English
Hungarian
Ügyszám:
.
294/B/1995
Előadó alkotmánybíró: Strausz János Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 44/2004. (XI. 23.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2004/618
.
A döntés kelte: Budapest, 11/22/2004
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
   vizsgálatára  irányuló indítványok alapján – dr.  Erdei  Árpád,
   dr. Harmathy Attila, dr. Holló András, dr. Kukorelli István  és
   dr.    Tersztyánszkyné    dr.   Vasadi    Éva    alkotmánybírák
   különvéleményével – meghozta az alábbi

                            határozatot:
                                  
   1.  Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Rendőrségről szóló
   1994. évi XXXIV. törvény 36. § (4) bekezdésének „ennek során  a
   bűnelkövetőnek  a  79. § (1) bekezdésében felsorolt  adatait  a
   szükséges  terjedelemben nyilvánosságra  hozhatja”  szövegrésze
   alkotmányellenes,   ezért  azt  2005.  március   31.   napjával
   megsemmisíti.
   A 36. § (4) bekezdése az alábbi szöveggel marad hatályban:
   „36. § (4) A Rendőrség a köznyugalmat megzavaró vagy más súlyos
   bűncselekmény  körülményeiről,  a  felderítés  érdekében   tett
   intézkedésekről,  az  eljárás állásáról a  nyilvánosságot  –  a
   közbiztonság érdekének megfelelő módon – tájékoztathatja.”

   2.  Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Rendőrségről szóló
   1994.  évi XXXIV. törvény 77. § (1) bekezdésének a „rendőrségi,
   illetve”  szövegrésze alkotmányellenes, ezért azt  a  határozat
   közzétételének napjával megsemmisíti.
   A 77. § (1) bekezdése az alábbi szöveggel marad hatályban:
   „77.  §  (1)  A Rendőrség által bűnüldözési célból gyűjtött  és
   tárolt személyes adatokat – ha törvény eltérően nem rendelkezik
   – csak bűnüldözési célra lehet felhasználni.”

   3.  Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Rendőrségről szóló
   1994.  évi  XXXIV. törvény 80. § (1) bekezdése és a 85.  §  (1)
   bekezdése  alkotmányellenes, ezért  azokat  2005.  március  31.
   napjával megsemmisíti.

   4.  Az  Alkotmánybíróság a Rendőrségről szóló 1994. évi  XXXIV.
   törvény 12. § (2) és (3) bekezdése, 19. § (1) bekezdése, a  39.
   §   (1)   bekezdése   b)   pontjának  „vagy   a   bűncselekmény
   elkövetőjének  vagy gyanúsítottjának elfogása  és  előállítása”
   szövegrésze,  a 39. § (1) bekezdés d), i) és j) pontja,  39.  §
   (2)  bekezdése,  45. § (3) bekezdése, 46.  §  (1)  bekezdés  c)
   pontja,  63. § (3) bekezdése, 67. §-a, 84. § d) és  e)  pontja,
   85. §. (2) bekezdése, 89. § (4) bekezdése, 93. §-a, a 97. § (1)
   bekezdés a) pontja, a 97. § (1) bekezdés c) pontjának „az ahhoz
   tartozó”  szövegrésze, a 101. § (1) bekezdése  a)  pontjának  a
   „feladat      és”      szövegrésze      alkotmányellenességének
   megállapítására  és  megsemmisítésére  irányuló   indítványokat
   elutasítja.

   5.  Az  Alkotmánybíróság  a kerékbilincs  alkalmazásával  és  a
   járművek   elszállításával   kapcsolatos   szabályokról   szóló
   143/1995.  (XI. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) és  (3)  bekezdése
   alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
   irányuló indítványt elutasítja.

   6.   Az  Alkotmánybíróság  a  polgárok  személyi  adatainak  és
   lakcímének  nyilvántartásáról szóló  1992.  évi  LXVI.  törvény
   végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet  46.  §
   (2)   bekezdése   alkotmányellenességének  megállapítására   és
   megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

   7.  Az  Alkotmánybíróság a Rendőrségről szóló 1994. évi  XXXIV.
   törvény  39. § (1) bekezdés g) pontja és a 101. § (1)  bekezdés
   h)  pontjának  „a  Legfelsőbb Bíróság elnökével  egyetértésben”
   szövegrésze    alkotmányellenességének    megállapítására    és
   megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.

   Az   Alkotmánybíróság   e  határozatát  a   Magyar   Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás
                                   
    A  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban:
    Rtv.)   egyes  rendelkezéseivel  kapcsolatban  több  indítványt
    terjesztettek   elő.  Az  Alkotmánybíróság   az   indítványokat
    egyesítette,  majd  a személyi szabadsághoz való  jog  sérelmét
    állító indítványokat 65/2003. (XII. 18.) AB határozatában  (ABH
    2003,   707-734.),  az  élethez  való  joggal  és   az   emberi
    méltósággal  kapcsolatos indítványokat 9/2004.  (III.  30.)  AB
    határozatában  (ABK  2004.  március,  212-230.)  elkülönítetten
    bírálta  el.  A fennmaradó indítványokat az Alkotmánybíróság  a
    jelen  eljárásban  együttesen,  szintén  az  egyes  alkotmányos
    alapjogok  szerinti csoportosításban vizsgálta meg, tekintettel
    arra,   hogy   az   indítványozók  az  Rtv.  általuk   támadott
    rendelkezéseit   egyenként   is  több   alkotmányos   alapjogba
    ütközőnek állították.

                                  I.

    1.   Három   indítványozó  az  Rtv.  12.  §  (2)   bekezdésében
    foglaltakat  alkotmányellenesnek tartja. A támadott rendelkezés
    szerint  a  rendőr a szolgálati elöljáró jogsértő  utasításának
    teljesítését, – kivéve, ha ezzel bűncselekményt  követne  el  –
    nem  tagadhatja  meg,  de erre köteles  az  elöljáró  figyelmét
    felhívni.  Ha  az  elöljáró  az utasítást  fenntartja,  azt  az
    utasított  kérelmére köteles írásba foglalva kiadni. Az  írásba
    foglalás megtagadása vagy elmaradása az utasítást adó közvetlen
    felettesénél  bejelenthető,  e  jog  gyakorlásának  azonban  az
    utasítás teljesítésére nincs halasztó hatálya.
    Két    indítványozó   szerint   a   törvényhozó   a   rendőrség
    hatékonyságát,  a célszerűségi megfontolásokat előbbre  valónak
    tekintette  a  jog uralmának alkotmányos elvénél.  Álláspontjuk
    szerint  a  rendőr végeredményben köteles bűncselekménynek  nem
    minősülő jogszabálysértés elkövetésére, ez a rendelkezés  sérti
    az  Alkotmány 2. § (1) bekezdését, valamint az Alkotmány 77.  §
    (2) bekezdését, emiatt kérték annak megsemmisítését.

    A  harmadik  indítványozó szerint az Rtv.  12.  §  (2)  és  (3)
    bekezdése   kivételt   tesz,  amikor  a  rendőrnek   –   akinek
    alkotmányos   kötelessége  a  törvénysértések,  szabálysértések
    megelőzése  és  felderítése  –  kötelességévé  teszi,  hogy   a
    jogsértő parancsot hajtsa végre és legfeljebb a parancs  írásba
    foglalását   kérheti,   de   nem  írja   elő   a   feljelentési
    kötelezettséget. Így – véli az indítványozó – „a rendőr mintegy
    a törvények felett áll.” Beosztásától, s az alá-fölérendeltségi
    hierarchiában elfoglalt, betöltött helyétől függően  elkövethet
    jogszabálysértést,  s  ha  a  rendőr  (hivatalos  személy)  ezt
    észleli, nem köteles hivatalból intézkedni. Álláspontja szerint
    a  rendelkezés  különbséget tesz az állampolgár és  állampolgár
    között azzal, hogy egyikkel szemben alkalmazza a törvény teljes
    szigorát  (az  intézkedés alá vont állampolgárok  esetében),  a
    másikkal  szemben pedig nem. Az indítványozó szerint a támadott
    rendelkezés sérti az Alkotmány 57. § (1) bekezdését, valamint a
    70/A.   §   (1)   bekezdését,   ezért   kérte   a   rendelkezés
    alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését.

    2.  Egy  indítványozó az Rtv. 19. § (1) bekezdését az Alkotmány
    61.  §  (1)  bekezdésébe,  továbbá  a  77.  §  (2)  bekezdésébe
    ütközőnek  tartja és ezért kérte a rendelkezés megsemmisítését.
    A  kifogásolt rendelkezés alapján – főszabályként –  a  rendőri
    intézkedés jogszerűsége nem vonható kétségbe, emiatt  pedig  az
    indítványozó  véleménye  szerint  sérül  a  véleménynyilvánítás
    szabadságának alkotmányos elve.

    3.   Két   indítványozó  az  Rtv.  36.   §   (4)   bekezdésének
    rendelkezését     támadja.    Az    egyik    indítványozó     a
    „bűnelkövetőnek”,  a másik indítványozó pedig  „ennek  során  a
    bűnelkövetőnek  a  79. § (1) bekezdésében felsorolt  adatait  a
    szükséges  terjedelemben nyilvánosságra  hozhatja”  szövegrészt
    tartja   alkotmányellenesnek.  Az   indítványozók   álláspontja
    szerint a kifogásolt rendelkezés sérti az Alkotmány 57.  §  (2)
    bekezdését,   amely  szerint  senki  sem  tekinthető   bűnösnek
    mindaddig,  amíg  büntetőjogi felelősségét  a  bíróság  jogerős
    határozata   nem   állapította  meg.  Emellett   ellentétes   a
    rendelkezés  szerintük  az Alkotmány 59.  §  (1)  bekezdésével,
    amely   biztosítja  a  jó  hírnévhez  és  a  személyes   adatok
    védelméhez fűződő jogot.

    4.  Két  indítványozó kérte az Rtv. 39. § (1)  bekezdése  egyes
    rendelkezései    alkotmányellenességének   megállapítását    és
    megsemmisítését.
    Az  indítványozók  szerint az Alkotmány 59.  §  (1)  bekezdését
    sérti   az   Rtv.  39.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjának   „vagy
    bűncselekmény elkövetőjének vagy gyanúsítottjának  elfogása  és
    előállítása” szövegrésze, valamint d), g), i) és j) pontjai.  A
    kifogásolt   rendelkezések  alapján   a   rendőr   magánlakásba
    bebocsátás vagy hatósági határozat nélkül is beléphet.

    Az  egyik  indítványozó ide kapcsolódóan  az  Rtv.  46.  §  (1)
    bekezdés  c)  pontját is az Alkotmány 59.  §  (1)  bekezdésével
    ellentétesnek  tartja.  E  rendelkezés  szerint  a   Rendőrség,
    illetve   a   rendőr  a  védett  személy  biztonsága  érdekében
    magánlakásba  – külön írásos utasítás birtokában –  ellenőrzés,
    megfigyelés   és   biztosítás   céljából   beléphet   és    ott
    tartózkodhat.  Az  indítványozók  arra  hivatkoznak,   hogy   a
    magánlakás  sérthetetlenségéhez való jog  valamely  alkotmányos
    jog,  vagy  alkotmányos cél érdekében arányos  mértékben  ugyan
    korlátozható, de a támadott rendelkezések kényszerítő ok nélkül
    engedik meg, hogy hatósági határozat hiányában hatoljanak be  a
    rendőrök     magánlakásba,    emiatt    az    alapjogkorlátozás
    alkotmányellenes.

    5.  Az  Rtv.  39.  § (2) bekezdésének alkotmányellenességét  is
    állítja egy indítványozó és kérte annak megsemmisítését.
    A  támadott  rendelkezés  szerint a végrehajtási  eljárásban  a
    rendőr kirendelésének törvényességéért a végrehajtást elrendelő
    szerv vezetője a felelős. Az indítványozó szerint e rendelkezés
    azzal,  hogy a rendőrséget felmenti a törvénysértő cselekedetek
    felelőssége  alól, sérti az Alkotmány 70/A. § (1)  bekezdésében
    foglalt jogegyenlőség elvét.

    6. Az Rtv. 45. § (3) bekezdését is sérelmezte egy indítványozó.
    A  kifogásolt  rendelkezés  szerint  a  járműelszállítás  és  a
    kerékbilincs alkalmazásának költsége vagy a jármű tulajdonosát,
    vagy  az üzemben tartóját, vagy a használóját terheli. A  jármű
    elszállítása   vagy   a   kerékbilincs  alkalmazása   során   a
    járműhasználat akadályoztatása folytán a keletkezett  kárért  a
    rendőrséget   nem   terheli  kártalanítási  kötelezettség.   Az
    indítványozó  szerint az elszállított, illetve  kerékbilinccsel
    mozgásképtelenné  vált járművet a tulajdonos csak  a  költségek
    előzetes  megfizetése  ellenében  veheti  birtokba,  de  emiatt
    jogorvoslati  lehetőség  nincs.  Az  indítványozó   szerint   a
    kártérítés kizárása is alkotmányellenes, mert az Alkotmány  57.
    §  (5) bekezdése szerint mindenki jogorvoslattal élhet az olyan
    bírósági, államigazgatási vagy más hatósági döntés ellen, amely
    jogát vagy jogos érdekét sérti.

    Az    indítványozó    az    Rtv.   45.    §-hoz    kapcsolódóan
    alkotmányellenesnek tartja a kerékbilincs alkalmazásával  és  a
    járművek   elszállításával   kapcsolatos   szabályokról   szóló
    143/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ker.r.)  3.
    §   (2)   és  (3)  bekezdése  rendelkezéseit.  Az  indítványozó
    véleménye szerint azzal, hogy a kifogásolt rendelkezés  alapján
    a  rendőrség a kerékbilincs le- és felszereléséhez, a  járművek
    elszállításához  közreműködőt vehet igénybe,  lehetőség  nyílik
    egy  burkolt profitszerző tevékenységre. Ezért a kerékbilincset
    nemcsak   a   törvényben  megjelölt  esetekben,  hanem   egyéb,
    egyszerűbb  szabálysértési esetekben is tömegesen  alkalmazzák.
    Az  anyagi függőség, amely a szerződéses közreműködéssel együtt
    jár,  megfosztja  az  eljáró hatóságot a független  és  csak  a
    közérdeket  figyelembe  vevő  döntés  lehetőségétől.   Így   az
    állampolgárok    egy   része,   a   gépkocsitulajdonosok    nem
    részesülhetnek a befolyásmentes döntés lehetőségében. Ez  sérti
    az  indítványozó  szerint  az Alkotmány  70/A.  §-ában  foglalt
    hátrányos megkülönböztetés és jogegyenlőség elvét.

    7.  Két  indítványozó  az Rtv. 63. § (3) bekezdését  tartja  az
    Alkotmány 59. § (1) bekezdésbe, valamint az Alkotmány 61. § (1)
    bekezdésébe ütközőnek.
    Az     indítványozók    álláspontja    szerint     a     titkos
    információgyűjtéssel   a   rendőrség  közérdekű   információkra
    deríthet  fényt, de a támadott rendelkezés miatt ezek soha  nem
    kerülhetnek   nyilvánosságra.  Az  indítványozók   utalnak   az
    Alkotmánybíróság korábbi határozataira, amelyekkel ellentétes a
    kifogásolt  törvényi rendelkezés. Az indítványozók  szerint  az
    alapjogokat   súlyosan  érintő  beavatkozások  „örök   titokká”
    minősítése csak a rendőrség vélt tekintélyét védi.

    8.  Egy  indítványozó  szerint az Rtv. 67.  §-a  ellentétes  az
    Alkotmány   57.  §  (2)  bekezdésével,  valamint  57.   §   (5)
    bekezdésével.   Az  indítványozó  megítélése   szerint   ez   a
    szabályozás  nem  biztosít  megfelelő  jogállami  védelmet   az
    érintett  személyeknek. Egyrészt „bűncselekmény  elkövetőjének”
    nevezi  őket, holott a bűnösséget a bíróság még nem állapította
    meg,    másrészt   csak   a   nyomozás   megtagadásának    vagy
    megszüntetésének  „kilátásba helyezését” írja  elő,  nem  pedig
    azt,  hogy  a gyanúsított mentesüljön a büntetőjogi  felelősség
    alól.

    Egy  másik  indítványozó is az Rtv. 67. § (1)  bekezdésében  „a
    bűncselekmény  elkövetőjével” szövegrészt tartja  az  Alkotmány
    57. § (2) bekezdésébe ütközőnek.

    9.  Két indítványozó is kérte megsemmisíteni az Rtv. 77. §  (1)
    bekezdésében  a „rendőrségi, illetve” szövegrészt. Álláspontjuk
    szerint a rendőrség által bűnüldözési célból gyűjtött és tárolt
    személyes  adatokat alkotmányosan csak bűnüldözési célra  lehet
    felhasználni,  mindenféle  „rendőrségi  célból”  nem.   Így   a
    rendelkezés   sérti  az  Alkotmány  59.  §   (1)   bekezdésében
    meghatározott személyes adatok védelméhez való jogot.

    10.  Ugyancsak  az  Alkotmány 59. § (1)  bekezdésének  sérelmét
    állítja  az  egyik indítványozó az Rtv. 80. § (1)  bekezdésével
    kapcsolatosan,  ezért kérte annak megsemmisítését.  Álláspontja
    szerint  a  támadott rendelkezés nem egyértelmű, a  hivatkozott
    pontok  konkrét bűncselekményeket egyáltalán nem sorolnak  fel.
    Meghatározott   típusok  szerepelnek  ugyan,  egyes   pontoknál
    azonban még ilyenek sem fedezhetők fel. Hivatkozik az Rtv.  84.
    §  m)  pontjára,  amely  a bűnmegelőzési  ellenőrzés  alá  vont
    személy    adatairól,   az   ellenőrzés    szempontjairól    és
    megállapításáról  szól.  Álláspontja szerint  e  felesleges  és
    bonyolult szabályozás lényegében elhagyható, mivel az Rtv.  80.
    § (2) bekezdése úgy szól, hogy a különleges adat csak a konkrét
    cselekménnyel közvetlenül összefüggően kezelhető.

    11.  Alkotmányellenesnek tartja egy indítványozó az Rtv. 84.  §
    d)  és  e)  pontját  is.  A  támadott rendelkezések  szerint  a
    rendőrség    bűnüldözési   feladatainak   ellátása    érdekében
    kezelheti,  illetve  más szervek nyilvántartásából  átveheti  a
    szándékos  bűncselekmény  alapos  gyanúja  miatt  kihallgatott,
    illetőleg   elítélt  személy  cselekményének   kriminalisztikai
    szempontból fontos jellemzőit a büntethetőség elévüléséig, vagy
    elítélés  esetén a büntetett előélethez fűződő hátrányok  alóli
    mentesítéséig,   továbbá  a  rendőrségen   fogva   tartott,   a
    lakhelyelhagyási  tilalom  alá  helyezett  és  azon   személyek
    adatait, akiknek a biztosíték letétbe helyezését engedélyezték,
    szintén  a  büntethetőség elévüléséig, vagy elítélés  esetén  a
    büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítéséig.

    Álláspontja  szerint  aggályos  a  „büntethetőség  elévüléséig”
    biztosítani  az  Rtv. 84. § d) és e) pontjában  az  adatkezelés
    jogát,  hiszen  konkrét  bűntető  eljárásról  van  szó,   amely
    elítélés  hiányában tipikusan úgy végződik,  hogy  a  terheltre
    ismét  az  ártatlanság vélelme irányadó. Minden  ilyen  esetben
    sérül  a  jóhírnévhez és a személyes adatok  védelméhez  fűződő
    alapjog.

    12.   Két   indítványozó  úgy  véli,  hogy  az  Rtv.  85.   §-a
    alkotmányellenes,  mert  az Alkotmány 59.  §  (1)  bekezdésébe,
    valamint  61.  § (1) bekezdésébe ütközik. Az egyik indítványozó
    szerint  az Alkotmány 8. § (2) bekezdését, 57. § (5) bekezdését
    valamint  70/K. §-át is sérti az Rtv. 85. § (1)  bekezdés  azon
    rendelkezése, amely szerint a rendőrségi adatot kezelő szerv  a
    84.  §  i)-n)  és  r)  pontjaiban  meghatározott  adatokról  az
    érintett    személyeknek   nem   adhat   felvilágosítást.    Az
    indítványozók szerint nincs alkotmányos indoka annak,  hogy  az
    érintett  személy  nem kaphat felvilágosítást  a  rendőrségtől,
    hogy  hol  és milyen célokra használják fel személyes  adatait.
    Kifogásolják   az  indítványozók  a  85.  §  (2)   bekezdésének
    rendelkezését  is,  amely szerint a bűnüldözési  célból  kezelt
    személyes  adatok  kijavítását és  törlését  –  törvény  eltérő
    rendelkezése  hiányában – úgy kell elvégezni, hogy  az  eredeti
    adatok  felismerhetők maradjanak. Az indítványozó nem  vitatja,
    hogy   bizonyos   esetekben  egyszerűbb  nyilvántartási   hibák
    kijavítása  esetén  célszerű a korábbi  –  hibás  –  adatot  is
    megőrizni,  s  mindez nem sért alapvető jogokat sem.  Véleménye
    szerint  az  Rtv.  azonban  nem  biztosítja,  hogy  csak  ilyen
    esetekben  őrizzék  meg  az adatokat,  így  eltérő  rendelkezés
    hiányában    egyes    személyes   adatok   a    nyilvántartásra
    meghatározott  időn  túl is megőrizhetők. A másik  indítványozó
    szerint   az   érintetti  jogok  korlátozása   a   jogorvoslati
    lehetőségek  kizárásához vezet és „az alapjogok tekintetében  a
    bírósághoz fordulást biztosító jogot semmissé teszi”.

    13.  Az egyik indítványozó megsemmisíteni kérte az Rtv.  89.  §
    (4)  bekezdését,  mert a rendelkezést az Alkotmány  57.  §  (5)
    bekezdésébe,  59.  §  (1) bekezdésébe  továbbá  a  70/K.  §-ába
    ütközőnek  tartja.  Utal  az Rtv. 85. §  alkotmányellenességére
    vonatkozó indokolására. Álláspontja szerint „az esetek jelentős
    részében   itt   sem   valószínűsíthető  valamiféle   feltétlen
    érvényesülést kívánó rendőrségi érdek a titkosság terén”.

    14.  Egy  indítványozó szerint az Rtv.  93.  §-a  is  sérti  az
    Alkotmány 57. § (5) bekezdését. Álláspontja szerint a 93. §-ban
    megfogalmazott    jogorvoslati   szabályok    bonyolultak,    a
    jogorvoslattal szemben támasztott jogállami követelményeket nem
    elégíti  ki.  Az  indítványozó utal arra, hogy az  Alkotmány  a
    közhatalom   döntéseivel   szemben   ad   jogorvoslati   jogot.
    Álláspontja   szerint  például  egy  kért  rendőri  beavatkozás
    megtagadása  is  olyan döntés, amely jogot vagy  jogos  érdeket
    sérthet, ilyen helyzetben azonban a törvény még panaszjogot sem
    ad.  Ugyancsak gondot jelent a jogorvoslat hiánya, amikor a 12.
    §  (2)  bekezdésének megfelelően a rendőr a szolgálati elöljáró
    jogszabálysértő utasítását hajtotta végre.

    15. Az egyik indítványozó az Rtv. 97. § (1) bekezdés a) pontját
    –  amely az értelmező rendelkezések között megállapítja, hogy a
    törvény alkalmazásában jogszabály: a törvény, a kormányrendelet
    és a miniszteri rendelet – az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésébe
    ütközőnek   tartja   és  ezért  kérte  annak   megsemmisítését.
    Indítványában hivatkozik az Alkotmány 40/A. § (2)  bekezdésére,
    amely   kimondja,   hogy  a  rendőrség  alapvető   feladata   a
    közbiztonság  és  a belső rend védelme. Utal  továbbá  a  helyi
    önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:
    Ötv.)  8. § (1) bekezdésére, amely szerint a közbiztonság helyi
    feladatairól gondoskodás a települési önkormányzatok  feladata.
    Álláspontja  szerint „a rendőrség kirekesztése az önkormányzati
    rendeletek  kikényszerítése köréből  egyértelműen  lehetetlenné
    teszi  az  alkotmányos feladat ellátását”. Példaként említi  az
    Rtv.  19.  §  (1)  bekezdését, amely  a  jogszabályi  előírások
    végrehajtását     szolgáló    rendőri    intézkedésnek     való
    engedelmességre  kötelezi az egyéneket.  Véleménye  szerint  az
    önkormányzati rendelet érdekében fellépő rendőr nem igényelheti
    az  utasítások  követését,  hiszen  azok  itt  nem  jogszabályi
    előírások végrehajtását szolgálják.

    16.  Az Rtv. 97. § (1) bekezdés c) pontjának „az ahhoz tartozó”
    szövegrésze is sérti az egyik indítványozó szerint a magánlakás
    sérthetetlenségéhez való jogot, amelyet az Alkotmány 59. §  (1)
    bekezdése  biztosít.  A támadott értelmező rendelkezés  szerint
    magánlakás:  a  lakás  (üdülő, nyaraló  vagy  a  lakás  céljára
    használt egyéb helyiség, létesítmény, tárgy), az ahhoz  tartozó
    nem  lakás  céljára szolgáló helyiség, létesítmény,  bekerített
    terület.  Az  indítványozó álláspontja szerint a magánlakás,  a
    magánszféra  alkotmányos védelme kiterjed a nem  lakás  céljára
    szolgáló magántulajdonú helyiségekre is, akkor is, ha azok  nem
    a  lakáshoz  tartoznak.  A  nem  nyilvános  magánintézményeket,
    magánirodákat   a   magánlakással   azonos   védelemben    kell
    részesíteni, de a támadott rendelkezés ezt kizárja.

    17. Egy indítványozó az Rtv. 101. § (1) bekezdés a) pontjában a
    „feladat-  és”  – szövegrész, a h) pontban pedig „a  Legfelsőbb
    Bíróság        elnökével       egyetértésben”        szövegrész
    alkotmányellenességének   megállapítását   és   megsemmisítését
    kérte.

    A    kifogásolt   rendelkezések   alapján   a   belügyminiszter
    felhatalmazást  kapott arra, hogy rendelettel állapítsa  meg  a
    rendőri   szervek   feladat-  és  hatáskörét,   illetékességét,
    valamint   a  Legfelsőbb  Bíróság  elnökével  egyetértésben   a
    különleges     eszközök    és    módszerek    engedélyezésével,
    igénybevételével  kapcsolatos  szabályokat.   Az   indítványozó
    szerint a feladatok megállapítása a rendőri szervek számára nem
    lehet  miniszteri  hatáskör.  Ez a rendelkezés  beleütközik  az
    Alkotmány  40/A. § (2) bekezdésébe. Az indítványozó álláspontja
    szerint   a  Legfelsőbb  Bíróság  elnöke  az  egyetértési   jog
    gyakorlása  révén jogalkotóvá válik, ezért az Rtv. 101.  §  (1)
    bekezdés   h)  pontja  ellentétes  az  Alkotmány  45.   §   (1)
    bekezdésével, emiatt alkotmányellenes.

    18.  Egyik indítványozó kérte a polgárok személyi adatainak  és
    lakcímének  nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény  (a
    továbbiakban:  Nytv.) végrehajtására kiadott 146/1993.  (X.26.)
    Korm.  rendelet  (a  továbbiakban: Vhr.) 46.  §  (2)  bekezdése
    alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését.

    Az   Nytv.  24.  §  (1)  bekezdése  szerint  a  bíróság  és   a
    nemzetbiztonsági szolgálatok feladataik ellátása érdekében –  a
    rájuk  vonatkozó törvényekben meghatározott célok és feltételek
    teljesülése   esetén   -,  valamint  a  nyomozó   hatóságok   a
    bűnüldözési    tevékenységük    ellátásához,     továbbá     az
    állampolgársági  ügyekben eljáró szerv  a  kérelmező  adatainak
    azonosításához    e    törvény   felhatalmazása    alapján    a
    nyilvántartásba  felvett  adatok  teljes  körének  [17.  §  (2)
    bekezdés d) pont] igénylésére jogosultak.

    Az  indítványozó által kifogásolt Vhr. rendelkezés  szerint  az
    Nytv.    24.    §-ában   meghatározott   szerveknek    nyújtott
    adatszolgáltatásról  a  kérelmező  polgárnak  az  e   szervekre
    vonatkozó  törvényben foglaltak szerint adható tájékoztatás.  A
    tájékoztatás teljesítése előtt – kivéve, ha jogszabály eltérően
    rendelkezik – meg kell keresni az érintett szervet és az általa
    közöltek  szerint kell megadni a tájékoztatást. Az indítványozó
    álláspontja  szerint ez a rendelkezés az Alkotmány  59.  §  (1)
    bekezdésével és 61. § (1) bekezdésével ellentétes, de sérti  az
    Alkotmány 8. §-át is, mert álláspontja szerint az Nytv.  31.  §
    (3) bekezdése csak törvényi úton való jogalkotást tesz lehetővé
    e tárgykörben.
                                  II.

    Az indítványokban hivatkozott jogszabályi rendelkezések:
    1. Alkotmány:
    „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam.”
    „8.  §  (2)  A  Magyar  Köztársaságban az alapvető  jogokra  és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”

    „57.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt  mindenki
    egyenlő,  és  mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene  emelt
    bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit a
    törvény   által  felállított  független  és  pártatlan  bíróság
    igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.
    (2)  A  Magyar  Köztársaságban senki  sem  tekinthető  bűnösnek
    mindaddig,  amíg  büntetőjogi felelősségét  a  bíróság  jogerős
    határozata nem állapította meg.
    (3) – (4) ...
    (5)   A  Magyar  Köztársaságban  a  törvényben  meghatározottak
    szerint   mindenki  jogorvoslattal  élhet  az  olyan  bírósági,
    közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a jogát  vagy
    jogos  érdekét sérti. A jogorvoslati jogot – a jogviták ésszerű
    időn  belüli  elbírálásának  érdekében,  azzal  arányosan  –  a
    jelenlévő  országgyűlési képviselők kétharmadának  szavazatával
    elfogadott törvény korlátozhatja.”

    „59.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaságban  mindenkit  megillet  a
    jóhírnévhez,  a  magánlakás  sérthetetlenségéhez,  valamint   a
    magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.”

    „61.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban mindenkinek  joga  van  a
    szabad  véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy  a  közérdekű
    adatokat megismerje, illetőleg terjessze.”
    „70/A.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság biztosítja  a  területén
    tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve   az
    állampolgári  jogokat,  bármely  megkülönböztetés,  nevezetesen
    faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy  más  vélemény,
    nemzeti  vagy  társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy
    egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.”

    „70/K.   §  Az  alapvető  jogok  megsértése  miatt  keletkezett
    igények,  továbbá  a  kötelességek teljesítésével  kapcsolatban
    hozott   állami   döntések  elleni  kifogások   bíróság   előtt
    érvényesíthetők.”

    „77.   §  (2)  Az  Alkotmány  és  az  alkotmányos  jogszabályok
    mindenkire egyaránt kötelezőek.”

    2. Rtv.:
    „12.  §  (2)  A  rendőr  a szolgálati elöljáró  jogszabálysértő
    utasításának   teljesítését  –  az  (1)   bekezdésben   foglalt
    kivétellel – nem tagadhatja meg, de az utasítás jogszabálysértő
    jellegére,  ha az számára felismerhető, haladéktalanul  köteles
    az  elöljáró  figyelmét felhívni. Ha az elöljáró  az  utasítást
    fenntartja, azt az utasított kérelmére köteles írásba  foglalva
    kiadni.  Az  írásba  foglalás megtagadása  vagy  elmaradása  az
    utasítást  adó  közvetlen  felettesénél  bejelenthető,  e   jog
    gyakorlásának azonban az utasítás teljesítésére nincs  halasztó
    hatálya.
    (3)  Ha a törvény rendelkezéseit a rendőr elöljárója sérti meg,
    a  rendőr  közvetlenül  az  elöljáró felettesénél,  vagy  ha  a
    törvénysértést a rendőri szerv vezetője követi  el,  a  rendőri
    szerv  felettes  szervénél, illetőleg a Rendőrség  felügyeletét
    ellátó szervnél bejelentheti. A bejelentéssel megkeresett szerv
    vezetője   a  törvénysértést  köteles  kivizsgáltatni,   és   a
    bejelentőt a vizsgálat eredményéről, a tett intézkedésről  –  a
    bejelentés   kézhezvételétől  számított   –   8   napon   belül
    tájékoztatni.”
    „19.  §  (1)  A  jogszabályi előírások  végrehajtását  szolgáló
    rendőri intézkedésnek – ha törvény vagy nemzetközi megállapodás
    másként nem rendelkezik – mindenki köteles magát alávetni, és a
    rendőr utasításának engedelmeskedni. A rendőri intézkedés során
    annak   jogszerűsége  nem  vonható  kétségbe,  kivéve,   ha   a
    jogszerűtlenség    mérlegelés   nélkül,    kétséget    kizáróan
    megállapítható.”

    „36. § (4) A Rendőrség a köznyugalmat megzavaró vagy más súlyos
    bűncselekmény  körülményeiről,  a  felderítés  érdekében   tett
    intézkedésekről,  az  eljárás állásáról a  nyilvánosságot  –  a
    közbiztonság érdekének megfelelő módon – tájékoztathatja, ennek
    során  a  bűnelkövetőnek  a  79. § (1)  bekezdésében  felsorolt
    adatait a szükséges terjedelemben nyilvánosságra hozhatja.”
    Az  36.  § (4) bekezdésének az indítvány benyújtásakor hatályos
    szövege:

    „(4)  A  Rendőrség  a köznyugalmat megzavaró  vagy  más  súlyos
    bűncselekmény  körülményeiről,  a  felderítés  érdekében   tett
    intézkedésekről,  az  eljárás állásáról a  nyilvánosságot  –  a
    közbiztonság érdekének megfelelő módon – tájékoztathatja, ennek
    során  a  bűnelkövetőnek  a  79.  §-ban  felsorolt  adatait   a
    szükséges terjedelemben nyilvánosságra hozhatja.”

    „39.  §  (1)  A  rendőr magánlakásba bebocsátás  vagy  hatósági
    határozat nélkül nem léphet be, illetve nem hatolhat be, kivéve
    a) ...
    b)  bűncselekmény elkövetésének megakadályozása,  megszakítása,
    vagy   a   bűncselekmény  elkövetőjének  vagy  gyanúsítottjának
    elfogása és előállítása céljából;
    c) ...
    d)    rendkívüli    vagy   tisztázatlan   okból   bekövetkezett
    halálesettel kapcsolatos intézkedés megtételére;
    e) – f) …
    g)
    h) ...
    i)  személy- és létesítménybiztosítási intézkedés  [46.  §  (1)
    bekezdés c) pont] végrehajtására;
    j)  ha  ez  előállítás a törvényben meghatározott  egyéb  okból
    szükséges.
    (2)   A   végrehajtási   eljárásban  a  rendőr   kirendelésének
    törvényességéért  a  végrehajtást elrendelő  szerv  vezetője  a
    felelős.”
    A  39.  §  (1) bekezdés g) pontjának az indítvány benyújtásakor
    hatályos   szövege,  melyet  az  Alkotmánybíróság   azóta   már
    megsemmisített:

    „39.  §  (1)  A  rendőr magánlakásba bebocsátás  vagy  hatósági
    határozat nélkül nem léphet be, illetve nem hatolhat be, kivéve
    a)-f) ...
    g)  bűnmegelőzési ellenőrzés (35. § ) céljából, a bűnmegelőzési
    ellenőrzés  alá vont lakásába, lakóhelyére, ismert tartózkodási
    helyére;
    h)-j)...”

    „45.  §  (3)  Az  elszállítás és a kerékbilincs  alkalmazásának
    költsége a jármű tulajdonosát, vagy az üzemben tartóját, vagy a
    használóját  terheli. A jármű elszállítása vagy a  kerékbilincs
    alkalmazása  során a járműhasználat akadályoztatása  folytán  a
    keletkezett  kárért  a  Rendőrséget nem  terheli  kártalanítási
    kötelezettség.”

    „46. § (1) A Rendőrség, illetve a rendőr a védett személy [1. §
    (2)  bek.  g) pont] biztonsága érdekében a 13. és a  30.  §-ban
    meghatározottakon túlmenően
    a)   útvonalat,  közterületet  a  forgalom  elől  elzárhat,   a
    forgalmat korlátozhatja,
    b)    nyilvános    és    közforgalmú   intézmények    működését
    korlátozhatja,
    c)   magánlakásba   –  külön  írásos  utasítás   birtokában   –
    ellenőrzés,  a  helyszín megfigyelése és  biztosítása  céljából
    beléphet, és ott tartózkodhat,
    d)  területet  lezárhat, és megakadályozhatja, hogy  oda  bárki
    belépjen  vagy  onnan távozzék, illetőleg az ott  tartózkodókat
    távozásra kötelezheti.”

    „63    §.   (1)   A   Rendőrség   bűncselekmény   elkövetésének
    megelőzésére,   felderítésére,  megszakítására,   az   elkövető
    kilétének   megállapítására,   elfogására,   körözött   személy
    felkutatására,     tartózkodási    helyének    megállapítására,
    bizonyítékok megszerzésére, valamint a büntetőeljárásban  részt
    vevők   és   az   eljárást  folytató  hatóság   tagjainak,   az
    igazságszolgáltatással együttműködő személyek védelme érdekében
    – törvény keretei között – titokban információt gyűjthet.
    (2)   A  titkos  információgyűjtés  során  beszerzett  adat   a
    büntetőeljárásban     a     bizonyítási     eszközként     való
    felhasználásáig, továbbá a Rendőrséggel együttműködő személy és
    a   fedett  nyomozó  kiléte,  az  információgyűjtés  ténye   és
    technikai részlete államtitoknak minősül.
    (3)  Az (1) – (2) bekezdés alapján tett intézkedések, az  abban
    érintett   természetes   és  jogi  személyek,   valamint   jogi
    személyiséggel nem rendelkező szervezetek adatai  nem  hozhatók
    nyilvánosságra.”

    „67.  §  (1) A Rendőrség az ügyész hozzájárulásával a  nyomozás
    megtagadásának  vagy  megszüntetésének  kilátásba  helyezésével
    információszolgáltatásban  állapodhat   meg   a   bűncselekmény
    elkövetőjével, ha a megállapodással elérhető bűnüldözési célhoz
    fűződő  érdek jelentősebb, mint az állam büntetőjogi  igényének
    érvényesítéséhez fűződő érdek.”
    A  67.  §  (1) bekezdésének az indítvány benyújtásakor hatályos
    szövege:

    „67.  §  (1) A Rendőrség az ügyész hozzájárulásával a  nyomozás
    megtagadásának  vagy  megszüntetésének  kilátásba  helyezésével
    információszolgáltatásban  állapodhat   meg   a   bűncselekmény
    elkövetőjével, ha a megállapodással elérhető bűnüldözési célhoz
    fűződő   érdek   meghaladja  az  állam  büntetőjogi   igényének
    érvényesítéséhez fűződő érdeket.”
    „77.  §  (1)  A Rendőrség által bűnüldözési célból gyűjtött  és
    tárolt személyes adatokat – ha törvény eltérően nem rendelkezik
    –    csak   rendőrségi,   illetve   bűnüldözési   célra   lehet
    felhasználni.”

    „79.  §  (1)  A  rendőrségi  adatot kezelő  szerv  az  érintett
    természetes  személyazonosító adatait  –  külföldi  állampolgár
    esetében  annak  állampolgárságát is  -,  lakcímét,  továbbá  a
    bűnüldözési    célú   adatkezelésekben   a   bűncselekményekhez
    kapcsolódó  kriminalisztikai jellegű  adatait  kezeli.  Törvény
    rendelkezése alapján azonosító kódokat használhat.”

    „80.  §  (1)  A  rendőrségi adatot kezelő szerv –  a  büntetett
    előéletre  vonatkozó, valamint a külön törvényben  szabályozott
    allamigazgatási    feladatköréhez    kapcsolódóan    az     ott
    meghatározott adatok kivételével – különleges adatot  kizárólag
    a   84.   §   i)   –  n)  pontjában  felsorolt  bűncselekmények
    elkövetésével gyanúsított személy esetében kezelhet.”

    „84.  §  A  Rendőrség  a  törvényben meghatározott  bűnüldözési
    feladatainak   ellátása   érdekében   kezelheti,   illetve   az
    adatkezelésre   feljogosított  más  szervek   nyilvántartásából
    átveheti
    a)   a   bíróság  által  jogerősen  elítéltek  és  a  kiszabott
    büntetések,  intézkedések  adatait  (bűnügyi  nyilvántartás)  a
    külön törvényben meghatározott ideig;
    b)  a  felderítetlenül  maradt  bűncselekmény  kriminalisztikai
    szempontból  fontos  jellemzőit a  bűncselekmény  elkövetőjének
    felderítéséig,  vagy  –  ennek  hiányában  –  a   büntethetőség
    elévüléséig;
    c)    a    bűncselekmény    helyszínén   rögzített    nyomokat,
    anyagmaradványokat,  eszközöket és szagmintákat  a  b)  pontban
    meghatározott  ideig,  továbbá – az elkövető  felderítése  vagy
    ismert    elkövető   esetén   –   a   szándékos   bűncselekmény
    elkövetésének   alapos   gyanúja  miatt  kihallgatott   személy
    adatait, ujjnyomatát, személyleírását, fényképét, továbbá hang-
    és   szagmintáját,   valamint  az  elvégzett   kriminalisztikai
    szakértői vizsgálatok adatait a bűncselekmény büntethetőségének
    elévülésétől vagy elítélés esetén a büntetett előélethez fűződő
    hátrányok alóli mentesítéstől számított 20 évig;

    d) a szándékos bűncselekmény alapos gyanúja miatt kihallgatott,
    illetőleg   elítélt  személy  cselekményének   kriminalisztikai
    szempontból fontos jellemzőit a büntethetőség elévüléséig, vagy
    elítélés  esetén a büntetett előélethez fűződő hátrányok  alóli
    mentesítésig;
    e)  a Rendőrségen fogvatartott, a lakhelyelhagyási tilalom  alá
    helyezett  és  azon  személyek adatait,  akiknek  a  biztosíték
    letétbe  helyezését engedélyezték, a büntethetőség elévüléséig,
    vagy  elítélés  esetén a büntetett előélethez fűződő  hátrányok
    alóli mentesítésig;
    f) a személy-, a gépjármű- és a tárgykörözések adatait, továbbá
    értékesítéseket  a nyilvántartásba vétel alapjául  szolgáló  ok
    megszűntéig, vagy a büntethetőség elévüléséig;
    g)  a  büntetés-végrehajtási intézetben  fogvatartottak  és  az
    intézetből   feltételesen  szabadságra   bocsátottak,   illetve
    ideiglenesen  távollevők adatait a büntetés  kitöltéséig,  vagy
    végrehajthatósága megszűntéig;
    h)   az  ismeretlen  holttestek  és  a  rendkívüli  halálesetek
    jellemzőit   a  holttest  azonosításáig,  illetve  a   holttest
    megtalálásától vagy a haláleset bekövetkezésétől  számított  20
    évig;

    i)  a  73.  § (3) bekezdése alá tartozók kivételével  a  titkos
    információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek  adatait  –
    beleértve a Rendőrséggel együttműködőket és a fedett nyomozókat
    is  – és az alkalmazás eredményét, ha büntetőeljárás nem indul,
    a  titkos információgyűjtés lezárását követő legfeljebb 2 évig,
    büntetőeljárás lefolytatása esetén a büntethetőség elévüléséig,
    elítélés  esetén a büntetett előélethez fűződő hátrányok  alóli
    mentesítésig,  illetőleg  legfeljebb  20  évig,  együttműködők,
    illetőleg fedett nyomozók esetén az együttműködés, illetőleg  a
    fedett nyomozói tevékenység megszűnésétől számított 20 évig.

    j) súlyos bűncselekmény esetén, vagy ha a bűncselekmény
    1. a nemzetközi bűnözéssel kapcsolatba hozható,
    2. nemi erkölcs elleni erőszakkal valósul meg,
    3. gyermekkorú ellen irányul,
    4. sorozatban vagy szervezett elkövetéssel valósul meg,
    5.   kábítószerrel   vagy   kábítószernek   minősülő   anyaggal
    kapcsolatos,
    6. pénz- vagy értékpapír-hamisítással kapcsolatos,
    7. fegyveres elkövetéssel valósul meg, vagy
    8. a közbiztonságot súlyosan megzavarja,
    a   bűncselekmény   elkövetésével  gyanúsított   személyek   és
    kapcsolataik   adatait,  kriminalisztikai  szempontból   fontos
    jellemzőit  20 évig, vagy a nemzetközi kötelezettségvállalásban
    meghatározott ideig;
    k)   a   nemzetközi   kötelezettségvállalás  alapján   mindazon
    személyek, cselekményeik, kapcsolataik adatait, akikkel szemben
    nemzetközi  bűnüldözési intézkedéseket kell  foganatosítani,  a
    büntethetőség      elévüléséig,     vagy      a      nemzetközi
    kötelezettségvállalásban meghatározott ideig;
    l)   a   szervezett   bűnözésre  utaló   cselekményekben   vagy
    tényállásokban  érintett  személyek,  kapcsolataik  adatait  és
    kriminalisztikai  szempontból  fontos  jellemzőit  az  érintett
    személyre vonatkozóan keletkezett utolsó adatot követő 20 évig;
    m)  a  bűnmegelőzési  ellenőrzés alá vont személy  adatait,  az
    ellenőrzés      szempontjait     és      megállapításait      a
    szabadságvesztésből szabadulás napjától számított 1 évig;
    n)  az egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és  a
    bizonyítás  kapcsán keletkező iratokban szereplő  személyekről,
    azok  kapcsolatairól,  eljárási  helyzetéről,  a  hozzá  fűződő
    nyomozási adatokról az ügyben hozott jogerős ítéletig,  vagy  a
    nyomozás megszüntetése esetén a bűncselekmény büntethetőségének
    elévüléséig;

    o) bűnmegelőzési célból külön jogszabály alapján rendőrhatósági
    ellenőrzés    során   felderített   hamis,   hamisított    vagy
    bűncselekmény    elkövetésére   utaló    kábítószer    tartalmú
    gyógyszerek orvosi vényeit és azon szereplő adatokat  (a  beteg
    neve,  kora, lakcíme, Társadalombiztosítási Azonosító  Jele,  a
    vényt  kiállító  orvos, egészségügyi intézmény  azonosítója,  a
    gyógyszerrel kapcsolatos adatok, a gyógyszertár azonosítója,  a
    kiváltó  személy  aláírása  és személyazonosító  igazolványának
    száma)  – ha büntetőeljárás nem indul – a beváltástól számított
    5 évig;
    p)  az igazoltatás és a körözési ellenőrzés során bűncselekmény
    és  szabálysértés  megelőzése céljából  rögzített  adatokat  az
    igazoltatás, ellenőrzés időpontjától számított 2 évig;
    r)
    s) az általános segélykérő telefonszámon beérkező hívásoknál  a
    hívó  fél  által  használt telefonállomás azonosított  adatait,
    valamint a hívások tartalmát legfeljebb 1 évig.”

    „85. § (1) A rendőrségi adatot kezelő szerv a 84. § i)-n) és r)
    pontjaiban  meghatározott adatokról az érintett személynek  nem
    adhat  felvilágosítást.  Ez  a  rendelkezés  nem  korlátozza  a
    büntetőeljárásban részt vevők jogát.
    (2) A bűnüldözési célból kezelt személyes adatok kijavítását és
    törlését  –  törvény eltérő rendelkezése hiányában –  úgy  kell
    elvégezni, hogy az eredeti adatok felismerhetők maradjanak.”

    „89.  §  (1)  A  Rendőrség a bűnüldözési feladatainak  ellátása
    érdekében  –  a  személy-, gépjármű- és  tárgykörözési  munkája
    során,  illetőleg  lakhelyelhagyási tilalom  elrendelése  és  a
    biztosíték  letétbe  helyezésének engedélyezése  esetében  vagy
    nemzetközi kötelezettségvállalás alapján – a polgárok  személyi
    adatának  és lakcímének nyilvántartásában, az egyéb igazgatási,
    valamint  a  határforgalom ellenőrzését szolgáló nyilvántartási
    rendszerekben   a  cél  megjelölésével  jelzések   elhelyezését
    rendelheti  el.  A  jelzésben  a  rendőri  szerv  az   érintett
    feltartóztatását  vagy  adatváltozás  esetén  értesítés  adását
    kérheti.   Az   adatkezelő  szerv  a  Rendőrség  megkeresésében
    foglaltakat köteles teljesíteni.
    (2)  A jelzés elhelyezésének megszüntetését a Rendőrség köteles
    kezdeményezni,  illetőleg megszüntetni, ha  az  arra  okot  adó
    körülmény megszűnt.
    (3) A jelzés elhelyezésének elrendeléséért és megszüntetéséért,
    illetve  a  kért  intézkedéséért  a  jelzés  elhelyezését  kérő
    rendőri szerv vezetője a felelős.
    (4)  A  jelzés elhelyezéséről, annak okáról és a jelzés alapján
    tett  intézkedésről – bűnüldözési érdekből – a Rendőrség  és  a
    jelzést  tartalmazó nyilvántartást kezelő szerv  az  érintettet
    nem tájékoztathatja.”

    „93.  § (1) Panasz előterjesztésére az jogosult, akivel szemben
    az intézkedést foganatosították.
    (2)   A  panaszt  az  intézkedést  követő  8  napon  belül   az
    intézkedést foganatosító rendőri szervnél lehet előterjeszteni.
    (3)  A  panaszt  a  beérkezéstől számított 15  napon  belül  az
    intézkedést   foganatosító  rendőri  szerv  vezetője   indokolt
    határozattal bírálja el.
    (4)  A  határozat  ellen fellebbezésnek van  helye,  amelyet  a
    közléstől számított 8 napon belül a felettes szervhez  címezve,
    a  panaszt  elbíráló  határozatot hozó rendőri  szervnél  lehet
    előterjeszteni.
    (5)  A  fellebbezést  az  ügy összes  iratával  a  fellebbezési
    határidő  leteltétől  számított  nyolc  napon  belül  fel  kell
    terjeszteni a felettes szervhez, kivéve, ha a panaszt  elbíráló
    határozatot  hozó szerv a határozatát visszavonja, illetőleg  a
    fellebbezésnek    megfelelően   módosítja,    kijavítja    vagy
    kiegészíti.
    (6)  A felettes szerv a fellebbezés beérkezésétől számított  15
    napon  belül  indokolt határozatában az első  fokú  határozatot
    helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.
    (7) Ha az érdemi határozat hozatalához nincs elég adat, vagy  a
    tényállás  további tisztázása szükséges, a felettes szerv  maga
    intézkedik  a  tényállás kiegészítése iránt, vagy  a  határozat
    megsemmisítése mellett az első fokú határozatot hozó szervet új
    eljárásra utasíthatja.
    (8)  A  felettes szerv határozatát írásban, a panaszt  elbíráló
    határozatot hozó szerv útján kell közölni a fellebbezővel.
    (9)   A  felettes  szerv  határozata  közigazgatási  határozat,
    amelynek    bírósági   felülvizsgálatát   –   a   közigazgatási
    határozatok  bírósági  felülvizsgálatára  vonatkozó   szabályok
    szerint  –  kérheti  az,  aki az (1)  bekezdés  szerint  panasz
    előterjesztésére jogosult.”

    A 93. §-nak az indítvány benyújtásakor hatályos szövege:
    „93.  §  (1)  Ha a rendőri intézkedést követően  a  92.  §  (2)
    bekezdésében  említett eljárás nem indul, a panaszt  a  sérelem
    bekövetkezésének   napjától  számított   8   napon   belül   az
    intézkedést   foganatosító  rendőri  szerv   vezetőjéhez   kell
    benyújtani. Ha a panaszolt intézkedéssel kapcsolatban a  92.  §
    (1) bekezdés szerinti eljárás indul, a panaszt soron kívül kell
    elbírálni.
    (2)  A rendőri szerv vezetője a panasz tárgyában a beérkezéstől
    számított 8 napon belül indokolt határozattal dönt.
    (3)  A határozat ellen a panaszos a közléstől számított 8 napon
    belül  a  felettes  szerv vezetőjénél fellebbezéssel  élhet.  A
    felettes  szerv a fellebbezés beérkezésétől számított  8  napon
    belül    indokolt   határozatában   az   elsőfokú   határozatot
    helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.”

    „97. § (1) E törvény alkalmazásában
    a)  jogszabály:  a törvény, a kormányrendelet és  a  miniszteri
    rendelet;
    b) …
    c)  magánlakás:  a lakás (üdülő, nyaraló vagy a  lakás  céljára
    használt egyéb helyiség, létesítmény, tárgy), az ahhoz  tartozó
    nem  lakás  céljára szolgáló helyiség, létesítmény,  bekerített
    terület;
    d) …
    e) …
    f)
    g) …
    h) …
    i) súlyos bűncselekmény: az a bűntett, amelyet a törvény 5 évi,
    vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel fenyeget.”
    „101. § (1) Felhatalmazást kap a belügyminiszter, hogy
    rendelettel állapítsa meg
    a) a rendőri szervek feladat- és hatáskörét, illetékességét,
    b) – g) ...
    h)   a   különleges  eszközök  és  módszerek  engedélyezésével,
    igénybevételével kapcsolatos szabályokat,
    i) – m)...”

    A 101. § (1) bekezdés h) pontjának az indítvány benyújtásakor
    hatályos szövege:
    „h)  a  Legfelsőbb Bíróság elnökével egyetértésben a különleges
    eszközök   és   módszerek  engedélyezésével,   igénybevételével
    kapcsolatos szabályokat,”

    3. Ker.r.:
    „3. § (1) …
    (2)  A rendőrség a kerékbilincs fel- és leszereléséhez, a jármű
    elszállításához,  továbbá  az  intézkedéssel   érintett   jármű
    tárolására,  őrzésére és értékesítésére – szerződés  alapján  –
    közreműködőt vehet igénybe.
    (3) A közreműködő a kerékbilincs felszerelését, továbbá a jármű
    elszállítása  esetén  a szállító járműre  történő  felrakodást,
    illetőleg  a  vontató  járműhöz  történő  rögzítést   csak   az
    intézkedő  rendőr jelenlétében, a kerékbilincs leszerelését,  a
    tárolóhelyre  szállított  jármű  visszaadását  –  a   rendőrség
    előzetes  intézkedése  alapján –  rendőr  jelenléte  nélkül  is
    végezheti.”

    4. Vhr.:
    „46. § (1) Az adatszolgáltatási nyilvántartásból az Nytv. 31. §-
    ának  (3)  bekezdése  alapján a polgár tájékoztatást  kérhet  a
    nyilvántartás helyi, területi és központi szervétől, hogy  mely
    adatszolgáltatások alanya volt.
    (2)  Az  Nytv.  24.  §-ában meghatározott  szerveknek  nyújtott
    adatszolgáltatásról  a  kérelmező  polgárnak  az  e   szervekre
    vonatkozó  törvényben foglaltak szerint adható tájékoztatás.  A
    tájékoztatás teljesítése előtt – kivéve, ha jogszabály eltérően
    rendelkezik – meg kell keresni az érintett szervet és az általa
    közöltek szerint kell megadni a tájékoztatást.”

                                 III.

    Az indítványok részben megalapozottak.

    1. Az indítványozók az Rtv. legtöbb rendelkezését és
    kapcsolódóan a Vhr. 46. § (2) bekezdését az Alkotmány 59. § (1)
    bekezdésében biztosított jóhírnévhez és a személyes adatok
    védelméhez való jog sérelme miatt támadták.

    Az   Alkotmány   59.   §  (1)  bekezdése   alapján   a   Magyar
    Köztársaságban  mindenkit  megillet  más  alapjogok  mellett  a
    jóhírnévhez  és  a  személyes adatok  védelméhez  való  jog.  A
    személyes  adatok  védelméhez való jog  alapján  mindenki  maga
    rendelkezik     személyes     adatainak     feltárásáról     és
    felhasználásáról.  Személyes adatot  felvenni  és  felhasználni
    általában az érintett beleegyezésével szabad. Mindenki  számára
    követhetővé  és  ellenőrizhetővé kell tenni az  adatfeldolgozás
    egész  útját, vagyis mindenkinek joga van tudni ki, hol, mikor,
    milyen   célra  használja  fel  az  ő  személyes   adatát.   Az
    Alkotmányban   biztosított  többi  alapvető  joghoz   hasonlóan
    azonban e jog sem abszolút érvényű.

    Az Alkotmánybíróság korábban több határozatában foglalkozott az
    adatvédelem alkotmányossági vonatkozásaival. Már a 2/1990. (II.
    18.)  AB határozatában megállapította, hogy „a személyes adatok
    védelme  nem  annyit jelent, hogy azokat az érintett  személyen
    kívül  semmiféle  okból  és semmilyen  körülmények  között  nem
    ismerheti  meg  senki más”. (ABH 1990, 18,  20.)  „A  személyes
    adatoknak   az   Alkotmányban   biztosított   védelméből    nem
    következik,  hogy  jogszabály nem írhat  elő  személyes  adatok
    közlésére  vonatkozó kötelezettséget.” [55/2001. (XI.  29.)  AB
    határozat ABH 2001, 442, 460.]
    „Kivételesen törvény elrendelheti a magántitok és  a  személyes
    adat  kötelező  kiszolgáltatását, és előírhatja a  felhasználás
    módját  is. A magántitok és a személyes adatok védelméhez  való
    jognak ilyen törvényi korlátozása azonban csak abban az esetben
    minősíthető  alkotmányosnak,  ha  megfelel  az  Alkotmányban  a
    korlátozásokkal szemben támasztott követelményeknek.” [20/1990.
    (X.  4.)  AB  határozat, ABH 1990, 69, 70.]  „Az  alapvető  jog
    lényeges  tartalmának korlátozása tehát akkor állapítható  meg,
    ha  a  korlátozás kényszerítő ok nélkül történik és az nem  áll
    arányban  az  elérni kívánt cél fontosságával. A törvényhozó  a
    korlátozás során tehát köteles az adott cél elérésére  alkalmas
    legenyhébb eszközt kiválasztani, mert amennyiben az alkalmazott
    korlátozás  a  cél  elérésére alkalmatlan, az  alapjog  sérelme
    megállapítható.” [7/1991. (II. 28.) AB határozat, ABH 1991, 22,
    25.]

    „Az  információs önrendelkezési jogot, az Alkotmány 59.  §  (1)
    bekezdésében  biztosított szabadságjogot, mint  alapjogot  csak
    elkerülhetetlen esetben lehet alkotmányosan korlátozni,  akkor,
    ha   a   korlátozás  elkerülhetetlenül  szükséges   és   az   a
    korlátozással  elérni kívánt célhoz képest  arányos.  [46/1995.
    (VI. 30.) AB határozat, ABH 1995, 219, 222-223.]
    „Az  információs önrendelkezési jog gyakorlásának feltétele  és
    egyben  legfontosabb  garanciája a  célhoz  kötöttség.  Ez  azt
    jelenti,   hogy  személyes  adatot  feldolgozni  csak  pontosan
    meghatározott  és  jogszerű célra szabad. Az adatfeldolgozásnak
    minden   szakaszában  meg  kell  felelnie  a   bejelentett   és
    közhitelűen   rögzített  célnak.  (...)  A   célhozkötöttségből
    következik,  hogy  a  meghatározott cél  nélküli,  „készletre”,
    előre   nem   meghatározott   jövőbeni   felhasználásra    való
    adatgyűjtés- és tárolás alkotmányellenes.” [15/1991. (IV.  13.)
    AB határozat ABH 1991, 40, 42.]
    „Az  Alkotmányból a személyes adatok felhasználását illetően  –
    az    alapjogi   védelem   szempontjait   érvényesítve   –    a
    célhozkötöttség  elve,  és  az osztott  információs  rendszerek
    alkotmányos követelménye határozható meg. [46/1995.  (VI.  30.)
    AB határozat, ABH 1995, 219, 225.] Személyes adat felvételéről,
    gyűjtéséről,    tárolásáról,    felhasználásáról     rendelkező
    jogszabály  akkor  felel  meg  az  Alkotmány  59.  §-ának,   ha
    garanciákat tartalmaz arra nézve, hogy az érintett  személy  az
    adat útját a feldolgozás során követni, és jogait érvényesíteni
    tudja.  „E  garanciális jogintézményeknek – az ellenőrizhetőség
    érdekében is – objektív korlátok közé kell szorítaniuk az  adat
    útját.”  [24/1998. (VI. 9.) AB határozat, ABH 1998, 191,  194.]
    Az  Alkotmánybíróság 65/2002. (XII. 3.) AB határozatában azt is
    megállapította, hogy a jogalkotó a személyes adatok, illetve  a
    szigorúbban védett különleges adatok kezelését akkor rendelheti
    el,   ha   az   adatkezelés   lehetővé  tételével   egyidejűleg
    meghatározza  az  adatkezelés  pontos  feltételeit,   azaz   az
    Alkotmány  59. § (1) bekezdésben garantált személyes  adatokhoz
    való  alapjog  korlátozásának konkrét  részletszabályait.  (ABH
    2002, 357, 363.)

    1.1.  Az  Rtv.  36.  §  (4) bekezdésénél az  indítványozók  azt
    kifogásolták,  hogy a rendőrség a köznyugalmat  megzavaró  vagy
    más  súlyos  bűncselekményekről  adott  tájékoztatás  során   a
    bűnelkövetőnek  a  79. § (1) bekezdésében felsorolt  adatait  a
    szükséges terjedelemben nyilvánosságra hozhatja.
    A  személyes  adat nyilvánosságra hozatalát a személyes  adatok
    védelméről  és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló  1992.
    évi  LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 3. § (4)  bekezdése
    szerint  törvény  közérdekből elrendelheti. Ekkor  a  személyes
    adat   közérdekből  nyilvános  adattá  válik  és  a  „közérdekű
    adatokéhoz   hasonló  jogi  elbírálás  alá  esik,  amelynek   a
    szabályait  az  adatvédelmi törvény III. fejezete tartalmazza”.
    [60/1994.  (XII.  24.) AB határozat ABH  1994,  342,  354.]  Az
    Alkotmánybíróság  60/1994. (XII. 24.) AB határozatában  azt  is
    megállapította,  hogy „’Közérdek’ önmagában nem  elég  alapjog-
    korlátozás indokolására – hacsak maga az Alkotmány kifejezetten
    nem  engedélyezi,  mint  például a kisajátítás  esetében.  [Vö.
    64/1993.  (XII.  22.)  AB határozat, ABH  1993,  373,  381.]  A
    személyi szám határozat kifejezetten el akarta kerülni, hogy az
    adatvédelmet  csupán a közérdekre hivatkozva át lehessen  törni
    [15/1991.  (IV.  13.) AB határozat, ABH 1991, 40,  42.]  Ez  az
    alkotmányos követelmény érvényes arra a törvényre is,  amely  –
    (...)  –  az  Avtv.-től  függetlenül elrendeli  személyes  adat
    nyilvánosságra hozását. Ügydöntő tehát annak az alapjognak vagy
    alkotmányos elvnek, illetve intézménynek azonosítása,  amely  a
    személyes   adat  nyilvánosságra  hozását  szükségessé   teszi,
    továbbá  annak  vizsgálata, hogy az információszabadság  és  az
    adatvédelem   alapjogai   kölcsönös   korlátozása   mindegyikük
    céljához viszonyítva arányos legyen.” (ABH 1994, 342, 354.)

    Az állam köteles és jogosult fenntartani és védeni a jogrendet,
    a  jogbiztonságot, valamint az ezekhez kapcsolódó közrendet  és
    közbiztonságot.      „A      közbiztonság      a       jogállam
    intézményrendszerének és a demokratikus társadalom  működésének
    nélkülözhetetlen  feltétele és így általánosságban  alkotmányos
    érték és alkotmányos cél.” [13/2001. (V. 14.) AB határozat, ABH
    2001, 177, 198.]
    A közbiztonság és a belső rend védelme az Alkotmány 40/A. § (2)
    bekezdése   szerint   a   rendőrség   alapvető   feladata.    A
    közbiztonságnak,  közrendnek alkotóeleme a  köznyugalom,  amely
    veszélyeztetésének a büntetőjog eszközeivel történő megelőzése,
    illetve  megtorlása  nyomós közérdek.  A  közrend,  köznyugalom
    megteremtése,    biztosítása    megköveteli    az     elkövetők
    megbüntetését,  és  azt  is, hogy a nyilvánosság  tájékoztatást
    kapjon  különösen  a  köznyugalmat megzavaró  vagy  más  súlyos
    bűncselekmények körülményeiről és a felderítés  érdekében  tett
    intézkedésekről, az eljárás állásáról, valamint arról is,  hogy
    a   bűncselekményeket  kik  követték  el.  A  közbiztonság,   a
    köznyugalom  védelme,  mint  alkotmányosan  elismert   államcél
    megteremtése indokolttá teheti tehát a bűncselekményt elkövetők
    bizonyos adatainak nyilvánosságra hozatalát.

    A  kifogásolt  törvényi  rendelkezés a 79.  §  (1)  bekezdésére
    utalással határozza meg azoknak az adatoknak a körét, amelyeket
    a rendőrség nyilvánosságra hozhat.
    Ezek  az  adatok  a  79. § (1) bekezdése  szerint  az  érintett
    természetes  személyazonosító adatai,  –  külföldi  állampolgár
    esetén   annak  állampolgársága  is  -,  lakcíme,   továbbá   a
    bűncselekményhez kapcsolódó kriminalisztikai jellegű adatai.
    Az  Rtv. nem határozza meg, hogy a törvény alkalmazásában  mely
    adatok  tartoznak a természetes személyazonosító adatok körébe.
    Az  Nytv.  értelmező rendelkezései között az 5. § (1) bekezdése
    szerint   a  polgár  természetes  személyazonosító   adatai   a
    következők:  családi  és  utóneve(i), nők  esetében  leánykori,
    családi  és  utóneve(i), neme, születési helye és ideje,  anyja
    leánykori,  családi  és  utóneve(i).  Ezt  figyelembe  véve   a
    sérelmezett rendelkezés alapján a rendőrség tehát összevetve  e
    fenti rendelkezéssel, a lakcímmel, állampolgársággal, továbbá a
    kriminalisztikai  adatokkal együtt ezeket  az  adatok  hozhatja
    nyilvánosságra.   A   köznyugalom,  közbiztonság   megteremtése
    azonban   még  a  köznyugalmat  megzavaró,  vagy   más   súlyos
    bűncselekményekről  adott  tájékoztatás  során  sem  igényli  a
    bűnelkövető adatainak ilyen széleskörű nyilvánosságra hozatalát
    különösen   még   a   rendőrségi   nyomozati   eljárásban.   Az
    Alkotmánybíróság  úgy  ítélte  meg,  hogy  az   elérni   kívánt
    alkotmányos  célhoz képest a támadott rendelkezés  szükségtelen
    és  aránytalan  mértékű  alapjog korlátozást  jelent,  ezért  e
    rendelkezés  alkotmányellenes. Az Alkotmánybíróság  figyelemmel
    volt  arra  is, hogy az Rtv. 36. (4) bekezdése az  adatoknak  a
    „szükséges terjedelmű” nyilvánosságra hozatalát teszi lehetővé.
    E   meghatározás  miatt  a  rendelkezés  nem  egyértelmű,   így
    jogbizonytalanságot  idéz  elő, lehetőséget  ad  a  szubjektív,
    önkényes  jogalkalmazásra is. Az Alkotmánybíróság  már  9/1992.
    (I.  30.) AB határozatában megállapította, hogy „a jogbiztonság
    nem csupán az egyes normák egyértelműségét követeli meg, de  az
    egyes  jogintézmények  működésének kiszámíthatóságát  is.  (ABH
    1992,  59,  65.) „A jogbiztonság megköveteli, hogy a  jogalkotó
    kerülje  el  túl  tág,  vagy túlságosan  határozatlan  fogalmak
    használatát,  a  jogszabály szövege pedig  érthető  és  világos
    legyen,  és megfelelően értelmezhető normatartalmat hordozzon.”
    [13/2001. (V. 14.) AB határozat, ABH 2001, 177, 201.]

    Mindezeket figyelembe véve, az Alkotmánybíróság megállapította,
    hogy  az  Rtv.  36.  §  (4)  bekezdésének  az  „ennek  során  a
    bűnelkövetőnek  a  79. § (1) bekezdésében felsorolt  adatait  a
    szükséges terjedelemben nyilvánosságra hozhatja” szövegrésze az
    Alkotmány   59.  §  (1)  bekezdésébe  ütközik,  és  ezért   azt
    megsemmisítette, a hatályban maradó szövegét megállapította.

    Egy  indítványozó  szerint  ez  a rendelkezés  az  Alkotmányban
    biztosított  ártatlanság vélelmét is sérti. Az Alkotmánybíróság
    az  Rtv.  36.  §  (4)  bekezdésének  az  Alkotmány  57.  §  (2)
    bekezdésébe     ütközésének    vizsgálatát     mellőzte.     Az
    Alkotmánybíróság  következetes  gyakorlata   szerint,   ha   az
    indítvánnyal  támadott jogszabályt, vagy annak  egy  részét  az
    Alkotmány valamely rendelkezésébe ütközőnek minősíti, és  ezért
    azt   megsemmisíti,  akkor  a  további  alkotmányi  rendelkezés
    esetleges   sérelmét   –   a  már  megsemmisített   jogszabályi
    rendelkezéssel   összefüggésben  –  érdemben   nem   vizsgálja.
    [44/1995. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1995, 203, 205.;  4/1996.
    (II.  23.) AB határozat, ABH 1996, 37, 44.; 61/1997. (XI.  19.)
    AB határozat, ABH 1997, 361, 364.]

    1.2. Az indítványozók szerint az Rtv. 77. § (1) bekezdésének  a
    „rendőrségi, illetve” szövegrésze az Alkotmánynak  a  személyes
    adatok  védelméhez való jogot biztosító 59. §  (1)  bekezdésébe
    ütközik.   A   támadott  rendelkezés  szerint  a  rendőrség   a
    bűnüldözési  célból  gyűjtött és tárolt  személyes  adatokat  –
    törvény  eltérő rendelkezését kivéve – bűnüldözési cél  mellett
    „rendőrségi” célra is felhasználhatja.

    Az   Avtv.  részletezi  az  információs  önrendelkezési  joggal
    kapcsolatos  alkotmányos követelményeket, 5. §-a  meghatározza,
    hogy  személyes adatot kezelni csak meghatározott  célból,  jog
    gyakorlása  és  kötelezettség teljesítése érdekében  lehet.  Az
    adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie  e  célnak.
    Személyes  adatot  –  akár az érintett  hozzájárulásával,  akár
    jogszabály  alapján  –  különösen akkor lehet  kezelni,  ha  ez
    közérdekű feladat vagy az adatkezelő törvényi kötelezettségének
    teljesítéséhez,  az  adatkezelő  vagy  az  adatátvevő  harmadik
    személy   hivatalos  feladatának  gyakorlásához,  az   érintett
    létfontosságú   érdekeinek  védelméhez,  az  érintett   és   az
    adatkezelő   között  létrejött  szerződés  teljesítéséhez,   az
    adatkezelő    vagy    harmadik   személy    jogos    érdekeinek
    érvényesítéséhez,  társadalmi szervezetek jogszerű  működéséhez
    szükséges. Kizárólag állami vagy önkormányzati szerv  kezelheti
    az  állam  bűnüldözési és bűnmegelőzési, valamint közigazgatási
    és  igazságszolgáltatási feladatainak ellátása céljából  kezelt
    bűnügyi személyes adatokat, illetve a szabálysértési, a polgári
    peres   és   nemperes  ügyekre  vonatkozó  adatokat  tartalmazó
    adatállományokat.

    Az  Avtv.  2.  § 3. pontja szerint a bűnügyi személyes  adat  a
    büntetőeljárás, vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel  vagy  a
    büntetőeljárással     összefüggésben,     a      büntetőeljárás
    lefolytatására,   illetőleg  a  bűncselekmények   felderítésére
    jogosult  szervnél, továbbá a büntetésvégrehajtás szervezeténél
    keletkezett,  az  érintettel kapcsolatba  hozható,  valamint  a
    büntetett előéletre vonatkozó személyes adat. Az Avtv. 2. §  2.
    b)  pontja alapján a bűnügyi személyes adat különleges  adatnak
    minősül.

    A  bűnüldözési  célból  gyűjtött  és  tárolt  személyes  adatok
    „bűnüldözési” célra történő felhasználása egyértelmű,  pontosan
    meghatározott, jól körülhatárolt olyan alkotmányos  cél,  amely
    az   Alkotmány   40/A.   §   (2)  bekezdésével   összefüggésben
    korlátozhatja  a  személyes adatok  védelméhez  való  jogot.  A
    „rendőrségi”   célra   történő  felhasználás   ugyanakkor   nem
    konkrétan megfogalmazott feladatra, hanem egy egész szervezetre
    vonatkozik   minden   tartalmi   korlátozás   nélkül.   Ez    a
    megfogalmazás  túlzottan  tág  és  önkényes  értelmezést   tesz
    lehetővé. A rendőrségi célok sokfélék lehetnek. Vannak közöttük
    olyanok,   amelyek   közérdekű  feladat,   illetőleg   törvényi
    kötelezettség   teljesítéséhez   szorosan   kötődnek.    Pontos
    meghatározottságuk    esetén    a    szükséges    és    arányos
    alapjogkorlátozás alkotmányos lehet, de vannak olyan szervezeti
    és   egyéb   célok  is,  amelyek  tekintetében  az  adatkezelés
    kényszerítő volta, elkerülhetetlen szükségessége nem áll  fenn.
    Mivel   a   „rendőrségi  cél”,  mint  törvényi  definíció   nem
    egyértelmű,  nem  pontosan  meghatározott,  így  a  bűnüldözési
    célból  gyűjtött  különleges  adatok  további  felhasználásának
    rendeltetése nem állapítható meg és nem ítélhető  meg,  hogy  a
    korlátozás  összhangban van-e az elérendő céllal,  indokolt  és
    szükséges-e a személyes adatok védelméhez való jog korlátozása.
    Ennek hiányában pedig az adatfelhasználásra adott felhatalmazás
    alkotmányellenes alapjogi korlátozást valósít meg.

    Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy
    az   Rtv.  77.  §  (1)  bekezdésében  a  „rendőrségi,  illetve”
    szövegrész az Alkotmány 59. § (1) bekezdését sérti,  ezért  azt
    megsemmisítette és a hatályban maradó szövegét megállapította.

    1.3. Egy indítványozó szerint az Rtv. 80. § (1) bekezdése is az
    Alkotmány   59.  §  (1)  bekezdésébe  ütközik.   Az   indítvány
    indokolása  azonban  valójában a normavilágosság  hiányát  veti
    fel,  a  rendelkezést  –  a  szakasz megjelölése  nélkül  –  az
    Alkotmány 2. § (1) bekezdésébe ütközteti.
    A támadott rendelkezés szerint a rendőrségi adatot kezelő szerv
    a  büntetett  előéletre vonatkozó, valamint a külön  törvényben
    szabályozott államigazgatási feladatköréhez kapcsolódóan az ott
    meghatározott adatok kivételével különleges adatot kizárólag az
    Rtv.   a   84.  §  i)-n)  pontjában  felsorolt  bűncselekmények
    elkövetésével  gyanúsított személy esetében kezelhet.  Az  Rtv.
    84.    §    i)-n)    pontjai   nem   konkrétan    meghatározott
    bűncselekményeket   sorolnak   fel   és   nem   csak    konkrét
    bűncselekmény   elkövetésével  gyanúsított  személy   adatairól
    szólnak.  Az  i) pont – további utaló szabály kivételével  –  a
    titkos   információgyűjtés  alkalmazásával  érintett  személyek
    adatainak  –  beleértve  a rendőrséggel  együttműködőket  és  a
    fedett nyomozókat is – és az alkalmazás eredményének kezelésére
    jogosítja   a   rendőrséget.  A  j)  pont  szerint   a   súlyos
    bűncselekmény esetén, vagy ha a bűncselekmény
    1. a nemzetközi bűnözéssel kapcsolatba hozható,
    2. nemi erkölcs elleni erőszakkal valósul meg,
    3. gyermekkorú ellen irányul,
    4. sorozatban vagy szervezett elkövetéssel valósul meg,
    5.   kábítószerrel   vagy   kábítószernek   minősülő   anyaggal
    kapcsolatos,
    6. pénz- vagy értékpapír-hamisítással kapcsolatos,
    7. fegyveres elkövetéssel valósul meg, vagy
    8. a közbiztonságot súlyosan megzavarja,
    a   bűncselekmény   elkövetésével  gyanúsított   személyek   és
    kapcsolataik   adatai,  kriminalisztikai   szempontból   fontos
    jellemzői   kezelhetők.  A  k)  pont   szerint   a   nemzetközi
    kötelezettségvállalás alapján mindazon személyek  cselekményeik
    és  kapcsolataik adatai kezelhetők, akikkel szemben  nemzetközi
    bűnüldözési  intézkedéseket  kell foganatosítani.  Az  l)  pont
    alapján  a  szervezett  bűnözésre  utaló  cselekményekben  vagy
    tényállásokban   érintett  személyek  és  kapcsolataik   adatai
    kezelhetők.  Az  m)  pont a bűnmegelőzési ellenőrzés  alá  vont
    személy  adatait, az ellenőrzés szempontjait, az n) pont  pedig
    az  egyes  bűncselekmények nyomozása során a  felderítés  és  a
    bizonyítás  kapcsán keletkező iratokban szereplő  személyek  és
    kapcsolataik adatainak kezeléséről rendelkezik.

    Az   Alkotmánybíróság   egy   korábbi   indítvány   alapján   a
    bűnmegelőzési      ellenőrzésre     vonatkozó      jogszabályok
    alkotmányossági  vizsgálata  során,  a  47/2003.  (X.  27.)  AB
    határozatában  az  Rtv.  69.  § (3) bekezdés  a)-h)  pontjaihoz
    kapcsolódóan  –  amelyek szintén utaló szabályként  szerepeltek
    egy  sérelmezett rendelkezésben – azt állapította meg, hogy „az
    Rtv.  69.  §  (3) bekezdésének a)-h) pontjaiban rögzített  azon
    rendelkezések,   amelyek   a   bűnmegelőzési   ellenőrzés   itt
    megállapított feltételeit hivatottak körülírni, a  jogintézmény
    alkalmazhatósága    szempontjából   nem    felelnek    meg    a
    normavilágosság  követelményének, nem tükrözik egyértelműen  és
    világosan a törvényhozói akaratot, nem küszöbölik ki az eltérő,
    vagy önkényes jogértelmezés lehetőségét.” (ABH 2003, 525, 537.)
    Az Rtv. 69. § (3) bekezdése a következőket tartalmazza:
    „69.  §  (3)  A  Rendőrség az (1) bekezdésben felsorolt  titkos
    információgyűjtésre  szolgáló  eszközöket  és  módszereket   (a
    továbbiakban:   különleges  eszközök)  az  ott  meghatározottak
    szerint  alkalmazhatja a bűncselekmény gyanúja  miatt  körözött
    személy  felkutatására,  továbbá, ha  az  (1)  bekezdésben  nem
    említett bűncselekmény
    a) a nemzetközi bűnüldözéssel kapcsolatba hozható,
    b) gyermekkorú ellen irányul,
    c) sorozatban vagy szervezett elkövetéssel valósul meg,
    d)   a   kábítószerrel  vagy  kábítószernek  minősülő  anyaggal
    kapcsolatos,
    e) pénz- vagy értékpapír-hamisítással kapcsolatos,
    f) fegyveres elkövetéssel valósul meg,
    g) terror vagy terror jellegű,
    h) a közbiztonságot súlyosan megzavarja,”

    Az   Alkotmánybíróság   határozata   szerint   „A   ’nemzetközi
    bűnüldözés’,  a  ’gyermekkorú  ellen  irányul’,  a  ’szervezett
    elkövetéssel’,  a  ’terrorjellegű’, a  ’kábítószernek  minősülő
    anyaggal  kapcsolatos”, a ’közbiztonságot súlyosan megzavarja’,
    a  ’fegyveres  elkövetéssel valósul meg’  kifejezések  jelentős
    részének   tartalma  nehezen  tisztázható,  vagy   bizonytalan,
    némelyek  meghatározása pedig éppen törvényhozási viták  tárgya
    lehet.   Az  Rtv.  e  rendelkezéseiben  írt,  a  legkülönbözőbb
    ’jogfogalmakhoz   és   tág   értelemben   vett    bűncselekmény
    típusokhoz’  illesztett: ’kapcsolatos’, ’kapcsolatba  hozható’,
    ’jellegű’   kifejezések  pedig  eleve  megengedhetetlenül   tág
    határok  közötti előre kiszámíthatatlan, egyes  esetekben  akár
    ötletszerű  jogértelmezésre adnak lehetőséget.”  [47/2003.  (X.
    27.) AB határozat, ABH 2003, 525, 536.]
    Az Alkotmánybíróság ezt az álláspontot ebben az eljárásban is
    irányadónak tekinti.
    A jelen eljárásban vizsgált Rtv. 80. § (1) bekezdése a 84. § i)-
    n)  pontok  megfogalmazása miatt ugyancsak nehezen értelmezhető
    és  nem egyértelmű rendelkezés. Ez az utaló rendelkezés az Rtv.
    69.  § (3) bekezdésének megfogalmazásával többségében azonosan,
    tág  értelemben  vett  bűncselekmény  típusokat  sorol  fel  és
    szintén  ugyanazokat a nehezen értelmezhető jogbizonytalanságot
    előidéző  kifejezéseket  használja,  ennek  következtében   nem
    állapítható  meg egyértelműen, hogy a rendőrség mely  személyek
    különleges adatait kezelheti.

    A  26/1992. (IV. 30.) AB határozatában az Alkotmánybíróság elvi
    éllel mutatott rá arra, hogy „a világos, érthető és megfelelően
    értelmezhető normatartalom a normaszöveggel szemben alkotmányos
    követelmény.  A  jogbiztonság – amely az  Alkotmány  2.  §  (1)
    bekezdésében deklarált jogállamiság fontos eleme – megköveteli,
    hogy  a jogszabály szövege értelmes és világos, a jogalkalmazás
    során  felismerhető normatartalmat hordozzon.” (ABH 1992,  135,
    142.)  Ha  egy jogszabály törvényi tényállása túl  elvont,  túl
    általános,  akkor  a  jogszabály  rendelkezése  a  jogalkalmazó
    belátása  szerint kiterjeszthető, vagy leszűkíthető.  Az  ilyen
    szabály  lehetőséget ad a szubjektív jogalkalmazói döntésre,  a
    különböző   jogalkalmazók  eltérő  gyakorlatára,  a   jogegység
    hiányára. Ez csorbítja a jogbiztonságot.” (ABH 1993, 607, 608.)
    A  42/1997.  (VII. 1.) AB határozat szerint „alkotmányellenessé
    nyilvánítható  az  a  szabály, amely értelmezhetetlen  voltánál
    fogva  teremt  jogbizonytalanságot, mert hatását  tekintve  nem
    kiszámítható  és  címzettjei számára előre nem  látható.”  (ABH
    1997, 299, 301.)

    Az  Alkotmánybíróság  –  figyelemmel a  47/2003.  (X.  27.)  AB
    határozatában foglaltakra is (ABH 2003, 525, 551.)  úgy  ítélte
    meg, hogy a támadott rendelkezés tartalmának megállapítása a  8
    4.  §  i)-n)  pontokban szereplő kifejezések jelentős  részének
    nehezen  tisztázható,  bizonytalan, nem pontosan  meghatározott
    tartalma   miatt  olyan  értelmezési  nehézséget  okoz,   amely
    jogbizonytalanságot jelent, így beleütközik az Alkotmány  2.  §
    (1) bekezdésébe. Az egyértelműség hiánya nem biztosít garanciát
    a  különleges adatok kezelésének alkotmányos alkalmazására,  és
    ezzel az Alkotmány 59. § (1) bekezdésének sérelmét is kiváltja.
    A   80.  §  (1)  bekezdésének  a  főszabály  alóli  kivételeket
    megállapító   része  nem  alkotmányellenes,  de   a   főszabály
    alkotmányellenességének  megsemmisítése  esetén  önmagában  nem
    állna   meg.   Ezért   az   Alkotmánybíróság   a   jogbiztonság
    követelményére tekintettel az Rtv. 80. § (1) bekezdése  egészét
    megsemmisítette.

    1.4.  Az  Rtv. 85. § (1) bekezdése alapján a rendőrségi  adatot
    kezelő  szerv  a  84.  § i) –n) és r) pontjaiban  meghatározott
    adatokról az érintett személynek nem adhat felvilágosítást.  Az
    indítványozók  álláspontja  szerint  az  Alkotmány  59.  §  (1)
    bekezdését  sérti ez a rendelkezés, mert nem indokolható,  hogy
    az  érintett  nem  kaphat felvilágosítást arról,  hogy  hol  és
    milyen célból használják fel személyes adatait.

    Az  Avtv. 16. §-a alapján az érintett személy jogait törvény az
    állam   külső   és  belső  biztonsága,  így  a  honvédelem,   a
    nemzetbiztonság,  a  bűnmegelőzés, valamint  az  érintett  vagy
    mások   jogainak   védelme   érdekében   korlátozhatja.   Ilyen
    korlátozást tartalmaz a sérelmezett rendelkezés a 84.  §  i)-n)
    és r) pontjaiban meghatározott adatok tekintetében. Az Rtv. 84.
    §  i)-n)  pontjai a rendőrség bűnüldözési feladatainak ellátása
    érdekében kezelhető és más szervektől átvehető adatokat  és  az
    egyes adatfajták kezelésének időtartamát állapítják meg. A  84.
    § r) pontját a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő
    egyes  jelenségek  elleni  fellépés szabályairól  és  az  ehhez
    kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV.  törvény
    61. § (6) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.
    Kétségtelen,   hogy   vannak  olyan   adatok,   amelyekről   az
    érintettnek  adott tájékoztatás kedvezőtlenül  befolyásolhatja,
    vagy  veszélyeztetheti az állam külső vagy  belső  biztonságát,
    továbbá a bűnmegelőzés, bűnüldözés érdekét.

    Az Alkotmánybíróság több határozatában állapította meg, hogy  a
    bűnüldözés,   bűnmegelőzés   és   a   nemzetbiztonság    érdeke
    szükségessé   teheti  az  Alkotmányban  biztosított   alapjogok
    korlátozását.
    A  pénzmosás megakadályozása és a banktitok vizsgálata  kapcsán
    hozott  határozatában  az  Alkotmánybíróság  a  jogállamiságból
    levezethető  alkotmányos  célként  ismerte  el  a  bűnmegelőzés
    érdekét  és  a  személyes adatok védelméhez való  alapjognak  a
    bűnmegelőzés   érdekében   történő   korlátozását    egy    jól
    körülhatárolt      bűncselekményi     kör     megakadályozására
    alkotmányosnak tekintette. [24/1998. (VI. 9.) AB határozat, ABH
    1998, 191, 195.]

    Az  Alkotmánybíróság a 20/1997. (III. 19.) AB határozatában úgy
    foglalt  állást, hogy „a bűncselekmény megvalósulása, illetőleg
    az  arra  való felhívás megelőzéséhez fontos állami, társadalmi
    és  egyéni  érdek  fűződik.” Ennek alapján nem állapította  meg
    annak  a rendelkezésnek az alkotmányellenességét, amely szerint
    az  ügyész  indítványára  a bíróság az olyan  sajtótermék  vagy
    sajtóterméknek nem minősülő irat közlését megtiltsa,  illetőleg
    az  ügyész a közlést felfüggessze, amelyben bűncselekmény  vagy
    bűncselekmény elkövetésére való felhívás valósul meg. [20/1997.
    (III. 19.) AB határozat, ABH 1997, 85, 92.]

    A  13/2001.  (V.  14.) AB határozatában az  Alkotmánybíróság  –
    többek  között megállapította – hogy a nemzetbiztonsági érdekek
    védelme  alkotmányos  cél  és állami kötelezettség.  Az  ország
    szuverenitása  és  alkotmányos rendje a  demokratikus  jogállam
    működéséhez    nélkülözhetetlen    alapértékek.    Az    ország
    szuverenitásának  érvényre juttatása, politikai,  gazdasági  és
    honvédelmi  érdekeinek megóvása a szuverenitást,  illetőleg  az
    alkotmányos  rendet  sértő,  vagy  veszélyeztető  tevékenységek
    felderítése   és   elhárítása  az  államnak   az   Alkotmányból
    közvetlenül levezethető kötelezettsége. (ABH 2001, 177, 196.)
    „Az  Alkotmánybíróság korábbi határozataiban a  bűnmegelőzéshez
    fűződő  érdeket  a jogállamiságból következő olyan  alkotmányos
    célként  ismerte el, amelynek biztosítása érdekében  még  egyes
    alapjogok   korlátozása   sem  zárható   ki.   Minden   esetben
    hangsúlyozta    ugyanakkor,   hogy   ezen    alkotmányos    cél
    megvalósítása  érdekében  sem  adható  fel  a  jogállamiság,  a
    jogbiztonság  követelményrendszere  és  az  állam  szervei  nem
    kaphatnak túl széles, bizonytalan tartalmú felhatalmazásokat az
    általános,   elvont  értelemben  vett  bűnmegelőzés  érdekében.
    [20/1997. (III. 19.) AB határozat, ABH 1997, 85, 92.;  24/1998.
    (VI.  9.) AB határozat, ABH 1998, 191, 195.; 13/2001. (V.  14.)
    AB  határozat, ABH 2001, 177, 199-200.] [47/2003. (X.  27.)  AB
    határozat, ABH 2003, 525, 533.]

    Az  Alkotmánybíróság  az alkotmányossági  vizsgálat  során  úgy
    ítélte  meg,  hogy  az  Rtv.  84. § i)-n)  pontokban  felsorolt
    adatokról  történő  tájékoztatás tilalmát a nemzetbiztonság,  a
    bűnmegelőzés,    esetleg   magánszemélyek   jogainak    védelme
    szükségessé  teheti. A titkos információgyűjtés  alkalmazásával
    érintett  személyek, a rendőrséggel együttműködők,  valamint  a
    fedett   nyomozók  adatairól  való  tájékoztatás   tilalmát   a
    bűnmegelőzés  érdeke, a bűnüldözés hatékonyságának  biztosítása
    indokolhatja.    Ugyancsak   a   bűnmegelőzés,    valamint    a
    nemzetbiztonság    érdeke   szükségessé   teheti    a    súlyos
    bűncselekmény    elkövetésével   gyanúsított    személyek    és
    kapcsolataik  (j)  pont),  valamint  a  nemzetközi  bűnüldözési
    intézkedésekkel  érintettek (k) pont), a  szervezett  bűnözésre
    utaló cselekményekben vagy tényállásban érintett személyek  (l)
    pont),  a  bűnmegelőzési ellenőrzés alá vont  személyek  és  az
    ellenőrzés szempontjainak (m) pont), továbbá a nyomozás során a
    felderítés és a bizonyítás kapcsán érintett személyek  és  azok
    kapcsolatai (n) pont) adatairól való tájékoztatás tilalmát.

    A   törvényalkotó  azonban  az  Rtv.  85.  §  (1)  bekezdésének
    tartalmát  jogtechnikailag ugyanúgy, mint az  Rtv.  80.  §  (1)
    bekezdésénél  szintén a 84. § i)-n) és r)  pontjaira  utalással
    határozta   meg.  Az  Alkotmánybíróság  –  az   előző   pontnál
    kifejtettekre  figyelemmel  –  azt  állapította  meg,  hogy   e
    rendelkezés  alapján  nem határolható be, nem  állapítható  meg
    egyértelműen és pontosan, hogy a rendőrség milyen esetekben nem
    adhat tájékoztatást az érintettnek, vagyis pontosan kiket érint
    e  rendelkezés.  Az  alkotmányos alapjogok  korlátozásánál  nem
    engedhető   meg   ilyen  jogbizonytalanság.   A   jogértelmezés
    nehézségei  miatt  a  jogszabály alkalmazása kiszámíthatatlanná
    válik,   sérül   a   jogbiztonság.  Az  Alkotmánybíróság   több
    határozatában megállapította, hogy a jogállam egyik központi és
    egyben nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság. [9/1992. (I. 30.)
    AB  határozat,  ABH  1992, 59, 64-65., 11/1992.  (III.  5.)  AB
    határozat,  ABH  1992,  77,  80-81, 84.]  Ebből  következik  az
    államnak – elsősorban a jogalkotónak – az a kötelessége, hogy a
    jogszabályok   egyértelműek,   kiszámíthatóak    legyenek.    A
    jogszabály   egyértelműségének   hiánya   különösen   sérti   a
    jogbiztonságot   akkor,   amikor  a   rendelkezés   alkotmányos
    alapjogok  korlátozását teszi lehetővé. [13/2001. (V.  14.)  AB
    határozat, ABH 2001, 177, 201.]

    Mindezek következtében az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy
    az  Rtv.  85. § (1) bekezdése az Alkotmány 2. § (1) bekezdésébe
    ütközik  és  ezzel sérti az Alkotmány 59. § (1) bekezdését  is.
    Ezért az Alkotmánybíróság a rendelkezést megsemmisítette.
    Miután    az    Alkotmánybíróság    a    támadott    jogszabály
    alkotmányellenességét   állapította   meg,    mellőzte    annak
    vizsgálatát,  hogy  ütközik-e az Rtv. 85. §  (1)  bekezdése  az
    Alkotmány  57.  §  (5)  bekezdésébe,  61.  §  (1)  bekezdésébe,
    valamint 70/K. §-ába.

    1.5.  Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény  (a
    továbbiakban:    Abtv.)    alapján    az    alkotmányellenesség
    megállapítása   esetén   főszabály,   hogy   a   megsemmisített
    rendelkezés a határozat közzétételének napján veszti  hatályát.
    Az Alkotmánybíróság azonban ettől eltérően is meghatározhatja a
    megsemmisítés  időpontját,  ha ezt  a  jogbiztonság  indokolja.
    [Abtv. 43. § (1) és (4) bekezdés]

    Az Alkotmánybíróság az Rtv. 36. § (4) bekezdése szövegrészének,
    valamint  a  80. § (1) bekezdésének és a 85. § (1) bekezdésének
    „pro  futuro”  megsemmisítésénél azt vette figyelembe,  hogy  a
    rendelkezések   azonnali   megsemmisítése   jogbizonytalanságot
    okozna,  ezért  a  megsemmisítés időpontját 2005.  március  31.
    napjában  határozta  meg,  hogy a  jogalkotónak  megfelelő  idő
    álljon rendelkezésre az alkotmányos szabályozás kialakításához.
    Az   Rtv.  77.  §  (1)  bekezdése  részleges  megsemmisítésének
    időpontját   az  Alkotmánybíróság  az  általános   szabályoknak
    megfelelően állapította meg.

    1.6.   Az   Rtv.  63.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  rendőrség
    bűncselekmény    elkövetésének   megelőzésére,   felderítésére,
    megszakítására,    az   elkövető   kilétének   megállapítására,
    elfogására,   körözött   személy  felkutatására,   tartózkodási
    helyének  megállapítására, bizonyítékok megszerzésére, valamint
    a büntetőeljárásban részt vevők és az eljárást folytató hatóság
    tagjainak,  az  igazságszolgáltatással  együttműködő  személyek
    védelme   érdekében  –  törvény  keretei  között   –   titokban
    információt  gyűjthet. A 63. § (2) bekezdése szerint  a  titkos
    információgyűjtés során beszerzett adat, továbbá a rendőrséggel
    együttműködő   személy   és  a  fedett   nyomozó   kiléte,   az
    információgyűjtés  ténye  és technikai  részlete  államtitoknak
    minősül.  Az indítványozók által kifogásolt 63. § (3) bekezdése
    szerint  az  (1)  – (2) bekezdés alapján tett intézkedések,  az
    abban  érintett  természetes és jogi személyek,  valamint  jogi
    személyiséggel nem rendelkező szervezetek adatai  nem  hozhatók
    nyilvánosságra.  Az indítványozók álláspontja  az,  hogy  ez  a
    rendelkezés   sérti  az  Alkotmány  59.  §   (1)   bekezdésében
    meghatározott személyes adatok védelméhez való jogot.

    Az Rtv. 63. § (3) bekezdésének alkotmányossági vizsgálata során
    az Alkotmánybíróság ismét utal arra, amelyet az előző pontokban
    kifejtett,  hogy  a bűnmegelőzés, bűnüldözés érdekének  védelme
    olyan  alkotmányos  cél,  amelynek megvalósítása  érdekében  az
    alkotmányos alapjogok korlátozhatók.

    A  titkos információgyűjtés a törvény keretei között végezhető.
    Az  Rtv.  64.  §  (1) bekezdése pontosan meghatározza  a  bírói
    engedélyhez nem kötött titkos információgyűjtés kereteit. A 69.
    §  (1)  bekezdése  pedig  a  bírói  engedélyhez  kötött  titkos
    információgyűjtés keretében tehető intézkedéseket sorolja fel.
    Az  Rtv. 63. § (3) bekezdésében található alapjog korlátozás az
    (1)  bekezdésben meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési célok
    érdekében  történik,  amelyek  eredményes  végrehajtásához  sok
    esetben a titkos információgyűjtés elengedhetetlenül szükséges,
    anélkül  a  feladat  eredményesen nem  oldható  meg.  Az  ezzel
    érintett    személyek    adatainak   nyilvánosságra    hozatala
    veszélyeztetné, illetőleg lehetetlenné tenné az  elérni  kívánt
    cél  megvalósulását. A titkosság természetéből adódik tehát  az
    alapjogkorlátozás,   amelyet  az  Alkotmánybíróság   nem   tart
    aránytalan  mértékűnek  az elérni kívánt  cél  megvalósulásához
    képest.

    Mindezeket  figyelembe véve az Alkotmánybíróság megállapította,
    hogy  az  Rtv.  63.  §  (3) bekezdése az Alkotmány  59.  §  (1)
    bekezdésébe nem ütközik, ezért az indítványt elutasította.

    1.7.  Az  Rtv. 84. § d) pontja szerint a rendőrség a törvényben
    meghatározott  bűnüldözési feladatainak  ellátása  érdekében  a
    büntethetőség  elévüléséig kezelheti és  átveheti  a  szándékos
    bűncselekmény  alapos  gyanúja  miatt  kihallgatott,  illetőleg
    elítélt  személy  cselekményének  kriminalisztikai  szempontból
    fontos   jellemzőit.   Az  indítványozó  érvelése   szerint   a
    büntethetőség    elévüléséig    történő    adatkezelésre     és
    adatátvételre adott felhatalmazás alkotmányellenes, mert ha  az
    alapos  gyanú nem igazolódik be, és a gyanúsítottat nem  ítélik
    el,  vele szemben ismét az ártatlanság vélelme irányadó.  Ekkor
    az  adatkezelés  már  indokolatlan és  így  sérti  az  érintett
    személyes adatok védelméhez való jogát. Az indítványozó szerint
    ugyanez  irányadó  a  84. § e) pontja  tekintetében  is.  Ez  a
    rendelkezés szintén a büntethetőség elévüléséig jogosítja fel a
    rendőrséget  a  rendőrségen  fogvatartott,  a  lakhelyelhagyási
    tilalom  alá helyezett, és azon személyek adatainak  kezelésére
    és   más   szervek  nyilvántartásából  átvételére,  akiknek   a
    biztosíték letétbe helyezését engedélyezték.

    Az   adatkezelés  elrendelése  célhoz  kötött,  nevezetesen   a
    rendőrség bűnüldözési feladatainak ellátása érdekében tartalmaz
    egy  szűk  körű alapjogkorlátozást. A d) pont alapján  lehetővé
    tett,  kriminalisztikai szempontból fontos jellemzők  kezelése,
    valamint  a  e)  pont  alapján az ott  meghatározott  személyek
    adatainak   kezelése   a  rendőrség  bűnüldözési   feladatainak
    ellátását  szolgálják, elengedhetetlenek az  eredményes,  gyors
    feladatellátáshoz.
    Az  Alkotmánybíróság megítélése szerint a jelzett adatkezelésre
    mindkét  esetben a büntethetőség elévüléséig azért van szükség,
    mert  az  állami büntetőjogi igény érvényesítése ezen időpontig
    történhet.  A büntethetőség elévüléséig bármikor felmerülhetnek
    újabb  adatok, tények, amelyek a nyomozás folytatását  igénylik
    vagy  más  bűncselekmény felderítését segíthetik elő  és  akkor
    ezekre  az  adatokra a büntetőjogi felelősségre vonás érdekében
    szükség lehet. A rendőrségen fogvatartott vagy lakhelyelhagyási
    tilalom   alá   helyezettek,  valamint  a  biztosítékot   adott
    személyek esetén is szükséges az érintettek adatainak rendőrség
    általi   kezelése   a  büntetőeljárás  esetleges   lefolytatása
    érdekében.
    Mindezeket   figyelembe   véve  az  Alkotmánybíróság   arra   a
    következtetésre  jutott, hogy a támadott rendelkezések  alapján
    az    érintettek    információs   önrendelkezési    alapjogának
    korlátozása   az   elérni   kívánt   célhoz   elkerülhetetlenül
    szükséges.   Sem   a   szándékosan   elkövetett   bűncselekmény
    kriminalisztikai szempontból fontos jellemzőinek kezelése,  sem
    pedig   a   e)  pontban  pontosan  körülhatárolt  esetekben   a
    büntethetőség  időpontjáig  tartó  adatkezelés  nem  jelent  az
    érintettek   számára   aránytalan  mértékű  alapjogkorlátozást.
    Emiatt az Alkotmánybíróság az Rtv. 84. § d) és e) pontjának  az
    Alkotmány  59. § (1) bekezdésébe ütközését nem állapította  meg
    és ezért az indítványt elutasította.

    1.8.  Az Rtv. 85. § (2) bekezdését is vitatja egy indítványozó.
    Álláspontja szerint a rendelkezés nem biztosítja azt, hogy csak
    az  egyszerűbb  nyilvántartási hibák kijavítása esetén  őrizzék
    meg   az  eredeti  adatokat,  így  egyes  személyes  adatok   a
    nyilvántartásra  meghatározott időn  túl  is  megőrizhetők,  ez
    pedig sérti a személyes adatok védelméhez való jogot.

    Az Alkotmánybíróság az alábbiakat állapította meg:

    Az  Avtv.  14.  §  (1) bekezdése szerint a valóságnak  meg  nem
    felelő adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles. A 14.  §  (2)
    bekezdése pedig kimondja, hogy a személyes adatot törölni kell,
    ha
    a) kezelése jogellenes,
    b)  az  érintett  –  a  11.  §  (1) bekezdésének  b)  pontjában
    foglaltak szerint kéri,
    c)  az  hiányos,  vagy téves – és ez az állapot jogszerűen  nem
    korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
    d)  az  adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok  tárolásának
    törvényben meghatározott határideje lejárt,
    e) azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
    Az  Rtv.  84.  §-a  a bűnüldözési feladatok ellátása  érdekében
    kezelhető  adatok  körének meghatározásával  együtt  valamennyi
    adat vonatkozásában meghatározza az adatkezelés időtartamát is.
    Amikor   az   adatok   tárolásának   törvényben   meghatározott
    határideje lejár, a bűnüldözési célból kezelt adatot is törölni
    kell,  s vele együtt törlésre kerülnek a javítás előtti eredeti
    adatok is.

    Nem  áll  fenn,  hogy  a  személyes  adatok  a  nyilvántartásra
    meghatározott  időn  túl is megőrizhetők. Ilyen  korlátozást  a
    kifogásolt jogszabályi rendelkezés nem tartalmaz, ezért az  nem
    ütközik   az   Alkotmány  59.  §  (1)  bekezdésébe.  Mindezeket
    figyelembe véve az Alkotmánybíróság az Rtv. 85. § (2) bekezdése
    alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
    irányuló indítványt elutasította.

    1.9.  Az  Rtv.  89.  §  (1) bekezdése  szerint  a  rendőrség  a
    bűnüldözési  feladatainak  ellátása  érdekében  –  a   személy-
    gépjármű-    és   tárgykörözési   munkája   során,    illetőleg
    lakhelyelhagyási  tilalom elrendelése és a  biztosíték  letétbe
    helyezésének    engedélyezése    esetében    vagy    nemzetközi
    kötelezettségvállalás alapján – a polgárok  személyi  adatainak
    és  lakcímének nyilvántartásában, az egyéb igazgatási, valamint
    a    határforgalom    ellenőrzését   szolgáló    nyilvántartási
    rendszerekben   a  cél  megjelölésével  jelzések   elhelyezését
    rendelheti  el.  A  jelzésben  a  rendőri  szerv  az   érintett
    feltartóztatását  vagy  adatváltozás  esetén  értesítés  adását
    kérheti.

    Az  egyik  indítványozó ehhez kapcsolódóan az Rtv.  89.  §  (4)
    bekezdésének  azt  a  rendelkezését kéri felülvizsgálni,  amely
    arról  rendelkezik, hogy a jelzés elhelyezéséről, annak  okáról
    és a jelzés alapján tett intézkedésről – bűnüldözési érdekből –
    a Rendőrség és a jelzést tartalmazó nyilvántartást kezelő szerv
    az érintettet nem tájékoztathatja.

    Az  Alkotmánybíróság  e határozatában is többször  utalt  arra,
    hogy   a  bűnüldözés  érdekében  törvény  az  érintett  személy
    adatkezeléshez kötődő jogait korlátozhatja és ha a korlátozás a
    cél érdekében elkerülhetetlenül szükséges, továbbá nem lépi túl
    az  arányosság  mértékét, akkor az nem  sérti  az  alkotmányban
    biztosított személyes adatok védelméhez való jogot.

    A   támadott   rendelkezésben  található  alapjogkorlátozás   a
    rendőrség bűnüldözési feladatai ellátását szolgálja.  A  jelzés
    elhelyezése   segíti   a   rendőrség   munkáját   az   érintett
    tartózkodási     helyének    megismerésében,    felkutatásában,
    elfogásában,  a  keresett gépjármű és tárgy  megtalálásában.  A
    jelzés    elhelyezése   a   rendőrség   alkotmányos   feladatai
    végrehajtását   segíti   elő.   Ha   az   érintett   a   jelzés
    elhelyezéséről,   annak   okáról,   a   jelzés   alapján   tett
    intézkedésről   tájékoztatást  kapna,  ezzel   a   bűnüldözési,
    bűnmegelőzés tevékenységet akadályozná, lehetetlenné  tenné  az
    érintett feltartóztatását, nehezítené a személy-, gépjármű-  és
    tárgykörözési munkát. A személyes adatok védelme alapjogának  a
    jelzés  elhelyezéséről, annak okáról és a jelzés  alapján  tett
    intézkedésről    történő    tájékoztatási    tilalommal    való
    korlátozását  tehát  az  említett alkotmányos  cél  elősegítése
    teszi szükségessé.

    Az  Rtv.  89.  §  (1) bekezdése nem „általában”  a  bűnüldözési
    feladatok   ellátása   érdekében  teszi   lehetővé   a   jelzés
    elhelyezését, hanem ezen belül pontosan meghatározza  azokat  a
    tevékenységeket   és   eseteket,   amelyek   során   a   jelzés
    elhelyezhető.  Előírja  a  törvény  azt  is,  hogy  a  jelzések
    elhelyezését a rendőrség a cél meghatározásával rendelheti  el,
    a  polgárok  személyi adatának és lakcímének nyilvántartásában,
    az  egyéb  igazgatási,  valamint a  határforgalom  ellenőrzését
    szolgáló  nyilvántartási  rendszerekben.  Az  Rtv.  89.  §  (2)
    bekezdése   meghatározza  azt,  hogy  a  jelzés  elhelyezésének
    megszűntetését  a  rendőrség köteles  kezdeményezni,  illetőleg
    megszűntetni,  ha az arra okot adó körülmény megszűnt.  További
    garanciát  nyújt  a  89. § (3) bekezdése, amikor  meghatározza,
    hogy     a    jelzés    elhelyezésének    elrendeléséért     és
    megszűntetéséért,  illetve  a  kért  intézkedésért   a   jelzés
    elhelyezését kérő rendőri szerv vezetője a felelős.  Mindezekre
    figyelemmel   a  kifogásolt  alapjog  korlátozás  nem   minősül
    aránytalannak.

    Ezért  az  Alkotmánybíróság az Rtv. 89. § (4)  bekezdésének  az
    Alkotmány  59. § (1) bekezdésébe ütközését nem állapította  meg
    és az indítványt elutasította.

    1.10.  Az  Alkotmánybíróság a Vhr. 46. §  (2)  bekezdésének  az
    Alkotmány  8.  § (2) bekezdése, valamint ezzel összefüggően  az
    59.  § (1) bekezdése sérelmét állító indítvány vizsgálata során
    a következőket állapította meg:

    A személyes adatok védelméhez való jog alapvető jog, ezért a rá
    vonatkozó  szabályokat az Alkotmány 8. § (2) bekezdése  szerint
    törvény  állapítja  meg,  az  alapvető  jog  lényeges  tartamát
    azonban  nem korlátozhatja. Az Alkotmánybíróság már a  64/1991.
    (XII.  17.) AB határozatában kifejtette, hogy valamely  alapjog
    tartalmának     meghatározása    és    lényeges    garanciáinak
    megállapítása csakis törvényben történhet, törvény kell továbbá
    az  alapjog közvetlen és jelentős korlátozásához is.  Közvetett
    és  távoli  összefüggés esetében azonban elegendő  a  rendeleti
    szint   is.  Ha  nem  így  lenne,  mindent  törvényben  kellene
    szabályozni. (ABH 1991, 297, 300.)

    A  kifogásolt Vhr. rendelkezés elsősorban az adatkezelő számára
    állapít  meg  kötelezettséget, a kérelmező polgárok alapjogának
    korlátozásával  csak távoli összefüggésben van.  A  sérelmezett
    rendelkezés   utaló   szabály,   utal   azokra    a    törvényi
    rendelkezésekre, amelyek korlátozást tartalmazhatnak.

    Az  Alkotmánybíróság  álláspontja szerint  a  Vhr.  46.  §  (2)
    bekezdése   közvetlen   és   jelentős  alapjogkorlátozást   nem
    tartalmaz  azzal,  hogy  az  adatszolgáltatás  előtt  meg  kell
    keresni  az  Nytv.  24. §-ában meghatározott  szerveket  és  az
    általuk  közöltek  szerint  kell  megadni  a  tájékoztatást.  A
    tájékoztatáshoz való jog esetleges korlátozását, mint  ahogy  a
    rendelkezés  is  utal  rá,  az  e szervekre  vonatkozó  törvény
    állapítja meg.

    Minthogy     a    rendelkezésben    közvetlen    és    jelentős
    alapjogkorlátozás  nem  található, így a rendeleti  szabályozás
    nem  sérti az Alkotmány 8. § (2) bekezdését, valamint az 59.  §
    (1)   bekezdését,  ezért  az  Alkotmánybíróság  az   indítványt
    elutasította.

    2.   Több   indítvány  az  Alkotmány  59.  §  (1)  bekezdésében
    deklarált,  a magánlakás sérthetetlenségéhez való jog  sérelmét
    állította az Rtv. egyes rendelkezéseivel kapcsolatban.
    Az   Alkotmánybíróság  több  határozatában  már   vizsgálta   a
    magánlakás sérthetetlenségéhez való jog tartalmát.
    Az    Alkotmánybíróság   az   1115/B/1995.   AB   határozatában
    megállapította,  hogy  „a  magánlakás sérthetetlenségéhez  való
    alapjog   az  emberi  méltósághoz  való  jog,  mint   általános
    személyiségi  jog  alkotó elemeinek egyik, az  Alkotmány  által
    nevesítetten  biztosított alakzata, amely a  magánszféra  egyik
    jelentős összetevőjének sérthetetlenségét alapozza meg.  (…)  A
    magánlakás  sérthetetlenségéhez  való  alapjog  (…)  a   védett
    tárgykörben  a  kívülállók bizonyos zavaró,  beavatkozó,  sértő
    megnyilvánulásaitól  való mentességre  és  a  mentesség  állami
    védelmére jogosít”. (ABH 1996, 551, 552.)
    A   magánlakás   sérthetetlenségéhez   való   alapjog   –   más
    alapjogokhoz   hasonlóan  –  csak  az  Alkotmány   8.   §   (2)
    bekezdésének keretei között korlátozható.

    Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint az alapvető
    jog  korlátozása  csak akkor marad meg az  alkotmányos  határok
    között,  ha  a korlátozás elkerülhetetlen, azaz más alkotmányos
    alapjog, valamint alkotmányos érték védelme vagy érvényesülése,
    illetve  az  Alkotmányból következő feladat  megvalósítása  más
    módon  nem  biztosítható,  továbbá, ha  az  elérni  kívánt  cél
    fontossága  és  ennek  érdekében okozott  alapjogsérelem  súlya
    arányban  áll  egymással. [30/1992. (V. 26) AB  határozat,  ABH
    1992, 167, 171.; 6/1998. (III. 11.) AB határozat, ABH 1998, 91,
    98-99.]

    Az  Alkotmánybíróság a 392/B/1998. AB határozatában úgy  ítélte
    meg,   hogy   a  szemle  karhatalom  igénybevételével   történő
    lebonyolítása    a    bíróságnak   az    igazságszolgáltatással
    kapcsolatos  alkotmányos feladatainak  a  végrehajtását  segíti
    elő.  A  magánlakás sérthetetlensége alapjogának  a  karhatalom
    igénybevételével   való   korlátozását   tehát   az    említett
    alkotmányos  cél  elősegítése  teszi  szükségessé.  (ABK  2004.
    január 2., 3.)

    Az  Alkotmánybíróság a 26/2004. (VII. 7.) AB határozatában  azt
    állapította   meg,  hogy  az  adózás  előli  menekülés   elleni
    küzdelem,   továbbá  egyes  pénzügyi  és  más   bűncselekmények
    gyanújának  megalapozásához szükséges lehet akár az  adóhatóság
    feljogosítása  is  a  vállalkozási  tevékenységgel   összefüggő
    járművek,    járművek    rakománya,    helyiségek,     helyszín
    átvizsgálására. Az átvizsgálásra jogosító rendelkezés szükséges
    annak   érdekében,   hogy  az  adókötelezettség   szempontjából
    jelentős  tárgyi bizonyítási eszközt az adóellenőr  megtalálja,
    illetőleg  a  vállalkozás  valós körülményeit  felfedje.  Ahhoz
    azonban,  hogy  az átvizsgálást szabályozó törvény  alkotmányos
    legyen, szükséges az is, hogy a törvény – megfelelő és elegendő
    –  garanciát nyújtson az esetleges visszaélésekkel  szemben.  A
    vizsgált  rendelkezésben a magánlakás sérthetetlenségéhez  való
    jog  korlátozása  differenciálatlan, egyúttal rendkívül  széles
    körre  terjeszti ki az alapjogkorlátozást, ezért az  aránytalan
    beavatkozást  jelent  az  alapvető jogba.  (ABK  2004.  június-
    július, 503, 512-513.)

    2.1. A jelen eljárásban vizsgált Rtv. 39. § (1) bekezdésének fő
    szabálya   szerint  a  rendőr  magánlakásba   bebocsátás   vagy
    határozat  nélkül  nem mehet be. Az általános  szabály  alól  e
    rendelkezés  pontjai kivételeket állapítanak meg.  E  kivételek
    közül   az   indítványozók  a  b),  d),  i)  és   j)   pontokat
    alkotmányellenesnek    tartják.    Egy    indítványozó    ehhez
    kapcsolódóan  támadja  az Rtv. 46. § (1) bekezdés  c)  pontját.
    Álláspontjuk  szerint  a kifogásolt rendelkezések  tekintetében
    nincs    olyan    kényszerítő   ok,    amely    a    magánlakás
    sérthetetlenségéhez   való   jog   korlátozását   alkotmányosan
    megalapozná.

    2.1.1.  Az Rtv. 39. § (1) bekezdés b) pontja szerint  a  rendőr
    bűncselekmény elkövetésének megakadályozása, megszakítása, vagy
    a bűncselekmény elkövetőjének vagy gyanúsítottjának elfogása és
    előállítása  céljából  beléphet vagy behatolhat  bebocsátás  és
    hatósági   határozat   nélkül   magánlakásba.   E   rendelkezés
    tekintetében   az   indítványozók  a  „vagy   a   bűncselekmény
    elkövetőjének,  vagy gyanúsítottjának elfogása és  előállítása”
    szövegrészt  támadják.  Álláspontjuk  szerint  a  bűncselekmény
    elkövetőjének vagy gyanúsítottjának elfogása és előállítása nem
    elég indok az alapjog korlátozásához.

    Az   Alkotmánybíróság  több  –  elsősorban  a   büntetőeljárási
    szabályok  alkotmányosságát érintő –  határozatában  fogalmazta
    meg  az  államnak a büntető hatalomból adódó alkotmányos jogait
    is kötelezettségeit. Demokratikus jogállamban a büntető hatalom
    az  állam – alkotmányosan korlátozott – közhatalmi jogosítványa
    a   bűncselekmény   elkövetőinek   felelősségre   vonására.   A
    bűncselekmények a társadalom jogi rendjének sérelmét  jelentik.
    A  bűnüldözés, valamint a büntetés jogát az állam gyakorolja. A
    bűnüldözés   kizárólagos  joga  egyben  a   büntetőjogi   igény
    érvényesítéséről  való gondoskodás kötelezettségét  jelenti,  a
    büntetőjogi  felelősségre  vonás egyben  az  állam  alkotmányos
    kötelessége  is.  A  büntető hatalom  gyakorlása  szükségképpen
    érinti  az  egyének  alkotmányos  alapjogait.  Az  államnak  az
    Alkotmányból  levezethető  kötelezettsége  indokolja,  hogy  az
    állami   büntető   hatalmat  gyakorló   szerveknek   feladataik
    teljesítéséhez  hatékony eszközeik legyenek,  még  ha  ezek  az
    eszközök,  lényegüket  tekintve,  súlyosan  jogkorlátozóak  is.
    [v.ö.:  40/1993.  (VI.  30.)  AB  határozat,  ABH  1993,  288.;
    715/D/1994. AB határozat, ABH 1997, 584.; 49/1998. (XI. 27.) AB
    határozat, ABH 1998, 372.; 5/1999. (III. 31.) AB határozat, ABH
    1999,  75.;  19/1999. (VI. 25.) AB határozat, ABH  1999,  150.;
    26/1999. (IX. 8.) AB határozat, ABH 1999, 265.]

    Vitathatatlanul   nyomós  közérdek  fűződik   ahhoz,   hogy   a
    társadalomra    veszélyes   cselekményeket,   bűncselekményeket
    felderítsék,   a   bűnösöket   megbüntessék.   A    büntetőjogi
    felelősségrevonáshoz  nélkülözhetetlen  a  bűnelkövetők  és   a
    gyanúsítottak   elfogása,  előállítása.   A   társadalomnak   a
    bűnözéssel  szembeni védelme megköveteli, hogy a  bűncselekmény
    elkövetőjét, gyanúsítottját minél előbb elfogják és bíróság elé
    állítsák. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a büntetőjogi
    igény   késedelem   nélküli   érvényesítése   az   államnak   a
    társadalommal szembeni alkotmányos kötelezettsége [14/2004. (V.
    7.)  AB  határozat,  ABK  2004.  május  363,  369.]  Ennek   az
    alkotmányos  kötelezettségnek  a  teljesítéséhez  fűződő  érdek
    elégséges  indok arra, hogy a rendőr a magánlakásba  bebocsátás
    vagy   hatósági  határozat  nélkül  is  belépjen.  Ha   lakásba
    bebocsátását  az  érintettek  ok nélkül  megtagadják,  akkor  a
    bűncselekmény  elkövetőjének, gyanúsítottjának  elfogását  vagy
    előállítását  késedelem nélkül csak így  lehet  foganatosítani.
    Lehetnek  olyan  esetek, amelyekben az elfogás vagy  előállítás
    végrehajtása  nem  tűr halasztást. Ilyen ok  lehet  például  az
    elkövető  illetve a gyanúsított ellenállása, a szökés  vagy  az
    elrejtőzés    lehetősége,   amikor   a    hatósági    határozat
    beszerzéséből eredő késedelem veszélyt jelentene akár az emberi
    életre,  akár  a  büntetőeljárás  eredményességére  vagy  újabb
    bűncselekmény  elkövetését tenné lehetővé. Mindezek  elkerülése
    érdekében  szükséges  a  magánlakás  sérthetetlenségéhez   való
    jognak  akként  történő  korlátozása, amely  lehetővé  teszi  a
    rendőrnek  a  magánlakásba  történő belépést.  Kellő  garanciát
    biztosít  az  Rtv. 39. § (4) bekezdése, amely előírja,  hogy  a
    magánlakásban  való tartózkodás csak a feladat  végrehajtásához
    szükséges ideig tarthat.

    Mivel  a  szükségesség  és  arányosság összhangja  biztosított,
    ezért  az  Rtv.  39.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjának  „vagy  a
    bűncselekmény elkövetőjének vagy gyanúsítottjának  elfogása  és
    előállítása” szövegrésze az Alkotmány 59. § (1) bekezdésébe nem
    ütközik.  Ezért  az Alkotmánybíróság a sérelmezett  rendelkezés
    alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
    vonatkozó indítványt elutasította.

    2.1.2.  Az Rtv. 39. § (1) bekezdés d) pontja a rendkívüli  vagy
    tisztázatlan   okból  bekövetkezett  halálesettel   kapcsolatos
    intézkedés  megtételére ad felhatalmazást  a  rendőrnek  ahhoz,
    hogy  magánlakásba  bebocsátás  és  hatósági  határozat  nélkül
    belépjen.

    Az  eltűnt  személy  felkutatásáról és a  rendkívüli  haláleset
    kivizsgálásáról  bejelentésre  vagy  hivatalból   a   rendőrség
    gondoskodik.
    Az  eltűnt személyek felkutatásának és a rendkívüli halálesetek
    kivizsgálásának rendjéről szóló 23/1994. (X. 26.)  BM  rendelet
    4.  § (1) bekezdése szerint rendkívüli az olyan halál, amelynek
    természetes módon való bekövetkezését a körülmények  kétségessé
    teszik, különösen akkor, ha:
    a)  bekövetkezésének körülményei egyértelműen  nem  zárják  ki,
    hogy a halált bűncselekmény okozta;
    b)  baleset  okozta, vagy ennek gyanúja merül fel, és  a  halál
    bekövetkezésével   összefüggésben   a   felelősség   vizsgálata
    szükséges;
    c) öngyilkosság okozta, vagy a körülmények erre utalnak;
    d)  gyógykezelés  során következett be és  az  orvosi,  vagy  a
    gyógykezeléssel   összefüggő  más  foglalkozási   szabályszegés
    gyanúja merült fel,
    e)   a   halál   bekövetkezésének  körülményeiből   nem   lehet
    megalapozottan  következtetni a halál  okára,  illetőleg  arra,
    hogy  a  halál  természetes módon következett be  (tisztázatlan
    haláleset).

    Kétségtelen,  hogy  ezeket az eseteket akár közterületen,  akár
    valamely  magánlakásban ki kell vizsgálni.  A  rendkívüli  vagy
    tisztázatlan  haláleseteknél  az eljárási  cselekményeket,  így
    különösen  a  szemlét és a hatósági boncolást el kell  végezni,
    mert   azok  adatai  egy  későbbi  esetleges  büntetőeljárásban
    bizonyítékként   használhatók  fel.  A  szemle  lefolytatásához
    szükség  lehet  a magánlakásba történő belépésre.  A  szemle  a
    nyomozati   eljárás  fontos  eszköze,  amelyet   az   esetleges
    bizonyítékok    eltüntetésének,    a    bizonyítási    eszközök
    megváltoztatásának   vagy   megsemmisítésének   megakadályozása
    érdekében, illetőleg a bizonyítékok feltárása végett  késedelem
    nélkül    kell    lefolytatni.   Az    esetleges    büntetőjogi
    felelősségrevonás  érvényesítése indokolja tehát  azt,  hogy  a
    rendkívüli vagy tisztázatlan okból bekövetkezett halálesetekkel
    kapcsolatban   a   vizsgálatot   lefolytassák.   A   magánlakás
    sérthetetlenségéhez való jognak az Rtv. 39. § (1)  bekezdés  d)
    pontja  szerinti korlátozása az elérni kívánt célhoz szükséges,
    és   figyelemmel   az  eljárási  cselekmények   halaszthatatlan
    voltára,  valamint adott esetben a lakásban lakók érdekére  is,
    nem aránytalan mértékű. Az Rtv. 39. § (1) bekezdés d) pontja az
    Alkotmány  59.  §  (1)  bekezdésébe  nem  ütközik,   ezért   az
    Alkotmánybíróság    a    rendelkezés    alkotmányellenességének
    megállapítására   és   megsemmisítésére  vonatkozó   indítványt
    elutasította.

    2.1.3.  Az  Rtv  39.  §  (1) bekezdés  i)  pontja  személy-  és
    létesítménybiztosítási intézkedés végrehajtására ad a rendőrnek
    bebocsátás és hatósági határozat nélküli belépésre lehetőséget,
    amelynek  szabályait  az  Rtv. 46. §  (1)  bekezdés  c)  pontja
    határozza meg.
    Az  Rtv.  1.  §  (2)  bekezdés g) pontja  alapján  a  rendőrség
    gondoskodik  a  bűntetőeljárásban  résztvevő  és  az   eljárást
    folytató  hatóság  tagjainak személyi  védelméről,  valamint  a
    büntetőeljárásban  résztvevők, az igazságszolgáltatást  segítők
    Védelmi  Programjának végrehajtásáról, továbbá  védi  a  Magyar
    Köztársaság  érdekei szempontjából különösen  fontos  személyek
    életét,  testi  épségét,  őrzi  a kijelölt  létesítményeket.  A
    rendőrség, illetve a rendőr az Rtv. 46. § (1) c) pontja alapján
    a  védett  személy  biztonsága érdekében magánlakásba  –  külön
    írásos   utasítás   birtokában   –   ellenőrzés,   a   helyszín
    megfigyelése   és   biztosítása  céljából   beléphet   és   ott
    tartózkodhat.

    Az   Alkotmánybíróság  e  rendelkezés  vizsgálata   során   azt
    állapította  meg, hogy a magánlakás sérthetetlenségéhez  fűződő
    jog   korlátozását  ebben  az  esetben  az  állam   életvédelmi
    kötelezettsége,   mint  alkotmányos  cél  érvényesítése   teszi
    indokolttá.  A  védett  személyek életének  védelme,  mint  cél
    megvalósításához  képest  a  magánlakáson  belüli   ellenőrzés,
    helyszín  megfigyelése  és biztosítása  nem  jelent  aránytalan
    mértékű  alapjog  korlátozást. Az Alkotmánybíróság  figyelemmel
    volt  arra  is, hogy a magánlakásba való belépés  külön  írásos
    utasítás  birtokában  történhet és ez  is  megfelelő  garanciát
    jelent a felesleges rendőri intézkedések ellen.

    Mindezeket figyelembe véve, az Alkotmánybíróság az Rtv.  39.  §
    (1)  bekezdés  i)  pontját valamint a 46.  §  (1)  bekezdés  c)
    pontját   nem  találta  az  Alkotmány  59.  §  (1)  bekezdésébe
    ütközőnek, ezért az indítványokat elutasította.

    2.1.4.  Az Rtv. 39. § (1) bekezdés j) pontjának rendelkezése  a
    jelen törvényben meghatározott egyéb okból szükséges előállítás
    végrehajtására történő rendőri belépést veszi ki a magánlakásba
    történő   belépés   általános  szabálya  alól.   A   törvényben
    meghatározott előállítási okokat és eseteket az Rtv. 33. §  (1)
    és   (2)  bekezdése  taxatív  felsorolásban  határozza  meg   a
    következők szerint:
      „(1)   A  rendőr  a  további  intézkedés  megtétele  céljából
      elfogja és az illetékes hatóság elé állítja azt,
    a) akit szándékos bűncselekmény elkövetésén tetten értek;
    b)  aki  ellen külön törvény vagy nemzetközi szerződés  alapján
    elfogatóparancsot  adtak ki, vagy akinek  személykörözésben  az
    elfogását rendelték el;
    c)  akinek őrizetbe vételét, előzetes letartóztatását rendelték
    el,  vagy  akinek ideiglenes kényszergyógykezelését,  illetőleg
    elmeállapotának megfigyelését rendelték el;
    d)  aki  az  őrizetbe  vétel,  az  előzetes  letartóztatás,   a
    szabadságvesztés vagy az elzárás végrehajtása során megszökött,
    vagy  a fogvatartás helyéről engedéllyel eltávozva oda nem tért
    vissza,  illetőleg, aki az ideiglenes kényszergyógykezelés,  az
    elmeállapotának   megfigyelése,   a   kényszergyógykezelés,   a
    kényszergyógyítás  vagy  a javítóintézeti  nevelés  alól  magát
    kivonta;
    e)   akinek   előállítását   külön   törvényben   meghatározott
    feltételek alapján elrendelik.
    (2)  A  rendőr  a  közbiztonság érdekében  a  hatóság  vagy  az
    illetékes szerv elé állíthatja azt,
    a) aki a rendőr felszólítására nem tudja magát hitelt érdemlően
    igazolni, vagy az igazolást megtagadja;
    b) aki bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható;
    c)  akitől bűncselekmény gyanúja vagy szabálysértés bizonyítása
    érdekében   vizeletvétel  vagy  véralkohol-vizsgálat   céljából
    vérvétel, valamint műtétnek nem minősülő módon egyéb mintavétel
    szükséges;
    d)  aki  a  szülői  felügyelet vagy  a  gyámság,  illetőleg  az
    intézeti nevelés hatálya alól engedély nélkül kivonja magát;
    e)  aki  a pártfogó felügyelet – külön törvényben meghatározott
    és a Rendőrség hatáskörébe tartozó – szabályait megszegi;
    f)  aki  a  szabálysértést az abbahagyásra irányuló felszólítás
    után  is folytatja, illetőleg akivel szemben az eljárás azonnal
    lefolytatható, továbbá akitől tárgyi bizonyítási  eszközt  kell
    megszerezni, vagy elkobzás alá eső dolgot kell visszatartani.
    g)…”

    Az  itt  felsorolt előállítási okok közül az  Rtv.  39.  §  (1)
    bekezdés  b) pontja külön kiemeli a bűncselekmény elkövetőjének
    vagy gyanúsítottjának előállítását célzó rendőri belépést, a h)
    pont  pedig  a  szabálysértést  felszólítás  ellenére  folytató
    személy  előállítása  céljából  történő  magánlakásba  belépést
    nevesíti.
    A törvény rendszertani értelmezése alapján az Rtv. 33. § (1) és
    (2) bekezdéseiben felsoroltak közül a 39. § (1) bekezdése egyes
    pontjaiban  nem nevesített előállítások tartoznak a j)  pontban
    meghatározott   egyéb  okból  szükséges  előállítások   körébe.
    Ezeknek  az  előállításoknak  a  végrehajtását,  amennyiben  az
    érintettek    magánlakásban   tartózkodnak    és    ellenállást
    tanúsítanak, csak a magánlakásba belépéssel, behatolással lehet
    megoldani.   Az  előállítások  késedelem  nélküli  végrehajtása
    fontos  közérdek,  és  mind a büntetőjogi  igény  érvényesítése
    céljából,   mind   pedig  a  közbiztonság   érdekében   történő
    előállítás alkotmányos cél érdekében történik. Ha az előállítás
    más    módon    nem   foganatosítható,   akkor   a   magánlakás
    sérthetetlenségéhez való alapjog korlátozása  szükséges  azzal,
    hogy a rendőr a magánlakásba belépjen.
    Az  előállítás céljából történő rendőri belépést és  behatolást
    az  érintett  ellenállása váltja ki. Az  intézkedésnek  történő
    engedelmesség esetén a magánlakásba történő belépésre nem kerül
    sor. Mindezek következtében az elérni kívánt cél fontossága  és
    az  ennek  érdekében  okozott  alapjogsérelem  súlya  megfelelő
    arányban  áll, tehát az Rtv. 39. § (1) bekezdés  j)  pontja  az
    Alkotmány   59.   §   (1)  bekezdését  nem  sérti,   ezért   az
    Alkotmánybíróság az indítványt elutasította.

    2.2.  Egy  indítványozó az Rtv. 97. § (1) bekezdés c) pontjában
    az  „ahhoz  tartozó” szövegrészt tartja alkotmányellenesnek  és
    kéri annak megsemmisítését.
    Az  Alkotmánybíróság rámutat arra, hogy a támadott  rendelkezés
    olyan  értelmező  rendelkezés, amely arra  terjed  ki,  hogy  a
    törvény  alkalmazásában  mi tekintendő magánlakásnak.  Eszerint
    magánlakás: a lakás (üdülő, nyaraló vagy lakás céljára használt
    egyéb helyiség, létesítmény, tárgy), valamint az ahhoz tartozó,
    nem  lakás  céljára szolgáló helyiség, létesítmény,  bekerített
    terület.

    Ez a rendelkezés nem tartalmaz olyan konkrét előírást, amely az
    Alkotmány   59.  §  (1)  bekezdésében  foglaltakat  közvetlenül
    irintené.  Mint  a  törvény  értelmező  rendelkezése,  nem  áll
    alkotmányjogilag értékelhető összefüggésben az Alkotmány 59.  §
    (1) bekezdésében megfogalmazott, a magánlakás sérthetetlenségét
    biztosító alkotmányos alapjoggal. Ezért az Alkotmánybíróság  az
    Rtv.  97.  §  (1)  bekezdés  c) pontja  alkotmányellenességének
    megállapítására   és   megsemmisítésére   irányuló   indítványt
    elutasította.
    Megjegyzi  az  Alkotmánybíróság, hogy  a  támadott  rendelkezés
    megsemmisítése esetén a magánlakás fogalma illetve  definíciója
    olyan   mértékben   kitágulna,  hogy  az   jogbizonytalansághoz
    vezetne,     és     ezáltal    ez    a     megoldás     vezetne
    alkotmányellenességhez.

    3.  Az  indítványozók  az  Alkotmány  61.  §  (1)  bekezdésében
    meghatározott közérdekű adatok megismeréséhez való jog sérelmét
    állítják  az  Rtv. 63. § (3) bekezdésénél, az  Rtv  85.  §  (1)
    bekezdésénél, valamint a Vhr. 46. § (2) bekezdésénél.
    Egy  indítványozó ugyancsak az Alkotmány 61. § (1) bekezdésében
    meghatározott   szabad  véleménynyilvánítás  jogának   sérelmét
    állítja az Rtv. 19. § (1) bekezdésénél.

    Az   Alkotmány   61.   §  (1)  bekezdése  a  közérdekű   adatok
    megismerésére    vonatkozó   jogot   alkotmányos    alapjogként
    garantálja,   amely   a  kommunikációs   alapjogok   közül   az
    informáltsághoz   való  jogot,  az  információ   megszerzésének
    szabadságát,  annak  állami elismerését,  továbbá  biztosítását
    jelenti.
    „A  közérdekű adatok nyilvánosságra hozatala és az azokhoz való
    hozzáférhetőség  az  Alkotmány 2. § (1)  bekezdésébe  deklarált
    demokratikus jogállamiság alapvető biztosítéka”. [34/1994. (VI.
    24.)   AB   határozat  ABH  1994,  177,  185.]  Az  információk
    visszatartása, a nyilvánosságtól való elzárása az embereknek  a
    közérdekű  adatok  megismeréséhez  való  jogát  korlátozza.   A
    szükségtelen,  elkerülhető  és a  korlátozással  elérni  kívánt
    célhoz képest aránytalan korlátozás alkotmányellenes.

    3.1.   Az   Rtv.   63.  §  (3)  bekezdése  szerint   a   titkos
    információgyűjtés  során tett intézkedés, az  abban  érintettek
    adatai  nem  hozhatók  nyilvánosságra.  Az  indítványozók   azt
    kifogásolják,  hogy a titkos információgyűjtés során  közérdekű
    adatok  kerülhetnek  elő, amelyek megismerésére  az  embereknek
    alkotmányos joga van. Az Rtv. 63. § (3) bekezdése ezt  a  jogot
    korlátozza.

    Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint a támadott rendelkezés
    nem   mondja   ki,  hogy  a  közérdekű  adatok   nem   hozhatók
    nyilvánosságra.  Az  indítványozó csupán  feltételezi,  hogy  a
    titkos   információgyűjtés  során  keletkezett  adatok   egyben
    közérdekű adatoknak minősülnek. A két adatkör nem szükségképpen
    esik  egybe. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint  a  titkos
    információgyűjtés során tett intézkedések, az abban  érintettek
    adatai nem minősülnek közérdekű adatoknak. Ezeknek az adatoknak
    a nyilvánosságra hozatala veszélyeztetné az adatgyűjtés célját,
    vagyis  a  bűnmegelőzést, felderítést, az  elkövetők  kilétének
    megállapítását, elfogatását, bizonyítékok megszerzését.
    Az  Alkotmánybíróság  álláspontja szerint  az  Rtv  63.  §  (3)
    bekezdés  nem  ellentétes az Alkotmány 61. §  (1)  bekezdésében
    foglaltakkal,  így  az indítványok ebben az  összefüggésben  is
    megalapozatlanok,  ezért az Alkotmánybíróság  az  indítványokat
    elutasította.

    3.2.  A  Vhr.  46. § (1) bekezdése szerint az adatszolgáltatási
    nyilvántartásból a polgár tájékoztatást kérhet a  nyilvántartás
    helyi,    területi   és   központi   szervétől,    hogy    mely
    adatszolgáltatások alanya volt.
    A  Vhr. 46. § (2) bekezdése arról rendelkezik, hogy a Nytv. 24.
    §-ában meghatározott szerveknek nyújtott adatszolgáltatásról az
    érintett   szerv   által  közöltek  szerint  kell   megadni   a
    tájékoztatást. Az indítványozó szerint ez a rendelkezés ütközik
    az Alkotmány 61. § (1) bekezdésébe.
    Az  Avtv.  2.  §  4.  pontja értelmében nem  minősül  közérdekű
    adatnak a bíróságnak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak, valamint
    a  nyomozóhatóságnak  és  az  állampolgársági  ügyekben  eljáró
    szervnek  kiadott  személyes adat,  tehát  a  Vhr.  46.  §  (2)
    bekezdése,  valamint  az Alkotmány 61. § (1)  bekezdése  között
    alkotmányjogi összefüggés nem mutatható ki. Az Alkotmánybíróság
    ezért ezt az indítványt is elutasította.

    3.3.  Egyik  indítványozó  szerint  az  Alkotmány  61.  §   (1)
    bekezdésében biztosított szabad véleménynyilvánítás jogát sérti
    az Rtv. 19. § (1) bekezdésének azon rendelkezése, amely szerint
    a  rendőri  intézkedés  során annak  jogszerűsége  nem  vonható
    kétségbe.
    Valójában  ez  a kitétel, összevetve a 19. § (1) bekezdés  első
    mondatával  arra  utal,  hogy a rendőri intézkedésnek  mindenki
    köteles  magát alávetni, a rendőr utasításának engedelmeskedni,
    függetlenül attól, hogy az intézkedést jogszerűnek tartja  vagy
    nem.  Az  intézkedés jogszerűségének vitatásával nem  lehet  az
    intézkedés végrehajtását megakadályozni.

    Az  Alkotmánybíróság már a 65/2003. (XII. 18.) AB határozatában
    a  rendőri  intézkedés  eredményessége  feltételeinek  elemzése
    során  kifejtette:  ahhoz,  hogy  az  ország  belső  rendje  és
    közbiztonsága rendőri eszközökkel eredményesen védhető  legyen,
    a  belső  rend és közbiztonság felett őrködő szervezet  számára
    hatékony  eszközöket kell biztosítani. Ez  a  közösség  érdekét
    szolgáló  követelmény indokolja az Rtv. 19. § (1)  bekezdésének
    azon  rendelkezését,  amely  szerint  a  jogszabályi  előírások
    végrehajtását  szolgáló rendőri intézkedéseknek  köteles  magát
    mindenki alávetni és a rendőr utasításainak engedelmeskedni.  A
    rendőri intézkedés jogszerűségének feltételezése nem más,  mint
    egy  törvényes  vélelem,  amely azonban  ellenbizonyítás  révén
    utólagosan  megdönthető,  tehát a jogorvoslásnak  a  lehetősége
    adott. (ABH 2003, 707, 721.)
    A sérelmezett rendelkezés a szabad véleménynyilvánítást azonban
    nem  tiltja  meg,  így  az  Alkotmány 61.  §  (1)  bekezdésében
    biztosított szabad véleménynyilvánítás jogát nem sérti.

    Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság az Rtv.  19.  §  (1)
    bekezdés      második      mondata      alkotmányellenességének
    megállapítására   és   megsemmisítésére   irányuló   indítványt
    elutasította.

    4.  Több  indítvány  az  Alkotmány 70/A.  §.  (1)  bekezdésében
    deklarált     diszkrimináció    tilalmának    sérelme     miatt
    alkotmányellenesség   megállapítására   és   a    rendelkezések
    megsemmisítésére vonatkozó kérelmet is tartalmaz.

    4.1.  A  Rtv. 12. § (2) bekezdése szerint a rendőr a szolgálati
    elöljáró   jogszabálysértő   utasításának   teljesítését    nem
    tagadhatja meg. A (3) bekezdés pedig arról rendelkezik, hogy  a
    rendőr a törvénysértést az elöljáró felettesénél, illetőleg, ha
    a  törvénysértést  a rendőri szervezet vezetője  követi  el,  a
    rendőri szerv felettes szervénél bejelentheti. Az indítványozók
    álláspontja  szerint ez a rendelkezés beleütközik az  Alkotmány
    70/A. § (1) bekezdésébe, mert különbséget tesz az állampolgárok
    között   azzal,  hogy  a  rendőröknek  megengedi  a   jogsértés
    elkövetését,  továbbá, ha az elöljárónál jogsértést  észlelnek,
    azt nem kötelesek jelenteni, legfeljebb csak „bejelenthetik”.

    Az  Alkotmánybíróság  már  számos  határozatban  értelmezte  az
    Alkotmány  70/A.  §-ának (1) bekezdését.  Kialakult  gyakorlata
    szerint  az Alkotmány e rendelkezését a jogegyenlőség általános
    elvét   megfogalmazó  alkotmányi  követelményként   értelmezte.
    Kimondta,  hogy az alkotmányi tilalom elsősorban az alkotmányos
    alapjogok  tekintetében  tett megkülönböztetésekre  terjed  ki,
    abban  az  esetben, ha a megkülönböztetés nem emberi  jog  vagy
    alapvető   jog  tekintetében  történt,  az  eltérő  szabályozás
    alkotmányellenessége akkor állapítható meg,  ha  az  az  emberi
    méltósághoz  való  jogot  sérti.  Az  Alkotmánybíróság   eddigi
    gyakorlata    során    ez    utóbbi   körben    akkor    ítélte
    alkotmányellenesnek a jogalanyok közötti megkülönböztetést,  ha
    a  jogalkotó önkényesen, észszerű indok nélkül tett különbséget
    az   azonos  szabályozási  kör  alá  vont  jogalanyok   között.
    [(9/1990.  (IV. 5.) AB határozat, ABH 1990, 48.;  21/1990.  (X.
    4.)  AB  határozat,  ABH 1990, 77-78.; 61/1992.  (XI.  20.)  AB
    határozat, ABH 1992, 280-282.; 35/1994. (VI. 24.) AB határozat,
    ABH 1994, 203. stb.]

    A  vitatott  rendelkezés  a rendőri feladatellátásra  vonatkozó
    szabály. A rendőrök a sérelmezett rendelkezésben felvett  jogok
    és  kötelezettségek tekintetében nem alkotnak összehasonlítható
    csoportot  a  társadalom  más tagjaival.  Az  azonos  csoportba
    tartozó rendőrökre viszont azonos szabályozás vonatkozik.

    Az Alkotmánybíróság azt is megállapította, hogy a jogalkotó nem
    önkényesen  és  nem  észszerű indok nélkül tett  különbséget  a
    kifogásolt  rendelkezésben.  A rendőri  feladatok  ellátása,  a
    rendőri  intézkedés  eredményessége  megköveteli  a  gyors   és
    határozott fellépést. Ehhez az is szükséges, hogy a  rendőr  az
    elöljárója   utasításának  engedelmeskedjen,  és  az   utasítás
    végrehajtását csak akkor tagadhatja meg, ha azzal nyilvánvalóan
    bűncselekményt követne el.

    Mindezeket figyelembe véve az Alkotmánybíróság úgy ítélte  meg,
    az   Rtv.   12.   §   (2)  és  (3)  bekezdése   nem   tartalmaz
    alkotmányellenes  megkülönböztetést,  ezért  az   indítványokat
    elutasította.

    4.2.  Az  Rtv.  39. § (2) bekezdése értelmében  a  végrehajtási
    eljárásban   a   rendőr   kirendelésének   törvényességéért   a
    végrehajtást elrendelő szerv vezetője a felelős. E rendelkezést
    az  indítványozó az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésébe ütközőnek
    véli,  mert a rendőrt megkülönbözteti azáltal, hogy  nem  teszi
    felelőssé a kirendelés törvényességéért.

    Az   Alkotmánybíróság   már   több   határozatában   kifejtette
    álláspontját a hátrányos megkülönböztetés tilalma tekintetében.
    [21/1990.  (X.  4.) AB határozat, ABH 1990, 73.; 16/1991.  (IV.
    20.)  AB  határozat,  ABH  1991,  58.;  28/1991.  (VI.  3.)  AB
    határozat, ABH 1991, 88.; 61/1992. (XI. 20.) AB határozat,  ABH
    1992,  280.; 15/1993. (III. 12.) AB határozat, ABH 1993,  112.;
    35/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994, 197.; 10/1998.  (IV.
    8.) AB határozat, ABH 1998, 107.]

    Fenti  határozataiban az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy
    az    Alkotmány   70/A.   §   (1)   bekezdése   nem   bármiféle
    különbségtételt tilt a személyek között, hanem kizárólag  olyan
    megkülönböztetéseket, amelyek diszkriminatív  jellegük  folytán
    az   emberi   méltóságot  sértik.  Azt  is  megállapította   az
    Alkotmánybíróság, hogy az azonos szabályozási koncepción  belül
    adott   csoportra   nézve   eltérő   szabályozás   ütközik    a
    diszkrimináció tilalmába, kivéve, ha az eltérésnek kellő  súlyú
    alkotmányos     indoka     van.    „Nem     lehet     hátrányos
    megkülönböztetésről  beszélni  akkor,  ha  a  jogi  szabályozás
    eltérő   alanyi  körre  állapít  meg  eltérő  rendelkezéseket.”
    [8/2000. (III. 31.) AB határozat, ABH 2000, 56.]

    Az    indítványozó    által    sérelmezett    rendelkezés    az
    Alkotmánybíróság       álláspontja      szerint       hátrányos
    megkülönböztetést  nem tartalmaz. A törvényi kötelezettség  nem
    azonos   személyi  körre  vonatkozik.  A  végrehajtási  eljárás
    elrendeléséről,   a   végrehajtás  módjáról,   a   végrehajtási
    eljárásban rendőr igénybevételéről nem a rendőrség, hanem az  a
    közigazgatási szerv dönt, amelynek a határozata végrehajtásához
    veszik  igénybe a rendőrt. Ezért természetes, hogy a kirendelés
    jogszerűségének  a biztosítása a végrehajtást  elrendelő  szerv
    vezetőjének a feladata és felelőssége.

    Az  Rtv.  39. § (2) bekezdése alkotmányos alapjogot nem  érint,
    ezek tekintetében megkülönböztetést nem tartalmaz, a felelősség
    egyértelművé tétele emberi méltósághoz való jogot nem  sért,  a
    rendelkezésnek ésszerű, elfogadható indoka van,  emiatt  az  az
    Alkotmány  70/A.  §  (1)  bekezdésébe  nem  ütközik,  ezért  az
    Alkotmánybíróság az indítványt elutasította.

    4.3.    Az   Alkotmánybíróság   megállapította,   hogy    nincs
    alkotmányjogilag értékelhető összefüggés a Ker.r. 3. §  (2)  és
    (3)  bekezdése,  valamint az Alkotmány 70/A.  §  (1)  bekezdése
    között.  A kifogásolt 3. § (2) bekezdése ugyanis a arról  szól,
    hogy a rendőrség közreműködőt vehet igénybe a kerékbilincs fel-
    és leszereléséhez, a jármű elszállításához és tárolásához. A 3.
    §  (3) bekezdése pedig arról rendelkezik, hogy a közreműködő  a
    kerékbilincs  felszerelését,  a  jármű  felrakodását  csak   az
    intézkedő rendőr jelenlétében, a kerékbilincs leszerelését és a
    jármű visszaadását – a rendőrség előzetes intézkedése alapján –
    rendőr jelenléte nélkül is végezheti.
    Az    Alkotmánybíróság   következetes   gyakorlata,   hogy   az
    alkotmányossági  összefüggés hiánya az  indítvány  elutasítását
    eredményezi.  [54/1992. (X. 29.) AB határozat, ABH  1992,  266,
    267.;   2043/B/1991.  AB  határozat,  ABH  1992,   543,   544.;
    163/B/1991.  AB határozat, ABH 1993, 544, 546.; 108/B/1992.  AB
    határozat,  ABH 1994, 523, 524.; 141/B/1993. AB határozat,  ABH
    1994, 584, 586.].
    Mivel  tartalmi összefüggés a jelzett alkotmányi rendelkezéssel
    kapcsolatban sem állapítható meg, ezért az Alkotmánybíróság ezt
    az indítványt is elutasította.

    5.  Az  Rtv.  12. § (2) és (3) bekezdése az egyik  indítványozó
    szerint az Alkotmány 57. § (1) bekezdését sérti.

    Az   Alkotmány   57.   §   (1)  bekezdése  mindenkinek   alanyi
    jogosultságot biztosít ahhoz, hogy jogát független és pártatlan
    bíróság előtt érvényesítse.
    Az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy a  rendőri  feladatok
    ellátásának  és  az  utasítás  teljesítésének  kötelezettségére
    vonatkozó  rendelkezések az Alkotmány 57.  §  (1)  bekezdésében
    foglalt   alkotmányi  rendelkezéssel  nincsenek   alkotmányjogi
    szempontból  értékelhető összefüggésben,  ezért  az  indítványt
    elutasította.

    6.  Az  Rtv.  67.  § (1) bekezdésének az Alkotmány  57.  §  (2)
    bekezdésébe   ütközését  két  indítványozó  is  állította.   Az
    Alkotmánybíróság  az  ártatlanság  vélelmének  sérelmét  állító
    indítványokkal  kapcsolatban  hozott  döntését  a  következőkre
    alapította:

    Az  Alkotmánybíróság számos esetben foglalkozott az ártatlanság
    vélelme  értelmezésével. Következetes álláspontja  szerint  „az
    ártatlanság  vélelme a büntetőjogi felelősség  megállapításának
    folyamatára vonatkozóan alkotmányos alapjog, a terhelt objektív
    jogi  helyzetét  határozza meg. Parancs a büntetőügyben  eljáró
    bíróság,  ügyész,  nyomozó hatóság számára,  hogy  a  terheltet
    mindaddig, amíg a bíróság jogerősen el nem ítéli, nem kezelheti
    bűnösként”.  [41/2003. (VII. 2.) AB határozat, ABH  2003,  403,
    437. az Alkotmánybíróság gyakorlatáról összefoglalóan: 63/1997.
    (XII. 11.) AB határozat, ABH 1997, 365, 372.; 26/1999. (IX. 8.)
    AB határozat, ABH 1999, 265, 271; 719/B/1998. AB határozat, ABH
    2000, 769, 772-773.]

    Az  ártatlanság  vélelme alapvetően magában a büntetőeljárásban
    érvényesül,    a    bűnösség    megállapításának    folyamatára
    korlátozódik,  a bűnösség kérdésében való bírói döntésig  tart.
    De  az ártatlanság vélelme nem csupán a szűkebb értelemben vett
    büntetőjogi  felelősségrevonásra nézve  irányadó,  hanem  egyéb
    eljárásokra   is.   Az   Alkotmánybíróság  gyakorlata   azonban
    következetes abban a tekintetben, hogy az Alkotmány 57.  §  (2)
    bekezdésének   rendelkezéséből   eredő   alkotmányos    védelem
    korlátlanul nem terjeszthető ki.
    Az  Rtv.  67.  §  (1) bekezdése szerint a rendőrség  az  ügyész
    hozzájárulásával  információszolgáltatásban  állapodhat  meg  a
    bűncselekmény elkövetőjével.
    A    „bűncselekmény    elkövetője”   kifejezés    használatával
    kapcsolatban az Alkotmánybíróság azt állapította  meg,  hogy  a
    törvényben   ez   egy  szokásos  szakkifejezés   a   cselekmény
    terheltjének   összefoglaló  megjelölésére.  A   „bűncselekmény
    elkövetője” kifejezés használata, valamint az Alkotmány  57.  §
    (2)  bekezdése között alkotmányjogilag értékelhető  összefüggés
    nincs, ezért az indítványt az Alkotmánybíróság elutasította.

    7.  Az  indítványozók szerint az Alkotmánynak a  jogorvoslathoz
    való jogot biztosító 57. § (5) bekezdésébe ütközik az Rtv.  45.
    §  (3) bekezdése, 67. §-a, 89. § (4) bekezdése, valamint 93. §-
    a.

    7.1.   Az   Rtv.  45.  §  (3)  bekezdése  első  mondata   arról
    rendelkezik,  hogy  kit  terhel a jármű  elszállításának  és  a
    kerékbilincs  alkalmazásának  költsége.  Az  indítványozó   azt
    kifogásolja e rendelkezéssel kapcsolatban, hogy a tulajdonos  a
    járművet csak a költségek előzetes megfizetése ellenében veheti
    birtokba, amely ellen jogorvoslati lehetőség nincs.

    Az  Rtv. 45. § (1) bekezdése felhatalmazza a rendőrt, hogy –  a
    külön   jogszabályban  meghatározott  módon  –  a  közterületen
    szabálytalanul elhelyezett járművet elszállítsa, ha az a közúti
    forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyezteti. A 45.
    §  (2)  bekezdése  szerint,  ha  a közterületen  szabálytalanul
    elhelyezett jármű baleseti veszélyt nem jelent, illetőleg, ha a
    jármű biztonsága vagy bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt
    szükséges,  rögzítésére  a  jármű elszállításáig  vagy  további
    intézkedésig kerékbilincs alkalmazható.

    A   kifogásolt   rendelkezés  szerint  az  elszállítás   és   a
    kerékbilincs   alkalmazásának   költsége   a   járműtulajdonost
    terheli.  Ez  a  rendelkezés anyagi  jogi  szabály,  amely  nem
    rendelkezik eljárási kérdésekről.
    A  kerékbilincs  alkalmazásával és a  járművek  elszállításával
    kapcsolatos   eljárási  szabályokat   a   Ker.r.   rendezi.   E
    kormányrendelet valóban tartalmazza azt a rendelkezést, hogy  a
    járművet  a  tulajdonos  –  néhány a rendeletben  meghatározott
    kivételtől   eltekintve   –  csak  az  intézkedés   költségének
    megfizetését  követően veheti birtokba. A  Ker.  r.  8.  §  (4)
    bekezdése  viszont  arról rendelkezik, hogy ha  a  szabálytalan
    elhelyezéssel     összefüggő    eljárásban    az     üzemeltető
    felelősségének   hiányát  állapítják   meg,   részére   a   már
    megfizetett   költséget  vissza  kell   téríteni.   A   rendőri
    intézkedéssel  szemben  a  Ker.r. 20.  §-a  szerint  van  helye
    jogorvoslatnak.   Ha  a  tulajdonos  a  szabálytalan   gépjármű
    elhelyezésért  felelős,  akkor viszont  a  kifogásolt  törvényi
    rendelkezés  alapján a költségeket viselnie kell, amely  ellen,
    mint    törvényi   rendelkezés   ellen,   már   valóban   nincs
    jogorvoslatnak helye.

    Az  Rtv.  45. § (3) bekezdés második mondata arról rendelkezik,
    hogy a jármű elszállítása vagy a kerékbilincs alkalmazása során
    a járműhasználat akadályoztatása folytán a keletkezett kárért a
    rendőrséget  nem  terheli kártalanítási  kötelezettség.  Ezt  a
    törvényi   rendelkezést   is  alkotmányellenesnek   tartja   az
    indítványozó.

    A  jogorvoslathoz  való  jog olyan alkotmányos  alapjog,  amely
    mindenkit megillet, akinek jogát, vagy jogos érdekét  a  bírói,
    államigazgatási   vagy   más   hatósági   döntés   érinti.    A
    jogorvoslathoz való jog, tárgyát tekintve a bírói, illetőleg  a
    hatósági döntésekre terjed ki.
    Mivel  az  Rtv.  45.  §  (3)  bekezdése  nem  tartalmaz  bírói,
    illetőleg  hatósági  döntésre  vonatkozó  rendelkezést,  így  e
    rendelkezés  valamint az Alkotmány 57. § (5)  bekezdése  között
    alkotmányjogilag  értékelhető összefüggés nem állapítható  meg,
    ezért az indítványt az Alkotmánybíróság elutasította.

    7.2.  Egy  indítványozó  az  Rtv. 67.  §  (1)  bekezdésének  az
    Alkotmány  57.  § (5) bekezdésébe ütközését állítja,  de  annak
    okát nem fejtette ki.

    Az  Alkotmánybíróság  a rendelkezés alkotmányossági  vizsgálata
    során  azt  állapította meg, hogy alkotmányjogilag  értékelhető
    összefüggés   a  sérelmezett  rendelkezés,  amely   szerint   a
    rendőrség  az ügyész hozzájárulásával információszolgáltatásban
    állapodhat  meg  a  bűncselekmény  elkövetőjével,  valamint  az
    Alkotmány  57. § (5) bekezdése között. Ugyanis a nyomozóhatóság
    és  a  gyanúsított között létrejött megállapodás nem tekinthető
    olyan  hatósági döntésnek vagy intézkedésnek, amellyel  szemben
    jogorvoslatnak lehetne helye. Ezért az Alkotmánybíróság ezt  az
    indítványt is elutasította.

    7.3.  Az  Alkotmánybíróság az Rtv. 89. §  (4)  bekezdésének  az
    Alkotmány  57.  §  (5) bekezdésébe ütközését  állító  indítvány
    vizsgálata során a következőket állapította meg:
    Az  Alkotmánybíróság  gyakorlata szerint  az  a  szabály,  hogy
    jogorvoslattal  „a törvényekben meghatározottak szerint”  lehet
    élni,  utalás  az  eltérő  szabályozási lehetőségekre,  egyebek
    között arra, hogy a jogorvoslatnak többféle formája lehet.
    „A   jogorvoslathoz  való  jog  immanens  tartalma  az   érdemi
    [ügydöntő,    az   (elítélt)   helyzetét,   jogait   lényegesen
    befolyásoló]  határozatok tekintetében a más szervhez,  vagy  a
    magasabb  fórumhoz fordulás lehetősége.” [5/1992. (I.  30.)  AB
    határozat, ABH 1992, 27, 31.] Az alkotmánybírósági eljárásban a
    jogorvoslathoz való alapvető jog szempontjából valamely  döntés
    érdemi  ügydöntő  volta a tételes jogok által ilyennek  tartott
    döntésekhez  képest viszonylagos: a vizsgált döntés  tárgya  és
    személyekre gyakorolt hatása által meghatározott. [1636/D/1991.
    AB  határozat,  ABH  1992,  515, 516.;  4/1993.  (II.  12.)  AB
    határozat  ABH  1993,  48,  74-75.] A jogorvoslathoz  való  jog
    gyakorlásának  – egyebek mellett – elengedhetetlenül  szükséges
    feltétele, hogy az érintettek értesüljenek a határozatról.

    Az  Rtv.  89. § (4) bekezdése arról rendelkezik, hogy a  jelzés
    elhelyezéséről,   annak  okáról  és  a  jelzés   alapján   tett
    intézkedésről – bűnüldözési érdekből – a rendőrség és a jelzést
    tartalmazó  nyilvántartást  kezelő  szerv  az  érintettet   nem
    tájékoztathatja. Maga a jelzés azonban önmagában nem tekinthető
    olyan érdemi döntésnek, amely ellen külön, önálló jogorvoslatot
    kellene biztosítani.
    Mindezeket  figyelembe véve az Rtv. 89. § (4)  bekezdésének  az
    Alkotmány  57. § (5) bekezdésébe ütközése nem állapítható  meg,
    ezért az Alkotmánybíróság az indítványt elutasította.

    7.4.  A  Rtv.  93.  §-ának  szövege  az  indítvány  benyújtását
    követően  módosult. A személy- és tárgykörözésről  szóló  2001.
    évi XVIII. törvény 51. §-a az Rtv. 93. §-át módosította. Az  új
    rendelkezés   a   korábbinál  pontosabban   és   egyértelműbben
    határozta  meg  a rendőri intézkedésekkel szemben  alkalmazható
    jogorvoslati   eszközöket.  Az  intézkedéssel  szemben   panasz
    terjeszthető elő az intézkedést foganatosító rendőri  szervnél,
    amelyet  az  intézkedést foganatosító szerv  vezetője  indokolt
    határozattal  bírál el. A határozat ellen a  felettes  szervhez
    címezve  fellebbezésnek van helye. A felettes szerv  határozata
    közigazgatási határozat, amelynek bírósági felülvizsgálatát  is
    kérheti a panasz előterjesztésére jogosult.

    Az  Alkotmánybíróság  azt állapította meg,  hogy  a  kifogásolt
    rendelkezés   a   rendőri   intézkedéssel   szemben   megfelelő
    jogorvoslati eszközöket biztosít, ezért az az Alkotmány  57.  §
    (5) bekezdését nem sérti, így az indítványt elutasította.

    8. Az Rtv. 12. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a rendőr  a
    szolgálati  elöljáró  jogsértő  utasításának  teljesítését  nem
    tagadhatja  meg. Ez a rendelkezés két indítványozó  szerint  is
    sérti   az   Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott
    jogbiztonság elvét.

    Az Alkotmánybíróság már több határozatában megállapította, hogy
    a   jogállam   nélkülözhetetlen   eleme   a   jogbiztonság.   A
    jogbiztonság  az állam kötelességévé teszi annak  biztosítását,
    hogy a jog egésze, egyes részterületei és az egyes jogszabályok
    is világosak, egyértelműek, működésüket tekintve kiszámíthatóak
    és előre láthatóak legyenek.
    A  jogbiztonság  elve mindemellett tág mérlegelési  és  döntési
    lehetőséget   hagy  nyitva  a  jogalkotó  számára,   hiszen   a
    jogállamiság más elvek érvényesülését is megköveteli, s ezek  a
    jogbiztonság   követelményével  ütközhetnek.   A   jogbiztonság
    azonban  akkor  nem  szenved csorbát, ha  a  konkrét  kivételek
    érvényesülési  körét  és  feltételeit a  jog  előre  tisztázza.
    [9/1992.  (I.  30.)  AB határozat, ABH 1992,  65-66.;  11/1992.
    (III.  5.)  AB  határozat,  ABH 1992, 84-85.;  1459/B/1992.  AB
    határozat, ABH 1994, 569, 570.]

    Az  Alkotmánybíróság  az 56/1991. (XI.  18.)  AB  határozatában
    hangsúlyozta: a jogállamiság egyik alapvető követelménye,  hogy
    a  közhatalommal  rendelkező szervek a jog által  meghatározott
    szervezeti  keretek között, a jog által megállapított  működési
    rendben,  a  jog  által  a  polgárok  számára  megismerhető  és
    kiszámítható  módon  szabályozott  korlátok  között  fejtik  ki
    tevékenységüket.  (ABH 1991, 454, 456.) Az  Alkotmánybíróság  a
    8/2004.  (III.  25.)  AB határozatában megállapította,  hogy  a
    felettes  által kiadott jogszabálysértő parancs és  rendelkezés
    végrehajtásának      kötelezettsége     szoros      alkotmányos
    összefüggésben  áll a jogállamisággal, mert  kivételt  képez  a
    jogbiztonságból  adódó  ahhoz  a  kívánalomhoz   képest,   hogy
    mindenkinek  a  jogszabályok keretei között kell  tevékenységét
    kifejteni. Az Alkotmánybíróság e határozatában utalt arra, amit
    már  számos  korábbi határozatában is kifejtett:  „a  fegyveres
    szervek  feladatainak  a  jellege, valamint  az  ezek  elérését
    elősegítő  szigorú alá- és fölérendeltségi viszonyok folytán  a
    törvény   a   szolgálati   jogviszonyban   állók   tekintetében
    tartalmazhat  speciális, csak a fegyveres szerveknél  indokolt,
    az     általánosnál    kötöttebb    előírásokat.    Ezért     a
    jogszabályellenes  parancs  és  intézkedés  végrehajtásának   a
    kötelezettsége, ami a civil szférában nyilván nem állná  ki  az
    alkotmányosság  próbáját, önmagában, további  vizsgálat  nélkül
    nem    tekinthető   az   Alkotmányba   ütközőnek.   Nyilvánvaló
    ugyanakkor,  hogy  ez nem menti fel a törvényhozót  az  alól  a
    követelmény  alól,  hogy  csak  a  fegyveres  szervek   sajátos
    feladatai  által  feltétlenül indokolt mértékben  térjen  el  a
    jogállamiságnak   attól   az  alapvető  követelményétől,   hogy
    mindenki jogtisztelő, tehát jogszabályszerű magatartást köteles
    tanúsítani. ... Az Alkotmánybíróság akkor tartja alkotmányosnak
    a   jogszabályellenes  parancs  vagy  intézkedés  teljesítésére
    kötelezést,  ha  ezt alapvető alkotmányos értékek  (például  az
    ország védelme) indokolják.” (ABK 2004. március 195, 208-209.)
    A  rendőrség alapvető feladata a közbiztonság és a  belső  rend
    védelme. A közbiztonság a jogállam intézményrendszerének  és  a
    demokratikus társadalom működésének nélkülözhetetlen feltétele,
    alkotmányos érték és alkotmányos cél.

    A  sérelmezett  rendelkezés előírja, hogy a rendőr  a  feladata
    teljesítése  során  köteles végrehajtani a szolgálati  elöljáró
    utasításait.   Akkor   kell   csak  megtagadnia   az   utasítás
    végrehajtását,  ha  azzal  bűncselekményt  követne  el.   Egyéb
    esetekben  a  végrehajtás  nem tagadható  meg.  A  jogalkotó  a
    kifogásolt  rendelkezéssel  egyértelművé  tette,  hogy  még   a
    jogsértő  utasítást is végre kell hajtani, de  ha  az  utasítás
    jogszabálysértő  jellegét  a rendőr felismerte,  haladéktalanul
    köteles  az  elöljáró figyelmét felhívni,  továbbá  kérheti  az
    utasítás írásba foglalását.
    A  rendőri  munka  jellegéből adódóan szükség van  a  feladatok
    teljesítése  során  az egyértelmű intézkedésekre.  A  jogalkotó
    azonban  azt  is rendezte, hogy az esetleges jogsértést  milyen
    módon  kell bejelenteni és vizsgálni. Mindezek következtében  a
    kifogásolt  rendelkezés az Alkotmány 2. § (1)  bekezdésébe  nem
    ütközik. Mivel az Alkotmánybíróság az Rtv. 12. § (2) bekezdését
    illetően nem állapította meg a jogbiztonság alkotmányos elvének
    sérelmét, ezért az indítványt elutasította.

    9.  Egy indítványozó az Rtv. 12. § (2) bekezdésének, egy  másik
    indítványozó pedig az Rtv. 19. § (1) bekezdésének az  Alkotmány
    77. § (2) bekezdésébe ütközését is állította.
    Az  Alkotmány  77. § (2) bekezdése szerint az Alkotmány  és  az
    alkotmányos jogszabályok mindenkire egyaránt kötelezőek.
    Az   Alkotmánybíróság   megállapította,   hogy   az   elöljárói
    utasításnak  és a rendőri intézkedésnek történő engedelmességet
    előíró  kötelezettségek, valamint a teljesen általános előírást
    tartalmazó  alkotmányi  rendelkezés között  sem  tartalmi,  sem
    alkotmányjogilag  értékelhető  összefüggés  nem  mutatható  ki,
    ezért ezeket az indítványokat is elutasította.

    10.  Az  Rtv.  89. § (4) bekezdésének az Alkotmány 70/K.  §-ába
    ütközését  állító indítványokat sem találta megalapozottnak  az
    Alkotmánybíróság.
    Az  Alkotmány  70/K. §-a arról rendelkezik,  hogy  az  alapvető
    jogok   megsértése   miatt  keletkezett  igények,   továbbá   a
    kötelességek teljesítésével kapcsolatban hozott állami döntések
    elleni kifogások bíróság előtt érvényesíthetők.

    Az  Avtv.  17.  §-a  szerint az érintett a jogainak  megsértése
    esetén bírósághoz fordulhat. Az Avtv. 18. §-a kimondja, hogy az
    adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy a
    technikai  adatvédelem  követelményeinek  megszegésével  másnak
    okozott  kárt  köteles  megtéríteni. Az érintettel  szemben  az
    adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért.
    A   kifogásolt  rendelkezés  szerint  a  rendőrség   a   jelzés
    elhelyezéséről nem adhat tájékoztatást.
    Annak  eldöntése  érdekében, hogy jogszerűen  alkalmazzák-e  az
    Rtv.-nek  e  tilalmát,  a bírósághoz fordulás  jogát  az  Avtv.
    kifejezetten biztosítja.
    Mivel  a  támadott  jogszabályi  rendelkezések  nem  sértik  az
    Alkotmány  70/K.  §-át,  az Alkotmánybíróság  az  indítványokat
    elutasította.

    11.  Az egyik indítványozó az Alkotmány 40/A. § (2) bekezdésébe
    ütközőnek  tartja  az  Rtv. 101. § (1)  bekezdés  a)  pontjában
    megállapított   azon   rendelkezést,   mely   felhatalmazza   a
    belügyminisztert,  hogy  rendeletben állapítsa  meg  a  rendőri
    szervek feladatkörét.
    Az  Alkotmánybíróság már a 64/1991. (XII. 17.) AB határozatában
    az  alapjogok  korlátozásával kapcsolatban hozott határozatában
    megállapította,   hogy   nem   mindenfajta    összefüggés    az
    alapjogokkal  követeli  meg  a  törvényi  szintű  szabályozást.
    Valamely   alapjog   tartalmának  meghatározása   és   lényeges
    garanciáinak megállapítása csakis törvényben történhet, törvény
    kell  továbbá  az alapjog közvetlen és jelentős  korlátozásához
    is. Közvetett és távoli összefüggés esetében azonban elegendő a
    rendeleti  szint  is.  Ha  nem így  lenne,  mindent  törvényben
    kellene  szabályozni. Ebből az következik, hogy mindig  csak  a
    konkrét  szabályozásról állapítható meg, hogy törvénybe  kell-e
    foglalni   vagy   sem.   (ABH   1991,   297,   300.).   Ugyanez
    vonatkoztatható  az  Alkotmányban kétharmados  szavazatarányhoz
    kötött állami intézmények és szervezetek esetére is.
    Az  Alkotmány 40/A. § (2) bekezdése egyrészt azt állapítja meg,
    hogy  a  rendőrség alapvető feladata a közbiztonság és a  belső
    rend   védelme,   másrészt,   hogy   a   rendőrségről   és    a
    nemzetbiztonsági     tevékenységgel    összefüggő     részletes
    szabályokról   szóló   törvény   elfogadásához   a    jelenlévő
    országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.  Ez
    utóbbi  rendelkezés miatt az indítványozó véleménye  szerint  a
    rendőri szervek feladatkörét a belügyminiszter rendeletben  nem
    állapíthatja meg.

    Az   Országgyűlés  a  minősített  többséget  igénylő   Rtv.-ben
    határozta  meg a rendőrség feladatait, szervezetét,  jogállását
    és  irányítását,  a rendőrség működésének általános  elveit  és
    szabályait,  a rendőri intézkedéseket, kényszerítő  eszközöket,
    jogorvoslati   eszközöket.  E  törvény  ad   felhatalmazást   a
    belügyminiszternek a rendőri szervek feladat- és  hatáskörének,
    valamint illetékességének a megállapítására.
    Az  Rtv. 3. §-a szerint a rendőrség bűnmegelőzési, bűnüldözési,
    államigazgatási  és  rendészeti  feladatokat   ellátó   állami,
    fegyveres   rendvédelmi  szerv,  amelynek   központi   országos
    hatáskörű  szerve az Országos Rendőr-főkapitányság. A rendőrség
    területi szervei a rendőrfőkapitányságok, helyi szervei pedig a
    rendőrkapitányságok.
    Az  Rtv. 4. § (1) bekezdése alapján a Kormány a belügyminiszter
    útján  irányítja  a  Rendőrség működését.  Ezt  erősíti  meg  a
    belügyminiszter  feladat- és hatásköréről rendelkező  150/2002.
    (VII. 2.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés f) pontja, amely úgy
    szól,   hogy   a  belügyminiszter  a  közbiztonság   védelmével
    kapcsolatos  feladatkörében irányítja a rendőrség tevékenységét
    és működését.

    A kétharmados szavazataránnyal elfogadott Rtv-ben meghatározott
    feladatoknak   a   rendőrség  hierarchikus  szervezetrendszerén
    belüli  elosztása,  így  egy-egy rendőri szerv  feladatkörének,
    vagyis  az  adott szerv által ellátott feladatok  összességének
    meghatározása  már  nem igényel törvényi szabályozást.  Csak  a
    konkrét szabályozás vizsgálata során állapítható meg az, hogy a
    felhatalmazás   alapján  kiadott  rendelet  tartalmaz-e   olyan
    rendelkezést, amelyet törvényben kellene szabályozni.
    A   miniszterek  jogalkotási  hatáskörét  az  Alkotmány  és   a
    jogalkotásról  szóló  1987. évi XI.  törvény  (a  továbbiakban:
    Jat.) állapítja meg. Az Alkotmány 37. § (3) bekezdése szerint a
    kormány tagjai feladatuk ellátása körében rendeleteket adhatnak
    ki,  ezek  azonban törvénnyel, vagy a kormány  rendeletével  és
    határozatával nem lehetnek ellentétesek.
    A Jat. 8. § (1) bekezdése szerint a miniszter feladatkörében és
    törvényben,  törvényerejű rendeletben, vagy  kormányrendeletben
    kapott felhatalmazás alapján ad ki rendeletet.

    Tehát  az  Rtv.  által  adott törvényi felhatalmazás,  amelynek
    tárgya a feladatkör meghatározása, nem sérti az Alkotmány 40/A.
    §   (2)  bekezdésének  azon  rendelkezését,  amely  szerint   a
    rendőrségről   szóló  törvény  elfogadásához  az  országgyűlési
    képviselők kétharmadának szavazata szükséges.
    Ezért az Alkotmánybíróság az Rtv. 101. § (1) bekezdés a) pontja
    „feladat-      és”      szövegrésze     alkotmányellenességének
    megállapítására   és   megsemmisítésére   irányuló   indítványt
    elutasította.

    12.  Az  Rtv. 97. § (1) bekezdés a) pontja egy olyan  értelmező
    rendelkezés,  amely meghatározza, hogy a törvény alkalmazásában
    milyen jogszabályokat kell érteni „jogszabály”
    alatt.  E  rendelkezés  nem sorolja az  Rtv.  alkalmazásában  a
    jogszabályok  közé az önkormányzati rendeletet. Az indítványozó
    szerint  emiatt  e  rendelkezés  az  Alkotmány  44/A  .  §  (2)
    bekezdését sérti.
    Az  Alkotmány  44/A.  § (2) bekezdése azt tartalmazza,  hogy  a
    helyi  képviselőtestület a feladatkörében rendeletet  alkothat,
    amely nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal.
    Az  Alkotmánybíróság  az  Rtv. 97. §  (1)  bekezdés  a)  pontja
    alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
    irányuló   indítványt   elutasította,   mert   az    nem    áll
    alkotmányjogilag  értékelhető, illetve tartalmi  összefüggésben
    az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésével.

                                  IV.
                                   
    1.1.  Az  indítványozók kérték az Rtv. 39. §  (1)  bekezdés  g)
    pontja      alkotmányellenességének      megállapítását      és
    megsemmisítését  az  Alkotmány 59. § (1)  bekezdésébe  ütközése
    miatt. Az
    Alkotmánybíróság   korábban   már   vizsgálta   e   rendelkezés
    alkotmányosságát  és  a 47/2003. (X. 27.)  AB  határozatában  a
    támadott rendelkezés alkotmányellenességet állapította  meg  az
    Alkotmány 2. § (1) bekezdésébe ütközése miatt, ezért azt  2003.
    október 27-i hatállyal megsemmisítette. (ABH 2003, 525-551.)

    1.2.  Az  Rtv.  101. § (1) bekezdés h) pontjának „a  Legfelsőbb
    Bíróság        elnökével       egyetértésben”       szövegrésze
    alkotmányellenességét állító indítvány vizsgálata  során  pedig
    az  Alkotmánybíróság  azt állapította meg,  hogy  az  indítvány
    benyújtását  követően  az Rtv. 101. § (1)  bekezdés  h)  pontja
    helyébe  a  szervezett bűnözés, valamint  az  azzal  összefüggő
    egyes  jelenségek  elleni  fellépés szabályairól  és  az  ehhez
    kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV.  törvény
    72. §-a új rendelkezést állapított meg. Az 1999. szeptember  1-
    én hatályba lépett rendelkezés szövege a következő:
    „101.   §  (1)  Felhatalmazást  kap  a  belügyminiszter,   hogy
    rendelettel állapítsa meg
    [...]
    h)  a  bűnmegelőzési  ellenőrzés  elrendelésével,  valamint   a
    különleges     eszközök    és    módszerek    engedélyezésével,
    igénybevételével kapcsolatos szabályokat”.

    Tehát  az  Rtv.  101.  §  (1) bekezdés  h)  pontjának  jelenleg
    hatályos  szövege  már  nem tartalmazza az  indítványozó  által
    kifogásolt  szövegrészt, mivel azt az  új  jogszabály  hatályon
    kívül helyezte.

    1.3. Az Alkotmánybíróság absztrakt normakontroll keretében csak
    hatályban lévő jogszabályt vizsgálhat. Hatályon kívül helyezett
    jogszabályi  rendelkezés  esetében a  vizsgálat  lefolytatására
    csak  az  Abtv.  48. §-ában szabályozott alkotmányjogi  panasz,
    illetve  az Abtv. 38. §-a szerinti bírói kezdeményezés  alapján
    van lehetőség. Mivel jelen ügyben az indítványok az Abtv. 1.  §
    b)   pontja   szerinti   utólagos   absztrakt   normakontrollra
    irányultak,  az  Alkotmánybíróság  ideiglenes  ügyrendjéről  és
    annak közzétételéről szóló 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat  31.
    §  a)  pontja  alapján  az Rtv. 39. § (1) bekezdés  g)  pontja,
    valamint  a  101.  §  (1) bekezdés h) pontjának  „a  Legfelsőbb
    Bíróság        elnökével       egyetértésben”       szövegrésze
    alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
    irányuló  indítványok tárgyában az Alkotmánybíróság az eljárást
    megszüntette.

    2.   Az  Alkotmánybíróság  határozatának  a  Magyar  Közlönyben
    történő közzétételét az Abtv. 41. §-a alapján rendelte el.
                            Dr. Holló András
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
         Dr. Bagi István                       Dr. Bihari Mihály
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                    
         Dr. Erdei Árpád                     Dr. Harmathy Attila
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                    
         Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                    
         Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
         előadó alkotmánybíró                      alkotmánybíró
     Dr. Erdei Árpád alkotmánybíró különvéleménye

     Nem   értek  egyet  az  Rtv.  39.  §  (1)  bekezdés  j)  pontja
     alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
     irányuló indítványok elutasításával, a kérdéses rendelkezést az
     Alkotmánybíróságnak  meg kellett volna semmisítenie.  Ugyancsak
     meg  kellett  volna semmisítenie az Rtv. 33. § (1) bekezdés  e)
     pontját.

     Az  Rtv.  39. § (1) bekezdésének j) pontja megengedi  a  rendőr
     számára,  hogy  valaki magánlakásába bebocsátás  vagy  hatósági
     határozat   nélkül  belépjen  illetőleg  behatoljon,   „ha   az
     előállítás  a törvényben meghatározott egyéb okból  szükséges”.
     Ezen  rendelkezés értelmezéséhez a többségi határozat  az  Rtv.
     33.  §  (1)  és (2) bekezdésébe foglalt, taxatívnek  minősített
     felsorolást veszi alapul, a felsorolásban szereplő elemek külön-
     külön elvégzett alkotmányossági vizsgálata nélkül.

     Az   Alkotmánybíróság   már   működésének   korai   szakaszában
     kialakította azt a gyakorlatot, hogy szoros összefüggés okán az
     indítvánnyal     közvetlenül    nem    érintett     jogszabályi
     rendelkezéseket is vizsgálat tárgyává tesz, amennyiben erre  az
     indítvánnyal     érintett    rendelkezés     alkotmányosságának
     megítéléséhez szükség van. [Lásd például 3/1992. (I.  23.)  ABH
     1992, 329, 330.; 26/1995. (V. 15.) ABH 1995, 123, 124.; 2/1998.
     (II.  4.)  ABH 1998, 41, 46.; 16/1998. (V. 8.) ABH  1998,  140,
     153.;  5/1999. (III. 31.) ABH 1999, 75, 77.; 17/2004. (V.  25.)
     ABK  2004.  május 388, 393.; 38/2004. (X. 15.)  Magyar  Közlöny
     2004, 12189, 12191.]

     Álláspontom  szerint  az Rtv. 39. § (1) bekezdés  j)  pontjának
     vizsgálatakor a szoros összefüggésre tekintettel az Rtv. 33.  §
     (1)  és (2) bekezdése nem hagyható figyelmen kívül akkor, ha  a
     bennük  felsorolt, a 39. § (1) bekezdése egyes pontjaiban  „nem
     nevesített  előállítások tartoznak a j) pontban  meghatározott,
     egyéb  okból  szükséges előállítások körébe” (a Határozat  III.
     fejezet 2.1.4. pont).

     Az  Rtv.  33.  § (1) és (2) bekezdése által adott  felsorolások
     taxatívnak nem tekinthetők, figyelemmel arra, hogy a 33. §  (1)
     bekezdés  e) pontja arról rendelkezik, hogy a rendőr a  további
     intézkedés  megtétele céljából elfogja és az illetékes  hatóság
     elé,  állítja  az  (1)  bekezdés  a)-d)  pontjaiban  nevesített
     eseteken  kívül  azt is, „akinek előállítását külön  törvényben
     meghatározott feltételek alapján elrendelik”. Ekként az e) pont
     a  felsorolást  nyitott  végűvé teszi, minthogy  külön  törvény
     bármely  egyéb előállítási feltételt is megállapíthat.  Ezáltal
     viszont  az  Rtv.  39. § (1) bekezdés j) pontja  az  előállítás
     lehetséges    eseteinek   bővülésén   át   olyan    körre    is
     kiterjeszthetővé  teszi  a  rendőrnek  a  magánlakásba  történő
     behatolását,  melyekre  a  jogalkotó  szándéka  eredetileg  nem
     terjedt ki.

     Az  Rtv.  39.  §  (1)  bekezdésébe foglalt,  nevesített  esetek
     megítélésem szerint a magánlakás sérthetetlenségéhez  való  jog
     korlátozását   a   szükségesség  és  arányosság  követelményeit
     kielégítő  módon  teszik lehetővé. A 33. § (1)  bekezdés  a)-d)
     pontjában  írt  elfogási és előállítási feltételek  tartalmilag
     beilleszthetők  a  39. § (1) bekezdés b)  pontjába.  Ezekre  az
     esetekre   tehát   a   rendelkezésekből   megállapíthatóan    a
     törvényalkotó akarata kiterjedt. A 33. § (1) bekezdés e) pontja
     azonban   a  korábban  elmondottaknál  fogva  eltér  az   a)-d)
     pontoktól.

     Természetesen nincs akadálya annak, hogy a törvényhozó az  Rtv.
     39.  §  (1) bekezdésébe foglaltakat akár közvetlenül,  akár  az
     Rtv.  33.  § (1) bekezdésébe írt új feltételek megállapításával
     kibővítse.  Annak  sincs  akadálya,  hogy  további  előállítási
     okokat  külön törvényben állapítson meg. Figyelembe kell vennie
     azonban  a  magánlakás  sérthetetlenségét biztosító  alkotmányi
     rendelkezést  és  azt,  hogy  ezen  jog  korlátozását  csak   a
     szükségesség és arányosság igényeinek kielégítésével,  valamint
     a  törvényalkotás rendjének betartásával teheti meg. Az esetleg
     szükségesnek   mutatkozó  jogalkotás  eredménye   –   ugyancsak
     természetesen    –    arra   irányuló   indítványtól    függően
     alkotmányossági vizsgálat tárgya lehet.

     Budapest, 2004. november 22.
                                                     Dr. Erdei Árpád
                                                       alkotmánybíró
     A különvéleményhez csatlakozom:

     Budapest, 2004. november 22.
                                                 Dr. Harmathy Attila
                                                       alkotmánybíró

     Dr. Holló András alkotmánybíró különvéleménye

     A határozat az Rtv.-nek a magánlakás fogalmát meghatározó 97. §
     (1) bekezdés c) pontja ellen benyújtott indítványt a rendelkező
     rész 4. pontjában elutasítja. A rendelkezéshez fűzött indokolás
     kifejti,   hogy   az   nem  áll  alkotmányjogilag   értékelhető
     összefüggésben   az   Alkotmány   59.   §   (1)    bekezdésében
     megfogalmazott,   a   magánlakás  sérthetetlenségét   biztosító
     alapjoggal.

     Álláspontom szerint a magánlakás sérthetetlenségéhez  való  jog
     egyik  alapkérdése  az,  hogy miként  definiálja  a  törvény  a
     magánlakás  fogalmát,  az  Rtv.  ugyanis  csak  e  definícióban
     foglalt  helyiségek, területek tekintetében  nyújt  védelmet  a
     rendőri  beavatkozással szemben, az e fogalomkörbe nem  tartozó
     helyiségek  esetén az Rtv. felhatalmazása alapján  a  rendőrnek
     szabad belépési és intézkedési joga van.

     Az   Rtv.   39.   §   (1)   bekezdés   alapján   a   magánlakás
     sérthetetlenségéhez  való jog rendőri korlátozására  –  az  ott
     maghatározott  szűk  körű kivétellel – csak hatósági  határozat
     alapján  van mód. A magánlakásnak nem minősülő egyéb helyre  az
     Rtv.  40.  §-a  alapján  –  ha külön  jogszabály  eltérően  nem
     rendelkezik – a rendőr feladata ellátása során beléphet és  ott
     az   intézmény   rendjének  lehetőség   szerinti   tiszteletben
     tartásával intézkedhet.

     Ha  a  magánlakás  törvényi fogalma nem, vagy nem  egyértelműen
     fogja  át  az alkotmányos alapjog védelmi körét, a definíció  a
     magánlakás   sérthetetlenségéhez  való   jog   alkotmányellenes
     korlátozását eredményezi.

     A  határozat  által is idézett és az alkotmányossági  vizsgálat
     alapjául  elfogadott  alkotmánybírósági  gyakorlat  szerint  az
     Alkotmány  a  magánlakás  sérthetetlenségéhez  való  jogot,  az
     emberi  méltósághoz  való  jog egyik  nevesített  elemeként,  a
     magánszféra,    a    magánélet    védelmének    egy    jelentős
     összetevőjeként   részesíti   védelemben.   (1115/B/1995.    AB
     határozat, ABH 1996, 551, 552.)

     Ha a magánlakás sérthetetlenségéhez való jogot mint a magánélet
     védelmének  alkotmányos  garanciáját értelmezzük,  akkor  ennek
     megfelelően  magánlakás  védelmének megfelelő  védelemben  kell
     részesíteni a rendőr közhatalmi beavatkozásával szemben  minden
     olyan helyet, ahol a rendőr jelenléte, intézkedése az ott  élők
     magánéletébe való betekintésre, beavatkozásra ad lehetőséget.

     Az Rtv. vitatott 97. § (1) bekezdés c) pontja szerint
      „c)  magánlakás: a lakás (üdülő, nyaraló vagy a lakás  céljára
     használt egyéb helyiség, létesítmény, tárgy), az ahhoz  tartozó
     nem  lakás  céljára szolgáló helyiség, létesítmény,  bekerített
     terület;”
     A  magánlakásnak  ez a definíciója határozatlan  jogfogalmakkal
     határozza   meg  a  magánlakás  fogalmát,  s   így   a   rendőr
     mérlegelésére  bízza annak értelmezését, hogy  egy  helyiségbe,
     területre való belépése, és az ott történő intézkedése az  Rtv.
     magánlakás védelmét szolgáló korlátozó szabályainak hatálya alá
     tartozik-e,   vagy   sem.   Ez  a  szabályozás   a   magánlakás
     sérthetetlenségéhez  való alkotmányos alapjog  alkotmányellenes
     rendőri korlátozásához vezethet és sérti az Alkotmány 2. §  (1)
     bekezdésében    szabályozott   jogállamiság    elvéből    folyó
     jogbiztonság követelményét.
     Mindezek  alapján  álláspontom szerint  az  Alkotmánybíróságnak
     érdemben kellett volna vizsgálnia az Rtv. 97. § (1) bekezdés c)
     pontjában foglalt szabályozást és meg kellett volna állapítania
     annak alkotmányellenességét.

     Budapest, 2004. november 22.
                                                    Dr. Holló András
                                                       alkotmánybíró

     Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva alkotmánybíró különvéleménye

     1. Nem értek egyet a határozat rendelkező része 4. pontjában az
     Rtv. 39. § (1) bekezdésének b), d) i) és j) pontját és – az  i)
     ponttal összefüggésben – a 46. § (1) bekezdés c) pontját támadó
     indítványok elutasításával és az ahhoz kapcsolódó indokolással.
     Az    Rtv.    e   szabályai   a   magánlakáshoz   való    jogot
     alkotmányellenesen korlátozzák, amikor azt határozzák meg, hogy
     bebocsátás  vagy  hatósági határozat  nélkül  a  rendőr  milyen
     okokra hivatkozva léphet vagy hatolhat be magánlakásba.

     Az Alkotmány 59. § (1) bekezdése szerint „mindenkit” megillet a
     magánlakás  sérthetetlenségéhez való jog.  Az  Alkotmánybíróság
     1990  óta folytatott gyakorlata szerint, az állam akkor nyúlhat
     az  alapvető  jog korlátozásának eszközéhez, ha  másik  alapjog
     védelme  vagy érvényesülése, illetőleg egyéb alkotmányos  célok
     védelme  ezt  szükségessé  teszi, és a  korlátozás  csak  olyan
     mértékű  lehet,  amely  a korlátozással  elérni  kívánt  céllal
     arányban áll [20/1990. (X. 4.) AB határozat, (ABH 1990, 69, 71-
     72.),  7/1991. (II. 28.) AB határozat, (ABH 1991, 22, 25.)].  A
     11/1992.  (III.  5.)  AB  határozatában  (ABH  1992,  77,  85.)
     kimondta,  hogy  az Alkotmánybíróság gyakorlatában  alkotmányos
     alapjog és szabadság tartalma törvénnyel csak más alapjog  vagy
     alkotmányos érték védelme érdekében elkerülhetetlen esetben,  a
     szükséges  mértékben és arányos módon korlátozható. A  11/1993.
     (II. 27.) AB határozat (ABH 1993, 109, 110.) szerint pedig:  "A
     korlátozás  nem alkotmányellenes akkor, ha elkerülhetetlen,  ha
     arra  kényszerítő ok szolgáltat alapot, s a korlátozás súlya  a
     korlátozással elérni kívánt céllal arányban van."

     Az   Alkotmánybíróságnak  az  Alkotmány  59.  §  (1)  bekezdése
     értelmezésével  a  jelen ügyben azt kellett  volna  vizsgálnia,
     hogy  milyen  esetben, milyen kényszerítő  okok  alapján  lehet
     megállapítani azt, hogy elkerülhetetlen a rendőrt  magánlakásba
     belépésre   és  behatolásra  feljogosítani,  bírói   vagy   más
     határozat nélkül.
     Önmagában  a  bűnüldözési  cél  [39.  §  (1)  bek.  b)   pont],
     halálesettel kapcsolatos vizsgálódás [d) pont] vagy személy- és
     létesítményvédelem [i) pont] ehhez véleményem szerint nem elég,
     a  határozat  ezekkel  kapcsolatban nem  tartalmaz  alkotmányos
     érvelésen   nyugvó,   kellő   hivatkozási   alapot.   Különösen
     aggályosnak  tartom az Rtv. 39. § (1) bekezdésének j)  pontját,
     mert  e szabály alapján a rendőr magánlakásba hatolhat be akkor
     is, ha az előállításra a törvényben meghatározott „egyéb okból”
     van  szükség.  Nem  állapítható meg  általában,  hogy  e  célok
     megvalósítása   érdekében  minden  esetben,  elkerülhetetlenül,
     kényszerítően  a  rendőr magánlakáshoz  való  jogot  korlátozó,
     halaszthatatlan intézkedésére van szükség. A határozat e körben
     a 33. §-ra utaló szabályként fogja fel a j) pontot. Ez egyrészt
     a  j) pont leszűkítő értelmezését jelenti, másrészt a 33. § (1)
     bekezdés   e)   pontjának  a  külön  törvényben   meghatározott
     feltételekre utaló szövegrésze teljesen kinyitja a  beavatkozás
     lehetőségét.

     Az  Rtv. említett szabályai anélkül teszik lehetővé a rendőrnek
     a  magánlakásba való belépést, behatolást, hogy minden  esetben
     az  intézkedés  halaszthatatlan voltát írnák elő  feltételként,
     mint „kényszerítő okot”.
     Az  Rtv.  szabályai megengedik továbbá azt az  értelmezést  is,
     hogy   a   rendőr  észlelésének  helytállóságát   a   behatolás
     szükségességéről utóbb sem vizsgálhatná felül bíróság vagy az a
     más  szerv,  amelynek fő szabály szerint egyébként a határozata
     lenne szükséges a magánlakásba való behatoláshoz.
     Az  Rtv.  alapján  elég  hivatkoznia a  rendőrnek  valamely  ok
     fennállására,  az  intézkedés végrehajtása előtt.  Nincs  olyan
     bírói  eljárás, amelyben utóbb közvetlenül lenne vizsgálandó  a
     behatolás  jogszerűsége.  Igaz, hogy  panasz  nyújtható  be  az
     intézkedés ellen, de majd csak a másodfokú határozat után lehet
     bírósághoz  fordulni – ha a panaszt tévő ezt kéri.  Az  Rtv-ből
     nem  derül  ki,  hogy a magánlakás sérthetetlenségét  korlátozó
     intézkedés  elrendeléséről és eredményéről kell-e és  ha  igen,
     kinek és milyen iratot készítenie.

     Az  Rtv.  39.  § (1) bekezdésének j) pontja tehát  a  rendőrnek
     bírói  vagy  más hatósági határozat nélkül, továbbá kényszerítő
     ok hiányában engedi meg a behatolást magánlakásba és az Rtv. az
     alapvető   jog   hatékony  védelmét  jelentő  garanciákat   sem
     tartalmazza ebben a körben.

     Véleményem     szerint    a    magánlakásba    való     belépés
     megengedhetőségére,  ennek feltételeire  vonatkozó  szabályozás
     alkotmányosságával kapcsolatban ugyanolyan követelményeket kell
     támasztani,  mint  a  magánlakás  átvizsgálását  lehetővé  tévő
     szabályokkal szemben.
     Bebocsátás  vagy  hatósági határozat  nélkül  a  rendőrt  akkor
     jogosíthatja  fel törvény valamely alkotmányos  cél  érdekében,
     alkotmányosan  a magánlakásba való belépésre vagy  behatolásra,
     ha  határozat  beszerzésére fordítandó idő okozta késedelem  az
     intézkedés    eredményességét,    veszélyeztethetné    és     a
     halaszthatatlansághoz     nyomós     érdek      fűződik.      A
     halaszthatatlansághoz  akkor  fűződhet  nyomós  érdek,   ha   a
     késedelem    személyeket   vagy   jelentős    anyagi    javakat
     veszélyeztet.  Ilyen  esetekben lehet csak  megállapítani  azt,
     hogy  az  alapjog korlátozása elkerülhetetlen és a korlátozásra
     kényszerítő  ok  szolgáltat alapot. Bűnüldözési  érdekek  ehhez
     önmagában nem elégségesek.
     Ezért álláspontom szerint az Rtv. 39. § (1) bekezdés b), d), i)
     és j) pontja megsemmisítésének lett volna helye.

     2. Nem értek egyet a határozat rendelkező része 4. pontjában az
     Rtv.  97.  §  (1)  bekezdés  c) pontjának  „az  ahhoz  tartozó”
     szövegrészét   támadó  indítványok  elutasításával   és   ennek
     indokolásával.

     A  határozat indokolásának azzal a megállapításával egyetértek,
     hogy „a támadott rendelkezés olyan értelmező rendelkezés, amely
     arra  terjed  ki, hogy a törvény alkalmazásában  mi  tekintendő
     magánlakásnak.”  Azzal  viszont nem  értek  egyet,  hogy  ez  a
     magánlakás  sérthetetlenségéhez való alapjogot nem  közvetlenül
     érinti,   és   azzal   nem  áll  alkotmányjogilag   értékelhető
     összefüggésben. Véleményem szerint a „magánlakás”  fogalmát  az
     Rtv-nek   az   Alkotmányból   következő   magánlakás-fogalommal
     egyezően  kell megállapítania a vizsgált esetben. A  magánlakás
     sérthetetlenségéhez való jog a személyek magánszféráját védi  a
     közhatalom  önkényes  beavatkozása ellen.  Az  Alkotmánybíróság
     állandó gyakorlata szerint [21/1990. (X. 4.) AB határozat  (ABH
     1990,  77.);  7/1991. (II. 28.) AB határozat (ABH  1991,  25.),
     28/1991.  (VI. 3.) AB határozat (ABH 1991, 114.)] az  alapjogok
     rendszerint a jogi személyekre is vonatkoznak, így az alapjogok
     alkotmányos   védelmét   általában   a   jogi   személyek    is
     érvényesíthetik.  Az  egyenlőtlen  bánásmód  veszélyét  rejtené
     magában, ha a „magánlakás” szót csak a természetes személyekre,
     és   esetükben  is  csak  az  otthonukra  kellene   alkalmazni,
     irodájukra pedig nem.

     Az  Alkotmánybíróság  a  26/2004.  (VII.  7.)  AB  határozatban
     megállapította:   „A  magánlakás  védelme  mint   a   magánélet
     tiszteletben tartásához való jog egyik, az Alkotmány 59. §  (1)
     bekezdésében  külön  nevesített aspektusa  kiterjed  a  hivatás
     gyakorlására  szolgáló  helyiségekre is.”  (ABK  2004.  június-
     július, 503, 512.)

     Ezzel  szemben  az  Rtv-nek a „magánlakás”  fogalmát  értelmező
     rendelkezése   a  magánlakás  fogalmát  a  lakásra,   (üdülőre,
     nyaralóra  vagy  a  lakás  céljára használt  egyéb  helyiségre,
     létesítményre, tárgyra), a lakáshoz tartozó nem  lakás  céljára
     szolgáló   helyiségre,   létesítményre,  bekerített   területre
     szűkíti le.
     Az  Rtv.  alkalmazásában  nem minősül  magánlakásnak  csupán  a
     hivatás  gyakorlására szolgáló helyiség, pl. egy ügyvédi  iroda
     sem,  ha az nem valamely lakáshoz tartozik. Ennek következtében
     az  Rtv-nek  a magánlakásban való rendőri intézkedést  korlátok
     közé szorító szabályai nem alkalmazandók ezekre a helyiségekre.
     Véleményem szerint ezért az Rtv. 97. § (1) bekezdés  c)  pontja
     támadott  rendelkezése  sérti a magánlakás  sérthetetlenségéhez
     való jogot, ezért azt meg kellett volna semmisíteni.

     Budapest, 2004. november 22.
                                  Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
                                                       alkotmánybíró
     A különvéleményhez csatlakozom:

     Budapest, 2004. november 22.
                                                Dr. Kukorelli István
                                                       alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      Several provisions on the Act XXXIV of 1994 on the Police
      Number of the Decision:
      .
      44/2004. (XI. 23.)
      Date of the decision:
      .
      11/22/2004
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2004-3-008?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
      .