Ügyszám: 1418/D/1996
.
.
Előadó alkotmánybíró: Kukorelli István Dr.
Az indítvány lényege:

A határozat száma: 39/2007. (VI. 20.) AB határozat

ABH oldalszáma: 2007/464
.
A határozat kelte: Budapest, 06/19/2007
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság alkotmányjogi panasz, valamint  jogszabály
  alkotmányellenességének    utólagos    vizsgálatára    irányuló
  indítvány   tárgyában,   továbbá   mulasztásban   megnyilvánuló
  alkotmányellenesség megállapítása tárgyában hivatalból  eljárva
  –  dr.  Kovács  Péter és dr. Lenkovics Barnabás  alkotmánybírók
  különvéleményével – meghozta a következő

                           határozatot:

  1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy  az  egészségügyről
  szóló  1997.  évi CLIV. törvény 58. § (4) bekezdésének  második
  mondata   alkotmányellenes,  ezért  azt   a   jelen   határozat
  közzétételének napjával megsemmisíti.
  Az  egészségügyről  szóló 1997. évi CLIV.  törvény  58.  §  (4)
  bekezdése  a  következő szöveggel marad hatályban:  „(4)  Ha  a
  védőoltásra  kötelezett  személy e  kötelezettségének  írásbeli
  felszólításra  sem  tesz  eleget,  az  egészségügyi  hatóság  a
  védőoltást határozattal rendeli el.”

  2.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy  az  egészségügyről
  szóló   1972.  évi  II.  törvénynek  a  járványügyre  vonatkozó
  rendelkezései  végrehajtásáról  szóló  9/1972.  (VI.  27.)  EÜM
  rendelet 4. § (2) bekezdése alkotmányellenes volt.

  3.  Az  Alkotmánybíróság az egészségügyről szóló 1972. évi  II.
  törvénynek     a     járványügyre    vonatkozó    rendelkezései
  végrehajtásáról szóló 9/1972. (VI. 27.) EÜM rendelet 4.  §  (2)
  bekezdése  konkrét ügyben történő alkalmazásának  a  kizárására
  irányuló indítványt elutasítja.

  4.  Az Alkotmánybíróság – hivatalból eljárva – megállapítja: az
  Alkotmány  50.  §  (2) bekezdését és az 57.  §  (5)  bekezdését
  sértő, mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenes helyzet jött
  létre annak következtében, hogy az Országgyűlés nem biztosított
  hatékony  jogorvoslati  eszközt  a  kötelező  védőoltás   alóli
  mentesítés megtagadásával szemben.
  Az Alkotmánybíróság felhívja az Országgyűlést, hogy jogalkotási
  feladatának 2008. március 31-ig tegyen eleget.

  5.  Az Alkotmánybíróság az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
  törvény  58.  § (1) és (3) bekezdése, valamint a  (4)  bekezdés
  első   mondata   alkotmányellenességének   megállapítására   és
  megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

  6.  Az  Alkotmánybíróság az egészségügyről szóló 1972. évi  II.
  törvény  15. § (1) bekezdése, valamint az egészségügyről  szóló
  1972. évi II. törvénynek a járványügyre vonatkozó rendelkezései
  végrehajtásáról szóló 9/1972. (VI. 27.) EÜM rendelet 4.  §  (1)
  és   (3)   bekezdése  alkotmányellenességének   megállapítására
  előterjesztett alkotmányjogi panaszt elutasítja.

  7.  Az  Alkotmánybíróság az egészségügyről szóló 1972. évi  II.
  törvény    6.    §    (3)   bekezdése   alkotmányellenességének
  megállapítására     előterjesztett    alkotmányjogi     panaszt
  visszautasítja.

  8.    Az    Alkotmánybíróság   az   indítványokat    egyebekben
  visszautasítja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás
                                  
                                 I.

   Az   indítványozó   házaspárt  az  Állami  Népegészségügyi   és
   Tisztiorvosi  Szolgálat  Tatai  Városi  Intézete  közigazgatási
   határozatban  arra kötelezte, hogy pótolja gyermekeik  elmaradt
   védőoltásait.  A  közigazgatási szerv a határozatot  előzetesen
   végrehajthatónak  nyilvánította. Az indítványozók  fellebbezése
   alapján eljárt Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
   Komárom-Esztergom  Megyei  Intézete az  első  fokú  határozatot
   helybenhagyta.

   Ezt  követően  az indítványozók pert indítottak a közigazgatási
   határozat   felülvizsgálata  iránt.  Az   első   fokon   eljárt
   Tatabányai   Városi  Bíróság  az  1995.  október  16-án   kelt,
   9.P.22.419/1994/11. számú ítéletével a keresetet  elutasította.
   Az indítványozók fellebbezése alapján másodfokon eljárt Komárom-
   Esztergom   Megyei   Bíróság  az  1996.  június   18-án   kelt,
   Kf.20.264/1996/3.  számú ítéletével helybenhagyta  az  elsőfokú
   bíróság   ítéletét.   A  másodfokú  ítélet   rendelkező   része
   ugyanakkor  kimondta,  hogy  a  bíróság  mellőzi  a  kifogásolt
   közigazgatási   határozatból  annak  előzetes   végrehajthatóvá
   nyilvánítását,  valamint  az elsőfokú ítélet  indokolásának  az
   indítványozók      gyermeknevelésre     való      alkalmasságát
   megkérdőjelező mondatát.

   A  másodfokú ítélet indokolása szerint az egészségügyről  szóló
   1972. évi II. törvény (a továbbiakban: Eütv1.) 6. § (2) és  (3)
   bekezdése,   valamint  a  7.  §  (3)  bekezdése,   továbbá   az
   egészségügyről  szóló 1972. évi II. törvénynek  a  járványügyre
   vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 9/1972. (VI. 27.)
   EÜM  rendelet  (a  továbbiakban:  R1.)  1-4.  §-ai  alapján  az
   indítványozók    kötelesek    betartani    a    közegészségügyi
   rendelkezéseket,   és   pótolniuk  kell   gyermekeik   elmaradt
   védőoltásait.  A  másodfokú  bíróság  az  ítélet  indokolásában
   kitért   az   indítványozók  –  keresetlevélben   kifejtett   –
   álláspontjára,  amely  szerint vallási,  világnézeti  elveikkel
   ellentétes  a kötelező védőoltás. A bíróság hangsúlyozta,  hogy
   az Alkotmány 60. §-a alapján mindenkinek joga van a gondolat, a
   lelkiismeret  és a vallás szabadságára, azonban a lelkiismereti
   és  vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi
   IV.  törvény  4.  §-a  szerint a jog gyakorlása  –  ha  törvény
   másként   nem   rendelkezik  –  nem  mentesít  az  állampolgári
   kötelezettség  teljesítése  alól. Mindazonáltal  a  bíróság  az
   ítélet indokolásában felhívta az indítványozók figyelmét,  hogy
   joguk   van   alkotmányjogi  panasszal  az  Alkotmánybírósághoz
   fordulni,  ha  úgy  vélik,  az alperes  határozata  és  az  azt
   jóváhagyó   bírósági   határozatok   sértik   az   Alkotmányban
   biztosított jogaikat.

   Az  indítványozók számára 1996. október 1-jén  kézbesítették  a
   jogerős   ítéletet.  Az  indítványozók  1996.  november   27-én
   alkotmányjogi  panaszt terjesztettek elő az  Alkotmánybíróságon
   (a  továbbiakban: Indítvány1.). Álláspontjuk szerint a Komárom-
   Esztergom  Megyei  Bíróság  ítélete  alapvető  jogok   lényeges
   tartalmának   korlátozását  jelenti,   nevezetesen   sérti   az
   Alkotmány  60. § (1) és (2) bekezdését, 67. §-át,  70/A.  §-át,
   valamint   70/D.   §-át.  Az  indítványozók  az   alkotmányjogi
   panaszban az alkalmazott jogszabályok közül az Eütv1. 6. §-ával
   szemben  fogalmaztak meg alkotmányossági kifogást. Álláspontjuk
   szerint  a  kötelező védőoltások olyan beavatkozást jelentenek,
   amelyek  végleges és visszafordíthatatlan változást okoznak  az
   emberi  szervezetben,  és egészségkárosodás  valós  veszélyének
   teszik ki az egyéneket. Az indítványozók úgy ítélték meg,  hogy
   alkotmányellenes „a jelenlegi magyarországi helyzet, melyben az
   állam   gyámként  dönt  állampolgárai  személye   felől,   azok
   egészségének   kockára  tételéről  egy  általa   elérendő   cél
   irdekében,   anélkül,   hogy   lehetőséget   adna   a   felelős
   mérlegelésre    és   döntésre”.   Emellett   az   indítványozók
   kinyilvánították: „vallásunk meggyőződése is, hogy a  szervezet
   egészségesen tartására nem idegen anyagok vérbe fecskendezése a
   megfelelő   módszer”.  Az  alkotmányjogi   panasz   tartalmazza
   továbbá,   hogy   az   Eütv1.  csak  a  testi   állapot   káros
   befolyásolása  esetén ad felmentési lehetőséget  a  védőoltások
   beadása  alól,  holott  az Alkotmány a lelki  egészséghez  való
   jogot is elismeri.

   Az  indítványozók az alkotmányjogi panaszhoz három  mellékletet
   csatoltak.   Az   1.  számú  melléklet  külföldi   szakirodalmi
   példákkal  támasztja  alá,  hogy a védőoltások  valós  veszélyt
   jelentenek az egyén egészségére, bizonyos esetekben  halált  is
   okozhatnak.   A   2.  számú  mellékletben  felsorolt   külföldi
   szakirodalmi  hivatkozások  azt  példázzák,  hogy  a   beoltott
   személyek  is  megbetegedhetnek az adott  betegségben,  illetve
   tünetmentesen  átadhatják másoknak  a  kórokozót.  A  3.  számú
   melléklet Dánia, Finnország, Nagy-Britannia, Norvégia és  Svájc
   magyarországi   követségének  az  indítványozók   számára   írt
   válaszleveleit  tartalmazza,  amelyek  arról  tájékoztatják  az
   indítványozókat,  hogy  a  megkeresett  országokban   nincsenek
   kötelező  gyermekkori védőoltások, a szülők  önkéntes  döntésén
   múlik, hogy a gyermekek melyik ajánlott védőoltást kapják  meg.
   A  finn  és  a norvég válaszlevél tartalmazza továbbá,  hogy  a
   kormány,    illetve    az   egészségügyi   miniszter    járvány
   megelőzésének céljából elrendelheti a népesség vagy  annak  egy
   része kötelező beoltását.

   Az   indítvány   beérkezését  követően   írásban   fordult   az
   Alkotmánybírósághoz az Állami Népegészségügyi  és  Tisztiorvosi
   Szolgálat       Országos       Tisztifőorvosi       Hivatalának
   igazgatóhelyettese.    Levelében    arról    tájékoztatta    az
   Alkotmánybíróságot,    hogy    az   indítványozók    szakmailag
   megalapozatlan  információkat  terjesztenek  a  védőoltásokról,
   amelyek   rendkívül   fontosak  egyes  gyermekkori   betegségek
   megelőzéséhez.    Az    igazgatóhelyettes     –     álláspontja
   alátámasztására – mellékelte az Infektológiai Szakmai Kollégium
   elnökének levelét.

   Az  indítványozók 2000-ben – részben a védőoltásokra  vonatkozó
   jogszabályi  rendelkezések változása miatt – újabb indítvánnyal
   fordultak  az  Alkotmánybírósághoz, amelyben  pontosították  és
   kiegészítették      alkotmányjogi      panaszukat,      továbbá
   alkotmányellenesség  utólagos  megállapítását  kezdeményező  új
   indítványt  terjesztettek elő (a továbbiakban: Indítvány2.).  A
   módosított   alkotmányjogi  panaszban  az   indítványozók   azt
   kezdeményezték,  hogy  az Alkotmánybíróság  állapítsa  meg:  az
   alkotmányjogi   panasz   alapjául   szolgáló   ügyben   történt
   alkalmazása   idején  alkotmányellenes  volt  az  –   időközben
   hatályon kívül helyezett – Eütv1. 6. § (3) bekezdése és  15.  §
   (1)  bekezdése, valamint a szintén hatályon kívül helyezett R1.
   4. §-a.

   Az  indítvány2. utólagos normakontrollra vonatkozó részében  az
   indítványozók kifejezett kérelme az egészségügyről szóló  1997.
   évi  CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv2.) 58. § (1),  (3)  és
   (4)   bekezdése   alkotmányellenességének  megállapítására   és
   megsemmisítésére   vonatkozott,   továbbá   arra,    hogy    az
   Alkotmánybíróság „állapítsa meg a törvényhozás  számára  azokat
   az  alkotmányos  követelményeket,  amelyeket  szem  előtt  kell
   tartania, hogy a szabályozás megfeleljen az Alkotmánynak”.

   A    kérelem   indokolásában   az   indítványozók   kifejtették
   álláspontjukat a kötelező védőoltások és azon belül a gyermekek
   számára   beadandó   védőoltások  alkotmányjogi   megítélésével
   összefüggésben. Az Alkotmány 54. § (1) bekezdésére, 60.  §  (1)
   bekezdésére,  67.  §  (1)  bekezdésére,  valamint  70/D.  §-ára
   hivatkozva  megfogalmazták,  hogy  az  Eütv2.-ben,  valamint  a
   fertőző   betegségek   és  a  járványok  megelőzése   érdekében
   szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998.  (VI.  3.)
   NM  rendeletben  (a továbbiakban: R2.) az állam „a  védőoltások
   kötelezővé   tétele  során  bizonyos  egyéni  és   egészségügyi
   kockázatok csökkentése, az oltásra kötelezett személy és  mások
   jogainak védelme érdekében, valamint a közérdekre hivatkozással
   alapjogot  korlátoz”. Az indítványozók álláspontja szerint  nem
   önmagában  a  védőoltások  kötelezővé tétele  alkotmányellenes,
   hanem   az,  hogy  a  hatályos  rendelkezések  nem  megfelelően
   szabályoznak számos, alapjogi szempontból lényeges garanciát.

   Az  Indítvány2.  az  Eütv2.  több rendelkezésével  kapcsolatban
   alkotmányossági   aggályokat   fogalmaz   meg,   jogalkalmazási
   nehézségeket    említ,    és   alkotmányossági    követelmények
   megállapítását  kezdeményezi.  Határozott  kérelmet  az  Eütv2.
   három rendelkezésével összefüggésben tartalmaz az Indítvány2.

   Az  Eütv2.  58.  §  (1)  bekezdése,  amely  a  védőoltás  alóli
   mentesítésről rendelkezik, az indítványozók szerint  ellentétes
   az  Alkotmány 2. § (1) bekezdésével (jogállamiság elve), az 50.
   §   (2)   bekezdésével   (közigazgatási  határozatok   bírósági
   felülvizsgálatának követelménye), valamint az Alkotmány  57.  §
   (1) bekezdésével (bírósághoz fordulás joga) és (5) bekezdésével
   (jogorvoslathoz való jog). Az indítványozók kifogásolják,  hogy
   sem  a  támadott  rendelkezés, sem az Eütv2. más  szabálya  nem
   határozza  meg,  hogy  kérelemre vagy hivatalból  történik-e  a
   mentesítés;  mi  az  egészségügyi  hatóság  pontos  szerepe  az
   eljárásban; megismerhetik-e az érintettek a döntést; élhetnek-e
   jogorvoslattal  a  közigazgatási  hatóság  és   a   kezelőorvos
   döntésével  szemben.  Az indítványozók  felhívják  a  figyelmet
   arra,   hogy   a   gyakorlatban  a  hatóság  nem  közigazgatási
   határozatban   dönt  a  hozzájárulásról.  Az  indítványozók   a
   mentesítés   szabályozását  érintő  alkotmányossági  kifogásaik
   között  említik,  hogy  az R2. 11. § (1)  bekezdése  alapján  a
   védőoltások ellenjavallatait az Országos Epidemiológiai Központ
   által  kiadott  Módszertani Levél tartalmazza, amelyben  számos
   kötelező   jellegűként  megfogalmazott  rendelkezés  található.
   Például   a   II.E.pont  így  rendelkezik:  „Gyermekközösségbe,
   továbbá  alsófokú (<15 év) oktatási intézménybe csak az  előírt
   oltásokkal rendelkező gyermekek vehetők fel.”

   Az Eütv2. 58. § (3) bekezdése, amelynek első mondata szerint  a
   védőoltásra  kötelezett személyt értesíteni  kell  a  védőoltás
   módjáról,  céljáról,  helyéről és  idejéről,  az  indítványozók
   szerint   ellentétes  az  Alkotmány  57.  §  (5)   bekezdésében
   biztosított jogorvoslathoz való joggal, valamint a 70/D. §-ában
   biztosított  egészséghez  való  joggal.  Az  indítványozók  azt
   kifogásolják, hogy a szabályozás nem teszi egyértelművé, hogy a
   védőoltásra kötelezett személyt megilleti-e az Eütv2. 13-14. §-
   ában biztosított tájékoztatáshoz való jog.

   Az Eütv2. 58. § (4) bekezdése, amelynek második mondata szerint
   a  védőoltást  elrendelő  határozat  –  jogorvoslatra  tekintet
   nélkül   –  azonnal  végrehajtható,  az  indítványozók  szerint
   ellentétes az Alkotmány 50. § (2) bekezdésével, valamint az 57.
   §  (1)  és  (5) bekezdésével. Az indítványozók úgy ítélik  meg,
   hogy   ez   a   rendelkezés   formálissá   teszi   a   bírósági
   jogorvoslatot,  mert  a  határozat  végrehajtása  a   védőoltás
   beadását jelenti, és így a bíróság már nem tud az ügy érdemében
   dönteni,  nincs  mód az utóbb törvénytelennek  bizonyult  aktus
   reparációjára. Az indítványozók utalnak az Indítvány1.-re és az
   annak   benyújtásakor   hatályos   szabályozásra:   az   Eütv2.
   szigorítást  jelent, hiszen az Eütv1. nem írta elő az  előzetes
   végrehajthatóságot,   és  az  alkotmányjogi   panasz   alapjául
   szolgáló  ítéletben  a  bíróság indokolatlannak  minősítette  a
   közigazgatási  eljárás  általános szabályai  alapján  elrendelt
   előzetes végrehajtást.

                                 II.

   1. Az Alkotmány indítványokkal érintett rendelkezései:

   „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.”
   „8.  §  (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
   és   elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek   tiszteletben
   tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
   (2)   A   Magyar   Köztársaságban  az   alapvető   jogokra   és
   kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
   alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
   „37.  § (3) A Kormány tagjai törvényben vagy kormányrendeletben
   kapott felhatalmazás alapján feladatkörükben eljárva rendeletet
   adnak ki, amelyek törvénnyel és kormányrendelettel nem lehetnek
   ellentétesek.  A  rendeleteket  a  hivatalos  lapban  ki   kell
   hirdetni.”
   „50.  §  (2)  A  bíróság ellenőrzi a közigazgatási  határozatok
   törvényességét.”
   „54.   §   (1)   A   Magyar  Köztársaságban   minden   embernek
   veleszületett  joga  van az élethez és az  emberi  méltósághoz,
   amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.”
   „57.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt  mindenki
   egyenlő,  és  mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene  emelt
   bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit a
   törvény   által  felállított  független  és  pártatlan  bíróság
   igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.
   (…)
   (5)   A  Magyar  Köztársaságban  a  törvényben  meghatározottak
   szerint   mindenki  jogorvoslattal  élhet  az  olyan  bírósági,
   közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a jogát  vagy
   jogos  érdekét sérti. A jogorvoslati jogot – a jogviták ésszerű
   időn  belüli  elbírálásának  érdekében,  azzal  arányosan  –  a
   jelenlévő  országgyűlési képviselők kétharmadának  szavazatával
   elfogadott törvény korlátozhatja.”
   „60.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban mindenkinek  joga  van  a
   gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára.
   (2)  Ez  a jog magában foglalja a vallás vagy más lelkiismereti
   meggyőződés szabad megválasztását vagy elfogadását,  és  azt  a
   szabadságot,  hogy vallását és meggyőződését mindenki  vallásos
   cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon  akár
   egyénileg,   akár   másokkal   együttesen   nyilvánosan    vagy
   magánkörben  kinyilváníthassa  vagy  kinyilvánítását  mellőzze,
   gyakorolhassa vagy taníthassa.”
   „67. § (1) A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a
   családja, az állam és a társadalom részéről arra a védelemre és
   gondoskodásra,  amely a megfelelő testi, szellemi  és  erkölcsi
   fejlődéséhez szükséges.
   (2)  A  szülőket megilleti az a jog, hogy a gyermeküknek adandó
   nevelést megválasszák.
   (3)   A  családok  és  az  ifjúság  helyzetével  és  védelmével
   kapcsolatos     állami    feladatokat    külön    rendelkezések
   tartalmazzák.”
   „70/A.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság biztosítja  a  területén
   tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve   az
   állampolgári  jogokat,  bármely  megkülönböztetés,  nevezetesen
   faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy  más  vélemény,
   nemzeti  vagy  társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy
   egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
   (2)  Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen hátrányos
   megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.
   (3)  A  Magyar  Köztársaság a jogegyenlőség  megvalósulását  az
   esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó  intézkedésekkel  is
   segíti.”
   „70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a
   lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez.
   (2)  Ezt  a  jogot  a  Magyar Köztársaság  a  munkavédelem,  az
   egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével,
   a rendszeres testedzés biztosításával, valamint az épített és a
   természetes környezet védelmével valósítja meg.”

   2. Az Eütv1. indítványokkal érintett rendelkezései:

   „6.  §  (3) A közegészségügyi-járványügyi rendelkezések alapján
   kötelező   szűrővizsgálat,  orvosi   vizsgálat   (ellátás)   és
   védőoltás ingyenes.
   15.  §  (1)  Fertőző  betegség ellen a veszélyeztetett  személy
   kötelező védőoltása, illetőleg megelőző gyógyszeres kezelése (a
   továbbiakban  együtt:  védőoltás)  rendelhető  el.  A  beoltott
   személy a védőoltás hatékonyságának ellenőrzése céljából orvosi
   vizsgálat alá vonható.”

   3. Az Eütv2.-nek az Indítvány2.-vel érintett rendelkezései:

   „57.  §  (1) A védőoltás célja a fertőző betegségekkel szembeni
   aktív, illetve passzív védettség kialakítása.
   (2)  A  miniszter  rendeletben határozza meg azokat  a  fertőző
   betegségeket, amelyek esetében
   a) életkorhoz kötötten,
   b) megbetegedési veszély esetén, illetőleg
   c) külföldre történő kiutazás esetén a kiutazó költségén
   kötelező védőoltás elrendelésének van helye.
   (3)   A   miniszter  egyes  munkakörökben  való  foglalkoztatás
   feltételeként     a     munkáltató    költségére     védőoltási
   kötelezettséget írhat elő.
   (4)  A  védőoltásra nem kötelezett személy kérésére  –  kiskorú
   esetében  törvényes  képviselője hozzájárulásával  –  orvosilag
   indokolt esetben védőoltásban részesíthető.
   (5)  A  védőoltással  egy tekintet alá esik  az  egyes  fertőző
   betegségek esetén alkalmazott megelőző gyógyszeres kezelés.
   (6)   Védőoltás   kizárólag  az  egészségügyi   hatóság   által
   engedélyezett oltóanyaggal és az engedélyező okiratban szereplő
   céllal és feltételekkel végezhető.
   (7)   Az   oltóanyagok  és  egyéb  immunbiológiai  készítmények
   előállítására, forgalomba hozatalára és hatósági  ellenőrzésére
   külön jogszabály rendelkezései az irányadóak.
   58.  §  (1) A kötelező védőoltás alól a kezelőorvos átmenetileg
   vagy  –  az  egészségügyi hatóság hozzájárulásával – véglegesen
   mentesítheti  azt,  akinek  egészségi  állapotát  vagy  meglévő
   betegségét a védőoltás várhatóan károsan befolyásolná.
   (2)  A  védőoltásra  kötelezett és a  védőoltásban  részesített
   személyekről nyilvántartást kell vezetni.
   (3)  A  védőoltás módjáról, céljáról, helyéről  és  idejéről  a
   védőoltásra kötelezett személyt, illetve törvényes képviselőjét
   értesíteni  kell.  A  védőoltásra  kötelezett  kiskorú  személy
   megjelenéséről a törvényes képviselő köteles gondoskodni.
   (4)  Ha  a  védőoltásra kötelezett személy e  kötelezettségének
   írásbeli felszólításra sem tesz eleget, az egészségügyi hatóság
   a  védőoltást  határozattal rendeli el. A védőoltást  elrendelő
   határozat   –   jogorvoslatra   tekintet   nélkül   –   azonnal
   végrehajtható.”

   Az R1. indítványokkal érintett rendelkezései:
   „4.   §   (1)   A   gyermekeket  életkorhoz  kötötten   gümőkór
   (tuberculosis),    torokgyík    (diphtheria),     szamárköhögés
   (pertussis), merevgörcs (tetanus), gyermekbénulás (polimyelitis
   anterior  acuta), kanyaró (morbilli), rózsahimlő  (rubeola)  és
   mumpsz   (parotitis   epidemica)   ellen   védőoltásban    kell
   részesíteni.
   (2) Azt, hogy az (1) bekezdésben felsorolt védőoltásokat milyen
   életkorban  és  milyen  módon  kell  alkalmazni,  a   népjóléti
   miniszter tájékoztatóban teszi közzé.
   (3) A védőoltási kötelezettség
   a) a torokgyík, a szamárköhögés és a merevgörcs elleni elmaradt
   első, második és harmadik védőoltásra a 7. életév,
   b)  a torokgyík, a merevgörcs elleni elmaradt negyedik, továbbá
   a  gyermekbénulás, valamint a kanyaró, a rózsahimlő és a mumpsz
   elleni elmaradt védőoltásokra a 14. életév
   betöltéséig áll fenn.”

   Az R2.-nek az Indítvány 2.-vel érintett rendelkezései:
   „11.  §  (1) A védőoltások ellenjavallatait az OEK által évente
   kiadott ML tartalmazza.
   (2)  A védőoltás alóli mentesítést igazoló orvosi szakvéleményt
   – végleges mentesítés esetén a városi intézet jóváhagyását is –
   dokumentálni  kell az oltókör és az oltásra kötelezett  személy
   oltási nyilvántartásában.”
   „14.  § (1) A védőoltásra kötelezett személy köteles védőoltás,
   továbbá  – ha a védőoltást megelőzően szűrővizsgálat, vagy  azt
   követően a védőoltás eredményének ellenőrzése szükséges – szűrő-
   ,  illetőleg ellenőrző vizsgálat céljából a megjelölt helyen és
   időben megjelenni, és magát az oltásnak, illetőleg vizsgálatnak
   alávetni.   A  védőoltásra  kötelezett  kiskorú  megjelenéséről
   törvényes képviselője gondoskodik.”

                                III.

   Az indítvány részben megalapozott.

   1.  Az  Alkotmánybíróság  először azt vizsgálta  meg,  hogy  az
   Indítvány1.-ben   előterjesztett   és   az   Indítvány   2.-vel
   pontosított és kiegészített alkotmányjogi panasz megfelel-e  az
   Alkotmánybíróságról   szóló  1989.  évi   XXXII.   törvény   (a
   továbbiakban:  Abtv.)  48.  § (1) és (2)  bekezdésében  foglalt
   feltételeknek:
   „(1)  Az  Alkotmányban  biztosított jogainak  megsértése  miatt
   alkotmányjogi  panasszal  fordulhat az Alkotmánybírósághoz  az,
   akinek  a jogsérelme az alkotmányellenes jogszabály alkalmazása
   folytán következett be, és egyéb jogorvoslati lehetőségeit  már
   kimerítette, illetőleg más jogorvoslati lehetőség nincs számára
   biztosítva.
   (2) Az alkotmányjogi panaszt a jogerős határozat kézbesítésétől
   számított hatvan napon belül lehet írásban benyújtani.”

   Az Alkotmánybíróság irányadó gyakorlata szerint az Abtv. 48.  §
   (1)   és   (2)   bekezdésében  foglalt  törvényi   feltételeket
   együttesen  kell értelmezni, és figyelembe venni [23/1991.  (V.
   18.)  AB  végzés,  ABH  1991, 361-362.;  41/1998.  (X.  2.)  AB
   határozat, ABH 1998, 306, 309.].

   2.   Az   indítványozók  a  Komárom-Esztergom  Megyei   Bíróság
   Kf.20.264/1996/3. számú, jogerős ítéletét 1996.  október  1-jén
   vették    kézhez.   A   közigazgatási   határozattal   szembeni
   jogorvoslati  lehetőségeiket az indítványozók kimerítették.  Az
   alkotmányjogi panaszt 1996. november 27-én, vagyis az Abtv. 48.
   §   (2)   bekezdésének   megfelelően,   a   jogerős   határozat
   kézbesítésétől  számított hatvan napon belül terjesztették  elő
   az Alkotmánybíróságon.

   3.  Az  Abtv.  48.  §  (1)  bekezdése szerint  az  Alkotmányban
   biztosított  jogok megsértése miatt nyújtható be  alkotmányjogi
   panasz,   ha   a   jogsérelem  jogalkalmazás  (alkotmányellenes
   jogszabály  alkalmazása) során következett be.  Ez  alapján  az
   Alkotmánybíróság   az   indítványozók   egyéni    érintettségét
   vizsgálja.  [50/2003.  (XI. 5.) AB határozat,  ABH  2003,  566,
   585.]

   Az indítványozók azért terjesztettek elő alkotmányjogi panaszt,
   mert  a  közigazgatási  és  a  bírósági  eljárás  során  hozott
   határozatokban  gyermekeik  elmaradt  védőoltásainak  pótlására
   kötelezték őket. Vagyis a konkrét esetben a gyermekek  kötelező
   védőoltása  és  az  arra  vonatkozó szabályozás  tekinthető  az
   indítvány   alapjául  szolgáló  –  feltételezett   –   alapjogi
   sérelemnek.  Ebből következik, hogy az Alkotmány indítványokban
   hivatkozott rendelkezései – 54. § (1) bekezdés, 60.  §  (1)  és
   (2)  bekezdés, 67. §, 70/A. §, 70/D. § – egyfelől  az  érintett
   gyermek alapjogaiként kerültek megnevezésre, másfelől a  szülők
   arra   vonatkozó   alapjogaiként,  hogy   gyermekeikről   saját
   világnézetüknek  és lelkiismereti meggyőződésüknek  megfelelően
   gondoskodjanak.

   4.  Az  Indítvány 2.-vel módosított alkotmányjogi panaszban  az
   indítványozók  az  Eütv1.  6. § (3)  bekezdése  és  15.  §  (1)
   bekezdése,  valamint  az  R1.  4.  §-a  alkotmányellenességének
   megállapítását    kezdeményezték.    Az    Eütv1.    kifogásolt
   rendelkezéseit  az Eütv2. 246. § (1) bekezdés a)  pontja  1998.
   július  1-jével  hatályon  kívül helyezte.  Az  R1.  kifogásolt
   rendelkezését  az  R2. 42. § (2) bekezdés a) pontja  –  szintén
   1998. július 1-jével – hatályon kívül helyezte.

   Az   Alkotmánybíróság   hatályon  kívül  helyezett   jogszabály
   alkotmányellenességét   nem   vizsgálja,   hacsak   nem   annak
   alkalmazhatósága   is   eldöntendő   kérdés   (335/B/1990.   AB
   határozat,  ABH  1990,  261, 262.).  Hatályon  kívül  helyezett
   jogszabály  alkotmányossági vizsgálata a konkrét  normakontroll
   két  esetében,  az  Abtv.  38. § (1) bekezdése  szerinti  bírói
   kezdeményezés, és a 48. § szerinti alkotmányjogi panasz alapján
   lehetséges,   mivel   ezekben  az  esetekben   az   alkalmazott
   jogszabály alkotmányellenességének megállapítására és –  ha  az
   indítványozó  különösen fontos érdeke  indokolja  –  a  konkrét
   ügyben  való  alkalmazási  tilalom kimondására  van  lehetőség.
   Ezért  az  Alkotmánybíróság úgy ítélte  meg,  hogy  a  támadott
   rendelkezések alkotmányossági vizsgálatának nem akadálya,  hogy
   azok az indítványok elbírálásakor már nincsenek hatályban.

   5.  A  Komárom-Esztergom Megyei Bíróság az alkotmányjogi panasz
   alapjául  szolgáló  ítéletében  az  Eütv1.  és  az  R1.  számos
   rendelkezésére    hivatkozott.   Ezek    közé    tartozik    az
   indítványokban  kifogásolt Eütv1. 6. § (3) bekezdése,  valamint
   az R1. 4. §-a. Ugyanakkor az ítélet kifejezetten nem hivatkozik
   az Eütv1. 15. § (1) bekezdésére.

   Az  Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz érdemi elbírálását
   kizáró  tényezőnek tekinti azt, ha az indítványozó a panaszában
   olyan  jogszabályi  rendelkezés alkotmányellenességét  állítja,
   amelyet  a  panaszos  ügyében  a  jogerős  határozatot  meghozó
   bíróság  nem  alkalmazott. [1050/D/1999. AB végzés,  ABH  2005,
   1581,  1582.;  870/D/2002. AB végzés, ABH  2005,  1634,  1638.;
   177/D/2004. AB határozat, ABH 2006, 1557, 1566.; 725/D/2004. AB
   határozat, ABH 2006, 1617, 1626.]

   A  Komárom-Esztergom  Megyei Bíróság  az  alkotmányjogi  panasz
   alapjául  szolgáló  ítéletében az  Eütv1.  általános,  alapelvi
   rendelkezéseire   hivatkozott:   a   járványügyi    feladatokat
   körvonalazó  6.  § (2) bekezdésére, a közegészségügyi,  illetve
   járványügyi   célból  kötelező  vizsgálatok  és   beavatkozások
   ingyenességéről  rendelkező 6. § (3)  bekezdésére,  valamint  a
   közegészségügyi  rendelkezések megtartására  és  végrehajtására
   vonatkozó     állampolgári     kötelességet     általánosságban
   megfogalmazó 7. § (3) bekezdésére.

   Az  Eütv1. 15. § (1) bekezdése arról rendelkezik, hogy  fertőző
   betegség  ellen a veszélyeztetett személy kötelező  védőoltása,
   illetve megelőző gyógyszeres kezelése rendelhető el. A beoltott
   személy a védőoltás hatékonyságának ellenőrzése céljából orvosi
   vizsgálat alá vonható. Az Alkotmánybíróság megítélése szerint a
   kötelező  védőoltásokat az Eütv1.-nek ez a  rendelkezése  tette
   lehetővé.  Az  R1.  – a bírósági ítéletben  hivatkozott  és  az
   indítványokkal szintén támadott – 4. §-a az Eütv1.  15.  §-ának
   végrehajtásaként  rendelkezik az életkorhoz  kötötten  kötelező
   védőoltásokról.

   A  benyújtott  alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló  alapjogi
   sérelemnek a gyermekek kötelező védőoltása és az arra vonatkozó
   szabályozás   tekinthető.  Ezért  az  Alkotmánybíróság   –   az
   alkotmányjogi panaszban foglalt kérelmet, valamint  a  bírósági
   ítélet egészét alapul véve – nem tekintette az Eütv1. 15. § (1)
   bekezdése  érdemi  elbírását  akadályozó  tényezőnek,  hogy   a
   jogerős  ítélet indokolásában a bíróság ezt a rendelkezést  úgy
   alkalmazta, hogy nem említette paragrafusszám szerint.

   6.  Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint alkotmányjogi panasz
   esetében az Abtv. 48. §-ából fakadó követelmény, hogy közvetlen
   összefüggés  legyen  a jogsérelem és a támadott  norma  között.
   [7/1994.  (II.  18.)  AB  határozat,  ABH  1994,  68,   72-73.;
   104/D/1994.  AB határozat, ABH 1994, 693, 694.; 382/B/1995.  AB
   határozat,  ABH 1997, 810, 813.; 725/D/2004. AB határozat,  ABH
   2006, 1617, 1629.]

   Az Eütv1. 6. § (3) bekezdése arról rendelkezik, hogy ingyenesek
   a  közegészségügyi-járványügyi rendelkezések  alapján  kötelező
   vizsgálatok  és  ellátások, köztük a kötelező  védőoltások.  Az
   indítványozók  alkotmányjogi  panasza  az  életkorhoz  kötötten
   kötelező  védőoltások és a kötelezést érvényre juttató bírósági
   határozat   alkotmányosságát   vonta   kétségbe.    Ezért    az
   Alkotmánybíróság   megítélése   szerint   nem   áll   fenn   az
   Alkotmánybíróság  érdemi  eljárását  megalapozó  kapcsolat   az
   Eütv1. 6. §-ának a térítésmentességről rendelkező (3) bekezdése
   és az alapjogi sérelem között.

   Mindezek  alapján az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  az
   Abtv.  48. § (1) és (2) bekezdése alapján az Eütv1. 15.  §  (1)
   bekezdésének   és  az  R1.  4.  §-ának  érdemi  alkotmányossági
   vizsgálatára kerülhet sor.

   Az  Eütv1.  6. § (3) bekezdésével összefüggésben előterjesztett
   alkotmányjogi  panaszt  az Alkotmánybíróság  a  725/D/2004.  AB
   határozatban  foglaltakkal (ABH 2006, 1617, 1629.) összhangban,
   az    Alkotmánybíróság   ideiglenes   ügyrendjéről   és   annak
   közzétételéről szóló módosított és egységes szerkezetbe foglalt
   3/2001.   (XII.   3.)  Tü.  határozat  (ABH  2003,   2065.;   a
   továbbiakban: Ügyrend) 29. § e) pontjában foglaltak  alapján  –
   mint érdemi elbírálásra alkalmatlant – visszautasította.

                                 IV.

   1.   Az   alkotmányjogi  panasz  alapján  az   Alkotmánybíróság
   megvizsgálta az Eütv1. 15. § (1) bekezdésének és az R1.  4.  §-
   ának    alkotmányosságát.   Az   indítványozók    a    támadott
   rendelkezéseket  azért kifogásolták, mert azok  –  álláspontjuk
   szerint az Alkotmány 54. § (1) bekezdésével, 60. § (1)  és  (2)
   bekezdésével, 67. §-ával, 70/A. §-ával, valamint  70/D.  §-ával
   ellentétesesen  –  kötelezővé teszik a  gyermekek  védőoltását.
   Ezért  az  Alkotmánybíróság azt vizsgálta, hogy az Alkotmánnyal
   összeegyeztethető-e,  hogy  az  Eütv1.  és  az   R1.   támadott
   rendelkezései életkorhoz kötötten kötelező védőoltásokat tettek
   lehetővé,  illetve írtak elő. A más célból, illetve más  alanyi
   körben   elrendelhető  kötelező  védőoltásokról  (megbetegedési
   veszély,  külföldre történő kiutazás, meghatározott  munkakörök
   betöltése)  az Alkotmánybíróság nem foglalt állást. Ennek  oka,
   hogy  az alkotmányjogi panaszt tartalmazó Indítvány1. alapja  a
   gyermekek   védőoltásának   pótlásáról   rendelkező    bírósági
   határozat,  míg az – alkotmányjogi panaszt kiegészítő,  továbbá
   absztrakt  utólagos normakontrollt kezdeményező  –  Indítvány2.
   nem a kötelező védőoltások létét kifogásolta.

   Az   alkotmányossági  kérdés  összetettsége  és  az   Alkotmány
   alkotmányjogi      panaszban     felhívott     rendelkezéseinek
   összefüggései miatt az Alkotmánybíróság először azt  vizsgálta,
   hogy  a támadott szabályozás az Alkotmány mely rendelkezéseivel
   áll   érdemi   összefüggésben,  illetve   az   Alkotmány   mely
   rendelkezéseit korlátozza.

   2.   Az   egészségügyben  a  védőoltás  a  fertőző   betegségek
   megjelenése  és  a járványok elleni védekezés  egyik  módja.  A
   védőoltás  során  elpusztított vagy legyengített  kórokozókból,
   illetve   a   kórokozóknak   az  ellenanyag-képződést   kiváltó
   alkotóelemeiből   készült  oltóanyagot   juttatnak   az   ember
   szervezetébe.  A  védőoltás közvetlen célja, hogy  a  szervezet
   ellenanyag-termeléssel   reagáljon,   és   védetté   váljon   a
   kórokozókkal szemben. A védőoltások többségét a bőr alá vagy az
   izomzatba adják, de léteznek szájon át beadható oltóanyagok is.
   Következésképpen   a   kötelező  védőoltások   közegészségügyi,
   járványügyi     célból    elvégzett    invazív     egészségügyi
   beavatkozásnak tekinthetők.

   Az életkorhoz kötötten kötelező védőoltások rendszere gyermekek
   beoltására  irányul.  Az  Indítvány1. benyújtásának  idején  az
   Eütv1. 15. § (1) bekezdése alapján az R1. 4. §-a határozta meg,
   hogy  a  gyermekeket mely betegségek ellen és hány  éves  korig
   kell védőoltásban részesíteni. Az (1) bekezdés határozta meg az
   egyes  betegségek  elleni kötelező védőoltások  körét  [gümőkór
   (tuberculosis),    torokgyík    (diphtheria),     szamárköhögés
   (pertussis), merevgörcs (tetanus), gyermekbénulás (polimyelitis
   anterior  acuta),  kanyaró  (morbilli),  rózsahimlő  (rubeola),
   mumpsz  (parotitis  epidemica)]. A  (3)  bekezdés  rendelkezett
   arról,  hogy a védőoltások egyik részében a 7. életévig,  másik
   részében   a  14.  életévig  áll  fenn  a  védőoltás  beadására
   vonatkozó  kötelezettség.  A  védőoltások  beadásának   rendjét
   azonban   az  R1.  nem  határozta  meg.  A  (2)  bekezdés   úgy
   rendelkezett: a népjóléti miniszter tájékoztatóban teszi közzé,
   hogy  a  felsorolt  védőoltásokat milyen életkorban  és  milyen
   módon kell alkalmazni.

   Mindezeket  figyelembe véve foglalt állást az  Alkotmánybíróság
   arról,  hogy  az  Indítvány  1.-ben  említett  alapvető   jogok
   korlátozását jelentette-e az Eütv1. 15. § (1) bekezdésén és  az
   R1. 4. §-án alapuló védőoltási rendszer.

   3.   Az   Alkotmánybíróság  az  életkorhoz  kötötten   kötelező
   védőoltások     kifogásolt     rendszerének     alkotmányossági
   vizsgálatakor  abból  indult  ki, hogy  gyakorlata  szerint  az
   egészségügyi  beavatkozások az Alkotmányban  elismert  alapvető
   jogok  közül  az  emberi  méltósághoz  való  joggal  állnak   a
   legszorosabb   összefüggésben.   Az   Alkotmány   54.   §   (1)
   bekezdésében elismert emberi méltósághoz való jogot  a  8/1990.
   (IV.  23.)  AB  határozatban  az „általános  személyiségi  jog”
   alkotmányi   megfogalmazásának   minősítette.   „Az   általános
   személyiségi jog »anyajog«, azaz olyan szubszidiárius  alapjog,
   amelyet  mind  az  Alkotmánybíróság, mind  a  bíróságok  minden
   esetben felhívhatnak az egyén autonómiájának védelmére,  ha  az
   adott  tényállásra a konkrét, nevesített alapjogok  egyike  sem
   alkalmazható.” (ABH 1990, 44-45.)

   3.1.   Az   Alkotmánybíróság  számos  határozatot   hozott   az
   önrendelkezéshez való jog és a magánszférához való jog mint  az
   Alkotmány   54.   §   (1)   bekezdéséből   következő   „különös
   személyiségi  jogok” alapján. [57/1991. (XI. 8.) AB  határozat,
   ABH 1991, 279.; 1/1994. (I. 7.) AB határozat, ABH 1994, 29, 35-
   36.;  75/1995.  (XII. 21.) AB határozat, ABH 1995,  376,  380.;
   5/1996.  (II. 23.) AB határozat, ABH 1996, 47.; 11/1996.  (III.
   13.)  AB  határozat,  ABH 1996, 240.; 20/1997.  (III.  19.)  AB
   határozat,  ABH 1997, 85.; 4/1998. (III. 1.) AB határozat,  ABH
   1998, 71.; 10/2001. (IV. 12.) AB határozat, ABH 2001, 123.]

   A  36/2000.  (X. 27.) AB határozat kimondta, hogy az  Eütv.  az
   Alkotmány  54.  §  (1) bekezdésében foglalt emberi  méltósághoz
   való  jogból következően a betegek jogai közé tartozik – többek
   között – az egészségügyi beavatkozásokba való beleegyezés és az
   ellátás   visszautasításának  joga  is.  „Az   Alkotmánybíróság
   megítélése  szerint  az  egészségügyi ellátás  során  szükséges
   beavatkozásokba való beleegyezés, illetve annak visszautasítása
   a  személyiségi  jogok  gyakorlásától elválaszthatatlan.”  [ABH
   2000,  241. Megerősítve: 56/2000. (XII. 19.) AB határozat,  ABH
   2000, 527.]

   A  testület  gyakorlatából következik továbbá, hogy  az  orvosi
   beavatkozások    feletti   önrendelkezési   jog   (egészségügyi
   önrendelkezési   jog)   tágabb   kategória   az    egészségügyi
   beavatkozások  visszautasításához való jognál. [64/1991.  (XII.
   17.)  AB határozat, ABH 1991, 297, 301.; 48/1998. (XI. 23.)  AB
   határozat, ABH 1998, 333.; 36/2000. (X. 27.) AB határozat,  ABH
   2000, 241.; 56/2000. (XII. 19.) AB határozat, ABH 2000, 527.]

   Az  Alkotmánybíróság  a 21/1996. (V. 17.)  AB  határozatban  az
   emberi  méltósághoz  való  jog és  az  egyéni  kockázatvállalás
   összefüggéséről  általános  érvénnyel  mondta  ki:   „Önmagának
   mindenki  árthat, s vállalhat kockázatot, ha  képes  a  szabad,
   tájékozott  és felelős döntésre. A nagykorúaknak a jog  be  nem
   avatkozása   széles  lehetőséget  ad  erre,  s   az   általános
   személyiségi jogból folyó jog az önmeghatározásra és cselekvési
   szabadságra  [Alkotmány 54. § (1) bekezdés]  garantálja  ezt  a
   lehetőséget.   Az   állam   korlátozó   gyámkodása    csak    a
   határesetekben  alkotmányossági  viták  tárgya  (a   kábítószer
   élvezésének büntetésétől az eutanáziáig).” (ABH 1996, 74, 80.)

   Az  alkotmánybírósági gyakorlat alapján megállapítható, hogy az
   Alkotmány  54. § (1) bekezdése széles körű védelemben részesíti
   a  szabad, tájékozott és felelősségteljes döntésre képes  ember
   saját    teste    és   sorsa   feletti   rendelkezési    jogát.
   [Összefoglalóan:  43/2005. (XI. 14.) AB  határozat,  ABH  2005,
   536, 541-543.]

   3.2.   Az   Alkotmánybíróság  gyakorlata  szerint   a   személy
   döntésképességének meghatározó jelentősége van  a  tekintetben,
   hogy  gyakorolni  tudja-e  az önrendelkezéshez  való  jogot.  A
   21/1996.   (V.   17.)  AB  határozat  kimondta:  „A   gyermeket
   megilletik  az  alapjogok.  Az Alkotmány  kifejezetten  csak  a
   választójogból zárja ki a gyermekeket. A gyermek az alapjogokat
   – mint mindenki más is – azokkal a feltételekkel gyakorolhatja,
   amelyeket  az  egyes  jogterületek számára előírnak.  Az  ilyen
   korlátozások   viszont   alkotmányossági   vizsgálat    tárgyai
   lehetnek.
   Ahol  a  törvények  nem  szabályozzák a  kis-  és  fiatalkorúak
   joggyakorlását,  az  Alkotmány  alapján  esetről  esetre   kell
   meghatározni,   hogy   a   gyermek   mely   alapjogot,   milyen
   vonatkozásban  gyakorolhat maga, illetve,  hogy  ki  gyakorolja
   nevében és érdekében, illetve, hogy gyermek voltára és a 67. §-
   ra  tekintettel az alapjog gyakorlásának egyes területeiről nem
   zárható-e ki teljesen. A gyermek alapjoggyakorlásának – s  ezen
   belül  a  személyes joggyakorlásnak – lehetősége a joggyakorlás
   következményeit   átfogó   döntési  képesség   kibontakozásával
   együtt, a növekvő korral egyre szélesebb lesz.” (ABH 1996,  74,
   78-79.)

   Az   Alkotmánybíróság  a  36/2000.  (X.  27.)  AB  határozatban
   kifejtette,  hogy  a  Ptk.  szerinti  cselekvőképesség  és   az
   egészségügyi ellátásokra vonatkozó döntésképesség fogalmai  nem
   feltétlenül  esnek egybe. Ugyanis az egészségügy  terén  nem  a
   vagyoni   vonatkozású  szerződéseknél  megkövetelt,  az   ügyek
   viteléhez  szükséges belátási képességről  van  szó,  hanem  az
   egészséget,   testi   épséget,  életet  befolyásoló   események
   megértéséről. (ABH 2000, 260.)

   A   43/2005.   (XI.  14.)  AB  határozat  megállapította:   „Az
   egészségügyi  beavatkozásokra vonatkozó döntésképesség  magában
   foglalja,   hogy  az  érintett  képes  megérteni  a   döntéshez
   szükséges   információkat;  képes  megérteni   döntése   minden
   lehetséges  következményét; továbbá képes közölni  döntését  az
   orvossal. A Ptk. szerint nem teljesen cselekvőképes személy  is
   lehet döntésképes egyes egészségügyi vizsgálatok, beavatkozások
   tekintetében.”   (ABH  2005,  536,  547-548.)  „Általánosságban
   elmondható,  hogy  egyes  beavatkozásokról  a  gyermekek  és  a
   mentális sérültek is képesek autonóm döntést hozni”. (ABH 2005,
   551.)

   3.3.  Az  életkorhoz  kötötten  kötelező  védőoltások  vizsgált
   rendszerében  –  az  R1. alapján – az oltások  egyik  részét  a
   gyermek  a  7. életévéig, másik részét a 14. életévéig  kellett
   beadni. Az egyes védőoltások beadásának szűkebben meghatározott
   idejét  is  tartalmazó oltási rendszer és az  oltási  kampányok
   szabályairól    az   R1.   nem   rendelkezett.    Mindazonáltal
   megállapítható,  hogy  a  védőoltások  egy  részét  újszülött-,
   illetve  csecsemőkorban adják be, és az  R1.  a  14.  életévben
   határozta  meg  az  életkorhoz kötött védőoltási  kötelezettség
   felső korhatárát.

   Az Alkotmánybíróság jelen ügyben úgy ítélte meg, hogy az R1. 4.
   §-ában  járványügyi, közegészségügyi célból, gyermekek  számára
   intézményesített  védőoltások  alanyai  nem   rendelkeznek   az
   Alkotmány  54. § (1) bekezdéséből következő önrendelkezési  jog
   gyakorlásához szükséges döntéshozatali képességgel. A csecsemők
   esetében értelemszerűen minden egészségügyi beavatkozás  esetén
   kizárt  az  önrendelkezési jog gyakorlása. A 14. életév  alatti
   gyermekek  esetén  –  bizonyos életkor  felett  –  elvileg  nem
   zárható  ki  az önrendelkezési jog érvényesülésének vizsgálata.
   (Például  a  kutatási, kísérleti célú beavatkozások  esetében.)
   Azonban  a  védőoltások  rövid és  hosszú  távú  előnyeinek  és
   hátrányainak  megítéléséhez szükséges különleges  megfontolások
   miatt   a  14.  életév  alattiak  nem  képesek  tájékozott   és
   felelősségteljes döntésre az oltásokról. Ezért a jelen  esetben
   vizsgált  szabályozás – a jogalanyok döntésképességének  hiánya
   miatt – nem korlátozza az önrendelkezési jogot.

   4.1.  Az  Alkotmánybíróság az Alkotmány 54.  §  (1)  bekezdésén
   alapuló  általános  személyiségi jog alkotóelemének  tekinti  a
   személyiség integritásához való jogot, amelynek része  a  testi
   integritáshoz  való  jog. A 75/1995. (XII.  21.)  AB  határozat
   kimondta:  „Az  emberi  méltósághoz  való  jog  tehát   magában
   foglalja   az   önrendelkezés  szabadságához  való  alkotmányos
   alapjogot  csakúgy, mint a személy testi integritásához  fűződő
   alapjogot is, így ezek korlátozása kizárólag az Alkotmány 8.  §
   (2)  bekezdésében foglalt rendelkezés keretei között  történhet
   meg.”  [ABH 1995, 376, 381. Megerősítve: 4/1998. (III.  1.)  AB
   határozat,  ABH  1998, 71, 74.; 1270/B/1997. AB határozat,  ABH
   2000,  713,  717.; 43/2004. (XI. 17.) AB határozat,  ABH  2004,
   597, 603.)]

   A  36/2005.  (X.  5.)  AB  határozat  így  foglalt  állást:  „A
   magánszféra  lényegi fogalmi eleme éppen az, hogy  az  érintett
   akarata ellenére mások oda ne hatolhassanak be, illetőleg be se
   tekinthessenek.  Ha a nem kívánt betekintés mégis  megtörténik,
   akkor  nemcsak  önmagában a magánélethez  való  jog,  hanem  az
   emberi méltóság körébe tartozó egyéb jogosultsági elemek,  mint
   pl.   az   önrendelkezési  szabadság  vagy   a   testi-személyi
   integritáshoz való jog is sérülhet.” (ABH 2005, 390, 400.)

   A   22/2003.  (IV.  28.)  AB  határozat  –  korábbi  döntéseket
   összegezve – megfogalmazta, mi a testi integritáshoz  való  jog
   jelentéstartalma   az   egészségügyben:   „A   betegek   emberi
   méltóságának  egyik  fontos aspektusa (…)  az,  hogy  az  ember
   semmilyen körülmények között nem válhat eszközzé vagy  tárggyá:
   »Az  emberi méltósághoz való jog azt jelenti, hogy van az egyén
   autonómiájának,  önrendelkezésének  egy  olyan,  mindenki   más
   rendelkezése  alól kivont magja, amelynél fogva – a  klasszikus
   megfogalmazás  szerint – az ember alany  marad,  s  nem  válhat
   eszközzé  vagy tárggyá« [64/1991. (XII. 17.) AB határozat,  ABH
   1991,  297,  308.]. A betegek emberi méltóságához való  jogából
   következő  másik aspektus a testi integritáshoz  való  alapjog.
   »Az  emberi  méltósághoz  való jog tehát  magában  foglalja  az
   önrendelkezés szabadságához való alkotmányos alapjogot csakúgy,
   mint  a  személy  testi  integritásához  fűződő  alapjogot  is«
   [75/1995.  (XII.  21.) AB határozat, ABH 1995,  376,  381.].  A
   testi  integritáshoz  való jog az Alkotmánybíróság  álláspontja
   szerint   a  betegekre  vonatkoztatva  azt  is  jelenti,   hogy
   főszabályként   a   beteg  egyetértése,  hozzájárulása   nélkül
   testéhez más nem nyúlhat.” (ABH 2003, 235, 266.)

   4.2.   A   védőoltások   közegészségügyi,  járványügyi   célból
   elvégzett   invazív  egészségügyi  beavatkozásnak   tekinthetők
   (Indokolás IV.2. pont). Az Alkotmánybíróság megítélése  szerint
   a  kötelező  védőoltásokat intézményesítő és annak  feltételeit
   meghatározó  jogi  szabályozás a testi integritáshoz  való  jog
   korlátozását  jelenti. A testi integritáshoz való  jog  ugyanis
   attól függetlenül illeti meg a személyeket, hogy döntésképesnek
   minősülnek-e,  és gyakorolni tudják-e az önrendelkezési  jogot.
   „Az  ember  soha  nem  tekinthető puszta  eszköznek  valamilyen
   közcél eléréséhez” – ennek az elvnek különös súlya van az olyan
   jogi    szabályozás   esetében,   amely   alapján    közérdekre
   hivatkozással, megelőző, gyógyító célból oltóanyagot  juttatnak
   az  emberek szervezetébe. Ezért az Alkotmánybíróság szerint  az
   életkorhoz  kötött  védőoltásokra vonatkozó szabályozásnak  meg
   kell  felelnie  az  Alkotmány 54. § (1) bekezdéséből  következő
   testi  integritáshoz való jog korlátozásával szemben támasztott
   követelményeknek.

   5.1.  Az indítványozók hivatkoztak a gyermekek egészséghez való
   jogára  és  azzal összefüggésben az Alkotmány 70/D.  §-ára.  Az
   Alkotmánybíróság   a   kötelező   tüdőszűrés    alkotmányossági
   vizsgálatakor megállapította: „(…) téves az indítványozónak  az
   Alkotmányra való hivatkozása. A kifogásolt rendelkezés  ugyanis
   az   Alkotmány   70/D.  §-a  tekintetében  semmilyen   alapjog-
   korlátozást nem tartalmaz. Az azonban kétségtelen tény, hogy  a
   tüdőszűrő    vizsgálatnak   a   –   meghatározott    feltételek
   bekövetkezése   esetén   –   kötelezővé   tétele    az    egyén
   önrendelkezési  jogának,  illetve  testi  integritáshoz  fűződő
   jogának   –   mint  az  emberi  méltósághoz  fűződő   általános
   személyiségi  alapjogból levezetett, ún.  különös  személyiségi
   alapjogoknak   –   a   korlátozását   jelenti.   A   kifogásolt
   rendelkezések alkotmányossága tehát nem az Alkotmány  70/D.  §-
   ával,   hanem   az  54.  §  (1)  bekezdésében  foglalt   emberi
   méltósággal   összefüggésben  vizsgálandó.”  (2012/B/1991.   AB
   határozat, ABH 2001, 1169, 1172.)

   Az   Alkotmánybíróság   később,  a  43/2005.   (XI.   14.)   AB
   határozatban  a  személyiség  integritásához  való  jog  és  az
   egészséghez való jog közötti összefüggést fogalmazott meg:  „Az
   ENSZ   Egészségügyi  Világszervezete  definíciója  szerint   az
   »egészség  a  testi,  szellemi  és  szociális  teljes  jólétnek
   állapota  és  nem  csak  betegség vagy fogyatékosság  hiányából
   áll«.    (Az    Egészségügyi    Világszervezet    Alkotmányának
   becikkelyezéséről szóló 1948. évi XII. törvény preambuluma.) Ez
   a   megközelítés   azt   mutatja,  hogy  az   egészség-betegség
   meghatározása   nem   azonosítható  a   klinikai   gyakorlatban
   érvényesülő   szemléletmóddal  (fajtipikus  vagy   annál   jobb
   szervműködésre  való képesség), hanem olyan testi  és  szellemi
   állapot,  amely  lehetővé  teszi  a  társadalomban  való  minél
   hosszabb és testi-lelki gondoktól mentes életet. Mindezekkel az
   Alkotmány  összhangban van, mivel a 70/D.  §  (1)  bekezdésében
   »testi  és  lelki egészség« szerepel, az 54. § (1) bekezdéséből
   pedig – egyebek mellett – a személyiség integritásához való jog
   következik.” (ABH 2005, 549.)

   5.2.  Következésképpen az Alkotmány 70/D.  §  (1)  bekezdésében
   elismert   testi   és  lelki  egészséghez   való   jog   szoros
   összefüggésben   áll  az  Alkotmány  54.  §  (1)   bekezdéséből
   következő   személyiség   integritásához   való   joggal.    Az
   egészséghez való jog objektív (intézményi) oldala a 70/D. § (2)
   bekezdésében  jelenik meg, amely szerint  az  egészséghez  való
   jogot az állam – egyebek mellett – „az egészségügyi intézmények
   és  az  orvosi  ellátás  megszervezésével”  valósítja  meg.  Az
   alapjog  alanyi oldala a személyiség testi-lelki integritásához
   való  jogként fogalmazható meg, amely az 54. § (1) bekezdéséből
   következik.

   Ezért  a  jelen  ügyben nincs mód a 70/D.  §  (1)  bekezdésében
   foglalt    alapjog    korlátozásának   önálló   alkotmányossági
   vizsgálatára.   A   személyiség   integritásához    való    jog
   korlátozásának vizsgálata magában foglalja az egészséghez  való
   jog (alanyi oldala) korlátozásának vizsgálatát.

   6.1. Az indítványozók az alkotmányjogi panaszban hivatkoztak az
   Alkotmány  60.  és  67.  §-ára is. A  konkrét  ügy  kapcsán  az
   említett alkotmánybeli rendelkezések sérelme úgy merülhet  fel,
   hogy  a  támadott  szabályozás elvonta  a  szülők  jogát,  hogy
   lelkiismeretük szerint neveljék gyermekeiket.

   Az  Alkotmány  60. § (1) bekezdésének a jelen ügy szempontjából
   lényeges   aspektusát  a  64/1991.  (XII.  17.)  AB   határozat
   fogalmazta meg először: „A lelkiismereti szabadság jogának  (…)
   az   az   értelme  emelendő  ki,  hogy  az  állam  senkit   nem
   kényszeríthet   olyan  helyzetbe,  amely  meghasonlásba   vinné
   önmagával,  azaz  amely összeegyeztethetetlen  a  személyiségét
   meghatározó  valamely  lényeges  meggyőződésével.  Az  államnak
   nemcsak  az a kötelessége, hogy ilyen kényszertől tartózkodjék,
   hanem az is, hogy lehetővé tegye – ésszerű keretek között –  az
   alternatív  magatartást.” [ABH 1991,  297,  313.;  megerősítve:
   4/1993. (II. 12.) AB határozat ABH 1993, 48, 51.]

   A szülők gyermekeik neveléséhez fűződő jogáról az Alkotmány 67.
   §  (2) bekezdése rendelkezik. Ennek az alkotmánybeli szabálynak
   az  értelmezésénél  az Alkotmánybíróság irányadónak  tekinti  a
   21/1996.  (V.  17.) AB határozat következő megállapításait:  „A
   magánszférában  a  gondoskodás és védelem joga  és  kötelessége
   elsősorban   a  szülőket  illeti.  Így  például  jogszabály   –
   általános   megelőző  céllal  –  tilthatja,   hogy   gyermeknek
   nyilvános  vendéglátó  helyen alkoholt szolgáljanak  fel,  hogy
   iskola  közelében  pornográf  sajtótermékeket  áruljanak,  vagy
   szexboltot   nyissanak.   Törvény  a   gyermek   belépését   is
   megtilthatja ilyen helyekre. A szülő felelőssége viszont,  hogy
   otthon  a  gyermek számára hozzáférhetővé teszi-e  az  alkoholt
   vagy  a  pornográfiát.  Az állam csak  a  gyermek  fejlődésének
   súlyos és konkrét sérelme vagy veszélyeztetése esetén avatkozik
   be  –  például  a szülői felügyelet megszüntetése révén.”  (ABH
   1996, 74, 80.)

   6.2.  Tehát  az  Alkotmány 60. § (1) bekezdése  és  67.  §  (2)
   bekezdése   együttesen  jeleníti  meg  a  szülők  jogát,   hogy
   gyermekeikről    saját   világnézetüknek    és    lelkiismereti
   meggyőződésüknek  megfelelően  gondoskodjanak.   Elsősorban   a
   szülők   (gondviselők)  jogosultak  arra,  hogy   döntsenek   a
   gyermekeik   testi   és   szellemi   fejlődésével   kapcsolatos
   kérdésekben.  A szülők választhatnak egészségügyi szolgáltatót,
   oktatási   intézményt,  ők  dönthetnek   arról,   hogy   milyen
   világnézeti  nevelésben  részesüljenek  gyermekeik.  Az   egyes
   egészségügyi ellátások, a lehetséges alternatívák között  is  a
   szülők döntenek.

   Mindemellett  figyelembe kell venni, hogy a  gyermekek  értelmi
   képességei  a növekvő életkorral párhuzamosan fejlődnek,  egyre
   szélesebben bontakozik ki döntési képességük. Ezért egyre  több
   kérdésben  lesznek  jogosultak a  szülői  tájékoztatásra,  majd
   egyre  gyakrabban igényelhetnek érdemi beleszólást saját életük
   alakításába.   Értelemszerű,   hogy   a   csecsemők   még   nem
   gyakorolhatnak  jogokat, de az óvodáskorúak  már  több  mindent
   képesek  megérteni az egyes orvosi vizsgálatok és beavatkozások
   céljáról,  lezajlásáról  és várható  következményeiről,  a  14.
   életév  felettiek  pedig  már maguk  dönthetnek  a  mindennapos
   egészségügyi   kérdésekben  (orvoshoz  fordulnak-e,   szednek-e
   gyógyszert, alternatív gyógymódot választanak-e stb.).

   A   gyermekek   joggyakorlásának  kibontakozására   meghatározó
   hatással  van  az,  hogy milyen a szülők és gyermekeik  közötti
   konkrét  viszony, milyen szülői felfogás alapján nevelkednek  a
   gyermekek.  Vagyis a gyermekek életét a szülők és  a  gyermekek
   jogainak  sajátos  kölcsönhatása  is  alakítja.  Ezek  a  jogok
   jelentik az állami beavatkozás leglényegesebb korlátait.

   Következésképpen  az  életkorhoz  kötött  védőoltások  támadott
   szabályozása  korlátozza a szülők 60. § (1) bekezdéséből  és  a
   67. § (2) bekezdéséből következő jogait.

   7.  Mindezek alapján az Alkotmánybíróság arra a következtetésre
   jutott,  hogy  az  Eütv1. és az R1. támadott  rendelkezései  az
   alkotmányjogi  panaszban  felhívott  alapvető  jogok  közül  az
   alábbiakat korlátozták:
   –   egyfelől   az   54.  §  (1)  bekezdését  mint   a   gyermek
   személyiségének integritásához való jogát;
   –  másfelől  a szülők 60. § (1) bekezdéséből és  a  67.  §  (2)
   bekezdéséből     következő    jogát,     hogy     gyermekeikről
   világnézetüknek  és lelkiismereti meggyőződésüknek  megfelelően
   gondoskodjanak.

   Továbbá  a  fentiek  alapján  az Alkotmánybíróság  úgy  foglalt
   állást, hogy a támadott rendelkezések – az alkotmányjogi panasz
   összefüggésében  –  nem  jelentik  az  Alkotmány  54.   §   (1)
   bekezdéséből  következő önrendelkezési jog és  a  70/D.  §  (1)
   bekezdésébe foglalt egészséghez való jog korlátozását.

   Az  Alkotmánybíróság  mindemellett  úgy  ítélte  meg,  hogy   a
   hátrányos megkülönböztetés tilalma – amelyet az Alkotmány 70/A.
   §  (1)  bekezdése  fogalmaz  meg –, nem  hozható  alkotmányjogi
   összefüggésbe  az  alkotmányjogi  panaszban  körülírt  alapjogi
   sérelemmel.

   Ezért   az  Alkotmánybíróság  az  Eütv1.  és  az  R1.  támadott
   rendelkezéseit  az  54.  §  (1)  bekezdésével,  a  60.  §   (1)
   bekezdésével,  valamint a 67. § (2) bekezdésével vetette  össze
   az alapjog-korlátozási vizsgálat keretében.

                                 V.

   1.  Az  Alkotmány 8. § (2) bekezdése határozza meg az  alapjog-
   korlátozás  általános feltételeit: „A Magyar Köztársaságban  az
   alapvető   jogokra  és  kötelességekre  vonatkozó   szabályokat
   törvény  állapítja meg, alapvető jog lényeges tartalmát azonban
   nem  korlátozhatja.”  Az  Alkotmánybíróság  állandó  gyakorlata
   szerint  az  alapjogot korlátozó szabályozás akkor alkotmányos,
   ha  alkalmas valamely legitim jogalkotói cél elérésére, továbbá
   megfelel  a  szükségesség  és arányosság  követelményeinek.  Az
   emberek  egyes  alapvető  jogainak korlátozásához  legitim  cél
   lehet  mások  alapvető jogainak védelme [először: 2/1990.  (II.
   18.)  AB  határozat,  ABH  1990, 18,  20.],  továbbá  az  állam
   intézményes   (objektív)   alapjog-biztosítási   kötelezettsége
   [először:  64/1991.  (XII. 17.) AB határozat,  ABH  1991,  297,
   302.],   valamint  egyes  alkotmányos  közcélok   érvényesítése
   [például: 56/1994. (XI. 10) AB határozat, ABH 1994, 312, 313.].

   Az állam csak abban az esetben korlátozhatja az alapjogokat, ha
   a  legitim  célok védelme más módon nem érhető el. „Az  alapjog
   korlátozásának  alkotmányosságához  tehát  szükséges,  hogy   a
   korlátozás  megfeleljen  az  arányosság  követelményeinek:   az
   elérni  kívánt  cél  fontossága és az ennek  érdekében  okozott
   alapjogsérelem súlya megfelelő arányban legyenek  egymással.  A
   törvényhozó  a korlátozás során köteles az adott cél  elérésére
   alkalmas   legenyhébb  eszközt  alkalmazni.”   (Összefoglalóan:
   879/B/1992. AB határozat, ABH 1996, 401.)

   2.1.  Az  Alkotmánybíróság az emberi  méltósághoz  való  jogból
   levezetett  részjogosultságok  korlátozhatóságáról  kialakított
   gyakorlatát  a  22/2003.  (IV. 28.)  AB  határozatban  foglalta
   össze:  „az emberi méltósághoz való jog csupán az emberi státus
   meghatározójaként,  csak az élettel együtt  fennálló  egységben
   abszolút és korlátozhatatlan [64/1991. (XII. 17.) AB határozat,
   ABH  1991, 297, 308, 312.]. Ezért anyajog mivoltából levezetett
   egyes részjogosítványai (mint például az önrendelkezéshez és  a
   személy testi integritásához való jogok) az Alkotmány 8. §  (2)
   bekezdése    szerint    bármely   más   alapjoghoz    hasonlóan
   korlátozhatók [75/1995. (XII. 21.) AB határozat, ABH 1995, 376,
   383.].” (ABH 2003, 235, 260.)

   Mindebből következően az Alkotmánybíróság az általános alapjog-
   korlátozási  feltételek  alapján  vetette  össze   a   támadott
   szabályozást  az  emberi  méltósághoz  való  jogból   következő
   személyi integritáshoz való joggal.

   2.2.  Az  Alkotmánybíróság  a szülők  –  Alkotmány  60.  §  (1)
   bekezdéséből  és  67.  § (2) bekezdéséből  következő  –  alanyi
   jogának  tekinti,  hogy gyermekeikről saját világnézetüknek  és
   lelkiismereti   meggyőződésüknek  megfelelően   gondoskodjanak.
   Ezért  úgy  ítélte meg, hogy az állam ezt a jogot  is  csak  az
   általános alapjog-korlátozási feltételeket tiszteletben  tartva
   korlátozhatja.

   Következésképpen  egységes szempontok szerint  bírálható  el  a
   gyermekek személyi integritáshoz való jogát és a szülőknek  azt
   a    jogát   korlátozó   szabályozás   alkotmányossága,    hogy
   gyermekeikről    saját   világnézetüknek    és    lelkiismereti
   meggyőződésüknek megfelelően gondoskodjanak.

   3.   Az   Alkotmánybíróság  megvizsgálta,  hogy   alkotmányosan
   elfogadható   jogalkotói  cél  elérésére  alkalmas   és   ahhoz
   szükséges  beavatkozásnak minősülnek-e  az  Eütv1.  és  az  R1.
   támadott   rendelkezéseivel   intézményesített,   gyermekkorúak
   számára kötelező védőoltások.

   3.1.   Az  indítványozók  –  természettudományos  álláspontokra
   hivatkozó  – véleménye szerint a gyermekeknek adott védőoltások
   nem  védik  hatékonyan  az egyént és a társadalmat,  ugyanakkor
   valós  veszélyt  jelentenek  a  beoltott  személy  egészségére,
   bizonyos  esetekben halált is okozhatnak. Kétségtelen,  hogy  a
   tudományos életben is vannak képviselői annak a nézetnek,  hogy
   nem  a  kórokozók okozzák a betegségeket, ezért  a  védőoltások
   szükségtelenek, sőt károsak.

   Az  Alkotmánybíróság  a kérdés megítélésével  kapcsolatban  két
   megállapítást emel ki a gyakorlatából. A 34/1994. (VI. 24.)  AB
   határozat  általános érvényű megállapítása, hogy a  „tudományos
   igazságok kérdésében állást foglalni csak maga a tudomány lehet
   kompetens”.  (ABH  1994,  177,  182.)  A  gyermekek  jogait  és
   szabadságát  veszélyeztető külső hatások általános megítélésére
   is  vonatkoztatható az Alkotmánybíróságnak a 21/1996. (V.  17.)
   AB   határozatban  megfogalmazott  állítása:  „egy-egy   rizikó
   felbecsülése  nem  szorítkozhat pusztán  valamely  szaktudomány
   saját  területére  korlátozott  értékelésére,  hanem  azt  kell
   mérlegelni, hogy az az adott társadalmi körülmények  között  az
   érintett gyermekcsoport fejlődésére és jövőjére milyen hatással
   lehet.” (ABH 1996, 74, 81.)

   Mindebből  az Alkotmánybíróság azt a következtetést  vonja  le,
   hogy  a  természettudományos igazságok eldöntésére  a  tudomány
   képviselői   hivatottak.   Ugyanakkor   a   természettudományos
   ismeretekkel  összefüggő alkotmányossági problémák megoldásához
   a  szaktudományos  álláspontoknál szélesebb  vizsgálódás  lehet
   szükséges.

   3.2. Az Alkotmánybíróság kiemeli, hogy nem az alkotmánybírósági
   eljárás a tudományos igazságok és a versengő tudományos nézetek
   közötti  választás  döntőfóruma. A  tudomány  kompetenciája  és
   autonómiája   az   Alkotmánybíróság  számára  is   meghatározó.
   Demokratikus    társadalomban    elsősorban    a    megfelelően
   szabályozott, ésszerű és nyilvános jogalkotási eljárások  során
   kell  figyelembe venni a tudomány megállapításait és a tudomány
   képviselőinek javaslatait.

   Jelen  esetben az Alkotmánybíróság tekintettel volt arra,  hogy
   az  Egészségügyi Világszervezeten belül létrehozott  Department
   of Immunization, Vaccines and Biologicals rendszeresen fogalmaz
   meg   ajánlásokat   és   közöl   felméréseket   a   védőoltások
   alkalmazásáról.  Az indítványok benyújtásakor  az  Immunization
   policy,  Global programme for Vaccines and Immunization (1996),
   majd   a  Vaccines,  Immunization  and  Biologicals  (2002-2005
   Strategy)  című dokumentum fogalmazta meg, hogy  az  államoknak
   milyen  lépéseket indokolt tenniük a gyermekek és a  társadalom
   többi   tagja   fertőző  betegségekkel  szembeni  védettségének
   erősítése érdekében. A legújabb felmérések eredményeit pedig  a
   WHO vaccine-preventable diseases: monitoring system 2006 global
   summary           című          dokumentum          tartalmazza
   (http://www.who.int/vaccines-documents/).

   3.3.  Az  Alkotmánybíróság  tényként  fogadta  el,  hogy  a  ma
   meghatározó   tudományos  világkép  alapján   az   Egészségügyi
   Világszervezet   globális   kampányt   folytat   a    gyermekek
   immunizálásáért,  és  ezen  keretek  között  helyezkedik  el  a
   magyarországi  jogalkotás  is. Az  Egészségügyi  Világszervezet
   stratégiai  célja,  hogy a lakosság immunizáltsága  világszerte
   elérje   a   95   %-ot.  A  magyarországi  statisztikák   ennél
   kedvezőbbek,  a  hazai  oltási intézményrendszer  nemzetközileg
   elismert eredményeket mutat fel. Mindezeket figyelembe véve  az
   alkotmánybírósági eljárás során nem kérdőjelezhető meg, hogy  a
   védőoltások (köztük az életkorhoz kötött védőoltások) az emberi
   szervezet fertőző betegségekkel szembeni ellenálló képességének
   fokozását    és   a   fertőző   megbetegedések   elterjedésének
   megelőzését szolgálják. Tehát egyfelől az egyént (a  gyermeket)
   védik  a fertőzéstől, másfelől az egész társadalmat a járványok
   megjelenésétől.

   Köztudott,  hogy  a kórokozók terjedésével létrejövő  járványok
   gyakran   okoznak   egészségkárosodással   és   halállal   járó
   szenvedéseket az emberiségnek. Az orvostudomány a XVIII. század
   végén  ismerte  fel,  hogy a védőoltások az emberi  szervezetet
   antitestek, azaz olyan fehérjék termelésére ösztönzik,  amelyek
   megvédik   a   szervezetet  a  kórokozók  elszaporodásától.   A
   járványok elleni védekezés hagyományos modelljét az iparosodott
   országokban megjelenő tömeges fertőződések leküzdése  érdekében
   dolgozták  ki  a  XIX.  század  végén.  Ennek  része,  hogy   a
   veszélyeztetett    csoportok    tagjait    védőoltásban    kell
   részesíteni.

   Mára  számos  – egykor óriási károkat okozó – fertőző  betegség
   visszaszorult,  a  nyugati társadalmakban  a  járványok  elleni
   védekezés igen hatékony rendszerei működnek. Mindebben jelentős
   szerepe  volt  annak, hogy védőoltásokat fejlesztettek  ki,  és
   immunizálták    a   társadalmak   tagjait.   Számos    betegség
   előfordulásának csökkenéséhez természetesen az is  hozzájárult,
   hogy  javultak  a higiénés viszonyok, valamint  a  táplálkozási
   feltételek és szokások.

   3.4. A fentiek alapján az Alkotmánybíróság az Eütv1.-ben és  az
   R1.-ben  előírt,  életkorhoz kötött védőoltások alkalmasságának
   és   szükségességének  megállapításához  egyfelől  a  gyermekek
   megfelelő    testi,    szellemi   és   erkölcsi    fejlődésének
   biztosítását,    másfelől   az   egész    társadalom    fertőző
   betegségekkel,   járványokkal  szembeni   védelmét   tekintette
   irányadónak.

   3.4.1.  Az  Alkotmány 67. §-ának (1) bekezdése  kimondja,  hogy
   minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom
   részéről  arra a védelemre és gondoskodásra, amely a  megfelelő
   testi,  szellemi  és  erkölcsi  fejlődéshez  szükséges.   Ebből
   következően   a   gyermekek  alapvető  jogainak   a   védelmére
   garanciális   jellegű   szabályokat   kell   kialakítani.    Az
   Alkotmánybíróság   korábban  kifejtette,   hogy   a   gyermekek
   következmények    felmérésére   való   képességének    hiányára
   tekintettel  a  védelmükre  megalkotott  jogszabályok   alapjog
   korlátozásával  is járhatnak [21/1996. (V. 17.)  AB  határozat,
   ABH 1996, 74, 80.].

   3.4.2.    Az    Alkotmánybíróság    a    kötelező    tüdőszűrés
   alkotmányosságát   vizsgáló   2012/B/1991.   AB    határozatban
   járványügyi  közérdekkel indokolta az alapjog-korlátozást.  „Az
   Alkotmánybíróság megítélése szerint a jelen ügyben a korlátozás
   oka  a  járványügyi közérdek; a fertőző betegség minél  korábbi
   felismerése,  forrásainak  felkutatása,  illetve   a   fertőzés
   veszélyének    elhárítása.   Az   indítványozó   álláspontjával
   ellentétben  tehát  nem arról van szó, hogy az  R.-ben  foglalt
   szabályozás  megsérti  a tüdőszűrésre kötelezettek  egészséghez
   való jogát, hanem arról, hogy önrendelkezési jogukat korlátozza
   a  fenti alkotmányos cél érdekében.” (ABH 2001, 1169, 1173.) Az
   Alkotmánybíróság a 43/2005. (XI. 14.) AB határozatban kimondta,
   hogy   az   államnak   az  Alkotmány  70/D.  §-ából   következő
   egészségvédelmi   kötelessége   kivételes   esetekben   még   a
   döntésképes   egyén   választásával  szemben   is   elsőbbséget
   élvezhet. (ABH 2005, 536, 550.)

   Az  életkorhoz  kötött védőoltások esetében a gyermek  jogainak
   védelme  és a járványügyi közérdek nem különíthető el teljesen,
   mivel  az  oltások jelentős részben a közösségben élő gyermekek
   egészségének  védelmét szolgálják. Az óvodai,  iskolai  és  más
   csoportokban   együttlévő  gyermekek  hatással  vannak   egymás
   egészségi  állapotára, a fertőző betegségek  gyakran  terjednek
   szét  a  gyermekközösségekben. Ezért az  államnak  a  gyermekek
   jogainak   védelmére   vonatkozó  alkotmányos   kötelezettségét
   [Alkotmány   67.   §   (1)  bekezdés]  és  az   egészségvédelmi
   kötelezettség  részét képező járványügyi feladatait  (Alkotmány
   70/D. §) egymással összefüggésben kell figyelembe venni.

   3.5.  Az  Alkotmánybíróság  az  életkorhoz  kötött  védőoltások
   alkalmasságának és szükségességének megállapításakor figyelembe
   vette,  hogy  az  Egészségügyi Világszervezet ajánlásaiból  nem
   következik,  hogy  bírósági  úton  kikényszeríthető,   kötelező
   védőoltási rendszert indokolt intézményesíteni. Az Indítvány1.-
   hez  mellékelt  dokumentumok tényszerűen igazolják,  hogy  több
   demokratikus  állam  nem  a  védőoltások  kötelezővé  tételével
   igyekszik   elérni   a   társadalom  minél   nagyobb   részének
   immunizálását.

   Az  Egészségügyi  Világszervezet  azt  az  elmúlt  évtizedekben
   elterjedt  bioetikai  felfogást közvetíti,  hogy  a  járványok,
   amelyek  soha nem maradnak az országhatárokon belül, elsősorban
   nem   az   alapvető   jogok  korlátozásával   fékezhetők   meg.
   Tapasztalatok  bizonyították, hogy a  kizárólag  kényszeren  és
   kötelezésen  alapuló  eljárásokban  az  emberek  nem  mindenben
   tettek  eleget a hatóságok előírásainak, titokban vagy  nyíltan
   megszegték   a   rendelkezéseket,  ezért  a  járványok   elleni
   védekezés  nem  volt  hatékony. Az  eredményes  közegészségügyi
   fellépés   alapja,   hogy  a  hatóságok   együttműködjenek   az
   emberekkel,  tudatosítsák  a fertőző betegségekkel  kapcsolatos
   információkat,  és  megfelelő  bizalomra  tegyenek   szert   az
   érintettek köreiben. A szükséges anyagi források diszkrimináció-
   mentes  biztosítása, a hatósági személyek helyett a háziorvosok
   bevonása és a kölcsönös tájékoztatás hozzájárulhat ahhoz,  hogy
   az  érintettek ne személyük elleni támadásként, hanem a javukat
   szolgáló    ellátásként    fogják   fel    a    közegészségügyi
   beavatkozásokat. Kötelező és kényszerítő jogi eszközök  igénybe
   vétele  általában  csak a végső eszköz lehet a  közegészségügyi
   célok elérése érdekében.

   Mindazonáltal  az  Alkotmánybíróság  úgy  foglalt   állást,   a
   gyermekek  egészségének védelme és a fertőző betegségek  elleni
   védekezés   alkotmányosan   elfogadható   indok   az   alapjog-
   korlátozásra.   A   fertőző   betegségek   elleni   védőoltások
   immunizálják  a  beoltott gyermekeket. A  gyermekközösségek  és
   általában  a  társadalom  úgynevezett  kollektív  immunitásához
   azonban   szükséges   az,  hogy  az  egyes  betegségek   elleni
   védőoltásokat  az  érintettek  túlnyomó  többsége  megkapja.  A
   fertőző betegségek terjedése és a járványok megjelenése – egyéb
   feltételek    mellett   –   akkor   előzhető    meg,    ha    a
   gyermekközösségek,  illetve a társadalom  immunizált  tagjainak
   száma  nem csökken egy kritikus pont alá. Megjegyzendő továbbá,
   hogy  az oltás elmaradása elfogadhatatlan mentességet jelentene
   azok  számára, akik nem egészségügyi vagy lelkiismereti  okból,
   hanem  azért nem oltatják be magukat (gyermeküket) mert  bíznak
   abban, hogy mások megkapják az oltást, és így nem lesz járvány,
   ezért ők sem fertőződnek meg.

   3.6.  Mindezek alapján az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy
   általában  véve  az – Eütv1.-ben és R1.-ben intézményesített  –
   életkorhoz  kötött  védőoltások nem  minősíthetők  szükségtelen
   alapjog-korlátozásnak.   Tekintettel   a    természettudományos
   előfeltevésekre, az Eütv1.-ben és az R1.-ben előírt, életkorhoz
   kötött  védőoltások alkalmas és szükséges eszköznek  minősülnek
   egyfelől  a  gyermekek  megfelelő testi, szellemi  és  erkölcsi
   fejlődésének  biztosításához,  másfelől  az  egész   társadalom
   fertőző  betegségekkel,  járványokkal  szembeni  védelméhez.  A
   gyermekek testi-lelki integritásához való jogának és  a  szülők
   gyermekeik   gondozásához   fűződő   alapjogának   korlátozását
   szükségessé teszi egyrészt az államnak az Alkotmány 67.  §  (1)
   bekezdéséből   következő   intézményes   (objektív)    alapjog-
   biztosítási  kötelezettsége, másrészt a 70/D. §-hoz  kapcsolódó
   közegészségügyi, járványügyi közérdek mint alkotmányos cél.

   4.1. Az alapjog-korlátozás arányossága az alkotmányos cél és  a
   jogkorlátozó eszköz összevetésével állapítható meg. A jogalkotó
   a  korlátozás  során  köteles az adott cél  elérésére  alkalmas
   legenyhébb   eszközt  alkalmazni.  A  21/1996.  (V.   17.)   AB
   határozatban  az  Alkotmánybíróság  az  arányossági   vizsgálat
   keretében  értékelte,  hogy  a korlátozó  szabályozás  konkrét,
   fenyegető    veszélytől   óvja-e   meg   a   gyermekeket,    és
   megállapította,  hogy  a  kockázatok mérlegelésénél  a  konkrét
   körülményeket kell figyelembe venni. (ABH 1996, 74, 81-82.)

   A  kötelező  tüdőszűrésről hozott 201/B/1991.  AB  határozat  a
   járványügyi  közérdeket,  valamint az egészségügyi  beavatkozás
   nagyságát  és  a  jogszabályi  garanciákat  vetette  egybe.  „A
   vizsgálat  a  járványügyi közérdekre hivatkozással –  minimális
   sugárterhelés mellett – egy nem invazív vizsgálatot, egy nagyon
   enyhe    beavatkozást   tesz   lehetővé.   Az   R.   kifogásolt
   rendelkezései továbbá csak olyan esetekben teszik kötelezővé  a
   szűrővizsgálat  elvégzését,  amikor  a  gümőkóros  megbetegedés
   előfordulásának   veszélye  egy  adott  közösségben   fokozott.
   Ugyanakkor  a felesleges sugárterhelés elkerülésének  érdekében
   az  R.  19.  §  (5) bekezdése szerint a vizsgálattól  el  lehet
   tekinteni,   ha  valakin  egy  éven  belül  végeztek   mellkas-
   átvilágítást, és nála gümőkóros elváltozást nem észleltek.
   Az   Alkotmánybíróság  megítélése  szerint  az  R.   kifogásolt
   rendelkezései  járványügyi közérdekből az egyén  önrendelkezési
   jogának,  illetve testi integritáshoz fűződő jogának  szükséges
   és arányos korlátozását jelentik.” (ABH 2001, 1169, 1173.)

   A  43/2005.  (XI.  14.)  AB  határozat  arányosságra  vonatkozó
   megállapítása   szerint   „a  beavatkozás   megengedhetőségének
   vizsgálatakor   mindig  mérlegelni  kell  a  személyiségvédelmi
   célokat  és  az igényelt egészségügyi eszközöket, módszereket”.
   (ABH 2005, 536, 550.)

   4.2.  Az  életkorhoz kötött védőoltások mint  alapjog-korlátozó
   beavatkozások  arányosságát  a járványügyi  célok  és  indokok,
   valamint  a szabályozásban megjelenő korlátozások és  garanciák
   összevetése  határozza meg. Az Alkotmánybíróság a jelen  ügyben
   az   alkotmányjogi  panasz  alapján  az  Eütv1.   15.   §   (1)
   bekezdésének  általános rendelkezését és az azt végrehajtó  R1.
   4.  §-ában  foglalt  szabályokat  vonhatja  be  az  arányossági
   vizsgálatba.

   4.2.1. A védőoltások elmaradása veszélyeztetheti az egyént és a
   közösséget.  Ugyanakkor nincsenek veszélytelen  védőoltások.  A
   kockázatok  – elvileg – az enyhe oltási reakcióktól  (allergiás
   tünetek,    hőemelkedés,    fejfájás    stb.)    a    maradandó
   fogyatékosságon  át  a  beoltott  személy  haláláig  terjednek.
   Amikor   az  állam  kötelezővé  tesz  egyes  védőoltásokat,   a
   kockázatok  viseléséről  dönt.  Az  állam  Alkotmányból  fakadó
   kötelessége, hogy kizárólag olyan betegségek megelőzésére írjon
   elő  oltási  kötelezettséget, amelyek esetében  az  feltétlenül
   indokolt,  és  a  gyermekek csak olyan védőoltásokat  kapjanak,
   amelyek a lehető legkisebb egészségügyi kockázattal járnak.  Az
   állam  köteles  gondoskodni arról, hogy a  gyermekek  megfelelő
   életkorban  kapják meg az oltásokat. A kockázatok szempontjából
   alapvető   jelentőségű,   hogy  az   oltóanyagok   minőségéről,
   megbízhatóságáról, folyamatos ellenőrzéséről is végső soron  az
   államnak kell gondoskodnia. Mindezt a gyermekeknek az Alkotmány
   54.  §  (1) bekezdéséből következő személyi integritáshoz  való
   joga  követeli  meg,  valamit  ez  következik  az  államnak  az
   Alkotmány 54. § (1) bekezdésén és a 70/D. §-án alapuló élet- és
   egészségvédelmi kötelességéből is.

   Az Eütv1. 15. § (1) bekezdése alapján az R1. 4. § (1) bekezdése
   határozta  meg az egyes betegségek elleni kötelező  gyermekkori
   védőoltások  körét. A (3) bekezdés arról rendelkezett,  hogy  a
   védőoltások egyik részében a 7. életévig, másik részében a  14.
   életévig    áll   fenn   a   védőoltás   beadására    vonatkozó
   kötelezettség.

   Az  indítványozók nem egyes védőoltásokat vagy konkrét életkori
   határokat   kifogásoltak,  hanem  az   oltási   rendszert.   Az
   Alkotmánybíróság  úgy  ítélte meg, hogy  ezek  a  rendelkezések
   olyan  természettudományos előfeltevéseken alapulnak, amelyeket
   a  jogalkotónak kötelessége volt figyelembe venni,  továbbá  az
   ezekben  a  rendelkezésekben körvonalazódó oltási  rendszer  (a
   betegségek  köre  és a beoltási korhatár) összhangban  volt  az
   Egészségügyi  Világszervezet ajánlásaival. Az  Alkotmánybíróság
   elfogadta   a   jogalkotónak  azt  a   tudományos   ismeretekre
   támaszkodó  előfeltevését, hogy az intézményesített védőoltások
   egyént  és társadalmat érintő előnyei messze meghaladják azokat
   a lehetséges károkat, amelyek mellékhatásként jelentkezhetnek a
   beoltott gyermekeknél. A védőoltások elmaradása általában  véve
   sokkal nagyobb kockázatot jelent a gyermekek egészségére,  mint
   a védőoltások.

   A  természettudományos ismeretek, felmérések  és  előrejelzések
   alapján   –  az  Alkotmányból  következő  hatáskörében   –   az
   egészségügyi  miniszternek, a Kormánynak és az  Országgyűlésnek
   kell  meghatároznia az egyes fertőző betegségek elleni  konkrét
   védekezés  leghatékonyabb eszközeit. Az Alkotmánybíróság  jelen
   ügyben  az  alkotmányjogi panasz alapján nem látott indokot  az
   R1.   4.   §   (1)  és  (3)  bekezdése  alkotmányellenességének
   megállapításához vezető beavatkozásra.

   4.2.2.   Amennyiben   a  jogalkotó  egyes  fertőző   betegségek
   megelőzése    érdekében   gyermekek   védőoltására    vonatkozó
   kötelezettséget   állapít  meg,  akkor  a  gyermekek   személyi
   integritáshoz  való  joga  és  a szülők  –  világnézetüknek  és
   lelkiismereti meggyőződésüknek megfelelő – gondoskodáshoz  való
   joga  számos  jogszabályi biztosítékot követel  meg.  Ezek  egy
   része pusztán azért szükséges, hogy az érintettek megismerjék a
   kötelezettségeket,    és    azoknak    megfelelő    magatartást
   tanúsíthassanak.   A   jogszabályoknak  emellett   széleskörűen
   biztosítaniuk kell azokat a jogosultságokat, amelyeket  maga  a
   védőoltási    kötelezettség    tesz    elengedhetetlenné.    Az
   Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  az  életkorhoz   kötött
   védőoltási  kötelezettség nem szükségtelen  alapjog-korlátozás.
   Ugyanakkor  az  alapjog-korlátozás arányossága függ  a  konkrét
   jogszabályi rendelkezések tartalmától.

   Azok  a  demokratikus államok, amelyek kötelezővé tettek  egyes
   védőoltásokat, jogszabályi garanciákkal előzik meg az  alapvető
   jogok  túlzott mértékű korlátozását. A szlovén Alkotmánybíróság
   a  védőoltások  alkotmányosságáról hozott átfogó  határozatában
   lényeges jogosultságnak nevezte – egyebek mellett – az  oltásra
   kötelezettek  (gyermekek  esetében  a  szülők  vagy   a   gyám)
   megfelelő  tájékoztatását, egészségügyi indok esetén  az  oltás
   alóli   ideiglenes  vagy  végleges  mentesítést,   valamint   a
   megfelelő  mentesítési eljárást. (U-I-127/01.  Uradni  list  RS
   25/2004.) Az olasz Alkotmánybíróság azt fogalmazta meg, hogy  a
   jogalkotónak  kártalanítást  kell  biztosítania   a   védőoltás
   esetleges   káros   következményeiért.   (118/1996.    Gazzetta
   Ufficiale, Prima Serie Speciale, 24.04.1996.)

   4.3.1. Az alkotmányjogi panasz előterjesztésekor hatályban volt
   jogszabályok   közül  az  R1.  határozta  meg   a   gyermekkori
   védőoltások  érintettjeinek (a gyermekek és  a  hozzátartozóik)
   jogait és kötelezettségeit. Például a 6. § a kötelező védőoltás
   alóli  mentesítésről, a 8. § a védőoltásra kötelezett személyek
   (hozzátartozóik)  értesítéséről,  a  12.  §  a  kártalanításról
   rendelkezett. Az R1. szabályai közül az Alkotmánybíróság  jelen
   ügyben  az  alkotmányjogi  panasz  alapján  kizárólag  a  4.  §
   alkotmányosságát vizsgálta. A 4. § – előző pontban  vizsgált  –
   (1) és (3) bekezdése az életkorhoz kötött védőoltások körét  és
   az  életkori határokat határozta meg. Az R1. 4. § (2) bekezdése
   mgy  rendelkezett:  „Azt,  hogy az  (1)  bekezdésben  felsorolt
   védőoltásokat   milyen   életkorban  és   milyen   módon   kell
   alkalmazni, a népjóléti miniszter tájékoztatóban teszi közzé.”

   A  jogalkotásról  szóló 1987. évi XI. törvény (a  továbbiakban:
   Jat.)  55.  § (1) bekezdése szerint a miniszter és az  országos
   hatáskörű szerv vezetője irányelvet és tájékoztatót adhat ki. A
   (3)  bekezdés  így rendelkezik: „A tájékoztató olyan  tényt  és
   adatot  közöl,  amelyet  a  jogszabály végrehajtásáért  felelős
   szervnek   a   feladata  teljesítéséhez  ismernie   kell.”   Az
   Alkotmánybíróság  számos  határozatában  foglalkozott  a   Jat.
   hatályba  lépése  előtti, illetve utáni jogalkotásra  vonatkozó
   alkotmányossági  követelményekkel.  A  45/1991.  (IX.  10.)  AB
   határozat megállapította: „A jogalkotásról szóló 1987. évi  XI.
   törvény  [...]  61.  § (2) bekezdése szerint:  »E  törvény  nem
   érinti  a  hatálybalépése előtt alkotott jogszabály, határozat,
   utasítás,   szabvány,  ármegállapítás  és   jogi   iránymutatás
   hatályát.«  A  szakaszhoz  fűzött  indokolás  a  törvényalkotói
   szándékot a következőképp fogalmazza meg: »E rendelkezés  célja
   az,  hogy a törvény alkalmazása ne okozzon zavart a jogéletben.
   A  törvény  rendelkezéseit a hatálybalépése  előtt  kibocsátott
   jogszabályok,   határozatok,  utasítások,  jogi  iránymutatások
   vonatkozásában  folyamatosan, azok felülvizsgálata  során  kell
   átvinni a gyakorlatba.«
   Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint a Jat.  ezen  szabálya
   nem    sérti   az   Alkotmány   egyetlen   rendelkezését   sem.
   Ellenkezőleg,   összhangban  áll  az  Alkotmánynak   a   Magyar
   Köztársaság  jogállamiságát deklaráló 2. § (1) bekezdésével.  A
   jogállamiság   egyik  fontos  tartalmi  eleme  a  jogbiztonság,
   amelynek  megőrzését célozza a Jat. rendelkezése.”  (ABH  1991,
   206, 207.)

   Az  Alkotmánybíróság  az  58/1991.  (XI.  8.)  AB  határozatban
   fejtette  ki  először,  hogy  a  gyakorlatára  vonatkozó   elvi
   állásfoglalása  szerint [2/1991. (X. 29.)  TÜ-áf.]  a  Jat.-ban
   meghatározott jogforrási renddel ellentétes jogszabályokat  (és
   állami  irányítás  jogi  eszközeit)  formai  okból  csak  akkor
   semmisíti  meg, ha a Jat. hatályba lépése után keletkeztek.  Az
   Alkotmánybíróságnak   ez  a  gyakorlata   vonatkozik   mind   a
   felhatalmazás  alapján  kiadott,  mind  pedig  a   felhatalmazó
   jogszabályokra. [ABH 1991, 288, 289-290.; megerősítve: 32/1992.
   (VI.  10.)  AB  határozat, ABH 1992, 227, 228.; 14/1994.  (III.
   10.)  AB  határozat, ABH 1994, 410, 411.; 61/1995. (X.  6.)  AB
   határozat,  ABH  1995,  317,  318.;  22/2000.  (VI.   23.)   AB
   határozat,  ABH 2000, 444, 447.] Az 1312/B/1991.  AB  határozat
   szerint:  „Az  Alkotmánybíróság (…)  a  szubdelegálást  csak  a
   jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvénynek 1988.  január  1-i
   hatálybalépését    követően    megalkotott    és    hatályosult
   rendelkezések  esetében tekinti alkotmánysértő rendelkezésnek.”
   (ABH 1992, 677, 679.)

   Az  Alkotmánybíróság jelen ügyben megállapította, hogy az 1972.
   július  1-jén  hatályba  lépett  R1.  eredetileg  a  4.  §  (3)
   bekezdésében rendelkezett a további szabályozásról: „Azt,  hogy
   a   (2)   bekezdésben  felsorolt,  valamint  a  gümőkór  elleni
   védőoltásokat   milyen   életkorban  és   milyen   módon   kell
   alkalmazni,  az  egészségügyi miniszter külön szabályozza.”  Az
   alkotmányjogi  panasz  alapjául  szolgáló  ügy  és   a   panasz
   benyújtása idején hatályban volt rendelkezést az egészségügyről
   szóló   1972.  évi  II.  törvénynek  a  járványügyre  vonatkozó
   rendelkezései  végrehajtásáról  szóló  9/1972.  (VI.  27.)  EüM
   rendelet  módosításáról szóló 24/1988. (XII. 26.) SZEM rendelet
   1.  §-a  állapította meg, amely módosította az R1. 4.  §  egyes
   bekezdéseinek  számozását  és tartalmát.  A  módosítások  1989.
   január   1-jén  léptek  hatályba.  Következésképpen  az   R1.-t
   módosító  rendelkezéseknek összhangban kellett lenniük  a  Jat.
   szabályaival.

   4.3.2.  Az  R1.  4.  § (2) bekezdése, valamint  az  az  alapján
   kiadott  szabályozás  is normatív. Az R1. ugyanis  felhatalmazó
   szabály, a miniszteri tájékoztató pedig a felhatalmazás alapján
   kiadott, a jogalanyokat kötelező szabályozás. Az R1. 4.  §  (2)
   bekezdésének az életkorra utaló fordulata azt jelenti,  hogy  a
   miniszter tájékoztatóban tehette közzé, hogy az újszülötteknek,
   a  csecsemőknek és a többi gyermekkorúnak hány hetes,  hónapos,
   illetve  éves  korban  kell beadni az  egyes  védőoltásokat.  A
   rendelkezésnek   a  védőoltások  módjára  vonatkozó   fordulata
   alapján  a  miniszter tájékoztatóban rendelkezhetett –  egyebek
   mellett  – az iskolai oltási kampányokról, az oltásra  jogosult
   orvosok  köréről  és  általában  a  védőoltási  eljárásról.   A
   rendeleti  felhatalmazás alapján kiadott miniszteri tájékoztató
   a  Jat. alapján az állami irányítás egyéb jogi eszközének, azon
   belül  az  55.  §  (1)  és  (3)  bekezdésének  megfelelő   jogi
   iránymutatásnak minősül.

   Az  Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  az  R1.  4.  §  (2)
   bekezdésében  körülírt  szabályozási  tárgykör   nem   csak   a
   végrehajtásért   felelős   szervek   feladatainak   ellátásához
   szükséges  tényeket  és  adatokat  foglal  magában,   hanem   a
   védőoltásra     kötelezett    személyek    és    hozzátartozóik
   kötelezettségének    idejére,    terjedelmére,    illetve     a
   kötelezettségek   teljesítésének  módjára  vonatkozó   normatív
   szabályokat is. A védőoltások beadásának életkor szerinti ideje
   és módja nem tekinthető olyan orvosi szakkérdésnek, amely nincs
   érdemi    összefüggésben    az    érintettek    jogaival     és
   kötelezettségeivel.    A    jelenleg    hatályos    jogszabályi
   rendelkezések közül az R2. 5. §-a, valamint 11-16. §-ai  számos
   olyan  szabályt tartalmaznak, amelyek az R1. alapján miniszteri
   tájékoztató keretei között is kiadhatók voltak.

   Az   R1.   9.   §  (1)  bekezdése  általános  kötelezettségként
   fogalmazta  meg:  „A  védőoltásra  kötelezett  személy  köteles
   védőoltás, továbbá – ha a védőoltást megelőzően szűrővizsgálat,
   vagy   azt   követően  a  védőoltás  eredményének   ellenőrzése
   szükséges  – szűrő-, illetőleg ellenőrző vizsgálat  céljából  a
   megállapított helyen és időben megjelenni és magát az oltásnak,
   illetőleg  a vizsgálatnak alávetni. Ha a védőoltásra kötelezett
   kiskorú,  megjelenéséről  hozzátartozója  (gondozója)   köteles
   gondoskodni.” Az R1. 4. § (2) bekezdésében foglalt  szabályozás
   ugyanakkor  azt eredményezte, hogy a gyermekek és  a  szülők  –
   védőoltások  beadásával  összefüggő  –  kötelezettségeinek  egy
   részét  nem  tartalmazták jogszabályok. Az R1. érvényesülésének
   idején a szülők leginkább a járványügyi hatóságok gyakorlatából
   szerezhettek  tudomást  arról, hogy a gyermekeket  mennyi  idős
   korukban  és  milyen  módon  kell beoltatni  az  egyes  fertőző
   betegségek ellen. Az iskolai oltási kampányok esetében még arra
   sem  volt  biztosíték, hogy a szülők előzetesen értesüljenek  a
   védőoltás idejéről, módjáról, és várható hatásairól. Az R1.  4.
   §  (2)  bekezdésének szabályozási megoldásában  az  a  felfogás
   tükröződik, hogy a kötelező védőoltások esetében a gyermekeknek
   és  a  szüleiknek lényegében nincs más teendőjük, mint az, hogy
   engedelmeskedjenek a járványügyi hatóságok rendelkezéseinek.

   Az    R1.   4.   §   (2)   bekezdésében   foglalt   rendelkezés
   elválaszthatatlanul    kapcsolódik    az     alapjog-korlátozás
   arányosságának   vizsgálatához,   mert   az   arányosságot    a
   járványügyi   célok  és  indokok,  valamint  a   szabályozásban
   megjelenő korlátozások és garanciák összevetése határozza  meg.
   Mivel   az  R1.  4.  §  (2)  bekezdése  miatt  nem  tartalmazta
   jogszabály  az  életkorhoz  kötött  védőoltások  kötelezettjeit
   megillető jogosultságok és az őket terhelő kötelezettségek  egy
   részét,  ebben  a  körben érdemi arányossági  mérlegelésre  nem
   kerülhet sor. Nincs ugyanis olyan normatív rendelkezés, amelyet
   ellensúlyként   számításba   lehetne   venni   a    járványügyi
   közcélokkal szemben.

   Mindezek  alapján az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  az
   R1.  4.  §  (2)  bekezdése ellentétes volt a  Jat.  55.  §  (3)
   bekezdésével,  és ennek következtében az Alkotmány  37.  §  (3)
   bekezdésének első mondatával, amely így rendelkezik: „A Kormány
   tagjai  törvényben vagy kormányrendeletben kapott felhatalmazás
   alapján  feladatkörükben eljárva rendeletet adnak  ki,  amelyek
   törvénnyel és kormányrendelettel nem lehetnek ellentétesek.”

   5.1.   Az   arányossági   vizsgálat   körében   végezetül    az
   Alkotmánybíróság   külön   kitért   az   alkotmányjogi   panasz
   előterjesztőinek   arra   a  –  bírósági   eljárás   során   is
   hangoztatott  –  lényeges  alkotmányossági  felvetésére,   hogy
   szülőként  – lelkiismereti, vallási meggyőződésük  miatt  –  az
   Alkotmány  60.  § (1) bekezdésén alapuló joguk  van  mentesülni
   gyermekeik  beoltatása  alól. Az Eütv1.  15.  §  (1)  bekezdése
   általánosságban tette kötelezővé a védőoltásokat, a törvény nem
   rendelkezett  a  mentesítésről. Az R1. 6. §-ának  első  mondata
   pedig   kizárólag  egészségügyi  indokból  tette   lehetővé   a
   mentesítést: „A kötelező védőoltás alól mentesíteni kell azokat
   a  személyeket, akiknek testi állapotát vagy meglevő betegségét
   a védőoltás károsan befolyásolná.”

   Kétségtelen,  hogy  a  gyermekek számára  kötelező  védőoltások
   Eütv1.   és   az  R1.-beli  szabályozása  másoknál  jelentősebb
   sérelmet   okozott  azoknak  a  szülőknek,  akiknek  határozott
   lelkiismereti,  illetve  vallási meggyőződésével  ellentétes  a
   védőoltás.   Az  alkotmányos  demokráciákban  vissza-visszatérő
   kérdés,  hogy  az állampolgárok mentesülhetnek-e lelkiismereti,
   illetve  vallási  nézeteikre hivatkozva olyan  törvények  alól,
   amelyek  általános kötelezettségeket fogalmaznak meg.  (Vallási
   szertartáshoz    használhatnak-e   bódító   hatású    szereket;
   viselhetnek-e a vallás által megkívánt öltözéket a hadseregben;
   eltérhetnek-e  a  házassági és családi kapcsolatokra  vonatkozó
   szabályoktól,   például   a  monogámiától?   stb.)   Az   ilyen
   szabályozásban   megjelenő  alapjog-korlátozás   arányosságának
   mérlegelésekor az úgynevezett „összehasonlító teherpróba” eltér
   azok  esetében,  akiknek – többletként  –  a  lelkiismereti  és
   vallásszabadságát is korlátozzák a rendelkezések.

   Egyfelől tekintetbe kell venni azt a jogállami alapelvet,  hogy
   mindenki  ugyannak  a  jogrendnek jogosultja  és  kötelezettje,
   vagyis  a  jogszabályok mindenkire vonatkoznak,  mégpedig  úgy,
   hogy   a   jognak  mindenkit  egyenlőként  (egyenlő   méltóságú
   személyként)  kell kezelnie. Másfelől szem előtt kell  tartani,
   hogy   az  alkotmányos  demokrácia  egyik  értéke  a  politikai
   közösségen   belüli  sokszínűség,  az  egyének  és  közösségeik
   szabadsága  és autonómiája. Ezért általánosságban nem  mondható
   ki  sem  az,  hogy  a lelkiismereti, illetve a kultuszszabadság
   miatt  mindig kivételt kell tenni az általános törvények  alól,
   sem  az,  hogy a törvények uralma teljesen kiterjed  a  vallási
   közösség belső életére.

   A   különböző,   egymással   olykor  versengő   alkotmányossági
   szempontok  miatt  mindig  csak  a  konkrét  ügyben   felmerülő
   alkotmányjogi   kérdés   kapcsán  állapítható   meg,   hogy   a
   kultuszszabadságra  tekintettel indokolt-e  kivételt  tenni  az
   általános  törvények alól. A döntésnél meghatározó  jelentősége
   van  –  egyebek  mellett  –  annak, hogy  az  igényelt  kivétel
   szorosan  kapcsolódik-e hittételhez, vallási  szertartáshoz;  a
   kivételes  szabályozás  nem  járhat-e  mások,  így  a   vallási
   közösségen  kívüli  személyek  jogainak  sérelmével.  Vagyis  a
   konkrét  körülmények vizsgálata alapján állapítható  meg  annak
   indokoltsága,  hogy  az érintettek mentesüljenek  az  általános
   kötelezettségek alól, illetve, hogy az állam „lehetővé tegye  –
   ésszerű  keretek között – az alternatív magatartást.” [21/1991.
   (V.  17.)  AB  határozat,  ABH 1991,  297,  313.;  megerősítve:
   4/1993. (II. 12.) AB határozat ABH 1993, 48, 51.]

   5.2.     Az    Alkotmánybíróság    a    támadott    szabályozás
   alkotmányosságának    megítélésekor    különös     jelentőséget
   tulajdonít  annak,  hogy jelen ügyben nem  az  a  kérdés,  hogy
   döntésképes  felnőttek visszautasíthatják-e a  saját  és  mások
   egészségét  védő  oltásokat, hanem az,  hogy  megtehetik-e  ezt
   gyermekeik  nevében.  A különbség azért  alapvető,  mert  –  az
   Alkotmány  67.  §  (1) bekezdése alapján nemcsak  a  családnak,
   hanem az államnak is biztosítania kell a gyermekek számára  azt
   a  védelmet és gondoskodást, amely a megfelelő testi,  szellemi
   és  erkölcsi fejlődésükhöz szükséges. Ezért az államnak akár  a
   szülőkkel  szemben  is  védelmeznie  kell  a  gyermekek  önálló
   érdekeit. Mivel a védőoltások az érintett egyén és a társadalom
   többi tagjának egészségét védik, a gyermekeknek érdekük fűződik
   ahhoz,  hogy  megkapják  az  életkorhoz  kötött  védőoltásokat.
   Továbbá  a  gyermekközösségek tagjainak érdekük fűződik  ahhoz,
   hogy   a   közösség  tagjai  minél  nagyobb  számban   legyenek
   immunizáltak.
   A  jelen ügyben vizsgált szabályozás további sajátossága,  hogy
   bár  következményeit tekintve hátrányosan érinti azokat, akiket
   lelkiismereti,  illetve  vallási  meggyőződésükkel   ellentétes
   cselekvésre kényszerít, de a szabályozás igazolása megfelel  az
   állam   –  Alkotmány  60.  §-ából  következő  –  semlegességére
   vonatkozó   követelménynek.  Ugyanis  az  Eütv1.  és   az   R1.
   rendelkezései     nem     világnézetek     vagy      hittételek
   igazságtartalmának  elfogadásán  alapulnak,  vagyis   nem   egy
   hittételt részesítenek előnyben egy másik hittétellel  szemben,
   hanem  természettudományos  alapokon  álló  indokok  alapján  –
   világnézetre  tekintet nélkül – mindenkire  egyformán  kötelező
   szabályokat tartalmaznak.

   Mindezek  mellett jelentősége van annak is, hogy  a  védőoltási
   kötelezettség nem csak bizonyos világnézeti meggyőződést  valló
   személyek,  hanem  minden kötelezett számára fizikai  és  lelki
   tehertételt jelenthet. Ez az általános kötelezettség  akkor  ér
   célt,  ha  a társadalom immunizált tagjainak száma nem  csökken
   egy   kritikus  pont  alá.  Ezért  a  jogalkotó  –   tudományos
   felmérések  és előrejelzések alapján – mérlegelheti,  hogy  nem
   jelentene-e  jelentős veszélyt a járványügyi célokra  az  olyan
   szabályozás, amely vallási, világnézeti alapon kivételt enged.

   Végezetül az Alkotmánybíróság tekintetbe vette azt is,  hogy  a
   kötelező  védőoltásokat lelkiismereti,  illetve  vallási  okból
   elutasítók  egy  része  nem általában  a  védőoltások  beadását
   ellenzi,    hanem   meghatározott   összetételű   oltóanyagokat
   kifogásol.    (Hasonlóan   az   emberi   vér   transzfúziójának
   elutasításához.) Ha többféle oltóanyag áll rendelkezésre, akkor
   lehetőség   van   az   „ésszerű  keretek   közötti   alternatív
   magatartásra” más összetételű oltóanyagok használatával.

   A  fenti  szempontokat figyelembe véve az Alkotmánybíróság  úgy
   foglalt  állást,  hogy nem ellentétes az Alkotmány  60.  §  (1)
   bekezdésével és a 67. § (2) bekezdésével, hogy az Eütv1. 15.  §
   (1)  bekezdése,  valamint  az  R1.  6.  §-a  alapján  a  szülők
   lelkiismereti,  illetve világnézeti okból nem  tagadhatták  meg
   gyermekeik védőoltását.

   6.1. Következésképpen az alkotmányjogi panasz érdemi vizsgálata
   alapján az Alkotmánybíróság azt állapította meg, hogy az R1. 4.
   §  (2)  bekezdése  ellentétes  volt  az  Alkotmány  37.  §  (3)
   bekezdésének első mondatával. Az Alkotmánybíróság az Eütv1. 15.
   §  (1)  bekezdése,  valamint az R1. 4. § (1) és  (3)  bekezdése
   alkotmányellenességének     megállapítására      előterjesztett
   alkotmányjogi panaszt elutasította.

   6.2.  Az  Alkotmánybíróság eddigi gyakorlatának megfelelően  az
   alkotmányjogi panaszt úgy értelmezte, hogy az magában  foglalja
   a  támadott jogszabály konkrét ügyben történő alkalmazásának  a
   kizárására  irányuló kezdeményezést is [36/2006.  (IX.  7.)  AB
   határozat,ABH  2006, 473.; 2/2007. (I. 18.) AB  határozat,  ABK
   2007. január, 14.].

   Az  Abtv. 43. § (4) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság külön
   határoz  az  alkotmányellenes  norma  konkrét  esetben  történő
   alkalmazhatóságáról, ha ezt a jogbiztonság,  vagy  az  eljárást
   kezdeményező különösen fontos érdeke indokolja. Jelen  esetben,
   az  alkotmányjogi  panasz  alapján az alkalmazási  tilalmat  az
   eljárást   kezdeményezők   érdekei  indokolhatták   volna.   Az
   Alkotmánybíróság azonban úgy ítélte meg, hogy az  alkotmányjogi
   panasz   alapjául  szolgáló  eljárás  kimenetele  nem  az   R1.
   alkotmányellenesnek   nyilvánított  4.   §   (2)   bekezdésének
   alkalmazásán  múlott.  Az  eljárás  jogerős  befejezése  és   a
   közigazgatási,  valamint a bírósági határozat végrehajtása  azt
   jelentette,  hogy az elmaradt védőoltásokat a  gyermekeknek  be
   kellett  adni.  Az R1. 4. § (2) bekezdése ezt a kötelezettséget
   nem érintette.

   Ezért  az  Alkotmánybíróság az R1. 4. § (2)  bekezdése  konkrét
   ügyben  történő alkalmazásának a kizárására irányuló indítványt
   elutasította.
                                 VI.

   Az   indítványozók  –  az  alkotmányjogi  panaszon  túl  –   az
   Indítvány2.-ben utólagos normakontrollra vonatkozó kérelmet  is
   előterjesztettek:  a  hatályban lévő jogszabályi  rendelkezések
   közül   az   Eütv2.   58.   §  (1),  (3)   és   (4)   bekezdése
   alkotmányellenességének   megállapítását   és   megsemmisítését
   kezdeményezték. Az Alkotmánybíróság az utólagos normakontrollra
   irányuló   eljárás  során  irányadónak  tekintette   azokat   a
   megállapításokat, amelyeket a jelen határozat indokolásának IV.
   és   V.  pontja  tartalmaz  az  alapvető  jogok  korlátozásáról
   általánosságban,   valamint  az  életkorhoz   kötött   kötelező
   védőoltásokkal  összefüggésben. Ugyanakkor az  Alkotmánybíróság
   figyelemmel  volt  arra  is, hogy az  utólagos  normakontrollra
   vonatkozó   kérelem  nem  csak  az  életkorhoz  kötött,   hanem
   valamennyi kötelező védőoltással összefüggésben fogalmazta  meg
   az alkotmányossági aggályokat.

   Az Eütv2. 58. § (1) bekezdése a védőoltás alóli mentesítést,  a
   (4)  bekezdés  a  védőoltás határozattal  történő  elrendelését
   szabályozza.  Az  Alkotmánybíróság  először  ennek  a   két   –
   egymással    szorosan   összefüggő   eljárást   szabályozó    –
   rendelkezésnek   az   alkotmányosságát   vizsgálta   meg.    Az
   indítványozók  szerint  ez  a  két  rendelkezés  ellentétes  az
   Alkotmány 2. § (1) bekezdésével (jogállamiság elve), az  50.  §
   (2)    bekezdésével    (közigazgatási   határozatok    bírósági
   felülvizsgálatának követelménye), valamint az Alkotmány  57.  §
   (1) bekezdésével (bírósághoz fordulás joga) és (5) bekezdésével
   (jogorvoslathoz   való   jog).  Ezt   követően   vizsgálta   az
   Alkotmánybíróság  az  Eütv2. 58.  §  (3)  bekezdését,  amely  a
   védőoltásra  kötelezett személy értesítéséről rendelkezik.  [Az
   Eütv2.  58.  §  (2)  bekezdését,  amely  a  kötelezettek  és  a
   beoltottak nyilvántartásáról rendelkezik, az indítványozók  nem
   kifogásolták.]

   1.1.   Az   Eütv2.  58.  §-ának  a  mentesítésről   szóló   (1)
   bekezdésével  kapcsolatban az indítványozók  azt  kifogásolták,
   hogy sem a támadott rendelkezés, sem az Eütv2. más szabálya nem
   határozza  meg,  hogy  kérelemre vagy hivatalból  történik-e  a
   mentesítés;  mi  az  egészségügyi  hatóság  pontos  szerepe  az
   eljárásban; megismerhetik-e az érintettek a döntést; élhetnek-e
   jogorvoslattal  a  közigazgatási  hatóság  és   a   kezelőorvos
   döntésével  szemben.  Az indítványozók  felhívták  a  figyelmet
   arra,   hogy   a   gyakorlatban  a  hatóság  nem  közigazgatási
   határozatban   dönt  a  hozzájárulásról.  Az  indítványozók   a
   mentesítés   szabályozását  érintő  alkotmányossági  kifogásaik
   között  említették, hogy az R2. 11. § (1) bekezdése  alapján  a
   védőoltások ellenjavallatait az Országos Epidemiológiai Központ
   által  kiadott  Módszertani Levél tartalmazza, amelyben  számos
   kötelező jellegűként megfogalmazott rendelkezés található.

   Az  Eütv.  58.  §-ának  a  védőoltás elrendeléséről  szóló  (4)
   bekezdésével  összefüggésben az indítványozók azt kifogásolták,
   hogy     a    védőoltást    elrendelő    határozatot    azonnal
   végrehajthatónak  nyilvánító  rendelkezés  formálissá  teszi  a
   bírósági   jogorvoslatot,  mert  a  határozat  végrehajtása   a
   védőoltás beadását jelenti, és így a bíróság már nem tud az ügy
   érdemében dönteni, nincs mód az utóbb törvénytelennek bizonyult
   aktus reparációjára.

   1.2.  Az  Alkotmánybíróság számos határozatban fogalmazta  meg,
   hogy  az  Alkotmánynak  a  közigazgatási  határozatok  bírósági
   felülvizsgálatáról,  a  bírósághoz  fordulás   jogáról   és   a
   jogorvoslathoz   való   jogról  szóló,   egymással   összefüggő
   rendelkezései  –  a jogállamiság elvével összhangban  –  milyen
   követelményeket támasztanak a jogszabályokkal szemben.

   Az   Alkotmány  57.  §  (5)  bekezdésének  első   mondata   így
   rendelkezik:    „A   Magyar   Köztársaságban    a    törvényben
   meghatározottak szerint mindenki jogorvoslattal élhet az  olyan
   bírósági, közigazgatási és más hatósági döntés ellen,  amely  a
   jogát  vagy  jogos érdekét sérti.” Az Alkotmánybíróság  állandó
   gyakorlata szerint „a jogorvoslathoz való jog, mint alkotmányos
   alapjog immanens tartalma az érdemi határozatok tekintetében  a
   más  szervhez vagy (...) ugyanazon szervezeten belüli  magasabb
   fórumhoz  fordulás lehetősége” [5/1992. (I. 30.) AB  határozat,
   ABH  1992, 27, 31.; 22/1995. (III. 31.) AB határozat, ABH 1995,
   108, 109.].

   A  testület többször rámutatott arra, hogy elégséges az egyfokú
   jogorvoslat,  és  az  Alkotmány  a  jogalkotóra   bízza   annak
   meghatározását, hogy hány fokú jogorvoslati rendszert hoz létre
   [1437/B/1990. AB határozat, ABH 1992, 453, 454.; 22/1995. (III.
   31.)  AB határozat, ABH 1995, 108, 110.]. Ehhez kapcsolódóan  a
   66/1991.   (XII.  21.)  AB  határozat  utalt   arra,   hogy   a
   közigazgatási    határozatok    bírósági    eljárásban     való
   felülvizsgálata  a  jogorvoslathoz  fűződő  alapjogból   fakadó
   alkotmányossági követelményt kielégíti. (ABH 1991,  342,  350.;
   138/B/1992. AB határozat, ABH 1992, 729.)

   Az Alkotmány 50. § (2) bekezdése alapján a bíróság ellenőrzi  a
   közigazgatási  határozatok törvényességét. Az  Alkotmánybíróság
   megállapítása  szerint  a „közigazgatási  határozatok  bírósági
   felülvizsgálatáról szóló alkotmányi rendelkezés a hatalmi  ágak
   egymáshoz  való viszonyának rendezése érdekében  szabályozza  a
   bíróságok  funkcióját a közigazgatás ellenőrzésében.” (Először:
   953/B/1993. AB határozat, ABH 1996, 432, 434.)

   A  39/1997. (VII. 1.) AB határozat kimondta, hogy az  Alkotmány
   50.  §  (2)  bekezdését  „az  57.  §-ra  tekintettel  úgy  kell
   értelmezni,  hogy  az eljárásnak ahhoz kell  vezetnie,  hogy  a
   bíróság a perbe vitt jogokat és kötelességeket az ott írt módon
   valóban  „elbírálja”:  az összes, az Alkotmányban  részletezett
   követelmény  –  a  bíróság  törvény  által  felállított  volta,
   függetlensége   és   pártatlansága,  az,   hogy   a   tárgyalás
   igazságosan  (a nemzetközi egyezmények szóhasználatával:  fair,
   équitablement, in billiger Weise) és nyilvánosan folyjék –  ezt
   a  célt  szolgálja,  csak e követelmények teljesítésével  lehet
   alkotmányosan véglegesnek számító, érdemi, a jogot  megállapító
   döntést  hozni.  A  közigazgatási határozatok  törvényességének
   bírói  ellenőrzése  tehát  alkotmányosan  nem  korlátozódhat  a
   formális jogszerűség vizsgálatára.” (ABH 1997, 263, 272.)

   Az  Alkotmánybíróság  gyakorlata szerint a jogorvoslathoz  való
   jog  tényleges  érvényesüléséhez is szükséges  a  „jogorvoslás”
   lehetősége,  vagyis  az,  hogy  a  jogorvoslat  fogalmilag   és
   szubsztanciálisan  tartalmazza a  jogsérelem  orvosolhatóságát.
   [23/1998. (VI. 9.) AB határozat, ABH 1998, 182, 186.;  49/1998.
   (XI. 27.) AB határozat, ABH 1998, 372, 382.; 19/1999. (VI. 25.)
   AB határozat, ABH 1999, 150, 156.; 2868/1995. AB határozat, ABH
   2001, 795, 797.]

   A   71/2002.   (XII.  17.)  AB  határozat  megállapította:   „A
   közigazgatási  szerv  előtti  eljárás  és  a  bírósági  eljárás
   egymással  szoros  viszonyban  állnak,  egymást  kiegészítő  és
   egymást ellensúlyozó szerepük van. A kettő összefüggésében kell
   tehát vizsgálni azt, hogy a jogorvoslathoz való jog ténylegesen
   érvényesül-e.  A  jogorvoslás lehetőségét vagy a  közigazgatási
   szerv  előtti eljárás, vagy a közigazgatási határozat  bírósági
   felülvizsgálatára  irányuló  eljárás  során  kell  biztosítani.
   Mindkét   esetben   követelmény  a  jogsérelem  orvosolhatósága
   szempontjából   a  jogorvoslat  hatékonysága:  a  jogorvoslatot
   általában    a   határozat   végrehajtását   megelőzően    kell
   biztosítani.   Ez  utóbbi  követelmény  azonban  nem   abszolút
   jellegű,  a  jogrendszerben számos eltérés található.  A  felek
   különösen  fontos érdekei vagy más okok egyaránt indokolhatják,
   hogy  a jogorvoslati eszközhöz ne kapcsolódjék halasztó hatály,
   illetőleg   a   jogorvoslatra  tekintet  nélkül   végrehajtásra
   kerüljön egy adott jogalkalmazói döntés.” (ABH 2002, 417,  426-
   427.)

   1.3.   A  védőoltások  beadásának  eljárási  rendjéről   és   a
   mentesítés  lehetőségéről az Eütv2. két támadott  rendelkezése,
   illetve  az  R2.  rendelkezik. Az Eütv2. 58.  §  (4)  bekezdése
   kimondja:    „Ha   a   védőoltásra   kötelezett    személy    e
   kötelezettségének írásbeli felszólításra sem  tesz  eleget,  az
   egészségügyi  hatóság a védőoltást határozattal rendeli  el.  A
   védőoltást elrendelő határozat – jogorvoslatra tekintet  nélkül
   –  azonnal  végrehajtható.”  58. § (1)  bekezdése  szerint:  „A
   kötelező  védőoltás alól a kezelőorvos átmenetileg  vagy  –  az
   egészségügyi hatóság hozzájárulásával – véglegesen mentesítheti
   azt,  akinek  egészségi  állapotát vagy  meglévő  betegségét  a
   védőoltás várhatóan károsan befolyásolná.”

   1.3.1.  Az  R2. 3. § (1) bekezdése alapján a fertőző betegségek
   megelőzésére   és   leküzdésére  irányuló  helyi   egészségügyi
   tevékenység az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
   (a   továbbiakban:  Szolgálat)  területileg  illetékes   városi
   intézetének, illetve megyei intézetének hatáskörébe tartozik. A
   védőnő  feladata,  hogy írásban értesítse  a  körzetébe  és  az
   általa  ellátott  oktatási intézménybe tartozó oltandó  személy
   törvényes     képviselőjét     az    oltás     esedékességéről,
   jelentőségéről,  a  beadás  helyszínéről  és  időpontjáról,   a
   várható  általános  reakciókról és a védőoltás  elmulasztásának
   következményeiről  [R2. 15. § (1) bekezdés c)  pont].  Elmaradt
   oltás  esetén  a védőnő ismételt értesítést küld, és  ugyanazon
   oltandóra    vonatkozó   háromszori   eredménytelen    írásbeli
   megkeresés  esetén  értesíti  a  területileg  illetékes  városi
   intézetet  [R2.  15. § (1) bekezdés b) pont].  Ezt  követően  a
   városi  intézet határozattal elrendeli a védőoltásra kötelezett
   személy  oltását  [R2. 16. § (1) bekezdés f)  pont].  A  városi
   intézet  határozata  az  Eütv2. vizsgált  rendelkezése  alapján
   azonnal végrehajtható.

   A  védőoltás  elrendelése a közigazgatási hatósági  eljárás  és
   szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  2004.  évi   CXL.
   törvény  (a  továbbiakban: Ket.) 12. §  (2)  bekezdése  alapján
   közigazgatási  hatósági ügynek minősül, mivel a városi  intézet
   mint  közigazgatási  hatóság  az ügyfelet  érintő  kötelességet
   állapít  meg. A Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése
   szerint  az  ügyfél  az elsőfokú határozat  ellen  –  a  döntés
   közlésétől  számított  tizenöt napon belül  –  fellebbezhet.  A
   fellebbezést  az  R2.  3.  §  (1)  bekezdésének  megfelelően  a
   Szolgálat  megyei  intézete bírálja  el.  A  Ket.  109.  §  (1)
   bekezdése  biztosítja  továbbá, hogy az ügyfél  –  a  határozat
   közlésétől  számított  harminc napon  belül  jogszabálysértésre
   hivatkozással – a megyei intézet határozatának felülvizsgálatát
   kérje  a  közigazgatási ügyekben eljáró illetékes bíróságtól  a
   határozatot hozó hatóság elleni kereset indításával.

   1.3.2.   A   mentesítési  eljárást  az  R2.   nem   szabályozza
   részletesen.  Mivel az Eütv2. 58. § (1) bekezdése  egészségügyi
   indokból  teszi lehetővé a mentesítést, értelemszerű,  hogy  az
   nem  általános, vagyis nem az összes védőoltásra, hanem  mindig
   meghatározott    védőoltásra    vagy    oltóanyagra,    illetve
   meghatározott  állapot fennállásának idejére  (lázas  betegség,
   terhesség  stb.)  vonatkozik.  A  törvény  szabálya  szerint  a
   mentesítés  –  az  egészségügyi indok természetétől  függően  –
   lehet  ideiglenes („átmeneti”) vagy meghatározott oltásra  vagy
   oltóanyagra vonatkozóan végleges. Az ideiglenes mentesítésről a
   kezelőorvos dönt, a végleges mentesítéshez a kezelőorvosnak  be
   kell  szereznie  az  egészségügyi hatóság (a  Szolgálat  városi
   intézete)  „hozzájárulását”. Az  R2.  11.  §  (2)  bekezdésének
   szóhasználata  ehhez  képest  pontatlan,  mivel  a  kezelőorvos
   döntését  „orvosi szakvéleménynek” nevezi, míg az  egészségügyi
   hatóság – a döntéshez képest előzetes – „hozzájárulása” helyett
   – utólagos – „jóváhagyást” tartalmaz.

   A   gyakorlatban   a   mentesítés  kapcsolódhat   a   védőoltás
   elrendelésére vonatkozó eljáráshoz, de el is különülhet  attól.
   Ha  például a kezelőorvos a védőoltás beadása előtti  vizsgálat
   során  észleli az oltási kontraindikációt, akkor értelemszerűen
   nem  adja  be  az oltást. A kötelezett személy (vagy  törvényes
   képviselője) maga is jelezheti – a tervezett oltás  előtt  vagy
   attól   függetlenül  is  –  a  kontraindikációt,   amelyről   a
   kezelőorvosnak  állást kell foglalnia.  Az  Eütv2.  és  az  R2.
   azonban  nem  tartalmaz kifejezett rendelkezést  a  kezelőorvos
   döntésének  és  – végleges mentesítés esetén – az  egészségügyi
   hatóság  hozzájárulásának módjáról és formájáról,  továbbá  nem
   rendelkezik explicit módon a jogorvoslat lehetőségéről.

   1.4.    Az    Alkotmánybíróság   az   1.2.   pontban   idézett
   alkotmányossági követelmények és a védőoltások  elrendelésével
   szembeni   jogorvoslati   rendszer  1.3.   pontban   felsorolt
   elemeinek összevetése alapján megállapította, hogy a védőoltás
   elrendelésére   irányuló   eljárás   szabályozása   a   formai
   feltételeknek  megfelel:  a  védőoltást  elrendelő  első  fokú
   közigazgatási  határozattal szemben az ügyfél  fellebbezhet  a
   felettes  szervhez,  és  a  másodfokú  közigazgatási  hatósági
   határozat bíróság előtt megtámadható. Az egyfokú közigazgatási
   jogorvoslat  és  a  bírói felülvizsgálat  megfelelő  kereteket
   jelent a hatékony jogorvoslathoz.

   Ugyanakkor    értelmezésre   szorul,    hogy    a    védőoltás
   elrendeléséhez   kapcsolódó   –   formailag   alkotmányos    –
   jogorvoslati  rendszer igénybe vehető-e a mentesítési  eljárás
   során   is.   Vagyis   az  Alkotmánybíróságnak   azt   kellett
   megvizsgálnia,  hogy  az  Alkotmány hivatkozott  rendelkezései
   miként  érvényesülnek a mentesítési döntési  eljárásokban  (2.
   pont). Emellett az Alkotmánybíróság megállapította, hogy  a  –
   formailag  alkotmányos  –  jogorvoslati  rendszer  tartalmilag
   korlátozza a hatékony, érdemi jogorvoslást. Ennek oka, hogy az
   Eütv2.  58.  §  (4)  bekezdésének második  mondata  szerint  a
   védőoltást  elrendelő  első  fokú  határozat  –  jogorvoslatra
   tekintet   nélkül   –   azonnal   végrehajtható.   Ezért    az
   Alkotmánybíróság  az alapjog-korlátozás általános  feltételeit
   alapul véve megvizsgálta, hogy a jogorvoslathoz való jognak ez
   a korlátozása szükségesnek és arányosnak minősül-e (3. pont).

   2.1.    Az   Alkotmánybíróság   álláspontja   szerint   eltérő
   alkotmányos  megítélés  alá esik, ha  a  kötelezett  mentesül,
   illetve  ha  nem  mentesül  a  védőoltás  alól.  Az  Alkotmány
   hivatkozott   rendelkezéseiből   nem   következik,   hogy    a
   jogalkotónak  biztosítania  kell a  jogorvoslatot,  illetve  a
   bírói utat a kötelező védőoltás alóli ideiglenes vagy végleges
   mentesítés   megadásával  szemben.  Nem   tekinthető   ugyanis
   jogsérelemnek,  ha  a  kezelőorvos a védőoltás  beadása  előtt
   kontraindikációt  észlelve  az  oltás  elhalasztásáról   dönt,
   továbbá,  ha  a kötelezettet kontraindikáció miatt  mentesítik
   meghatározott védőoltás beadása alól.

   2.2.1.   A  mentesítés  megtagadása  (elmaradása)  vonatkozhat
   átmeneti  időre vagy a végleges mentesítésre. Az Eütv2.  egyik
   esetre sem állapít meg szabályokat a döntéshozatal formájáról,
   módjáról,    továbbá    a   jogorvoslás   lehetőségéről.    Az
   Alkotmánybíróság   értelmezése  szerint,  ha   a   kezelőorvos
   megtagadja  az  ideiglenes  mentesítést,  akkor  a  kötelezett
   megteheti,  hogy  a védőnő írásbeli megkereséseit  követően  a
   Szolgálat   városi  intézete  által  kibocsátott  határozattal
   szembeni  fellebbezésben hivatkozik mentesülési  lehetőségére.
   Így a kötelezett az elmaradt védőoltás elrendelésére vonatkozó
   – Eütv2.-ben és az R2.-ben, valamint a Ket.-ben szabályozott –
   eljárási rend jogorvoslati eszközeit veheti igénybe.  Mivel  a
   másodfokú  közigazgatási  hatósági  határozat  bíróság   előtt
   megtámadható,  a  kötelezett ideiglenes  mentesüléséről  végső
   soron bíróság dönthet.

   Következésképpen az ideiglenes mentesítés megtagadása esetén a
   kötelezett   számára   hatékony  jogorvoslati   rendszer   áll
   rendelkezésre.   Ugyanakkor  ehhez  az   szükséges,   hogy   a
   kötelezett  ne  tegyen eleget a kezelőorvos  döntésének  és  a
   védőnő megkereséseinek. Vagyis a kötelezett csak az Eütv2.-ben
   és  az  R2.-ben  foglalt szabályok formális megszegése  nyomán
   élhet  az Alkotmány 50. § (2) bekezdéséből, valamint az 57.  §
   (5) bekezdéséből következő jogosultságaival.

   2.2.2.  A  végleges mentesítés megtagadásának  (elmaradásának)
   eseteire  az  Eütv2.  és  az  R2.  szabályai  egyáltalán   nem
   alkalmazhatók.  Ha  a kezelőorvos – saját  megítélése  alapján
   vagy a Szolgálat városi intézete hozzájárulásának hiánya miatt
   –  nem  mentesíti a kötelezettet véglegesen valamely védőoltás
   alól,  akkor  a  végleges  mentesítés  nem  szerezhető  meg  a
   közigazgatási  hatóság  konkrét védőoltás  beadását  elrendelő
   határozatával   szembeni   jogorvoslat   során.   A   végleges
   mentesítésről  a konkrét kötelezésektől elkülönült  eljárásban
   kell   dönteni.   (A   kötelezettől  nem  várható   el,   hogy
   folyamatosan   jogorvoslati  eszközöket  vegyen   igénybe   az
   ismétlődő kötelezések miatt.)

   Az   Eütv2.  58.  §  (1)  bekezdése  „az  egészségügyi  hatóság
   hozzájárulásától”  teszi  függővé a  végleges  mentesítést.  Az
   Eütv2.-n   alapuló  védőoltási  kötelezettség  alóli   végleges
   mentesítéssel  az érintett jogosultságot szerez arra,  hogy  ne
   teljesítse    az    Eütv2.-ben   és    az    R2.-ben    foglalt
   kötelezettségeket.  Az  egészségügyi  hatósági  és   igazgatási
   tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10. § (1)  bekezdése
   alapján  az  egészségügyi államigazgatási szerv –  a  fegyveres
   erők   és  a  rendvédelmi  szervek  kivételével  –  „valamennyi
   természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem
   rendelkező társaságra kiterjedő hatósági jogkört gyakorol”.

   A  Ket.  12. § (2) bekezdésének a) pontja alapján közigazgatási
   hatósági  ügy  „minden  olyan  ügy,  amelyben  a  közigazgatási
   hatóság az ügyfelet érintő jogot vagy kötelességet állapít meg,
   adatot,    tényt    vagy   jogosultságot    igazol,    hatósági
   nyilvántartást   vezet   vagy  hatósági   ellenőrzést   végez”.
   Következésképpen  megállapítható,  hogy  az   eljárás   tárgyát
   tekintve a meghatározott védőoltás alóli mentesítésre vonatkozó
   eljárást  közigazgatási  ügynek kell  tekinteni.  Ugyanakkor  a
   szabályozás hiányosságai miatt a végleges mentesítésre irányuló
   eljárásra  nem alkalmazhatók a Ket. rendelkezései.  A  hatályos
   jogszabályi rendelkezések alapján a kezelőorvos nem  tekinthető
   a  Ket.  44. § (2) bekezdése szerinti „érdemi döntésre jogosult
   hatóságnak”,  amely  a 45. § (1) bekezdése alapján  határozatba
   foglalja  a szakhatóság hozzájárulását vagy annak megtagadását.
   Ezért a Szolgálat a mentesítési eljárás során nem a Ket. 44-45.
   §-ában  szabályozott szakhatósági minőségben  jár  el,  és  nem
   alkalmazható a Ket. 45. § (2) bekezdése sem, amely kimondja: „A
   szakhatósági  állásfoglalás  ellen külön  fellebbezésnek  nincs
   helye,   az  ügyfél  a  határozat  ellen  irányuló  fellebbezés
   keretében   gyakorolhatja  az  ezzel  kapcsolatos  jogorvoslati
   jogát.”  Mindezek  miatt a védőoltás alóli végleges  mentesítés
   megtagadása (elmaradása) esetén nincs törvényes lehetőség sem a
   felettes  szervnél történő jogorvoslati eljárásra, sem bírósági
   felülvizsgálatra.

   2.3.  A  kötelező védőoltás alóli ideiglenes, illetve  végleges
   mentesítést    elutasító   döntésekkel   szembeni   jogorvoslat
   [Alkotmány  57.  §  (5) bekezdés] és a bírósági  felülvizsgálat
   [Alkotmány 50. § (2) bekezdés] alkotmányjogi szempontból  azért
   különös   jelentőségű,  mert  ezek  a   döntések   a   személyi
   integritáshoz   való   jogot   és   a   döntésképes   személyek
   önrendelkezési  jogát [Alkotmány 54. § (1)  bekezdés]  súlyosan
   korlátozó,  invazív  egészségügyi beavatkozást  írnak  elő.  Az
   egészségügyi  kontraindikáción alapuló  mentesség  lényege  az,
   hogy  a  kötelezett  személy életét,  egészségét  veszélyeztető
   oltást  nem szabad beadni. A mentesség intézménye tehát szintén
   az   Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdésén  alapuló   élethez   és
   egészséghez való jog védelmét szolgálja.

   Az  R2.  11.  § (1) bekezdés úgy rendelkezik, hogy az  Országos
   Epidemiológiai   Központ  évente  kiadott  Módszertani   Levele
   tartalmazza a védőoltások ellenjavallatait. A Módszertani Levél
   tájékoztatást  ad  a  kötelező és  az  önkéntes  oltásokról,  a
   Szolgálattól beszerezhető, valamint a gyógyszertárakban kapható
   oltóanyagokról,  emellett felsorolja azokat az  állapotokat  és
   betegségeket, amelyek oltási kontraindikációnak minősülnek.

   A  Módszertani Levél fontos tájékoztató a kezelőorvosok és  más
   érintettek  számára, ugyanakkor az Alkotmány és a Jat.  alapján
   nem  kötelező  az  egészségügyi  intézményrendszeren  kívülálló
   személyekre  és értelemszerűen a bíróságokra sem.  Elvileg  nem
   zárható  ki,  hogy valaki az aktuális Módszertani Levélben  nem
   szereplő  kontraindikáció miatt mentesüljön  ideiglenesen  vagy
   véglegesen  a védőoltás alól. Pszichikai állapot és  szomatikus
   betegség egyaránt indokolhatja a mentesítést. Ezen túlmenően, a
   Módszertani  Levélben  felsorolt  ellenjavallatok  esetében  is
   általában   mérlegelni   kell   az   egyéni   körülményeket   a
   mentességről  hozott  döntés  során.  Egyfelől  a   járványügyi
   helyzetet  és az oltással kivédhető betegséget kell  figyelembe
   venni,  másfelől  azt a várható károsodást,  amelyet  az  oltás
   beadása  okozna  a  kötelezett egészségében. A  lázas  betegség
   minden   védőoltás  esetén  kontraindikáció,  terhesség  esetén
   kivételes  körülmények  esetén indokolt  az  oltás,  különleges
   mérlegelés szükséges a HIV pozitív személyek esetében stb.

   2.4.   Az   alkotmányos  demokráciákban   az   alapvető   jogok
   korlátozásával  járó  vagy  azokat nyilvánvalóan  veszélyeztető
   egészségügyi   ellátások,   beavatkozások   esetén    speciális
   jogérvényesítési,   jogorvoslati   intézmények   működnek.   Az
   önmagukat vagy másokat veszélyeztető mentális betegek  kötelező
   pszichiátriai kezeléséről különleges habeas corpus eljárásokban
   döntenek,  amelyek  során rendkívül rövid  időn  belül  bíróság
   rendeli  el  vagy  vizsgálja  felül  a  kezelés  indokoltságát.
   Továbbá   a   bíróságok  hatáskörébe  tartozik   az   elrendelt
   gyógykezelések   meghosszabbítása,  időszakos  felülvizsgálata,
   valamint  az  alkalmazott eszközök és módszerek indokoltságának
   kontrollja  is.  Az  Alkotmánybíróság a 36/2000.  (X.  27.)  AB
   határozatban (ABH 2000, 241.) foglalkozott ezekkel  a  tartalmi
   és eljárási feltételekkel, és a hatályos szabályokat az Eütv2.-
   nek a Pszichiátriai betegek gyógykezelése és gondozása című  X.
   fejezete tartalmazza.

   Szintén    különleges,    rendkívül    rövid    időn     belüli
   jogérvényesítési   és  ahhoz  kapcsolódó   bírósági   eljárások
   biztosítják  az  életfenntartó,  illetve  életmentő   ellátások
   visszautasításához való jog érvényesülését  és  a  visszaélések
   megelőzését.  Az  Alkotmánybíróság  a  22/2003.  (IV.  28.)  AB
   határozatban   (ABH   2003,  235.)  körvonalazta   az   ellátás
   visszautasításához való jog alkotmányos alapjait, és a hatályos
   eljárási szabályokat az Eütv2. 20-23. §-ai tartalmazzák.

   Az Alkotmány szintén megköveteli a jogorvoslathoz való jog és a
   pártatlan bírósági eljáráshoz való jog érvényesítését az  egyes
   kötelező védőoltások alóli ideiglenes vagy végleges mentesítési
   eljárásban.   A   jogorvoslati  eljárás  és  a  kontradiktórius
   bírósági  eljárás  keretei között van lehetőség  arra,  hogy  a
   vitatott   esetekben   az  általános  szabályokat   az   egyéni
   körülményeknek  megfelelően  alkalmazzák.  A  védőoltás   alóli
   mentesítési  eljárás  során  –  hasonlóan  számos  polgári-  és
   büntetőeljáráshoz,  valamint  az  egészségügyi   önrendelkezési
   joggal   összefüggő  különleges  eljárásokhoz  –  állást   kell
   foglalni   egészségügyi  szakkérdésekről  is.  Az  Alkotmánynak
   megfelelő  közigazgatási  és bírósági eljárások  során  nyílhat
   lehetőség  arra,  hogy  a  kötelezettek  szakértők  bevonásával
   megfelelő  tudományos színvonalon jelenítsék meg álláspontjukat
   a  Szolgálattal  szemben. A jogorvoslás és  a  pártatlan  bírói
   felülvizsgálat   elengedhetetlen  az  orvosszakmai   kérdéseken
   túlmenő   szempontok,   az   egyéni  körülmények,   a   konkrét
   egészségügyi előnyök és hátrányok mérlegeléséhez is.

   2.5.   Az   Alkotmánybíróság  a   fentiek   alapján   arra   a
   megállapításra   jutott,  hogy  a  kötelező  védőoltás   alóli
   ideiglenes és végleges mentesítésre irányuló eljárás  hatályos
   szabályozása nem felel meg az Alkotmány 50. § (2) bekezdéséből
   és  az  57.  §  (5)  bekezdéséből fakadó követelményeknek.  Az
   alkotmányellenességet nem az Eütv2. – utólagos normakontrollra
   vonatkozó  indítványban kifogásolt – 58.  §  (1)  bekezdésében
   foglalt  rendelkezés okozza, hanem a szabályozás  hiányossága.
   Az  ideiglenes  mentesítés megtagadása esetén a  kötelezett  a
   védőoltás  elrendeléséhez kapcsolódó  jogorvoslati  eszközöket
   veheti  igénybe,  de  csak akkor, ha  előzetesen  megszegi  az
   Eütv2.-ben  és  az  R2.-ben foglalt  szabályokat.  A  végleges
   mentesítés   megtagadásával  (elmaradásával)   szemben   pedig
   egyáltalán  nincs törvényes lehetőség sem a felettes  szervnél
   történő jogorvoslati eljárásra, sem bírósági felülvizsgálatra.
   A  jogalkotó  nem  tette lehetővé, hogy a  kötelezett  a  Ket.
   jogorvoslati rendszerét vagy speciális jogorvoslati eszközöket
   igénybe   véve  élhessen  a  jogorvoslathoz  és   a   bírósági
   felülvizsgálathoz való jogával.

   Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint a mentesítési eljárás
   során   a  jogérvényesítés  és  jogorvoslás  akkor  tekinthető
   hatékonynak,   ha  a  védőoltásra  kötelezett  a   jogszabályi
   rendelkezések megkerülése vagy figyelmen kívül hagyása  nélkül
   fordulhat  olyan  jogorvoslati  fórumhoz,  amely  a  védőoltás
   beadása  előtt,  érdemben  tud  dönteni  az  ideiglenes   vagy
   végleges   mentesítésről.  Másfelől  az  eljárás  hatékonysága
   összefügg   a   közegészségügyi,  járványügyi   célokkal   is:
   fertőződés  közvetlen  veszélye vagy járványveszély  különösen
   indokolttá teheti, hogy a mentesítési eljárás rövid időn belül
   befejeződjön.

   Az  Abtv.  49.  §  (1)  bekezdése  szerint  –  hivatalból  vagy
   indítvány      alapján     –     mulasztásban     megnyilvánuló
   alkotmányellenesség megállapítására akkor kerülhet  sor,  ha  a
   jogalkotó   szerv   a  jogszabályi  felhatalmazásból   származó
   jogalkotói      feladatát     elmulasztotta,      és      ezzel
   alkotmányellenességet idézett elő. A jogalkotó szerv jogszabály-
   alkotási  kötelezettségének konkrét  jogszabályi  felhatalmazás
   nélkül  is köteles eleget tenni, ha azt észleli, hogy a  hatás-
   is   feladatkörébe  tartozó  területen  jogszabályi   rendezést
   igénylő  kérdés  merült  fel. Az Alkotmánybíróság  mulasztásban
   megnyilvánuló  alkotmányellenességet állapít meg,  ha  alapvető
   jog  érvényesüléséhez szükséges garanciák hiányoznak,  illetve,
   ha   a   hiányos   szabályozás  alapvető   jog   érvényesítését
   veszélyezteti. [22/1990. (X. 16.) AB határozat, ABH  1990,  83,
   86.;  37/1992.  (VI. 10.) AB határozat, ABH  1992,  227,  232.]
   Mivel  az  Alkotmánybíróságnak –  az  Abtv.  preambulumában  is
   megfogalmazott   –   elsődleges   feladata   az    Alkotmányban
   biztosított  alapjogok  védelme,  a  testület  szükség   esetén
   hivatalból   eljárva  állapít  meg  mulasztásban  megnyilvánuló
   alkotmányellenességet. [30/1990. (XII. 15.) AB  határozat,  ABH
   1990, 128.]

   Jelen  esetben az Alkotmánybíróság mind a mulasztást, mind  az
   alkotmányellenes  helyzet bekövetkeztét megállapította.  Ezért
   az  Alkotmánybíróság – hivatalból eljárva – megállapította: az
   Alkotmány  50.  §  (2) bekezdését és az 57. §  (5)  bekezdését
   sértő,  mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenes  helyzet
   jött  létre  annak  következtében, hogy  az  Országgyűlés  nem
   biztosított  hatékony jogorvoslati eszközt  az  egészségügyről
   szóló   1997.   évi  CLIV.  törvény  58.  §  (1)  bekezdésében
   szabályozott,   a   kötelező   védőoltás   alóli    mentesítés
   megtagadásával  szemben.  Az  Alkotmánybíróság   felhívta   az
   Országgyűlést, hogy jogalkotási feladatának 2008. március  31-
   ig tegyen eleget.

   Az   Alkotmánybíróság   az  Eütv2.   58.   §   (1)   bekezdése
   alkotmányellenességének  megállapítására  és  megsemmisítésére
   irányuló indítványt elutasította.

   3.  Az Alkotmánybíróság külön vizsgálta, hogy az Eütv2. 58.  §
   (4)  bekezdésének  az azonnali végrehajthatóságról  rendelkező
   második mondata a jogorvoslathoz való jog szükséges és arányos
   korlátozásának minősül-e.

   3.1. Az Alkotmánybíróság az alapjog-korlátozás alkalmasságának
   és  szükségességének vizsgálatakor abból  indult  ki,  hogy  a
   jelen   határozat  indokolásának  V.3-4.  pontjaiban  elemzett
   járványügyi  közérdek  megfelelő alkotmányos  cél  a  kötelező
   védőoltások   intézményesítésére,   valamint   a   védőoltások
   beadását   biztosító  jogi  feltételek  kialakítására.   Ezzel
   összhangban  mondja  ki  a Ket. 101.  §  (3)  bekezdésének  g)
   pontja,  hogy  a  határozat akkor nyilvánítható  fellebbezésre
   tekintet  nélkül azonnal végrehajthatónak, ha  azt  törvény  –
   egyebek  mellett – közegészségügyi, járványügyi okból lehetővé
   teszi.

   Továbbá,  az Alkotmánybíróság az Eütv2. 58. § (4) bekezdésének
   alkotmányossági  vizsgálatakor  kiindulópontnak  tekintette  a
   jogorvoslathoz   való  jogra  vonatkozó,  a  jelen   határozat
   indokolásának     VI.     1.2.     pontjában      összefoglalt
   alkotmánybírósági gyakorlatot. Az Alkotmánybíróság álláspontja
   szerint  jelen  ügyben  irányadó  a  39/1997.  (VII.  1.)   AB
   határozattal  kezdődő  alkotmányértelmezési  gyakorlat,  amely
   szerint az Alkotmány 50. § (2) bekezdéséből, valamint az 57. §
   (5)     bekezdéséből    fakadó    követelmény    a    formális
   felülvizsgálatot   meghaladó,  érdemi,  hatékony   jogorvoslat
   biztosítása.

   Az  Alkotmánybíróság  értelmezése összhangban  áll  az  Emberi
   Jogok  Európai  Bíróságának  felfogásával,  amely  szerint  az
   emberi  jogok  és az alapvető szabadságok védelméről  Rómában,
   1950.  november  4-én  kelt egyezmény hatékony  jogorvoslathoz
   való  jogot  elismerő  13. cikkének lényegi  eleme  az  anyagi
   értelemben    vett   hatékonyság   (remedial   and    material
   effectiveness).  Eszerint  a jogorvoslatnak  nem  csupán  elvi
   lehetőségnek kell lennie, hanem a gyakorlatban érvényesülő,  a
   jogosult   által   ténylegesen  igénybe  vehető,   és   érdemi
   felülvizsgálat lehetőségét magában hordozó eljárásnak.

   3.2.   A   hatékony  jogorvoslathoz  való  jog   korlátozásának
   arányosságát  vizsgálva az Alkotmánybíróság  figyelembe  vette,
   hogy  az  Eütv2.  58.  § (4) bekezdésének  második  mondata  az
   ügyfelet   a   jogorvoslathoz  való   jog   alapján   megillető
   fellebbezési jog leglényegesebb elemét korlátozza, mivel a Ket.
   101.  §  (1)  bekezdése  alapján a fellebbezésnek  a  határozat
   végrehajtására  halasztó hatálya van, kivéve, ha  a  hatóság  a
   határozatot   a  fellebbezés  halasztó  hatályának  kizárásával
   végrehajthatónak  nyilvánította.  Vagyis  főszabály  szerint  a
   fellebbezés  benyújtásának legfontosabb jogi következménye  az,
   hogy  megakadályozza  az  első fokú közigazgatási  határozatban
   foglalt rendelkezések végrehajthatóságát.

   Az  Eütv2.  58. § (4) bekezdésének második mondata  alapján  az
   első fokú hatóságnak mérlegelés nélkül azonnal végrehajthatónak
   kell  nyilvánítania a védőoltást elrendelő határozatát. A  Ket.
   101.  §  (4)  bekezdése  alapján  az  első  fokú  hatóságnak  a
   határozatban  külön ki kell mondani, és meg  kell  indokolni  a
   fellebbezésre    tekintet   nélküli   végrehajthatóságot.    Az
   indokolási  kötelezettség  jelen esetben  nem  több  az  Eütv2.
   jogalapot  biztosító 58. § (4) bekezdésének  második  mondatára
   történő  hivatkozásnál. Ha a határozatban az első fokú  hatóság
   teljesítési    határidőt   állapított   meg,   a    végrehajtás
   elrendelésére  csak  e  határidő  eredménytelen  eltelte   után
   kerülhet  sor.  Tehát a védőoltás beadását elrendelő  határozat
   végrehajthatósága nem függ attól, hogy miként mérlegel az  első
   fokú   határozatot   hozó   szerv,   benyújtott-e   az   ügyfél
   fellebbezést, letelt-e a fellebbezési határidő.

   Az    azonnali   végrehajthatóság   elrendelése   alkotmányosan
   indokolt,  ha mások alapvető jogainak megóvása vagy alkotmányos
   közérdek érvényre juttatása azt feltétlenül megköveteli,  és  a
   kívánt cél más módon nem érhető el. A Ket. 101. § (3) bekezdése
   alapján   az  első  fokú  közigazgatási  hatóság  fellebbezésre
   tekintet nélkül végrehajthatónak nyilváníthatja a határozatát –
   például  – életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető  helyzet
   megelőzése, elhárítása érdekében; fontos közrendvédelmi  okból;
   jelentős  vagy  helyrehozhatatlan kár  elhárítása  céljából.  A
   felsorolt  esetekben  a  hatóság az  egyedi  ügy  körülményeit,
   különösen  az elérni kívánt cél érdekében okozott jogkorlátozás
   nagyságát  mérlegelve dönthet. Az Eütv2. 58. § (4) bekezdésének
   második  mondata ezzel szemben nem írja elő, és  nem  is  teszi
   lehetővé  semmiféle konkrét szempont (például: a járványveszély
   nagysága, a védőoltás fajtája, a kötelezett egyéni körülményei)
   mérlegelését,  így a folyamatban lévő mentesítési  eljárás  sem
   akadálya  a védőoltás beadásának. Önmagában a határozat  tárgya
   (a  védőoltás beadására való kötelezés) indokolja  az  azonnali
   végrehajtást.

   Az   Alkotmánybíróság  mindezek  alapján   hangsúlyozza,   hogy
   rendkívüli  járványveszély indokolhat különleges  közigazgatási
   hatósági   eljárást,  és  ilyen  esetben  jelentősebb  alapjog-
   korlátozás   is   elfogadható  lehet,  hiszen  az   arányossági
   mérlegelésnél  rendkívül  nyomós  közérdeket  kell   tekintetbe
   venni.  Ezért  az  azonnali  végrehajtás  szempontjából  eltérő
   alkotmányossági  megítélés  alá  esnek  az  életkorhoz   kötött
   védőoltások és a járvány kitörése, vagy annak konkrét  veszélye
   miatt  elrendelt védőoltások. Az Eütv2. és az R2.  szabályozása
   különbséget  tesz  az  életkorhoz  kötött  és  a  megbetegedési
   veszély  esetén beadandó oltások között. Ugyanakkor az azonnali
   végrehajtásról  szóló rendelkezés minden esetre  kiterjeszti  a
   lényegében csak járványveszély idején indokolható beavatkozást,
   a kötelező azonnali végrehajtást.

   A    védőoltást   elrendelő   közigazgatási   határozat   másik
   sajátossága,  hogy a végrehajtás a védőoltás beadását  jelenti,
   amely  visszafordíthatatlan beavatkozás.  A  Ket.  130.  §  (1)
   bekezdésének  második mondata alapján, ha a  hatóság  a  döntés
   fellebbezésre  tekintet  nélküli végrehajtását  rendeli  el,  a
   végrehajtásról és a foganatosítás módjáról a döntést tartalmazó
   határozatban  vagy végzésben kell rendelkezni.  A  140.  §  (1)
   bekezdés  e)  pontja  szerint, ha a  végrehajtás  meghatározott
   cselekmény elvégzésére vagy meghatározott magatartásra irányul,
   a  teljesítés  elmaradása  esetén a  végrehajtást  foganatosító
   szerv   a  rendőrség  közreműködésével  kényszerítheti   ki   a
   meghatározott cselekményt. Emellett az eredményes  végrehajtást
   eljárási bírság is biztosítja. A 141. § (2) bekezdése kimondja:
   „Az  eljárási  bírság ismételten kiszabható, ha a kötelezett  a
   meghatározott   cselekményt   a  bírságot   kiszabó   végzésben
   megállapított újabb határidő alatt nem teljesítette, továbbá ha
   a  meghatározott magatartásra vonatkozó rendelkezést ismételten
   megszegi.”  Következésképpen  a  Ket.  kényszercselekmények  és
   ismételhető  eljárási bírság lehetőségével is biztosítja,  hogy
   az első fokú határozatot a lehető leghamarabb végrehajtsák.

   A  szabályozás  alapján minden feltétel  adott  ahhoz,  hogy  a
   másodfokú  hatóság  eljárásának,  majd  a  határozat   bírósági
   felülvizsgálatának, illetve a mentesítési kérelem elbírálásának
   idejére   az   elmaradt  védőoltást  már  beadják.   Ezért   az
   esetlegesen jogsértő első fokú határozat meghozatalát  követően
   a  jogorvoslati  eljárás  során  már  nem  állítható  helyre  a
   jogszerű  állapot.  A  védőoltás azonnali beadása  miatt  nincs
   jelentősége  annak sem, hogy ha a közigazgatási  perben  eljáró
   bíró  indokoltnak  látja a megtámadott közigazgatási  határozat
   végrehajtásának felfüggesztését, azt a polgári perrendtartásról
   szóló 1952. év III. törvény 332. § (3) bekezdésének megfelelően
   –    kérelem   alapján   –   bármikor   elrendelheti   [2/2006.
   Közigazgatási  jogegységi határozat, MK 2006/49.;  1/2007.  (I.
   18.) AB határozat, ABK 2007. január, 10.].

   3.3.  Mindezek alapján az Alkotmánybíróság úgy foglalt  állást,
   hogy   az   Eütv2.  58.  §  (4)  bekezdésének  második  mondata
   aránytalanul  korlátozza az Alkotmány 57.  §  (5)  bekezdésében
   elismert   jogorvoslathoz   való   jogot,   mert   a    konkrét
   körülményekre   és   a  beavatkozás  visszafordíthatatlanságára
   tekintet  nélkül azonnal végrehajthatónak minősíti a  védőoltás
   beadatását   elrendelő   első  fokú   határozatot.   Ezért   az
   Alkotmánybíróság  az  Eütv2.  58. §  (4)  bekezdésének  második
   mondatát    a    jelen   határozat   közzétételének    napjával
   megsemmisítette.

   Mivel    az    Alkotmánybíróság    a    vizsgált    rendelkezés
   alkotmányellenségét  az Alkotmány 57. § (5)  bekezdése  alapján
   megállapította, az indítványokban felhívott további  alkotmányi
   rendelkezésekkel  fennálló ellentétet –  állandó  gyakorlatának
   megfelelően  –  már  nem  vizsgálta.  [61/1997.  (XI.  19.)  AB
   határozat, ABH 1997, 361, 364.; 16/2000. (V. 24.) AB határozat,
   ABH 2000, 425, 429.; 56/2001. (XI. 29.) AB határozat, ABH 2001,
   478,  482.;  35/2002. (VII. 19.) AB határozat, ABH  2002,  199,
   213.;  4/2004.  (II.  20.) AB határozat,  ABH  2004,  66,  72.;
   9/2005. (III. 31.) AB határozat, ABH 2005, 627, 636.]

   4.  Az  indítványozók álláspontja szerint az Eütv2. 58.  §  (3)
   bekezdése  ellentétes  az  Alkotmány  57.  §  (5)  bekezdésében
   biztosított jogorvoslathoz való joggal, valamint a 70/D. §-ában
   biztosított  egészséghez  való  joggal.  Az  indítványozók  azt
   kifogásolták,    hogy   a   védőoltásra   kötelezett    személy
   értesítéséről szóló rendelkezés nem teszi egyértelművé, hogy  a
   kötelezettet  megilleti-e az Eütv2. 13-14.  §-ában  biztosított
   tájékoztatáshoz való jog. A vizsgált rendelkezés  kimondja:  „A
   védőoltás   módjáról,   céljáról,  helyéről   és   idejéről   a
   védőoltásra kötelezett személyt, illetve törvényes képviselőjét
   értesíteni  kell.  A  védőoltásra  kötelezett  kiskorú  személy
   megjelenéséről a törvényes képviselő köteles gondoskodni.”

   4.1. Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az Eütv2. 13-14. §-
   ában meghatározott tájékoztatáshoz való jog az Alkotmány 54.  §
   (1)   bekezdésében  elismert  emberi  méltósághoz  való  jogból
   származik. [Először: 36/2000. (X. 27.) AB határozat, ABH  2000,
   241.;  56/2000.  (XII. 19.) AB határozat, ABH 2000,  527,  529-
   530.].  A  döntésképes személyek önrendelkezési jogának  része,
   hogy  megfelelő tájékoztatás nyomán szabadon dönthetnek a saját
   egészségügyi      ellátásukkal     kapcsolatos     kérdésekben.
   Alkotmánybírósági  határozatokhoz  fűzött  különvélemények   az
   Alkotmány  54. § (1) bekezdésére hivatkozva már megfogalmazták,
   hogy az egészségügyi ellátás alanya akkor tud felelősen dönteni
   arról,  hogy igénybe vesz-e egészségügyi ellátást, és ha  igen,
   akkor   milyet,  ha  tájékozott  –  egyebek  mellett  –   saját
   egészségügyi állapotáról, a kezelés nélküli prognózisról, és  a
   szóba  jövő beavatkozások előnyeiről és hátrányairól  (informed
   consent).  [684/B/1997.  AB határozat,  ABH  2002,  813,  828.;
   43/2005. (XI. 14.) AB határozat, ABH 2005, 536, 560.]

   Az  Eütv2.  13. és 14. §-a széleskörűen elismeri, és  részletes
   szabályokkal biztosítja a tájékoztatáshoz való jogot.  A  jelen
   ügyben vizsgált kérdés szempontjából alapvető jelentőségű a 14.
   § (3) bekezdése, amely kimondja: „A tájékoztatás joga a beteget
   akkor  is megilleti, ha beleegyezése egyébként nem feltétele  a
   gyógykezelés megkezdésének.” [Az Eütv2. 3. § a) pontja  szerint
   a  törvény  alkalmazásában  „beteg:  az  egészségügyi  ellátást
   igénybe  vevő  vagy  abban  részesülő személy”.]  Az  általános
   szabállyal  összhangban az Eütv2. 56.  §  (3)  bekezdése  külön
   kimondja:  „Kötelező  járványügyi intézkedés  foganatosításához
   nincs  szükség a beteg beleegyezésére, azonban a beteget  –  az
   eset   körülményeihez   képest   –   ekkor   is   megilleti   a
   tájékoztatáshoz  való jog.” Az Eütv2. 13. § (5)  bekezdése  így
   rendelkezik: „A cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes
   betegnek   is  joga  van  a  korának  és  pszichés  állapotának
   megfelelő tájékoztatáshoz.” A (8) bekezdés szerint „a  betegnek
   joga van arra, hogy számára érthető módon kapjon tájékoztatást,
   figyelemmel    életkorára,    iskolázottságára,    ismereteire,
   lelkiállapotára, e tekintetben megfogalmazott kívánságára (…)”.

   Az  Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  a  nem  döntésképes
   személyek  – életkoruknak és egyéb körülményeiknek megfelelő  –
   tájékoztatáshoz  való joga az Alkotmány 54.  §  (1)  bekezdésén
   alapuló személyi integritáshoz való jogból következik. Emellett
   a  tájékoztatás  a  hatékony, eredményes  egészségügyi  ellátás
   előfeltétele is, mivel a kellő ismeretekkel rendelkező  személy
   nagyobb bizalommal tekint a kezelésben résztvevőkre, és  jobban
   tudja teljesíteni az orvosi javaslatokat.

   4.2.   A  fentiekből  következik,  hogy  az  életkorhoz  kötött
   védőoltások  esetén  is  érvényesül  az  Eütv2.  13-14.  §-ában
   szabályozott tájékoztatáshoz való jog. Ezt az Eütv2. 56. §  (3)
   bekezdése  külön is elismeri. Az Alkotmány 54. § (1)  bekezdése
   szempontjából  lényeges, hogy a tájékoztatáshoz  való  jog  nem
   csak  a  törvényes képviselőt (a szülőt) illeti  meg,  hanem  –
   életkorának  megfelelően – a védőoltásra  kötelezett  gyermeket
   is.   A   tájékoztatás  tartalmát  meghatározó  13.  §  (2)-(6)
   bekezdésében  foglaltak értelemszerűen irányadók a  védőoltások
   esetében.

   Az  Eütv2.  58.  §  (3)  bekezdésének első  mondata  alapján  a
   védőoltásra kötelezett személyt, illetve törvényes képviselőjét
   értesíteni  kell  a védőoltás módjáról, céljáról,  helyéről  és
   idejéről. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint – tekintettel
   az  Eütv2. 14. § (3) bekezdésére és az 56. § (3) bekezdésére  –
   ez  a  rendelkezés  nem  értelmezhető a tájékoztatás  általános
   követelményeit felülíró különleges szabálynak.  Az  58.  §  (3)
   bekezdése  a  védőoltás  mint  kötelező  egészségügyi   ellátás
   sajátosságából    következik:   a    kötelezettet    (törvényes
   képviselőjét) előzetesen értesíteni kell arról, hogy mikor, hol
   és  milyen  módon kell eleget tennie kötelezettségének.  Ez  az
   értesítési  kötelezettség  az  előfeltétele  annak,   hogy   az
   érintettek  teljesíthessék kötelezettségüket és  gyakorolhassák
   jogosultságaikat.  Az értesítés szükséges például  ahhoz,  hogy
   megvalósulhassanak az 58. § (3) bekezdésének második mondatában
   foglaltak:   „A   védőoltásra   kötelezett   kiskorú    személy
   megjelenéséről  a  törvényes  képviselő  köteles  gondoskodni.”
   Tehát  az  Eütv2.  58. § (3) bekezdése nem helyettesíti,  hanem
   kiegészíti  az  Eütv2. 13 és 14. §-ából következő tájékoztatási
   kötelezettséget.

   Következésképpen   az   Alkotmánybíróság   nem   osztotta    az
   indítványozónak   azt   az  álláspontját,   hogy   a   vizsgált
   rendelkezés  ellentétes  az Alkotmány 57.  §  (5)  bekezdésében
   biztosított jogorvoslathoz való joggal, valamint a 70/D. §-ában
   biztosított egészséghez való joggal. A tájékoztatáshoz való jog
   az Alkotmány 54. § (1) bekezdéséből következik, ezért az Eütv2.
   58.  §  (3)  bekezdése  az indítványban foglaltak  alapján  nem
   hozható  összefüggésbe az Alkotmány 70/D.  §-ával.  Emellett  a
   támadott  rendelkezés nem korlátozza az  Alkotmány  57.  §  (5)
   bekezdésében   elismert  jogorvoslathoz   való   jogot,   hanem
   ellenkezőleg:   a   kötelezettségek   teljesítéséhez    és    a
   jogosultságok     érvényesítéséhez    szükséges     információk
   megismerését biztosítja az érintettek számára.

   5.1. Az indítványozók az Eütv2. 58. § (1), (3) és (4) bekezdése
   alkotmányellenességének   megállapítását   és   megsemmisítését
   kezdeményező  Indítvány2.-ben  az  Eütv2.  és  az  R2.  további
   rendelkezéseivel kapcsolatban is megfogalmaztak alkotmányossági
   aggályokat.   Ezek   egy  részében  nem  jelölték   meg,   hogy
   álláspontjuk  szerint  a  kifogásolt szabályozás  az  Alkotmány
   melyik   rendelkezésébe  ütközik,  másik  részében  pedig   nem
   kezdeményezték   az   alkotmányellenesség   megállapítását   és
   megsemmisítését. Az Indítvány2.-nek ezek az elemei nem felelnek
   meg  az  Abtv.  22.  §  (2) bekezdésének, amely  kimondja:  „Az
   indítványnak a kérelem alapjául szolgáló ok megjelölése mellett
   határozott  kérelmet  kell tartalmaznia.” Az  Alkotmánybíróság,
   tekintettel az Abtv 22. § (2) bekezdésére és az Ügyrend  29.  §
   d) pontjára, e tekintetben az indítványt visszautasította.

   5.2.   Az   indítványozók  kezdeményezték  továbbá,   hogy   az
   Alkotmánybíróság  állapítson  meg alkotmányos  követelményt  az
   Eütv2. egyes rendelkezéseinek alkalmazásával összefüggésben. Az
   Abtv. nem biztosít indítványozási jogot alkotmányos követelmény
   megfogalmazására.  Az Alkotmánybíróság  az  Ügyrend  29.  §  c)
   pontja szerint visszautasítja az indítványt, ha megállapítható,
   hogy  az  eljárás  indítványozására  az  indítványozónak  nincs
   jogosultsága.  [292/B/2001. AB végzés,  ABH  2001,  1591-1592.]
   Ezért    az   Alkotmánybíróság   az   alkotmányos   követelmény
   megállapítására előterjesztett indítványt visszautasította.

   Az  Alkotmánybíróság ezt a határozatot az Abtv. 41. §-a alapján
   tette közzé a Magyar Közlönyben.
                           Dr. Bihari Mihály
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
               Dr. Balogh Elemé      Dr. Bragyova András
               alkotmánybíró               alkotmánybíró
                                   
               Dr. Holló András          Dr. Kiss László
               alkotmánybíró               alkotmánybíró
                                   
               Dr. Kovács Péter     Dr. Kukorelli István
               alkotmánybíró        előadó alkotmánybíró
                                   
              Dr. Lenkovics Barnabás    Dr. Lévay Miklós
              alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                   
              Dr. Paczolay Péter     Dr. Trócsányi László
              alkotmánybíró                 alkotmánybíró
    Dr. Kovács Péter alkotmánybíró különvéleménye

                                  I.
     
     Nem  értek  egyet a többségi határozat rendelkező részének  az
    egészségügyről  szóló 1972. évi II. törvénynek  a  járványügyre
    vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 9/1972. (VI. 27.)
    EüM   rendelet  (a  továbbiakban:  R1.)  4.  §  (2)   bekezdése
    alkotmányellenességét    megállapító    2.    pontjával,     az
    egészségügyről  szóló  1997.  évi  CLIV.  törvény  58.  §   (4)
    bekezdésének   második  mondatát  megsemmisítő  1.   pontjával,
    valamint  a  védőoltások  kapcsán a mulasztásban  megnyilvánuló
    alkotmányellenességet  megállapító 4. pontjával  és  nem  értek
    egyet   az   indokolásnak  azokkal  az  elemeivel,  amelyek   a
    rendelkező rész fenti pontjait alátámasztják.
     Egyetértek  a  rendelkező  résznek a többi  indítványi  elemet
    illetően  elutasító,  illetve visszautasító  pontjaival  és  az
    azokhoz fűzött indokolással.
     A  védőoltások  hatályos magyarországi  rendszere  megítélésem
    szerint  olyan beavatkozást jelent az emberi jogokba,  ami  nem
    lépi  túl  sem  a  szükségesség (amit a többségi  határozat  is
    elismer), sem az arányosság kereteit.
     A   közigazgatási  jogorvoslati  rendszer  kritériumainak   az
    orvosi  beavatkozásokra való mechanikus  vonatkoztatásával  nem
    értek  egyet.  Megítélésem  szerint  jóllehet  az  orvosszakmai
    gyakorlat  sem lehet (és nincs is) kivonva a jog  uralma  alól,
    azonban  a  jognak,  a  jogi szabályozásnak  tartózkodnia  kell
    attól,   hogy   saját  kategóriáit  meghatározó   fontosságúnak
    minősítse  ezen  alapvetően  nem  jogi  jellegű  és  különleges
    ismereteket  és  szakértelmet igénylő, az orvos  és  a  páciens
    közötti  bizalmon  alapuló területen, ahol tehát  a  jogalkotás
    számára   inkább  a  visszafogottság,  mintsem  a  formalizálás
    erőltetése   a   kívánatos,  és  a  rendszer   működőképességét
    gyengítheti a túlzott szabályozás.
     
                                  II.
     
     Az  Alkotmánybíróság  állandó gyakorlata  szerint  az  alapjog
    korlátozása  akkor arányos, ha az elérni kívánt cél  fontossága
    és  az  ennek érdekében okozott alapjogsérelem súlya  megfelelő
    arányban  vannak egymással, továbbá a törvényhozó a  korlátozás
    során  köteles  az  adott  cél  elérésére  alkalmas  legenyhébb
    eszközt  alkalmazni [30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH  1992,
    167, 171.].
     Magyarországon  az  ország  lakosságának  99%-a  immunizáltnak
    tekinthető   az  Európát  korábban  sújtó  halálos  kimenetelű,
    gyermekkori  járványokat illetően. (A hiányzó  1  %  részben  a
    statisztikai  hibahatár,  illetve az oltások  egyéb  betegségek
    miatti  halasztásának figyelembe vétele, a  gyakorlatban  pedig
    mindenekelőtt  a migrációval együtt járó kockázat,  valamint  a
    társadalomban   marginalizálódott   csoportok   egy    részének
    elérhetetlensége a közegészségügy hagyományos eszközeivel.  100
    %-os  immunizáltságot ennek megfelelően az országok  eleve  nem
    jelentenek,   és   nem  jelenthetnek.)  A   WHO   a   95   %-os
    immunizáltságot  tűzte  ki célul és  ennek  érdekében  a  2007.
    április  16-22-e  közötti európai immunizálási  hét  a  nyugat-
    európai  országokban  is  emelni  kívánta  az  oltottságot.   A
    WHO/Unicef programok jelenlegi célja az immunizálás fenntartása
    és  erősítése (lásd Global Immunization Vision and Strategy WHO
    2005  Geneva;  State of the World’s Vaccines and  Immunization,
    WHO   2002  Geneva).  Ennek  alapvető  indokoltsága  a   puszta
    egészségügyi  megfontolásokon túl az  is,  hogy  bizonyíthatóan
    jóval kevesebbe került a megelőzés, mint a járványok kezelése.
     Az  egyes országokban az immunizálási programokat több tényező
    befolyásolja:  i.  a veszélyeztetettség, illetőleg  a  betegség
    földrajzi  lokalizáltsága; ii. az immunizálás anyagi költségei,
    ezek   fedezetére  rendelkezésre  álló  hazai  vagy  nemzetközi
    források   mértéke;  iii.  a  korábban  ténylegesen  tapasztalt
    járványok  súlya,  emléke; iv. a beoltandó  populáció  mértéke,
    elérhetősége,  egészségügyi kultúrája; v. a rendelkezésre  álló
    orvosi struktúra mértéke, akcióképessége, működtethetősége; vi.
    az állam és az egyén viszonya, az egyéni autonómia felfogása, a
    társadalom   tagjainak  földrajzi  és  a  modern   közigazgatás
    eszközrendszereivel való elérhetősége.
     A  WHO statisztikai adatai szerint a vakcinációra visszamutató
    egészségügyi  károsodás esélye nemcsak elenyésző (1:1  millió),
    de ezt azzal összefüggésben is kell szemlélni, hogy milyen nagy
    (1:20)  az  esélye  a  fertőződésnek  az  immunizáltság  hiánya
    esetében (lásd State of the World’s Vaccines and Immunization).
     Arra   is   tekintettel,  hogy  a  védőoltásokkal   megelőzött
    gyermekbetegségek jelentős része nem tűnt el (sem  nálunk,  sem
    másutt),  hanem lefojtásra került, kórokozóit illetően  azonban
    velünk   élőnek  tekinthető,  azaz  nem  pusztán  a  behurcolás
    eredményezhet  fellobbanást, önmagában nem az  a  kérdés,  hogy
    megvonható-e  valamilyen kritikus szint,  amely  alá  az  elért
    oltottsági   arány  veszélyeztetettség  vállalása  nélkül   nem
    csökkenhet, hanem az, hogy egy kialakult, zárt, e vonatkozásban
    igen  jól működő, társadalmilag elfogadott, nemzetközi  szinten
    elismert   és  szerencsésnek  tekintett  rendszerből  következő
    korlátozás  a céllal arányos, ekként alkotmányos-e? Álláspontom
    szerint  a  védőoltások jelenlegi rendszere ezt a  követelményt
    kielégíti.
     E    tekintetben   emlékeztetek   arra,   hogy    a    szlovén
    alkotmánybíróságnak a többségi határozatban idézett  U-I-127/01
    számú,  2004.  február  12-ei határozata  a  magyar  megoldásra
    sokban     emlékeztető    szlovén    szabályozást     valójában
    összeegyeztethetőnek találta az arányosság követelményével.
     
                                 III.
     
     A   művi   meddővétételről  szóló  43/2005.   (XI.   14.)   AB
    határozathoz  (ABH  2005, 536, 558.) fűzött különvéleményem  is
    arra   mutatott  vissza,  hogy  az  emberi  jogok  tiszteletben
    tartásának kötelezettsége nem jelentheti azt, hogy a folyamatos
    absztrakciók révén az emberi jogi megközelítés önmagáért valóvá
    válik, és más megfontolásokat alábecsül.
     Mindazonáltal az emberi jogi fogódzókat illetően is  fontosnak
    tartom,  hogy az orvosi beavatkozások megítélését  illetően  az
    Emberi  Jogok  Európai  Bíróságának  gyakorlatából  nem  igazán
    vezethető  le, hogy az egészségügyi beavatkozások során  egy  a
    priori bekapcsolt jogorvoslati rendszernek meg kell előznie  az
    invazív    orvosi    beavatkozásokat.   Az   orvosi    döntések
    felülbírálhatósága,  emberi jogi szempontú ellenőrzése  valóban
    benne    van   az   Emberi   Jogok   Európai   Bíróságának    a
    joggyakorlatában,  azonban jellemzően nem a jogorvoslati  jogot
    tárgyaló cikkek (Emberi Jogok Európai Egyezményének 6.  és  13.
    cikkei) kapcsán, hanem az 5. cikk 1. e) illetve a habeas corpus
    szabály  [5. cikk (4) bekezdés], az egyén személyi integritása,
    magánéletének  tiszteletben tartásához  (8.  cikk),  esetleg  a
    vallási,  lelkiismereti  szabadsághoz  (9.  cikk)  kapcsolódva.
    Esetenként az embertelen, megalázó bánásmód tilalma  (3.  cikk)
    is fogódzót jelentett.
     Az   orvosi   döntés  ex  post  facto  bírói   felülvizsgálata
    tipikusan  az  elmegyógyintézeti elhelyezésekkel összefüggésben
    merült  fel. (Emberi Jogok Európai Bíróságának a Winterwerp  c.
    Hollandia  1979. október 24-ei ítélet, Ashingdane  c.  Egyesült
    Királyság  ügyben hozott 1985. május 25-ei ítélet, Herczegfalvy
    c.  Ausztria  ügyben  hozott  1992.  szeptember  24-ei  ítélet,
    újabbak közül a Filip c. Románia ügyben hozott 2007. március 14-
    ei ítélet stb.)
     A  fair bírói eljárás, a jogorvoslati rendszer is inkább olyan
    összefüggésekben   merült  fel,  ami   éppen   fordítottja   az
    indítványozó  által  igényeltnek. Így például  abban  az  angol
    esetben,  amelynek jogi hátterében az állt, hogy  ha  az  orvos
    megítélése   szerint  szükséges  lépéshez  a   cselekvőképtelen
    gyermek hozzátartozója alapos ok nélkül nem adja beleegyezését,
    ilyenkor  az  orvos  a  bíróságtól eszközölheti  ki  a  hiányzó
    akaratnyilatkozat pótlását. Kényszerítő szükség nélkül  azonban
    nem mellőzheti e fórum megkeresését, különösen akkor nem, ha az
    orvosi   beavatkozás  formáját  illetően  alternatívák  vannak.
    (Glass  c.  Egyesült Királyság ügy, 2004. március  9-én  hozott
    ítélet.  80-84. §) Egy orvosi műhibaper elhúzódása érintette  a
    6. és 13. cikket (D.M. c. Lengyelország ügyben 2003. október 14-
    én  hozott  ítélet  38-39.  §).  A védőoltással  összefüggésben
    bekövetkezett egészségkárosodás nyomán az állam  és  a  gyermek
    szülei  között a kártérítés kapcsán létrejött békés  megegyezés
    utólagos  módosítására  irányuló per elhúzódása  lépte  túl  az
    ésszerű  időtartamot  (Kellner c.  Magyarország  ügyben,  2004.
    szeptember  28-ai  ítélet  22-24.  §)  A  Pretty  c.   Egyesült
    Királyság  ügyben  hozott 2002. április 29-ei ítélet  eutanázia
    iránti kérelem tárgyában született, amelyben a panaszos — az őt
    halálba   segíteni  nem  hajlandó  orvosokkal  szemben   —   az
    embertelen  bánásmód tilalmát, illetve a magánélet tiszteletben
    tartását  és  a vallási, lelkiismereti meggyőződés tiszteletben
    tartását  és  a  diszkrimináció tilalmát exponálta,  de  nem  a
    jogorvoslati  jogot.  Egy olasz ügyben a  kötelező  védőoltásra
    visszavezetett károsodás miatt indított kártérítési  perben  az
    Emberi  Jogok  Európai  Bírósága  kijelentette,  hogy  maga   a
    kötelező   védőoltás   intézménye  a   magánélet   tiszteletben
    tartásával    összefüggésben    értelmezhető    (Salvetti    c.
    Olaszország, 2002. július 9-ei döntés). Ez összhangban volt  az
    X.  c.  Egyesült Királyság ügyben még az Emberi  Jogok  Európai
    Bizottsága  által hozott 1978. július 12-i döntéssel,  amelyben
    éppen   védőoltások  ügyében  a  Bizottság  azt  a  tételt   is
    kifejtette,  hogy  „jogszerű, ha az  állam  úgy  véli,  hogy  a
    szakorvos  megítélésére kell hagyni az arról való meggyőződést,
    hogy van-e kontraindikáció”.
     Mindennek  nem mondanak ellent az Európa Tanácsnak  az  emberi
    lény   emberi  jogainak  és  méltóságának  a  biológia  és   az
    orvostudomány  alkalmazására  tekintettel  történő   védelméről
    szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt egyezménye, az emberi
    jogokról  és  a  biomedicináról szóló egyezmény  (kihirdetve  a
    2002.   évi   VI.   törvényben)   valamint   ennek   kiegészítő
    jegyzőkönyvei sem.
     Az  ovideoi  egyezmény  Beleegyezés alcímű  5.  cikke  szerint
    „Egészségügyi beavatkozás csak azután hajtható végre,  ha  abba
    az   érintett  személy  szabadon  és  tájékozottságon   alapuló
    beleegyezését  adta.  Ennek a személynek  előzetesen  megfelelő
    tájékoztatást   kell   kapnia   a   beavatkozás   céljáról   és
    természetéről, valamint következményeiről és kockázatairól.  Az
    érintett     személy     beleegyezését    bármikor     szabadon
    visszavonhatja”.   A  gyermekvédőoltásokat   illetően   azonban
    releváns  a  Beleegyezési képességgel nem rendelkező  személyek
    védelme  alcímű 6. cikk is: „1. A 17. és 20. cikkek fenntartása
    [kísérletek  és  szervátültetés  —  KP]  mellett,  beleegyezési
    képességgel nem rendelkező személyen csak saját közvetlen javát
    szolgáló  beavatkozás  hajtható végre.  2.  Abban  az  esetben,
    amikor  a  törvény  szerint,  egy  kiskorú  nem  rendelkezik  a
    beavatkozásba  való  beleegyezés képességével,  a  beavatkozást
    csak képviselője, hatóság vagy a törvény által kijelölt személy
    vagy testület engedélyével lehet végrehajtani.”
     Azaz  a nemzetközi jogi szabályozás az „informed consent”  elv
    érvényesítése  során sem abszolutizálja a szülői  akaratot,  és
    annak  felülbírálhatóságát illetően általában  véve  hatóságról
    (autorité/authority)  szól,  azaz  nem  követeli  meg  a  bírói
    természetű jogorvoslatot.
     
                                  IV.
     
     A    többségi   határozatnak   az   R1.   alkotmányellenessége
    megállapítása  a  módszertani  levelek,  útmutatók  és  hasonló
    dokumentumok  jogi  relevanciájának az  Alkotmánybíróság  által
    számos alkalommal tárgyalt problematikájához kapcsolódik.
     A   határozat   maga  is  idézi  a  45/1991.  (IX.   10.)   AB
    határozatból,  hogy  „1. A jogalkotásról szóló  1987.  évi  XI.
    törvény (a továbbiakban: Jat.) 61. § (2) bekezdése szerint:  »E
    törvény  nem érinti a hatálybalépése előtt alkotott jogszabály,
    határozat,   utasítás,   szabvány,   ármegállapítás   és   jogi
    iránymutatás  hatályát.«  A  szakaszhoz  fűzött   indokolás   a
    törvényalkotói  szándékot a következőképp  fogalmazza  meg:  »E
    rendelkezés  célja  az, hogy a törvény alkalmazása  ne  okozzon
    zavart  a jogéletben. A törvény rendelkezéseit a hatálybalépése
    előtt  kibocsátott jogszabályok, határozatok, utasítások,  jogi
    iránymutatások      vonatkozásában      folyamatosan,      azok
    felülvizsgálata   során  kell  átvinni   a   gyakorlatba.«   Az
    Alkotmánybíróság álláspontja szerint a Jat. ezen  szabálya  nem
    sérti  az  Alkotmány egyetlen rendelkezését sem.  Ellenkezőleg,
    összhangban   áll   az   Alkotmánynak  a   Magyar   Köztársaság
    jogállamiságát deklaráló 2. § (1) bekezdésével. A  jogállamiság
    egyik fontos tartalmi eleme a jogbiztonság, amelynek megőrzését
    célozza a Jat. rendelkezése.” (ABH 1991, 206, 207.)
     A   határozat   logikai  levezetése  azon   alapul,   hogy   a
    módszertani   levelek  olyan  információkat  is   tartalmaztak,
    amelyek  nem  puszta  orvosi szakkérdéseket jelentettek,  hanem
    amelyek érintették az egyének bizonyos jogait.
     Az  indítványozó azt állította, hogy „leginkább a  járványügyi
    hatóságok gyakorlatából” lehetett értesülni a egyes védőoltások
    beadásának  megfelelő életkorról, az iskolai  oltási  kampányok
    esetében  nem  volt biztosíték az időpontról,  a  módról  és  a
    várható    következményekről   való   tájékoztatást   illetően.
    Valójában azonban az ún. védőnői hálózat tényleges működése, az
    oltási könyv, az iskolai tájékoztatás intézményrendszere az  én
    megítélésem  szerint  az  alapvető  információkat,   szervezett
    rendszerben   megadta.   Ezért  én   nem   tudom   osztani   az
    indítványozónak   a   többségi   határozatban   is   elfogadott
    állítását,  de következésképpen az erre épülő következtetéseket
    sem,  hogy a tájékoztatóban, a módszertani levelekben az egyéni
    jogok  érvényesítésével, egyéni kötelezettségek  teljesítésével
    érdemi összefüggésben levő, új információk jelentek volna meg.
     Így  azonban a 45/1991 (IX.10.) AB határozat hivatkozott része
    mutatis  mutandis a többségi határozattal ellentétes konklúziót
    is alátámasztja.
     
                                  V.
     
     A  végleges  mentesítés iránti kérelem elutasítása  esetén  az
    azonnali  végrehajthatóság elrendelése  megítélésem  szerint  a
    védőoltások esetében azért nem azonosítható, az azonnal, minden
    körülmények  közötti végrehajtandósággal,  mivel  ha  az  adott
    időpontban  az ideiglenes mentesítés imperatív alapokai  (lázas
    betegség,  stb)  fennállnak,  úgy  a  beavatkozásra  magát   az
    egészségügyi  törvényt illetve az orvosi,  szakmai  szabályokat
    figyelembe   véve   nem  kerülhet  sor,  hanem   időpontkitűzés
    történik.
     Nem  vitatva  a  végleges mentesítés elvi  jogszerűségét,  azt
    csak  evidens  orvosi  indokok alapján tartom  alkalmazhatónak:
    például a halálos betegségben szenvedő és a tudomány mai állása
    szerint   rövidesen  a  végstádiumba  kerülő   beteg   esetében
    nyilvánvalóan  nincs értelme erőltetni a vakcinációt.  Bizonyos
    immunhiányos  betegségek  ritka fajtái  szintén  orvosi  okként
    szolgálnak.  Ilyen  esetekben azonban  az  orvosnak  a  passzív
    immunizálást  kell  elérnie, bizonyos globulin-anyagok  beadása
    révén.  Tekintettel  arra,  hogy a végleges  mentesítés  orvosi
    szempontból  tehát  csak  igen  ritkán  előforduló  körülmények
    egybeesése  esetén,  az  adott  személy  egészségi  állapotának
    sajátosságai  miatt  képzelhető el,  így  a  jelen  szabályozás
    nézetem  szerint megfelel a fentiekben érintett, a  köz-  és  a
    magánérdek egyeztetése követelményének.
     Ennek   megfelelően  tehát  maga  az  indítványban   felvetett
    probléma nem tekinthető olyan súlyúnak, mint ami indokolhatná a
    jelenlegi szabályrendszer átfogó felülvizsgálatát illetve  azon
    belül valamilyen paradigmaváltást.
     
                                  VI.
     
     Ez   azért  is  különösen  fontos,  mivel  nagyon  sok   egyéb
    jogszabály  és jogi helyzet kapcsolódik az oltási könyv  néhány
    éve  bevezetett  új  formája szerint az életkori  sávonként  is
    pontosan  a  szülő tudomására hozott oltottság  megtörténtéhez.
    Ilyen mindenek előtt a gyermekek beiskolázása. Állampolgárként,
    szülőként      szembesülünk     a     következő     szabállyal:
    „Gyermekközösségbe,   továbbá  alsó-  és   középfokú   oktatási
    intézménybe  csak  az  előírt oltásokkal  rendelkező  gyermekek
    vehetők  fel.”  Ez  a közismert tétel szintén csak  módszertani
    levélben  (lásd pl. Johan Béla Országos Epidemiológiai  Központ
    Módszertani levele a 2005. évi védőoltásokról, EPINFO 12.  évf.
    1.  különszám, 2005. január 27.) szerepel — nem vitatható, hogy
    a  közoktatásról szóló törvényben lenne a helye.  Jogforrástani
    szempontból  azonban  valamelyest javít  a  helyzeten,  hogy  a
    települések  önkormányzatai helyi rendeleteikbe  tartalmilag  —
    vagy  éppen  szó szerint — átvezetik. Abban az  esetben,  ha  a
    mentesítés  iránti kérelem elutasítása kapcsán egy jogorvoslati
    vita  fórumainak  bejárására kerül  sor,  vajon  ennek  jogerős
    eldőléséig a gyermek beiskolázható-e vagy sem? Ha igen  (vö.  e
    szabálynak  a  normahierarchiában elfoglalt igen  problematikus
    pozícióját),  akkor további kérdések merülnek  fel  a  hatályos
    rendelkezés alkotmányellenessé nyilvánítása miatt, ideértve  az
    adott   helységben   az   iskolaszék,   szülők,   ÁNTSZ    stb.
    tájékoztatási kötelezettségét, a felmerülő problémák kezelését,
    stb.
     Az   oktatásügy  sajátosságai  miatt  a  végleges  mentesítés,
    illetve  az  adott  korban esedékes védőoltások  beadásának  az
    esetleges   jogorvoslati  út  bejárására  tekintettel   történő
    elhalasztgatása  egyéb  szempontból is  gondokat  okoz.  A  mai
    iskolás  korosztályban az iskolával illetve  a  szülőkkel  való
    külföldre  utazás  mindennapi  jelenség.  A  hazai  99  %   -os
    lefedettség  a nem oltott számára bizonyos biztonságot  jelent,
    de  az ennél alacsonyabb immunizáltságú országokba való belépés
    az   immunizáltsággal  nem  rendelkező  gyermek  számára  jóval
    nagyobb  kockázatot  jelent. Az adatvédelmi  szabályok  kapcsán
    pedig  az  a  kérdés merül fel, hogy az egészségügyi  állapotra
    vonatkozó   adatok  fokozott  védettsége  hogyan  szembesül   a
    pedagógusnak   a  rábízott  védettséggel  rendelkező,   illetve
    védettséggel nem rendelkező gyermekek iránti felelősségével.
     A   jelenlegi   a  szabályozáshoz  logikusan  kapcsolódnak   a
    közegészségügynek a migrációval, menekültjoggal összekapcsolódó
    vetületeit  érintő  jogszabályok  a  maguk  szigorával.  Így  a
    menedékjogról  szóló  1997. évi CXXXIX. törvény  a  16.  §  (1)
    bekezdés  c)  pontja szerint a menekültkénti  elismerését  kérő
    „egészségügyi    szűrésnek,   gyógykezelésnek,    jogszabályban
    kötelezően  előírt, valamint az illetékes egészségügyi  hatóság
    által    megbetegedési   veszély   esetén   elrendelt   hiányzó
    védőoltások pótlásának köteles magát alávetni”. [A  19.  §  (2)
    bekezdés  b)  pontja  ugyanezt  írja  elő  a  menedékesre].   A
    külföldiek  beutazásáról  és tartózkodásáról  szóló  2001.  évi
    XXXIX.  törvény  4. § (1) bekezdés e) pontja a  beutazás  és  a
    letelepedés  akadályának  tekinti,  ha  az  illető   a   Magyar
    Köztársaság közegészségügyi érdekeit veszélyezteti.
     E  jelenlegi szabályokon történő lazítás megnehezíti ezeknek a
    szabályoknak  az  érvényesítését.  Hiszen  nemcsak   a   magyar
    állampolgár  számára szűnik meg az „azonnali  végrehajthatóság”
    elve.  Ha  lehetővé  tesszük védőoltások  megkövetelhetőségével
    szemben  a  jogorvoslati  jogot, akkor a  menekültjog  hatályos
    szabályai  szerint  ugyanaz  — ti. az  immunizálásra  vonatkozó
    szabályok  kétségbe  vonása,  in concreto  végleges  mentesítés
    igénylése — az államterületre belépő, menedékért folyamodót  is
    megilleti.
     
                                 VII.
     
     Végezetül  pedig  azt kívánom hangsúlyozni,  hogy  megítélésem
    szerint  nem  lehet úgy beépíteni a védőoltásokat illetően  egy
    olyan, a beavatkozás előtti jogorvoslati megoldást, hogy az  ne
    implikálná   általában   véve,  gyakorlatilag   minden   orvosi
    beavatkozásra  vonatkozóan  a  hatályos  szabályok   áttörését.
    Hasonlóképpen,  ha  alkotmányossági szempontból  a  módszertani
    levelek,  iránymutatók  tekintetében vethető  is  fel  kritika,
    nézetem  szerint  a közegészségügy működőképességének  megóvása
    azt  követeli,  hogy a jogi formalizáltság ne kerekedhessen  az
    orvosi  tudományok,  az  orvosi deontológia  és  a  szakmaiság,
    operativitás  követelményei fölé.  Ennek  megfelelően  tehát  a
    hatályos   szabályok  szerinti  ex  post  facto  kontrollt,   a
    védőoltások   mai   rendszerének   biztosítéki,   kártalanítási
    szabálykomplexumát elégségesnek és alkotmányosnak tartom.

    Budapest, 2007. június 19.
                                                   Dr. Kovács Péter
                                                      alkotmánybíró
    A különvéleményhez csatlakozom.
                                             Dr. Lenkovics Barnabás
                                                      alkotmánybíró
     .