Hungarian
Ügyszám:
.
79/D/1996
Előadó alkotmánybíró: Lábady Tamás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 41/1998. (X. 2.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1998/306
.
A határozat kelte: Budapest, 09/29/1998
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

  Az   Alkotmánybíróság   jogszabályok  alkotmányellenességének
  megállapítása   iránt  előterjesztett  alkotmányjogi   panasz
  tárgyában meghozta a következő

                          határozatot :

  1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja: az Alkotmánybíróságról
  szóló 1989. évi XXXII. törvény 48. §-a alkalmazásánál,  ha  a
  panaszolt  alapjogsérelem nem a rendes,  hanem  a  rendkívüli
  jogorvoslati    eljárásban   következett   be,    alkotmányos
  követelmény,   hogy  az  alkotmányjogi  panasz  benyújtásának
  határidejét a rendkívüli jogorvoslati eljárásban hozott, vagy
  —  ha új eljárásra és új határozat hozatalára kerül sor —  az
  elrendelt   új  eljárás  során  született  jogerős  határozat
  kézbesítésétől kell számítani.

  2.  Az  Alkotmánybíróság  a Magyar Köztársaság  ügyészségéről
  szóló,  az  ügyészségi szolgálati viszony  és  az  ügyészségi
  adatkezelés tárgyában alkotott 1994. évi LXXX. törvény 111. §
  (2)  bekezdésével  hatályon  kívül  helyezett  1972.  évi  V.
  törvény  24. § (1) bekezdése, az egyes munkaügyi jogszabályok
  hatályon  kívül helyezéséről szóló 103/1992. (VI. 26.)  Korm.
  rendelet 4. §-a, továbbá az ügyészségi szolgálat szabályairól
  szóló 10/1982. Legf.Ü. utasítás 2. sz. mellékleteként kiadott
  Ügyészek    Fegyelmi    Szabályzata   alkotmányellenességének
  megállapítására      irányuló      alkotmányjogi      panaszt
  visszautasítja.

  3.  Az  Alkotmánybíróság  ugyancsak visszautasítja  a  Magyar
  Köztársaság Legfelsőbb Bírósága mint felülvizsgálati  bíróság
  Mfd.I.10.666/1995/6. számú végzése megsemmisítésére irányuló,
  továbbá az annak megállapítására irányuló indítványt, hogy  a
  megsemmisíteni  kért  rendelkezések az  alkotmányjogi  panasz
  előterjesztőjének konkrét ügyében nem alkalmazhatók.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.

                             Indokolás

                                I.

   1.  Az  alkotmányjogi  panaszt  benyújtó  indítványozó  annak
   megállapítását kérte, hogy a Magyar Köztársaság ügyészségéről
   szóló,  az  ügyészségi szolgálati viszony  és  az  ügyészségi
   adatkezelés tárgyában született 1994. évi LXXX. törvény  111.
   §  (2)  bekezdésével hatályon kívül helyezett  1972.  évi  V.
   törvény (a továbbiakban: Ütv.) 24. § (1) bekezdése, az  egyes
   munkaügyi  jogszabályok  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló
   103/1992. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-
   a, továbbá a többször módosított 10/1982. Legf.Ü. utasítás 2.
   sz.  mellékleteként kiadott Ügyészek Fegyelmi Szabályzata  (a
   továbbiakban:     ÜFSZ)    alkotmányellenes.     Kérte     az
   alkotmányellenes    rendelkezések   megsemmisítését,    annak
   kimondását, hogy a megsemmisített rendelkezések a folyamatban
   levő  konkrét eljárásban nem alkalmazhatóak, kérte továbbá  a
   Legfelsőbb     Bíróság    mint    felülvizsgálati     Bíróság
   Mfv.I.10.666/1995/5. számú végzésének megsemmisítését.

   2.   Az   indítványozó  terhére  a  legfőbb  ügyész  fegyelmi
   határozata  ügyészhez nem méltó magatartás fegyelmi  vétségét
   állapította  meg  és  őt " elbocsátás " fegyelmi  büntetéssel
   sújtotta.  A  fegyelmi határozat az Ütv. 24. § (1)  bekezdése
   felhatalmazása  alapján  kiadott ÜFSZ  2.  §  (2)  bekezdésén
   alapult.  Az indítványozó a fegyelmi határozat ellen bírósági
   jogorvoslattal élt, egyidejűleg a határozat alapjául szolgáló
   jogszabály,     illetőleg    legfőbb     ügyészi     utasítás
   alkotmányellenességének     utólagos     megállapítása     és
   megsemmisítése   iránt   indítványt   terjesztett   elő    az
   Alkotmánybíróságon.

   Az   Alkotmánybíróság  912/B/1994/2.  számú   végzésével   az
   indítvány  tárgyában az eljárást megszüntette,  illetőleg  az
   indítványt   részben  visszautasította.  Az  Alkotmánybíróság
   határozatában  megállapította,  hogy  a  kifogásolt  törvényi
   rendelkezést és a felhatalmazásán alapuló ÜFSZ-t 1995. január
   1-jei   hatállyal  hatályon  kívül  helyezte  az   ügyészségi
   szolgálati  viszonyról és az ügyészség adatkezeléséről  szóló
   1994. évi LXXX. törvény 111. § (2) bekezdés a) pontja, így az
   indítvány   már   nem   hatályos  jogszabályi   rendelkezések
   megsemmisítésére  irányult.  Az  Alkotmánybíróság  rámutatott
   arra,  hogy  hatáskörébe  —  főszabályként  —  csak  hatályos
   jogszabályok  utólagos  vizsgálata tartozik,  kivéve  az  ún.
   konkrét  normakontroll iránti eljárást,  amelyet  azonban  az
   indítványozó  csak  az Alkotmánybíróságról  szóló  1998.  évi
   XXXII.  törvény  (a  továbbiakban:  Abtv.)  48.  §-a  alapján
   kezdeményezhet.  Az  alkotmányjogi  panasz  előterjesztésének
   törvényi  feltétele  azonban — egyebek között  —  a  panaszos
   számára  nyitva álló valamennyi rendes jogorvoslati lehetőség
   kimerítése. Az indítványozó által kezdeményezett és a terhére
   hozott  fegyelmi  határozat hatályon  kívül  helyezése  iránt
   indított   peres   eljárás  az  alkotmánybírósági   határozat
   meghozatalakor    még    folyamatban    volt,    ezért     az
   Alkotmánybíróság  megállapította, hogy az  Abtv.  48.  §-ában
   meghatározott  törvényi  feltételek az  alkotmányjogi  panasz
   előterjesztése  vonatkozásában  nem  állnak  fenn,   így   az
   indítvány  érdemben nem volt elbírálható. Határoztában  utalt
   az  Alkotmánybíróság  arra, hogy a bírósági  eljárás  jogerős
   befejezése után lesz az indítványozó abban a helyzetben, hogy
   az  Abtv.  48.  §-a alapján alkotmányjogi panaszt  terjesszen
   elő.

   3.  Az  indítványozó által kezdeményezett peres eljárásban  a
   Pest   Megyei  Munkaügyi  Bíróság,  mint  első  fokú  bíróság
   2.M.668/1994/11.  számú ítéletével az indítványozó  keresetét
   elutasította, az indítványozó fellebbezése folytán azonban  a
   Pest     Megyei     Bíróság,    mint    másodfokú     bíróság
   5.Mf.20.181/1995/8.  számú ítéletével az  első  fokú  bíróság
   ítéletét megváltoztatta és az indítványozóval szemben  hozott
   fegyelmi  határozatot  hatálytalanította.  Mivel  a   jogerős
   bírósági  határozat  érdemben  az  indítványozó  álláspontját
   fogadta   el,  az  alkotmányjogi  panasz  előterjesztése   az
   indítványozó szempontjából okafogyottá vált.

   A  jogerős  ítélet  ellen azonban az alperes  felülvizsgálati
   kérelemmel  élt. A felülvizsgálati kérelem folytán  a  Magyar
   Köztársasság   Legfelsőbb  Bírósága,   mint   felülvizsgálati
   bíróság  Mfv.I.10.666/1995/5.  számú  végzésével  az   ügyben
   eljárt bíróságok határozatait hatályon kívül helyezte  és  az
   első  fokú  bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára
   utasította. A felülvizsgálati bíróság határozata szerint a R.
   4.  §-a  értelmében,  amely  törvényi  felhatalmazás  alapján
   kiadott  rendelkezés,  az igazságszolgáltatási  dolgozókra  —
   ideértve  az  ügyészeket  is  —  az  1972.  évi  V.   törvény
   módosításáig  alkalmazni  kell  a  38/1973.  (XI.   27.)   MT
   rendeletet. E rendelet pedig az 1. §-ában kimondta,  hogy  az
   1967.  évi  II.  törvény rendelkezései —  egyebek  között  az
   ügyészségek  dolgozóira — a rendeletben foglalt  eltérésekkel
   és kiegészítésekkel megfelelően irányadóak. Ebből következően
   az   indítvány  előterjesztőjére  vonatkozóan  —  a  fegyelmi
   felelősségre vonás tekintetében — hatályban voltak  az  1967.
   évi   II.   törvénynek   a   fegyelmi   felelősségről   szóló
   rendelkezései. A felülvizsgálati bíróság kimondta továbbá azt
   is, hogy 1995. január 1-jéig ugyancsak hatályban volt az Ütv.
   24.   §-ának   az  Alkotmánybíróság  3/1994.  (I.   21.)   AB
   határozatával  nem érintett rendelkezése, így hatályban  volt
   az e törvényi rendelkezés alapján kiadott ÜFSZ is.

   Mindezekre  figyelemmel  a  Legfelsőbb  Bíróság  a  másodfokú
   bíróságnak    a   hivatkozott   jogszabályokkal   kapcsolatos
   álláspontját  tévesnek ítélte, a tényállás  felderítetlensége
   miatt  azonban  az  ítéletet  —  az  első  fokú  ítéletre  is
   kiterjedően  —  hatályon  kívül  helyezte  és  az  első  fokú
   bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította.

                                II.

   1.  Az  indítványozó szerint a Legfelsőbb Bíróság hivatkozott
   felülvizsgálati    határozatában   ügyében   alkotmányellenes
   jogszabály alkalmazását rendelte el, mert az Alkotmány  2.  §
   (1)    bekezdésében    deklarált   jogállamiság    eszméjével
   összeegyeztethetetlen   az,  hogy  egy   alacsonyabb   szintű
   jogszabály,  jelesül  a  R. 4. §-a, egy  már  hatályon  kívül
   helyezett törvény alkalmazását rendelje el a jövőre nézve. Az
   indítványozó  álláspontja szerint a Kormány a  R.  4.  §-ában
   túllépte  törvényi felhatalmazásának kereteit, így a támadott
   jogszabályi rendelkezés ez okból is alkotmányellenes.

   Hivatkozott  az  indítványozó arra is, hogy a felülvizsgálati
   határozat alkotmányellenesen rendelte el alkalmazni  az  Ütv.
   24. § (1) bekezdése folytán kiadott ÜFSZ rendelkezéseit, mert
   a    fegyelmi    felelősségre    vonáshoz    nélkülözhetetlen
   alkotmányossági   követelmény,  hogy  annak   megállapítására
   törvényi  szintű szabályozásban kerüljön sor, így  a  legfőbb
   ügyész fegyelmi határozatának alkalmazása ügyében alkotmányos
   alapjogainak megsértéséhez vezetett.

   2.   Az   indítványozó   szerint  az   alkotmányjogi   panasz
   előterjesztésének törvényi feltételei arra tekintettel állnak
   fenn, hogy a Legfelsőbb Bíróság, mint felülvizsgálati bíróság
   az   ellene  folyamatban  levő  fegyelmi  eljárás  jogalapját
   " megfellebbezhetetlenül ",    azaz     végérvényesen      és
   felülvizsgálhatatlanul  eldöntötte,   e   tekintetben   egyéb
   jogorvoslati   lehetőség  számára   már   nincs   biztosítva.
   Véleménye    szerint    ezért   az    alkotmányjogi    panasz
   előterjesztésére   az   Abtv.   48.   §   (2)    bekezdésében
   megállapított  határidőt a Legfelsőbb  Bíróság  határozatának
   kézbesítésétől kell számítani.

                               III.

   Az      Alkotmánybíróság     az     alkotmányjogi     panaszt
   visszautasította,     mert    az     alkotmányjogi     panasz
   előterjesztésének törvényi feltételei nem állnak fenn.
   1.  Az  Abtv.  48.  § (1) bekezdése szerint  az  Alkotmányban
   biztosított jogainak megsértése miatt alkotmányjogi panasszal
   fordulhat  az Alkotmánybírósághoz az, akinek a jogsérelme  az
   alkotmányellenes  jogszabály alkalmazása folytán  következett
   be,  és  egyéb  jogorvoslati  lehetőségeit  már  kimerítette,
   illetőleg   más   jogorvoslati   lehetőség   nincs    számára
   biztosítva.   A  (2)  bekezdés  értelmében  az  alkotmányjogi
   panaszt a jogerős határozat kézbesítésétől számított 60 napon
   belül lehet az Alkotmánybírósághoz írásban benyújtani.

   Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata az, hogy az Abtv.
   48.  §-ának  (1)  és (2) bekezdésében foglaltakat  együttesen
   kell  értelmezni és figyelembe venni [23/1991.  (V.  18.)  AB
   végzés, ABH 1991, 311.]. Ebből következik, hogy az Abtv.  48.
   §  (1)  bekezdése szerinti jogorvoslatokon is csak  azokat  a
   jogorvoslatokat  kell  érteni,  amelyeket  az   ügy   jogerős
   befejezéséig  terjeszthetők elő.  Az  alkotmányjogi  panaszra
   megállapított  határidő  számítása  szempontjából   tehát   a
   rendkívüli  jogorvoslatokat  figyelmen  kívül  kell   hagyni.
   Vagyis     a    rendkívüli    jogorvoslatoknak    (perújítás,
   felülvizsgálati   kérelem  stb.)  az   alkotmányjogi   panasz
   benyújtására  megállapított határidőt meghosszabbító  hatálya
   nincs.

   Az Abtv. 1989. évi megalkotásakor sem a büntetőeljárás, sem a
   polgári  perrendtartás a felülvizsgálati kérelem  intézményét
   még  nem szabályozta, és mivel a törvényességi óvás akkor még
   mindkét    eljárásban   élő   jogintézménye   nem    minősült
   jogorvoslatnak,  a jogalkotónak a rendkívüli eljárások  közül
   gyakorlatilag  csak a valóban kivételes esetekben  előforduló
   perújítással kellett számolnia. A törvényhozó az Abtv. 48.  §
   (2)  bekezdésében  ezért  köthette  az  alkotmányjogi  panasz
   benyújtásának határidejét a jogerős határozat kézbesítéséhez,
   függetlenül  attól, hogy a 48. § (1) bekezdése  általában  az
   "egyéb jogorvoslati lehetőségek" kimerítéséről rendelkezik. A
   büntető  és  polgári eljárásokban bevezetett  felülvizsgálati
   kérelem alanyi jogon tette lehetővé jogszabálysértés esetén a
   jogorvoslati  kérelem benyújtását, amely jogorvoslat  elvileg
   az  Abtv.  48.  § (1) bekezdése szerinti "egyéb  jogorvoslati
   lehetőség" fogalmi körébe esik. Így a felülvizsgálati eljárás
   bevezetésével  az  Abtv. 48. § (1) és (2)  bekezdése  közötti
   ellentmondás  — hogy ti. az (1) bekezdés elvileg  valamennyi,
   míg   a   (2)   bekezdés  csak  a  jogerőig  igénybe   vehető
   jogorvoslatokról rendelkezik — kiéleződött.

   A  felülvizsgálati  eljárás ugyanis  rendkívüli  perorvoslat,
   amely csak a már jogerősen lezárt ügyben kezdeményezhető. Így
   rendelkezik a Polgári Perrendtartásról szóló 1952.  évi  III.
   törvény 270. §-a, továbbá a büntetőeljárásról szóló 1973. évi
   I. törvény 284. § (1) bekezdése.

   Az    így   kiéleződött   ellentmondást   küszöböli   ki   az
   Alkotmánybíróság   állandó  gyakorlata,   amely   szerint   a
   felülvizsgálati  eljárás az Abtv. 48. § (2) bekezdésében  írt
   hatvan   napos  határidőt  nem  hosszabbítja  meg,  azaz   az
   alkotmányjogi  panasz  az  ügyet jogerősen  lezáró  határozat
   kézhezvételét  követő  hatvan napon belül  terjeszthető  elő,
   amely határidő számításánál a felülvizsgálati eljárás —  mint
   rendkívüli perorvoslat — tehát figyelmen kívül marad.

   2.  Mindazonáltal lehetséges, hogy a kifogásolt alapjogsértés
   a  rendkívüli  eljárás  során, így a  perújítási  eljárásban,
   illetőleg  a felülvizsgálati rendkívüli eljárásban következik
   be. Mind a polgári, mind a büntető felülvizsgálati rendkívüli
   eljárásban során törvényi lehetőség van ugyanis arra, hogy  a
   felülvizsgálati  bíróság a jogerős határozatot  hozó  bíróság
   álláspontjától eltérő érdemi álláspontot foglaljon el.  Ha  a
   felülvizsgálati bíróság határozata az ügyet ilyen módon zárja
   le jogerősen, az alkotmányjogi panasz benyújtására megszabott
   törvényi határidő a felülvizsgálat tárgyában hozott határozat
   kézbesítésétől  veszi  kezdetét, mert hisz  az  alkotmányjogi
   panasz   benyújtására  jogosult  a  felülvizsgálat  tárgyában
   hozott határozat folytán kerül csak abba a helyzetbe, hogy az
   ügyében  alkalmazott jogszabály alkotmányellenességét  és  az
   emiatt  bekövetkezett alkotmányos alapjogsértést  állítsa  és
   panaszolja.  Ezért  minden  ilyen  esetben  az  alkotmányjogi
   panasz  benyújtására megszabott, az Abtv. 48. § (2) bekezdése
   szerinti törvényi határidő a felülvizsgálat tárgyában  hozott
   határozat kézbesítésétől számított hatvan nap.

   3.    Ezekben   az   esetekben   is   irányadó   azonban   az
   Alkotmánybíróság következetes álláspontja, amely  szerint  az
   Abtv.  48.  §  (1)  és  (2) bekezdésben foglalt  feltételeket
   együttesen  kell  értelmezni és alkalmazni. Vagyis  a  panasz
   benyújtására irányadó határidő számítására vonatkozó, fentebb
   kifejtett  álláspontot  csak akkor  lehet  alkalmazni,  ha  a
   felülvizsgálati   bíróság  határozata  az   ügyet   jogerősen
   eldönti. Ha ugyanis a felülvizsgálati bíróság határozata  nem
   érdemi,  hanem  a jogerő feloldása mellett az  ügyben  eljárt
   első   vagy  másodfokú  bíróság  határozatát  hatályon  kívül
   helyezi   és  a  bíróságot  új  eljárásra  és  új   határozat
   hozatalára  utasítja,  az alkotmányjogi panasz  benyújtásának
   nem áll fenn az Abtv. 48. § (1) bekezdése szerinti feltétele,
   mert  a  jogosult  a  rendelkezésére álló egyéb  jogorvoslati
   lehetőségeket  még  nem  merítette  ki.  Ilyenkor  a   jogerő
   feloldása  miatt  az ügyben még nincs jogerős  határozat,  az
   eljárás  folyamatban  van,  szó sincs  tehát  arról,  hogy  a
   jogosult   a   rendelkezésére  álló  valamennyi  jogorvoslati
   lehetőséget  már  kimerítette,  illetőleg  arról,  hogy   más
   jogorvoslati lehetőség nincs számára már biztosítva. Így  van
   ez  akkor  is,  ha a Legfelsőbb Bíróság, mint felülvizsgálati
   bíróság  a jogszabálysértő határozat hatályon kívül helyezése
   során  az első vagy másodfokú bírósági eljárás lefolytatására
   vonatkozóan kötelező utasításokat ad. Ez ugyanis nem  jelenti
   az ügy érdemi elbírálását még akkor sem, ha a felülvizsgálati
   bíróság   iránymutatása   az   eljárás   során   alkalmazandó
   jogszabályok  körére  vonatkozik.  A  megismételt  eljárásban
   irányadók az első-, illetőleg másodfokú eljárás szabályai. Az
   eljárás befejeződhet megszüntetéssel vagy egyéb módon  érdemi
   határozat  nélkül.  Sőt  sor kerülhet  az  Abtv.  38.  §-ának
   alkalmazására  is,  amikor  az  Alkotmánybíróság  a   konkrét
   normakontroll eljárást bírói kezdeményezésre folytatja le.

   Az  eljárás  jogerős befejezésének hiányában nem állnak  fenn
   tehát  az  Abtv. 48. § (1) és (2) bekezdésében  írt  törvényi
   feltételek, ezért a megismételt eljárásban meghozandó jogerős
   határozat  kézbesítéséig az alkotmányjogi panasz benyújtására
   megszabott határidő az Abtv. 48. § (2) bekezdése alapján  nem
   nyílik   meg.   Ezért  az  Alkotmánybíróság  a   jogbiztonság
   követelményét magába foglaló jogállami klauzula, az Alkotmány
   2.  §  (1)  bekezdése, továbbá a jogorvoslathoz való  alapjog
   alkotmányi  szabályozása, az Alkotmány 57.  §  (5)  bekezdése
   alapján megállapította, hogy az Abtv. 48. §-a alkalmazásánál,
   ha   a  panaszolt  alapjogsérelem  nem  a  rendes,  hanem   a
   rendkívüli    jogorvoslati   eljárásban    következett    be,
   alkotmányos   követelmény,  hogy  az   alkotmányjogi   panasz
   benyújtásának    határidejét   a   rendkívüli    jogorvoslati
   eljárásban  hozott  vagy — ha új eljárásra  és  új  határozat
   hozatalára  kerül  sor  —  az  elrendelt  új  eljárás   során
   született jogerős határozat kézbesítésétől kell számítani.

                                IV.

   1.  A  kifejtettek folytán nem osztja az Alkotmánybíróság  az
   indítványozónak  azt  az  álláspontját,  hogy  a   Legfelsőbb
   Bíróság             felülvizsgálati             határozatának
   megfellebbezhetetlensége   és  felülbírálhatatlansága   miatt
   megnyílt   számára  az  alkotmányjogi  panasz   benyújtásának
   törvényi   lehetősége.   A   Legfelsőbb   Bíróság   vonatkozó
   határozata  az  ügyben  az  első fokú  bíróságot  új  eljárás
   lefolytatására és új határozat hozatalára kötelezte,  így  az
   ügyben    jogerős    határozat   nem    áll    rendelkezésre,
   következésképpen  az Abtv. 48. § (1) és (2) bekezdésében  írt
   és  együttesen alkalmazandó feltételek nem állnak fenn, ezért
   az  indítványozó  alkotmányjogi panasz  előterjesztésére  nem
   jogosult.  Az  anyagi  és eljárásjogi feltételeket  nélkülöző
   alkotmányjogi  panaszt az Alkotmánybíróság  erre  tekintettel
   visszautasította.

   2.  Az Alkotmánybíróság erre vonatkozó hatáskörének hiányában
   ugyancsak visszautasította az indítványozónak azt a kérelmét,
   amely   az   ügyében   született  felülvizsgálati   határozat
   megsemmisítésére irányult.

   Az  alkotmányjogi panasz érdemi elbírálhatóságának  hiányában
   tárgytalanná   vált,   ezért  visszautasításra   szorult   az
   indítványozónak   az   a  kérelme   is,   hogy   ügyében   az
   alkotmányjogi     panasszal     sérelmezett      jogszabályok
   alkalmazhatóságát az Alkotmánybíróság zárja ki.

   3.  A  határozat közzétételére vonatkozó rendelkezés az Abtv.
   41. §-án alapul.
                          Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke
                                 
        Dr. Ádám Antal                        Dr. Bagi István
        alkotmánybíró                          alkotmánybíró
                                 
        Dr. Erdei Árpád                      Dr. Holló András
        alkotmánybíró                           alkotmánybíró
                                 
        Dr. Kilényi Géza                      Dr. Kiss László
        alkotmánybíró                           alkotmánybíró
                                 
        Dr. Lábady Tamás                     Dr. Németh János
        előadó alkotmánybíró                    alkotmánybíró
                                 
       Dr. Tersztyánszky Ödön                  Dr. Vörös Imre
       alkotmánybíró                            alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    41/1998. (X. 2.)
    Date of the decision:
    .
    09/29/1998
    .
    .