English
Hungarian
Ügyszám:
.
632/B/1995
Előadó alkotmánybíró: Lábady Tamás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 66/1995. (XI. 24.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1995/333
.
A döntés kelte: Budapest, 11/21/1995
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

   Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos   vizsgálatára   irányuló   indítványok   tárgyában
   meghozta a következő

                          határozatot :

   Az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy a Magyar Köztársaság
   1995. évi pótköltségvetéséről szóló 1995. évi LXXII. törvény
   18. §-ában  foglalt rendelkezések  alkotmányellenesek, ezért
   azokat    a    törvény    hatálybalépésének    napjával    -
   visszamenőlegesen - megsemmisíti.

   Az   Alkotmánybíróság    a   Magyar    Köztársaság   Polgári
   Törvénykönyvéről szóló  1959. évi  IV. törvény  226.  §  (2)
   bekezdésében  foglalt   rendelkezés  alkotmányellenességének
   megállapítására  és   megsemmisítésére  irányuló  indítványt
   visszautasítja.

   Az  Alkotmánybíróság   e  határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                             Indokolás

                                 I.

    1. A  Magyar Köztársaság 1995. évi pótköltségvetéséről szóló
    1995. évi LXXII. törvény ( a továbbiakban :  Pkvtv. ) 18. §-
    a  szerint   a   Magyar   Köztársaság   1991.   évi   állami
    költségvetéséről és  az államháztartás  vitelének 1991.  évi
    szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény ( a továbbiakban :
    Kátv. )  65. §-a  helyébe új tartalmú rendelkezés lép. Ennek
    alapján a  Kátv. 64.  § (1)  bekezdése szerinti  kamatmentes
    vagy évi  3, 5  %-ot meg  nem haladó  kamat mellett nyújtott
    lakáscélú kölcsönök  kamata egységesen évi 25 %-ra változik,
    a 3,  5 %-nál  magasabb és  nem változó kamatozású lakáscélú
    kölcsönök kamata  pedig a  törvény hatálybalépésétől  kezdve
    ugyancsak évi 25 %.

    A Kátv.  a  64.  §-t  is  magába  foglaló  Hatodik  része  a
    kedvezményes  lakáscélú  kölcsönök  kamatairól  tartalmazott
    rendelkezéseket. E  rendelkezések alapján  az 1988. december
    31-e előtt  hatályban volt  jogszabályok alapján folyósított
    lakáscélú kölcsönök kamata, törlesztő részlete és az adósság
    összege -  az adósok választása szerint - a törvény 65. vagy
    66. §-ának  rendelkezései szerint  megváltozott.  Az  adósok
    választási jogukat  a pénzintézet  felszólítását  követő  30
    napon belül gyakorolhatták.

    A  Kátv.  hivatkozott  65.  §-a  úgy  rendelkezett,  hogy  a
    kamatmentes vagy az évi 3, 5 %-ot meg nem haladó, továbbá az
    azt meghaladó  és nem  változó kamatozású  kölcsönök  kamata
    egységesen 15  %-ra emelkedik.  A Kátv. 66. §-ának vagylagos
    rendelkezése szerint az állam a kamatmentes vagy évi 3, 5 %-
    ot   meg    nem   haladó   kamatozású   kölcsönök   fennálló
    tőketartozásának felét, a 3, 5 %-nál magasabb és nem változó
    kamatozású  kölcsönök   tőketartozásának  pedig   az  1/3-át
    elengedte, az  ily módon  csökkentett kölcsönökre  azonban a
    lakáscélú   bankkölcsönök    mindenkori   kamatát    kellett
    megfizetni. A Kátv. 69. §-a szerint a törvény rendelkezéseit
    1991. január 1. napjától kellett alkalmazni.

    2. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959.
    évi IV.  törvény ( a  továbbiakban :   Ptk.  )  226.  §  (2)
    bekezdésében  foglalt   rendelkezés  szerint   jogszabály  a
    hatálybalépése előtt  megkötött szerződések  tartalmát  csak
    kivételesen változtathatja  meg. Ha a szerződés megváltozott
    tartalma bármelyik  fél lényeges  jogos érdekét sérti, a fél
    kérheti a  bíróságtól a  szerződés  módosítását  vagy  -  ha
    jogszabály  másként   nem  rendelkezik   -  a   szerződéstől
    elállhat.

    3. Az  Alkotmánybíróság a 32/1991. (VI. 6.) AB határozatával
    ( ABH  1991,   146-169.  )   a  Kátv.   64-68.  §-aiban  írt
    rendelkezések,  továbbá  a  Ptk.  226.  §  (2)  bekezdésében
    foglalt rendelkezés  alkotmányellenességének megállapítására
    irányuló  indítványokat  és  e  jogszabályok  megsemmisítése
    iránti kérelmeket elutasította, így a törvényi rendelkezések
    a fenti tartalommal hatályosultak.

    4. A  pénzügyminiszter nyilatkozatában  kifejtette,  hogy  e
    kifogásolt törvényi  kamatemelést közgazdaságilag  az  1993.
    óta bekövetkezett  nagyarányú  infláció-növekedés  és  ezzel
    összefüggésben  a   piaci  kamatlábak  jelentős  emelkedése,
    valamint a  költségvetési hiány  fokozódása indokolta. 1993.
    óta az  infláció jelentősen, mintegy 10 %-kal növekedett, az
    akkori 25,  6 %-os piaci kamatlábak 35, 5 %-ra változtak, az
    adósságnövekedés 3,  500 milliárd  forintról 4, 500 milliárd
    forintra  nőtt  és  a  költségvetés  lakástámogatása  69,  7
    milliárd  forintról   ez   évben   108   milliárd   forintra
    emelkedett.  Álláspontja  szerint  mindezek  olyan  lényeges
    körülményváltozások, amelyek  az  érintett  hitelszerződések
    tartalmának  megváltoztatását   indokolttá  és   szükségessé
    tették. A  pénzügyminiszter arra nézve is nyilatkozott, hogy
    1991-ben a  piaci kamatlábak  nagysága 32  % volt, ez azután
    1993-ban -  az inflációcsökkenéssel  együtt -  25  %  körüli
    mértékre csökkent,  ekkor a  15 %-os lakáskölcsön kamatok is
    mérséklődtek    12     %-ra.    1995-ben    azután    megint
    inflációnövekedés és a kamatlábak emelkedése következett be.

    5.  Az   Alkotmánybíróság  az   Országos  Takarékpénztár  és
    Kereskedelmi  Bank   Részvénytársaságtól   származó   adatok
    alapján  megállapítja,   hogy  a   Pkvtv.  18.   §-ában  írt
    rendelkezések az  OTP-nél  kezelt  cc.  206.  000  lakáscélú
    kölcsönszerződést érintenek.  Az OTP  további kb.  200.  000
    olyan lakáscélú  kölcsönszerződést  bonyolít,  amelyekre  az
    adósok  korábbi   választása  alapján   a  Kátv.   66.   §-a
    vonatkozik, amelyek  után tehát  a kölcsönadósok a lakáscélú
    bankkölcsönök   mindenkori    ( piaci )   kamatát   fizetik.
    Hozzávetőlegesen   még    további   20-30.   000   lakáscélú
    kölcsönszerződés hitelezői a különféle takarékszövetkezetek.

    A Kátv.  hatálybalépésekor az  OTP  1.  700.  000  lakáscélú
    kölcsönszerződés hitelezői  alanya volt,  ez a  kedvezményes
    kamatozású kölcsönökkel  érintett lakásállomány  kb. 90 %-át
    tette ki,  a további  cc. 10  % tekintetében  a hitelezők  a
    lakásszövetkezetek  voltak.  1991.  december  31-re  az  élő
    lakáscélú kölcsönszerződések  száma jelentősen  csökkent. Az
    adósok    választása     alapján    418.    000    lakáscélú
    kölcsönszerződés maradt fenn 15 %-os kölcsönkamattal és 282.
    000 lakáscélú  hitelszerződés  vált  piaci  kamatozásúvá.  A
    lakáscélú bankkölcsönök  akkori ( piaci )  kamata 32 % volt,
    ez a  kamatláb 1993-tól  28 %-ra  mérséklődött,  majd  1995.
    júliusától kezdődően  31-33  %-ra  emelkedett.  A  lakáscélú
    bankkölcsönök   piaci   kamatának   1993-ban   bekövetkezett
    csökkenésével  párhuzamosan  az  OTP  a  15  %-os  lakáscélú
    hitelek  kamatlábát  12  %-ra  mérsékelte.  Megállapítja  az
    Alkotmánybíróság, hogy  az OTP-nél  elérhető betéti  kamatok
    25-26 %  körül vannak,  értékpapír  befektetéssel  -  tartós
    lekötéssel -  érhető el 28 %-ot meghaladó kamatnyereség vagy
    hozam.

                                II.

    A    Pkvtv.     18.     §-ában     foglalt     rendelkezések
    alkotmányellenességének  megállapítása   és   megsemmisítése
    iránt az  Alkotmánybírósághoz számos indítvány érkezett. Egy
    indítványozó kérte  a Ptk.  226. §  (2) bekezdésében foglalt
    rendelkezés megsemmisítését is.

    1.  Az   indítványozók  álláspontja   szerint   a   támadott
    rendelkezések   ellentétben   állnak   az   Alkotmánybíróság
    hivatkozott   határozatában   kifejtettekkel,   a   fennálló
    szerződések tartalmát  a  törvényhozó  -  ennek  alkotmányos
    feltételei hiányában  - egyoldalúan  ismét nem volt jogosult
    megváltoztatni és a kamatlábak mértékét jelentősen, 15 %-ról
    25 %-ra  felemelni. A  sérelmezett kamatemelés a már egyszer
    módosított, de  fix  kamatozású  és  a  további  változtatás
    lehetőségét   nem    tartalmazó   szerződések   tekintetében
    alkotmányellenes állami beavatkozásnak minősül.

    2. Az  indítványozók hivatkoztak  arra,  hogy  a  kifogásolt
    törvényi  rendelkezések   megengedhetetlen   diszkriminációt
    valósítanak meg, így ellentétben állnak az Alkotmány 70/A. §
    (1)  bekezdésében  foglalt  szabállyal.  A  Kátv.  vonatkozó
    rendelkezései szerint  ugyanis a  lakáscélú kölcsönök adósai
    1991-ben  választási   jogot  gyakorolhattak   a   kölcsönök
    kamatvonzata  tekintetében.   E   jogválasztás   alapján   a
    törvényhozó  a  korábban  megkötött  hitelszerződéseket  úgy
    módosította, hogy  vagy elengedte  a  fennálló  tőketartozás
    felét   ( 1/3-át )    a   megmaradó    kölcsönösszeg   piaci
    kamatvonzata ellenében,  vagy a  tőketartozást  érintetlenül
    hagyva a kamatlábat nem változó 15 %-os mértékre emelte fel.

    Azok   a    szerződési   kötelezettek,   akik   a   törvényi
    felhatalmazás alapján  ez utóbbi lehetőséget választották, a
    támadott törvényi  rendelkezések folytán  megengedhetetlenül
    hátrányos helyzetbe  kerültek a  választási jogukkal másként
    élő kölcsönadósokkal  szemben. A  most kifogásolt,  25  %-os
    mértékre történt  kamatemelés ugyanis  majdnem eléri a 31-33
    %-os  piaci  kamatmértéket,  ezzel  szemben  a  tőketartozás
    felének ( 1/3-ának )  elengedésére  vonatkozó  kedvezményben
    ezek az  adósok nem  részesültek. A  sérelmezett törvény így
    ezeket az  adósokat aránytalan  többletfizetésre kötelezi  a
    tőketartozástól részben  szabadult adósokhoz  képest,  amely
    alkotmányosan megengedhetetlen megkülönböztetésnek minősül.

    3.   További    indítvány   a    sérelmezett   rendelkezések
    alkotmányellenességét állította azon az alapon is, hogy azok
    ellentétben  állnak   a  Alkotmánynak  az  alapvető  jogokra
    vonatkozó 8.  § (1)  bekezdésében foglalt rendelkezésével, a
    piacgazdaságot  deklaráló   9.   §   (1)   bekezdésével,   a
    tulajdonjog  alapjogi   védelmét   garantáló   13.   §   (1)
    bekezdésével,  az   esélyegyenlőséget  célzó   70/A.  §  (3)
    bekezdésében   írt   szabállyal,   illetőleg   a   szociális
    biztonságot kifejező 70/E. § (2) bekezdésében foglaltakkal.

    4. Több  indítvány utalt  a törvények közötti kollízióra is,
    így a  támadott rendelkezéseket  ellentétben állónak látja a
    Ptk. 2.  § (1)  bekezdésével,  4.  és  5.  §-ával,  amely  a
    jóhiszeműség alapelvi  követelményét illetőleg a joggal való
    visszaélés tilalmát  fogalmazza meg,  továbbá a  Ptk. 277. §
    (1) bekezdésében kifejezett pacta sunt servanda elvével.

    Ezekre az  alkotmányos  és  törvényi  indokokra  figyelemmel
    kérték az indítványozók a sérelmezett törvényi rendelkezések
    alkotmányellenességének megállapítását  és ex  tunc  hatályú
    megsemmisítését.

                                III.

    Az Alkotmánybíróság  a  Pkvtv.  18.  §-a  vonatkozásában  az
    indítványokat megalapozottnak találta.

    1. A  Pkvtv. támadott rendelkezései az adósok által fizetett
    törlesztő  részletek   kamatlába  tekintetében   azoknak   a
    hitelszerződéseknek a  vonatkozásában idézett elő változást,
    amelyeket   az   Országos   Takarékpénztár   vagy   valamely
    takarékszövetkezet az  1988. december  31-e előtt  hatályban
    volt jogszabályok  alapján lakásépítés,  lakásvásárlás  vagy
    egyéb lakásépítési munkák céljára kötött a hiteladósokkal. E
    korábbi   jogszabályok    a   lakáscélú   kölcsönök   teljes
    feltételrendszerét   megállapították,   így   kijelölték   a
    szerződések alanyait a hitelezői pozícióban és - évenként és
    lakásépítési-lakásberuházási  konstrukciókként  változóan  -
    meghatározták az adósok ( vevők, építtetők, beruházók stb. )
    körét  is.   A  jogszabályok   megállapították  a  kölcsönök
    céljait, felhasználási módját, a folyósítható összegek felső
    határát,  a   kölcsönök  ( hosszú,   15-20-25  évre  szóló )
    lejáratát  és   a  hitelösszegek   után  fizetendő  kamatláb
    nagyságát,   a    fizetés   feltételeit.    Rendelkeztek   a
    jogszabályok a  részlettörlesztések szempontjairól  és az  e
    körben nyújtható különféle kedvezményekről.

    E korábbi  jogszabályi rendelkezések  -  mint  jogszabályban
    meghatározott standardizált  általános szerződési feltételek
    -   összetett,    hárompólusú   szerződési    jogviszonyokat
    konstruáltak. E komplex jogviszonyok két, egymással szorosan
    összefüggő szerződést  kapcsoltak össze,  jelesül egy  kvázi
    bizományi szerződést,  amely az  állam és a hitelszerződések
    megkötésére felhatalmazott  pénzintézetek között  állt fenn,
    másfelől  egy   kölcsönszerződést,  amelyet   a   jogosított
    pénzintézetek a  lakásépítőkkel  ( lakásvásárlókkal  stb.  )
    kötöttek meg.  A szerződések  szoros összefüggése  - egyebek
    között  -   abban  fejeződött   ki,  hogy  a  lakásépítőknek
    ( hiteligénylőknek )   nyújtott    kedvezményes   kamatozású
    hosszúlejáratú    kölcsönök     kamatkedvezményéből    adódó
    többletterhek megfizetését  az állam  vállalta, éspedig úgy,
    hogy a  kedvezményes és banki ( piaci ) kamat különbözetét a
    hitelszerződések megkötésére felhatalmazott pénzintézeteknek
    megtéríti. E  jogszabályok arról  is  rendelkeztek,  hogy  a
    kedvezményes lakáskölcsönöket a pénzintézeteknek a lakossági
    megtakarításokból    kell     folyósítani.    A    lakossági
    megtakarítások gyűjtőhelyei  e korábbi  jogszabályok hatálya
    idején ugyanis  a gyakorlatilag monopolhelyzetű OTP, továbbá
    a különféle takarékszövetkezetek voltak.

    2.  A   rendszerváltással,  a   piacgazdaság  felé   történő
    elmozdulással  ez   a  gazdasági,   pénzügyi,   szociológiai
    környezet lényegét  tekintve változott  meg.  Az  OTP  és  a
    takarékszövetkezetek pénzintézeti  monopolhelyzete megszűnt,
    új bankok  és  más,  pénzbefizetéssel  foglalkozó  gazdasági
    társaságok  alakultak,  ezzel  a  lakosság  számára  sokféle
    befektetési  és   értékmegőrzési,   ugyanakkor   gazdadogási
    lehetőség  nyílt  meg.  A  hatálybalépő  új  jogszabályok  a
    kamatkorlátozó rendelkezéseket  többségükben felszámolták, a
    lassan   kibontakozó    versenyben   a   bankok   és   egyéb
    pénzintézetek    olyan    kamatfeltételeket    kínáltak    a
    magánbetevőknek,  amelyek  már  üzleti,  piaci  szempontokon
    nyugodtak. Ezek  a tényezők és az ugrásszerűen bekövetkezett
    infláció-növekedés  együttesen  azt  eredményezték,  hogy  a
    kamatveszteség  szubvencionálását  jogszabályi  kötöttséggel
    vállaló   állam    a    szerződéseket    kezelő    OTP    és
    takarékszövetkezetek  javára   az  eredeti   kamatkülönbözet
    sokszorosát ( közel  tízszeresét ) kényszerült megfizetni. A
    jogszabályok   hatálybalépésekor   ugyanis   a   lebonyolító
    pénzintézeteknek fizetendő  állami szubvenció mértéke a 0-3,
    5 %-os  és az akkori 5-6 %-os kamatlábak különbözete volt. A
    bekövetkezett lényeges  körülményváltozások folytán  azonban
    ez a mérték a 0-3, 5 %-os és 28-32 %-os kamatlábkülönbözetre
    rúgott. E  lényegi változásokkal  így  az  állam  számára  a
    kedvezményes   lakáskamatok    és   a   piaci   hitelkamatok
    különbözetének szubvencionálása  az ún.  háttérjogviszonyban
    már elviselhetetlenné vált.

    3. A  Kátv. 64-68. §-ai erre az utóbb bekövetkezett és előre
    nem látható  rendkívüli  körülményváltozásra  tekintettel  a
    jogszabályokkal  "diktált"   hitelszerződésekben   radikális
    változtatásokat rendeltek  el.  A  rendelkezések  szerint  a
    törvény hatálybalépésekor az OTP-nél kezelt cc. 1. 700. 000,
    továbbá  a   különféle   takarékszövetkezeteknél   megkötött
    hitelszerződések  -   az  adósoknak   biztosított  vagylagos
    felhatalmazással   ( facultas    alternativa )   folytán   -
    módosultak :   a  kötelezettek  választása  szerint  vagy  a
    tőketartozás  felének   elengedése   mellett   a   megmaradó
    tőkeösszeg kamatai  a mindenkori  piaci kamatlábak mértékére
    emelkedtek, vagy - a tőkeösszeg érintetlenül hagyása mellett
    - a  tartozás kamatai  a piaci  kamatok felére  - 15  %-ra -
    változtak és  ezzel nem változó kamatozású, de az eredetinél
    terhesebb    kölcsönszerződésekké     alakultak    át.     A
    hitelügyeletekbe történt  törvényi beavatkozás  egyúttal azt
    is jelentette,  hogy azok,  aki a  tőketartozásuk 50  %-át a
    tárgyév   végéig    a   hitelezőknek    visszafizették,    a
    hiteljogviszonyból származó további kötelezettségük alól - a
    tartozás elengedése folytán - teljesen mentesültek.

    4. A  Kátv. ismertetett rendelkezéseit többszáz indítványozó
    kifogásolta az  Alkotmánybíróság előtt,  kérték  a  törvényi
    rendelkezések  alkotmányellenességének   megállapítását   és
    megsemmisítését.   Az   Alkotmánybíróság   már   hivatkozott
    32/1991. (VI.  6.) AB  határozatával ( ABH  1991, 146-169. )
    ezeket az indítványokat elutasította.

    Az Alkotmánybíróság 13/1990. (VI. 18.) AB határozata szerint
    ( ABH 1990,  55. )  a szerződési  szabadság  a  piacgazdaság
    lényegi eleme.  A szerződési szabadságot az Alkotmánybíróság
    e határozatában  önálló alkotmányos  jogként karakterizálta.
    Az  Alkotmánybíróság   felfogásában   tehát   a   szerződési
    szabadság alkotmányos alapjognak nem tekinthető, hanem az az
    Alkotmány  9.   §  (1)   bekezdésének   kontextusában   nyer
    alkotmányos értéktartalmat.  A szerződési  szabadság így nem
    részesül  alapjogi   védelemben  -  "még  lényegi  tartalmát
    illetően  is   korlátozható"  -   de   az   Alkotmánybíróság
    megkívánja a  korlátozás "alkotmányos  indokoltságát"  ( ABH
    1991, 159; 378. ) .

    Az Alkotmánybíróság  a 32/1991.  (VI. 6.)  AB  határozatában
    ( ABH 1991,  146, 166.  ) rámutatott  arra, hogy különösen a
    hosszú évekig  fennálló szerződési jogviszonyokra a jelentős
    gazdasági  -   esetleg  politikai   -,  pénzügyi   és  egyéb
    társadalmi  változások   nyilvánvalóan  számottevő   hatást,
    lényegi befolyást gyakorolnak. A szerződéskötéskor előre nem
    látott körülmények  ugyanis lényegesen  megváltoztathatják a
    szerződő  felek   helyzetét,  a   jogok  és  kötelezettségek
    arányát, és  valamelyikük számára  rendkívül  terhessé  vagy
    egyenesen  lehetetlenné   tehetik  a  szerződés  változatlan
    tartalommal  történő  fenntartását,  illetőleg  a  szerződés
    teljesítését.  Ezekben   a  rendkívüli   változást  előidéző
    esetekben a  törvények lehetővé teszik, hogy az egyes-egyedi
    jogviszonyokba  a   bíróság  beavatkozzék  és  módosítsa,  a
    megváltozott    körülményekhez     igazítsa    a     tartós,
    hosszúlejáratú szerződések  eredeti tartalmát.  Kimondta  az
    Alkotmánybíróság továbbá azt is, hogy ha a társadalmi méretű
    változások a szerződések nagy tömegét érintik, indokolt - és
    alkotmányosan  nem  kifogásolható  -,  hogy  a  jogviszonyok
    megváltoztatására, módosítására  a törvényhozás dolgozzon ki
    általános  megoldást.   Az  állam  azonban  jogszabállyal  a
    fennálló szerződések  tartalmát  általában  csak  ugyanolyan
    feltételek fennállása  esetén  módosíthatja,  változtathatja
    meg alkotmányosan,  mint amilyen  feltételek  fennállását  a
    bírósági úton  való szerződésmódosítás  megkövetel. Vagyis a
    tartós  jogviszonyok  jogszabállyal  történő  alakítására  a
    "clausula  rebus  sic  stantibus"  tételének  alkalmazásával
    kerülhet sor.  Eszerint a  jogalkotó -  akárcsak a bíróság -
    akkor   jogosult    a   fennálló    és   tartós   szerződési
    jogviszonyokat módosítani,  ha  a  szerződéskötést  követően
    beállott valamely  körülmény folytán a szerződés változatlan
    tartalommal  történő  fenntartása  valamelyik  fél  lényeges
    jogos érdekét  sérti, a körülményváltozás nem volt ésszerűen
    előrelátható, továbbá  ha az  túlmegy  a  normális  változás
    kockázatán.  A   jogszabályi  beavatkozásnak  pedig  további
    feltétele,  hogy  a  lényeges  körülményváltozás  társadalmi
    méretű legyen,  vagyis a szerződések nagy tömegét érintse. A
    törvényhozó feladata  meghatározni és  egyúttal  felelőssége
    eldönteni,  hogy   melyek  azok  a  területek,  amelyeken  a
    beavatkozás már  jogalkotási követelmény.  Azt pedig, hogy a
    beavatkozás feltételei  alkotmányosan fennállnak-e,  köteles
    bizonyítani.  Vita   esetén  viszont   az   Alkotmánybíróság
    jogosult a beavatkozás alkotmányosságát eldönteni, ugyanúgy,
    ahogy a  konkrét,  egyes  szerződésekben  a  Ptk.  241.  §-a
    alapján  esetenként   a  bíróság  jár  el  és  a  feltételek
    fennállása esetén módosítja a szerződések tartalmát.

    5. A  Kátv. vonatkozó rendelkezései tekintetében a rebus sic
    stantibus   klauzulájának    alkalmazási   feltételeit    az
    Alkotmánybíróság fennállónak,  bekövetkezettnek  tekintette.
    Határozatában az  Alkotmánybíróság rámutatott  arra, hogy  a
    lejátszódott   társadalmi   változások,   a   rendszerváltás
    rendkívülisége,  a  költségvetési  kiadásokból  16,  3  %-ra
    emelkedett lakáscélú  kiadások hatalmasra  nőtt mértéke,  az
    állam számára  tarthatatlan, elviselhetetlen teherré váltak.
    A hitelszerződések  mögöttes  jogviszonyaiban  -  vagyis  az
    állam  által   vállalt  szubvencionálásban   -  olyan   -  a
    szerződéskötést  követően   beállott  -   lényeges  változás
    következett  be,   amely  már   az  egyik  fél  -  vagyis  a
    kötelezettségvállaló állam  - lényeges  és jogos érdekének a
    sérelmével jár.  Ezért az Alkotmánybíróság az akkor támadott
    Kátv-vel   fennálló    szerződésekbe   történt   beavatkozás
    kivételességét alkotmányosan megengedettnek találta.

    6.  A   Pkvtv.  támadott   18.  §-a   a   korábbi   törvényi
    beavatkozással     15      %-ra     módosított     lakáscélú
    kölcsönszerződések kamatlábát mind az eredetileg kamatmentes
    vagy   évi   3,   5   %-ot   meg   nem   haladó   kamatozású
    hitelszerződések, mind  pedig a  3, 5 %-nál magasabb, de nem
    változó    kamatozású     kölcsönszerződések    tekintetében
    egységesen 25 %-ra emelte.

    A törvény  preambulumában megfogalmazott  indokok szerint  a
    törvényi  rendelkezések   célja  a  gazdasági  stabilizációt
    szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló 1995. évi XLVIII.
    törvényben meghatározott  kötelezettségeknek  az  1995.  évi
    költségvetési   előirányzatokban   való   érvényesítése.   A
    törvényi rendelkezést  bevezető címből pedig megállapítható,
    hogy a  módosítás a  központi költségvetés  előirányzatainak
    megalapozását célozza, illetőleg szolgálja.

    A pénzügyminiszter hivatkozott még a 10 %-os mértékű - 1993.
    óta bekövetkezett  - inflációnövekedésre, a piaci kamatlábak
    35 %  fölé emelkedésére, a lakástámogatások költségvetési és
    az adósságállomány abszolút növekedésére.

    Így   a    kifogásolt   törvényi    rendelkezések   ugyanúgy
    költségvetési   elnehezülési    indokokra,   inflációra   és
    adósságnövekedésre  hivatkozva   idéznek  elő   a   fennálló
    hitelszerződésekben  tartalmi  változást,  mint  azt  néhány
    évvel  korábban   a  Kátv.   rendelkezései  tették.  Ezek  a
    nehézségek   azonban    a   Kátv.    hatálybalépése   idején
    összefüggésben álltak  a közel  kétmillió  nagyságrendű  élő
    hitelszerződést    érintő,     illetőleg    ezek    mögöttes
    jogviszonyait befolyásoló  rendkívüli  gazdasági,  pénzügyi,
    társadalmi változásokkal.  A rendszerváltással az eredetileg
    egészen   más    gazdasági,   pénzügyi   koncepció   szerint
    kidolgozott  lakástámogatási   konstrukciók  alapvetően  más
    gazdaságpolitikai környezetbe  tevődtek át.  A piacgazdasági
    nyitás a  pénzügyi viszonyokat  kezdettől fogva érintette és
    gyökereiben változtatta  meg. A  kamatmaximumok feloldása, a
    piaci viszonyokra  épülő új  hitelkonstrukciók, a  lakossági
    megtakarítások tekintetében az OTP és a takarékszövetkezetek
    monopolhelyzetének a  megszűnése,  az  inflációs  folyamatok
    hirtelen és  számottevő felerősödése, a kamatlábak 5-6 %-ról
    28-32 %-ra  történő felfutása  - a  másik  oldalon  pedig  a
    kamatmentes,    vagy     rendkívül    alacsony    kamatozású
    hosszúlejáratú hitelszerződések  nagy száma,  a  hárompólusú
    lakástámogatási kölcsönkonstrukcióban lényeges, alapvető, az
    állami támogatást  számottevően érintő tényezőkké erősödtek.

    Mivel  a  vonatkozó  jogszabályokban  az  állam  vállalta  a
    pénzintézetek    számára     a    kamatveszteségek    teljes
    megtérítését, a  közel tízszeresére nőtt állami támogatás az
    eredeti    szerződési     konstrukciók    értékarányosságát,
    értékegyensúlyát teljesen  felborította. Ezekkel  a lényeges
    körülményváltozásokkal megvalósultak  azok a Ptk. 226. § (2)
    bekezdésében írt  kivételességi szempontok,  amelyek alapján
    jogszabály   a    már   fennálló    szerződések    tartalmát
    megváltoztathatja.

    7. Mindezek  a rendkívüli  körülményváltozások a  kifogásolt
    törvényi rendelkezések  összefüggésében már nem igazolhatók.
    A kamatkorlátozások  jogszabályi felszabadítása az 1991. évi
    törvényi   beavatkozást   megelőzően   már   megtörtént,   e
    tekintetben    tehát    nem    következett    be    lényeges
    körülményváltozás. A  piaci kamatok  mértéke 1991-ben  32  %
    volt, ez a kamatláb jelenleg az OTP közlése szerint 31-33 %-
    os, a  pénzügyminiszter nyilatkozata  szerint  35,  5  %-os,
    vagyis lényeges,  számottevő körülményváltozás  a kamatlábak
    tekintetében sem  állt  elő.  Az  1993-ban  bekövetkezett  -
    átmeneti  -   piaci  kamatlábcsökkenés   ugyanúgy,  mint  az
    infláció  csökkenése,  majd  ezek  ismételt  növekedése  nem
    haladja meg  a hosszúlejáratú  szerződésekben,  mint  tartós
    jogviszonyokban  bennerejlő  normális  kockázatot.  Mind  az
    inflációnövekedéssel -  annak 10  %-ot elérő mértékével is -
    mind pedig a paci kamatlábak 1-3 %-os növekedésével 1991-ben
    is lehetett  számolni. Nem  következett be  a szolgáltatások
    szerződési egyensúlyának  előre nem  látható felborulása,  a
    szerződések tartalmát  adó jogok és kötelezettségek az 1991.
    évi szerződésmódosítások  óta  nem  váltak  aránytalanná.  A
    szerződések 1991.  évi tartalmi  változása után  nem  állnak
    fenn tehát  azok a különleges feltételek, amelyek a clausula
    rebus   sic    stantibus   alkalmazását    megalapoznák.   A
    költségvetési  hiány   fokozódása  és   a   lakástámogatások
    növekedése sem olyan rendkívüli mértékű, amely ne lett volna
    előrelátható és  amely az  ésszerű  szerződési  kockázatokat
    meghaladná.

    Minderre  figyelemmel   a  hitelszerződések  tartalma  újabb
    jogszabályi úton  történő  megváltoztatásának  kivételes  és
    ennek folytán  alkotmányos indoka  nincs, a hitelszerződések
    módosítását  követően  olyan  lényeges  körülményváltozás  a
    szerződések  összefüggésében   nem  következett   be,  amely
    valamely fél  - az állam - lényeges és jogos érdekeit sérti,
    így a  Pkvtv.  támadott  18.  §-ában  foglalt  rendelkezések
    alkotmányellenesek. A  költségvetési hiányok pótlására és az
    adósságállomány csökkentésére  kidolgozott  gazdasági,  jogi
    megoldásoknak meg kell felelniük az Alkotmánynak.

    8.   Az   Alkotmánybíróság   a   hosszú   idejű   folyamatos
    jogviszonyokban rejlő kockázatviselés szempontjaira már több
    határozatában hivatkozott  [ ABH 1991,  146, 166. , 43/1995.
    (VI. 30.)  AB határozat,  ABK 1995.  június-július, 254. ] .
    Utalt  arra   is,  hogy  a  különféle  várományok  -  így  a
    jogszabállyal megállapított  szerződési ígéretek  is - annál
    nagyobb alkotmányos védelmet élveznek, minél közelebb állnak
    a "beteljesedéshez".  Vonatkozik  tehát  ez  az  alkotmányos
    követelmény    a     tartós,    hosszúlejáratú    szerződési
    kapcsolatokra is,  különösen akkor,  ha a  tartós szerződési
    viszonyok tartalmát  a jogalkotó  menetközben már  egy ízben
    megváltoztatta. Ebben  az esetben  a tartós  jogviszonyokban
    egyébként is  meglevő bizalmi elem méginkább hangsúlyozódik,
    a bizalmi  elv  alapján  eljáró  személyek,  szerződő  felek
    fokozott védelme előtérbe kerül.

    A Kátv. a szerződésekbe történő beavatkozáskor - figyelemmel
    a hiteljogviszonyokban  meglevő jelentős  állami  támogatási
    elemre - a hiteladósoknak a szerződések módosítását illetően
    választási jogot  biztosított. Azok  a kötelezettek,  akik a
    hátralékos  tőkeösszeg   változatlan  nagysága   mellett   a
    törlesztések után a piaci kamatok felére emelt kamattartozás
    fizetését választották, joggal bízhattak abban, hogy ezt a -
    a szerződések  egyébként kedvezőtlen megváltoztatása mellett
    vagylagosan nyújtott - kedvezményt a szerződések lejártáig -
    hacsak nem  következnek be  rendkívüli körülményváltozások -
    élvezni fogják. Ezt a bizalmi elemet a felkínált alternatíva
    ugyanis egyértelműen erősítette :  akik a változó - és közel
    kétszer olyan nagyságú - kamatfizetést választották, azoknak
    az  állam  a  hátralékos  tőketartozás  50  %-át  ( 1/3-át )
    nyomban elengedte.  A választási  jog gyakorlásával  tehát a
    hiteladósok egy  része a  felkínált  egyikfajta  kedvezményt
    nyomban   élvezhette,    sőt   azok    akik   a   hátralékos
    tőketartozásuk  50   %-át  e   választott   körben   azonnal
    befizették,  azok  tekintetében  a  szerződések  megszűntek,
    vagyis azok  az adósok  hiteltartozásuktól teljes  mértékben
    szabadultak.  Ebből   következik,  hogy  a  bizalmi  elem  a
    szerződéses kapcsolatokban megköveteli, hogy a nem azonnali,
    hanem a  jogviszonyok lebonyolódása folyamatában tartósan és
    visszatérően     megállapított      kedvezmény     ugyancsak
    fennmaradjon, annak  egyoldalú megváltoztatása önkényesen ne
    történhessen meg.  A hitelszerződések kötelezettjei az állam
    által felkínált  választási jog  gyakorlásakor e bizalmi elv
    alapján tehát  alappal feltételezhették, hogy a választáskor
    megszabott  újabb   feltételek   mellett   teljesíthetik   a
    jogszabályi    beavatkozással     terhesebbé    változtatott
    szerződési  kötelezettségeiket,  amennyiben  újabb  lényeges
    körülményváltozások nem  következnek be.  A  kedvezményes  -
    tehát  nem   piaci  -   kamatfeltételek  fizetését  választó
    kötelezettek így  a kamatfeltételek változatlanságában bízva
    koncentrálták szerződéseiket a kamatkedvezményes konstrukció
    alternatívájára  az   50  %-os   tőkeelengedés   kedvezménye
    helyett.  A   választott  szerződésmódosítás  fennmaradásába
    vetett bizalmuk  és várományuk  tehát  alkotmányos  védelmet
    kell hogy  élvezzen, már  csak azért  is,  mert  a  támadott
    jogszabállyal   történt   kamatemelés   folytán   lényegesen
    hátrányosabb   helyzetbe   kerülnének   a   többi,   másként
    választott jogosulttal  szemben. Ezek  közül  a  szerződések
    közül  hozzávetőlegesen   a  támadott   törvénnyel  érintett
    jogviszonyokkal   azonos    számú   ( mintegy   200   ezer )
    hitelszerződés   jelenleg    is   él   a   már   igénybevett
    tőkeelengedés kedvezményével, de ezeket a hitelszerződéseket
    a jogszabály-változtatás  nem érinti. Számos szerződés pedig
    -  az   élő  jogviszonyok   többszöröse  -  a  tőkeelengedés
    következtében rövidebb lejáratúvá vált - időközben megszűnt.
    Sok szerződés  szűnt meg  a fennmaradó  50 %-os tőketartozás
    egyösszegű  befizetése   folytán  is.  Minthogy  a  támadott
    törvénymódosítás  az   e  körbe  tartozó  hiteladósokat  nem
    érinti, a  jogszabály-változtatás  az  eredetileg  egyformán
    kezelt hiteladósok között olyan különbségtételt - mint egyéb
    helyzet szerinti  megkülönböztetést  -  valósít  meg,  amely
    egyenlőtlen  jogelosztásnak   minősül,  és   amely  már   az
    Alkotmány 70/A. § (1) bekezdése alapján megengedhetetlen.

    A támadott  törvényi rendelkezések  tehát az egyenlő elbánás
    elvét  is   sértik.  A   Kátv.  kínálta   alternatívakor   a
    hiteladósok a  szerződések  hátralékos  lefolyását  illetően
    ugyanis   valamilyen   elképzeléssel   rendelkeztek,   amely
    választásuk alapját  szolgáltatta. Alappal feltételezhették,
    hogy mindaddig,  amíg a körülmények lényegesen nem változnak
    meg,   a    szerződéseket   a    módosított    feltételekkel
    teljesíthetik. A  támadott törvényi  rendelkezések folytán a
    szerződések lebonyolódása  azonban lényegesen  eltér eredeti
    elképzeléseiktől, anélkül, hogy számottevő körülményváltozás
    bekövetkezett volna.  Így meghiúsult az a szerződési alap és
    a    választásukkal     elérni    kívánt    cél,    amelynek
    figyelembevételével a  változatlan -  15 %-os  -  kamatozású
    hitelszerződések fenntartása mellett döntöttek. A kifogásolt
    változtatás  ezért  alapvetően  rendíti  meg  a  szerződések
    módosított tartalmába vetett bizalmat, a választást motiváló
    kedvezmény  ígéretébe   vetett  hitet.   Az  ilyen  törvényi
    változtatás -  anélkül, hogy  az utóbb  beállt és  előre nem
    látható körülményváltozások  folytán az  állam  lényeges  és
    jogos  érdeke   sérülne  -  már  ellentétes  a  jogbiztonság
    követelményével, amely  az Alkotmány  2. §  (1) bekezdésében
    deklarált jogállamiság  lényeges alkotóeleme.  A  kifogásolt
    törvényi  rendelkezések  tehát  emiatt  is  ellentétesek  az
    Alkotmánnyal.

    9.  Mivel  a  szerződési  szabadság  nem  részesül  alapjogi
    védelemben,   az    indítványok    elbírálása    során    az
    Alkotmánybíróság a nem alapjogi korlátozások alkotmányossági
    megítélésének  szempontjait   figyelembevéve  járt   el.  Az
    Alkotmánybíróság állandó  gyakorlatában  az  alapjognak  nem
    minősülő jogok az Alkotmány 70/A. §-a, 2. § (1) bekezdése és
    az 54.  § (1)  bekezdése közvetítésével  kapcsolódnak be  az
    alkotmányos védelembe.  A nem  alapjogokat érintő korlátozás
    akkor   alkotmányellenes,    ha    az    "önkényes",    azaz
    "indokolatlan", vagyis  nincs  ésszerű  oka,  mert  a  norma
    ilyenkor sérti  az emberi  méltósághoz való  jogot, hisz  az
    ilyen  esetben   bizonyosan  nem  kezelték  az  érintetteket
    egyenlő méltóságú  személyként, s nem értékelték mindegyikük
    szempontjait  hasonló   figyelemmel,   körültekintéssel   és
    méltányossággal.   Ennek    az   állandó   alkotmánybírósági
    gyakorlatnak    a     szerződési    szabadság    alkotmányos
    korlátozhatóságára vonatkozó  konkretizálását határozta  meg
    az Alkotmánybíróság  a rebus  sic stantibus  klauzulájának a
    feltételeivel.   Mivel    az   állam   csak   e   feltételek
    bekövetkezése    esetén,     tehát    a     szerződéskötések
    ( szerződésmódosítások ) után  beállott  lényeges  és  jogos
    érdeksérelemmel     járó      nyomós     körülményváltozások
    bekövetkeztekor     változtathatja      meg      jogszabályi
    beavatkozással a tartós, folyamatos szerződések tartalmát, a
    támadott       törvényi       rendelkezésekkel       történt
    szerződésmódosításoknak   ésszerű    alapja   nincs,    azok
    önkényesek és  alkotmányosan nem  indokolhatók. A  gazdasági
    stabilizációs  törekvéseknek   az  1995.  évi  költségvetési
    előirányzatokban való  érvényesítése, illetőleg az 1995. évi
    központi  költségvetés  előirányzatainak  a  megalapozása  a
    fennálló szerződések  jogszabályi úton történő módosításának
    nem elegendő  alkotmányos indoka. Önmagában nem az a 10 %-os
    mértékű inflációnövekedés  és a piaci kamatlábak néhány %-os
    emelkedése sem.  Az infláció  a gazdasági-piaci  élet minden
    szereplőjét, a nemzetgazdaság egészét és a teljes lakosságot
    érinti.  A   hitelszerződések  1991.   évi  módosítása   óta
    "inflációs robbanás",  rendkívüli, előreláthatatlan  mértékű
    infláció nem  következett be.  A 32 %-ról 35, 5 %-ra történt
    piaci kamatláb-növekedés sem rendkívüli, előreláthatatlan és
    a normális szerződési kockázatokat meghaladó változás. Végül
    a belső  adósságállomány növekedése  és  a  lakástámogatások
    költségvetési emelkedése  sem olyan  jelentős, amely a rebus
    sic stantibus klauzulájának alkalmazhatóságát megalapozná. E
    tekintetben   nem   hagyható   figyelmen   kívül,   hogy   a
    hitelszerződések 1991.  évi módosítása  után -  1993 és 1994
    években  -   pozitív  irányú  változások  is  bekövetkeztek,
    amelyek mérsékelték  e  szerződések  tekintetében  az  állam
    terheit. Ez  a tény is bizonyítja, hogy a mostani változások
    a tartós jogviszonyok normális kockázati körébe esnek.

    Mindezekre  figyelemmel   az  Alkotmánybíróság   álláspontja
    szerint   a   kifogásolt   törvényi   szabályok   sértik   a
    jogbiztonság alkotmányos  követelményét [ Alkotmány 2. § (1)
    bekezdés ] , a  szerződési szabadság alkotmányos jogát, mert
    az ésszerűen előrelátható körülményváltozások és a rebus sic
    stantibus   klauzulája    ellenére    jelentenek    önkényes
    beavatkozást  a   lakáshitel  szerződések   egy  csoportjába
    ( Alkotmány 9.  § ) , továbbá  a jogok  egyenlő  elosztására
    vonatkozó  alkotmányi   előírást  [ Alkotmány  70/A.  §  (1)
    bekezdés ] ,  mert   megengedhetetlenül  különböztetnek   az
    ugyanazon kötelezetti  csoportba tartozó hiteladósok között.
    Önmagában tehát  ezek a körülményváltozások az állampolgárok
    tömegeit  érintő  szerződések  jogszabályi  módosításához  -
    egyéb alkotmányos  feltételek hiányában  - nem  vezethetnek.
    Ezért az  Alkotmánybíróság az  indítványokat megalapozottnak
    találta,    a     kifogásolt    törvényi     rendelkezéseket
    alkotmányellenesnek ítélte és azokat megsemmisítette.

                                IV.

    1.  Az  indítványokban  megfogalmazott  további  alkotmányos
    kifogások megalapozottságát,  illetőleg  megalapozatlanságát
    az Alkotmánybíróság  már nem  vizsgálta. Az Alkotmánybíróság
    az érintett  hitelszerződésekkel kapcsolatos alkotmányossági
    álláspontját a  32/1991. (VI.  6.)  AB  határozatában  ( ABH
    1991,  146-166.   )  már  megfogalmazta,  így  az  ugyanezen
    jogviszonyokra vonatkozó  újabb törvényi szerződésmódosítást
    e  korábban   kifejtett   álláspontja   körében   és   annak
    figyelembevételével bírálta el.

    Nem  foglalkozott   az  Alkotmánybíróság  az  indítványokban
    felhozott azokkal  a törvényi  kollíziókkal sem,  amelyek az
    indítványozók szerint a támadott törvényi rendelkezések és a
    Ptk.  alapelvei,   illetőleg   a   Ptk-nak   a   szerződések
    teljesítésére vonatkozó  szabályai között  állnak  fenn.  Az
    Alkotmánybíróság a 35/1991. (VI. 21.) AB határozatában ( ABH
    1991, 170-171.  ) elvi éllel mutatott rá arra, hogy két vagy
    több törvényi rendelkezés esetleges kollíziója önmagában nem
    jelent    alkotmányellenességet.     Az    ilyen    rendezés
    alkotmányellenessé csak  akkor  válik,  ha  az  egyúttal  az
    Alkotmány valamelyik  rendelkezésének a sérelmével is együtt
    jár.   Ezért    az   Alkotmánybíróság    az   indítványokban
    megfogalmazott ezeket a kifogásokat nem vizsgálta.

    2. Az  Alkotmánybíróság  a  Ptk.  226.  §  (2)  bekezdésében
    foglalt rendelkezés  alkotmányellenességének megállapítására
    és megsemmisítésére  irányuló indítványokat  a 32/1991. (VI.
    6.) AB  határozatával ( ABH 1991, 159. ) elutasította. Mivel
    az e  törvényi rendelkezést  kifogásoló indítvány a törvényi
    szabályt ugyanolyan indokokkal támadja, mint amely indokok a
    korábbi indítványokban megfogalmazódtak, az Alkotmánybíróság
    az  ezzel  kapcsolatos  indítványt  -  ítélt  dologra  ( res
    judicata ) hivatkozással - visszautasította.

    3. Az  Alkotmánybíróság határozatának  a  Magyar  Közlönyben
    való közzétételét  az Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi
    XXXII. törvény 41. §-a alapján rendelte el.
                          Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke

              Dr. Ádám Antal           Dr. Kilényi Géza
              alkotmánybíró               alkotmánybíró

                           Dr. Lábady Tamás
                         előadó alkotmánybíró

                          Dr. Schmidt Péter
                            alkotmánybíró

             Dr. Szabó András     Dr. Tersztyánszky Ödön
               alkotmánybíró              alkotmánybíró

             Dr. Vörös Imre           Dr. Zlinszky János
             alkotmánybíró                 alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     The fundamental change of conditions (an increase of general interest rates) on a special long-term loan for home-building
     Number of the Decision:
     .
     66/1995. (XI. 24.)
     Date of the decision:
     .
     11/21/1995
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1995-3-010?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .