English
Hungarian
Ügyszám:
.
140/B/1999
Előadó alkotmánybíró: Strausz János Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 47/2000. (XII. 14.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2000/377
.
A döntés kelte: Budapest, 12/11/2000
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
                                  
   Az    Alkotmánybíróság    jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos megállapítására irányuló indítvány tárgyában meghozta
   a következő
                                  
                            határozatot:

   1.   Az   Alkotmánybíróság  megállapítja,   hogy   a   Büntető
   Törvénykönyvről  szóló  1978.  évi  IV.  törvény  283/B.   §-a
   alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti.
   2.  Az  Alkotmánybíróság  elrendeli a Büntető  Törvénykönyvről
   szóló 1978. évi IV. törvény 283/B. §-a alapján lefolytatott és
   jogerős      határozattal     lezárt     büntető     eljárások
   felülvizsgálatát, amennyiben az elítélt még  nem  mentesült  a
   hátrányos következmények alól.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás
                                   
                                  I.
                                   
    Az  indítványozó a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV.
    törvény  (a  továbbiakban: Btk.) 283/B.  §-át  több  okból  is
    alkotmányellenesnek   tartja,  ezért   annak   megsemmisítését
    indítványozza.

    Kifogásai a következők:
    1. A jogalkotó azáltal, hogy a Btk. rendszerében a “visszaélés
    teljesítményfokozó   szerrel   vagy   módszerrel”   elnevezésű
    bűncselekményt    a    kábítószerrel   visszaélés    közvetlen
    szomszédságában  helyezte  el,  a  két  bűncselekményt  azonos
    mértékben     tekinti     társadalomra     veszélyesnek.     A
    doppingszereknek  azonban  nincs káros  hatásuk,  nem  okoznak
    függőséget,   tehát  használatuk  nélkülözi   a   társadalomra
    veszélyességet,  így  nem indokolt e magatartások  büntetőjogi
    szankcionálása.

    2.    A    kifogásolt   jogszabály   megkülönböztetés   nélkül
    “sporttevékenység-ről”  beszél, noha a  doppingszerek  tilalma
    csak  a versenysportra vonatkozhat, és csak a sportegyesületek
    tagjait    kötelezheti.   Szabadidősport   és   magánszemélyek
    vonatkozásában  a  büntetőjogi  tilalom  illetéktelen   állami
    beavatkozásnak minősül.

    3. A kifogásolt jogszabály egyes törvényi tényállási elemei  –
    a   bűncselekmény  megvalósulásának  törvényi   előfeltételeit
    tekintve  –  sértik a jogbiztonság alkotmányos követelményeit,
    és  ekként sértik az Alkotmány 2. § (1) bekezdését, illetve  a
    8. § (2) bekezdését is.

    A  bűncselekmény  ugyanis bizonyos jogszabályok,  egyezmények,
    előírások megszegése útján valósítható meg.
    Márpedig   a   Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság,   vagy   egyes
    sportszövetségek  tilalmi  listái, szabályai  nem  tekinthetők
    jogszabálynak, nem részei a magyar jogrendnek. Ezen túlmenően,
    a  sporttörvény  rendelkezései  ellenére,  a  kapott  törvényi
    felhatalmazás  alapján  a  Kormány  nem  alkotta  meg  azt   a
    részletes rendeletet, amely a belső jogrendszer keretei között
    felsorolná a tilalmazott szereket.

    4.  A sérelmezett jogszabály ezen kívül nem állja meg a helyét
    büntetőjogi  szempontból  sem.  Nem  tisztázza  a   lehetséges
    elkövetők   körét,   nem  tartalmazza  a  konkrét   elkövetési
    magatartást, illetve a várható szankciót. Az egyes  elkövetési
    cselekmények határozatlanok, az elkövetők köre aszerint  sincs
    behatárolva, hogy bárki lehet tettes, felbujtó, bűnsegéd, stb.

                                  II.
                                   
    1.  Az  Alkotmány 2. § (1) bekezdése kimondja, hogy “a  Magyar
    Köztársaság független, demokratikus jogállam.”

    2.  A  büntető  jogszabályok  módosításáról  szóló  1998.  évi
    LXXXVII.  törvény  65.  §-a  új bűncselekményként  “Visszaélés
    teljesítményfokozó szerrel vagy módszerrel” elnevezés alatt  a
    következő  törvényi  tényállást iktatta be  a  Btk.-ba,  1999.
    március 1-ei hatállyal.
    “283/B.  § (1) Aki nemzetközi egyezmény, nemzetközi szervezet,
    jogszabály     vagy    hatóság    előírásának    megszegésével
    teljesítményfokozásra alkalmas szert sporttevékenység  körében
    történő   teljesítményfokozás   céljából   előállít,   készít,
    megszerez,  tart, felhasznál, az országba behoz, onnan  kivisz
    vagy  az  ország területén átvisz, vétséget követ el,  és  egy
    évig  terjedő  szabadságvesztéssel,  közérdekű  munkával  vagy
    pénzbüntetéssel büntetendő.
    (2)  Az  (1) bekezdés szerint büntetendő, aki sporttevékenység
    körében   történő  teljesítményfokozása  céljából   nemzetközi
    egyezmény,  nemzetközi  szervezet,  jogszabály  vagy   hatóság
    előírásának   megszegésével   teljesítményfokozásra   alkalmas
    beavatkozásnak magát aláveti.
    (3) Aki nemzetközi egyezmény, nemzetközi szervezet, jogszabály
    vagy  hatóság  előírásának megszegésével teljesítményfokozásra
    alkalmas     szert     sporttevékenység    körében     történő
    teljesítményfokozás céljából kínál, átad, forgalomba hoz, vagy
    azzal  kereskedik,  vétséget követ el,  és  két  évig  terjedő
    szabadságvesztéssel büntetendő.
    (4)  A (3) bekezdés szerint büntetendő, aki sporttevékenységet
    végző     személyen    sporttevékenység    körében     történő
    teljesítményfokozás céljából nemzetközi egyezmény,  nemzetközi
    szervezet,  jogszabály vagy hatóság előírásának  megszegésével
    teljesítményfokozásra alkalmas beavatkozást végez.
    (5)  Ha  súlyosabb bűncselekmény nem valósul  meg,  a  (3)-(4)
    bekezdés    esetén    bűntett   miatt    öt    évig    terjedő
    szabadságvesztéssel büntetendő, aki a bűncselekményt
    a) üzletszerűen,
    b) bűnszövetségben
    követi el.
    (6)  Ha  súlyosabb  bűncselekmény  nem  valósul  meg,  az  (5)
    bekezdés  szerint  büntetendő, akinek  a  (3)-(4)  bekezdésben
    meghatározott  bűncselekménye folytán tizennyolcadik  életévét
    be  nem  töltött  személy  használ  fel  teljesítményfokozásra
    alkalmas    szert,    illetőleg    ilyen    személyen    végez
    teljesítményfokozásra alkalmas beavatkozást, úgyszintén az is,
    aki    a    (3)   bekezdésben   meghatározott   bűncselekményt
    tizennyolcadik    életévét    be    nem    töltött     személy
    felhasználásával követi el.
    (7)  Az  (1)  bekezdés esetén nem büntethető, aki,  mielőtt  a
    teljesítmény fokozására alkalmas szer előállítása,  készítése,
    megszerzése, tartása, az országba behozatala, onnan  kivitele,
    az  ország  területén  átvitele a  hatóság  tudomására  jutott
    volna,  a tevékenységét a hatóság előtt felfedi, illetőleg  az
    elkészített,  megszerzett, tartott, vagy az országba  behozott
    teljesítményfokozásra alkalmas szert a hatóságnak  átadja,  és
    lehetővé  teszi  a  készítésben,  megszerzésben,  szállításban
    részt vevő más személyek kilétének megállapítását.
    (8)   Nem büntethető, aki teljesítményfokozásra alkalmas szert
    sporttevékenysége     során    felhasznált,     vagy     rajta
    teljesítményfokozásra alkalmas beavatkozást végeztek, és ezt a
    hatósági orvosi vizsgálat előtt felfedi.”
                                   
                                 III.
                                   
    Az indítvány az alábbiak szerint megalapozott:
    1.   A   jogállamiság   elvéből  következik   a   jogbiztonság
    követelménye   is.  Az  Alkotmánybíróság  állandóan   követett
    gyakorlata  ezt  tette meg egyik követendő mércének,  amelyhez
    képest  az  egyes jogszabályok alkotmányossága  viszonyítható.
    Eszerint: “A jogbiztonság – az Alkotmánybíróság értelmezésében
    –  az államtól és elsősorban a jogalkotótól azt várja el, hogy
    a  jog  egésze,  egyes  részterületei és  egyes  szabályai  is
    világosak, egyértelműek, hatásukat tekintve kiszámíthatóak, és
    a  norma címzettjei számára a büntetőjogban is előre láthatóak
    legyenek.”  [11/1992. (III. 5.) AB határozat,  ABH  1992.  77,
    84.]

    Különösen   vonatkozik   ez  az  elv  az   anyagi   büntetőjog
    területére,  közelebbről  az  egyes  bűncselekmények  törvényi
    tényállásaira.  Az  Alkotmánybíróság a 30/1992.  (V.  26.)  AB
    határozatában  a büntetőjogi tényállásokkal szemben  –  többek
    között – a következő mércét állította:
    “Az alkotmányos büntetőjog követelményei szerint a büntetőjogi
    szankció kilátásba helyezésével tilalmazott magatartást  leíró
    diszpozíciónak   határozottnak,  körülhatároltnak,   világosan
    megfogalmazottnak kell lennie. Alkotmányossági  követelmény  a
    védett  jogtárgyra  és  az elkövetési  magatartásra  vonatkozó
    törvényhozói akarat világos kifejezésre juttatása.  Egyértelmű
    üzenetet  kell  tartalmaznia, hogy az  egyén  mikor  követ  el
    büntetőjogilag szankcionált jogsértést. Ugyanakkor korlátoznia
    kell  az  önkényes jogértelmezés lehetőségét  a  jogalkalmazók
    részéről.  Vizsgálni kell tehát, hogy a tényállás a büntetendő
    magatartások  körét  nem  túl szélesen  jelöli-e  ki  és  elég
    határozott-e.” (ABH 1992. 167, 176.)

    2.  A  Btk.  283/B.  §  (1)-(4) bekezdései  a  fent  kifejtett
    alkotmányossági  követelményeknek nem  felelnek  meg,  mert  a
    törvényi  tényállás  egyes  elemei  bizonytalan  jogfogalmakat
    tartalmaznak.
    2.1.  A  “nemzetközi egyezmény előírásainak”  megszegése  mint
    büntethetőségi előfeltétel, meghatározásként nem elegendő.
    A  jogalkotásról  szóló  1987. évi XI. törvény  (továbbiakban:
    Jat.) 16. §-a a következő rendelkezést tartalmazza:
    “ Nemzetközi szerződés
    16.   §  (1)  Az  általánosan  kötelező  magatartási  szabályt
    tartalmazó  nemzetközi  szerződést  a  tartalmának   megfelelő
    szintű jogszabályba foglalva kell kihirdetni.
    (2)  A jogszabályba nem foglalt nemzetközi szerződést –  ha  a
    köztársasági elnök vagy a Kormány másként nem rendelkezik –  a
    Magyar Közlönyben közzé kell tenni.”
    Ebből  következik,  hogy  egy jogszabályba  foglalás  nélküli,
    illetve  egy  közzé nem tett nemzetközi egyezmény előírásainak
    megszegése nem alapozhatja meg a büntetőjogi felelősséget.

    2.2.   A   “nemzetközi   szervezet  előírásainak”   megszegése
    bizonytalan   jogfogalom.   Nem   derül   ki,   hogy    milyen
    szervezetről, milyen tartalmú előírásokról van szó, a  tilalom
    milyen módon válik megismerhetővé, miként közlik azt a büntető
    jogszabály  címzettjeivel.  Az  ilyen  előírás  vagy   tilalom
    önmagában tehát nem lehet kötelező az állampolgárokra, és  nem
    is   tekinthető  jogszabálynak,  nem  lévén  része  a   magyar
    jogrendszernek.  Ilyen megnevezésű jogforrás  nem  szerepel  a
    magyar jogszabályok felsorolásában. [Jat. 1. § (1) bekezdés.]

    2.3. Azonos a helyzet a “hatósági előírás” megszegése esetében
    is.   A   törvényi  tényállás  nem  határozza  meg  e  fogalom
    tartalmát,  következésképpen  nem  állapítható  meg,  hogy   a
    jogalkotó milyen hatóságra és előírásra gondolt.
    A  “hatósági előírás” nem jogszabály, és sem ez, sem pedig  az
    előző  pontban  említett “nemzetközi szervezet  előírása”  nem
    fogható fel általánosan kötelező jogforrásként.

    2.4.  A “jogszabály előírásának megszegése” mint a büntetőjogi
    felelősség  megállapításának alapja  és  előfeltétele  elvileg
    helyes,  de  ez  a  fogalom  túlságosan  tág,  mert  a  magyar
    jogrendszerben szereplő valamennyi jogszabályt – beleértve  az
    alacsonyabb szintű és a helyi jogszabályokat is – felöleli.

    Az   indítvány  által  támadott  büntető  jogszabály  törvényi
    tényállásának    a    fenti    hiányosságai    tehát     olyan
    jogbizonytalanságot eredményeznek, amelyek  nem  egyeztethetők
    össze a jogállamiság követelményeivel.
                                   
    3.  A sporttevékenység és a sportoló fogalmát a sportról szóló
    1996.  évi  LXIV.  törvény  (a  továbbiakban:  Stv.)  1.   §-a
    határozza meg az alábbiak szerint:

    “1. § E törvény alkalmazásában
        1.   sporttevékenység:  meghatározott  szabályok   szerint
    időtöltésként vagy hivatásszerűen végzett testedzés,  szellemi
    gyakorlat, amely az egyetemes kultúra része;
        2.
        3.  sportoló:  a  sporttevékenységet folytató  természetes
    személy;
        4.  hivatásos  sportoló:  az a  természetes  személy,  aki
    sportszervezettel  létesített munkaviszony vagy  munkavégzésre
    irányuló  egyéb  jogviszony,  továbbá  egyéni  vállalkozás  (a
    továbbiakban    együtt:   szerződéses    viszony)    keretében
    jövedelemszerzési   céllal  sporttevékenységet   folytat,   és
    rendelkezik    a   sportági   szakszövetség,    illetőleg    a
    sportszövetség   feltételei  szerint   megszerzett   hivatásos
    sportolói engedéllyel;
        5.  szabadidős  sportoló:  az a természetes  személy,  aki
    sporttevékenységet nem hivatásos sportolóként végez; (...)”

    4.   A  miniszterek  feladat-  és  hatáskörének  változásával,
    valamint   az  Ifjúsági  és  Sportminisztérium  létrehozásával
    összefüggésben szükséges törvénymódosításokról szóló 1998. évi
    LXXXVI.  törvény  77. § (2) bekezdésének  i)  pontja  hatályon
    kívül  helyezte az Stv. 1. § 2. pontja szerinti “versenysport”
    fogalmat.

    Az  Stv. felhatalmazása alapján kibocsátott a meg nem engedett
    teljesítményfokozó   szerek,   készítmények    és    módszerek
    használata  tilalmának szabályairól szóló  86/1998.  (VI.  6.)
    Korm. rendelet 1. §-a értelmében a rendelet hatálya az Stv. 1.
    §-ának 2. pontja szerinti versenysportban résztvevőkre terjedt
    ki.
    Tekintettel  arra, hogy a versenysport törvényi  meghatározása
    már nincs hatályban, a támadott büntetőjogi törvényi tényállás
    általában     a     “sporttevékenység”     körében     tekinti
    megvalósíthatónak a büntetendő magatartásokat.
    Ebből következik, hogy a büntetendő magatartás elvileg nemcsak
    a  hivatásszerűen vagy versenyszerűen folytatott, hanem szinte
    valamennyi,   hobby-jellegű,  vagy   iskolai   és   szabadidős
    sporttevékenység   keretében  is  megvalósulhat,   illetve   a
    szankcionálás ezekre is kiterjeszthető lehetne. A  potenciális
    elkövetői   kör   tehát   tetszőleges  jogértelmezés   szerint
    kiterjeszthető  vagy  szűkíthető. Ez  a  jogbizonytalanság  is
    ellentétben áll a jogállamiság követelményével.

    Az    Alkotmánybíróság   azonban   rámutat   arra,   hogy    a
    teljesítményfokozó     szerek     használata,     előállítása,
    forgalmazása,   kereskedelme   stb.   a   versenyszerű    vagy
    hivatásszerű   sporttevékenység   körében,   illetve   ezekkel
    összefüggésben  olyan  társadalomra  veszélyes  magatartásként
    jelentkezhet,  amely  büntetőjogi szankcionálást  igényel.  Az
    ilyen     büntetőjogi     szankcionálás     önmagában      nem
    alkotmányellenes,   ezért  a  jogalkotó   –   az   alkotmányos
    büntetőjog   keretein  belül  –  nincs  elzárva  a   megfelelő
    büntetőjogszabályok megalkotásától.

    A   jelenleg  hatályos  büntetőjogi  norma  tehát  csupán   az
    ismertetett     alaki    hiányosságok    okából     tekintendő
    alkotmányellenesnek.

    5.  A  fent  kifejtettek  alapján az Alkotmánybíróság  a  Btk.
    283/B.     §-át    alkotmányellenesnek    nyilvánította     és
    megsemmisítette, mert az a felsorolt formai okokból nem  felel
    meg az alkotmányos büntetőjog követelményeinek, figyelemmel az
    Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdéséből levezethető  jogbiztonsági
    szempontokra.

    A   támadott   törvényszakasz   (5)   és   (6)   bekezdéseiben
    szabályozott  minősített  esetek,  valamint  a  (7)   és   (8)
    bekezdéseiben részletezett büntethetőséget megszüntető okok az
    (1), (2), (3) és (4) bekezdésekben meghatározott alapesetekhez
    kapcsolódnak, ezért a megsemmisítés tárgyi összefüggés folytán
    ezekre is kiterjed.

    6.  Az  Alkotmánybíróságról szóló  1989.  évi  XXXII.  törvény
    (továbbiakban: Abtv.) 43. § (3) bekezdése alapján rendelkezett
    az  Alkotmánybíróság az eddig lefolytatott  büntető  eljárások
    felülvizsgálatáról.

    A  Magyar  Közlönyben történő közzététel  az  Abtv.  41.  §-án
    alapul.
                            Dr. Németh János
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
         Dr. Bagi István                       Dr. Bihari Mihály
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                    
         Dr. Czúcz Ottó                          Dr. Erdei Árpád
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                    
         Dr. Harmathy Attila                    Dr. Holló András
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                    
         Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                    
         Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
         előadó alkotmánybíró                      alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Article 283/B.1 of the Criminal Code according to which any person who produces, manufactures, acquires, possesses, imports into or exports performance-improving substances from Hungary, or transports such through the territory of Hungary for the purpose of increasing the performance of athletes, in violation of the provisions set forth in international treaties, by international organisations, or in legal regulations and in ordinances, commits a misdemeanour offence
     Number of the Decision:
     .
     47/2000. (XII. 14.)
     Date of the decision:
     .
     12/11/2000
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2000-3-010?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .