English
Hungarian
Ügyszám:
.
199/B/1997
Előadó alkotmánybíró: Ádám Antal Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 10/1998. (IV. 8.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1998/107
.
A döntés kelte: Budapest, 04/06/1998
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos  vizsgálatára  irányuló indítvány  tárgyában  —  dr.
   Lábady  Tamás  alkotmánybíró különvéleményével —  meghozta  a
   következő
                           határozatot:

   Az  Alkotmánybíróság  megállapítja: a  személyi  jövedelemadó
   meghatározott   részének  az  adózó   rendelkezése   szerinti
   felhasználásáról  szóló 1996. évi CXXVI.  törvény  7.  §  (1)
   bekezdése  alkalmazásánál alkotmányos  követelmény,  hogy  az
   adóhatóság  az államigazgatási eljárás általános szabályairól
   szóló 1957. évi IV. törvény rendelkezéseit követve járjon el.

   Az  Alkotmánybíróság  a  személyi jövedelemadó  meghatározott
   részének  az  adózó  rendelkezése  szerinti  felhasználásáról
   szóló  1996.  évi CXXVI. törvény egésze, 1.  §-a,  4.  §  (1)
   bekezdés b) pontja, 4. § (2) bekezdés c) pontja, 4/A. §-a  és
   7.   §   (1)   bekezdés   c)  pontja  alkotmányellenességének
   megállapítására  és  megsemmisítésére irányuló  indítványokat
   elutasítja.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

    Az  Alkotmánybírósághoz a személyi jövedelemadó meghatározott
    részének  az  adózó  rendelkezése  szerinti  felhasználásáról
    szóló  1996. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: T.)  egésze,
    illetve  1.  §-a,  4.  § (1) bekezdés b)  pontja,  4.  §  (2)
    bekezdés c) pontja, 4/A. §-a és a 7. § (1) bekezdés c) pontja
    alkotmányellenességének   megállapítása   és   megsemmisítése
    tárgyában  több  indítvány érkezett. Az  Alkotmánybíróság  az
    indítványokat  egyesítette és egy eljárásban bírálta  el.  Az
    alkotmánybírósági eljárás alatt az 1997. évi  CXXIX.  törvény
    módosította  a  T.  indítványokban  támadott  rendelkezéseit,
    ezért  az  Alkotmánybíróság felszólította az indítványozókat,
    hogy   nyilatkozzanak  indítványaik  fenntartásáról   illetve
    módosításáról.    Az   indítványozók    eleget    tettek    a
    felszólításnak  és  az  Alkotmánybíróság  ennek   alapján   a
    módosított  illetve kiegészített jogszabályi  rendelkezéseket
    bírálta el.

    Az  indítványozók egyrészt azon az alapon kifogásolják  a  T.
    egészének   és  1.  §-ának  rendelkezéseit,  hogy   azok   az
    állampolgárok  közül  csak  az  adófizetőknek,   illetve   az
    adófizetők   szűk   csoportjának   biztosítják   a   személyi
    jövedelemadó meghatározott része feletti rendelkezési  jogot.
    Megítélésük   szerint  ez  ellentétben  áll  a   demokratikus
    jogállam   alkotmányos  elvével,  ellentétes   az   Alkotmány
    hátrányos megkülönböztetést tiltó rendelkezésével, továbbá az
    egyesüléshez,    a   gazdasági,   társadalmi   érdekszervezet
    alakításához, a művelődéshez, a tudományos és művészeti  élet
    szabadságához   való  joggal,  valamint   a   közteherviselés
    kötelezettségével.  Szerintük az Alkotmány  alapján  az  adók
    felhasználásáról  csak  a  választóknak  vagy  helyettük   az
    Országgyűlésnek, nem pedig pusztán az adófizetők szűk körének
    van  joga  dönteni.  Úgy vélik, hogy a személyi  jövedelemadó
    meghatározott  hányadáról szóló rendelkezés  alapján  történő
    közpénz-elosztást  csak akkor lehet demokratikusnak  nevezni,
    ha  nem  csak  a  meghatározott összegű adót befizető,  hanem
    valamennyi szavazó polgár véleményt nyilvánít.

    Az  indítványozók  támadják a T.-nek azokat a  rendelkezéseit
    is,  amelyek  a kedvezményezettek körébe tartozás feltételeit
    állapítják   meg.   Álláspontjuk  szerint  a  visszamenőleges
    hatályú  jogalkotás tilalmába ütközik, hogy csak a több  mint
    három  éve  működő, a pártoktól független,  az  országgyűlési
    választáson  képviselőjelöltet nem  állító  és  nem  támogató
    társadalmi  szervezet  vagy alapítvány  jogosult  a  személyi
    jövedelemadó  meghatározott részének közcélú felhasználására.
    Egyik   indítványozó   alkotmányellenes   megkülönböztetésnek
    tartja,  hogy  a  T.  az egyházak tekintetében  —  a  működés
    kezdetére, az elnyert támogatások felhasználásának igazolási,
    elszámolási    és    sajtó   nyilvánossági    követelményeire
    vonatkozóan  — a többi kedvezményezettől eltérő  szabályozást
    tartalmaz.    Ugyancsak   alkotmányellenesnek   tartják    az
    indítványozók,  hogy  a  T.  nem biztosítja  az  adózóknak  a
    jogorvoslathoz való alkotmányos alapjogot, ha azok rendelkező
    nyilatkozatukban tévesen vagy olvashatatlanul tüntették fel a
    kedvezményezett adószámát. Kifogásolják az indítványozók  azt
    is,  hogy  a  T.  előírásai  nem  teszik  lehetővé,  hogy   a
    rendelkezők    és   a   kedvezményezettek    teljes    körűen
    meggyőződjenek   a  támogatás  kedvezményezettekhez   történő
    megérkezéséről.
                                 II.

    Az indítványok nem megalapozottak.

    1. A T. kifogásolt rendelkezései a következők.
    "1.  §  (1)  Az Szja tv. 45. §-ára is figyelemmel, e  törvény
    alkalmazásában  befizetett  adónak  azt  az   összeget   kell
    tekinteni,  amely  a  magánszemély  adóbevallásában  vagy  az
    adóbevallást   helyettesítő  munkáltatói  elszámolásában   az
    összevont adóalap adójának összegéből a kedvezmények levonása
    után  fennmarad, feltéve, hogy ezt az adót a  magánszemély  a
    bevallás benyújtására nyitva álló határidőig megfizette, arra
    a  rendelkező  nyilatkozat éve szeptember harmincadik  napján
    túlnyúló fizetési halasztást, részletfizetési kedvezményt nem
    kapott.
    (2)  A  magánszemély külön-külön nyilatkozatban  rendelkezhet
    befizetett adójának
    a) egy százalékáról a 4. §-ban,
    b) további egy százalékáról pedig a 4/A. §-ban
    meghatározottak  közül  kiválasztott egy-egy  kedvezményezett
    javára,  feltéve, hogy az a)–b) pont szerinti  összeg  külön-
    külön legalább 100 forint.
    (3)   A  befizetett  adó  egy-egy  százalékáról  csak  teljes
    egészében  lehet rendelkezni a 4. §-ban és/vagy a 4/A.  §-ban
    meghatározott  kedvezményezettek közül  kiválasztott  egy-egy
    kedvezményezett javára.

    4. § (1) E törvény alkalmazásában kedvezményezett
    b)  azon  – az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.  törvény
    szerinti  – társadalmi szervezet (kivéve a pártot,  munkaadói
    és    munkavállalói   érdekképviseleti   szervezetet),   azon
    alapítvány,  amelyet  a  bíróság  a  magánszemély  rendelkező
    nyilatkozata  évének  első napja előtt legalább  három  évvel
    nyilvántartásba  vett,  és  alapszabálya,  illetőleg  alapító
    okirata  szerint  az  említett rendelkező nyilatkozat  évének
    első   napja   előtt   legalább   egy   évvel   a   közhasznú
    szervezetekről szóló törvény 26. § c) pontjában meghatározott
    tevékenységgel  ténylegesen foglalkozik,  figyelemmel  a  (2)
    bekezdésben foglaltakra is;
    (2)  Az  (1)  bekezdés b) és c) pontjában  megjelöltek  közül
    kizárólag az a szervezet lehet kedvezményezett, amely
    a) belföldi székhelyű, és
    b)  a  hazai  lakosság,  illetőleg a határon  túli  magyarság
    érdekében működik, és
    c)    nyilatkozik   arról,   hogy   megfelel   a    közhasznú
    szervezetekről szóló törvény 4. § (1) bekezdésének d)  pontja
    –  ezzel  összefüggésben a 26. §-ának d)  pontja  –  szerinti
    feltételnek,  ennek  megfelelően  módosította  alapszabályát,
    alapító okiratát,
    d)  nyilatkozik  arról,  hogy a vám-  és  pénzügyőrségnél,  a
    társadalombiztosításnál,     az     állami      adóhatóságnál
    nyilvántartott, esedékes köztartozása nincs, és
    e)  az  önkormányzati adóhatóság által 30 napnál nem régebben
    kiállított  igazolással rendelkezik, mely szerint a  kiállító
    szervezetnél nyilvántartott, esedékes köztartozása nincs, és
    f)  nyilatkozik arról, hogy az alapszabálya, alapító  okirata
    szerinti – a 4. § (1) bekezdése b) pontjában meghatározott  –
    tevékenységét a rendelkező nyilatkozat(ok) évét megelőző  egy
    év  óta megszakítás nélkül ténylegesen folytatja, eleget téve
    minden rá vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek.
    4/A. § (1) E törvény alkalmazásában kedvezményezett:
    a)   a  lelkiismereti  és  vallásszabadságról,  valamint   az
    egyházakról  szóló  1990.  évi IV. törvény  szerinti  egyház,
    vallásfelekezet,  vallási közösség (a továbbiakban:  egyház),
    ha az egyházat a bíróság a rendelkező nyilatkozat évének első
    napja  előtt  nyilvántartásba vette; nem kedvezményezhető  az
    egyház szervezeti egysége, intézménye;
    b)  a  rendelkező  nyilatkozat évére vonatkozó  költségvetési
    törvényben   az  Országgyűlés  által  a  saját  költségvetési
    fejezetében meghatározott kiemelt előirányzat.

    6.  §  (3)  A 4. § szerinti kedvezményezettnek az  e  törvény
    alapján átutalt összeg cél szerinti felhasználását tartalmazó
    adatait  az  átutalást  követő  naptári  év  október   31-éig
    sajtóközleményben  nyilvánosságra kell hoznia.  A  közzététel
    igazolása céljából a sajtóközlemény egy eredeti példányára az
    adózási bizonylat-megőrzési szabályokat kell alkalmazni.

    7. § (1) A nyilatkozatban foglalt rendelkezés érvénytelen, ha
    a következő esetek bármelyike állapítható meg:
    c)   a   rendelkező  nyilatkozat  nem  tartalmaz   adószámot,
    illetőleg   technikai  számot,  vagy  az   téves,   illetőleg
    olvashatatlan,   kivéve,  ha  a  4/A.  §-ban   említettek   a
    rendelkezésből e nélkül is azonosíthatók;".

    A  T. 1. §-ában hivatkozott, a személyi jövedelemadóról szóló
    1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 45.  §-a
    szerint:
    "A  magánszemély  nyilatkozatban  rendelkezhet  az  összevont
    adóalapja  adójának a kedvezmények levonása  után  fennmaradó
    része   (befizetett  adó)  meghatározott  részéről,  amelynek
    átutalásáról   az   APEH   külön   törvényben   meghatározott
    mértékben,  kedvezményezett(ek)  javára  és  eljárás  szerint
    gondoskodik."

    A  T.  4.  §  (1)  bekezdésének b) pontjában  hivatkozott,  a
    közhasznú  szervezetekről szóló 1997. évi  CLVI.  törvény  (a
    továbbiakban: Khtv.) 26. § c) pontja szerint:
    "c)  közhasznú  tevékenység: a társadalom és az  egyén  közös
    érdekeinek  kielégítésére irányuló következő  –  a  szervezet
    létesítő okiratában szereplő – cél szerinti tevékenységek: 1.
    egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-,  egészségügyi
    rehabilitációs   tevékenység,   2.   szociális   tevékenység,
    családsegítés,    időskorúak   gondozása,    3.    tudományos
    tevékenység,    kutatás,    4.    nevelés     és     oktatás,
    képességfejlesztés,   ismeretterjesztés,   5.      Kulturális
    tevékenység,    6.    kulturális   örökség    megóvása,    7.
    műemlékvédelem,   8.   természetvédelem,   állatvédelem,   9.
    környezetvédelem, 10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és
    ifjúsági  érdekképviselet, 11. hátrányos  helyzetű  csoportok
    társadalmi  esélyegyenlőségének elősegítése,  12.  emberi  és
    állampolgári  jogok védelme, 13. a magyarországi  nemzeti  és
    etnikai  kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal
    kapcsolatos  tevékenység, 14. sport, a munkaviszonyban  és  a
    polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott
    sporttevékenység     kivételével,     15.     Közrend      és
    közlekedésbiztonság  védelme,  önkéntes   tűzoltás,   mentés,
    katasztrófa-elhárítás,    16.       Fogyasztóvédelem,     17.
    rehabilitációs  foglalkoztatás, 18. munkaerőpiacon  hátrányos
    helyzetű  rétegek képzésének, foglalkoztatásának  elősegítése
    és a  kapcsolódó szolgáltatások, 19.  Euroatlanti  integráció
    elősegítése, 20. közhasznú szervezetek számára biztosított  –
    csak   közhasznú    szervezetek   által   igénybe   vehető  –
    szolgáltatások;   21.  ár-  és    belvízvédelem   ellátásához
    kapcsolódó tevékenység, 22. közforgalom   számára  megnyitott
    út,    híd,   alagút   fejlesztéséhez,   fenntartásához    és
    üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység."

    A  T.  4.  §  (2)  bekezdés  c) pontjában  hivatkozott  Khtv.
    rendelkezései szerint:
    "4.   §  (1)  A  közhasznúsági  nyilvántartásba  vételhez   a
    szervezet  létesítő  okiratának  tartalmaznia  kell,  hogy  a
    szervezet
    d)  közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
    pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt."
    "26. § E törvény alkalmazásában
    d)   közvetlen   politikai   tevékenység:   a   pártpolitikai
    tevékenység,   továbbá  országgyűlési   képviselői,   megyei,
    fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása;"


    2.  Az  Alkotmánybíróság  az Alkotmánynak  a  közteherviselés
    kötelezettségét meghatározó 70/I. §-ában foglalt rendelkezése
    alapján   abból   indult  ki,  hogy  az  adó  a   közkiadások
    finanszírozásának  egyik  forrása.  Az  adó  felhasználásával
    szemben   támasztott  követelmény,  hogy  abból   az   állami
    feladatok teljesítésével összefüggő költségeket kell fedezni.

    Az állam feladatait az Alkotmány és a jogszabályok határozzák
    meg.   Az   állami  feladatok  végrehajtása  során  keletkező
    költségek  biztosításáról  pedig  az  Országgyűlés  általában
    költségvetési    törvényben   gondoskodik.   A    közkiadások
    finanszírozásához  szükséges  pénzalap  előteremtése   (ennek
    keretében  az adók meghatározása), miként annak elosztása  is
    az  Alkotmányból  és  más jogszabályokból  fakadó  közhatalmi
    jogosultság. A személyi jövedelemadó meghatározott részének a
    törvényben megjelölt kedvezményezettekhez juttatása  révén  a
    magánszemély   adózó   maga   dönt   adórészének    közhasznú
    felhasználásáról. Ezt a jogosultságot az adóztatás közhatalmi
    jogát  és  az állami költségvetés megállapításának hatáskörét
    gyakorló  Országgyűlés törvényben ruházta át  a  magánszemély
    adózóra.  A  magánszemély  adózónak  a  T-ben  lehetővé  tett
    közhasznú  célzatú közreműködése az állami pénzgazdálkodásban
    nem  alkotmányellenes. Az adózónak ez a vizsgált  joga  abban
    különbözik  az  olyan  adóalapot  csökkentő  kedvezményektől,
    amelyekben  az  adózó  azáltal  részesül,  hogy  jövedelméből
    valamilyen közcél finanszírozásához már hozzájárult, hogy itt
    a  jogszabály  — figyelemmel az adó felhasználásával  szemben
    támasztott   követelményekre   —   a   kedvezményezetti   kör
    tekintetében  további feltételeket támaszt.  Az  adózó  által
    alapítványoknak  és más szervezeteknek adott  támogatások  az
    adófizetést   megelőzik,  és  a  törvényben   meghatározottak
    szerint az adóalapot csökkentik. A személyi jövedelemadó egy-
    egy  %-ának felhasználásáról szóló rendelkezés pedig  az  adó
    meghatározott részének elosztására vonatkozik.

    Mindezek alapján az Alkotmánybíróság a T. egészének és 1.  §-
    ának alkotmányellenességét nem állapította meg.

    3.  Az indítványozók azon az alapon is támadták a T. 1. § (2)
    bekezdésének előírását, hogy számításuk szerint  —  egyébként
    tévesen — az csak a 100.000.- Ft-ot elérő vagy meghaladó adót
    fizetőknek   biztosít   adójuk   egy-egy   %-a   tekintetében
    rendelkezési  jogot  és  ezáltal a jövedelem-nagyság  szerint
    hátrányosan  megkülönbözteti  a  kisebb  keresetűeket.  A  T.
    hivatkozott  előírása  100.-Ft-ban  határozza   meg   azt   a
    legkisebb  összeget, amelyről az adózó még  rendelkezhet.  Ez
    azt  jelenti,  hogy az adófizetők közül mindazoknak,  akiknek
    befizetett  adója  eléri vagy meghaladja  a  10.000.-  Ft-ot,
    jogukban  áll adójuk egy-egy %-áról rendelkezni. A  hátrányos
    megkülönböztetés alkotmányos tilalmából nem következik,  hogy
    az államnak ne lenne joga a jogalkotás során figyelembe venni
    az  emberek  között  ténylegesen meglévő  különbségeket.  "Az
    Alkotmány  70/A.  §  (1)  bekezdése  ugyanis  nem  bármifajta
    különbségtételt   tilt   –   egy  ilyen   általános   tilalom
    összeegyeztethetetlen  lenne a jog rendeltetésével  –,  hanem
    csupán    az    emberi   méltósághoz   való    jogot    sértő
    megkülönböztetéseket." [61/1992. (XI. 20.) AB hat. ABH  1992.
    282.]   Az   Alkotmánybíróság  a  35/1994.   (VI.   24.)   AB
    határozatában   megállapította,  hogy  "az   alapjognak   nem
    minősülő  egyéb jogra vonatkozó, személyek közötti  hátrányos
    megkülönböztetés  vagy  más  korlátozás  alkotmányellenessége
    akkor  állapítható  meg,  ha  a  sérelem  összefüggésben  áll
    valamely alapjoggal, végső soron az emberi méltóság általános
    személyiségi   jogával  és  a  megkülönböztetésnek,   illetve
    korlátozásnak  nincs tárgyilagos mérlegelés  szerint  ésszerű
    indoka,   vagyis  önkényes."  [ABH  1994.   200.]   Az   alsó
    összeghatár bevezetésének célszerűségi indoka — az eljuttatás
    költsége  a  juttatni  kívánt összeghez  képest  aránytalanul
    magas  —  olyan,  a  tárgyilagos mérlegelés szerinti  ésszerű
    indok,  amely  nem vezet az polgárok között  önkényes,  tehát
    alkotmányellenes   különbségtételhez.  Hasonló   célszerűségi
    indok  az  alapja  annak  a  személyi  jövedelemadó  fizetési
    szabálynak is, amely szerint a 100.- Ft-ot el nem érő adót az
    adófizetőknek nem kell megfizetniük.

    4.  A  T.  4.  és  4/A.  §-a rendelkezik arról,  hogy  milyen
    szervezeteket   lehet  kedvezményezetteknek   tekinteni.   Az
    indítványozók   szerint  alkotmányellenes   különbségtételhez
    vezet,  hogy  csak  a  magánszemély  rendelkező  nyilatkozata
    évének  első napja előtt legalább három évvel nyilvántartásba
    vett     társadalmi    szervezet    és    alapítvány    lehet
    kedvezményezett, feltéve hogy az alapszabálya illetve alapító
    okirata  szerinti,  a törvényben meghatározott  tevékenységet
    egy  éve  ténylegesen folytatja. Ugyancsak  a  diszkrimináció
    tilalmával ellentétes — az indítványozók állítása  szerint  —
    az  a  szabály,  amely  a pártoktól való függetlenséget  csak
    egyes  társadalmi  szervezetek és  alapítványok  tekintetében
    követeli   meg,  továbbá  az  a  rendelkezés  is,  amely   az
    egyházakat   kiemeli  a  többi  kedvezményezett   közül.   Az
    indítványozók  egyik  csoportja azt  is  sérelmezi,  hogy  az
    alapszabály kényszerű módosításának kötelezettsége ellentétes
    az    egyesülési    jogról    szóló    törvénnyel    és     a
    kedvezményezetteknek többlet költséget jelent.

    A  T.  a  kedvezményezetti körbe való tartozás  feltételeként
    állapítja  meg, hogy a társadalmi szervezet és az  alapítvány
    meghatározott  idő  óta működjék. E törvényi  előírás  célja,
    hogy  a  nyilvánvalóan  csak az adótámogatás  igénybevételére
    létrehozni  kívánt  egyesületeket,  alapítványokat  kiszűrje,
    illetve  hogy  a  feladatukat ténylegesen ellátó  szervezetek
    juthassanak   a  lehetővé  tett  támogatáshoz.  Az   alapítás
    tekintetében   a   T.  hosszabb,  míg  a  tényleges   működés
    tekintetében  rövidebb határidőt jelöl meg. Mindkét  időhatár
    alkalmas   arra,  hogy  kifejezze  a  szervezet  valódiságát,
    illetve azt, hogy adott intézmény ténylegesen is képes azt  a
    célt  betölteni, amelyre azt alapítói létrehozták. Amikor  az
    állam  lehetővé  teszi,  hogy  a magánszemély  saját  döntése
    alapján    támogathasson   befizetett   adójából    közhasznú
    feladatokat is ellátó szervezeteket, különös körültekintéssel
    köteles    eljárni.    Ennek    során    alkalmas    eszközök
    megválasztásával     ténylegesen     minősítheti     és     a
    kedvezményezetti  körbe való tartozás feltételeivé  teheti  a
    szervezetek működésének bizonyos vonásait. Mivel e feltételek
    egyrészt   a  fennállás,  másrészt  a  tényleges  tevékenység
    mérésének   eszközei   is   lehetnek,   az   ezeken   alapuló
    különbségtétel nem alkotmányellenes.

    A  T.  a  4.  § (1) bekezdés d) pontjában felsorolt  országos
    közgyűjteményi és egyéb kulturális intézmények tekintetében a
    törvény   valóban   nem  követeli  meg   a   pártoktól   való
    függetlenséget  illetve  azt  sem,  hogy  azok  országgyűlési
    képviselőjelöltet  ne  állítsanak  vagy  ne  támogassanak.  A
    felsorolt  intézmények költségvetési szervek és mint  ilyenek
    jogszabály     erejénél    fogva    pártoktól    függetlenek,
    országgyűlési    képviselőt   nem    állíthatnak    és    nem
    támogathatnak, tehát az ő esetükben az erről való nyilatkozat
    megkövetelése felesleges.

    5.  Az egyházakra vonatkozó, a többi kedvezményezettől eltérő
    — a működés kezdetét, az elnyert támogatások felhasználásának
    igazolását,  elszámolását, stb. érintő  —  rendelkezések  nem
    vezetnek      alkotmányellenes     különbségtételhez.      Az
    Alkotmánybíróság   a  4/1993.  (II.  12.)  AB   határozatában
    kifejtette, hogy az egyházak nem vethetők össze bármely,  nem
    gazdasági     célú    jogi    személlyel,    hanem     csakis
    összehasonlítható   funkciójú,   szerepű,   nagyságrendű   és
    autonómiájú  jogi  személyekkel,  amelyek  tulajdona  szintén
    szorosan  kötődik  valamely  alapvető  jog  ellátásához.   Az
    egyházak    nem    körülhatárolt    résztevékenységre    vagy
    meghatározott  érdekek  képviseletére  szerveződnek,  mint  a
    gazdasági    társaságok   vagy   az   egyesületek,    pártok,
    szakszervezetek, hanem vallás gyakorlására. A vallás  viszont
    a  hivő  számára  a teljes személyiséget és  az  élet  minden
    területét   érinti   és   meghatározza.   A   vallásszabadság
    garantálásától elválaszthatatlan az egyházak működőképessége,
    amelynek   viszont   egyik  feltétele,   hogy   az   egyházak
    meghatározott  célú  tulajdonnal rendelkezzenek.  [ABH  1993.
    65.] Ezekre a körülményekre tekintettel az Alkotmánybíróság a
    T.  egyházakra  vonatkozó rendelkezéseit  nem  minősítette  a
    diszkrimináció  alkotmányi tilalmát  sértő,  alkotmányellenes
    előírásoknak.

    6.  Az alapszabály módosításának kötelezettsége — a pártoktól
    való függetlenség megállapítása tekintetében — ugyancsak  nem
    minősül  alkotmányellenesnek.  Az  alapszabály  módosításának
    bírósági    nyilvántartásba    vétele    költségmentes.    Az
    Alkotmánybíróság  a  T. 4. § (2) bekezdésének  az  egyesülési
    jogról  szóló  1989.  évi II. törvény 6.  §  (2)  bekezdésébe
    ütközését  nem vizsgálta, mivel az azonos szintű jogszabályok
    közötti  kollizíó önmagában nem jelent alkotmányellenességet.
    [35/1991. (VI. 20) AB határozat ABH 1991. 176.]

    7.  Az  Alkotmánybíróság  azt is megállapította,  hogy  a  T.
    indítványozók  által  megjelölt  rendelkezéseinek  kifogásolt
    tartalma    alkotmányossági    szempontból    nem     hozható
    összefüggésbe    a   gazdasági,   társadalmi   érdekszervezet
    alakításához, a művelődéshez, a tudományos és művészeti  élet
    szabadságához fűződő alkotmányi szabályokkal.

    8.  Az indítványozók azt is sérelmezik, hogy az adózó nem tud
    teljes  körűen  meggyőződni arról, hogy az  adó  egy-egy  %-a
    eljutott-e a kedvezményezetthez. Meglátásuk szerint a T.  nem
    biztosítja  az  adózóknak a jogorvoslathoz  való  alkotmányos
    alapjogot,  ha azok rendelkező nyilatkozatukban tévesen  vagy
    olvashatatlanul tüntették fel a kedvezményezett adószámát.

    A  T.  közvetlenül nem rendelkezik arról, hogy az  adóhatóság
    milyen határozatban köteles értesíteni az adózót a rendelkező
    nyilatkozat elfogadásáról és milyen határozatot kell  hoznia,
    ha  azt  érvénytelennek tartja. Ez azonban nem  jelenti  azt,
    hogy   az   adóhatóság  a  kérelem  elbírálása   tekintetében
    mentesülne  az államigazgatási eljárás általános szabályairól
    szóló   1957.   évi   IV.  törvény  (a   továbbiakban:   Áe.)
    rendelkezései alól. Az Áe. 3. § (6) bekezdése szerint ugyanis
    rendelkezéseit   adóügyekben  akkor   kell   alkalmazni,   ha
    jogszabály  másként  nem rendelkezik. Ilyen  eltérő,  különös
    előírást   az  adózó  rendelkező  nyilatkozatának  elbírálása
    tekintetében  sem a T., sem az adózás rendjéről  szóló  1990.
    évi XCI. törvény nem tartalmaz. Ebből az következik, hogy  az
    adózó  rendelkező  nyilatkozata tárgyában  az  Áe.  szabályai
    szerint  kell eljárni. Az Áe. vonatkozó rendelkezései szerint
    az  ügyfél  kérelmét  —  ennek minősül  az  adózó  rendelkező
    nyilatkozata   is   —  határozattal  kell  elbírálni,   amely
    határozattal szemben az ügyfelet megilleti a jogorvoslat joga
    [Áe. 42. §, 62. §, 72. §]. Hiányos adatközlés esetén fel kell
    hívni  a  az adózó figyelmét a hiányzó adatok közlésére  [Áe.
    27. § (1) bekezdés]. Abban az esetben pedig, ha az adóhatóság
    az  adózó rendelkezésének érvényességét állapítja meg, az Áe.
    42.  §  (2)  bekezdése  alapján  lehetőség  van  a  határozat
    indokolásának mellőzésére. Az Alkotmánybíróság  az  Alkotmány
    jogorvoslati  jogra  vonatkozó  rendelkezései  [57.   §   (5)
    bekezdése] alapján a fentiekre tekintettel határozta meg a T.
    7. § (1) bekezdése alkalmazásának alkotmányos követelményét.

    Mindezek  alapján  az Alkotmánybíróság a  rendelkező  részben
    foglaltak szerint határozott.
                              Dr. Sólyom László
                          az Alkotmánybíróság elnöke
                                  
                Dr. Ádám Antal                 Dr. Bagi István
             előadó alkotmánybíró               alkotmánybíró

                Dr. Erdei Árpád                Dr. Holló András
                 alkotmánybíró                  alkotmánybíró

                Dr. Kilényi Géza               Dr. Kiss László
                  alkotmánybíró                 alkotmánybíró

                Dr. Lábady Tamás               Dr. Németh János
                 alkotmánybíró                  alkotmánybíró

             Dr. Tersztyánszky Ödön            Dr. Vörös Imre
                 alkotmánybíró                 alkotmánybíró
     Dr. Lábady Tamás alkotmánybíró különvéleménye

     Egyetértve   a  többségi  határozatnak  az  alkotmányos
     követelmény  meghatározására vonatkozó rendelkezésével,
     az  a véleményem, hogy a személyi jövedelemadóról szóló
     1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja.) 45. §-
     a,   továbbá   a  személyi  jövedelemadó  meghatározott
     részének   az   adózó  rendelkezése  szerinti   közcélú
     felhasználásáról  szóló 1996.  évi  CXXVI.  törvény  (a
     továbbiakban: T.) egésze alkotmányellenes, ezért azt az
     Alkotmánybíróság   határozatával  meg   kellett   volna
     semmisíteni.

     1.  Az Alkotmány 70/I. §-a szerint a Magyar Köztársaság
     minden   állampolgára  köteles  jövedelmi  és   vagyoni
     viszonyainak megfelelően a közterhekhez hozzájárulni. A
     többségi  határozat  szerint  az  Alkotmánybíróság   az
     Alkotmány e rendelkezése alapján abból indult ki,  hogy
     az  adó a közterhek finanszírozásának egyik forrása. Az
     adó  felhasználásával szemben támasztott követelmény  a
     határozat  szerint,  hogy  abból  az  állami  feladatok
     teljesítésével összefüggő költségeket kell fedezni.

     Az  adó  tehát a közterhek finanszírozására  fordítandó
     közpénz,  vagyis  az  már  nem magántulajdonban,  hanem
     köztulajdonban   van.  Mivel  a  T.  1.   §-a   alapján
     befizetett adónak csak az az összeg tekinthető, amelyet
     a   magánszemély  már  megfizetett,  (és  még  arra  az
     összegre  sem  vonatkozik, amelyre fizetési  halasztást
     vagy  részletfizetési  kedvezményt  kapott),  az  1%-os
     rendelkezés  alapjául szolgáló pénz már  nem  az  adózó
     pénze,   hanem   az  államé,  vagyis  az   egyértelműen
     köztulajdonban   van.  A  köztulajdon  felhasználásáról
     pedig   az   Alkotmány   alapján   a   választópolgárok
     rendelkeznek,  akik  az Alkotmány 2.  §  (2)  bekezdése
     alapján  ezt a jogot, mint költségvetési jogot ruházzák
     át  a  parlamentre. Az Országgyűlés  ezt  a  ráruházott
     jogot  nem  delegálhatja alkotmányosan  egy  önkényesen
     meghatározott személykörre.

     A   választópolgároknak  kevesebb   mint   fele   fizet
     jövedelemadót,   az   ebből   származó    költségvetési
     bevételek   közel  70  %-át  a  személyi  jövedelemadót
     fizetők mintegy 20 %- a, azaz a választópolgárok kb. 10
     %-a  fizeti be. Az állam a költségvetésből az  objektív
     alapjogvédelem — azaz az intézményvédelem  —  keretében
     meghatározott  részt  a civil szervezetek  támogatására
     fordít. Az Alkotmány 63. §-a az egyesülési jog, a 70/C.
     §-a a szervezet-alakítási jog stb. tekintetében ugyanis
     egyúttal  állami  kötelezettségeket  is  tartalmaz.  Az
     állam intézményvédelmi kötelezettségei közé tartozik  a
     civil    szféra   működőképességéért   viselt    állami
     felelősség  is.  Az intézményvédelem  és  az  alapjogok
     védelme  során  az  állam  csak objektív,  demokratikus
     kategóriákat   alkalmazhat.  Vagyis   a   költségvetési
     támogatás  mértéke alkotmányosan nem tehető a támogatók
     anyagi   helyzetétől  függővé.  A   támadott   1   %-os
     konstrukció a fizetett adót veszi figyelembe, vagyis  a
     jövedelemadó  progresszivitása folytán a konstrukcióban
     felerősítve érvényesülnek a jövedelemkülönbségek.

     2.  A  kifogásolt törvényi megoldás participációs jogot
     biztosít.     A     participáció     önmagában      nem
     alkotmányellenes,  de  a participációs  jog  léte  vagy
     nemléte,   továbbá   mértéke  nem  függhet   önkényesen
     meghatározott kritériumoktól. Amikor az állam  a  civil
     szférát    támogatja,    minden   polgárának    "civil"
     elkötelezettsége  egyenlő értékű kell,  hogy  legyen  a
     számára,  sőt  kiegyenlítő  szerepre  kell  törekednie.
     Ezzel  szemben a hátrányos helyzetű "civil"  csoportok,
     szervezetek működésének támogatása helyett  a  támadott
     törvényi  rendelkezések a kedvezőbb helyzetben  levőket
     tovább  kedvezményezik.  Az objektív  alapjogvédelemben
     elkövetett diszkrimináció sérti az Alkotmány  70/A.  §-
     ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezést.

     3.   Nem   osztom  a  többségi  határozatnak   azt   az
     álláspontját,   amely  szerint  a   támadott   törvényi
     konstrukció az adóalapot csökkentő kedvezményektől csak
     abban különbözik, hogy az előbbi a kedvezményezetti kör
     tekintetében további feltételeket támaszt.  Álláspontom
     szerint  a  két intézmény egyáltalában nem hasonlítható
     össze.   Az   alapítványi   és   egyéb   hozzájárulások
     adókedvezménye   körében  a  választópolgár   a   saját
     pénzéből  ad  támogatást, amit az állam  "jutalmaz".  A
     polgár  anyagi javainak a felhasználása teljesen szabad
     elhatározásától, autonóm döntésétől függ. A sérelmezett
     törvényi konstrukcióban az adófizető polgár viszont már
     nem saját pénzéről, hanem közpénzről, az állam pénzéről
     rendelkezik.  A  köztulajdonná vált  pénzről  pedig  az
     Alkotmány  2.  §  (1) és (2) bekezdése alapján  csak  a
     demokratikus    döntési   folyamat   keretében    lehet
     alkotmányosan  határozni. Például  a  politikai  pártok
     költségvetési   támogatása  a  megszerzett   szavazatok
     számától függ. Ez természetesen nem zárja ki azt,  hogy
     a  politikai pártok egyes tagjai és támogatói  a  saját
     jövedelmükből    magas   tagdíjat    fizessenek    vagy
     adakozzanak a párt céljaira. A költségvetési  támogatás
     mértéke  azonban  alkotmányosan nem  tehető  függővé  a
     támogatók  anyagi  helyzetétől.  A  támadott   megoldás
     viszont  közpénzeket  von  ki  a  demokratikus  döntési
     folyamat     garanciái    alól,    ami    alkotmányosan
     megengedhetetlen.

     Arra   is  utalni  kell,  hogy  a  kifogásolt  törvényi
     konstrukció  —  a nyugdíjak nettó-szintű  megállapítása
     folytán  —  közel két és félmillió nyugdíjast  teljesen
     kirekeszt  a döntési folyamatból és abban nem  vehetnek
     részt  az önálló jövedelemmel még nem rendelkező fiatal
     szavazópolgárok sem. Így a nyugdíjasok  és  az  ifjúság
     civil   szervezetei  —  hasonlóan  a  szociális   alapú
     szerveződésekhez         (vakok,          fogyatékosok,
     mozgáskorlátozottak)  — ebben a  rendszerben  támogatás
     nélkül maradhatnak.

     4.   A   többségi  határozat  szerint  is  a  közterhek
     finanszírozásához  szükséges pénzalap  előteremtése  és
     annak  elosztása  közhatalmi  jogosítvány,  amelyet  az
     Alkotmány   2.  §  (2)  bekezdése  alapján  gyakorolhat
     közvetlenül   a   nép,   vagy  az   általa   választott
     Országgyűlés.  Ha tehát az Országgyűlés "visszaadja"  a
     döntés  lehetőségét, akkor ezt csakis azoknak  adhatja,
     akiktől  kapta:  vagyis  a  választópolgároknak.  Nincs
     azonban  alkotmányos lehetőség arra, hogy  a  közpénzek
     felhasználásával  kapcsolatos  döntés   lehetőségét   a
     választópolgárok    egy    önkényesen     meghatározott
     csoportjának,  adott  esetben  az  adófizetőknek   adja
     vissza  az  állam, éspedig fizetett adójuk  mértékében.
     Anyagi  helyzetétől, az általa fizetett jövedelemadótól
     függetlenül  minden választópolgár joga a  demokratikus
     döntési folyamatokban az Alkotmány alapján egyenlő.

     Az adó lényege — éppen a közterhekhez való hozzájárulás
     révén  —  az,  hogy  a jövedelem egy részének  elvonása
     folytán   az  eredeti  jövedelem-tulajdonos   ne   maga
     rendelkezhessék  ezzel  az  összeggel,   hanem   az   a
     közhatalom    preferenciáinak   megfelelően    kerüljön
     felosztásra.   Amennyiben   ezek   a   preferenciák   a
     közhatalmon kívülről is érvényesülhetnek, akkor  már  —
     éppen  a  közfeladatok "köz” jellege miatt — nem  lehet
     jelentősége a fizetett adó mértékének, összegének,  sőt
     még  az  adófizetés tényének sem. Vagyis  a  "köz"  nem
     korlátozható alkotmányosan az adófizetők  körére  és  a
     rendelkezési  lehetőség  "súlya  "  nem   igazodhat   a
     fizetett adó mértékéhez.

     5. A támadott törvényi konstrukcióhoz hasonló megoldás az
     európai
     jogrendszerekben   Olaszországban   van   —    lényeges
     eltérésekkel. A rendszer szerint az
     adófizetők a befolyó jövedelemadó nyolc ezreléke fölött
     kapnak rendelkezési
     lehetőséget, melyet néhány, az állammal erre  vonatkozó
     szerződést     kötött    vallási    közösség     javára
     gyakorolhatnak. A döntő különbség a kifogásolt törvényi
     szabályokkal  szemben azonban az, hogy az adófizetők  —
     köztük  a  nyugdíjasok  is — nem saját  jövedelemadójuk
     nyolc   ezrelékéről,   hanem   az   összes   befizetett
     jövedelemadó  nyolc  ezrelékéről  döntenek.   Ebben   a
     konstrukcióban  tehát,  ugyan  nem  a  választópolgárok
     összessége,  hanem  csak  az  adófizetők,  de   közülük
     mindenki     ugyanakkora    összeg     hovafordításáról
     rendelkezik. A magyar megoldás ezzel szemben még ezeket
     a minimális demokratikus szempontokat sem tartalmazza.

     Mindezekre  figyelemmel álláspontom  szerint  az  Szja.
     támadott törvényi szabályozása és a T. teljes egészében
     ellentétes  az  Alkotmány  felhívott  rendelkezéseivel,
     ezért azok megsemmisítése lett volna indokolt.

     Budapest, 1998. április 6.
                                            Dr. Lábady Tamás
                                               alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      Ex post facto review of some provisions of the Act CXXVI of 1996 and of the Act as a whole
      Number of the Decision:
      .
      10/1998. (IV. 8.)
      Date of the decision:
      .
      04/06/1998
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1998-1-004?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
      .