English
Hungarian
Ügyszám:
.
748/A/2000
Előadó alkotmánybíró: Kiss László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 2/2001. (I. 17.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2001/40
.
A döntés kelte: Budapest, 01/16/2001
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !
                                
   Az  Alkotmánybíróság a köztársasági elnöknek az  Országgyűlés
   által  elfogadott,  de  még ki nem  hirdetett  törvény  egyes
   rendelkezései  alkotmányellenességének előzetes  vizsgálatára
   benyújtott  indítványa alapján – dr. Bagi István,  dr.  Erdei
   Árpád,  dr. Harmathy Attila és dr. Kiss László alkotmánybírók
   párhuzamos indokolásával – meghozta a következő

                           határozatot:

   Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a szervezett bűnözés,
   valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés
   szabályairól  és  az  ehhez kapcsolódó  törvénymódosításokról
   szóló  1999.  évi  LXXV.  törvény  módosításáról  szóló,   az
   Országgyűlés  2000.  szeptember  5-ei  ülésnapján  elfogadott
   törvény 1. §-a alkotmányellenes.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                              Indokolás
                                 
                                 I.
                                 
        Az  Országgyűlés 2000. szeptember 5-ei ülésnapján fogadta
    el  a  szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes
    jelenségek   elleni  fellépés  szabályairól   és   az   ehhez
    kapcsolódó  törvénymódosításokról  szóló  1999.   évi   LXXV.
    törvény  (a továbbiakban: Szbt.) módosításáról szóló törvényt
    (a  továbbiakban: Szbt.M.). E törvény 1. §-a új  (5)  és  (6)
    bekezdéssel egészítette ki az Szbt. 62. §-át.
       
        A  köztársasági  elnök (a továbbiakban:  indítványozó)  a
    jogbiztonság és a jogállamiság elvéből fakadóan – alkotmányos
    aggályának  hangot  adva – fontosnak tartotta  azt,  hogy  az
    Alkotmánybíróság  a már elfogadott, de még ki  nem  hirdetett
    törvény      általa      idézett     rendelkezéseinek      az
    alkotmányellenességét előzetesen vizsgálja meg. Így  a  2000.
    szeptember 20-án kelt indítványában – az Alkotmány 26. §  (4)
    bekezdésében  írt  jogkörénél fogva – az  Alkotmánybíróságról
    szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 1.  §-
    ának a) pontja, 21. § (1) bekezdésének b) pontja és a 35. §-a
    alapján  a  törvény  meghatározott rendelkezéseinek  előzetes
    alkotmányossági vizsgálatát kezdeményezte.
       
        Az   Szbt.  62.  §  (3)-(4)  bekezdései  tartalmazzák   a
    felhatalmazást   a  képviselő-testületek  számára,   hogy   a
    prostitúció  gyakorlásának további  szabályairól,  illetve  a
    türelmi    zóna   kijelöléséről   önkormányzati    rendeletet
    alkossanak.
       
        Az    indítványozó   ezzel   összefüggésben    utal    az
    önkormányzati alapjogok Alkotmány általi védelmére,  valamint
    arra, hogy e jogok korlátozásának alkotmányos gátja, hogy  az
    ilyen   tárgyú   törvények   elfogadásához   a   jelen   lévő
    országgyűlési  képviselők kétharmadának szavazata  szükséges,
    továbbá,  hogy a törvény ezeket az önkormányzati jogokat  nem
    vonhatja   el   és   nem   állapíthat   meg   olyan   mértékű
    korlátozásokat,    amelyek   valamely    önkormányzati    jog
    tartalmának  kiüresedéséhez vezetnek.  Hangsúlyozza  azonban,
    hogy    az    önkormányzati   alapjogot   korlátozó   törvény
    elfogadásával  kapcsolatos  formai  követelményeket  illetően
    nincs  kifogása, tekintettel arra, hogy – álláspontja szerint
    –  a  törvénymódosítás során figyelembe vették a 4/1993. (II.
    12.) AB határozatban foglaltakat.
       
        Az  indítványozó  álláspontja  szerint  “az  önkormányzat
    képviselőtestületének    törvénysértéseire,     mulasztásaira
    vonatkozóan  léteznek szabályok a magyar  önkormányzati  jogi
    szabályozásban;  legjellemzőbben  a  közigazgatási  hivatalok
    eljárását  kell  megemlíteni az  Ötv.  98-99.  §-ban”.  Ennek
    következtében  az  indítványozó nem lát  indokot  arra,  hogy
    éppen  a türelmi zóna kijelölésének az ügye kerüljön ki  ezen
    általános szabályok hatálya alól.
       
        Az  indítványozó  úgy ítéli meg, hogy komoly  alkotmányos
    aggályokat  vet fel az Szbt.M. 1. §-a az Alkotmány  42.  §-a,
    44/A. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése, valamint  az
    Alkotmánybíróságnak   az   e   rendelkezésekkel   kapcsolatos
    gyakorlata tekintetében.
       
        A  továbbiakban  az  Szbt.M. 2. § (1)  és  (2)  bekezdése
    közötti  feszültségre  hívja  fel  a  figyelmet.  Álláspontja
    szerint  a  2.  §  (2)  bekezdése  mintegy  visszamenőlegesen
    helyezi  hatályba  az  Szbt.M.-t, mivel  a  folyamatban  lévő
    ügyeket  úgy  tekinti, mintha azok folyása alatt  az  Szbt.M.
    hatályban lett volna.
       
        A  fentiek – az indítványozó véleménye szerint – komolyan
    felvetik   a   jogbiztonság  sérelmének   kérdését.   Mindent
    egybevetve  úgy  ítélte  meg,  hogy  “az  Szbt.M.  2.  §-ának
    rendelkezései  komoly alkotmányos aggályokat  vetnek  fel  az
    Alkotmánynak    a    jogállamiságból    eredő    jogbiztonság
    követelményét megállapító 2. § (1) bekezdésével, valamint  az
    Alkotmánybíróságnak    az   e   rendelkezéssel    kapcsolatos
    gyakorlatával összevetve.”
       
        Az  indítványozó végezetül – kifejtett indokai alapján  –
    arra   kérte   az  Alkotmánybíróságot,  hogy  “az  Szbt.M.-et
    alkotmányosan véleményezze, és állapítsa meg, hogy
        a)  sérti-e  az  Szbt.M. 1. §-a az Alkotmánynak  a  helyi
    önkormányzás    alapelveit   megállapító   42.    §-át,    az
    önkormányzatokat   az   önkormányzati   ügyekben    megillető
    szabályozási,  rendeletalkotási alapjoguk szabad  gyakorlását
    [Alkotmány  44/A.  §  (1) bekezdés a)  pont;  (2)  bekezdés],
    illetve,  hogy  az  Szbt.M.  1.  §-a  összhangban  van-e   az
    Alkotmánybíróságnak    ezen    alkotmányi    rendelkezésekkel
    kapcsolatos gyakorlatával;
        b)   sérti-e   az  Szbt.M.  2.  §-a  az  Alkotmánynak   a
    jogállamiságból eredő jogbiztonság követelményét  megállapító
    2.  §  (1)  bekezdését,  illetve,  hogy  az  Szbt.M.  2.  §-a
    összhangban  van-e  az  Alkotmánybíróságnak  ezen  alkotmányi
    rendelkezésekkel kapcsolatos gyakorlatával.”

                                 II.

        Az Alkotmánybíróság által vizsgált jogszabályok:
        1. Az Alkotmány hivatkozott rendelkezései:
    “2.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam.”
    “8.  §  (2)  A Magyar Köztársaságban az alapvető  jogokra  és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat törvény állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
    “26.  § (4) A köztársasági elnök a törvényt aláírás előtt  az
    (1)   bekezdésben  említett  határidőn  belül  véleményezésre
    megküldi   az   Alkotmánybíróságnak,  ha   annak   valamelyik
    rendelkezését alkotmányellenesnek tartja.”

    “35. § (1) A Kormány...
    d)  a  belügyminiszter közreműködésével  biztosítja  a  helyi
    önkormányzatok törvényességi ellenőrzését;...
    (2)  A Kormány a maga feladatkörében rendeleteket bocsát  ki,
    és határozatokat hoz....”

    “37.  §  (3)  A  Kormány  tagjai feladatuk  ellátása  körében
    rendeleteket  adhatnak  ki. Ezek azonban  törvénnyel  vagy  a
    Kormány    rendeletével   és   határozatával   nem   lehetnek
    ellentétesek.”

    “42. § A község, a város, a főváros és kerületei, valamint  a
    megye   választópolgárainak  közösségét  megilleti  a   helyi
    önkormányzás  joga.  A helyi önkormányzás a  választópolgárok
    közösségét   érintő   helyi  közügyek  önálló,   demokratikus
    intézése,  a  helyi közhatalomnak a lakosság  érdekében  való
    gyakorlása.”

    “43. § (2) A helyi önkormányzati jogokat és kötelezettségeket
    törvény határozza meg....”
    “44/A. § (1) A helyi képviselőtestület:
    a)  önkormányzati  ügyekben önállóan  szabályoz  és  igazgat,
    döntése kizárólag törvényességi okból vizsgálható felül,...”

    “44/A.  §  (2)  A  helyi képviselőtestület  a  feladatkörében
    rendeletet  alkothat, amely nem lehet ellentétes  a  magasabb
    szintű jogszabállyal.”
    “44/B.  §  (3)  Törvény vagy kormányrendelet  államigazgatási
    feladatot, hatósági hatáskört állapíthat meg a jegyzőnek,  és
    kivételesen a képviselőtestület hivatala ügyintézőjének is.”
    “44/C.    §   A   helyi   önkormányzatokról   szóló   törvény
    elfogadásához   a   jelen   lévő   országgyűlési   képviselők
    kétharmadának      szavazata      szükséges.       Ugyanilyen
    szavazataránnyal   elfogadott  törvényben  korlátozhatók   az
    önkormányzatok alapjogai.”
       
        2. Az Abtv. hivatkozott rendelkezései:
    “1. § Az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik:
    a)  a  már  elfogadott, de még ki nem hirdetett  törvény,  az
    Országgyűlés  ügyrendje  és  a  nemzetközi  szerződés   egyes
    rendelkezései alkotmányellenességének előzetes vizsgálata;”
    “21. § (1) Az 1. § a) pontja szerinti eljárást – a 33-36.  §-
    ban foglalt megkülönböztetés szerint – indítványozhatják:
    b) a köztársasági elnök,”
    “35.   §   (1)   A   köztársasági   elnök   indítványára   az
    Alkotmánybíróság az Országgyűlés által elfogadott, de még  ki
    nem   hirdetett  törvény  aggályosnak  tartott  rendelkezését
    megvizsgálja.”
       
        3.   A  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.
    törvény   (a   továbbiakban:  Ötv.)   indítvánnyal   érintett
    rendelkezései:
    “1.  §  (5) Törvény a helyi önkormányzatnak kötelező feladat-
    és hatáskört is megállapíthat....”

    “6.  §  (2)  A  helyi önkormányzat önként vállalt,  illetőleg
    kötelezően  előírt feladat- és hatáskörei  a  helyi  közügyek
    széles  körét  fogják át. Törvény kivételesen  utalhat  helyi
    közügyet más szervezet feladat- és hatáskörébe.”

    “7.   §  (1)  Törvény  vagy  törvény  felhatalmazása  alapján
    kormányrendelet     kivételesen    a     polgármestert,     a
    főpolgármestert,  a megyei közgyűlés elnökét  államigazgatási
    hatósági    hatáskörrel   ruházhatja   fel.   Törvény    vagy
    kormányrendelet államigazgatási feladatot, hatósági hatáskört
    állapíthat  meg a jegyzőnek, a főjegyzőnek és  kivételesen  a
    képviselő-testület hivatala ügyintézőjének is.

     (2)   Törvényben   vagy   törvény   felhatalmazása   alapján
    kormányrendeletben   előírt  esetekben  honvédelmi,   polgári
    védelmi,  katasztrófa-elhárítási ügyekben a  polgármester,  a
    főpolgármester,  a  megyei közgyűlés  elnöke  részt  vesz  az
    országos  államigazgatási feladatok  helyi  irányításában  és
    végrehajtásában.”
    “10.  §  (1) A képviselő-testület hatásköréből nem  ruházható
    át:

    a) a rendeletalkotás;...”
    “15.  § (1) Minősített többség szükséges a 10. § a), b),  e),
    f),  g)  pontban  foglalt  ügyek,  továbbá  a  szervezeti  és
    működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez,...”
    “16.   §  (1)  A  képviselő-testület  a  törvény  által   nem
    szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére,  továbbá
    törvény    felhatalmazása   alapján,   annak   végrehajtására
    önkormányzati rendeletet alkot.”
    “95. § A Kormány:
    a)  a  belügyminiszter közreműködésével, a  fővárosi,  megyei
    közigazgatási  hivatal  vezetője  útján  biztosítja  a  helyi
    önkormányzatok törvényességi ellenőrzését;”

    “96. § A belügyminiszter:
    a)   előkészíti  az  Országgyűlés  és  a  köztársasági  elnök
    hatáskörébe tartozó területszervezési döntéseket;
    b)  kezdeményezi  a  Kormánynál az Alkotmánnyal  ellentétesen
    működő   helyi  képviselő-testület  feloszlatására  vonatkozó
    országgyűlési előterjesztés benyújtását;
    c)   közreműködik   a  helyi  önkormányzatok   feladatát   és
    hatáskörét,  a  polgármester, a főpolgármester,  a  fővárosi,
    megyei    közigazgatási    hivatal    tevékenységét    érintő
    jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei és  egyedi
    állami döntések tervezeteinek előkészítésében;
    d)   összehangolja   a   helyi   önkormányzatok   működésével
    összefüggő    településfejlesztés,    valamint    a    megyei
    önkormányzatok működésével összefüggő fejlesztés, tervezés és
    gazdálkodás kormányzati feladatait;”

    “97. § A miniszter:
    a)    rendeletben    határozza   meg   a   polgármester,    a
    főpolgármester,  a  megyei  közgyűlés  elnöke,  a  jegyző,  a
    főjegyző,  a fővárosi, megyei közigazgatási hivatal  vezetője
    államigazgatási feladatai ellátásának szakmai szabályait,  és
    ellenőrzi azok érvényesülését;
    b)  rendeletben  szabályozza  a  helyi  önkormányzatok  által
    fenntartott  intézmények működésének szakmai  követelményeit,
    az  intézmények dolgozóinak képesítési előírásait,  ellenőrzi
    az előírások érvényesülését;
    c)  az  a)  és  b)  pontban említett ellenőrzés  eredményéről
    tájékoztatja  a  helyi  önkormányzatot,  javaslatot  tesz   a
    hiányosságok   megszüntetésére,   kezdeményezheti,   hogy   a
    képviselő-testület    tárgyalja     meg     az     ellenőrzés
    tapasztalatait,   törvénysértés   esetén    tájékoztatja    a
    törvényességi ellenőrzést ellátó szervet;
    d)   tájékoztatja   a   helyi   önkormányzatot   a   központi
    ágazatpolitikai  célokról,  a  szabályozási  eszközökről,  és
    biztosítja   számukra   az  ágazati   feladatok   ellátásához
    szükséges információt;
    e)  a  helyi önkormányzatoktól – ágazati feladatai körében  –
    adatokat  és  tájékoztatást kérhet, amelyet  az  önkormányzat
    köteles teljesíteni;
    f)  az  állami költségvetésről szóló törvényben meghatározott
    címen  és feltételekkel a helyi önkormányzat részére pénzügyi
    támogatást nyújthat.”

        4. Az Szbt.M. indítványozó által támadott rendelkezései:
    “1.  §  A  szervezett bűnözés, valamint az  azzal  összefüggő
    egyes  jelenségek elleni fellépés szabályairól  és  az  ehhez
    kapcsolódó  törvénymódosításokról  szóló  1999.   évi   LXXV.
    törvény 62. §-a kiegészül az alábbi (5) és (6) bekezdésekkel,
    egyidejűleg a jelenlegi (5) bekezdés jelölése (7)  bekezdésre
    változik:
    (5)  Ha az önkormányzat a türelmi zóna kijelölésére vonatkozó
    jogszabályi  kötelezettségének a közigazgatási  hivatalnak  a
    mulasztás  megszüntetésére  vonatkozó  felhívását  követő  30
    napon   belül   nem   tesz  eleget,   a   türelmi   zónát   a
    belügyminiszter rendelettel öt évre kijelöli.
    (6)  Az  (5)  bekezdés szerinti kijelölés  további  öt  évvel
    meghosszabbítható,  ha  az  önkormányzat   a   türelmi   zóna
    kijelölésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségének  az  (5)
    bekezdés szerinti öt év alatt sem tesz eleget.”

    “2.  §  (1)  E  törvény a kihirdetését követő  8.  napon  lép
    hatályba.
    (2)  E  törvényt  a folyamatban levő ügyekben  is  alkalmazni
    kell,  akként, hogy az 1. §-ban szereplő 30 napos határidő  e
    törvény hatályba lépésétől számítódik.”

                                III.

        Az   indítvány  –  az  Alkotmánybíróság  által   vizsgált
    részében – megalapozott.

        1.    Az   indítványozó   mindenekelőtt   azt   kéri   az
    Alkotmánybíróságtól,   hogy   “az   Szbt.M-t    alkotmányosan
    véleményezze, és állapítsa meg, hogy
        –  sérti-e  az  Szbt.M.  1. §-a az Alkotmánynak  a  helyi
    önkormányzás    alapelveit   megállapító   42.    §-át,    az
    önkormányzatokat   az   önkormányzati   ügyekben    megillető
    szabályozási,  rendeletalkotási alapjoguk szabad  gyakorlását
    Alkotmány  44/A.  §  (1)  bekezdés  a)  pont,  (2)  bekezdés,
    illetve,  hogy  az  Szbt.M.  1.  §-a  összhangban  van-e   az
    Alkotmánybíróságnak    ezen    alkotmányi    rendelkezésekkel
    kapcsolatos gyakorlatával”.
       
        Az  indítvány szerint: “... a türelmi zóna kijelölése  az
    illetékességi területen, továbbá a törvényi rendelkezések  és
    a   helyileg  kialakított  részletszabályok  végrehajtása  az
    Alkotmány   44/A.   §  (1)  bekezdés  a)  pontja   értelmében
    önkormányzati  ügy,  helyi  közügy.  Ebből  az  következik  –
    tekintettel az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésére is – ,  hogy
    ezekben  az  ügyekben  a helyi rendeletalkotás  önkormányzati
    alapjog,  amelyet megillet az a védelem, amelyet az Alkotmány
    és  az  Ötv. megállapít, és amelyet az Alkotmánybíróság  több
    határozatában értelmezett.”
       
        Az     indítványban     foglaltak    elbírálásához     az
    Alkotmánybíróság  áttekintette az önkormányzati  alapjogokkal
    kapcsolatos fontosabb korábbi határozatainak a tartalmát:
        “Az Alkotmánybíróság már több határozatában vizsgálta  az
    Alkotmányban     szabályozott     önkormányzati     alapjogok
    természetét.  pl.: 1/1993. (I. 13.) AB határozat,  ABH  1993,
    27.;  4/1993. (II. 12.) AB határozat, ABH 1993,  48,  68-73.;
    57/1994.  (IX.  17.)  AB  határozat,  ABH  1994,  316,  331.;
    77/1995.   (XII.  21.)  AB  határozat,  ABH  1995,   396.   E
    határozataiban megállapította, hogy az Alkotmány 44/A. §  (1)
    bekezdésében   szabályozott  alapjogok  a  helyi   képviselő-
    testületek   számára   biztosított  olyan  hatáskörcsoportok,
    amelyek   a  helyi  önkormányzás  körében  az  önkormányzatok
    számára biztosított autonómia alkotmányos garanciáit képezik.

    Az  önkormányzatokat  az  egyes alapjogok  körében  megillető
    autonómia  azonban  nem  feltétlen  és  korlátozhatatlan.  Az
    alapjogok   szabályozása  elsősorban  a  kormánnyal   és   az
    államigazgatással  szemben  nyújt  alkotmányos  garanciát  az
    vnkormányzatok   számára.  A  törvényhozót  az   Alkotmányban
    szabályozott  önkormányzati alapjogok  annyiban  korlátozzák,
    hogy azokat nem vonhatja el, nem állapíthat meg olyan mértékű
    korlátozásokat,   amelyek  valamely   önkormányzati   alapjog
    tartalmának kiüresedéséhez, tényleges elvonásához vezetnek.
       
        Az  Alkotmány  44/A.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott
    hatáskörcsoportok,  önkormányzati  alapjogok  egy,  az  állam
    közhatalmi    szervezeti   rendszerén   belül   elhelyezkedő,
    Alkotmányban szabályozott szervtípus autonómiáját  hivatottak
    garantálni. Így az önkormányzati alapjogokat az Alkotmány nem
    részesíti   a  XII.  fejezetben  szabályozott  –   az   egyén
    autonómiájának  alkotmányos  garanciáit  jelentő  –  alapvető
    jogokat megillető, azokkal azonos alapjogi védelemben. Így az
    önkormányzati    alapjogok   korlátozásával    szemben    nem
    alkotmányossági   követelmény   az,   hogy   arra    valamely
    alkotmányos  jog  érvényesítése,  valamely  alkotmányos   cél
    érdekében szükségszerűen és azzal arányosan kerüljön  sor....
    Nem sérti az alapjogok egyenlőségének követelményét az, ha az
    alapjogok   tartalmát  adó  hatáskörcsoporton   belül   egyes
    hatáskörök  gyakorlását a törvény korlátozza, egészen  addig,
    amíg a korlátozás az önkormányzati alapjog kiüresedéséhez nem
    vezet,  lehetetlenné  nem  teszi azt,  hogy  az  önkormányzat
    önálló  felelősséggel döntsön az alapjog  lényeges  tartalmát
    jelentő hatáskörökben.” 56/1996. (XII. 12.) AB határozat, ABH
    1996, 204, 207-208.
       
        Más  oldalról  kiindulva is ezt az álláspontot  képviseli
    az  Alkotmánybíróság: “Az Alkotmány 44/A. § (1)  bekezdésének
    a/   pontja   kimondja,   hogy  a  helyi   képviselő-testület
    önkormányzati  ügyekben  önállóan szabályoz  és  igazgat.  Az
    önkormányzati ügyek, a helyi közügyek körét az Ötv. 1  §  (2)
    bekezdése   úgy  definiálja,  hogy  azok  ...,  a  közhatalom
    önkormányzati  típusú helyi gyakorlásához, valamint  mindezek
    szervezeti,   személyi   és   anyagi   feltételeinek    helyi
    megteremtéséhez kapcsolódnak. ... Ez azonban nem jelenti azt,
    hogy...    minden   társadalmi   viszony   szabályozása    az
    önkormányzat  hatáskörébe  tartozik,  magasabb  szintű   jogi
    szabályozásnak   e  körben  nincs  helye”.   324/B/1991.   AB
    határozat, ABH 1992, 468.
       
        Kiemelten  hangsúlyozza  tehát  az  Alkotmánybíróság:  az
    önkormányzatokat   az  egyes  alapjogok   körében   megillető
    autonómia   nem   feltétlen  és  nem  korlátozhatatlan.   “Az
    önkormányzati  alapjogok  felsorolásánál  az  Alkotmány  több
    alapjognál  kifejezetten előírja, hogy azt  “törvény  keretei
    között”  gyakorolja a helyi képviselő-testület. 44/A.  §  (1)
    bekezdés   d)   és   e)   pont.   “Törvényben   meghatározott
    feladatokhoz”  van kötve a c) pont szerinti alapjog  a  saját
    bevételre  és  az  állami támogatásra. Az  a/  pont  szerinti
    önálló  szabályozás  és  igazgatás  keretében  hozott  döntés
    kizárólag  törvényességi okból vizsgálható felül, azaz  ez  a
    jog   is   csak  “a  törvény  keretei  között”  gyakorolható.
    Függetlenül   attól,   utal-e  rá   az   Alkotmány,   bármely
    önkormányzati    alapjog   gyakorlása   elképzelhetetlen    e
    megszorítás  nélkül. Például a tulajdonosi  jogokat  vagy  az
    önálló   vállalkozást   44/A.  §   (1)   bekezdés   b/   pont
    nyilvánvalóan  a  Ptk.,  illetve a  vállalkozásokra  irányadó
    jogszabályok keretei között gyakorolhatja az önkormányzat is.
    Az  Ötv. 1. §-a egyértelművé is teszi, hogy az alapjogok csak
    “törvény    keretei   között”   gyakorolhatók,   amikor    az
    Alkotmányban  szereplő  alapjogok megismétlése  és  kifejtése
    során  ezt  a  feltételt mindegyikükre nézve tartalmazza.  Az
    Alkotmánybíróság  szerint ez a feltétel  egyben  garancia  is
    arra,   hogy  a  törvényen  kívül  más  jogszabály  a   helyi
    autonómiát   nem  korlátozhatja.”  4/1993.   (II.   12.)   AB
    határozat, ABH 1993, 48, 71.
       
        “A  törvényi szabályozás elegendő mozgásteret kell,  hogy
    biztosítson   az   önkormányzat  számára   ahhoz,   hogy   az
    önkormányzat  az  ilyen  feladatok tekintetében  is  szabadon
    dönthessen  a  feladat ellátásának módjáról.” 77/1995.  (XII.
    21.) AB határozat, ABH 1995, 390, 395.
       
        2.  Az  Alkotmánybíróság eddigi gyakorlatának megfelelően
    megállapítja: önmagában véve nem alkotmányellenes  az,  ha  a
    törvényhozó    az   önkormányzatok   alapjogait    törvénnyel
    korlátozza. Az önkormányzati alapjogok ugyanis csak  “törvény
    keretei között” gyakorolhatók, az Ötv. 1. §-a az Alkotmányban
    szereplő  alapjogok  megismétlése és kifejtése  során  ezt  a
    feltételt mindegyikükre nézve tartalmazza. Az Szbt.M. 1.  §-a
    tehát  (mint  törvényi szabályozás) önmagában  nem  sérti  az
    Alkotmánynak a helyi önkormányzás alapelveit megállapító  42.
    §-át, az önkormányzatokat az önkormányzati ügyekben megillető
    szabályozási,  rendeletalkotási alapjoguk szabad  gyakorlását
    Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pont, (2) bekezdés.
       
        A  törvény által választott szabályozási mód azonban –  a
    későbbiekben     részletesen    kifejtettek     szerint     –
    alkotmányellenes,   az   ugyanis   nincs    összhangban    az
    Alkotmánnyal,  s ebből következően az Alkotmánybíróságnak  az
    idevonatkozó    alkotmányi    rendelkezésekkel    kapcsolatos
    értelmezési gyakorlatával sem.
       
        Az  alkotmányozó 1990-ben nagy önállóságot biztosított az
    önkormányzatoknak   az   államszervezetben:   ezt   az   erős
    autonómiát  fejezi  ki  az Alkotmányban tételezett  alapjogok
    gazdag katalógusa. Ezek az alapjogok pedig – mint a képviselő-
    testületeket megillető hatáskör-csoportok – a kormánnyal és a
    minisztériumokkal  szemben is garantálják  az  önkormányzatok
    autonómiáját.  [55/1994. (XI. 10.) AB  határozat,  ABH  1994,
    296, 302.]
       
        Erre  tekintettel az Szbt.M. 1. § (5) bekezdése szerinti,
    kijelölésre   igénybevehető   miniszteri   rendeleti    forma
    alkalmazása alkotmányellenes.
       
        3.  Az  Alkotmánybíróság hangsúlyozza:  az  önkormányzati
    képviselő-testületek helyi rendeleteket  az  Ötv.  1.  §-ában
    általánosan körülírt helyi közügyek tekintetében alkothatnak.
    E  helyi  közügyek átfogó keretét az önkormányzati  feladatok
    töltik   ki   konkrét  tartalommal.  A  helyi   önkormányzati
    feladatoknak pedig két csoportjuk van: egyrészt  az  Ötv.  és
    más   törvények   által  megállapított  kötelező   feladatok,
    másrészt  az Ötv. keretei között önként vállalt önkormányzati
    feladatok.   Mindezek  figyelembevételével  értelmezendő   az
    Alkotmánynak  az  az  előírása is, amely  szerint:  “A  helyi
    képviselőtestület a feladatkörében rendeletet alkothat, amely
    nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal.” [44/A.
    § (2) bekezdés].
       
        Komoly  –  önkormányzati autonómiát védő –  garancia  az,
    hogy  a helyi önkormányzatokra vonatkozó alkotmányi és átfogó
    törvényi  szabályozás értelmében önkormányzati  feladatot  és
    hatáskört,  (azaz nem államigazgatási feladatot és hatáskört)
    csak  törvény,  valamint az Alkotmány és a  törvényi  keretek
    között   maradó   helyi  önkormányzat  képviselő-testületének
    rendelete állapíthat meg.
       
        Nem  vállalhat  részt  a  helyi  közügyek  (önkormányzati
    feladatok)  szabályozásából  a miniszteri  rendelet  sem.  “A
    Kormány  tagjai  feladatuk  ellátása  körében”  adhatnak   ki
    rendeleteket.  [Alkotmány 37. § (3) bekezdése]  “Feladataikat
    az   önkormányzatokkal   kapcsolatban   az   Ötv.   97.   §-a
    konkretizálja, s az ott írt tárgykörökre szorítja,  azaz:  az
    önkormányzatokat érintő rendeletben csupán a polgármester,  a
    főpolgármester,  a  megyei közgyűlés  elnöke,  a  jegyzők,  a
    főjegyző,  a fővárosi, megyei közigazgatási hivatal  vezetője
    államigazgatási  feladatai  ellátásának  szakmai   szabályai,
    (ezek   érvényesülésének  ellenőrzése)   valamint   a   helyi
    önkormányzatok  által  fenntartott  intézmények   működésének
    szakmai   követelményei   és   az   intézmények   dolgozóinak
    képesítési  előírásai  (és  ezek érvényesülésének  szabályai)
    állapíthatók meg. [Ötv. 97. § a)-b) pont].
       
        A   belügyminiszternek  az  Ötv.  X.  fejezetében  kapott
    feladatai    előkészítési,   kezdeményezési,   közreműködési,
    összehangoló  karakterűek  [Ötv.  96.  §  a)-d)  pontok].  Az
    Alkotmány    37.    §   (3)   bekezdésének   megfelelően    a
    belügyminiszter is csak ebben a feladatkörében maradva  adhat
    ki  rendeletet,  tehát ez utóbbi nem vehető igénybe  elmaradt
    önkormányzati  rendeletalkotási jogkör helyettesítésére,  így
    helyi önkormányzati rendeletek pótlására sem. Ilyen jogköre a
    helyi   önkormányzatok  törvényességi   ellenőrzésében   való
    közreműködési jogából [Alkotmány 35. § (1) bekezdés d)  pont;
    Ötv.  95.  § a) pont] sem vezethető le. Nyilvánvaló,  hogy  a
    belügyminiszter  rendelete  e tekintetben  érintené  a  helyi
    önkormányzati jogokat és kötelezettségeket, s ezáltal ütközne
    az  Alkotmány  43. § (2) bekezdésében foglalt  rendelkezéssel
    is,   amely  szerint:  “A  helyi  önkormányzati  jogokat   és
    kötelezettségeket törvény határozza meg ...”
       
        Nem  kétséges  ezek  alapján, hogy  az  Ötv.  16.  §  (1)
    bekezdésének  abban  a  rendelkezésében,  amely  szerint   “a
    képviselő-testület  a  törvény által nem  szabályozott  helyi
    társadalmi    viszonyok    rendezésére,    továbbá    törvény
    felhatalmazása  alapján,  annak végrehajtására  önkormányzati
    rendeletet alkot”, a “törvény” szó valóban törvényt és nem  a
    végrehajtó  hatalom (Kormány, miniszter) normáit  is  magában
    foglaló  jogszabályt  jelent. A  miniszteri  rendeleti  forma
    (mint jogforrási forma) alkotásának az Szbt.M. 1. §-ában való
    lehetővé tétele tehát alkotmányellenes.
       
        A  kormányzati  szervek és az önkormányzatok  kapcsolatát
    az   önkormányzatok  Alkotmány  által  is  védett  önállósága
    (autonómiája)   a   jogalkotás  területén  is   nagymértékben
    meghatározza.  A  törvényalkotó  a  felhatalmazás  révén   és
    keretében   konkrét   jogalkotói  hatáskört   is   adhat   az
    önkormányzatoknak és azt – az országos és  a  helyi  közügyek
    súlyát  mérlegelve  –, a jogállami követelmények  szem  előtt
    tartásával  vissza  is vonhatja. A jelen  ügyben  alkalmazott
    szabályozási   megoldás  és  módszer  azonban   –   amely   a
    jogalkotási   hatáskört   formailag   meghagyja   ugyan    az
    önkormányzatoknál,  de  azt  tartalmilag  bizonyos  esetekben
    mégis    elvonja    –   alkalmas   a   helyi    önkormányzati
    rendeletalkotásban testet öltő autonómia lényeges tartalmának
    korlátozására.
       
        Az  Alkotmány  44/A.  §  (1)  bekezdés  a)  pontjában  az
    önkormányzati  ügyekben  biztosított  önálló  szabályozás  és
    igazgatás  joga  önkormányzati alapjog,  amely  ilyenként  az
    Alkotmány 44/C. §-ának védelme alatt is áll.
       
        Az  önkormányzati rendeletalkotás az Ötv.-ben is  kiemelt
    jelentőségű:    a    rendeletalkotás   a   képviselő-testület
    hatásköréből  nem ruházható át [Ötv. 10. §  (1)  bekezdés  a)
    pont],  illetőleg e hatáskör gyakorlásához minősített többség
    szükséges.   [Ötv.   15.  §  (1)  bekezdése].   Az   Ötv.   e
    rendelkezései egyértelműen kifejezésre juttatják azt, hogy az
    Ötv.  1.  §  (2)  bekezdésében  részletezett  helyi  közügyek
    önkormányzati rendelettel történő szabályozása egyidejűleg  a
    közhatalom   helyi  gyakorlásának  normatív   formában   való
    megtestesülését   is   jelenti.  Ez  a   körülmény   egyrészt
    megjeleníti  kifelé az önkormányzatot, másrészt  parancsolóan
    szükségessé  teszi a fokozottabb alkotmányi védelmet.  Ez  az
    alkotmányi védelem töretlenül jelentkezik az Alkotmánybíróság
    eddigi  gyakorlatában: ennek jegyében  semmisítette  meg  pl.
    miniszteri  rendelet  rendelkezését azon  a  címen,  mert  az
    “fővárosi  közgyűlés”  részére  állapított  meg  hatásköröket
    [44/1992.  (VII. 23.) AB határozat, ABH 1992,  378.];  de  az
    önkormányzati  rendeleti jogalkotás védelmében adott  esetben
    törvény alkotmányellenességét is kimondta. [29/1995. (V. 25.)
    AB határozat, ABH l995, 145.].
       
        Ez  az  alkotmányi  védelem – az önkormányzati  autonómia
    védelme által – magát az egész önkormányzati rendszert óvja a
    Kormánnyal és az államigazgatási szervekkel szemben, “kiemeli
    a   helyi   önkormányzatot  az  államigazgatás   hierarchikus
    szervezetrendszeréből,  elválasztja  az  önkormányzatokat  az
    államigazgatás  szervezetétől.”  [55/1994.   (XI.   10.)   AB
    határozat,  ABH 1994, 302.] Ezt az alkotmányos védelem  alatt
    álló rendszert “rendszeridegenként” bontja meg az Szbt.M.  1.
    §-a által biztosított miniszteri rendeletalkotási jog.
       
        “Az  Alkotmány rendelkezései alapján nincs arra mód, hogy
    a Kormány vagy a központi közigazgatás szervei akár normatív,
    akár egyedi döntésükkel beavatkozzanak az önkormányzatokat az
    Alkotmány   44/A.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján   az
    önkormányzati  ügyekben megillető igazgatási és  szabályozási
    autonómia  gyakorlásába...” 77/1995. (XII. 21.) AB határozat,
    ABH  1995,  390, 394. Az Alkotmánybíróság az önkormányzatokat
    az egészségügyi ellátás területén terhelő, általuk kötelezően
    ellátandó  feladatok köre szabályozásának vizsgálata  kapcsán
    is határozottan leszögezte: “Nem tekinthető alkotmányosnak az
    a  törvényi  szabályozás  sem, amely a  kötelezően  ellátandó
    feladatok    körének    szabályozása    helyett    arra    ad
    felhatalmazást,  hogy központi közigazgatási  szervek  egyedi
    döntései  határozzák meg az ellátási kötelezettség tartalmát,
    mert   ezzel  “visszacsempészi”  a  központi  államigazgatási
    irányítás   eszközeit   az   önkormányzati   rendszerbe    és
    alkotmányellenes beavatkozásra ad lehetőséget a  közigazgatás
    központi  szerveinek az önkormányzati feladatok  ellátásába.”
    (ABH 1995, 390, 396.)
         
         Az  önkormányzati alapjogok által kifejezésre  juttatott
    autonómiát   tehát   “törvény”,  s   nem   pedig   az   annak
    felhatalmazása   nyomán  kiadott,  központi   államigazgatási
    szervek  által  kibocsátott  normák  korlátozhatják.  Ezt   a
    szigorú  követelményt az Alkotmánybíróság annak a tételnek  a
    felállításával   is  kifejezésre  kívánta   juttatni,   amely
    szerint: “a törvényen kívül más jogszabály a helyi autonómiát
    nem korlátozhatja.” 4/1993. (II. 12.) AB határozat, ABH 1993,
    71.   A  védendő  érdek,  az  önkormányzati  alapjogok  által
    megjelenített  autonómia biztosításának igénye  kizárja  azt,
    hogy  e  tárgykörben további felhatalmazás(ok) kiadására  sor
    kerülhessen.  A szabályozás tárgykörébe tartozó  alapjog  itt
    olyan alapvető jognak minősül, amelynek a szabályozására  nem
    is  lehet  felhatalmazást adni. [A jogalkotásról szóló  1987.
    évi XI. törvény 15. § (2) bekezdése.]
       
        4.  Az  önkormányzati  alapjogokat  érintő  (megengedett)
    külön  törvényi szabályozásnak kell tehát olyan  szabályozási
    módot  választania, amely az önkormányzati  alapjog  lényeges
    tartalmát   nem  korlátozza.  A  törvény  ugyanis   a   helyi
    önkormányzat   számára   kötelező   feladat-   és   hatáskört
    megállapíthat  Ötv.  1.  § (5) bekezdése;  az  kötelezheti  a
    települési     önkormányzatokat     arra,     hogy      egyes
    közszolgáltatásokról    és   közhatalmi    helyi    feladatok
    ellátásáról  gondoskodjanak; s e kötelezettségek a  település
    nagyságától, a lakosságszámtól és egyéb feltételektől függően
    eltérően is megállapíthatók Ötv. 8. § (3) bekezdés.  A  külön
    törvényi szabályozásnak egyetlen alkotmányos korlátja van: az
    nem   vonhatja   el,   nem  korlátozhatja   az   Alkotmányban
    biztosított  önkormányzati  (szabályozási)  alapjog  lényeges
    tartalmát. A vizsgált esetben azzal, hogy a törvényhozó ilyen
    következménnyel   járó   miniszteri  rendelet   kibocsátására
    hatalmazta  fel  a  belügyminisztert – ez történt,  ezért  az
    Alkotmánybíróság   az  Szbt.M.  1.  §-át  alkotmányellenesnek
    minősítette.
       
        A    jelen    esetben   az   Szbt.M.   által   szándékolt
    törvénymódosítás   alkotmányos  alapjogot   sért:   a   helyi
    önkormányzati   rendeletalkotásban   testet    öltő    önálló
    szabályozás  alapjogát. [Alkotmány 44/A. §  (1)  bekezdés  a)
    pont]
    Az Szbt.M.-ben követett szabályozási mód nincs összhangban az
    Ötv.  Preambulumában írt követelménnyel sem, nevezetesen:  Az
    Országgyűlés  ...  “elismeri  és  védi  a  helyi   közösségek
    önkormányzáshoz   való   jogait.”   Ezzel   az   állt   volna
    összhangban,  ha utal az Ötv. 98. és 99. §-ában írt  eszközök
    következetes alkalmazására.
       
        A  helyi  önkormányzati  rendeletalkotás  elmulasztásával
    szembeni    jogkövetkezményként   alkalmazott,    Szbt.M.-ben
    választott  törvényi  megoldás a  helyi  képviselő-testületek
    törvényben  biztosított  jogalkotói  mérlegelési  szabadságát
    vonja   el.  Mindez  pedig  különösen  igaz  lehet   egy   új
    összetételű képviselő-testület esetében.
       
        5.  Az  Alkotmánybíróság megjegyzi: Az Ötv. nem áll  azon
    az  elvi  alapon, hogy helyi közügyeket csak és  kizárólag  a
    helyi (települési) önkormányzatok láthatnának el. A 6. §  (2)
    bekezdés  szerint:  “A  helyi  önkormányzat  önként  vállalt,
    illetőleg  kötelezően előírt feladat- és hatáskörei  a  helyi
    közügyek széles körét fogják át. Törvény kivételesen  utalhat
    helyi közügyet más szervezet feladat- és hatáskörébe.”
       
        A  tanácsrendszerről  a  helyi  önkormányzati  rendszerre
    való    áttérés   szükségszerűen   megnövelte   a   centrális
    alárendeltségű  szervekhez  átsorolt  ügyek  számát,  amelyek
    közül a helyi közügyek sem hiányoznak. Minderre az Ötv. 6.  §
    (2)   bekezdésében  kapott  hatáskör(át)telepítés   keretében
    került  sor.  Az  ilyen  ügyek ellátása  azt  példázza,  hogy
    eredetileg   önkormányzati   feladatot   megtestesítő   helyi
    közügyből  is  válhat államigazgatási ügy.  Ennek  hátterében
    főképpen  az a felismerés áll, hogy ezek az “átkerült”  helyi
    közügyek egyúttal olyan közfeladatokat takarnak, amelyeknek a
    maradéktalan ellátásához nem csupán helyi, hanem kifejezetten
    országos,  állami  érdek  is fűződik.  A  szervezett  bűnözés
    elleni  harc,  s  az  ennek részét képező prostitúció  elleni
    küzdelem egyértelműen ilyen feladat. Vele kapcsolatban is azt
    kell  tehát mérlegelnie a törvényhozónak, hogy az ellene való
    fellépése mikor biztat inkább sikerrel: akkor, ha az egyúttal
    országos közfeladatnak is minősülő teendő ellátását  –  helyi
    közügyként  kezelve  – a helyi önkormányzatokra  bízza,  vagy
    akkor,  ha  azt  –  bízva  a markánsabb  eszközrendszerben  –
    alapvetően  államigazgatási  feladatnak  tekinti.  Ebben   az
    esetben  ugyanis ehhez a jellegbeli változáshoz  igazodik  az
    adott  közfeladatot ellátó államigazgatási szerv tekintetében
    gyakorolható  irányítási eszközrendszer  is,  amely  –  lévén
    hierarchizált az államigazgatási szervezeti és működési  rend
    –  egészen  direkt, közvetlen is lehet. Ha tehát az  állam  a
    közfeladat tartalmú helyi közügyek intézésének ezt  a  módját
    választja,  egyúttal  azt  is  nyilvánvalóvá  teszi:  az   őt
    megillető    közvetlen   beavatkozásra   is    módot    nyitó
    eszközrendszert  is (amelybe a normaalkotás és  a  törvényben
    biztosított    egyedi    beavatkozási    eszközök    egyaránt
    beletartoznak) igénybe kívánja venni.
       
        Ha  azonban  a  törvényhozó az ilyen ügyek  ellátását  az
    önkormányzatra bízza, annak mikénti gyakorlása során a  helyi
    autonómiát garantáló alkotmányossági előírásokat tiszteletben
    kell tartania. A vizsgált esetben e követelmény sérült.

    Az  Alkotmánybíróság hangsúlyozza: előfordulhat, hogy  később
    válik  bizonyossá  a törvényhozó által eredetileg  választott
    szabályozási  mód  (lehetőség)  kívánt  cél  elérésére   való
    alkalmatlansága. Ez – mint a jelen esetben is –  kifejeződhet
    abban, hogy az önkormányzatokra telepített hatáskör “nem él”,
    azt a címzettek nem gyakorolják. Ilyenkor nincs végzetszerűen
    kiszolgáltatva  a  törvényhozó  a  saját,  általa  eredetileg
    választott,  eredményre  nem vezető megoldásának.  A  feladat
    elmaradt megoldása okainak elemzését követően juthat  arra  a
    következtetésre    is,    hogy    az    általa     eredetileg
    önkormányzatokra   telepített   közfeladat   tartalmú   helyi
    közügyet   –   élve  az  Ötv.  6.  §  (2)  bekezdésében   írt
    lehetőséggel – más állami szervhez telepítse át. Ezt  azonban
    nem  teheti meg anélkül, hogy a jogállami elvekre,  értékekre
    (itt  az  önkormányzati  autonómia  védelmére)  figyelmet  ne
    fordítson. Azaz, ha az ilyen közfeladat részbeni ellátása  az
    önkormányzatnál  marad, annak ellátása során is  teljeskörűen
    megilleti  a helyi önkormányzatot az Alkotmányban biztosított
    autonómia-védelem.  Az  a  szabályozási  módszer  ugyanakkor,
    amely  a  helyi jogalkotási hatáskört látszólag  érintetlenül
    hagyva,  de időlegesen a Kormány valamely tagjára ruházza  át
    annak tényleges gyakorlását, a kormányzat és az önkormányzati
    rendszer  Alkotmányban rögzített kapcsolatának megváltozását,
    az önkormányzati autonómia meggyengülését idézheti elő, amely
    az Alkotmányból már nem vezethető le.
       
        A    helyi   önkormányzati   rendszer   nem   az    állam
    meghosszabbított  karja, hanem az egységes  államszervezetnek
    (közigazgatásnak) olyan alkotórésze, amelynek az Alkotmányban
    és az Alkotmány alapján kiadott törvényekben garantált jogait
    az  államnak nemcsak biztosítania, de védenie is  kell  (Ötv.
    Preambuluma).
       
        6.  Az indítványozó annak “alkotmányos véleményezését” is
    kérte az Alkotmánybíróságtól, vajon sérti-e az Szbt.M. 2. §-a
    az   Alkotmánynak   a   jogállamiságból  eredő   jogbiztonság
    követelményét megállapító 2. § (1) bekezdését,  illetve  hogy
    az  Szbt.M.  2.  §-a összhangban van-e az Alkotmánybíróságnak
    ezen alkotmányi rendelkezésekkel kapcsolatos gyakorlatával.

        Tekintettel arra, hogy az Alkotmánybíróság az Szbt.M.  1.
    §-ának  alkotmányellenességét megállapította, az indítványnak
    ezt a részét már nem vizsgálta.

    A  határozat Magyar Közlönyben történő közzététele  az  Abtv.
    41. §-án alapul.
                           Dr. Németh János
                      az Alkotmánybíróság elnöke

         Dr. Bagi István                        Dr. Bihari Mihály
         alkotmánybíró                              alkotmánybíró

         Dr. Czúcz Ottó                           Dr. Erdei Árpád
         alkotmánybíró                              alkotmánybíró

         Dr. Harmathy Attila                     Dr. Holló András
         alkotmánybíró                              alkotmánybíró

         Dr. Kiss László                     Dr. Kukorelli István
         előadó alkotmánybíró                       alkotmánybíró

         Dr. Strausz János     Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
         alkotmánybíró                              alkotmánybíró
     Dr. Bagi István alkotmánybíró párhuzamos indokolása
                                  
     Egyetértek  azzal,  hogy  az  Alkotmánybíróság  helyt  ad   a
     köztársasági   elnök   előzetes   normakontrollra    irányuló
     indítványának,  az elfogadott, még ki nem hirdetett  törvényt
     megsemmisíti,    mert   az   aránytalanul    korlátozta    az
     önkormányzatok rendeletalkotási jogát.

     Ezt  az  aránytalanságot azonban csak  abban  látom,  hogy  a
     szervezett  bűnözés,  valamint  az  azzal  összefüggő   egyes
     jelenségek   elleni  fellépés  szabályairól   és   az   ehhez
     kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. tv. (a
     továbbiakban:   Szbt.)   módosításáról   szóló   törvény   (a
     továbbiakban: Szbt.M.) által adott normaalkotási hatáskör  öt
     évre   illeti  meg  a  belügyminisztert  akkor  is,   ha   az
     önkormányzat     képviselő-testülete     előbb     élne     a
     rendeletalkotási jogával. A belügyminiszteri rendelet időbeli
     hatálya  minden  egyes  település  tekintetében  csak   addig
     terjedhet,   amíg   az  önkormányzat  képviselő-testülete   a
     mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenességet  meg   nem
     szünteti    és    eleget   nem   tesz    törvényben    előírt
     rendeletalkotási kötelezettségének.

     Az  önkormányzat  az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdése  alapján
     önkormányzati  ügyekben önállóan szabályoz,  azonban  –  mint
     arra  az  Alkotmánybíróság korábbi határozataiban  rámutatott
     62/1994. (XII. 24.) AB határozat, ABH 1994, 457, 476; 9/1995.
     (II.  22.)  AB  határozat, ABH 1995, 456-457. –  szabályozási
     autonómiája nem terjed odáig, hogy megszegje rendeletalkotási
     kötelezettségét. Az Alkotmány 43. § (2) bekezdése alapján  az
     önkormányzat   a   törvényben  meghatározott   feladatkörében
     köteles  eljárni, ez a rendelkezés vonatkozik  a  jogalkotási
     kötelezettségére is.

     Az Ötv. 16. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat képviselő
     testülete   a  törvény  által  nem  szabályozott   társadalmi
     viszonyok  rendezésére  (eredeti  jogalkotói  hatáskör)  vagy
     törvény    felhatalmazása   alapján,   annak   végrehajtására
     (származtatott  jogalkotói hatáskör)  alkothat  önkormányzati
     rendeletet.    A    felhatalmazáson   alapuló   önkormányzati
     rendeletek   részben  kötelező  feladatként,  részben   –   a
     felhatalmazás   lehetőségével  élve  –   önként   megalkotott
     rendeletek.   Rendeletalkotási   kötelezettség   esetén    az
     önkormányzat mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést  követ
     el  és  ezáltal  alkotmányellenes helyzetet idéz  elő,  ha  a
     törvényben   előírt   jogalkotási  feladatának   teljesítését
     elmulasztja.

     Az  Abtv.  49. § (1) bekezdése szerint az Alkotmánybíróság  a
     rendeletalkotási  kötelezettségét  elmulasztó  önkormányzatot
     hivatalból  vagy indítvány alapján feladatának  teljesítésére
     határidő  megjelölésével  felhívja.  Az  Ötv.  nem  tartalmaz
     rendelkezést   arra   az  esetre,  ha  az   önkormányzat   az
     alkotmányellenes helyzetet – akár alkotmánybírósági határozat
     hiányában,  akár  ilyen  határozat  ellenére  –  a  mulasztás
     fenntartásával konzerválja. Álláspontom szerint a szabályozás
     ilyen   módjának  ismeretében  is  az  Alkotmány  2.  §   (1)
     bekezdésében  meghatározott  jogállamiság  lényeges  tartalmi
     elemét  képező  jogbiztonság követelményét  kell  irányadónak
     tekinteni.

     Nem  értek  egyet  az  indokolásnak azzal  a  részével,  mely
     szerint   egy   vagy   több  önkormányzat  mulasztása   által
     előidézett törvénysértő állapot megszüntetésére az Ötv. 6.  §
     (2)  bekezdésének második mondatára figyelemmel a törvényhozó
     számára  egyetlen út áll nyitva: a helyi közügyhöz kapcsolódó
     feladatellátást    valamennyi   önkormányzattól    véglegesen
     visszavonja és a hatáskört államigazgatási szervhez  telepíti
     át.  Az  önkormányzati alapjogok kiüresedése ugyanis a  helyi
     hatalomnak    a    központi    szervre    történő    végleges
     “visszaruházása”   által   inkább   bekövetkezik,   mint   az
     elmulasztott  önkormányzati aktus pótlását célzó törvényhozói
     döntés  esetén.  A hiányzó önkormányzati norma  pótlását  nem
     tekintem  sem hatáskör elvonásnak, sem szankciónak.  A  norma
     átmeneti  pótlása véleményem szerint megfelel a  jogállamiság
     követelményének és annak az alapelvnek, hogy bármely  feladat
     ellátását  az  állampolgárhoz legközelebb álló szervhez  kell
     “telepíteni”.

     Az   Ötv.  10.  §  (1)  bekezdése  alapján  az  önkormányzati
     rendeletalkotás   a   képviselő-testület    kizárólagos    és
     átruházhatatlan  hatásköre. A feladatellátás  elmulasztásából
     bekövetkező      törvényellenes     helyzet     megszüntetése
     szükségszerűen  a hatáskör visszavonásával és államigazgatási
     szervhez   való   áttelepítésével  történhet.  Alkotmányosnak
     tartom  a  törvényhozó intézkedését, ha  az  szükséges,  azaz
     olyan   jelentős  társadalmi  érdekről  van  szó,   amely   a
     normaalkotást  halaszthatatlanná  teszi,  másfelől,   ha   az
     arányos,  azaz a beavatkozás a legszükségesebb  mértéket  nem
     haladja meg.

     Az Szbt. indokolása szerint a prostitúció tömegessé válása és
     a szervezett bűnözéshez való kapcsolódása tette szükségessé a
     tevékenység  közrendvédelmi  szabályainak  megalkotását,   az
     Országgyűlés a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény  17.
     §-ában  írt  szabályozási kötelezettségének  tett  eleget.  A
     türelmi zónák kijelölésének a helyi közügyek körébe tartozása
     alapozta    meg    az    önkormányzati   képviselő-testületek
     rendeletalkotási   kötelezettségét.  Szabályozásra   megérett
     társadalmi  viszonyok esetén a jogalkotás nem  mellőzhető,  a
     mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenesség állapota  nem
     tartható  fenn. Ellenkező álláspont elfoglalása arra  utalna,
     hogy a jogalkotás tárgyát illetően a szabályozás szükségtelen
     volt.  A  törvényhozó kompetenciájába tartozik a  szabályozás
     szükségességét   megítélni.  Az  Szbt.M   megalkotásával   az
     Országgyűlés  a  helyi  önkormányzatok részére  származtatott
     jogalkotói  hatáskört  a  szükségességre  figyelemmel   vonta
     vissza  és  adta  a  mulasztó önkormányzatok  tekintetében  a
     belügyminiszternek,  amit nem tartok alkotmányellenesnek.  Az
     arányosságra   vonatkozóan   elmondottakra   tekintettel    a
     belügyminisztert a hatáskör gyakorlásával csak addig indokolt
     felruházni,  amíg a mulasztó önkormányzat képviselő-testülete
     a rendeletalkotási kötelezettségének eleget nem tesz.

     A   határozat  indokolásával  ellentétben  nem   tekintem   a
     miniszteri   rendeleti   szintet   alkotmányellenesnek.    Az
     Alkotmány  37.  §  (3)  bekezdése alapján  a  Kormány  tagjai
     “feladatuk ellátása körében” rendeleteket adhatnak ki. Ha  az
     Országgyűlés   a   belügyminisztert   a   norma    pótlásának
     feladatával  bízta  meg,  nem  alkotmányellenes,   hogy   ezt
     rendeleti formában teljesíti. (Rendeletben állapíthatná meg a
     belügyminiszter  a türelmi zónák területét  akkor  is,  ha  a
     származtatott  jogalkotói hatáskört a törvényhozó  véglegesen
     vonná   vissza   az  önkormányzatoktól   és   utalná   át   a
     belügyminisztert   hatáskörébe.)   Az   Ötv.   96-97.    §-ai
     meghatározzák a belügyminiszternek, illetőleg a  miniszternek
     az   önkormányzatokkal  kapcsolatos   feladatait.   Az   Ötv.
     hivatkozott  szakaszai nem zárják ki azt, hogy miniszter  más
     feladatot törvényi felhatalmazás alapján ellásson.

     Budapest, 2001. január 16.
                                                   Dr. Bagi István
                                                     alkotmánybíró

     Dr. Erdei Árpád alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     A határozat rendelkező részében foglaltakkal egyetértek, a
     határozatot    azonban   az   alábbiak   szerint    tartom
     indokolhatónak:

     Kiindulási alapom az, hogy a szervezett bűnözés,  s  ezzel
     összefüggésben  a prostitúció – mint a szervezett  bűnözés
     egyik  melegágya – elleni fellépés országos közügy.  Ezzel
     összefüggésben a törvényhozónak egyebek közt abban kellett
     állást   foglalnia,   hogy   a   prostitúció   ellen    az
     államigazgatási  eszközrendszer  igénybe  vételét   tartja
     célravezetőbbnek vagy ehelyett bizonyos teendők ellátását,
     mint  helyi közügyet, a települési önkormányzatokra bízza.
     E  kiindulási  alap  tehát  hasonlít  a  határozat  III/5.
     pontjában    kifejtettekhez,   ám    hangsúlyában    azzal
     ellentétes.

     Egyetértek  azzal,  hogy  a  települési  önkormányzatoknak
     törvény  által  adott  hatáskört törvénnyel  vissza  lehet
     vonni.    Erre   különösen   akkor   kerülhet   sor,    ha
     bebizonyosodik,  hogy  a  törvényalkotó  által  eredetileg
     választott  megoldás nem célravezető, azaz, mint  a  jelen
     ügyben,  az  országos  közügyből adódó  helyi  részfeladat
     helyi   szintű  szabályozására  vonatkozó  hatáskörnek   a
     települési  önkormányzatokra  ruházása  nem  hozza  meg  a
     kívánt   eredményt.  Abban  az  esetben  ha  a  települési
     önkormányzatok  nem  gyakorolják  a  számukra  biztosított
     hatáskört, a törvényi megoldás célszerűtlenségét meg lehet
     állapítani,  s  ilyenkor az országos közügyként  megjelenő
     probléma      megoldása     érdekében     a     települési
     önkormányzatoknak biztosított hatáskört vissza kell vonni.
     Felfogásom szerint az Szbt.M. éppen a hatáskör e  törvényi
     visszavonását,   és  a  teendők  ellátásának   más   útját
     teremtené  meg,  s  ennyiben  alkotmányos  lehetne,  ám  a
     hatáskör    visszavonásának   és    a    belügyminiszterre
     ruházásának  módja  miatt  az Szbt.M.  1.  §-át  magam  is
     alkotmányellenesnek tartom.

     1. Az Szbt.M. által választott megoldás szerint a hatáskör
     visszavonása  attól  függ, hogy a települési  önkormányzat
     megalkotja-e az Szbt. 62. § (3) és (4) bekezdésében  adott
     felhatalmazásnak megfelelően a türelmi zóna  kijelöléséről
     szóló  önkormányzati  rendeletet,  illetőleg  ha  ezt  nem
     tette,    a    közigazgatási   hivatalnak   a    mulasztás
     megszüntetésére vonatkozó felhívását követő 30 napon belül
     a  rendeletet  mégis megalkotja-e. Ennek  következtében  a
     hatáskör   visszavonása  nem  egységes,  és   nem   minden
     települési  önkormányzatra érvényes. A türelmi  zónának  a
     belügyminiszter  általi  kijelölésére  ugyanis   csak   az
     önkormányzati  rendelet kibocsátásának  elmaradása  esetén
     kerülhet  sor,  s  ennek folytán bizonyos településeken  a
     képviselő-testület,   míg   másokon   a    belügyminiszter
     gyakorolhatja  a türelmi zóna kijelölési  hatáskört,  s  e
     rendszeridegen megoldás alkotmányellenes helyzetet teremt.

     A  szabályozás e módja sajátos versengést hoz létre. Ha az
     önkormányzati   rendeletet   a   települési   önkormányzat
     kibocsátja, a belügyminiszter rendeleti szabályozása szóba
     sem   kerülhet,  ha  viszont  az  önkormányzati   rendelet
     kibocsátása    bármely   okból   (akár   az   önkormányzat
     törvényellenes   mulasztása  miatt  vagy   akár   teljesen
     indokoltan   is)  elmarad,  a  belügyminiszter  kijelölhet
     türelmi  zónát  az  50  000 lélekszám feletti  településen
     feltéve, hogy Szbt. 62. § (4) bekezdésében, és az  Szbt.M.
     1.  §  által beiktatandó új (5) bekezdésében írt határidők
     elteltek.  Mindez  a  jogbiztonság  sérelmére  vezet,  így
     alkotmányellenes.

     2.   Az   Szbt.M.-ben  megtestesülő  megoldás   azért   is
     alkotmányellenes, mert végső soron a közigazgatási hivatal
     vezetője   számára   lehetőséget   teremt   a   települési
     önkormányzat  képviselőtestülete  mérlegelési   jogkörének
     elvonására. A közigazgatási hivatal vezetője (az Szbt.M. a
     hatáskör  címzettjeként  magát  a  közigazgatási  hivatalt
     jelöli   meg,   szemben   azzal  az   általánosan   bevett
     megoldással, mely szerint a hatáskörök címzettje mindig az
     adott  közigazgatási  szerv  vezetője)  az  Szbt.M.  által
     beiktatandó (5) bekezdés értelmében ugyanis felhívhatja az
     önkormányzatot  arra,  hogy  a türelmi  zóna  kijelölésére
     vonatkozó jogszabályi kötelezettségének tegyen eleget.

     Minthogy  türelmi zónát a Szbt. értelmében  a  prostitúció
     tömeges  megjelenése  esetén kell kijelölni,  a  mulasztás
     megszüntetésére  vonatkozó  felhívás  lehetősége  révén  a
     közigazgatási    hivatal   vezetője    az    önkormányzati
     képviselőtestület  mérlegelési  körébe   tartozó   döntést
     hozhat  meg:  megállapíthatja, hogy az  adott  településen
     tömeges-e a prostitúció vagy sem. A hivatalvezető szabadon
     felülbírálhatja  az  önkormányzat azon  döntését,  hogy  a
     településen  a  prostitúció  nem  tömeges,  amiért  is  az
     vnkormányzati   rendelet  kibocsátás  szükségtelen   –   a
     rendeletalkotás  elmaradása  esetén  a  hivatalvezetőt   a
     mulasztás pótlására irányuló felhívás kiadásában semmi sem
     korlátozza.  A  prostitúció tömegessége felőli  döntés  az
     Szbt.-beli  definíció  (a  prostituáltak  folyamatos  vagy
     idényjellegű  nagyobb  számú egyidejű  megjelenése,  olyan
     területi   koncentrálódása,  amely  alkalmas  a  település
     nyugalmának   megzavarására)  következtében   mindenképpen
     mérlegelést  igényel.  Az  Szbt.  nem  határoz  meg  olyan
     objektív  kritériumot, amely lehetővé tenné  azt,  hogy  a
     hivatalvezető   mérlegelés   nélkül   állapítsa   meg    a
     prostitúció tömegességét egy adott településen.

     Az Szbt.M.-nek ez a rendelkezése a hatáskörelvonás folytán
     alkotmányellenes.

     3.    További   alkotmányossági   problémát    jelent    a
     belügyminiszternek a türelmi zónát kijelölő rendelete,  és
     az    önkormányzatnak    a    belügyminiszteri    rendelet
     hatálybalépését  követően esetlegesen kiadott,  a  türelmi
     zónát kijelölő rendelete közötti tisztázatlan viszony.

     Az  Szbt.M.  1. §-a nem teszi egyértelművé, mikor  veszíti
     hatályát   a  belügyminiszter  rendelete:  csak   a   zóna
     kijelölését   követő  ötödik  év  végén  (a  rendelkezések
     szövege  ezt  fejezi  ki), vagy  pedig  akkor,  amikor  az
     önkormányzat  – a türelmi zóna kijelölését immár  maga  is
     szükségesnek tartva – saját rendeletét megalkotja  (abból,
     hogy  az  Szbt.M.  a  települési  önkormányzat  mulasztása
     esetén bízza a belügyminiszterre a zóna kijelölését,  erre
     lehetne következtetni).

     A  kérdés vizsgálatánál figyelembe kell venni az Alkotmány
     44/A.  §  (2)  bekezdésének azon rendelkezését  is,  amely
     szerint   az   önkormányzati  rendelet   magasabb   szintű
     jogszabállyal nem – így a belügyminiszter rendeletével sem
     –   lehet   ellentétes.  Ezen  jogszabályi   hierarchiából
     következik, hogy az önkormányzat saját jogalkotása során –
     erre   vonatkozó  külön  felhatalmazás  hiányában  –   nem
     jelölhet  ki más türelmi zónát, mint a belügyminiszter,  a
     belügyminiszteri   rendelet   megismétlése   önkormányzati
     rendeletben viszont felesleges.

     Az  is csak bonyolult értelmezési műveletekkel állapítható
     meg,  hogy öt év eltelte után újból megnyílik a települési
     önkormányzat  zóna  kijelölési lehetősége.  Ez  következik
     legalábbis   abból  a  szabályból,  hogy   amennyiben   az
     önkormányzat   a   türelmi  zóna  kijelölésére   vonatkozó
     jogszabályi  kötelezettségének azon öt év alatt  sem  tesz
     eleget,  amely időszakra a türelmi zónát a belügyminiszter
     kijelölte, e belügyminiszteri kijelölés további  öt  évvel
     meghosszabbítható.  Az viszont egyáltalán  nem  derül  ki,
     hogy  mikor, a kijelölés lejárta előtt mennyi idővel  kell
     az  önkormányzati rendeletet az újabb miniszteri kijelölés
     elkerülése érdekében meghozni. Ebben a tekintetben tehát a
     normavilágosság követelménye sérül.

     Az   Szbt.M.   1.  §-ában  foglalt  rendelkezés   többféle
     irtelmezésre  módot  adó normatartalma jogbizonytalanságot
     teremt,  és  ezért  sérti az Alkotmány 2.  §-ában  foglalt
     jogállamiság    elvének   részét    képező    jogbiztonság
     követelményét.
      
     4.   Az   Alkotmánybíróságnak   álláspontom   szerint   az
     előbbiekben    kifejtettek   (a    jogbiztonság    és    a
     normavilágosság   sérelme,   a  hatáskörmegvonás   felemás
     megoldása  és a közigazgatási hivatalvezetőnek  törvényben
     biztosított  hatáskörelvonási lehetősége) alapján  kellett
     volna     megállapítania     az     Szbt.M.      1.      §
     alkotmányellenességét. A rendelkező rész  akkor  is  kellő
     indokolást kapott volna.

     Budapest, 2001. január 16.
                                                Dr. Erdei Árpád
                                                  alkotmánybíró

     Dr. Harmathy Attila alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     Az   1999.   évi  LXXV.  törvény  módosításáról   szóló,   az
     Országgyűlés  által 2000. szeptember 5-én elfogadott  törvény
     (a  továbbiakban: Szbt.M.) 1. §-a olyan rendelkezést iktat be
     az 1999. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Szbt.) 62. §-ába,
     amely  szerint  a  belügyminiszter  rendelettel  kijelöli   a
     türelmi  zónát abban az esetben, ha az önkormányzat a türelmi
     zóna  kijelölésére  vonatkozó  jogszabályi  kötelezettségének
     attól  számított  30  napon belül nem  tesz  eleget,  hogy  a
     közigazgatási  hivatal a mulasztás megszüntetésére  felhívta.
     Véleményem   szerint   ez  a  rendelkezés   alkotmányellenes,
     mégpedig  a  határozat  indokolásának  III.  rész  1.  és  2.
     pontjában  kifejtettektől eltérően,  a  választott  rendeleti
     szabályozási  módtól  függetlenül.  Álláspontom   indokai   a
     következők:

     1  A  vitatott  szabály alkotmányosságának  megítélésénél  az
     Alkotmány  43.  §-ának  (1)  bekezdését  és  44/A.  §-a   (1)
     bekezdésének  a)  pontját kell alapul  venni.  A  43.  §  (1)
     bekezdése   értelmében  a  helyi  önkormányzatok  alapjogának
     minősülnek  azok  a  jogosultságok,  amelyeket  a   44/A.   §
     felsorol.  Ezek  között a jogosultságok  között  szerepel  az
     önkormányzati ügyek önálló szabályozása és igazgatása  [44/A.
     §  (1)  bekezdésének a) pontja]. Az Alkotmány 42. §-a második
     mondatának meghatározása szerint pedig a helyi önkormányzás a
     választópolgárok  közösségét érintő  helyi  közügyek  önálló,
     demokratikus intézése.

     2.  Az  Alkotmánynak  az  önkormányzatok  alapjogairól  szóló
     szabályát   az   Alkotmánybíróság   több   határozatában   is
     értelmezte.  Az  egyes  határozatok az  adott  ügy  tárgyának
     megfelelően  más-más kérdésre helyezték a fő  hangsúlyt,  ami
     azért  különösen  is érthető, mert az alapjogok  szabályozása
     sok   más  bonyolult  kérdéssel  függ  össze.  A  jelen   ügy
     elbírálásánál az alkotmánybírósági határozatok  következő  fő
     tételei szolgáltatják az alapot:

     a/  Az  alapjogok értelmezésénél a kiindulópontot az jelenti,
     hogy  az  önkormányzatok fő feladata, rendeltetése:  a  helyi
     közügyek    önálló    intézése,   a   helyi   közszükségletek
     kielégítésének szervezése. Ennek alapján állapítható meg  az,
     hogy milyen kört fognak át az önkormányzatok alapjogai: ügyek
     önálló   intézését,   olyan   kérdésekben,   amelyekben    az
     önkormányzatok  autonómiájának  alkotmányos  garanciája   ezt
     igényli [2/1997. (I. 22.) AB határozat, ABH 1997, 27, 29.],

     b/   Az  Alkotmánybíróság  kialakult  gyakorlata  szerint  az
     önkormányzatok  alapjogai  nem  azonos  jellegűek  az  embert
     megillető   alapjogokkal,  de  azokhoz   hasonló   védelemben
     részesülnek [18/1993. (III. 19.) AB határozat, ABH 1993, 161,
     167. és 168.].

     c/  Az  Alkotmány 44/C. §-ából egyértelműen kiderül, hogy  az
     önkormányzatok  alapjogai nem korlátlanok. Az  önkormányzatok
     alapjogainak sajátosságaihoz tartozik, hogy ezek elsődlegesen
     az  önkormányzatoknak a kormánytól, az államigazgatástól való
     önállóságát   védik,   és  külön  kérdés   az   önkormányzati
     alapjogoknak  a  törvényhozóval szemben való megjelenése.  Az
     önkormányzatok alkotmányos alapjogai a törvényhozót  annyiban
     korlátozzák, hogy nem lehet azokat teljesen elvonni [56/1996.
     (XII. 12.) AB határozat, ABH 1996, 204, 207.],

     d/ Az önkormányzati alapjogok tartalmának meghatározásánál az
     Alkotmánybíróság  kiemelte  a  koncepciót  érintő  hatáskörök
     meglétét, amelyek az önállósághoz elengedhetetlenek és  ennek
     érvényre  juttatásához  szükségesek  [4/1993.  (II.  12.)  AB
     határozat, ABH 1993. 48, 71.]. Ezzel összefüggésben jutott az
     Alkotmánybíróság  arra az álláspontra,  hogy  nem  tekinthető
     alkotmányosnak az a törvényi szabályozás, amely önkormányzati
     alapjog  lényeges tartalmát korlátozza [1/1993. (I.  13.)  AB
     határozat, ABH 1993, 27, 29.],

     e/  Az  önkormányzatok  alapjogai végeredményben  az  emberek
     alapjogaitól  különböző, de az Alkotmány által  védett  olyan
     jogosultságok, amelyeknek korlátozása a jelenlevő  képviselők
     kétharmadának  szavazatával elfogadott  törvénnyel  történhet
     meg. Még az így meghozott törvény esetében is fennáll azonban
     az  a  korlát,  hogy teljesen nem lehet elvonni önkormányzati
     alapjogot    és   nem   lehet   olyan   mértékű   korlátozást
     megállapítani,    amely   az   önkormányzati    jog    teljes
     kiüresedéséhez  vezet  [3/1997. (I. 22.)  AB  határozat,  ABH
     1997, 33, 40.].

     3. A fentiek alapján az állapítható meg, hogy
     –   mivel   a  türelmi  zóna  kijelölése  a  választópolgárok
     közösségét   érintő   helyi  közügyek   szabályozási   körébe
     tartozik,  ezért  a  helyi önkormányzat  alapjognak  minősülő
     hatásköri jogosultságáról van szó,
     –   a  türelmi  zóna  kijelölésének  ötéves  időtartamra   az
     önkormányzatoktól a belügyminiszter hatáskörébe való  utalása
     azt jelenti, hogy önkormányzati alapjogot hosszú időre teljes
     egészében elvonnak.

     Ezért az Szbt.M. 1. §-a alkotmányellenes.

     Budapest, 2001. január 16.
                                               Dr. Harmathy Attila
                                                     alkotmánybíró

     Dr. Kiss László alkotmánybíró párhuzamos indokolása

         Álláspontom   szerint  az  Alkotmánybíróságnak   az   ügy
     elbírálása   során  indokolt  lett  volna  kiterjesztenie   a
     vizsgálatát  az  Szbt.-re  is: az indítvány  kiterjesztésének
     ugyanis  törvényi  akadálya  nem  volt  (ezt  fejtem   ki   a
     párhuzamos  indokolás  I.  részében);  ugyanakkor  az   Szbt.
     alkotmányossági   vizsgálatba  történő   bevonásának   alapos
     indokai lettek volna (ezt foglalja össze a II. rész).

                                  I.
          Az indítvány kiterjesztő értelmezésének lehetősége
                             (Elvi alapok)
                                  
         a/  A jogállamiság elvéből Alkotmány 2. § (1) bekezdés is
     következik  az  Alkotmányban  szabályozott  szerveknek  az  a
     kötelessége,   hogy  alkotmányos  jelentőségű  hatásköreiket,
     feladataik  teljesítését kölcsönösen  segítve,  együttműködve
     gyakorolják. [8/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH  1992,  54.]
     Ezt  a  követelményt  az  Alkotmánybíróságnak  értelemszerűen
     vonatkoztatnia kell a saját tevékenységére is.  52/1997.  (X.
     14.) AB határozat, ABH 1997, 347.

     A  most  tárgyalt  ügyben a Magyar Köztársaság  Elnöke  által
     kezdeményezett előzetes normakontroll eljárás módot  nyújtott
     volna az Alkotmánybíróságnak arra is, hogy – nem csorbítva  a
     törvényhozó   hatalom  jogkörét  és  nem   átvállalva   annak
     felelősségét – a törvénymódosítás alapjául és okául  szolgáló
     Szbt.-vel  kapcsolatban is meghatározzon néhány, kifejezetten
     az    Szbt.    alkotmányosságával    összefüggésbe    hozható
     követelményt is.

     Az  Szbt.  teljes figyelmen kívül maradása a törvényalkotóban
     okkal  keltheti  azt  a  meggyőződést,  hogy  alkotmányossági
     problémák   egyedül   és   kizárólag   csak   az   Szbt.M-mel
     kapcsolatban  merülnek fel; s ennek megfelelően elegendő  az,
     hogy  csak  (és  kizárólag)  itt keressen  és  találjon  –  a
     jelenlegi helyett – olyan szabályozási formát és módot, amely
     az Alkotmánynak megfelel.

     Álláspontom  szerint  tehát  az  Szbt.  és  az   Szbt.M.   az
     alkotmányossági  vizsgálat szempontjából egy  egységet  képez
     annál is inkább, mivel a mindössze két bekezdésnyi Szbt.M. 1.
     §-ának tartalma az alapjául (okául) szolgáló Szbt. 62. §  (4)
     bekezdésében foglalt rendelkezés nélkül nehezen értelmezhető:
     az  Szbt.M. egyedül az “okozatot” jeleníti meg, ugyanakkor az
     ok teljes takarásban marad. Másképpen szólva: az egy egységet
     képező  alap-, és kiegészítő jogszabályi rendelkezések  közül
     csak   a   kiegészítő  (módosító)  törvény   rendelkezéseinek
     alkotmányossági  vizsgálata  történt  meg.  Nem  került   sor
     ugyanakkor az indítvánnyal támadott törvényi rendelkezésekkel
     szoros  (szerves)  összefüggésben álló Szbt. rendelkezéseinek
     alkotmányossági vizsgálatára.

     b/  Az  indítvány maga is számos esetben összeköti az Szbt.-t
     az  Szbt.M.-mel.  “A  módosítás a  türelmi  zónára  vonatkozó
     rendelkezésekre    vonatkozik.”;    “Az    Szbt.M.     általi
     törvénymódosítás lényege az, hogy ha az önkormányzat az Szbt.-
     ben  megállapított határidőn belül nem tesz eleget  az  Szbt.
     62.   §   (4)  bekezdésben  meghatározott,  a  türelmi   zóna
     kijelölésére  vonatkozó  kötelezettségének,  ...”;  “Mind  az
     Szbt.-nek  a  türelmi  zónára  vonatkozó  jelenleg   hatályos
     rendelkezései,  mind az Szbt.M. közvetlenül érintik  a  helyi
     önkormányzatokat”;  “Az  Szbt. által meghatározott  előírások
     keretén  belül a rendeletalkotás joga a türelmi zóna  ügyében
     tehát    az   önkormányzati   képviselőtestület    joga.    A
     törvénymódosítás  célja,  hogy az  önkormányzatok  mulasztása
     ellenére  megtörténjen a türelmi zóna  kijelölése,  ...”  “Az
     Szbt.   8.   §  (1)  bekezdése  szerint  az  önkormányzat   a
     prostitúció  tömeges megjelenése esetén rendeletében  türelmi
     zónát  jelölhet  ki.  Az Szbt. 4. § i)  pontja  értelmében  a
     türelmi  zóna a közterületnek az önkormányzat rendeletében  a
     prostitúció tömeges megjelenése esetén kijelölt azon körzete,
     ahol  ...  Az  Szbt. 62. § (3)-(4) bekezdései tartalmazzák  a
     felhatalmazást   a  képviselő-testületek  számára,   hogy   a
     prostitúció  illetékességi területükön történő  gyakorlásának
     további  szabályairól, illetve a türelmi  zóna  kijelöléséről
     helyi  önkormányzati  rendeletet  alkossanak.”;  “Az  Szbt.M.
     esetében   tehát  az  a  kérdés,  hogy  nem   üresedik-e   ki
     alkotmányellenes mértékben az önkormányzatok rendeletalkotási
     joga  a  türelmi  zónával  kapcsolatos  önkormányzati  ügyben
     akkor,  amikor  e  jog  a törvény erejénél  fogva  5  évre  a
     belügyminiszterre száll át. Kétségtelen, hogy ehhez az  kell,
     hogy  az önkormányzat képviselő-testülete megsértse az  Szbt.
     62.  § (4) bekezdését ...”; “Kérdéses, hogy az önkormányzatok
     képviselő-testületei, amelyek számára kötelező a türelmi zóna
     kijelölése, a rendelkezésükre álló 6 hónap alatt (Szbt. 62. §
     (4) bekezdés) nem alkották volna-e meg a rendeletet....”

     Az  indítvány  az  önkormányzati alapjogok kiüresítése  egyik
     szempontjának tekinti azt, hogy a belügyminisztert az Szbt.M.-
     ben  biztosított rendelet kibocsátási jogkör “tekintet nélkül
     a  mulasztás okaira”... illeti meg. A “mulasztás okai”  pedig
     az  Szbt.  62.  §  (3) és (4) bekezdésében írtak  nélkül  nem
     vizsgálhatók  és  nem is állapíthatók meg.  Az  Szbt.  és  az
     Szbt.M.   közötti  szoros  tartalmi  összefüggést   tehát   –
     álláspontom  szerint  –  közvetve  maga  az  indítványozó  is
     állítja.  Erre  figyelemmel  tehát  az  Alkotmánybíróság   az
     indítványozó akaratától nem eltérően és nem is annak ellenére
     terjeszthette  volna  ki  az alkotmányossági  vizsgálatot  az
     Szbt.  –  Szbt.M. közvetlen okául szolgáló – rendelkezéseire.
     Továbbmenve:  kifejezetten a rá is vonatkozó  “együttműködési
     kötelezettségnek”   tehetett   volna   eleget    azzal,    ha
     rávilágított   volna  az  Szbt.  62.  §  (3),   illetve   (4)
     bekezdésében  foglalt  rendelkezés esetleges  alkotmányossági
     szempontból  kifogásolható  elemeire.  A  jelen  esetben   az
     segítené  a törvényalkotó munkáját, ha az a tárgykör  átfogó,
     ám   ugyanakkor  mégis  minden  lényeges  elemére  kiterjedő,
     komplex  újrarendezéséhez megismerhetné a leendő  szabályozás
     alkotmányos kereteit. [Ezzel nem hozná a törvényhozó hatalmat
     abba  a  helyzetbe,  hogy  a  most  kizárólag  az  Szbt.M.-re
     irányuló   –  alkotmányossági  követelményeket  kielégítő   –
     törvénymódosítást  követően állapítja majd  meg  az  –  egész
     Szbt.M.  alapjául  szolgáló – Szbt. 62. §  (3),  illetve  (4)
     bekezdésének esetleges alkotmányellenességét.]

     c/ Előzetes normakontrollt kezdeményező indítvány esetében is
     módja   van   az   Alkotmánybíróságnak  arra,   hogy   eddigi
     gyakorlatát  követve – szoros tartalmi és logikai összefüggés
     okán  –  bevonja a vizsgálatba az indítvány által közvetlenül
     vagy közvetve érintett összes törvényi rendelkezést.

     Az  iménti  állítás  alátámasztásául először  azokból  az  AB
     határozatokból   mutatok  be  néhányat,   amelyek   általában
     nyitottak  lehetőséget  –  szoros  összefüggés  okán   –   az
     indítványok kiterjesztő értelmezésére, majd azokra térek  át,
     amelyek   kifejezetten   előzetes  normakontrollra   irányuló
     indítványok kiterjesztő értelmezését példázzák.

     ca)   Az   indítványhoz  kötöttség  kiterjesztő   értelmezése
     kezdettől  fogva  jellemzi  az Alkotmánybíróság  gyakorlatát.
     Ennek  leggyakoribb esetei pedig azt mutatják, amikor “szoros
     tartalmi  és  logikai  összefüggés” okán az  Alkotmánybíróság
     olyan  jogszabályok alkotmányosságát is elbírálta,  amelyeket
     az   indítványok  nem  is  támadtak.  3/1992.  (I.  23.)   AB
     határozat,  ABH  1992,  329,  330.;  29/1993.  (V.   4.)   AB
     határozat,  ABH  1993,  227,  229.;  34/1992.  (VI.  1.)   AB
     határozat,  ABH  1992,  192,  193.;  34/1994.  (VI.  24.)  AB
     határozat,  ABH  1994,  175,  180.;  4/1998.  (III.  1.)   AB
     határozat, ABH 1998, 72.; 16/1998. (V. 8.) AB határozat,  ABH
     1988,  153.  Ezen  belül valóban színes képpel  találkozik  a
     vizsgálódó:  előfordult  pl.  az,  hogy  az  Alkotmánybíróság
     szoros    tartalmi    összefüggés    okán    önmagában    nem
     alkotmányellenes  törvényi  rendelkezést  is  megsemmisített.
     797/B/1995. AB határozat, ABH 1995, 812, 813. Volt példa arra
     is,  hogy  az  Alkotmánybíróság az  indítványt  elutasította,
     viszont  más,  az  indítványban nem is  támadott  jogszabályi
     rendelkezést  minősített alkotmányellenesnek  és  semmisített
     meg.  14/1990. (VI. 27.) AB határozat; 29/1995. (V.  25.)  AB
     határozat.]   Előfordult  továbbá,  hogy  az  alkotmányossági
     vizsgálat  – szoros összefüggés okán – az indítványozó  által
     kifogásolt   rendelkezés  mellett  az   annak   végrehajtását
     szolgáló  más rendelkezésre is kiterjedt. [31/1995. (V.  25.)
     AB határozat, ABH 1995, 159.]

     A  27/1995.  (V.  15.)  AB határozatban  az  Alkotmánybíróság
     kimondta: “Az Alkotmánybíróság az indítvány tartalma  alapján
     –   és   szoros  tartalmi  összefüggés  okán  –  az  eljárást
     kiterjedtnek tekintette az R. 18. § (4) bekezdése  és  59.  §
     (2)   bekezdése   rendelkezéseire  is.  Ezek  a   jogszabályi
     rendelkezések  teszik lehetővé, hogy az R.-ben megfogalmazott
     egyes korlátozások és tilalmak alól felmentést adjanak.” (ABH
     1995,  132.)  A mostani eljárásban az Alkotmánybíróság  –  az
     indítvány   tartalma   alapján  –  az  Szbt.M.   szankcionáló
     rendelkezéseinek alapjául szolgáló Szbt. 62. § (4) bekezdését
     vonhatta  volna  be – szoros tartalmi összefüggés  okán  –  a
     vizsgálatba.

     Erre  az  esetre  is  irányadóak lehetnek  dr.  Holló  András
     alkotmánybíró   42/1998.  (X.  2.)  AB   végzéshez   kapcsolt
     párhuzamos    indokolásának   következő    gondolatai:    “Az
     Alkotmánybíróság  az indítványkötöttséget –  az  indítványban
     megnevezett  alkotmányossági  problémát  illetően   –   tágan
     értelmezte,  illetőleg értelmezi. Ez  azt  jelenti,  hogy  az
     indítványban  jelzett alkotmányossági probléma adott  esetben
     csak  kiindulási  pont,  ha  az  Alkotmánybíróság  megítélése
     szerint  az  indítvány alapján több alkotmányjogi összefüggés
     tárható    fel.   Ez   eredményezhette   olyan   jogszabályok
     alkotmányossági revízióját, amelyek konkrétan nem szerepeltek
     az   indítványban  ...  az  indítvány  szabad  kezelését   az
     alkotmánybíráskodás  természete és az Alkotmányban,  valamint
     az   Abtv.-ben  meghatározott  alkotmánybírósági   hatáskörök
     alapozzák   meg.   Az   alkotmányjogi  panasz   elbírálásának
     hatáskörétől   eltekintve  a  többi   hatáskör   gyakorlására
     irányuló  indítvány  jellemzően  közvetlenül  nem  érinti  az
     indítványozó  jogi  helyzetét, ilyen értelemben  a  felvetett
     alkotmányossági  kifogások  az alkotmányvédelmet  közérdekűvé
     transzformálják. Ebben az összefüggésben az indítvány  szabad
     kezelésével az Alkotmánybíróság egy relatíve (nem közvetlenül
     hivatalból gyakorolt) objektív alkotmányvédelmet  lát  el.  A
     testület indítvány alapján jár el, de a jelzett alkotmányjogi
     probléma   teljes   feltárása  megkapja  az  alkotmányvédelem
     objektív (közérdekű) nézőpontját.” (ABH 1998, 546, 547.)

     cb)  Álláspontom szerint is az adott “alkotmányjogi  probléma
     teljes  feltárására”  törekvés, s az  Alkotmánybíróság  ilyen
     szerepvállalása  (azaz  az indítvány citált  határok  közötti
     kiterjesztő értelmezése) összhangban áll e szervnek a  magyar
     alkotmányvédelemben kapott és betöltött közjogi funkciójával.
     Az      “alkotmányvédelem     legfőbb     szerveként”     [az
     Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.   törvény   (a
     továbbiakban. Abtv.) preambuluma], objektív alkotmányvédelmet
     lát  el,  s  ilyenként illeti meg az indítványok  kiterjesztő
     értelmezésének a lehetősége. E tekintetben pedig – az  Abtv.-
     ben  írt kifejezett tiltó szabály híján – arra is módja  van,
     hogy  –  éppen a teljes értékű alkotmányvédelem  jegyében  és
     érdekében akár az Abtv. egyes, számára biztosított hatáskörök
     között is – figyelembe véve természetesen az ezekre vonatkozó
     Abtv.   előírásokat  –  szoros  összefüggésre   hivatkozással
     “átjárhasson”.   Ezt   tette  a   48/1993.   (VII.   2.)   AB
     határozatában  is,  amelyben  a köztársasági  elnök  előzetes
     normakontrollra irányuló indítványának elbírálása  mellett  –
     szoros   összefüggésre  hivatkozással  –   még   mulasztásban
     megnyilvánuló   alkotmányellenességet  is   megállapított   –
     hivatalból. [A sajtóról szóló 1986. évi II. törvény 14. § (2)
     bekezdése  tekintetében.  Lásd: ABH  1993,  314,  319.]  Sőt:
     ugyanebben  a  határozatban  az elfogadott,  de  még  ki  nem
     hirdetett   törvény   24.   §-ának   mikénti   alkalmazásához
     alkotmányossági  követelményt is megfogalmazott.  (ABH  1993,
     314,  318.) Ilyen alkotmányossági követelmény bukkan fel  még
     több  előzetes normakontrollra irányuló eljárásban. [53/1993.
     (X.  13.)  AB  határozat, ABH 1993, 323, 339.; 22/1996.  (VI.
     25.) AB határozat, ABH 1996, 89.] Megjegyzem azonban: magam e
     tekintetben  inkább  a  64/1997. (XII. 17.)  AB  határozatban
     kifejtett    álláspontot    osztom,    amely    szerint    az
     Alkotmánybíróság:            “...             törvényjavaslat
     alkotmányellenességének   előzetes   vizsgálatára    irányuló
     hatáskörében  fogalmilag  kizárt a  norma  alkalmazásánál  az
     alkotmányos tartalom meghatározása.” (ABH 1997, 387.)

     Az  Alkotmánybíróság  tehát nem kezeli mereven  az  Abtv.-ben
     kapott hatásköreit, azok között – az Abtv. egyes hatásköröket
     érintő  szabályozását  alapul  véve  –  szoros  összefüggésre
     hivatkozással, alkalmasint szabadon “átjár”. [Nem idegenkedik
     azonban  az  előzetes  és  utólagos normakontrollra  irányuló
     indítványok  egyesítésétől  sem.  [66/1997.  (XII.  29.)   AB
     határozat, ABH 1997, 398.]

     Nem  értelmezi  mereven a hatásköreit más  esetekben  sem  az
     Alkotmánybíróság. “Olyan jogszabály, törvényjavaslat vagy  ki
     nem   hirdetett  törvény  alkotmányossági  vizsgálata   során
     azonban – amely nemzetközi jogi kötelezettséget valósít  meg,
     s  még  inkább, ha a vizsgálat – mint a jelen  esetben  is  –
     kifejezetten  arra  irányul, hogy a belső  jog  a  nemzetközi
     joggal  az  Alkotmány 7. § (1) bekezdése szerint  összhangban
     van-e,  szükségszerűen be kell vonni a  vizsgálatba  azt  is,
     hogy  a  kérdéses  belső  norma  a  vállalt  nemzetközi  jogi
     kötelezettségbe   ütközik-e,  illetve,  hogy   a   nemzetközi
     kötelezettségvállalás összhangban van-e az Alkotmánnyal ... E
     tekintetben   közömbös,  hogy  a  jogszabály  előzetes   vagy
     utólagos  alkotmányossági kontrolljáról van-e szó; egyik  sem
     végezhető el a belső jogszabály, a nemzetközi szerződés és az
     Alkotmány   harmóniájának  vizsgálata  nélkül.  A   hatásköri
     korlátokból  legfeljebb  az  következik,  hogy  az   előzetes
     vizsgálatra  irányuló  eljárásban  a  rendelkező   rész   nem
     tartalmaz  megállapítást  a ki nem  hirdetett  törvény  és  a
     nemzetközi  szerződés  viszonyáról.” [53/1993.  (X.  13.)  AB
     határozat, ABH 1993, 326, 327.]
        
     A  fentiekre  tekintettel lett volna  oka,  de  előzménye  is
     annak,  hogy a jelen ügy elbírálásakor az Alkotmánybíróság  –
     szoros  összefüggés okán – kiterjessze vizsgálatát  az  Szbt.
     62.  §  (3),  de különösen és főképpen a (4) bekezdésére  is.
     Enélkül a témakör összefüggéseire is kellő figyelmet fordító,
     átfogó  és  teljes  körű  új törvényi szabályozás  számára  a
     figyelembeveendő alkotmányos keretek – álláspontom szerint  –
     maradéktalanul  nem, vagy csak nehezen jelölhetők  ki.  Másik
     oldalról:  az  Alkotmánybíróság  saját  hatáskörének   erősen
     leszűkített  értelmezésének következtében az  alkotmányossági
     szempontból aggályos – egymással szoros összefüggésben álló –
     törvényi   rendelkezéseknek  csak  egy   –   kisebb   hányada
     kerülhetett górcső alá.

                                  II.
                    Az Szbt. 62. § (4) bekezdésének
                      alkotmányossági vizsgálata

     A   fentiekben   írtakra  figyelemmel   magam   lehetségesnek
     tartottam    volna   tehát   az   alkotmányossági   vizsgálat
     kiterjesztését az – Szbt.M. 1. §-a alapjául szolgáló –  Szbt.
     62.  §  (4)  bekezdésére  is. Sőt: e  rendelkezés  értékelése
     nemcsak lehetségesnek, de kívánatosnak is tűnik, és pedig két
     okból is:

     1.  Kételyeket  ébreszt  az  Szbt.  62.  §  (4)  bekezdésének
     egyértelműsége,      világossága,     azaz      jogbiztonsági
     követelményeket kielégítő volta;
     2.    Vizsgálatot   érdemel,   hogy   a   kötelező    feladat
     (önkormányzati    rendelet   megalkotása)    meghatározásával
     “egyidejűleg”  biztosította-e  a  törvényalkotó   a   feladat
     ellátásával  arányban  álló, vagy  ahhoz  szükséges  pénzügyi
     fedezetet.

     Összegészében   tehát   az   alkotmányossági   vizsgálat   az
     indítványozó   által   is  hivatkozott   “mulasztás   okaira”
     vonatkozik.

     ad  1.  Mivel  az Szbt.M. szerinti – minisztert  megillető  –
     kijelölési   jog  egyfajta  szankcióként  fogható   fel,   ez
     fokozottan  elvárhatóvá  teszi,  hogy  az  alapjául  szolgáló
     törvényi   rendelkezések   [Szbt.   62.   §   (4)   bekezdés]
     egyértelműek,  világosak és végrehajthatóak  legyenek.  Ennek
     hiányában  ugyanis a kötelezetteknek nincs  meg  a  tényleges
     lehetőségük arra, hogy jogkövető magatartásukkal a  szankciót
     elkerüljék.

     Az  Alkotmánybíróság már a 9/1992. (I. 30.) AB  határozatában
     kifejtette  és  megállapította: “A jogállam  nélkülözhetetlen
     eleme  a jogbiztonság. A jogbiztonság az állam – s elsősorban
     a  jogalkotó – kötelességévé teszi annak biztosítását, hogy a
     jog  egésze, egyes részterületei és az egyes jogszabályok  is
     világosak,  egyértelműek, működésüket tekintve kiszámíthatóak
     és  előreláthatóak legyenek a norma címzettjei számára.” (ABH
     1992,  65.)  Ennek  figyelembe vételével  a  jogállamiság  és
     jogbiztonság    érvényesülésének   követelményével    érdemes
     összevetni az Szbt. 62. § (4) bekezdésében és a vele tartalmi
     összefüggésben  álló 4. § j) pontjában, illetőleg  8.  §  (1)
     bekezdésében írt rendelkezések normatartalmát.

     A  vizsgálat  eredményeként megállapítható:  nem  egyértelmű,
     nehezen  értelmezhető, nem világos az Szbt. 4. § j) pontjában
     “a     prostitúció    tömeges    megjelenésé”-nek    törvényi
     meghatározása,  mivel  annak egyes  elemei:  a  prostituáltak
     “folyamatos  vagy  idényjellegű”,  “nagyobb  számú   egyidejű
     megjelenése”, “olyan területi koncentrálódása, amely alkalmas
     a   település  nyugalmának  megzavarására”  kifejezések   túl
     általánosak,      sokféleképpen      értelmezhetőek.       Az
     Alkotmánybíróság  egyik korábbi határozata szerint:  “Ha  egy
     jogszabály  törvényi  tényállása túl elvont,  túl  általános,
     akkor  a  jogszabály  rendelkezése  a  jogalkalmazó  belátása
     szerint  kiterjeszthető vagy leszűkíthető. Az  ilyen  szabály
     lehetőséget   ad  a  szubjektív  jogalkalmazói  döntésre,   a
     különböző  jogalkalmazók  eltérő  gyakorlatára,  a  jogegység
     hiányára.  Ez  csorbítja a jogbiztonságot.” (1160/B/1990.  AB
     határozat,  ABH 1993, 608.) Ugyanilyen okból értelmezhetetlen
     az  Szbt.  8.  §-ának  (1) bekezdésében  írt  “a  közterületi
     prostitúció  folyamatos észlelése” kifejezés  is,  amelyre  a
     törvényalkotó ugyancsak kötelező önkormányzati feladatot  (“a
     türelmi zóna kijelölése nem mellőzhető”) alapított.

     Ugyancsak  nem  világos, milyen viszonyban áll  egymással  az
     Szbt.  8.  §  (1) bekezdés harmadik mondata és a  62.  §  (4)
     bekezdése. Mindkettő jogalkotási kötelezettséget fogalmaz meg
     az  önkormányzatok  számára, de  eltérő  –  nem  egyértelműen
     értelmezhető – feltételek megvalósulása esetén.

     A  kötelezően  előírt  helyi  önkormányzati  rendeletalkotási
     feladatot   is   közvetlenül   befolyásoló   jelentőségű    a
     “kijelölés” kifejezés tartalmi tisztázatlansága. Nem  világos
     ugyanis az, hogy itt pusztán – a szó szoros értelmében vett –
     terület-kijelöléséről van-e szó, vagy ezen túlmenően bizonyos
     infrastrukturális  feladatok  (utak  kiépítése,   vízellátás,
     világítás) biztosítása is beleértendő-e a “kijelölés”-be.

     A  nem  egyértelmű, nem világos, nehezen vagy egyáltalán  nem
     értelmezhető kifejezések az Szbt. 4. § j) pontjában, 8. § (1)
     bekezdésében,  62. § (4) bekezdésében nagy számban  fordulnak
     elő;   összhatásukban   azt  eredményezik,   hogy   a   helyi
     önkormányzati   rendeletalkotásra  kötelezett  önkormányzatok
     egyáltalán nem vagy csak nagy nehézségek árán tudnának eleget
     tenni az őket kötelező felhatalmazásban foglaltaknak.

     Mindezekre tekintettel – szerintem – megsemmisíthető lenne  –
     az  Alkotmány  2.  §  (1) bekezdésében  foglalt  jogállamiság
     részét képező jogbiztonság sérelme miatt – az Szbt. 4.  §  j)
     pontja, 8. § (1) bekezdésének harmadik mondata, illetve a 62.
     § (4) bekezdése.

     ad  2. Tekintettel arra, hogy az Szbt. 62. § (4) bekezdésében
     írt  önkormányzati rendeletalkotási kötelezettségének  sem  a
     megadott   határidőn  belül,  sem  pedig  azon  túl  egyetlen
     önkormányzat  sem tett eleget – kiemelt figyelmet  érdemel  a
     törvényi rendelkezés alkalmasságának, végrehajthatóságának  a
     vizsgálata  abból  a szempontból is, hogy  biztosítottak-e  a
     kötelező    önkormányzati    feladatellátás    (önkormányzati
     rendeletalkotás) pénzügyi-anyagi feltételei.

     Kevésbé  fáradságos vizsgálat után is megállapítható: ezeknek
     a feltételeknek a megteremtése elmaradt.

     Az  Ötv.  szerint: “Törvény a helyi önkormányzatnak  kötelező
     feladat-   és   hatáskört  is  megállapíthat.  A   kötelezően
     ellátandó     önkormányzati    feladat-     és     hatáskörök
     meghatározásával  egyidejűleg az Országgyűlés  biztosítja  az
     ellátásukhoz   szükséges   anyagi   feltételeket,   dönt    a
     költségvetési hozzájárulás mértékéről és módjáról.” 1. §  (5)
     bekezdés  Továbbá:  “Új  önkormányzati feladat  megállapítása
     esetén  az  Országgyűlés egyidejűleg biztosítja az ellátáshoz
     szükséges pénzügyi fedezetet.” [87. § (2) bekezdés]

     Az  Ötv.  tehát világosan rendelkezik: a kötelezően ellátandó
     önkormányzati   feladat-   és   hatáskörök   meghatározásával
     “egyidejűleg”   biztosítani   kell   a   “szükséges    anyagi
     feltételeket”,  dönteni  kell “a  költségvetési  hozzájárulás
     mértékéről  és  módjáról”, biztosítani  kell  “az  ellátáshoz
     szükséges pénzügyi fedezetet”.

     A törvényhozó ugyanakkor a jelen esetben – a kötelező feladat
     elrendelésével  “egyidejűleg” – sem a célhoz  rendelt  állami
     költségvetési hozzájárulásról nem gondoskodott (s  ez  utóbbi
     nevesített  forrást  nem is kellett volna biztosítania),  sem
     pedig   a   “saját   bevételeknek  és  állami   költségvetési
     hozzájárulásoknak” a “rendszeréről” [a 2/1997.  (I.  22.)  AB
     határozat  szóhasználata. ABH 1997, 31.] nem intézkedett.  Az
     Segyidejűleg”  biztosítandó források elhagyásával  mulasztást
     követett     el,     amely    –    kötelező     önkormányzati
     rendeletalkotásban   kifejeződő   –   önkormányzati   alapjog
     gyakorlását   lehetetleníthette  el.  (Ezt   mutatja   az   a
     körülmény, hogy egyetlen – erre kötelezett – önkormányzat sem
     jelölt   ki   türelmi  zónát).  A  törvényalkotó  tehát   nem
     gondoskodott saját – kötelező feladatot előíró – rendelkezése
     végrehajtásának  a feltételeiről. Márpedig:  “A  jogállamiság
     megköveteli,  hogy  az állampolgárnak  a  törvényekben  és  a
     bíróságok  által  meghozott ítéletek  végrehajthatóságában  a
     bizalma  megszilárduljon.” [16/1992. (III. 30.) AB határozat,
     ABH 1992, 102.]

     Hivatalból   eljárva   tehát   megállapítható   lett   volna:
     mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet idézett  elő
     az   Országgyűlés   azzal,  hogy  –  az  Szbt.M.-mel   szoros
     összefüggésben álló – Szbt.-ben elmulasztotta a türelmi zónák
     kijelöléséhez  szükséges  pénzügyi  forrásoknak  a   kötelező
     önkormányzati  feladat meghatározásával  egyidejűleg  történő
     biztosítását.

     Az   előzetes   normakontrollra   irányuló   eljárás   és   a
     mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenesség  hivatalbóli
     megállapítása tehát a jelen esetben sem zárja ki  feltétlenül
     egymást. [Ahogy nem zárta ki egymást e kettő a 48/1993. (VII.
     2.) AB határozatban sem.]

     Nyomatékosan hangsúlyozom: az Szbt.-t és Szbt.M.-et megalkotó
     törvényhozói szándék dicséretes, hiszen az (a német  példából
     átvett)  “zóna  modellt”  megteremtő szabályozás  filozófiája
     szerint    nem    lehetetlenre,   (az    utcai    prostitúció
     felszámolására) vállalkozott, hanem – a lakosság érdekeit,  a
     védendő közterületek csendjét, békéjét garantálni képes  –  a
     jelenség korlátok közé szorítását, egy olyan, működésképesnek
     tűnő   konstrukció  kidolgozását  kísérelte  meg,   amely   a
     “szexuális  szolgáltatást” nyújtó legális vállalkozók  (SZ.J.
     93.05.10.4) törekvéseivel is találkozik. A cél és  a  szándék
     eléréséhez    azonban   a   törvényhozónak    alkotmányossági
     követelményeket kielégítő szabályozási módot  kell  találnia:
     ennek  az  elvárásnak – álláspontom szerint – ez idő  szerint
     sem az Szbt., sem pedig az Szbt.M. idevonatkozó rendelkezései
     nem felelnek meg.

     Budapest, 2001. január 16.
                                                   Dr. Kiss László
                                              előadó alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Preliminary review of the constitutionality of the amendment authorising the Interior Minister to designate tolerance zones for prostitutes
     Number of the Decision:
     .
     2/2001. (I. 17.)
     Date of the decision:
     .
     01/16/2001
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2001-1-001?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .