Ügyszám: IV/01538/2017
.
Első irat érkezett: 07/21/2017
.
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.I.10.397/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (felülvizsgálati kérelem keretei)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Mfv.I.10.397/2016/4. számú ítélete, a Nyíregyházi Törvényszék 4.Mf.20.613/2015/10. számú ítélete, valamint a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.M.460/2013/28. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. Másodlagosan - az Abtv. 28. §-ára hivatkozással - kérte a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 272. §-ának Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatát.
Az indítványozó nonprofit Kft. - az alapeljárás alperese, munkáltató - a felperes munkaviszonyát munkáltatói felmondással megszüntette, azt a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. § (1) bekezdésére hivatkozással nem indokolta. A felperes a felmondás jogellenességének megállapítása iránt nyújtott be keresetet, amelynek során az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a felmondás jogellenes volt, a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta, felülvizsgálati eljárása során pedig a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
A Kúria - noha anyagi jogi szempontból osztotta az indítványozó álláspontját a felperes munkakörének vezető állású minősítésével kapcsolatosan - a jogerős ítéletet a Pp. 272. § (2) bekezdésére hivatkozással mégsem vizsgálta felül érdemben. Sérelmezi, hogy a Kúria olyan jogszabályhely megjelölését hiányolta a felülvizsgálati kérelemből - nevezetesen az Mt. 210. § (1) bekezdés b) pontja és a 66. § (1) bekezdése -, amelyre a jogerős, felülvizsgálni kért döntés egyáltalán nem hivatkozott. Nézete szerint az eljárás érdemi tartalmi kérdése az Mt. 208. §-a szerinti vezető állásúnak minősítés volt. Az indítványozó szerint a Kúriának Pp. 272. § (3) bekezdése alapján - mivel felülvizsgálati kérelmében tartalmilag helyesen hivatkozott a jogszabálysértés tényére - érdemben kellett volna foglalkoznia, és annak helyt kellett volna adnia. Ennek elmaradásával sérült a tisztességes eljáráshoz és jogorvoslathoz való alapjoga.
Az indítványozó álláspontja szerint továbbá a Pp. 272. §-ában rögzített feltétel megfogalmazása nem ad egyértelmű iránymutatást arra vonatkozóan, hogy amennyiben tartalmilag helyesen történik hivatkozás a jogszabálysértés tényére, de megsértett jogszabályhely megjelölése téves, a felülvizsgálati kérelem mikor utasítható el..
.
Támadott jogi aktus:
    a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 272. §
    a Kúria Mfv.I.10.397/2016/4. számú ítélete, a Nyíregyházi Törvényszék 4.Mf.20.613/2015/10. számú ítélete, valamint a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.M.460/2013/28. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1538_0_2017_indítvány_anonim.pdfIV_1538_0_2017_indítvány_anonim.pdf
.
.
..