  alkotmányellenesnek  tartja   az
    aláírandó  törvény  valamely  rendelkezését,  akkor  előzetes
    normakontroll keretében az Alkotmánybíróságtól  kérje  a  már
    elfogadott törvény alkotmányossági vizsgálatát.
     
    Összefoglalva:  a  törvényszöveg Országgyűlés  elnöke  általi
    aláírása  és  megküldése  után,  de  a  köztársasági   elnöki
    hitelesítési  (aláírási)  aktus előtt  a  köztársasági  elnök
    önállóan,  mindenki mástól függetlenül dönt arról, hogy  él-e
    akár a szuszpenzív vétó, akár az Alkotmánybírósághoz fordulás
    lehetőségével.

    B. Az aláírás (hitelesítés vagy promulgatio) [Alkotmány 26. §
    (1), (3), (5) bekezdések]

    Az    aláírás    egyrészt    a    törvény    okmányjellegének
    hangsúlyozására  hivatott, másrészt az aláírással  a  törvény
    kötelezővé  válik  (azokra  nézve  is,  akik  egyébként   nem
    értettek    egyet   a   törvénnyel   vagy   annak    valamely
    rendelkezésével),  harmadrészt a törvényszöveg  valódiságának
    igazolását jelenti. A köztársasági elnök aláírása azt  fejezi
    ki,  hogy  a  törvényt az alkotmányos és törvényes eljárásnak
    megfelelően hozták meg, azzal kapcsolatban neki nincs  sem  a
    szuszpenzív vétóra, sem az előzetes normakontrollra okot  adó
    kifogása.  [A  köztársasági elnöki aláírásról lásd:  Petrétei
    József: A törvényhozás elmélete és gyakorlata a parlamentáris
    demokráciákban.  Osiris,  Budapest,  1998.  195-196.  Soltész
    István:  A törvények kihirdetése. Parlamenti dolgozatok  III.
    (szerk. uő.) Budapest, 1994. 114.o.]

    C.  A kihirdetés (publicatio) [Alkotmány 26. § (1), (3),  (5)
    bekezdések]

    Az  aláírást  követően  a  köztársasági  elnök  intézkedik  a
    törvény   kihirdetéséről.  A  törvény   köztársasági   elnöki
    aláírása után az elnöknek nincs alkotmányból levezethető joga
    arra,  hogy  a  már általa is aláírt törvénnyel szemben  akár
    formai, akár tartalmi kifogást emeljen. Ezt az önálló döntési
    (mérlegelési)  jogkört  az  Alkotmány  a  törvény  aláírásáig
    biztosítja a köztársasági elnöknek. A törvény aláírása után a
    köztársasági    elnököt   megillető   alkotmányossági    vagy
    szuszpenzív vétó gyakorlására már nincs lehetőség,  ellenkező
    esetben  az aláírás után is előzetes normakontrollt  kérhetne
    az  Alkotmánybíróságtól, ami az elnöki  aláírás  hitelesítési
    karakterét kiüresítené, azt a törvény Magyar Közlönyben  való
    –  nem  szabályozott  –,  bizonytalan idejű  –  kihirdetéséig
    (közzétételéig) eltolná.
    Az   Országgyűlés   elnökének  és  a  köztársaság   elnökének
    aláírását követően a magyar alkotmányos berendezkedésben  már
    csak  egyetlen  fórum hivatott arra, hogy a  törvény  hibáját
    orvosolja: az Alkotmánybíróság.

    [Az  a lehetőség, miszerint a köztársasági elnöknek a törvény
    Magyar Közlönyben való megjelenéséig “mozgástere” van, még  a
    T2-vel  kapcsolatos alkotmányossági kifogásokat sem orvosolja
    teljes körűen. E lehetőség biztosításának feltétele ugyanis a
    “visszajuttatási”  jogkör  (amit  határozottan  vitatok),  és
    ezzel  együtt  a  normaérvényességről  való  végleges  döntés
    hatáskörének megléte.]
                                 
                                 II.
                                 
        Az indítvány “terjedelme”, kimerítettségének kérdése

    1.  Az  indítvány  azt  kéri,  hogy  az  Alkotmánybíróság  “a
    pénzügyi  tárgyú törvények módosításáról szóló 2001.  évi  L.
    törvény   84.   §   (2)   bekezdésének  alkotmányellenességét
    állapítsa  meg, azt semmisítse meg, mivel annak  elfogadására
    az  Alkotmány  26.  § (2) bekezdését sértő eljárással  került
    sor.”  Még inkább nyomatékosítja az “eljárás” fontosságát  az
    indítvány    indokolása:   “A   pénzügyi   tárgyú   törvények
    módosításáról szóló L. törvény (Sic!) 84. § (2)  bekezdésének
    elfogadására   alkalmazott  eljárás  ezért  az   Alkotmányban
    foglalt   előírások  megsértésén  alapult,  ami  álláspontunk
    szerint megalapozza a rendelkezés megsemmisítését.”
    Nem   csak   az   expressis   verbis   hivatkozott   törvényi
    rendelkezés,  de  az annak elfogadásához  vezető  eljárás  is
    tárgya tehát az indítványnak. Ez az eljárás az Alkotmány  25.
    és  26.  §-aiban szabályozott eljárás, azaz kiemelt  védelmet
    élvező  eljárási  rend,  amelyre fokozottabban  irányadók  az
    52/1997.  (X.  14.) AB határozatban megfogalmazottak:  “[...]
    valamely  jogszabály megsemmisítéséhez nem csupán a  tartalmi
    alkotmányellenesség  nyújt  alapot,  hanem  az   is,   ha   a
    jogalkotási    eljárás    során   olyan    súlyos    eljárási
    szabálytalanságot  követtek el, amely  a  jogszabály  közjogi
    érvénytelenségét  idézte  elő, illetőleg  amely  másként  nem
    orvosolható, csak a jogszabály megsemmisítésével.” (ABH 1997,
    331.,   345.).  A  törvényalkotási  folyamat  egyes  eljárási
    szabályainak  betartása ugyanis a törvény érvényességének  az
    Alkotmány   2.  §  (1)  bekezdéséből  levezethető   jogállami
    követelménye.  [39/1999. (XII. 21.) AB határozat,  ABH  1999.
    325., 349.]

    2.  Álláspontom  szerint  az Alkotmánybíróság  akkor  jár  el
    helyesen,  ha az indítvány eljárási viszonylatokat kifogásoló
    részét  is  bevonja  az alkotmányossági vizsgálatba.  Nem  az
    indítvány  szoros  összefüggés okán történő  kiterjesztéséről
    van   itt   azonban  szó,  hanem  az  indítvány  maradéktalan
    kimerítéséről.

    Mindezekre  tekintettel minősíteni kell magát  a  (az  egész)
    törvényalkotási   eljárást  is,  éspedig   annak   valamennyi
    fázisát.   Minthogy  az  indítvány  elsősorban   a   T1.-gyel
    kapcsolatos eljárási cselekményeket kifogásolja, a  következő
    fejtegetések is erre a szakaszra vonatkoznak.

                                III.
                                 
             A T1.-gyel kapcsolatos “eljárás” minősítése
                                 

    Az  Országgyűlés  Főtitkárának leírása  szerint  a  következő
    történt:  a  T/3933. számú törvényjavaslatról egy  alkalommal
    már,  2001.  május  29-én  döntött  a  Ház.  Az  előterjesztő
    kézjegyével ellátott szöveget az Országgyűlés elnöke  aláírta
    és  2001.  június  5-én (és nem május 30-án)  továbbította  a
    köztársasági elnöknek. “A köztársasági elnök 2001. június 20-
    án  –  az Országgyűlés hivatali szervén keresztül – az általa
    is    aláírt    szöveget   eljuttatta   a   Magyar    Közlöny
    Szerkesztőségébe. Ugyanezen a napon – még a kihirdetés  előtt
    – azonban kiderült, hogy a kihirdetésre megküldött szöveg nem
    az Országgyűlés által elfogadott törvényszöveget tartalmazza.
    Így  a  köztársasági elnök – az Országgyűlés hivatali szervén
    keresztül  – intézkedett, hogy ne kerüljön sor a kihirdetésre
    és a szöveget visszajuttatta az Országgyűlés elnökéhez. Ezzel
    az eddigi kihirdetési eljárást semmisnek tekintette, mivel az
    Országgyűlés  elnöke,  illetve a köztársasági  elnök  nem  az
    Országgyűlés által ténylegesen elfogadott törvényt  látta  el
    kézjegyével, holott az Alkotmány 25. §-ának (3) bekezdése  az
    aláírás  és  kihirdetés szempontjából az  Országgyűlés  által
    elfogadott törvényt tekinti irányadónak.”

    Álláspontom   szerint   a   T/3933.   számú   törvényjavaslat
    zárószavazásával  törvény  jött létre,  az  Országgyűlés  azt
    elfogadta.  (Akkor  “elfogadott”  egy  törvény,  ha   azt   a
    képviselők  a  zárószavazás aktusával, többségük szavazatával
    “elfogadták”.)  Az Országgyűlés elnöke az  aláírásával  –  ez
    kifelé  és  befelé  irányuló aktus is! – felelősséget  vállal
    azért,  hogy  a  “törvényszöveg” egyezik azzal  a  szöveggel,
    amelyet  a  törvényhozó  hatalom  megfelelő  számú  tagjai  a
    zárószavazáson  elfogadtak. Az Országgyűlés által  elfogadott
    törvényt  “kiegészítette”  az  Országgyűlés  által   el   nem
    fogadott   84.   §   (2)  bekezdés,  s  az   ezzel   kibővült
    törvényszöveget írta alá a házelnök.

    Ezt  a  –  84.  §  (2)  bekezdésén kívül –  alkotmányosan  és
    Házszabály  szerint  elfogadott  törvényszöveget  aláírta   a
    köztársasági   elnök   is,  amelynek  a  “kihirdetéséről   is
    gondoskodott.”   [Alkotmány   26.   §   (1)   bekezdés].    A
    kihirdetéssel    kapcsolatos   tennivalója   (“gondoskodása”)
    lezárult  azon a ponton, hogy a törvényszöveget  megküldte  a
    Magyar   Közlöny  szerkesztőségébe.  Ezzel  eleget  tett   az
    Alkotmány  26.  § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének,
    további  “rendelkezési  joga”  megszűnt,  s  a  kihirdetéssel
    kapcsolatos   további  (adminisztratív,  technikai)   jellegű
    tennivalókra már nincs (nem lehet) befolyása.

    A  jelen esetben – az Országgyűlés elnökének kérésére – innen
    került  vissza  a  törvény  a  köztársasági  elnök  révén  az
    Országgyűlés  hivatali szervéhez. Tartalmilag és  ténylegesen
    azonban az történt, hogy a köztársasági elnök döntött  az  el
    nem  fogadott  84.  §  (2) bekezdésében  foglalt  rendelkezés
    melletti,    alkotmány-   és   házszabályszerűen   elfogadott
    törvényszöveg   (T1.)   érvényességéről   (az    Országgyűlés
    főtitkárának  szóhasználatában:  semmisségéről)   is.   Ezzel
    viszont  –  nem  vitásan – olyan jogkört  gyakorolt,  amelyet
    kizárólag  csak  az  Alkotmánybíróság  gyakorolhat,  azaz  az
    Alkotmány  25.  §  (3) bekezdésében megfogalmazott  szekunder
    norma alapján döntött egy primer norma (T1.) érvényességéről.

    Az  elbírált  ügyben két lehetőséget kellett  mérlegelnie  az
    Alkotmánybíróságnak: engedi-e a jövőben a “visszajuttatást” a
    köztársasági elnök számára akkor is, ha a törvényt már mind a
    házelnök,  mind  pedig ő maga aláírta, s ezt  a  köztársasági
    elnök  kihirdetésre  már  meg  is  küldte  a  Magyar  Közlöny
    szerkesztőségének, illetve arra az álláspontra helyezkedik-e,
    hogy   a  már  mindkettőjük  által  aláírt  (és  kihirdetésre
    megküldött)  törvény  számára – függetlenül  annak  esetleges
    részbeni érvényességi fogyatékosságától – csak egyetlen út és
    lehetőség marad: a kihirdetés.

    Az  alternatívák közötti választást – álláspontom  szerint  –
    annak  kellett volna eldöntenie, melyik lehetőség okoz kisebb
    alkotmányossági sérelmet.

    Nézetem  szerint a “visszajuttatás” fentebb  említett  (és  a
    köztársasági  elnök által választott) módja nem vezethető  le
    az  Alkotmányból. A köztársasági elnök – az  aláírások  és  a
    “kihirdetésről  való  gondoskodása”  után  –  sem  a  törvény
    egészének,  sem  egy részének érvényességéről (semmisségéről)
    nem  dönthet  véglegesen  ;  így nincs  jelentősége  annak  a
    kérdésnek  sem,  vajon a törvény egy részének érvénytelensége
    előidézi-e  a törvény egészének érvénytelenségét. Ilyen  joga
    az  Alkotmány  29. § (1) bekezdésében kapott  jogköréből  sem
    vezethető   le:  “az  államszervezet  demokratikus  működése”
    feletti   őrködése   nyilvánvalóan  nem  eredményezheti   egy
    vélhetően érvényességi fogyatékosságban szenvedő, már aláírt,
    de  még ki nem hirdetett törvény normakontrollját. Ez utóbbit
    az Alkotmány kifejezetten az Alkotmánybíróságra testálta:
       “32/A.   §   (1)  Az  Alkotmánybíróság  felülvizsgálja   a
    jogszabályok alkotmányosságát, illetőleg ellátja a törvénnyel
    hatáskörébe utalt feladatokat.
    (2)  Az  Alkotmánybíróság  alkotmányellenesség  megállapítása
    esetén megsemmisíti a törvényeket és más jogszabályokat.”

    Megjegyzem egyébként: az Alkotmány 29. § (1) bekezdésében írt
    rendelkezés nem hatásköri szabály, hanem egy olyan  általános
    köztársasági elnöki feladatkört megfogalmazó elvárás, amely –
    éppen   e   jellegénél   fogva  –   nem   hozható   közvetlen
    összefüggésbe  sem  az Alkotmány 25. § (3) bekezdésével,  sem
    pedig a 26. § (2) bekezdésével. Gondolni lehet arra a tételre
    is, amelynek értelmében “a jogállamiság elvéből is következik
    az  Alkotmányban  szabályozott szerveknek az  a  kötelessége,
    hogy   alkotmányos  jelentőségű  hatásköreiket   jóhiszeműen,
    feladataik  teljesítését kölcsönösen  segítve,  együttműködve
    gyakorolják ...[8/1992. (I. 30.) AB határozat. ABH 1992, 54.]
    Nyilvánvaló  azonban,  hogy az együttműködés  nem  jelentheti
    azt,  hogy  a köztársasági elnök átvegye más szerv  (itt:  az
    Alkotmánybíróság) feladat-és hatáskörét.

    Második  alternatíva  marad a vélhetően részben  érvényességi
    fogyatékosságban  szenvedő törvény  kihirdetése  (pontosabban
    szólva:    kihirdetési   kényszere).   Álláspontom    szerint
    alkotmányossági  szempontból ez okozta  volna  a  legkevesebb
    aggályt.  Ebben  az  esetben ugyanis nem kell  lemondania  az
    Alkotmánybíróságnak  az  őt kizárólag megillető  hatáskörről;
    másrészt viszont a köztársasági elnök – törvénykezdeményezési
    jogával  élve  [Alkotmány  25.  §  (1)  bekezdés]  –  azonnal
    indítványozhatja   a  törvénymódosítást,   vagy   a   törvény
    kihirdetése   után  haladéktalanul  utólagos   normakontrollt
    kérhet az Alkotmánybíróságtól. Alkotmányossági szempontból ez
    utóbbi megoldás tehát kevésbé aggályos, mint az első, amely –
    a  mondottak szerint – valójában azt eredményezi, hogy egy  –
    az  Országgyűlés  elnökét,  a köztársasági  elnököt  egyaránt
    “félrevezető”    –   hivatali   mulasztás   következményeinek
    elhárítása     még    az    Alkotmánybíróság     hatáskörének
    (ön)korlátozásával is jár.

    Egy  ilyen tartalmú döntés további “hozadékával” is  számolni
    kell.  Nevezetesen:  vajon  a  majdan  precedensül  szolgáló,
    “megengedő”      tartalmú      alkotmánybírósági       döntés
    “kedvezményezettje”    lehet    a    köztársasági     elnököt
    helyettesíteni  jogosult [Alkotmány  29/E.  §  (1)  bekezdés]
    házelnök  is?  A  döntés e továbbhatásában  is  beláthatatlan
    következménnyel  jár, hiszen míg Alkotmányból  folyó  tilalom
    van arra nézve, hogy ilyen esetben a törvényt – nyilvánvalóan
    aláírás   előtt  –  az  Országgyűlésnek  megfontolás  végett,
    illetőleg  az  Alkotmánybíróságnak megvizsgálás  céljából  (a
    köztársasági elnököt helyettesítő házelnök) megküldje,  addig
    az  önrevízió joga a “megengedő”, precedensként  szolgáló  AB
    határozat  esetében – aláírás után – megilleti őt  is.  Azaz:
    miközben   az   Alkotmány   a   “kevesebbet”   (az   előzetes
    normakontrollt,   illetőleg  a  törvény   Országgyűléshez   –
    megfontolás   végett  –  történő  megküldését)   kifejezetten
    megtiltja,  addig az Alkotmánybíróság többségi  határozata  a
    “többet”  (az aláírás utáni törvény érvényessége,  semmissége
    tényleges megállapításának a jogát) átengedi a “helyettesítő”
    házelnöknek   is.  Ez  pedig  az  Alkotmányban  írt   tilalom
    súlytalanná válását eredményezheti.

    Tanulságosnak  –  s  a jelenlegi helyzettel  alliterálónak  –
    tartom  az  Országgyűlés Főtitkára és Jogi  Titkársága  által
    hasonló  ügyben  eddig  követett eljárását.  Az  Országgyűlés
    Főtitkára  a törvényhozási eljárásban elkövetett kodifikációs
    hibákról  a következőket írja: “... előfordulhatnak súlyosabb
    esetek is. Egy alkalommal, az 1993. évi költségvetési törvény
    kihirdetett   normaszövegébe  (illetve  mellékletébe)   olyan
    rendelkezések  is  bekerültek, amelyekről az  Országgyűlés  –
    figyelmetlenségből  –  nem szavazott  ...  Abban  az  esetben
    azonban, amikor az Országgyűlés “hibás” szöveget fogadott el,
    a  Főtitkár  és a Jogi Titkárság következetesen érvényesített
    álláspontja  szerint nincs mód a helyesbítésre,  a  szükséges
    korrekciót,  a  hiba  kijavítását csak a törvény,  illetve  a
    határozat módosításával (azaz országgyűlési döntéssel)  lehet
    megoldani.  Célszerű, ha az erre irányuló törvény –,  illetve
    határozati javaslatot az eredeti előterjesztő nyújtja be,  ha
    pedig  az elfogadott módosító indítvány volt “hibás”, az  azt
    benyújtó  képviselő vagy a bizottság. A hiba  észlelésekor  a
    Jogi  Titkárságnak is kötelessége, hogy a szükséges lépéseket
    –  akár  az  indítvány megszövegezésében  is  közreműködve  –
    kezdeményezze. Az Alkotmányügyi Bizottság gyakorlatában  erre
    már   több  példa  volt.  Az  1993-as  költségvetési  törvény
    esetében – a Országgyűlés elnökének ellenjegyzésével –  előbb
    a   helyreigazítás  visszaállította  az  Országgyűlés   által
    ténylegesen  elfogadott  normaszöveget,  majd  egy   módosító
    jellegű   törvényjavaslat   elfogadásával   az   Országgyűlés
    megszüntette   a   költségvetési   törvényben   így   előállt
    koherenciazavart.” [Soltész István: i.m.: 118. és 119. o.].

    A  fentiekből  is  következően nem osztom  azt  a  felfogást,
    amelynek   eredményeként   az  államszervezeti   passzivizmus
    jegyében,  egy  esetleges  jövőbeni alkotmányellenes  helyzet
    megakadályozása érdekében az Alkotmánybíróság  –  ténylegesen
    saját   hatáskörének  átszármaztatásával  –   olyan   jogkört
    biztosítana a köztársasági elnöknek, illetőleg a köztársasági
    elnök  helyettesítése esetén az Országgyűlés elnökének, amely
    nem vezethető le az Alkotmányból, sőt éppen hogy ellentétes a
    törvényalkotásra vonatkozó alkotmányi rendelkezések szekunder
    norma  jellegéből adódó végleges – Alkotmánybíróság általi  –
    érvényesítésével.  Itt  egy kötött  és  jogilag  szabályozott
    eljárásról  van szó, ahol is (jogilag formalizált  eljárásról
    lévén  szó)  nincs mód olyan kiegészítő eljárási cselekmények
    inplantálására,  amelyeket a tételezett jogi szabályozás  nem
    ismer.

    Az  általam adott értelmezés nem vitásan szorosan kapcsolódik
    az Alkotmány szövegéhez, s azt a látszatot kelheti, mintha az
    alkotmányvédelemben    egyedül    és     kizárólagosan     az
    Alkotmánybíróságnak lenne csak hatásköre, miközben a róla  az
    Alkotmánybíróságról   szóló   1989.   évi   XXXII.    törvény
    preambuluma   is  csak  mint  “az  alkotmányvédelem   legfőbb
    szervéről” szól.

    Alkotmányvédelmi    funkciót   természetesen    nemcsak    az
    Alkotmánybíróság lát el, hanem mindenki, aki  az  alaptörvény
    megtartására  vállalt kötelezettséget. Így  az  országgyűlési
    képviselők    kötelesek   tevékenységüket   az   Alkotmánynak
    megfelelően  végezni;  az országgyűlési biztosok  működésének
    célja  az  alkotmányos jogok védelme (Alkotmány 32/B.  §),  a
    legfőbb  ügyész és az ügyészség gondoskodik az  állampolgárok
    jogainak  a  védelméről, valamint védi az alkotmányos  rendet
    [Alkotmány  51.  § (1) bekezdés]; az Alkotmány  70/K.  §-a  a
    rendes  bíróságok  számára statuál alapjogvédelmi  hatáskört:
    “Az  alapvető  jogok  megsértése miatt  keletkezett  igények,
    továbbá  a  kötelességek teljesítésével  kapcsolatban  hozott
    állami    döntések    elleni    kifogások    bíróság    előtt
    érvényesíthetők.”

    A  felsorolt  szervek alkotmányvédelmi funkciója  tartalmának
    feltárásához   ugyanakkor   elengedhetetlen   az    Alkotmány
    értelmezése.  Mindenekelőtt  le  kell  szögezni:  nemcsak  az
    Alkotmánybíróság  jogosult az alaptörvényt értelmezni,  hanem
    más, alkotmányvédelmi feladatot ellátó szervek, személyek is.
    Ettől  azonban  el  kell  választani az  erga  omnes  hatályú
    alkotmányértelmezést,  amely  –  az  Alkotmány  adta  keretek
    között  –  kizárólagosan  az Alkotmánybíróságot  illeti  meg.
    Ugyancsak   elválasztandó   az   alkotmányvédelem   általános
    kötelezettségétől  az,  hogy  az  alkotmányozó  kizárólag  az
    Alkotmánybíróságra  testálta a normaérvényességi  kérdésekben
    való döntést tartalmazó hatáskört.

    Az  Alkotmánybíróságnak  mindenkor esetileg,  egyedileg  kell
    mérlegelnie  azt,  maga kíván-e közvetlenül  alkotmányvédelmi
    feladatokat ellátni, vagy átengedi azt valamely más  –  ilyen
    jogkörök  gyakorlásából ki nem zárt – szervnek,  szervezetnek
    (ilyen   példa   az  országgyűlési  biztosok  alapjogvédelmi,
    alkotmányvédelmi tevékenysége). Álláspontom  szerint  azonban
    akkor,  amikor  az  Alkotmányban expressis verbis  tételezett
    előírások   betartatásáról  (alkalmazásáról)  van   szó,   az
    alaptörvényben  írtak  érvényesítéséről  saját  magának  kell
    gondoskodnia,  éspedig  szorosan az alkotmányi  rendelkezések
    hatályosulását   szem   előtt   tartva.   Ezt   a    “szoros”
    alkotmányértelmezést    követi    az    Alkotmánybíróság    a
    mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítása
    esetében  is  akkor, amikor valamely, az Alkotmányban  előírt
    jog(törvény)alkotási kötelezettség elmulasztásáról van szó.

                                 
                         IV. Következtetések

    A fentiekre tekintettel:

    1.  Egyetértek  a  többségi határozat  1.  pontjában  foglalt
    rendelkezéssel, de azt kevésnek tartom, mert nem meríti ki az
    indítványt;

    Ha   itt   megállunk  és  mindössze  az  indokolásban   adunk
    felmentést a T1.-gyel kapcsolatban történtekre, – ahogy ezt a
    többségi  határozat  teszi –, úgy az  Alkotmánybíróság  ezzel
    továbbmegy  az  57/1991.  (XI. 8.) AB határozatában  követett
    megoldást  legitimáló érvelésnél is, ahol a  rendes  bírósági
    gyakorlat  alkotmányellenességére hivatkozva semmisített  meg
    egy bírói ítéletet, mondván: más lehetőség nem volt a konkrét
    ügyben  történő  korrekcióra. Az elfogadott  határozatból  az
    következik,  hogy  az  Alkotmánybíróság  azért  mond  le   az
    Alkotmány  szerint őt megillető normakasszációs  hatáskörének
    kizárólagos  gyakorlásáról, mert már nem csak az  állampolgár
    szorul  rá  az Alkotmánybíróság gyámkodására, (aki  egyébként
    nem   is  tehetett  arról,  hogy  ügyében  alkotmányellenesen
    alkalmazták   a   rendes  bíróságok   a   jogot),   hanem   a
    figyelemreméltó  apparátussal és költségvetéssel  rendelkező,
    hibát vétő, ám a jelenlegi helyzetben “elárvult” Országgyűlés
    is. S az érdek, amely ezt motiválja, meglehetősen ingatag  és
    szubjektív: a “törvényhozói szándék” érvényre juttatása.

    A  ”törvényhozói szándék” koncepciója egyébként, – amellyel a
    többségi  határozat is operál – igen ellentmondásos  mind  az
    alkotmány-,  mind  a  jogértelmezés terén.  A  kifogások  két
    szintűek.   Elsőként   azt  a  kérdést  kell   megválaszolni:
    lehetséges-e egy kollektív testület (a 386 képviselőből  álló
    törvényhozás) “egyirányú” szándékát felfejteni? (A  szándékra
    való   hivatkozás   elfogadásának   lehetséges   üzenete:   a
    mérlegelési  jogot adó esetekben a jogalkalmazó a törvényhozó
    vélelmezett  szándékát, saját, esetleg önkénytől  sem  mentes
    szándékával azonosíthatja.)

    A  skandináv  realistákkal szólva: nem egy  olyan  fogalommal
    állunk-e  szemben  a  törvényhozói  szándékkal  kapcsolatban,
    amely  mögött  nincsen  semmi, ami empirikusan  megragadható,
    ellenőrizhető?   A   szándék  megállapításánál   lehetséges-e
    sorrendet  kialakítani  a  szerint,  hogy  a  törvényjavaslat
    előterjesztője   –   aki   miniszterként   nem    feltétlenül
    országgyűlési  képviselő  – által  mondottak  fontosabbak  az
    Sigennel”  vagy a “nemmel” szavazó képviselők  voksainál?  Ha
    nem  is zárható ki elméleti lehetőségként az, hogy több  száz
    ember szándéka azonos legyen egy adott pillanatban, elégséges
    tanúbizonyság az Országgyűlés Hivatalos Jegyzőkönyve erre? [A
    törvényhozói  szándék  problémájának  irodalmából  lásd:  Max
    Radin:  Statutory Interpretation. 43 Harvard Law Review  863,
    870-871.   Oliver  Wendell  Holmes:  The  Theory   of   Legal
    Interpretation.  (“Nem  azt  kutatjuk,   hogy   mi   volt   a
    törvényhozó szándéka, hanem, hogy mit jelent a törvény.”)  12
    Harvard Law Review 417, 417-419.]

    Ennél   még  erőteljesebb  a  kifogások  következő,   második
    szintje,   amit   “normatívnak”  nevezek.   Ha   létezik   is
    empirikusan   a  “törvényhozó  szándéka”,  lehet-e   amellett
    érvelni,  hogy annak ereje van ? A jogalkotó a leírt szövegen
    keresztül   beszél,  nem  pedig  a  feltételezett   szándékán
    keresztül.  Alkotmányos  jogállamban  a  jog  uralmának  kell
    megvalósulnia,  nem az éppen aktuális jogalkotók  szándékának
    (“government of laws, not men”). Az Alkotmánybíróságot  pedig
    kizárólag  az  Alkotmány szövege köti,  sem  az  alkotmányozó
    (alkotmányértelmezéskor), sem a törvényhozó (a támadott norma
    alkotmányellenességének   magállapításakor)    feltételezhető
    szándékát   nem   veheti  figyelembe,   amikor   egy   döntés
    legitimációját kívánja megalapozni. Ez az érvelés  egybecseng
    Sólyom  László  23/1990.  (X. 31.) AB határozatban  kifejtett
    párhuzamos    indokolásával,   amelyben    szembeállítja    a
    törvényhozó  azon  szabadságát, hogy az Országgyűlés  dönthet
    bármely    tudományos,   aktuálpolitikai   vagy    gyakorlati
    megfontolás   szerint,  míg  az  Alkotmánybíróság   kizárólag
    alkotmányjogi érvekre alapozhatja döntését, így nem köti  azt
    a  törvényhozó szándéka sem. (ABH 1990. 88., 97.) Alkotmányos
    jogállamban nem is várható el azoktól, akikre kötelező a jog,
    hogy  olyan fogalmat használjanak jogos/jogtalan magatartásuk
    iránytűjeként,   amely   egyrészt  homályos,   másrészt   nem
    kötelező.

    2. A rendelkező részt – álláspontom szerint – a következő, 2.
    pontban   rögzítendő   új   rendelkezéssel   kellett    volna
    kibővíteni:
    “2.   Amennyiben  a  vélhetően  akár  részbeni   érvényességi
    fogyatékosságban szenvedő törvényt az Országgyűlés elnöke  és
    a  köztársasági  elnök már aláírta, az Alkotmány  26.  §  (1)
    bekezdésének megfelelően a köztársasági elnöknek gondoskodnia
    kell a törvény kihirdetéséről”.
    (Ez  a  2.  pont teljesen egybecseng Bihari, Czúcz, Holló  és
    Kukorelli     alkotmánybírák     különvéleményében      adott
    szövegjavaslat  első  fordulatával. A további  “finomítások”,
    “árnyalások”  alkotmányi megalapozhatóságát azonban  vitatom,
    mert   azok   szerint  az  érvényesség  felől  –  esetenkénti
    vizsgálatról, mérlegelésről lévén szó – ténylegesen a jövőben
    is  a  köztársasági  elnök, sőt az őt  helyettesítő  házelnök
    dönthetne;  ez  pedig  már  az  Alkotmánybíróság  penzuma.  E
    hatásköre   átruházására,   –  legalábbis   az   Alkotmányból
    levezethetően – nem jogosult az Alkotmánybíróság.)

    Az  Alkotmánybíróság a 8/1992. (I. 30.) AB határozatában  már
    megállapított  köztársasági  elnököt  kötelező  rendelkezést.
    Ebben  a  határozatban  a  kinevezést  halogató  (“hallgató”)
    köztársasági   elnököt   kötelezte   a   döntéshozatalra   az
    Alkotmánybíróság.   A   “kötelezés”   ott   sem    torkollott
    “felelősségre vonásba”, s ez itt sem kerül(het) szóba, hiszen
    nem történik egyéb mint az, hogy az Alkotmánybíróság kijelöli
    a   köztársasági  elnök  mérlegelési  jogkörének  alkotmányos
    határait a törvényalkotási eljárásban.

    A kötelezettség megállapítása önmagában nem felelősségalapító
    tény; ha nem így lenne, a köztársasági elnök nem tölthetné be
    alkotmányos szerepét sem.

                                 V.
                                 
          A következtetések “kiegészítik”-e az Alkotmányt?
                                 
    A  IV.  2.  pontban  általam megfogalmazott követelmények  az
    aláíráshoz   kapcsolódó  alkotmányjogi  dogmatikai   háttérre
    támaszkodva,   az   Alkotmány   rendszertani   értelmezésével
    nyomatékosítják,  de nem egészítik ki az Alkotmány  vonatkozó
    rendelkezéseit.  Úgy  vélem, éppen  a  többségi  határozatban
    (annak  indokolásában)  foglaltak vezetnek  el  az  Alkotmány
    kiegészítéséhez,  minthogy  az  abban  írtak   túlmennek   az
    alkotmányértelmezés   megengedhető   határán   azzal,    hogy
    ténylegesen   kiüresítik   a  köztársasági   elnöki   aláírás
    hitelesítési    karakterét.    Álláspontom     szerint     az
    alkotmányértelmezés folyamata nem vezethet olyan  eredményre,
    amely ellentmondana az Alkotmány szövegének, illetve akárcsak
    időlegesen  is  lehetetlenné  tenné  az  Alkotmány   valamely
    rendelkezésének az érvényesülését. (Az 54/2001. (XI. 29.)  AB
    határozat jó példa erre.)

    Az    Alkotmány   társadalmi   konszenzust   fejez   ki;    a
    kompromisszumok     eredményeként    szabályozása     gyakran
    keretjellegű, bizonyos életterületeket csak érintőlegesen von
    jogi rendezés alá, az ezekkel kapcsolatos tényállásai – kevés
    kivételtől  eltekintve  – nyitottak  és  nem  teljesek,  több
    előírása  értékeket, célokat, programokat rögzít,  nem  pedig
    egzakt, magatartás-előíró szabályokat. Az Alkotmányban  tehát
    számos  általános,  tartalmilag  tágítható  fogalom,  szabály
    található  [V.ö.: Petrétei József: Alkotmány, alkotmányosság.
    In:  Kiss  László (szerk.): Válogatott fejezetek a rendszeres
    alkotmánytan  köréből.  JPTE-ÁJK,  Pécs  1996.  82-83.   o.].
    Továbbá,  az  Alkotmány  rendelkezései,  csakúgy,  mint   más
    jogterület  normái nincsenek megcímezve, nem  határozzák  meg
    saját  alkalmazásuk  szabályait. Minden “normatív”  Alkotmány
    feltételez  egy  működő jogrendszert. Az  Alkotmány  bizonyos
    mértékig    tekintettel    van   az    általa    szabályozott
    jogrendszerben   előforduló   fogalmakra,   koncepciókra.   A
    köztársasági elnöki aláírásnak ennek megfelelően  nem  adható
    olyan  értelmezés, amelynek eredményeként  az  aláírónak  nem
    kell meggyőződnie az aláírt dokumentum tartalmáról.

    (Lásd  még:  Frederick  Schauer: An Essay  on  Constitutional
    Language. 29 UCLA Law Review 797-828.)

    A magas absztrakciós szint melletti másik tényező, amelyet az
    alkotmányértelmezésnél figyelembe kell venni az  időtállóság,
    azaz ideális esetben az Alkotmány nem a pillanatnak szól.  Az
    alaptörvény  időállósságának majdnem szükségszerű  eredménye,
    hogy  az  Alkotmány "a szabályozás szélessége és  nyitottsága
    következtében   sokkal  inkább  ki   van   téve   a   valóság
    változásainak,  mint  más  jogterületek  normái."  (Petrétei,
    1996. uo.)

    Az  Alkotmány  nyelvezetének általánossága,  tömörsége  miatt
    gyakran  nehéz  eldönteni, hogy az Alkotmány  által  teljesen
    szabályozott    (pl.:   ilyenek   a   köztársasági    elnökké
    választhatóság  feltételei),  nem  szabályozott  esetről   (a
    szuszpenzív   vétóra  okot  adó  konkrét  körülmények)   vagy
    részlegesen szabályozott esetről van-e szó. Úgy vélem a jelen
    alkotmányjogi  probléma,  és annak  megoldása  a  részlegesen
    szabályozott   és   teljesen  szabályozott   esetek   halmaza
    határának   közelében   van.  Az  Alkotmány   törvényalkotási
    eljárásra  vonatkozó szabályai meglehetősen szűkszavúak.  (Az
    alaptörvény például nem határozza meg, hogy a házelnök mennyi
    időn belül küldi meg az általa aláírt törvényt a köztársasági
    elnöknek,  a köztársasági elnök milyen szervezeten  keresztül
    gondoskodik a törvények kihirdetéséről.) Részben rendszertani
    értelmezéssel,  részben  az  Alkotmánybíróság  által  gyakran
    alkalmazott   alkotmányjogi   dogmatika   kidolgozásával   az
    Alkotmánynak  – a többségi határozathoz képest – megfelelőbb,
    koherensebb  értelmezést lehet adni.  Ez  az  értelmezés  nem
    csúszik  át  alkotmány-kiegészítésbe, vagyis az alkotmányjogi
    probléma  olyan  megoldásába, amelyeket nem  szabályozott  az
    Alkotmány. (Az alkotmánymódosítást – az alanyi aspektust  nem
    említve   –  annyival  tartom  jogelméleti  szempontból   más
    esetnek,  hogy  annak  eredményeként  nemcsak  olyan   esetek
    kerülnek szabályozásra, amelyeket az Alkotmány nem rendezett,
    hanem  már szabályozott vagy részlegesen szabályozott  esetek
    regulálása  változhat  meg.) A fent kifejtett  érvek  viszont
    megalapozhatóvá  teszik  azt  a  gyanút,  hogy   a   T1.-gyel
    kapcsolatban éppen a többségi határozat által hallgatólagosan
    elfogadott  megoldás  csúszik át a  nem  szabályozott  esetek
    halmazába,  s  ennek  szükségképpeni eredménye  az  Alkotmány
    kiegészítése.  Érvelésem azonban csak akkor lesz  teljes,  ha
    azt   kibővítem  az  alkotmányértelmezés  és  a   részlegesen
    szabályozott esetek közötti kapcsolat rövid vizsgálatával.

    Az   alkotmányértelmezés   során   az   Alkotmánybíróság   az
    alkotmányi   normát  konkretizálja,  pontosabbá   teszi.   Az
    Alkotmány  fentebb  említett nyelvi, szabályozási  természete
    miatt van szükség alkotmányjogi dogmatika kifejlesztésére. Ha
    nem  fogadnánk el azt a lehetőséget, hogy az Alkotmány  által
    csak  részlegesen  szabályozott  eseteket  is  elbírálhat  az
    Alkotmánybíróság, és ennek érdekében alkotmányjogi dogmatikát
    fejleszthet  ki,  akkor  nagyon  szűk  mozgástere  lenne   az
    alkotmánybírósági alkotmányvédelemnek. Így – többek között  –
    sem  a szükségességi-arányossági teszt, sem a jogállamiságból
    eredő  számos garanciális szabály nem lenne kiolvasztható  és
    alkalmazható.

    Az alkotmányi nyelv természete és a hatékony alkotmányvédelem
    szükségessége    természetesen    nem    menti     fel     az
    Alkotmánybíróságot,  hogy  az  Alkotmány  olyan  értelmezését
    adja, amelynek eredményeként a létrehozott normavariánsok nem
    lehetetlenítik   el   az  Alkotmány  értelmezett   normájának
    irvényesülését. Az alkotmányértelmezés pontosabbá, a  konkrét
    alkotmányjogi probléma szempontjából alkalmazhatóvá teszi  az
    Alkotmány  adott normáját, mégpedig úgy, hogy  a  létrehozott
    normavariáns koherens marad az Alkotmánnyal.

    A   részlegesen  szabályozott  esethez  kapcsolódó  dogmatika
    megalkotása ebben az ügyben elsősorban a köztársasági  elnöki
    és  a  házelnöki  aláírás értelmezéséhez  kötődik.  Magam  az
    aláíráshoz  kapcsolódó alkotmányjogi dogmatika vizsgálatából,
    a   hatalmi   ágak   elválasztásának,   az   Alkotmánybíróság
    hatáskörének alkotmányi szabályozásából, a köztársasági elnök
    és    a   házelnök   törvényalkotási   eljárásban   betöltött
    szerepéből,  valamint  a  köztársasági  elnököt  helyettesítő
    házelnök   Alkotmányban  tételezett  hatásköreire   vonatkozó
    szabályok  egymásra  vonatkoztatott  értelmezéséből  a  jelen
    üggyel   érintett   részlegesen   szabályozott   eset   olyan
    megoldását  kínáltam volna, amely – meggyőződésem  szerint  –
    tiszteletben  tartja az alkotmányértelmezés határait,  s  nem
    csap  át  az  Alkotmány kiegészítésébe.  Ez  a  megoldás  nem
    lehetetleníti  el a köztársasági elnöki aláírás  hitelesítési
    karakterének  érvényesülését azokban az esetekben,  amikor  a
    köztársasági  elnök úgy véli, hogy az általa  aláírt  törvény
    vélhetően  érvényességi fogyatékosságban szenved, illetve  (a
    többségi  határozattal  szemben)  nem  hoz  létre  olyan   új
    köztársasági elnöki hatásköröket sem, amelyeket az  Alkotmány
    nem  szabályoz,  nevezetesen: a  “visszajuttatást”  és  ezzel
    együtt  a  “visszajuttatott”  törvény  érvényességéről   való
    végleges döntést.

    Budapest, 2002. január 21.
                                                  Dr. Kiss László
                                                    alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     675/B/2001
     Date of the decision:
     .
     01/21/2002
     .
     .