English
Hungarian
Ügyszám:
.
706/B/2001
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 35/2005. (IX. 29.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2005/379
.
A döntés kelte: Budapest, 09/27/2005
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az    Alkotmánybíróság    jogszabály    alkotmányellenességének
   megállapítása  iránt benyújtott indítvány alapján,  valamint  –
   hivatalból  –  mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenesség
   megállapítása tárgyában meghozta a következő

                            határozatot:

       1.    Az   Alkotmánybíróság   –   hivatalból   eljárva    –
   megállapítja,  hogy  az  Alkotmányban szabályozott  tulajdonhoz
   való  jogot  sértő  alkotmányellenes helyzet jött  létre  annak
   következtében,  hogy  az  Országgyűlés a  kisajátításról  szóló
   1976.  évi  24.  törvényerejű  rendelet  szabályait  nem  hozta
   összhangba  a  kisajátítással szemben az Alkotmány  13.  §  (2)
   bekezdésben  megállapított követelményekkel. Ezért felhívja  az
   Országgyűlést  arra,  hogy jogalkotási kötelezettségének  2007.
   június 30.-ig tegyen eleget.

        2.  Az Alkotmánybíróság a számvitelről szóló 2000. évi  C.
   törvény  77.  §  (2) bekezdés b) pontja alkotmányellenességének
   megállapítása iránt benyújtott indítványt elutasítja.

        3.  Az  Alkotmánybíróság a kisajátításról szóló 1976.  évi
   24.  törvényerejű  rendelet,  valamint  végrehajtására  kiadott
   33/1976.   (IX.  5.)  MT  rendelet  kártalanítási  szabályainak
   értelmezésére irányuló indítványt visszautasítja.

        4.  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény  43.  §
   (3)-(4)  bekezdésében foglalt rendelkezés bírói  értelmezésének
   alkotmányossági   vizsgálata   iránt   benyújtott    indítványt
   visszautasítja.

   Az   Alkotmánybíróság   e  határozatát  a   Magyar   Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás
                                   
                                  I.

    Az  indítványozó a számvitelről szóló 2000. évi C.  törvény  (a
    továbbiakban:  Számv.tv.)  77.  §  (2)  bekezdés  b)  pontjában
    foglalt azon rendelkezés alkotmányellenességének megállapítását
    kéri,  mely  szerint  a kisajátítási kártalanítás  összegét  az
    egyéb bevételek között kell elszámolni. Ennek következményeként
    a  kisajátítási  kártalanítási összeg után a  18%-os  társasági
    adót meg kell fizetni. Az indítványozó álláspontja szerint ez a
    szabályozás  sérti  az  Alkotmány  13.  §  (2)  bekezdésében  a
    kisajátítás  feltételeként megfogalmazott  teljes  kártalanítás
    követelményét.  Az  indítványban  kifejtettek  szerint   ez   a
    szabályozás sérti az Alkotmány 9. §-át, ugyanakkor 70/A.  §-ába
    ütköző   diszkriminációt  is  eredményez,   mert   a   személyi
    jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:
    Szja.tv.)   1.  számú  mellékletének  6.1.  pontja  alapján   a
    kisajátítási kártalanítás után a magánszemélyeket ilyen jellegű
    adófizetési kötelezettség nem terheli.

    Az  indítványozó indítványának alátámasztására előadja, hogy  a
    gazdasági  társaság irodaépületét kisajátították. A kisajátítás
    következtében  a  társaságot  több  rendbéli  olyan  kár  érte,
    amelyet a kisajátítási kártalanítás megállapítása során  sem  a
    kisajátítási  hatóság,  sem  a  bíróság  nem  vett  figyelembe.
    Egyrészt   a   Számv.tv.  vitatott  szabálya  következtében   a
    kártalanítás összege után meg kellett fizetni a társasági adót.
    Másrészt az iroda kisajátítása forráshiányt eredményezett annak
    következtében   is,  hogy  a  kisajátított   ingatlan   a   cég
    folyószámla   hitelének   biztosítékául   szolgált,    amelynek
    készpénzzel,  vagy készpénz által megvásárolható  értékpapírral
    történő  kiváltását  igényelte a bank. A  kisajátítási  eljárás
    megindítása  miatt  a  társaság nem  jutott  hozzá  a  szokásos
    mezőgazdasági integrátori kedvezményes hitelekhez sem.

    Ezért  az  indítványozó azt kérte az Alkotmánybíróságtól,  hogy
    állapítsa     meg    a    Számv.tv.    vitatott     szabályának
    alkotmányellenességét,   illetőleg   tiltsa   meg   annak    az
    indítványozó   közigazgatási  perében  való  alkalmazását.   Az
    indítványozó   egyúttal   kezdeményezte   azt   is,   hogy   az
    Alkotmánybíróság a kisajátításról szól 1976. évi  24.  tvr.  (a
    továbbiakban:  Ktvr.) és a végrehajtásáról szóló 33/1976.  (IX.
    5.)   MT   rendelet   (a   továbbiakban:  Vhr.)   kártalanítási
    szabályainak értelmezésével állásfoglalásában rögzítse, hogy  a
    társaságnál  fennálló  – bizonyított mértékű  –  forráshiányból
    adódó  elmaradt haszon is képezheti a kisajátítási kártalanítás
    alapját.   Az  indítványban  kifejtett  álláspont  szerint   az
    Alkotmány   13.   §   (2)   bekezdésében  szabályozott   teljes
    kártalanítás  követelménye  azt jelenti,  hogy  a  kisajátítást
    elszenvedő  jogalanyt  olyan helyzetbe  kell  hozni,  mintha  a
    kisajátításra sor sem került volna, a kisajátítással összefüggő
    valamennyi  kárát, azon belül az elmaradt hasznot is  meg  kell
    téríteni.
    Kiegészítő   indítványában  az  indítványozó  tájékoztatta   az
    Alkotmánybíróságot arról, hogy a bíróság a kisajátítási  perben
    ítéletet hozott. A jogerős ítélet ellen alkotmányjogi panasszal
    –  annak ellenére, hogy ennek lehetőségéről az Alkotmánybíróság
    főtitkára  tájékoztatta  – az indítványozó  nem  élt.  Ellenben
    kifogásolta   a  bíróság  által  megállapított  illetékfizetési
    kötelezettséget.  Álláspontja  szerint  az  illetékekről  szóló
    1990.    évi    XCIII.    törvény   (a   továbbiakban:    Itv.)
    rendelkezéseinek az az értelmezése, amelynek alapján a  bíróság
    az      illetékfizetési     kötelezettséget      megállapította
    alkotmányellenes,  sérti  az Alkotmány  8.  §  (2)  bekezdését,
    valamint  a  2.  § (1) bekezdésben szabályozott jogállamiságból
    folyó jogbiztonság követelményét.

    Az    Alkotmánybíróság    eljárása    során    megkereste     a
    pénzügyminisztert.

                                  II.
                                   
    Az   Alkotmánybíróság  által  az  indítvány  elbírálása   során
    figyelembe vett jogszabályi rendelkezések a következők:
    Az Alkotmánynak az indítványozó által felhívott rendelkezései:
     „2.   §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam.”
     „9.  § (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben
    a   köztulajdon  és  a  magántulajdon  egyenjogú   és   egyenlő
    védelemben részesül.
          (2)   A  Magyar  Köztársaság  elismeri  és  támogatja   a
     vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát.”
     „13.  § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz való
    jogot.
         (2)    Tulajdont   kisajátítani   csak   kivételesen    és
    közérdekből,  törvényben  szabályozott  esetekben   és   módon,
    teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet.”

    A Számv.tv.-nek az indítványozó által vitatott rendelkezése:
     „77.  §  (1)  Egyéb  bevételek az olyan, az értékesítés  nettó
    árbevételének részét nem képező bevételek, amelyek a rendszeres
    tevékenység  (üzletmenet) során keletkeznek, és nem  minősülnek
    sem   a   pénzügyi   műveletek  bevételeinek,  sem   rendkívüli
    bevételnek.
     (2) Az egyéb bevételek között kell elszámolni:
     a) a káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételeket,
     b)  a  kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok,
    kártérítések összegét,
     c)  a  behajthatatlannak  minősített  –  és  az  előző  üzleti
    év(ek)ben hitelezési veszteségként leírt – követelésekre kapott
    összeget,
     d)   a   költségek   (a   ráfordítások)  ellentételezésére   –
    visszafizetési  kötelezettség nélkül – belföldi  vagy  külföldi
    gazdálkodótól,   illetve   természetes   személytől,   valamint
    államközi  szerződés  vagy  egyéb  szerződés  alapján  külföldi
    szervezettől kapott támogatás, juttatás összegét,
     e)  a  termékpálya-szabályozáshoz  kapcsolódó,  terméktanácsok
    által fizetett termékpálya-szabályozás összegét,
     f)  a  szerződésen  alapuló  –  konkrét  termékhez,  anyaghoz,
    áruhoz,   szolgáltatásnyújtáshoz   közvetve   kapcsolódó,   nem
    számlázott   –  utólag  kapott  engedmény  szerződés   szerinti
    összegét,
    amennyiben  az  a  tárgyévhez vagy a tárgyévet megelőző  üzleti
    év(ek)hez  kapcsolódik  és  azt  a  mérlegkészítés  időpontjáig
    pénzügyileg rendezték. Az a)-f) pontokban meghatározottak egyéb
    bevételkénti  elszámolásának  nem  feltétele  a  mérlegkészítés
    időpontjáig  történő pénzügyi rendezés, ha e  törvény,  illetve
    más jogszabály eltérően rendelkezik.”

    A  Ktvr. és a Vhr. azon rendelkezései, amelyek értelmezését  az
    indítványozó kérte:
     „Ktvr. 16. § A kisajátítással kapcsolatos értékveszteséget  és
    költségeket meg kell téríteni.”
     „Vhr.    25.    §    (1)    A    kisajátítással    kapcsolatos
    értékveszteségként meg kell téríteni különösen
     a)  mezőgazdasági művelés alatt álló ingatlan esetében a lábon
    álló és függő termés értékét, ha az a birtokbaadás időpontjában
    már  megállapítható,  ennek  hiányában  a  folyó  gazdasági  év
    várható termésének értékét;”

    Az  Itv.  azon  rendelkezései, amelyek  bírói  értelmezését  az
    indítványozó kifogásolta:
     „43.  § (3) A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata
    iránti eljárás illetéke – ha törvény másként nem rendelkezik és
    a  határozat  nem  adó-, illeték-, adójellegű kötelezettséggel,
    társadalombiztosítási    járulék-   vagy    vámkötelezettséggel
    kapcsolatos – 10 000 forint.
        (4)   A   kisajátítási  kártalanítási   határozat   jogalap
    tekintetében történő felülvizsgálata esetén az illeték  mértéke
    6000 forint.”
                                   
                                 III.

    Az  indítvány alapján az Alkotmánybíróság elsőként a  Számv.tv.
    77.  § (2) bekezdés b) pontja alkotmányosságát vizsgálta, abból
    a   szempontból,  hogy  az  sérti-e  az  Alkotmány  13.  §  (2)
    bekezdésében,  valamint  az  Alkotmány  70/A.  §-ában   foglalt
    rendelkezéseket.
    E  vizsgálata során az Alkotmánybíróság megállapította, hogy  a
    vitatott rendelkezéssel kapcsolatosan az indítványban felvetett
    alkotmányossági kifogások nem megalapozottak.

    A  piacgazdaságban  a  piac  működése,  a  forgalom  biztonsága
    megköveteli,  hogy döntéseik megalapozásához objektív  adatokra
    épülő, megbízható, valós állapotot tükröző információk álljanak
    a  piac  szereplői  rendelkezésére a velük  kapcsolatba  kerülő
    gazdálkodó tevékenységet végző szervezetek vagyoni, pénzügyi és
    jövedelmi helyzetéről és annak alakulásáról.
    A   Számv.tv.   funkciója  –  amint  azt   a   preambuluma   is
    megfogalmazza  –  olyan számviteli rend szabályozása,  amelynek
    alapján  megbízható  és valós összképet biztosító  tájékoztatás
    nyújtható a törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek,
    vállalkozók    jövedelemtermelő    képességéről,    vagyonáról,
    vagyonának alakulásáról, pénzügyi helyzetéről.

    E  cél  elérése érdekében fogalmazza meg a Számv.tv. 15. §  (2)
    bekezdésében a számvitel egyik alapelveként a teljesség  elvét,
    amelynek értelmében a nyilvántartásokban rögzíteni kell, minden
    olyan  gazdasági  eseményt,  amely hatással  van  a  gazdálkodó
    pénzügyi vagyoni, jövedelmi helyzetére.
    A  kisajátítással a gazdálkodó vagyoni viszonyai módosulnak  (a
    kisajátított   vagyontárgy  helyébe  pénzösszeg   lép),   ezért
    elengedhetetlen,   hogy  a  kisajátítást  szenvedő   gazdálkodó
    szervezet mind a kisajátított vagyontárgy kivezetését,  mind  a
    kártalanítás   összegét   nyilvántartásaiban   rögzítse.   Erre
    tekintettel rendelkezik úgy a Számv.tv. vitatott szabálya, hogy
    az  egyéb bevételek között a kártalanítás összegét is  el  kell
    számolni.

    A Számv.tv. 77. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt előírás egy
    nyilvántartási, elszámolási szabály, amely az Alkotmány  13.  §
    (2)  bekezdésében  a  kisajátításra  vonatkozóan  megállapított
    alkotmányos követelmények érvényesülését nem korlátozza.
    Az    Alkotmány   70/A.   §-ában   szabályozott   jogegyenlőség
    követelménye és a Számv.tv. 77. § (2) bekezdésének b) pontjában
    foglalt   rendelkezés   között   alkotmányjogilag   értékelhető
    összefüggés nem állapítható meg.

                                  IV.

    Az Alkotmánybíróság eddigi gyakorlata során már több alkalommal
    indított   hivatalból   eljárást   mulasztásban   megnyilvánuló
    alkotmányellenesség megállapítása iránt,  ha  úgy  ítélte  meg,
    hogy  az indítványban felvetett alkotmányossági probléma  annak
    következtében  merült fel, hogy a jogalkotó nem teremtette  meg
    az összhangot az Alkotmány és a jogállami Alkotmány elfogadását
    megelőzően megalkotott jogszabály között.
    Az  Alkotmánybíróság a 2/1993. (I. 22.) AB  határozatában  (ABH
    1993,  33.)  mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenességet
    állapított meg, mert az Országgyűlés az akkor hatályban lévő, a
    népszavazást  szabályozó  1989. évi XVII.  törvényt  nem  hozta
    összhangba  a hatályos Alkotmánnyal. Ugyanezen törvény  kapcsán
    az  Alkotmánybíróság ismételten mulasztást  állapított  meg  az
    52/1997.  (X. 14.) AB határozatban (ABH 1997, 331.). A 49/1996.
    (X.  25.)  AB határozatában (ABH 1996, 150.) amiatt  állapított
    meg mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysértést, mert a Kormány
    tagjainak jogállásával kapcsolatos szabályozás tekintetében  az
    Országgyűlés   nem  tett  eleget  az  Alkotmány   39.   §   (2)
    bekezdésében  meghatározott  jogalkotói  feladatának.  Legutóbb
    7/2005.  (III. 31.) AB határozatában (ABK 2005. március,  113.)
    mondott  ki  mulasztásban megnyilvánuló  alkotmányellenességet,
    azért  mert az Országgyűlés nem teremtette meg az összhangot  a
    nemzetközi  szerződésekkel kapcsolatos eljárásról  szóló  1982.
    évi 27. törvényerejű rendelt és a hatályos Alkotmány között.

    Az   indítványozó   alapvetően  a   kisajátítási   kártalanítás
    alkotmányi   követelményeinek   sérelmében   jelölte   meg   az
    indítványban    felvetett   alkotmányossági    problémát.    Az
    Alkotmánybíróság  az  indítványban foglaltak  vizsgálata  során
    megállapította,   hogy   a  jogállami   Alkotmányt   megelőzően
    keletkezett  kisajátítási jogszabályok nemcsak a kártalanításra
    vonatkozó  előírásaik tekintetében vetnek  fel  alkotmányossági
    kérdéseket,  ezért  a  jelen ügy kapcsán  indokoltnak  látta  a
    kisajátításra  vonatkozó 13. § (2) bekezdésnek  az  Alkotmányba
    iktatását  megelőzően  született Ktvr. és  Vhr.  vizsgálatát  a
    tekintetben  is,  hogy  azok  összhangban  állnak-e  magával  a
    kisajátítással  szemben támasztott alkotmányi követelményekkel.
    Ezért az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény  (a
    továbbiakban:  Abtv.)  21. § (7) bekezdése  alapján  hivatalból
    eljárást      indított     a     mulasztásban     megnyilvánuló
    alkotmányellenesség megállapítása iránt.

    Az  Abtv.  49.  § (1) bekezdése szerint, ha az Alkotmánybíróság
    hivatalból  vagy bárki indítványára azt állapítja meg,  hogy  a
    jogalkotó   szerv   a  jogszabályi  felhatalmazásból   származó
    jogalkotói      feladatát     elmulasztotta,      és      ezzel
    alkotmányellenességet  idézett  elő,  a   mulasztást   elkövető
    szervet   –  határidő  megjelölésével  –  felhívja  feladatának
    teljesítésére. Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint a
    jogalkotó    szerv   jogalkotási   kötelezettségének    konkrét
    jogszabályi felhatalmazás nélkül is köteles eleget tenni, ha az
    alkotmányellenes helyzet – a jogi szabályozás  iránti  igény  –
    annak  nyomán  állott  elő,  hogy  az  állam  jogszabályi  úton
    beavatkozott   bizonyos   életviszonyokba,   és   ezáltal    az
    állampolgárok  egy  csoportját megfosztotta  alkotmányos  jogai
    érvényesítésének lehetőségétől [22/1990. (X. 16.) AB határozat,
    ABH   1990,   83,   86.].   Az  Alkotmánybíróság   mulasztásban
    megnyilvánuló alkotmányellenességet állapít meg  akkor  is,  ha
    alapjog   érvényesüléséhez  szükséges   jogszabályi   garanciák
    hiányoznak  [37/1992. (VI. 10.) AB határozat,  ABH  1992,  227,
    232.].
    Az Alkotmánybíróság mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysértést
    nemcsak  akkor állapít meg, ha az adott tárgykörre  vonatkozóan
    semmilyen  szabály nincs [35/1992. (VI. 10.) AB határozat,  ABH
    1992,  204,  205.],  hanem akkor is, ha az  adott  szabályozási
    koncepción   belül   az   Alkotmányból   levezethető   tartalmú
    jogszabályi  rendelkezés  hiányzik  [22/1995.  (III.  31.)   AB
    határozat,  ABH  1995,  108,  113.;  29/1997.  (IV.   29.)   AB
    határozat,  ABH 1997, 122, 128.; 15/1998. (V. 8.) AB határozat,
    ABH 1998, 132, 138.].

    Mindezek figyelembe vételével az Alkotmánybíróság e körben  azt
    vizsgálta,  hogy  a kisajátítás hatályos szabályai  megfelelően
    garantálják-e a tulajdon hatósági határozattal történő elvonása
    esetén  az  Alkotmány 13. §-ában szabályozott tulajdonhoz  való
    jog védelmét.

    A  kisajátításra vonatkozó rendelkezést a jogállami  alkotmányt
    létrehozó  1989.  évi XXXI. törvény iktatta be  13.  §-ként  az
    Alkotmányba.  Az  Alkotmánynak  az  1990.  évi  XL.  törvénnyel
    történt  módosítása  során  a  tulajdonhoz  való  jogról  szóló
    rendelkezés mellett, annak alkotmányi garanciájaként nyerte  el
    jelenlegi helyét az Alkotmányban.

    A   kisajátításra   vonatkozó  alkotmányi   rendelkezésnek   az
    Alkotmányba  iktatását  megelőzően  a  kisajátítást  a  Polgári
    Törvénykönyvről  szóló 1959. évi IV. törvény  (a  továbbiakban:
    Ptk.) 177-178. §-ai, valamint az 1976-ban megalkotott Ktvr.  és
    a   Vhr.   szabályozták,  s  e  jogszabályok   tartalmazzák   a
    kisajátításra vonatkozó szabályozást ma is.

    A  Ptk.  177.  §-át  a  helyi  önkormányzatok  és  szerveik,  a
    köztársasági    megbízottak,    valamint    egyes     centrális
    alárendeltségű  szervek feladat- és hatásköreiről  szóló  1991.
    évi  XX.  törvény  47.  §  (3) bekezdése  igazította  hozzá  az
    Alkotmány  13.  § (2) bekezdéséhez. A Ptk.-nak  a  kisajátítási
    kártalanítás  speciális  szabályait  megállapító  178.  §-át  a
    kisajátítással  összefüggő jogszabályok egyes  rendelkezéseinek
    hatályon  kívül  helyezéséről  szóló  1992.  évi  XII.  törvény
    helyezte hatályon kívül.

    A  Ptk.  177.  §-a  az  ingatlanok  kisajátítására  vonatkozóan
    gyakorlatilag  megismétli az Alkotmány 13. §  (2)  bekezdésében
    foglalt   feltételeket  azzal,  hogy  a  kisajátítás  részletes
    szabályait külön törvény szabályozza.
    A  hatályos jogban ez a külön törvény a Ktvr., amely 1976-ban a
    rendszerváltást megelőzően más társadalmi, gazdasági  viszonyok
    között született. A Ktvr. szabályozási koncepciója – amelyen  a
    hatályos  szabályozás is alapul – arra a korabeli gazdasági  és
    társadalmi   viszonyokból   fakadó   tételre   épül,   hogy   a
    közfeladatok ellátása a közérdekű célok megvalósítása az  állam
    kizárólagos feladata. E koncepciónak megfelelően szabályozza  a
    Ktvr.   a   kisajátítási  jogcímeket,  rendelkezik  úgy,   hogy
    kisajátítással  csak  az  állam,  illetőleg  az  önkormányzatok
    szerezhetnek  tulajdont,  és  ehhez  igazodnak  a  kisajátítási
    eljárás  szabályai  is. Az elmúlt másfél  évtizedben  lezajlott
    gazdasági  folyamatok  –  a privatizáció,  a  közszolgáltatások
    terén  a  piaci  viszonyok kialakulása, a korábban  kizárólagos
    állami    tevékenységnek   minősülő   gazdasági   tevékenységek
    liberalizációja   –  eredményeként  a  Ktvr.-ben   szabályozott
    közérdekű  célok  jelentős részét ma már  nem  állami  szervek,
    hanem  magánszemélyek, gazdálkodó szervek  valósítják  meg.  Ez
    megváltoztatta  közérdekűség tartalmát, azokban  az  esetekben,
    amikor  a közérdekű célokat magánszemélyek, gazdálkodó  szervek
    valósítják meg, a tulajdonelvonás közvetlenül a magánszemélyek,
    gazdálkodó  szervezetek érdekében történik,  és  a  tevékenység
    társadalmi  rendeltetését tekintve szolgálja a „köz”  javát,  a
    közérdeket.   A   gazdasági  átalakulás  folyamatában   ezentúl
    megváltozott  a kisajátítható tulajdoni tárgyak köre  és  az  a
    tulajdonosi   kör  is,  akiket  a  kisajátítás   érinthet,   és
    megváltozott  az a közgazdasági jogi környezet is,  amelyben  a
    kisajátítás intézménye működik.

    A  jogállami alkotmány hatályba lépését követően – főként a 90-
    es  évek  elején  –  a  Ktvr.-t több  alkalommal  módosították,
    azonban  ezek  a  módosítások nem eredményezték a  kisajátítási
    jognak  –  a  rendszerváltás során  a  gazdasági  és  tulajdoni
    viszonyokban bekövetkezett gyökeres változások által igényelt –
    átfogó,   koncepcionális   átalakulását.   Ezért   a   hatályos
    kisajátítási  jog számos olyan ellentmondást  hordoz  és  olyan
    szabályt  tartalmaz, amelyek ellentétesek az Alkotmány  13.  §-
    ában szabályozott alapvető joggal.

    A  kisajátítás  a  tulajdonviszonyokba való állami  beavatkozás
    legerősebb  eszköze,  a  tulajdon közhatalmi  eszközökkel  való
    elvonására  ad  módot.  Ezért a tulajdonhoz  való  jog  védelme
    érdekében  a kisajátítás feltételeit, alapvető garanciáit  maga
    az Alkotmány határozza meg.

    Az  Alkotmány  13.  §-ában szabályozott  tulajdonhoz  való  jog
    alapvető jog. Az Alkotmány 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy az
    alapvető    jogokat   érintő   szabályokat   törvényben    kell
    megállapítani.  A kisajátítás szabályozására a törvényi  színtű
    szabályozás  követelményét írja elő  az  Alkotmány  13.  §  (2)
    bekezdése   is.   Az  Alkotmány  e  rendelkezései   alapján   a
    kisajátítás kizárólagos törvényhozási tárgy. A hatályos  jogban
    a  kisajátítás lényeges szabályait nem törvényi szintű szabály,
    hanem  a Ktvr. végrehajtására kiadott kormányrendelet állapítja
    meg.

    Az  Alkotmány  kivételesen  és  közérdekből  teszi  lehetővé  a
    tulajdon elvonását. Az Alkotmány 13. § (2) bekezdése alapján  a
    jogalkotó   törvényhozó  feladatává  teszi,  hogy  meghatározza
    azokat  az  eseteket,  azoknak a közérdekű  céloknak  a  körét,
    amelyek  esetén  kisajátításnak  helye  van.  Az  Alkotmány   e
    rendelkezése   alapján   a  törvényhozó   kompetenciája   annak
    eldöntése, hogy mely tevékenységek és milyen feltételek mellett
    tekinthetők olyan közérdeknek, amelyek megvalósítása a tulajdon
    közhatalmi  eszközökkel való elvonását is indokolttá  teszi.  A
    tulajdonhoz  való jog védelme megkívánja, hogy a  törvény  –  a
    kisajátítás kivételességére is tekintettel – a közérdekű  célok
    azon  eseteire  korlátozza a kisajátítás  lehetőségét,  amelyek
    megvalósítása   végső   soron  csak  a   tulajdon   elvonásával
    lehetséges. A törvényhozó a kisajátítás intézményét  oly  módon
    köteles  szabályozni,  hogy  a szabályozás  garanciát  nyújtson
    arra, hogy a tulajdon közhatalmi eszközökkel történő elvonására
    teljes,  feltétlen  és azonnali kártalanítás  mellett  is  csak
    akkor  kerülhessen  sor, ha a közérdekű  cél  más  módon,  mint
    kisajátítással  nem  valósítható meg. A  Ktvr.  a  kisajátítási
    jogcímek  többségét csak általánosan, a tevékenység (bányászat,
    közlekedés,  posta  és  távközlés,  város-  és  községrendezés,
    stb.),  vagy  a  jogosult  (állami, vagy  önkormányzati  szerv)
    megjelölésével  határozza  meg. Az  általánosan  megfogalmazott
    keretek  között  –  a  Ktvr. 18. § (3) bekezdése  alapján  –  a
    kisajátítási  hatóság  mérlegelési  jogkörébe  tartozik   annak
    megítélése,  hogy  a konkrét kisajátítás közérdeket  szolgál-e,
    illetőleg  a  közérdek  megvalósítása érdekében  indokolt-e  az
    adott  ingatlan kisajátítása. Tekintettel arra, hogy  a  megyei
    közigazgatási  hivatalnak  ez a hatásköre  a  kisajátítási  cél
    megvalósításának  akadályává  válhat  és  más  hatóságok  által
    hozott  döntések,  illetőleg önkormányzati  döntések  közvetett
    felülvizsgálatára is módot ad, több olyan törvény is született,
    amely   konkrét  programok,  beruházások  kapcsán  kizárják   a
    kisajátítási  hatóság e mérlegelési jogkörének  gyakorlását  [a
    vasútról szóló 1993. évi XCV. törvény 13/C. § (4) bekezdése,  a
    Magyar   Köztársaság   közúthálózatának   közérdekűségéről   és
    fejlesztéséről  szóló  2003. évi  CXXVIII.  törvény  7.  §  (3)
    bekezdése,   a  Tisza-völgy  árvízi  biztonságának   növelését,
    valamint  az  érintett  térség  terület-  és  vidékfejlesztését
    szolgáló    program   (a   Vásárhelyi-terv   továbbfejlesztése)
    közérdekűségéről  és megvalósításáról szóló  2004.  évi  LXVII.
    törvény 9. § (4) bekezdése].

    A   közérdekűség  érvényesítésének  a  Ktvr.-ben   szabályozott
    megoldása, a kisajátítási célok megfogalmazása ma már nem felel
    meg  az  Alkotmány által támasztott követelményeknek. Önmagában
    az,  hogy  a  kisajátítás valamely, a Ktvr.  által  általánosan
    meghatározott   tevékenységgel   összefüggésben   kerül    sor,
    illetőleg   állami  szerv,  vagy  önkormányzati  szerv   javára
    történik,   nem  nyújt  biztosítékot  arra,  hogy  az   valóban
    közérdekű célokat szolgál. A Ktvr. által a kisajátítási hatóság
    számára  biztosított  széles mérlegelési  jogkör  módot  ad  az
    ingatlantulajdonosok tulajdonhoz való jogának  alkotmányellenes
    korlátozására.

    A  Ktvr.  szabályozási koncepciójának és az arra épülő alapvető
    szabályoknak  a  változatlansága  a  megváltozott   társadalmi,
    gazdasági  viszonyok  között, egy sor ellentmondást  és  a  jog
    által  nem  rendezett problémát vetett fel a  kisajátítási  cél
    megvalósítójának  jogi helyzetét illetően  is.  A  Ktvr.  által
    kisajátítási  célként  szabályozott  tevékenységeket   ma   már
    nemcsak  állami,  önkormányzati szervek végezhetik,  ugyanakkor
    kisajátítással,  csak  az  állam,  illetőleg  az   önkormányzat
    szerezhet tulajdont.

    Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint nem nyújtanak garanciát
    az  Alkotmányban foglalt követelmények érvényesüléséhez a Ktvr.
    kártalanítási szabályai sem.
    Az  Alkotmány 13. § (2) bekezdése által a kisajátítás  esetében
    támasztott   teljes,   feltétlen   és   azonnali   kártalanítás
    követelménye  a tulajdonhoz való alapvető jog védelmének  egyik
    alkotmányi  biztosítéka.  Az  Alkotmány  a  tulajdon   elvonása
    esetére  értékgaranciát nyújt a tulajdonos számára. Az államnak
    az Alkotmány 13. § (2) bekezdésével összefüggésben az Alkotmány
    8.   §   (1)   bekezdéséből  folyó  objektív   intézményvédelmi
    kötelezettsége   körébe  tartozik  az,  hogy   gondoskodjon   a
    tulajdonos    Alkotmányban    meghatározott    követelményeknek
    megfelelő   kártalanításáról.  Ez   a   törvényhozóra   azt   a
    kötelezettséget hárítja, hogy a kisajátítás szabályozása  során
    törvényben köteles szabályozni a teljes, feltétlen és  azonnali
    kártalanítás   megvalósulásának  anyagi  jogi  és   eljárásjogi
    biztosítékait.

    A  Ktvr.  megalkotásakor az ingatlanok jelentős hányada  állami
    tulajdonban   volt,  a  gazdálkodó,  szolgáltató   szervezetek,
    intézmények  által  használt,  feladataik  ellátását   szolgáló
    ingatlanok  döntő  mértékben  állami  tulajdonban  álltak,  így
    kisajátítás   tárgyai  sem  lehettek.  A  Ktvr.   kártalanítási
    szabályait  így  alapvetően  olyan  ingatlanok  kisajátításával
    kapcsolatosan   alkották  meg,  amelyek  1976-ban   kisajátítás
    tárgyát   képezhették.  Ennek  megfelelően  a  Ktvr.  részletes
    kártalanítási szabályokat állapított meg a lakások,  nem  lakás
    céljára   szolgáló   helyiségek,   mezőgazdasági   rendeltetésű
    ingatlanok kisajátításával kapcsolatosan.

    Mindezeket figyelembe véve az Alkotmánybíróság úgy ítélte  meg,
    hogy  mind a kisajátítást szenvedő ingatlan tulajdonos, mint  a
    kisajátítási    célt    megvalósító   gazdálkodó    szervezetek
    tulajdonhoz   való   jogát   sértő   alkotmányellenes   helyzet
    keletkezett   annak  következtében,  hogy   a   jogalkotó   nem
    teremtette meg a kisajátítással szemben az Alkotmány 13. §  (2)
    bekezdésében    támasztott    követelmények    érvényesülésének
    garanciáit.
    Ezért    az    Alkotmánybíróság   –   hivatalból   eljárva    –
    megállapította,      hogy      mulasztásban       megnyilvánuló
    alkotmányellenes  helyzet jött létre annak következtében,  hogy
    az  Országgyűlés  a  Ktvr. szabályait nem  hozta  összhangba  a
    kisajátítással  szemben  az Alkotmány  13.  §  (2)  bekezdésben
    megállapított követelményekkel. Ezért felhívta az Országgyűlést
    arra,  hogy  jogalkotási kötelezettségének 2007.  június  30-ig
    tegyen eleget.

                                  V.

    Az  indítványozó azt is kérte, hogy az Alkotmánybíróság a Ktvr.
    és  a  Vhr. kártalanítási szabályainak értelmezésével foglaljon
    állást  abban  a kérdésben, hogy a kisajátítás következtében  a
    társaságnál  előállott  forráshiányból  adódó  elmaradt  haszon
    képezheti-e kisajátítási kártalanítás alapját, valamint azt is,
    hogy  az  Itv.  43.  § (3)-(4) bekezdésének  a  konkrét  ügyben
    alkalmazott értelmezése alkotmányellenes és az annak alapján  a
    bírói   ítéletben  megállapított  illetékfizetési-kötelezettség
    sérti  az  Alkotmány 8. § (2) bekezdését, valamint a 2.  §  (1)
    bekezdését.
    Az   Alkotmánybíróság  hatáskörét  az  Alkotmány   32/A.   §-a,
    illetőleg   az  Abtv.  határozza  meg.  Törvényi  rendelkezések
    absztrakt  értelmezésére, illetőleg a bírói  ítéletben  foglalt
    jogértelmezés  alkotmányosságának  felülvizsgálatára   sem   az
    Alkotmány,    sem    az   Abtv.   nem   hatalmazza    fel    az
    Alkotmánybíróságot.  Így  e  kérelmek  érdemi  elbírálására  az
    Alkotmánybíróság nem rendelkezik hatáskörrel.
    Ezért  az  Alkotmánybíróság ideiglenes  ügyrendjéről  és  annak
    közzétételéről szóló módosított és egységes szerkezetbe foglalt
    3/2001.  (XII.  3.)  Tü. határozat 29. § b) pontja  alapján  az
    indítványban foglalt fenti kérelmeket – érdemi elbírálás nélkül
    – visszautasította.

    Az Alkotmánybíróság e határozatának a Magyar Közlönyben történő
    közzétételét  az érintettek széles körére tekintettel  rendelte
    el.
                            Dr. Holló András
                       az Alkotmánybíróság elnöke,
                          előadó alkotmánybíró
                                    
          Dr. Bagi István                    Dr. Bihari Mihály
          alkotmánybíró                          alkotmánybíró
                                    
          Dr. Erdei Árpád                  Dr. Harmathy Attila
          alkotmánybíró                          alkotmánybíró
                                    
          Dr. Kiss László                 Dr. Kukorelli István
          alkotmánybíró                          alkotmánybíró
                                    
                   Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
                              alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Ex post facto constitutional review of a provision of Act C of 2000 on Accounting
     Number of the Decision:
     .
     35/2005. (IX. 29.)
     Date of the decision:
     .
     09/27/2005
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2005-3-005?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .